Beter nieuws uit het Nieuwe Testament

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beter nieuws uit het Nieuwe Testament"

Transcriptie

1 Beter nieuws uit het Nieuwe Testament Jasper Klapwijk Buijten & Schipperheijn Motief Amsterdam 3

2 Onder de naam Telos publiceert een groep christelijke uitgevers boeken die doelgericht en bijbels georiënteerd zijn. In de Telos-groep werken samen: Buijten & Schipperheijn Motief Uitgeverij Medema Uitgeverij De Vuurbaak Omslagontwerp: Theresia Koelewijn Illustraties binnenwerk: Inger Kamminga Ontwerp tabellen en schema s: Peter Wierenga ISBN Jasper Klapwijk 4

3 Inhoud Woord vooraf 7 1 Inleiding 9 De lijn van de Bijbel, de verhouding Oude Testament Nieuwe Testament, inleiding tot de evangeliën Verwerking en bijbelleesrooster 23 2 Matteüs en Marcus 26 Wat is kenmerkend, enkele aspecten nader belicht Verwerking en bijbelleesrooster 33 3 Lucas en Johannes 38 Wat is kenmerkend, enkele aspecten nader belicht Verwerking en bijbelleesrooster 46 4 Handelingen 50 Hemelvaart en Pinksteren, de verspreiding van het evangelie van Jeruzalem naar Rome Verwerking en bijbelleesrooster 65 5 De brieven van Paulus 69 Waar en wanneer werden deze brieven geschreven, wat zijn de belangrijkste thema s Verwerking en bijbelleesrooster 79 6 Romeinen 83 De kern van het evangelie van de genade in één brief, hoe is deze brief opgebouwd, wat is de hoofdlijn Verwerking en bijbelleesrooster 91 7 De overige brieven 95 Een kort overzicht van de overige brieven, wanneer en voor wie zijn ze geschreven, welke thema s komen aan de orde, met extra aandacht voor de brief van Jakobus Verwerking en bijbelleesrooster Openbaring (1) 106 Een moeilijk te begrijpen boek, de principes voor de uitleg, een eerste overzicht Verwerking en bijbelleesrooster 114 5

4 9 Openbaring (2) 118 Verdere uitleg van het boek Openbaring met speciale aandacht voor de hoofdstukken 12-14, het duizendjarig rijk, de val van Babel en de komst van het nieuwe Jeruzalem Verwerking en bijbelleesrooster 131 Productinformatie 133 Kort overzicht van een aantal cursussen en andere materialen die bij dit boek te gebruiken zijn. 6

5 Woord vooraf Dit boekje is het vervolg op Het goede nieuws van het Oude Testament, dat in het najaar van 2008 verscheen. Het doel van beide boekjes is om ondersteuning te bieden bij het lezen van de Bijbel. Ik wil daarbij graag het volgende duidelijk uit de verf laten komen: de Bijbel is één boek met één verhaallijn van schepping naar herschepping; in dat verhaal staat van het begin tot het einde Jezus Christus centraal; er is een onlosmakelijke eenheid tussen het oude en het nieuwe verbond, tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Mijn ervaring is dat veel mensen erg gefragmenteerd bijbellezen. Losse teksten en losse perikopen kunnen echter alleen tot hun recht komen als er een duidelijk zicht is op de grote lijn. Is dat niet het geval dan verschraalt de geloofskennis. De kern van dit boekje is dan ook het bijbelleesrooster dat aan elk hoofdstuk voorafgaat. Daarbij adviseer ik ook om steeds grote gedeelten, het liefst hele bijbelboeken, in één keer te lezen. In Beter nieuws uit het Nieuwe Testament wordt de meeste aandacht besteed aan de evangeliën en het boek Handelingen. Daarna volgen drie hoofdstukken over de brieven van de apostelen, waarbij één hoofdstuk volledig gewijd is aan Paulus brief aan de Romeinen. Het boek sluit af met twee hoofdstukken over het boek Openbaring. Na elk hoofdstuk volgen enkele verwerkingsvragen en suggesties voor groepsbespreking. Ik heb deze toegevoegd vanuit de overtuiging dat bijbellezen en bijbelstudie het best samen met anderen kan worden gedaan. Na Het goede nieuws van het Oude Testament is er nu dus Beter nieuws uit het Nieuwe Testament. Met de term beter wil ik het Oude Testament absoluut niet diskwalificeren. Jezus kwam de Schriften van het Oude Testament vervullen. Wat we in het Oude Testament in de knop vinden, bloeit in het Nieuwe Testament volledig open. De bloemknop is goed en onmisbaar, maar de bloem zelf is beter. Ik verwijs in dit boek weinig naar andere literatuur. Toch heb ik veel van wat ik schrijf overgenomen uit andere boeken. Dit is echter gebeurd in de loop der jaren, zodat ik nu vaak zelf niet meer weet waar het vandaan komt. Tenzij anders vermeld, maak ik in dit boek gebruik van de Nieuwe Bijbelvertaling. 7

6 Gebruik dit boekje voor wat het wil zijn: een hulpmiddel bij het lezen van Gods Woord, in dit geval met name bij het lezen van het Nieuwe Testament. adios, Jasper Klapwijk 8

7 Inleiding Vele boeken... maar toch één boek Het woord Bijbel is afgeleid van het Griekse biblia en betekent: boeken. Eigenlijk is de Bijbel een verzameling van verschillende geschriften, geschreven in verschillende talen, in verschillende tijden, door verschillende mensen. Het onderstaande schema laat dat zien: Oude Testament Nieuwe Testament De bijbelboeken zijn over een periode van vele eeuwen door verschillende mensen geschreven. Ze gebruikten verschillende talen en schreven ook heel verschillende boeken. Wie dat tot zich door laat dringen moet wel tot de vraag komen: wat maakt de Bijbel eigenlijk tot één boek? En daar komt wat betreft de boeken van het Nieuwe Testament nog een vraag bij: waarom zijn deze boeken toegevoegd aan de boeken van Oude Testament? De boeken die de christenen het Oude Testament noemen werden en worden immers door de Joden als een afgesloten eenheid beschouwd. Toch zijn er vanuit de Bijbel zelf argumenten aan te voeren dat de 66 boeken en boekjes van het Oude en Nieuwe Testament wel degelijk één boek vormen. Het eerste wat ik wil noemen is het gegeven dat de Bijbel één duidelijke verhaallijn heeft. Het verhaal begint met de schepping van de wereld, en dan lezen we dat het zeer goed was. Maar daarna komt de mens in opstand tegen God en hij veroorzaakt daarmee ongelofelijk veel ellende. Vanaf dat moment is er de spanning: komt het nog goed met Gods wereld en met de mens? En ja, dwars 9

8 door alles heen blijkt God er uiteindelijk voor te zorgen dat deze wereld verlost wordt van het kwaad. In de slothoofdstukken krijgen we te zien waar dat op uitloopt: een vernieuwde aarde en een vernieuwde mensheid, die eindelijk is zoals God het bedoeld had. De kern van het verhaal van de Bijbel is dan ook alles wat God gedaan heeft om die verlossing te realiseren. Pas aan het begin van het Nieuwe Testament wordt duidelijk hoever Hij moet en wil gaan om de mens en de wereld te redden. In de persoon van Jezus Christus werd Hij zelf mens en nam Hij de zonde en het lijden van de mensen voor zijn rekening. Jezus Christus is dus het brandpunt in het verhaal van de Bijbel. Hijzelf zegt dan ook dat de geschriften van het Oude Testament al over Hem gaan (Joh. 5:39) en dat Hij gekomen is om die geschriften te vervullen (Mat. 5:17). Hij is niet alleen de hoofdpersoon van het Nieuwe Testament, maar van heel de Bijbel. Het verslag van wat Hij hier op aarde kwam doen en de uitleg van de betekenis daarvan voor zijn kerk en de wereld, maken het verhaal van de Bijbel compleet. De Bijbel is een verlossingsverhaal, een heilsgeschiedenis, en het doel dat Johannes formuleert voor het schrijven van zijn evangelie is het doel van de hele Bijbel: opdat u gelooft dat Jezus de messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leeft door zijn naam (Joh. 20:31). Het volgende simpele schema geeft deze verhaallijn van de Bijbel weer: zonde schepping nieuwe schepping Een verzameling van boeken die zijn geschreven over een periode van vele eeuwen en toch duidelijk één boek met één verhaal en één hoofdpersoon vormen. Hoe kan dat? Het volgende citaat van de apostel Petrus geeft de verklaring: Besef daarbij vooral dat geen enkele profetie uit de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat, want nooit is een profetie voortgekomen uit menselijk initiatief: mensen die namens God spraken werden daartoe altijd gedreven door de heilige Geest (2 Petr. 1:20-21). 1.2 Overzicht van de inhoud van de Bijbel De inhoud van het Oude Testament Het Oude Testament begint met de schepping van de wereld en vertelt daarna over de keus van de mens voor de zonde, over de verspreiding van de mens over de wereld en over de zondvloed (Gen. 1 11). Daarna besloot God voorlopig met één volk verder te gaan. Daarom koos Hij Abraham uit, sloot Hij een verbond met hem en beloofde Hij Abraham dat uit zijn nageslacht de verlosser zou komen (Gen. 12). De rest van het Oude Testament vertelt hoe het verder ging met dit volk (Israël) dat God had uitgekozen. Daarin klinkt, ondanks al het 10

9 menselijk falen, toch steeds weer de hoop door op de komst van de verlosser, de messias die God zou zenden. De inhoud van het Nieuwe Testament Het Nieuwe Testament vertelt dat de door God beloofde verlosser inderdaad gekomen is. We lezen kort over zijn geboorte, wat uitgebreider over zijn drie jaar durende publieke optreden, en nog uitgebreider over zijn lijden, sterven en opstanding uit de dood. Als Hij na zijn opstanding naar de hemel gaat, is het de taak van zijn volgelingen om het evangelie in de wereld bekend te maken. Zij ontvangen daarvoor op Pinksteren de kracht van de heilige Geest. We lezen hoe het geloof in Jezus zich verspreidt vanuit Jeruzalem en uiteindelijk ook Rome bereikt, dat toen het centrum van de wereld was. Overal waar het evangelie verteld wordt ontstaan christelijke gemeenschappen. Om deze gemeenten en de daar gestationeerde medewerkers te bemoedigen en op te bouwen in het geloof schrijven de apostelen verschillende brieven, waarvan een groot aantal in de Bijbel is opgenomen. We krijgen daardoor verder inzicht in wat het geloof in Jezus Christus inhoudt en welke consequenties het heeft voor het dagelijks leven. Het Nieuwe Testament wordt afgesloten met een boek vol visioenen van de apostel Johannes. Die geven een beeld van de geschiedenis van deze wereld tot de dag dat Jezus terugkomt, en van de nieuwe wereld die dan werkelijkheid zal worden. In het Nieuwe Testament vinden we de volgende boeken: de evangeliën van Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes Zij vertellen in het kort over Jezus geboorte en uitgebreider over de laatste drie jaren van zijn leven: zijn prediking, lijden, sterven, opstanding en hemelvaart. Handelingen Dit is het tweede boek van Lucas en hij vertelt hierin hoe het evangelie zich over de wereld verspreidde na de hemelvaart van Christus en de komst van zijn Geest. de brieven Het gaat hier om brieven geschreven aan de jonge gemeenten om hen te helpen in het geloof te groeien. Het betreft de volgende brieven: - brieven van Paulus aan de gemeenten (Romeinen 2 Tessalonicenzen) - brieven van Paulus aan zijn medewerkers (Timoteüs, Titus en Filemon) - de brief aan de Hebreeën - de brief van Jakobus - twee brieven van Petrus - drie brieven van Johannes - de brief van Judas Openbaring Dit boek biedt een weergave van de visioenen van Johannes, die laten zien wat er zal gebeuren in de periode tot de wederkomst van Christus. 11

10 De lijn van de Bijbel Egypte Babel Assur Het land Kanaän Zondvloed Noach en de zijnen gered Schepping Abrahams kleinzoon, Jakob, en z n familie naar Egypte God kiest één volk, en begint met Abraham De periode van de rechters O.l.v. Mozes bevrijdt God zijn volk uit Egypte. Op Sinaï geeft Hij zijn wet Na 40 jaar woestijn verovert het volk o.l.v. Jozua het land Kanaän In Egypte groeit de familie uit tot het volk Israël Ze worden als slaven gebruikt Periode van de koningen Onder Davids zoon Salomo valt het Koninkrijk in tweeën uiteen: Juda en Israël De eerste grote koning van Israël: David Na 70 jaar komt een gedeelte van het volk terug. Later weer een gedeelte Juda naar Babel Israël gedeporteerd naar Assur Pinksteren: de Geest komt Het evangelie moet de wereld in Gods volk uit alle volken Jezus de Verlosser, geboren, gestorven aan het kruis en opgestaan uit de dood Jezus zal terug komen Hij zal het kwaad oordelen en de zijnen zullen met Hem een plaats krijgen op de nieuwe aarde Een nieuwe schepping 12

11 1.3 De verhouding tussen het Oude en het Nieuwe Testament Eerder bleek al dat het onmogelijk is om het Nieuwe Testament te begrijpen los van het Oude Testament en het Oude Testament los van het Nieuwe Testament. Samen vormen ze één boek, de Bijbel, hebben ze dezelfde auteur, God zelf, en vertellen ze één geschiedenis. Het verschil tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament Jezus zegt in de Bergrede: Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen (Mat. 5:17). Met de woorden de Wet of de Profeten verwijst Jezus naar het hele Oude Testament. Hij is het dus die het hele Oude Testament tot vervulling heeft gebracht. Dat tot vervulling brengen kan drie dingen betekenen: 1 Jezus kwam om te realiseren wat de Wet en de Profeten hadden voorspeld; 2 Jezus kwam om de geboden te gehoorzamen; 3 Jezus kwam om de diepe betekenis van de geboden te laten zien. Deze drie betekenissen hebben gemeenschappelijk dat in alle gevallen de werkelijke betekenis van de Wet en de Profeten pas echt duidelijk wordt in Jezus Christus. Ik geef daarvan vijf uiteenlopende voorbeelden. a. De diepte van de geboden wordt duidelijker Vlak na Jezus woorden over het tot vervulling brengen van de Wet en de Profeten volgt een aantal uitspraken zoals deze: Jullie hebben gehoord dat destijds tegen het volk is gezegd: Pleeg geen moord. Wie moordt, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. En ik zeg zelfs: ieder die in woede tegen zijn broeder of zuster tekeergaat, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. Wie tegen hen Nietsnut! zegt, zal zich moeten verantwoorden voor het Sanhedrin. Wie Dwaas! zegt, zal voor het vuur van de Gehenna komen te staan (Mat. 5:21-22). Jezus laat zien dat het in dit gebod niet alleen om gedrag gaat, maar ook om woorden en intenties. Ja, ten diepste gaat het om je hart: heb je die naaste lief of niet? b. De diepste betekenis van de offerdienst in de tempel wordt duidelijk Onder andere in het boek Leviticus staan veel wetten over offers. Dagelijks moesten er offers gebracht worden in Gods tempel. Heel veel dieren werden gedood en verbrand als offer voor de Heer. Deze offers lieten zien dat er bloed nodig was om mensen met God te verzoenen. Zo wezen al deze offers naar Jezus, die hét lam is dat de zonden van de wereld wegneemt. In het boek Hebreeën worden de wetten voor de tempel en de offers van het Oude Testament, in het bijzonder de wetten voor de Grote Verzoendag (Lev. 16), vergeleken met het werk van Jezus Christus. Daarbij is de conclusie dat Jezus en zijn verlossingswerk de werkelijkheid zijn waar al die oudtestamentische gebruiken naar verwezen. 13

12 c. De geestelijke betekenis van de spijswetten wordt duidelijk In Leviticus 11 lezen we wetten over reine en onreine dieren. In de tijd van het Oude Testament mocht Gods volk alleen reine dieren eten. Zo was bijvoorbeeld het eten van varkensvlees verboden. Op die manier werd het volk Israël tot in zijn maaltijden afgezonderd van de heidenvolken. Maar na Jezus hemelvaart krijgt Petrus in een visioen de opdracht om onreine dieren te slachten en te eten Daarbij hoort hij een stem die zegt: Wat God rein heeft verklaard zul jij niet als verwerpelijk beschouwen (Hand. 10:15). Zo wil de Geest hem duidelijk maken dat de afzondering tegenover de heidenvolken doorbroken moet worden. Het heil is nu voor alle volken. Het hele verschil rein onrein komt in het Nieuwe Testament op een dieper geestelijk niveau te liggen. Het is geen uiterlijk onderscheid meer, bijvoorbeeld in wat je wel of niet eet, maar een geestelijk onderscheid: laat je je door Jezus en zijn Geest reinigen en heiligen, of blijf je steken in de zonde? d. Zelfstandiger en radicaler Dat Jezus de wet vervult betekent ook dat van de gelovige in het Nieuwe Testament nog veel nadrukkelijker gevraagd wordt zijn hele hart aan Jezus te geven en niet te blijven steken in de uiterlijke vervulling van de regels. Dat is de reden waarom op veel punten de concrete regels vervallen. Een duidelijk voorbeeld hiervan is de kwestie van de tienden. In het Oude Testament waren er wetten die duidelijk voorschreven hoeveel je moest geven voor de dienst van de HEER. Een tiende deel van de opbrengst was voor Hem. In het Nieuwe Testament is het vrijer: geef wat je hart je ingeeft en geef vrijwillig (zie bijv. 2 Kor. 9:7), en het is tegelijk radicaler: niemand kan Jezus discipel zijn als hij niet bereid is alles op te geven voor zijn koninkrijk (zie bijv. Luc. 14:33). e. Alles verwijst naar Christus In Kolossenzen 2:16-17 schrijft Paulus: Laat niemand u iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken of het vieren van feestdagen, nieuwemaan en sabbat. Dit alles is slechts een schaduw van wat komt de werkelijkheid is Christus. In de spijswetten, de offerwetten, de wetten met betrekking tot de feestdagen, en al die andere instellingen, gaat het ten diepste altijd om Jezus Christus. Zonder Hem ontgaat je de echte betekenis. En dat geldt niet alleen voor de wetten en voorschriften. Uiteindelijk kom je Hem tegen op elke bladzijde van het Oude Testament: Hij is hét nageslacht van de vrouw (Gen. 3:15; Op. 12), zijn bloed spreekt krachtiger dan dat van Abel (Heb. 12:24), het oordeel van de zondvloed en de redding in de ark zijn slechts een schaduw van zijn oordeel en de redding die Hij biedt; het water van de doop is dieper dan dat van de zondvloed (Mat. 24:37-38; 1 Petr. 3:18-20), Hij is de beloofde zoon van Abraham; het offer op Moria dat niet doorging verwijst naar het offer op Golgota dat wel doorging (Gen. 12:3; Gen. 22:1-14), 14

13 Jozef werd door zijn broers verguisd, maar uiteindelijk waren zowel zij als de rest van de wereld voor hun redding van hem afhankelijk; ook dat was een schaduwbeeld en de werkelijkheid is Christus. En zo kunnen we wel doorgaan: Hij is de rots in de woestijn waaruit het volk mocht drinken, Hij is het ware manna uit de hemel, Hij is de profeet groter dan Mozes, de hogepriester groter dan Aäron, de koning groter dan David, enzovoort. Conclusie Het verschil tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament is een kwestie van minder meer. In het Nieuwe Testament komt Gods reddingsplan veel duidelijker in beeld dan in het Oude Testament. Veel zaken die nog slechts een afschaduwing zijn in het Oude Testament komen werkelijk aan het licht in het Nieuwe. In het Nieuwe Testament is Gods werk een nieuwe fase ingegaan. In Jezus Christus wordt duidelijk waar het God om gaat. Daarom kunnen we het Oude Testament niet begrijpen en uitleggen als we niet begrijpen dat Jezus komst een fundamentele verandering met zich meebracht. Wat het verschil tussen het Oude en Nieuwe Testament niet is Er is dus een duidelijk verschil tussen het Oude en het Nieuwe Testament, maar ze zijn op geen enkele manier strijdig met elkaar. Toch wordt er nogal eens een tegenstelling gemaakt tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Ik noem daar drie voorbeelden van. a. Oordeel tegenover liefde Sommige mensen zeggen: het Oude Testament is een boek van oordeel, haat en oorlog, het Nieuwe Testament is een boek van liefde en vergeving. Dat is niet waar: in het Oude Testament lezen we veel over Gods liefde voor zijn volk (zie bijv. Deut. 6:5; Lev. 19:17-18; Ez. 16:1-14). Uit pure genade heeft God zijn volk bevrijd en een verbond met hen gesloten, terwijl Hij erg veel geduld heeft met hun fouten en ontrouw. Het is ook niet zo dat we in het Nieuwe Testament niets lezen over Gods oordeel (zie bijv. Heb. 12:25-29). Onze God is een verterend vuur. Zij die Gods liefde afwijzen worden geconfronteerd met zijn straf en oordeel; dat geldt zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. b. Wet tegenover evangelie Anderen zeggen: in het Oude Testament moesten de mensen zich aan Gods wet houden om gered te worden, in het Nieuwe Testament draait het om het geloof in het offer van Jezus. De wet van het Oude Testament is gelukkig vervangen door het evangelie van het Nieuwe Testament. Maar dit is eveneens een valse tegenstelling. Ook in het Oude Testament is al duidelijk dat er verzoening nodig is, omdat mensen uit zichzelf niet kunnen voldoen aan Gods wet. En in het Nieuwe Testament is de wet geen gepasseerd station. De kern van de wet is God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. In onze plaats heeft 15

14 Jezus zich daar volledig aan gehouden en Hij geeft ons nu zijn Geest om daar steeds meer naar te leven. c. Vleselijk tegenover geestelijk Er wordt ook gezegd dat Gods verbond van het Oude Testament volkomen anders is dan het verbond met de gelovigen van het Nieuwe Testament. In het Oude Testament was het verbond meer vleselijk: door geboorte werd iemand Gods kind en onderdeel van een vleselijke natie, Israël; de belofte ging over een concreet aards land, Kanaän. In het Nieuwe Testament is Gods verbond geestelijk: mensen moeten een besluit nemen en opnieuw geboren worden om kind van God te worden, zo worden ze deel van een geestelijk volk, de kerk, en krijgen ze de geestelijke beloften van vergeving van zonden en eeuwig leven. Deze gedachtegang heeft tot gevolg dat er sprake is van twee totaal verschillende verbonden: het oude met het volk Israël, en het nieuwe met de kerk. Maar de Bijbel kent die tegenstelling niet: Abraham is de vader van alle gelovigen (Rom. 4; Gal. 3), de beloften van een eigen land en een stad Jeruzalem worden vervuld op de nieuwe aarde en in het nieuwe Jeruzalem (Heb. 11:10; Op ), ook in het Oude Testament was geloof het belangrijkste (Rom. 4:11), en ook in het Nieuwe Testament werkt God nog steeds via de geslachten (Hand. 2:39). Dat de Bijbel over een nieuw verbond spreekt betekent niet dat het om een compleet ander verbond gaat, maar dat God zijn verbond een nieuwe fase in laat gaan. Net zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde geen compleet andere schepping zullen zijn, maar een helemaal herstelde versie van de huidige. De naam: Oude Testament Nieuwe Testament Wanneer in het Nieuwe Testament verwezen wordt naar het Oude Testament wordt geen gebruikt gemaakt van de woorden Oude Testament, maar van aanduidingen als: de Schriften, Mozes en de Profeten, de Wet en de Profeten, de Wet van Mozes, de Profeten en de Psalmen. De namen Oude Testament en Nieuwe Testament zijn gebaseerd op 2 Korintiërs 3:6 en 14. Daar spreekt Paulus over de periode van het oude verbond en die van het nieuwe verbond. In de Statenvertaling werd in deze verzen voor het woord verbond het woord testament gebruikt. Het Oude Testament wordt gekenmerkt door het verbond (= testament) dat God gesloten heeft met zijn volk Israël op de berg Sinai. Het Nieuwe Testament wordt gekenmerkt door het werk van Jezus Christus. Jezus heeft het verbond van de Sinai vervuld; Hij heeft dat verbond vernieuwd. Het gaat dus om hetzelfde verbond, maar in een oude en een nieuwe fase. 16

Het goede nieuws van het Oude Testament Jasper Klapwijk

Het goede nieuws van het Oude Testament Jasper Klapwijk Het goede nieuws van het Oude Testament Jasper Klapwijk Buijten & Schipperheijn Motief Amsterdam 1e druk: 2008 2e herziene druk: 2009 3e druk: 2013 Omslagontwerp en illustraties schema s: Theresia Koelewijn

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Eén eeuwig verbond. Verbond. Verbond. Discussie. Twee manieren van bijbellezen. blok F - nivo 3 - avond 7

Eén eeuwig verbond. Verbond. Verbond. Discussie. Twee manieren van bijbellezen. blok F - nivo 3 - avond 7 Eén eeuwig verbond blok F - nivo 3 - avond 7 Tijd Wat gaan we doen 19.00 Mentorkwartiertje 19.15 Terugblik, herhaling 19.20 Discussie over de positie van Israël 19.30 Twee manieren van bijbellezen 19.35

Nadere informatie

Waarom doet Hij dat zo? Om de diepste bedoeling van Gods geboden aan te geven. Daar kom ik straks op terug. Hij geeft in de Bergrede de beloften en

Waarom doet Hij dat zo? Om de diepste bedoeling van Gods geboden aan te geven. Daar kom ik straks op terug. Hij geeft in de Bergrede de beloften en 1 De Bijbel open 2013 5 (02-02) Vandaag bespreken we een vraag over de betekenis van de Wet die God aan Israel gaf voor de christelijke gemeente van het Nieuwe Testament en dus voor ons. Is het zo dat

Nadere informatie

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest Themaoverzicht Groep 1 1. In het begin 2. Noach 3. God belooft 4. Abraham 5. Isaak 6. Jakob en Esau 7. Jakob 8. Jozef 9. Dromen 10. Jozef de onderkoning 11. Mozes 12. Mozes naar de farao 13. God straft

Nadere informatie

INHOUD. Citaten : Statenvertaling 1977 Aanbevolen websites: www:mybrethren.org/index.html

INHOUD. Citaten : Statenvertaling 1977 Aanbevolen websites:  www:mybrethren.org/index.html INHOUD 1: Jezus Christus de Verlosser 2: Het koninkrijk der hemelen 3: Het huis van God 4: Het lichaam van Christus 5: De bruid van het Lam 6: Het betoverde christendom 7: De terugkeer van Jezus Christus

Nadere informatie

Tekst: Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan!! Thema: De vervulling van Gods beloften, in verleden, heden en toekomst!!

Tekst: Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan!! Thema: De vervulling van Gods beloften, in verleden, heden en toekomst!! 1 Preek 24 januari 2010 Schriftlezing Jesaja 61:1-9 en Lucas 4:14-21 Tekst: Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan!! Thema: De vervulling van Gods beloften, in verleden, heden

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1)

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Over de doop Bij de doop word je in water ondergedompeld of ermee besprenkeld.

Nadere informatie

Wees heilig, want Ik ben heilig. 1 Petrus 1: 16 b.

Wees heilig, want Ik ben heilig. 1 Petrus 1: 16 b. De essentie van deze studie is neergelegd in de blauw gekleurde tekst. De zwart gekleurde tekst dient ter verduidelijking en voor nadere studie en kan bij eerste lezing worden overgeslagen. In een vorige

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3)

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) Presentatie Gemeente van onze Heer Jezus Christus, N.N. en N.N. hebben te kennen gegeven dat ze hun zoon/dochter N.N.

Nadere informatie

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW Nieuwe geboorte in het koninkrijk les 1 DEEL 3 FOLLOW DE GEBOORTE Leven begint met een man en vrouw die elkaar liefhebben. Diep in het binnenste van de buik van de moeder ontstaat nieuw leven. Het duurt

Nadere informatie

Jezus en jij. Tekst: Willem de Vink. Illustraties: Arjan Wilschut, Timo Visser en Willem de Vink

Jezus en jij. Tekst: Willem de Vink. Illustraties: Arjan Wilschut, Timo Visser en Willem de Vink Jezus en jij Tekst: Willem de Vink Illustraties: Arjan Wilschut, Timo Visser en Willem de Vink Vooraf Jezus en jij Minidagboek Vink, Willem de ISBN 978-90-8601-101-8 NUR 248, 707 Boekverzorging: Marian

Nadere informatie

BIJBELSE INTRODUCTIELES

BIJBELSE INTRODUCTIELES BIJBELSE INTRODUCTIELES DEEL 1 - REDDING Dit deel geeft, middels de presentatie van het reddingsplan, de basisprincipes van het Evangelie (goede nieuws) van de Genade van God. 1. (Romeinen 3:10-11) Noem

Nadere informatie

Hij is van plan om mensen voorspoed te brengen (Jeremia 29:11) Hij heeft behagen in Zijn volgelingen (Psalm 147:11)

Hij is van plan om mensen voorspoed te brengen (Jeremia 29:11) Hij heeft behagen in Zijn volgelingen (Psalm 147:11) Les 4 voor 28 april 2018 En ik zag een andere engel, die hoog aan de hemel vloog. En hij had het eeuwige Evangelie, om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen, en aan elke natie, stam, taal en

Nadere informatie

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf?

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? Les 5 - Redding Vier feiten die je moet kennen om het Evangelie goed te begrijpen In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? In

Nadere informatie

Bijbelstudie Door het geloof I

Bijbelstudie Door het geloof I Bijbelstudie 1 Bijbelstudie Door het geloof I Kaïn en Abel Genesis 4:1-16 Wat voor werk deed Kaïn? Een welk beroep deed zijn broer Abel? Kain- landbouwer Abel- schaapherder a. Waarom niet, denk je? De

Nadere informatie

Ik werd verlost (Efeziërs 1:7; Kolossenzen 1:14)

Ik werd verlost (Efeziërs 1:7; Kolossenzen 1:14) Les 10 - Redding Ik werd verlost In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Ik werd verlost (Efeziërs 1:7; Kolossenzen 1:14) Schreef Paulus zijn brief aan de Efeziërs aan gelovigen

Nadere informatie

De evangeliën en hun betrouwbaarheid

De evangeliën en hun betrouwbaarheid De evangeliën en hun betrouwbaarheid blok F - nivo 3 - avond 3 Tijd Wat gaan we doen 19.00 Mentorkwartiertje 19.15 Terugblik en intro 19.20 Discussie: het evangelie van Judas 19.30 Historisch betrouwbaar?

Nadere informatie

Het belang van het profetisch woord. De Bijbel open 14-10-15

Het belang van het profetisch woord. De Bijbel open 14-10-15 De Bijbel open 14-10-15 Mijn hoop is op U Heer, G mijn kracht is in U Heer, mijn hart is van U Heer, van U. Ik prijs U met heel mijn hart, ik prijs U met al mijn kracht. Met heel mijn hart, met al mijn

Nadere informatie

Formulier, viering van Het Heilig Avondmaal

Formulier, viering van Het Heilig Avondmaal Gemeente van onze Here Jezus Christus, In Matteüs 26 wordt de instelling van het heilig avondmaal als volgt beschreven: En terwijl zij aten, nam Jezus een brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het

Nadere informatie

10 redenen voor de komst van de Heere Jezus

10 redenen voor de komst van de Heere Jezus 10 redenen voor de komst van de Heere Jezus 1. Als vervulling van Gods beloften En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen,

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan volwassenen die zich bij de kerk voegen

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan volwassenen die zich bij de kerk voegen Formulier om de christelijke doop te bedienen aan volwassenen die zich bij de kerk voegen Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Over de doop Bij de doop word je in water ondergedompeld of ermee besprenkeld.

Nadere informatie

AANTEKENINGEN WAAROM WERD GOD EEN MENS?

AANTEKENINGEN WAAROM WERD GOD EEN MENS? AANTEKENINGEN Alles draait om de visie op Jezus Christus. Door de eeuwen heen is er veel discussie geweest over Jezus. Zeker na de Verlichting werd Hij zeer kritisch bekeken. De vraag is waar je je op

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

Hoofdlijnen van het boek God heeft een Zoon door Floor van der Rhee

Hoofdlijnen van het boek God heeft een Zoon door Floor van der Rhee "GOD HEEFT EEN ZOON!" "Israël in de Schrift en de betekenis van Israël voor de gemeente" Uitgever: www.fuma.nl Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 10 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 12 t/m 14 Boven artikel 12 t/m 14 schrijven we : wedergeboorte en geloof In dit werkboek gaat

Nadere informatie

HC zd. 6 nr. 32. dia 1

HC zd. 6 nr. 32. dia 1 HC zd. 6 nr. 32 wie Jezus wil kennen moet de verhalen over hem lezen beschreven door Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes terecht worden ze evangelisten genoemd ze beschrijven het evangelie ze vertellen

Nadere informatie

leesplan voor het dagelijks lezen van de Bijbel

leesplan voor het dagelijks lezen van de Bijbel leesplan voor het dagelijks lezen van de Bijbel Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad (Psalm 119:105) Een uitgave van Met Open Bijbel Adres Postbus 520, 3800 AM Amersfoort Internet:

Nadere informatie

Hoe lees je de bijbel

Hoe lees je de bijbel Hoe lees je de bijbel blok F - nivo 3 - avond 1 Bij(bel)sluiter Lees voor gebruik altijd de bijsluiter! Tijd Wat gaan we doen 19.00 Mentorkwartiertje 19.15 Introductie onderwerp, verwachtingen peilen 19.20

Nadere informatie

Werkvorm: Vertel dat de Bijbel bestaat uit 66 Bijbelboeken en dat die ook verschillende genres hebben. Start het spel:

Werkvorm: Vertel dat de Bijbel bestaat uit 66 Bijbelboeken en dat die ook verschillende genres hebben. Start het spel: Bijbelse genres Leeftijd: 9-12, 13-16, 16+ Thema: bijbel Tijdsduur: 0-20 min. Jongeren leren de verschillende soorten Bijbelboeken kennen. Doel: - De jongeren begrijpen dat de Bijbelboeken met verschillende

Nadere informatie

Terug naar de Essentie

Terug naar de Essentie 40-dagendagboek Terug naar de Essentie De gemeente als beweging van de Geest Kees de Vlieger Een Kerygma studie Copyright Stichting Kerygma Nederland Kerkstraat 24-3 3781 GB Voorthuizen Tel. 0342-475048

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 24 (22-06)

De Bijbel open 2013 24 (22-06) 1 De Bijbel open 2013 24 (22-06) In Mattheus 16 komen we een bijzondere uitdrukking tegen. Jezus zegt daar tegen Petrus en de andere discipelen dat zij zullen binden en ontbinden. Dat roept bij iemand

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen. presenteert DE VROUW BIJ DE PUT

Bijbel voor Kinderen. presenteert DE VROUW BIJ DE PUT Bijbel voor Kinderen presenteert DE VROUW BIJ DE PUT Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Lazarus Aangepast door: Ruth Klassen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door: Bible

Nadere informatie

HRB. Redding voor allen nu? Romeinen 1-8. Hemelse Reddings Brigade

HRB. Redding voor allen nu? Romeinen 1-8. Hemelse Reddings Brigade Hemelse Reddings Brigade Hemelse Reddings Brigade stopt binnenkort! Hand. 17 : 30, 31 omdat Hij een dag bepaald heeft, waarop Hij het aardrijk in gerechtigheid zal oordelen door een man die Hij daartoe

Nadere informatie

PETRUS EN DE KRACHT VAN HET GEBED

PETRUS EN DE KRACHT VAN HET GEBED Bijbel voor Kinderen presenteert PETRUS EN DE KRACHT VAN HET GEBED Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Ruth Klassen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd

Nadere informatie

Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10

Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10 Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10 Bedrinkt u niet (5:18a) is duidelijk een opdracht waar we

Nadere informatie

Ik werd geheiligd (1 Korintiërs 1:2; 1:30)

Ik werd geheiligd (1 Korintiërs 1:2; 1:30) Les 12 - Redding Ik werd geheiligd (apart gezet) deel II In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Ik werd geheiligd (1 Korintiërs 1:2; 1:30) We gaan in deze les nog drie FEITEN

Nadere informatie

Jezus volgen! Echt? Het evangelie naar Johannes 6:22-71. dinsdag 2 juni 2015

Jezus volgen! Echt? Het evangelie naar Johannes 6:22-71. dinsdag 2 juni 2015 Jezus volgen! Echt? Het evangelie naar Johannes 6:22-71 dinsdag 2 juni 2015 1 ev. Johannes tot nu toe 1:1-18 Jezus is het Woord: bij God en zelf God 1:19-52 Jezus is het Lam van God discipelen volgen Hem

Nadere informatie

1. Door Jezus gezocht. Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Lukas 19:10 (HSV)

1. Door Jezus gezocht. Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Lukas 19:10 (HSV) Jaarreeks 2: Jaarreeks 2: 1. Door Jezus gezocht Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Lukas 19:10 (HSV) 1. Door Jezus gezocht De Mensenzoon is gekomen om te

Nadere informatie

Het nieuwe verbond. Stap in je geloof

Het nieuwe verbond. Stap in je geloof Het nieuwe verbond Stap in je geloof Schema Hoe ziet ons leven nu eruit? Wat is de prediking van Jezus De zegen van het Nieuwe Verbond Verschil van het Nieuwe t.o.v. het Oude Verbond Hoe leef je vanuit

Nadere informatie

Bron:

Bron: Bron: http://www.verhoevenmarc.be/pdf/opstanding.pdf 1. De opstanding kan ieder moment gebeuren wees waakzaam! 2. Wij zijn in het hiernamaals NIET allen gelijk denk aan het loon! 3. De hemel is een (volmaakte)

Nadere informatie

De Bijbel Open 2013 18 (11-05)

De Bijbel Open 2013 18 (11-05) 1 De Bijbel Open 2013 18 (11-05) Op 14 mei is het precies 65 jaar geleden dat in 1948 de staat Israel werd uitgeroepen. U merkt wel dat daar op allerlei manieren publiciteit aan gegeven wordt, positief

Nadere informatie

Inhoud. Literatuurlijst 112

Inhoud. Literatuurlijst 112 Inhoud Woord vooraf 6 1. De betekenis van Mozes 9 2. In Egypte gekomen 14 3. Vijandschap in Egypte 19 4. En baarde een zoon 24 5. De keus van Mozes 29 6. Uit Egypte voert... 34 7. IK ZAL ZIJN heeft mij

Nadere informatie

Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn?

Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Voor 16 jaar en ouder! Zondag 24 Zondag 24 gaat over de goede werken. Zondag 24 vraag en antwoord 62, 63 en 64. Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk

Nadere informatie

De indeling van de Bijbel en Gods woordvoerders door de tijd Met toestemming overgenomen van: "Bijbel en Geloof"

De indeling van de Bijbel en Gods woordvoerders door de tijd Met toestemming overgenomen van: Bijbel en Geloof De indeling van de Bijbel en Gods woordvoerders door de tijd Met toestemming overgenomen van: "Bijbel en Geloof" In deze studie willen we verder ingaan op de bedelingen, en aan de hand daarvan de Bijbelse

Nadere informatie

Vanwaar Hij komen zal. Geschreven door D. J. Steensma zaterdag, 09 april 2016 08:19

Vanwaar Hij komen zal. Geschreven door D. J. Steensma zaterdag, 09 april 2016 08:19 Velen hebben moeite met de tekenen en wonderen die in de Bijbel staan beschreven, ook met de opstanding van Christus uit de doden en met zijn hemelvaart. Maar als we daarmee moeite hebben, dan kunnen we

Nadere informatie

Galaten 1. Begin van de brief

Galaten 1. Begin van de brief Galaten 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Galatië 1-3 Dit is een brief van Paulus aan de christenen in de provincie Galatië. Allereerst dit: Ik ben niet door mensen aangesteld als apostel,

Nadere informatie

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4).

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4). BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 4 Les 4 - Redding: Waarom is het voor ieder mens nodig om gered te worden? In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 1) De ongelovige

Nadere informatie

1. Samuël de profeet. Lezen: Handelingen 3:11-26

1. Samuël de profeet. Lezen: Handelingen 3:11-26 1. Samuël de profeet Lezen: Handelingen 3:11-26 En ook al de profeten, van Samuël aan en die daarna gevolgd zijn, zovelen als er hebben gesproken, die hebben ook deze dagen tevoren verkondigd. Handelingen

Nadere informatie

Inleiding. In deze brochure worden tenzij anders aangegeven de Bijbelteksten geciteerd uit de NBG vertaling van 1951.

Inleiding. In deze brochure worden tenzij anders aangegeven de Bijbelteksten geciteerd uit de NBG vertaling van 1951. Inleiding Als Evangelische Gemeente Jozua zijn we blij je deze brochure aan te kunnen bieden. Hierin lees je hoe in de gemeente gedacht wordt over de plaats van het volk Israël in Gods heilsplan en hoe

Nadere informatie

De Bijbel is een geestelijk boek.

De Bijbel is een geestelijk boek. De essentie van deze studie is neergelegd in de blauw gekleurde tekst. De zwart gekleurde tekst dient ter verduidelijking en voor nadere studie en kan bij eerste lezing worden overgeslagen. De Bijbel is

Nadere informatie

Wat de Bijbel leert. Emmaus Correspondence School te Dubuque, U.S.A. (Dutch What the Bible teaches )

Wat de Bijbel leert. Emmaus Correspondence School te Dubuque, U.S.A. (Dutch What the Bible teaches ) Wat de Bijbel leert Alle rechten voorbehouden, niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Info/Contact Postbus

Nadere informatie

Israël STILLE TIJD STUDIE

Israël STILLE TIJD STUDIE Israël Een discipelschapstraining om christenen toe te rusten voor het werk in zijn dienst, tot opbouw van het Lichaam van Christus (Efeziërs 4:11-16) 14 STILLE TIJD Thema: Israël volgens de Bijbel Probeer

Nadere informatie

Matteüs 26,28 Het kruis van Christus: zijn bloed voor ons vergoten

Matteüs 26,28 Het kruis van Christus: zijn bloed voor ons vergoten Matteüs 26,28 Het kruis van Christus: zijn bloed voor ons vergoten De betekenis van het kruis van Christus (2) Liturgie Voorzang: Gez 90 (was GK 15) Votum/groet Zingen: Ps 113,1.2 Wet Zingen: Gez 155,3.4.5

Nadere informatie

Avondmaal vieren. Avondmaalsformulier 2. Viering op 4 e zondag voor Pasen :

Avondmaal vieren. Avondmaalsformulier 2. Viering op 4 e zondag voor Pasen : Avondmaal vieren - Psalmen en Gezangen uit Geref Kerkboek van de Gz zijn de 1 e regels 1 e couplet weergegeven Viering op 4 e zondag voor Pasen : Thema 4 e zondag : oculi meï Mijn ogen (oculi meï) zijn

Nadere informatie

De rijkdom van het evangelie

De rijkdom van het evangelie 22 sep 07 20 okt 07 17 nov 07 15 dec 07 12 jan 08 23 feb 08 22 mrt 08 De rijkdom van het evangelie De gerechtigheid van God God maakt levend Gods Geest en het echte leven Het herstel van Israël Leven als

Nadere informatie

Geloof Brengt Verandering Toets 1 - antwoorden

Geloof Brengt Verandering Toets 1 - antwoorden Toets 1 - antwoorden Geloof (1-11) Lesstof: Hoofdstuk 1 1. Wat is noodzakelijk om van God te kunnen ontvangen? Geloof [1] 2. Noem vier uitingen van geloof. - Geloof voor redding [1.2] - Geloof en werken

Nadere informatie

Bijbelboekenkast OUDE TESTAMENT EZECHIËL JOB PSALMEN DANIËL SPREUKEN PREDIKER HOOGLIED Z ACHARIA HOSEA HABAKUK NAHUM MALEACHI OBADJA JOËL AMOS MICHA

Bijbelboekenkast OUDE TESTAMENT EZECHIËL JOB PSALMEN DANIËL SPREUKEN PREDIKER HOOGLIED Z ACHARIA HOSEA HABAKUK NAHUM MALEACHI OBADJA JOËL AMOS MICHA Inhoud 1 De Bijbel in het kort 8 2 Van het Oude naar het Nieuwe Testament 12 3 De evangelieboeken 16 4 Matteüs 20 5 Marcus 24 6 Lucas 28 7 Johannes 32 8 Handelingen 38 9 Het evangelie de wereld in 42 10

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

- Ga je mee naar de kerk? I. Oostdijk NB. ook in 2e jaar. 6. Kaïn II-13 Zonde David I-5 Ellende. Waar/hoe zien we schuld/zonde terug in de kerkdienst?

- Ga je mee naar de kerk? I. Oostdijk NB. ook in 2e jaar. 6. Kaïn II-13 Zonde David I-5 Ellende. Waar/hoe zien we schuld/zonde terug in de kerkdienst? OVERZICHT LEERPLAN PRECATECHISATIE Leerjaar 1: Canon van de Bijbel Bijbelse Begrippen De Kerkdienst 1. Abraham II-9 1 Verbondsluiting Gen 17. Verbond God de Vader 2. De Bijbel: - ontstaan/schrijvers/bijbelse

Nadere informatie

HOE KAN IK TOT BEKERING KOMEN?

HOE KAN IK TOT BEKERING KOMEN? HOE KAN IK TOT BEKERING KOMEN? Net zoals er natuurkundige wetten zijn die het leven bepalen zijn er ook een aantal geestelijke wetten die onze relatie met God bepalen. 1. God heeft je lief en wil graag

Nadere informatie

GROTE VERRASSING Efeze 3:9; Colosse 1:26

GROTE VERRASSING Efeze 3:9; Colosse 1:26 DE GROTE VERRASSING Efeze 3:9; Colosse 1:26 De bovenvermelde Bijbelteksten spreken van het geheimenis dat eeuwen en geslachten lang verborgen is ge weest en verborgen is gebleven in God. Dit geheimenis

Nadere informatie

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven.

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven. Doel B: Relatie met Jezus de Koning : studenten ontwikkelen zich, vanuit een persoonlijke overtuiging, als leerling, vertrouweling en toegewijde volgeling van Jezus op elk terrein van hun leven. Doel van

Nadere informatie

Wie is er nou blind? Het evangelie naar Johannes 9:1-41 22-9-2015

Wie is er nou blind? Het evangelie naar Johannes 9:1-41 22-9-2015 Wie is er nou blind? Het evangelie naar Johannes 9:1-41 1 Inleiding (1) Schrijver: Johannes, discipel en apostel (noemt zichzelf: de discipel van wie Jezus hield) Doel (Joh 20:31): dat je gelooft dat Jezus

Nadere informatie

Doel van Bijbelstudie

Doel van Bijbelstudie Bijbelstudie Hebreeën 4:12 Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneen scheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het

Nadere informatie

Gemeente. Zijspoortje. De Bijbelse Encyclopedie leert ons dat het woord kerk afgeleid is van het Griekse woord [kuriakè], dat des Heren betekent.

Gemeente. Zijspoortje. De Bijbelse Encyclopedie leert ons dat het woord kerk afgeleid is van het Griekse woord [kuriakè], dat des Heren betekent. Gemeente Wanneer je aan iemand vraagt Weet jij wat een kerk is?, zal het antwoord niet zo lang op zich laten wachten. Dat is een gebouw waar gelovige mensen samenkomen! Het kan ook voorkomen, dat men aan

Nadere informatie

Argumenten voor de verbonds/kinderdoop

Argumenten voor de verbonds/kinderdoop Verbondsdoop of geloofsdoop blok C - nivo 3 - avond 7 Tijd Wat gaan we doen 19.00 Mentorkwartiertje 19.15 Terugblik en intro 19.20 Argumenten inventariseren; discussie 19.45 De bijbels-gerefomeerde visie

Nadere informatie

Romeinen 1:1-5 & 21-31, 6:13-22

Romeinen 1:1-5 & 21-31, 6:13-22 Romeinen 1:1-5 & 21-31, 6:13-22 Rom 1: 1-5 Van Paulus, dienaar van Christus Jezus, geroepen tot apostel en uitgekozen om het evangelie van God te verkondigen, dat al bij monde van zijn profeten in de heilige

Nadere informatie

Kom tot ons, de wereld wacht. Kalender voor Advent en Kerst 2013

Kom tot ons, de wereld wacht. Kalender voor Advent en Kerst 2013 Kalender voor Advent en Kerst 2013 Kom tot ons, de wereld wacht Deze adventskalender heeft de vorm van een wereldbol. Want Jezus is de Redder voor de hele wereld. De meeste voorouders van Jezus kwamen

Nadere informatie

Waaruit blijkt dat God geen toeschouwer is, maar dat God door zorg en bewogenheid betrokken is bij het leven van elk mens?

Waaruit blijkt dat God geen toeschouwer is, maar dat God door zorg en bewogenheid betrokken is bij het leven van elk mens? De profetie in de Bijbel. Waaruit blijkt dat God geen toeschouwer is, maar dat God door zorg en bewogenheid betrokken is bij het leven van elk mens? Spreuken 14:31 31 Als je zwakke mensen onderdrukt, beledig

Nadere informatie

Missie Nederlands Gereformeerde Kerk Voorthuizen-Barneveld

Missie Nederlands Gereformeerde Kerk Voorthuizen-Barneveld Waarom een missie? We realiseren ons dat geloven in God en het verlossingswerk van Jezus Christus in 2008 geen vanzelfsprekendheid meer is. De ontkerkelijking is een feit, maar tegelijk is er ook weer

Nadere informatie

prijsgegeven aan het verderf. Het was dus onbestaanbaar dat een profeet of knecht van God aan het kruis zou sterven. Daarom waren Jezus leerlingen

prijsgegeven aan het verderf. Het was dus onbestaanbaar dat een profeet of knecht van God aan het kruis zou sterven. Daarom waren Jezus leerlingen Inhoudsopgave Inleiding 6 Christus is opgestaan 8 Christus opstanding verkondigt het kruis 13 Een venster buiten deze wereld 16 Christus of Mohammed? 25 Met Christus opgewekt 27 Vergeving van zonden in

Nadere informatie

Een Persoonlijke Bijbelstudie

Een Persoonlijke Bijbelstudie Een Persoonlijke Bijbelstudie The Middletown Bible Church, http://www.middletownbiblechurch.org/ Original English Version Here Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV) Vertaling,

Nadere informatie

Inleiding op het Evangelie Jezus openbaart zijn heerlijkheid

Inleiding op het Evangelie Jezus openbaart zijn heerlijkheid Het Evangelie naar Johannes Inleiding op het Evangelie Jezus openbaart zijn heerlijkheid Age Romkes Stichting Artios, kopiëren niet toegestaan Bijbelteksten zijn met toestemming overgenomen uit de Herziene

Nadere informatie

1 Joh. 5 : 1 en 10 1Ieder die gelooft dat Jezus de christus is, is uit God geboren, en ieder die de Vader liefheeft, heeft ook lief wie uit hem

1 Joh. 5 : 1 en 10 1Ieder die gelooft dat Jezus de christus is, is uit God geboren, en ieder die de Vader liefheeft, heeft ook lief wie uit hem 1 Joh. 5 : 1 en 10 1Ieder die gelooft dat Jezus de christus is, is uit God geboren, en ieder die de Vader liefheeft, heeft ook lief wie uit hem geboren zijn. 10Wie in de Zoon van God gelooft, draagt het

Nadere informatie

De bijbel is een verzameling van groot aantal boeken uit de het oude Israël, het antieke

De bijbel is een verzameling van groot aantal boeken uit de het oude Israël, het antieke De bijbel is een verzameling van groot aantal boeken uit de het oude Israël, het antieke jodendom en het vroege christendom. Het woord bijbel komt van het Griekse woord biblia, en dat betekent boeken of

Nadere informatie

Bijbelteksten Feest van Genade

Bijbelteksten Feest van Genade Week 1 Zoals een hinde smacht naar stromend water, zo smacht mijn ziel naar U, o God. (Psalm 42:2) Mozes sloeg steeds buiten het kamp, op ruime afstand ervan, een tent op die hij de ontmoetingstent noemde.

Nadere informatie

Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde:

Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde: Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde: Geliefden in de Here Jezus Christus. God heeft de doop ingesteld om ons en onze kinderen zijn verbond te verzegelen. In dat geloof en niet uit gewoonte

Nadere informatie

Het belang van het profetisch woord. De Bijbel open 16-09-15

Het belang van het profetisch woord. De Bijbel open 16-09-15 De Bijbel open 16-09-15 2 Petr.3: 3 Dit vooral moet u weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen, 4 en zeggen: Waar blijft de belofte

Nadere informatie

Geachte lezer, Met hartelijke Zegenwensen namens het Bijbelstudie Centrum Rob Schutte. 2 Petrus 1:19

Geachte lezer, Met hartelijke Zegenwensen namens het Bijbelstudie Centrum Rob Schutte. 2 Petrus 1:19 Geachte lezer, Het verheugd ons, u dit overzicht te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door dit overzicht wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt,

Nadere informatie

Paulus is een Jood. Thema Paulus januari 2011

Paulus is een Jood. Thema Paulus januari 2011 Paulus is een Jood Thema Paulus 1 16 januari 2011 leesteksten uitgedeeld op papier: Handelingen 14:8-20 Handelingen 17:16-34 Handelingen 24:14-15 Handelingen 26:19-23 1 Tessalonicenzen 1:9-10 gesprek wat

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (2)

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (2) Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (2) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Laten we eerst luisteren naar wat de Bijbel zegt over de instelling en de betekenis

Nadere informatie

De rijkdom van het evangelie

De rijkdom van het evangelie 22 sep 07 20 okt 07 17 nov 07 15 dec 07 12 jan 08 23 feb 08 22 mrt 08 10 mei 08 De rijkdom van het evangelie De gerechtigheid van God God maakt levend Ik ervaar meer dood dan leven Gods Geest en het echte

Nadere informatie

HET ONTSTAAN VAN DE EERSTE GEMEENTE

HET ONTSTAAN VAN DE EERSTE GEMEENTE Bijbel voor Kinderen presenteert HET ONTSTAAN VAN DE EERSTE GEMEENTE Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Ruth Klassen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd

Nadere informatie

Kolossenzen 1. Begin van de brief

Kolossenzen 1. Begin van de brief Kolossenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Kolosse 1-2 Dit is een brief van Paulus aan de christenen in de stad Kolosse. Ik ben een apostel van Jezus Christus. Dat is Gods wil. Ik schrijf

Nadere informatie

De Bijbel Open 2013 22 (08-06)

De Bijbel Open 2013 22 (08-06) 1 De Bijbel Open 2013 22 (08-06) Vanmorgen bespreken we een vraag van een luisteraar over de geschiedenis van de Emmausgangers uit Lukas 24. Het gaat om wat twee volgelingen van Jezus meemaakten, toen

Nadere informatie

Mag ik jou een vraag stellen?

Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou, die dit leest, een zeer belangrijke vraag stellen? Stel dat je vandaag zou sterven, doordat er iets verschrikkelijks gebeurt, bijvoorbeeld een auto ongeluk of

Nadere informatie

handleiding 18.2 DE PREEK

handleiding 18.2 DE PREEK handleiding 18.2 DE PREEK leerdoel wat je gaat behandelen bijbelstudie Rom. 10:8,14-21 lesstof Een belangrijk onderdeel van de dienst Een kerkdienst bestaat uit meer dan een preek, het geheel van de eredienst

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels. Artikel 1 t/m 5

De Dordtse Leerregels. Artikel 1 t/m 5 De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 Artikel 1 t/m 5 Werkboek 1 De Dordtse Leerregels Geschiedenis Het gaat in dit werkboek over de Dordtse Leerregels, of de vijf artikelen tegen de remonstranten. In het

Nadere informatie

Er zijn drie sleutelwoorden in Galaten 3:15-20: Belofte, Verbond en Wet. We zouden moeten bestuderen hoe Paulus deze drie woorden in dit gedeelte

Er zijn drie sleutelwoorden in Galaten 3:15-20: Belofte, Verbond en Wet. We zouden moeten bestuderen hoe Paulus deze drie woorden in dit gedeelte Les 6 voor 5 augustus 2017 Er zijn drie sleutelwoorden in Galaten 3:15-20: Belofte, Verbond en Wet. We zouden moeten bestuderen hoe Paulus deze drie woorden in dit gedeelte gebruikt. Broeders, ik spreek

Nadere informatie

Waarom zouden we vandaag nog het Oude Testament lezen: zijn de beloftes niet vervuld door Christus? En dus achterhaald?

Waarom zouden we vandaag nog het Oude Testament lezen: zijn de beloftes niet vervuld door Christus? En dus achterhaald? Uitwerking Ballast of basis De waarde van het Oude Testament Tonnis Groenveld Waarom zouden we vandaag nog het Oude Testament lezen: zijn de beloftes niet vervuld door Christus? En dus achterhaald? Basis

Nadere informatie

Samenvattingen Geloof ABC

Samenvattingen Geloof ABC Samenvattingen Geloof ABC Info 1ABC: Wat is geloof? Het gaat in dit project om de belangrijkste wereldgodsdiensten: jodendom, christendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme. Deze godsdiensten geven antwoorden

Nadere informatie

De Bijbel open (07-12)

De Bijbel open (07-12) 1 De Bijbel open 2013 48 (07-12) Stel je voor, bovenop een kerktoren zie je een zwaard, geen haan of een kruis, maar een zwaard. Dat zouden we wel vreemd vinden. Want wat heeft de kerk en het christelijk

Nadere informatie

15 Afgeschaft/vervuld

15 Afgeschaft/vervuld 85 Wat doe ik hier vandaag? P Ik ontdek welke betekenis de wetten van het Oude Testament voor mij hebben. P Ik ontdek hoe Jezus met de regels uit het Oude Testament omging. P Ik weet wat er wordt bedoeld

Nadere informatie

Hervormde gemeente Brandwijk. Naam: Zondag 4 december 2011 Ds Blenk. Waar gaat de preek over? Zingen: Stil gebed. Votum en Groet. Zingen: Tien Geboden

Hervormde gemeente Brandwijk. Naam: Zondag 4 december 2011 Ds Blenk. Waar gaat de preek over? Zingen: Stil gebed. Votum en Groet. Zingen: Tien Geboden Kerkboekje ADVENT EN KERST Hervormde gemeente Brandwijk Naam: Dit kerkboekje is speciaal gemaakt voor de morgendiensten van 7 november t/m 5 december 0. Iedere week krijg je één blad dat speciaal voor

Nadere informatie

Inleiding over het kernwoord zonde

Inleiding over het kernwoord zonde Inleiding over het kernwoord zonde Door Eline Lezen: Mattheüs 5 : 21 t/m 48 Zingen: Psalm 6 : 1 en 4 1. Waarom moeten wij weten wat zonde is? Toen ik deze inleiding begon te maken vroeg ik me af wat ik

Nadere informatie

Kringstudie 3: Heersen als Koningen

Kringstudie 3: Heersen als Koningen Kringstudie 3: Heersen als Koningen Boekje voor kringlid Bijbelstudie.net Informatie: Heersen als Koningen Jezus predikte het Koninkrijk van God en dat ging gepaard met autoriteit. Zo sprak hij ziekten

Nadere informatie

Zijn komst werd aangekondigd door de profeten. Hij werd beschreven door de apostelen en Evangelieschrijvers

Zijn komst werd aangekondigd door de profeten. Hij werd beschreven door de apostelen en Evangelieschrijvers Bijbelstudie Christologie: Wie is Jezus?, 1 Wie is Jezus? Zijn komst werd aangekondigd door de profeten Hij werd beschreven door de apostelen en Evangelieschrijvers De Vroege Kerkvaders schreven een samenvatting

Nadere informatie

DE HEMEL, GODS PRACHTIGE THUIS

DE HEMEL, GODS PRACHTIGE THUIS Bijbel voor Kinderen presenteert DE HEMEL, GODS PRACHTIGE THUIS Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Lazarus Aangepast door: Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd door: Bible for

Nadere informatie

6. Uitverkiezing. 6.1 Uitverkiezing is naar de voorkennis Gods

6. Uitverkiezing. 6.1 Uitverkiezing is naar de voorkennis Gods 6. Uitverkiezing In dit hoofdstuk zullen we nagaan wat de Bijbel over uitverkiezing en voorbestemming leert. In het volgende hoofdstuk wordt Romeinen 9 besproken. En in hoofdstuk 8 wordt de calvinistische

Nadere informatie