Chronologie boek Handelingen / brieven NT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Chronologie boek Handelingen / brieven NT"

Transcriptie

1 Chronologie boek Handelingen / brieven NT Jaar* n.chr. Gebeurtenis Schriftgedeelte 30 Jezus hemelvaart Pinksterdag Genezing verlamde Petrus & Johannes gearresteerd en vrijgelaten Gelovigen delen alles 31 Toespraak en dood Stefanus Saulus vervolgt de kerk Filippus in Samaria Simon de Tovenaar 34 Bekering van Saulus 37 Petrus predikt het evangelie aan de heidenen 42 Barnabas naar Antiochië Bevrijding van Petrus uit gevangenis 44 Dood van Herodes Agrippa I Hand 1 Hand 2 Hand 3 Hand 4 Hand 4:32 Hand 6 & 7 Hand 8 Hand 8:3 Hand 8:9 Hand 9 Hand 10 & 11 Hand 11:22 Hand 12 Hand 12:20 NT Boek/brief geschreven 45 Jakobus 1-5 De brief van Jakobus Jeruzalem) 48 Paulus 1 e zendingsreis Paulus predikt in Antiochië (Pisidiё) Paulus en Barnabas in Ikonium Hand 13 Hand 13:14 Hand 14

2 De vergadering te Jeruzalem Hand 15 Hand 15:36 zendingsreis Paulus in Filippi Hand Paulus 2 e Paulus in Hand 17 Tessalonica, Berea en Athene 51 Paulus in Korinte Hand Paulus 3 e zendingsreis 1Tess 1-5 Hand 18:23 2Tess Paulus in Efeze Hand 19 1Kor Paulus in Macedoniё en Griekenland Gal 1-6 Hand 20 1 e brief van Tessalonicenzen Korinte) 2 e brief van Tessalonicenzen Korinte) - 1 e brief van Korintiёrs Efeze) Galaten Korinte of Antiochiё??) 2 e brief van Korintiёrs Macedoniё) 56 Rom 1-16 De brief van Romeinen Korinte) 58 Paulus komt in Jeruzalem aan Paulus gearresteerd in de Tempel Paulus 2 jaar gevangen in Caesarea Paulus voor Felix 60 Paulus voor Festus en koning Agrippa II Hand 21:17 Hand 21:27 Hand 24:27 Hand 24 Hand 25 & 26

3 Paulus reis naar Rome Hand 27 De schipbreuk Hand 27:13 Paulus op Malta Hand Paulus komt aan in Rome (huisarrest) 62 Paulus nog steeds in Rome onder huisarrest Paulus vrijgelaten 63 Paulus begint waarschijnlijk aan zijn 4 e zendingsreis Hand 28:16 Efe 1-6 Filip 1-4 Kolos 1-4 Filemon 1 1Petr 1-5 1Tim1-6 Titus Petrus Paulus reist door Macedonië en Azië 66 Paulus opnieuw gearresteerd in Rome Hand 1-28 Efeziërs gevangenschap in Rome) Filippenzen gevangenschap in Rome) Colossenzen en aan Filemon gevangenschap in Rome) - De 1e brief van Petrus Rome) - De 1 e brief van Paulus aan Timotheüs (waarschijnlijk vanuit Macedonië) Paulus aan Titus Macedonië) - De 2e brief van Petrus Rome) - Dokter Lucas schrijft Handelingen van de Apostelen 2 Tim 1-4 De 2 e brief van Paulus aan Timotheüs

4 68 Paulus geëxecuteerd in Rome door keizer Nero 70 Verwoesting van (tempel) Jeruzalem Hebr 1-13 Judas 1 1Joh1-5 2Joh1 3Joh1 gevangenis in Rome) - De brief aan de Hebreeën geschreven (schrijver is onbekend, waarschijnlijk Paulus) Judas 1 e, 2 e en 3 e brief van Johannes Efeze) 85 Johannes verbannen naar Patmos 96 Openbaring1-22 De Openbaring van Johannes Patmos) 98 Johannes, de laatste Apostel van Jezus, sterft op zeer hoge leeftijd in Efeze (natuurlijke dood) *Jaren zijn bij benadering en kunnen 2 à 3 jaar afwijken

5 Belangrijke plaatsen in het NT (Handelingen en brieven): Korinthe: was een stad in Griekenland. In de tijd van het NT was Korinthe de belangrijkste stad en tevens de hoofdstad van de Romeinse provincie Achaje. De apostel Paulus bezocht de stad Korinthe tijdens zijn 2 e en 3 e zendingsreis. Zedeloosheid, waaronder tempelprostitutie kenmerkte de stad. Efeze: was een haven-handelsstad aan de westkust van Klein-Azië (Turkije) en een belangrijk centrum voor cultuur. In Handelingen 19 lezen we dat de godin Artemis (Diana) in deze stad werd vereerd. Efeze was ook een belangrijke stad voor de verspreiding van het Evangelie. Paulus bleef ruim twee jaar in Efeze (Hand.19:10). Antiochiё: hoofdstad van de Turkse provincie Hatay (ten noorden van Syrië) Kolosse: was een oude stad in Phrygiё, een streek in Klein-Azië. In deze stad is een gemeente gesticht waarschijnlijk door Epafras in opdracht van Paulus (Kolos. 1:7/ Filemon 23). Tessalonica: een stad in Noord-Griekenland. De populatie was gemengd en er waren veel Joodse handelaren. Hier hadden de Joden ook een Synagoge. Macedoniё: was ten tijde van het NT een deel van Griekenland (dus niet huidige Macedonië). Het was een Romeinse provincie met Tessalonica als hoofdstad. Dalmatiё: Romeinse provincie; huidige Kroatië (deel van voormalig Joegoslavië). Nicopolis: een stad aan de west-kust van de Romeinse provincie Epirus (huidige Albanië)

6 Informatie voor de studie van: De Handelingen der Apostelen Het Bijbelboek Handelingen vertelt hoe de Apostelen (in het bijzonder Petrus en Paulus) Gods Woord verkondigd hebben na Jezus hemelvaart door de kracht van de Heilige Geest. Het boek beschrijft eigenlijk de geschiedenis van de kerk. We zien hoe vanuit een heel klein groepje gelovigen (ongeveer 120 mensen) het Evangelie over heel het Romeinse rijk en de rest van de wereld verspreid raakt. Handelingen is geschreven door Lucas, die ook het Evangelie volgens Lucas heeft geschreven. Lucas was een heiden die christen was geworden (Kolos. 4:10-14) en dus de enige niet-joodse schrijver van het Nieuwe Testament. Hij was een dokter en waarschijnlijk een geletterd man. Dit blijkt uit het hoog niveau Grieks gebruikt in het Evangelie van Lucas en in Handelingen. Lucas Grieks is heel klassiek (Luc. 1:1-4). Lucas heeft met Paulus meegereisd gedurende Paulus tweede en derde zendingsreis. Dit zien we in de wij-gedeelten in Handelingen; dan is Lucas er regelmatig zelf bij (Hand. 16:10-17 / 20:5-15/21:1-18/28:11-16). In 2 Tim 4:11 lezen we dat Lucas bij Paulus is als deze in Rome gevangen zit. Zowel Handelingen als het Evangelie van Lucas zijn geadresseerd aan een zekere Teofilus (Hand.1:1/ Lucas 1:3). Het is niet bekend wie Teofilus was. Sommigen denken dat hij niet echt een persoon was maar een figuurlijke benaming voor christenen. Anderen denken dat hij een bekeerde Romeinse functionaris was ( hoogedele Teofilus, Luc. 1:3). Handelingen is geschreven vóór het jaar 70 n.chr., waarschijnlijk rond het jaar 64. Het boek begint met Jezus hemelvaart en eindigt met Paulus huisarrest in Rome. De eerste brief van Paulus aan Timotheüs 1 Timotheüs is geschreven in dezelfde periode als de brief aan Titus (tussen 62 en 64 n.chr.) Paulus schreef deze brief waarschijnlijk aan het begin van zijn 4e zendingsreis. Timotheüs is een Griekse naam en betekent: eer van God of rechtvaardig man van God. Timotheüs had een Griekse vader en een Joodse moeder (Hand. 16:1). Zijn moeder en oma waren vermoedelijk tot geloof gekomen tijdens Paulus eerste bezoek aan Lystra (2 Tim 1:5). Van kinds af aan werd Timotheüs door zijn moeder en oma onderwezen in de Joodse geschriften (2 Tim 3:14,15) en ongetwijfeld speelden zij een belangrijke rol in zijn bekering.

7 Paulus leerde Timotheüs kennen tijdens zijn 2e zendingsreis in Lystra/Ikonium en besloot hem mee te nemen op zijn reizen (Hand.16:2,3 ). Timotheüs werkte als Paulus vertegenwoordiger in de kerken van Tessalonica (1Tess. 3:2,6), Korinthe (1Kor.4:17/ 16:10), Filippi (Filipp. 2:19,23) en Efeze (1:3). Timotheüs moest van Paulus achterblijven in Efeze vanwege de valse leraars in deze stad (waarschijnlijk een vroege vorm van gnosticisme). Paulus heeft deze gemeente in Efeze gesticht tijdens zijn 3e zendingsreis en is daar ongeveer drie jaar gebleven (Hand. 19:10/ 20:31). Het was een moeilijke situatie voor de nog jonge Timotheüs (1 Tim. 4:12), die vermoedelijk een erg verlegen jongen was en met een zwakke gezondheid kampte (2 Tim.1:7/1 Tim.5:23). In zijn brief instrueert Paulus Timotheüs hoe hij moest omgaan met valse leraars (1 Tim. 1:6,19/ 4:1/ 6:10-12, 20, 21). Jaren eerder had Paulus de oudsten van de kerk in Efeze gewaarschuwd aangaande valse leraars die uit hun eigen kring zouden komen (Hand. 20:29-30). Deze profetie van Paulus was kennelijk uitgekomen. Naast de nadruk die Paulus legt op de gezonde leer in deze brief, zien we ook een aantal instructies voor het gemeenteleven: - Instructies voor wat betreft gebed/aanbidding - Instructies voor mannen, vrouwen, weduwen, oudsten en slaven - Instructies/kwalificaties voor oudsten, bisschoppen en diaken De tweede brief van Paulus aan Timotheüs De Apostel Paulus schrijft 2 Timotheüs terwijl hij gevangen zit in een ondergrondse gevangenis in Rome (rond het jaar 66 n.chr.). De reden waarom Paulus opnieuw was gearresteerd is onbekend. Paulus was in afwachting op zijn rechtszaak, maar hij wist dat hij deze keer geëxecuteerd zou worden (2 Tim 4:6). Dit zijn Paulus laatste woorden aan de jonge Timotheüs voordat hij door Nero werd onthoofd (zo werden Romeinse burgers gedood). Timotheüs was nog steeds in Efeze en met deze tweede brief probeert Paulus hem te bemoedigen in zijn bediening (2 Tim. 1:5-14/ 2:1-16, 22-26/ 3:10/ 4:5). De zorg voor de gezonde leer is ook aanwezig in 2 Timotheüs (2 Tim. 1:3, 14/ 2:2/ 4:3). Paulus schrijft in 2 Tim 3:15-17 wat de functie is van de schrift, het Woord van God. In deze laatste brief van Paulus krijgen wij ook een goed beeld van zijn situatie. Ondanks alles bleef Paulus op God vertrouwen, hij schaamt zich niet te moeten lijden voor het Evangelie (2 Tim 1:12).

8 De brief van Paulus aan Titus Deze brief was geschreven door de apostel Paulus gedurende zijn 4 e zendingsreis en dateert tussen 62 en 64 n.chr. Volgens de historicus Eusebius, ondernam Pauls na zijn huisarrest (Hand. 28) een 4 e zendingsreis, waarna hij weer gevangen werd genomen. Paulus werd gedood door keizer Nero. Titus was een heiden (Griek) die waarschijnlijk door Paulus tot geloof was gekomen (zie Titus 1:3). Er is weinig informatie over Titus. Hij wordt niet genoemd in Handelingen maar volgens Galaten 2:1-3 heeft Paulus hem meegenomen naar Jeruzalem tijdens zijn zendingswerk, waar hij weigerde Titus te laten besnijden. Het lijkt erop dat Titus met Paulus mee is gegaan tijdens zijn 3 e en een deel van zijn 4 e zendingsreis. Titus was een vertrouwelijke medewerker van Paulus; iemand op wie Paulus kon rekenen in gevoelige situaties zoals die van Korinthe (zie 2 Kor 2:12/ 8:6,16). In de 2 e brief aan de Korintiërs wordt Titus meer dan 10 keer genoemd! In de brief aan Titus lezen we dat Titus later als Paulus vertegenwoordiger diende op het eiland Kreta (Titus 1:5) en in de provincie van Dalmatiё (2 Tim.4:10). Titus behoort net als 1 en 2 Timotheüs tot de pastorale brieven. Deze brieven vallen op vanwege de informatie over kerkorganisatie (bijv. kwalificaties om oudste te kunnen zijn (Titus 1:6-9)) Net als bij de brieven aan Timotheüs toont de brief aan Titus ook grote zorg voor de gezonde leer (Titus 1:9, 13 / 2:1-2). Volgens Eusebius is Titus op hoge leeftijd overleden op Kreta.

Inleiding tot het Nieuwe Testament Les 3

Inleiding tot het Nieuwe Testament Les 3 Inleiding tot het Nieuwe Testament Les 3 De handelingen van de apostelen Het boek de Handelingen van de Apostelen is geschreven door de evangelist Lucas, en beschrijft de periode van ongeveer 30 tot 62

Nadere informatie

NIEUWE TESTAMENT Bijbelverhalen.nl

NIEUWE TESTAMENT Bijbelverhalen.nl NIEUWE TESTAMENT Bijbelverhalen.nl Blz. Werkstuk trefwoorden 2 De Kerstman of Jezus Aan wie heb jij het meeste? 3 De wonderdoener Bartimeüs 4 Volgorde Bijbelboeken Nieuwe Testament bijbelboeken 5 Aandacht

Nadere informatie

Juli Weekthema: Op reis met Paulus (1) Woensdag. De uitzending van Barnabas en Saulus. Lezen: Handelingen 12: 23-13

Juli Weekthema: Op reis met Paulus (1) Woensdag. De uitzending van Barnabas en Saulus. Lezen: Handelingen 12: 23-13 Juli 2015 Weekthema: Op reis met Paulus (1) Woensdag De uitzending van Barnabas en Saulus Lezen: Handelingen 12: 23-13 God gaat aan het werk. De nieuwe fase in de geschiedenis van de wereld begint in dit

Nadere informatie

'Tussen de Gevangenschappen' Leven en Werk van de Apostel. Paulus. Tussen de 1e en 2e gevangenschap in Rome

'Tussen de Gevangenschappen' Leven en Werk van de Apostel. Paulus. Tussen de 1e en 2e gevangenschap in Rome 'Tussen de Gevangenschappen' Leven en Werk van de Apostel Paulus Tussen de 1e en 2e gevangenschap in Rome Bijbelstudie 2010, Stg. BTO Yarah http://www.yarah.nl http://www.bijbelcollege.nl Tussen de Gevangenschappen

Nadere informatie

Kom tot ons, de wereld wacht. Kalender voor Advent en Kerst 2013

Kom tot ons, de wereld wacht. Kalender voor Advent en Kerst 2013 Kalender voor Advent en Kerst 2013 Kom tot ons, de wereld wacht Deze adventskalender heeft de vorm van een wereldbol. Want Jezus is de Redder voor de hele wereld. De meeste voorouders van Jezus kwamen

Nadere informatie

Handelingen 1 : 1 Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theófilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen én te onderwijzen

Handelingen 1 : 1 Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theófilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen én te onderwijzen Van: Schrijver? Aan: Theófilus 1) 2) 3) 4) Lukas 1 : 4 Handelingen 1 : 1 Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theófilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen én te onderwijzen Handelingen 16 : 10 Toen

Nadere informatie

D e e l K. H e t V R O E G E C H R I S T E N D O M. i n d e J O O D S E D I A S P O R A

D e e l K. H e t V R O E G E C H R I S T E N D O M. i n d e J O O D S E D I A S P O R A D e e l K H e t V R O E G E C H R I S T E N D O M i n d e J O O D S E D I A S P O R A INHOUD Inleiding Enkele belangrijke jaartallen 1. Karakteristiek van de joodse diaspora 1.1. De grieks-romeinse wereld

Nadere informatie

Ontmoeting met God. Ex 29: 43 Daar zal Ik dan de Israëlieten ontmoeten, en zij zullen door Mijn heerlijkheid geheiligd worden.

Ontmoeting met God. Ex 29: 43 Daar zal Ik dan de Israëlieten ontmoeten, en zij zullen door Mijn heerlijkheid geheiligd worden. Ontmoeting met God Ex 29: 43 Daar zal Ik dan de Israëlieten ontmoeten, en zij zullen door Mijn heerlijkheid geheiligd worden. Saul s ontmoeting met de Hemelse Jezus van Nazareth bij Damascus 1. Hand 9:1-31

Nadere informatie

Ontmoeting met God. Ex 29: 43 Daar zal Ik dan de Israëlieten ontmoeten, en zij zullen door Mijn heerlijkheid geheiligd worden.

Ontmoeting met God. Ex 29: 43 Daar zal Ik dan de Israëlieten ontmoeten, en zij zullen door Mijn heerlijkheid geheiligd worden. Ontmoeting met God Ex 29: 43 Daar zal Ik dan de Israëlieten ontmoeten, en zij zullen door Mijn heerlijkheid geheiligd worden. Saul s ontmoeting met de Hemelse Jezus van Nazareth bij Damascus 1. Hand 9:1-31

Nadere informatie

Bijbelrooster cursusjaar 2015-2016 Groep 3 en 4

Bijbelrooster cursusjaar 2015-2016 Groep 3 en 4 Wk 37 9:1 1 Samuël 16:14-23 David bij Saul 1 Samuël 17 David en Goliath 1 Samuël 18 David en Jonathan/ Saul Wk 38 11:4 1 Samuël 19 David vlucht voor Saul 1 Samuël 20. Verbond tussen Jonthan-David Wk 35

Nadere informatie

Bijbelstudie Romeinen Studiedag 22 Romeinen 15 & 16

Bijbelstudie Romeinen Studiedag 22 Romeinen 15 & 16 Inleiding Opzet: Vandaag Romeinen 15:30-33 & Romeinen 16. Rom. 15:8-29 samengevat: o Lezen: Rom. 15:8 > Gods heil in Jezus Christus was allereerst voor de Joden o Lezen: Rom. 15:9a > Vanuit de Wet, Profeten

Nadere informatie

Handelingen 13-14

Handelingen 13-14 Koninkrijk van God begin ontwikkeling verwachting relatie komst Koning, roeping van discipelen waterdoop, onderwijs, worden als Meester terugkeer Koning met loon contrast met wereld Gemeente van God begin

Nadere informatie

Bijbelboekenkast OUDE TESTAMENT EZECHIËL JOB PSALMEN DANIËL SPREUKEN PREDIKER HOOGLIED Z ACHARIA HOSEA HABAKUK NAHUM MALEACHI OBADJA JOËL AMOS MICHA

Bijbelboekenkast OUDE TESTAMENT EZECHIËL JOB PSALMEN DANIËL SPREUKEN PREDIKER HOOGLIED Z ACHARIA HOSEA HABAKUK NAHUM MALEACHI OBADJA JOËL AMOS MICHA Inhoud 1 De Bijbel in het kort 8 2 Van het Oude naar het Nieuwe Testament 12 3 De evangelieboeken 16 4 Matteüs 20 5 Marcus 24 6 Lucas 28 7 Johannes 32 8 Handelingen 38 9 Het evangelie de wereld in 42 10

Nadere informatie

Handelingen e zendingsreis van Paulus

Handelingen e zendingsreis van Paulus 1 e zendingsreis van Paulus Perge Cyprus 2 e zendingsreis van Paulus Filippi Thessalonika Troas Bithynië Beréa Mysië Athene Kenchrea Caesaréa brieven aan Thessalonica vanuit Apollos welsprekend machtig

Nadere informatie

Handelingen 16 Antiochië Iconium 2 e zendingsreis van Paulus Syrië Lystra Derbe Cilicië Antiochië Cyprus

Handelingen 16 Antiochië Iconium 2 e zendingsreis van Paulus Syrië Lystra Derbe Cilicië Antiochië Cyprus Iconium Lystra Derbe Cilicië Syrië Pafos Cyprus Iconium Lystra Cilicië Syrië Loïs Derbe Eunice Timotheüs Handelingen 16 : 3 Zij weten allen dat hij een Griek was 2 Timotheüs 1 : 5 het ongeveinsd geloof

Nadere informatie

Paulus te Jeruzalem. de brief aan de Galaten vergeleken met Handelingen

Paulus te Jeruzalem. de brief aan de Galaten vergeleken met Handelingen Paulus te Jeruzalem de brief aan de Galaten vergeleken met Handelingen Inhoud Inleiding...3 Afstemming tussen Galaten en Handelingen...4 Overige bezoeken aan Jeruzalem...7 Het bezoek na 14 jaar...8 Gebruikte

Nadere informatie

Handelingen Handelingen 27 : 1-13 Macedonië Achaje Asia

Handelingen Handelingen 27 : 1-13 Macedonië Achaje Asia Handelingen 27 : 1-13 Aristarchus = de beste bestuurder Handelingen 19 : 29 reisgenoot Handelingen 20 : 4 reisgenoot Kolosse 4 : 10 mijn medegevangene Filemon : 24 mijn medearbeider Handelingen 27 : 1-13

Nadere informatie

Paulus brief aan de Romeinen. #1 voorbereiding

Paulus brief aan de Romeinen. #1 voorbereiding 1 Paulus brief aan de Romeinen #1 voorbereiding Inhoudsopgave Paulus brief aan de Romeinen - #1 voorbereiding... 1 1. Inleiding... 2 2. Thema van de brief... 3 3. De vijf grote thesen van de brief... 4

Nadere informatie

De Bijbel. STUDIE Thema:

De Bijbel. STUDIE Thema: De Bijbel Een discipelschapstraining om christenen toe te rusten voor het werk in zijn dienst, tot opbouw van het Lichaam van Christus (Efeziërs 4:11-16) 1 STILLE TIJD Thema: Hoe kun je de Bijbel praktisch

Nadere informatie

Een geopende hemel. Opb. 4:1 Hierna had ik een visioen. Er stond een deur open in de hemel.

Een geopende hemel. Opb. 4:1 Hierna had ik een visioen. Er stond een deur open in de hemel. Een geopende hemel Opb. 4:1 Hierna had ik een visioen. Er stond een deur open in de hemel. Opb. 14:13 Ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: Schrijf op. Toen droomde hij, en zie, op de aarde stond een

Nadere informatie

PAULUS BETER BEGRIJPEN

PAULUS BETER BEGRIJPEN PAULUS BETER BEGRIJPEN Paulus beter begrijpen is het vijfde deel in de bijbelstudiereeks Bijbel beter begrijpen. Meer informatie over deze reeks is te vinden op www.bijbelbeterbegrijpen.nl. De reeks wordt

Nadere informatie

Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad (Ps. 119:105) In Filip. 3:5 schrijft Paulus over zijn besnijdenis

Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad (Ps. 119:105) In Filip. 3:5 schrijft Paulus over zijn besnijdenis - 1 - Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad (Ps. 119:105) Paulus geboorte, jeugd, bekering Paulus werd als Jood en tevens als Romein, geboren in Tarsus in Cilicië, nu het huidige

Nadere informatie

Bijbelrooster bij Hoor het Woord (groep 5 en 6)

Bijbelrooster bij Hoor het Woord (groep 5 en 6) Bijbelrooster bij Hoor het Woord (groep 5 en 6) cursusjaar 2015 2016 datum vertelstof bijbelgedeelte OT37 OT38 OT39 OT40 OT41 OT42 De Heere kent het hart 24-08 Aanleren Psalm 3:2 25-08 Jonathan en Saul

Nadere informatie

Leidingdeel Zendingsreizen - Schets 1 De wereld en de zendeling

Leidingdeel Zendingsreizen - Schets 1 De wereld en de zendeling Leidingdeel Zendingsreizen - Schets 1 De wereld en de zendeling A) Doel 1. Betekenis benoemen Paulus wordt geroepen als zendeling om het evangelie te brengen aan mensen die meerdere goden dienen of de

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 Het boek Handelingen en de brieven

HOOFDSTUK 5 Het boek Handelingen en de brieven HOOFDSTUK 5 Het boek Handelingen en de brieven Handelingen Algemeen Het boek Handelingen is een vervolg op het evangelie van Lucas. Het boek vertelt wat er gebeurt met de christenen in de jaren na de Hemelvaart

Nadere informatie

Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4

Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4 HOOFDSTUK 1 SAMUËL HOOFDSTUK 2 SAUL HOOFDSTUK 3 DE EERSTE KONING HOOFDSTUK 4 DAVID Geboorte van Samuël 1 Samuël 1: 1 23 Samuël wordt geroepen 1 Samuël 1: 24 2: 11, 3: 1 18 De zonen van Eli 1 Samuël 2:

Nadere informatie

Leidingdeel Zendingsreizen - Schets 7 Afscheid voor het leven

Leidingdeel Zendingsreizen - Schets 7 Afscheid voor het leven Leidingdeel Zendingsreizen - Schets 7 Afscheid voor het leven A) Doel 1. Betekenis benoemen Paulus neemt afscheid van zijn gemeenten. De Heilige Geest heeft hem duidelijk gemaakt dat hij gevangenschap

Nadere informatie

BIJBELROOSTER GROEP 2

BIJBELROOSTER GROEP 2 BIJBELROOSTER GROEP 2 HOOFDSTUK 1 SAMUËL Dag 1 Geboorte van Samuël 1 Samuël 1:1-23 Dag 2 Samuël wordt geroepen 1 Samuël 1:24-2:11, 3:1-18 Dag 3 De zonen van Eli 1 Samuël 2:12-26, 4:1-18 HOOFDSTUK 2 Dag

Nadere informatie

toelichting gehouden door Paul Kevers DE WEG VAN HET WOORD DRIE VIERINGEN OVER DE HANDELINGEN 1. Van Jeruzalem naar Rome 26 april 2008 Toelichting

toelichting gehouden door Paul Kevers DE WEG VAN HET WOORD DRIE VIERINGEN OVER DE HANDELINGEN 1. Van Jeruzalem naar Rome 26 april 2008 Toelichting toelichting gehouden door Paul Kevers DE WEG VAN HET WOORD DRIE VIERINGEN OVER DE HANDELINGEN 1. Van Jeruzalem naar Rome 26 april 2008 Toelichting Zo hebben we dus de eerste én de laatste zinnen beluisterd

Nadere informatie

GROTE VERRASSING Efeze 3:9; Colosse 1:26

GROTE VERRASSING Efeze 3:9; Colosse 1:26 DE GROTE VERRASSING Efeze 3:9; Colosse 1:26 De bovenvermelde Bijbelteksten spreken van het geheimenis dat eeuwen en geslachten lang verborgen is ge weest en verborgen is gebleven in God. Dit geheimenis

Nadere informatie

1 & 2 Thessalonika. De Bijbel Open. Verleden, heden en toekomst van een christen 1 Th.1

1 & 2 Thessalonika. De Bijbel Open. Verleden, heden en toekomst van een christen 1 Th.1 1 & 2 Thessalonika Verleden, heden en toekomst van een christen 20 sep 08 Bekeerde mensen 1 Th.1 18 okt 08 15 nov 08 13 dec 08 17 jan 09 14 feb 09 14 mrt 09 18 apr 09 Heilig en onberispelijk De opname

Nadere informatie

leesplan voor het dagelijks lezen van de Bijbel

leesplan voor het dagelijks lezen van de Bijbel leesplan voor het dagelijks lezen van de Bijbel Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad (Psalm 119:105) Een uitgave van Met Open Bijbel Adres Postbus 520, 3800 AM Amersfoort Internet:

Nadere informatie

In het voetspoor van...

In het voetspoor van... In het voetspoor van... Bijbelse figuren en hun levensgeheim voor jongeren van 2 en 3 jaar drs. M. van Campen Zevende druk Zoetermeer Inhoud. Timotheüs - op school bij God 7 2. Adam - een gevallen mens

Nadere informatie

Saulus kijkt toe, en past op de mantels van de stenengooiers. Zonder jas gooi je harder.

Saulus kijkt toe, en past op de mantels van de stenengooiers. Zonder jas gooi je harder. Jeruzalem toekijken of wegkijken Paulus heet nog Saulus. In Jeruzalem groeit de beweging van Jezus. Steeds meer mensen noemen zich volgeling van die raadselachtige man, die de Zoon van God genoemd werd,

Nadere informatie

Delta Cursus-plus. studie HET ONTSTAAN VAN HET OUDE TESTAMENT

Delta Cursus-plus. studie HET ONTSTAAN VAN HET OUDE TESTAMENT Delta Cursus-plus Een discipelschapstraining om christenen toe te rusten te dienen tot opbouw van het lichaam van Christus (Efeze 4:11-16). DE BIJBEL studie Het christendom is niet begonnen met de eerste

Nadere informatie

De Heilige Geest in het Nieuwe Testament (2)

De Heilige Geest in het Nieuwe Testament (2) Algemeen: In de studie Begin en einde van het O.T. en het N.T. 1 wordt uitgelegd dat het Nieuwe Testament vernoemd is naar het nieuwe verbond in het bloed van Jezus. In principe begint het Nieuwe Testament

Nadere informatie

INHOUD. Woord vooraf TIMOTEÜS. 1 2Timoteüs 1:1-6 Inleiding tot Paulus zwanenzang 15

INHOUD. Woord vooraf TIMOTEÜS. 1 2Timoteüs 1:1-6 Inleiding tot Paulus zwanenzang 15 INHOUD Woord vooraf... 11 2 TIMOTEÜS 1 2Timoteüs 1:1-6 Inleiding tot Paulus zwanenzang 15 1. Paulus groet en zegent zijn geestelijke zoon, 2 Tim. 1:1,2. 17 2. Zelfs in de dodencel loopt Paulus hart nog

Nadere informatie

BIJBELROOSTER GROEP 4

BIJBELROOSTER GROEP 4 BIJBELROOSTER GROEP 4 HOOFDSTUK 1 GOD SPREEKT Dag 1 Van de Heer gebeden 1 Samuël 1: 1 23 Dag 2 Samuël in de tabernakel 1 Samuël 1: 24 2: 26 Dag 3 Samuël geroepen 1 Samuël 3: 1 4: 1a Dag 4 God spreekt Lesboek

Nadere informatie

De doop. BASISCURSUS deel 6

De doop. BASISCURSUS deel 6 BASISCURSUS deel 6 De doop Inleiding Vanavond gaan we het hebben over de doop. De doop en het avondmaal, beiden door Jezus ingesteld, hebben in de loop van de geschiedenis nogal eens geleid tot spanningen

Nadere informatie

[Uitzending 338: Handelingen 15:1 t/m 12]

[Uitzending 338: Handelingen 15:1 t/m 12] [Uitzending 338: Handelingen 15:1 t/m 12] De vorige uitzending sloten we af met de thuiskomst van Paulus en Barnabas in Antiochië. Zij waren weer terug in de stad waar de eerste zendingsreis was begonnen.

Nadere informatie

KONINKRIJK. SUPPLEMENT 3

KONINKRIJK. SUPPLEMENT 3 KONINKRIJK. SUPPLEMENT 3 [DE BRIEF AAN DE ROMEINEN] INLEIDING OP DE BRIEF AAN DE ROMEINEN We behandelen de oorsprong van deze brief: Wie heeft de brief geschreven? Wanneer en waar werd het geschreven?

Nadere informatie

OP VASTE GROND. over authentiek bijbels geloof

OP VASTE GROND. over authentiek bijbels geloof OP VASTE GROND over authentiek bijbels geloof Register van bijbelverwijzingen Aad van den Bos Het nummer van de pagina (bijv. p81) of van het hoofdstuk en van de noot daarin (bijv. 2.6) Genesis 1 p81 Genesis

Nadere informatie

Thema. Geroepen heiligen. J.W. van der Jagt

Thema. Geroepen heiligen. J.W. van der Jagt Thema Geroepen heiligen J.W. van der Jagt De apostel Paulus schreef aan de gemeente in Rome. Zijn brief is geadresseerd aan de geliefden Gods, geroepen heiligen, die in Rome zijn (Rom. 1:6). Ook zijn brief

Nadere informatie

26. Van alles vrij en allen dienstbaar 1 Korinthe 9:18-23 89 27. Strijden voor een onverderfelijke kroon 92 1 Korinthe 9:24-27 28. De Israëlieten als

26. Van alles vrij en allen dienstbaar 1 Korinthe 9:18-23 89 27. Strijden voor een onverderfelijke kroon 92 1 Korinthe 9:24-27 28. De Israëlieten als Inhoud 1. God is getrouw 1 Korinthe 1:1-9 11 2. Niet in Paulus naam gedoopt 1 Korinthe 1:10-16 14 3. De dwaasheid der prediking 1 Korinthe 1:17-31 17 4. Jezus Christus, en Die gekruisigd 1 Korinthe 2:1-5

Nadere informatie

Handelingen 19:20. Zo nam het woord van de Heer toe met macht en werd sterker

Handelingen 19:20. Zo nam het woord van de Heer toe met macht en werd sterker Handelingen 19:20 Zo nam het woord van de Heer toe met macht en werd sterker 5-8-2013 1 5-8-2013 2 Inhoud Waarom deze tekst? Indeling Handelingen Paulus zendingsreizen Effect van Gods woord en kracht in

Nadere informatie

Efeziërs 4:11 - Structuur van de univerele gemeente

Efeziërs 4:11 - Structuur van de univerele gemeente In 1 Corinthiërs 12:28 1 geeft de apostel Paulus een ruwe schets voor de structuur van de plaatselijke gemeente. De plaatselijke gemeente echter is een onderdeel van de universele gemeente, het gehele

Nadere informatie

De indeling van de Bijbel en Gods woordvoerders door de tijd Met toestemming overgenomen van: "Bijbel en Geloof"

De indeling van de Bijbel en Gods woordvoerders door de tijd Met toestemming overgenomen van: Bijbel en Geloof De indeling van de Bijbel en Gods woordvoerders door de tijd Met toestemming overgenomen van: "Bijbel en Geloof" In deze studie willen we verder ingaan op de bedelingen, en aan de hand daarvan de Bijbelse

Nadere informatie

2 1Timoteüs 1:1-20 Timoteüs, verkondig en verdedig de Waarheid! Timoteüs 2:1-15 De gemeente in haar samenkomsten... 46

2 1Timoteüs 1:1-20 Timoteüs, verkondig en verdedig de Waarheid! Timoteüs 2:1-15 De gemeente in haar samenkomsten... 46 INHOUD Woord vooraf............................................... 9 1 Timoteüs, Paulus geestelijke zoon en naaste medewerker....................................... 11 Noten...............................................

Nadere informatie

Van september 2015 t/m september 2017 willen we aan de slag gaan met het bijbelleesproject Bijbel in de Gewone Taal. De bijbel lezen is één, de bijbel verstaan, begrijpen en duiden is twee. De dubbele

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord

Inhoudsopgave. Voorwoord Inhoudsopgave Voorwoord 1 Thessalonicenzen 1. Zendingsteam in Thessaloníca - Handelingen 16:6-12 en 39-17:1 2. Gods Woord in Thessaloníca - Handelingen 17:1-12 3. Kerk in Thessaloníca - Handelingen 17:13-15

Nadere informatie

De evangeliën en hun betrouwbaarheid

De evangeliën en hun betrouwbaarheid De evangeliën en hun betrouwbaarheid blok F - nivo 3 - avond 3 Tijd Wat gaan we doen 19.00 Mentorkwartiertje 19.15 Terugblik en intro 19.20 Discussie: het evangelie van Judas 19.30 Historisch betrouwbaar?

Nadere informatie

Bovenbouw - groep 6, 7, 8

Bovenbouw - groep 6, 7, 8 Een eerste aanzet voor de keuze van Bijbelverhalen - jaarcyclus. Vertelplaten n.a.v. http://www.freebibleimages.org/illustrations/ Bovenbouw - groep 6, 7, 8 Jaar 1 Datum Onderwerp Oude testament September

Nadere informatie

Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 1. Dag 2. Dag 3

Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 1. Dag 2. Dag 3 HOOFDSTUK 1 GOD SPREEKT HOOFDSTUK 2 WAAR IS DE ARK? HOOFDSTUK 3 DE EERSTE KONING HOOFDSTUK 4 SAUL EN DAVID Van de Heer gebeden 1 Samuël 1: 1 23 Samuël in de tabernakel 1 Samuël 1: 24 2: 26 Samuël geroepen

Nadere informatie

Handelingen van de Apostelen

Handelingen van de Apostelen Handelingen van de Apostelen Les 6/13 : Het Goede Nieuws naar de Heidenen (Hand. 9-11) http://www.middletownbiblechurch.org/ainhandelingen/ainhandelingen.htm Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling

Nadere informatie

6. Uitverkiezing. 6.1 Uitverkiezing is naar de voorkennis Gods

6. Uitverkiezing. 6.1 Uitverkiezing is naar de voorkennis Gods 6. Uitverkiezing In dit hoofdstuk zullen we nagaan wat de Bijbel over uitverkiezing en voorbestemming leert. In het volgende hoofdstuk wordt Romeinen 9 besproken. En in hoofdstuk 8 wordt de calvinistische

Nadere informatie

Handelingen buitenkant getuigenis van opstanding

Handelingen buitenkant getuigenis van opstanding Handelingen 4 : 32-37 menigte ± 10.000 personen binnenkant gemeenschap buitenkant getuigenis van opstanding grote genade Titus 2 : 11, 12 Want de genade, heilbrengend voor alle mensen, is verschenen en

Nadere informatie

Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad (Ps. 119:105) In Filip. 3:5 schrijft Paulus over zijn besnijdenis

Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad (Ps. 119:105) In Filip. 3:5 schrijft Paulus over zijn besnijdenis - 1 - Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad (Ps. 119:105) Paulus geboorte, jeugd, bekering Paulus werd als Jood en tevens als Romein, geboren in Tarsus in Cilicië, nu het huidige

Nadere informatie

Hoor het Woord Groep 3-4 2015-2016 Van Damschool

Hoor het Woord Groep 3-4 2015-2016 Van Damschool Hoor het Woord Groep 3-4 2015-2016 Van Damschool T 10: Hulp in nood 25 aug. Bartimeüs Mattheüs 20:29-34 26 aug. De storm op zee Markus 4:35-41 27 aug. Mozes als de mond Gods Exodus 3 en 4 OT 37: De Heere

Nadere informatie

Bijbelrooster bij Hoor het Woord (groep 5 en 6)

Bijbelrooster bij Hoor het Woord (groep 5 en 6) Bijbelrooster bij Hoor het Woord (groep 5 en 6) cursusjaar 2011 2012 datum vertelstof bijbelgedeelte OT37 OT38 OT39 OT40 OT41 OT42 De Heere kent het hart 15-08 Aanleren Psalm 3:2 16-08 Jonathan en Saul

Nadere informatie

DE HEILIGE GEEST EN DE GAVEN VAN DE GEEST. Les 8 voor 25 februari 2017

DE HEILIGE GEEST EN DE GAVEN VAN DE GEEST. Les 8 voor 25 februari 2017 DE HEILIGE GEEST EN DE GAVEN VAN DE GEEST Les 8 voor 25 februari 2017 De gaven van de Geest zijn anders dan de vrucht van de Geest. Geestelijke gaven zijn vaardigheden die op bovennatuurlijke wijze door

Nadere informatie

Leidingdeel Zendingsreizen - Schets 3 Ruzie en fijngevoeligheid

Leidingdeel Zendingsreizen - Schets 3 Ruzie en fijngevoeligheid Leidingdeel Zendingsreizen - Schets 3 Ruzie en fijngevoeligheid A) Doel 1. Betekenis benoemen De manier ontdekken van de wijze waarop Paulus het Evangelie verkondigt. 2. Actualiteit aangeven Jongeren gaan

Nadere informatie

Navigators NSV 1 Johannes. Inhoud. Inleiding Kennismaking met Johannes Leven in het Licht. Geboren overwinnaars

Navigators NSV 1 Johannes. Inhoud. Inleiding Kennismaking met Johannes Leven in het Licht. Geboren overwinnaars 1 Johannes Inhoud Inleiding Avond 1 Avond 2 Avond 3 Avond 4 Avond 5 Kennismaking met Johannes Leven in het Licht In Jezus blijven De Liefde Geboren overwinnaars 2 Inleiding Voor je ligt het kringmateriaal

Nadere informatie

Register van themanummers en bijbelteksten (jaargang 1,1-22,4) Thema's

Register van themanummers en bijbelteksten (jaargang 1,1-22,4) Thema's Register van themanummers en bijbelteksten (jaargang 1,1-22,4) Thema's 2014 22,4 (2014): De geheime dienst 22,3 (2014): Op het altaar 22,2 (2014): Worstelen met 22,1 (2014): Nieuwe Testament 2013 21,6

Nadere informatie

Volharding en vervolging Thematische Bijbelstudie vanuit het Bijbelboek Handelingen.

Volharding en vervolging Thematische Bijbelstudie vanuit het Bijbelboek Handelingen. Volharding en vervolging Thematische Bijbelstudie vanuit het Bijbelboek Handelingen. Gebruik van het woord volharding in het boek Handelingen In deze Bijbelstudie willen we eerst de vraag beantwoorden

Nadere informatie

1 Tessalonicenzen 1 en 2

1 Tessalonicenzen 1 en 2 1 Tessalonicenzen 1 en 2 Hoe lees je een brief? Elk brief die we in het Nieuwe Testament lezen leert ons verschillende dingen. Wanneer we deze teksten lezen moeten we ook bepaalde dingen onthouden: 1.

Nadere informatie

De Heilige Geest. Deel 1: Wie en waarom

De Heilige Geest. Deel 1: Wie en waarom De Heilige Geest Deel 1: Wie en waarom Inhoud Inleiding Avond 1 Avond 2 Avond 3 Avond 4 Avond 5 Wie is de Heilige Geest? De komst van de Geest Ware wijsheid Je bent zelf een brief! Leven door de Geest

Nadere informatie

Ontstaan en gezag van de bijbel

Ontstaan en gezag van de bijbel Ontstaan en gezag van de bijbel Gezag van de bijbel: Christus is de sleutel Wanneer we het hebben over het ontstaan van de bijbel en de manier waarop het gezag van de bijbel zich aan ons opdringt moeten

Nadere informatie

Paulus pastorale oproep. Galaten 4:12. Broeders; ik smeek het u! wees zoals ik want ook ik ben zoals u Het begin gedenken. Galaten 4:13-15.

Paulus pastorale oproep. Galaten 4:12. Broeders; ik smeek het u! wees zoals ik want ook ik ben zoals u Het begin gedenken. Galaten 4:13-15. Les 9 voor 26 augustus 2017 Paulus pastorale oproep. Galaten 4:12. Broeders; ik smeek het u! wees zoals ik want ook ik ben zoals u Het begin gedenken. Galaten 4:13-15. De waarheid vertellen. Galaten 4:16-20.

Nadere informatie

De brieven van Paulus aan Timoteus.

De brieven van Paulus aan Timoteus. De brieven van Paulus aan Timoteus. Geen andere naam dan de naam van Jezus, geen andere naam dan de naam van de Heer. Geen andere naam dan de naam van Jezus is waard te ontvangen de glorie en ere, de kracht

Nadere informatie

Galaten 1. Begin van de brief

Galaten 1. Begin van de brief Galaten 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Galatië 1-3 Dit is een brief van Paulus aan de christenen in de provincie Galatië. Allereerst dit: Ik ben niet door mensen aangesteld als apostel,

Nadere informatie

Kliek op die gekose jaartal om die inskrywings vir die tydperk te sien.

Kliek op die gekose jaartal om die inskrywings vir die tydperk te sien. Kliek op die gekose jaartal om die inskrywings vir die tydperk te sien. (Tans net tot einde van die jaar 1000 beskikbaar) V.c. - 100 101-200 201-300 301-400 401-500 501-600 601-700 701-800 801-900 901-1000

Nadere informatie

[DE BRIEF AAN DE ROMEINEN]

[DE BRIEF AAN DE ROMEINEN] SUPPLEMENT 3 [DE BRIEF AAN DE ROMEINEN] INLEIDING OP DE BRIEF AAN DE ROMEINEN We behandelen de oorsprong van deze brief: Wie heeft de brief geschreven? Wanneer en waar werd het geschreven? Hoe wordt deze

Nadere informatie

DE TWEEDE ZENDING VAN PAULUS. Hand.26:17: Verlossende u van dit volk, en van de heidenen, tot dewelke Ik u nu zende;

DE TWEEDE ZENDING VAN PAULUS. Hand.26:17: Verlossende u van dit volk, en van de heidenen, tot dewelke Ik u nu zende; DE TWEEDE ZENDING VAN PAULUS Niet te verwarren met de tweede zendingsreis www.trustingthelord.com Hand.26:17: Verlossende u van dit volk, en van de heidenen, tot dewelke Ik u nu zende; Hand.22:21: En Hij

Nadere informatie

Romeinen 16 (overzicht)

Romeinen 16 (overzicht) Romeinen 16 (overzicht) Thema van Romeinen 16: Medewerkers van Gods gerechtigheid Indeling Aanbeveling van Febe, een dienares (16:1-2). Groeten van Paulus (16:3-16). Waarschuwing tegen valse leraren en

Nadere informatie

Spreken over God is kijken naar de bron, waarmee alles begonnen is.

Spreken over God is kijken naar de bron, waarmee alles begonnen is. Module religie: Over God gesproken: een reis door religie land Leerjaar 4 H/V Toets over de aangereikte leerstof in de derde toetsweek,week13, plus eigen reflectie/mening op de aangeboden stof en een artikel.

Nadere informatie

Methode Godsdienst Groep 5-6, map C

Methode Godsdienst Groep 5-6, map C Methode Godsdienst Groep 5-6, map C T9 Trouw Les 1 Aanleren Psalm 141:2 Week 35 Les 2 Henoch Gen.5:21-25; Hebr.11:5 Les 3 Kwakkels en manna Ex.16 Les 4 Trouwe en luie knechten Mat.25:14-30 OT37 De Heere

Nadere informatie

1 & 2 Thessalonika. De Bijbel Open

1 & 2 Thessalonika. De Bijbel Open 1 & 2 Thessalonika Verleden, heden en toekomst van een christen 20 sep 08 Bekeerde mensen 1 Th.1 18 okt 08 15 nov 08 13 dec 08 17 jan 09 14 feb 09 14 mrt 09 18 apr 09 Gods manier van opvoeden Heilig en

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE VAN DE VOORZITTER

INHOUDSOPGAVE VAN DE VOORZITTER Uitgave van Conferentiecontact CALVIJN Jaargang 3 Nummer 3 mei 2017 Voor meer informatie zie: www.conferentiecontactcalvijn.nl Inhoudsopgave 1 Van de voorzitter 1 Conferentieaankondiging 2 Ledenvergadering

Nadere informatie

het Bijbelboek 1 en 2 Thessalonicenzen 19 april 2014 19-4-2014 1

het Bijbelboek 1 en 2 Thessalonicenzen 19 april 2014 19-4-2014 1 het Bijbelboek 1 en 2 Thessalonicenzen 19 april 2014 19-4-2014 1 1. Wat verwacht jij van de toekomst? 2. Wat is de basis van jouw verwachting? 3. Wat is de zekerheid van jouw verwachting? 4. Wat doet jouw

Nadere informatie

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief 1 Tessalonicenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Tessalonica 1 Dit is een brief van Paulus, Silvanus en Timoteüs, aan de christenen in de stad Tessalonica. Jullie horen bij God, de

Nadere informatie

Het Christendom in Rome

Het Christendom in Rome Het Christendom in Rome Paragraaf 1: De weg van het Christendom naar Rome Het Christendom is ontstaan doordat men ging geloven dat jezus uit de dood opstond en de zoons van god was. De laatste woorden

Nadere informatie

Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4

Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4 HOOFDSTUK 1 MET HEEL JE HART HOOFDSTUK 2 DE HEER GEEFT RUST Het beloofde land Rechters 1 3 : 6 En ze dienden de Baäls Rechters 3 : 7 41 Vrouwen in dienst van de Heer Rechters 4 & 5 Met heel je hart Lesboek

Nadere informatie

Hoor het Woord (c) Groep 5-6

Hoor het Woord (c) Groep 5-6 Hoor het Woord (c) Groep 5-6 Week 35 T9 Trouw Les 1 Aanleren Psalm 141:2 Les 2 Henoch Gen. 5:21-25; Hebr. 11:5 en 6 Les 3 Kwakkels en manna Exodus 16 Les 4 Trouwe en luie knechten Matth. 25:14-30 Week

Nadere informatie

Argumenten voor de verbonds/kinderdoop

Argumenten voor de verbonds/kinderdoop Verbondsdoop of geloofsdoop blok C - nivo 3 - avond 7 Tijd Wat gaan we doen 19.00 Mentorkwartiertje 19.15 Terugblik en intro 19.20 Argumenten inventariseren; discussie 19.45 De bijbels-gerefomeerde visie

Nadere informatie

OECUMENISCH LEESROOSTER

OECUMENISCH LEESROOSTER OECUMENISCH LEESROOSTER 2021-2022 datum zondag Gemeenschappelijk 28 november 2021 1 e van de Advent Zacharia 14,4-9 Psalm 50,1-6 1 Tessalonicenzen 3,9-13 Lucas 21,25-31 5 december 2021 2 e van de Advent

Nadere informatie

De doop in de Heilige Geest

De doop in de Heilige Geest Door het geloof in Jezus Christus uit te spreken leeft de gelovige, als ziel, via het lichaam (de mond) in relatie met God de Vader. Dit wordt uitgelegd in de studie Bekering. 1 Door Jezus de autoriteit

Nadere informatie

Een klein beginsel 40

Een klein beginsel 40 C3 1 Een klein beginsel 40 Bespreken Romeinen 7:7-19 Hoe is Paulus erachter gekomen dat begeerlijkheid zonde is? (vers 7) Welke werking heeft Gods wet in zijn leven gehad? (vers 8, 9) Waaruit bestaat de

Nadere informatie

Over leiding gesproken

Over leiding gesproken Over leiding gesproken Hoe leidt de Heilige Geest mij? Ankerlezing Gouda 20 februari 2017 Dr G.C. Vreugdenhil 1 Verlangen en verlegenheid Wat wil God dat ik doe? (werk, wonen, relatie, etc.) Hoe leiding

Nadere informatie

De Bijbel open op 3 augustus 2013; herhaling van 18 oktober 2008

De Bijbel open op 3 augustus 2013; herhaling van 18 oktober 2008 De Bijbel open op 3 augustus 2013; herhaling van 18 oktober 2008 Van een van de luisteraars ontving ik een vraag: wat betekent toch die uitdrukking in Openbaring 3: Zie, Ik heb een geopende deur voor u

Nadere informatie

Handelingen van de Apostelen

Handelingen van de Apostelen Handelingen van de Apostelen Les 8/13 : De eerste zendingsreis (Hand. 13-15) http://www.middletownbiblechurch.org/ainacts/ainacts.htm Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)

Nadere informatie

Handelingen hoofdstuk 16

Handelingen hoofdstuk 16 Handelingen hoofdstuk 16 Vertaling Bible Commentary van Andrew Wommack Wiebrig Calderhead, 2008 (Om in Word naar een eindnoot te springen: plaats de cursor bij de eindnootverwijzing, kies Beeld (menubalk)

Nadere informatie

De gemeente te Korinthe... 2 Schrijver en datering... 2 Inhoud... 3 Indeling... 4 Meer informatie... 4 Bronnen... 4 Voetnoten... 5

De gemeente te Korinthe... 2 Schrijver en datering... 2 Inhoud... 3 Indeling... 4 Meer informatie... 4 Bronnen... 4 Voetnoten... 5 Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de laatste versie tijdelijk verder worden bewerkt op: https://christipedia.miraheze.org/wiki/2_korinthiërs De tweede brief van Paulus aan

Nadere informatie

Uitleg van deze bijbelstudie-methode voor de jeugd

Uitleg van deze bijbelstudie-methode voor de jeugd Uitleg van deze bijbelstudie-methode voor de jeugd In dit pakketje vindt u heel veel informatie en heel veel verschillende vormen om met het onderwerp van deze studie aan de slag te gaan. Eigenlijk vindt

Nadere informatie

Chronologisch Bijbelleesrooster in 3⅓ jaar de Bijbel door - 3 dagen Oude en 1 dag Nieuwe Testament v 1.0 www.kaleo.nl blz. 1

Chronologisch Bijbelleesrooster in 3⅓ jaar de Bijbel door - 3 dagen Oude en 1 dag Nieuwe Testament v 1.0 www.kaleo.nl blz. 1 Chronologisch Bijbelleesrooster in 3⅓ jaar de Bijbel door - 3 dagen Oude en 1 dag Nieuwe Testament v 1.0 www.kaleo.nl blz. 1 1 Genesis 1 2 Genesis 2 3 Genesis 3 4 Lukas 1:1-40 5 Genesis 4 6 Genesis 5 7

Nadere informatie

Het belang van het profetisch woord. De Bijbel open 14-10-15

Het belang van het profetisch woord. De Bijbel open 14-10-15 De Bijbel open 14-10-15 Mijn hoop is op U Heer, G mijn kracht is in U Heer, mijn hart is van U Heer, van U. Ik prijs U met heel mijn hart, ik prijs U met al mijn kracht. Met heel mijn hart, met al mijn

Nadere informatie

LES6. De wegloper belonen. Sabbat. Zondag Lees Lees 'De wegloper. Teken Teken een gympie en. Leer Begin met het uit je hoofd

LES6. De wegloper belonen. Sabbat. Zondag Lees Lees 'De wegloper. Teken Teken een gympie en. Leer Begin met het uit je hoofd De wegloper belonen Sabbat Lees Lees Filemon 1 alvast door. Heb je er ooit over nagedacht van huis weg te lopen? Hoe zou dat zijn? Waar zou je naar toe gaan? Wat zou je kunnen doen? Onesimus bevond zich

Nadere informatie

Het werpen van het lot (Matthias wordt apostel) wordt voorafgegaan door gebed (1:22 ) waarin de Heere gevraagd wordt welke Hij heeft uitgekozen)

Het werpen van het lot (Matthias wordt apostel) wordt voorafgegaan door gebed (1:22 ) waarin de Heere gevraagd wordt welke Hij heeft uitgekozen) Gebed In deze Bijbelstudie kijken we naar de betekenis van het gebed in het Bijbelboek Handelingen. Eerst gaan we alle plaatsen na waar het gebed in Handelingen voorkomt. Niet altijd is dat onder de noemer

Nadere informatie

PINKSTERPREEK Dr. R. Dean Anderson v.d.m.

PINKSTERPREEK Dr. R. Dean Anderson v.d.m. Laatst aangepast: 12 september 2010 PINKSTERPREEK Dr. R. Dean Anderson v.d.m. Pagina 1 van 6 Lezing van de Schrift: Hand. 2:1-4; 10:1-48 Lezing van de Tekst: Hand. 11:15-18 Zingen: Gez. 28:1, 4; Ps. 110:1,

Nadere informatie

BELOFTEN EN VERBORGENHEDEN

BELOFTEN EN VERBORGENHEDEN BELOFTEN EN VERBORGENHEDEN www.trustingthelord.com Alle teksten komen uit de Statenvertaling van 1977. Ef.2:11: Daarom gedenkt, dat gij, die eertijds heidenen waart in het vlees, en die voorhuid genaamd

Nadere informatie

Interpretatie - Register van thema s en bijbelteksten (bijgewerkt t/m jaargang 20, 2012) Thema's

Interpretatie - Register van thema s en bijbelteksten (bijgewerkt t/m jaargang 20, 2012) Thema's Interpretatie - Register van thema s en bijbelteksten (bijgewerkt t/m jaargang 20, 2012) Thema's 2012 20,6 (2012): Verbinding 20,5 (2012): Kleur 20,4 (2012): Jij bent m 20,3 (2012): In de zon 20,2 (2012):

Nadere informatie