LINTER SAMEN DUURZAAM CVBA INFORMATIEMEMORANDUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LINTER SAMEN DUURZAAM CVBA INFORMATIEMEMORANDUM"

Transcriptie

1 LINTER SAMEN DUURZAAM CVBA INFORMATIEMEMORANDUM Datum: 21/08/2014 1

2 1. Inleiding Bedrijfsprofiel LINTER SAMEN DUURZAAM: aandeelhouder van Green Energy Dynamics 2 (GED 2) Bvba LINTER SAMEN DUURZAAM GED Waarom investeren in hernieuwbare energie? Het Kyoto protocol De energie- afhankelijkheid van Europa Nucleaire energie Investeren in duurzame energie: in lijn met doelstellingen van het Burgemeestercovenant, Limburg klimaatneutraal en Vlaanderen in Actie... 7 Het burgemeesterscovenant... 7 Vlaanderen in Actie Werkgelegenheid Wie kan participeren? Directe participatie burgers Wat met personen die niet kunnen participeren? Wat mogen de participanten verwachten? rendement korting op elektriciteitsfactuur reserves duur van de investering Welke zijn de belangrijkste factoren die de rendementen beïnvloeden en waar zitten de risico s? Algemeen Risico s met betrekking tot de sector van de hernieuwbare energie A. Veranderende marktprijzen van elektriciteit en aanverwante producten Groene stroom certificaten B. Winstudies Vollast uren C. Natuurrampen verzekeringen Risico s met betrekking tot de activiteit van LINTER SAMEN DUURZAAM A. Risico s verbonden aan de financieringsactiviteit van LINTER SAMEN DUURZAAM B. Risico s verbonden aan de concentratie van de investeringen C. Risico s verbonden aan de regelgeving en de noodzakelijke vergunningen en overheidsgoedkeuringen

3 6.4 Risico s met betrekking tot het aanbod A. Risico s in verband met de aard en de waarde van de aangeboden coöperatieve aandelen B. Risico s verbonden aan de beperkingen op uittreding, gedeeltelijke terugneming of overdracht van aandelen C. Risico s verbonden aan de wijziging in de wetgeving en regelgeving omtrent coöperatieve vennootschappen D. Risico s verbonden aan de aanwending van coöperatief kapitaal E. Risico s verbonden aan de organisatie van het aandeelhouderschap en het bestuur Intekenen Bijlagen Bijlage I: Intekenformulier Bijlage II: statuten LINTER SAMEN DUURZAAM Bijlage III: Kaart Park LINTER SAMEN DUURZAAM

4 1. Inleiding Linter Samen Duurzaam cvba zal een coöperatieve vennootschap zijn dewelke opgericht zal worden in de nabije toekomst en waarvoor de erkenning door de Nationale Raad voor de Coöperatie (zie infra) aangevraagd zal worden. LINTER SAMEN DUURZAAM wenst coöperatief kapitaal te verwerven voor investeringen in projecten in de sector van de hernieuwbare energie. Zij hebben daartoe onderhavig informatie- memorandum laten opstellen. Uiteraard zijn zij bereid verdere vragen in een persoonlijk gesprek te beantwoorden. U kan zich daarvoor steeds wenden tot: Alle informatie in dit memorandum werd ter beschikking gesteld door de aandeelhouders van de vennootschap. Alle informatie is vertrouwelijk. Lezers van dit memorandum worden verzocht deze informatie enkel te gebruiken in het kader van een mogelijke investeringsbeslissing. Het memorandum kan en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden of ter beschikking worden gesteld van derden zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord. Het informatiememorandum is gebaseerd op publiek toegankelijke informatie. Het memorandum dient steeds ge- update, aangevuld en herzien te worden. Dit informatiememorandum bevat informatie omtrent een mogelijke inschrijving op aandelen van LINTER SAMEN DUURZAAM. Het informatiememorandum bevat schattingen en projecties dewelke elementen van subjectief oordeel kunnen bevatten en derhalve niet volledig correct kunnen zijn. Actuele resultaten kunnen verschillen van de te verwachten resultaten. Noch LINTER SAMEN DUURZAAM, noch enige met haar verbonden vennootschap/ (in)directe aandeelhouder/ lid/werknemer/adviseur of agent verschaft enige garantie of neemt enige aansprakelijkheid op zich omtrent de authenticiteit, origine, geldigheid, accuraatheid en volledigheid van de informatie en data vermeld in huidig document. Noch nemen zij enige aansprakelijkheid op zich voor schadevergoeding, verlies of kosten dewelke resulteren als gevolg van fouten of onvolledigheden in huidig document. Elke aansprakelijkheid ingevolge deze informatie of enige onvolledigheid in huidig document wordt expliciet uitgesloten. Huidig informatiememorandum mag niet aanzien worden als een advies omtrent mogelijke investeringen, gegeven door LINTER SAMEN DUURZAAM, haar aandeelhouders, bestuurders, bedienden, agenten, werknemers of adviseurs. Elke partij dewelke huidig informatiememorandum ter beschikking heeft, dient zijn/haar eigen onafhankelijk oordeel te vormen. Een eventuele beslissing die genomen wordt, moet steeds gebaseerd zijn op een persoonlijk onderzoek van elke partij, al dan niet bijgestaan door een adviseur die een gepersonaliseerd advies ter zake kan verschaffen aan de geïnteresseerde participant. Elke partij dient steeds rekening te houden met de risico s die verbonden zijn aan elke belegging. Indien er in dit informatiememorandum verwezen wordt naar de statuten is dit slechts een samenvatting en impliceert dit een analyse vanwege de belegger van de volledige statuten. 4

5 2. Bedrijfsprofiel LINTER SAMEN DUURZAAM: aandeelhouder van Green Energy Dynamics 2 (GED 2) Bvba 2.1 LINTER SAMEN DUURZAAM LINTER SAMEN DUURZAAM zal een erkende Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (CVBA) worden dewelke via het ophalen van coöperatief kapitaal wenst te participeren in de hernieuwbare energieproducten van een tweede vennootschap, zijnde GED 2. LINTER SAMEN DUURZAAM zal hiertoe met het opgehaalde Coöperatief kapitaal aandelen kopen van GED 2. De veranderlijkheid van de vennoten en de inbreng is één van de meest typische kenmerken van de CVBA. Met dit kenmerk wil men de nadruk leggen op het feit dat er een eenvoudige mogelijkheid moet zijn van in- en uittreding van vennoten en van onderschrijving en terugneming van aandelen, zonder bijzondere formaliteiten en zonder statutenwijziging. De kapitaalstructuur van een CVBA is totaal onderscheiden van die van de andere vennootschapsvormen; het kapitaal bestaat uit een vast en variabel deel. Het veranderlijk gedeelte van het kapitaal wordt gekenmerkt door de veranderlijkheid van het aantal vennoten en hun inbreng. Het kan vrij fluctueren zonder dat enige formaliteit moet worden gerespecteerd. Het vast gedeelte van het kapitaal moet behouden blijven gedurende het bestaan van de vennootschap. Het vermogen van de vennootschap mag niet onder dit peil dalen door uitkeringen aan de vennoten. Besluitend kan dan ook gesteld worden dat een CVBA een uitermate geschikte vennootschapsvorm is om als investeringsvehikel in huidige context te functioneren. Indien een Coöperatieve vennootschap aan een aantal voorwaarden voldoet, kan zij wettelijk erkend worden. Aan deze erkenning zijn enkele (positieve) gevolgen verbonden (infra punt 5). De belangrijkste bepalingen (voorwaarden voor erkenning) zijn terug te vinden in het Koninklijk besluit van 8 januari 1932 dat de mogelijke erkenning van de CVBA regelt. De statuten zullen worden opgemaakt conform deze wettelijke voorwaarden (Bijlage II). 2.2 GED 2 GED 2 is een bedrijf dat als doel heeft het ontwikkelen, financieren, bouwen, onderhouden en verkopen van hernieuwbare energie projecten. Op die manier zal GED 2 haar steentje bijdragen om te komen tot een groenere wereld. Hierbij komt GED 2 onder andere tegemoet aan de doestellingen die de Europese Unie reeds heeft vastgelegd in het Kyoto protocol 2020 en de Energy Roadmap Concreet ingevuld, zal GED 2 zich bezig houden met het ontwikkelen van on- shore windparken. Bij de realisatie van haar projecten streeft GED 2 er naar zelf 30% van het eigen vermogen van de vennootschap waarin geïnvesteerd wordt in te vullen, waarbij de coöperatie LINTER SAMEN DUURZAAM (waarin burgers direct kunnen participeren) de mogelijkheid zal hebben de resterende 70% in te vullen. Indien deze 70% niet volledig wordt ingevuld door LINTER SAMEN DUURZAAM, kan 5

6 GED 2 rekenen op private investeerders die bereid zijn om te beleggen in de aandelen die niet ingevuld worden door de Coöperatieve vennootschap. GED 2 heeft op dit moment de vorm van een Besloten Vennootschap, maar deze zal in de nabije toekomst omgevormd worden tot een Coöperatieve vennootschap. Voor de informatie omtrent de coöperatieve vennootschapsvorm verwijzen wij naar de voorgaande titel aangaande Linter Samen Duurzaam CVBA. Tussen deze twee vennootschapsvormen bestaat met betrekking tot aandeelhoudersbescherming weinig tot geen verschil daar beiden kunnen genieten van de beperkte aansprakelijkheid. Het minimumstartkapitaal werd voor beide vennootschapsvormen op EUR vastgelegd. In een CVBA dienen er bovendien minstens 3 aandeelhouders te zijn, terwijl een BVBA reeds met één aandeelhouder opgericht kan worden. In beide vennootschapsvormen kan het bestuur waargenomen worden door één persoon. De twee grootste verschillen tussen beide vennootschapsvormen betreffen 1) het feit dat in een CVBA er veel meer vrijheid is aangaande het opmaken van statuten waarbij bijvoorbeeld het stemrecht geregeld kan worden voor de aandeelhouders en 2) het feit dat de CVBA gekenmerkt wordt door het gemakkelijk toe- en uittreden van vennoten door het variabele kapitaal, terwijl er in de BVBA een afscherming tegen vreemde aandeelhouders bestaat. Dit is ook de rede dat GED 2 omgevormd zal worden van een BVBA naar een CVBA. 3. Waarom investeren in hernieuwbare energie? 3.1 Het Kyoto protocol Het Kyoto protocol heeft een grote invloed op de hernieuwbare energie sector. In dit protocol wordt er namelijk gesteld dat tegen het jaar 2020 het aandeel van de energie consumptie geproduceerd door hernieuwbare energie bronnen met 20% moet stijgen t.o.v. het niveau in Dit is een grote uitdaging voor de Europese Unie en om hierin te slagen zal de hernieuwbare energie markt nog een grote groei moeten kennen. Er zijn reeds vele studies uitgevoerd die de slaagkansen proberen in te schatten, maar hun conclusies verschillen. Eén gegeven valt echter op; sinds 1990 is het aandeel van groene energie productie in Europa met 140% gestegen (cijfers van 2010). De grote groei van het aantal megawatt geïnstalleerd in termen van windparken heeft hier zeker een grote invloed op gehad. 3.2 De energie- afhankelijkheid van Europa. Europa is in grote mate afhankelijk van de import van energie. 50% van de energie die in Europa verbruikt wordt, is geïmporteerd. De afbeelding hieronder geeft meer informatie i.v.m. de afhankelijkheid van de import van energie voor Europa. Wat hier onmiddellijk in het oog springt is de grote afhankelijkheid van petroleumproducten (in 2009 werd 83.5% geïmporteerd). Hernieuwbare energie is een aangewezen optie om deze energie- afhankelijkheid te reduceren. In sommige gevallen kunnen er zelfs exportmogelijkheden gecreëerd worden. 6

7 3.3 Nucleaire energie Sinds de gevaren van nucleaire energie meer en meer voelbaar worden, zijn veel landen bezig met het afbouwen van deze vorm van energieproductie. Ook in ons eigen land waren er in de zomer van 2012 nog ernstige problemen met verschillende kernreactoren; zij vertoonden namelijk scheurtjes en moesten stilgelegd worden. Indien kernreactoren gesloten worden zal er een groot tekort ontstaan en dit gat kan gedicht worden door gebruik te maken van hernieuwbare energie. 3.4 Investeren in duurzame energie: in lijn met doelstellingen van het Burgemeestercovenant, Limburg klimaatneutraal en Vlaanderen in Actie Het burgemeesterscovenant Het Burgemeestercovenant weerspiegelt een Europese beweging waarin zowel lokale als regionale overheden (waaronder aldus de steden) de handen in elkaar slaan om de energie- efficiëntie en het gebruik van duurzame energiebronnen op hun grondgebied te verhogen. Het objectief van de beweging is de 20% CO2 reductiedoelstellingen van de EU tegen 2020 te behalen of zelfs te overtreffen. Steden bepalen aldus voor een belangrijk aandeel de economische en milieuprestaties van een land. Vlaanderen in Actie Vlaanderen in Actie pleit via één van haar pijlers (Vlaanderen woont duurzamer) voor duurzamere steden. Het doel is om tegen 2050 de energiebehoefte zo veel mogelijk uit hernieuwbare energie te halen. Windmolenparken passen dus perfect in deze doelstellingen. Verder gelooft Vlaanderen ook, dat om de energie die door de gebruikers zelf geproduceerd wordt beter te vervoeren, men nood 7

8 heeft aan een smart grid ((toekomstige) technologieën om het elektriciteitsnet te beheren). Dit is dus ook een item waar Vlaanderen in Actie veel aandacht aan schenkt. 3.5 Werkgelegenheid Windenergie levert een grotere algemene bijdrage aan de Europese economie, per eenheid van vermogen, dan de elektriciteitsopwekking door STEG centrales (stoom- en gasturbine centrales). Dit gegeven werd bevestigd door een studie van Ernst & Young, het internationale consultancybedrijf. Uit het onderzoek blijkt dan ook onder meer dat de hogere initiële investeringen in verband met windparken meer dan gecompenseerd worden door de economische voordelen gegenereerd door windmolenparken in termen van onder meer werkgelegenheid en belastinginkomsten. 4. Wie kan participeren? 4.1 Directe participatie burgers De bedoeling van LINTER SAMEN DUURZAAM is via directe participatie burgers de kans te geven te investeren in de projecten van GED 2. Concreet ingevuld, zal LINTER SAMEN DUURZAAM investeren in de windparkprojecten dewelke gerealiseerd worden door GED 2. Het windpark zal gerealiseerd worden in Linter waardoor het voor zich spreekt dat de inwoners van deze gemeente kunnen investeren in LINTER SAMEN DUURZAAM. Indien het windpark in de buurt van een aangrenzende gemeente wordt opgesteld zullen de omwonenden in een straal van 2 km rondom het park eveneens kunnen deelnemen in LINTER SAMEN DUURZAAM (Bijlage III: kaart park LINTER SAMEN DUURZAAM). LINTER SAMEN DUURZAAM wil zich echter niet enkel beperken tot de gezinnen die in de buurt wonen. Daarom zal ook de gemeente zelf de mogelijkheid krijgen aandeelhouder te worden. Daarnaast zijn ook middenveld organisaties en lokale verenigingen vrij te participeren. 4.2 Wat met personen die niet kunnen participeren? LINTER SAMEN DUURZAAM is er zich van bewust dat niet iedereen die wil investeren, financieel in staat zal zijn om dit te kunnen doen. Om echter toch zo veel mogelijk personen de kans te geven, zal het ook mogelijk zijn te betalen via maandelijkse overschrijvingen (gedurende een periode van 12 maanden) (zie infra). Voor wie investeren echter financieel onhaalbaar blijft, zullen er nog steeds positieve invloeden in de gemeente waarneembaar zijn waardoor iedereen indirect kan mee participeren in/genieten van (de voordelen van) de groene energie. Jaarlijks zal overleg gevoerd worden met de plaatselijke overheid en zal er een aanzienlijk deel van de winsten in LINTER SAMEN DUURZAAM gereserveerd worden voor sociale en ecologische investeringen in de gemeente. Hierbij wordt vooral gedacht aan investeringen die een bijdrage leveren aan het groene karakter van een gemeente. Enkele voorbeelden zijn: het beter isoleren van een clubhuis van een vereniging of een lokaal sportcentrum, het plaatsen van zonnepanelen of warmtepompen, 8

9 Aldus staat het sociaal oogmerk van LINTER SAMEN DUURZAAM voorop waarbij zij; Zal investeren in projecten ter productie van groene energie de maximale deelname van de burgers aan haar sociale projecten mogelijk wenst te maken wenst te investeren in projecten ter bevordering van het sociaal welzijn van de plaatselijke gemeenschap. 5. Wat mogen de participanten verwachten? 5.1 rendement LINTER SAMEN DUURZAAM zal als wettelijk erkende coöperatieve vennootschap jaarlijks maximum een rendement van 6% mogen uitkeren. Het is echter zo dat de eerste 180 die jaarlijks uitgekeerd wordt aan een aandeelhouder vrijgesteld is van roerende voorheffing. Winsten die niet uitgekeerd worden, worden gereserveerd. 5.2 korting op elektriciteitsfactuur LINTER SAMEN DUURZAAM zal onderhandelen met GED 2 teneinde deze er toe te bewegen te onderhandelen met de netbeheerders. GED 2 verbindt er zich ten aanzien van LINTER SAMEN DUURZAAM toe bij het tekenen van een Power Purchase Agreement (een overeenkomst tussen de producent van de groene stroom, zijnde GED 2, en de afnemer) de nodige inspanningen te leveren teneinde de afnemer er toe te bewegen rekening te houden met een korting op de elektriciteitsfactuur van de aandeelhouders van LINTER SAMEN DUURZAAM. 5.3 reserves De dividenden die jaarlijks uitgekeerd worden, bedragen maximum 6% rendement per jaar. Dit zal ertoe leiden dat een deel van de jaarlijkse winst niet uitgekeerd zal worden en gereserveerd zal worden. Dit resulteert in het bijkomend opnemen van winsten in reserves ter versterking van het vermogen van de vennootschap (en dus ook een verhoging van de waarde van de coöperatieve aandelen met zich meebrengt) dat geïnvesteerd kan worden conform het maatschappelijke doel, dan wel in de toekomst uitgekeerd kan worden als dividend. 5.4 duur van de investering Indien men investeert, verbindt men er zich toe deze investering aan te houden voor een minimumperiode van 5 jaar. De uittreding of terugneming van de investering is vanaf het zesde jaar alleen toegestaan in zoverre ze: 9

10 wordt goedgekeurd door de Raad van Bestuur, die gegronde redenen moet kunnen aanhalen om de weigering tot uittreding of terugneming te weigeren niet voor gevolg heeft het netto- actief te verminderen tot een bedrag dat kleiner is dan het vaste gedeelte van het kapitaal door de statuten vastgesteld of het aantal vennoten tot minder dan drie te herleiden. beperkt blijft tot 5% per jaar, hetgeen inhoudt dat niet meer dan 5% van het kapitaal, zoals blijkt op van het vorig boekjaar, per jaar kan uittreden. 6. Welke zijn de belangrijkste factoren die de rendementen beïnvloeden en waar zitten de risico s? 6.1 Algemeen Indien men investeert in aandelen, is dit risicokapitaal en houdt dit vanzelfsprekend risico s in. Voordat men beslist op deze aandelen in te tekenen, dienen mogelijke beleggers de volgende risicofactoren alsook de andere informatie opgenomen in dit informatiememorandum en statuten aandachtig door te nemen. Indien één of meerdere van deze risico s zich voordoen, kan dit een groot nadelig effect hebben op de cash flows, op de resultaten uit investeringen, op de financiële toestand van LINTER SAMEN DUURZAAM en op de mogelijkheden van LINTER SAMEN DUURZAAM om haar activiteiten verder uit te oefenen. Eveneens kan de waarde van de aandelen van LINTER SAMEN DUURZAAM ten gevolge van het zich voordoen van één van deze risico s dalen waardoor beleggers hun volledige investering of een deel ervan verloren kunnen zien gaan. Elke mogelijke belegger moet zich ook bewust zijn van het feit dat de hieronder beschreven risico s niet de enige risico s zijn waaraan LINTER SAMEN DUURZAAM onderhevig is. 6.2 Risico s met betrekking tot de sector van de hernieuwbare energie A. Veranderende marktprijzen van elektriciteit en aanverwante producten De toekomstige winstgevendheid en potentiële groei van de sector en GED 2, waarin LINTER SAMEN DUURZAAM investeert, zal in grote mate worden bepaald door de marktprijzen van de geproduceerde elektriciteit en aanverwante producten. Een verandering van de marktprijzen van elektriciteit en aanverwante producten kan een aanzienlijk nadelig of voordelig effect hebben op de bedrijfsactiviteiten, financiële positie, vooruitzichten en resultaten van de operationele vennootschap (GED 2) waarin LINTER SAMEN DUURZAAM investeert. Dit risico wordt voor GED 2 in zekere mate beperkt door de aanwezigheid van groene stroom certificaten gedurende 10 dan wel 15 jaar na de in dienst name van de installatie (Elektriciteitsdecreet 17 juli 2000 en de Energiebeleidsovereenkomst tussen de Vlaamse Regering en de elektriciteitsdistributienetbeheerders ter ondersteuning van de groene stroom productie in het Vlaamse Gewest). In de volgende twee punten wordt meer gedetailleerd ingegaan op de componenten dewelke de prijsverandering beïnvloeden. 10

11 Groene stroom certificaten Een Groene stroom certificaat (GSC) bewijst dat een bepaalde hoeveelheid elektriciteit in Vlaanderen werd opgewekt uit een hernieuwbare energiebron. GSC en zijn een soort waardepapieren (overheidssteun) dewelke enkel virtueel bestaan en bewaard worden in de online databank van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG). Producenten van elektriciteit opgewekt door hernieuwbare energiebronnen (zoals GED 2) ontvangen GSC en van de VREG. De producent kan zijn GSC en vervolgens verkopen aan leveranciers/toegangshouders. Zij moeten immers ingevolge het Energiedecreet van 8 mei 2009 aan hun quotumverplichting, zijnde een minimum hoeveelheid van GSC en, voldoen. Het aantal GSC en dat men verkrijgt wordt indirect bepaald door de gemiddelde elektriciteitsprijs. Indien aldus de gemiddelde elektriciteitsprijs stijgt, dan zal het aantal te verkrijgen GSC en dalen. De prijs van de grijze (of de niet- duurzame ) stroom is de laatste jaren gestegen, onder ander doordat men meer gebruik is gaan maken van duurdere stroom producerende eenheden en door het stijgen van de olieprijzen. De prijsstijging van grijze stroom kan een positieve impact hebben op GED 2. Meer in het algemeen zullen prijsschommelingen een invloed hebben op de resultaten van GED 2. B. Winstudies Vollast uren De productie van de stroom hangt af van het aantal vollast uren, dit is het aantal uur per jaar dat een windturbine op maximale capaciteit elektriciteit aan het genereren is. Voor de pro- rata berekeningen baseert GED 2 zich op windstudies uit databanken van de laatste 15 jaar. Deze worden geïnterpreteerd en verder aangevuld met de expertise die ter beschikking staat. Hierbij wordt er ook rekening gehouden met de beperkingen i.v.m. de hoogte van de windturbines die door de dienst luchtvaart zijn opgelegd. Dit leidt tot een accurate schatting van de hoeveelheid wind die er aanwezig is ter hoogte van de projectgebieden. GED 2 opteert vervolgens voor het type windturbine dat in deze omstandigheden het meeste aantal vollast uren opwerkt en het meest rendabel is voor een specifiek project. Er dient op gewezen te worden dat het risico bestaat dat er tijdens de levensduur van het project er minder/meer windaanbod is, en het project minder/meer rendabel kan zijn dan verwacht. C. Natuurrampen verzekeringen Als gevolg van natuurrampen zouden windturbines en andere installaties van GED 2 beschadigd kunnen worden of kan hun werking tijdelijk verstoord worden hetgeen de activiteiten en financiële resultaten van de operationele vennootschappen negatief kan beïnvloeden. GED 2 sluit voor dit risico evenwel verzekeringen af. Indien GED 2 een ernstig niet- verzekerd verlies zou lijden of een verlies zou lijden dat buiten de verzekeringspolis valt, dan zouden de daaruit voortvloeiende kosten een belangrijk nadelig effect kunnen hebben op de bedrijfsactiviteiten, financiële positie en/of bedrijfsresultaten van GED 2. Dit is vervolgens vanzelfsprekend ook nadelig voor LINTER SAMEN DUURZAAM. 11

12 6.3 Risico s met betrekking tot de activiteit van LINTER SAMEN DUURZAAM A. Risico s verbonden aan de financieringsactiviteit van LINTER SAMEN DUURZAAM LINTER SAMEN DUURZAAM is zelf geen operationele vennootschap actief in de sector van de windenergie. Zij zal haar inkomsten volledig genereren uit rendement op aandelen dewelke zij aanhoudt in GED 2. Het is mogelijk dat de aan GED 2 toegekende lening (bekomen bij financiële instanties) door deze laatste niet kan worden terugbetaald of dat GED 2 er niet in slaagt de contractueel overeengekomen interest te betalen. In geval van faillissement of vereffening van GED 2, zal LINTER SAMEN DUURZAAM als aandeelhouder derhalve helemaal geen voorrang hebben ten aanzien van andere schuldeisers. B. Risico s verbonden aan de concentratie van de investeringen De inkomsten van LINTER SAMEN DUURZAAM zijn uitsluitend financiële opbrengsten afkomstig van de door haar verstrekte financieringen aan GED 2 en als gevolg van haar aandeelhouderschap in GED 2. Het kapitaal dat zal worden opgehaald zal volledig ter beschikking worden gesteld van GED 2. Dit concentratierisico houdt onder meer in dat indien zich tegenvallende resultaten zouden voordoen bij GED 2 of wanneer de risico s die inherent zijn aan de sector van de windenergie zich zouden realiseren, dit een invloed heeft op de resultaten van LINTER SAMEN DUURZAAM. Het concentratierisico zorgt eveneens voor een verhoogd risico in verband met de politieke, economische en regelgevende omstandigheden die, indien ze zich zouden voordoen, een nadelig effect zouden kunnen hebben op de bedrijfsactiviteiten en resultaten van LINTER SAMEN DUURZAAM. C. Risico s verbonden aan de regelgeving en de noodzakelijke vergunningen en overheidsgoedkeuringen De activiteiten van GED 2, vallen onder regels en complexe reglementeringen voor de energiesector. Deze regels en reglementeringen omvatten onder andere wetten, reglementeringen en overheidsbeslissingen op het vlak van milieu en veiligheid en reglementeringen die gelden voor de opwekking van elektriciteit uit 100% groene en CO2- neutrale energiebronnen. De kosten om deze en vergelijkbare toekomstige en steeds veranderende reglementeringen na te leven en de kosten voor aanpassingen voor dit doel, kunnen aanzienlijk zijn. Bovendien kunnen wijzigingen in reglementeringen en overheidsbeslissingen er toe leiden dat niet meer kan voldaan worden aan bepaalde voorwaarden ter naleving van desbetreffende regelgeving, hetgeen uiteraard nadelige gevolgen kan hebben. Daarnaast kunnen er aanzienlijke boetes, schadevergoedingen en/of beperkingen op de activiteiten worden opgelegd indien dergelijke regels en reglementeringen (zelfs onopzettelijk) niet worden nageleefd of indien vergunningen toegekend aan GED 2 betwist worden door derden. 12

13 Eveneens zullen de nodige vergunningen bekomen moeten worden; waaronder een bouwvergunning, netaansluitingsvergunning en milieuvergunning. De vereiste inbrengen zullen door elke intekenaar dienen te worden toegezegd bij het ondertekenen en afleveren van het intekendocument, maar zullen slechts werkelijk gestort dienen te worden bij de kennisgeving van GED 2 dat de vereiste vergunningen bekomen zijn. Bij het vervallen, schorsing of vernietiging van de noodzakelijke vergunningen zullen de activiteiten ook geschorst of stopgezet moeten worden waardoor een gedeeltelijk of volledig verlies van de investering mogelijk is. 6.4 Risico s met betrekking tot het aanbod A. Risico s in verband met de aard en de waarde van de aangeboden coöperatieve aandelen De aangeboden effecten zijn aandelen op naam. De effecten zijn aandelen van categorie B in de vennootschap LINTER SAMEN DUURZAAM CVBA. De investeerder die aandelen koopt verkrijgt de hoedanigheid van vennoot van LINTER SAMEN DUURZAAM en het geïnvesteerde bedrag wordt toegevoegd aan het eigen vermogen van de onderneming. Het verschilpunt tussen de aandelen van categorie A en de aandelen van categorie B situeert zich niet op het gebied van de nominale waarde (100 EUR voor aandelen categorie A en 100 EUR voor aandelen categorie B) of het stemrecht verbonden aan de aandelen 1 stem per A- aandeel en 1 stem per B- aandeel), maar op het gebied van de rechten verbonden aan de aandelen (voordragen bestuursmandaten en delen in de reserves). Behoudens andersluidende beslissing van de Raad van Bestuur is de maximum inschrijving per vennoot op aandelen van categorie B 30 aandelen. De prijs om in te tekenen is 100% van het nominale bedrag. De maatschappelijke aandelen worden niet op een beurs genoteerd waardoor deze belegging weinig liquide kan zijn en een verhoogd risico kan inhouden. Immers, er kan geen markt gegarandeerd worden voor de verkoop van de aandelen, noch kan de uittreding gegarandeerd worden. De waarde kan niet stijgen ten gevolge van een beurswaardering. De aandelen bieden ook geen bescherming tegen inflatie of monetaire erosie. De opbrengst op deze aandelen gebeurt door middel van een dividend wanneer daartoe wordt beslist door de algemene vergadering van vennoten van LINTER SAMEN DUURZAAM. De algemene vergadering bepaalt jaarlijks, op voorstel van de Raad van Bestuur, binnen de grenzen vastgelegd in de reglementering rond de erkende coöperatieve vennootschappen de omvang van het uit te keren dividend. Krachtens die reglementering kan het jaarlijkse dividend vandaag maximaal 6% bedragen. De aandelen geven geen recht op eventuele reserves of meerwaarde. De vennoot die uittredend of uitgesloten is of zijn aandelen gedeeltelijk heeft teruggenomen, heeft recht op de tegenwaarde van zijn aandelen, zoals die blijkt uit de goedgekeurde balans van het lopende boekjaar, waarbij uitsluitend 50 % van het proportioneel deel in de reserves in rekening wordt genomen, in voorkomend geval na aftrek van de belastingen waartoe de terugbetaling aanleiding kan geven. Er zal rekening gehouden worden met de boekhoudkundige minwaarde van de aandelen. 13

14 In geval van ontbinding of vereffening van LINTER SAMEN DUURZAAM zullen de vennoten hun gestorte inbreng slechts recupereren na aanzuivering van het passief van de vennootschap en voor zover er nog een te verdelen saldo is. Als B aandeelhouder heeft men bij het overblijven van een saldo recht op dit saldo, waarbij uitsluitend 50 % van het proportioneel deel in de reserves in rekening wordt genomen, in voorkomend geval na aftrek van de vereffeningskosten (kosten vereffenaar, erelonen, e.a.) en belastingen waartoe de terugbetaling aanleiding kan geven. Indien de vereffening het gevolg is van een faillissement of een gelijkaardige gebeurtenis, is het derhalve mogelijk dat de vennoot het geïnvesteerd kapitaal enkel voor een deel of zelfs helemaal niet terugkrijgt. B. Risico s verbonden aan de beperkingen op uittreding, gedeeltelijke terugneming of overdracht van aandelen Een vennoot mag alleen vanaf het zesde jaar na zijn inschrijving gedurende de eerste zes maanden van een boekjaar uittreden of verzoeken om een gedeeltelijke terugneming van zijn aandelen. De terugbetalingen volgend op de uittreding/gedeeltelijke terugneming zijn wettelijk slechts opeisbaar na goedkeuring door de Algemene Vergadering van de balans van het boekjaar waarin de uittreding/gedeeltelijke terugneming werd aangevraagd. De Raad van Bestuur van LINTER SAMEN DUURZAAM kan evenwel besluiten om de terugbetaling vroeger te laten plaatsvinden bij wijze van (desgevallend terug vorderbaar) voorschot. Bovendien is de uittreding of terugneming slechts toegestaan in zoverre ze: wordt goedgekeurd door de Raad van Bestuur, die gegronde redenen moet kunnen aanhalen om de weigering tot uittreding of terugneming te weigeren (bij wijze van voorbeeld indien de uittreding of terugneming de vennootschap in liquiditeitsproblemen zou kunnen brengen). niet voor gevolg heeft het netto- actief te verminderen tot een bedrag dat kleiner is dan het vaste gedeelte van het kapitaal door de statuten vastgesteld of het aantal vennoten tot minder dan drie te herleiden. beperkt blijft tot 5% per jaar, hetgeen inhoudt dat niet meer dan 5% van het kapitaal, zoals blijkt op van het vorig boekjaar, per jaar kan uittreden. De aandelen kunnen, op straffe van nietigheid, slechts het voorwerp uitmaken van een overdracht aan een vennoot of een derde die voldoet aan de voorwaarden om vennoot te worden, wanneer daartoe bovendien voorafgaandelijk de goedkeuring wordt bekomen van de Raad van Bestuur. Indien, binnen de drie maanden te rekenen vanaf de aanvraag, de Raad van Bestuur haar goedkeuring niet geweigerd heeft, of haar goedkeuring geweigerd heeft maar geen andere overnemer heeft voorgesteld, dan kan de aandelenoverdracht geschieden zoals voorgesteld. C. Risico s verbonden aan de wijziging in de wetgeving en regelgeving omtrent coöperatieve vennootschappen Het is mogelijk dat LINTER SAMEN DUURZAAM de gevolgen van een gewijzigde reglementering omtrent Coöperatieve vennootschappen in de toekomst zal ondergaan. Zo kunnen bijvoorbeeld 14

15 initiatieven op het vlak van het statuut van de erkende coöperatieve vennootschap, met inbegrip van het fiscale statuut van de aandelen, van invloed zijn op de werking van de vennootschap en op de aantrekkelijkheid van de situatie van de coöperanten. LINTER SAMEN DUURZAAM kan niet garanderen dat zij haar erkenning niet kan verliezen, hetgeen vanzelfsprekend leidt tot het verlies van de toegekende voordelen in de context van de erkende coöperatieve vennootschap. D. Risico s verbonden aan de aanwending van coöperatief kapitaal LINTER SAMEN DUURZAAM zal over een aanzienlijke vrijheid beschikken bij de bestemming en het gebruik van het coöperatief kapitaal. De investeringsbeslissingen dewelke genomen worden kunnen aldus zowel een negatieve als een positieve uitwerking hebben op de financiële toestand van LINTER SAMEN DUURZAAM. De Raad van Bestuur van LINTER SAMEN DUURZAAM zal er naar streven om haar rechten zodanig uit te oefenen zodat zij de nodige controle kan uitoefenen op het beleid van GED 2. De Raad van Bestuur van LINTER SAMEN DUURZAAM zal op onafhankelijke wijze, zonder dat de goedkeuring van de vennoten vereist is, de bedragen en het tijdstip bepalen van de effectieve uitgaven van LINTER SAMEN DUURZAAM. Deze uitgaven zullen bepaald worden door diverse factoren, waaronder het bedrag van het kapitaal dat kan worden opgehaald in het aanbod, de stand van zaken in het verloop van projecten en de groeimogelijkheden van LINTER SAMEN DUURZAAM. E. Risico s verbonden aan de organisatie van het aandeelhouderschap en het bestuur LINTER SAMEN DUURZAAM heeft twee categorieën van aandelen: aandelen van categorie A (A- aandelen) en aandelen van categorie B (B- aandelen). De A- aandelen van LINTER SAMEN DUURZAAM zijn voorbehouden aan de oprichters (en voor de natuurlijke- of rechtspersonen die door de oprichters worden aanvaard bij unanimiteit). LINTER SAMEN DUURZAAM zal worden opgericht door 2 oprichters- vennoten: Bij gebreke aan aanvaarding op heden van andere A- vennoten, vormen genoemde oprichters- vennoten het geheel van de A- vennoten. Huidig aanbod bestrijkt de B- aandelen, zodat de beleggers die inschrijven op het aanbod beschouwd worden als B- vennoten. Elk A- aandeel geeft recht op 1 stem. Elk B- aandeel geeft recht op 1 stem. Nochtans kan geen enkele vennoot aan de stemming deelnemen voor meer dan één tiende van het aantal stemmen verbonden aan de aanwezige en vertegenwoordigde aandelen. Behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet of de statuten, beslist de Algemene Vergadering bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten. Indien de algemene vergadering tot doel heeft over te gaan tot een statutenwijziging, dienen de aanwezige vennoten ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal te vertegenwoordigen. Zij zal over dit punt enkel kunnen beraadslagen wanneer de voorgestelde wijzigingen speciaal in de bijeenroeping vermeld worden. 15

16 Een beslissing tot statutenwijziging is alleen dan aangenomen wanneer ze ten minste drie/vierde van de totaal uitgebrachte stemmen én de helft plus één van de uitgebrachte stemmen binnen categorie A heeft verkregen ongeacht het door de aanwezige vennoten vertegenwoordigde deel van het kapitaal. Evenwel, indien het vertegenwoordigde deel van het kapitaal minder is dan de helft van het totaal maatschappelijk kapitaal, moet de vergadering verdaagd worden tot een volgende zitting op voorwaarde dat één vierde van de uitgebrachte stemmen hierom verzoekt. Deze tweede vergadering beslist rechtsgeldig ongeacht het door de aanwezige vennoten vertegenwoordigde deel van het kapitaal. Behoudens in verantwoorde dringende gevallen zal de algemene vergadering alleen over de agendapunten in de oproeping geldig kunnen beraadslagen. Er worden twee statutaire bestuurders benoemd, dewelke optreden als een college en dus gezamenlijk beslissen en de vennootschap gezamenlijk vertegenwoordigen. Indien de vennootschap op een bepaald moment slechts 1 statutaire bestuurder zou hebben, beslist deze statutaire bestuurder alleen. Eveneens vertegenwoordigt hij de vennootschap alleen. De statutaire bestuurders worden afgezet indien voor elke categorie van aandelen (categorie A en categorie B) wordt voldaan aan de vereisten van aanwezigheid en van meerderheid, die voor een statutenwijziging zijn voorgeschreven. In de statuten wordt eveneens de mogelijkheid voorzien om bijkomende bestuurders aan te stellen dewelke worden gekozen uit een lijst voorgedragen door de A- vennoten. Aangezien de instemming van de A- vennoten vereist is voor respectievelijk statutenwijzigingen die ter beslissing voorliggen aan de Algemene Vergadering, bestaat het risico dat bepaalde beslissingen niet worden goedgekeurd wegens gebrek aan instemming door de A- vennoten. 7. Intekenen Aangezien we op dit moment nog geen coöperatieve vennootschap erkend door de raad der coöperaties opgericht hebben, betreft het hier een voorwaardelijke intekening. Voorwaardelijk intekenen kan door het bijgevoegde formulier in te vullen. Eens de coöperatieve vennootschap zijn erkenning heeft bekomen zullen wij via terug contact opnemen om de intekening te bevestigen. Met de volgende punten dient men rekening te houden: Een aandeel kost 100 euro en is op naam. Het maximaal aantal aandelen per inschrijver is onbeperkt, maar als men ten volle wil genieten van de voordelen van de wettelijk erkende coöperatieve vennootschap, bedraagt dit 30 aandelen. U kan intekenen op aandelen door het intekendocument ingevuld via e- mail te versturen aan LINTER SAMEN DUURZAAM De inschrijvingsprijs dient vervolgens voldaan te worden binnen de vijf werkdagen nadat u van LINTER SAMEN DUURZAAM (per e- mail) bericht heb ontvangen dat u verzoek tot inschrijving werd aanvaard. Uw inschrijving gaat vervolgens effectief in vanaf de datum van ontvangst van de gelden op het rekeningnummer, dat u in voorgenoemde zal gecommuniceerd worden. Er zijn 3 instapkosten per aandeel. 16

17 Na betaling wordt een aandeelhoudersbewijs verzonden naar het adres van de intekenaar, tenzij er een andere begunstigde wordt aangeduid op het intekendocument. Alle aandeelhouders worden uitgenodigd op de jaarlijkse Algemene Vergadering. De uitnodiging wordt verzonden per e- mail, teneinde onze administratiekosten te drukken. Alle aandeelhouders hebben één stem per aandeel in de Algemene Vergadering. Na 5 jaar kan men vrij uitstappen, zoals bepaald in de statuten. De maximale opbrengst zal gelimiteerd zijn als gevolg van de te bekomen erkenning, en bedraagt momenteel 6%. Het percentage van het dividend wordt door de jaarlijkse Algemene Vergadering bepaald. De eerste schijf van 180 euro dividend is vrijgesteld van roerende voorheffing. Het dividend wordt uitgekeerd op het rekeningnummer van de opdrachtgever, tenzij deze een andere begunstigde aanduidt op het intekendocument. Na specifiek en gemotiveerd verzoek kan een ad hoc regeling worden toegestaan waarbij aan bepaalde intekenaars de mogelijkheid van gespreide storting wordt toegekend. 8. Bijlagen Bijlage I: Intekenformulier Bijlage II: statuten LINTER SAMEN DUURZAAM Bijlage III: Kaart Park LINTER SAMEN DUURZAAM 17

Samen investeren in windmolens in onze buurt Informatie over Electrabel CoGreen cvba 21 september, Wielsbeke

Samen investeren in windmolens in onze buurt Informatie over Electrabel CoGreen cvba 21 september, Wielsbeke Het windpark Electrabel & Electrabel Samen investeren in windmolens in onze buurt Informatie over Electrabel CoGreen cvba 21 september, Wielsbeke Het windpark 1 nieuwe WINDTURBINE in uw gemeente 1 nieuwe

Nadere informatie

JURIDISCHE EN ORGANISATORISCHE ASPECTEN VAN COÖPERATIEF ONDERNEMEN

JURIDISCHE EN ORGANISATORISCHE ASPECTEN VAN COÖPERATIEF ONDERNEMEN JURIDISCHE EN ORGANISATORISCHE ASPECTEN VAN COÖPERATIEF ONDERNEMEN Lieve Jacobs 18/6/2012 Nota Deze presentatie is voor persoonlijk gebruik van de deelnemers. Ze is onvolledig zonder de mondelinge toelichting

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Eoly Coöperatie CVBA

Huishoudelijk Reglement Eoly Coöperatie CVBA Huishoudelijk Reglement Eoly Coöperatie CVBA Het Huishoudelijk Reglement treedt in werking vanaf 1 februari 2017 De opmaak of wijziging van het Huishoudelijk Reglement gebeurt door de Raad van Bestuur

Nadere informatie

Informatiebundel voor aandeelhouders van Collectief Goed cvba-so

Informatiebundel voor aandeelhouders van Collectief Goed cvba-so 1 Informatiebundel voor aandeelhouders van Collectief Goed cvba-so 1. Informatiegegevens Officiële naam Vestigingsplaats en rechtsvorm Collectief Goed cvba-so Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met

Nadere informatie

P O R S O P S E P C E T C U T S U

P O R S O P S E P C E T C U T S U ASPIRAVI SAMEN CVBA Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Maatschappelijke zetel: Vooruitgangstraat 333/5, 1030 Brussel Ondernemingsnummer: 0824.919.276 PROSPECTUS voor de voor doorlopende

Nadere informatie

1. De Belgische Energiecrisis

1. De Belgische Energiecrisis 1. De Belgische Energiecrisis Storm Bewonersparticipatie Windpark Dilsen-Stokkem September 2015 Najaar/Winter 2009 Jan Caerts Gedelegeerd bestuurder Kristof Moens Financieel directeur 2 Inhoud 1. Windpark

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE IN KADER VAN ARTIKEL 582 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN 4ENERGY INVEST NV GEVESTIGD

Nadere informatie

Het lijkt of men vergeet dat je deze planeet aan je kinderen geeft

Het lijkt of men vergeet dat je deze planeet aan je kinderen geeft Het lijkt of men vergeet dat je deze planeet aan je kinderen geeft Hoe het begon Goedkeuring en ondertekening van het Burgemeestersconvenant op 24/11/2015 door het Gemeentebestuur van Nazareth Convenant

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS naamloze vennootschap Researchdreef 60, 1070 Brussel Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) ("UCB NV") OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders worden

Nadere informatie

GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE

GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek 10 2860 Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE 0402.777.157 VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 15 SEPTEMBER 2017 1 Ondergetekende

Nadere informatie

1. De Belgische Energiecrisis

1. De Belgische Energiecrisis 1. De Belgische Energiecrisis Storm Storm Coöperatieve Westerlo Voorjaar 2014 Najaar/Winter 2009 Inhoud 1. Windpark Westerlo 2. Over Storm 3. De coöperatieve Storm CVBA 4. Groene stroom 5. Volgende stappen

Nadere informatie

Reglement Lidmaatschap Ternesse Golf & Country Club vzw

Reglement Lidmaatschap Ternesse Golf & Country Club vzw Reglement Lidmaatschap Ternesse Golf & Country Club vzw 1. Algemeen Dit reglement is een aanvulling van de Statuten van Ternesse Golf en Country Club en werd opgemaakt door de Raad van bestuur in vergadering

Nadere informatie

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: [ ]. 2. De vennootschap heeft haar zetel in de gemeente [ ]. Doel Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: a. [ ]; b. het oprichten

Nadere informatie

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder.

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder. vzw Zevenbunder, NIEUWE STATUTEN Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008 De statuten van de vzw worden gewijzigd door de volledige vervanging van de teksten, zoals gepubliceerd

Nadere informatie

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen.

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen. Etn. Fr. Colruyt NV Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg, 196 1500 Halle BTW-BE-0400.378.485 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd tot een Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oikocredit-be coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk Huidevettersstraat 165 1000 Brussel Ondernemingsnummer: RPR Antwerpen 0427.441.386 HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Nadere informatie

Agenda van de sessie. Wat is een coöperatieve vennootschap? Waarom wordt SMart een coöperatieve vennootschap?

Agenda van de sessie. Wat is een coöperatieve vennootschap? Waarom wordt SMart een coöperatieve vennootschap? Agenda van de sessie Wat is een coöperatieve vennootschap? Waarom wordt SMart een coöperatieve vennootschap? De statuten van de coöperatieve vennootschap Sociaal Oogmerk De praktijk: hoe vennoot worden?

Nadere informatie

Oproeping buitengewone algemene vergadering van Arseus

Oproeping buitengewone algemene vergadering van Arseus Oproeping buitengewone algemene vergadering van Arseus Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Textielstraat 24, 8790 Waregem Btw BE 0890.535.026 RPR Kortrijk

Nadere informatie

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen GALAPAGOS Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer: 0466.460.429 RPR Antwerpen (afdeling Mechelen) (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de Raad van

Nadere informatie

NOTULEN AUTEUR / INLICHTINGEN: 12 mei 2011 10060553/11-00258663/eti Concept-notulen flexbv

NOTULEN AUTEUR / INLICHTINGEN: 12 mei 2011 10060553/11-00258663/eti Concept-notulen flexbv NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP NAAR NEDERLANDS RECHT, GEBASEERD OP DE WETSVOORSTELLEN INZAKE FLEXIBILISERING VAN HET BV-RECHT. Bijgaand eerst een toelichting en daarna

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap)

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) 1 OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) TUSSEN : De naamloze vennootschap naar Belgisch recht,, met maatschappelijke zetel te, en ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen

Nadere informatie

nr. 237 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 2 januari 2017 aan LIESBETH HOMANS Lokale besturen - Financieringsmogelijkheden

nr. 237 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 2 januari 2017 aan LIESBETH HOMANS Lokale besturen - Financieringsmogelijkheden SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 237 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 2 januari 2017 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN,

Nadere informatie

bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV )

bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 13 MEI

Nadere informatie

ASOC Ramsel KC vzw. Statuten vzw. ASOC Ramsel

ASOC Ramsel KC vzw. Statuten vzw. ASOC Ramsel ASOC Ramsel KC vzw Statuten vzw ASOC Ramsel Benaming, zetel en doel Art. 1 : Op 29 november 2003 werd te Aarschot de ASOC Korfbal Club, bij verkorting ASOC KC als feitelijke vereniging opgericht. Op 16

Nadere informatie

INCLUSIE INVEST cvba-so. Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid met Sociaal Oogmerk. Veilig investeren met respect!

INCLUSIE INVEST cvba-so. Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid met Sociaal Oogmerk. Veilig investeren met respect! INCLUSIE INVEST cvba-so Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid met Sociaal Oogmerk Veilig investeren met respect! Maatschappelijke zetel : Breugelweg 200 3900 OverpeltOndernemingsnummer

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 24 JULI 2017 OM 10 UUR. Ondergetekende: [naam], met woonplaats te.

VOLMACHT VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 24 JULI 2017 OM 10 UUR. Ondergetekende: [naam], met woonplaats te. RETAIL ESTATES Naamloze Vennootschap Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch Recht Zetel: Industrielaan 6, B-1740 Ternat Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (RPR Brussel) VOLMACHT VOOR

Nadere informatie

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%.

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. Vanaf 1 juli 2013 is nu ook de nieuwe wet inzake verhoging van roerende voorheffing op liquidatieboni van toepassing. Concreet

Nadere informatie

1. De Belgische Energiecrisis

1. De Belgische Energiecrisis 1. De Belgische Energiecrisis Storm Najaar/Winter 2009 Storm Coöperatieve Windpark Desselgem (Waregem) Januari 2015 Jan Caerts Gedelegeerd bestuurder Kristof Moens Financieel directeur 2 Inhoud 1. Windpark

Nadere informatie

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap )

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap ) Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486 (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN

Nadere informatie

STORM CVBA. Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Maatschappelijke zetel: Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen

STORM CVBA. Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Maatschappelijke zetel: Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen STORM CVBA Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Maatschappelijke zetel: Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer: 0535.792.564 SAMENVATTING 8 oktober 2013 Een investering in

Nadere informatie

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest.

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest. Statuten ADOMA Artikel 1 Er wordt een adviesraad voor milieu en natuur opgericht, hierna Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu van de stad Antwerpen (afgekort ADOMA) genoemd. De ADOMA is tevens

Nadere informatie

1. De Belgische Energiecrisis

1. De Belgische Energiecrisis 1. De Belgische Energiecrisis Storm Storm Coöperatieve Windpark Lokeren November 2016 Najaar/Winter 2009 Jan Caerts Gedelegeerd bestuurder Kristof Moens Financieel directeur 2 Inhoud 1. Windpark Lokeren

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR DE BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 22 MEI 2017

VOLMACHT VOOR DE BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 22 MEI 2017 Naamloze vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België), RPR Brussel: 0434.797.847 (de Vennootschap ) VOLMACHT VOOR

Nadere informatie

ZETES INDUSTRIES. Naamloze Vennootschap. Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel. Ondernemingsnummer Register van de rechtspersonen (Brussel)

ZETES INDUSTRIES. Naamloze Vennootschap. Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel. Ondernemingsnummer Register van de rechtspersonen (Brussel) ZETES INDUSTRIES Naamloze Vennootschap Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel Ondernemingsnummer 0425.609.373 Register van de rechtspersonen (Brussel) GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS OPROEPING

Nadere informatie

Vergelijkende matrix vennootschapsvormen (Stibbe-rapport: Onderzoek naar de financieel-juridische aspecten van een Energie Conversie Park)

Vergelijkende matrix vennootschapsvormen (Stibbe-rapport: Onderzoek naar de financieel-juridische aspecten van een Energie Conversie Park) Vergelijkende matrix vennootschapsvormen (Stibbe-rapport: Onderzoek naar de financieel-juridische aspecten van een Energie Conversie Park) NV BVBA CVBA ESV Notariële akte vereist voor oprichting? Ja Ja

Nadere informatie

STORM CVBA. Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Maatschappelijke zetel: Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen

STORM CVBA. Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Maatschappelijke zetel: Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen STORM CVBA Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Maatschappelijke zetel: Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer: 0535.792.564 SAMENVATTING 8 oktober 2013 Een investering in

Nadere informatie

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen.

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen. Etn. Franz Colruyt Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg, 196 1500 Halle BTW-BE-0400.378.485 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd tot een Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN.)

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN.) Tessenderlo Chemie Naamloze Vennootschap (de "Vennootschap") Zetel: Troonstraat 130, 1050 Brussel (België) RPR 0412.101.728 Rechtsgebied Brussel BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG

Nadere informatie

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Editie 19 september 2013. ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Inleiding Dividenden worden sinds 01.01.2012 uitgekeerd aan 25% roerende voorheffing. Ook het tarief

Nadere informatie

NEWSLETTER December 2012

NEWSLETTER December 2012 Cadanz BVBA/SPRL RPR/RPM BE 0807.929.727 Bischoffsheimlaan 36 1000 Brussels Belgium Tel.: +32 2 210 02 75 Fax.: +32 2 210 02 89 www.cadanz-law.com NEWSLETTER December 2012 VETO-RECHTEN BINNEN DE RAAD VAN

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D CAPITAL BV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen

Tax shelter voor startende ondernemingen Newsflash Tax shelter voor startende ondernemingen Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen binnen

Nadere informatie

TITEL II: LEDEN ART. 5

TITEL II: LEDEN ART. 5 STATUTEN VAN DE FEITELIJKE VERENIGING RED MERCATORPARK Inhoud: Titel I : Omschrijving van de vereniging Titel II : Leden Titel III : Bestuur Titel IV : Algemene vergadering Titel V : Problemen binnen de

Nadere informatie

Nieuwe statuten - Naamswijziging

Nieuwe statuten - Naamswijziging Reigerstraat 10 9000 Gent T 09 220 84 31 info@dewerkplekarchitecten.be www.dewerkplekarchitecten.be Nieuwe statuten - Naamswijziging De algemene vergadering van 12 juni 2015 geldig samengeroepen en beschikkend

Nadere informatie

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen.

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen. Etn. Fr. Colruyt NV Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg, 196 1500 Halle BTW-BE-0400.378.485 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd tot een Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De raad van bestuur heeft het genoegen de aandeelhouders en de houders van warrants van Lotus Bakeries NV uit te nodigen tot de Gewone

Nadere informatie

MONTEA VOLMACHT. Ondergetekende: NAAM WOONPLAATS NAAM VENNOOTSCHAP RECHTSVORM MAATSCHAPPELIJKE ZETEL ONDERNEMINGSNUMMER VERTEGENWOORDIGD DOOR

MONTEA VOLMACHT. Ondergetekende: NAAM WOONPLAATS NAAM VENNOOTSCHAP RECHTSVORM MAATSCHAPPELIJKE ZETEL ONDERNEMINGSNUMMER VERTEGENWOORDIGD DOOR MONTEA Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch recht Commanditaire Vennootschap op Aandelen die een openbaar beroep doet op het spaarwezen Industrielaan 27-9320 Erembodegem (Aalst)

Nadere informatie

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare Ondernemingsnummer: 0405.548.486 RPR Kortrijk (de 'Vennootschap') Bijzonder

Nadere informatie

Overeenkomst van (ver)koop van aandelen. [naam vennootschap]

Overeenkomst van (ver)koop van aandelen. [naam vennootschap] Overeenkomst van (ver)koop van aandelen in [naam vennootschap] Tussen: 1. [Statutaire naam], statutair gevestigd en kantoorhoudende te [plaatsnaam] aan de [adres], hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Uit: VERORDENING (EG) NR. 2157/2001 VAN DE RAAD van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de Europese vennootschap (SE):

Uit: VERORDENING (EG) NR. 2157/2001 VAN DE RAAD van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de Europese vennootschap (SE): Uit: VERORDENING (EG) NR. 2157/2001 VAN DE RAAD van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de Europese vennootschap (SE): TITEL III STRUCTUUR VAN DE SE Artikel 38 Onder de in deze verordening gestelde

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS THROMBOGENICS NAAMLOZE VENNOOTSCHAP DIE EEN OPENBAAR BEROEP OP HET SPAARWEZEN DOET te 3001 Heverlee, Gaston Geenslaan 1 RPR Leuven 0881.620.924 (de Vennootschap ) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE

Nadere informatie

ASPIRAVI. Project E403 Lichtervelde en Wingene

ASPIRAVI. Project E403 Lichtervelde en Wingene ASPIRAVI Project E403 Lichtervelde en Wingene Groei naar een duurzame samenleving Europese doelstelling tegen de opwarming van het klimaat : 20-20-20 tegen 2020 : 20% minder CO 2 uitstoot 20% minder energie

Nadere informatie

HANDLEIDING START-UP PLAN

HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN Dit document geeft informatie aan ondernemers, investeerders en burgers die interesse hebben voor het Start-up Plan. Deze handleiding moet samen met

Nadere informatie

Openbaar aanbod van aandelen van de Europese Coöperatieve Vennootschap NewB

Openbaar aanbod van aandelen van de Europese Coöperatieve Vennootschap NewB Openbaar aanbod van aandelen van de Europese Coöperatieve Vennootschap NewB 1. Het huidige aanbod gebeurt zonder de publicatie van een door de FSMA goedgekeurde prospectus, aangezien het daarvan vrijgesteld

Nadere informatie

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256. (Hierna, de Vennootschap )

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256. (Hierna, de Vennootschap ) PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256 (Hierna, de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 582 VAN HET

Nadere informatie

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Deze nota tracht de belangrijkste

Nadere informatie

Delhaize Groep NV Osseghemstraat Brussel, België Rechtspersonenregister (Brussel) INFORMATIEVE NOTA

Delhaize Groep NV Osseghemstraat Brussel, België Rechtspersonenregister (Brussel)  INFORMATIEVE NOTA Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIEVE NOTA Brussel, 21 april 2016 Ter attentie van de aandeelhouders,

Nadere informatie

GECÖORDINEERDE STATUTEN

GECÖORDINEERDE STATUTEN Pedagogisch Centrum Wagenschot vzw P.C. Wagenschot vzw Steenweg 2 9810 Eke-Nazareth Ondernemingsnummer : 0435.044.505 GECÖORDINEERDE STATUTEN De algemene vergadering van 19/06/2014, geldig samengeroepen

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS UCB NV - Researchdreef 60, 1070 Brussel - Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS over het gebruik en de nagestreefde doeleinden van het

Nadere informatie

PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte

PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte De ondergetekenden: zijn samengekomen op 8 juni 2016 en overeengekomen een vereniging zonder winstoogmerk op te richten, overeenkomstig de Wet van 27 juni 1921 zoals

Nadere informatie

1. Verslag van de Raad van Bestuur dd. 07/09/2010 dat de omstandige verantwoording inhoudt van het

1. Verslag van de Raad van Bestuur dd. 07/09/2010 dat de omstandige verantwoording inhoudt van het Etn. Franz Colruyt Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg, 196 1500 Halle BTW BE 0400.378.485 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd tot een Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ECONOCOM GROUP SE VAN 4 NOVEMBER Stemming door volmacht

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ECONOCOM GROUP SE VAN 4 NOVEMBER Stemming door volmacht ECONOCOM GROUP SE Europese vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) (hierna

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling My Lawyer Info Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp Hoe kan ik mijn positie als investeerder versterken? Datum 8 november 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen van dinsdag

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

ASPIRAVI. Windpark Haaltert

ASPIRAVI. Windpark Haaltert ASPIRAVI Windpark Haaltert SAMEN GEDREVEN DOOR DE WIND WINDPARK HAALTERT Windpark Haaltert: Projectlocatie Projectkenmerken Timing van de werken Investeer mee via Aspiravi Samen cvba Aankoop van groene

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE STATUTEN

GECOÖRDINEERDE STATUTEN GECOÖRDINEERDE STATUTEN Statuten van de vzw Interdiocesane Dienst voor het Katholiek Godsdienstonderwijs zoals gewijzigd door de algemene vergadering op 11 september 2003. N. 4999 [S-C 46030] Interdiocesane

Nadere informatie

NV ZZZZZZZZZZZ Bijlage 3/1 Straat, nr. Stad/Gemeente

NV ZZZZZZZZZZZ Bijlage 3/1 Straat, nr. Stad/Gemeente NV ZZZZZZZZZZZ Bijlage 3/1 Agenda: VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING gehouden op de zetel op maandag 20/03/Y om BB uur - vijftiende boekjaar 1. Verklaring, beraadslaging en besluit overeenkomstig art. 259/523

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering te houden op dinsdag 14 december 2010

Nadere informatie

C O N F E R E N T I E V A N V L A A M S E G E R E C H T S D E U R W A A R D E R S

C O N F E R E N T I E V A N V L A A M S E G E R E C H T S D E U R W A A R D E R S CONFERENTIE VAN VLAAMSE GERECHTSDEURWAARDERS, vereniging zonder winstgevend doel, te 2000 Antwerpen, Drukkerijstraat 16. ----------------------------------------- GECOORDINEERDE TEKST DER STATUTEN ---------------------------------------

Nadere informatie

Infosessie 12/09/2013

Infosessie 12/09/2013 Infosessie 12/09/2013 Roerende voorheffing op liquidatieboni Roerende voorheffing op dividenden Bankgeheim 10% roerende voorheffing op liquidatieboni Slaan en zalven tegelijkertijd Tarief roerende voorheffing:

Nadere informatie

Vennootschappen ontbinden vóór 1 oktober 14 tegen 10%

Vennootschappen ontbinden vóór 1 oktober 14 tegen 10% Vennootschappen ontbinden vóór 1 oktober 14 tegen 10% In onze vorige nieuwsbrief kwam de overgangsmaatregel aan bod opgenomen in de programmawet van 28 juni 2013 waarmee, voor vennootschappen die niet

Nadere informatie

College NV en BV; Aandelen

College NV en BV; Aandelen College NV en BV; Aandelen Mr. K. Frielink Universiteit van de Nederlandse Antillen Dinsdag 23 februari 2010 van 19.00-20.30 uur NV en BV - inleiding 1. De NV is een RP met een of meer op naam of aan toonder

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN

STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING TENNISPARK EINSTEIN. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Zevenaar. Doel Artikel 2 1. De stichting

Nadere informatie

TOELICHTING. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op dinsdag 22 mei 2012 om 10u30

TOELICHTING. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op dinsdag 22 mei 2012 om 10u30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout TOELICHTING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op dinsdag 22 mei 2012

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare Ondernemingsnummer: 0405.548.486 RPR Kortrijk (de 'Vennootschap') Bijzonder

Nadere informatie

Volmacht buitengewone algemene vergadering van Retail Estates

Volmacht buitengewone algemene vergadering van Retail Estates RETAIL ESTATES Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch Recht Maatschappelijke zetel: Industrielaan 6, 1740 Ternat Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (Brussel) VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE

Nadere informatie

Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig.

Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig. Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig.eu (de "Vennootschap") AANKONDIGING VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011

FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011 Mededeling FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011 Mededeling inzake de wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen Toepassingsveld:

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Antwerpen, afdeling Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Antwerpen, afdeling Turnhout 1. Inleiding NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout Verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig

Nadere informatie

Oprichtingsakte: Notaris Xavier Voets te Bilzen dd. 29/03/2012 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad : 13/04/2012 nr. 12073306.

Oprichtingsakte: Notaris Xavier Voets te Bilzen dd. 29/03/2012 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad : 13/04/2012 nr. 12073306. "BRONSGROEN" Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en met een sociaal oogmerk te 3740 Bilzen, Genutstraat 12. Ondernemingsnummer 844.930.673 Oprichtingsakte: Notaris Xavier Voets te

Nadere informatie

CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481)

CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481) NIEUWE STATUTEN CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481) TITEL I : Benaming, zetel, doel, duur. Artikel 1 : Artikel 2 : De vereniging draagt als naam : Centrum voor Beeldexpressie,

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/12 - Erkenning van de opbrengsten en kosten die overeenstemmen met interesten en royalty's, evenals de toewijzing van de resultaten in de vorm van

Nadere informatie

Werd overeengekomen een feitelijke vereniging op te richten, met onderstaande statuten.

Werd overeengekomen een feitelijke vereniging op te richten, met onderstaande statuten. Feitelijke vereniging Projectkoor Chantage STATUTEN Versie: 24/11/2012 Tussen de ondergetekenden Matthias Bauw Sarah Finaut Geert De Deygere Nele Fiers, Els Vanoverschelde Werd overeengekomen een feitelijke

Nadere informatie

SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM

SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM - 1 - SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM STATUTEN Naam en zetel: Artikel 1: 1. De stichting draagt de naam: Stichting Jonge Balie Activiteiten

Nadere informatie

Openbaar aanbod van aandelen van de Europese Coöperatieve Vennootschap NewB

Openbaar aanbod van aandelen van de Europese Coöperatieve Vennootschap NewB Openbaar aanbod van aandelen van de Europese Coöperatieve Vennootschap NewB 1. Het huidige aanbod gebeurt zonder de publicatie van een door de FSMA goedgekeurde prospectus, aangezien het daarvan vrijgesteld

Nadere informatie

OPROEPING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF COMM.VA OP 17 MEI 2016

OPROEPING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF COMM.VA OP 17 MEI 2016 OPROEPING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF COMM.VA OP 17 MEI 2016 Geachte Aandeelhouder, Betreft : Gewone algemene vergadering van 17 mei 2016 om 14 uur De Statutaire Zaakvoerder heeft het genoegen

Nadere informatie

VOLMACHT. De ondergetekende, (volledige naam en adres van de aandeelhouder; voor een rechtspersoon, volledige benaming, zetel en ondernemingsnummer)

VOLMACHT. De ondergetekende, (volledige naam en adres van de aandeelhouder; voor een rechtspersoon, volledige benaming, zetel en ondernemingsnummer) VOLMACHT De ondergetekende, (volledige naam en adres van de aandeelhouder; voor een rechtspersoon, volledige benaming, zetel en ondernemingsnummer) houder van (aantal) aande(e)l(en) van de naamloze vennootschap

Nadere informatie

bpost Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr (RPR Brussel) ( bpost NV )

bpost Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr (RPR Brussel) ( bpost NV ) bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 14 MEI

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

VAN DE VELDE NV LAGEWEG 4 9260 SCHELLEBELLE. Ondernemingsnummer 0448.746.744 (Dendermonde)

VAN DE VELDE NV LAGEWEG 4 9260 SCHELLEBELLE. Ondernemingsnummer 0448.746.744 (Dendermonde) VAN DE VELDE NV LAGEWEG 4 9260 SCHELLEBELLE Ondernemingsnummer 0448.746.744 (Dendermonde) Notulen van de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders gehouden op 29 april 2015 OPENING VAN DE VERGADERING

Nadere informatie

STORM CVBA COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: KATWILGWEG 2, 2050 ANTWERPEN

STORM CVBA COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: KATWILGWEG 2, 2050 ANTWERPEN STORM CVBA COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: KATWILGWEG 2, 2050 ANTWERPEN Ondernemingsnummer: 0535.792.564 Inschrijvingsperiode van 23 oktober 2013 tot 30

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Volmacht. Volmacht te versturen aan Befimmo NV ten laatste op 24 april Naam en voornaam: Woonplaats : Maatschappelijke benaming en rechtsvorm:

Volmacht. Volmacht te versturen aan Befimmo NV ten laatste op 24 april Naam en voornaam: Woonplaats : Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Volmacht Volmacht te versturen aan Befimmo NV ten laatste op 24 april 2013. De ondergetekende: Natuurlijk persoon Naam en voornaam: Woonplaats : OF Rechtspersoon Maatschappelijke benaming en rechtsvorm:

Nadere informatie

Statuten Lubko vzw. 1 De vereniging heeft tot doel de beoefening en bevordering van korfbal.

Statuten Lubko vzw. 1 De vereniging heeft tot doel de beoefening en bevordering van korfbal. Statuten Lubko vzw Titel I NAAM - ZETEL - DOEL DUUR Artikel 1 1 De vereniging wordt genoemd Korfbalclub Lubko, afgekort Lubko. 2 Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen,

Nadere informatie