OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW"

Transcriptie

1 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 21 januari 2014 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HUZON MEESTER DAK B.V., statutair gevestigd te Gemeente Heemskerk en zaakdoende te 1969 LC Heemskerk aan de Rijksstraatweg 63A Faillissementsnummer : C/15/13/697 F Datum uitspraak : 17 december 2013 Curator : Mr. A.G. Moeijes Rechtercommissaris : Mr. drs. A.J. Wolfs Activiteiten onderneming : Loodgieters annex dakdekkersbedrijf Omzetgegevens : , (2012) Personeel gemiddeld aantal : 14 Verslagperiode : 17 december 2013 tot 21 januari 2014 Saldo einde verslagperiode : ,74 Bestede uren verslagperiode : 130 uur en 55 minuten Bestede uren totaal : 130 uur en 55 minuten Dit verslag dient uitsluitend voor het verstrekken van informatie aan belanghebbenden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend 1. INVENTARISATIE 1.1 Directie en organisatie De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Huzon Meester Dak B.V., hierna te noemen: Huzon, is op 28 december 1999 opgericht. 50% van aandelen van Huzon wordt gehouden door Van Lith Beheer B.V. te Beverwijk. De andere 50% van de aandelen wordt gehouden door D. Meester Holding B.V., een vennootschap van de heer Meester, bij wie de dagelijkse leiding van Huzon lag. Huzon exploiteert een installatiebedrijf dat zich bezighoudt met loodgieters en dakdekkerswerkzaamheden. 1

2 1.2 Winst en verlies omzet resultaat eigen vermogen 2011* , (60.736,) , 2012* , ( ,) , 2013** , ( ,) , * de cijfers 2011 en 2012 komen uit de aangeleverde jaarrekeningen. ** de cijfers 2013 betreffen de voorlopige cijfers uit de kolommenbalans en zijn bijgewerkt tot kort voor het faillissement. 1.3 Balanstotaal 2011: ,* 2012: ,* 2013: ,* * grotendeels bestaande uit boekwaarde van de onroerende zaken te Rijksstraatweg 63A en Gerrit van Assendelftstraat 36 F te Heemskerk. 1.4 Lopende procedures Geen. 1.5 Verzekeringen 1.6 Huur a. Opstalverzekeringen: de opstalverzekeringen met betrekking tot de panden aan de Rijksstraatweg 63A en Gerrit van Assendelftstraat 36F zullen worden gecontinueerd tot het moment dat de panden zijn verkocht; b. Autoverzekeringen: de autoverzekeringen zijn per 15 januari 2014 opgezegd. c. Overige verzekeringen: zijn inmiddels opgezegd. De premies van de opstalverzekeringen zullen door de hypotheekhouder worden betaald. a. Bedrijfsruimte Een deel van de bedrijfsruimte aan de Rijksstraatweg 63A wordt verhuurd aan Elektrisch Vervoer Centrum Heemskerk voor een bedrag van EUR 950, excl. BTW per maand. Verder wordt een deel van een aan Huzon in eigendom toebehorende onbebouwd terrein gelegen aan de achterzijde van het pand aan de Rijksstraatweg 63A verhuurd aan W.S. Automobielen voor een bedrag van EUR 417,22 per maand. De huurovereenkomsten zijn (nog) niet opgezegd. Er vindt op dit moment overleg plaats met de huurders. b. Overige bedrijfsmiddelen Niet van toepassing. 2

3 1.7 Oorzaken faillissement Zoals uit 1.2 blijkt is de omzet de afgelopen jaren aanzienlijk minder geworden. Het is steeds moelijker gebleken werken binnen te halen. De marges op de werken die werden verkregen was niet genoeg om de kosten volledig te dekken. Daarnaast heeft Huzon de afgelopen jaren te maken gehad met aantal faillissementen van grote opdrachtgevers. Wegens het wegvallen van deze opdrachtgevers en het feit dat Huzon aanzienlijke vorderingen op deze opdrachtgevers had en door het faillissement geen betaling van haar vorderingen kreeg werd het steeds moeilijker voor Huzon om deze verliezen te dragen. Er is getracht om in de kosten te snijden, maar Huzon bleef fors verlieslatend. Hoewel het eigen vermogen op papier nog positief is, was dit eigen vermogen grotendeels niet als liquiditeit beschikbaar omdat het merendeel bestaat uit vorderingen op debiteuren waarvan een deel gefailleerd is en de waarde van de onroerende zaken aan de Rijksstraatweg 63 A en Gerrit van Assendelftstraat 36 F te Heemskerk. Huzon heeft haar eigen faillissement aangevraagd. Naar eventuele andere oorzaken wordt onderzoek ingesteld. 2. PERSONEEL 2.1 Aantal personeelsleden bij het uitspreken van het faillissement : Aantal personeelsleden in het jaar voor het faillissement : ca Datum ontslagaanzegging : Bij schrijven van 17 december 2013 zijn de arbeidsovereenkomsten met machtiging van de rechtercommissaris en de mededeling dat beroep bij de Rechtbank mogelijk is opgezegd, een en ander met inachtneming van de daarvoor geldende opzegtermijn. De collectieve intake door het UWV heeft op 24 december 2013 plaatsgevonden. Gebruikelijke (onderzoek)werkzaamheden bij aanvang van het faillissement, ontslag en informeren van het personeel, organiseren en bijwonen collectieve intake werknemers door het UWV, diverse correspondentie en overleg met alle betrokken partijen. 3

4 3. ACTIVA Onroerende zaken: 3.1 Beschrijving : a. bedrijfspand te Heemskerk aan de Rijksstraatweg 63 A; b. bedrijfspand te Heemskerk aan de Gerrit van Assendelftstraat 36 F 3.2 Verkoopopbrengst : a. p.m. b , k.k. 3.3 Hoogte hypotheek : a , b , 3.4 Boedelbijdrage : a. p.m. b , Voor het faillissement werd reeds met een partij gesproken over verkoop van het bedrijfspand aan de Gerrit van Assendelftstraat 36 F te Heemskerk. De afgelopen periode is meerdere keren met deze partij en de hypotheekhouder overleg gevoerd, met als resultaat dat op 21 januari 2014 dit bedrijfspand met toestemming van de rechtercommissaris en de hypotheekhouder is verkocht. Levering moet nog plaatsvinden. Met betrekking tot de verkoop van het bedrijfspand aan de Rijksstraatweg 63 A is in samenspraak met de hypotheekhouder een makelaar ingeschakeld. Bedrijfsmiddelen: 3.5 Beschrijving a. Inventaris (bodemzaken) b. Voorraad, gereedschap, voertuigen en aanhangwagens 3.6 Verkoopopbrengst a , excl. BTW b , excl. BTW 3.7 Boedelbijdrage a. Niet van toepassing b ,50 Nadat bleek dat een doorstart (zie verder 6) niet tot de mogelijkheden behoorde, is er een verkoop memorandum gemaakt en aan diverse partijen toegezonden. Er is vervolgens een kijkdag georganiseerd teneinde de partijen in de gelegenheid te stellen om de activa te inspecteren. Er is met diverse partijen gesproken. 4

5 Nadat zes partijen een bod hadden uitgebracht, is vervolgens met twee hoogst biedende partijen alsmede met de pandhouder gesproken. Met toestemming van de rechtercommissaris en de pandhouder zijn de bedrijfsmiddelen op 9 januari 2014 verkocht. Op 14 januari 2014 heeft de levering plaatsgevonden. Verder zijn de gebruikelijke (onderzoek)werkzaamheden bij aanvang van het faillissement verricht. 3.8 Bodemvoorrecht fiscus De fiscus is verzocht haar vordering in te dienen. De vordering van de fiscus is ten aanzien van de inventaris bevoorrecht boven het stil pandrecht van de Rabobank. Door de curator wordt op grond van artikel 57 lid 3 FW voor zover nodig het bodemvoorrecht namens de fiscus uitgeoefend. Voorraden/onderhanden werk 3.9 Beschrijving : a. loodgieters en dakbedekkingen gerelateerde voorraad; b. zeer beperkt onderhanden werk 3.10 Verkoopopbrengst : a. zie 3.6 b. p.m Boedelbijdrage : a. 10% (zie 3.7) b. niet van toepassing Er was nauwelijks onderhandenwerk. In de eerste paar dagen na het faillissement zijn enkele werken door de boedel afgerond. Andere activa 3.12 Beschrijving : zie Verkoopopbrengst : 6.469,20 (incl. BTW) Zie 6.3 5

6 4. DEBITEUREN 4.1 Omvang debiteuren : a. handelsdebiteuren : ,62* b. doordraai debiteuren : p.m. 4.2 Opbrengst : a. p.m. b. p.m. 4.3 Boedelbijdrage : a. 10% b. niet van toepassing * volgens administratie van Huzon, waarvan een bedrag EUR ,50 betrekking heeft op debiteuren die in staat van faillissement zijn verklaard. Met betrekking tot de debiteurenincasso is overleg gevoerd met de pandhouder. In overleg met de pandhouder is besloten om de eerstelijns debiteurenincasso via de boedel te laten verlopen tegen een boedelbijdrage van 10%. De eerste aanschrijving heeft inmiddels plaatsgevonden. 5. BANK/ZEKERHEDEN Rabobank IJmond Noord: ,60 + p.m. 5.2 Leasecontracten Operational lease: 1 voertuig werd op operational leasebasis geleased. Dit voertuig is op 8 januari 2014 door de leasemaatschappij teruggenomen. Financial lease: 2 voertuigen werden op financial leasebasis geleased van Ford Credit. Deze 2 voertuigen zijn met toestemming van de rechter commissaris verkocht voor een bedrag van , incl. BTW. Van de koopsom is een bedrag van ,08 incl. BTW aan de leasemaatschappij betaald, zulks ter aflossing van de resterende leasetermijnen. 5.3 Beschrijving zekerheden Aan de Rabobank IJmond Noord zijn de navolgende zekerheden verstrekt: een eerste hypothecaire inschrijving tot een bedrag van EUR , op de onroerende zaak te Heemskerk aan de Gerrit van Assendelftstraat 36 F; een eerste hypothecaire inschrijving tot een bedrag van EUR , op de onroerende zaak te Heemskerk aan de Rijksstraatweg 63 A; pandrecht op alle huidige en toekomstige inventaris inclusief rollend materieel middels een geregistreerde pandakte d.d. 8 juli 2003; pandrecht op alle vorderingen op derden; 6

7 5.4 Separatistenpositie De Rabobank IJmond Noord als hypotheekhouder en pandhouder. 5.5 Boedelbijdragen Boedelbijdrage met betrekking tot het bedrijfspand aan de Rijksstraatweg 63 A zal in nader overleg met de hypotheekhouder worden vastgesteld. 5.6 Eigendomsvoorbehoud Alle crediteuren zijn aangeschreven en verzocht aan te geven of aanspraak wordt gemaakt op een eigendomsvoorbehoud of enig ander zekerheidsrecht. De crediteuren die aanspraak hebben gemaakt op een eigendomsvoorbehoud zijn uitgenodigd en op 8 januari 2014 ten kantore van Huzon in de gelegenheid gesteld om de door hen geleverde zaken, voor zover aanwezig en voor zover er is vastgelegd dat er sprake is van een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud dan wel een ander zekerheidsrecht te identificeren en mee te nemen. 5.7 Reclamerechten Er zijn geen rechten van reclame ingeroepen. 5.8 Retentierecht Er worden voor zover bekend geen retentierechten uitgeoefend. Er is veelvuldig overleg gevoerd met de pandhouder, leveranciers met eigendomsvoorbehoud, er is een kijkdag georganiseerd, etc. Verder zijn de gebruikelijke (onderzoek)werkzaamheden bij aanvang van het faillissement verricht. 6. DOORSTART/VOORTZETTEN Voortzetten: 6.1 Exploitatie/zekerheden Teneinde enkele lopende werken af te ronden en om de kans op een doorstart te vergroten, zijn de activiteiten enkele dagen op beperkte schaal voortgezet. Er zijn nauwelijks kosten gemaakt. 6.2 Financiële verslaglegging Volgt bij verslag 2. Diverse werkzaamheden waaronder begrepen coördineren van de werkzaamheden, gesprekken met opdrachtgevers, verzekeraar, personeel, etc. 7

8 Doorstart: 6.3 Beschrijving Direct na het faillissement is een verkoopmemorandum opgesteld en aan diverse plaatselijke, regionale en landelijke installatie, loodgieters en dakbedekkingsbedrijven gezonden. Er is met meerdere partijen gesproken. Vanwege het hoegenaamd ontbreken van lopende werken en een orderportefeuille, zijn de partijen afgehaakt. Eén partij wilde een beperkte doorstart maken, maar wilde niet een adequaat bedrag betalen. Ondanks de vele gesprekken die met diverse partijen zijn gevoerd, is het niet gelukt om een doorstart te realiseren. 6.4 Verantwoording Zie Opbrengst Niet van toepassing. Zie RECHTMATIGHEID 7.1 Boekhoudplicht In onderzoek. 7.2 Depot jaarrekeningen In onderzoek. 7.3 Goedkeurende verklaring accountant Niet van toepassing. 7.4 Stortingsverplichting op aandelen Nu de vennootschap in 1999 is opgericht, zal hier in verband met het bepaalde in artikel 3:307 BW geen nader onderzoek naar worden verricht. Een eventuele vordering tot volstorting is inmiddels verjaard. 8

9 7.5 Onbehoorlijk bestuur In onderzoek. 7.6 Paulianeus handelen In onderzoek. 8. CREDITEUREN 8.1 Boedelvorderingen: a. Salaris en verschotten curator : p.m. b. UWV : p.m. 8.2 Preferente vordering fiscus : p.m. 8.3 Preferente vordering UWV : p.m. 8.4 Andere preferente crediteuren : p.m. 8.5 Aantal concurrente crediteuren : 56* 8.6 Bedrag concurrente crediteuren : ,46* 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling : Nog niet bekend. * volgens administratie van Huzon excl. de vorderingen van de Rabobank. 9. PROCEDURES 9.1 Naam wederpartij(en) Volgens opgave van de (middellijk) bestuurder lopen er geen gerechtelijke procedures. 9.2 Aard procedure Niet van toepassing 9.3 Stand procedure Niet van toepassing 9

10 10. OVERIG 10.1 Termijn afwikkeling faillissement Daarover is in dit stadium nog geen voorspelling te doen Plan van aanpak De nog te verrichten werkzaamheden zijn: administratief onderzoek; inning debiteuren; verkoop onroerende zaken; onderzoek naar paulianeus handelen; onderzoek naar oorzaken faillissement; onderzoek onbehoorlijk bestuur; 10.3 Indiening volgend verslag Het volgende verslag zal op of omstreeks 17 april 2014 worden ingediend. VelsenZuid, 21 januari 2014 mr. S. Hossaini voor mr. A.G. Moeijes, curator 10

11 TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG DATUM: 28 januari 2014 in het faillissement van: Huzon Meester Dak B.V. faillissementsnummer C. 15 / 13 / 697 F. datum uitspraak rechtercommissaris mr. Drs. A.J. Wolfs curator mr. A.G. Moeijes betrekking hebbend op verslag nrs. A. BATEN subtot. incl. BTW mutaties totaal Af te dragen BTW 1. aangetroffen middelen kas saldi ING bank 2.583, ,31 giro 2. opbrengsten verkopen opbrengsten verkopen bodemzaken , , ,75 boedelvergoeding roerende zaken 7.482, ,50 BTW verkoop roerende zaken , , ,25 Verkoop leasevoertuigen , , ,00 Minus afkoop leasevoertuigen , , ,25 kosten ivm verkoop 3. debiteuren praefaillissement debiteuren 5.058, ,40 boedeldebiteuren 2.292, ,99 397,96 4. overige baten huuropbrengsten 417,22 417,22 72,41 boedelbijdrage rente 5. totaal , , ,12 B. REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN / BOEDELSCHULDEN subtot. incl. BTW mutaties totaal Terug te ontvangen BTW salaris curator kas uitgaven 14,74 14,74 2,56 NTAB taxatie 946,22 946,22 164,22 nota slotenmaker 202,74 202,74 35,19 medewerkster overuren doordraaien 323,18 323,18 fiscus UWV 6. totaal 1.486, ,88 201,96 C. THANS NOG BESCHIKBAAR totaal A , ,62 totaal B 1.486, ,88 7. saldo boedelrekening , ,74

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 26 november 2012 Gegevens onderneming : a. Euro Demolition Group B.V. b. Euro Demolition Equipment B.V. c. Euro Demolition OG B.V. d.

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 2 juli 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HIM BENELUX B.V., statutair gevestigd te VelsenNoord, en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 2 Datum : 31 juli 2015 Gegevens onderneming : AUTOMOBIELBEDRIJF BURGERHOUT B.V., h.o.d.n. DRIVEIN CAR SERVICE IJMUIDEN, statutair gevestigd te

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Dit verslag dient uitsluitend voor het verstrekken van informatie aan belanghebbenden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend 1 Nummer : 1 Datum : 17

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW 2) CHRISTINA ANTONIA VAN VELSEN- HULSHOF;

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW 2) CHRISTINA ANTONIA VAN VELSEN- HULSHOF; OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 2 Datum : 17 december 2012 Gegevens personen : 1) ANDREAS WILHELMUS VAN VELSEN; 2) CHRISTINA ANTONIA VAN VELSEN HULSHOF; Gegevens onderneming :

Nadere informatie

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM MITSUBISHI DE JONG Gegevens onderneming : de besloten vennootschap

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 13 februari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012 Gegevens failliet: IndiEco Holding B.V. Faillissementsnummer: 12/110 F Datum uitspraak: 14 februari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Verkeersschool Dekker Eindhoven

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 augustus 2012 Gegevens onderneming : Time

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V.

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3 inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 6 januari 2015 Gegevens

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Gegevens onderneming : Rijnmond Staalbouw B.V. Faillissementsnummer : F12.432 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 Gegevens failliet : Altigen Benelux B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Computerlaan 5; Kvknummer : 51455757 Faillissementsnummer

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 2 Datum : 11 mei 2012 Gegevens persoon : MICHEL VERBAAN, wondende te (1911 TL) Uitgeest, h.o.d.n. GEMAKSHALVE en THE WALK OF LOVE, zaakdoende te

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN.

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 28 april 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. Gegevens ondernemingen

Nadere informatie

omzet 2010 volgens conceptjaarrekening: 98.459,-

omzet 2010 volgens conceptjaarrekening: 98.459,- FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 20 maart 2012 Gegevens failliet: MPC Cheese B.V. Faillissementsnummer: 12/47 F Datum uitspraak: 24 januari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten onderneming:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. (de digitale versie zal

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 30 december 2014 Nummer: één Dit verslag heeft betrekking op de faillissementen van de hieronder genoemde vennootschappen, welke verslaglegging

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG ALMERE B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG ALMERE B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG ALMERE B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 opgesteld op 22 augustus 2013 Gefailleerde Budé Employability B.V. Faillissementsnummer F 12/199 Datum uitspraak 4 april 2012 Curator mr. G.A. van Genderen Faillissementsmedewerker

Nadere informatie

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 27 juni 2014 Gegevens onderneming

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Turncrou d De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 april 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 april 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 april 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 Faillissement : MaDeRi B.V. Faillissementsnummer : F 05/14/1140 Datum uitspraak : 25 november 2014 Curator : Mr C.A. Hage Rechter-commissaris : Mr A.M.P.T.

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 29 januari 2013 Gegevens onderneming : Bouwgroep Utrecht B.V. Datum uitspraak : 25 september 2012 Curator : mr. S.V. Hardonk Rechter-commissaris

Nadere informatie

De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel

De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel OPENBAAR VERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel Curator:

Nadere informatie