VERKIEZINGSPROGRAMMA Buigend Tij voor de leefbaarheid van ons eiland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 2018 Buigend Tij voor de leefbaarheid van ons eiland"

Transcriptie

1

2 VOORWOORD Leefbaar Schouwen-Duiveland is een lokale partij zonder enige binding met een provinciale of landelijke partij. Dat heeft als voordeel dat we niet gebonden zijn en ons voor 100% kunnen richten op wat er leeft en speelt op ons eiland. We staan middenin de eilandelijke samenleving. De meningen van inwoners en ondernemers spelen bij onze besluitvorming een prominente rol. We benaderen alles met gezond verstand en laten ons in onze keuzes leiden door duidelijkheid, menselijkheid en realisme. We willen vooral geen luchtkastelen bouwen, maar praktische uitvoering geven aan haalbare plannen die passen bij de aard en de omvang van onze gemeente en onze portemonnee. We leven in een dynamische wereld die voortdurend aan verandering onderhevig is. Het is onmogelijk om een dichtgetimmerd verkiezingsprogramma voor 4 jaar vast te stellen. Maatschappelijke ontwikkelingen maken dat beleid flexibel moet worden vastgesteld om snel en adequaat te kunnen handelen. De gemeente is er voor de inwoners, en niet andersom! pagina 2

3 INLEIDING De gemeente werkt met een Strategische Visie, Tij van de Toekomst. Een visie die op hoofdlijnen aangeeft waar de gemeente in 2040 wil staan. De visie is een leidraad, maar voor ons geen vast gegeven voor het opstellen van beleid. De visie is geschreven met de nadruk op de vergrijzing en de bevolkingskrimp die daar het gevolg van is. Bij de herijking moet gekeken worden of er meer nadruk gelegd kan worden op verjonging en een actief seniorenbeleid. We moeten niet over krimp spreken, maar over creatief wonen, leef- en vestigingsbeleid. Krimp is een keuze! De visie is een levend document, omdat deze continu om sturing en bijsturing vraagt. De gemeenteraad staat als hoogste en kaderstellend bestuursorgaan van het eiland aan het roer. Besturen betekent samenwerken. Hierdoor moeten we met inwoners, stads- en dorpsraden, ondernemers, verenigingen, stichtingen en andere (maatschappelijke) organisaties in gesprek blijven om gezamenlijk te blijven werken aan de leefbaarheid van ons eiland. De gemeente moet al deze partijen al in een vroeg stadium betrekken bij de ontwikkeling van voorgenomen plannen. De komende jaren blijven in het licht staan van bezuinigingen. Om de belastingen voor onze inwoners niet met meer dan de inflatiecorrectie te verhogen, pakken we nieuwe initiatieven (nieuw beleid) niet zomaar op en zetten we in op verdere bezuinigingen door taken, activiteiten en/of projecten te schrappen. In dit verkiezingsprogramma kunt u lezen waar wij de komende raadsperiode het Tij willen buigen. Leeswijzer Om de herkenbaarheid met het Tij van de Toekomst zo groot mogelijk te houden, is ons verkiezingsprogramma in de thema s Werken, Wonen en Verblijven ingedeeld. Als verbinding met de gemeentelijke organisatie is ook hier een vierde thema, namelijk Organisatie en bestuur toegevoegd. Tot slot zijn de structurele baten en lasten van dit verkiezingsprogramma opgenomen in het hoofdstuk financiële positie. Elk standpunt heeft een unieke code meegekregen die de volgende betekenis heeft: S1 P1 OX S = Het standpunt van onze partij: wordt doorgenummerd; P = De koppeling met de programmabegroting : O = nummering sluit aan bij de hoofdstuknummering van de programmabegroting; De koppeling met het overdrachtsdocument Tij van de Toekomst: nummering sluit aan bij het paginanummer van de gestelde open vraag; = Het standpunt heeft ten opzichte van de programmabegroting een structureel financieel gevolg: De verwerking van dit financiële gevolg is met een verwijzing naar het standpuntnummer opgenomen in het hoofdstuk financiële positie. X = Indien dit staat opgenomen achter de tekens P, O en/of, betekent dit dat er geen koppeling is met de programmabegroting, het overdrachtsdocument en/of dat het standpunt ten opzichte van de begroting geen structurele financiële gevolgen heeft. pagina 3

4 INHOUDSOPGAVE SPEERPUNTEN... 5 WERKEN... 6 Veiligheid en integrale handhaving... 6 Lokale economie en recreatie... 6 Werk en inkomen... 8 Milieu... 9 Bouwen aan ruimte WONEN Veiligheid en integrale handhaving Verkeer en openbare ruimte Lokale economie en recreatie Onderwijs Cultuur en sport Werk en inkomen Milieu Bouwen aan ruimte Welzijn en zorg VERBLIJVEN Veiligheid en integrale handhaving Verkeer en openbare ruimte Lokale economie en recreatie Cultuur en sport ORGANISATIE EN BESTUUR LOKALE HEFFINGEN VERBONDEN PARTIJEN GRONDEXPLOITATIE FINANCIËLE POSITIE KANDIDATEN pagina 4

5 SPEERPUNTEN Het gemeentelijk toezicht op straat wordt uitgebreid en geprofessionaliseerd en het cameratoezicht wordt breder ingezet dan alleen Renesse. Na onderzoek van de economische effecten wordt overwogen om de parkeerfunctie op het Havenplein in de wintermaanden terug te brengen. Buiten de maanden juli en augustus kan er gratis geparkeerd worden aan de stranden. Parkeren aan de Brouwersdam blijft gratis. Gemeentelijke opdrachten moeten waar mogelijk eilandelijk worden aanbesteed. Zo dient niet standaard op de laagste prijs maar meer op kwaliteit te worden gegund. Onze stranden zijn belangrijke verblijfsgebieden voor inwoners en toeristen. Om het verblijf zo aangenaam mogelijk te maken komen er meer openbare toiletten en stranddouches. Jachthaven van de toekomst moet vooral een jachthaven zijn en geen woningbouwproject. Er dient een intensieve samenwerking tussen het basis- en voortgezet onderwijs te worden opgericht om zo een goede doorstroming voor behoud van het voorgezet onderwijs op het eiland te bewerkstelligen. Lokale evenementen geven een economische impuls voor de kern. Kosten zoals gebruik van gemeentelijke voorzieningen en precariobelasting wordt afgeschaft. Kunstgrasvelden worden waar mogelijk aangelegd. Het hebben van betaald werk is voor iedereen de zekerheid van een vast inkomen. De gemeentelijke jobhunter werkt voor iedereen, dus ook voor inwoners zonder uitkering. Verplicht vrijwilligerswerk door uitkeringsgerechtigden mag niet leiden tot minder banen. De gemeente gaat niet verder dan de wettelijk verplichte milieueisen. Bij woningbouwplannen moet meer ruimte zijn voor vrije kavels. De welstandsnota moet praktisch en realistisch worden toegepast. Voorzieningen moeten zo dicht mogelijk bij iedere kern behouden worden. Het strategisch kopen en herbestemmen van gebouwen en/of dorpshuizen kan hiervoor worden ingezet. Zelfredzaamheid is het uitgangspunt maar er moet altijd hulp geboden worden aan hen die het nodig hebben. Geen belastingverhoging voor onze inwoners. pagina 5

6 WERKEN Veiligheid en integrale handhaving Voor het keurmerk veilig ondernemen is het van belang dat de bereidheid bij ondernemers groot is. Het opstarten hiervan moet gebeuren onder regie van het Hoofd Bedrijfschap Detailhandel, dan wel de Vereniging voor Midden- en Klein Bedrijf. De praktijk wijst uit dat ondernemers alleen al door de intensieve tijdsinvestering weinig tot geen interesse hebben. Het keurmerk veilig ondernemen wordt dan ook afgeschaft. S1 P1 OX X Lokale economie en recreatie Het getij in de Grevelingen dient te worden teruggebracht ter bevordering van de waterkwaliteit. Hiervoor moet in de Brouwersdam een installatie worden aangebracht die dat kan bewerkstelligen. Als gevolg hiervan kan de Grevelingen in noodsituaties als waterberging worden gebruikt. Het aanbrengen van een zogenaamde Getijdencentrale kan een bedreiging zijn voor de door ons gewenste watereconomie maar ook voor de landbouw. Zo is de verwachting dat door de impact van de stroomgebieden het vaar- en duikgebied alleen al zal verkleinen. Daarnaast zal het strand nog verder afkalven dan het tot nu toe al doet. Er is nu al een hogere frequentie van zandsuppletie noodzakelijk. Deze noodzaak zal alleen maar toenemen. Voor de landbouw komt er bij het terugbrengen van het getij een grotere kweldruk rond de Grevelingen. De gevolgen moeten in beeld worden gebracht, te beginnen met een nulmeting. In de onderzoeken dient men minimaal rekening te houden met deze bedreigingen en gevolgen. De uitkomsten van dit onderzoek wachten we af. Agrariërs maken nu voor zoet water onder andere gebruik van het Volkerak-Zoommeer. Indien het Rijk besluit dit Meer brak te maken, zal eerst een oplossing voor het zoetwaterprobleem gevonden moeten worden. Er moet voor de landbouw voldoende zoet water beschikbaar blijven. S2 P3 O18 X Er zal een testcentrum gerealiseerd worden dat onderzoek gaat doen naar de mogelijkheden van energiewinning uit laag getij. Hier kunnen meerdere activiteiten omheen ontplooid worden welke kunnen bijdragen aan een hotspot Grevelingendam. De Brouwersdam is al jaren een hotspot en is zo groot geworden om wat hij is. De rust, de ruimte en het vrijheid-blijheid-gevoel maken dat dit een zeer geliefd recreatiegebied is voor inwoners en bezoekers. Deze hotspot mag verder ontwikkeld worden, maar moet niet veranderen in een afgebakend kermisterrein met betaald parkeren. S3 P3 O18 X Het Kustlaboratorium kan zich op de gewenste locatie vestigen, maar de gronden dienen niet de bestemming natuur te krijgen. S4 P3 O19 X Een gezond ondernemersklimaat vraagt om een positieve en actieve houding van de gemeente. Niet benadrukken hoe het niet kan, maar kijken hoe het wel kan. Zo ontstaat er geen ontmoedigingsbeleid, maar een aanmoedigingsbeleid. Er zijn al belangrijke meetbare slagen gemaakt. Het is vooral van belang dat de gemeente niet op de stoel van de ondernemer gaat zitten. De ondernemer weet als geen ander wat de markt vraagt en als gemeente moeten we er door snelle procedures voor blijven zorgen dat de ondernemer snel en adequaat kan inspelen op de constant veranderende marktvraag. Het ondernemersdossier heeft als doel de communicatie pagina 6

7 tussen bedrijven en overheid te vergemakkelijken en tot eenvoudige en overzichtelijke vormen van informatie-uitwisseling van gegevens te komen. Dit is een succes gebleken en in 2013 mag Schouwen-Duiveland zich van de Kamer van Koophandel koploper noemen als het gaat om gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers. Voor de ondersteuning van (startende) ondernemers is de Kamer van Koophandel het eerste aanspreekpunt. De gemeente faciliteert de (startende) ondernemer met het digitaal ondernemersdossier. S5 P3 O22 X De bedrijfscontactfunctionaris is en blijft het eerste fysieke aanspreekpunt bij de gemeente, maar krijgt een stevigere bestuurlijk gedekte rol. Binnen door het college afgebakende kaders moet hij publiekstrekkende bedrijven benaderen om ze te verzoeken zich op het eiland te vestigen en aan te geven dat de gemeente dit voor hen in faciliteert. Hierbij dient samengewerkt te worden met Economische Impuls Zeeland. Er wordt halfjaarlijks gerapporteerd over de vorderingen. S6 P3 O22 X De gemeente houdt reeds zoveel mogelijk rekening met de effecten van haar bedrijfsvoering op mens, milieu en maatschappij. Zo proberen we bijvoorbeeld waar mogelijk energie te besparen, afval te scheiden of mensen met een beperking in dienst te nemen. Hiermee stimuleren we het duurzaam ondernemen. Iedere ondernemer heeft een eigen verantwoordelijkheid, maar vooral belangrijk, een eigen keuze om hier ook aan mee te werken. Als gemeente hebben we hier niet meer dan een actieve informatieve rol. Zo kunnen we ondernemers naar het juiste Rijksloket verwijzen waar bijvoorbeeld middelen beschikbaar zijn die kunnen worden ingezet om maatschappelijk ondernemen te stimuleren S7 P3 O22 X (Bouw)projecten als herbestrating of onderhoud aan gemeentelijke gebouwen die toch op korte termijn in de planning staan, dienen naar voren te worden gehaald. Dit stimuleert de (lokale) economie en bevordert de werkgelegenheid. S8 P3 O22 X Vanuit de eilandelijke ondernemers is er voor duurzaam ondernemen een grote maatschappelijke betrokkenheid waarneembaar. Hier moeten we trots op zijn. Zonder deze betrokkenheid is de gemeente nergens. Ondernemers moeten hierin dan ook ten volle worden ondersteund en gefaciliteerd. Daar ligt een belangrijke rol voor het Centrum voor Duurzame Arbeid. S9 P3 O23 X Niet alleen de gemeente is verantwoordelijk voor bruisende winkelgebieden. Hier ligt een gedeelde verantwoordelijkheid. Zo heeft de gemeente geen zeggenschap over de soms abnormale hoge huren die voor bedrijfspanden worden gevraagd. Huursommen die passen bij de aard en omvang van de winkelgebieden zouden kunnen bijdragen aan het voorkomen van leegstand en verpaupering. Het uitrollen van glasvezelkabel dient aan de markt te worden overgelaten. Kabelbedrijven doen voldoende aan de invoering van breedband, hierdoor is het niet noodzakelijk zelf te investeren in de aanleg van glasvezel. Dat wil niet zeggen dat we geen rol hebben bij de uitrol ervan. Onze rol beperkt zich echter tot een organisatorische zoals het coördineren van graafwerkzaamheden en het verlenen van vergunningen. S10 P3 O22 X pagina 7

8 Agrarische bedrijven moeten de mogelijkheid krijgen om andere activiteiten binnen hun bedrijf te ontwikkelen (nieuwe economische dragers). S11 P3 O22 X In de Vluchthaven Bruinisse geven we voorrang aan watergebonden bedrijvigheid. De economische kansen op het gebied van het stimuleren van de binnenvaart dient optimaal benut te worden. Bovenwettelijke beperkende maatregelen worden opgeheven. S12 P3 O18 X Werk en inkomen De drie grote decentralisaties, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, Jeugdzorg en Participatiewet, zijn budgettair neutraal in de begroting opgenomen. Binnen het sociaal deelfonds zal het Rijk ombuigingstaakstellingen en efficiencykortingen doorvoeren welke grote nadelige financiële consequenties hebben. Er wordt naar aanleiding van de meicirculaire een voorziening sociaal domein getroffen. S13 P6/9 O14 X Het hebben van betaald werk geeft mensen de zekerheid van een vast inkomen. Voldoende werkgelegenheid zorgt voor die zekerheid. Werkloosheid moet worden bestreden door mensen actief te begeleiden naar een andere baan of naar het starten van een eigen bedrijf. De begeleiding moet geen standaard traject zijn, maar toegespitst op de persoon. De een heeft nu eenmaal meer een steuntje in de rug nodig dan de ander. Om zoveel mogelijk een beslag op de algemene middelen (dus budgettaire ruimte) te voorkomen moet er nog strakker worden ingezet op het voorkomen en sneller uitstromen van bijstandsgerechtigden. In 2012 heeft de jobhunter alleen al 75 inwoners in een reguliere baan kunnen plaatsen. Deze éénvrouwsfunctie wordt dan ook voor een jaar met een persoon uitgebreid waarna de effecten worden geëvalueerd. De werkzaamheden van de jobhunter zijn er op gericht te voorkomen dat een inwoner in de bijstand terecht komt. De jobhunter werkt voor iedereen, dus ook voor inwoners zonder uitkering. Dat betekent dat daarbij een stevig communicatietraject moet worden ingezet. Het re-integratietraject Work-first blijft gehandhaafd. S14 P6 O23 X Voor jongeren tot 27 jaar kennen we voor het aanvragen van een bijstandsuitkering de wachtregeling van 4 weken. Ervaringscijfers geven aan dat 30% na de wachtregeling niet meer terugkomt voor het aanvragen van een bijstandsuitkering. Deze wachtregeling blijkt dus een prikkel te geven om zelf actief werk te zoeken. Deze wachtregeling wordt opgerekt zodat deze voor alle nieuwe aanvragen om een bijstandsuitkering gelden. S15 P6 O23 X In 2014 dient een aanvang gemaakt te worden met het opstellen van beleid voor de tegenprestatie naar vermogen. Tegenprestatie naar vermogen is een relatief nieuw instrument om een bijstandsgerechtigde naar vermogen maatschappelijk nuttige werkzaamheden te laten verrichten als tegenprestatie voor de uitkering. Een tegenprestatie van 28 uur per week of meer is meer een verkapte arbeidsrelatie dan een tegenprestatie naar vermogen. Voor de betrokkene blijft namelijk de sollicitatieplicht van kracht en hij of zij dient hiervoor ook de tijd te krijgen. Uitgangspunt is en blijft terugkeer in een reguliere baan. Voor de invulling van de tegenprestatie naar vermogen moet zoveel mogelijk geprobeerd worden aansluiting te vinden bij iemand zijn achtergrond. Uitgangspunt is dat de tegenprestatie geen verdringing op de arbeidsmarkt mag zijn. Uit de beleidsnota zal duidelijk moeten blijken waar de grens ligt. pagina 8

9 Mensen die om welke reden dan ook niet meer terug kunnen naar een reguliere baan maar afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering moeten we ook blijven begeleiden. Zo kunnen we voorkomen dat ze in een sociaal isolement raken. Passend bij de persoon kan bijvoorbeeld worden ingezet op vrijwilligerswerk. S16 P6 O23 X Beschut werk is alleen toegankelijk voor mensen die niet in een reguliere baan geplaatst kunnen worden. De mensen die gebruik maken van de dagbesteding vallen hier ook onder. Er zal hier een koppeling gelegd moeten worden, te beginnen bij het centraliseren onder de vlag van de Zuidhoek. Dagbesteding zoals de kinderboerderij moet blijven bestaan. Er is een doelgroep die niet binnen beschut werk valt, maar die ook niet in een reguliere baan te plaatsen is. De mensen met een zogenaamde indicatie Sociale Werkvoorziening (SW-indicatie). De SW-indicatie wordt echter uitgefaseerd. Voor deze mensen, maar ook voor hen die anders een SW-indicatie zouden hebben gekregen, dient een voorziening te worden getroffen. Deze voorziening moet voorkomen dat mensen die niet (meer) binnen het beschut werk vallen, tussen wal en schip raken. S17 P6 O23 X Wie aanklopt bij de gemeente met (problematische) schulden moet direct worden geholpen. De lijnen met Zeeuwland en Delta moeten kort zijn. Zodra er achterstand van twee maanden ontstaat, moet dit bij de gemeente worden gemeld zodat er preventief actie kan worden ondernomen. Geen wachttijden, want dat maakt de problemen en de stap naar hulp alleen maar groter. S18 P6 OX X Voor wat betreft het minimabeleid moet de gemeente de mensen actief benaderen om ze te wijzen op de financiële (extra) regelingen. Om de doelgroep goed te kunnen bereiken is een optimale samenwerking met andere partijen van het grootste belang. S19 P6 OX X De hertenkampen en ijsbanen nemen een belangrijke functie in als beleving van de openbare ruimte, maar zijn in beginsel geen gemeentelijke taak. Het beheer en onderhoud wordt ondergebracht bij de Zuidhoek. S20 P6 O23 X Milieu De gemeente gaat niet verder dan de wettelijk verplichte milieueisen. Zo wordt bijvoorbeeld de niet wettelijk verplichte certificering duurzaam onkruidbeheer (DOB) losgelaten. Er worden alleen wettelijk toegestane chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt. Deze werken effectief en daardoor in dit geval efficiënt. Als gevolg hiervan worden ook de ambities op het eigen milieubeleid, zoals dat afgelopen jaren is ingevuld met de milieumodules, losgelaten. Milieueducatie is binnen het reguliere binnenschoolse onderwijs reeds een verplichting. Scholen zijn dan ook de aangewezen instituten om milieueducatie te verzorgen. De subsidie op de niet verplichte buitenschoolse milieueducatie wordt stopgezet. S21 P7 OX Wanneer op economische basis, dus zonder welke subsidie dan ook, investeringen op duurzame energie verantwoord zijn denken we hierin mee. Op dit moment zijn de investeringen die nodig pagina 9

10 zijn om te komen tot duurzame energie torenhoog, en dus zonder subsidie niet mogelijk. Bovendien zijn de effecten niet te overzien. Ten aanzien van windenergie ondersteunen we geen nieuwe plannen. Voor het bestaande plan van windmolens aan de Krammersluizen moeten we, in samenspraak met de Provincie, voorkomen dat er ook windmolens op de Grevelingendam geplaatst worden. Het plaatsen van zonnepanelen is een eigen keuze waar de gemeente ruimte voor moet bieden. S22 P7 O18 X Natuurvriendelijke oevers zijn niet alleen goed voor het milieu maar ook voor de kosten. Deze oevers worden waar technisch mogelijk dan ook aangelegd bij renovatie. S23 P7 OX X Bouwen aan ruimte Bij nieuwbouwprojecten van bedrijfspanden zal zorgvuldig moeten worden afgewogen of dit nodig is en of bedrijven zich niet in bestaande bedrijfspanden kunnen vestigen. De regels om bestaande bedrijfspanden aan de huidige eisen te laten voldoen, dienen dan ook zo soepel mogelijk te zijn. Tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan moet hier in de ruimste zin van het woord worden ingezet. De tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan is met de crisis- en herstelwet opgerekt van vijf naar tien jaar. Hiermee kan de tijdelijke afwijking bij de reguliere tienjaarlijkse herziening van het bestemmingsplan worden geformaliseerd. Op deze manier wordt voorkomen dat ondernemers met een dure tussentijdse bestemmingsplanwijziging worden geconfronteerd. De gemeente geeft de markt meer ruimte door alleen kaderstellend flexibele bestemmingsplannen vast te stellen. Omgevingskwaliteiten worden geborgd door de welstandnota. Daarnaast kennen we het wettelijk repressief welstandstoezicht waardoor we niet angstig moeten zijn voor excessen. S24 P8 O22 X De mosselsector zit al geruime tijd in zwaar weer. Het is hard vechten en duur investeren voor een duurzame toekomst. De mosselsector moet volop de ruimte krijgen. Op het water voor de mosselzaadinvanginstallaties en op het land voor de opslag. Alleen zo kan deze sector zich toekomstbestendig ontwikkelen. S25 P8 O19 X Zilte landbouw moet op het hele eiland mogelijk zijn. De kuststrook is namelijk vrijwel geheel toegewezen aan de natuur. Bij verzilting van de gronden moet rekening gehouden worden met de omliggende landbouwgronden en voorkomen worden dat deze niet ook verzilten. Innovatieve landbouw als teelt op het water in grote bassins zou in samenwerking met de sector onderzocht kunnen worden. De gemeente heeft hier een faciliterende rol. S26 P8 O19 X Om te voorkomen dat groei in economisch opzicht ten koste gaat van het Zeeuwse 'groen en blauw', worden aan nieuwe ontwikkelingen door de Provincie verschillende voorwaarden gesteld. Eén daarvan is het principe van verevening, oftewel 'groen voor rood'. Wie in het buitengebied een economische activiteit wil ontplooien en daarbij de omgevingskwaliteiten aantast, moet deze aantasting verevenen. Dit kan op verschillende manieren, maar moet altijd een investering zijn in het landschap, natuur of milieu en in verband staan met het initiatief. Er moet op aangedrongen worden dit principe los te laten. Het legt te veel druk op de investeringsmogelijkheden. S27 P8 OX X pagina 10

11 WONEN Veiligheid en integrale handhaving De definitie van het begrip veilig is volgens het woordenboek: vrij van gevaar ~ beschermd tegen gevaar. Buiten het feit dat niemand volledig vrij van gevaar kan zijn is daarbij het begrip veilig voor iedereen verschillend. Waar de een zich veilig voelt, voelt de ander zich onveilig. Buiten de eigen verantwoordelijkheid van inwoners en bezoekers moeten ambulance, brandweer en politie binnen wettelijk gestelde tijden hulp kunnen bieden waar dat nodig is. Dit verhoogt het veiligheidsgevoel en daarmee ook de leefbaarheid. Veiligheid is een van de basistaken van de gemeente. Meer blauw op straat is binnen de lokale politiek een loze kreet. De tijd dat de burgemeester nog over de inzet van blauw op straat ging, is al jaren voorbij. Daarbij zal de komende jaren door Rijksbeleid (zoals de invoering van de landelijke politie) nog minder politie-inzet worden verwacht. Vooral plattelandsgemeenten zijn hiervan de dupe. Hierdoor zullen we de buitengewoon opsporingsambtenaren verder moeten professionaliseren. Zo dienen toezichthouders te worden opgeleid tot buitengewoon opsporingsambtenaar. Handhaven is een vak. Een opsporingsambtenaar in de openbare ruimte is een eigen ambacht dat fundamenteel verschilt van de politie. De opsporingsambtenaren moeten dan ook geen gemeentepolitie worden. Handhaving van verkeersregels zouden in overleg met de politie wel onder de gemeente kunnen gaan vallen. Wie keer op keer een bekeuring thuis krijgt voor te hard rijden, laat het op den duur wel. Het attenderen van weggebruikers op hun snelheid met smileys werkt preventief goed. Hiervan worden er dan ook een aantal meer aangekocht. Om de beste opsporingsambtenaren te krijgen dient de functie qua inhoud en salariëring te worden verzwaard. Let wel: niet alles kan voorkomen worden. Eigen verantwoordelijkheid en gezond verstand mogen niet uit het oog verloren worden. S28 PX O27 Op het gebied van het tegengaan van overlast en vandalisme is een breed scala aan functies inzetbaar. Straatcoaches, SUS-teams, politie en welzijnswerkers. Het is niet altijd duidelijk wie nu waar voor verantwoordelijk is. Straatcoaches en SUS-teams zijn een gevolg van het terugtredende blauw op straat waar we als gemeente niks over te zeggen hebben. Het zijn antwoorden van de gemeente op dit ongewenste gevolg. Naar de inwoner moet duidelijk het verschil worden uitgelegd. De ingezette weg ter bestrijding van vandalisme blijkt zijn vruchten af te werpen. Zo is er een dalende lijn waarneembaar in de schade aan alleen al de gemeentelijke eigendommen. De camerabewaking in Renesse heeft bewezen succesvol te zijn. Laat camera s maar vastleggen wie er komt voor de gezelligheid en wie er komt om moedwillig rotzooi te trappen. Verstoorders van het openbare leven moeten daarbij direct worden opgepakt en aangepakt. Het zogenoemde lik op stuk beleid wordt voortgezet. Cameratoezicht helpt niet alleen de politie bij het uitvoeren van haar taken, maar verhoogt ook de veiligheid, en dus de leefbaarheid. Hangplekken ontstaan uit zichzelf en indien deze niet tot overlast leiden kunnen ze ook gewoon blijven. Er is een wezenlijk verschil tussen overlast en overal last van. Ook de jeugd verdient een plaats. Bij overlast worden de straatcoaches ingezet, de ervaringen zijn goed. Cameratoezicht dient indien nodig (tijdelijk) ook op andere plaatsen te worden ingezet. S29 P1 O27 X pagina 11

12 De bestrijding van overlast in een uitgaanscentrum als Renesse is een gedeelde verantwoordelijkheid van ondernemers en gemeente. Renesse zal nooit een stiltecentrum worden. Van oudsher is de belasting op dit gebied echter hoger dan in andere kernen op het eiland. Om de overlast tot een minimum te beperken, zijn er SUS-teams in het leven geroepen. De financiering hiervan wordt gedeeld gedragen. Het inrichten van Bedrijfsinvesteringszones (BIZ) leidt voor de ondernemers tot een eerlijke financiering. De procedure om te komen tot Bedrijfsinvesteringszones dient op de juiste wijze te worden uitgevoerd en dient gefaciliteerd te worden door de gemeente. Dit liet de vorige keer te wensen over. S30 PX O27 X De coördinatie van huiselijk geweld en tijdelijke huisverboden ligt bij het Veiligheidshuis. Tijdens tijdelijke huisuitzettingen is de hulpverlening bijzonder actief. Dit maakt een snel ingrijpen makkelijker. De burgemeester moet deze bevoegdheid dan ook vooral in overleg met het Veiligheidshuis in de volle breedte blijven inzetten. Huiselijk geweld is met een nachtje cel of een boete niet opgelost. S31 P1 OX X De term milieuklachtenlijn is verwarrend. Aan de regionale samenwerking wordt voorgesteld de term milieu te laten vervallen, zodat het de klachtenlijn wordt. S32 P1 O27 X Per 1 januari 2014 wordt de grens voor het gebruik van alcohol algemeen 18 jaar. Met 18 jaar wordt de wettelijke volwassenheid bereikt en komt de eigen verantwoordelijkheid kijken. Er moet sterker ingezet worden op het voorkomen van alcoholmisbruik bij de jeugd door middel van preventieve praktijkvoorlichting en het blijven hameren op de primaire verantwoordelijkheid van de ouders. Neem ze eens mee naar een alcoholontwenningskliniek. Om deze kleine doelgroep die te maken heeft met alcohol- of drugsgebruik in beeld te krijgen dient er aangedrongen worden op een toegankelijke registratie van het aantal gevallen ervan. S33 P1 O29 X Verkeer en openbare ruimte De herinrichting van het Havenplein heeft zijn beslag gehad en is jaarrond autovrij gemaakt. De (sfeer)inrichting zoals groen, adequate fietsenrekken en invalidenparkeerplaatsen laat nog te wensen over. Hier zal nadere invulling aan gegeven moeten worden. Medio 2014 dienen de economische effecten in beeld te worden gebracht. Dit kan leiden tot een heroverweging waarbij gedacht kan worden aan het terugbrengen van de parkeerfunctie in de winterperiode. S34 PX OX X Zwaar verkeer in de historische binnensteden en dorpen op het eiland moet tot een minimum worden beperkt. Bij reconstructies van straten en wegen zou gekozen moeten worden voor bestratingsmateriaal dat trillingen en geluidsoverlast tot een minimum beperkt. Handhaving op de venstertijden in Zierikzee moet worden gecontinueerd. S35 PX OX X Het weren van landbouwverkeer op de Calandweg heeft nog steeds prioriteit. Het kwaliteitsnetwerk landbouwverkeer dient verder te worden opgepakt. Op het traject tussen Burgh-Haamstede en Zierikzee zullen waar mogelijk parallelwegen moeten worden aangelegd. Daarnaast zal in 2015 met die nieuwe concessie openbaar vervoer bewerkstelligd moeten worden dat ook de lijndienstbussen binnen afzienbare tijd niet meer over de Calandweg rijden. pagina 12

13 Daarmee komt er een einde aan het idee dat dit een doorgaande weg is. Auto s zullen zoveel mogelijk gestimuleerd moeten worden via de N59 Zierikzee te betreden. S36 P2 OX X Bewoners zijn als belevers van de groenkwaliteit goede graadmeters. Er lijkt verschil te zijn in de kwaliteit van het openbaar groen in de verschillende kernen. In het te herijken groenbeleidsplan zal dit onderzocht moeten worden. Dit is bij uitstek een beleidsonderdeel dat geschikt is voor actief burgerschap. Indien gemeentelijke bomen significante problemen en/of overlast opleveren voor inwoners en/of bedrijven, dienen deze direct te worden teruggesnoeid of geveld. Lokale economie en recreatie Het Masterplan Renesse heeft absolute prioriteit en wordt in 2014 actief opgepakt. S37 P2 O28 X S38 P3 O27 X Alle weggebruikers hebben een eigen verantwoordelijkheid. Om de verkeersveiligheid voor kwetsbare groepen zoals fietsers en wandelaars zoveel mogelijk te bevorderen blijft de gemeente inzetten op het aanleggen van vrij liggende fiets- en wandelpaden. Er dient actief gezocht te worden naar subsidiemogelijkheden. De constructieve externe overlegstructuren, zoals we deze kennen met de wegbeheerders, worden hiervoor actief ingezet. S39 P3 OX X Onderwijs De kern van burgerschapsonderwijs bestaat uit het leren functioneren in een democratische gemeenschap. De maatschappelijke stage in het voorgezet onderwijs maakt deel uit van deze burgerschapsopdracht. Momenteel werkt dit niet naar behoren. Binnen de lokale educatieve agenda dienen specifieke projecten te worden ontwikkeld. Zo kan de gemeente een budget vaststellen en de uitvoering in samenwerking met de school in het kader van burgerschapsonderwijs vastleggen. S40 P4 O28/39 X Als een kind niet zelfstandig naar school kan, is er leerlingenvervoer. Bijvoorbeeld bij ziekte, een handicap of gedragsproblemen. Maar wat voor onze gemeente nog belangrijker is: soms kan een kind hier ook gebruik van maken omdat de school ver weg is. Voor- en vroegschoolse educatie is belangrijk om leerachterstanden (in lees- en rekenonderwijs) en daarmee passend onderwijs te voorkomen. Binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin, namelijk vanuit de consultatiebureaus, wordt de vroegsignalering van kinderen die mogelijk een ontwikkelachterstand kunnen oplopen, vormgegeven. Het leerlingenvervoer wordt voor deze doelgroep eveneens toegankelijk gemaakt. S41 P4 OX X De opheffingsnorm, oftewel het wettelijk bepaalde minimum aantal leerlingen, staat nu op 23. De Onderwijsraad adviseert om dit op te rekken naar 100. Voor ons eiland is dit onacceptabel in 2017 zouden hierdoor al de eerste 15 scholen moeten sluiten. De Onderwijsraad geeft aan dat op kleine scholen de kwaliteit onder druk kan komen te staan. De kwaliteit van het onderwijs moet dan ook boven de huisvesting gaan. Vanuit de uitwerking van de onderwijsvisie moet in 2014 een aanvang worden gemaakt om toekomstbestendig te worden. Hierbij kan gedacht worden aan brede scholen in de vorm van boerderijscholen in het buitengebied. Deze brede pagina 13

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma Verkiezingsprogramma Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financiën... 4 3 Economie en Ondernemerschap... 5 4 Milieu en Duurzaamheid... 7 5 Sociaal domein... 9 6 Onderwijs...13 7 Wonen en Ruimtelijke Ordening...16

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

Respectvol samen-leven

Respectvol samen-leven Respectvol samen-leven Verkiezingsprogramma CDA WAALWIJK 2010-2014 1 Grondslag Het CDA is een moderne christen-democratische volkspartij. Voor het CDA staat de totale gemeenschap centraal. Daarom vindt

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014 2018. Tijd voor andere politiek

Verkiezingsprogramma 2014 2018. Tijd voor andere politiek Verkiezingsprogramma 2014 2018 Tijd voor andere politiek Inhoud INLEIDING... 4 LEESWIJZER... 5 1. BURGER EN BESTUUR (INTERACTIEF OMMEN)... 5 1.1. Bestuur... 5 1.2. Dienstverlening... 6 1.3. Communicatie

Nadere informatie

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis!

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen 2014-2018 Gulpen-Wittem daar ben ik thuis! Inleiding: Woensdag 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen.

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Raalte 2014-2018. VoorRaalte Nu vooruit... En verder

Verkiezingsprogramma D66 Raalte 2014-2018. VoorRaalte Nu vooruit... En verder VoorRaalte Nu vooruit... En verder 1 DEMOCRATIE EN TRANSPARANTIE VOOR RAALTE Voorwoord 3 1. Jeugd, Werk, Zorg 4 2. Onderwijs 8 3. Economie & Werkgelegenheid 12 4. Kunst & Cultuur 15 5. Duurzaamheid 18

Nadere informatie

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF MEERJARENPROGRAMMA GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF een nadere uitwerking van de toekomstvisie en het collegeprogramma 2014 2018 Hardenberg September 2014 I N LEIDING Op 23 april 2013

Nadere informatie

Coalitieprogramma. Gemeente Weert. Raadsperiode 2014 2018

Coalitieprogramma. Gemeente Weert. Raadsperiode 2014 2018 Met iedereen aan boord verder! Coalitieprogramma Gemeente Weert Raadsperiode 2014 2018 Definitieve versie: 30 april 2014 Coalitieprogramma Het coalitieprogramma geldt voor de raadsperiode van 2014-2018.

Nadere informatie

KIEST VOOR VERBONDENHEID

KIEST VOOR VERBONDENHEID KIEST VOOR VERBONDENHEID Verkiezingsprogramma 2014-2018 Trilokaal heeft de afgelopen raadsperiode duidelijk karakter getoond. Onze koers vervolgen we met de focus op verbondenheid. Verbondenheid in de

Nadere informatie

Met elkaar. voor 'n sterk Wijdemeren. CDA Wijdemeren

Met elkaar. voor 'n sterk Wijdemeren. CDA Wijdemeren Met elkaar voor 'n sterk Wijdemeren CDA Wijdemeren programma 2014-2018 Inhoudsopgave Met elkaar... 1 Wat je kiest doet ertoe... 2 Vijf bewegingen voor méér samenleving... 3 Naar een ondersteunende lokale

Nadere informatie

Basisprogramma 20100-2014

Basisprogramma 20100-2014 Basisprogramma ChristenUnie Binnenmaas 20100-2014 STABIEL EN BETROKKEN WWW.BINNENMAASKIEST.NL pagina 1 van 22 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 DIENSTBARE OVERHEID... 4 2.1 ROL VAN GEMEENTE... 5 2.2 VEILIGHEID...

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer.

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer. Inhoud Inleiding Sociaal-liberale richtingwijzers Gemeente en inwoners Wonen in een groen Veenendaal Verkeer & Vervoer Veiligheid Economie en Werk Onderwijs Cultuur, sport & recreatie Zorg en Welzijn Onze

Nadere informatie

De bloeiende gemeente

De bloeiende gemeente Concept versie De bloeiende gemeente Verkiezingsprogramma 2010-2014 ChristenUnie Kampen De ChristenUnie is er voor u! Als christelijk-sociale partij willen we de handen uit de mouwen steken en ons inzetten

Nadere informatie

HALDERBERGE 2014-2018. Net als u zijn wij altijd onszelf1 LOKAAL HALDERBERGE IS NET ZOALS U! VERKIEZINGSPROGRAMMA. www.lokaalhalderberge.

HALDERBERGE 2014-2018. Net als u zijn wij altijd onszelf1 LOKAAL HALDERBERGE IS NET ZOALS U! VERKIEZINGSPROGRAMMA. www.lokaalhalderberge. VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 HALDERBERGE LOKAAL HALDERBERGE IS NET ZOALS U! Net als u vinden wij de directe leefomgeving van uzelf en uw gezin superbelangrijk. Net als u hebben wij niet zo n boodschap

Nadere informatie

AANBIEDINGSNOTA. Geachte Raad,

AANBIEDINGSNOTA. Geachte Raad, AMBITIES IN PERSPECTIEF PERSPECTIEFNOTA 2015-2018 2 AANBIEDINGSNOTA Geachte Raad, Hierbij biedt het college van burgemeester en wethouders zoals gebruikelijk in het voorjaar de perspectiefnota (PPN) aan

Nadere informatie

EEN STAD DIE WERKT Verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid in Arnhem Gemeenteraadsverkiezingen 2014

EEN STAD DIE WERKT Verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid in Arnhem Gemeenteraadsverkiezingen 2014 EEN STAD DIE WERKT Verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid in Arnhem Gemeenteraadsverkiezingen 2014 INHOUD VOORWOORD (2) 1. WERK EN INKOMEN (3) 1.1 Werken in Arnhem: iedereen moet mee (kunnen)

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

PvdA Nieuwegein Verkiezingsprogramma 2014-2018. ZorgZeker

PvdA Nieuwegein Verkiezingsprogramma 2014-2018. ZorgZeker PvdA Nieuwegein Verkiezingsprogramma 2014-2018 ZorgZeker PvdA, ZorgZeker, Verkiezingsprogramma PvdA 2014-2018, is een uitgave van de PvdA afdeling Nieuwegein. Alles uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd,

Nadere informatie

De Sociale Agenda 2013-2014

De Sociale Agenda 2013-2014 De Sociale Agenda 2013-2014 De Sociale Agenda 2013-2014 Voorwoord Voor u ligt de eerste sociale agenda van de gemeente Leidschendam- Voorburg. De agenda is een uitwerking van de Sociale Structuurvisie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4

Inhoudsopgave. Inleiding 4 Inhoudsopgave Inleiding 4 Hoofdstuk 1. Burger en bestuur 5 Bestuur in contact met de burger 5 Bestuur mét de samenleving 5 Duidelijkheid 5 Samenwerken 6 Hoofdstuk 2. Veiligheid 7 Overlast, vernieling en

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 DELFT

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 DELFT Nu Vooruit VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 DELFT VOORWOORD Voor u ligt het verkiezingsprogramma van D66 Delft, zonder luchtkastelen maar met realistische doelen tot 2018. In een tijd van minder publiek

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF Definitieve versie 12 november 2013 1 Inhoudsopgave Storm en frisse wind in Oude IJsselstreek... 3 Kritisch en constructief?

Nadere informatie

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Midden Tussen De Mensen Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Inhoudsopgave INLEIDING... 3 1. RUIMTE VOOR DE JEUGD... 4 BELEIDSPUNTEN BINNENMAAS - RUIMTE VOOR DE JEUGD... 6 JONGEREN... 6 GEZINNEN...

Nadere informatie

B. Startnotities nieuw beleid 2013-2014

B. Startnotities nieuw beleid 2013-2014 B. Startnotities nieuw beleid 2013-2014 119 DUURZAAM EN VEILIG Begin 2011 is de startnotitie Duurzaam en veilig opgeleverd en in februari als een van de vier startnotities aan de raad aangeboden. Bij de

Nadere informatie

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Bestuursakkoord Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Emmen, mei 2014 2 Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Preambule Wakker Emmen, de PvdA en het CDA hebben elkaar gevonden in de vorming

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

BEGROTING 2014 Gemeente Hillegom

BEGROTING 2014 Gemeente Hillegom BEGROTING 2014 Gemeente Hillegom 20 september 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Leeswijzer... 4 Prioriteiten 2014... 6 Programma 1: Ruimte... 8 Programma 2: Maatschappij... 15 Programma

Nadere informatie

Omzien naar elkaar. Verkiezingsprogramma 2014-2018

Omzien naar elkaar. Verkiezingsprogramma 2014-2018 Omzien naar elkaar. Verkiezingsprogramma 2014-2018 Het CDA is een brede volkspartij die midden tussen de mensen staat. Via de lokale politiek zet het CDA zich met de burgers van Midden-Drenthe in om zaken

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie