NIEUWE TESTAMENT Bijbelverhalen.nl

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWE TESTAMENT Bijbelverhalen.nl"

Transcriptie

1 NIEUWE TESTAMENT Bijbelverhalen.nl Blz. Werkstuk trefwoorden 2 De Kerstman of Jezus Aan wie heb jij het meeste? 3 De wonderdoener Bartimeüs 4 Volgorde Bijbelboeken Nieuwe Testament bijbelboeken 5 Aandacht voor de bijbelboeken - N.T. - kaartjes bijbelboeken 8 Aandacht voor de bijbelboeken - N.T. - vragen bijbelboeken 11 De twaalf discipelen Ken je hun namen? 12 De storm op het meer Marcus 4: Landkaart van Israël Trek een lijn van het plaatje naar.

2

3

4 Bijbelboeken Nieuwe Testament Deze boeken staan niet in de juiste volgorde. Zet het juiste nummer op de stip ervoor. Begin met nummer 1. De antwoorden staan onderaan op deze pagina. Probeer ze eens in de juiste volgorde op te zeggen.. Lucas. Kolossenzen. 1 Johannes. Handelingen. 1 Timoteus. 2 Johannes. Mattheüs. 2 Timoteus. 3 Johannes. Romeinen. Hebreeen. 1 Petrus. Marcus. Filppenzen. 2 Petrus. Johannes. 1 Tessalonicenzen. Openbaring. 1 Korintiërs. 2 Tessalonicenzen. Judas. Efeziërs. Filemon. Galaten. Titus. 2 Korintiërs. Jakobus Oplossing 3 Lucas 12 Kolossenzen 23 1 Johannes 5 Handelingen 15 1 Timoteus 24 2 Johannes 1 Mattheüs 16 2 Timoteus 25 3 Johannes 6 Romeinen 19 Hebreeen 21 1 Petrus 2 Marcus 11 Filppenzen 22 2 Petrus 4 Johannes 13 1 Tessalonicenzen 27 Openbaring 7 1 Korintiërs 14 2 Tessalonicenzen 26 Judas 10 Efeziërs 18 Filemon 9 Galaten 17 Titus 8 2 Korintiërs 20 Jakobus Mattheüs Marcus Lucas Johannes Handelingen Romeinen 1 Korintiers 2 Korintiers Galaten Efeziers Filppenzen Kolossenzen 1 Tessalonicenzen 2 Tessalonicenzen 1 Timoteus 2 Timoteus Titus Filemon Hebreeen Jakobus 1 Petrus 2 Petrus 1 Johannes 2 Johannes 3 Johannes Judas Openbaring

5 Bijbelboekenkaartjes NT MATTEUS MARCUS LUCAS JOHANNES HANDELINGEN ROMEINEN 1,2 KORINTIERS GALATEN EFEZIERS FILIPPENZEN KOLOSSENZEN 1,2 TESSALONICENZEN

6 1,2 TIMOTHEUS TITUS FILEMON HEBREEEN JAKOBUS 1,2 PETRUS 1,2,3 JOHANNES JUDAS OPENBARING

7 Wat kun je doen met de kaartjes van de bijbelboeken? Het is een leermiddel. Voorbereiding: Knip ze uit, als het kan allemaal even groot. Plastificeer ze en stop ze in twee doosjes. Je kunt ook elastiekjes doen om bepaalde groepen, dan is het minder werk. Mogelijkheden: 1. Sorteren, rubriceren. Tora, profetische boeken, evangeliën, enz. Pak eens het laatste boek, pak eens het eerste boek van het N.T. 2. Op volgorde leggen, een paar boeken, meer boeken, veel boeken. 3. Een spel met groepen die tegen elkaar spelen. Leg de kaartjes aan het ene eind van een zaal. De groepen staan aan het andere eind, lekker rennen en de opdracht doen. Haal eens een bijbelboek over een vrouw, bijv. 4. Leren. Leg een aantal kaartjes ondersteboven. Kun je nu nog de rij opzeggen? Vragenlijst. Op een gemeenteavond of thuis, misschien wel alleen voor jezelf de bijbesloten vragenlijst doen, om beter in de bijbel thuis te raken.

8 Vragen over de bijbelboeken N.T. In welk bijbelboek staat het verhaal van de afstamming van Jezus Matteüs 1 en Lucas 3 Christus? In welk bijbelboek staan de zaligsprekingen /bergrede? Matteüs 5, Lucas 6 In welk bijbelboek staat het Onze Vader? Matteüs 6, Lucas 11 Welk bijbelboek is geschreven door een ex-tollenaar? Matteüs Welk evangelie is sterk geworteld in het Jodendom? Matteüs In welk bijbelboek staat de tekst: Wie is eigenlijk de grootste in het Matteüs koninkrijk? In welke bijbeltekst staat: Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn Matteüs In welk bijbelboek staat het verhaal van de wijze en dwaze meisjes? Matteüs In welk evangelie staat: Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de Matteüs aarde? In welk bijbelboek staat: Van binnen uit het hart van de mensen komen Matteüs en Marcus slechte gedachten? In welk bijbelboek staat: Alles is mogelijk voor wie gelooft? Matteüs 19, Marcus 9, Marcus 10, Lucas 18 In welk bijbelboek staat het verhaal van de kinderzegening? Matteüs 19, Marcus 10 In welk bijbelboek staat: Trek heel de wereld rond en maak aan ieder Marcus 16 schepsel het goede nieuws bekend? Welk bijbelboek is geschreven door een dokter? Lucas In welk bijbelboek is geschreven voor de hooggeachte Theofilus? Lucas In welk bijbelboek staat het verhaal van Maria en Elisabet? Lucas In welk bijbelboek staat het kerstverhaal? Lucas In welk bijbelboek staat het verhaal van de doop van Jezus? Lucas In welk bijbelboek staat het verhaal van de musjes? Matteus 10, Lucas 12. In welk bijbelboek staat het verhaal dat Jezus huilde over Jeruzalem? Lucas 19 Waar huilt Jezus? Johannes 11 In welk bijbelboek staat het verhaal van de Emmaüsgangers? Lucas 24 Waar staat het verhaal van het verloren schaap? Matt. 18, Lucas 15 Waar staat het verhaal van Zacheus? Lucas 19 In welk bijbelboek staat: In het begin was het Woord en het Woord was Johannes 1 bij God? In welk bijbelboek staat: Daar is het lam van God, dat de zonde van de Johannes 1 wereld wegneemt? In welk bijbelboek staat het verhaal van de bruiloft te Kana? Johannes 2 In welk evangelie staat van het bezoek van Nicodemus? Johannes 3 In welk bijbelboek staat het verhaal van de Samaritaanse vrouw? Johannes 4 In welk bijbelboek staat: Ik ben het brood dat leven geeft? Johannes 6 Waar staat het verhaal van de goede herder? Johannes 10 Waarin staat de opwekking van Lazarus? Johannes 11 In welk bijbelboek staat: In het huis van mijn vader zijn veel kamers? Johannes 14 In welk bijbelboek staat het verhaal van de wijnstok en de ranken? Johannes 15 In welk evangelie staat het Hogepriesterlijk gebed? Johannes 17 In welk bijbelboek staat: Als al Jezus daden één voor één Johannes 25 opgeschreven zouden worden zou de wereld te klein zijn? In welk bijbelboek staat het verhaal dat Judas vervangen werd? Handelingen 1 In welk bijbelboek staat het verhaal van de komst van de Heilige Geest? Handelingen 1 In welk bijbelboek staat het verhaal van de dood van Jacobus? Hand.12 In welk bijbelboek staat het verhaal van Stefanus? Hand. 6 In welk bijbelboek staat het verhaal van Paulus zendingsreizen? Handelingen 13 Welk bijbelboek is geschreven aan de Romeinen? Romeinen

9 In welk bijbelboek staat: Het loon van de zonde is de dood? Romeinen 6 In welk bijbelboek staat geschreven over wet en zonde? Romeinen 7 In welk bijbelboek staat: Ik beveel u onze zuster Febe bij u aan? Romeinen 16 In welk bijbelboek staat: Weet u niet dat u een tempel van God bent? 1 Kor. 3 In welk bijbelboek staan voorschriften voor het avondmaal? 1 Kor. 11 Het hoofdstuk der liefde staat in 1 Kor. 13 In welk bijbelboek staat geschreven over profetie en klanktaal? 1 Kor. 14 In welk bijbelboek staat: Als de doden niet opstaan, is ook Christus niet 1 Kor. 15 opgewekt? In welk bijbelboek staat: Als de bazuin weerklinkt, zullen de doden 1 Kor. 15 worden opgewekt In welk bijbelboek staat: Onze bekwaamheid is Gods zaak? 2 Kor. 3 In welk bijbelboek staat: Ook al wordt onze aardse tent afgebroken? 2 Kor. 5 Welke brief werd geschreven aan de gemeente in Galatië? Galaten In welk bijbelboek staat wat de werken van het vlees zijn? Galaten 5 In welk bijbelboek staat de vrucht van de geest beschreven? Galaten 5 Welke brief werd geschreven aan de heiligen in Efeze? Efeze In welk bijbelboek staat dat we samen met alle heiligen de liefde van Efeze 3 Christus zullen begrijpen? In welk bijbelboek staat de wapenrusting beschreven? Efeze 6 Welk bijbelboek werd geschreven aan alle heiligen die te Filippi zijn? Filippenzen In welk bijbelboek staat dat de gezindheid van Christus onder ons moet Filippenzen 2 heersen? Waar staat: Laat de Heer uw vreugde blijven? Filippenzen 4 Welke brief werd geschreven aan de heiligen in Kolosse? Kolossenzen In welk bijbelboek staat: Laat Christus woorden in al hun rijkdom in u Kolossenzen 3 wonen? Welke brief werd het eerst geschreven aan de gemeente in Tessalonicenzen Tessalonica? In welk bijbelboek staat dat wij die levend achterblijven samen met de 1 Tess. 4 overleden heiligen zullen worden weggevoerd op de wolken, de Heer tegemoet? Welke brieven werd door Paulus, Silvanus en Timoteüs gestuurd aan de Tessalonicenzen gemeente in Tessalonica? In welk bijbelboek staat wat het karakter van de antichrist zal zijn die in 2 Tess. 2 de tempel plaats zal nemen? In welk bijbelboek staat dat we moeten bidden voor koningen en 1 Tim 2 gezagsdragers? In welk bijbelboek staat hoe opzieners en diaken moeten zijn? 1 Tim. 3 In welk bijbelboek staat dat Timoteüs niet te snel iemand de handen op 1 Tim. 5 moet leggen? In welk bijbelboek staan de namen van Timoteüs moeder en 2 Tim.1 grootmoeder vermeld? Waar staat dat elke schrifttekst door God is geïnspireerd? 2 Tim. 3 In welk bijbelboek staat dat Demas Paulus heeft verlaten? 1 Tim. 4 Welke brief gaat over Titus taak op Kreta? Titus In welk bijbelboek staat hoe oude mannen vrouwen moeten zijn? Titus 2 Welke brief werd geschreven aan Filemon, zuster Apfia en broeder Filemon Archippus? In welk bijbelboek staat het verhaal van Onesimus? Filemon Waar staat dat God de zoon boven de engelen heeft gesteld? Hebr. 1 In welk bijbelboek staat dat het woord van God is als een tweesnijdend Hebr. 4 zwaard? In welk bijbelboek staat het verhaal van Jezus de volmaakte Hebr. 4 hogepriester. In welk bijbelboek staat de rij van geloofshelden? Hebr. 11 In welk bijbelboek gaat het over de tong? Jakobus 3 In welk bijbelboek gaat het over bidden voor zieken en het zalven met Jakobus 5 olie?

10 In welk bijbelboek staat: Wees heilig, want ik ben heilig? 1 Petr. 1 Waar staat: Werpt al uw bekommernis op Hem want Hij zorgt voor u? 1 Petr. 5 In welk bijbelboek staat dat de duivel rondgaat als een brullende leeuw? 1 Petr. 5 Welke tweede brief is van Petrus? 2 Petrus In welk bijbelboek staat dat Petrus met eigen ogen de grootheid van 2 Petr. 1 Jezus heeft gezien? Waar staat: Als wij onze zonden belijden Hij is getrouw en rechtvaardig 1 Joh. 1 om ons de zonden te vergeven? In welk bijbelboek staat: Bedenk toch hoe groot de liefde is die de 1 Johannes 3 Vader ons heeft geschonken? In welk bijbelboek staat: Wie de Zoon heeft heeft het leven. Wie de 1 Joh. 5 zoon van God niet heeft heeft het leven niet? Welke brief werd door Johannes geschreven aan de uitverkoren vrouw 2 Johannes en haar kinderen? Welke brief werd door Johannes geschreven aan Gajus? 3 Johannes In welke brief gaat het over engelen die ontrouw werden? Judas Welk bijbelboek werd door Johannes op Patmos geschreven? Openbaring Welk bijbelboek gaat over de eindtijd? Openbaring In welk bijbelboek wordt Jezus genoemd de alfa en de omega? Openbaring 1 In welk bijbelboek staan brieven aan de engel van diverse gemeentes? Openbaring 2 In welk bijbelboek gaat het over de eindafrekening met de duivel? Openbaring 20 In welk bijbelboek gaat het over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde? Openbaring 21

11

12

13 Trek een lijn van het plaatje naar de plaats op de kaart.

Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan).

Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan). Johannes 20:1-31 Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan). Inhoud van deze les (Betacursus 20) De opstanding vroeg op de eerste dag van de week

Nadere informatie

De waterdoop door onderdompeling een frisse kijk en duik

De waterdoop door onderdompeling een frisse kijk en duik De waterdoop door onderdompeling een frisse kijk en duik 1 Het leven van Jezus ons leven! 2 1.1 Jezus, de mens en de duivel 2 1.2 Het motief was liefde 2 1.3 Ons fundament in het Christen zijn 3 2 Waarom

Nadere informatie

Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan).

Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan). Johannes 11:1-57 Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan). Inhoud van deze les (Betacursus 11) Jezus ontvangt de boodschap dat Lazarus ziek is

Nadere informatie

Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan).

Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan). Johannes 12:1-50 Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan). Inhoud van deze les (Betacursus 12) Maria zalft Jezus op zaterdagavond (12:1-8)... 1

Nadere informatie

Ben ik eigenlijk wel uitverkoren?

Ben ik eigenlijk wel uitverkoren? Ben ik eigenlijk wel uitverkoren? Jaren geleden zei eens iemand tegen me: De uitverkiezing, daar kom je nooit uit. Met uitverkiezing bedoelde hij, dat volgens hem God vooraf bepaalde mensen uitkiest om

Nadere informatie

Ben ik wel uitverkoren?

Ben ik wel uitverkoren? Bijschrift bij de foto - De schapen: in Johannes 10:11,16 zegt de Heere Jezus: Ik ben de goede Herder; de goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen, die van dezen stal niet

Nadere informatie

Wie ik ben in Christus

Wie ik ben in Christus Wie ik ben in Christus Mijn identiteit Jos Douma www.tijdmetjezus.nl Dag 1 Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen 2 Korintiërs 5:17

Nadere informatie

Romeinen 11. God heeft Zijn volk Israël niet verstoten!

Romeinen 11. God heeft Zijn volk Israël niet verstoten! Romeinen 11 God heeft Zijn volk Israël niet verstoten! Deze en volgende studies over de Romeinenbrief werden oorspronkelijk gebruikt door studenten aan de Wesleyan University in Middletown, CT, en Trinity

Nadere informatie

Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als eerste van de gestorvenen.

Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als eerste van de gestorvenen. Preek van Kees de Graaf Eerst lezen: I Kor 15:1-34 Tekst 1 Kor 15:20: Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als eerste van de gestorvenen. U heeft vast wel eens gehoord van die bekende joodse

Nadere informatie

Handelingen hoofdstuk 14 en 15

Handelingen hoofdstuk 14 en 15 Handelingen hoofdstuk 14 en 15 Vertaling Bible Commentary van Andrew Wommack Wiebrig Calderhead, 2008 (Om in Word naar een eindnoot te springen: plaats de cursor bij de eindnootverwijzing, kies Beeld (menubalk)

Nadere informatie

God straft om te redden

God straft om te redden God straft om te redden Alverzoening: de leer dat God rechtvaardig straft. Door Tom van Dijk Inhoud Wat is alverzoening?...5 Bijbels schrijven over de redding van allen...8 Bijbels schrijven over oordeel

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 9 t/m 11

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 9 t/m 11 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 9 t/m 11 Werkboek 9 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 9 t/m 11 Boven artikel 9 t/m 11 schrijven we : Het is door U, door U alleen, om het eeuwig welbehagen.

Nadere informatie

1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011

1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011 1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011 Z. Opw. 46 (Vader, ik aanbid U) Belijdenis van afhankelijkheid Vredegroet van God Z. Opw. 207 ( Mijn God, ik zal U verhogen) Wetslezing Z. Opw. 244 (welzalig de man)

Nadere informatie

Wat moet ik doen om behouden te worden?

Wat moet ik doen om behouden te worden? Wat moet ik doen om behouden te worden? Er is geen belangrijkere vraag in de wereld dan deze vraag, nl wat moet ik doen om behouden te worden? Elke andere vraag verdwijnt in het niets wanneer iemand bedenkt

Nadere informatie

JEZUS KIEST TWAALF DISCIPELEN

JEZUS KIEST TWAALF DISCIPELEN Bijbel voor Kinderen presenteert JEZUS KIEST TWAALF DISCIPELEN Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Byron Unger en Lazarus Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Arnold

Nadere informatie

1. God heeft de wereld geschapen.

1. God heeft de wereld geschapen. 1. God heeft de wereld geschapen. God heeft alles geschapen. Het licht en de zon; de planten en de bloemen; de vissen, de vogels en de dieren. Kleur deze tekeningen mooi in. God heeft ook de mensen geschapen,

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

Al mijn bronnen zijn in U

Al mijn bronnen zijn in U Al mijn bronnen zijn in U door: M. Tapernoux Psalm 87:7 In deze psalm spreken de kinderen van Korach profetisch over de vreugde die er in Jeruzalem zal heersen in het duizendjarig Vrederijk. De zegeningen

Nadere informatie

Bijbelquizen. Bijbelverhalen.nl. Zet een kruisje in het juiste vak of vul in het formulier het juiste nummer in.

Bijbelquizen. Bijbelverhalen.nl. Zet een kruisje in het juiste vak of vul in het formulier het juiste nummer in. Bijbelquizen Bijbelverhalen.nl Zet een kruisje in het juiste vak of vul in het formulier het juiste nummer in. 2 Bijbelquiz nr. 1 Van Adam tot Abraham 4 Bijbelquiz nr. 2 De aartsvaders 6 Bijbelquiz nr.

Nadere informatie

Heb je mij lief? (Geloven met Petrus 9)

Heb je mij lief? (Geloven met Petrus 9) Heb je mij lief? (Geloven met Petrus 9) Preek over Johannes 21:15-17 (ds. Jos Douma) Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen

Nadere informatie

Verlangen naar verandering!? (1) Ooh, wat mooi! De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3:18. ds. Jos Douma, Fonteinkerk Haarlem

Verlangen naar verandering!? (1) Ooh, wat mooi! De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3:18. ds. Jos Douma, Fonteinkerk Haarlem Verlangen naar verandering!? (1) Ooh, wat mooi! De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3:18 ds. Jos Douma, Fonteinkerk Haarlem kijk voor ondersteunende materialen op: www.josdouma.nl/3vers18 Wij allen die

Nadere informatie

De geciteerde Bijbeltekst in deze uitgave is, tenzij anders vermeld, ontleend aan de NBV, Nederlands Bijbelgenootschap 2004.

De geciteerde Bijbeltekst in deze uitgave is, tenzij anders vermeld, ontleend aan de NBV, Nederlands Bijbelgenootschap 2004. Verantwoording Handleiding bij Maatwerk In de steigers, 15 thema s voor jongeren-bijbelstudie, catechese of clubwerk IBB 2011 Amerongen ISBN Auteur: Marleen Ockels Redactie: Vormgeving: Opmaak: Omslag:

Nadere informatie

Lopen over water (Geloven met Petrus 2)

Lopen over water (Geloven met Petrus 2) Lopen over water (Geloven met Petrus 2) Preek over Matteüs 14:22-33 (ds. Jos Douma) Meteen daarna gelastte hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant, hij zou ook

Nadere informatie

Overvloedig en meer dan overvloedig

Overvloedig en meer dan overvloedig Overvloedig en meer dan overvloedig door: M. Tapernoux (...) maar waar de zonde toenam, is de genade veel overvloediger geworden; opdat, zoals de zonde heeft geregeerd door de dood, zo ook de genade zou

Nadere informatie

Handelingen hoofdstuk 20

Handelingen hoofdstuk 20 Handelingen hoofdstuk 20 Vertaling Bible Commentary van Andrew Wommack Wiebrig Calderhead, 2008 (Om in Word naar een eindnoot te springen: plaats de cursor bij de eindnootverwijzing, kies Beeld (menubalk)

Nadere informatie

Handelingen hoofdstuk 12

Handelingen hoofdstuk 12 Handelingen hoofdstuk 12 Vertaling Bible Commentary van Andrew Wommack Wiebrig Calderhead, 2008 (Om in Word naar een eindnoot te springen: plaats de cursor bij de eindnootverwijzing, kies Beeld (menubalk)

Nadere informatie

Gemeentevisie van de evangelische gemeente te Ommen (aanvaard februari 2014 )

Gemeentevisie van de evangelische gemeente te Ommen (aanvaard februari 2014 ) Gemeentevisie van de evangelische gemeente te Ommen (aanvaard februari 2014 ) 1. Het hoofd van de gemeente: Onze Here Jezus Christus is het hoofd van Zijn gemeente. Hij werkt in en door de gemeente door

Nadere informatie

p1424 Terneuzen, 16 november 2014 Thema: dankbaarheid maakt je een ander mens Gemeente van Christus,

p1424 Terneuzen, 16 november 2014 Thema: dankbaarheid maakt je een ander mens Gemeente van Christus, p1424 Terneuzen, 16 november 2014 Thema: dankbaarheid maakt je een ander mens Liturgie Votum en groet Gezang 140 : 1,2,3 GK Gebed Schriftlezing door Eric Roose 2 Korintiërs 5,11-21 Psalm 116 : 1,2,10 Preek

Nadere informatie

Hij Moet Meer Worden Chip Brogden

Hij Moet Meer Worden Chip Brogden Hij Moet Meer Worden Chip Brogden Hij moet wassen, ik moet minder worden. (Johannes 3:30) Deze zeven woorden die wij in Johannes 3, vers 30 vinden, geven het hele mysterie weer van Gods handelen met de

Nadere informatie

ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen.

ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen. M.G. de Koning ENGELEN, ZE ZIJN ER (WEER) ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen. Oude Sporen 2008 2 Engelen, ze zijn er (weer) INHOUD Voorwoord...3 1. Het begin...4 2. De uitverkoren

Nadere informatie