Algemene voorwaarden von TICKETINO AG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden von TICKETINO AG"

Transcriptie

1 TICKETINO AG Algemene voorwaarden von TICKETINO AG Voor ticketkopers 1. TICKETINO AG als vertegenwoordiger van organisatoren Die TICKETINO AG treedt op als vertegenwoordiger van diverse organisatoren. Contractuele betrekkingen bestaan uitsluitend tussen de ticketkoper(s) en de betreffende organisator. 2. Beperkte aansprakelijkheid TICKETINO AG is niet aansprakelijk voor enige financiële, persoonlijke of materiële schade in verband met de organisatie en uitvoering van evenementen. TICKETINO AG sluit nadrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit voor het afzeggen of verzetten van evenementen en voor gebrekkige organisatie of uitvoering. TICKETINO AG is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de op de website en in andere media weergegeven informatie. Daarom kan TICKETINO AG niet garanderen dat alle informatie correct en volledig is weergegeven. TICKETINO AG is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van de website van TICKETINO als deze voortvloeit uit storing, onderbreking en overbelasting van het EDP-systeem van de gebruiker. TICKETINO AG is evenmin aansprakelijk voor schade door foutieve overdracht of andere gebreken. 3. Voorschriften van de organisator/ geldigheid van de tickets De voorschriften van organisator zijn op aanvraag verkrijgbaar en dienen te worden opgevolgd. De ticketkoper aanvaardt nadrukkelijk alle voorschriften, in het bijzonder die op het gebied van veiligheid, leeftijds- en overige toegangsbeperkingen, alsmede andere toepasselijke voorschriften. Misbruik van tickets, op welke wijze dan ook, is verboden. Tijdens het evenement moeten aanwijzingen van aanwezig personeel worden opgevolgd. Bij overtredingen kan de ticketkoper de toegang tot het evenement worden ontzegd. Tickets zijn alleen geldig wanneer deze via een van de officiële distributiekanalen van TICKETINO AG zijn verkregen. De ticketkoper is zelf verantwoordelijk voor de bescherming van het zelf afgedrukte ticket tegen misbruik (illegaal kopiëren, wijzigen of afdrukken door onbevoegden). Tickets moeten worden beschermd tegen vuil en vocht, beschadiging en mechanische/optische invloeden enzovoort. De streepjescode dient leesbaar te zijn voor de scanner. 4. Teruggeven en ruilen van tickets Tickets kunnen niet worden teruggegeven of geruild. Wanneer een evenement wordt verzet, zijn de tickets automatisch geldig voor de nieuwe datum. Mocht een evenement worden afgezegd, dat kunnen de tickets binnen 30 dagen na bekendmaking van de afzegging door TICKETINO AG tegen nominale waarde worden teruggegeven. Het recht van terugvordering van de ticketkoper heeft uitsluitend betrekking op de organisator (de wederpartij) en dient in beginsel jegens deze uitgeoefend te worden. TICKETINO AG is gerechtigd, maar niet verplicht om nog niet aan de organisator doorgeleide en/of door deze teruggestorte bedragen namens de organisator aan de ticketkoper te verstrekken. Tickets worden teruggenomen en de ticketprijs wordt terugbetaald door het verkooppunt dat het betreffende ticket heeft uitgegeven. 1

2 Via internet en callcenter aangeschafte en met elektronische betaalmiddelen (o.a. creditcards, paypal, Postcard) afgerekende tickets hoeven niet te worden teruggegeven. De afgeboekte nominale waarden wordt, indien aan bovengenoemde voorwaarden is voldaan, automatisch teruggestort naar de ticketkoper. In alle andere gevallen en na afloop van de termijn van 30 dagen kan de teruggave alleen bij de organisator gevorderd, volgens de voorschriften voor terugname van de organisator. Bij afsluiting van een annuleringsverzekering zijn de Algemene Verzekeringsvoorwaarden (AVV) van EUROPÄISCHE Reiseversicherungs AG van toepassing. 5. Slotbepalingen Abweichungen von den vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart werden. Mit der Bestellung von Tickets anerkennt der/die Ticketkäufer/in die obenstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen. TICKETINO AG behält sich vor, diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen jederzeit ohne Angabe von Gründen zu ändern. Für bereits aufgegebene Bestellungen gelten solche Änderungen nicht. Sollten einzelne Punkte dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit des Vertrages im Übrigen nicht berührt. Deze overeenkomst tussen de organisator (en TICKETINO AG) enerzijds en de ticketkoper anderzijds valt onder de Zwitserse rechtspraak. voor de opdrachtgever /organisator 6. Integrerend deel (AV) ten opzichte van ticketkope De Algemene Voorwaarden (AV) voor ticketkopers (zie boven) vormen een integrerend deel van deze AV voor opdrachtgevers resp. organisatoren. 7. Controleplicht en beperkte aansprakelijkheid TICKETINO AG is niet aansprakelijk voor enige financiële, persoonlijke of materiële schade in verband met de organisatie en uitvoering van evenementen. TICKETINO AG sluit nadrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit voor het afzeggen of verzetten van evenementen en voor gebrekkige organisatie of uitvoering. TICKETINO AG is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de op de website en in andere media weergegeven informatie. Daarom kan TICKETINO AG niet garanderen dat alle informatie correct en volledig is weergegeven. TICKETINO AG is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van de website van TICKETINO als deze voortvloeit uit storing, onderbreking en overbelasting van het EDP-systeem van de gebruiker. TICKETINO AG is evenmin aansprakelijk voor schade door foutieve overdracht of andere gebreken. Op het door de organisator zelf te onderhouden platform van TICKETINO (organisator-dashboard) kan de organisator zelf gegevens van evenementen invoeren en beheren. Organisatoren kunnen promotieactiviteiten activeren, berekeningswijzen aanpassen en btw-tarieven instellen. De organisator is verplicht om de gegevens van evenementen, links, tickets, zaalindeling, aantallen en categorieën nauwgezet te controleren. Zaalindeling en nummering moeten overeenkomen met de werkelijke zaalindeling en nummering op locatie. De organisator is verplicht om de controle en de wijze van nummering van de zaalindeling inzichtelijk te maken. Vanaf de vrijgave van de gegevens van een 2

3 evenement en de start van de ticketverkoop is de organisator verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. De werking van promotieactiviteiten dient tevoren door de organisator te worden getest. Ook wanneer TICKETINO de organisator ondersteunt bij het opzetten van evenementen, tickets, zaalindeling of promotieactiviteiten, ligt controleplicht bij de organisator. TICKETINO AG is niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade vanwege foutief opgestelde gegevens, verkeerde instellingen, onjuiste zaalindeling, verkeerd ingestelde aantallen of gebrekkige controle van gegevens en instellingen door de organisator vanaf het TICKETINO-dashboard. Wanneer in opdracht van de organisator aanpassing worden aangebracht in de software van het gastenbeheer-, accrediterings- en ticketingproces, dan is de organisator verplicht om de gekozen oplossing en instellingen uitvoerig te testen en in geval van onjuist functioneren TICKETINO direct te informeren. TICKETINO AG is niet aansprakelijk voor onjuist functioneren of voor schade of gevolgschade als gevolg van gebrekkige programmering. TICKETINO AG stelt de organisator kosteloos of tegen vergoeding technische systemen ter beschikking als scanners, ticket- en badge-printers, en het TICKETINO-gastenbeheer-client ter gebruik. De organisator is verplicht deze hulpmiddelen tijdig te testen en in bedrijf te nemen. Bij grootschalige evenementen is de organisator verplicht aanvullende afspraken te maken met TICKETINO AG over ondersteuning, met het oog op een soepel verloop van de toestroom van personen, zowel voor, tijdens als na afloop van het evenement. De organisator dient te zorgen voor voldoende functionerende stroom- en internetaansluitingen. De organisator is verantwoordelijk voor een passende inrichting en uitrusting van de toegangen en bepaalt het aantal benodigde controleapparaten. Bovendien dient de organisator ervoor te zorgen dat de toestroom van personen in geval van een technische storing (uitvallen van stroom of internet of een defect aan de toegangscontroleapparaten) toch soepel verloopt. De organisator dient te beschikken over een worstcasescenario en zich voor te bereiden op de eventuele uitvoering daarvan. TICKETINO AG is niet aansprakelijk voor onjuist functioneren van apparatuur en clients en evenmin voor schade of gevolgschade door uitvallen van stroom of internet. TICKETINO AG test de apparatuur en clients uitvoerig voorafgaand aan de tijdige levering aan de organisator, zodat er voldoende tijd is om alles ook op locatie te testen. De organisator is verantwoordelijk voor het zorgvuldig gebruiken en opslaan van de printers, scanners en terminals voor gastenbeheer, en is aansprakelijk voor de vervangingswaarde van TICKETINO-apparatuur. Hardware moet op het afgesproken tijdstip worden geretourneerd in dezelfde toestand als deze is geleverd, anders worden bijkomende kosten in rekening gebracht. 8. Verzetten en vervallen van evenementen Wanneer een evenement wordt verzet, zijn de tickets automatisch geldig voor de vervangende datum. Als een evenement vervalt zonder dat in een vervangende datum wordt voorzien, dan dient de opdrachtgever de ticketkosten volledig terug te betalen aan de ticketkoper. Als opdrachtnemer (agent) is TICKETINO AG gerechtigd, maar niet verplicht om de tickets te storneren en de ticketkoper de ticketkosten terug te betalen. Deze transacties leiden tot kosten bij betalingsproviders en voorverkooppunten. In een dergelijk geval bedragen de stornokosten voor de opdrachtgever CHF 2,00 (ticketprijs < CHF 100,00) resp. CHF 5,00 (ticketprijs > CHF 100,00) per ticket, maar ten minste 5% van de ticketprijs, onafhankelijk van waar het ticket is gekocht (betreft via TICKETINO-kanalen verkochte tickets). TICKETINO AG gaat alleen over tot een dergelijke afwikkeling als de betreffende bedragen nog niet aan de organisator zijn doorgeleid of door de organisator zijn teruggestort. 3

4 9. Aansprakelijkheid voor correcte en veilige doorgang van het evenement De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de uitvoering van het evenement voldoet aan de geldende wet- en regelgeving en op veilige wijze plaatsvindt. De opdrachtgever stelt zo nodig speciale voorschriften op voor de uitvoering van het evenement en maakt deze kenbaar aan het publiek. Bij het verzetten en uitvallen van een evenement is de opdrachtgever aansprakelijk voor de tijdige en juiste communicatie met de opdrachtnemer en de ticketkopers. De opdrachtgever is ten opzichte van de opdrachtnemer aansprakelijk voor alle met een gebrekkige organisatie of uitvoering samenhangende en alle met het verzetten of uitvallen van een evenement samenhangende kosten en schade, daarbij inbegrepen de vanuit de optiek van de opdrachtnemer noodzakelijke juridische stappen en communicatie, zoals de bekendmaking van de afzegging van het evenement. Het betaalde Zwitserse telefoonnummer voor ticketverkoop mag door de organisator uitsluitend als volgt worden gepubliceerd: " (CHF 1/minuut, tarief voor vaste lijnen)". De prijs per minuut en de toevoeging over het tarief voor vaste lijnen dienen altijd op deze wijze gepubliceerd te worden. Let op: Als u niet voldoet aan deze eis, handelt u in strijd met de geldende regelgeving van het Zwitserse overheidsorgaan voor communicatie BAKOM. Organisatoren die het telefoonnummer niet op de voorgeschreven wijze vermelden, kunnen gerechtelijk vervolgd worden. 10. Betaling De opdrachtgever kent de opdrachtnemer het recht tot om zijn verrichtingen direct te verrekenen met de te vergoeden inkomsten voor tickets en het nettobedrag vervolgens door te geleiden aan de opdrachtgever. De uitbetaling van contant en via bankoverschrijving betaalde tickets aan de opdrachtgever vindt plaats uiterlijk 14 dagen na uitvoering van het evenement. De uitbetaling met creditcards betaalde tickets aan de opdrachtgever vindt plaats uiterlijk 14 dagen na vergoeding door de creditcard-organisaties. De prijzen zijn exclusief btw (momenteel 8%). TICKETINO houdt zich het recht voor om bij terugkerende evenementen ook gelden uit te keren aan de organisator voor de uitvoering van de gezamenlijke evenementen. 4

5 11. Incasso Wanneer een rekening niet wordt betaald, stuurt TICKETINO de ticketkoper een 1e, 2e en 3e aanmaning (inclusief dreiging met dagvaarding en incassoprocedure). De opdrachtgever is verantwoordelijk voor ten tijde van het evenement nog onbetaalde tickets. De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om via een lijst van alle nog niet betaalde tickets af te drukken. Bij het scannen van de tickets is het zichtbaar als en ticket nog niet is betaald. TICKETINO AG raadt de organisator aan om de koopprijs van onbetaalde tickets direct bij het evenement te innen, deze tickets vooraf te storneren of door TICKETINO AG te laten storneren, zodat de tickets ten tijde van het evenement niet geldig zijn. Wanneer de organisator nog onbetaalde bedragen direct bij het evenement int, moet TICKETINO AG hiervan op de hoogte worden gesteld, om te voorkomen dat de betreffende ticketkopers onterecht een aanmaning krijgen. De organisator weet dat bij bepaalde betaalwijzen (bijv. incasso-opdracht, bankoverschrijving, paypal of creditcard) het risico bestaat op terugboeking door de ticketkoper. De organisator draagt dit risico. Terugboekingen na aan de organisator verstrekte betalingen worden samen met administratiekosten voor het terugboeken bij de organisator in rekening gebracht overeenkomstig de dan geldende prijslijst. 12. Ontbinding en afwijkingen van de overeenkomst De overeenkomst geldt tot aan de uitvoering en afrekening van het/de betreffende evenement(en). De opdrachtgever neemt kennis van de mogelijkheid dat de opdrachtnemer de overeenkomst om zwaarwegende redenen kan ontbinden en de ticketverkoop kan staken. De tot het tijdstip van ontbinding door de opdrachtnemer geleverde verrichtingen worden verrekend. Bij ontbinding van de overeenkomst door de opdrachtgever worden al gemaakte en overeengekomen kosten verrekend tegen marktconforme dan wel door middel van deze overeenkomst geaccepteerde prijzen in rekening gebracht. Afwijkingen van schriftelijke overeenkomsten tussen TICKETINO AG en opdrachtgevers zijn alleen van toepassing wanneer deze schriftelijk zijn overeengekomen. Mochten afzonderlijke punten van een overeenkomst zijn of komen te vervallen, dan wordt de geldigheid van deze overeenkomst hierdoor niet aangetast. Deze overeenkomst tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer valt onder de Zwitserse rechtspraak. De rechtbank in Zürich is als enige bevoegd om uitspraak te doen bij geschillen over of in samenhang met deze overeenkomst. Bij in het buitenland gevestigde opdrachtgevers houdt TICKETINO zich het recht voor om wellicht ook in het land van de partij in de overeenkomst een aanklacht in te dienen. 5

1.2 Provider : Partij, instantie of organisatie die de dienst van Blue Water App onder private label aanbiedt aan zijn klanten

1.2 Provider : Partij, instantie of organisatie die de dienst van Blue Water App onder private label aanbiedt aan zijn klanten Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Blue Water App september 2013 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Gebruiker : de partij, natuurlijk persoon of rechtspersoon, die

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Flying Kiwi V.O.F. Tuinstraat 12 5427 PR Boekel. Inschrijfnummer KvK voor Brabant: 60321903. Toepasselijkheid, definities

Algemene voorwaarden van: Flying Kiwi V.O.F. Tuinstraat 12 5427 PR Boekel. Inschrijfnummer KvK voor Brabant: 60321903. Toepasselijkheid, definities Algemene voorwaarden van: Flying Kiwi V.O.F. Tuinstraat 12 5427 PR Boekel Inschrijfnummer KvK voor Brabant: 60321903 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Bureau Bagage V.O.F. Marijke Meustraat 7 4818 LV Breda. Inschrijfnummer K.v.K. voor Zuidwest-Nederland: 85107868

Algemene voorwaarden van: Bureau Bagage V.O.F. Marijke Meustraat 7 4818 LV Breda. Inschrijfnummer K.v.K. voor Zuidwest-Nederland: 85107868 Algemene voorwaarden van: Bureau Bagage V.O.F. Marijke Meustraat 7 4818 LV Breda Inschrijfnummer K.v.K. voor Zuidwest-Nederland: 85107868 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSITESELECT

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSITESELECT ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSITESELECT Artikel 1. Definities 1. Opdrachtgever: de wederpartij van WebsiteSelect. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en WebsiteSelect. Artikel 2.Toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Mindwize Telemarketing BV

Algemene voorwaarden. Mindwize Telemarketing BV Algemene voorwaarden Mindwize Telemarketing BV Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Pagina 1 van 8 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING MEDIGARANT

Pagina 1 van 8 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING MEDIGARANT ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING MEDIGARANT Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 Onder "Medigarant" wordt de volgende vennootschap verstaan: Medigarant handelend onder de naam Medigarant, onderdeel

Nadere informatie

1 Algemeen. 2 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

1 Algemeen. 2 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst 1 Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij schriftelijk door partijen anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met HVMP Marketing B.V., statutair gevestigd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HelloFysioApp

Algemene Voorwaarden HelloFysioApp Algemene Voorwaarden HelloFysioApp Wij, HelloFysioApp onderdeel van Health-e bv i.o., hebben een platform voor online fysiotherapie ontwikkeld. Wij bieden ons platform aan fysiotherapiepraktijken aan als

Nadere informatie

Reclame. Algemene voorwaarden van: Goldies Reclame Tivolilaan 27A 5645 GD Eindhoven. K.v.K.: 59503645. Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

Reclame. Algemene voorwaarden van: Goldies Reclame Tivolilaan 27A 5645 GD Eindhoven. K.v.K.: 59503645. Artikel 1: Toepasselijkheid, definities Reclame Algemene voorwaarden van: Goldies Reclame Tivolilaan 27A 5645 GD Eindhoven K.v.K.: 59503645 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: M.H.L. Dams h.o.d.n. Easy Brothers Software Hammermolen 26 6086 BG Neer. Inschrijfnummer K.v.K. voor Limburg: 130309100000

Algemene voorwaarden van: M.H.L. Dams h.o.d.n. Easy Brothers Software Hammermolen 26 6086 BG Neer. Inschrijfnummer K.v.K. voor Limburg: 130309100000 Algemene voorwaarden van: M.H.L. Dams h.o.d.n. Easy Brothers Software Hammermolen 26 6086 BG Neer (AS 115-12) Inschrijfnummer K.v.K. voor Limburg: 130309100000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: C.J. Klijs h.o.d.n. Software Center Brabant Watermanseweg 6 4891 SZ Rijsbergen

Algemene voorwaarden van: C.J. Klijs h.o.d.n. Software Center Brabant Watermanseweg 6 4891 SZ Rijsbergen Algemene voorwaarden van: C.J. Klijs h.o.d.n. Software Center Brabant Watermanseweg 6 4891 SZ Rijsbergen (AS 115-12) Artikel 1: Toepasselijkheid, definities Inschrijfnummer K.v.K. voor Zuid West Nederland:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden InDiv Solutions

Algemene Voorwaarden InDiv Solutions Algemene Voorwaarden InDiv Solutions Dit document bevat de algemene verkoopvoorwaarden van InDiv Solutions te Emmen, hierna te noemen InDiv. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door InDiv afgegeven

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE. Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE. Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000 Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Artikel 1: Algemeen 1.1 De Besloten Vennootschap Cloud2, gevestigd te Alkmaar, en/of iedere (rechts)persoon of vennootschap die door hen het recht is

Nadere informatie

InstaVer Systems B.V. h.o.d.n. InstaVer Systems t.h.o.d.n. knxwarehouse.nl Lireweg 90 2153 PH Nieuw Vennep

InstaVer Systems B.V. h.o.d.n. InstaVer Systems t.h.o.d.n. knxwarehouse.nl Lireweg 90 2153 PH Nieuw Vennep Algemene voorwaarden van: InstaVer Systems B.V. h.o.d.n. InstaVer Systems t.h.o.d.n. knxwarehouse.nl Lireweg 90 2153 PH Nieuw Vennep Inschrijfnummer K.v.K. te Amsterdam: 28071131 Artikel 1: Toepasselijkheid,

Nadere informatie

CONTRACTVOORWAARDEN. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831.

CONTRACTVOORWAARDEN. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831. Inleiding Deze Contractvoorwaarden beschrijven de dienstverlening op het gebied van de ICT-dienstverlening

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene Voorwaarden

Hoofdstuk 1. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden + Aanvullende Voorwaarden + Actie Voorwaarden van Online.nl Deze Algemene Voorwaarden voldoen aan het referentiemodel voor Algemene Voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten

Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten Algemene Voorwaarden Bircon VoIP V1.0 24032015 Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Kameleon Webdesign gevestigd en kantoorhoudende te Wernhoutseweg 179a, 4884 MC Wernhout.

Algemene voorwaarden Kameleon Webdesign gevestigd en kantoorhoudende te Wernhoutseweg 179a, 4884 MC Wernhout. Algemene voorwaarden Kameleon Webdesign gevestigd en kantoorhoudende te Wernhoutseweg 179a, 4884 MC Wernhout. Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van Kameleon Webdesign. Deze voorwaarden zijn van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PPN Software *

ALGEMENE VOORWAARDEN PPN Software * ALGEMENE VOORWAARDEN PPN Software * Artikel 1: definities 1.1 Abonnement: de tussen Klant en Pensioen & Planning Nederland (PPN) gesloten overeenkomst krachtens welke de door Klant bij PPN aangemelde Administrateur

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor dienstverlening aan particulieren

Algemene Voorwaarden voor dienstverlening aan particulieren Algemene Voorwaarden voor dienstverlening aan particulieren Van: Levenshouding/ Natuurlijke geboorte Praktijkadres: Akkerwinde 54 2906XC Capelle aan den IJssel hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CHIPPIE ABONNEMENT

ALGEMENE VOORWAARDEN CHIPPIE ABONNEMENT 1. Definities De volgende begrippen hebben in deze Algemene voorwaarden de hierna omschreven betekenis voor elke overeenkomst waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard: Chippie: Mobiele

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CCB

Algemene voorwaarden CCB Algemene voorwaarden CCB Algemene voorwaarden van Call Center Benelux B.V. gevestigd en kantoorhoudend te 5707 AZ Helmond aan de De Hoefkens 5/A hierna te noemen: CCB Artikel 1. Definities 1.1 In deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Gedeponeerd bij KvK Den Haag onder nummer 28105526

Algemene Voorwaarden Gedeponeerd bij KvK Den Haag onder nummer 28105526 Algemene Voorwaarden Gedeponeerd bij KvK Den Haag onder nummer 28105526 1 Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. "Accent Interactive": de VOF Accent Interactive, gevestigd te Nieuwkoop,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Offertes en aanbiedingen 4. Totstandkoming Overeenkomst 5. Uitvoeringstermijnen; prijsverhoging; uitvoering

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SendCloud B.V. 2015 Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

Algemene voorwaarden SendCloud B.V. 2015 Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Aanbiedingen en offertes Algemene voorwaarden SendCloud B.V. 2015 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor Belastingbuddy Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN!

ALGEMENE VOORWAARDEN! Artikel 1. Definities 1.1. Dienstverlener: Scrim IT, tevens handelend onder de namen Scrim, "XCH", "Xtreme Clan Host" gevestigd te Emmen en Valthermond, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Financiële instelling: de entiteit die de betalingsopdracht faciliteert van de betaler, alsmede van de ontvanger;

Financiële instelling: de entiteit die de betalingsopdracht faciliteert van de betaler, alsmede van de ontvanger; Algemene voorwaarden Dutch Payment Group 2013.1 DEFINITIES Acquiring banken: De bancaire instanties die de geldstroom van de online betaalmethode via de Derdengeldrekening van de Stichting Derdengelden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden JENT Hosting. Versie 1.1

Algemene Voorwaarden JENT Hosting. Versie 1.1 Algemene Voorwaarden JENT Hosting Versie 1.1 Definities 1. Jent Internet Solutions is een eenmanszaak handelend onder de volgende handelsnamen: JENT Hosting, jenthosting.com, jenthosting.nl: statutair

Nadere informatie