STORM CVBA Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STORM CVBA Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer: 0535.792.564"

Transcriptie

1 STORM CVBA Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer: INFORMATIEDOCUMENT OPENBARE AANBIEDING VAN AANDELEN voor een maximum bedrag van EUR aan de omwonenden van het Storm windpark in Desselgem met een maximum van EUR 3.000,00 per belegger Inschrijvingsperiode van 23 april 2015 tot en met 23 mei 2015 Geïnteresseerde beleggers dienen dit Informatiedocument aandachtig te lezen. Dit Informatiedocument is beschikbaar op de website en op de maatschappelijke zetel van Storm CVBA te Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen. Een afgedrukt exemplaar kan ook aangevraagd worden per via het adres of telefonisch via het nummer 03/ Dit Informatiedocument is enkel beschikbaar in het Nederlands. Beleggen in aandelen houdt risico s in, met inbegrip van het risico het geïnvesteerde bedrag geheel of gedeeltelijk te verliezen.

2 A. BELANGRIJKE INLEIDENDE INFORMATIE 1. Prospectusvrijstelling op basis van gewijzigde wetgeving Deze openbare aanbieding van aandelen door Storm CVBA heeft een openbaar karakter in de zin van de Wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt (de Prospectuswet ). Op basis van wetgeving, goedgekeurd op 25 april 2014 en in werking getreden op 17 mei 2014, is Storm CVBA vrijgesteld van het opstellen van een prospectus voor openbare aanbiedingen van aandelen omdat de bedragen van de totale aanbieding en de maximale inschrijving per belegger beneden de drempels van EUR ,00 respectievelijk EUR 5.000,00 blijven. Storm CVBA heeft reeds eerder voor zoveel als nodig overleg gepleegd met de FSMA omtrent de prospectusvrijstelling. Overeenkomstig artikel 18, 3, in fine van de Prospectuswet en de mededeling van de FSMA dd. 26 juni 2014, heeft Storm CVBA dit Informatiedocument voorafgaandelijk aan de FSMA overgemaakt. 2. Risico s verbonden aan een investering Bij het nemen van een beslissing om op aandelen van een vennootschap in te schrijven, dienen beleggers zich te baseren op hun eigen analyse van de voorwaarden van de aanbieding, met inbegrip van de eraan verbonden voordelen en risico s. We verwijzen naar bijlage 1 bij dit Informatiedocument, waarin alle risico s zoals zij voor een gereglementeerde aanbieding zouden luiden, worden opgesomd. De opgesomde risico s worden louter ter informatie gegeven en zijn dus niet bedoeld als juridisch of fiscaal advies. In geval van twijfel raden wij beleggers aan om een professionele partij, gespecialiseerd in het verstrekken van advies over de aankoop en verkoop van financiële instrumenten, te raadplegen. 1

3 B. STORM CVBA Coöperatief kapitaal Storm CVBA is een erkende coöperatieve vennootschap die deel uitmaakt van een vennootschapsgroep die actief is in het ontwikkelen, bouwen en exploiteren van windmolenparken onder de naam Storm. Storm CVBA heeft binnen de groep als doel de werving van coöperatief kapitaal bij particulieren met oog op de investering daarvan in operationele vennootschappen, die telkens specifiek opgericht worden binnen de Storm groep voor de bouw en de exploitatie van een bepaald windpark in Vlaanderen. Storm CVBA wil hierbij zoveel mogelijk omwonenden van de door die operationele vennootschappen uitgebate windparken betrekken die elk een welomschreven en beperkte inbreng kunnen doen, en die betrokken worden bij de verdere dienstverlening door de coöperatie. De erkende coöperatieve vennootschap is een manier om anders te ondernemen. Essentieel zijn de vrije toetreding voor nieuwe vennoten, de inperking van de overheersende rol die een aandeelhouder zou kunnen spelen in de beslissingen van de Algemene Vergadering en het ontbreken van een speculatief doel: de vennoten stellen zich tevreden met een beperkte opbrengst aangezien zij geen lid zijn van de coöperatie met de bedoeling zich zo snel mogelijk te verrijken, maar daarentegen een project steunen dat verder gaat dan louter eigenbelang. Voor de belegger betekent dit concreet een beperking van het jaarlijkse dividend tot maximum 6%, maar eveneens, op basis van artikel 21,6 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen, een vrijstelling van de roerende voorheffing op het eerste dividendbedrag van EUR 190,00 (aanslagjaar 2015). De oprichting van een coöperatieve binnen de Storm groep werd niet ingegeven vanuit een financieringsnood bij de operationele vennootschappen, maar vanuit de wens een maatschappelijk draagvlak te creëren voor de windparken die worden uitgebaat door deze operationele vennootschappen en meer in het algemeen de bevordering, studie, sensibilisering, en promotie van windenergie. Storm CVBA richt zich in eerste instantie op investeringen in windparken in Vlaanderen. Werking Storm CVBA organiseert stelselmatig uitgiften van aandelen ten voordele van een publiek dat bestaat uit de omwonenden van een bepaald windpark en stelt deze gelden ter beschikking aan de betrokken operationele vennootschap. Dat gebeurt door middel van een achtergestelde lening met een duurtijd van minimaal 10 en maximaal 20 jaar en een jaarlijkse interestvoet van 6%. Deze jaarlijkse interestvoet van 6%, ligt hoger dan de huidige kost voor bankfinanciering en lager dan het verwachte rendement op de door de eigenaars van de windparken ter beschikking gestelde middelen, en dit conform het risicoprofiel van de respectieve financieringen. Op deze wijze kan Storm CVBA financiële opbrengsten realiseren die zij bij voldoende winst en na beslissing daartoe door de Algemene Vergadering als dividend kan uitkeren aan haar vennoten. Storm CVBA verwacht een toekomstig jaarlijks dividend te kunnen uitkeren van minimum 4% en maximum 6% - het door de Nationale Raad voor de Coöptatie vastgelegd maximum - onder 2

4 voorbehoud van beslissing daartoe door de Algemene Vergadering. Het dividend wordt uitgedrukt in een percentage van de nominale waarde van de aandelen. Storm vandaag Vandaag zijn binnen de Storm groep de windparken in Wachtebeke, Maasmechelen, Westerlo, Geel en Wielsbeke operationeel. De windparken in Meer, Dilsen-Stokkem en Genk worden momenteel gebouwd en zullen in de loop van 2015 in gebruik genomen worden. De bouw van het windpark in Desselgem (Waregem) start in de loop van de volgende maanden. Na voltooiing van deze projecten staan er 20 Storm-windmolens in Vlaanderen, goed voor een totale capaciteit van 46 MW. De windparken in Beveren, Geraardsbergen en Lokeren zijn definitief vergund en zullen op een later tijdstip worden gebouwd. Voor verschillende andere parken, onder meer in Assenede, de Gentse Haven, Minderhout en Zandvliet, werden de nodige vergunningsdossiers ingediend. Ook andere projecten zullen in de toekomst nog tot ontwikkeling worden gebracht en nieuwe investeringsmogelijkheden bieden. Eind 2013 heeft Storm CVBA een eerste keer kapitaal opgehaald met oog op de financiering van de Storm-windparken in Wielsbeke en Wachtebeke bij omwonenden. De uitgifte was een succes en resulteerde in een kapitaalverhoging van in totaal EUR ,00. In juni 2014 werd een tweede keer kapitaal opgehaald in het kader van de Storm-windparken in Maasmechelen en Westerlo. Ook deze uitgifte was met een kapitaalverhoging van in totaal EUR ,00 een succes. Hetzelfde geldt voor de derde uitgifte in het kader van het windpark te Geel in november 2014, waar een kapitaalverhoging van EUR ,00 werd gerealiseerd. Alle voormelde projecten komen, na het vervullen van alle nodige voorwaarden opgelijst hierna onder punt G, en na het verkrijgen van alle vergunningen, in aanmerking om via een uitgifte van aandelen ten voordele van omwonenden, een achtergestelde lening vanwege Storm CVBA te bekomen. Elke nieuwe kapitaaloperatie kwalificeert - onder voorbehoud van wijziging van de wetgeving - opnieuw als een publieke verrichting waarvoor een nieuw Informatiedocument zal worden opgemaakt. Overige diensten van Storm CVBA Naast het eventuele dividend als vergoeding voor het ingebrachte kapitaal, kan Storm CVBA haar vennoten volgende diensten/voordelen verschaffen: - Informatieverschaffing over energievoorziening en 100% groene CO2-neutrale energie in het bijzonder. Deze informatie wordt aan de vennoten o.m. bezorgd onder de vorm van: Een informatief luik op de jaarlijkse Algemene Vergadering waarop alle vennoten uitgenodigd worden; De uitgave, tenminste twee keer per jaar, van een periodieke nieuwsbrief. - Een korting op de jaarlijkse abonnementskost van elektriciteit en/of gas en/of een korting op het tarief van elektriciteit en/of gas (enkel op het deel energie van de factuur). 3

5 Daarnaast zal de Raad van Bestuur van Storm CVBA de mogelijkheid van andere voordelen onderzoeken, onder meer het kunnen beroep doen op diensten of op kortingen op diensten die door andere coöperatieve vennootschappen of andere bedrijven in deze en andere sectoren geleverd worden. Aandeelhouderschap Storm CVBA Op datum van dit Informatiedocument zijn 20 A-aandelen in handen van Storm Management NV en met haar gerelateerde vennootschappen (0,12%) en B-aandelen (99,88%) in handen van in totaal coöperanten, allen omwonenden van de windparken in Wielsbeke, Wachtebeke, Maasmechelen, Westerlo en Geel. Meer info De vennootschapsrechtelijke informatie, onder meer inzake de aandelen, het bestuur en het aandeelhouderschap staat vermeld in bijlage 2 bij dit Informatiedocument. De meest recente balans en resultatenrekening van Storm CVBA (per 31 december 2014) kan geraadpleegd worden in bijlage 3 bij dit Informatiedocument. Actuele informatie over de activiteiten van Storm is te vinden op de website: Op de website staan ook de krijtlijnen inzake bewonersparticipatie, een aantal vragen en antwoorden en de statuten van Storm CVBA. Eventuele bijkomende informatie kan ook bekomen worden per via het adres of telefonisch via het nummer 03/ C. OPENBARE AANBIEDING VAN AANDELEN Storm Desselgem NV In Desselgem (Waregem) bezit Storm Desselgem NV de nodige rechten en vergunningen een windpark bestaande uit twee windturbines waarvan de start van de bouw gepland staat voor de zomer van 2015 en de ingebruikname voorzien is voor het voorjaar van Het park ligt in de industriezone Schoendale, aan de Leie op de grens met Wielsbeke. De controlerende aandeelhouder van Storm Desselgem NV is Storm Holding 2 NV (100%-1), een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, waarvan de aandelen in handen zijn van TINC Comm.VA., ParticipatieMaatschappij Vlaanderen NV, Black Swan NV en Storm Group NV. Storm Desselgem NV werd opgericht op 12 september 2011 en is gevestigd te Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen, ondernemingsnummer Het beheer is in handen van Storm Management NV. Openbare aanbieding De hoofdlijnen van de huidige openbare aanbieding van aandelen door Storm CVBA zijn als volgt: Gericht aan omwonenden van het Storm windpark in Desselgem 4

6 Totaal bedrag van de uitgifte maximum EUR Verdeeld over maximum B-aandelen Prijs per aandeel EUR 125,00 Inschrijvingslimiet per belegger maximum 24 B-aandelen of EUR 3.000,00 Inschrijving via het inschrijvingsformulier van 23 april 2015 tot en met 23 mei 2015 Goedkeuring en uitgifte aandelen uiterlijk op 4 juni 2015 Enkel natuurlijke personen die in België hun woonplaats of verblijfplaats hebben en die een inwoner zijn van de gemeente 8710 Wielsbeke, 8790 Waregem, 8791 Beveren, 8792 Desselgem of 8793 Sint- Eloois-Vijve kunnen voor de financiering van de operationele vennootschap Storm Desselgem NV inschrijven op de aandelen. Intekenen op de aanbieding kan uitsluitend via het inschrijvingsformulier, beschikbaar op Papieren inschrijvingsformulieren kunnen aangevraagd worden op de maatschappelijke zetel van Storm CVBA (Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen) of telefonisch: 03/ Een inschrijving kan niet worden herroepen. De Raad van Bestuur heeft het recht vennoten te aanvaarden of weigeren, zonder enig verhaal. De aandelen worden aangeboden aan natuurlijke personen aan hun nominale waarde, zijnde EUR 125 per aandeel. Meer informatie over de rechten, verbonden aan de aandelen en over uittreding en uitsluiting van vennoten staat hierna onder F en in bijlage 2, punt 2.3 van dit Informatiedocument. Een belegger kan maximaal op 24 B-aandelen intekenen, hetzij op een maximumbedrag van EUR 3.000,00. Storm CVBA heeft het recht om in geval van over-inschrijving het totale bedrag van de openbare aanbieding op te trekken bij beslissing van de Raad van Bestuur met dien verstande dat (i) dergelijk maximum nooit meer kan bedragen dan EUR ,00 en (ii) de opgehaalde middelen steeds ter beschikking zullen gesteld worden van operationele vennootschappen die voldoen aan de voorwaarden zoals hierna beschreven onder punt G. In geval van over-inschrijving kan de Raad van Bestuur van Storm CVBA ook beslissen tot een toewijzingsmethode gebaseerd op een systeem van proportionele vermindering van de inschrijvingen. Storm CVBA behoudt zich tevens het recht voor om, in geval de benodigde middelen voor de financiering van een windpark lager zijn dan het maximale bedrag van de lening zoals hierna beschreven, de extra opgehaalde middelen via achtergestelde leningen ter beschikking te stellen van andere operationele vennootschappen die voldoen aan de voorwaarden zoals hierna beschreven onder punt G. De inschrijvingsperiode loopt van 23 april 2015 tot en met 23 mei Storm CVBA heeft het recht om de aanbieding op elk moment op te schorten of te stoppen bij beslissing van de Raad van Bestuur gelet op het reeds verzamelde kapitaal. De aanbieding vindt enkel plaats in België en zal bekendgemaakt worden via de website Uiterlijk op 4 juni 2015 beslist de Raad van Bestuur over de kapitaalverhoging. De resultaten van de aanbieding worden uiterlijk op 4 juni 2015 bekend gemaakt op de website van Storm CVBA ( 5

7 De aandelen zijn op naam en zullen worden uitgegeven door middel van inschrijving in het aandelenregister na ontvangst van de overeenstemmende inschrijvingsprijs. Vennoten die hierom vragen, bekomen een kopie van de vermeldingen in het aandelenregister die op hen betrekking hebben. Er zijn geen instap- of uitstapkosten voor de vennoten. Binnen de drie (3) maanden na afsluiting van de uitgifte en goedkeuring daarvan door de Raad van Bestuur, wordt de achtergestelde lening verstrekt aan Storm Desselgem NV waarvan de voorwaarden vermeld staan onder G. Storm Desselgem NV zal in het kader van de uitgifte een eenmalige vergoeding betalen aan Storm CVBA van EUR ,00. D. FINANCIËLE INFORMATIE Storm CVBA werd opgericht op 13 juni 2013 en heeft haar eerste boekjaar afgesloten op 31 december De financiële gegevens van Storm CVBA (balans en resultatenrekening) per 31 december 2014 zijn weergegeven in bijlage 3. Storm CVBA vertoont per 31 december 2014 een positief resultaat van EUR ,15. De vennootschap heeft geen financiële schulden. Eventuele cashreserves kunnen door Storm CVBA slechts worden belegd in kortlopende, niet-speculatieve, vastrentende spaar- of beleggingsproducten. Na de openbare aanbieding zal het kapitaal van Storm CVBA naar verwachting bestaan uit: Vast kapitaal: EUR , vertegenwoordigd door 20 A-aandelen Veranderlijk kapitaal: maximaal EUR , vertegenwoordigd door maximaal B-aandelen. De vorderingen op meer dan één jaar zullen na de uitgifte toenemen met de achtergestelde leningen zoals beschreven onder E hierna. E. ACHTERGESTELDE LENINGEN Binnen de drie maanden na het afsluiten van de verrichting en de goedkeuring door de Raad van Bestuur, zal Storm CVBA het opgehaalde geld, met volgende maximumbedragen ter beschikking stellen van Storm Desselgem NV: Maximumbedrag: EUR , verminderd met de kosten van de verrichting en van algemene administratieve kosten. Aanvangsdatum van de lening: datum van de effectieve ter beschikking stelling van de lening (binnen de 3 maanden na goedkeuring van de uitgifte door de Raad van Bestuur) Einddatum van de lening: 20 jaar na de aanvangsdatum 6

8 Interestvoet: 6% per jaar Deze lening zal een achtergesteld karakter hebben ten aanzien van bancaire leningen en bevoorrechte en gewone schuldeisers, en zij zal voorrang hebben op financieringen ter beschikking gesteld door de eigenaar van Storm Desselgem NV (Storm Holding 2 NV). F. RECHTEN VERBONDEN AAN DE B-AANDELEN De aangeboden effecten, B-aandelen, zijn financiële instrumenten die een eigendomsrecht op een deel van het kapitaal van de onderneming vertegenwoordigen. Dit betekent dat de houder van een aandeel een vennoot of coöperant wordt van Storm CVBA. Om zoveel mogelijk personen de kans te geven om in te tekenen is het maximale bedrag waarop kan worden ingetekend door de B-aandeelhouders in principe beperkt tot EUR 3.000,00 (24 aandelen met een nominale waarde van EUR 125). De aandelen zijn effecten op naam door inschrijving in het aandelenregister. Vanaf hun uitgiftedatum zullen de aangeboden aandelen onderworpen zijn aan alle bepalingen van de statuten van Storm CVBA. De aangeboden aandelen zullen de rechten hebben verbonden aan de aandelen van categorie B. Het stemrecht, maximaal inschrijvingsrecht en voordrachtrecht verschillen tussen de A-aandelen en de B-aandelen. De overige rechten zijn gelijk voor alle aandelen. De aandelen kunnen slechts overgedragen worden aan een vennoot of een derde die voldoet aan de voorwaarden om vennoot te worden, en die bovendien voorafgaande goedkeuring heeft genoten van de Raad van Bestuur. Indien, binnen de drie maanden te rekenen vanaf de aanvraag, de Raad van Bestuur haar goedkeuring niet geweigerd heeft, of haar goedkeuring geweigerd heeft maar geen andere overnemer heeft voorgesteld, dan kan de aandelenoverdracht geschieden zoals voorgesteld. Een vennoot mag alleen uittreden binnen bepaalde voorwaarden. Overdracht aan een bestaande aandeelhouder kan slechts na vijf jaar na intrede. De Raad van Bestuur heeft na tien jaar na intrede het recht om de aandelen geheel of gedeeltelijk terug te nemen. Daarnaast zijn er ook uitsluitingsgronden. Details over overdracht van aandelen, uittreding, terugneming en de waarde van een scheidingsaandeel staan verder vermeld in bijlage 2 onder 2.3 van dit Informatiedocument. Het verdient aanbeveling deze goed te lezen. De terugbetalingen volgend op de uittreding/gedeeltelijke terugneming zullen slechts plaatsvinden na goedkeuring door de Algemene Vergadering van de balans van het boekjaar waarin de uittreding/gedeeltelijke terugneming werd aangevraagd. Dit brengt mee dat een uittreding/gedeeltelijke terugneming ingediend in de tweede helft van het boekjaar slechts in het begin van het volgende boekjaar zal aangerekend worden. In dergelijke situatie zal dus de terugbetaling van de aandelen slechts kunnen gebeuren na de Algemene Vergadering van het tweede boekjaar volgend op de indiening van de aanvraag tot uittreding of gedeeltelijke terugneming, tenzij de Raad van Bestuur van Storm CVBA besluit om de terugbetaling vroeger te laten plaatsvinden bij wijze van (desgevallend terugvorderbaar) voorschot. 7

9 G. VOORWAARDEN VOOR FINANCIERING DOOR STORM CVBA De operationele vennootschappen die Storm CVBA nu en in de toekomst zal financieren, zullen allen gecontroleerd worden door Storm Holding NV of Storm Holding 2 NV, of door één of meerdere van haar huidige aandeelhouders. De huidige aandeelhouders van Storm Holding NV zijn TINC Comm.VA, PMF Infrastructure Fund NV, Clean Energy Invest CVBA en Storm Group NV. De huidige aandeelhouders van Storm Holding 2 NV zijn TINC Comm.VA., ParticipatieMaatschappij Vlaanderen NV, Black Swan NV en Storm Group NV. TINC Comm.VA is een investeringsfonds beheerd door Gimv en Belfius. PMF Infrastructure Fund is een private equity fonds opgericht door de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen NV. ParticipatieMaatschappij Vlaanderen NV (PMV) is een zelfstandige investeringsmaatschappij gecontroleerd door de Vlaamse Overheid. Clean Energy Invest CVBA is een investeringsvennootschap onder leiding van Peter De Smet, waarvan diverse leden van de familie Colruyt de belangrijkste investeerders zijn. Black Swan NV is een onafhankelijk investeringsfonds opgericht door een zestal West-Vlaamse ondernemersfamilies. Storm Group NV maakt deel uit van de Storm-groep. Om in aanmerking te komen voor een financiering vanwege Storm CVBA dient een operationele vennootschap te voldoen aan volgende voorwaarden: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) de hiervoor vermelde aandeelhouders zijn aandeelhouders van de operationele vennootschap, de operationele vennootschap is eigenaar van alle activa nodig voor de realisatie van één windpark, de operationele vennootschap heeft geen activa, passiva of enigerlei verplichtingen behalve deze die rechtstreeks verband houden met het door haar gerealiseerde of te realiseren windpark, het windpark van de operationele vennootschap is ofwel reeds gebouwd ofwel bouw-klaar (onder bouw-klaar wordt hierbij verstaan dat de operationele vennootschap definitief beschikt over alle nodige vergunningen, machtigingen, terreinrechten, contracten met leveranciers, financieringsovereenkomsten, overeenkomsten met betrekking tot de verkoop van stroom en netaansluitingsmogelijkheid), Storm CVBA legt aan de operationele vennootschappen de verplichting op om in hun financieel plan aan te tonen dat, voor de gehele looptijd van de lening van Storm CVBA, de operationele vennootschap steeds een DSCR (debt service coverage ratio) van 1,20 zal kunnen realiseren over het geheel van het vreemd vermogen dat niet door haar aandeelhouders wordt aangebracht. Deze DSCR van 1,20 zal gerealiseerd moeten kunnen worden indien de gemiddelde windsnelheid gedurende de looptijd van de lening niet lager zou liggen dan in het P90 scenario (dit is de situatie waarbij de gemiddelde windsnelheid gelijk of hoger is dan de statistisch berekende windsnelheid die in het verleden, op basis van historische statistieken vastgesteld door een onafhankelijk studiebureau, in 90% van de gevallen overschreden werd), het windpark van de operationele vennootschap voldoet aan de voorwaarden om te kunnen genieten van de zogenaamde minimumsteunverplichting (groene stroom certificaten) zoals beschreven in het Elektriciteitsdecreet, ook indien Storm CVBA minder middelen dan voorzien ter beschikking stelt van de operationele vennootschap ten gevolge van het feit dat middels de openbare aanbieding in het kader van dit Informatiedocument minder middelen dan voorzien (of zelfs helemaal geen) worden opgehaald zal de operationele vennootschap beschikken over de nodige middelen voor de realisatie van haar windpark (de operationele vennootschap zal, met andere woorden, volledig gefinancierd moeten zijn vooraleer de openbare aanbieding van start gaat, en de middelen ter beschikking gesteld van de operationele vennootschap door Storm CVBA zullen 8

10 in mindering gebracht worden van de financieringsengagementen van aandeelhouders en derden die reeds bekomen werden op datum van de openbare aanbieding). 9

11 H. BELASTINGSSTELSEL Onder dit punt wordt een samenvatting gegeven van bepaalde Belgische fiscale gevolgen van de verwerving, het bezit en de verkoop (door uittreding) van aandelen in Storm CVBA door individuen die onderworpen zijn aan de Belgische personenbelasting (d.w.z. natuurlijke personen die hun woonplaats of de zetel van hun fortuin in België hebben of personen die gelijkgesteld worden met een Belgische rijksinwoner). Deze samenvatting is gebaseerd op de fiscale wetgeving en administratieve interpretaties zoals van kracht in België op dit moment en is onderhevig aan wetswijzigingen in België of aan de individuele omstandigheden van iedere belegger. Potentiële beleggers worden verzocht hun eigen adviseurs te raadplegen teneinde de mogelijke Belgische en buitenlandse fiscale gevolgen van de verwerving, het bezit en de verkoop (door uittreding) van de aandelen ten volle te kunnen inschatten. Roerende voorheffing Voor Belgische fiscale doeleinden wordt het brutobedrag van alle uitkeringen gedaan door Storm CVBA aan haar aandeelhouders als een dividend gekwalificeerd (met uitzondering evenwel van de terugbetaling van fiscaal gestort kapitaal). Dit geldt eveneens voor de bedragen betaald door Storm CVBA aan haar aandeelhouders in het kader van een inkoop van eigen aandelen, althans in de mate dat die terugbetalingen het door de betrokken aandelen vertegenwoordigde bedrag aan fiscaal gestort kapitaal overschrijden, maar vermits een vennoot maximaal recht heeft op de nominale waarde van het aandeel, zijn dergelijke inkoopboni theoretisch. Dividenduitkeringen zijn in beginsel onderworpen aan Belgische roerende voorheffing aan een tarief van 25%. Storm CVBA is evenwel een coöperatieve vennootschap die conform de Wet van 20 juli 1955 houdende instelling van een Nationale Raad voor de Coöperatie en het Koninklijk Besluit van 8 januari 1962 tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning, erkend werd als coöperatieve op 25 oktober De door een erkende coöperatieve vennootschap uitgekeerde dividenden worden niet als roerende inkomsten beschouwd tot beloop van de eerste schijf van EUR 190,00 (aanslagjaar 2015), per belastingplichtige en per jaar (artikel 21, 6 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen). Zodoende zal Storm CVBA op deze schijf geen roerende voorheffing inhouden (en zal zij helemaal geen roerende voorheffing inhouden indien het aan een welbepaalde aandeelhouder toegekende jaardividend een bedrag van EUR 190,00 niet overschrijdt). De vrijstelling is een maximum dat geldt voor de som van alle dividenden die een persoon ontvangt van alle erkende coöperatieve vennootschappen waarvan hij lid is. Deze vrijstelling tot EUR 190,00 geldt per echtgenoot of wettelijk samenwonende (en niet per gezin). Daarnaast voorziet de fiscale wet in een vrijstelling van roerende voorheffing op dividenden die worden verleend of toegekend in geval van een inkoop van eigen aandelen door een door de Nationale Raad van de Coöperatie erkende coöperatieve vennootschap (artikel 264, 2 ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen), hetgeen impliceert dat Storm CVBA geen roerende voorheffing zal inhouden op eventuele inkoopboni die zij aan haar aandeelhouders zou uitkeren. Zoals hierboven vermeld, zijn inkoopboni evenwel theoretisch. 1

12 Storm CVBA zal op geen enkele wijze instaan voor enige vermindering van het dividendrendement of voor enig ander verlies (of gemis aan winst) dat de beleggers zouden ondervinden in gevolge het geheel of gedeeltelijk wegvallen of tenietgaan van enig fiscaal voordeel verbonden aan het feit dat Storm CVBA kwalificeert als een door de Nationale Raad voor de Coöperatie erkende coöperatieve vennootschap, en dit ongeacht of het wegvallen of tenietgaan van één of meer van deze fiscale voordelen al dan niet rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan enig handelen of nalaten van Storm CVBA. Personenbelasting Voor aan de personenbelasting onderworpen natuurlijke personen die ten privé-titel optreden en die voor eigen rekening handelen zal de desgevallend door Storm CVBA ingehouden roerende voorheffing in beginsel tevens de eindheffing uitmaken. De aandeelhouder is niet verplicht de ontvangen bedragen in zijn jaarlijkse belastingaangifte op te nemen. Indien de aandeelhouder evenwel vennoot is van meerdere erkende coöperatieven, dan moet hij het bedrag dat hij boven de EUR 190,00 aan dividenden ontvangt en waarop per hypothese geen roerende voorheffing werd ingehouden, toch opnemen in zijn belastingaangifte. Dit bedrag is dan belastbaar aan een afzonderlijk tarief van 25% of aan de progressieve tarieven indien zulks voordeliger zou zijn. Bijlagen: 1. Risicofactoren 2. Vennootschapsrechtelijke informatie Storm CVBA 3. Balans en resultatenrekening Storm CVBA per 31 december

13 Bijlage 1 Risicofactoren Algemeen Investeren in de aangeboden aandelen houdt risico s in. Alvorens te beslissen om op deze aandelen in te tekenen, dienen mogelijke beleggers de volgende risicofactoren te lezen en te overwegen. De volgorde waarin de risico s besproken worden, is niet noodzakelijk een weergave van de waarschijnlijkheid waarmee ze zich kunnen voordoen noch van de omvang van hun mogelijke impact op Storm CVBA of op de waarde van de aandelen. Elke mogelijke belegger moet zich ook bewust zijn van het feit dat de hieronder beschreven risico s niet de enige risico s zijn waaraan Storm CVBA blootgesteld is. Risico s en onzekerheden die op dit ogenblik niet bekend zijn aan Storm CVBA of waarvan Storm CVBA momenteel denkt dat ze onbelangrijk zijn, kunnen in de toekomst eveneens een nadelig effect hebben op Storm CVBA of op de waarde van de aandelen. Beleggers moeten zorgvuldig overwegen of een belegging in de aangeboden aandelen geschikt is voor hen in het licht van de informatie opgenomen in dit Informatiedocument en hun persoonlijke omstandigheden. Bovendien dienen beleggers hun financiële, juridische en fiscale adviseurs te raadplegen om de risico s die gepaard gaan met een belegging in de aangeboden aandelen zorgvuldig te beoordelen. Een belegging in de aangeboden aandelen is alleen geschikt voor beleggers die in staat zijn de risico s en de voordelen van dergelijke belegging te beoordelen, en die over voldoende middelen beschikken om de eventuele verliezen te dragen die mogelijk uit dergelijke belegging voortvloeien. Risico s verbonden aan de activiteit van Storm CVBA eigen aan Storm CVBA (a) Risico s verbonden aan de financieringsactiviteit van Storm CVBA: kredietrisico Storm CVBA is zelf geen operationele vennootschap actief in de sector van de windenergie. Storm CVBA zal haar inkomsten volledig genereren uit rendement op achtergestelde leningen verstrekt aan operationele vennootschappen die actief zijn in deze sector. Het risico van haar financieringsactiviteit bestaat erin dat de aan de operationele vennootschappen toegekende lening door deze laatsten niet kan worden terugbetaald of dat de operationele vennootschappen er niet in slagen de contractueel overeengekomen interest te betalen. Aangezien het achtergestelde leningen betreft, zal in geval van faillissement of vereffening van een operationele vennootschap, Storm CVBA als schuldeiser na de bevoorrechte en gewone schuldeisers komen en slechts voorrang hebben ten aanzien van de aandeelhouders van de operationele vennootschap. Aangezien Storm CVBA niet zelf de operationele vennootschap is, is een gezond beleid van de operationele vennootschappen waaraan de gelden worden uitgeleend dus bepalend voor het rendement van Storm CVBA. (b) Risico s verbonden aan de concentratie van de investeringen De inkomsten van Storm CVBA zijn uitsluitend financiële opbrengsten afkomstig van de door haar verstrekte financieringen aan ondernemingen werkzaam in de sector van de windenergie. Het kapitaal 11

14 dat zal worden opgehaald in haar openbare aanbiedingen zal volledig ter beschikking worden gesteld van de operationele vennootschappen vermeld in dit Informatiedocument. De ondernemingen die de achtergestelde lening ontvangen, zijn allen operationeel in dezelfde activiteiten, sector, regio (Vlaanderen) met dezelfde politieke, economische situatie en dezelfde regelgeving. Deze concentratierisico s houden onder meer in dat indien zich tegenvallende resultaten zouden voordoen bij de operationele vennootschappen of wanneer de risico s die inherent zijn aan de sector van de windenergie zich zouden realiseren, dit een invloed heeft op de resultaten van Storm CVBA. Het concentratierisico zorgt eveneens voor een verhoogd risico in verband met de politieke, economische en regelgevende omstandigheden die, indien ze zich zouden voordoen, een nadelig effect zouden kunnen hebben op de bedrijfsactiviteiten en resultaten van Storm CVBA. De volgende concentratierisico s doen zich voor: (A) Naamconcentratie Storm CVBA zal het kapitaal dat ter gelegenheid van de openbare aanbieding van aandelen wordt opgehaald, volledig uitlenen aan operationele vennootschappen die in Vlaanderen windparken op land bouwen en uitbaten. Het rendement van Storm CVBA is bijgevolg afhankelijk van de winstgevendheid en de levensvatbaarheid van deze operationele vennootschappen. Al deze operationele vennootschappen zullen gecontroleerd worden door Storm Holding NV of Storm Holding 2 NV, of door een vennootschap die wordt gecontroleerd door één of meerdere van de huidige aandeelhouders van Storm Holding NV of Storm Holding 2 NV, of door met hen verbonden ondernemingen. De huidige aandeelhouders van Storm Holding 2 NV zijn TINC Comm.VA., ParticipatieMaatschappij Vlaanderen NV, Black Swan NV en Storm Group NV. Enkel de omwonenden van de Storm-windparken kunnen coöperant worden van Storm CVBA. De door de betreffende omwonenden in Storm CVBA geïnvesteerde gelden zijn evenwel onderworpen aan het risico van de gehele activiteit van Storm CVBA en van de operationele vennootschappen waaraan Storm CVBA gelden ter beschikking stelt. (B) Sectorale concentratie Storm CVBA richt zich volledig op de sector van windenergie op land. (C) Geografische concentratie Storm CVBA is enkel actief in Vlaanderen. (c) Risico s verbonden aan het behoud van coöperanten Storm CVBA is aangewezen op het coöperatief kapitaal. De mogelijkheid bestaat dat de omstandigheden dusdanig evolueren dat een significante groep coöperanten gebruik maakt van het recht om uit te treden. Het risico bestaat dat indien een groot aantal coöperanten gelijktijdig wenst uit te treden, Storm CVBA op dat moment niet over voldoende liquide middelen beschikt om het scheidingsaandeel te betalen en de terugbetaling tijdelijk dient uit te stellen. 12

15 Overeenkomstig de statuten is de overdracht van aandelen, de uittreding of terugneming slechts toegestaan in zoverre ze: - gebeurt ten vroegste na afloop van het vijfde jaar na de intrede in Storm CVBA van de verkopende aandeelhouder, en in dat geval enkel tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar, en enkel door verkoop van de aandelen aan andere (bestaande of nieuwe) coöperanten; - gebeurt ten vroegste na afloop van het tiende jaar na de intrede in Storm CVBA van de verkopende aandeelhouder, en in dat geval enkel tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar, ofwel door verkoop van de aandelen aan andere (bestaande of nieuwe) coöperanten ofwel door verkoop aan Storm CVBA zelf; - gebeurt op verzoek van de Raad van Bestuur van Storm CVBA, die statutair beschikt over de mogelijkheid om aandeelhouders te verzoeken een deel of het geheel van hun aandelen te verkopen aan Storm CVBA, bijvoorbeeld indien er zich ingevolge de terugbetaling door de operationele vennootschappen van een deel of het geheel van de hen ter beschikking gestelde achtergestelde leningen onvoldoende investeringsopportuniteiten voordoen; - wordt goedgekeurd door de Raad van Bestuur, die gegronde redenen moet kunnen aanhalen om de uittreding of terugneming te weigeren (bij wijze van voorbeeld indien de uittreding of terugneming de vennootschap in liquiditeitsproblemen zou kunnen brengen); en - niet voor gevolg heeft het netto-actief te verminderen tot een bedrag dat kleiner is dan het vaste gedeelte van het kapitaal door de statuten vastgesteld of het aantal vennoten tot minder dan drie te herleiden. Het risico voor Storm CVBA van een onverwachte uittreding van een groot aantal coöperanten wordt evenwel in de statuten beperkt doordat een vennoot vanaf zijn toetreding alleen na afloop van het tiende jaar na intrede (door verkoop aan een andere coöperant of door verkoop aan Storm CVBA zelf), respectievelijk na afloop van het vijfde jaar na intrede (in geval van een verkoop aan een andere aandeelhouder) gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar kan verzoeken om een gehele of gedeeltelijke terugneming van zijn aandelen. Het voorgaande laat in zekere mate toe dat Storm CVBA de looptijd van haar financiering afstemt op de mogelijkheid van uittredingen. (d) Risico s verbonden aan het investeren in alle windparken van Storm CVBA en niet louter het windpark van de omwonende Enkel de omwonenden van Storm-windparken kunnen coöperant worden van Storm CVBA. De door de betreffende omwonenden in Storm CVBA geïnvesteerde gelden zijn evenwel onderworpen aan het risico van de gehele activiteit van Storm CVBA en van alle operationele vennootschappen waaraan Storm CVBA gelden ter beschikking stelt. Dit betekent dat een belegger niet louter het risico draagt van het windpark waarvoor de betrokken gelden worden opgehaald, maar ook het risico van de bestaande windparken en alle toekomstige windparken ten voordele waarvan Storm CVBA geld ophaalt. Risico s verbonden aan de sector van de windenergie Indien één van de hieronder genoemde risico s, eigen aan de sector van de windenergie, zich voordoet in hoofde van de operationele vennootschappen waaraan Storm CVBA financiering heeft verschaft, 13

16 kan dit onrechtstreeks een negatieve invloed hebben op de bedrijfsactiviteiten en/of de resultaten van Storm CVBA. (a) Risico s verbonden aan de schuldfinanciering door de operationele vennootschappen De operationele vennootschappen, waaraan het kapitaal opgehaald in de openbare aanbiedingen van aandelen ter beschikking zal worden gesteld via een achtergestelde lening, streven naar een maximale financiering met vreemde middelen. Ook andere operationele vennootschappen in de sector worden, door het kapitaalintensief karakter van de sector, gekenmerkt door een groot aandeel van vreemd vermogen in de totale financiering (hoge debt-to-equity ratio). Gelet op de interestlasten van vreemd vermogen, neemt naarmate de schuldfinanciering toeneemt, eveneens het risico toe dat een operationele vennootschap bij tegenvallende resultaten, niet in staat zal zijn haar betalingsverplichtingen na te komen. Teneinde het risico verbonden aan de schuldgraad te beperken, legt Storm CVBA aan de operationele vennootschappen de verplichting op om in hun financieel plan aan te tonen dat, voor de gehele looptijd van de lening van Storm CVBA, de operationele vennootschap steeds een DSCR (debt service coverage ratio) van 1,20 zal kunnen realiseren over het geheel van het vreemd vermogen dat niet door haar aandeelhouders wordt aangebracht. Deze DSCR van 1,20 zal gerealiseerd moeten kunnen worden indien de gemiddelde windsnelheid gedurende de looptijd van de lening niet lager zou liggen dan in het P90 scenario (dit is de situatie waarbij de gemiddelde windsnelheid gelijk of hoger is dan de statistisch berekende windsnelheid die in het verleden, op basis van historische statistieken vastgesteld door een onafhankelijk studiebureau, in 90% van de gevallen overschreden werd). Hoewel het risico verbonden aan de schuldfinanciering van de operationele vennootschappen hierdoor ingeperkt wordt, blijft er steeds een risico bestaan. (b) Risico s verbonden aan een vermindering van het windaanbod De berekening van de toekomstige rendabiliteit van een investering in windprojecten wordt onder meer gebaseerd op door derden opgestelde statistische windstudies. Deze studies gaan, met het oog op de opstelling van het financieel plan van de operationele vennootschap, uit van een statistische probabiliteit van 90%, hetgeen inhoudt dat het weerhouden windaanbod op lange termijn realistisch zou moeten zijn. Dit neemt niet weg dat het risico bestaat dat er tijdens de levensduur van het project minder windaanbod is, en het project minder rendabel kan zijn dan verwacht. (c) Risico s verbonden aan natuurrampen Natuurrampen zoals overstromingen, aardbevingen en/of andere natuurverschijnselen die de windturbines en andere installaties van de operationele vennootschappen zouden kunnen beschadigen of hun werking tijdelijk verstoren, kunnen de activiteiten en financiële resultaten van de operationele vennootschappen negatief beïnvloeden. De operationele vennootschappen sluiten voor dit risico evenwel verzekeringen af. (d) Risico s verbonden aan verzekeringen Zoals hierboven uiteengezet, kenmerkt de sector waarin Storm CVBA investeert, zich door risico s inzake productie- of constructiefouten en inzake exploitatie, inbegrepen potentiële milieuschade, vertragingen, onderbrekingen, natuurrampen of gerechtelijke procedures. Hoewel dergelijke risico s in 14

17 de eerste plaats ten laste vallen van de operationele vennootschappen waarin Storm CVBA investeert en hoewel de operationele vennootschappen zich hiervoor kunnen verzekeren, blijft er altijd een risico dat een bepaald verlies of bepaalde schade niet gedekt wordt onder de verzekeringspolis. Indien de operationele vennootschappen een ernstig niet-verzekerd verlies zouden lijden of een verlies zouden lijden dat de limieten van hun verzekeringspolissen in aanzienlijke mate overschrijdt, dan zouden de daaruit voortvloeiende kosten een belangrijk nadelig effect kunnen hebben op de bedrijfsactiviteiten, financiële positie en/of bedrijfsresultaten van de operationele vennootschappen. (e) Risico s verbonden aan de regelgeving en de noodzakelijke vergunningen en overheidsgoedkeuringen De activiteiten van de operationele vennootschappen waarin Storm CVBA investeert, vallen onder een reeks regels en reglementeringen voor de energiesector, die steeds complexer worden en continu onderhevig zijn aan veranderingen. Deze regels en reglementeringen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, wetten en reglementeringen op het vlak van milieu en veiligheid en reglementeringen die gelden voor de opwekking van elektriciteit uit 100% groene en CO2-neutrale energiebronnen. De kosten om deze en vergelijkbare toekomstige en steeds veranderende reglementeringen na te leven en de kosten voor aanpassingen voor dit doel, zouden aanzienlijk kunnen zijn. Daarnaast kunnen er aanzienlijke boetes, schadevergoedingen en/of beperkingen op de activiteiten worden opgelegd indien dergelijke regels en reglementeringen (zelfs onopzettelijk) niet worden nageleefd. In bepaalde gevallen kunnen vergunningen of goedkeuringen worden toegekend aan de operationele vennootschappen en vervolgens door derden worden betwist. In dergelijke omstandigheden kan de betreffende operationele vennootschap beslissen om ondanks deze beroepen toch door te gaan met het project, op basis van haar beoordeling van de gegrondheid van de beroepen. Indien dergelijke beroepen vervolgens gegrond zouden blijken, moet de operationele vennootschap mogelijks het hoofd bieden aan aanzienlijke boetes en schadevergoedingen, naast de kosten voor het annuleren van de werkzaamheden, voor aanzienlijke wijzigingen in of zelfs de vernietiging van werkzaamheden die reeds zijn gestart. (f) Risico s verbonden aan substantiële schommelingen in de marktprijzen van elektriciteit en verwante producten De toekomstige winstgevendheid en potentiële groei van de sector en de operationele vennootschappen waarin Storm CVBA investeert, zal in grote mate worden bepaald door de marktprijzen van de geproduceerde elektriciteit en aanverwante producten. Een wezenlijke wijziging van de marktprijzen van elektriciteit en verwante producten kan een aanzienlijk nadelig effect hebben op de bedrijfsactiviteiten, financiële positie, vooruitzichten en/of bedrijfsresultaten van de operationele vennootschappen waarin Storm CVBA investeert. Dit risico wordt voor de operationele vennootschappen met startdatum (zoals gedefinieerd in het Elektriciteitsdecreet van 17 juli 2000) vóór 31 december 2012 gedurende de eerste 10 jaar, en voor de andere operationele vennootschappen gedurende de eerste 15 jaar, in zekere mate beperkt door de huidige gegarandeerde minimumprijzen voor groene stroom certificaten gedurende 10 dan wel 15 jaar na de in dienst name van de installatie (artikel Elektriciteitsdecreet 17 juli 2000 en de Energiebeleidsovereenkomst tussen de Vlaamse Regering en de elektriciteitsdistributienetbeheerders ter ondersteuning van de groene stroom productie in het Vlaamse Gewest). 15

18 Risico s verbonden aan de aard en de waarde van de aangeboden coöperatieve aandelen De aangeboden effecten zijn B-aandelen in de vennootschap Storm CVBA. De persoon die aandelen koopt krijgt de hoedanigheid van B-aandeelhouder van Storm CVBA en het geïnvesteerde bedrag wordt toegevoegd aan het eigen vermogen van de onderneming. De aandelen zijn op naam. De B-aandelen verschillen van de A-aandelen wat betreft hun nominale waarde (EUR 125 voor B- aandelen en EUR voor A-aandelen) en het stemrecht verbonden aan de aandelen (1 stem per B- aandeel en 8 stemmen per A-aandeel). Behoudens andersluidende beslissing van de Raad van Bestuur is de maximum inschrijving per B-aandeelhouder op B-aandelen beperkt tot 24 B-aandelen. Een meer gedetailleerde bespreking van de rechten en beperkingen verbonden aan de uitgegeven B-aandelen in vergelijking met de A-aandelen wordt hieronder uiteengezet onder hoofdstuk 6.5. De intekenprijs is 100% van het nominale bedrag. De B-aandelen worden niet op een beurs genoteerd en zijn ook niet gebonden aan een referte-index. De waarde kan niet stijgen ten gevolge van een beurswaardering. De aandelen bieden ook geen bescherming tegen inflatie of monetaire erosie. De return on investment op deze aandelen gebeurt door middel van een dividend wanneer daartoe wordt beslist door de Algemene Vergadering van vennoten van Storm CVBA. De omvang van het dividend wordt jaarlijks bepaald door de Algemene Vergadering, op voorstel van de Raad van Bestuur binnen de grenzen vastgelegd in de reglementering rond de erkende coöperatieve vennootschappen. Krachtens die reglementering kan het jaarlijkse dividend op heden maximaal 6% bedragen. De aandelen geven geen recht op eventuele reserves of meerwaarden. De vennoot die uittredend of uitgesloten is of zijn aandelen gedeeltelijk heeft teruggenomen, heeft maximaal recht op de nominale waarde van zijn aandelen, of minder, indien de boekwaarde van het eigen vermogen per aandeel (op basis van de goedgekeurde balans van het lopende boekjaar) lager is dan de nominale waarde ervan. Vennoten hebben geen recht op eventuele reserves. Terugbetaling gebeurt steeds na aftrek van de belastingen waartoe de terugbetaling aanleiding kan geven. De vennoten worden -weliswaar indirect- blootgesteld aan de risico's verbonden aan de activiteiten van de projectvennootschappen waaraan Storm CVBA financiering verstrekt, maar worden daar niet noodzakelijk navenant voor vergoed, vermits zij maximaal de nominale waarde van de aandelen ontvangen bij uittreding en vermits het coöperatief dividend geplafonneerd is op 6 %. In geval van ontbinding of vereffening van Storm CVBA zullen de vennoten hun gestorte inbreng slechts recupereren na aanzuivering van het passief van de vennootschap en voor zover er nog een te verdelen saldo is. Indien de vereffening het gevolg is van een faillissement of een gelijkaardige gebeurtenis, is het derhalve mogelijk dat de vennoot het geïnvesteerd kapitaal slechts gedeeltelijk of helemaal niet terugkrijgt. Risico s verbonden aan de afwezigheid van een liquide openbare markt en de overdrachtsbeperkingen De B-aandelen zijn niet genoteerd en zullen niet genoteerd worden op een gereglementeerde markt of op een MTF (Multilateral Trading Facility of Multilaterale handelsfaciliteit). De B-aandelen zijn bijgevolg niet zonder meer verhandelbaar. De B-aandelen kunnen, op straffe van nietigheid, slechts na afloop van het vijfde jaar na intrede in Storm CVBA en, in dat geval enkel tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar het voorwerp uitmaken van een overdracht aan een vennoot of een derde 16

19 die voldoet aan de voorwaarden om vennoot te worden, wanneer daartoe bovendien voorafgaandelijk de goedkeuring wordt bekomen van de Raad van Bestuur. Indien, binnen de drie maanden te rekenen vanaf de aanvraag, de Raad van Bestuur haar goedkeuring niet geweigerd heeft, of haar goedkeuring geweigerd heeft maar geen andere overnemer heeft voorgesteld, dan kan de aandelenoverdracht geschieden zoals voorgesteld. Risico s verbonden aan de beperkingen op uittreding of gedeeltelijke terugneming van aandelen De terugbetalingen volgend op de uittreding/gedeeltelijke terugneming zijn wettelijk slechts opeisbaar na goedkeuring door de Algemene Vergadering van de balans van het boekjaar waarin de uittreding/gedeeltelijke terugneming werd aangevraagd. De Raad van Bestuur van Storm CVBA kan evenwel besluiten om de terugbetaling vroeger te laten plaatsvinden bij wijze van (desgevallend terugvorderbaar) voorschot. Overeenkomstig de statuten is de overdracht van aandelen, de uittreding of terugneming slechts toegestaan in zoverre ze: - gebeurt ten vroegste na afloop van het vijfde jaar na de intrede in Storm CVBA van de verkopende aandeelhouder, en in dat geval enkel tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar, en enkel door verkoop van de aandelen aan andere (bestaande of nieuwe) coöperanten; - gebeurt ten vroegste na afloop van het tiende jaar na de intrede in Storm CVBA van de verkopende aandeelhouder, en in dat geval enkel tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar, ofwel door verkoop van de aandelen aan andere (bestaande of nieuwe) coöperanten ofwel door verkoop aan Storm CVBA zelf; - gebeurt op verzoek van de Raad van Bestuur van Storm CVBA, die statutair beschikt over de mogelijkheid om aandeelhouders te verzoeken een deel of het geheel van hun aandelen te verkopen aan Storm CVBA, bijvoorbeeld indien er zich ingevolge de terugbetaling door de operationele vennootschappen van een deel of het geheel van de hen ter beschikking gestelde achtergestelde leningen onvoldoende investeringsopportuniteiten voordoen; - wordt goedgekeurd door de Raad van Bestuur, die gegronde redenen moet kunnen aanhalen om de uittreding of terugneming te weigeren (bij wijze van voorbeeld indien de uittreding of terugneming de vennootschap in liquiditeitsproblemen zou kunnen brengen); en - niet voor gevolg heeft het netto-actief te verminderen tot een bedrag dat kleiner is dan het vaste gedeelte van het kapitaal door de statuten vastgesteld of het aantal vennoten tot minder dan drie te herleiden. Risico s verbonden aan het ontbreken van depositobeschermingsregeling De B-aandelen komen niet in aanmerking voor de waarborg van het Beschermingsfonds voor deposito s en financiële instrumenten voorzien door de wet van 17 december 1998 tot oprichting van een beschermingsfonds voor deposito s en financiële instrumenten en tot reorganisatie van de beschermingsregelingen voor deposito s en financiële instrumenten. Vennoten zouden aldus geen beroep kunnen doen op dit fonds in geval van insolvabiliteit van Storm CVBA. Risico s verbonden aan de wijziging in de reglementering omtrent coöperatieve vennootschappen 17

20 Het is mogelijk dat Storm CVBA de gevolgen van een potentiële strengere of gewijzigde regelgeving omtrent coöperatieve vennootschappen in de toekomst zal ondergaan. Zo kunnen bijvoorbeeld initiatieven op het vlak van het statuut van de erkende coöperatieve vennootschap, met inbegrip van het fiscale statuut van de aandelen, van invloed zijn op de werking van Storm CVBA en op de aantrekkelijkheid van de situatie van de coöperanten. Storm CVBA zal op geen enkele wijze instaan voor enige vermindering van het dividendrendement of voor enige ander verlies (of gemis aan winst) dat de beleggers zouden ondervinden in gevolge het geheel of gedeeltelijk wegvallen of tenietgaan van enig fiscaal voordeel verbonden aan het feit dat Storm CVBA kwalificeert als een door de Nationale Raad voor de Coöperatie erkende coöperatieve vennootschap, en dit ongeacht of het wegvallen of tenietgaan van één of meer van deze fiscale voordelen al dan niet rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan enig handelen of nalaten van Storm CVBA. Risico s verbonden aan de aanwending van coöperatief kapitaal Storm CVBA zal over een aanzienlijke flexibiliteit en grote vrijheid beschikken bij de bestemming en het gebruik van het coöperatief kapitaal. Afhankelijk van de investeringsbeslissingen die worden genomen, kan het effect op de financiële toestand van Storm CVBA gunstig zijn of tegenvallen. De Raad van Bestuur van Storm CVBA zal op onafhankelijke en discretionaire wijze, zonder dat de goedkeuring van de vennoten vereist is, de bedragen en de timing bepalen van de effectieve uitgaven van Storm CVBA. Die zullen afhangen van diverse factoren, waaronder het bedrag van het kapitaal dat kan worden opgehaald in het aanbod, de stand van zaken in de ontwikkeling van projecten en de groeimogelijkheden van Storm CVBA. Risico s verbonden aan de organisatie van het aandeelhouderschap en het bestuur Soorten aandelen: Storm CVBA heeft twee categorieën van aandelen: A-aandelen en B-aandelen. De A-aandelen van Storm CVBA zijn voorbehouden aan de oprichters (en aan die rechtspersonen die de oprichters aanvaarden bij unanimiteit). De openbare aanbieding van aandelen bestrijkt de B-aandelen, zodat de beleggers die inschrijven op dergelijke aanbiedingen beschouwd zullen worden als B-aandeelhouders. Gevolgen op het niveau van de Algemene Vergadering: Elk B-aandeel geeft recht op 1 stem. Elk A-aandeel geeft recht op 8 stemmen. Nochtans kan geen enkele vennoot, persoonlijk en als lasthebber, aan de stemming deelnemen voor meer dan één tiende van het aantal stemmen verbonden aan de aanwezige en vertegenwoordigde aandelen. Behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet of de statuten, beslist de Algemene Vergadering bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten. Bepaalde in de statuten opgenomen sleutelbeslissingen van de Algemene Vergadering (zoals vermeld in hoofdstuk 6.5 van dit Informatiedocument) zijn evenwel alleen dan aangenomen wanneer ze ten minste de helft plus één van de totaal uitgebrachte stemmen én de helft plus één van de uitgebrachte stemmen binnen de aanwezige of vertegenwoordigde A-aandelen hebben verkregen. 18

STORM CVBA Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer: 0535.792.564

STORM CVBA Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer: 0535.792.564 STORM CVBA Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer: 0535.792.564 INFORMATIEDOCUMENT OPENBARE AANBIEDING VAN AANDELEN IN BELGIË voor een

Nadere informatie

1. De Belgische Energiecrisis

1. De Belgische Energiecrisis 1. De Belgische Energiecrisis Storm Najaar/Winter 2009 Storm Coöperatieve Windpark Desselgem (Waregem) Januari 2015 Jan Caerts Gedelegeerd bestuurder Kristof Moens Financieel directeur 2 Inhoud 1. Windpark

Nadere informatie

1. De Belgische Energiecrisis

1. De Belgische Energiecrisis 1. De Belgische Energiecrisis Storm Bewonersparticipatie Windpark Dilsen-Stokkem September 2015 Najaar/Winter 2009 Jan Caerts Gedelegeerd bestuurder Kristof Moens Financieel directeur 2 Inhoud 1. Windpark

Nadere informatie

1. De Belgische Energiecrisis

1. De Belgische Energiecrisis 1. De Belgische Energiecrisis Storm Storm Coöperatieve Windpark Lokeren November 2016 Najaar/Winter 2009 Jan Caerts Gedelegeerd bestuurder Kristof Moens Financieel directeur 2 Inhoud 1. Windpark Lokeren

Nadere informatie

1. De Belgische Energiecrisis

1. De Belgische Energiecrisis 1. De Belgische Energiecrisis Storm Storm Coöperatieve Westerlo Voorjaar 2014 Najaar/Winter 2009 Inhoud 1. Windpark Westerlo 2. Over Storm 3. De coöperatieve Storm CVBA 4. Groene stroom 5. Volgende stappen

Nadere informatie

STORM CVBA. Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Maatschappelijke zetel: Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen

STORM CVBA. Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Maatschappelijke zetel: Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen STORM CVBA Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Maatschappelijke zetel: Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer: 0535.792.564 SAMENVATTING 8 oktober 2013 Een investering in

Nadere informatie

STORM CVBA. Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Maatschappelijke zetel: Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen

STORM CVBA. Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Maatschappelijke zetel: Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen STORM CVBA Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Maatschappelijke zetel: Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer: 0535.792.564 SAMENVATTING 8 oktober 2013 Een investering in

Nadere informatie

STORM CVBA COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: KATWILGWEG 2, 2050 ANTWERPEN

STORM CVBA COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: KATWILGWEG 2, 2050 ANTWERPEN STORM CVBA COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: KATWILGWEG 2, 2050 ANTWERPEN Ondernemingsnummer: 0535.792.564 Inschrijvingsperiode van 23 oktober 2013 tot 30

Nadere informatie

STORM CVBA. Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Maatschappelijke zetel: Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen

STORM CVBA. Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Maatschappelijke zetel: Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen STORM CVBA Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Maatschappelijke zetel: Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer: 0535.792.564 REGISTRATIEDOCUMENT 8 oktober 2013 Een investering

Nadere informatie

P O R S O P S E P C E T C U T S U

P O R S O P S E P C E T C U T S U ASPIRAVI SAMEN CVBA Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Maatschappelijke zetel: Vooruitgangstraat 333/5, 1030 Brussel Ondernemingsnummer: 0824.919.276 PROSPECTUS voor de voor doorlopende

Nadere informatie

Samen investeren in windmolens in onze buurt Informatie over Electrabel CoGreen cvba 21 september, Wielsbeke

Samen investeren in windmolens in onze buurt Informatie over Electrabel CoGreen cvba 21 september, Wielsbeke Het windpark Electrabel & Electrabel Samen investeren in windmolens in onze buurt Informatie over Electrabel CoGreen cvba 21 september, Wielsbeke Het windpark 1 nieuwe WINDTURBINE in uw gemeente 1 nieuwe

Nadere informatie

PROS O P S EC E T C US U

PROS O P S EC E T C US U ASPIRAVI SAMEN CVBA Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Maatschappelijke zetel: Vooruitgangstraat 333/5, 1030 Brussel Ondernemingsnummer: 0824.919.276 PROSPECTUS voor de doorlopende

Nadere informatie

P O R S O P S E P C E T C U T S U

P O R S O P S E P C E T C U T S U LIMBURG WIND CVBA Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Maatschappelijke zetel: Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt Ondernemingsnummer: 0825.735.660 PROSPECTUS voor de doorlopende voor

Nadere informatie

Nominale waarde per A-aandeel: 125 EUR Maximum inschrijving: 24 A-aandelen

Nominale waarde per A-aandeel: 125 EUR Maximum inschrijving: 24 A-aandelen ASPIRAVI SAMEN CVBA Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Maatschappelijke zetel: Vooruitgangstraat 333/5, 1030 Brussel Ondernemingsnummer: 0824.919.276 PROSPECTUS voor de doorlopende

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

HANDLEIDING START-UP PLAN

HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN Dit document geeft informatie aan ondernemers, investeerders en burgers die interesse hebben voor het Start-up Plan. Deze handleiding moet samen met

Nadere informatie

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap )

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap ) Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486 (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT1 TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO 10 MEI 2017

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT1 TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO 10 MEI 2017 Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT1 TER ATTENTIE VAN DE

Nadere informatie

PROSPECTUS voor de openbare aanbieding van aandelen

PROSPECTUS voor de openbare aanbieding van aandelen LIMBURG WIND CVBA Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Maatschappelijke zetel: Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt Ondernemingsnummer: 0825.735.660 PROSPECTUS voor de openbare aanbieding

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Antwerpen, afdeling Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Antwerpen, afdeling Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout TOELICHTING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN.)

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN.) Tessenderlo Chemie Naamloze Vennootschap (de "Vennootschap") Zetel: Troonstraat 130, 1050 Brussel (België) RPR 0412.101.728 Rechtsgebied Brussel BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG

Nadere informatie

Storm CVBA Jaarverslag 2014

Storm CVBA Jaarverslag 2014 Storm CVBA Jaarverslag 2014 1 De werf van Windpark Geel met Windpark Westerlo op de achtergrond. 2 Voorwoord Beste coöperant, Op 31 december 2014 sloten we het eerste boekjaar af van onze coöperatie Storm

Nadere informatie

Openbaar aanbod van aandelen van de Europese Coöperatieve Vennootschap NewB

Openbaar aanbod van aandelen van de Europese Coöperatieve Vennootschap NewB Openbaar aanbod van aandelen van de Europese Coöperatieve Vennootschap NewB 1. Het huidige aanbod gebeurt zonder de publicatie van een door de FSMA goedgekeurde prospectus, aangezien het daarvan vrijgesteld

Nadere informatie

INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 30 NOVEMBER TOT EN MET 11 DECEMBER 2015 (16.00 UUR (CET))

INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 30 NOVEMBER TOT EN MET 11 DECEMBER 2015 (16.00 UUR (CET)) Brussel, 19 november 2015 INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 30 NOVEMBER TOT EN MET 11 DECEMBER 2015 (16.00 UUR (CET)) Gereglementeerde informatie - Informatienota De informatie in

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen

Tax shelter voor startende ondernemingen Newsflash Tax shelter voor startende ondernemingen Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen binnen

Nadere informatie

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare Ondernemingsnummer: 0405.548.486 RPR Kortrijk (de 'Vennootschap') Bijzonder

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS UCB NV - Researchdreef 60, 1070 Brussel - Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS over het gebruik en de nagestreefde doeleinden van het

Nadere informatie

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen De Gerlachekaai 20 te 2000 Antwerpen BTW BE 0860 409 202 RPR Antwerpen UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

INCLUSIE INVEST cvba-so. Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid met Sociaal Oogmerk. Veilig investeren met respect!

INCLUSIE INVEST cvba-so. Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid met Sociaal Oogmerk. Veilig investeren met respect! INCLUSIE INVEST cvba-so Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid met Sociaal Oogmerk Veilig investeren met respect! Maatschappelijke zetel : Breugelweg 200 3900 OverpeltOndernemingsnummer

Nadere informatie

Belangrijke inleidende informatie

Belangrijke inleidende informatie LIMBURG WIND CVBA Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Maatschappelijke zetel: Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt Ondernemingsnummer: 0825.735.660 PROSPECTUS voor de doorlopende voor

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Antwerpen, afdeling Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Antwerpen, afdeling Turnhout 1. Inleiding NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout Verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig

Nadere informatie

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR (Hierna, de Vennootschap )

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR (Hierna, de Vennootschap ) PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256 (Hierna, de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 604 VAN HET

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

LINTER SAMEN DUURZAAM CVBA INFORMATIEMEMORANDUM

LINTER SAMEN DUURZAAM CVBA INFORMATIEMEMORANDUM LINTER SAMEN DUURZAAM CVBA INFORMATIEMEMORANDUM Datum: 21/08/2014 1 1. Inleiding... 4 2. Bedrijfsprofiel LINTER SAMEN DUURZAAM: aandeelhouder van Green Energy Dynamics 2 (GED 2) Bvba... 5 2.1 LINTER SAMEN

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen (binnen 4 jaar na oprichting)

Tax shelter voor startende ondernemingen (binnen 4 jaar na oprichting) Tax shelter voor startende ondernemingen (binnen 4 jaar na oprichting) Wat houdt deze maatregel in? Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal

Nadere informatie

P O R S O P S E P C E T C U T S U

P O R S O P S E P C E T C U T S U LIMBURG WIND CVBA Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Maatschappelijke zetel: Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt Ondernemingsnummer: 0825.735.660 PROSPECTUS voor de doorlopende voor

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, JAPAN EN AUSTRALIË

DIT DOCUMENT IS NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, JAPAN EN AUSTRALIË VOORWAARDEN BETREFFENDE HET KEUZEDIVIDEND Persbericht Gereglementeerde informatie Maandag 18 mei 2015 (na beurstijd) Montea Management NV, met maatschappelijke zetel in 9320 Erembodegem, Industrielaan

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE IN KADER VAN ARTIKEL 582 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN 4ENERGY INVEST NV GEVESTIGD

Nadere informatie

PATRIMONIALE ACTUALITEIT

PATRIMONIALE ACTUALITEIT PATRIMONIALE ACTUALITEIT Moet u uw interesten en dividenden aangeven of niet? Enkele tips. Laurence Mertens estate planner Om uw verplichtingen te kennen op het vlak van de aangifte van uw interesten en

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Gebruik makend van haar prerogatieven in het kader van het toegestane

Nadere informatie

Openbaar aanbod van aandelen van de Europese Coöperatieve Vennootschap NewB

Openbaar aanbod van aandelen van de Europese Coöperatieve Vennootschap NewB Openbaar aanbod van aandelen van de Europese Coöperatieve Vennootschap NewB 1. Het huidige aanbod gebeurt zonder de publicatie van een door de FSMA goedgekeurde prospectus, aangezien het daarvan vrijgesteld

Nadere informatie

Informatiebundel voor aandeelhouders van Collectief Goed cvba-so

Informatiebundel voor aandeelhouders van Collectief Goed cvba-so 1 Informatiebundel voor aandeelhouders van Collectief Goed cvba-so 1. Informatiegegevens Officiële naam Vestigingsplaats en rechtsvorm Collectief Goed cvba-so Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met

Nadere informatie

PROSPECT PROSPE U CT S U

PROSPECT PROSPE U CT S U LIMBURG WIND CVBA Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Maatschappelijke zetel: Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt Ondernemingsnummer: 0825.735.660 PROSPECTUS voor de doorlopende voor

Nadere informatie

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen.

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen. Etn. Franz Colruyt Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg, 196 1500 Halle BTW-BE-0400.378.485 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd tot een Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

MINNELIJKE SCHIKKING GEFORMULEERD DOOR DE AUDITEUR VAN DE FSMA EN WAARMEE GROENKRACHT CVBA IN VEREFFENING HEEFT INGESTEMD

MINNELIJKE SCHIKKING GEFORMULEERD DOOR DE AUDITEUR VAN DE FSMA EN WAARMEE GROENKRACHT CVBA IN VEREFFENING HEEFT INGESTEMD MINNELIJKE SCHIKKING GEFORMULEERD DOOR DE AUDITEUR VAN DE FSMA EN WAARMEE GROENKRACHT CVBA IN VEREFFENING HEEFT INGESTEMD Deze minnelijke schikking, waarmee Groenkracht CVBA in vereffening op 18 juni 2015

Nadere informatie

FSMA_2014_04 dd. 26 juni 2014 (update 27 oktober 2016)

FSMA_2014_04 dd. 26 juni 2014 (update 27 oktober 2016) FSMA_2014_04 dd. 26 juni 2014 (update 27 oktober 2016) Deze mededeling is bestemd voor erkende coöperatieve vennootschappen, aanbieders van participatieplannen voor het personeel en aanbieders van beleggingen

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 29 APRIL 2011 INZAKE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN.

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 29 APRIL 2011 INZAKE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN. COFINIMMO Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal (Vastgoedbevak) naar Belgisch Recht Woluwelaan 58 1200 Brussel B.T.W. nummer 426.184.049 RPR Brussel 0426.184.049

Nadere informatie

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare Ondernemingsnummer: 0405.548.486 RPR Kortrijk (de 'Vennootschap') Bijzonder

Nadere informatie

FSMA_2017_17 dd. 28 september

FSMA_2017_17 dd. 28 september FSMA_2017_17 dd. 28 september 2017 1 Deze mededeling is bestemd voor erkende coöperatieve vennootschappen, aanbieders van participatieplannen voor het personeel en aanbieders van beleggingen van het type

Nadere informatie

* * * * * * Overwegende dat het onderzoek tot de volgende vaststellingen heeft geleid:

* * * * * * Overwegende dat het onderzoek tot de volgende vaststellingen heeft geleid: MINNELIJKE SCHIKKING AANVAARD DOOR HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FSMA EN WAARMEE ECOPOWER CVBA HEEFT INGESTEMD Deze minnelijke schikking, waarmee de CVBA Ecopower op 14 december 2012 voorafgaandelijk heeft

Nadere informatie

Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen

Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen Mei en september 2006 Conform artikel 11 van het koninklijk besluit

Nadere informatie

Storm CVBA Jaarverslag 2015

Storm CVBA Jaarverslag 2015 Storm CVBA Jaarverslag 2015 Windpark Meer Voorwoord Beste coöperant, 2015 was een goed jaar voor Storm. Onze coöperatie verwelkomde 501 nieuwe aandeelhouders, allen omwonenden van de windparken in Meer,

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16 AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Louizalaan 331-333, 1050 Brussel Ondernemingsnummer 0877.248.501 RPR Brussel (de Vennootschap ) AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE

Nadere informatie

HANDLEIDING START-UP PLAN

HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN Dit document geeft informatie aan ondernemers, investeerders en burgers die interesse hebben voor het Start-up Plan. Deze handleiding moet samen met

Nadere informatie

INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND

INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND Brussel, 25 november 2011 Gereglementeerde informatie * (25 november 2011) * Informatienota *De informatie in deze Informatienota is gereglementeerde informatie in de zin van het koninklijk besluit van

Nadere informatie

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256. (Hierna, de Vennootschap )

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256. (Hierna, de Vennootschap ) PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256 (Hierna, de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 582 VAN HET

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2013/5 - De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2013/5 - De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/5 - De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening I. Inleiding Advies van 4 maart 2013 1. Zowel het volledig

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628. LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Verslag van de raad van bestuur op de gewone algemene vergadering van

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D CAPITAL BV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap)

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) RPR Griffie van de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel BTW BE-0448.332.911 -------------------------------

Nadere informatie

PROSPECTUS voor de doorlopende openbare aanbieding van aandelen vanaf 8 november 2013 voor een maximumbedrag van 2.500.000 EUR (5 november 2013)

PROSPECTUS voor de doorlopende openbare aanbieding van aandelen vanaf 8 november 2013 voor een maximumbedrag van 2.500.000 EUR (5 november 2013) ZONNEBERG CVBA Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Maatschappelijke zetel: Coupure Rechts 712, 9000 Gent Ondernemingsnummer: 0537.462.647 PROSPECTUS voor de doorlopende openbare aanbieding

Nadere informatie

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder).

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder). Beste Vanaf aanslagjaar 2015 (vanaf boekjaar per kalenderjaar 31/12/2014) kunnen liquidatiereserves in de vennootschap worden aangelegd tijdens de resultaatbestemming. Dit betekent dat een kleine vennootschap

Nadere informatie

Openbaar aanbod van aandelen van de Europese Coöperatieve Vennootschap Met Beperkte Aansprakelijkheid NewB 1

Openbaar aanbod van aandelen van de Europese Coöperatieve Vennootschap Met Beperkte Aansprakelijkheid NewB 1 Openbaar aanbod van aandelen van de Europese Coöperatieve Vennootschap Met Beperkte Aansprakelijkheid NewB 1 1. Het huidige aanbod gebeurt zonder de publicatie van een door de FSMA goedgekeurde prospectus,

Nadere informatie

1. Verslag van de Raad van Bestuur dd. 07/09/2010 dat de omstandige verantwoording inhoudt van het

1. Verslag van de Raad van Bestuur dd. 07/09/2010 dat de omstandige verantwoording inhoudt van het Etn. Franz Colruyt Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg, 196 1500 Halle BTW BE 0400.378.485 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd tot een Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen.

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen. Etn. Fr. Colruyt NV Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg, 196 1500 Halle BTW-BE-0400.378.485 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd tot een Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen.

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen. Etn. Fr. Colruyt NV Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg, 196 1500 Halle BTW-BE-0400.378.485 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd tot een Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Total Return II Gemeenschappelijk Beleggingsfonds conform Richtlijn 85/611/EEG 136, route d Arlon, L 1150 Luxemburg Gemeenschappelijk Beleggingsfonds

Nadere informatie

PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) 7 november 2011

PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) 7 november 2011 PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) RPR Ieper BTW BE 0402.777.157 ------------------------------ Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig

Nadere informatie

TOELICHTING. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op dinsdag 22 mei 2012 om 10u30

TOELICHTING. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op dinsdag 22 mei 2012 om 10u30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout TOELICHTING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op dinsdag 22 mei 2012

Nadere informatie

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 UITGIFTE VAN 250.000.000 EUR CONVERTEERBARE OBLIGATIES TERUGBETAALBAAR IN 2009 MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

Nadere informatie

I. Kort overzicht van de belangrijkste kenmerken van het keuzedividend

I. Kort overzicht van de belangrijkste kenmerken van het keuzedividend Gereglementeerde informatie* Brussel, 8 juni 2010 Informatiedocument KEUZEDIVIDEND I. Kort overzicht van de belangrijkste kenmerken van het keuzedividend Drie keuzemogelijkheden Coupon nummer 73 kan worden

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS naamloze vennootschap Researchdreef 60, 1070 Brussel Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) ("UCB NV") OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders worden

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus December 2009 DB PLATINUM Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Route d Esch 69, L-1470 Luxembourg De informatie die in deze bijlage bij het prospectus

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

SOLVAY NV Maatschappelijke zetel : Ransbeekstraat 310,1120 Brussel RPR Brussel 0403.091.220 VERDUIDELIJKENDE NOTA

SOLVAY NV Maatschappelijke zetel : Ransbeekstraat 310,1120 Brussel RPR Brussel 0403.091.220 VERDUIDELIJKENDE NOTA SOLVAY NV Maatschappelijke zetel : Ransbeekstraat 310,1120 Brussel RPR Brussel 0403.091.220 VERDUIDELIJKENDE NOTA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 13 MEI 2014 Deze nota werd opgesteld in toepassing

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen SAMENVATTING Dit hoofdstuk is een samenvatting (de Samenvatting) van de essentiële kenmerken en risico s met betrekking tot de Uitgevende instelling(stichting administratie kantoor aandelen Triodos Bank),

Nadere informatie

Ontbinding en vereffening

Ontbinding en vereffening Ontbinding en vereffening Art. 208-214 Situering TITEL III : VENNOOTSCHAPSBELASTING Art. 179-219bis HOOFDSTUK I : AAN DE BELASTING ONDERWORPEN VENNOOTSCHAPPEN Art. 179-182 HOOFDSTUK II : GRONDSLAG VAN

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2015/XX - Verrichtingen met betrekking tot inschrijvingsrechten. Ontwerpadvies van 9 september 2015

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2015/XX - Verrichtingen met betrekking tot inschrijvingsrechten. Ontwerpadvies van 9 september 2015 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XX - Verrichtingen met betrekking tot inschrijvingsrechten Ontwerpadvies van 9 september 2015 In het kader van een individuele vraagstelling omtrent

Nadere informatie

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%.

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. Vanaf 1 juli 2013 is nu ook de nieuwe wet inzake verhoging van roerende voorheffing op liquidatieboni van toepassing. Concreet

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 604 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 604 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN SERVICEFLATS INVEST Naamloze vennootschap Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel: Plantin en Moretuslei 220, 2018 Antwerpen Ondernemingsnummer:

Nadere informatie

CARE PROPERTY INVEST Naamloze Vennootschap. Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht

CARE PROPERTY INVEST Naamloze Vennootschap. Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht CP Invest / GVV Bijzonder verslag artikel 559 W.Venn. 24.09.2014 CARE PROPERTY INVEST Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht die een openbaar beroep op het spaarwezen heeft gedaan

Nadere informatie

Ondernemingsnummer 0860.409.202

Ondernemingsnummer 0860.409.202 EXMAR naamloze vennootschap De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen Rechtspersonenregister : Antwerpen BTW-nummer BE 860.409.202. Ondernemingsnummer 0860.409.202 KAPITAALVERHOGING STATUTENWIJZIGINGEN Er blijkt

Nadere informatie

PROSPECTUS voor de doorlopende openbare aanbieding van A-aandelen tussen 15 oktober 2016 en 14 oktober 2017 voor een maximumbedrag van

PROSPECTUS voor de doorlopende openbare aanbieding van A-aandelen tussen 15 oktober 2016 en 14 oktober 2017 voor een maximumbedrag van ASPIRAVI SAMEN CVBA Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Maatschappelijke zetel: Vooruitgangstraat 333/5, 1030 Brussel Ondernemingsnummer: 0824.919.276 PROSPECTUS voor de doorlopende

Nadere informatie

Het recht van uittreding kan slechts worden uitgeoefend voor zover het om aandelen gaat waarmee de aandeelhouder tegen het voorstel van

Het recht van uittreding kan slechts worden uitgeoefend voor zover het om aandelen gaat waarmee de aandeelhouder tegen het voorstel van 1 CARE PROPERTY INVEST Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Die een openbaar beroep op het spaarwezen heeft gedaan Maatschappelijke zetel: Plantin en Moretuslei 220, 2018 Antwerpen

Nadere informatie

2. Wat is het fiscale voordeel?

2. Wat is het fiscale voordeel? 2. Wat is het fiscale voordeel? 2.1. verlaagd tarief behouden Bij twee van de voorwaarden om recht te hebben op het verlaagd tarief, is het kapitaal van belang. Het bedrag van het kapitaal kan van belang

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

DECEUNINCK Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet 8800 Roeselare, Brugsesteenweg

DECEUNINCK Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet 8800 Roeselare, Brugsesteenweg DECEUNINCK Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet 8800 Roeselare, Brugsesteenweg 374 0405.548.486 RPR Kortrijk (de Vennootschap) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Nadere informatie

SOVAL INVEST NV INFORMATIE MEMORANDUM

SOVAL INVEST NV INFORMATIE MEMORANDUM SOVAL INVEST NV Naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te [ ] INFORMATIE MEMORANDUM met betrekking tot een private plaatsing van obligaties met een duurtijd van 5 jaar en een jaarlijkse intrestvoet

Nadere informatie

Reglement Lidmaatschap Ternesse Golf & Country Club vzw

Reglement Lidmaatschap Ternesse Golf & Country Club vzw Reglement Lidmaatschap Ternesse Golf & Country Club vzw 1. Algemeen Dit reglement is een aanvulling van de Statuten van Ternesse Golf en Country Club en werd opgemaakt door de Raad van bestuur in vergadering

Nadere informatie

FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00

FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00 FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00 AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel: Louizalaan 331-333, 1050

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering te houden op dinsdag 14 december 2010

Nadere informatie

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen GALAPAGOS Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer: 0466.460.429 RPR Antwerpen (afdeling Mechelen) (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de Raad van

Nadere informatie

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Uitbreidingstraat 18 2600 Berchem-Antwerpen Ondernemingsnummer 0458.623.918 FORMULIER VOOR DE UITOEFENING

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de Gecombineerde Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de"vergadering") van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. (de "Vennootschap")

Nadere informatie

TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Troonstraat 130 RPR Rechtsgebied Brussel

TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Troonstraat 130 RPR Rechtsgebied Brussel TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Troonstraat 130 RPR 0412.101.728 Rechtsgebied Brussel Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig de bepalingen

Nadere informatie

Het lijkt of men vergeet dat je deze planeet aan je kinderen geeft

Het lijkt of men vergeet dat je deze planeet aan je kinderen geeft Het lijkt of men vergeet dat je deze planeet aan je kinderen geeft Hoe het begon Goedkeuring en ondertekening van het Burgemeestersconvenant op 24/11/2015 door het Gemeentebestuur van Nazareth Convenant

Nadere informatie