VERKIEZINGSPROGRAMMA Buigend Tij voor de leefbaarheid van ons eiland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 2018 Buigend Tij voor de leefbaarheid van ons eiland"

Transcriptie

1

2 VOORWOORD Leefbaar Schouwen-Duiveland is een lokale partij zonder enige binding met een provinciale of landelijke partij. Dat heeft als voordeel dat we niet gebonden zijn en ons voor 100% kunnen richten op wat er leeft en speelt op ons eiland. We staan middenin de eilandelijke samenleving. De meningen van inwoners en ondernemers spelen bij onze besluitvorming een prominente rol. We benaderen alles met gezond verstand en laten ons in onze keuzes leiden door duidelijkheid, menselijkheid en realisme. We willen vooral geen luchtkastelen bouwen, maar praktische uitvoering geven aan haalbare plannen die passen bij de aard en de omvang van onze gemeente en onze portemonnee. We leven in een dynamische wereld die voortdurend aan verandering onderhevig is. Het is onmogelijk om een dichtgetimmerd verkiezingsprogramma voor 4 jaar vast te stellen. Maatschappelijke ontwikkelingen maken dat beleid flexibel moet worden vastgesteld om snel en adequaat te kunnen handelen. De gemeente is er voor de inwoners, en niet andersom! pagina 2

3 INLEIDING De gemeente werkt met een Strategische Visie, Tij van de Toekomst. Een visie die op hoofdlijnen aangeeft waar de gemeente in 2040 wil staan. De visie is een leidraad, maar voor ons geen vast gegeven voor het opstellen van beleid. De visie is geschreven met de nadruk op de vergrijzing en de bevolkingskrimp die daar het gevolg van is. Bij de herijking moet gekeken worden of er meer nadruk gelegd kan worden op verjonging en een actief seniorenbeleid. We moeten niet over krimp spreken, maar over creatief wonen, leef- en vestigingsbeleid. Krimp is een keuze! De visie is een levend document, omdat deze continu om sturing en bijsturing vraagt. De gemeenteraad staat als hoogste en kaderstellend bestuursorgaan van het eiland aan het roer. Besturen betekent samenwerken. Hierdoor moeten we met inwoners, stads- en dorpsraden, ondernemers, verenigingen, stichtingen en andere (maatschappelijke) organisaties in gesprek blijven om gezamenlijk te blijven werken aan de leefbaarheid van ons eiland. De gemeente moet al deze partijen al in een vroeg stadium betrekken bij de ontwikkeling van voorgenomen plannen. De komende jaren blijven in het licht staan van bezuinigingen. Om de belastingen voor onze inwoners niet met meer dan de inflatiecorrectie te verhogen, pakken we nieuwe initiatieven (nieuw beleid) niet zomaar op en zetten we in op verdere bezuinigingen door taken, activiteiten en/of projecten te schrappen. In dit verkiezingsprogramma kunt u lezen waar wij de komende raadsperiode het Tij willen buigen. Leeswijzer Om de herkenbaarheid met het Tij van de Toekomst zo groot mogelijk te houden, is ons verkiezingsprogramma in de thema s Werken, Wonen en Verblijven ingedeeld. Als verbinding met de gemeentelijke organisatie is ook hier een vierde thema, namelijk Organisatie en bestuur toegevoegd. Tot slot zijn de structurele baten en lasten van dit verkiezingsprogramma opgenomen in het hoofdstuk financiële positie. Elk standpunt heeft een unieke code meegekregen die de volgende betekenis heeft: S1 P1 OX S = Het standpunt van onze partij: wordt doorgenummerd; P = De koppeling met de programmabegroting : O = nummering sluit aan bij de hoofdstuknummering van de programmabegroting; De koppeling met het overdrachtsdocument Tij van de Toekomst: nummering sluit aan bij het paginanummer van de gestelde open vraag; = Het standpunt heeft ten opzichte van de programmabegroting een structureel financieel gevolg: De verwerking van dit financiële gevolg is met een verwijzing naar het standpuntnummer opgenomen in het hoofdstuk financiële positie. X = Indien dit staat opgenomen achter de tekens P, O en/of, betekent dit dat er geen koppeling is met de programmabegroting, het overdrachtsdocument en/of dat het standpunt ten opzichte van de begroting geen structurele financiële gevolgen heeft. pagina 3

4 INHOUDSOPGAVE SPEERPUNTEN... 5 WERKEN... 6 Veiligheid en integrale handhaving... 6 Lokale economie en recreatie... 6 Werk en inkomen... 8 Milieu... 9 Bouwen aan ruimte WONEN Veiligheid en integrale handhaving Verkeer en openbare ruimte Lokale economie en recreatie Onderwijs Cultuur en sport Werk en inkomen Milieu Bouwen aan ruimte Welzijn en zorg VERBLIJVEN Veiligheid en integrale handhaving Verkeer en openbare ruimte Lokale economie en recreatie Cultuur en sport ORGANISATIE EN BESTUUR LOKALE HEFFINGEN VERBONDEN PARTIJEN GRONDEXPLOITATIE FINANCIËLE POSITIE KANDIDATEN pagina 4

5 SPEERPUNTEN Het gemeentelijk toezicht op straat wordt uitgebreid en geprofessionaliseerd en het cameratoezicht wordt breder ingezet dan alleen Renesse. Na onderzoek van de economische effecten wordt overwogen om de parkeerfunctie op het Havenplein in de wintermaanden terug te brengen. Buiten de maanden juli en augustus kan er gratis geparkeerd worden aan de stranden. Parkeren aan de Brouwersdam blijft gratis. Gemeentelijke opdrachten moeten waar mogelijk eilandelijk worden aanbesteed. Zo dient niet standaard op de laagste prijs maar meer op kwaliteit te worden gegund. Onze stranden zijn belangrijke verblijfsgebieden voor inwoners en toeristen. Om het verblijf zo aangenaam mogelijk te maken komen er meer openbare toiletten en stranddouches. Jachthaven van de toekomst moet vooral een jachthaven zijn en geen woningbouwproject. Er dient een intensieve samenwerking tussen het basis- en voortgezet onderwijs te worden opgericht om zo een goede doorstroming voor behoud van het voorgezet onderwijs op het eiland te bewerkstelligen. Lokale evenementen geven een economische impuls voor de kern. Kosten zoals gebruik van gemeentelijke voorzieningen en precariobelasting wordt afgeschaft. Kunstgrasvelden worden waar mogelijk aangelegd. Het hebben van betaald werk is voor iedereen de zekerheid van een vast inkomen. De gemeentelijke jobhunter werkt voor iedereen, dus ook voor inwoners zonder uitkering. Verplicht vrijwilligerswerk door uitkeringsgerechtigden mag niet leiden tot minder banen. De gemeente gaat niet verder dan de wettelijk verplichte milieueisen. Bij woningbouwplannen moet meer ruimte zijn voor vrije kavels. De welstandsnota moet praktisch en realistisch worden toegepast. Voorzieningen moeten zo dicht mogelijk bij iedere kern behouden worden. Het strategisch kopen en herbestemmen van gebouwen en/of dorpshuizen kan hiervoor worden ingezet. Zelfredzaamheid is het uitgangspunt maar er moet altijd hulp geboden worden aan hen die het nodig hebben. Geen belastingverhoging voor onze inwoners. pagina 5

6 WERKEN Veiligheid en integrale handhaving Voor het keurmerk veilig ondernemen is het van belang dat de bereidheid bij ondernemers groot is. Het opstarten hiervan moet gebeuren onder regie van het Hoofd Bedrijfschap Detailhandel, dan wel de Vereniging voor Midden- en Klein Bedrijf. De praktijk wijst uit dat ondernemers alleen al door de intensieve tijdsinvestering weinig tot geen interesse hebben. Het keurmerk veilig ondernemen wordt dan ook afgeschaft. S1 P1 OX X Lokale economie en recreatie Het getij in de Grevelingen dient te worden teruggebracht ter bevordering van de waterkwaliteit. Hiervoor moet in de Brouwersdam een installatie worden aangebracht die dat kan bewerkstelligen. Als gevolg hiervan kan de Grevelingen in noodsituaties als waterberging worden gebruikt. Het aanbrengen van een zogenaamde Getijdencentrale kan een bedreiging zijn voor de door ons gewenste watereconomie maar ook voor de landbouw. Zo is de verwachting dat door de impact van de stroomgebieden het vaar- en duikgebied alleen al zal verkleinen. Daarnaast zal het strand nog verder afkalven dan het tot nu toe al doet. Er is nu al een hogere frequentie van zandsuppletie noodzakelijk. Deze noodzaak zal alleen maar toenemen. Voor de landbouw komt er bij het terugbrengen van het getij een grotere kweldruk rond de Grevelingen. De gevolgen moeten in beeld worden gebracht, te beginnen met een nulmeting. In de onderzoeken dient men minimaal rekening te houden met deze bedreigingen en gevolgen. De uitkomsten van dit onderzoek wachten we af. Agrariërs maken nu voor zoet water onder andere gebruik van het Volkerak-Zoommeer. Indien het Rijk besluit dit Meer brak te maken, zal eerst een oplossing voor het zoetwaterprobleem gevonden moeten worden. Er moet voor de landbouw voldoende zoet water beschikbaar blijven. S2 P3 O18 X Er zal een testcentrum gerealiseerd worden dat onderzoek gaat doen naar de mogelijkheden van energiewinning uit laag getij. Hier kunnen meerdere activiteiten omheen ontplooid worden welke kunnen bijdragen aan een hotspot Grevelingendam. De Brouwersdam is al jaren een hotspot en is zo groot geworden om wat hij is. De rust, de ruimte en het vrijheid-blijheid-gevoel maken dat dit een zeer geliefd recreatiegebied is voor inwoners en bezoekers. Deze hotspot mag verder ontwikkeld worden, maar moet niet veranderen in een afgebakend kermisterrein met betaald parkeren. S3 P3 O18 X Het Kustlaboratorium kan zich op de gewenste locatie vestigen, maar de gronden dienen niet de bestemming natuur te krijgen. S4 P3 O19 X Een gezond ondernemersklimaat vraagt om een positieve en actieve houding van de gemeente. Niet benadrukken hoe het niet kan, maar kijken hoe het wel kan. Zo ontstaat er geen ontmoedigingsbeleid, maar een aanmoedigingsbeleid. Er zijn al belangrijke meetbare slagen gemaakt. Het is vooral van belang dat de gemeente niet op de stoel van de ondernemer gaat zitten. De ondernemer weet als geen ander wat de markt vraagt en als gemeente moeten we er door snelle procedures voor blijven zorgen dat de ondernemer snel en adequaat kan inspelen op de constant veranderende marktvraag. Het ondernemersdossier heeft als doel de communicatie pagina 6

7 tussen bedrijven en overheid te vergemakkelijken en tot eenvoudige en overzichtelijke vormen van informatie-uitwisseling van gegevens te komen. Dit is een succes gebleken en in 2013 mag Schouwen-Duiveland zich van de Kamer van Koophandel koploper noemen als het gaat om gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers. Voor de ondersteuning van (startende) ondernemers is de Kamer van Koophandel het eerste aanspreekpunt. De gemeente faciliteert de (startende) ondernemer met het digitaal ondernemersdossier. S5 P3 O22 X De bedrijfscontactfunctionaris is en blijft het eerste fysieke aanspreekpunt bij de gemeente, maar krijgt een stevigere bestuurlijk gedekte rol. Binnen door het college afgebakende kaders moet hij publiekstrekkende bedrijven benaderen om ze te verzoeken zich op het eiland te vestigen en aan te geven dat de gemeente dit voor hen in faciliteert. Hierbij dient samengewerkt te worden met Economische Impuls Zeeland. Er wordt halfjaarlijks gerapporteerd over de vorderingen. S6 P3 O22 X De gemeente houdt reeds zoveel mogelijk rekening met de effecten van haar bedrijfsvoering op mens, milieu en maatschappij. Zo proberen we bijvoorbeeld waar mogelijk energie te besparen, afval te scheiden of mensen met een beperking in dienst te nemen. Hiermee stimuleren we het duurzaam ondernemen. Iedere ondernemer heeft een eigen verantwoordelijkheid, maar vooral belangrijk, een eigen keuze om hier ook aan mee te werken. Als gemeente hebben we hier niet meer dan een actieve informatieve rol. Zo kunnen we ondernemers naar het juiste Rijksloket verwijzen waar bijvoorbeeld middelen beschikbaar zijn die kunnen worden ingezet om maatschappelijk ondernemen te stimuleren S7 P3 O22 X (Bouw)projecten als herbestrating of onderhoud aan gemeentelijke gebouwen die toch op korte termijn in de planning staan, dienen naar voren te worden gehaald. Dit stimuleert de (lokale) economie en bevordert de werkgelegenheid. S8 P3 O22 X Vanuit de eilandelijke ondernemers is er voor duurzaam ondernemen een grote maatschappelijke betrokkenheid waarneembaar. Hier moeten we trots op zijn. Zonder deze betrokkenheid is de gemeente nergens. Ondernemers moeten hierin dan ook ten volle worden ondersteund en gefaciliteerd. Daar ligt een belangrijke rol voor het Centrum voor Duurzame Arbeid. S9 P3 O23 X Niet alleen de gemeente is verantwoordelijk voor bruisende winkelgebieden. Hier ligt een gedeelde verantwoordelijkheid. Zo heeft de gemeente geen zeggenschap over de soms abnormale hoge huren die voor bedrijfspanden worden gevraagd. Huursommen die passen bij de aard en omvang van de winkelgebieden zouden kunnen bijdragen aan het voorkomen van leegstand en verpaupering. Het uitrollen van glasvezelkabel dient aan de markt te worden overgelaten. Kabelbedrijven doen voldoende aan de invoering van breedband, hierdoor is het niet noodzakelijk zelf te investeren in de aanleg van glasvezel. Dat wil niet zeggen dat we geen rol hebben bij de uitrol ervan. Onze rol beperkt zich echter tot een organisatorische zoals het coördineren van graafwerkzaamheden en het verlenen van vergunningen. S10 P3 O22 X pagina 7

8 Agrarische bedrijven moeten de mogelijkheid krijgen om andere activiteiten binnen hun bedrijf te ontwikkelen (nieuwe economische dragers). S11 P3 O22 X In de Vluchthaven Bruinisse geven we voorrang aan watergebonden bedrijvigheid. De economische kansen op het gebied van het stimuleren van de binnenvaart dient optimaal benut te worden. Bovenwettelijke beperkende maatregelen worden opgeheven. S12 P3 O18 X Werk en inkomen De drie grote decentralisaties, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, Jeugdzorg en Participatiewet, zijn budgettair neutraal in de begroting opgenomen. Binnen het sociaal deelfonds zal het Rijk ombuigingstaakstellingen en efficiencykortingen doorvoeren welke grote nadelige financiële consequenties hebben. Er wordt naar aanleiding van de meicirculaire een voorziening sociaal domein getroffen. S13 P6/9 O14 X Het hebben van betaald werk geeft mensen de zekerheid van een vast inkomen. Voldoende werkgelegenheid zorgt voor die zekerheid. Werkloosheid moet worden bestreden door mensen actief te begeleiden naar een andere baan of naar het starten van een eigen bedrijf. De begeleiding moet geen standaard traject zijn, maar toegespitst op de persoon. De een heeft nu eenmaal meer een steuntje in de rug nodig dan de ander. Om zoveel mogelijk een beslag op de algemene middelen (dus budgettaire ruimte) te voorkomen moet er nog strakker worden ingezet op het voorkomen en sneller uitstromen van bijstandsgerechtigden. In 2012 heeft de jobhunter alleen al 75 inwoners in een reguliere baan kunnen plaatsen. Deze éénvrouwsfunctie wordt dan ook voor een jaar met een persoon uitgebreid waarna de effecten worden geëvalueerd. De werkzaamheden van de jobhunter zijn er op gericht te voorkomen dat een inwoner in de bijstand terecht komt. De jobhunter werkt voor iedereen, dus ook voor inwoners zonder uitkering. Dat betekent dat daarbij een stevig communicatietraject moet worden ingezet. Het re-integratietraject Work-first blijft gehandhaafd. S14 P6 O23 X Voor jongeren tot 27 jaar kennen we voor het aanvragen van een bijstandsuitkering de wachtregeling van 4 weken. Ervaringscijfers geven aan dat 30% na de wachtregeling niet meer terugkomt voor het aanvragen van een bijstandsuitkering. Deze wachtregeling blijkt dus een prikkel te geven om zelf actief werk te zoeken. Deze wachtregeling wordt opgerekt zodat deze voor alle nieuwe aanvragen om een bijstandsuitkering gelden. S15 P6 O23 X In 2014 dient een aanvang gemaakt te worden met het opstellen van beleid voor de tegenprestatie naar vermogen. Tegenprestatie naar vermogen is een relatief nieuw instrument om een bijstandsgerechtigde naar vermogen maatschappelijk nuttige werkzaamheden te laten verrichten als tegenprestatie voor de uitkering. Een tegenprestatie van 28 uur per week of meer is meer een verkapte arbeidsrelatie dan een tegenprestatie naar vermogen. Voor de betrokkene blijft namelijk de sollicitatieplicht van kracht en hij of zij dient hiervoor ook de tijd te krijgen. Uitgangspunt is en blijft terugkeer in een reguliere baan. Voor de invulling van de tegenprestatie naar vermogen moet zoveel mogelijk geprobeerd worden aansluiting te vinden bij iemand zijn achtergrond. Uitgangspunt is dat de tegenprestatie geen verdringing op de arbeidsmarkt mag zijn. Uit de beleidsnota zal duidelijk moeten blijken waar de grens ligt. pagina 8

9 Mensen die om welke reden dan ook niet meer terug kunnen naar een reguliere baan maar afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering moeten we ook blijven begeleiden. Zo kunnen we voorkomen dat ze in een sociaal isolement raken. Passend bij de persoon kan bijvoorbeeld worden ingezet op vrijwilligerswerk. S16 P6 O23 X Beschut werk is alleen toegankelijk voor mensen die niet in een reguliere baan geplaatst kunnen worden. De mensen die gebruik maken van de dagbesteding vallen hier ook onder. Er zal hier een koppeling gelegd moeten worden, te beginnen bij het centraliseren onder de vlag van de Zuidhoek. Dagbesteding zoals de kinderboerderij moet blijven bestaan. Er is een doelgroep die niet binnen beschut werk valt, maar die ook niet in een reguliere baan te plaatsen is. De mensen met een zogenaamde indicatie Sociale Werkvoorziening (SW-indicatie). De SW-indicatie wordt echter uitgefaseerd. Voor deze mensen, maar ook voor hen die anders een SW-indicatie zouden hebben gekregen, dient een voorziening te worden getroffen. Deze voorziening moet voorkomen dat mensen die niet (meer) binnen het beschut werk vallen, tussen wal en schip raken. S17 P6 O23 X Wie aanklopt bij de gemeente met (problematische) schulden moet direct worden geholpen. De lijnen met Zeeuwland en Delta moeten kort zijn. Zodra er achterstand van twee maanden ontstaat, moet dit bij de gemeente worden gemeld zodat er preventief actie kan worden ondernomen. Geen wachttijden, want dat maakt de problemen en de stap naar hulp alleen maar groter. S18 P6 OX X Voor wat betreft het minimabeleid moet de gemeente de mensen actief benaderen om ze te wijzen op de financiële (extra) regelingen. Om de doelgroep goed te kunnen bereiken is een optimale samenwerking met andere partijen van het grootste belang. S19 P6 OX X De hertenkampen en ijsbanen nemen een belangrijke functie in als beleving van de openbare ruimte, maar zijn in beginsel geen gemeentelijke taak. Het beheer en onderhoud wordt ondergebracht bij de Zuidhoek. S20 P6 O23 X Milieu De gemeente gaat niet verder dan de wettelijk verplichte milieueisen. Zo wordt bijvoorbeeld de niet wettelijk verplichte certificering duurzaam onkruidbeheer (DOB) losgelaten. Er worden alleen wettelijk toegestane chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt. Deze werken effectief en daardoor in dit geval efficiënt. Als gevolg hiervan worden ook de ambities op het eigen milieubeleid, zoals dat afgelopen jaren is ingevuld met de milieumodules, losgelaten. Milieueducatie is binnen het reguliere binnenschoolse onderwijs reeds een verplichting. Scholen zijn dan ook de aangewezen instituten om milieueducatie te verzorgen. De subsidie op de niet verplichte buitenschoolse milieueducatie wordt stopgezet. S21 P7 OX Wanneer op economische basis, dus zonder welke subsidie dan ook, investeringen op duurzame energie verantwoord zijn denken we hierin mee. Op dit moment zijn de investeringen die nodig pagina 9

10 zijn om te komen tot duurzame energie torenhoog, en dus zonder subsidie niet mogelijk. Bovendien zijn de effecten niet te overzien. Ten aanzien van windenergie ondersteunen we geen nieuwe plannen. Voor het bestaande plan van windmolens aan de Krammersluizen moeten we, in samenspraak met de Provincie, voorkomen dat er ook windmolens op de Grevelingendam geplaatst worden. Het plaatsen van zonnepanelen is een eigen keuze waar de gemeente ruimte voor moet bieden. S22 P7 O18 X Natuurvriendelijke oevers zijn niet alleen goed voor het milieu maar ook voor de kosten. Deze oevers worden waar technisch mogelijk dan ook aangelegd bij renovatie. S23 P7 OX X Bouwen aan ruimte Bij nieuwbouwprojecten van bedrijfspanden zal zorgvuldig moeten worden afgewogen of dit nodig is en of bedrijven zich niet in bestaande bedrijfspanden kunnen vestigen. De regels om bestaande bedrijfspanden aan de huidige eisen te laten voldoen, dienen dan ook zo soepel mogelijk te zijn. Tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan moet hier in de ruimste zin van het woord worden ingezet. De tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan is met de crisis- en herstelwet opgerekt van vijf naar tien jaar. Hiermee kan de tijdelijke afwijking bij de reguliere tienjaarlijkse herziening van het bestemmingsplan worden geformaliseerd. Op deze manier wordt voorkomen dat ondernemers met een dure tussentijdse bestemmingsplanwijziging worden geconfronteerd. De gemeente geeft de markt meer ruimte door alleen kaderstellend flexibele bestemmingsplannen vast te stellen. Omgevingskwaliteiten worden geborgd door de welstandnota. Daarnaast kennen we het wettelijk repressief welstandstoezicht waardoor we niet angstig moeten zijn voor excessen. S24 P8 O22 X De mosselsector zit al geruime tijd in zwaar weer. Het is hard vechten en duur investeren voor een duurzame toekomst. De mosselsector moet volop de ruimte krijgen. Op het water voor de mosselzaadinvanginstallaties en op het land voor de opslag. Alleen zo kan deze sector zich toekomstbestendig ontwikkelen. S25 P8 O19 X Zilte landbouw moet op het hele eiland mogelijk zijn. De kuststrook is namelijk vrijwel geheel toegewezen aan de natuur. Bij verzilting van de gronden moet rekening gehouden worden met de omliggende landbouwgronden en voorkomen worden dat deze niet ook verzilten. Innovatieve landbouw als teelt op het water in grote bassins zou in samenwerking met de sector onderzocht kunnen worden. De gemeente heeft hier een faciliterende rol. S26 P8 O19 X Om te voorkomen dat groei in economisch opzicht ten koste gaat van het Zeeuwse 'groen en blauw', worden aan nieuwe ontwikkelingen door de Provincie verschillende voorwaarden gesteld. Eén daarvan is het principe van verevening, oftewel 'groen voor rood'. Wie in het buitengebied een economische activiteit wil ontplooien en daarbij de omgevingskwaliteiten aantast, moet deze aantasting verevenen. Dit kan op verschillende manieren, maar moet altijd een investering zijn in het landschap, natuur of milieu en in verband staan met het initiatief. Er moet op aangedrongen worden dit principe los te laten. Het legt te veel druk op de investeringsmogelijkheden. S27 P8 OX X pagina 10

11 WONEN Veiligheid en integrale handhaving De definitie van het begrip veilig is volgens het woordenboek: vrij van gevaar ~ beschermd tegen gevaar. Buiten het feit dat niemand volledig vrij van gevaar kan zijn is daarbij het begrip veilig voor iedereen verschillend. Waar de een zich veilig voelt, voelt de ander zich onveilig. Buiten de eigen verantwoordelijkheid van inwoners en bezoekers moeten ambulance, brandweer en politie binnen wettelijk gestelde tijden hulp kunnen bieden waar dat nodig is. Dit verhoogt het veiligheidsgevoel en daarmee ook de leefbaarheid. Veiligheid is een van de basistaken van de gemeente. Meer blauw op straat is binnen de lokale politiek een loze kreet. De tijd dat de burgemeester nog over de inzet van blauw op straat ging, is al jaren voorbij. Daarbij zal de komende jaren door Rijksbeleid (zoals de invoering van de landelijke politie) nog minder politie-inzet worden verwacht. Vooral plattelandsgemeenten zijn hiervan de dupe. Hierdoor zullen we de buitengewoon opsporingsambtenaren verder moeten professionaliseren. Zo dienen toezichthouders te worden opgeleid tot buitengewoon opsporingsambtenaar. Handhaven is een vak. Een opsporingsambtenaar in de openbare ruimte is een eigen ambacht dat fundamenteel verschilt van de politie. De opsporingsambtenaren moeten dan ook geen gemeentepolitie worden. Handhaving van verkeersregels zouden in overleg met de politie wel onder de gemeente kunnen gaan vallen. Wie keer op keer een bekeuring thuis krijgt voor te hard rijden, laat het op den duur wel. Het attenderen van weggebruikers op hun snelheid met smileys werkt preventief goed. Hiervan worden er dan ook een aantal meer aangekocht. Om de beste opsporingsambtenaren te krijgen dient de functie qua inhoud en salariëring te worden verzwaard. Let wel: niet alles kan voorkomen worden. Eigen verantwoordelijkheid en gezond verstand mogen niet uit het oog verloren worden. S28 PX O27 Op het gebied van het tegengaan van overlast en vandalisme is een breed scala aan functies inzetbaar. Straatcoaches, SUS-teams, politie en welzijnswerkers. Het is niet altijd duidelijk wie nu waar voor verantwoordelijk is. Straatcoaches en SUS-teams zijn een gevolg van het terugtredende blauw op straat waar we als gemeente niks over te zeggen hebben. Het zijn antwoorden van de gemeente op dit ongewenste gevolg. Naar de inwoner moet duidelijk het verschil worden uitgelegd. De ingezette weg ter bestrijding van vandalisme blijkt zijn vruchten af te werpen. Zo is er een dalende lijn waarneembaar in de schade aan alleen al de gemeentelijke eigendommen. De camerabewaking in Renesse heeft bewezen succesvol te zijn. Laat camera s maar vastleggen wie er komt voor de gezelligheid en wie er komt om moedwillig rotzooi te trappen. Verstoorders van het openbare leven moeten daarbij direct worden opgepakt en aangepakt. Het zogenoemde lik op stuk beleid wordt voortgezet. Cameratoezicht helpt niet alleen de politie bij het uitvoeren van haar taken, maar verhoogt ook de veiligheid, en dus de leefbaarheid. Hangplekken ontstaan uit zichzelf en indien deze niet tot overlast leiden kunnen ze ook gewoon blijven. Er is een wezenlijk verschil tussen overlast en overal last van. Ook de jeugd verdient een plaats. Bij overlast worden de straatcoaches ingezet, de ervaringen zijn goed. Cameratoezicht dient indien nodig (tijdelijk) ook op andere plaatsen te worden ingezet. S29 P1 O27 X pagina 11

12 De bestrijding van overlast in een uitgaanscentrum als Renesse is een gedeelde verantwoordelijkheid van ondernemers en gemeente. Renesse zal nooit een stiltecentrum worden. Van oudsher is de belasting op dit gebied echter hoger dan in andere kernen op het eiland. Om de overlast tot een minimum te beperken, zijn er SUS-teams in het leven geroepen. De financiering hiervan wordt gedeeld gedragen. Het inrichten van Bedrijfsinvesteringszones (BIZ) leidt voor de ondernemers tot een eerlijke financiering. De procedure om te komen tot Bedrijfsinvesteringszones dient op de juiste wijze te worden uitgevoerd en dient gefaciliteerd te worden door de gemeente. Dit liet de vorige keer te wensen over. S30 PX O27 X De coördinatie van huiselijk geweld en tijdelijke huisverboden ligt bij het Veiligheidshuis. Tijdens tijdelijke huisuitzettingen is de hulpverlening bijzonder actief. Dit maakt een snel ingrijpen makkelijker. De burgemeester moet deze bevoegdheid dan ook vooral in overleg met het Veiligheidshuis in de volle breedte blijven inzetten. Huiselijk geweld is met een nachtje cel of een boete niet opgelost. S31 P1 OX X De term milieuklachtenlijn is verwarrend. Aan de regionale samenwerking wordt voorgesteld de term milieu te laten vervallen, zodat het de klachtenlijn wordt. S32 P1 O27 X Per 1 januari 2014 wordt de grens voor het gebruik van alcohol algemeen 18 jaar. Met 18 jaar wordt de wettelijke volwassenheid bereikt en komt de eigen verantwoordelijkheid kijken. Er moet sterker ingezet worden op het voorkomen van alcoholmisbruik bij de jeugd door middel van preventieve praktijkvoorlichting en het blijven hameren op de primaire verantwoordelijkheid van de ouders. Neem ze eens mee naar een alcoholontwenningskliniek. Om deze kleine doelgroep die te maken heeft met alcohol- of drugsgebruik in beeld te krijgen dient er aangedrongen worden op een toegankelijke registratie van het aantal gevallen ervan. S33 P1 O29 X Verkeer en openbare ruimte De herinrichting van het Havenplein heeft zijn beslag gehad en is jaarrond autovrij gemaakt. De (sfeer)inrichting zoals groen, adequate fietsenrekken en invalidenparkeerplaatsen laat nog te wensen over. Hier zal nadere invulling aan gegeven moeten worden. Medio 2014 dienen de economische effecten in beeld te worden gebracht. Dit kan leiden tot een heroverweging waarbij gedacht kan worden aan het terugbrengen van de parkeerfunctie in de winterperiode. S34 PX OX X Zwaar verkeer in de historische binnensteden en dorpen op het eiland moet tot een minimum worden beperkt. Bij reconstructies van straten en wegen zou gekozen moeten worden voor bestratingsmateriaal dat trillingen en geluidsoverlast tot een minimum beperkt. Handhaving op de venstertijden in Zierikzee moet worden gecontinueerd. S35 PX OX X Het weren van landbouwverkeer op de Calandweg heeft nog steeds prioriteit. Het kwaliteitsnetwerk landbouwverkeer dient verder te worden opgepakt. Op het traject tussen Burgh-Haamstede en Zierikzee zullen waar mogelijk parallelwegen moeten worden aangelegd. Daarnaast zal in 2015 met die nieuwe concessie openbaar vervoer bewerkstelligd moeten worden dat ook de lijndienstbussen binnen afzienbare tijd niet meer over de Calandweg rijden. pagina 12

13 Daarmee komt er een einde aan het idee dat dit een doorgaande weg is. Auto s zullen zoveel mogelijk gestimuleerd moeten worden via de N59 Zierikzee te betreden. S36 P2 OX X Bewoners zijn als belevers van de groenkwaliteit goede graadmeters. Er lijkt verschil te zijn in de kwaliteit van het openbaar groen in de verschillende kernen. In het te herijken groenbeleidsplan zal dit onderzocht moeten worden. Dit is bij uitstek een beleidsonderdeel dat geschikt is voor actief burgerschap. Indien gemeentelijke bomen significante problemen en/of overlast opleveren voor inwoners en/of bedrijven, dienen deze direct te worden teruggesnoeid of geveld. Lokale economie en recreatie Het Masterplan Renesse heeft absolute prioriteit en wordt in 2014 actief opgepakt. S37 P2 O28 X S38 P3 O27 X Alle weggebruikers hebben een eigen verantwoordelijkheid. Om de verkeersveiligheid voor kwetsbare groepen zoals fietsers en wandelaars zoveel mogelijk te bevorderen blijft de gemeente inzetten op het aanleggen van vrij liggende fiets- en wandelpaden. Er dient actief gezocht te worden naar subsidiemogelijkheden. De constructieve externe overlegstructuren, zoals we deze kennen met de wegbeheerders, worden hiervoor actief ingezet. S39 P3 OX X Onderwijs De kern van burgerschapsonderwijs bestaat uit het leren functioneren in een democratische gemeenschap. De maatschappelijke stage in het voorgezet onderwijs maakt deel uit van deze burgerschapsopdracht. Momenteel werkt dit niet naar behoren. Binnen de lokale educatieve agenda dienen specifieke projecten te worden ontwikkeld. Zo kan de gemeente een budget vaststellen en de uitvoering in samenwerking met de school in het kader van burgerschapsonderwijs vastleggen. S40 P4 O28/39 X Als een kind niet zelfstandig naar school kan, is er leerlingenvervoer. Bijvoorbeeld bij ziekte, een handicap of gedragsproblemen. Maar wat voor onze gemeente nog belangrijker is: soms kan een kind hier ook gebruik van maken omdat de school ver weg is. Voor- en vroegschoolse educatie is belangrijk om leerachterstanden (in lees- en rekenonderwijs) en daarmee passend onderwijs te voorkomen. Binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin, namelijk vanuit de consultatiebureaus, wordt de vroegsignalering van kinderen die mogelijk een ontwikkelachterstand kunnen oplopen, vormgegeven. Het leerlingenvervoer wordt voor deze doelgroep eveneens toegankelijk gemaakt. S41 P4 OX X De opheffingsnorm, oftewel het wettelijk bepaalde minimum aantal leerlingen, staat nu op 23. De Onderwijsraad adviseert om dit op te rekken naar 100. Voor ons eiland is dit onacceptabel in 2017 zouden hierdoor al de eerste 15 scholen moeten sluiten. De Onderwijsraad geeft aan dat op kleine scholen de kwaliteit onder druk kan komen te staan. De kwaliteit van het onderwijs moet dan ook boven de huisvesting gaan. Vanuit de uitwerking van de onderwijsvisie moet in 2014 een aanvang worden gemaakt om toekomstbestendig te worden. Hierbij kan gedacht worden aan brede scholen in de vorm van boerderijscholen in het buitengebied. Deze brede pagina 13

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 2018 Buigend Tij voor de leefbaarheid van ons eiland

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 2018 Buigend Tij voor de leefbaarheid van ons eiland VOORWOORD Leefbaar Schouwen-Duiveland is een lokale partij zonder enige binding met een provinciale of landelijke partij. Dat heeft als voordeel dat we niet gebonden zijn en ons voor 100% kunnen richten

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 2018. Buigend Tij voor de leefbaarheid van ons eiland

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 2018. Buigend Tij voor de leefbaarheid van ons eiland VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 2018 VOORWOORD Leefbaar Schouwen-Duiveland is een lokale partij zonder enige binding met een provinciale of landelijke partij. Dat heeft als voordeel dat we niet gebonden zijn

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING Veranderend Tij

PROGRAMMABEGROTING Veranderend Tij PROGRAMMABEGROTING 2014-2017 Veranderend Tij Geacht college van Burgemeester en Wethouders, Dit is uw laatste tij, na de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar gaat het tij veranderen en dat maakt

Nadere informatie

Als ChristenUnie zullen we programma voor programma op hoofdlijnen doornemen.

Als ChristenUnie zullen we programma voor programma op hoofdlijnen doornemen. Voorzitter, de laatste algemene beschouwingen na een periode van vier jaar. Elk jaar weer het hoogtepunt van politiek Schouwen-Duiveland. Een terugblik op het afgelopen jaar en een frisse blik in de toekomst.

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

Ook moet gekeken worden wat efficiënter kan. Hierdoor ontstaat inzicht waarop bezuinigingen kunnen worden gerealiseerd.

Ook moet gekeken worden wat efficiënter kan. Hierdoor ontstaat inzicht waarop bezuinigingen kunnen worden gerealiseerd. OPA Borsele Speerpunten Ondersteuning van mensen in kwetsbare situaties Mensen met een psychische, verstandelijke of lichamelijke beperking en ouderen worden steeds meer aangesproken op hun eigen kracht

Nadere informatie

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-44524496 - email: wmoraad@oss.nl

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-44524496 - email: wmoraad@oss.nl Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-44524496 - email: wmoraad@oss.nl Datum 9 december 2014 Kenmerk 14015aWMOR / AvO Aan het college van B en W van de Gemeente Oss Betreft Advies

Nadere informatie

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder,

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder, Voorwoord Beste Heerhugowaarder, In dit verkiezingsprogramma 2014 hebben wij onze standpunten en visie in tien thema s kort en bondig weergegeven. Onze visie komen voort uit de sociaalliberale keuzes van

Nadere informatie

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma 2014-2018 Algemeen: De Partij van de Arbeid in de Noord-Bevelandse samenleving De leidende gedachte voor de PvdA is een mensvriendelijke samenleving,

Nadere informatie

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN.

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. De 50PLUS-partij doet voor de tweede keer in haar bestaan mee aan de verkiezingen voor Provinciale Staten. Daarbij wil de partij in alle provincies haar aanwezigheid

Nadere informatie

Thema s 2 e Debat van Baarle. Bruisend centrum. Natuur & Landschap

Thema s 2 e Debat van Baarle. Bruisend centrum. Natuur & Landschap Thema s 2 e Debat van Baarle Bruisend centrum Het centrum van Baarle-Nassau maakt ontegenzeggelijk onderdeel uit van de kwaliteiten die het dorp rijk is; de enclavesituatie, het rijke winkelaanbod, het

Nadere informatie

Goeree-Overflakkee: Ouddorp, Stellendam en Herkingen. Bron: beeldbank.rws.nl

Goeree-Overflakkee: Ouddorp, Stellendam en Herkingen. Bron: beeldbank.rws.nl Goeree-Overflakkee: Ouddorp, Stellendam en Herkingen Bron: beeldbank.rws.nl Introductie Herkingen, Stellendam en Ouddorp zijn gelegen op Goeree-Overflakkee, het meest zuidelijke eiland van de Zuid-Hollandse

Nadere informatie

GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014/2018

GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014/2018 GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014/2018 VRIJHEID//VOORUITGANG//DAADKRACHT Bruggenbouwers ALGEMEEN Nederland zit al enige tijd in economisch zwaar weer. Ook Reimerswaal merkt daarvan de gevolgen. Er komt minder

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

Samen voor jouw Toekomst!

Samen voor jouw Toekomst! Verkiezingsprogramma SGP Zederik 2014 2018 Jongeren editie Samen voor jouw Toekomst! Een principiële keus, voor nu en later V e r k i e z i n g s p r o g r a m m a S G P Z e d e r i k 2 0 1 4 2018 Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Toezicht- en Handhavingsplan 2016 Openbare Orde en Veiligheid Drank en Horecawet Gemeente Westvoorne

Toezicht- en Handhavingsplan 2016 Openbare Orde en Veiligheid Drank en Horecawet Gemeente Westvoorne Toezicht- en Handhavingsplan 2016 Openbare Orde en Veiligheid Drank en Horecawet Westvoorne 1. Inleiding Vanaf 1 oktober 2015 is binnen Westvoorne het steam actief. Door personele wisselingen en ziekte

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma. Daadkrachtig en betrokken

Verkiezingsprogramma. Daadkrachtig en betrokken Verkiezingsprogramma Daadkrachtig en betrokken Als Volkspartij voor Vrijheid en Democratie willen we betrokken zijn. Betrokken bij de inwoners en ondernemers van de Gemeente Veere. De VVD is er van overtuigd

Nadere informatie

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio?

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? Transities sociale domein Gemeenten staan zoals bekend aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma "Naar een transparante en eerlijke toekomst"

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma Naar een transparante en eerlijke toekomst Verkiezingsprogramma 2014 2018 "Naar een transparante en eerlijke toekomst" Inleiding De afgelopen vier jaar heeft Liberaal Hardenberg als eenmansfractie steeds de strijd aangebonden met gevestigde opvattingen

Nadere informatie

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 In beweging komen Ontwikkelen Meedoen Met lef! Oktober, 2016 1. Inleiding In 2015 en 2016 gingen wij Meiinoar op reis en die reis gaat verder. De reis wordt intensiever

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

Stellingen Provinciale Staten

Stellingen Provinciale Staten Stellingen Provinciale Staten Thema s en onderwerpen Toelichting... 2 Algemene informatie... 3 Thema: Economie... 3 1.1 Samenwerking Duitsland *... 3 2.1 Landbouw... 3 3.1 Recreatie en toerisme... 4 Thema

Nadere informatie

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening ** Vastgesteld oktober 2014 Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening Visie verplaatsing nietagrarische bedrijven binnen het buitengebied Status: vastgesteld door de gemeenteraad van Houten d.d.

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20056 Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Portefeuillehouder: De heer J.C.F. Broekhuizen Behandelend ambtenaar: Mevrouw M. Mulder Onderwerp: Integrale

Nadere informatie

1. Inwoners en ondernemers zijn tevreden over de (publieks)dienstverlening van de gemeente Roosendaal.

1. Inwoners en ondernemers zijn tevreden over de (publieks)dienstverlening van de gemeente Roosendaal. MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN Maatschappelijke effecten kunnen worden gedefinieerd als de beoogde gevolgen van het gemeentelijk beleid voor de samenleving en geven daarmee antwoord op de vraag: Wat willen

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

Scenario Participatiewet 2013-2016 Iedereen doet mee, niemand aan de kant

Scenario Participatiewet 2013-2016 Iedereen doet mee, niemand aan de kant Scenario Participatiewet 2013-2016 Iedereen doet mee, niemand aan de kant Inzet MEEWERKEN tegenprestatie naar vermogen optima forma Uitgangspunten: Huidige beleidsuitspraken Vraagstelling: Is dit betaalbaar

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Samenleven > niet gelijk, maar gelijkwaardig > aantrekkelijke, ecologische woonstad > iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt Samenleven Mensen zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad n.v.t. W.F. Mulckhuijse (SP), R. Pet (GroenLinks), K.G. van Rijn (PvdA), K. Jongejan (VVD) In te vullen door Raadsgriffie Portefeuillehouder nvt nvt RV-nummer: RV-68/2008

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING Berkelland BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING met elkaar voor elkaar Verkort verkiezingsprogramma 2014-2018 Kijk voor het volledige CDA verkiezingsprogramma op onze website www.cdaberkelland.nl www.cdaberkelland.nl

Nadere informatie

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen 2014 - Enkhuizen Hieronder vind je het SP-verkiezingsprogramma voor gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Enkhuizen

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren Notitie versie 1.0 September 2016 Door Frea Haker (Gezond in ) Eveline Koks (Jongeren Op Gezond Gewicht) Anneke Meijer (Coördinatie Gezond Gewicht Fryslân

Nadere informatie

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting De begroting van de provincie Utrecht voor 2012 Een samenvatting Hoeveel gaat de provincie Utrecht in 2012 uitgeven? Waaraan en waarom? Dat leest u in deze samenvatting. U zult zien dat wij voor 2012 duidelijke

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

Kernwoorden programma Aalburg. ChristenUnie Aalburg

Kernwoorden programma Aalburg. ChristenUnie Aalburg Kernwoorden programma Aalburg ChristenUnie Aalburg 2014-2018 Hier vind u het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie in Aalburg in een notendop. De hoofdlijnen waar we de komende 4 jaar voor willen gaan.

Nadere informatie

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA!

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE 2014-2018 HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal Het kan anders Ons land verandert snel. Niet alleen kennen we op dit moment in Nederland financieel

Nadere informatie

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk...

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... Ik heb een vraag over zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... 1 Ik heb een laag inkomen en vind het moeilijk om werk te vinden... Ik wil me

Nadere informatie

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening DE VRAGEN VOOR HET BURGERBEGROTINSGFORUM OP 30 OKTOBER 2010 Groep 1: Leefbaarheid A. Zaal: Loungezaal. Gespreksleider: Jan Finkenflügel. 1 Het idee in de begroting is dat een goed voorzieningenniveau van

Nadere informatie

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans VVD- Best Verkiezingsprogramma 2014-2018 Best in Balans 20 oktober 2013 Best in Balans Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2014-2018 genaamd Best in Balans. Met dit verkiezingsprogramma willen we u laten

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg RHENEN IS VAN ONS ALLEMAAL! PROGRAMMA RAADSPERIODE 2014 2018 De PvdA wil dat Rhenen een gemeente is waar - iedereen gelijke kansen heeft - het veilig leven, wonen en werken is - het kwetsbare wordt beschermd

Nadere informatie

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ!

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! 1 NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! WaterlandNatuurlijk, lokaal onderscheidend van de landelijke partijen door onafhankelijke politiek. De inwoners van Waterland zijn heel goed in staat om zelf te kiezen waar

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK PERMANENTE BEWONING VAN RECREATIEWONINGEN STRUCTUURVISIE CONCEPT, DECEMBER 2014 KENMERK

GEMEENTE OLDEBROEK PERMANENTE BEWONING VAN RECREATIEWONINGEN STRUCTUURVISIE CONCEPT, DECEMBER 2014 KENMERK GEMEENTE OLDEBROEK STRUCTUURVISIE PERMANENTE BEWONING VAN RECREATIEWONINGEN CONCEPT, DECEMBER 2014 KENMERK 188197 Inhoudsopgave 1 Beleidskader 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Beleidsmatige aspecten 5 2 Toetsingskader

Nadere informatie

Coalitieprogramma s regio Oost

Coalitieprogramma s regio Oost Coalitieprogramma s regio Oost Van: Aan: C.c.: Datum: 7 juli 2014 H.M. Immink t +31 (0)55 3 686 868 e h.immink@bouwendnederland.nl Betreft: Coalitieprogramma s gemeenten regio oost Inleiding: 83 coalitieprogramma

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter!

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter! Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018 Meppel verdient Beter! Vastgesteld op de ledenvergadering van 25 november 2013 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van het CDA voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo, 5 november 2010 Begroting 2011-2014 Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo moet bezuinigen. Bezuinigen betekent dat de gemeenteraad vandaag besluit te stoppen met wat we gisteren

Nadere informatie

2.3 Programma 3: De werkende gemeente

2.3 Programma 3: De werkende gemeente 2.3 Programma 3: De werkende gemeente Wat willen we bereiken? Algemeen Als gemeente kiezen we voor een strategische focus op werken en leren. Door het versterken van de economische ontwikkeling in onze

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

AMSTERDAMMERS AAN HET WERK. Gemeentelijk werk voor tenminste het minimumloon

AMSTERDAMMERS AAN HET WERK. Gemeentelijk werk voor tenminste het minimumloon AMSTERDAMMERS AAN HET WERK Gemeentelijk werk voor tenminste het minimumloon 1 Samenvatting De weg uit armoede is werk. De vraag hoe mensen weer aan het werk geholpen kunnen worden is actueel. De flinke

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel Reg. nr.: Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel Reg. nr.: Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling 15-1 Collegevoorstel 1410136 Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling Onderwerp Toekomst huisvesting bibliotheek en Podium Boxtel Samenvatting De cultuur sector is vanwege de economische situatie volop

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 PARTIJ BENEDEN LEEUWEN

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 PARTIJ BENEDEN LEEUWEN VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 PARTIJ BENEDEN LEEUWEN WIJ ZORGEN voor onze GEMEENTE en voor BENEDEN LEEUWEN in het BIJZONDER WIJ ZORGEN voor onze GEMEENTE en voor BENEDEN LEEUWEN in het BIJZONDER Voorwoord

Nadere informatie

Nieuw perspectief voor Westerveld

Nieuw perspectief voor Westerveld Nieuw perspectief voor Westerveld Verkiezingsprogramma voor de gemeenteraad 2014 2018 1 STERK Westerveld is een nieuwe lokale politieke kiesvereniging in de gemeente Westerveld De politieke missie van

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen!

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen! PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma 2014-2018 Gewoon doen! 1 De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten Solidair, samen en een stimulerende (ondersteunende) overheid De PvdA werkt aan een solidaire

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT

VERKIEZINGSPROGRAMMA SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT Voor individuele vrijheid Voor sociale rechtvaardigheid Voor maatschappelijke verantwoordelijkheid SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT Rotterdam is van oudsher een havenstad, een

Nadere informatie

Met deze verkiezingseditie informeren wij u over onze motivatie, rode draad en ons verkiezingsprogramma en stellen wij u onze 19 kandidaten voor.

Met deze verkiezingseditie informeren wij u over onze motivatie, rode draad en ons verkiezingsprogramma en stellen wij u onze 19 kandidaten voor. Met deze verkiezingseditie informeren wij u over onze motivatie, rode draad en ons verkiezingsprogramma en stellen wij u onze 19 kandidaten voor. Gemeente Belangen Korendijk Gemeente Belangen Korendijk

Nadere informatie

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Opdrachtgever: Hans Tanis, Wethouder Onderwijs Auteurs: Hans Erkens en Diana Vonk Datum: 9 oktober 2013 Inleiding 1.1. Aanleiding

Nadere informatie

Bouwen in Vertrouwen SGP Overbetuwe

Bouwen in Vertrouwen SGP Overbetuwe Bouwen in Vertrouwen SGP Overbetuwe Verkiezingsprogramma 2014-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Samenleven... 3 Zondagsrust en 24-uurs economie... 3 Mantelzorg stimuleren en meer

Nadere informatie

BEELDVERSLAG 20 SEPTEMER 2017 VOOR DE TOEKOMST VAN SCHAIJK

BEELDVERSLAG 20 SEPTEMER 2017 VOOR DE TOEKOMST VAN SCHAIJK BEELDVERSLAG 20 SEPTEMER 2017 VOOR DE TOEKOMST VAN SCHAIJK SCHAIJK IN ÉÉN WOORD 3 EVEN OPWARMEN AAN TAFEL! 7 8 9 ANALYSE VAN DE OPBRENGST Trots Samenwerking Werelddorp Verbreden Normen En Waarden Zorg

Nadere informatie

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6 Index 1. Waar komen we vandaan? 1 2. Waar gaan we naartoe? 2 2.1 Missie 2 2.2 Visie 2 2.3 Doelstellingen 3 2.4 Strategie 4 2.4.1 Organisatie 4 2.4.2 Aanbod 4 2.4.3 Maatschappelijk rolmodel 4 2.4.4. Marketing

Nadere informatie

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Meerjarenplan Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Inleiding Dit meerjarenplan is het vervolg op het meerjarenplan 2009 2012. Veel uit het vorige plan is gerealiseerd, maar er zijn ook projecten

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma BEtrokken Noord-Beveland

Verkiezingsprogramma BEtrokken Noord-Beveland Verkiezingsprogramma BEtrokken Noord-Beveland BEN is een lokale politieke beweging, onafhankelijk van landelijke partijen, die toegankelijk wil zijn voor alle lagen van de bevolking van alle politieke

Nadere informatie

KOERSDOCUMENT SOCIAAL DOMEIN VIJFHEERENLANDEN Werkgroep Sociaal Domein Versie 1.0

KOERSDOCUMENT SOCIAAL DOMEIN VIJFHEERENLANDEN Werkgroep Sociaal Domein Versie 1.0 KOERSDOCUMENT SOCIAAL DOMEIN VIJFHEERENLANDEN 2018-2022 Werkgroep Sociaal Domein 22-06-2017 Versie 1.0 Inhoudsopgave Inleiding Visie Sociaal Domein Doelstellingen Sociaal Domein Meedoen in Vijfheerenlanden

Nadere informatie

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter,

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter, Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012 Voorzitter, In uw inleidende tekst geeft u aan dat zich niet wil laten gijzelen door het rijksbeleid en de daarbij behorende bezuinigingen. U wilt nu duidelijkheid

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

Slochteren: niet aan grenzen gebonden. Programma 2014-2018 Gemeenteraadsverkiezingen

Slochteren: niet aan grenzen gebonden. Programma 2014-2018 Gemeenteraadsverkiezingen Slochteren: niet aan grenzen gebonden Programma 2014-2018 Gemeenteraadsverkiezingen Afdeling PvdA Slochteren Slochteren, oktober 2013 Slochteren: niet aan grenzen gebonden Voor u ligt waarschijnlijk het

Nadere informatie

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010.

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Deze lokale politieke partij is voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

de jeugd is onze toekomst

de jeugd is onze toekomst de jeugd is onze toekomst vereniging van groninger gemeenten Bestuursakkoord Jeugd 2008-2012 In veel Groninger gemeenten zijn er kinderen met problemen. En daarvan krijgen er te veel op dit moment niet

Nadere informatie

Leefbaar Grashoek. Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014

Leefbaar Grashoek. Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014 Leefbaar Grashoek Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014 Kerngesprekken, met wie? November 2013: verenigingen: sport en spel December 2013: verenigingen

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen Op VVD Aalsmeer kun je rekenen De lokale VVD-fractie Aalsmeer/Kudelstaart Verkiezingsprogramma 2018-2022 1 Wat heeft VVD Aalsmeer de afgelopen jaren voor jou bereikt? Vanaf 2010 heeft de gemeenteraadsfractie

Nadere informatie

Voorstellen college n.a.v. de Kaderbrief 2018

Voorstellen college n.a.v. de Kaderbrief 2018 len college n.a.v. de Kaderbrief 2018 len Openbare Orde en Veiligheid 4 2 Veilige en leefbare buurten. Meer toezicht en handhaving in de openbare ruimte door het vergroten van de capaciteit stadstoezicht

Nadere informatie

Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043

Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043 Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043 Inleiding De overheid heeft besloten over te gaan het scheiden van de financiering van wonen en zorg. De overheid heeft ook besloten tot hervormingen van

Nadere informatie

KADERNOTA Venlo als Übergang in einem intelligenten. Grenzregion

KADERNOTA Venlo als Übergang in einem intelligenten. Grenzregion KADERNOTA 2017 Venlo als Übergang in einem intelligenten Grenzregion 1 Inleiding We bespreken een Kadernota die anders is dan we gewend zijn. Je vraagt je dan af waarom is dat zo? Zij de financiële resultaten

Nadere informatie

SCHOUWEN-DUIVELAND. PvdA Schouwen-Duiveland Verkiezingsprogramma 2014 VOORAL SOCIAAL bladzijde 1

SCHOUWEN-DUIVELAND. PvdA Schouwen-Duiveland Verkiezingsprogramma 2014 VOORAL SOCIAAL bladzijde 1 SCHOUWEN-DUIVELAND GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 VOORAL SOCIAAL Samen voor initiatief, zo heet het 10 puntenplan dat we samen met D66 en GroenLinks hebben opgesteld. Met dat plan laten we zien aan de

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld.

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld. rriercoj Gemeenteraad Barneveld Postbus 63 3770 AB BARNEVELD Barneveld, 27 augustus 2015 f Ons kenmerk: Ö^OOJcfc Behandelend ambtenaar: I.M.T. Spoor Doorkiesnummer: 0342-495 830 Uw brief van: Bijlage(n):

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg

Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg Inleiding Wij zijn CDA Woudenberg. Sinds jaar en dag een actieve partij binnen de gemeentepolitiek in ons dorp. Wij leveren een positieve bijdrage aan het

Nadere informatie

Duurzaamheid als drager voor gebiedsontwikkeling. Drs. ing. Bert Krikke Projectdirecteur

Duurzaamheid als drager voor gebiedsontwikkeling. Drs. ing. Bert Krikke Projectdirecteur Duurzaamheid als drager voor gebiedsontwikkeling Drs. ing. Bert Krikke Projectdirecteur Inhoud presentatie 0. Hoe omgaan met ambities 1. Wat is het Ecomunitypark 2. Voor wie is het park 3. Van samenwerking

Nadere informatie

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort Het sociaal domein Renate Richters Els van Enckevort Om te beginnen vijf stellingen Zijn ze waar of niet waar? - 2 - Stelling 1 Ongeveer 5% van de jeugdigen in Nederland heeft met (een vorm van) jeugdzorg

Nadere informatie

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. "Alles van waarde is weerloos"

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. Alles van waarde is weerloos Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018 Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard "Alles van waarde is weerloos" Lucebert Dat moet dus beschermd worden 1 December 2013 Inhoud 1. Maatschappelijke

Nadere informatie

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO Wat is de naam van uw partij? PvdA Hillegom Wie is uw lijsttrekker? Annemieke van Dijk en Fred van Loenen Wie is uw wethouderskandidaat? De PvdA heeft in Hillegom

Nadere informatie

Er komt zo snel mogelijk, na vaststelling van de verordening, een publieksversie, waarin de verschillende onderdelen worden uitgewerkt.

Er komt zo snel mogelijk, na vaststelling van de verordening, een publieksversie, waarin de verschillende onderdelen worden uitgewerkt. Opmerkingen/verzoeken Meer leesbare versie Graag zouden we zien dat er een meer leesbare/publieksvriendelijkere versie van de verordening komt. Er wordt in dit stuk er al wel vanuit gegaan dat iedereen

Nadere informatie

Handhavingsplan Openbare Orde en Veiligheid 2013 Wormerland

Handhavingsplan Openbare Orde en Veiligheid 2013 Wormerland splan Openbare Orde en Veiligheid 2013 Wormerland December 2012 Steller: R.Gorter Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3 2. Onderdelen openbare orde en veiligheid en openbare ruimte 4 3. Werkzaamheden BOA op grond

Nadere informatie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Quick scan re-integratiebeleid Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Doetinchem, 16 december 2011 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Doetinchem heeft op 18 december 2008 het beleidsplan

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PvdA Kapelle 2014-2018

Verkiezingsprogramma PvdA Kapelle 2014-2018 Verkiezingsprogramma PvdA Kapelle 2014-2018 De afgelopen jaren hebben zich in onze samenleving veel en verschillende veranderingen voorgedaan, zo ook in Kapelle. We zijn onder andere geconfronteerd met

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

COALITIEAKKOORD

COALITIEAKKOORD 1 COALITIEAKKOORD 2014-2018 INLEIDING Dit coalitieakkoord is gebaseerd op de verkiezingsprogramma s van de deelnemende partijen en de constructieve besprekingen tussen de coalitiepartners Ameland 82, CDA

Nadere informatie

7 speerpunten voor aanpak van winkelcriminaliteit

7 speerpunten voor aanpak van winkelcriminaliteit 7 speerpunten voor aanpak van winkelcriminaliteit ChristenUnie [NAAM GEMEENTE] Ruimte voor eigen tekst Foto Lijsttrekker Contactgegevens fractie Website datum Veilig Winkels 7 speerpunten voor aanpak van

Nadere informatie

Zienswijzen + gesprekken n.a.v. stopzetten van de subsidies

Zienswijzen + gesprekken n.a.v. stopzetten van de subsidies Zienswijzen + gesprekken n.a.v. stopzetten van de subsidies Toelichting. In het najaar van 2014 zijn maatschappelijke partijen in de gelegenheid gesteld om hun mening te geven of vragen te stellen over

Nadere informatie

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te Aanbevelingen Rekenkamer t.a.v. Drukte Amsterdam december 2016 Aanbevelingen We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te verbeteren. Vier aanbevelingen hebben betrekking op

Nadere informatie

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND Helmond, stad van het doen Het Helmond dat we voor ogen hebben is aantrekkelijk om te wonen, te leven en te werken. Er is plaats voor iedereen, ook voor hen die minder makkelijk meedoen in een samenleving

Nadere informatie