voldoen aan de jaarlijkse verplichting een systeem oefening te organiseren.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "voldoen aan de jaarlijkse verplichting een systeem oefening te organiseren."

Transcriptie

1 NR. 17 / juni 2013 DE VEILIGHEIDSREGIO Uitgave van het Veiligheidsberaad in samenwerking met Brandweer Nederland, Nationale Politie, GHOR, VNG, IFV en het Ministerie van Veiligheid en Justitie 3 Werken aan gezamenlijke agenda 6 Rijk en Veiligheidsberaad willen voor de verdere ontwikkeling van het veiligheidsdomein met elkaar tot een voorwaartse agenda komen. Dit is een van de resul taten uit het bestuurlijk congres van 15 mei. Feest om te mogen samenwerken Een terugblik op de voor bereidingen en het verloop van de troonswisseling op 30 april. Twee direct betrokkenen over de samenwerking en het resultaat: 36 uur feest. 9 Veiligheid in de vijfde dimensie 12 Deze keer in de rubriek Partners van de veiligheidsregio s de rol van de Nationale Cyber Security die waakt over de digitale wereld. Noodzaak voor meer aandacht veiligheidsbelang in het omgevingsrecht De nieuwe omgevingswet die ruim 15 bestaande wetten zal vervangen roept nog veel vragen op. Regio s steeds beter voorbereid op ramp Alle ogen zijn momenteel gericht op het rapport van de commissie Hoekstra die deze zomer advies uitbrengt over het brede stelsel van rampenbestrijding en crisisbeheersing en de Wet veiligheidsregio s. De Staat van de Rampenbestrijding 2013 die eind mei verscheen, maakt deel uit van de wetsevaluatie door de commissie Hoekstra. De commissie gebruikt het gedetailleerde onderzoek om te beoordelen hoe de veiligheidsregio s functioneren bij de rampenbestrijding. In de Staat van de Rampenbestrijding heeft de Inspectie Veiligheid en Justitie onderzocht in hoeverre de prestaties die de Wet veiligheidsregio s voorschrijft op het vlak van rampen bestrijding en crisisbeheersing, door de veiligheidsregio s zijn gerealiseerd. Het onderzoek stond ditmaal in het teken van de eerste ervaringen met de Wet veiligheidsregio s. De vele honderden pagina s leveren samengevat het beeld op van een medaille met twee kanten: de veiligheidsregio s voldoen in toenemende mate aan de eisen die de wet op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing stelt. Toch voldoet op dit moment geen enkele veiligheidsregio aan alle door de wet gestelde eisen. De regio s zijn organisatorisch steeds beter voorbereid op rampen. Maar op andere terreinen, zoals alarmering en informatie management, is de afgelopen jaren te weinig verbeterd. Daarnaast baart het de Inspectie zorgen dat er in weinig veiligheidsregio s genoeg wordt geoefend en dat er na incidenten en oefeningen nauwelijks evaluaties worden gehouden. Welgeteld twee regio s voldoen aan de jaarlijkse verplichting een systeem oefening te organiseren. Knelpunten Ten aanzien van de nietwettelijke eisen stellen de onderzoekers vast dat de realisatie van de gemeen telijke rampenbestrijdings processen achterblijft en dat zich op fundamentele onderdelen in de uitvoering van de bevolkingszorgtaken knelpunten voordoen. De prestaties op dit vlak zouden achterblijven door het ontbreken van wette lijke normen en het feit dat rampenbestrijding en crisisbeheersing voor veel gemeentelijke functiona rissen een neventaak zijn. Hoewel vanuit het veld initiatieven zijn gestart om de gemeentelijke kolom te professionaliseren, zijn de prestaties nog steeds lager dan die van de regionale rampenbestrijdingsorganisaties, luidt de harde conclusie van de Inspectie op dit punt. Koplopers Staat van de Rampenbestrijding 2013 Onderzoek Rampenbestrijding op Orde periode maart oktober 2012 De veiligheidsregio s zijn beoordeeld op basis van elf onderzochte onderwerpen. Een veiligheidsregio wordt gezien als een koploper wanneer acht van deze onderwerpen voor 75 procent of meer zijn gerealiseerd. Daarbinnen zit nog een verdere verfijning. Op basis van deze criteria zijn de veiligheidsregio s Twente, Gelder land Midden, Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid aan te merken als koplopers. Daarnaast is er een brede middengroep en tenslotte een beperkt aantal veiligheidsregio s dat in verhouding tot de totale ontwik keling nu nog achterblijft. Overigens geven veel betrokkenen waarmee de Inspectie contact had aan grote behoefte te hebben aan evaluatie van de huidige wet. Zij hopen dat daaruit een nieuwe, concrete en op het bereiken van doelen gebaseerde set van normen zal ontstaan. Reactie minister rapport Eenheid in verscheidenheid, de uitwerking van het advies van de Bestuurlijke Werkgroep Bovenregionale Samenwerking onder leiding van burgemeester Noordanus uit Tilburg. Met het Veiligheidsberaad ziet de minister er op toe dat de verbeteringen ook werkelijk worden doorgevoerd. Bij de veilig heidsregio s die nog niet voldoen aan de prestatie-eisen voor alarmering, opschaling en informatiemanagement zal hij er op aandringen om op zo kort mogelijke termijn hierin verbetering aan te brengen. Ondersteuning Het Veiligheidsberaad zelf komt met een inhoudelijke reactie als ook de rapporten over de w etsevaluatie en het advies van de Commissie Hoekstra er liggen. Vervolg op pagina 2 (compliance/werking) Minister Opstelten van VenJ, die de rapporten van de Inspectie aan de Tweede Kamer heeft aangeboden, herhaalde bij die gelegenheid het van groot belang te vinden dat de rampen bestrijding op orde is. De minister gaf daarbij ook aan dat het Veiligheidsberaad en hij het er over eens zijn dat de knelpunten voortvarend moeten worden opgepakt. Intussen zijn verbeteringen in gang gezet in (onder andere) het kader van de bovenregionale samenwerking en de aansluiting tussen Rijk en veiligheidsregio s. Dat gebeurt op basis van het DE VEILIGHEIDSREGIO / NR. 17 / JUNI 2013 / PAGINA 1

2 John Berends: Hier tref je alle partijen GASTcolumn Maat Burgemeester John Berends van Apeldoorn is toegetreden tot het dagelijks bestuur van het Veiligheidsberaad en het Instituut Fysieke Veiligheid. Een eerste kennismaking. De koppeling tussen beide bestuursfuncties gaat ook voor zittende bestuursleden van het Veiligheidsberaad op. Zij is het gevolg van het feit dat voor beide organisaties, waarvan het IFV de jongste is, in feite integraal bestuur geldt: het Veiligheidsberaad en het algemeen bestuur van het IFV vormen een personele unie en hebben een gezamenlijk dagelijks bestuur. Het zijn dus dezelfde burgemeesters die zaken in een en dezelfde vergadering bespreken. Met een knip in de agenda als van het Veiligheidsberaad naar het IFV wordt overgeschakeld. Berends is wel de eerste die beide gremia meteen vanaf zijn aantreden meemaakt. Het veiligheidsdomein is hem goed bekend. Na zijn studie onderwijskunde en bestuurskunde werkte hij jarenlang in verschillende managementfuncties bij het Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut Politie (LSOP), de voorloper van de Politieacademie. Daarnaast was hij ook actief in de lokale politiek. Zo was hij gemeenteraadslid en fractievoorzitter voor het CDA in de gemeenteraad van zijn geboortestad Zwolle. Vervolgens is hij daar ook wethouder geweest. In 2005 volgde het burgemeesterschap in Harderwijk. Daar was hij net aan zijn tweede periode begonnen toen de functie in Apeldoorn vacant kwam. Hij is er nu een jaar burgemeester. In die hoedanigheid maakt hij ook deel uit van het dagelijks bestuur van de regionale eenheid Oost-Nederland van de politie en van Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG). Diversiteit Berends kende de veiligheidsregio VNOG al van zijn vorige gemeente Harderwijk. Met Winterswijk aan de andere (oostelijke) kant is het een uitgestrekt gebied met een grote verscheidenheid: van het water van de randmeren tot de bossen op de Veluwe en het l andelijk gebied in de Achterhoek. John Berends, portefeuillehouder kennis- en kennisborging IFV: Ik vind het leuk en zinvol om een steentje bij te dragen aan de ontwikkeling van IFV en Veiligheidsberaad. Diversiteit speelt ook mee in de manier van kijken naar wat je in de veiligheidsregio voorradig en beschikbaar moet hebben, heeft hij geleerd. Zo is er in gebieden met minder water minder behoefte aan duikploegen. Het Veluwse hart van de regio, om een ander voorbeeld te noemen, is tot ver over de eigen grenzen heen expert in het bestrijden van bosbranden. Berends: Je moet bij veiligheid in de eerste plaats oog hebben en houden voor de lokale inbedding. De basisbrandweerzorg hoort absoluut op orde te zijn. Specialismen heb je nodig voor wat de macht van een gemeente te boven gaat. Specifieke functionarissen en specifiek materieel waarvoor je een beroep kunt doen op een concern: de veiligheidsregio. Daarom past volgens hem hier heel goed het regionale construct. De veiligheidsregio als een vondst? Niet helemaal. Je ziet die schaalvergroting eigenlijk overal. Bij de brandweer die nu geregionaliseerd is en zeker ook bij de politieorganisatie die net naar tien regionale eenheden is gegaan. Daarom is het ook zaak de band met het lokale in de gaten te houden. Deskundigheid delen Voor het uitbouwen van gedeelde deskundigheid is hij ontzettend blij met het recente besluit om uiteenlopende organisaties binnen het IFV samen te voegen. Met zijn ervaring bij het selectie- en opleidingsinstituut en de Politieacademie ziet Berends grote kansen voorliggen om als IFV de komende jaren een geweldige slag te maken in de verdere professionalisering, in opleidingen en in onderzoek en advisering. Allemaal ten dienste van de veiligheidsregio s. Het IFV heeft volgens hem zonder meer de potentie in zich om naast en in samenwerking met de Politieacademie en universiteiten een topinstituut voor het veiligheidsdomein te worden. Berends: Ze hebben expertise in huis, zijn al een gevraagde partij op het terrein van fysieke veiligheid en hebben bij uitstek de mogelijkheid om onderzoek en ontwikkeling met andere partijen te doen. Berends kan zich ook helemaal vinden in het voornemen van het jonge instituut om de regio in te trekken. Een roadshow onder het mom van het IFV komt naar u toe. Juist de combinatie met de praktijk van de veiligheidsregio s zorgt volgens hem voor interactie. Dat steunt ook het doel om vooral een vraaggerichte organisatie te zijn. Binnen het IFV bekleedt Berends de portefeuille kennis- en kennisborging. In september, wanneer voor enkele dagelijks bestuurders van het Veiligheidsberaad hun periode erop zit, worden de portefeuilles opnieuw verdeeld. Steentje bijdragen Wat burgemeester Berends deed besluiten om ja te zeggen tegen deze bestuurlijke nevenfunctie? Afgezien van de inhoud, wat voor mij niet helemaal een nieuwe wereld is, vind ik het leuk en zinvol om een steentje bij te dragen aan de ontwikkeling van beide organisaties. Je kunt van het Veiligheidsberaad misschien zeggen dat zijn bevoegdheden ietwat beperkt zijn, maar de gesprekspartners zitten hier wel allemaal om tafel: het ministerieel en politiek-bestuurlijke niveau, de veiligheidsregio s en hun voorzitters en de kolommen zelf. Blijkbaar doen het Veiligheidsberaad en het IFV er dus wel toe. / Tegelijk met het verschijnen van het inspectierapport De staat van de Rampenbestrijding van VenJ in mei, kwam Readers Digest met de uitkomsten van een groot onderzoek in twaalf Europese landen. Ruim mensen gaven hun mening over het beroep waar zij het meest vertrouwen in hebben. 92 procent en in Nederland zelfs 95 procent noemden de brandweer als eerste beroep. Toeval? Het zette mij in ieder geval aan het denken. Want de burgers worden voor ons steeds belangrijker, maar we nemen ze niet mee in onze toetsingskaders. Daar waar we vroeger burgers de leken het liefst achter de rode afzetlinten zetten, vragen we hen nu actief om hulp en zijn we dankbaar als er burgerinitiatieven ontstaan om ons te helpen. Zoals die keer in Nieuwegein waar bij een brand in een zorgcentrum bouwvakkers spontaan hielpen om de bewoners te evacueren. We zouden ook in onderzoeken burgers een rol kunnen geven. Wat vinden zij van ons, van de hulpverlening, wat kan beter. Het is goed dat veiligheidsregio s de maat wordt genomen en toetsing c.q. controles plaatsvinden. Maar ik vind ook dat we het goed doen, zeker als ik kijk in Europees verband. En ja, het kan altijd beter. Rampen hebben altijd nieuwe elementen in zich, incidenten blijven onvoorspelbaar, maar hoofdstructuur en processen moeten op orde zijn. Dat toetsen is goed. We hebben ook de nodige ontwikkelingen ingezet: brandweeronderwijs, leerarena s, het zijn maar enkele voorbeelden hoe het veld zich op verschillende niveaus regionaal, landelijk heeft georganiseerd en zich structureel verbetert. Maar ik zou hier willen pleiten voor een andere opzet: toets onze inzetten. Laten we van elkaar en met elkaar leren van de praktijk. We evalueren onze grip-situaties. Dat is de praktijk. De werkelijkheid. Dit via een geaccrediteerd systeem te toetsen en te evalueren is in mijn ogen een toets waarbij direct zichtbaar wordt wat beter kan. Dat is wezenlijk iets anders dan het toetsen van structuren en processen. En ja, hier zouden we ook de hulp kunnen vragen van de burger door hen op onderdelen te betrekken bij de evaluatie. Stephan Wevers, Voorzitter Brandweer Nederland Vervolg van cover Tegelijk bestaat bij het Veiligheidsberaad en het nog jonge Instituut Fysieke Veiligheid grote bereidheid om regio s van dienst te zijn en te ondersteunen bij prestatie-eisen die in praktijk nog verbetering behoeven, zoals alarmeren en opschalen, het organiseren van een systeemoefening en de uitvoering van bevolkingszorgtaken. Dat sluit naadloos aan op het advies dat Gertjan Bos, hoofd van de inspectie VenJ, de regiobestuurders meegaf toen hij hen tijdens het bestuurscongres van het Veiligheidsberaad alvast op hoofdlijnen over de Staat van de Rampenbestrijding inlichtte. Eén van zijn waarnemingen luidde dat veiligheidsregio s nog steeds eilanden zijn waar wielen opnieuw worden uitgevonden. Winst In zijn ogen kan nog veel winst worden geboekt door de handen ineen te slaan. Met name bij het Veiligheidsberaad en het IFV liggen volgens Gertjan Bos grote efficiencyvoordelen voor. Zoals rond het voldoen aan de oefenverplichting en het bijeen brengen van kennis over het ontwikkelen van oefeningen. Conclusie en advies van het hoofd van de inspectie, half mei: We zijn er nog niet. Wacht niet op de uitkomst van de wetsevaluatie en de commissie-hoekstra. Want er is op basis van de uitkomsten en uw eigen bevindingen nog genoeg werk aan de winkel om het geheel een duw in de goede richting te geven. / De Staat van de Rampenbestrijding is onder meer terug te vinden op ivenj.nl. PERSONALIA Met ingang van 15 juni is Sandor Gaastra MPA werkzaam als directeur-generaal Politie bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. Daarvoor was hij directeur Bedrijfs voering, tevens plaatsvervangend directeur-generaal Politie. En tot juli 2011 directeur Politie en Veiligheidsregio s, tevens plaatsvervangend directeurgeneraal Veiligheid. Dennis van Zanten is de nieuwe regionaal commandant van Brandweer Gelderland-Zuid (en niet zoals abusievelijk stond vermeld van Brandweer Gelderland- Midden). Regionaal Commandant Twente PAGINA 2 / NR. 17 / juni 2013 / DE VEILIGHEIDSREGIO

3 Bestuurlijk congres Veiligheidsberaad: Werken aan gezamenlijke agenda Rijk en Veiligheidsberaad willen voor de verdere ontwikkeling van het veiligheidsdomein met elkaar tot een voorwaartse agenda zien te komen. Daartoe behoort binnenkort zelfs een mogelijk gezamenlijke reactie op het rapport van de commissie-hoekstra. Deze commissie brengt rond deze tijd advies uit over de werking van de Wet veiligheidsregio s en het brede stelsel van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Het bijzondere voornemen kwam naar voren tijdens het jongste bestuurlijke congres van het Veiligheidsberaad, vorige maand in kasteel de Wittenburg in Wassenaar. Veiligheidsregio s vormen voor het Rijk belangrijke partners. Vandaar dat het ministerie van Veiligheid en Justitie met het Veiligheidsberaad en andere betrokkenen tot een gezamenlijke agenda en reactie op het rapport van de commissie-hoekstra wil komen. Dat werkt beter dan elkaar als tegenstanders te zien in het verdere traject van de versterking van de veiligheidsregio s, zei Dick Schoof, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Hij nam op het congres de honneurs voor minister Opstelten waar. Voorzitter Aleid Wolfsen van het Veiligheidsberaad toonde zich zeer verguld met de afspraak met het departement om, wanneer de evaluatie er straks ligt, met elkaar een voorwaartse agenda te gaan maken met daarin alle thema s die van belang zijn. Hij vindt het vanzelfsprekend dat daarbij ook het Genootschap van Burgemeesters en de VNG worden betrokken. Evaluatie Wet veiligheidsregio s Het congres ging uiteraard vooral in op de (in mei nog lopende) evaluatie van de Wet veiligheidsregio s. Bij de themasessies was voor dit onderwerp ook verreweg de meeste belangstelling. Half mei was de commissie-hoekstra achter de schermen nog druk bezig. Burgemeester Henk Jan Meijer, portefeuillehouder Crisisbeheersing en GHOR binnen het Veiligheidsberaad, ging aan de hand van vier prikkelende stellingen na waar de voorkeur van de bestuurlijke achterban naar uitgaat. Het Veiligheidsberaad zou de uitkomst van deze deelsessie meenemen in het laatste gesprek dat het dagelijks bestuur nog met de commissie-hoekstra zou hebben. Zo waren de aanwezigen vrij helder in hun opvatting dat doorzettingsmacht voor het Veiligheidsberaad niet in generieke zin bij wet geregeld moet worden. Meijer is daar eigenlijk wel voorstander van geworden, want het Veiligheidsberaad moet voor werkelijk soms de kleinste zaken 25 handtekeningen van 25 veiligheidsregio s verzamelen. Wat Meijer betreft is afgelopen tijd iets te vaak gezegd dat de commissie-hoekstra het maar moet oplossen. Terwijl het volgens hem een logisch gevolg is van een overlegcircus zonder mandaat. Toch zouden veiligheidsregio s ook zonder wettelijke druk in staat moeten zijn om met elkaar duidelijke afspraken te maken en zelfs meerderheidsbesluiten te nemen, spraken de lokale en regionale bestuurders zelf uit. De achterban legt zich ook neer bij hybride financiering, zoals onder meer bij de brandweer het geval is. Rijksfinanciering zal weliswaar eenduidiger zijn, het gevolg is wel dat er dan een hap uit het gemeentefonds wordt genomen. Hybride financiering is niet gemakkelijk en geen feestje, maar misschien wel de minst slechte keuze, constateerde een collega-bestuurder van Meijer. Over het vastleggen van basiszorgnormen in de wet was de stemming onder de aanwezigen ook tamelijk duidelijk: liever niet. Een burgemeester van een plattelandsgemeente: Ze bedenken in die Haagse torens allemaal mooie plannen en daar komen dan de normen bij. Maar als ik alleen al kijk naar de opkomsttijden bij onze brandweer, dan kunnen wij die normen never nooit waarmaken. Verder is er geen behoefte aan het uit elkaar halen van crisiswetgeving en organisatiewetgeving. Wat er binnenkort ook bij de uitkomst van de wetsevaluatie op tafel ligt. Meldkamerorganisatie Het andere actuele onderwerp betrof de totstandkoming van de landelijke meldkamerorganisatie. Als voorzitter van het Veiligheidsberaad kijkt de Utrechtse burgemeester Aleid Wolfsen er zeer naar uit dat de landelijke beheersorganisatie met tien locaties geregeld wordt: Het is een nóg grotere operatie dan we vooraf met elkaar dachten. Om daaraan toe te voegen: We zijn er nog niet. Want niet alle regio s keken op dat moment hetzelfde tegen de inhoud van het conceptakkoord aan. Bovendien lag er nog wel een post van 90 miljoen aan transitiekosten op tafel die op één of andere manier verdeeld moe(s)t worden. Voor de periode tot de wetswijziging die hiervoor nodig is, zijn met de veiligheidsregio s en andere betrokken partijen bestuurlijke en financiële afspraken gemaakt. Die zijn vastgelegd in een concept-transitieakkoord dat op het moment van het congres nog wachtte op ondertekening. Daarna zouden de kwartiermakers aan de slag kunnen om de nieuwe meldkamerorganisatie vorm te geven. / Het hele verslag lezen? Inclusief de eigen prioriteiten van het Veiligheidsberaad? Kijk dan op Daar zijn ook korte impressies te lezen uit de andere thema sessies: over het Instituut Fysieke Veiligheid, de voorbereiding op cyberincidenten en de uitwerking van het advies van de Bestuurlijke Werkgroep Bovenregionale Samenwerking. DE VEILIGHEIDSREGIO / NR. 17 / JUNI 2013 / PAGINA 3

4 Van twee petten naar één hoed Sjaak de Gouw is samen met zijn collega Joost Bernsen directeur publieke gezondheid (DPG) in Hollands Midden. Vooruitlopend op de wetswijziging van 1 januari 2012 had deze regio al jaren goede ervaringen met het integraal aansturen van GGD, GHOR en ambulancezorg. Zo bekeken was er ook niet ineens sprake van een kentering. We kregen wel andere visitekaartjes, lacht hij. Grootste verbetering van de afgelopen tijd? Niet alleen voor hem als DPG maar om als organisatie trots op te zijn? Het klinkt een beetje formeel, maar ik bedoel het als gevoel, als imago: dat alle partijen zien en erkennen dat reguliere en opgeschaalde zorg eenduidig wordt aangestuurd door één persoon. Dat heeft grote invloed op de samenwerking van de witte kolom met andere partners. In de netwerken van zorg en veiligheid treedt de DPG met één gezicht op. Daarbij wordt de relatie tussen veiligheid en zorg breed ingestoken. Om het even of het om het gevaarlijke stoffen gaat, om de aansluiting met de zorg die ziekenhuizen in opgeschaalde situaties kunnen verlenen of om advisering rond alcohol en geluid in het kader van evenementenbeleid. Sjaak de Gouw: Hechtere relatie met de veiligheidsregio. Sjaak de Gouw over zijn eenduidige optreden: Als ik naar ziekenhuizen ga of afspraken met huisartsen maak, weten ze dat ik zowel van de opgeschaalde als de reguliere zorg ben. Je hebt als DPG niet meer twee petten op, maar één hoed. Net zo duidelijk als de politiechef en de brandweercommandant het in hun kolommen zijn. De relatie met de veiligheidsregio is volgens hem daardoor de afgelopen tijd alleen maar hechter geworden. Beschikbaar netwerk Door eenduidigheid in aansturing is de GGD in staat om de calamiteitencoördinatie en samenwerkingsstructuur die zij in kleinere zaken zoals zedenzaken of het overlijden van een schoolkind heeft, ook gemakkelijk in te roepen en te verbinden aan het deelproces van psychosociale hulpverlening in het kader van crisisbestrijding en rampenbeheersing. Daardoor treden de mensen die in de reguliere situatie (samen-)werken, ook op in de opgeschaalde situatie. Het netwerk blijft in beide situaties intact; en is dus onder uiteenlopende omstandigheden beschikbaar. Tegelijkertijd is bij de GGD ook sprake van verbreding. Zo is er in Hollands Midden bewust gekozen voor twee gemeenschappelijke regelingen: één in het kader van de veiligheidsregio en één voor de witte kolom. Voordeel van deze constructie is dat zowel burgemeesters als wethouders aangesloten blijven. Daarmee wordt ook voorkomen dat een bestuurder, of diens portefeuille, ondergesneeuwd raakt. Politiebewaking bij Leidse school naar aanleiding van dreigement. In de praktijk staat de verbreding ook voor verbindingen met bijvoorbeeld het Veiligheidshuis, het steunpunt Huiselijk geweld, het Meldpunt Kindermishandeling en de Centra voor Jeugd en Gezin. Met de drie grote decentralisaties in het sociale domein in het verschiet voorziet de DPG van Hollands-Midden nog een nieuwe stimulans voor het netwerkdenken: Vroeger dachten we in organisaties, maar nu alleen nog in netwerken. Soms hebben we het met de politie over individuen, de andere keer over het matigen van alcohol onder bepaalde groepen en dan weer over dance-events. En soms hebben we indringend contact vanwege calamiteiten. PAGINA 4 / NR. 17 / juni 2013 / DE VEILIGHEIDSREGIO Schietpartij Als voorbeelden worden de schietpartij van twee jaar geleden in winkelcentrum De Ridderhof in Alphen aan den Rijn en de recente dreiging van schoolshooting op een van de middelbare scholen in Leiden genoemd. Het ene specifiek op één locatie met doden en gewonden, veel inzet van de witte kolom en langdurige nazorg. Het andere vooral ook in organisatorische en psychosociale sfeer. Wat is de meerwaarde van een hechte band tussen GHOR en GGD? Sjaak de Gouw: Ik ben in Alphen aan den Rijn vanuit mijn GHOR-functie direct aangesloten bij het beleidsteam. We hadden dus meteen de beschikking over een operationele GHORorganisatie. Maar diezelfde middag werd ik ook gebeld door mijn calamiteitenteam van de GGD, met de vraag wat zij na de eerste hulpverlening konden betekenen, die zondagavond en bij het opengaan van de scholen die maandag. Dinsdagochtend zat ik als directeur GGD bij het eerste bestuurlijk overleg voor de nazorg van het schietincident in het winkelcentrum. De recente dreiging van een schietpartij op een school was in eerste instantie een politiezaak. Omdat de rol van brandweer en witte kolom secundair was, werd hier geen beleidsteam op gezet. Het calamiteitenteam is er evenwel nauw bij betrokken geweest vanwege de onrust die er op scholen zou kunnen ontstaan. GGD en GHOR dichter bij elkaar Anderhalf jaar geleden werd een wijziging van de Wet publieke gezondheid van kracht. De wetswijziging regelde onder meer dat de directeur van de GHOR dezelfde persoon is als de directeur van de GGD. Met zijn komst is er één gezicht van het openbaar bestuur richting particuliere zorgpartijen, zijn reguliere en opgeschaalde (crisis-) zorg dichter bij elkaar en vindt er gezamenlijke planvorming van volksgezondheid en veiligheid plaats. De veranderingen moesten er mede toe leiden dat de witte kolom náást de politie en de brandweer meer slagkracht krijgt. In dit tweeluik vertellen Sjaak de Gouw en Frank Klaassen, beiden zijn directeur publieke gezondheid, over de versterkte samenwerking tussen GGD en GHOR in de veiligheidsregio aan de hand van twee actuele gebeurtenissen. Hoe gaat het in de praktijk? Het aardige is volgens DPG De Gouw dat ieder van de zevenhonderd medewerkers die binnen de GGD werkzaam zijn, weet dat er ineens een beroep op hem of haar kan worden gedaan. Het reguliere werk wordt dan even aan de kant geschoven. In plaats daarvan doe je de dingen die op dat moment vanwege de bijzondere situatie worden gevraagd. Als je bij de GGD werkt weet je dat het bij je taken hoort om ineens met honderden collega s een grootscheepse vaccinatiecampagne uit te voeren of voor iets niet-reguliers op je werk te komen. / Van driehoek naar vijfhoek De directeur publieke gezondheid van de regio Zuid-Limburg heeft enig recht van spreken als het over de samenhang tussen GHOR en GGD gaat en over de meerwaarde van zijn functie in de veiligheidsregio. Frank Klaassen heeft er door persoonlijke inzet voor gezorgd dat de beide werkvelden van de publieke gezondheid, GGD en GHOR, bestuurlijk aan elkaar zijn verbonden, staat in de toelichting op zijn verkiezing tot meest invloedrijke persoon publieke gezondheid in Toch begint hij bij de burgemeester. De eerste bestuurder die bij een crisis geconfronteerd wordt met een heleboel vragen en een behoorlijk versnipperd veld, ook bij de witte kolom. Klaassen: Hij moet zo snel mogelijk over de juiste informatie beschikken. Daar ligt voor de DPG een hartstikke belangrijke taak. De zuidelijkste regio verkeert in de volgens Klaassen gunstige omstandigheid dat de GHOR en de ambulancezorg al jaren onderdeel zijn van de GGD Zuid-Limburg. En ook hier geldt dat de inzet van de witte kolom als geheel onder opgeschaalde omstandigheden zoveel mogelijk aansluit bij de reguliere situatie. Sarin Dan de praktijk. We nemen het voorbeeld van de zoektocht gedurende het afgelopen paasweekend naar het zenuwgas sarin in het buitengebied van Amby bij Maastricht. Het eerste dat volgens Klaassen in samenhang opvalt is dat er niet is opgeschaald in de GRIP-situatie. De driehoek van hoofdofficier van justitie, korpschef politie en coördinerend burgemeester werd, met de brandweer en GHOR/GGD erbij, vrijwel direct een vijfhoek. Dat geeft volgens Klaassen aan dat partijen en personen elkaar goed weten te vinden. Maar ook dat je niet per se binnen de GRIP-structuur naar opschaling hoeft te zoeken om multidisciplinair te handelen. Een interessante notie, want daarmee bevestigt Klaassen een van de belangrijkste aanbevelingen van de commissie-cohen over de Facebook-rellen in het Groningse Haren: multidisciplinaire opschaling kan veel flexibeler worden ingevuld. Ik zeg niet dat de GRIPstructuur niet deugt, want deze is in bepaalde gevallen functioneel. Maar het kan ook anders, aldus Klaassen, want de praktijk leert dat er incidenten bestaan die niet helemaal passen in onze structuur van opschaling. In de sarinkwestie is er bewust voor gekozen om niet op te schalen. Dat heeft heel goed gewerkt. Het Openbaar Ministerie keek primair vanuit het Frank Klaassen: DPG absolute meerwaarde. Zoektocht naar sarin in Amby, Limburg. opsporingsbelang, de GGD vooral vanuit het fenomeen maatschappelijke onrust en volksgezondheid. Klaassen tekent aan dat steeds meer incidenten een component van maatschappelijke onrust hebben. De zoektocht naar sarin was vooral een crisisachtige situatie. Een wezenlijk andere verschijningsvorm dan de klassieke flitsramp. Broodje aap? Dat uiteindelijk niets werd gevonden en in de regionale kranten werd gesuggereerd dat het hele verhaal mogelijk zelfs op een broodje-aap verhaal zou berusten, doet er voor de inzet niet toe. Klaassen: Als justitie duidelijk aanwijzingen heeft dat de stof, die onder meer is gebruikt bij de aanslag op de metro in Tokio, aanwezig is, kun je het risico niet nemen dat je niet goed bent voorbereid. In dit geval vanwege de directe gevolgen voor eventuele slachtoffers, maar ook voor de veiligheid van hulpverleners. Ter plekke, tijdens het vervoer en bij de behandeling in het ziekenhuis. Brandweer en medische assistentie waren aanwezig voor de veiligheid van de medewerkers. GGD en GHOR zijn zowel in advisering als op de achtergrond nauw bij het geheel betrokken geweest. Omdat het om een heel specifieke en uiterst gevaarlijke stof ging werden ook landelijke gremia ingezet. Bij elkaar was het ook voor hem als DPG een typisch voorbeeld van schakelen tussen geneeskundige hulpdiensten, veiligheidsbestuur en veiligheidspartners, aldus Klaassen. Dan is het toch handig als samenwerking in en door één persoon gestalte krijgt. /

5 Uit het Veiligheidsberaad Op 31 mei kwam het Veiligheidsberaad bijeen in het Provinciehuis van Utrecht. Hieronder worden de belangrijkste besluiten en bespreekpunten belicht. Transitieakkoord Meldkamer De voorzitters van de veiligheidsregio s spraken langdurig met elkaar over het transitieakkoord meldkamer. Hoewel het Veiligheidsberaad nog niet tot een akkoord is gekomen, was het intensieve overleg een goede opmaat naar een volgende stap in het proces. Binnenkort wordt een vernieuwde concepttekst van het akkoord voorgelegd aan de voorzitters. Sinds juni 2012 wordt door alle betrokken partijen gesproken over een transitieakkoord voor de meldkamer van de toekomst. Het conceptakkoord is de afgelopen periode aan alle voorbereidende gremia van het Veiligheidsberaad voorgelegd. Ook zijn er brieven ontvangen van enkele voorzitters van veiligheidsregio s. De punten waar nog aanscherping en discussie over nodig zijn, zijn het beheer van de meldkamer (met name de onderdelen gezag en bevoegdheid), de transitiekosten en de overdracht van het personeel naar de landelijke meldkamerorganisatie (LMO). Na het sluiten van een landelijk akkoord wordt een landelijk kader voor samenvoeging opgesteld waarin de bestuurlijke, financiële en juridische uitgangspunten worden vastgelegd. Op basis van het landelijke kader worden er regionale overeenkomsten opgesteld waarin ruimte is voor regionaal maatwerk. Themasessie Deltacommissaris Wim Kuijken (Deltacommissaris) en Jan Hendrik Dronkers (Directeur Generaal Rijkswaterstaat) verzorgden een themasessie over het werk van de Deltacommissie. Doel van de sessie was bewustwording van de rol van de veiligheidsregio s binnen de bestrijding van hoogwater, met name op het gebied van grootschalige evacuaties. Medewerking van de veiligheidsregio s is voor het Deltaprogramma van groot belang, vanwege de actualisatie van de normen van de waterkeringen waarin aannames zitten over te evacueren inwoners, aldus Kuijken. Dat dit onderwerp meer aandacht verdient, werd onderschreven door de portefeuillehouder crisisbeheersing in het DB Veiligheidsberaad, Henk Jan Meijer. Natuurlijk kan evacueren ook bij andere ramptypen dan overstromingen nodig zijn. Denk aan kernongevallen, natuurbranden en incidenten met gevaarlijke stoffen. Na de toelichting van de Deltacommissaris, stemde het Veiligheidsberaad in met het Kader Grootschalige Evacuatie (voorheen Strategie Grootschalige Evacuatie). Dit document is geschreven voor alle bovengenoemde ramptypen en werd de afgelopen twee jaar samengesteld in samenwerking met veiligheidsregio s, politie en de ministeries van Defensie en Infrastructuur & Milieu. Kern van het kader is dat de voorbereiding en uitvoering van evacuaties primair een verantwoordelijkheid blijven van de veiligheidsregio. Evacuaties zijn immers niet per definitie bovenregionaal. De ontwikkeling en de verdere uitwerking van het kader zijn bedoeld als een stimulans voor de regio s om hun eigen voorbereiding, waar nodig in afstemming met buurregio s en het Rijk, verder ter hand te nemen. Implementatie Project SIS Aan het einde van de vergadering werd ingestemd met het implementatieplan voor het project Slachtoffer Informatie Systematiek (SIS). De kostenverdeling over de veiligheidsregio s is akkoord en het Plan van Eisen werd vastgesteld. Verder is gekozen voor het systeem van Amsterdam-Amstelland (genaamd SVIS) als ondersteunend registratie- en volgsysteem voor de front-office. Alle veiligheidsregio s gaan vanaf volgend jaar gebruik maken van de front- en backoffice van SIS. In september 2013 komt er een handreiking voor verantwoordelijke ambtenaren en functionarissen in het veld. Deze handreiking is onderdeel van het implementatieprogramma voor de medewerkers die de systematiek in de veiligheidsregio s gaan invoeren. Meer informatie over het besluit is te vinden op Master of Crisis and Public Order Management Deze opleiding versterkt het multidisciplinair denken en handelen in de praktijk Op 28 maart ontvingen in Arnhem studenten van de tweede leergang Master of Crisis and Public Order Management (MCPM) hun diploma. Welke meerwaarde heeft de studie voor deze professionals in de crisisbeheersing? Aan het woord twee afgestudeerden: Jos Ketelaars, in het dagelijks leven werkzaam als crisiscoördinator bij Waternet en Dennis Overgaauw, hoofd GHOR Veiligheidsregio Noord- Holland Noord. Assessment Jos Ketelaars, al lang werkzaam in de crisisbeheersing: Ik had behoefte om meer theoretisch onderlegd te worden. Tijdens de opleiding kon ik de aangedragen theorie relateren aan mijn eigen crisiservaringen en die van mijn medestudenten. Zij hielden zich allen op tactisch of strategisch niveau bezig met veiligheidszorg of crisismanagement. De opleiding MCPM (opvolger van de Master of Crisis and Disaster Management), verzorgd door het Instituut Fysieke Veiligheid en de Politieacademie samen, is inmiddels een volwaardige geaccrediteerde hbo-masteropleiding. Ketelaars licht toe: Het begint met een assessment om te bepalen waar je staat. Voldoe je aan de competenties van een crisisbesluitvormer en op welke terreinen kun je je ontwikkelen? Dennis Overgaauw vult aan: Voor het afronden van de tweejarige leergang leg je een proeve van bekwaamheid af die bestaat uit een portfoliobeoordeling en een masterthesis. Met name de masterthesis is een belangrijk middel waarop je wordt getest. Het halen van de eindstreep is daarmee niet automatisch voor iedereen weggelegd. Multidisciplinair Ketelaars is werkzaam bij Waternet, een organisatie die verantwoordelijk is voor drinkwatervoorziening, riolering en waterbeheer in een groot deel van West- en Midden-Nederland. Voor hem is de veiligheidsregio de belangrijkste partner qua incidenten crisisbeheersing: Wij werken met alle hulpdiensten samen om een goede voorbereiding en een professionele sturing te krijgen. Volgens Overgaauw toont de opleiding het belang aan van multidisciplinair denken en werken in de praktijk. Buiten de masterthesis is het merendeel van de opdrachten voor het portfolio in groepsverband. Op deze wijze leer je veel van andere ervaringen en invalshoeken. Overgaauw stelt dat de diversiteit aan deelnemers tijdens de leergang MCPM bijdraagt aan het succes. Hoe Jos Ketelaars: Mens blijft belangrijkste factor. meer kleuren hoe beter. Al deze vreemde ogen dwingen je om kritisch naar jezelf en je eigen crisisbeheersingsprocessen te kijken en ter discussie te stellen. Ketelaars heeft anderen ook wat kunnen leren: Het was voor anderen bijvoorbeeld een eyeopener dat de burgemeester niet altijd het opperbevel heeft als het gaat over waterincidenten. En ook dat wij soms betere middelen beschikbaar hebben dan de traditionele hulpdiensten. Volgens de crisiscoördinator is het noodzakelijk om als adviseur en besluitvormer de Bestuurlijke Netwerkkaarten te kennen. Deze maken namelijk inzichtelijk wie in een crisis op een bepaald beleidsterrein waarvoor (bestuurlijk) verantwoordelijk is. Klaar voor een crisis? Of ze daarmee ook klaar zijn voor het krachtenveld aan belangen van de verschillende partners in de voorbereiding op en tijdens een crisis? Overgaauw is er klaar voor, maar is tegelijkertijd Dennis Overgaauw: Vreemde ogen dwingen je kritisch naar jezelf te kijken. nieuwsgierig hoe het terrein van crisisbeheersing zich verder ontwikkelt. Nu ligt de nadruk nog veel op de fysieke veiligheid. Er zou meer aandacht mogen komen voor de sociale veiligheid in de crisisbeheersing, zoals de Project X-feesten of de lone wolves, potentiële gevaarlijke eenlingen zoals ze binnen de internationale opsporingsdiensten heten. En ook een sterkere koppeling tussen veiligheid en zorg zou goed zijn. Toekomst voorspellen is volgens Ketelaars lastig: Maar wat er ook gebeurt, met planvorming alleen kom je er niet. De mens blijft de belangrijkste factor en dat is waar de opleiding ook ruimschoots aandacht aan besteedt. Meer informatie In januari 2014 start de vijfde leergang MCPM. Belangstellenden kunnen zich hiervoor aanmelden. Meer informatie over de leergang is te vinden op / DE VEILIGHEIDSREGIO / NR. 17 / JUNI 2013 / PAGINA 5

6 Voorbereiding en verloop troonswisseling: Feest om te mogen samenwerken Het was een van de grootste beveiligingsacties ooit onder de hoede van thans de directie Beveiliging, Bewaking en Burgerluchtvaart (DB3) bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Maar de troonswisseling die vrijwel vlekkeloos verliep was ook een feest om te mogen samenwerken. Directeur Wilma van Dijk van DB3 blikt terug op de voorbereiding en de dag zelf. En kijkt vooruit naar het volgende buiten categorie evenement dat van veiligheidsregio s minstens zoveel zal vragen: de Nucleair Security Summit in Zoveel mensen, organisaties, instellingen, afdelingen, schijven en kolommen Hoe krijg je daar tussen Den Haag en Amsterdam ooit structuur en afstemming in? Ga d r maar aan staan Wilma van Dijk: Gelukkig is er wel een structuur en zijn er bestaande verantwoordelijkheden. Als je die vasthoudt, kom je een heel eind. Het uitgangspunt was dat het die dag feestelijk, open, ongestoord en veilig zou zijn. Of het nou de ministeries waren of de burgemeester van Amsterdam, de politie, de brandweer, de GHOR: álle partijen wisten hoe de rollen en verantwoordelijkheden liggen en hoe we elkaar nodig hebben. Dat is vanaf het allereerste begin de grote succesfactor geweest. Als je de verantwoordelijkheden en rollen niet met elkaar overziet kun je nooit tot een goede omgang met elkaar komen. Houvast Duidelijkheid over rollen, inclusief de eigen rolopvatting dus. En een heldere structuur waarlangs je kunt werken. Amsterdam, met daarbij de veiligheidsregio en politie, handelt bij zo n evenement volgens de Werkwijze Nationale Evenementen. Dat is een draaiboek annex werkwijze die houvast geeft bij de afweging tussen monoen multidisciplinair, om er maar één te noemen. Van Dijk: Als dat onder strakke leiding van de voorzitter gebeurt (burgemeester Eberhard van der Laan, red.), met een bestuurlijk apparaat dat de zaak heel goed voorbereidde en kolommen die elkaar kennen en heel goed weten hoe de rolverdeling in elkaar steekt, kom je met elkaar tot dit resultaat. Als je met elkaar om tafel zit krijg je de juiste punten op de agenda. Het doel was dat we tijdig klaar moesten zijn, dat we de juiste afwegingen maakten en dat we het goed kunnen verantwoorden. Qua omvang van het evenement lag er niet echt een vergelijking voor, zij het dat hét huwelijk in 2002 wel dicht in de buurt komt. Amsterdam heeft natuurlijk grote ervaring met het organiseren van grote evenementen. Daarnaast zijn veel lessen getrokken uit de aanslag op Koninginnedag in Apeldoorn. Zo is de NCTV verantwoordelijk voor de beveiliging van het Koninklijk Huis. Maar het is rigide om alleen naar leden van de koninklijke familie te kijken en daar een ring omheen te zetten en te zeggen dat het veilig is, zonder met de politie en de gemeente te kijken naar de aansluiting van de veiligheid eromheen: de belangrijkste les van het drama in Apeldoorn, waar de Werkwijze Nationale Evenementen uit voortgekomen is. Andere tijd Dat type houvast met processen voor lokale en nationale partijen bestond bij de troonswisseling in 1980 niet. Het Rijk heeft toen veel aan Amsterdam en haar beminnelijke burgemeester Polak overgelaten waarmee het destijds tegen de achtergrond van een strijdlustige kraakbeweging primair een lokaal evenement is geweest. Wilma van Dijk: Alle relevante scenario s waren uitgewerkt en voorbereid. De tijd is anders, constateert Van Dijk. Maar de vraag is dan wel of het welslagen van nu te danken is aan de goede voorbereiding en duidelijke rolopvattingen, of aan gebrek aan gemor onder de bevolking. Vervolg op pagina 8 Uit de boot Hij wil het anders gaan doen, heeft hij al eens laten doorschemeren. Minder formeel, minder afstandelijk. Dat komt al s avonds naar voren tijdens de Koningsvaart en als het gezin spontaan uit de rondvaartboot stapt en naar het podium van dj Armin van Buuren gaat. Algemeen Dagblad, woensdag 1 mei Feest en verdriet Op momenten van feest, maar ook bij verdriet. Denk aan het afschuwelijke vliegongeluk in de Bijlmer, de vuurwerkramp in Enschede of wat er gebeurde tijdens de Koninginnedag in Apeldoorn. In die situaties kan een koning goede woorden vinden, omdat hij boven de partijen staat. Premier Mark Rutte in antwoord op vragen van de internationale pers over de relatie tussen het koningschap en eenheid die in het land wordt gevoeld, Nederlands Dagblad, woensdag 1 mei. PAGINA 6 / NR. 17 / juni 2013 / DE VEILIGHEIDSREGIO

7 Crisisorganisatie ook voor troonswisseling Toen ze in Amsterdam hoorden dat prins Willem Alexander op Koninginnedag de troon zou overnemen, wisten ze wat hen te doen stond: heel hard werken om het voor elkaar te krijgen. Lisa Scheerder, sinds 1 januari het hoofd van het Veiligheidsbureau in Amsterdam over de lokale aanpak. Het Veiligheidsbureau waar Lisa Scheerder leiding aan geeft, is feitelijk de uitvoerende organisatie van Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VRAA). Het lokale gezag, de burgemeester, is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. Scheerder, met het domein crisisbeheersing en incidentmanagement, is de eerste adviseur van de burgemeester als het gaat om openbare orde en veiligheid. Eén van de eerste vragen was hoe de crisisorganisatie zou worden ingericht: We hebben besloten het als een grip 4-situatie te beschouwen, omdat de gebeurtenis niet alleen de gemeente Amsterdam aanging. Het betekende de facto dat burgemeester Van der Laan als voorzitter van de veiligheidsregio het regionaal beleidsteam voorzat en dat zijn vervanger burgemeester Van Zanen van Amstelveen als plaatsvervangend voorzitter ook aanhaakte. Nationaal Door de nationale uitstraling is Amsterdam in de voorbereiding vanuit de bekende driehoek niet alleen meteen naar een vierhoeksverband gegaan (met de NCTV erbij, red.), maar werd er met de brandweer en de GHOR als partners in de crisisbeheersing zelfs een zeshoek van gemaakt. Uiteraard is het Veiligheidsbureau zelf nauw betrokken geweest bij de meer meer dan twintig scenario s die op voorhand zijn uitgewerkt en vastgesteld. Scheerder: Scenario s geven handelingsperspectief voor situaties waarin je problemen hebt en hoe je dan gaat handelen. Daarnaast was het natuurlijk van belang om te weten hoe de dag er in detail uit zou zien en daarbij na te gaan hoe de verantwoordelijkheden op de verschillende overheidsniveaus liggen. Zo was het hele gebeuren in de Nieuwe Kerk in de eerste plaats een aangelegenheid voor de Staten-Generaal. Die is dan ook vooral in Den Haag voorbereid. De gemeente Amsterdam richtte zich logischerwijs vooral op de lokale feestelijkheden en de openbare orde op straat. Zo zijn door de politie heel veel bijstandsaanvragen gedaan die via het bureau van Scheerder richting burgemeester gingen, omdat die formeel over de aanvragen voor extra inzet gaat. Elk punt De rol- en verantwoordelijkheidsverdeling mocht dan helder zijn, naar de inhoud gekeken heeft in de aanloop naar de troonswisseling ongeveer alles ter discussie gestaan, blikt Scheerder terug: Amsterdam mag dan goed om kunnen gaan met dit soort evenementen en de Amsterdamse politie mag op dit vlak een van de beste eenheden van het land zijn, we hebben niet vanuit routine gehandeld. Bij elk punt hebben we ons afgevraagd: willen we dit zo? Scheerder legt uit: In het begin hebben we veel tijd gestoken in hoe we de dag wilden laten zijn. Welke beleids- en tolerantiegrenzen hanteren we, wat moet mogelijk zijn, waar wil het publiek naar toe? Dat leidde tot de keuze om het zo open mogelijk te maken voor iedereen. Het gemakkelijkst was natuurlijk geweest om de hele stad dicht te doen, maar dan heb je niet een leuk feest. Iedereen heeft elkaar in positie gehouden Gevolg is wel dat je de uitgangspunten heel consequent moet vertalen naar hoe die dag in elkaar komt te zitten. Ze kijkt er met een goed gevoel op terug. Met de korte tijd die er voor de voorbereiding was en het feit dat het ook nog koninginnedag was wat in Amsterdam toch al een vrij kritische dag is vind ik het een ongelooflijk knappe prestatie van iedereen. Twee mensen Het enige smetje van de dag, Scheerder windt er geen doekjes om, zijn de kortstondige aanhoudingen van twee mensen vlak voor de abdicatie op de Dam: Als je temidden van al die mensen onder hoge druk op die spannende plek je werk moet doen, kan ik het me heel goed voorstellen. Maar achteraf hebben we helaas moeten constateren dat twee mensen op dat moment beperkt zijn geweest in hun vrijheid van meningsuiting. Tienvoudige Prinsjesdag Ik verwachtte een Prinsjesdag in het kwadraat, maar de Verenigde Vergadering van 30 april is het tienvoudige van een normale Prinsjesdag. Klaartje Sanders, adviseur protocol bij de Eerste Kamer, coördinator evenement in de Nieuwe Kerk in De Kamerbode Zenuwachtig? Iedereen vraagt of ik al slapeloze nachten heb, maar ik slaap binnen 6 seconden. ( ) Ik word pas zenuwachtig als ik een half uur voordat mijn vliegtuig vertrekt hoor dat ik op reis moet en ik mijn koffer nog moet inpakken. Burgemeester Eberhard van der Laan, donderdag 25 april aan het ANP Afwijkend gedrag De politie zal letten op wie zich afwijkend gedraagt. Wat afwijkend is? Dat ga ik niet vertellen. Laat dat maar aan de professionaliteit van de politie over. Burgemeester Eberhard van der Laan, maandag 29 april in Trouw De samenwerking tussen de verschillende kolommen en wat daaraan tijdelijk werd toegevoegd, is volgens haar heel goed verlopen: Potentieel kan dat best lastig zijn, met een landelijke partner erbij, maar in praktijk is daar niets van gebleken. Amsterdam en NCTV zijn hele professionele organisaties die niet verzanden in machtsgedoe. In plaats daarvan heeft iedereen elkaar in positie gehouden. Lisa Scheerder: Ongelofelijke knappe prestatie van iedereen. En de meerwaarde van het construct van de veiligheidsregio? Je ziet dat er iets bij elkaar is gekomen: we hebben de vijfhoekpartners vroegtijdig betrokken; samen multidisciplinaire scenario s uitgewerkt en op de dag zelf in multidisciplinair verband samengewerkt. Dat wil overigens niet zeggen dat op de dag zelf alle informatie en besluiten door de multidisciplinaire gremia moesten: Partijen werken vanuit de eigen professionaliteit. Om een effectieve en vooral snelle besluitvormingsorganisatie mogelijk te maken, moeten sommige besluiten buiten de multi-organisatie om worden genomen, bijvoorbeeld in vierhoeksverband. Het grote voordeel van de gehanteerde werkwijze is, aldus Scheerder, dat alle partijen in de multidisciplinaire teams goed geïnformeerd waren, omdát ze allemaal bij de voorbereiding betrokken waren. / Feest 36 uur feest, 1 miljoen mensen, 22 scenario s, politiemannen. Amsterdam bereidt zich voor op de inhuldiging. NRC-Handelsblad, maandag 29 april Extra personeel De aanslag in Apeldoorn, de Damschreeuwer, en een paar weken geleden de terreur bij de marathon in Boston. Burgemeester Van der Laan wilde geen risico s nemen. Deze plechtigheid is bewaakt door tienduizend agenten en nog wat extra personeel. Dat bevordert de veiligheid, maar het wekt ook extra spanning die door de lone wolves als een extra uitdaging wordt gezien. Wat doe je? De burgemeester heeft de zekerste weg gekozen. NRC-Handelsblad, dinsdag 30 april Heel anders Het was een andere troonswisseling dan in Dat is wel het minste dat van 30 april 2013 kan worden gezegd. Volkskrant, woensdag 1 mei DE VEILIGHEIDSREGIO / NR. 17 / JUNI 2013 / PAGINA 7

8 by Instituut Fysieke Veiligheid Vervolg van pagina 6 Van Dijk: We hebben een duidelijke discussie gevoerd over de balans tussen wat kan en wat niet. Open en met ruimte om te demonstreren en in heel Amsterdam vrijheid om je mening te uiten. Maar ook: een ongestoorde troonswisseling en veilig voor iedereen. In de aanloop naar 30 april zijn 22 scenario s uitgewerkt aan de hand waarvan risico s werden ingeschat en de voorbereiding nader gestalte kreeg. De betreffende draaiboeken zijn niet openbaar ( je moet de kat niet op het spek binden, lacht Van Dijk) maar zijn in opzet en intentie ook binnen de kolommen een bekende werkwijze. De directie DB3 bij de NCTV gaat ook niet in op concrete dreigingen die vantevoren of en op de dag zelf tot onder de inhuldiging zijn geuit: Wat je ziet dat zie je. Maar over dreiging doen wij uiteraard geen mededelingen. Overigens hoeft het geen betoog dat lone wolves absoluut in de scenario s voorkomen. Zo is ook de recente aanslag op de marathon in Boston niet van invloed geweest op de risico-inschatting rond de troonswisseling, omdat dat een noviteit zou zijn. Van Dijk: Alle relevante scenario s waren uitgewerkt en voorbereid. Leuke dag Dan naar de dag zelf. Het was een leuke dag, vat de topambtenaar zelf samen. Meest opvallende moment voor de buitenwacht was het moment dat de koning s avonds met zijn gezin voor het oog plotseling van de boot af wou om via dj Armin van Buuren en het concertgebouworkest even heel dicht bij het volk te staan. Van Dijk maakte het mee vanuit het beleidscentrum waar burgemeester Jan van Zaanen de hele dag als plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland aanwezig was: De koning wilde het bijzonder graag. Op zo n moment kijk je of het vanuit het oogpunt van security kan, maar ook of het veilig is om vanaf de rondvaartboot zo n hoge kade te bereiken. Om die laatste reden hebben wij de stap ontraden, al was er wat ons betreft geen reden dat het absoluut niet kon. Daarmee was het een zaak tussen de burgemeester en de koning. Waarna wij getuige zijn geweest van een prachtig moment dat de hele wereld is overgegaan. Bij elkaar genomen was het een feest om te mogen samenwerken, zo kijkt Van Dijk op de dag terug. Elk van ons wist waar hij voor stond en we hebben elkaar nadrukkelijk opgezocht om het doel, namelijk dit moeten wij goed doen, te bereiken. Dan kun je veel met elkaar aan. Daarbij bleek ook de tijdspanne van drie maanden voor de hele voorbereiding voldoende. Zolang je maar vanuit bestaande verantwoordelijkheden nieuwe dingen optuigt en je elkaar daarin begrijpt, herhaalt Van Dijk: Dan komt de inhoud vanzelf. Operationeel De dag zelf deden de operationele mensen het echte werk. De politie was duidelijk het meest zichtbaar, maar de brandweer en de GHOR waren net als de NCTV voorbereid op de dingen die zouden kunnen gebeuren. Dat die dingen niet gebeurden, is volgens Van Dijk alleen maar iets om blij mee te zijn. In het kader van evaluatie brengt de auditdienst van het Rijk het geheel nog in kaart. Van Dijk heeft er alle vertrouwen in: Gelet op het verloop van de dag hebben we de voorbereiding in elk geval goed gedaan. We hebben met elkaar een professionele organisatie laten zien waarin ongelooflijk veel mensen actief zijn geweest. Vanuit de troonswisseling bekeken heeft zij dan ook geen punten van aandacht voor wat bij vergelijkbare evenementen beter zou kunnen. De opgebouwde ervaring komt wel van pas voor een nieuwe mega-gebeurtenis die er zit aan te komen: de Nuclear Security Summit van Wereldtop Op 24 en 25 maart volgend jaar is ons land gastheer van de grootste top in Nederland ooit. Liefst 58 wereldleiders, waaronder de Amerikaanse president Obama, komen dan samen in het World Forum in Den Haag. Het doel van de top is het voorkomen van nucleair terrorisme, wereldwijd. Een wereldtop biedt Nederland een wereldpodium. Tijdens de top zijn er ook duizenden delegatieleden en journalisten aanwezig, waardoor deze twee dagen veel impact hebben op de stad Den Haag, op de wegen naar de stad toe en de route van en naar Schiphol. Omdat de selectie van hotels zich niet zal beperken tot Den Haag en het vervoer niet over binnenwegen zal gaan, zijn ditmaal ook meer veiligheidsregio s betrokken. Van dichtbij Buiten de kerk op de Dam maakten vele duizenden aanhangers van het Huis van Oranje het historische moment van dichtbij mee. De sfeer was feestelijk en broederlijk. Een groot contrast met de gewelddadige rellen, traangas en lawaai tot in de kerk tijdens de inhuldiging van koningin Beatrix op 30 april Telegraaf, woensdag 1 mei Visitekaartje De hoofdstad revancheerde zich al in 2002 met het vlekkeloos verlopen huwelijk voor de ongeregeldheden in Gisteren gaf Amsterdam opnieuw zijn visitekaartje af. Wat vooraf een waagstuk leek een strak geregisseerde troonswisseling in combinatie met een losjes gestuurd volksfeest in de huiskamer van Nederland blijkt achteraf een succes. Het Financieele Dagblad, woensdag 1 mei Ruiterlijk excuses Niemand is zonder fouten. De politie heeft er ruiterlijk excuses voor aangeboden. De twee zullen vandaag een grote bos bloemen krijgen. Burgemeester Van der Laan in een terugblik op de vrijwel vlekkeloos verlopen dag en de achteraf onnodige arrestatie van twee demonstranten op de Dam, woensdag 1 mei in de Telegraaf. De rol van de NCTV is samen met de gemeenten en andere partijen de veiligheid van de top te organiseren. De aanwezigheid van veel media en het wereldpodium dat Den Haag gaat leveren zal vrijwel zeker ook grote aantrekkingskracht uitoefenen op andere groeperingen. Net als bij de G8 zullen actiegroepen het podium ook willen gebruiken om zo hun berichten de wereld in te krijgen. De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang. Daarin deelt burgemeester Eberhard van der Laan ook heel concreet zijn ervaringen met zijn Haagse collega Jozias van Aartsen. Voor de professionals en de kolommen achter hen ziet Van Dijk opnieuw twee uitgangspunten: sámen en vanuit bestaande bevoegdheden en verantwoordelijkheden. / Netcentrisch Werken juist nu doorontwikkelen Nu de invoering van de netcentrische werkwijze in alle veiligheidsregio s een feit is, breekt een nieuwe fase aan. De komende tijd draait alles om de doorontwikkeling, niet alleen in afzonderlijke techniek maar ook tussen partijen. Er ligt een stevig fundament voor crisisbesluitvorming op basis van Netcentrisch Werken. Maar de doorontwikkeling van Netcentrisch Werken: Nu en in de toekomst Bij de beëindiging van het landelijk project en de overdracht van het beheer en daarmee de doorontwikkeling van de netcentrische werkwijze is een 80 pagina s tellende publicatie uitgebracht. Netcentrisch Werken: nu en in de toekomst geeft een impressie van de resultaten van het project en ook een blik naar de toekomst. Netcentrisch Werken: nu en in de toekomst. Meer informatie: PAGINA 8 / NR. 17 / juni 2013 / DE VEILIGHEIDSREGIO Netcentrisch Werken: nu en in de toekomst Netcentrisch Werken: nu en in de toekomst 1 informatiegestuurde crisisbesluitvorming gaat verder. Ook na de nu afgesloten ontwikkelfase, zo kwam naar voren tijdens een drukbezochte Expertmeeting over dit onderwerp bij het Instituut Fysieke Veiligheid in Arnhem op 18 april. Vier jaar geleden startte het project Netcentrisch Werken om veiligheidsregio s te ondersteunen bij het invullen van het aspect informatievoorziening zoals vastgelegd in het Besluit veiligheidsregio s. Want: goede besluitvorming en een effectieve inzet van mensen en middelen tijdens een ramp is alleen mogelijk als de betrokken spelers een actueel gedeeld beeld van de situatie hebben. Inmiddels werken alle veiligheidsregio s, het NCC en LOCC netcentrisch. Het Veiligheidsberaad heeft een groot deel van de resultaten overgedragen aan het Programma Netcentrisch Werken van het IFV. Daar vindt het beheer en de verdere doorontwikkeling van de netcentrische werkwijze plaats. Alexander Bouwman is programmamanager. In de afsluitende discussie kwam ook naar voren hoe belangrijk het is dat Netcentrisch Werken niet blijft steken in een select groepje informatiemanagers. Er horen ook bestuurders bij en directeuren van veiligheidsregio s die over de inzet van schaarse middelen gaan. / Compleet verslag van de Expertmeeting lezen? Kijk dan op: Tijdens de expertmeeting van 18 april ontving Henri Lenferink (rechts), bestuurlijk portefeuillehouder, uit handen van Wim Papperse, directeur bedrijfsvoering IFV, het eerste exemplaar van de publicatie Netcentrisch Werken. Papperse beloofde alles in het werk te zullen stellen om de doorontwikkeling van Netcentrisch Werken vanuit het IFV mogelijk te maken.

9 De partners van de veiligheidsregio s Veiligheid in de vijfde dimensie National Cyber Security Center waakt over digitale wereld Nationale Cyber Security De veiligheidsregio s zijn opgericht om de samenwerking tussen brandweer, politie, GHOR en gemeenten te bevorderen. Maar het samenwerkingsverband is breder dan deze vier kolommen. Ook waterschappen, Defensie, Justitie, vitale partners en anderen werken samen met de veiligheidsregio s. In deze rubriek belichten wij telkens een samenwerkingspartner. Dit keer de Nationale Cyber Security. Nederland wapent zich tegen digitale bedreigingen van de nationale veiligheid. De fysieke wereld loopt reële risico s als gevolg van kwaadwillende acties op internet. De aanvallen op bedrijven en overheidsinstellingen met het Dorifelvirus in 2012 en de DDOS-aanvallen in de afgelopen maanden op banken en DigiD spreken klare taal. Om die gevaren te bezweren is begin 2012 binnen de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid de Directie Cyber Security opgericht. Inclusief een operationeel Nationaal Cyber Security Center dat waakt over de veiligheid in de digitale wereld. Het risicobewustzijn in de samenleving komt als gevolg van de recente cyberaanvallen goed op gang, maar bewustzijn alleen is niet genoeg. Investeren in snellere detectie en respons moet de weerbaarheid van overheid en bedrijven tegen cyberaanvallen verhogen. De Directie Cyber Security werkt daar hard aan en komt later dit jaar met een nieuwe Nationale Cyber Security Strategie (NCSS). De eerste strategie is pas anderhalf jaar oud, wat aangeeft hoe nieuw het vraagstuk van cyber security nog is. Vijfde dimensie Dat we steeds kwetsbaarder worden voor verstoringen van digitale processen heeft volgens Wil van Gemert, Directeur Cyber Security bij de NCTV, alles te maken met de grote afhankelijkheid van de samenleving van ICT en de wereldwijde verknoping van informatienetwerken. Cyberspace is de eerste volledig door de mens gecreëerde ruimte, in feite de vijfde dimensie van de samenleving. Tal van vitale processen, van energievoorziening tot voedseldistributie en het betalingsverkeer, zijn alleen mogelijk dankzij digitale informatiestromen. Die sterke afhankelijkheid van ICT noopt tot een stringent Wil van Gemert: Gemeenten en veiligheidsregio s rekenen wij tot de primaire klantenkring van cyber security. beveiligingsbeleid voor cyberspace, want de samenleving moet kunnen bouwen op betrouwbare digitale dienstverlening en besturingsprocessen. Containment: het isoleren of insluiten van een cybercrisis is volgens Van Gemert lastig, doordat de architectuur van internet nauwelijks fysieke grenzen kent. Alles is verbonden met alles, dus kunnen kwaadwillenden virussen en trojan horses razendsnel verspreiden. Daarom werkt de Directie Cyber Security ook in internationaal verband nauw samen met zusterorganisaties om snelle detectie en respons mogelijk te maken. De roep om betere beveiligingswaarborgen wordt steeds sterker, maar staat tegelijkertijd op gespannen voet met het belang van een vrij toegankelijk internet. Dat is vanuit het oogpunt van cyber security een dilemma. Internet is een diffuse wereld, waar veel grenzen en regels nog niet vastliggen. Als het gaat over toezicht en controle, moeten we veel dingen nog ontdekken. Taken De Directie Cyber Security brengt met een reeks activiteiten structuur in de beveiliging van de digitale wereld. Naast een beleidscluster waar plannen en strategieën voor de beveiliging tegen cybercrises worden uitgewerkt, heeft de directie een operationele tak: het Nationaal Cyber Security Center: het NCSC. Een kennis- en expertisecentrum waar alle relevante informatie over beveiligingsrisico s, dreigingen en aanvallen wordt verzameld en dat ook ondersteuning verleent bij de bestrijding van een acute outbreak. Wil van Gemert: Het NCSC is primair een voorziening van de overheid, maar in bemensing en werkwijze is sprake van krachtige publiekprivate samenwerking. Die netwerkbenadering is noodzakelijk, want 80 procent van de vitale ICT-voorzieningen is niet in handen van de overheid maar van het bedrijfsleven. Daar zit dus de kennis van die processen en ook de beveiligingskennis. De verantwoordelijkheid voor informatiebeveiliging en cyber security ligt in eerste instantie bij de sectoren zelf. In het NCSC als gemeenschappelijk platform brengen we al die kennis en deskundigheid samen. Van Gemert verduidelijkt dat het NCSC als kenniscentrum en operationele backoffice voor acute cybercrises twee klantenkringen heeft. Voor de overheid fungeert het als Computer Emergency Responsteam (CERT). En de tweede klantenkring wordt gevormd door de vitale sectoren in het bedrijfsleven die onmisbaar zijn voor het reilen en zeilen van de samenleving. Drie lagen De dienstverlening van het NCSC is opgebouwd in drie lagen. Het centrum monitort wereldwijd ruim 1400 bronnen in cyberspace om te speuren naar mogelijke dreigingen en kwetsbaarheden in vitale ICT-processen. Worden concrete gevaren, beveiligingslekken of dreigingen geconstateerd, dan worden beveiligingsadviezen verstrekt via de website van het NCSC en via contact met kwetsbare instanties. Dagelijks worden In wereldwijd verknoopte servers schuilt een vijfde dimensie met zijn eigen risicoprofiel. gemiddeld vier tot vijf van dergelijke adviezen uitgegeven. Een tweede productgroep van het NCSC zijn factsheets, die meer gedetailleerde achtergrondinformatie over een acute dreiging weergeven, bijvoorbeeld over hoe organisaties zich kunnen wapenen tegen een DDOS-aanval. Een derde groep zijn de whitepapers : documenten die trends en ontwikkelingen beschrijven die gevolgen kunnen hebben op het gebied van cyber security. Zoals bijvoorbeeld de gevolgen van de brede introductie van smartphones op de ontsluiting van overheidsinformatienetwerken. Risicoprofiel Door de aard van zijn werkgebied en taken lijkt Cyber Security relatief ver af te staan van de veiligheidsregio s en gemeenten, die met hun activiteiten op veiligheidsgebied sterk zijn geworteld in de fysieke wereld. Maar schijn bedriegt, want uitval van ICT en andere vitale voorzieningen is een crisistype dat iedere veiligheidsregio in meer of mindere mate in zijn risicoprofiel heeft beschreven. In welke vorm hebben gemeentelijke crisisorganisaties en operationele partners te maken met dreigingen in de digitale wereld? Van Gemert: Cyberrisico s raken het werkveld van gemeenten en veiligheidsregio s op meerdere manieren. In de eerste plaats leunen rampenbestrijding en crisisbeheersing in toenemende mate op digitale processen. Denk aan meldkamers en crisisinformatiesystemen. Gemeenten en veiligheidsregio s moeten zich dus ook beveiligen tegen uitval van de voor hen vitale informatieprocessen als gevolg van cyberaanvallen. Enkele afkortingen en begrippen DDOS-aanval Distributed Denail of service attack. ICT Informatie- en communicatietechnologie. trojan horses Een computerbenaming voor een functie die verborgen zit in een programma dat door een gebruiker wordt geinstalleerd en schade kan toebrengen aan de computergegevens. Trojan horses worden vaak verstuurd via s of chatprogramma s. Computervirus Software in een programma dat zich in een bestand kan nestelen, bijvoorbeeld in besturingssysteem. Ten tweede zijn de virtuele en de fysieke wereld zo sterk met elkaar verweven dat gebeurtenissen in cyberspace grote effecten kunnen hebben in de fysieke wereld. Langdurige verstoring van het betalingsverkeer of de energievoorziening kan bijvoorbeeld leiden tot grote maatschappelijke onrust, ordeverstoringen en keteneffecten in andere sectoren. Schakelinstanties Volgens Van Gemert leeft het vraagstuk van Cyber Security sterk bij bestuurders. Dat merkte hij onder andere tijdens een presentatie bij het Veiligheidsberaad eind Burgemeesters zijn zich bewust van de kwetsbaarheid van overheidsinformatienetwerken waarmee zij hun processen draaiende houden en hun dienstverlening aan het publiek faciliteren. Gemeenten en veiligheidsregio s rekenen wij tot de primaire klantenkring van cyber security. Maar we kunnen niet alle bedrijven en instanties individueel bedienen, dus werken we met zogenaamde schakelorganisaties. Zo hebben de gemeenten in VNG-verband inmiddels een collectieve informatiebeveiligingsdienst ingericht die voor ons het aanspreekpunt wordt om de gemeenten te ondersteunen met kennis, advies en respons bij cybercrises. Preventie De collectieve aanpak van cyberrisico s door overheid en vitale sectoren komt op stoom. Wat enkele jaren geleden begon als aanpak van cybercrime om financiële fraude te bestrijden, wordt nu uitgebouwd tot een krachtig netwerkstructuur voor cyber security. In preventie bij de bron ligt volgens Wil van Gemert de kiem van succes voor effectieve cyber security. Daarom heeft het ministerie van BZK begin dit jaar een Taskforce BID (Bestuur en Informatieveiligheid Dienstverlening) in het leven geroepen die de publieke sector met een twee jaar durende campagne nog meer bewust moet maken van wat de sector zelf kan doen om risico s in de virtuele wereld beheersbaar te houden. De Directie Cyber Security blijft samen met alle betrokken sectoren investeren in verdere versterking van de detectieen responsorganisatie. / DE VEILIGHEIDSREGIO / NR. 17 / JUNI 2013 / PAGINA 9

10 samenwerking in crisbeheersing 1 GHOR lanceert nieuw crisismodel De Raad van Directeuren Publieke Gezondheid heeft eind april een nieuw crisismodel afgesproken voor de aansturing, regie en coördinatie van de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises. Het nieuwe model sluit beter aan op de multidisciplinaire crisisorganisatie (knoppenmodel), de organisatie van de geneeskundige hulpverlening en de wijziging van de Wet publieke gezondheid (1 januari 2012). Afgesproken is dat de alle regio s, voor zover mogelijk, hetzelfde model gaan hanteren. Directeur Publieke Gezondheid Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg Crisismodel GHOR Hoofd Acute Gezondheid Hoofd Publieke Gezondheid (Crisis)managers zorginstellingen Het crisismodel onderscheidt zeven crisisrollen en twee GHORprocessen: acute gezondheidszorg en publieke gezondheidszorg. Bij acute gezondheidszorg gaat het om triage, behandeling en vervoer van slachtoffers en om de continuïteit van de reguliere zorgverlening. Bij publieke gezondheidszorg gaat het om (advies over) infectieziektebestrijding, medische milieukunde (incidenten met gevaarlijke stoffen), psychosociale hulpverlening en gezondheidsonderzoek na rampen. Op basis van het nieuwe crisismodel kan de Academie voor GHOR en Opgeschaalde Zorg van het IFV nieuwe landelijke opleidingen aanbieden voor de verschillende GHOR-rollen. Verder zal de Raad DPG in overleg gaan met onder andere het ministerie van Veiligheid en Justitie, het Veiligheidsberaad en de geneeskundige partners over de consequenties van het nieuwe model. / Hoofd Informatie Backoffice GHOR Hoofd Ondersteuning Informatiecoördinator MKA Meldkamer Ambulancezorg Logistiek Coördinator MKA Capaciteit voor vervoer buiten plaats incident Officier van Dienst Geneeskundig Capaciteit voor triage, behandeling en vervoer op plaats incident Logistiek Coördinator Publieke Gezondheid Informatiecoördinator Publieke Gezondheid Capaciteit voor Medische Milieukunde, waaronder GAGS Capaciteit voor Infectieziektebestrijding Capaciteit voor Gezondheidsonderzoek Informatiecoördinatoren zorginstellingen Logistieke Coördinatoren zorginstellingen Capaciteit voor triage en behandeling binnen de zorginstellingen Voor drie operationele rollen: Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ), Hoofd Ondersteuning Geneeskundige Zorg (HON) en Hoofd Informatie Geneeskundige Zorg (HIN), Academie voor GHOR en Opgeschaalde zorg van het IFV zijn inmiddels al inmiddels al opleidingen ontwikkeld. Zie voor meer informatie: Legenda GHOR-vertegenwoordiger in multidisciplinair team Leidinggevende binnen GHOR-structuur Bevelslijn Communicatielijn Capaciteit voor Psychosociale Hulpverlening Overige leidinggevende of inhoudelijke functionarissen binnen de gezondheidszorg Staf, advies en ondersteuning Centrum voor regie en ondersteuning rond informatie en logistiek Publicaties & Applicaties Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming Crisisbeheersing op rijksniveau is breder dan de Wet veiligheidsregio s als definitie hanteert. Sinds kort ligt er een nieuw Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming. Het handboek legt de hoofdlijnen vast van het generieke crisisbeheersingsbeleid en van het stelsel met betrekking tot de crisis organisatie van het Rijk. Er was wel een eerdere versie van het handboek, maar die was verouderd. Het nieuwe Handboek Crisisbesluitvorming is van toepassing op alle (dreigende) intersectorale crises die interdepartementaal g ecoördineerd optreden van de rijksoverheid vereisen. Behalve aan alle ministeries is het handboek ook aangeboden aan alle veiligheidsregio s en de betrokken koepels met de aanbeveling om de herziene afspraken ook op te nemen in de crisisplannen binnen die eigen organisaties. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de crisisaanpak blijft, ook als een vakminister vanuit zijn bestuurlijke verantwoordelijkheid een aanwijzing geeft of wanneer GRIP Rijk van kracht wordt, bij de autoriteiten in de algemene of functionele keten. Bij rampen en crisis in de algemene keten is dat de burgemeester of de voorzitter van de veiligheidsregio. Alleen in uitzonderlijke situaties, zoals bijvoorbeeld bij grootschalige evacuatie, kan het Rijk een of meer deelaspecten van de crisisaanpak op zich nemen. Het Handboek en het Instellingsbesluit zijn te downloaden via Public Safety app RB&W faciliteert een internationaal multidisciplinaire kennisforum voor de sector publieke veiligheid. Voor deze sector is sinds enige tijd ook een app beschikbaar. In deze app brengt RB&W nieuws op een overzichtelijke manier bijeen en plaatst dit een context van gerelateerde ontwikkelingen en beleidsdocumenten. De app public safety is verkrijgbaar via de Apple Store. Samenwerking in crisisbeheersing De Unie van Waterschappen zetten in de samenwerking op het gebied van crisisbeheersing met deze ontwikkelde visie een volgende stap naar verdere professionalisering. De visie is ontwikkeld in nauwe samenspraak met netwerkpartners zoals veiligheidsregio s en het Veiligheidsberaad. S a m e n w e r k i n g i n c r i S i S b e h e e r S i n g Thema s die de waterschappen vanaf nu gezamenlijk gaan aanpakken en verder professionaliseren zijn onder andere opleiden en oefenen, informatiemanagement bij een crisis en calamiteitenplannen. Veiligheidsberaad en IFV hebben ook meegewerkt. App min.venj De app min.venj is inmiddels al keer gedownload. In december, vlak na de lancering, stond de app in de top 10 van de meest populaire nieuws-apps. de app is inmiddels vernieuwd: versie 2.3. en ook beschikbaar voor android toestellen. De app bevat meerdere functies: nieuwsberichten, social media streams en contactgegevens van organisaties die actief zijn in het werkveld van veiligheid en justitie. Zie voor meer informatie: Handreiking Veiligheid ondergrondse bouwwerken Handreiking Veiligheid ondergrondse bouwwerken De nieuwe handreiking Veiligheid ondergrondse bouwwerken, gepresenteerd op het symposium Veiligheid ondergrondse bouwwerken: ieder voor zich op 22 mei, vervangt de Leidraad veiligheid in ondergrondse bouwwerken uit De nieuwe handreiking is ontwikkeld in opdracht van de Redactieraad Brandweer & Crisisbeheersing van het IFV. Zie voor meer informatie: infopuntveiligheid.nl Sociale media: factor van invloed op onrustsituaties? In opdracht van Politie & Wetenschap is onderzoek gedaan naar de invloed van sociale media op situaties van maatschappelijke onrust. In dit rapport wordt in diverse casestudies onderzocht welke rol sociale media spelen bij de ontwikkeling van incidenten en hoe maatschappelijke onrust daarbij ontstaat en wordt beïnvloed. De vraag is wat dit betekent voor de politie. Welke keuzes spelen een rol bij het bepalen van de communicatiestrategie van de politie in crisissituaties? Wat is de rol van sociale media hierbinnen en welke effecten hiervan kunnen we waarnemen? Een belangrijke conclusie is dat sociale media tijdens crisissituaties voor de politie zowel kansen als bedreigingen bieden. Een blijvend actieve houding van de politie op sociale media is noodzakelijk: niet aanwezig zijn betekent per definitie een stap te laat zijn. Meer informatie is te vinden op: bw.politiekunde52_lr_deel :09 Pagina 3 Sociale media: factor van invloed op onrustsituaties? Drs. R.H. Johannink MCDm I. Gorissen BPM N.K. van As MSc PAGINA 10 / NR. 17 / juni 2013 / DE VEILIGHEIDSREGIO

11 Striping mag nooit verwarring wekken IFV bewaakt huisstijl hulpverleningsdiensten Jaarlijks behandelt het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) circa honderd dossiers rond misbruik en onjuist gebruik van de huisstijl van hulpverleningsdiensten. Strenge handhaving is noodzaak, want het gebruik van striping en politie-, brandweer- en ambulancelogo zijn exclusief voorbehouden aan de aangewezen hulpverleningsdiensten. Oneigenlijk gebruik van deze huisstijlen geeft verwarring en dat moeten we tot elke prijs voorkomen, bezweert Mariette Mellema, handhaver huisstijl hulpverleningsdiensten bij het IFV. Eerder dit jaar was er enige reuring over het gebruik van de politiehuisstijl in de televisieserie Dokter Tinus. De producent spande een kort geding aan tegen de staat omdat de politie niet geassocieerd wilde worden met bepaalde aan ons toestemming worden gevraagd. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor gebruik van logo s en striping op websites, forums en dergelijke. Organisaties en instellingen die wij aanspreken op overtreding van het auteursrecht geven vaak beveiligingsbedrijf op Schiphol zijn wagenpark van politiestriping voorzag. Mellema: De directie van het bedrijf wilde daarmee bij het publiek het vertrouwen oproepen dat het bedrijf een bijdrage levert aan de veiligheid in de samenleving. Maar daarmee wordt een beeld opgeroepen dat niet klopt. Striping en logo s vertegenwoordigen het gezag van aangewezen diensten voor openbare orde en veiligheid. De huisstijl staat voor bevoegdheden die beveiligingsbedrijven en vergelijkbare instanties niet hebben. Onnodige verwarring daarover gaat ten koste van het vertrouwen in de aangewezen diensten. Na een stevig onderhoud heeft de onderneming voldaan aan onze eis om de huisstijl aan te passen. Tweede leven Bas van Deelen, productgroepbeheerder striping en huisstijl, voegt toe dat ook de handel in tweedehands hulpverleningsvoertuigen een punt van aandacht is. Politiewagens, brandweervoertuigen en ambulances die buiten dienst worden gesteld, krijgen vaak een tweede leven bij particuliere bedrijven of in het buitenland. Volgens de regels moet dan de huisstijl worden ontmanteld en moet de installatie voor optische en geluidssignalen worden verwijderd. Zo moet bijvoorbeeld worden voorkomen dat een rijdende EHBO-voorziening van een evenementenorganisatie ten onrechte voor een echte ambulance wordt aangezien. Zes Van Deelen vat samen dat er zes achtergrondkleuren binnen de huisstijlen van de hulpverleningsdiensten bestaan: brandweerrood, politiewit, ambulancegeel, het blauw van de Koninklijke Marechaussee, grijs van de CBRNresponseenheden en de Explosieven Opruimingsdienst van defensie en het oranje van de aangewezen reddingsbrigades met een taak in de rampenbestrijding. Overigens moeten we ook de rechtmatige gebruikers van de huisstijl regelmatig aanspreken op afwijkingen, zoals het aanbrengen van eigen teksten en logo s op voertuigen buiten de vastgestelde kaders van de officiële huisstijl. Ook binnen de sector is men zich dus nog niet altijd ten volle bewust van het belang van een uniforme huisstijl. / De stripingfamilie van aangewezen hulpdiensten. scènes in de serie en toestemming voor het gebruik van de politiehuisstijl weigerde. In maart oordeelde de rechter dat het belang van de producent zwaarder woog en dat het publiek zelf wel kon zien dat geen sprake was van een serieuze representatie van de politie. Bij oneigenlijk gebruik van de huisstijl in het publieke domein ligt dat anders, want hoe ziet een burger het verschil? Hoe zit het nu precies met die huisstijl; wat mag wel en wat mag niet? Exclusief De staat heeft het exclusieve auteurs- en merkrecht op striping en logo s van de hulpverleningsdiensten, legt Mariette Mellema uit. Voor elke vorm van gebruik buiten de sector moet als argument dat ze niet weten dat het om een beschermde huisstijl en een gedeponeerd merk gaat. De politie en de brandweer zijn toch van iedereen?, krijgen we nog wel eens te horen. Maar zo zit het natuurlijk niet in elkaar. Voor het gebruik van logo s, uniformen en voertuigen in tv-programma s en films hebben vijf bedrijven toestemming van de overheid om die spullen te verhuren. Gebruik buiten de amusementssector in het publieke domein is te allen tijde verboden. Het IFV ziet daar als huisstijlbewaker streng op toe. Gezag Bij het constateren van misbruik wordt niet direct de gang naar de rechter gemaakt. Meestal volstaan een aanschrijving en een indringend gesprek. Zoals in 2011, toen een particulier Nieuwe opleidingsproducten Portogewoon In april zijn de nieuwe Portogewoon opleidingsproducten gepresenteerd bij het IFV. Deze zijn gezamenlijk door politie, brandweer, ambulancezorg en defensie ontwikkeld. Ze helpen professionals beter gebruik te maken van hun portofoon/mobilofoon en radiobediensysteem (voor centralisten). Zeven thema s zijn toegankelijk gemaakt: wachtrij, schakelen, meeluisteren, noodoproep, veilig omgaan met portoen mobilofoon, statussen en, speciaal voor politie en defensie, de INRAPprocedure. Als inleiding op deze thema s is de film Het incident gemaakt. De film is tot stand gekomen dankzij de medewerking van vele hulpverleners. In de film mondt een normale avondspits uit in een grootschalig incident waarbij alle hulpdiensten betrokken zijn. Voor meer informatie en uitleg zijn per thema een filmfragment en een animatie beschikbaar, evenals uitgewerkte leerdoelen, leerstof, presentatiemiddelen en toetsingsvragen. Alle Portogewoon opleidingsproducten zijn op diverse manieren inzetbaar. Zowel klassikaal als individueel. Op termijn zijn de producten ook toegankelijk in de elektronische leeromgevingen van de verschillende academies. Medewerkers bij Ambulancezorg Nederland en de politie hebben al kennis gemaakt met de Portogewoonfilm, de animaties en de andere opleidingsproducten. Ook wie bij de inhuldiging op 30 april bijstand verleende, kreeg in de briefing verschillende elementen van Portogewoon te zien. In de komende periode zullen nog vele hulpverleners de opleidingsproducten onder ogen krijgen. / Zie voor meer informatie : DE VEILIGHEIDSREGIO / NR. 17 / JUNI 2013 / PAGINA 11

12 Noodzaak voor meer aandacht veiligheidsbelang in het omgevingsrecht Het vereenvoudigen en bundelen van regels voor ruimtelijke projecten is een goed uitgangspunt, aldus portefeuillehouder Risicobeheersing van de Raad van Brandweercommandanten Rob Frek wanneer hij spreekt over de Omgevingswet. Daar kan je bijna niet op tegen zijn: minder regels, minder onderzoekslasten en snellere besluitvorming. De wetgeving was ook te ingewikkeld geworden voor de mensen die ermee moesten werken. Een begrijpelijke keuze van het kabinet om te komen tot één Omgevingswet. Toch zet Frek kanttekeningen bij de huidige ontwikkelingen. Impact De Omgevingswet gaat uiteindelijk vijftien bestaande wetten vervangen, waaronder de Waterwet, de Crisis- en herstelwet en de Wet ruimtelijke ordening. Daarnaast gaan onderdelen over omgevingsrecht uit andere wetten over naar deze nieuwe wet. De Omgevingswet heeft invloed op ruim veertig bestaande wetten, ruim honderd Algemene Maatregelen van Bestuur en meer dan honderd ministeriële regelingen. Dat heeft impact op alle organisaties in de veiligheidsregio. Brancheorganisaties als GHOR Nederland, Unie van Waterschappen en Brandweer Nederland hebben al hun schriftelijke reactie gegeven op het conceptwetsvoorstel Omgevingswet. Zo mist De Unie van Waterschappen in de concepttekst de mogelijkheid om te beschikken over juridische instrumenten om de verantwoordelijkheden op het gebied van integraal waterbeheer waar te kunnen maken. De Unie stelt dat ze onder normale en buitengewone omstandigheden, waaronder overstromingsgevaar en droogte, onmiddellijk moet kunnen ingrijpen. Het wetsvoorstel laat de gereedschapskist van de waterbeheerder echter nu nog leeg. Het is een van de reacties van de veiligheidspartners die het Rob Frek: Veiligheidsbelang heeft nauwelijks een plek in de conceptwetsvoorstellen. grote vraagpunt steunt van de portefeuillehouder risicobeheersing, namelijk of de ontwikkeling wel voldoende recht kan doen aan de geformuleerde hoofddoelstelling: een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en goede omgevingskwaliteit. zorgen Als Raad van Brandweercommandanten achten wij het van belang dat een veiligheidsregio in staat wordt gesteld om de colleges van burgemeester en wethouders op tenminste hetzelfde niveau te kunnen blijven ondersteunen bij de uitvoering van hun bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de brandweerzorg, als nu het geval is. Maar ik zie dat het veiligheidsbelang nauwelijks een plek heeft in de conceptversie van de nieuwe wet. En ook bij de Brandweer Nederland: zorg over de bouwregelgeving. ontwikkelingen van de bouwregelgeving hebben wij zorgen. Frek doelt daarmee op het belang om de brandweer vanaf het adviestraject bij het bouwproces van bouwwerken te betrekken. Vervreemd Een andere wijziging in het omgevingsrecht is het introduceren van private kwaliteitsborging in de bouw. Dit houdt in dat de markt de technische bouwbesluittoets kan gaan uitvoeren. Bij min of meer standaardbouwplannen en niet-complexe gebouwen is dit volgens ons goed mogelijk, maar bij de grotere risico s en kwetsbare functies niet. Ik mis hierbij antwoord op de fundamentele vraag of het wenselijk is dat bepaalde activiteiten, met name advisering, uit de veiligheidsketen worden gehaald en daardoor vervreemd worden van de brandweer. Volgens de portefeuillehouder zijn er twee redenen om dit vooral niet te doen. De brandweer heeft op grond van de Wet veiligheidsregio s de taak om brand te voorkomen, te beperken en te bestrijden. Daarbij kijkt de brandweer niet alleen naar het gebouw, maar ook naar het gebruik ervan en de risico s van eventuele gevaarlijke stoffen in de omgeving. De eerste reden is daarmee het voorkomen van veiligheidsgebreken die niet zijn te compenseren in de repressiefase. En de tweede reden is het kunnen borgen van de veiligheid van ons personeel. Het is zeer onverstandig om de advisering en het optreden van de brandweer los te koppelen. In onze advisering gaan we in op de mogelijkheden om brand te voorkomen, en ook op de maatregelen om ons brandweeroptreden zo goed en veilig mogelijk te kunnen doen. Grote incidenten in de afgelopen jaren tonen aan dat bij het ontbreken van samenhang tussen preventie en repressie er problemen kunnen ontstaan. Leefomgeving Feitelijk zijn dit ook dezelfde argumenten die gelden voor de fysieke veiligheid in de leefomgeving. Het vroegtijdig meewegen van het veiligheidsbelang levert naast een betere kwaliteit van de leefomgeving ook tijdswinst en een besparing van kosten op. De brandweer kan de ruimtelijke en bestuurlijke gevolgen van veiligheid tijdig signaleren, zodat ze niet pas bij de besluitvorming aan bod komen. vrijblijvend Brandweer Nederland is niet de enige brancheorganisatie die zoals gezegd kanttekeningen zet bij het conceptwetsvoorstel. GHOR Nederland draagt soortgelijke argumenten aan omtrent de advisering. De GHOR stelt dat het meewegen van volksgezondheid en fysieke veiligheid in de besluitvorming minder vrijblijvend zou moeten zijn dan nu het geval is. Alle brancheorganisaties hadden tot eind mei gelegenheid om te reageren. Het is nog niet te laat om alle kanttekeningen goed door te lopen, want het wetsontwerp is nog niet aan de Tweede Kamer aangeboden. Ik hoop voor de burgers in ons land dat het veiligheidsbelang meer dan nu een stevige plaats gaat krijgen in de definitieve Omgevingswet. / Omgevingswet, omgevingsrecht en WABO* Met de Omgevingswet wil het kabinet de regels voor ruimtelijke projecten vereenvoudigen en bundelen. Hierdoor moet het makkelijker worden om projecten op te starten, zoals woningbouw op voormalige bedrijventerreinen of de aanleg van windmolenparken. Met de Omgevingswet wil het kabinet beter aansluiten op: de samenhang tussen verschillende projecten en activiteiten (op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu en natuur); duurzame ontwikkelingen, zoals locaties voor windmolenparken; de verschillen tussen regio s. De nieuwe wet leidt tot minder regels en onderzoekslasten, terwijl besluitvorming over projecten en activiteiten sneller en beter wordt. Ook sluit de wet beter aan bij Europese regels en is er meer ruimte voor particulier initiatief. De wet sluit aan bij de vernieuwing van het omgevingsrecht waarmee het ministerie van Infrastructuur en Milieu in 2011 startte. Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht werd op 1 oktober 2010 ingevoerd. Deze wet regelt de omgevingsvergunning en integreerde 25 vergunningen ontheffingen en meldingen tot één omgevingsvergunning. De regionale omgevingsdienst: langzamerhand ontstaan door heel Nederland (en niet altijd gekoppeld aan een regio) regionale omgevingsdiensten die belast zijn met de uitvoeringstaken op het terrein van het omgevingsrecht. *bronnen: en Op deze sites is ook meer informatie te vinden over de ontwikkelingen. PAGINA 12 / NR. 17 / juni 2013 / DE VEILIGHEIDSREGIO

13 Gelderland-Zuid: regio van rivieren en evenementen Gelderland-Zuid bruist zowel op het land als op het water van activiteiten. De Nijmeegse Vierdaagse is jaarlijks een uitdaging van formaat voor de hulpdiensten en de betrokken gemeenten. Daarnaast bepalen incidenten mét en op het water het regionaal risicoprofiel. Een schets van droge en natte risico s in een regio tussen de grote rivieren. Ieder jaar in juli bezoeken gedurende vier dagen meer dan een miljoen wandelaars en bezoekers Nijmegen en omstreken voor de Vierdaagsemarsen en de begeleidende Vierdaagsefeesten. Hubert Bruls, voorzitter van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, maakte vorig jaar juli zijn eerste Vierdaagse als burgemeester van Nijmegen mee. Hij ontdekte hoe intensief de organisatie van de Vierdaagse en de overheidsdiensten samenwerken om het mega-evenement soepel en veilig te laten verlopen. Valkuil De veiligheid rond de Vierdaagse is geborgd in de kennis en ervaring die de veiligheidspartners en de Vierdaagse-organisatie in de loop der jaren Voorzitter veiligheidsregio Hubert Bruls: Ruimtelijke ordening en veiligheid moeten in balans zijn. samen hebben opgebouwd, schetst Bruls. De organisatie investeert zelf veel in veiligheid en beschikt over een eigen meldkamer voor crowd management en sturing. Goed dat we als overheid kunnen vertrouwen op die professionaliteit en ervaring. Algemeen directeur Marijke van Veen van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid beaamt dat. Vier veiligheidsregio s zijn betrokken bij de voorbereidingen op de Vierdaagse en zij hanteren gezamenlijk één multidisciplinair coördinatieplan. Van Veen: De Vierdaagse is voor de veiligheidsregio en de gemeenten een jaarlijks terugkerende operatie, maar we moeten ervoor oppassen dat we niet in de valkuil van routine stappen. De omstandigheden zijn elk jaar anders. Het weer is bijvoorbeeld een onvoorzienbare factor die gevolgen kan hebben voor de veiligheid en gezondheid. En in 2009 was het spannend door de dreiging van een grieppandemie. Ieder jaar passeren de details van scenario s en draaiboeken dan ook opnieuw de revue. De grote inzet van politie, GHOR en gemeenten betekent volgens burgemeester Bruls wel dat in het regionale evenementenbeleid grenzen moeten worden getrokken. De Vierdaagse is niet het enige evenement in de regio. Verspreid over het jaar zijn er meer grote evenementen die aandacht vragen vanuit het oogpunt van evenementenveiligheid. Maar meerdere grote evenementen op rij trekken wel een wissel op de medewerkers van hulpverlening en gemeentelijke diensten. Na de Vierdaagse hebben we in de regionale evenementenkalender dan ook een maand zomerstop. Waterrisico s Van evenementen naar water, dat in Gelderland- Zuid risico s van een andere orde oplevert. Alle grote Nederlandse rivieren stromen door of langs de regio, met de Waal als drukst bevaren rivier van Europa. Ook grote volumes gevaarlijke stoffen varen dagelijks door de regio. Het zijn belangrijke accenten in ons regionaal risicoprofiel, bevestigt Marijke van Veen. Net als de dreiging van hoog water, waarmee we hier een lange geschiedenis hebben. Mede dankzij het landelijk deltaprogramma Ruimte voor de rivier is het overstromingsrisico in Gelderland- Zuid verminderd. Een van de projecten langs de oevers van de Waal in Nijmegen levert wel nieuwe aandachtspunten op veiligheidsgebied op. Nijmegen ontwikkelt een nieuw eiland in de rivier, waarvoor ter hoogte van het stadscentrum een nieuwe nevengeul wordt gegraven. Die moet de afvoercapaciteit van de Waal vergroten. Op het eiland, dat een brugverbinding met de stad krijgt, zijn woningen, recreatievoorzieningen en een evenemententerrein voorzien. Dit nieuwe deel van Nijmegen biedt geweldige kansen voor wonen, recreatie en economie, stelt burgemeester Bruls. Maar de gebiedsontwikkeling noopt ons wel na te denken over de effecten die calamiteiten op de rivier kunnen hebben voor dit nieuwe stadsdeel. Die risico s mogen we niet onderschatten, maar we moeten ze ook niet overdrijven. De kans op een ernstig transportincident op de weg is veel groter dan de kans op een groot chemisch ongeval op de rivier. De veiligheidsregio is intensief bij de ontwikkeling van het stadseiland betrokken en dankzij reële risicoberekeningen blijven de belangen van ruimtelijke ordening, externe veiligheid en waterveiligheid in balans. Gelderland-Zuid innoveert in ruimtelijke veiligheid Ruimtelijke veiligheid is een belangrijk beleidsspeerpunt in Veiligheidsregio Gelderland- Zuid. Daarom ontwikkelt de veiligheidsregio samen met de politie en enkele gemeenten een instrument ruimtelijke veiligheid, een model voor risicoanalyse dat gemeenten kan ondersteunen bij hun integrale veiligheidsbeleid. We gaan hiermee verder dan de wettelijke adviestaken op het gebied van externe veiligheid die de Wet veiligheidsregio s ons opdraagt, licht directeur Marijke van Veen toe. Wij zien voor de veiligheidsregio een brede adviestaak inzake integrale veiligheid weggelegd. We willen met alle partners de maatschappelijke veiligheid borgen aan de voorkant van de veiligheidsketen door in bestemmingsplannen afgewogen keuzes te maken in ruimtelijke ordening. Bijvoorbeeld door bij de bouw van een nieuwe woonwijk expliciet rekening te houden met de bereikbaarheid voor hulpdiensten en situaties te voorkomen die criminaliteit aantrekken of die kunnen leiden tot verloedering. De Nijmeegse Vierdaagse is een forse uitdaging qua evenementenveiligheid. Capaciteit Qua operationele voorbereiding op calamiteiten op de Waal, Rijn en Maas mag Gelderland- Zuid zich gelukkig prijzen met maar liefst twee blusboten, gestationeerd in Nijmegen en Tiel. Maar of beiden in de toekomst worden gehandhaafd is nog de vraag. Marijke van Veen: De blusvaartuigen waren ooit eigendom van het Rijk maar zijn enkele jaren geleden aan de regio overgedragen. Dat was voor ons een natuurlijk moment om onderzoek te laten doen, want de schepen zijn technisch verouderd. Dat we varende capaciteit nodig hebben voor effectieve hulpverlening op de rivier is geen punt van discussie. Wat wel ter discussie staat is, of we twee vaartuigen nodig hebben of dat we het met één afkunnen en waar deze dan aan moet Een belangrijk doel van het instrument is tegenstrijdige adviezen van verschillende overheidsdiensten inzake veiligheid en ruimtelijke ordening te voorkomen. Tijdens de ontwikkeling van het instrument fungeren de gemeenten Wijchen en Zaltbommel als pilotgebied. De verwachting is dat het instrument in de loop van dit jaar gereed is voor implementatie. Met de ontwikkeling van het instrument ruimtelijke veiligheid wil Veiligheidsregio Gelderland-Zuid bijdragen aan innovatie in veiligheid. Ook binnen de organisatie heeft innovatie zijn plek. Zo is Gelderland-Zuid de eerste regio waar crisiscommunicatie is losgeweekt uit het proces Bevolkingszorg en omgedoopt tot een aparte vijfde kolom in het regionaal crisisplan. De regio komt daarmee tegemoet aan de wens van het algemeen bestuur om te voorzien in een stevige adviesfunctie voor crisiscommunicatie op basis van een kleine pool van opgeleide en getrainde specialisten. Een model dat goed past bij het karakter van deze regio, die voldoen. We bereiden momenteel een advies voor om aan te bieden aan het algemeen bestuur van de veiligheidsregio. Blusboten zijn kostbare voorzieningen, erkent regiovoorzitter Bruls. We moeten dus goed nadenken over een efficiënte organisatie van de incidentenbestrijding op het water. Dat we als veiligheidsbestuur verantwoordelijk zijn, betekent niet we het ook volledig in eigen beheer moeten organiseren. Er zijn meerdere opties, zoals samenwerking met private partners of het delen van de investerings- en beheerskosten met buurregio s die aan dezelfde rivieren grenzen. Voorop staat dat we als veiligheidsregio goed geprepareerd moeten zijn op alle scenario s die ons kunnen overkomen, ook op de rivieren. / Marijke van Veen: De regio wil in zijn adviesrol verder gaan dan de wettelijk opgedragen taken. grotendeels bestaat uit landelijk gebied met kleine gemeenten en kleinschalige ambtelijke organisaties. DE VEILIGHEIDSREGIO / NR. 17 / JUNI 2013 / PAGINA 13

14 KORT (REGIO)NIEUWS Steeds meer convenanten tussen veiligheidsregio s en ziekenhuizen In maart ondertekenden twee Twentse ziekenhuizen een convenant met GHOR Twente en op 16 mei was het de beurt aan Veiligheidsregio Hollands Midden die samen met vier ziekenhuizen de handtekening onder een gezamenlijk convenant zette. Twente In het Twentse convenant zijn de afspraken vastgelegd over de samenwerking bij crises en rampen. Ook de recente landelijke afspraken over uitwisseling van slachtofferinformatie zijn hierin meegenomen. Voor Twente was de ondertekening het sluitstuk in de rij van convenanten met de directe zorgpartners. Huisartsen en huisartsenposten, Rode Kruis, GGD Twente en Ambulance Oost gingen de ziekenhuizen voor. Hollands Midden Ook in het convenant van Veiligheidsregio Hollands Midden gaat het over samenwerkingsafspraken. Dit convenant is een herziening van een eerder convenant dat de regio in 2009 sloot met de ziekenhuizen. Belangrijke wijziging is de informatievoorziening over slachtoffers. Verder zijn afspraken gemaakt over de levering van medicijnen door de ziekenhuisapotheken bij grootschalige incidenten. Voorzitter Raad van Bestuur ziekenhuisgroep Twente, de heer M.J.P. Schmidt (links) en Directeur Publieke Gezondheid, de heer Th.N.J. van Rijmenam, ondertekenen het convenant. Groen licht voor EvenementAssistent Dankzij een subsidie van het ministerie van BZK ontwikkelen gemeenten, veiligheidsregio s en brancheverenigingen in de evenementensector een digitale tool die hulp biedt bij het aanvragen van vergunningen. Doel: een betere samenwerking waardoor de regeldruk bij de aanvraag van evenementenvergunningen vermindert met 10 tot 15 procent. De tool is een van de middelen die de partijen willen inzetten om de samenwerking te verbeteren. Het bestuur van de Stichting EvenementAssistent, bestaat uit vertegenwoordigers van gemeenten, veiligheidsregio s en branches. In juni 2013 start de bouw van de EvenementAssistent en tegelijk het implementatieproces bij gemeenten. Ook diverse veiligheidsregio s zijn geïnteresseerd en zien het als middel om de uitvoering van regionaal evenementenbeleid te ondersteunen. Het prototype EvenementAssistent is al eerder getest door 33 organisatoren en 23 gemeenten. De nieuwe aanpak vermindert niet alleen de administratieve lasten. Veiligheidsregio Haaglanden die betrokken is geweest bij de ontwikkeling stelt dat de EvenementAssistent kan bijdragen aan de veiligheid rondom evenementen. Het systeem ondersteunt een betere samenwerking tussen gemeenten, toezichthouders, hulpverlening en organisatoren van evenementen. De EvenementAssistent past binnen de aanpak van de Handreiking Evenementenveiligheid die eerder aan alle gemeenten is aangeboden om de veiligheid rond evenementen te verbeteren. Naar verwachting kunnen in het najaar 2013 de eerste evenementenvergunningen via de EvenementAssistent worden aangevraagd. De stichting nodigt gemeenten en veiligheidsregio s die vanaf de start mee willen draaien van harte uit en kunnen voor informatie contact opnemen met de stichting via: Veiligheidsregio Zeeland zet callcenter in bij calamiteiten Energieleverancier Delta heeft met haar callcenter in Middelburg alle expertise, kennis en telefoonlijnen in huis. Reden voor de veiligheidsregio om met Delta afspraken te maken om bij grote incidenten het callcenter in te zetten voor het publiek. Begin januari is een gezamenlijke oefening gehouden, waaraan ook studenten van de opleiding communicatie van de hogeschool in Zeeland meewerkten. Daarnaast veel aandacht ook voor twee nieuwe procedures: en verwanteninformatie. Vanuit Den Haag ondersteunde het NCC de website Voor het team Verwanteninformatie (VWI), een onderdeel binnen de Taakorganisatie Communicatie van de Sectie Bevolkingszorg, was het de eerste oefening. En kon getoetst worden of de werkwijze en de afstemming met het proces CRIB (Centrale Registratie en Informatie Bevolking) goed functioneert. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Marlies Lampert, veiligheidsregio Zeeland: Business intelligence: leidraad voor brandveiligheid Leren zien wat data ons op kunnen leveren én leren begrijpen wat we met deze informatie kunnen doen. Elie van Strien, regionaal commandant Brandweer Amsterdam-Amstelland, vatte daarmee kernachtig samen wat informatie kan betekenen voor de brandweer bij het verbeteren van de brandveiligheid. Hij deed deze uitspraak bij de overhandiging van het eerste exemplaar van de handreiking Sociaal woningbrandrisiciprofiel aan Paul Gelton, directeur Weerbaarheid bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid van het ministerie Veiligheid en Justitie. In de handreiking zijn de stappen beschreven die Brandweer Amsterdam-Amstelland zette om te komen tot een sociaal woningbrandrisicoprofiel voor de stad Amsterdam. Dit profiel is als praktijkvoorbeeld opgenomen. Eenoudergezinnen lopen in Amsterdam het grootste risico op een woningbrand. Dit is een van de conclusies over welk type inwoner de meeste zorg nodig heeft om de brandveiligheid te vergroten. Waar advies over brandveiligheid nu algemeen is, kan Brandweer Amsterdam- Amstelland straks maatwerk leveren. We weten nu op welke groepen inwoners we ons moeten focussen. En op basis van de resultaten van onze brandonderzoekers kennen we ook nog eens de meest voorkomende brandoorzaken bij deze groepen. Dat maakt dat we gericht advies kunnen geven hoe zij brand kunnen voorkomen, aldus Elie van Strien. We hebben uitgebreide analyse van onze doelgroepen en kunnen ons product brandveiligheid efficiënter en effectiever inzetten om meer winst te maken. Die winst is het bereiken van onze doelstelling: minder brand, minder slachtoffers, minder schade en een veilige werkomgeving voor de brandweermensen. Amsterdam-Amstelland maakt sinds enige jaren de omslag naar een intelligence gestuurde brandweerzorg. In 2012 resulteerde een uitgebreide data-analyse al in het Risicoprofiel Amsterdam- Amstelland. Dit geeft een beeld van de kans dat een bepaald incident plaatsvindt en het effect ervan. Van Strien: Data helpen ons om prioriteiten te stellen, te meten en te voorspellen. Het levert een significante bijdrage aan het bereiken van onze doelstellingen: minder brand, minder slachtoffers, minder schade en een veilige werkomgeving voor brandweermensen. Jaarcongres Brandweer Nederland: passie voor het vak Het eerste jaarcongres van Brandweer Nederland wordt dit jaar gehouden op 19 en 20 september in Papendal. Het thema dit jaar is Passie voor het Vak. Het congres richt zich op het vakmanschap van de brandweermedewerkers: beroeps, vrijwilliger, fulltimer, parttimer, uitvoerder, beleidsmaker, manager, bestuurder. Tijdens het congres gaan de deelnemers elkaar inspireren. Met verhalen, ideeën en verwachtingen. Door vakmanschap met elkaar te delen en door in de keuken van iedere regio te kijken. En uiteraard door vele inspirerende sprekers. Voor meer informatie zie HIER KAN UW NIEUWS STAAN Wilt u uw kennis over projecten en initiatieven delen met uw partners in het land? Of heeft u nieuws betreffende uw veiligheidsregio? Stuur dan een mail naar de redactie: De veiligheidsregio IN uw brievenbus? De Veiligheidsregio niet ontvangen? Of zijn uw adresgegevens veranderd? Stuur dan een mail naar: AGENDA EXPERTMEETINGS VEILIGHEIDSBERAAD 26 september Slachtoffer Informatie Systematiek 28 november Nieuw Meldkamer Systeem Locatie: IFV Arnhem. Zie voor meer info en aanmelden Colofon De Veiligheidsregio is een kwartaaluitgave van het Veiligheidsberaad in samenwerking met Brandweer Nederland, Politie Nederland, GHOR Nederland, VNG en het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het kopiëren en/of overnemen van (delen van) de inhoud van deze uitgave is toegestaan, mits men vooraf toestemming vraagt aan de redactie en onder bronvermelding. Redactieadres Bureau Veiligheidsberaad T.a.v. redactie De Veiligheidsregio Postbus HA Arnhem Hoofdredactie Veiligheidsberaad, Winrie de Boer Redactieraad Brandweer Nederland, Frank Huizinga GHOR Nederland, Judith van Berkel IFV, Yvonne Stassen Nationale Politie, Jeroen Molenaar VNG, Rob van Gerwen Redactie Ministerie Veiligheid en Justitie, Nicolien Wamsteker Veiligheidsberaad, Elize Fallon Eindredactie: Ada Kraft Redacteuren: Rob Jastrzebski, Roy Johannink, Klaas Salverda. Traffic: PINO evenementen & congressen Ontwerp en opmaak: Bor Borren Design Fotografie: Michel Boulogne, Harry Heuts, Peter Hofman, Rob Jastrzebski, IFV, Rene Verleg, John Voermans, Veiligheidsregio s Utrecht en Zeeland, GHOR Twente, Hollands Midden en Limburg Zuid, de gemeenten Apeldoorn en Amsterdam, VenJ, ANP Cartoon: Patrick van Gerner Drukwerk: Roto Smeets Utrecht Oplage: juni 2013 PAGINA 14 / NR. 17 / juni 2013 / DE VEILIGHEIDSREGIO

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten.

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten. BELEIDSPLAN 2011-2015 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Bijlage 3. Sturing en organisatie De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's

Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's Aan Veiligheidsberaad Van DB Veiligheidsberaad Datum 17 september Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's Context en aanleiding Tijdens het Veiligheidsberaad

Nadere informatie

Verbindende schakel in rampenbestrijding

Verbindende schakel in rampenbestrijding Verbindende schakel in rampenbestrijding en crisisbeheersing 2 Veiligheidsberaad De voorzitters van de 25 veiligheidsregio s vormen samen het Veiligheidsberaad. Dit landelijke overleg is opgericht in februari

Nadere informatie

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg Samenhang GHOR Zuid-Holland Zuid uw veiligheid, onze zorg De GHOR (geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio) is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

1 De coördinatie van de inzet

1 De coördinatie van de inzet 1 De coördinatie van de inzet Zodra zich een incident voordoet of dreigt voor te doen, wordt de rampenbestrijdingsorganisatie via het proces van opschaling opgebouwd. Opschalen kan worden gedefinieerd

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen 25 juni 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 1 1 Niveaus in de incident- en crisismanagementorganisatie... 1 1.1 Operationeel niveau...

Nadere informatie

GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk

GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk Al jaren is het de dagelijkse praktijk om bij grote, complexe incidenten op te schalen binnen de GRIP-structuur. Deze structuur beschrijft in vier fasen de organisatie

Nadere informatie

Rol van de veiligheidsregio bij terrorismegevolgbestrijding. Paul Verlaan, Directeur Veiligheidsregio Brabant-Noord/ Brandweer Brabant-Noord

Rol van de veiligheidsregio bij terrorismegevolgbestrijding. Paul Verlaan, Directeur Veiligheidsregio Brabant-Noord/ Brandweer Brabant-Noord Rol van de veiligheidsregio bij terrorismegevolgbestrijding Paul Verlaan, Directeur Veiligheidsregio Brabant-Noord/ Brandweer Brabant-Noord Inhoud Veiligheidsregio algemeen Rol van de veiligheidsregio

Nadere informatie

Sociaal Calamiteitenprotocol versie voor aanbieders

Sociaal Calamiteitenprotocol versie voor aanbieders Sociaal Calamiteitenprotocol versie voor aanbieders Gecoördineerde afstemming communicatie bij sociale calamiteiten Inleiding Sinds de transitie van WMO-voorzieningen en jeugdzorg is de gemeente verantwoordelijk

Nadere informatie

sychosociale specten an crises en Psychosociale aspecten van crises en rampen Psychosociale aspecten van crises en rampen

sychosociale specten an crises en Psychosociale aspecten van crises en rampen Psychosociale aspecten van crises en rampen sychosociale specten Psychosociale aspecten van crises en rampen an crises en Psychosociale aspecten van crises en rampen Preparatie, crisismanagement, opvang en nazorg Fotografie: Hollandse Hoogte Psychosociale

Nadere informatie

DE NIEUWE GHOR. 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman

DE NIEUWE GHOR. 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman DE NIEUWE GHOR 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman De GHOR komt in de pubertijd 13 jaar WAT NU? Andere omgeving Nieuwe Rector Nieuwe conrectrice De werelden van zorg en veiligheid Wetgeving Departement Sturing

Nadere informatie

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Waarom een addendum? Het beleidsplan 2012-2015 is op 7 juli 2011 in een periode waarop de organisatie volop in ontwikkeling

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Nr. 420 14 december 2015 Organisatiebesluit Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen Toetsingskader en positiebepalingssystematiek (definitieve versie) Inhoudsopgave Inleiding. Verdeling in oordeel, hoofdonderwerpen, onderwerpen, hoofd- en subaspecten. Banden voor positiebepaling. Prestatieniveaus.

Nadere informatie

Rapport Fatale Woningbranden 2011 en Rapport Fatale woningbranden 2003 en 2008 t/m 2011: een vergelijking 1

Rapport Fatale Woningbranden 2011 en Rapport Fatale woningbranden 2003 en 2008 t/m 2011: een vergelijking 1 29517 Veiligheidsregio s 30821 Nationale Veiligheid Nr. 62 Brief van de minister van Veiligheid en Justitie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 juli 2012 Met deze brief

Nadere informatie

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg Aanleiding en projectdoelstellingen Aanleiding In 2011 werd door de (toenmalige) portefeuillehouder Bevolkingszorg in het DB Veiligheidsberaad geconstateerd dat de nog te vrijblijvend door de gemeenten

Nadere informatie

COLLEGEBERICHT AAN DE RAAD Van : Burgemeester en Wethouders Reg. nr. : 4533853 Aan : Gemeenteraad Datum : 06-11-2013 Portefeuillehouder : B.J. Lubbinge, van Eijk, v. Muilekom ONDERWERP Planning programma

Nadere informatie

Nationale crisisbeheersing en CIMIC. Prof. dr. Rob de Wijk Directeur HCSS en HSD Hoogleraar IB Leiden

Nationale crisisbeheersing en CIMIC. Prof. dr. Rob de Wijk Directeur HCSS en HSD Hoogleraar IB Leiden Nationale crisisbeheersing en CIMIC Prof. dr. Rob de Wijk Directeur HCSS en HSD Hoogleraar IB Leiden Van klassieke rampenbestrijding naar moderne crisisbeheersing Interne en externe veiligheid raken verweven

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 2 Geneeskundige hulpverlening algemeen

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 2 Geneeskundige hulpverlening algemeen Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Netwerkkaart 2 Geneeskundige hulpverlening algemeen 2 Geneeskundige hulpverlening algemeen Voor infectieziekten, zie Bestuurlijke Netwerkkaart infectieziekte

Nadere informatie

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 In het Slotdocument van het VGS-congres 2013 Gemeentesecretaris in Veiligheid staat een leidraad voor

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF INTERGEMEENTELIJKE CRISISORGANISATIE I VIJFDE EDITIE I mei 2013

NIEUWSBRIEF INTERGEMEENTELIJKE CRISISORGANISATIE I VIJFDE EDITIE I mei 2013 NIEUWSBRIEF INTERGEMEENTELIJKE CRISISORGANISATIE I VIJFDE EDITIE I mei 2013 Beste medewerkers van Bevolkingszorg Kennemerland, Hierbij ontvangen jullie een nieuwe editie van de nieuwsbrief van Bevolkingszorg

Nadere informatie

Veiligheidsregio in vogelvlucht. Jos Stierhout

Veiligheidsregio in vogelvlucht. Jos Stierhout Veiligheidsregio in vogelvlucht Jos Stierhout Programma Welkom door Steven van de Looij Veiligheidsregio in grote lijnen Film 24 uur veiligheidsregio Bezoek meldkamer Dieper in de organisatie Onze programma

Nadere informatie

Evaluatieverslag SIS-oefening De Wissel Veiligheidsregio Brabant-Noord op 19 mei 2015

Evaluatieverslag SIS-oefening De Wissel Veiligheidsregio Brabant-Noord op 19 mei 2015 Evaluatieverslag SIS-oefening De Wissel Veiligheidsregio Brabant-Noord op 19 mei 2015 Samenvatting Inhoud 1. Inleiding 2. Verloop van de SIS-inzet in een oogopslag 3. Bevindingen 4. Aanbevelingen Kees

Nadere informatie

Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna

Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna Als het misgaat bij de communicatie in een crisis, dan is dit vaak een gebrek aan duidelijkheid op de vragen: wie doet wat, wie

Nadere informatie

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen Welkom Veiligheidsregio NHN Wet veiligheidsregios Bezuinigingen Regionalisering brandweer Praktijk Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

Erratum Regionaal Crisisplan Uitwerking calamiteitencoördinator (CaCo)

Erratum Regionaal Crisisplan Uitwerking calamiteitencoördinator (CaCo) Erratum Regionaal Crisisplan Uitwerking calamiteitencoördinator (CaCo) Erratum Calamiteitencoördinator (CaCo) Dit erratum geeft invulling aan de huidige taakopvatting en werkwijze van de CaCo en dient

Nadere informatie

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden B.1 1. Algemeen Onderwerp: Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden Implementatie Slachtoffer Informatie Systematiek (SIS) in de VRHM en opzeggen convenanten Nederlandse Rode Kruis Opgesteld door:

Nadere informatie

Han Rozemeijer: sectormanager Ambulancezorg, GGD, veiligheidsregio Kennemerland

Han Rozemeijer: sectormanager Ambulancezorg, GGD, veiligheidsregio Kennemerland RAV S NOORD-HOLLAND EN FLEVOLAND KOMEN MET ÉÉN BOVENREGIONAAL GEWONDENSPREIDINGSPLAN In de provincies Noord-Holland en Flevoland zijn vijf Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV s) werkzaam, die ieder

Nadere informatie

Dreigmail t.o.v. universiteit. Leiden Midden Henk van der Veek

Dreigmail t.o.v. universiteit. Leiden Midden Henk van der Veek Dreigmail t.o.v. universiteit Leiden Midden Henk van der Veek Agenda Terugblik Genomen maatregelen Verbeterpunten Inzicht in genomen maatregelen partners Bereikbaarheid Afspraken voor de toekomst dreigmails

Nadere informatie

ECCvA/U Lbr: 07/40

ECCvA/U Lbr: 07/40 Brief aan de leden T.a.v. het college en gemeenteraad informatiecentrum tel. (070) 3738020 uw kenmerk bijlage(n) onderwerp Brandweerontwikkelingen Samenvatting ons kenmerk ECCvA/U200700611 Lbr: 07/40 datum

Nadere informatie

Brandweer Nederland Samen sterk, samen veilig

Brandweer Nederland Samen sterk, samen veilig Brandweer Nederland Samen sterk, samen veilig Met hart en ziel Brandweer Nederland staat voor 31.000 brandweermensen die zich met hart en ziel inzetten voor hun medemens. Die 24 uur per dag en 7 dagen

Nadere informatie

CONVENANT BESTUURLIJKE EN OPERATIONELE COÖRDINATIE DIJKRINGEN 14, 15 EN 44

CONVENANT BESTUURLIJKE EN OPERATIONELE COÖRDINATIE DIJKRINGEN 14, 15 EN 44 CONVENANT BESTUURLIJKE EN OPERATIONELE COÖRDINATIE DIJKRINGEN 14, 15 EN 44 Partijen, de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht, vertegenwoordigd door hun commissaris van de Koning, de veiligheidsregio

Nadere informatie

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s 1 Infopunt Veiligheid In 2006 heeft de toenmalige Veiligheidskoepel een landelijk Referentiekader GRIP opgesteld. De op 1 oktober 2010

Nadere informatie

1. INLEIDING. Pagina 2 van 7

1. INLEIDING. Pagina 2 van 7 Pagina 1 van 7 1. INLEIDING Context Na het verschijnen van het advies van de Commissie Hoekstra over de werking van de Wet Veiligheidsregio s en het Nederlands stelsel van rampenbestrijding en crisisbeheersing

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP)

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Inleiding Een goede coördinatie tussen betrokken hulpdiensten is bij de bestrijding van complexe incidenten van groot belang. Het model voor

Nadere informatie

Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007

Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007 Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007 1 Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, in vergadering d.d. 28 februari 2007 bijeen; overwegende: 1. dat de Veiligheidsregio

Nadere informatie

WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN. Onderdeel van Twente Safety Campus

WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN. Onderdeel van Twente Safety Campus WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN Onderdeel van Twente Safety Campus 1 2 De totstandkoming van Safety Care Center is ontstaan na een gedeelde behoefte om specifiek voor organisaties in

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Dit calamiteitenprotocol Wmo/Jeugdwet bevat proces- en communicatieafspraken wanneer zich een calamiteit of geweldsincident voordoet

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Het Veiligheidsberaad t.a.v. de voorzitter mw. G. Faber Postbus 7010 6801 HA ARNHEM Minister van Veiligheid en Justitie

Nadere informatie

Protocol Schuilen of ontruimen/evacueren

Protocol Schuilen of ontruimen/evacueren Protocol Schuilen of ontruimen/evacueren Bij incidenten met gevaarlijke stoffen Johan de Cock Kenniscongressen Protocol Leren 2007 Dinsdag 20 februari, Ede Dinsdag 27 februari, Den Haag Dinsdag 6 maart,

Nadere informatie

GRIP-teams en kernbezetting

GRIP-teams en kernbezetting GR P Wat is GRIP? GRIP is de afkorting van Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure en staat voor: het snel en multidisciplinair organiseren van de juiste mensen en middelen die nodig

Nadere informatie

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden d.d. 12 november 2009 Agendapunt BG.2A Onderdeel AB Regionale Brandweer en GHOR Titel

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden d.d. 12 november 2009 Agendapunt BG.2A Onderdeel AB Regionale Brandweer en GHOR Titel BG.2A Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden Bijlagen 5 d.d. 12 november 2009 Agendapunt BG.2A Onderdeel AB Regionale Brandweer en GHOR Titel Gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio

Nadere informatie

Pastorale zorg bij rampen

Pastorale zorg bij rampen 2 Inhoud: 1. Doelstelling pag. 3 2. Realisatie pag. 4 3. Begrippen pag. 5 4. Verantwoordelijkheid pag. 6 5. Pastorale verzorger pag. 7 6. Taken pastorale verzorger pag. 8 7. Coördinator pastorale zorg

Nadere informatie

Aan: - DPG en - Leden BAC GHOR. Geachte DPG, geacht lid van de BAC GHOR,

Aan: - DPG en - Leden BAC GHOR. Geachte DPG, geacht lid van de BAC GHOR, Aan: - DPG en - Leden BAC GHOR Datum: 19 juni 2014 Betreft: Reactie op inspectierapport slachtofferregistratie Kenmerk: 14-059.WvR Contactpersoon: Will van Roessel Geachte DPG, geacht lid van de BAC GHOR,

Nadere informatie

Agendapunt 5 Onderwerp Bevolkingszorg op orde 2.0 Datum 9 april 2015 Algemeen Bestuur Van Telefoon E-mailadres. Adviesnota.

Agendapunt 5 Onderwerp Bevolkingszorg op orde 2.0 Datum 9 april 2015 Algemeen Bestuur Van Telefoon E-mailadres. Adviesnota. Agendapunt 5 Onderwerp Bevolkingszorg op orde 2.0 Datum 9 april 2015 Aan Algemeen Bestuur Van Telefoon E-mailadres Beslispunten Adviesnota 1. Instemming met de visie in het rapport Bevolkingszorg op orde

Nadere informatie

Bovenregionale Samenwerking. Eindrapport uitwerkingsfase Eenheid in verscheidenheid

Bovenregionale Samenwerking. Eindrapport uitwerkingsfase Eenheid in verscheidenheid Bovenregionale Samenwerking Eindrapport uitwerkingsfase Eenheid in verscheidenheid Verduidelijking sturende rol Rijk Introductie Marcel van Eck Vanmiddag in deze caroussel: - stellingen - uitleg Project

Nadere informatie

111 e iii 0 Grootschalige publieksevenementen en Nationale Evenementen

111 e iii 0 Grootschalige publieksevenementen en Nationale Evenementen Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Ministerie van Veiligheid en Justitie Dep. VERTROUWELIJK 111 e iii 0 Grootschalige publieksevenementen en Nationale Evenementen De NCTV ziet het

Nadere informatie

AGENDAPUNT NO. 16. AAN DE RAAD

AGENDAPUNT NO. 16. AAN DE RAAD Voorstel tot instemming met wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland.. AGENDAPUNT NO. 16. AAN DE RAAD Samenvatting/Advies De Veiligheidsregio Noord en Oost

Nadere informatie

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen?

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen? Samenvatting Aanleiding en onderzoeksvragen ICT en elektriciteit spelen een steeds grotere rol bij het dagelijks functioneren van de maatschappij. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie (hierna: Ministerie

Nadere informatie

: Instellen van gemeenschappelijke regeling 'Veiligheidsregio Brabant-Noord"

: Instellen van gemeenschappelijke regeling 'Veiligheidsregio Brabant-Noord RAADSVOORSTEL Onderwerp : Instellen van gemeenschappelijke regeling 'Veiligheidsregio Brabant-Noord" Inleiding Momenteel kent de hulpverleningsdienst Brabant-Noord twee gemeenschappelijke regelingen, namelijk

Nadere informatie

Veiligheidsdirectie en Strategisch Overleg netwerkpartners

Veiligheidsdirectie en Strategisch Overleg netwerkpartners Veiligheidsdirectie en Strategisch Overleg netwerkpartners Inleiding. Met de doorontwikkeling van VRZ en de nieuwe gemeenschappelijke regeling kwam de vraag naar voren welke positie de Veiligheidsdirectie

Nadere informatie

Vastgesteld 6 december Inwerkingtreding (met terugwerkende kracht tot) 1 januari 2014

Vastgesteld 6 december Inwerkingtreding (met terugwerkende kracht tot) 1 januari 2014 Onderwerp Vaststelling Organisatieregeling Veiligheidsregio Groningen 2014 Vastgesteld 6 december 2013 Inwerkingtreding (met terugwerkende kracht tot) 1 januari 2014 Blad bekendmakingen 2013 nr 3, uitgegeven

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 10G / I. Drupsteen BVL Ke. Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Twente.

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 10G / I. Drupsteen BVL Ke. Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Twente. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 10G201737 390433 / 390433 I. Drupsteen BVL Ke AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN 08 - Inwoners en bestuur REDEN VAN

Nadere informatie

IJsselland. TIJD VOOR ACTIE Continuïteit van zorg onder alle omstandigheden

IJsselland. TIJD VOOR ACTIE Continuïteit van zorg onder alle omstandigheden IJsselland TIJD VOOR ACTIE Continuïteit van zorg onder alle omstandigheden Captain crisis campagne In december 2013 is het project Captain Crisis gelanceerd. Het GHOR-bureau hielp de zorginstellingen om:

Nadere informatie

Pastorale zorg bij rampen

Pastorale zorg bij rampen 2 Inho ud: 1. Doelstelling pag. 4 2. Realisatie pag. 5 3. Begrippen pag. 6 4. Verantwoordelijkheid pag. 7 5. Pastorale verzorger pag. 8 6. Taken pastorale verzorger pag. 8 7. Coördinator pastorale zorg

Nadere informatie

Gasstoring Velsen-Noord. Onderzoek naar de crisisorganisatie Kennemerland

Gasstoring Velsen-Noord. Onderzoek naar de crisisorganisatie Kennemerland Gasstoring Velsen-Noord Onderzoek naar de crisisorganisatie Kennemerland Inhoudsopgave Introductie 3 Het incident en het onderzoek in een oogopslag 4 Wat ging goed? 6 Wat kon beter? 8 Aanbevelingen 10

Nadere informatie

Crisismanagement Groningen. Basismodule

Crisismanagement Groningen. Basismodule Crisismanagement Groningen Basismodule Doel van de module Kennismaken met crisismanagement Groningen Inzicht krijgen in rollen en taken Beeld krijgen bij samenwerken in de crisis-organisatie Programma

Nadere informatie

De doelstelling is om te komen tot een programma-/productbegroting vanaf het begrotingsjaar 2017.

De doelstelling is om te komen tot een programma-/productbegroting vanaf het begrotingsjaar 2017. Betreft Begroting Veiligheidsregio Zuid Limburg Vergaderdatum 28 mei 2015 Gemeenteblad 2015 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: - In te stemmen met de begroting Veiligheidsregio

Nadere informatie

SYMPOSIUM ONDERWIJS EN CRISIS

SYMPOSIUM ONDERWIJS EN CRISIS SYMPOSIUM ONDERWIJS EN CRISIS Paul Geurts Bestuursadviseur openbare orde en veiligheid gemeente Tilburg Niko van den Hout Coördinator BHV & crisismanagement Onderwijsgroep Tilburg Fysieke calamiteiten

Nadere informatie

Grootschalige Geneeskundige Bijstand Geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten

Grootschalige Geneeskundige Bijstand Geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten Grootschalige Geneeskundige Bijstand Geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten Roel Kerkhoff Beleidsmedewerker GHOR Reggie Diets Regionaal Opleidingscoördinator RAV / Officier van Dienst Geneeskundig

Nadere informatie

Evaluatieverslag SIS-oefening van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden op 17 november Samenvatting

Evaluatieverslag SIS-oefening van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden op 17 november Samenvatting Evaluatieverslag SIS-oefening van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden op 17 november 2016 Samenvatting Inhoud 1. Inleiding 2. Verloop van de SISI-inzet 3. Bevindingen 4. Aanbevelingen 5.

Nadere informatie

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Datum: 25-6-13 Onderwerp Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Status Besluitvormend Voorstel Het college toestemming te verlenen tot het wijzigen

Nadere informatie

Samen nadenken over werkbare oplossingen bevolkingszorg

Samen nadenken over werkbare oplossingen bevolkingszorg Samen nadenken over werkbare oplossingen bevolkingszorg Op 13 oktober jl. vond in de brandweerkazerne in Drachten de eerste interregionale werksessie plaats in het kader van het project Versterking Bevolkingszorg

Nadere informatie

Lokaal bestuur en de Wet veiligheidsregio s

Lokaal bestuur en de Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Lokaal bestuur en de Wet veiligheidsregio s De 8 meest gestelde vragen Infopunt Veiligheid Al langer wordt algemeen erkend dat de bestrijding van rampen en crisis niet binnen de eigen

Nadere informatie

MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden

MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden ü Aanleiding MOED ü Algemene informatie brandweer in de veiligheidsregio ü Inhoud MOED ü Samenvatting uitspraken algemeen bestuur 1. Aanleiding MOED De wereld

Nadere informatie

1. In de eerste volzin vervalt:, bedoeld in artikel 1, derde lid, van de Politiewet 1993,.

1. In de eerste volzin vervalt:, bedoeld in artikel 1, derde lid, van de Politiewet 1993,. Artikel PM1 A.4 Bijlage 4 De Wet veiligheidsregio s wordt als volgt gewijzigd: A In artikel 1 wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van het artikel door een puntkomma, toegevoegd korpschef:

Nadere informatie

Workshop Publieksevenementen moeten wel leuk blijven.. Inspectie Veiligheid en Justitie Sjaak Krombeen

Workshop Publieksevenementen moeten wel leuk blijven.. Inspectie Veiligheid en Justitie Sjaak Krombeen Workshop Publieksevenementen moeten wel leuk blijven.. Sjaak Krombeen Doel van deze presentatie Inspectie Onze missie en visie Toezicht: wat, waarom en hoe Vervolgonderzoek Publieksevenementen Reden vervolgonderzoek

Nadere informatie

Advies over de doorontwikkeling van de aansturing op het snijvlak van de domeinen zorg, veiligheid en straf.

Advies over de doorontwikkeling van de aansturing op het snijvlak van de domeinen zorg, veiligheid en straf. 1 Advies over de doorontwikkeling van de aansturing op het snijvlak van de domeinen zorg, veiligheid en straf. Versie: 11 november 2015 Status: vastgesteld door stuurgroep Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Introductie GRIP GRIP1 GRIP2 GRIP3 GRIP4 GRIP5 + GRIP RIJK

Introductie GRIP GRIP1 GRIP2 GRIP3 GRIP4 GRIP5 + GRIP RIJK Risico- en crisisbeheersing Brandweer Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland (GMK) Introductie GRIP GRIP1 GRIP2 GRIP3 GRIP4 GRIP5 + GRIP RIJK Wie

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Inleiding Calamiteiten bij zorg en ondersteuning kunnen helaas niet altijd voorkomen worden. Ze hebben een grote impact op betrokkenen

Nadere informatie

Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie

Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie C O N C E P T R A A D S V O O R S T E L Veiligheidregio Haaglanden Brandweer Haaglanden Bijlage 5.3 C O N C E P T R A A D S V O O R S T E L Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie

Nadere informatie

Doorontwikkeling Toezicht Nationale Veiligheid

Doorontwikkeling Toezicht Nationale Veiligheid Doorontwikkeling Toezicht Nationale Veiligheid Koers 1. Periodiek een beeld over het functioneren van de uitvoering 2. Achterliggende oorzaken 3. Meer op de keten gericht 4. Risicogericht toezicht (monitor)

Nadere informatie

In deze brief ga ik in op de belangrijkste conclusies en aanbevelingen van het evaluatierapport.

In deze brief ga ik in op de belangrijkste conclusies en aanbevelingen van het evaluatierapport. > Retouradres Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Prins Clauslaan 8 Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG www.minlnv.nl Betreft

Nadere informatie

Centrale vraag bij het onderzoek is: Is het verzorgde onderwijs inclusief de periode van werkend leren en de examinering van voldoende kwaliteit?

Centrale vraag bij het onderzoek is: Is het verzorgde onderwijs inclusief de periode van werkend leren en de examinering van voldoende kwaliteit? > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-generaal Veiligheid Programma Overdracht Taken en Onderwijs

Nadere informatie

Samen voor de beste zorg

Samen voor de beste zorg Samen voor de beste zorg Introductie TraumaNet AMC ondersteunt, stimuleert en faciliteert alle ketenpartners in de acute zorg met als doel om ervoor te zorgen dat de acute patiënt zo snel mogelijk de best

Nadere informatie

Bovenregionaal Gewondenspreidingsplan. voor de regio s Noord-Holland en Flevoland

Bovenregionaal Gewondenspreidingsplan. voor de regio s Noord-Holland en Flevoland Bovenregionaal Gewondenspreidingsplan voor de regio s Noord-Holland en Flevoland Versie 3.0 : 21 juli 2017 Bekrachtigt : ROAZ 16 juni 2017 Auteurs Frank Berg Jan Filippo Corina de Groot Karin Meijer Arjan

Nadere informatie

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR54284_1 1 juni 2016 Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding De raad van de gemeente Leek; gelet op: - artikel 1, tweede lid, artikel 12

Nadere informatie

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg In dit nummer: Accreditatie opleiding Officier van Dienst Geneeskundig Nieuwe GHORdiaanse basisopleiding Actualisatie kennispublicatie GHOR Save the date: Relatiemiddag

Nadere informatie

Nieuwe koersen. Veiligheidsregio Brabant Noord in een veranderende omgeving. Themabijeenkomst raden Land van Cuijk 16 januari 2013

Nieuwe koersen. Veiligheidsregio Brabant Noord in een veranderende omgeving. Themabijeenkomst raden Land van Cuijk 16 januari 2013 Nieuwe koersen Veiligheidsregio Brabant Noord in een veranderende omgeving Themabijeenkomst raden Land van Cuijk 16 januari 2013 Koerswijziging/bezuinigingen Aansluiten bij nieuwe wetgeving en taakopvattingen

Nadere informatie

Nationaal Coördinator Terrorismebescrijd ing

Nationaal Coördinator Terrorismebescrijd ing Oranjebuitensinget 25 Hoftoren EDO Beveiliging Eenheid Gewaidn en Nationaal Coördinator Terrorismebescrijd ing Veiligheid. Ç.çs orismebestrijding en Nationale Nationaal Coördinator De heer L. T1j,ÇZ Kuijs,

Nadere informatie

DOEN WAAR JE GOED IN BENT. De crisisorganisatie in Drenthe op hoofdlijnen

DOEN WAAR JE GOED IN BENT. De crisisorganisatie in Drenthe op hoofdlijnen DOEN WAAR JE GOED IN BENT De crisisorganisatie in Drenthe op hoofdlijnen DIT MOET ANDERS In 2009 besloot het bestuur van de Veiligheidsregio Drenthe om crisisbeheersing op een andere manier vorm te geven

Nadere informatie

Evaluatieverslag SIS-oefening als onderdeel van oefening Artefacto Veiligheidsregio IJsselland op 23 juni Samenvatting

Evaluatieverslag SIS-oefening als onderdeel van oefening Artefacto Veiligheidsregio IJsselland op 23 juni Samenvatting Evaluatieverslag SIS-oefening als onderdeel van oefening Artefacto Veiligheidsregio IJsselland op 23 juni 2017 Samenvatting Inhoud 1. Inleiding 2. Verloop van de SIS-inzet 3. Bevindingen 4. Aanbevelingen

Nadere informatie

Woensdag. februari. Wat doet BOT-MI? Brandweerscheurkalender 2012

Woensdag. februari. Wat doet BOT-MI? Brandweerscheurkalender 2012 Woensdag 15 Wat doet BOT-MI? februari Het BOT-mi is een samenwerkingsverband van zes ministeries en de daaraan verbonden kennisinstellingen. Het heeft expertise in huis op diverse gebieden zoals het uitvoeren

Nadere informatie

Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant: overwegende; dat het voor een goede behartiging van de zorg voor de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 29 628 Politie Nr. 265 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 juli

Nadere informatie

Presentatie voorstellen AB MOED

Presentatie voorstellen AB MOED Presentatie voorstellen AB MOED 16 oktober 2014 Filmpje toekomstige brandweer dia 1 openingsdia Visieplaat MOED dia 2: Doel van de presentatie 1. Voorstellen MOED met raad delen vóór het AB van 30 oktober.

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Presentatie VGGM. Politieke maandag Wageningen 10 oktober Albert-Jan van Maren Masja Kruse

Presentatie VGGM. Politieke maandag Wageningen 10 oktober Albert-Jan van Maren Masja Kruse Presentatie VGGM Politieke maandag Wageningen 10 oktober 2016 Albert-Jan van Maren Masja Kruse 1 Brandweer Gelderland- Midden Brandweer Wageningen per 1-1-2014 geregionaliseerd: onderdeel van Brandweer

Nadere informatie

Rapport Meldkamers van de Inspectie van Veiligheid en Justitie en het Agentschap Telecom

Rapport Meldkamers van de Inspectie van Veiligheid en Justitie en het Agentschap Telecom 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Aan de slag met continuïteitsplanning, crisisbeheersing en crisiscommunicatie.

Aan de slag met continuïteitsplanning, crisisbeheersing en crisiscommunicatie. Aan de slag met continuïteitsplanning, crisisbeheersing en crisiscommunicatie. Praktische cursus Operationeel Crisiscoördinator Zorginstellingen De stroom valt uit. Een lekkage in een zuurstoftank. Uitslaande

Nadere informatie

Commissie Bestuur en Veiligheid, 5 februari 2007, agendapunt 12. onderwerp: Calamiteitenplannen storing gas en elektra

Commissie Bestuur en Veiligheid, 5 februari 2007, agendapunt 12. onderwerp: Calamiteitenplannen storing gas en elektra Commissie Bestuur en Veiligheid, 5 februari 2007, agendapunt 12 onderwerp: Calamiteitenplannen storing gas en elektra Inleiding Middels een rondje langs de veiligheidsregio s (in oprichting) is Essent

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Gezond en veilig 2

Inhoudsopgave. Gezond en veilig 2 Visiedocument Gezond en veilig Crisisbeheersing in de publieke gezondheid Datum: 3 februari 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Tijdgeest... 3 Missies... 4 Visie... 4 Doelen... 4 Speelveld...

Nadere informatie

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Ivonne Vliek Veiligheidsregio Utrecht i.vliek@vru.nl / 088-878 4137 GHOR BGC Geneeskundige Hulpverlening Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing

Nadere informatie

Organiseren van samenwerking in het jeugddomein

Organiseren van samenwerking in het jeugddomein Organiseren van samenwerking in het jeugddomein De overkoepelende resultaten van vier afstudeeronderzoeken Publiek Management In opdracht van Integraal Toezicht Jeugdzaken (ITJ) hebben vier studenten Bestuurs-

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod. Inhoud

Nieuwsbrief. Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod. Inhoud Nieuwsbrief Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod Inhoud Waarom een landelijk implementatieteam 3 Samenstelling en rol implementatieteam 4 Voorlichting, opleiding en training 4 Instrumenten

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 20 Sociale zekerheid

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 20 Sociale zekerheid Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Netwerkkaart 20 Sociale zekerheid 20 Sociale zekerheid versie 2015 Crisistypen (dreigende) stagnatie in het verstrekken van uitkeringen Bevoegd gezag uitvoeringsorganisaties

Nadere informatie

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND HOE TE KOMEN TOT EEN ADEQUATE ORGANISATIE VAN INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER? IN AANSLUITING OP HET HANDBOEK INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER Uitgave van het Projectbureau

Nadere informatie

Ervaringen met functioneringsgesprekken

Ervaringen met functioneringsgesprekken Ervaringen met functioneringsgesprekken Samenstelling CDA-bureau Afdeling HRM / Steenkampinstituut / Partijontwikkeling CDA-bestuurdersvereniging December 2006 1 Het belang van functioneringsgesprekken

Nadere informatie