MEMORANDUM 2014 FEDERAAL. Aanbevelingen van Child Focus, Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MEMORANDUM 2014 FEDERAAL. Aanbevelingen van Child Focus, Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen"

Transcriptie

1 MEMORANDUM 2014 FEDERAAL Aanbevelingen van Child Focus, Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen

2 INHOUD INLEIDING AANDACHTSPUNT VOOR HET KERNKABINET Overheidsfinanciering 2 AANDACHTSPUNTEN VOOR DE MINISTER 3 VAN JUSTITIE 2.1 Vermiste kinderen 3 A. Child Alert 3 B. Ministeriële richtlijn vermiste personen Internationale kinderontvoering door ouders Asiel en migratie: niet-begeleide minderjarige vreemdelingen Strijd tegen seksuele uitbuiting 7 A. Preventie 7 B. Opsporing en vervolging 8 C. Strafuitvoering 8 D. Meldpunt kinderpornografie 9 E. Burgerlijke partij Privacybeleid 10 AANDACHTSPUNT VOOR DE MINISTER 11 VAN BUITENLANDSE ZAKEN 3.1 Internationale kinderontvoering door ouders 11 AANDACHTSPUNTEN VOOR DE MINISTER 12 VAN BINNENLANDSE ZAKEN 4.1 Internationale kinderontvoering door ouders Statistieken vermiste en seksueel uitgebuite kinderen Kadernota integrale veiligheid 13

3 INLEIDING Child Focus zet zich dagelijks in om verdwijning en seksuele uitbuiting van minderjarigen te voorkomen en te bestrijden. Child Focus is voor iedereen permanent aanspreekbaar via het gratis noodnummer Dit zowel in de reële als virtuele wereld. In de nasleep van de zaak Dutroux werden heel wat initiatieven genomen die België tot wereldwijde koploper maakte in de strijd tegen de verdwijning en seksuele uitbuiting van kinderen. Daarna nam ons land, wat betreft seksuele uitbuiting van kinderen, minder het voortouw. België moet terug de koploper worden die het was in de strijd tegen seksuele uitbuiting van kinderen. Deze strijd aangaan en dus ook het verschil maken voor de kinderen die het slachtoffer worden van deze fenomenen, kunnen we alleen maar als alle partijen hun verantwoordelijkheid nemen. Child Focus staat voor een aantal principes die cruciaal zijn om op een succesvolle manier het verschil te maken: - het zijn de mensen en kinderen voor wie we ons zonder onderscheid en vooroordeel inzetten die ons handelen bepalen; - in al onze handelingen en beslissingen is het belang van het kind onze primaire bezorgdheid; - overleg en samenwerking is cruciaal om de fenomenen op een efficiënte en duurzame manier aan te pakken. Er dient te worden ingezet op wederzijds versterkende en verankerde partnerschappen met de private en publieke sector; - een participatieve en respectvolle benadering laat toe rekening te houden met de inbreng van alle betrokkenen. Samen nadenken over hun belangen en noden biedt de betrokkenen de ruimte om zelf richting te geven aan hun beslissingen en handelen; - als onafhankelijke en laagdrempelige organisatie realiseert Child Focus haar missie complementair met bestaande diensten en organisaties op het terrein. Child Focus wil een toegevoegde waarde realiseren in haar operationele en preventieve activiteiten; - Child Focus wil opiniërend actief zijn en blijven, dit zowel naar de maatschappij in het algemeen als naar de overheid in het bijzonder; - Child Focus wil alert blijven voor nieuwe problemen en trends en er innoverend op inspelen. Vanuit deze principes, maar ook vanuit een aantal bezorgdheden vraagt Child Focus uw aandacht voor volgende prioritaire thema s, waarin de (toekomstige) federale ministers een belangrijke verantwoordelijkheid dragen. Contactpersoon : Heidi De Pauw I 02/ I CHILD FOCUS I MEMORANDUM 2014 I FEDERAAL I 1

4 1 AANDACHTSPUNT VOOR HET KERNKABINET 1.1 OVERHEIDSFINANCIERING Voor de Belgische overheid was de creatie van Child Focus één van de antwoorden op de vertrouwenscrisis in ten gevolge van de zaak Dutroux. Bij de opstart engageerde de federale regering zich om 50% van het budget van de Stichting op zich te nemen. Maar het aandeel van de overheidsbijdrage - dat grotendeels via de Nationale Loterij wordt voorzien - in de begroting van Child Focus nam systematisch af en verminderde stelselmatig tot nauwelijks 30%! In 2013 werd het bedrag ook met 5% verminderd. Daartegenover staat dat in de loop der jaren tussen Child Focus en diverse overheidsdiensten tal van samenwerkingsverbanden zijn gegroeid. Deze houden stuk voor stuk een erkenning in van de kwaliteit en de waarde van de ondersteunende taken die Child Focus realiseert. Slechts zeer uitzonderlijk wordt hiervoor een financiële tegemoetkoming voorzien. Child Focus blijft het principe van de publiek-private financiering verdedigen, als weerspiegeling van het belang van samenwerking en van een onafhankelijke en kritisch-constructieve positie. Het ontstane onevenwicht dreigt stilaan de werking zelf in gevaar te brengen. Ingevolge de terugval van de overheidsfinanciering moet onevenredig veel energie en mankracht gaan naar het genereren van private fondsen. Om de kwaliteit en de duurzaamheid van de werking te waarborgen, vraagt Child Focus een terugkeer naar het oorspronkelijke engagement, bij voorkeur in de vorm van een structurele subsidie op basis van meerjarenplannen. Child Focus hangt vandaag af van BELGACOM voor haar huisvesting maar deze regeling is op lange termijn onzeker. Child Focus benaderde reeds de Regie der gebouwen met de vraag om via een KB een gebouw ter beschikking te stellen voor haar werking. Child Focus vraagt dat de nieuwe federale regering dit KB in orde brengt. Op die manier kan de federale overheid zijn initiële engagement om 50% van het budget van de Stichting op zich te nemen, nakomen. 2 I CHILD FOCUS I MEMORANDUM 2014 I FEDERAAL

5 2 AANDACHTSPUNT VOOR DE MINISTER VAN JUSTITIE 2.1 VERMISTE KINDEREN A. Child Alert Met steun van de Europese Commissie en in samenwerking met de politionele en gerechtelijke overheden heeft Child Focus een Child Alert systeem ontwikkeld, dat sedert februari 2011 operationeel is en het mogelijk maakt het brede publiek zeer snel te informeren bij zeer onrustwekkende, levensbedreigende verdwijningen. Child Focus vraagt het uitdrukkelijk engagement van de minister van Justitie om dit Child Alert financieel te ondersteunen en op duurzame wijze mogelijk te maken. Daarnaast is het cruciaal dat de magistratuur op de hoogte is van de modaliteiten van dit Child Alert. Daarom vraagt Child Focus dat het addendum waar deze modaliteiten worden uitgelegd, wordt verspreid en dat hiervoor aandacht is tijdens vormingsmomenten. B. Ministeriële richtlijn vermiste personen De operationele acties van Child Focus bij verdwijningen berusten op een samenwerkingsprotocol met politie en justitie waarin de rol en taken van elkeen duidelijk omschreven zijn alsook de modaliteiten van de samenwerking. Het breder regelgevend kader is de Ministeriële Richtlijn Verdwijningen van Deze richtlijn is een leidraad voor alle bevoegde instanties en diensten die vermiste personen opsporen. Er wordt niet alleen aandacht besteed aan de technische en organisatorische kant van de opsporing, maar ook aan een correcte slachtofferbejegening. Gezien recente ontwikkelingen en nieuwe tendensen is dit werkinstrument aan evaluatie en aanpassing toe. Child Focus vraagt dat deze richtlijn wordt geëvalueerd en geactualiseerd, rekening houdend met recente aanbevelingen en nieuwe fenomenen. Daarnaast vragen we ook aandacht voor deze richtlijn in kader van de initiële en voortgezette opleiding van politie en magistratuur. CHILD FOCUS I MEMORANDUM 2014 I FEDERAAL I 3

6 2.2 INTERNATIONALE KINDERONTVOERING DOOR OUDERS Child Focus behandelt van bij haar ontstaan dossiers van internationale kinderontvoering en ondertekende hiervoor in april 1997 een samenwerkingsprotocol met als belangrijkste partners de FOD s Justitie en Buitenlandse Zaken. Sindsdien heeft Child Focus ook in deze specifieke materie ingezet op preventie en onderzoek. Child Focus hoopt de constructieve samenwerking met haar belangrijkste partners te bestendigen en verder te verdiepen. Child Focus vraagt aan de minister van justitie: als Centrale Autoriteit voor de uitvoering van de Kinderontvoeringsverdragen: het respecteren van de afspraken geformuleerd in het samenwerkingsprotocol, met name dat de partners elkaar 2x per jaar ontmoeten, zodat een structurele samenwerking kan onderhouden worden. Op die manier kan de expertise en ervaring van elkeen ertoe bijdragen dat de Belgische belangen behartigd worden in internationale en Europese projecten waarin één der partners vertegenwoordigd is; de erkenning van het Europees Netwerk van Internationale Familiebemiddelaars dat Child Focus in 2012 creëerde. Dit Netwerk stelt bemiddelaars ter beschikking die kunnen helpen wanneer ouders na een internationale kinderontvoering openstaan voor het zoeken naar een onderling akkoord. De bemiddelaars kunnen hen hierin begeleiden, rekening houdend met de internationale procedures en specifieke kenmerken van een grensoverschrijdend conflict. Child Focus vraagt dat ook de Belgische Centrale Autoriteit ouders aanmoedigt op zoek te gaan naar een onderling akkoord en hen hiervoor de diensten van het Europees Netwerk aanbiedt. dat de betrokken actoren de jaarlijkse uitvoering verzekeren van een gemeenschappelijke statistiek m.b.t. internationale kinderontvoering, als basis van een gefundeerd beleid op dat vlak. als Federale Bemiddelingscommissie: dat de Federale Bemiddelingscommissie aansluiting kan vinden bij de overlegmomenten die volgens het samenwerkingsprotocol op regelmatige basis dienen georganiseerd te worden. Aangezien Child Focus de laatste jaren maximaal investeerde in de verdere uitbouw van het bemiddelingsaanbod voor gevallen van internationale kinderontvoering, stelt dit ons in de mogelijkheid het bestaande bemiddelingsaanbod maximaal af te stemmen op de noden van de cliënten. 4 I CHILD FOCUS I MEMORANDUM 2014 I FEDERAAL

7 2.3 ASIEL EN MIGRATIE: NIET-BEGELEIDE MINDERJARIGE VREEMDELINGEN Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) vormen een zeer kwetsbare groep binnen de groep vluchtelingen, die bijzondere aandacht verdient. Zij zijn in de eerste plaats kinderen en hebben net als alle andere kinderen recht op bescherming, begeleiding en zorg. De eerste opvang voor niet-begeleide minderjarigen die ons land binnenkomen of er verblijven zonder vergezeld te zijn van een ouder of iemand die het ouderlijk gezag uitoefent en de verdere opvang van niet-begeleide minderjarige asielzoekers is een federale aangelegenheid. Child Focus komt tussen aan het einde van de keten, nl. wanneer zij verdwijnen. Om te voorkomen dat zij verdwijnen en/of het slachtoffer worden van diverse vormen van uitbuiting, is een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding noodzakelijk. Het huidige grootschalige opvangsysteem bemoeilijkt gedifferentieerde hulpverlening en zorg. Het gebrek aan aangepaste opvangplaatsen voor deze jongeren, heeft tot gevolg dat sommigen onder hen in een zeer precaire situatie terechtkomen en makkelijk ten prooi vallen van personen die hen uitbuiten voor allerlei malafide praktijken zoals drugshandel, prostitutie, zwartwerk, bedelarij, enzovoort. De verdwijningen van NBMV worden niet gecentraliseerd, gemonitord of geanalyseerd. Child Focus vraagt uitdrukkelijk: dat de aandacht voor deze problematiek niet vermindert en dat er een akkoord komt tussen het federale niveau en de gemeenschappen over een betere doorstroming en begeleiding van NBMV, zodat NBMV ongeacht hun statuut kunnen rekenen op gepaste opvang naargelang hun begeleidingsnoden. Er moet een beleid komen over de organisatie van de opvang zodat elke jongere de juiste opvang/begeleiding aangeboden krijgt. Er moeten ook buffers worden voorzien zodat men opvangpieken aankan. In het belang van deze jongeren is er nood aan afstemming van het beleid op alle niveaus: federaal, gemeenschappen en lokaal; in functie van het voorkomen van een verdwijning en het vergemakkelijken van lokalisatie van een vermiste NBMV, dat er voldoende tijd en middelen zijn voor het verzamelen van zo volledig mogelijke identificatiegegevens en informatie over de omstandigheden bij de interceptie van een NBMV op het Belgische grondgebied. Hierbij moet er bijzondere aandacht zijn voor aanwijzingen van slachtofferschap van mensenhandel en smokkel. In dit kader rekent Child Focus op een snelle landelijke uitbreiding van het samenwerkingsprotocol tussen Child Focus, politie, justitie en betrokken administraties in het kader van preventie en behandeling van verdwijningen van NBMV; CHILD FOCUS I MEMORANDUM 2014 I FEDERAAL I 5

8 registratie, monitoring en analyse van het aantal NBMV op het Belgisch grondgebied en van de verdwijningen van NBMV en de omstandigheden van hun verdwijning, zodat hiermee rekening kan worden gehouden bij de uitwerking van een beleid ter voorkoming en bestrijding van verdwijningen. Vanuit het principe dat ieder kind op een gelijke manier dient te worden behandeld, juicht Child Focus het wetsvoorstel waarbij Europese NBMV nu ook een voogd kunnen krijgen toe. Er worden evenwel nog steeds slechts oplossingen voor hen gezocht wanneer zij als kwetsbaar worden gedefinieerd. De criteria waaraan een NBMV moet voldoen om als kwetsbaar te worden gedefinieerd zijn evenwel niet uitgewerkt. Child Focus vraagt dat deze kinderen dezelfde opvang, bescherming en ondersteuning krijgen als alle andere kinderen die zich op het Belgische grondgebied bevinden en vraagt aan de minister en staatsecretaris om de Europese context mee te nemen in het uitwerken van zijn/haar beleid De verdwijning en uitbuiting van NBMV zijn geen exclusief Belgisch probleem, maar per definitie een internationaal probleem. Er ontbreekt er een coherent beleid op Europees niveau. Elke lidstaat werkt eigen beschermingssystemen uit. Child Focus vraagt dat België zijn rol als motor voor de uitwerking van een gedegen Europees beleid opneemt om dan gepast antwoord te bieden in het belang van de bijzonder kwetsbare minderjarigen en in lijn met het IVRK 5 I CHILD FOCUS I MEMORANDUM 2014 I FEDERAAL

9 2.4 STRIJD TEGEN SEKSUELE UITBUITING Child Focus vraagt alle betrokken ministers van de verschillende overheden in België om zich in te zetten voor de verdere uitvoering van het Verdrag van Lanzarote (2007) in al zijn aspecten en zo maximaal mogelijk. Dit Verdrag van de Raad van Europa is een belangrijke mijlpaal in de strijd tegen de seksuele uitbuiting van kinderen. Het legt de nadruk op preventie en bestrijding, het beschermen van de rechten van slachtoffers en het bevorderen van nationale en internationale samenwerking. Onder meer het afkondigen van twee nieuwe wetten in het Belgisch Staatsblad in april 2014, namelijk de Wet betreffende de bescherming van minderjarigen tegen benadering met als oogmerk het plegen van strafbare feiten van seksuele aard en de Wet tot wijziging van het Strafwetboek teneinde kinderen te beschermen tegen cyberlokkers, zijn in dat opzicht belangrijke stappen in de verdere uitvoering van het Verdrag. Child Focus juicht dit toe en vraagt om nu ook op dit elan door te gaan. A. Preventie Binnen haar werking rond seksuele uitbuiting stelt Child Focus alles in het werk om kinderen zowel offline (in de reële wereld) als online (op internet) zoveel mogelijk te beschermen en dit fenomeen te voorkomen. In het kader van deze activiteiten vraagt Child Focus aan de federale regering om Child Focus te erkennen als expert binnen deze materie en de volgende acties te ondernemen: in lijn met de conclusies van de European Crime Prevention Network dient een federaal coördinatiepunt opgericht te worden om alle acties (van federale, gemeenschaps- en gewestoverheden) ter bescherming van kinderen op internet (strafrechtelijk, cybercrime, mediawijsheid, opvoedingsondersteuning, onderwijs, privacy, e-commerce, fraude, ) te coördineren en een concurrentie-overschrijdende privaat-publieke samenwerking te stimuleren. De betrokkenheid van alle actoren waaronder internetproviders, mobiele telefonie, Child Focus en andere partners is hierbij cruciaal; (1) Cfr. Conclusion of the EUCPN Cybercrime expertconference - December 2010 in Brussels. er moet overheidsfinanciering voorzien worden voor de ontwikkeling én verspreiding van preventiecampagnes die Child Focus uitwerkt in samenwerking met andere relevante partners. Voor deze campagnes vertrekt Child Focus steeds vanuit een grondige analyse van de noden van de doelgroep en het zoeken naar de beste manieren om deze doelgroep te bereiken, gevolgd door de eigenlijke ontwikkeling en verspreiding van het preventiemateriaal; CHILD FOCUS I MEMORANDUM 2014 I FEDERAAL I 7

10 Om op een effectieve manier te werken aan de preventie van seksueel misbruik van kinderen, is het noodzakelijk om ook daders en potentiele daders ondersteuning te bieden. Het aanbieden van een luisterend oor, laagdrempelige begeleiding en toegang tot informatie over mogelijke behandelingen, kunnen ervoor zorgen dat deze doelgroep beter bereikt wordt en op die manier voorkomen wordt dat kinderen (opnieuw) slachtoffer worden. Child Focus vraagt ondersteuning van de oprichting van een gespecialiseerde hulplijn die daders en potentiële daders naar een ruimer hulpaanbod zowel voor volwassenen als voor minderjarigen kan doorverwijzen. Het is van essentieel belang dat er in ons land toegankelijke, betaalbare en vertrouwelijke zorg en ondersteuning voorzien wordt voor daders met een juridische maatregel, maar ook voor potentiële daders, die met pedofiele gevoelens, fantasieën of impulsen rondlopen en niet gekend zijn bij het gerecht. Zij kunnen nu te vaak nergens terecht. Uit ervaringen in het buitenland blijkt dat deze mensen met een gepast, vertrouwelijk aanbod wél bereid zijn om preventief de stap te zetten naar de hulpverlening. B. Opsporing en vervolging Ook op vlak van opsporing en vervolging dient België belangrijke stappen te ondernemen in de strijd tegen de seksuele uitbuiting van kinderen, zowel online als offline. Om een effectieve bestrijding mogelijk te maken, moeten recente wetgevende initiatieven (die een stap in de goede richting zijn) gevolgd worden door een duidelijk engagement om meer financiële middelen vrij te maken en opleiding en vorming te voorzien voor alle betrokken instanties. Child Focus vraagt dat politie en justitie op meer middelen en ondersteuning kunnen rekenen om van de bestrijding van online en offline seksuele uitbuiting een prioriteit te kunnen maken. C. Strafuitvoering In november 2012 overhandigde Child Focus een nota aan Minister van Justitie met betrekking tot de betrokkenheid van slachtoffers bij de strafuitvoering. Hoewel aan een aantal van de hierin geformuleerde eisen inmiddels tegemoetgekomen werd, ziet Child Focus nog steeds volgende belangrijke lacunes. Zo blijft er een schrijnend gebrek aan therapeutische en andere begeleiding van daders (zie supra), zowel tijdens de detentie als tijdens de voorwaardelijke invrijheidsstelling, met het oog op reïntegratie in de maatschappij en het voorkomen van recidive. 8 I CHILD FOCUS I MEMORANDUM 2014 I FEDERAAL

11 Child Focus vraagt: dat er van bij de straftoemeting duidelijk aan slachtoffers gecommuniceerd wordt vanaf welke termijn een voorwaardelijke invrijheidstelling mogelijk zal zijn; dat er geïnvesteerd wordt in begeleiding op diverse terreinen (psychotherapie, opleiding, sport, toeleiding naar werk en huisvesting ) van gedetineerden met het oog op herstel (vb. vergoeding van de slachtoffers), op de terugkeer in de maatschappij en aanvaarding door de maatschappij; dat er geïnvesteerd wordt in begeleiding van personen die voorwaardelijk in vrijheid zijn gesteld en dat de controle van de opgelegde voorwaarden gegarandeerd wordt. D. Meldpunt kinderpornografie Child Focus ontvangt jaarlijks ongeveer 1400 meldingen van mogelijke beelden van seksueel misbruikte kinderen via het burgerlijk meldpunt die integraal doorgestuurd worden naar de Centrale Dienst Mensenhandel van de Federale Politie. Child Focus is, gezien het Belgische wettelijk kader momenteel niet in de mogelijkheid om deze meldingen te screenen alvorens ze door te sturen. Vandaag heeft de Centrale Dienst Mensenhandel van de Federale Politie niet de nodige middelen om alle meldingen onmiddellijk te behandelen, waardoor een deel van het gemeld materiaal ongemoeid wordt gelaten. Daarbij komt dat er in België geen werk gemaakt wordt van de actieve verwijdering van deze beelden gezien ons politioneel / justitieel systeem administratief omslachtige en langlopende procedures vereist. Bovendien beschikken de gerechtelijke autoriteiten niet over voldoende middelen om snel alle klachten en meldingen te behandelen. Een snelle verwijdering van deze extreem gevoelige en beschadigende beelden is van onontbeerlijk belang voor de minderjarige slachtoffers. Logge procedures staan precies zo een snelle en efficiënte verwijdering in de weg. (2) Richtlijn 2011/92/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting en kinderpornografie Child Focus vraagt dat op korte termijn alles in het werk gesteld wordt om de Europese Richtlijn 2011/92/EU 2 ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting en kinderpornografie in de praktijk om te zetten. België moet dringend werk maken van enerzijds de effectieve opsporing en vervolging van producenten, verspreiders en downloaders van kinderpornografie, en anderzijds de actieve verwijdering van deze beelden van seksueel misbruik van kinderen. Child Focus stelde hieromtrent, na overleg met de Federale Politie en de Belgische Internet Service en Hosting Providers, een specifiek memorandum op waarin een actief, kosten efficiënt samenwerkingsmodel voorgesteld wordt. Verwijzend naar dit Memorandum vraagt Child Focus ondersteuning van dit samenwerkingsmodel met betrekking tot wettelijke verankering zowel als financiële ondersteuning. CHILD FOCUS I MEMORANDUM 2014 I FEDERAAL I 9

12 E. Burgerlijke partij In de strijd tegen seksuele uitbuiting vervult Child Focus de maatschappelijke rol van bewustmaking en sensibilisering. We zetten ons in voor alle kinderen, zonder onderscheid en vooroordeel, met extra aandacht voor extra kwetsbare slachtoffers. Zo wil Child Focus de vaak onbekende slachtoffers van beelden van seksueel misbruik van kinderen een stem geven en opkomen voor hun rechten. Daarom stelt Child Focus zich burgerlijke partij in zaken met betrekking tot kinderpornografie op het internet. Child Focus vraagt dat: Child Focus erkend wordt in het kader van Artikel 11, 5 van de wet van 13 april 1995 omtrent de bepalingen tot de bestrijding van mensenhandel en mensensmokkel, die toelaat dat door de Koning daartoe erkende verenigingen en de instellingen van openbaar nut in rechte op kunnen treden in alle rechtsgeschillen waartoe de betreffende wet aanleiding kan geven. Hiertoe werden door Child Focus reeds de nodige stappen ondernomen, doch tot op heden zonder gevolg; ze systematisch geïnformeerd wordt m.b.t. lopende strafprocedures in zaken van kindersekstoerisme, seksuele uitbuiting (online en offline) en kinderpornografie, teneinde via een burgerlijke partijstelling de belangen van de anonieme slachtoffers te verdedigen en aan de strijd tegen deze fenomenen zichtbaarheid te geven. 2.5 PRIVACYBELEID Hoewel de privacywet in artikel 3 6 voorziet dat Child Focus specifieke regels moet naleven bij de ontvangst, overdracht en opvolging van gegevens m.b.t. verdachte personen in dossiers van verdwijning of seksuele uitbuiting, werken we nog steeds in een juridisch vacuüm. Het dossier wordt momenteel behandeld door de FOD Justitie maar moet nog het advies krijgen van de Raad van State en de privacy commissie. Child Focus vraagt met aandrang dat dit dossier wordt opgevolgd om snel tot een KB te komen. Alleen dan heeft Child Focus de nodige juridische zekerheid om haar activiteiten te verrichten en de rechten van de burger die op haar beroep doet te vrijwaren. 10 I CHILD FOCUS I MEMORANDUM 2014 I FEDERAAL

13 3 AANDACHTSPUNT VOOR DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN 3.1 INTERNATIONALE KINDERONTVOERING DOOR OUDERS Child Focus behandelt van bij haar ontstaan dossiers internationale kinderontvoering en ondertekende hiervoor in april 1997 een samenwerkingsprotocol met als belangrijkste partners de FOD s Justitie en Buitenlandse Zaken. Sindsdien heeft Child Focus ook in deze specifieke materie ingezet op preventie en onderzoek. Child Focus hoopt de constructieve samenwerking met haar belangrijkste partners te bestendigen en verder te verdiepen. Child Focus herhaalt dan ook haar vraag tot structurele samenwerking met de betrokken diensten van de FOD Buitenlandse Zaken met betrekking tot de overlegmomenten die volgens het samenwerkingsprotocol op regelmatige basis dienen georganiseerd te worden. Aangezien Child Focus de laatste jaren maximaal investeerde in de verdere uitbouw van het bemiddelingsaanbod voor gevallen van internationale kinderontvoering, stelt dit ons in de mogelijkheid het bestaande bemiddelingsaanbod maximaal af te stemmen op de noden van de cliënten. CHILD FOCUS I MEMORANDUM 2014 I FEDERAAL I 11

14 4 AANDACHTSPUNTEN VOOR DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN 4.1 INTERNATIONALE KINDERONTVOERING DOOR OUDERS In 2010 onderzocht Child Focus het fenomeen internationale kinderontvoeringen in België. Vanuit de resultaten werden een aantal aanbevelingen geformuleerd. Eén van deze aanbevelingen, die tot vandaag niet werd gerealiseerd, is de vraag naar een veiligere manier om Kids-ID s of internationale reispaspoorten af te leveren aan minderjarigen teneinde kinderontvoeringen te helpen voorkomen. Child Focus vraagt dat de wetgeving inzake het afleveren van identiteitsdocumenten aan minderjarigen wordt aangepast zodat voor een minderjarige nog enkel een kids-id of internationaal reispaspoort kan worden afgeleverd mits de toestemming van alle personen met ouderlijk gezag. 4.2 STATISTIEKEN VERMISTE EN SEKSUEEL UITGEBUITE KINDEREN Met betrekking tot verdwijning en seksuele uitbuiting van kinderen zijn er geen betrouwbare en vergelijkbare statistische gegevens voorhanden. Het huidig registratiesysteem van politie en justitie biedt weinig specifieke informatie en inzicht in de problematiek van vermiste en seksueel uitgebuite kinderen. Daarnaast laat de wijze van registreren vrijwel geen vergelijkingen tussen de verschillende sectoren die deze problematiek behandelen toe. Child focus vraagt een continue verzameling van cijfermateriaal bij politie en justitie op een vergelijkbare wijze om verdere statistische analyse mogelijk te maken. Op die manier kunnen tendensen en trends worden ontdekt waarop kan ingespeeld worden in het kader van het voorkomen en bestrijden van deze fenomenen. 12 I CHILD FOCUS I MEMORANDUM 2014 I FEDERAAL

15 4.3 KADERNOTA INTEGRALE VEILIGHEID Het realiseren van een veilige en rechtvaardige samenleving is een complex probleem dat iedereen aangaat: de burger, private instanties, federale, regionale en lokale overheden. Vanuit haar kerntaak inzake veiligheid heeft de federale overheid dan ook sinds 2000 overkoepelende veiligheidsplannen uitgewerkt waarbij aandacht is voor preventie, reactie en nazorg, rekening houdend met internationale en Europese ontwikkelingen. De laatste kadernota liep tot 2008 en er werd een voorstel van nieuwe kadernota uitgewerkt door de betrokken beleidsdiensten. De rol van Child focus als partner voor bepaalde overheidsdiensten wordt in dit voorstel bevestigd. Helaas is deze nooit gepubliceerd. Child Focus vraagt dat het voorstel tot nieuwe kadernota integrale veiligheid wordt gevalideerd en gepubliceerd, zodat de betrokken actoren de beleidsprioriteiten kennen en hiermee rekening kunnen houden bij de opmaak van de eigen strategische en operationele plannen. CHILD FOCUS I MEMORANDUM 2014 I FEDERAAL I 13

16 Child Focus Stichting van openbaar nut Belgacom gebouw Houba- de Strooperlaan Brussel - België Tel.: +32 (2) Fax: +32 (2)

MEMORANDUM 2014 VLAAMSE GEMEENSCHAP. Aanbevelingen van Child Focus, Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen

MEMORANDUM 2014 VLAAMSE GEMEENSCHAP. Aanbevelingen van Child Focus, Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen MEMORANDUM 2014 VLAAMSE GEMEENSCHAP Aanbevelingen van Child Focus, Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen INHOUD INLEIDING 1 1 2 AANDACHTSPUNTEN VOOR DE MINISTER 2 VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID

Nadere informatie

Datum 6 januari 2016 Onderwerp Gespreksnotitie Nationaal Rapporteur rondetafelgesprek kindermisbruik. Geachte voorzitter,

Datum 6 januari 2016 Onderwerp Gespreksnotitie Nationaal Rapporteur rondetafelgesprek kindermisbruik. Geachte voorzitter, 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Tweede Kamer der Staten-Generaal t.a.v. de voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie mevrouw L. Ypma Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt

Nadere informatie

PARTNERGEWELD VROUWELIJKE GENITALE VERMINKINGEN GEDWONGEN HUWELIJKEN EERGERELATEERD GEWELD SEKSUEEL GEWELD EN PROSTITUTIE

PARTNERGEWELD VROUWELIJKE GENITALE VERMINKINGEN GEDWONGEN HUWELIJKEN EERGERELATEERD GEWELD SEKSUEEL GEWELD EN PROSTITUTIE NATIONAAL ACTIEPLAN TER BESTRIJDING VAN ALLE VORMEN VAN GENDERGERELATEERD GEWELD 2015-2019 PARTNERGEWELD VROUWELIJKE GENITALE VERMINKINGEN GEDWONGEN HUWELIJKEN EERGERELATEERD GEWELD SEKSUEEL GEWELD EN

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende een meer doeltreffende preventie van vrouwelijke genitale verminking in Vlaanderen

Voorstel van resolutie. betreffende een meer doeltreffende preventie van vrouwelijke genitale verminking in Vlaanderen stuk ingediend op 1680 (2011-2012) Nr. 1 19 juni 2012 (2011-2012) Voorstel van resolutie van de dames Marijke Dillen, Gerda Van Steenberge en Linda Vissers en de heren Frank Creyelman, Filip Dewinter,

Nadere informatie

Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I

Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I Besluit van, houdende wijziging van het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met de implementatie van de richtlijn 2011/93/EU van het Europees Parlement en de Raad ter bestrijding

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van MESEN Markt 1 8957 Mesen Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI MESEN/RMID-SCP/2017 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

Onderzoeksfiche e00016.pdf. 1. Referentie

Onderzoeksfiche e00016.pdf. 1. Referentie 1. Referentie Referentie Verlinden, A. (2004). De opvang in België van niet-begeleide minderjarigen, slachtoffer van seksuele uitbuiting. Aanbevelingen voor goede praktijken. Brussel: Child Focus & Koning

Nadere informatie

Rechten van slachtoffers. Verdrag van de Raad van Europa inzake bestrijding van mensenhandel

Rechten van slachtoffers. Verdrag van de Raad van Europa inzake bestrijding van mensenhandel Rechten van slachtoffers Verdrag van de Raad van Europa inzake bestrijding van mensenhandel Mensenhandel is een schending van de rechten van talloze mensen in Europa en daarbuiten en beïnvloedt hun leven.

Nadere informatie

GOF. Belgische gedragscode voor veiliger gsm-gebruik door jonge tieners en kinderen

GOF. Belgische gedragscode voor veiliger gsm-gebruik door jonge tieners en kinderen Belgische gedragscode voor veiliger gsm-gebruik door jonge tieners en kinderen Voorwoord In februari 2007 ontwikkelden de Europese mobiele providers en content providers een gezamenlijke structuur voor

Nadere informatie

Cijfers en activiteiten 2016 Child Focus Seksuele uitbuiting van minderjarigen

Cijfers en activiteiten 2016 Child Focus Seksuele uitbuiting van minderjarigen Cijfers en activiteiten 2016 Child Focus Seksuele uitbuiting van minderjarigen SEKSUELE UITBUITING VAN MINDERJARIGEN Sinds 2014 richt Child Focus zich voornamelijk op volgende vormen van seksuele uitbuiting

Nadere informatie

Manifest voor de Rechten van het kind

Manifest voor de Rechten van het kind Manifest voor de Rechten van het kind Kinderen vormen de helft van de bevolking in ontwikkelde landen. Ongeveer 100 miljoen kinderen leven in de Europese Unie Het leven van kinderen in de hele wereld wordt

Nadere informatie

BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS

BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS COD24_BROCH BlauwOK2deV_NL 26-09-2005 14:33 Page 1 BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS OPSTART - PROCEDURE Preventie ter bevordering van veiligheidsgevoel en sociale betrokkenheid Stap mee

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 444 Wet van 6 november 2013 tot implementatie van de richtlijn 2011/36/EU van het Europees Parlement en de Raad inzake voorkoming en bestrijding

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 6 oktober 2000 (11.10) (OR. en) 12089/00 Interinstitutioneel dossier: 1999/0152 (COD) LIMITE

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 6 oktober 2000 (11.10) (OR. en) 12089/00 Interinstitutioneel dossier: 1999/0152 (COD) LIMITE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 6 oktober 2000 (11.10) (OR. en) 12089/00 Interinstitutioneel dossier: 1999/0152 (COD) LIMITE EF 76 ECOFIN 269 CRIMORG 137 CODEC 744 NOTA van: nr. Comv.: Betreft: het

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol voor de behandeling van de verdwijningsdossiers van de minderjarigen uit de observatie- en oriëntatiecentra (OOC)

Samenwerkingsprotocol voor de behandeling van de verdwijningsdossiers van de minderjarigen uit de observatie- en oriëntatiecentra (OOC) 0 0 Samenwerkingsprotocol voor de behandeling van de verdwijningsdossiers van de minderjarigen uit de observatie- en oriëntatiecentra (OOC) Steenokkerzeel en Neder-Over-Heembeek. INLEIDING. Uitgangspunt

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Privacyverklaring Meldpunt Kinderporno op Internet

Privacyverklaring Meldpunt Kinderporno op Internet Privacyverklaring Meldpunt Kinderporno op Internet 1 Introductie 2 Verwerking van persoonsgegevens 3 Doeleinden 4 Verstrekking aan derden 5 Beveiligingsmaatregelen 6 Bewaartermijn 7 Uw rechten 8 Links

Nadere informatie

nota Vanuit het werkveld werden bijkomende vragen gesteld omtrent de verwachtingen vanuit

nota Vanuit het werkveld werden bijkomende vragen gesteld omtrent de verwachtingen vanuit nota nota aan datum 04/10/2016 uw kenmerk naam lijnmanager David Debrouwere naam auteur Benedikte Van den Bruel, David Debrouwere onderwerp Meldingen (seksueel) grensoverschrijdend gedrag vanuit de door

Nadere informatie

VR DOC.0510/1BIS

VR DOC.0510/1BIS VR 2017 1905 DOC.0510/1BIS VR 2017 1905 DOC.0510/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling

Nadere informatie

INLEIDING. Wat is het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting?

INLEIDING. Wat is het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting? INLEIDING Wat is het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting? Het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting werd in 1999

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen. Voorstel voor een besluit (COM(2003) 54 C5-0060/2003 2003/0025(COD))

EUROPEES PARLEMENT. Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen. Voorstel voor een besluit (COM(2003) 54 C5-0060/2003 2003/0025(COD)) EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen 18 juni 2003 PE 331.551/22-48 AMENDEMENTEN 22-48 Ontwerpverslag (PE 331.551) Lissy Gröner over het voorstel voor een besluit

Nadere informatie

nota Toepassing van het decreet Integrale Jeugdhulp voor voogden van niet begeleide minderjarige vreemdelingen

nota Toepassing van het decreet Integrale Jeugdhulp voor voogden van niet begeleide minderjarige vreemdelingen nota nota aan de Dienst Voogdij, federale overheidsdienst Justitie datum 1 maart 2014 uw kenmerk naam lijnmanager Lucien Rahoens naam auteur Virna Saenen onderwerp toepassing van het decreet Integrale

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 6.11.2006 COM(2006) 661 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ

Nadere informatie

REACTIEPLAN LOKAAL NIVEAU. groen geel rood zwart Inschatten mate van ernst bij vermoeden, onthulling of vaststelling

REACTIEPLAN LOKAAL NIVEAU. groen geel rood zwart Inschatten mate van ernst bij vermoeden, onthulling of vaststelling WAT? Dit plan beschrijft de stappen die een lokale groep kan zetten bij een vermoeden, onthulling of vaststelling van seksueel (grensoverschrijdend) gedrag of seksueel misbruik t.a.v. de leden. Het is

Nadere informatie

gelet op artikel 63, eerste alinea punt 3 van het EG-Verdrag,

gelet op artikel 63, eerste alinea punt 3 van het EG-Verdrag, P5_TA(2002)0591 Verblijfstitel met een korte geldigheidsduur * Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de verblijfstitel met een korte

Nadere informatie

PUBLIC 14277/10 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 1 oktober 2010 (11.10) (OR. en) LIMITE GENVAL 12 ENFOPOL 270 NOTA

PUBLIC 14277/10 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 1 oktober 2010 (11.10) (OR. en) LIMITE GENVAL 12 ENFOPOL 270 NOTA Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 1 oktober 2010 (11.10) (OR. en) PUBLIC 14277/10 LIMITE GENVAL 12 ENFOPOL 270 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap de Groep algemene aangelegenheden,

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

Internationale kinderontvoeringen

Internationale kinderontvoeringen Internationale kinderontvoeringen INLEIDING Mijn partner dreigt ermee mijn 2-jarig kind naar Tunesië te nemen en niet meer terug te brengen. Ik ga hier niet mee akkoord. Mijn vrouw heeft zonder mijn toestemming

Nadere informatie

IPv6 Nieuwsbrief 29 november 2012

IPv6 Nieuwsbrief 29 november 2012 IPv6 Nieuwsbrief 29 november 2012 Deze nieuwsbrief mag gratis en onbeperkt verspreid worden, maar is in eerste instantie bedoeld om de IT-managers, projectleiders en netwerkverantwoordelijken van de Belgische

Nadere informatie

OTA het voorzitterschap de delegaties Routekaart voor een betere bescherming van verdachten en beklaagden in strafprocedures

OTA het voorzitterschap de delegaties Routekaart voor een betere bescherming van verdachten en beklaagden in strafprocedures RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 1 juli 2009 (03.07) (OR. en) 11457/09 DROIPE 53 COPE 120 OTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap de delegaties Routekaart voor een betere bescherming van verdachten

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 21.12.2011 COM(2011) 911 definitief 2011/0447 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake de verklaring van aanvaarding door de lidstaten, in het belang van de Europese

Nadere informatie

28638 Mensenhandel. Brief van de minister van Veiligheid en Justitie. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

28638 Mensenhandel. Brief van de minister van Veiligheid en Justitie. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 28638 Mensenhandel Nr. 143 Brief van de minister van Veiligheid en Justitie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 april 2016 Op 14 april heeft de Nationaal Rapporteur Mensenhandel

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Zetel : Ministerie van Justitie Poelaertplein 3 Tel. : 02/504.66.21 tot 23 Fax : 02/504.70.00 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER O. ref. : 10

Nadere informatie

BEDRIJVEN KINDERARBEID AANPAKKEN

BEDRIJVEN KINDERARBEID AANPAKKEN VIETNAMESAMEN MET BEDRIJVEN KINDERARBEID AANPAKKEN Vietnam is het eerste land in Azië dat in 1990 het kinderrechtenverdrag ondertekende. Het Zuid-Aziatische land kan zich inmiddels tot de middeninkomenslanden

Nadere informatie

Cijfers en activiteiten 2016 Child Focus Verdwijningen

Cijfers en activiteiten 2016 Child Focus Verdwijningen Cijfers en activiteiten 2016 Child Focus Verdwijningen VERMISTE KINDEREN Child Focus stelt alles in het werk om vermiste kinderen zo snel mogelijk terug te vinden, net als jongvolwassenen (tot en met 24

Nadere informatie

1. Beschikbare capaciteit bij de Nationale Politie voor de aanpak van mensenhandel 2. De Kabinetsreactie op het AMV rapport

1. Beschikbare capaciteit bij de Nationale Politie voor de aanpak van mensenhandel 2. De Kabinetsreactie op het AMV rapport 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Onderwerp AO Mensenhandel en Prostitutie Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.nationaalrapporteur.nl

Nadere informatie

afhankelijk van hun wettelijke vertegenwoordigers en waardoor ze vaak niet zelf kunnen beslissen over de

afhankelijk van hun wettelijke vertegenwoordigers en waardoor ze vaak niet zelf kunnen beslissen over de POSTION PAPER OVER DE POSITIE VAN BEGELEIDE MINDERJARIGEN 1 IN ASIEL- EN ANDERE VERBLIJFSPROCEDURES Migratie is een realiteit waarvoor we onze ogen niet mogen sluiten. Zowel meerder- als minderjarigen

Nadere informatie

Publieke informatie door jou gepubliceerd. Berichten die je naar andere leden stuurt

Publieke informatie door jou gepubliceerd. Berichten die je naar andere leden stuurt PRIVACY STATEMENT Dit Privacy Statement toont onze vastberadenheid om je recht op privacy en je gegevens te beschermen. Postbuzz verwerkt je persoonlijke gegevens met zorg en conform aan de bepalingen

Nadere informatie

België en migratie. Dienst Vreemdelingenzaken

België en migratie. Dienst Vreemdelingenzaken NL België en migratie Dienst Vreemdelingenzaken Inhoudstafel Voorwoord 1 Opdracht en waarden 2 Structuur en organisatie 3 Bevoegdheden 4 Toegang en verblijf 4 Asiel 6 Terugkeer 7 Geschillen en beroepen

Nadere informatie

Vrijwillige Terugkeer. Brussel,

Vrijwillige Terugkeer. Brussel, Vrijwillige Terugkeer Brussel, 27.05.2017 Fedasil Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers. Opgericht door de programmawet van 19 juli 2001. Operationeel sinds mei 2002. Onder voogdij van staatssecretaris

Nadere informatie

België en migratie. Dienst Vreemdelingenzaken

België en migratie. Dienst Vreemdelingenzaken NL België en migratie Inhoudstafel Voorwoord 1 Opdracht en waarden 2 Structuur en organisatie 3 Bevoegdheid: toegang en verblijf 4 Bevoegdheid: asiel 6 Bevoegdheid: terugkeer 7 Bevoegdheid: geschillen

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik

Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik Gelet op artikel 128, 1, van de Grondwet; Gelet op de bijzondere

Nadere informatie

A. De context van bemiddeling in familiezaken

A. De context van bemiddeling in familiezaken NON-PAPER Belgisch voorzitterschap Seminar van 14 oktober 2010 Internationale bemiddeling in familiezaken in het geval van internationale kinderontvoering Problematiek en vooruitzichten Inleiding Onze

Nadere informatie

Slachtoffer-daderbemiddeling: wie is partij in een strafrechtelijke context? Ivo Aertsen Leuvens Instituut voor Criminologie

Slachtoffer-daderbemiddeling: wie is partij in een strafrechtelijke context? Ivo Aertsen Leuvens Instituut voor Criminologie Slachtoffer-daderbemiddeling: wie is partij in een strafrechtelijke context? Ivo Aertsen Leuvens Instituut voor Criminologie Vragen Is bemiddeling tussen slachtoffer en dader wel mogelijk? Wenselijk? Wie

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT TOT VRIJLATING (Artikels 71 e.v. van de Wet van 15 december 1980)

VERZOEKSCHRIFT TOT VRIJLATING (Artikels 71 e.v. van de Wet van 15 december 1980) VERZOEKSCHRIFT TOT VRIJLATING (Artikels 71 e.v. van de Wet van 15 december 1980) Aan Mevrouw/Mijnheer de Voorzitter van de Raadkamer van de Correctionele Rechtbank te Brussel Justitiepaleis Poelaertplein

Nadere informatie

1.2. De naleving en de uitvoering van de akkoorden uit het verleden. Belangrijke akkoorden uit het verleden werden nog niet uitgevoerd.

1.2. De naleving en de uitvoering van de akkoorden uit het verleden. Belangrijke akkoorden uit het verleden werden nog niet uitgevoerd. Eisenbundel 2015-2016 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1. Onderhandelingskader... 3 1.2. De naleving en de uitvoering van de akkoorden uit het verleden... 3 2. De herziening van de baremische schalen.... 3 2.1.

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT DECREET. houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat. van Kinderrechtencommissaris. Artikel 1

VLAAMS PARLEMENT DECREET. houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat. van Kinderrechtencommissaris. Artikel 1 VLAAMS PARLEMENT DECREET houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat en instelling van het ambt van Kinderrechtencommissaris Artikel 1 Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 28 638 Mensenhandel Nr. 2 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR VREEMDELINGENZAKEN EN INTEGRATIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kalmthout Heuvel 39 2920 Kalmthout Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI KALMTHOUT/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Algemene privacyverklaring

Algemene privacyverklaring Algemene privacyverklaring 1. Inleiding 1.1. Respect voor privacy De bescherming van uw persoonlijke levenssfeer is voor de Federale overheid van het hoogste belang. Alle persoonsgegevens die in het kader

Nadere informatie

nr. 470 van KATRIEN SCHRYVERS datum: 8 maart 2017 aan JO VANDEURZEN Meldpunt Oproepen 2016

nr. 470 van KATRIEN SCHRYVERS datum: 8 maart 2017 aan JO VANDEURZEN Meldpunt Oproepen 2016 SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 470 van KATRIEN SCHRYVERS datum: 8 maart 2017 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Meldpunt 1712 - Oproepen Het centraal meldpunt voor vragen

Nadere informatie

Brussel, 5 februari _Advies_Huizen_van_het_Nederlands. Advies. over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands

Brussel, 5 februari _Advies_Huizen_van_het_Nederlands. Advies. over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands Brussel, 5 februari 2004 020504_Advies_Huizen_van_het_Nederlands Advies over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands 1. Inleiding Op 26 januari 2004 heeft de raad van de Vlaams

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / RMIB-SFGE / 2015 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014

Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014 Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014 1. OPDRACHTEN VAN HET OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN 1.1 Wettelijke basis De opdrachten van het Observatorium staan opgesomd

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling van de Vlaamse Regering inzake het ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via Aan de Voorzitter van het OCMW van Diksmuide Ijzerheemplein 4 8600 Diksmuide Inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 1 OCMW/ RMID/2014 Betreft: Inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE TEGEN RACISME EN INTOLERANTIE

EUROPESE COMMISSIE TEGEN RACISME EN INTOLERANTIE CRI(97)36 Version néerlandaise Dutch version EUROPESE COMMISSIE TEGEN RACISME EN INTOLERANTIE TWEEDE ALGEMENE BELEIDSAANBEVELING VAN DE ECRI: SPECIALE ORGANEN OP NATIONAAL NIVEAU GERICHT OP DE BESTRIJDING

Nadere informatie

Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit

Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit Kaderconvenant Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit Vertrouwelijk 1 Alleen voor intern gebruik De partijen:

Nadere informatie

Wet houdende diverse bepalingen betreffende gezondheid 13 december 2006 Verschenen in het Belgisch Staatsblad

Wet houdende diverse bepalingen betreffende gezondheid 13 december 2006 Verschenen in het Belgisch Staatsblad Wet houdende diverse bepalingen betreffende gezondheid 13 december 2006 Verschenen in het Belgisch Staatsblad 22.12.2006 A. Omkadering De Gezondheidswet werd goedgekeurd op 13 december 2006 en is gepubliceerd

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 21.12.2011 COM(2011) 915 definitief 2011/0450 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake de verklaring van aanvaarding door de lidstaten, in het belang van de Europese

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 maart 2009 (OR. en) 8150/09 ADD 2 LIMITE DROIPEN 16 MIGR 36 CRIMORG 50

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 maart 2009 (OR. en) 8150/09 ADD 2 LIMITE DROIPEN 16 MIGR 36 CRIMORG 50 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 30 maart 2009 (OR. en) 8150/09 ADD 2 LIMITE DROIPEN 16 MIGR 36 CRIMORG 50 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Boek I, titel 2 van het Wetboek van economisch recht Hoofdstuk 5. Definities eigen aan boek XIV:

Boek I, titel 2 van het Wetboek van economisch recht Hoofdstuk 5. Definities eigen aan boek XIV: Vrij beroep 1/ België Wet van 15 mei 2014 houdende invoeging van Boek XIV "Marktpraktijken en consumentenbescherming betreffende de beoefenaars van een vrij beroep" in het Wetboek van economisch recht

Nadere informatie

M (2015) 7. Overwegende dat deze samenwerking dus internationaal, interinstitutioneel en multidisciplinair moet zijn,

M (2015) 7. Overwegende dat deze samenwerking dus internationaal, interinstitutioneel en multidisciplinair moet zijn, AANBEVELING van het Benelux Comité van Ministers betreffende de ontwikkeling van een multilaterale samenwerking in de strijd tegen grensoverschrijdende sociale fraude op Benelux- en Europees niveau M (2015)

Nadere informatie

HERSTELBEMIDDELING (slachtoffer- dader bemiddeling)

HERSTELBEMIDDELING (slachtoffer- dader bemiddeling) HERSTELBEMIDDELING (slachtoffer- dader bemiddeling) DIENST Gent - Oudenaarde EEDVERBONDKAAI 285 9000 GENT DIENST Dendermonde OLV KERKPLEIN 30 9200 Dendermonde OOST-VLAANDEREN Voor wie? Slachtoffer/ daders

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 158 Vragen van het lid

Nadere informatie

Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen

Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen Conceptnota Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen 1. Situering Deze conceptnota heeft tot doel om, binnen de contouren van het Vlaams Regeerakkoord

Nadere informatie

De (herziene) Europese Overeenkomst inzake adoptie van kinderen

De (herziene) Europese Overeenkomst inzake adoptie van kinderen De (herziene) Europese Overeenkomst inzake adoptie van kinderen SARiV Advies 2013/19 SAR WGG Advies 11 juli 2013 Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen Boudewijnlaan 30 bus 81 1000 Brussel T.

Nadere informatie

de aanbevelingen in het verslag van de Deskundigengroep mensenhandel van de Europese Commissie aan de EU-lidstaten van 22 december 2004,

de aanbevelingen in het verslag van de Deskundigengroep mensenhandel van de Europese Commissie aan de EU-lidstaten van 22 december 2004, Conseil UE RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 20 mei 2009 (26.05) (OR. en) PUBLIC 8723/4/09 REV 4 LIMITE CRIMORG 63 MIGR 43 E FOPOL 86 OTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap het COREPER/de Raad Ontwerp-conclusies

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Crisiscentrum Geïntegreerde permanentie

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Crisiscentrum Geïntegreerde permanentie Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Crisiscentrum Geïntegreerde permanentie Mevrouw en Mijnheer de Burgemeester via de Provinciegouverneurs, de Hoge Ambtenaar van de Brusselse

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 januari 2006 (28.02) (OR. en) 5467/06 LIMITE ENFOCUSTOM 8 ENFOPOL 8 CRIMORG 9 CORDROGUE 4

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 januari 2006 (28.02) (OR. en) 5467/06 LIMITE ENFOCUSTOM 8 ENFOPOL 8 CRIMORG 9 CORDROGUE 4 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 20 januari 2006 (28.02) (OR. en) 5467/06 LIMITE PUBLIC ENFOCUSTOM 8 ENFOPOL 8 CRIMORG 9 CORDROGUE 4 NOTA van: van het voorzitterschap aan: het Comité van artikel

Nadere informatie

Bijlage 6: Artikels. Artikel 1: Meer strafzaken voor rookverbod

Bijlage 6: Artikels. Artikel 1: Meer strafzaken voor rookverbod Bijlage 6: Artikels Artikel 1: Meer strafzaken voor rookverbod Bespreking artikel (Bron: Vandenreyt, C. (3 april 2015). Meer strafzaken voor rookverbod. Het belang van Limburg, p. 17.) Dit artikel werd

Nadere informatie

Bijlage 1 Opdrachten bij verdwijningszaken... 12. Deel 2. Parentale ontvoeringen en andere bijzondere gevallen... 15

Bijlage 1 Opdrachten bij verdwijningszaken... 12. Deel 2. Parentale ontvoeringen en andere bijzondere gevallen... 15 Deel 1. Aangifte van verdwijning................................ 1 1. Procedure.......................................... 3 1.1. De aangifte ontvangen........................... 3 1.2. Luisteren en informatie

Nadere informatie

CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL

CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL categorale opvang voor slachtoffers mensenhandel De categorale opvang voor slachtoffers van mensenhandel (COSM) omvat 70 veilige opvangplekken en is in

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 459 (2011-2012) Nr. 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZIT TING 2011-2012 17 NOVEMBER 2011 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Elke ROEX betreffende het waarborgen van het recht op kinderopvang

Nadere informatie

AMENDEMENTEN 1-10. NL In verscheidenheid verenigd NL 2013/2103(INI) 6.11.2013. Ontwerpadvies Corina Creţu (PE519.580v01-00)

AMENDEMENTEN 1-10. NL In verscheidenheid verenigd NL 2013/2103(INI) 6.11.2013. Ontwerpadvies Corina Creţu (PE519.580v01-00) EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie ontwikkelingssamenwerking 6.11.2013 2013/2103(INI) AMENDEMENTEN 1-10 Corina Creţu (PE519.580v01-00) Seksuele uitbuiting en prostitutie en de gevolgen daarvan voor

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid VR 2017 2402 DOC.0170/2BIS Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging,

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 29; Advies nr 34/2016 van 29 juni 2016

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 29; Advies nr 34/2016 van 29 juni 2016 1/6 Advies nr 34/2016 van 29 juni 2016 Betreft: Advies betreffende het ontwerp van Koninklijk besluit tot wijziging van het Koninklijk besluit van 11 maart 2015 ter uitvoering van artikel 3, 5, 3 van de

Nadere informatie

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 23 mei 2017.

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 23 mei 2017. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / STOF-SCP / 2017 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE. van over een Europese hervestigingsregeling

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE. van over een Europese hervestigingsregeling EUROPESE COMMISSIE Brussel, 8.6.2015 C(2015) 3560 final AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van 8.6.2015 over een Europese hervestigingsregeling NL NL AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van 8.6.2015 over een Europese

Nadere informatie

Voorstelling project Bemiddeling op School. Antwerpse Dienst Alternatieve Maatregelen (ADAM) PIVA Antwerpen

Voorstelling project Bemiddeling op School. Antwerpse Dienst Alternatieve Maatregelen (ADAM) PIVA Antwerpen Voorstelling project Bemiddeling op School Antwerpse Dienst Alternatieve Maatregelen (ADAM) PIVA Antwerpen 1. Inleiding: het verhaal van PIVA 2. De werking van ADAM algemeen 3. Het project Bemiddeling

Nadere informatie

Defence for Children

Defence for Children Defence for Children Defence for Children zet zich in voor de rechten van kinderen in Nederland en daarbuiten. Met onderzoek, lobby, voorlichting, juridisch advies en acties strijdt Defence for Children

Nadere informatie

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor?

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? 8 Ondernemers voor Ondernemers Jaarverslag 2014 9 Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? Missie De missie van de vzw Ondernemers voor Ondernemers (opgericht in 2000) is het bevorderen van duurzame

Nadere informatie

Het beleid van het OM inzake witwassen in de parketten Antwerpen en West-Vlaanderen

Het beleid van het OM inzake witwassen in de parketten Antwerpen en West-Vlaanderen Het beleid van het OM inzake witwassen in de parketten Antwerpen en West-Vlaanderen Deleu Samuel eerste substituut-procureur des Konings, sectieverantwoordelijke Ecofin parket West-Vlaanderen De Winter

Nadere informatie

Datum 3 april 2012 Onderwerp Beantwoording Kamervragen over de aanpak van kindermisbruik en kinderporno via anonieme internetnetwerken

Datum 3 april 2012 Onderwerp Beantwoording Kamervragen over de aanpak van kindermisbruik en kinderporno via anonieme internetnetwerken 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Procedure seksueel grensoverschrijdend gedrag

Procedure seksueel grensoverschrijdend gedrag VERSIE WIJZIGING GOEDGEKEURD RMW GEPUBLICEERD 0-23-06-2015 1. Doel OCMW Maldegem respecteert de integriteit van de gebruiker en neemt maatregelen om deze te waarborgen. OCMW Maldegem neemt in het bijzonder

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Inleiding Calamiteiten bij zorg en ondersteuning kunnen helaas niet altijd voorkomen worden. Ze hebben een grote impact op betrokkenen

Nadere informatie

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012)

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) De Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) kijkt relatief tevreden terug op 2011, het Europees Jaar voor het Vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

REGELING TUSSEN DE BEVOEGDE AUTORITEITEN VAN RWANDA EN BELGIE INZAKE DE UITWISSELING VAN INLICHTINGEN MET BETREKKING TOT

REGELING TUSSEN DE BEVOEGDE AUTORITEITEN VAN RWANDA EN BELGIE INZAKE DE UITWISSELING VAN INLICHTINGEN MET BETREKKING TOT REGELING TUSSEN DE BEVOEGDE AUTORITEITEN VAN RWANDA EN BELGIE INZAKE DE UITWISSELING VAN INLICHTINGEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN NAAR HET INKOMEN EN NAAR HET VERMOGEN Artikel 1 Wettelijke grondslag

Nadere informatie

Ad 1) Capaciteit aanpak mensenhandel en terugloop meldingen (mogelijke) slachtoffers bij CoMensha

Ad 1) Capaciteit aanpak mensenhandel en terugloop meldingen (mogelijke) slachtoffers bij CoMensha 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.nationaalrapporteur.nl

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 18 april 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00375 Onderwerp: Overeenkomst betreffende de uitvoering van een project gesubsidieerd door het Federaal Agentschap

Nadere informatie

Betreft: zorgen over alleenstaande kinderen in Nederland (agendapunt 1 van het AO op 12 november 2015)

Betreft: zorgen over alleenstaande kinderen in Nederland (agendapunt 1 van het AO op 12 november 2015) Leiden, 6 november 2015 Betreft: zorgen over alleenstaande kinderen in Nederland (agendapunt 1 van het AO op 12 november 2015) Geachte Tweede Kamerleden, woordvoerders migratiebeleid, Onder het groeiende

Nadere informatie

Naar een verdere uitbouwing en duurzame verankering van de drughulpverlening in het drugsbeleid

Naar een verdere uitbouwing en duurzame verankering van de drughulpverlening in het drugsbeleid Naar een verdere uitbouwing en duurzame verankering van de drughulpverlening in het drugsbeleid Prof. dr. Brice De Ruyver Studiedag De Kiem 29 maart 2012, Gent 1 Structuur 1. De bevraging van de noden

Nadere informatie

Federaal Fonds ter bestrijding van de verslavingen Subsidieaanvragen voor verlengingen en nieuwe projecten

Federaal Fonds ter bestrijding van de verslavingen Subsidieaanvragen voor verlengingen en nieuwe projecten Federaal Fonds ter bestrijding van de verslavingen Subsidieaanvragen voor verlengingen en nieuwe projecten OPROEP 2012 Mevrouw, Mijnheer, Het Fonds ter bestrijding van de verslavingen werd opgericht in

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Sint-Laureins Rommelsweg 12 9980 Sint-Laureins Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI OCMW/ W65B -SFGE/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle,

Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle, Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving ϕ1 Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden Hierbij stuur ik u, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken

Nadere informatie