STORM CVBA. Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Maatschappelijke zetel: Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STORM CVBA. Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Maatschappelijke zetel: Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen"

Transcriptie

1 STORM CVBA Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Maatschappelijke zetel: Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer: SAMENVATTING 8 oktober 2013 Een investering in de aandelen zoals beschreven in het Prospectus houdt risico s in. Alvorens in te schrijven op de aandelen dienen potentiële beleggers aandachtig het hele Prospectus, dat een beschrijving van het aanbod en de risicofactoren bevat, te lezen, met bijzondere aandacht voor de risicofactoren (zie hoofdstuk 1 van het Registratiedocument, p. 3 tot 8 en hoofdstuk 1 van de Verrichtingsnota, p. 4 tot 8 en deel D van de Samenvatting). Een belegger in aandelen loopt het risico een deel of het geheel van het geïnvesteerde kapitaal te verliezen.

2 Dit document (de Samenvatting ) vormt samen met het registratiedocument van Storm CVBA (de Emittent ) dat door de FSMA op 8 oktober 2013 werd goedgekeurd (het Registratiedocument ) en de verrichtingsnota van 8 oktober 2013 (de Verrichtingsnota ), het prospectus (het Prospectus ) met betrekking tot de openbare aanbieding tot inschrijving in België op de uitgifte van B-Aandelen (het Aanbod ) van de Emittent. De Verrichtingsnota kan afzonderlijk van de twee andere documenten worden verspreid. Het Prospectus is beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de Emittent te Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen en op de website Het Prospectus kan ook aangevraagd worden per via het adres of telefonisch via het nummer 03/ Het Prospectus is enkel beschikbaar in het Nederlands. Woorden en uitdrukkingen die worden gedefinieerd in het Prospectus, hebben dezelfde respectievelijke betekenis in deze Samenvatting. Deze Samenvatting bevat niet alle informatie die belangrijk kan zijn voor beleggers in de B-Aandelen en dient, alvorens een beleggingsbeslissing te nemen, tezamen te worden gelezen met het Prospectus in zijn geheel. Deze Samenvatting werd voorbereid overeenkomstig de inhoudelijke vereisten en vormvereisten van Verordening (EG) nr. 809/2004 van de Commissie van 29 april 2004 tot uitvoering van Richtlijn 2003/71/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de in het prospectus te verstrekken informatie, de vormgeving van het prospectus, de opneming van informatie door middel van verwijzing, de publicatie van het prospectus en de verspreiding van advertenties betreft (de Prospectusverordening ). Voor doeleinden van de Prospectusverordening zijn samenvattingen opgesteld op basis van openbaarmakingsverplichtingen die gekend zijn als Elementen. Deze Elementen zijn genummerd in Afdelingen A.1-E.7. Deze Samenvatting bevat alle Elementen die dienen te worden inbegrepen in een samenvatting voor dit type van effecten en emittent. Omdat sommige Elementen niet dienen te worden besproken, kunnen er lacunes zijn in de volgorde van de nummering van de Elementen. Ook wanneer een Element moet worden opgenomen in de samenvatting omwille van het type van effecten en emittent, is het mogelijk dat geen relevante informatie kan worden gegeven met betrekking tot het Element. In dat geval zal een korte beschrijving van het Element worden inbegrepen in de samenvatting met de vermelding niet van toepassing. Afdeling A - Inleiding en waarschuwingen A.1 Inleiding Deze Samenvatting moet gelezen worden als een inleiding op het Prospectus. De Samenvatting bevat geselecteerde informatie over Storm CVBA en het aanbod. De Samenvatting moet samen worden gelezen met en wordt volledig bepaald door de gedetailleerde informatie die elders in het Prospectus is opgenomen. De Samenvatting moet in het bijzonder samen worden gelezen met de informatie die wordt verstrekt met betrekking tot de risicofactoren onder hoofdstuk 1 van het Registratiedocument, respectievelijk 2

3 hoofdstuk 1 van de Verrichtingsnota. Iedere beslissing om in de effecten te beleggen moet gebaseerd zijn op de bestudering van het gehele Prospectus door de belegger. Wanneer een vordering met betrekking tot de informatie in het Prospectus bij een rechterlijke instantie aanhangig wordt gemaakt in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte, zou de eiser volgens de nationale wetgeving van de Lidstaat waar de vordering wordt ingesteld, mogelijk de kosten moeten dragen voor de vertaling van het Prospectus voordat de rechtsvordering wordt ingesteld. Alleen de personen die de Samenvatting, met inbegrip van een vertaling ervan, hebben ingediend, kunnen wettelijk aansprakelijk worden gesteld indien de Samenvatting, wanneer zij samen met de andere delen van het Prospectus wordt gelezen, misleidend, onjuist of inconsistent is, of indien zij, wanneer zij samen met de andere delen van het Prospectus wordt gelezen, niet de kerngegevens bevat om beleggers te helpen wanneer zij overwegen in die effecten te investeren. A.2 Uitdrukkelijke toestemming van de Emittent voor het gebruik van het Prospectus mede ten aanzien van de verdere doorverkoop of de definitieve plaatsing van de Aandelen door de Financiële Tussenpersonen Vermelding van de periode waarvoor toestemming tot het gebruik van het Prospectus is verleend Alle andere duidelijke en objectieve aan de toestemming verbonden voorwaarden die relevant zijn voor het gebruik van het Prospectus Duidelijk bericht aan de beleggers dat, ingeval een aanbieding door een Financiële Tussenpersoon op het moment dat de Niet van toepassing. Niet van toepassing. Niet van toepassing. Niet van toepassing. 3

4 aanbieding plaatsvindt aan de beleggers informatie over de voorwaarden van de aanbieding zal verstrekken Afdeling B - Uitgevende instelling B.1 Officiële en handelsnaam van de uitgevende instelling B.2 Vestigingsplaats /rechtsvorm/ wetgeving/ land van oprichting B.3 Aard huidige werkzaamheden en belangrijkste activiteiten /kerngegevens / belangrijkste categorieën verkochte producten of verrichte diensten/ belangrijkste markten Storm CVBA. De uitgevende instelling is een coöperatieve vennootschap, opgericht onder Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen, ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer Storm CVBA is een coöperatieve vennootschap die opgericht werd op 13 juni Haar doelstellingen zijn de werving van coöperatief kapitaal voor de investering daarvan in operationele vennootschappen actief in de bouw en de exploitatie van windparken op land in Vlaanderen. B.4a Trends die de uitgevende instelling en de sectoren waarin zij opereert beïnvloedt Storm CVBA speelt in op de toenemende behoefte aan de productie van hernieuwbare energie onder de vorm van elektriciteit. Deze toenemende behoefte wordt ingegeven door, enerzijds, een toenemende wens bij overheden en burgers om onafhankelijk te worden van energiebronnen afkomstig uit het buitenland en, anderzijds, door een toenemende wens bij overheden en burgers om de uitstoot van schadelijke uitstoten ingevolge de productie van energie terug te dringen. B.5 Beschrijving van de groep en de plaats van de uitgevende instelling binnen de groep B.6 Naam van alle personen die rechtstreeks of middellijk Storm CVBA werd opgericht door Storm Development NV, Storm 16 BVBA en Storm 17 BVBA, en maakt bijgevolg deel uit van de Storm-Groep. Storm CVBA zal investeren (door middel van het verstrekken van achtergestelde leningen) in operationele vennootschappen die allen gecontroleerd worden door Storm Holding NV, of door een vennootschap die wordt gecontroleerd door één of meerdere van de huidige aandeelhouders van Storm Holding NV, of door met hen verbonden ondernemingen. De huidige aandeelhouders van Storm Holding NV zijn DG Infra+ NV, PMF Infrastructure Fund Comm. VA, Impact Capital NV en Clean Energy Invest CVBA. Niet van toepassing. 4

5 een belang in het kapitaal of de stemrechten van de uitgevende instelling bezitten dat krachtens het nationale recht van de uitgevende instelling moet worden aangemeld (incl. het bedrag van het belang van elke persoon) Of de belangrijkste aandeelhouders verschillende stemrechten hebben Of uitgevende instelling rechtstreeks of middellijk eigendom is of onder de zeggenschap staat van anderen (zoja wie en aard van zeggenschap) Elk A-Aandeel geeft recht op 8 stemmen. Elk B-Aandeel geeft recht op 1 stem. Op de uitgiftedatum van dit Prospectus zijn de enige drie aandeelhouders van de uitgevende instelling Storm Development NV, Storm 16 BVBA en Storm 17 BVBA (A-Aandeelhouders). Storm Development NV heeft momenteel 90% van het kapitaal van Storm CVBA in handen. Storm Development wordt in fine gecontroleerd door de heer Jan Caerts, St.-Jan Nepomucenusstraat 26, 1000 Brussel. Naar aanleiding van de openbare aanbieding(en) georganiseerd op basis van dit Prospectus zal het belang van Storm Development NV naar verwachting verwateren tot een minderheidsbelang, hetgeen echter geen afbreuk doet aan de voordrachtsrechten en andere rechten van de A-Aandeelhouders zoals verder in dit Prospectus beschreven. B.7 Belangrijke historische financiële informatie Storm CVBA werd opgericht op 13 juni 2013, met een maatschappelijk kapitaal van ,00 EUR dat volledig volstort werd. Voor de periode van de datum van oprichting tot 30 juni 2013 wordt voor Storm CVBA de tussentijdse financiële informatie weergegeven. De operationele vennootschappen waarin door Storm CVBA wordt geïnvesteerd zijn allen recent opgerichte vennootschappen. Voor de operationele vennootschappen Storm Wachtebeke NV en Storm Wielsbeke NV wordt de tussentijdse financiële informatie per 30 juni 2013 weergegeven. Tevens wordt een financieel plan voor de volgende vijf jaar van deze operationele vennootschappen weergegeven. Aan het financieel plan van de operationele vennootschappen en aan de zekerheden die dit financieel plan biedt, worden strenge voorwaarden gesteld. Beschrijving significante veranderingen in de Niet van toepassing. 5

6 financiële situatie en de bedrijfsresultaten B.8 Belangrijke pro forma financiële informatie Niet van toepassing. B.9 Winstprognose of raming Storm CVBA verwacht op basis van het financieel plan van de operationele vennootschappen een jaarlijks dividend te kunnen uitbetalen aan haar vennoten van 4% tot 6% op voorwaarde dat de Algemene Vergadering van Storm CVBA tot winstuitkering beslist. Storm CVBA wijst erop dat de winstprognose een inschatting betreft van de toekomst en derhalve niet gegarandeerd wordt. B.10 Voorbehoud in de afgifte van verklaring B.11 Verklaring indien ontoereikend werkkapitaal Niet van toepassing. Niet van toepassing. Afdeling C Effecten C.1 Beschrijving van type en categorie aandelen security identification number C.2 Munteenheid van de aandelen C.3 Aantal uitgegeven, volgestorte aandelen en uitgegeven, niet-volgestorte aandelen Nominale waarde per aandeel C.4 Beschrijving van aan de aandelen verbonden rechten De aangeboden aandelen betreffen B-Aandelen en zijn op naam. Niet van toepassing. EUR Op heden heeft de vennootschap 20 A-aandelen ter waarde van 1.000,00 EUR uitgegeven, die allen volledig volstort zijn. A-Aandelen: 1.000,00 EUR B-Aandelen: 125,00 EUR Elk B-Aandeel geeft recht op 1 stem. B-Aandeelhouders kunnen inschrijven op maximum 24 B- Aandelen per B-Aandeelhouder. De meerderheid van de B-Aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd op de Algemene Vergadering hebben het recht om kandidaten voor te dragen voor de invulling van maximum twee bestuursmandaten (de B-Bestuurders). 6

7 C.5 Beschrijving van beperkingen op de vrije overdraagbaarheid van de aandelen Aandelen kunnen slechts worden overgedragen na voorafgaande goedkeuring van de Raad van Bestuur, en pas na afloop van het vijfde jaar na intrede in Storm CVBA van de verkopende aandeelhouder, en in dat geval enkel tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar, en enkel door verkoop van de aandelen aan andere (bestaande of nieuwe) coöperanten. Indien, binnen de drie maanden te rekenen vanaf de aanvraag, de Raad van Bestuur haar goedkeuring niet geweigerd heeft, of haar goedkeuring geweigerd heeft maar geen andere overnemer heeft voorgesteld, dan kan de aandelenoverdracht geschieden zoals voorgesteld. C.6 (Aanvraag tot) toelating tot de handel op een gereglementeerde markt /Benaming gereglementeerde markt C.7 Beschrijving van dividendbeleid De aangeboden aandelen zullen niet genoteerd worden op een gereglementeerde markt of MTF. Storm CVBA verwacht op basis van haar winstprognose een jaarlijks dividend te kunnen uitbetalen aan haar vennoten van 4% tot 6%, op voorwaarde dat de algemene vergadering van Storm CVBA tot winstuitkering beslist. Storm CVBA wijst erop dat de winstprognose een inschatting betreft van de toekomst en derhalve niet gegarandeerd wordt. Ingevolge de reglementering van erkende coöperatieve vennootschappen mag het jaarlijkse dividend niet hoger zijn dan 6%. Het eerste dividendbedrag tot 190 EUR (aanslagjaar 2014) is vrijgesteld van roerende voorheffing. Afdeling D Risico s D.1 Voornaamste risico s specifiek voor de uitgevende instelling De uitgevende instelling is van oordeel dat de factoren samengevat hieronder de belangrijkste risico s met betrekking tot de uitgevende instelling samenvatten, maar garandeert niet dat deze opgesomde factoren exhaustief zijn. Potentiële beleggers dienen de risicofactoren zelf te beoordelen vooraleer ze een beleggingsbeslissing nemen. Deze factoren zijn onder andere: Het kredietrisico: het risico dat de operationele vennootschappen die de achtergestelde lening zullen ontvangen van Storm CVBA er niet in slagen hun verplichtingen (terugbetaling kapitaal en interest) na te komen. Aangezien de leningen een achtergesteld karakter hebben, zal in geval van faillissement of vereffening van de operationele vennootschappen, Storm CVBA na de bevoorrechte en gewone schuldeisers komen en enkel voorrang hebben ten aanzien van de aandeelhouders en van de operationele 7

8 vennootschappen. Risico s verbonden aan de concentratie van de investeringen door Storm CVBA in de sector van de windenergie, en in de operationele vennootschappen: Deze concentratierisico s houden in dat wanneer tegenvallende resultaten zich zouden voordoen bij de operationele vennootschappen, wanneer de risico s eigen aan de sector zich zouden realiseren of wanneer politieke, economische of regelgevende omstandigheden met betrekking tot de sector of de regio zouden wijzigen, dit een invloed heeft of kan hebben op de resultaten van Storm CVBA. Risico s verbonden aan de gelijktijdige uittreding van coöperanten: Het risico bestaat dat indien een groot aantal coöperanten gelijktijdig wenst uit te treden, Storm CVBA op dat ogenblik niet over voldoende liquide middelen beschikt om het scheidingsaandeel te betalen en de terugbetaling tijdelijk dient uit te stellen. Voornaamste risico s eigen aan de sector van de windenergie en aan de activiteit van de operationele vennootschappen actief in deze sector, en dus ook onrechtstreeks risico s van Storm CVBA in de mate dat deze risico s een impact kunnen hebben op de terugbetalingscapaciteit van de operationele vennootschappen: - Risico s verbonden aan een lager dan verwacht windaanbod. Het risico bestaat dat er tijdens de levensduur van een project minder windaanbod is dan voorzien en het project voor een operationele vennootschap minder rendabel is dan verwacht. - Risico s verbonden aan natuurrampen. Natuurrampen kunnen de activiteiten en de financiële resultaten van de operationele vennootschappen negatief beïnvloeden. - Risico s verbonden aan verzekeringen. Indien een operationele vennootschap een ernstig niet-verzekerd verlies zou lijden of een verlies zou lijden dat de limieten van de verzekeringspolissen in aanzienlijke mate overschrijdt, kan dit een belangrijk nadelig effect hebben op de activiteiten en de financiële resultaten van zulke operationele vennootschap. - Risico s verbonden aan de regelgeving en de noodzakelijke vergunningen en overheidsgoedkeuringen. De steeds veranderende reglementeringen kunnen 8

9 aanleiding geven tot kosten, boetes, schadevergoedingen of beperkingen in hoofde van de operationele vennootschappen indien zij zich moeten conformeren aan gewijzigde regelgeving, (zelfs onopzettelijk) bepaalde regels niet zouden hebben nageleefd of indien definitief toegekende vergunningen nadien alsnog door derden succesvol zouden worden betwist. - Risico s verbonden aan substantiële schommelingen in de marktprijzen van elektriciteit en verwante producten. Een wezenlijke wijziging van de marktprijzen van elektriciteit en verwante producten kan een nadelig effect hebben op de financiële positie van de operationele vennootschappen. D.3 Voornaamste risico s Risico s verbonden aan de aard en de waarde van de specifiek voor de aandelen aangeboden coöperatieve aandelen: De aangeboden effecten zijn aandelen en het geïnvesteerde bedrag wordt toegevoegd aan het eigen vermogen van Storm CVBA. Een vennoot heeft bij het einde van zijn lidmaatschap recht op maximaal de nominale waarde van de aandelen. De vennoten zullen de boekhoudkundige minwaarde van de aandelen ondergaan, terwijl de aandelen geen recht geven op eventuele reserves of meerwaarden. Vennoten kunnen een rendement verkrijgen op hun investering via het jaarlijkse dividend, in de mate dat daartoe wordt besloten door de Algemene Vergadering van Storm CVBA. Ook in geval van ontbinding of vereffening van Storm CVBA is het mogelijk dat de vennoot het geïnvesteerde kapitaal slechts gedeeltelijk of helemaal niet terugkrijgt. Risico s verbonden aan de afwezigheid van een liquide openbare markt en de overdrachtsbeperkingen: De aandelen zijn niet genoteerd op een gereglementeerde markt of multilaterale handelsfaciliteit en dus niet zonder meer verhandelbaar. Aandelen kunnen bovendien slechts worden overgedragen na goedkeuring van de Raad van Bestuur. Evenwel indien de Raad van Bestuur binnen de drie maanden na de aanvraag tot goedkeuring, de goedkeuring niet geweigerd heeft of wel geweigerd heeft maar geen andere overnemer voorgesteld heeft, dan kan de aandelenoverdracht geschieden zoals voorgesteld. Risico s verbonden aan de beperkingen op uittreding of gedeeltelijke terugneming van aandelen: Er gelden beperkingen op de mogelijkheid tot uittreding zoals elders beschreven in dit Prospectus. De uittreding of terugneming kan 9

10 bovendien door de Raad van Bestuur worden geweigerd om gegronde redenen. Risico s verbonden aan het ontbreken van depositobeschermingsregeling: De aandelen komen niet in aanmerking voor de waarborg van het Beschermingsfonds voor deposito s en financiële instrumenten. Risico s verbonden aan de wijziging in de reglementering omtrent coöperatieve vennootschappen: Gewijzigde regelgeving, onder meer inzake het fiscale statuut van de aandelen, kunnen van invloed zijn op de werking van de vennootschap en op de aantrekkelijkheid van de situatie van de coöperanten. De Emittent zal op geen enkele wijze instaan voor enige vermindering van het dividendrendement of voor enig ander verlies (of gemis aan winst) dat de beleggers zouden ondervinden in gevolge het geheel of gedeeltelijk wegvallen of tenietgaan van enig fiscaal voordeel verbonden aan het feit dat de Emittent kwalificeert als een door de Nationale Raad voor de Coöperatie erkende coöperatieve vennootschap, en dit ongeacht of het wegvallen of tenietgaan van één of meer van deze fiscale voordelen al dan niet rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan enig handelen of nalaten van de Emittent. Risico s verbonden aan de aanwending van het coöperatief kapitaal: De Raad van Bestuur zal op onafhankelijke en discretionaire wijze investeringsbeslissingen kunnen nemen, zonder daartoe de goedkeuring te moeten vragen van de vennoten. Risico s verbonden aan de organisatie van het aandeelhouderschap en het bestuur: De aandelen die worden uitgegeven zijn B-Aandelen met een nominale waarde van 125 EUR. Elk B-aandeel geeft recht op 1 stem. Afdeling E Aanbieding E.1 Totale netto-opbrengsten en geraamde totale kosten van de aanbieding, met inbegrip van de geraamde kosten die door de uitgevende instelling/aanbieder aan de belegger worden aangerekend Het maximumbedrag van de aanbieding wordt bepaald in de Verrichtingsnota. De prijs van de aangeboden B-Aandelen bedraagt 125 EUR per B-Aandeel. Er zijn geen instap- of uitstapkosten. 10

11 E.2a Redenen voor de aanbieding /bestemming van de opbrengsten/ geraamde nettoopbrengsten Het opgehaalde kapitaal in het kader van elke openbare aanbieding zal door Storm CVBA worden uitgeleend aan de operationele vennootschappen die voldoen aan de in het Prospectus uiteengezette voorwaarden, via een achtergestelde lening met een looptijd van minimaal 10 en maximaal 20 jaar tegen een vooraf bepaalde interestvoet van 6,0% per jaar. Door middel van de openbare aanbiedingen wenst Storm CVBA bij te dragen tot het creëren van een draagvlak bij de omwonenden van de windturbineparken waarin zij investeert. De Storm-Groep is momenteel actief in heel Vlaanderen en heeft de bouw en exploitatie van verschillende windturbineparken (ondermeer gelegen te Beveren, Dendermonde, Desselgem (Waregem), Dilsen-Stokkem, Geel, Genk, Geraardsbergen, Lokeren, Maasmechelen, Meer (Hoogstraten), Wachtebeke, Westerlo, Wielsbeke en Zandvliet) gepland staan. Deze windturbineparken zullen allen mede gefinancierd worden via achtergestelde leningen verstrekt door Storm CVBA. E.3 Voorwaarden van de aanbieding Het maximumbedrag van de openbare aanbieding wordt bepaald in de Verrichtingsnota. Behoudens andersluidende beslissing van de Raad van Bestuur van Storm CVBA kan een belegger maximaal op 24 aandelen intekenen, hetzij een maximumbedrag van 3.000,00 EUR. Het kapitaal wordt opengesteld voor inschrijving tijdens de inschrijvingsperiode bepaald in de Verrichtingsnota, onverminderd het recht voor Storm CVBA om de aanbieding op elk moment op te schorten of te stoppen bij beslissing van de Raad van Bestuur gelet op het reeds verzamelde kapitaal. Enkel de omwonenden van de Storm-windparken kunnen zich inschrijven. In de Verrichtingsnota wordt beschreven voor welke steden en gemeenten de inwoners in aanmerking komen voor inschrijving, in de regel deze steden en gemeenten waar de locaties zullen zijn waar het betreffende windpark gerealiseerd wordt, in bepaalde gevallen (windparken die zich bevinden in de nabijheid van een stads- of gemeentegrens) uit te breiden tot de naburige steden en gemeenten. Inschrijven op de aanbieding kan door het invullen van het inschrijvingsformulier op de website, of per post, waarbij het inschrijvingsformulier kan worden opgevraagd bij Storm CVBA (Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen, telefoon 03/ ). 11

12 De Raad van Bestuur van Storm CVBA zal binnen de 5 werkdagen na het einde van de inschrijvingsperiode aan de nieuwe inschrijvers laten weten of zij al dan niet als vennoot kunnen worden aanvaard. Inschrijven kan voor elke openbare aanbieding van aandelen enkel tijdens de inschrijvingsperiode. De resultaten van de aanbieding zullen eveneens binnen de 5 werkdagen na afsluiting van de aanbieding, bekend worden gemaakt op de website van Storm CVBA, http//: De aandelen zullen worden uitgegeven door middel van inschrijving in het aandelenregister na storting van het met de verworven aandelen overeenstemmende bedrag. E.4 Belangen van betekenis voor de aanbieding E.5 Naam van de persoon of entiteit die aanbiedt de effecten te verkopen Lock-up-overeenkomsten (partijen en duur) E.6 Bedrag en percentage van onmiddellijke verwatering ten gevolge van aanbieding E.7 Geraamde kosten die door uitgevende instelling of aanbieder worden aangerekend aan belegger Niet van toepassing. De uitgevende instelling Storm CVBA. Niet van toepassing. Gezien de structurering van de voorgenomen openbare aanbieding, zal deze een onmiddellijke verwatering van de stemkracht van de bestaande aandelen (A-Aandelen) tot gevolg hebben. Deze verwatering zal relatief beperkt zijn, aangezien bepaalde in de statuten opgenomen beslissingen van de Algemene Vergadering (zoals vermeld in hoofdstuk 5.5 van deze Verrichtingsnota) (de sleutelbeslissingen ) alleen dan aangenomen zijn wanneer ze ten minste de helft plus één van de totaal uitgebrachte stemmen én de helft plus één van de uitgebrachte stemmen binnen de aanwezige of vertegenwoordigde A-Aandelen hebben verkregen.. Niet van toepassing. De kosten voor de aanbieding (erelonen aan adviseurs, vergoeding aan FSMA, kosten voor opmaken en drukken prospectus en andere publicaties) zijn integraal ten laste van de uitgevende instelling. 12

13 STORM CVBA COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: KATWILGWEG 2, 2050 ANTWERPEN Ondernemingsnummer: Inschrijvingsperiode van 23 oktober 2013 tot 30 november 2013 VERRICHTINGSNOTA 8 oktober 2013 Een investering in de aandelen zoals beschreven in het Prospectus houdt risico s in. Alvorens in te schrijven op de aandelen dienen potentiële beleggers aandachtig het hele Prospectus, dat een beschrijving van het aanbod en de risicofactoren bevat, te lezen, met bijzondere aandacht voor de risicofactoren (zie hoofdstuk 1 van het Registratiedocument, p. 3 tot 8 en hoofdstuk 1 van de Verrichtingsnota, p. 4 tot 8 en deel D van de Samenvatting). Een belegger in aandelen loopt het risico een deel of het geheel van het geïnvesteerde kapitaal te verliezen Deze Verrichtingsnota vormt samen met het registratiedocument van Storm CVBA (de Emittent ) dat door de FSMA op 8 oktober 2013 werd goedgekeurd (het Registratiedocument ) en de samenvatting van 8 oktober 2013 (de Samenvatting ), het prospectus (het Prospectus ) met betrekking tot de openbare aanbieding tot inschrijving in België op de uitgifte van B-Aandelen (het

14 Aanbod ) van de Emittent. De Verrichtingsnota kan afzonderlijk van de twee andere documenten worden verspreid. Een beschrijving van de Emittent is opgenomen in het Registratiedocument en een beschrijving van de Aandelen is opgenomen in de Verrichtingsnota. De Samenvatting bevat een korte samenvatting van de voornaamste kenmerken van de Aandelen en van het Aanbod alsook een beschrijving van de Emittent. In geval van inconsistentie tussen de Samenvatting en de Verrichtingsnota of het Registratiedocument hebben beide laatste documenten voorrang. Het Prospectus is beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de Emittent te Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen en op de website Het Prospectus kan ook aangevraagd worden per via het adres of telefonisch via het nummer 03/ Het Prospectus is enkel beschikbaar in het Nederlands. Elke beleggingsbeslissing met betrekking tot de B-Aandelen moet gesteund zijn op een exhaustieve analyse van het Prospectus door de belegger. 1

15 INHOUDSTAFEL 1 Risicofactoren Algemeen Risico s verbonden aan de activiteit van Storm CVBA eigen aan Storm CVBA Risico s verbonden aan de sector van de windenergie Risico s verbonden aan de aard en de waarde van de aangeboden coöperatieve aandelen Risico s verbonden aan de afwezigheid van een liquide openbare markt en de overdrachtsbeperkingen Risico s verbonden aan de beperkingen op uittreding of gedeeltelijke terugneming van aandelen Risico s verbonden aan het ontbreken van depositobeschermingsregeling Risico s verbonden aan de wijziging in de reglementering omtrent coöperatieve vennootschappen Risico s verbonden aan de aanwending van coöperatief kapitaal Risico s verbonden aan de organisatie van het aandeelhouderschap en het bestuur7 2 Belangrijke inleidende informatie Bericht aan de beleggers Goedkeuring van de Verrichtingsnota Beschikbaarheid en taal Verantwoordelijke personen Kerngegevens Verklaring inzake het werkkapitaal Kapitalisatie en schuldenlast Belangen van bij de aanbieding betrokken natuurlijke en rechtspersonen Redenen voor de aanbieding en bestemming van de opbrengsten Informatie over de effecten die zullen worden aangeboden Type en categorie van effecten Toepasselijke wetgeving Vorm van de effecten Munteenheid Rechten en beperkingen verbonden aan de aangeboden aandelen Besluiten, machtigingen en goedkeuringen Beperkingen op de vrije overdraagbaarheid Belastingstelsel Voorwaarden van de aanbieding Voorwaarden, inlichtingen over de aanbieding, verwacht tijdschema en te ondernemen actie om op de aanbieding in te gaan Plan voor het op de markt brengen en de toewijzing van de effecten Prijsbepaling Kosten van de aanbieding Verwatering Essentiele gegevens over de operationele vennootschappen die aanleiding geven tot publicatie van deze Verrichtingsnota De operationele vennootschappen

16 9.2 Windparken uitgebaat door de operationele vennootschappen Historische financiële informatie betreffende de operationele vennootschappen. 20 (a) Storm Wachtebeke NV (b) Storm Wielsbeke NV Financieel plan voor de volgende vijf jaar van de operationele vennootschappen27 (a) Storm Wachtebeke NV (b) Storm Wielsbeke NV Verklaring van de revisor bij het financieel plan van de operationele vennootschappen (a) Storm Wachtebeke NV (b) Storm Wielsbeke NV Het maximumbedrag van de lening die door Storm CVBA zal ter beschikking gesteld worden van de operationele vennootschap, met interestvoet en looptijd Financieringsstructuur van de operationele vennootschappen

17 1 RISICOFACTOREN 1.1 Algemeen Investeren in de aangeboden aandelen houdt risico s in. Alvorens te beslissen om op deze aandelen in te tekenen, dienen mogelijke beleggers de volgende risicofactoren alsook de andere informatie opgenomen in deze Verrichtingsnota te lezen en te overwegen. Wanneer één of meerdere van deze risico s zich voordoen, kan dit een aanzienlijk nadelig effect hebben op de cash flows, op de resultaten uit investeringen, op de financiële toestand van Storm CVBA en op de mogelijkheden van Storm CVBA om haar activiteiten verder te zetten. Bovendien kan de waarde van de aandelen van Storm CVBA ten gevolge van het zich voordoen van één van deze risico s aanzienlijk dalen waardoor beleggers hun volledige investering of een deel ervan zouden kunnen verliezen. Elke mogelijke belegger moet zich ook bewust zijn van het feit dat de hieronder beschreven risico s niet de enige risico s zijn waaraan Storm CVBA blootgesteld is. Risico s en onzekerheden die op dit ogenblik niet bekend zijn aan Storm CVBA of waarvan Storm CVBA momenteel denkt dat ze onbelangrijk zijn, kunnen in de toekomst eveneens een nadelig effect hebben op Storm CVBA of op de waarde van de aandelen. De volgorde waarin de risico s besproken worden, is niet noodzakelijk een weergave van de waarschijnlijkheid waarmee ze zich kunnen voordoen noch van de omvang van hun mogelijke impact op Storm CVBA of op de waarde van de aandelen. Beleggers moeten zorgvuldig overwegen of een belegging in de aangeboden aandelen geschikt is voor hen in het licht van de informatie opgenomen in onderhavige Verrichtingsnota en hun persoonlijke omstandigheden. Bovendien dienen beleggers hun financiële, juridische en fiscale adviseurs te raadplegen om de risico s die gepaard gaan met een belegging in de aangeboden aandelen zorgvuldig te beoordelen. Een belegging in de aangeboden aandelen is alleen geschikt voor beleggers die in staat zijn de risico s en de voordelen van dergelijke belegging te beoordelen, en die over voldoende middelen beschikken om de eventuele verliezen te dragen die mogelijk uit dergelijke belegging voortvloeien. 1.2 Risico s verbonden aan de activiteit van Storm CVBA eigen aan Storm CVBA Er wordt verwezen naar de risico s als beschreven in het Registratiedocument, zie p. 3 tot Risico s verbonden aan de sector van de windenergie Er wordt verwezen naar de risico s als beschreven in het Registratiedocument, zie p. 6 tot Risico s verbonden aan de aard en de waarde van de aangeboden coöperatieve aandelen De aangeboden effecten zijn B-Aandelen in de vennootschap Storm CVBA. De persoon die aandelen koopt krijgt de hoedanigheid van B-Aandeelhouder van Storm CVBA en het geïnvesteerde bedrag wordt toegevoegd aan het eigen vermogen van de onderneming. De aandelen zijn op naam. 4

18 De B-Aandelen verschillen van de A-Aandelen wat betreft hun nominale waarde (125 EUR voor B- Aandelen en EUR voor A-Aandelen) en het stemrecht verbonden aan de aandelen (1 stem per B- Aandeel en 8 stemmen per A-Aandeel). Behoudens andersluidende beslissing van de Raad van Bestuur is de maximum inschrijving per B-Aandeelhouder op B-Aandelen beperkt tot 24 B-Aandelen. Een meer gedetailleerde bespreking van de rechten en beperkingen verbonden aan de uitgegeven B- Aandelen in vergelijking met de A-Aandelen wordt hieronder uiteengezet onder hoofdstuk 5.5. De intekenprijs is 100% van het nominale bedrag. De B-Aandelen worden niet op een beurs genoteerd en zijn ook niet gebonden aan een referte-index. De waarde kan niet stijgen ten gevolge van een beurswaardering. De aandelen bieden ook geen bescherming tegen inflatie of monetaire erosie. De return on investment op deze aandelen gebeurt door middel van een dividend wanneer daartoe wordt beslist door de Algemene Vergadering van vennoten van Storm CVBA. De omvang van het dividend wordt jaarlijks bepaald door de Algemene Vergadering, op voorstel van de Raad van Bestuur binnen de grenzen vastgelegd in de reglementering rond de erkende coöperatieve vennootschappen. Krachtens die reglementering kan het jaarlijkse dividend op heden maximaal 6% bedragen. De aandelen geven geen recht op eventuele reserves of meerwaarden. De vennoot die uittredend of uitgesloten is of zijn aandelen gedeeltelijk heeft teruggenomen, heeft recht op de tegenwaarde van zijn aandelen, zoals die zal blijken uit de goedgekeurde balans van het lopende boekjaar, met uitzondering van de eventuele reserves of meerwaarden, in voorkomend geval na aftrek van de belastingen waartoe de terugbetaling aanleiding kan geven. Er zal wel rekening gehouden worden met de boekhoudkundige minwaarde van de aandelen. De vennoot heeft bij het einde van zijn lidmaatschap dus recht op maximaal de nominale waarde. De vennoten worden -weliswaar indirect- blootgesteld aan de risico's verbonden aan de activiteiten van de projectvennootschappen waaraan Storm CVBA financiering verstrekt, maar worden daar niet noodzakelijk navenant worden voor vergoed, vermits zij maximaal de nominale waarde van de aandelen ontvangen bij uittreding en vermits het coöperatief dividend geplafonneerd is op 6 %. In geval van ontbinding of vereffening van Storm CVBA zullen de vennoten hun gestorte inbreng slechts recupereren na aanzuivering van het passief van de vennootschap en voor zover er nog een te verdelen saldo is. Indien de vereffening het gevolg is van een faillissement of een gelijkaardige gebeurtenis, is het derhalve mogelijk dat de vennoot het geïnvesteerd kapitaal slechts gedeeltelijk of helemaal niet terugkrijgt. 1.5 Risico s verbonden aan de afwezigheid van een liquide openbare markt en de overdrachtsbeperkingen De B-Aandelen zijn niet genoteerd en zullen niet genoteerd worden op een gereglementeerde markt of op een MTF (Multilateral Trading Facility of Multilaterale handelsfaciliteit). De B-Aandelen zijn bijgevolg niet zonder meer verhandelbaar. De B-Aandelen kunnen, op straffe van nietigheid, slechts na afloop van het vijfde jaar na intrede in Storm CVBA en, in dat geval enkel tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar het voorwerp uitmaken van een overdracht aan een vennoot of een derde die voldoet aan de voorwaarden om vennoot te worden, wanneer daartoe bovendien voorafgaandelijk de goedkeuring wordt bekomen van de Raad van Bestuur. Indien, binnen de drie maanden te rekenen vanaf de aanvraag, de Raad van Bestuur haar goedkeuring niet geweigerd heeft, of haar goedkeuring 5

19 geweigerd heeft maar geen andere overnemer heeft voorgesteld, dan kan de aandelenoverdracht geschieden zoals voorgesteld. 1.6 Risico s verbonden aan de beperkingen op uittreding of gedeeltelijke terugneming van aandelen De terugbetalingen volgend op de uittreding/gedeeltelijke terugneming zijn wettelijk slechts opeisbaar na goedkeuring door de Algemene Vergadering van de balans van het boekjaar waarin de uittreding/gedeeltelijke terugneming werd aangevraagd. De Raad van Bestuur van Storm CVBA kan evenwel besluiten om de terugbetaling vroeger te laten plaatsvinden bij wijze van (desgevallend terugvorderbaar) voorschot. Overeenkomstig de statuten is de overdracht van aandelen, de uittreding of terugneming slechts toegestaan in zoverre ze: - gebeurt ten vroegste na afloop van het vijfde jaar na de intrede in Storm CVBA van de verkopende aandeelhouder, en in dat geval enkel tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar, en enkel door verkoop van de aandelen aan andere (bestaande of nieuwe) coöperanten; - gebeurt ten vroegste na afloop van het tiende jaar na de intrede in Storm CVBA van de verkopende aandeelhouder, en in dat geval enkel tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar, ofwel door verkoop van de aandelen aan andere (bestaande of nieuwe) coöperanten ofwel door verkoop aan Storm CVBA zelf; - gebeurt op verzoek van de Raad van Bestuur van Storm CVBA, die statutair beschikt over de mogelijkheid om aandeelhouders te verzoeken een deel of het geheel van hun aandelen te verkopen aan Storm CVBA, bijvoorbeeld indien er zich ingevolge de terugbetaling door de operationele vennootschappen van een deel of het geheel van de hen ter beschikking gestelde achtergestelde leningen onvoldoende investeringsopportuniteiten voordoen; - wordt goedgekeurd door de Raad van Bestuur, die gegronde redenen moet kunnen aanhalen om de uittreding of terugneming te weigeren (bij wijze van voorbeeld indien de uittreding of terugneming de vennootschap in liquiditeitsproblemen zou kunnen brengen); en - niet voor gevolg heeft het netto-actief te verminderen tot een bedrag dat kleiner is dan het vaste gedeelte van het kapitaal door de statuten vastgesteld of het aantal vennoten tot minder dan drie te herleiden. 1.7 Risico s verbonden aan het ontbreken van depositobeschermingsregeling De B-Aandelen komen niet in aanmerking voor de waarborg van het Beschermingsfonds voor deposito s en financiële instrumenten voorzien door de wet van 17 december 1998 tot oprichting van een beschermingsfonds voor deposito s en financiële instrumenten en tot reorganisatie van de beschermingsregelingen voor deposito s en financiële instrumenten. Vennoten zouden aldus geen beroep kunnen doen op dit fonds in geval van insolvabiliteit van Storm CVBA. 6

20 1.8 Risico s verbonden aan de wijziging in de reglementering omtrent coöperatieve vennootschappen Het is mogelijk dat Storm CVBA de gevolgen van een potentiële strengere of gewijzigde regelgeving omtrent coöperatieve vennootschappen in de toekomst zal ondergaan. Zo kunnen bijvoorbeeld initiatieven op het vlak van het statuut van de erkende coöperatieve vennootschap, met inbegrip van het fiscale statuut van de aandelen, van invloed zijn op de werking van Storm CVBA en op de aantrekkelijkheid van de situatie van de coöperanten. De Emittent zal op geen enkele wijze instaan voor enige vermindering van het dividendrendement of voor enige ander verlies (of gemis aan winst) dat de beleggers zouden ondervinden in gevolge het geheel of gedeeltelijk wegvallen of tenietgaan van enig fiscaal voordeel verbonden aan het feit dat de Emittent kwalificeert als een door de Nationale Raad voor de Coöperatie erkende coöperatieve vennootschap, en dit ongeacht of het wegvallen of tenietgaan van één of meer van deze fiscale voordelen al dan niet rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan enig handelen of nalaten van de Emittent. 1.9 Risico s verbonden aan de aanwending van coöperatief kapitaal Storm CVBA zal over een aanzienlijke flexibiliteit en grote vrijheid beschikken bij de bestemming en het gebruik van het coöperatief kapitaal. Afhankelijk van de investeringsbeslissingen die worden genomen, kan het effect op de financiële toestand van Storm CVBA gunstig zijn of tegenvallen. De Raad van Bestuur van Storm CVBA zal op onafhankelijke en discretionaire wijze, zonder dat de goedkeuring van de vennoten vereist is, de bedragen en de timing bepalen van de effectieve uitgaven van Storm CVBA. Die zullen afhangen van diverse factoren, waaronder het bedrag van het kapitaal dat kan worden opgehaald in het aanbod, de stand van zaken in de ontwikkeling van projecten en de groeimogelijkheden van Storm CVBA Risico s verbonden aan de organisatie van het aandeelhouderschap en het bestuur (A) Soorten aandelen: Storm CVBA heeft twee categorieën van aandelen: A-Aandelen en B-Aandelen. De A-Aandelen van Storm CVBA zijn voorbehouden aan de oprichters (en aan die rechtspersonen die de oprichters aanvaarden bij unanimiteit). De openbare aanbieding van aandelen bestrijkt de B-Aandelen, zodat de beleggers die inschrijven op dergelijke aanbiedingen beschouwd zullen worden als B-Aandeelhouders. (B) Gevolgen op niveau van de Algemene Vergadering: Elk B-Aandeel geeft recht op 1 stem. Elk A-Aandeel geeft recht op 8 stemmen. Nochtans kan geen enkele vennoot, persoonlijk en als lasthebber, aan de stemming deelnemen voor meer dan één tiende van het aantal stemmen verbonden aan de aanwezige en vertegenwoordigde aandelen. Behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet of de statuten, beslist de Algemene Vergadering bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten. 7

21 Bepaalde in de statuten opgenomen sleutelbeslissingen van de Algemene Vergadering (zoals vermeld in hoofdstuk 5.5 van deze Verrichtingsnota) zijn evenwel alleen dan aangenomen wanneer ze ten minste de helft plus één van de totaal uitgebrachte stemmen én de helft plus één van de uitgebrachte stemmen binnen de aanwezige of vertegenwoordigde A-Aandelen hebben verkregen. (C) Gevolgen op niveau van de Raad van Bestuur: Storm CVBA wordt bestuurd door een Raad van Bestuur bestaande uit minstens drie en maximum vijf bestuurders, al dan niet vennoten. De bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering van vennoten overeenkomstig volgende voordrachtregeling: - zolang Storm Development NV of een met haar verbonden onderneming A-Aandeelhouder is, zal zij kandidaten mogen voordragen voor de invulling van drie bestuursmandaten (samen de A-Bestuurders); - de meerderheid van de B-Aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd op de Algemene Vergadering hebben het recht om kandidaten voor te dragen voor de invulling van maximum twee bestuursmandaten (de B-Bestuurders). De voorzitter van de Raad van Bestuur wordt gekozen uit de A-Bestuurders. De voorzitter heeft de doorslaggevende stem in geval van staking van stemmen binnen de Raad van Bestuur. Bovendien is voor bepaalde in de statuten genoemde sleutelbeslissingen (zie meer gedetailleerd uiteengezet in hoofdstuk 5.5, punt (i) van deze Verrichtingsnota) steeds de instemming van de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde A-Bestuurders vereist. (D) Risico s Aangezien de instemming van de A-Aandeelhouders en de A-Bestuurders vereist is voor respectievelijk sleutelbeslissingen die ter beslissing voorliggen aan de Algemene Vergadering en sleutelbeslissingen binnen de Raad van Bestuur, bestaat het risico dat bepaalde beslissingen niet worden goedgekeurd wegens gebrek aan instemming door de A-Aandeelhouders, respectievelijk A- Bestuurders. Binnen de Raad van Bestuur zullen de bestuurders zich evenwel dienen te schikken naar de belangenconflictenprocedure zoals voorzien in artikelen 523 en 524 van het Wetboek van vennootschappen aangezien deze artikelen statutair van toepassing werden verklaard. 2 BELANGRIJKE INLEIDENDE INFORMATIE 2.1 Bericht aan de beleggers Deze Verrichtingsnota moet in samenhang met het Registratiedocument en de Samenvatting worden gelezen, welk tezamen een Prospectus vormen, voorbereid door Storm CVBA overeenkomstig het artikel 20 van de Wet van 16 juni 2006 betreffende de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt. Beleggers mogen zich enkel baseren op de informatie vervat in het Prospectus in zijn geheel. 8

22 Bij het nemen van een beslissing dienen beleggers zich te baseren op hun eigen analyse van de voorwaarden van de verrichting, met inbegrip van de eraan verbonden voordelen en risico s. Elke samenvatting of beschrijving in het Prospectus van wettelijke bepalingen, vennootschapshandelingen of contractuele verhoudingen, wordt louter ter informatie gegeven en dient niet te worden beschouwd als juridisch of fiscaal advies betreffende de interpretatie of de afdwingbaarheid van dergelijke bepalingen. In geval van twijfel over de inhoud of de betekenis van de informatie opgenomen in het Prospectus dienen beleggers een erkende raadgever of een professioneel, gespecialiseerd in het verstrekken van advies over de aankoop en verkoop van financiële instrumenten, te raadplegen. 2.2 Goedkeuring van de Verrichtingsnota Deze Verrichtingsnota werd op 8 oktober 2013 door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) goedgekeurd overeenkomstig artikel 23 van de Wet van 16 juni 2006 betreffende de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt. Deze goedkeuring door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten houdt geen beoordeling in van de opportuniteit en de kwaliteit van de verrichting, noch van de toestand van de persoon die ze verwezenlijkt. 2.3 Beschikbaarheid en taal Het Prospectus, dat bestaat uit deze Verrichtingsnota, het Registratiedocument en de Samenvatting, is beschikbaar op de maatschappelijke zetel van Storm CVBA te Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen en op de website Het Prospectus kan ook aangevraagd worden per via het adres of telefonisch via het nummer 03/ Het Prospectus is enkel beschikbaar in het Nederlands. 3 VERANTWOORDELIJKE PERSONEN Storm CVBA, met maatschappelijke zetel te Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen, vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur, is verantwoordelijk voor de in de Verrichtingsnota verstrekte informatie. Na alle redelijke maatregelen te hebben getroffen, verklaart Storm CVBA dat, voor zover haar bekend, de gegevens in de Verrichtingsnota in overeenstemming zijn met de werkelijkheid en dat geen gegevens zijn weggelaten waarvan de vermelding de strekking van de Verrichtingsnota zou wijzigen. 4 KERNGEGEVENS 4.1 Verklaring inzake het werkkapitaal Storm CVBA verklaart dat zij, naar haar oordeel, over toereikende middelen beschikt en zal beschikken om aan haar verplichtingen te voldoen zowel voor als na huidige openbare aanbieding. 9

23 4.2 Kapitalisatie en schuldenlast Storm CVBA heeft op datum van deze Verrichtingsnota een volgestort kapitaal van ,00 EUR, dat volledig bestaat uit vast kapitaal. De A-aandelen vertegenwoordigen op heden ,00 EUR of 100% van het kapitaal. Na de openbare aanbieding zal het kapitaal van Storm CVBA naar verwachting bestaan uit: Vast kapitaal: EUR, vertegenwoordigd door 20 A-Aandelen Veranderlijk kapitaal: EUR, vertegenwoordigd door B-Aandelen De vennootschap heeft geen financiële schulden. 4.3 Belangen van bij de aanbieding betrokken natuurlijke en rechtspersonen Storm CVBA heeft geen kennis van enig belang dat de aanbieding op betekenisvolle manier zou kunnen beïnvloeden in hoofde van de natuurlijke of rechtspersonen die deelnemen aan de aanbieding. De openbare aanbieding werd niet ingegeven vanuit een financieringsnood bij de operationele vennootschappen, maar vanuit de wens een maatschappelijk draagvlak te creëren voor de ontwikkeling van windturbineparken. De operationele vennootschappen zijn bereid om op de geleende gelden een interestvoet toe te kennen aan Storm CVBA conform de marktvoorwaarden van toepassing op achtergestelde leningen. De coöperatieve vennootschap zal op deze wijze financiële opbrengsten kunnen realiseren die haar in staat zouden moeten stellen een dividend toe te kennen aan haar vennoten evenals windenergie te promoten. 4.4 Redenen voor de aanbieding en bestemming van de opbrengsten Het opgehaalde kapitaal in het kader van elke openbare aanbieding zal door Storm CVBA worden uitgeleend aan de operationele vennootschappen die voldoen aan de in het Registratiedocument uiteengezette voorwaarden, voor onderhavige openbare aanbieding de operationele vennootschappen Storm Wielsbeke NV en Storm Wachtebeke NV, via een achtergestelde lening met een looptijd van minimaal 10 en maximaal 20 jaar tegen een vooraf bepaalde interestvoet van 6,0% per jaar. Door middel van de openbare aanbiedingen wenst Storm CVBA bij te dragen tot het creëren van een draagvlak bij de omwonenden van de windturbineparken waarin zij investeert. De Storm-Groep is momenteel actief in heel Vlaanderen en heeft de bouw en exploitatie van verschillende windturbineparken (ondermeer gelegen te Beveren, Dendermonde, Desselgem (Waregem), Dilsen-Stokkem, Geel, Genk, Geraardsbergen, Lokeren, Maasmechelen, Meer (Hoogstraten), Wachtebeke, Westerlo, Wielsbeke en Zandvliet) gepland staan. Deze windturbineparken zullen allen mede gefinancierd worden via achtergestelde leningen verstrekt door Storm CVBA. 10

24 5 INFORMATIE OVER DE EFFECTEN DIE ZULLEN WORDEN AANGEBODEN 5.1 Type en categorie van effecten De aangeboden effecten, B-Aandelen, zijn financiële instrumenten van het type aandeel die een eigendomsrecht op een deel van het kapitaal van de onderneming vertegenwoordigen. Dit betekent dat de houder van een aandeel een vennoot wordt van Storm CVBA. Om zoveel mogelijk personen de kans te geven om in te tekenen is het maximale bedrag waarop kan worden ingetekend door de B-Aandeelhouders in principe beperkt tot EUR (24 aandelen met een nominale waarde van 125 EUR). 5.2 Toepasselijke wetgeving De aanbieding is onderworpen aan het Belgisch recht. Enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd om eventuele geschillen te behandelen. 5.3 Vorm van de effecten De aandelen worden uitgegeven onder de vorm van effecten op naam door inschrijving in het aandelenregister. Een kopie van de vermeldingen die voorkomen in het aandelenregister en die op hen betrekking hebben, kan worden afgeleverd aan de vennoten die dit vragen, in een brief gericht aan de zetel van de vennootschap. 5.4 Munteenheid De aanbieding gebeurt in euro. 5.5 Rechten en beperkingen verbonden aan de aangeboden aandelen Vanaf hun uitgiftedatum zullen de aangeboden aandelen onderworpen zijn aan alle bepalingen van de statuten van Storm CVBA. De aangeboden aandelen zullen de rechten hebben verbonden aan de aandelen van categorie B. Het stemrecht, maximaal inschrijvingsrecht en voordrachtrecht verschillen tussen de A-Aandelen en de B-Aandelen. De overige rechten zijn gelijk voor alle aandelen. (i) Stemrecht: - Elk A-Aandeel geeft recht op 8 stemmen op de Algemene Vergadering. Geen enkele vennoot mag evenwel aan de stemming deelnemen, voor zichzelf en als lasthebber, voor een groter aantal stemmen dan één tiende van de som van de in de Algemene Vergadering aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. Volgende beslissingen ( sleutelbeslissingen ) zijn alleen aangenomen wanneer ze de goedkeuring van de helft plus één van de totaal uitgebrachte stemmen én de helft plus één van de uitgebrachte stemmen binnen de aanwezige of vertegenwoordigde A-Aandelen hebben verkregen: a) de goedkeuring van de jaarrekening; 11

STORM CVBA. Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Maatschappelijke zetel: Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen

STORM CVBA. Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Maatschappelijke zetel: Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen STORM CVBA Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Maatschappelijke zetel: Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer: 0535.792.564 SAMENVATTING 8 oktober 2013 Een investering in

Nadere informatie

STORM CVBA COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: KATWILGWEG 2, 2050 ANTWERPEN

STORM CVBA COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: KATWILGWEG 2, 2050 ANTWERPEN STORM CVBA COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: KATWILGWEG 2, 2050 ANTWERPEN Ondernemingsnummer: 0535.792.564 Inschrijvingsperiode van 23 oktober 2013 tot 30

Nadere informatie

1. De Belgische Energiecrisis

1. De Belgische Energiecrisis 1. De Belgische Energiecrisis Storm Bewonersparticipatie Windpark Dilsen-Stokkem September 2015 Najaar/Winter 2009 Jan Caerts Gedelegeerd bestuurder Kristof Moens Financieel directeur 2 Inhoud 1. Windpark

Nadere informatie

STORM CVBA Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer: 0535.792.564

STORM CVBA Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer: 0535.792.564 STORM CVBA Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer: 0535.792.564 INFORMATIEDOCUMENT OPENBARE AANBIEDING VAN AANDELEN voor een maximum bedrag

Nadere informatie

Nominale waarde per A-aandeel: 125 EUR Maximum inschrijving: 24 A-aandelen

Nominale waarde per A-aandeel: 125 EUR Maximum inschrijving: 24 A-aandelen ASPIRAVI SAMEN CVBA Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Maatschappelijke zetel: Vooruitgangstraat 333/5, 1030 Brussel Ondernemingsnummer: 0824.919.276 PROSPECTUS voor de doorlopende

Nadere informatie

STORM CVBA Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer: 0535.792.564

STORM CVBA Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer: 0535.792.564 STORM CVBA Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer: 0535.792.564 INFORMATIEDOCUMENT OPENBARE AANBIEDING VAN AANDELEN IN BELGIË voor een

Nadere informatie

P O R S O P S E P C E T C U T S U

P O R S O P S E P C E T C U T S U ASPIRAVI SAMEN CVBA Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Maatschappelijke zetel: Vooruitgangstraat 333/5, 1030 Brussel Ondernemingsnummer: 0824.919.276 PROSPECTUS voor de voor doorlopende

Nadere informatie

STORM CVBA. Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Maatschappelijke zetel: Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen

STORM CVBA. Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Maatschappelijke zetel: Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen STORM CVBA Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Maatschappelijke zetel: Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer: 0535.792.564 REGISTRATIEDOCUMENT 8 oktober 2013 Een investering

Nadere informatie

1. De Belgische Energiecrisis

1. De Belgische Energiecrisis 1. De Belgische Energiecrisis Storm Storm Coöperatieve Westerlo Voorjaar 2014 Najaar/Winter 2009 Inhoud 1. Windpark Westerlo 2. Over Storm 3. De coöperatieve Storm CVBA 4. Groene stroom 5. Volgende stappen

Nadere informatie

PROSPECT PROSPE U CT S U

PROSPECT PROSPE U CT S U LIMBURG WIND CVBA Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Maatschappelijke zetel: Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt Ondernemingsnummer: 0825.735.660 PROSPECTUS voor de doorlopende voor

Nadere informatie

1. De Belgische Energiecrisis

1. De Belgische Energiecrisis 1. De Belgische Energiecrisis Storm Najaar/Winter 2009 Storm Coöperatieve Windpark Desselgem (Waregem) Januari 2015 Jan Caerts Gedelegeerd bestuurder Kristof Moens Financieel directeur 2 Inhoud 1. Windpark

Nadere informatie

P O R S O P S E P C E T C U T S U

P O R S O P S E P C E T C U T S U LIMBURG WIND CVBA Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Maatschappelijke zetel: Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt Ondernemingsnummer: 0825.735.660 PROSPECTUS voor de doorlopende voor

Nadere informatie

PROSPECTUS voor de doorlopende openbare aanbieding van aandelen vanaf 8 november 2013 voor een maximumbedrag van 2.500.000 EUR (5 november 2013)

PROSPECTUS voor de doorlopende openbare aanbieding van aandelen vanaf 8 november 2013 voor een maximumbedrag van 2.500.000 EUR (5 november 2013) ZONNEBERG CVBA Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Maatschappelijke zetel: Coupure Rechts 712, 9000 Gent Ondernemingsnummer: 0537.462.647 PROSPECTUS voor de doorlopende openbare aanbieding

Nadere informatie

1. De Belgische Energiecrisis

1. De Belgische Energiecrisis 1. De Belgische Energiecrisis Storm Storm Coöperatieve Windpark Lokeren November 2016 Najaar/Winter 2009 Jan Caerts Gedelegeerd bestuurder Kristof Moens Financieel directeur 2 Inhoud 1. Windpark Lokeren

Nadere informatie

PROSPECTUS voor de doorlopende openbare aanbieding van A-aandelen tussen 15 oktober 2016 en 14 oktober 2017 voor een maximumbedrag van

PROSPECTUS voor de doorlopende openbare aanbieding van A-aandelen tussen 15 oktober 2016 en 14 oktober 2017 voor een maximumbedrag van ASPIRAVI SAMEN CVBA Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Maatschappelijke zetel: Vooruitgangstraat 333/5, 1030 Brussel Ondernemingsnummer: 0824.919.276 PROSPECTUS voor de doorlopende

Nadere informatie

P O R S O P S E P C E T C U T S U

P O R S O P S E P C E T C U T S U LIMBURG WIND CVBA Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Maatschappelijke zetel: Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt Ondernemingsnummer: 0825.735.660 PROSPECTUS voor de doorlopende voor

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

PROS O P S EC E T C US U

PROS O P S EC E T C US U ASPIRAVI SAMEN CVBA Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Maatschappelijke zetel: Vooruitgangstraat 333/5, 1030 Brussel Ondernemingsnummer: 0824.919.276 PROSPECTUS voor de doorlopende

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE IN KADER VAN ARTIKEL 582 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN 4ENERGY INVEST NV GEVESTIGD

Nadere informatie

Mededeling CBFA_2010_28 dd. 20 december 2010

Mededeling CBFA_2010_28 dd. 20 december 2010 Mededeling _2010_28 dd. 20 december 2010 Openbare aanbieding van obligaties en toelating van obligaties tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en invoering van een versnelde procedure voor de

Nadere informatie

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap )

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap ) Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486 (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN

Nadere informatie

Informatie over het aanbod van aandelen van De Landgenoten 01/05/2015-30/04/2016

Informatie over het aanbod van aandelen van De Landgenoten 01/05/2015-30/04/2016 Informatie over het aanbod van aandelen van De Landgenoten 01/05/2015-30/04/2016 (Dit infodossier dateert van 23/03/2015. Alle voorgaande infodossiers vervallen bij deze.) www.delandgenoten.be Infodossier

Nadere informatie

PROSPECTUS voor de openbare aanbieding van aandelen

PROSPECTUS voor de openbare aanbieding van aandelen LIMBURG WIND CVBA Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Maatschappelijke zetel: Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt Ondernemingsnummer: 0825.735.660 PROSPECTUS voor de openbare aanbieding

Nadere informatie

Samen investeren in windmolens in onze buurt Informatie over Electrabel CoGreen cvba 21 september, Wielsbeke

Samen investeren in windmolens in onze buurt Informatie over Electrabel CoGreen cvba 21 september, Wielsbeke Het windpark Electrabel & Electrabel Samen investeren in windmolens in onze buurt Informatie over Electrabel CoGreen cvba 21 september, Wielsbeke Het windpark 1 nieuwe WINDTURBINE in uw gemeente 1 nieuwe

Nadere informatie

Belangrijke inleidende informatie

Belangrijke inleidende informatie LIMBURG WIND CVBA Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Maatschappelijke zetel: Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt Ondernemingsnummer: 0825.735.660 PROSPECTUS voor de doorlopende voor

Nadere informatie

SOVAL INVEST NV INFORMATIE MEMORANDUM

SOVAL INVEST NV INFORMATIE MEMORANDUM SOVAL INVEST NV Naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te [ ] INFORMATIE MEMORANDUM met betrekking tot een private plaatsing van obligaties met een duurtijd van 5 jaar en een jaarlijkse intrestvoet

Nadere informatie

Nominale waarde per aandeel: 125 EUR Maximuminschrijving: 24 aandelen

Nominale waarde per aandeel: 125 EUR Maximuminschrijving: 24 aandelen LIMBURG WIND CVBA Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Maatschappelijke zetel: Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt Ondernemingsnummer: 0825.735.660 PROSPECTUS voor de doorlopende voor

Nadere informatie

Informatiebundel voor aandeelhouders van Collectief Goed cvba-so

Informatiebundel voor aandeelhouders van Collectief Goed cvba-so 1 Informatiebundel voor aandeelhouders van Collectief Goed cvba-so 1. Informatiegegevens Officiële naam Vestigingsplaats en rechtsvorm Collectief Goed cvba-so Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met

Nadere informatie

INCLUSIE INVEST cvba-so. Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid met Sociaal Oogmerk. Veilig investeren met respect!

INCLUSIE INVEST cvba-so. Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid met Sociaal Oogmerk. Veilig investeren met respect! INCLUSIE INVEST cvba-so Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid met Sociaal Oogmerk Veilig investeren met respect! Maatschappelijke zetel : Breugelweg 200 3900 OverpeltOndernemingsnummer

Nadere informatie

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen De Gerlachekaai 20 te 2000 Antwerpen BTW BE 0860 409 202 RPR Antwerpen UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

CE Credit Management III B.V.

CE Credit Management III B.V. CE Credit Management III B.V. (een besloten vennootschap naar Nederlands recht met statutaire zetel te Barendrecht) Supplement op het prospectus in verband met de aanbieding en uitgifte van maximaal 50.000

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Antwerpen, afdeling Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Antwerpen, afdeling Turnhout 1. Inleiding NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout Verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628. LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Verslag van de raad van bestuur op de gewone algemene vergadering van

Nadere informatie

ARCOPAR CVBA Urbain Britsierslaan 5 Schaarbeek (1030 Schaarbeek) HUISHOUDELIJK REGLEMENT

ARCOPAR CVBA Urbain Britsierslaan 5 Schaarbeek (1030 Schaarbeek) HUISHOUDELIJK REGLEMENT ARCOPAR CVBA Urbain Britsierslaan 5 Schaarbeek (1030 Schaarbeek) HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dit huishoudelijk reglement is een aanvulling van de statuten van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Prospectus voor de openbare aanbieding van B-aandelen tussen 1 september 2015 en 31 augustus 2016 voor een maximumbedrag van 5.000.

Prospectus voor de openbare aanbieding van B-aandelen tussen 1 september 2015 en 31 augustus 2016 voor een maximumbedrag van 5.000. HEFBOOM CVBA Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Maatschappelijke zetel: Vooruitgangstraat 333/5, 1030 Brussel Ondernemingsnummer: 0428.036.254 Prospectus voor de openbare aanbieding

Nadere informatie

SOLVAY NV Maatschappelijke zetel : Ransbeekstraat 310,1120 Brussel RPR Brussel 0403.091.220 VERDUIDELIJKENDE NOTA

SOLVAY NV Maatschappelijke zetel : Ransbeekstraat 310,1120 Brussel RPR Brussel 0403.091.220 VERDUIDELIJKENDE NOTA SOLVAY NV Maatschappelijke zetel : Ransbeekstraat 310,1120 Brussel RPR Brussel 0403.091.220 VERDUIDELIJKENDE NOTA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 13 MEI 2014 Deze nota werd opgesteld in toepassing

Nadere informatie

FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011

FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011 Mededeling FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011 Mededeling inzake de wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen Toepassingsveld:

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2013/5 - De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2013/5 - De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/5 - De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening I. Inleiding Advies van 4 maart 2013 1. Zowel het volledig

Nadere informatie

PROSPECTUS voor de doorlopende openbare aanbieding van A- en C-aandelen voor een maximumbedrag van 5.000.000 EUR

PROSPECTUS voor de doorlopende openbare aanbieding van A- en C-aandelen voor een maximumbedrag van 5.000.000 EUR Limburgs Klimaatfonds CVBA PROSPECTUS voor de doorlopende openbare aanbieding van A- en C-aandelen voor een maximumbedrag van 5.000.000 EUR 18 februari 2014 Limburgs Klimaatfonds CVBA Coöperatieve vennootschap

Nadere informatie

* * * * * * Overwegende dat het onderzoek tot de volgende vaststellingen heeft geleid:

* * * * * * Overwegende dat het onderzoek tot de volgende vaststellingen heeft geleid: MINNELIJKE SCHIKKING AANVAARD DOOR HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FSMA EN WAARMEE ECOPOWER CVBA HEEFT INGESTEMD Deze minnelijke schikking, waarmee de CVBA Ecopower op 14 december 2012 voorafgaandelijk heeft

Nadere informatie

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR (Hierna, de Vennootschap )

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR (Hierna, de Vennootschap ) PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256 (Hierna, de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 604 VAN HET

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Eoly Coöperatie CVBA

Huishoudelijk Reglement Eoly Coöperatie CVBA Huishoudelijk Reglement Eoly Coöperatie CVBA Het Huishoudelijk Reglement treedt in werking vanaf 1 februari 2017 De opmaak of wijziging van het Huishoudelijk Reglement gebeurt door de Raad van Bestuur

Nadere informatie

Openbaar aanbod van aandelen van de Europese Coöperatieve Vennootschap NewB

Openbaar aanbod van aandelen van de Europese Coöperatieve Vennootschap NewB Openbaar aanbod van aandelen van de Europese Coöperatieve Vennootschap NewB 1. Het huidige aanbod gebeurt zonder de publicatie van een door de FSMA goedgekeurde prospectus, aangezien het daarvan vrijgesteld

Nadere informatie

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen SAMENVATTING Dit hoofdstuk is een samenvatting (de Samenvatting) van de essentiële kenmerken en risico s met betrekking tot de Uitgevende instelling(stichting administratie kantoor aandelen Triodos Bank),

Nadere informatie

MINNELIJKE SCHIKKING GEFORMULEERD DOOR DE AUDITEUR VAN DE FSMA EN WAARMEE GROENKRACHT CVBA IN VEREFFENING HEEFT INGESTEMD

MINNELIJKE SCHIKKING GEFORMULEERD DOOR DE AUDITEUR VAN DE FSMA EN WAARMEE GROENKRACHT CVBA IN VEREFFENING HEEFT INGESTEMD MINNELIJKE SCHIKKING GEFORMULEERD DOOR DE AUDITEUR VAN DE FSMA EN WAARMEE GROENKRACHT CVBA IN VEREFFENING HEEFT INGESTEMD Deze minnelijke schikking, waarmee Groenkracht CVBA in vereffening op 18 juni 2015

Nadere informatie

Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen

Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen Mei en september 2006 Conform artikel 11 van het koninklijk besluit

Nadere informatie

Aanvulling van [ ] op het Prospectus dat op 5 mei 2015 door de FSMA werd goedgekeurd De Aanbieder wordt geadviseerd door

Aanvulling van [ ] op het Prospectus dat op 5 mei 2015 door de FSMA werd goedgekeurd De Aanbieder wordt geadviseerd door TAXSHELTER.BE NV Siège social: Maatschappelijke zetel 36 rue de Mulhouse, 4020 Luik Bedrijfszetel: Corner Building - Genèvestraat 175, 1140 Evere KBO 865.895.838 OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING MET

Nadere informatie

Ondernemingsnummer 0860.409.202

Ondernemingsnummer 0860.409.202 EXMAR naamloze vennootschap De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen Rechtspersonenregister : Antwerpen BTW-nummer BE 860.409.202. Ondernemingsnummer 0860.409.202 KAPITAALVERHOGING STATUTENWIJZIGINGEN Er blijkt

Nadere informatie

LINTER SAMEN DUURZAAM CVBA INFORMATIEMEMORANDUM

LINTER SAMEN DUURZAAM CVBA INFORMATIEMEMORANDUM LINTER SAMEN DUURZAAM CVBA INFORMATIEMEMORANDUM Datum: 21/08/2014 1 1. Inleiding... 4 2. Bedrijfsprofiel LINTER SAMEN DUURZAAM: aandeelhouder van Green Energy Dynamics 2 (GED 2) Bvba... 5 2.1 LINTER SAMEN

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, JAPAN EN AUSTRALIË

DIT DOCUMENT IS NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, JAPAN EN AUSTRALIË VOORWAARDEN BETREFFENDE HET KEUZEDIVIDEND Persbericht Gereglementeerde informatie Maandag 18 mei 2015 (na beurstijd) Montea Management NV, met maatschappelijke zetel in 9320 Erembodegem, Industrielaan

Nadere informatie

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen GALAPAGOS Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer: 0466.460.429 RPR Antwerpen (afdeling Mechelen) (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de Raad van

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS naamloze vennootschap Researchdreef 60, 1070 Brussel Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) ("UCB NV") OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders worden

Nadere informatie

ASOC Ramsel KC vzw. Statuten vzw. ASOC Ramsel

ASOC Ramsel KC vzw. Statuten vzw. ASOC Ramsel ASOC Ramsel KC vzw Statuten vzw ASOC Ramsel Benaming, zetel en doel Art. 1 : Op 29 november 2003 werd te Aarschot de ASOC Korfbal Club, bij verkorting ASOC KC als feitelijke vereniging opgericht. Op 16

Nadere informatie

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16 AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Louizalaan 331-333, 1050 Brussel Ondernemingsnummer 0877.248.501 RPR Brussel (de Vennootschap ) AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D CAPITAL BV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap)

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) RPR Griffie van de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel BTW BE-0448.332.911 -------------------------------

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 604 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 604 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN SERVICEFLATS INVEST Naamloze vennootschap Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel: Plantin en Moretuslei 220, 2018 Antwerpen Ondernemingsnummer:

Nadere informatie

DECEUNINCK Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet 8800 Roeselare, Brugsesteenweg

DECEUNINCK Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet 8800 Roeselare, Brugsesteenweg DECEUNINCK Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet 8800 Roeselare, Brugsesteenweg 374 0405.548.486 RPR Kortrijk (de Vennootschap) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Nadere informatie

VOLMACHT. Natuurlijke persoon : Naam en voornaam :. Adres : Maatschappelijke zetel : Geldig vertegenwoordigd door :

VOLMACHT. Natuurlijke persoon : Naam en voornaam :. Adres : Maatschappelijke zetel : Geldig vertegenwoordigd door : VOLMACHT De ondergetekende: Natuurlijke persoon : Naam en voornaam :. Adres : Rechtspersoon : Naam : Maatschappelijke zetel :.. Geldig vertegenwoordigd door : Eigenaar van ( ) aandelen van de commanditaire

Nadere informatie

PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat Staden (Westrozebeke) (de Vennootschap)

PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat Staden (Westrozebeke) (de Vennootschap) PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 Staden (Westrozebeke) (de Vennootschap) RPR Ieper BTW BE 0402.777.157 ------------------------------ Bijzonder verslag van de raad van bestuur in

Nadere informatie

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: [ ]. 2. De vennootschap heeft haar zetel in de gemeente [ ]. Doel Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: a. [ ]; b. het oprichten

Nadere informatie

Openbaar aanbod van aandelen van de Europese Coöperatieve Vennootschap NewB

Openbaar aanbod van aandelen van de Europese Coöperatieve Vennootschap NewB Openbaar aanbod van aandelen van de Europese Coöperatieve Vennootschap NewB 1. Het huidige aanbod gebeurt zonder de publicatie van een door de FSMA goedgekeurde prospectus, aangezien het daarvan vrijgesteld

Nadere informatie

NEWSLETTER December 2012

NEWSLETTER December 2012 Cadanz BVBA/SPRL RPR/RPM BE 0807.929.727 Bischoffsheimlaan 36 1000 Brussels Belgium Tel.: +32 2 210 02 75 Fax.: +32 2 210 02 89 www.cadanz-law.com NEWSLETTER December 2012 VETO-RECHTEN BINNEN DE RAAD VAN

Nadere informatie

Informatie over het aanbod van aandelen van De Landgenoten cvba-so

Informatie over het aanbod van aandelen van De Landgenoten cvba-so Informatie over het aanbod van aandelen van De Landgenoten cvba-so 01.01.2017 31.12.2017 Dit infodossier dateert van 01.01.2017. Alle voorgaande infodossiers vervallen bij deze. www.delandgenoten.be Infodossier

Nadere informatie

Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s. Bruno De Vuyst. VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 NV: 61.500.

Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s. Bruno De Vuyst. VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 NV: 61.500. MARX VAN RANST VERMEERSCH & PARTNERS The LAW FIRM that WORKS Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 Bruno De Vuyst MVV&P - 2007 Vereist aantal

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Antwerpen, afdeling Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Antwerpen, afdeling Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout TOELICHTING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op

Nadere informatie

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare Ondernemingsnummer: 0405.548.486 RPR Kortrijk (de 'Vennootschap') Bijzonder

Nadere informatie

INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 30 NOVEMBER TOT EN MET 11 DECEMBER 2015 (16.00 UUR (CET))

INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 30 NOVEMBER TOT EN MET 11 DECEMBER 2015 (16.00 UUR (CET)) Brussel, 19 november 2015 INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 30 NOVEMBER TOT EN MET 11 DECEMBER 2015 (16.00 UUR (CET)) Gereglementeerde informatie - Informatienota De informatie in

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Ministerie van Justitie Onderwerp Wet betreffende de certificatie van effecten uitgegeven door handelsvennootschappen. Datum 15 juli 1998 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen

Nadere informatie

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare Ondernemingsnummer: 0405.548.486 RPR Kortrijk (de 'Vennootschap') Bijzonder

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Gebruik makend van haar prerogatieven in het kader van het toegestane

Nadere informatie

SAMENVATTING. Credit Suisse International

SAMENVATTING. Credit Suisse International SAMENVATTING Credit Suisse International Tot EUR 30.000.000 Automatisch Terugbetaalbare Indexgerelateerde Notes (Auto-Callable Index-linked Notes) met vervaldatum in 2013, Serie NCSI 2007-1634 (de Effecten

Nadere informatie

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Deze nota tracht de belangrijkste

Nadere informatie

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 UITGIFTE VAN 250.000.000 EUR CONVERTEERBARE OBLIGATIES TERUGBETAALBAAR IN 2009 MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

Nadere informatie

Immo-Marcel Thiry NAAMLOZE VENNOOTSCHAP HAVENLAAN 12 1080 BRUSSEL RPR 0450.997.441 Jaarverslag van de Raad van Bestuur aan de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op 16 december

Nadere informatie

GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE

GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek 10 2860 Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE 0402.777.157 VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 15 SEPTEMBER 2017 1 Ondergetekende

Nadere informatie

Storm CVBA Jaarverslag 2014

Storm CVBA Jaarverslag 2014 Storm CVBA Jaarverslag 2014 1 De werf van Windpark Geel met Windpark Westerlo op de achtergrond. 2 Voorwoord Beste coöperant, Op 31 december 2014 sloten we het eerste boekjaar af van onze coöperatie Storm

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT1 TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO 10 MEI 2017

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT1 TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO 10 MEI 2017 Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT1 TER ATTENTIE VAN DE

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering te houden op dinsdag 14 december 2010

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

Delhaize Groep NV Osseghemstraat Brussel, België Rechtspersonenregister (Brussel) INFORMATIEVE NOTA

Delhaize Groep NV Osseghemstraat Brussel, België Rechtspersonenregister (Brussel)  INFORMATIEVE NOTA Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIEVE NOTA Brussel, 21 april 2016 Ter attentie van de aandeelhouders,

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Total Return II Gemeenschappelijk Beleggingsfonds conform Richtlijn 85/611/EEG 136, route d Arlon, L 1150 Luxemburg Gemeenschappelijk Beleggingsfonds

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XXX - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS UCB NV - Researchdreef 60, 1070 Brussel - Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS over het gebruik en de nagestreefde doeleinden van het

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

Uit: VERORDENING (EG) NR. 2157/2001 VAN DE RAAD van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de Europese vennootschap (SE):

Uit: VERORDENING (EG) NR. 2157/2001 VAN DE RAAD van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de Europese vennootschap (SE): Uit: VERORDENING (EG) NR. 2157/2001 VAN DE RAAD van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de Europese vennootschap (SE): TITEL III STRUCTUUR VAN DE SE Artikel 38 Onder de in deze verordening gestelde

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR AANDEELHOUDER COIL SA/NV. die verklaart en verzekert gemachtigd te zijn om deze volmacht te tekenen namens de ondergetekende en

VOLMACHT VOOR AANDEELHOUDER COIL SA/NV. die verklaart en verzekert gemachtigd te zijn om deze volmacht te tekenen namens de ondergetekende en VOLMACHT VOOR AANDEELHOUDER Ondergetekende naam: (indien aandeelhouder een vennootschap is) juridische vorm: adres / zetel: eigenaar van: vennootschapsnaam: aande(e)l(en)van de vennootschap COIL SA/NV

Nadere informatie

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS)

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) I. Rechtsvorm, benaming, maatschappelijke zetel, duur, doel artikel 1: rechtsvorm - benaming De vereniging is opgericht als een vereniging zonder

Nadere informatie

Openbaar aanbod van aandelen van de Europese Coöperatieve Vennootschap Met Beperkte Aansprakelijkheid NewB 1

Openbaar aanbod van aandelen van de Europese Coöperatieve Vennootschap Met Beperkte Aansprakelijkheid NewB 1 Openbaar aanbod van aandelen van de Europese Coöperatieve Vennootschap Met Beperkte Aansprakelijkheid NewB 1 1. Het huidige aanbod gebeurt zonder de publicatie van een door de FSMA goedgekeurde prospectus,

Nadere informatie

HANDLEIDING START-UP PLAN

HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN Dit document geeft informatie aan ondernemers, investeerders en burgers die interesse hebben voor het Start-up Plan. Deze handleiding moet samen met

Nadere informatie

Volmacht. Volmacht te versturen aan Befimmo NV ten laatste op 24 april Naam en voornaam: Woonplaats : Maatschappelijke benaming en rechtsvorm:

Volmacht. Volmacht te versturen aan Befimmo NV ten laatste op 24 april Naam en voornaam: Woonplaats : Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Volmacht Volmacht te versturen aan Befimmo NV ten laatste op 24 april 2013. De ondergetekende: Natuurlijk persoon Naam en voornaam: Woonplaats : OF Rechtspersoon Maatschappelijke benaming en rechtsvorm:

Nadere informatie

Vergelijkende matrix vennootschapsvormen (Stibbe-rapport: Onderzoek naar de financieel-juridische aspecten van een Energie Conversie Park)

Vergelijkende matrix vennootschapsvormen (Stibbe-rapport: Onderzoek naar de financieel-juridische aspecten van een Energie Conversie Park) Vergelijkende matrix vennootschapsvormen (Stibbe-rapport: Onderzoek naar de financieel-juridische aspecten van een Energie Conversie Park) NV BVBA CVBA ESV Notariële akte vereist voor oprichting? Ja Ja

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) 7 november 2011

PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) 7 november 2011 PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) RPR Ieper BTW BE 0402.777.157 ------------------------------ Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig

Nadere informatie