MEMORANDUM 2014 FEDERAAL. Aanbevelingen van Child Focus, Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MEMORANDUM 2014 FEDERAAL. Aanbevelingen van Child Focus, Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen"

Transcriptie

1 MEMORANDUM 2014 FEDERAAL Aanbevelingen van Child Focus, Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen

2 INHOUD INLEIDING AANDACHTSPUNT VOOR HET KERNKABINET Overheidsfinanciering 2 AANDACHTSPUNTEN VOOR DE MINISTER 3 VAN JUSTITIE 2.1 Vermiste kinderen 3 A. Child Alert 3 B. Ministeriële richtlijn vermiste personen Internationale kinderontvoering door ouders Asiel en migratie: niet-begeleide minderjarige vreemdelingen Strijd tegen seksuele uitbuiting 7 A. Preventie 7 B. Opsporing en vervolging 8 C. Strafuitvoering 8 D. Meldpunt kinderpornografie 9 E. Burgerlijke partij Privacybeleid 10 AANDACHTSPUNT VOOR DE MINISTER 11 VAN BUITENLANDSE ZAKEN 3.1 Internationale kinderontvoering door ouders 11 AANDACHTSPUNTEN VOOR DE MINISTER 12 VAN BINNENLANDSE ZAKEN 4.1 Internationale kinderontvoering door ouders Statistieken vermiste en seksueel uitgebuite kinderen Kadernota integrale veiligheid 13

3 INLEIDING Child Focus zet zich dagelijks in om verdwijning en seksuele uitbuiting van minderjarigen te voorkomen en te bestrijden. Child Focus is voor iedereen permanent aanspreekbaar via het gratis noodnummer Dit zowel in de reële als virtuele wereld. In de nasleep van de zaak Dutroux werden heel wat initiatieven genomen die België tot wereldwijde koploper maakte in de strijd tegen de verdwijning en seksuele uitbuiting van kinderen. Daarna nam ons land, wat betreft seksuele uitbuiting van kinderen, minder het voortouw. België moet terug de koploper worden die het was in de strijd tegen seksuele uitbuiting van kinderen. Deze strijd aangaan en dus ook het verschil maken voor de kinderen die het slachtoffer worden van deze fenomenen, kunnen we alleen maar als alle partijen hun verantwoordelijkheid nemen. Child Focus staat voor een aantal principes die cruciaal zijn om op een succesvolle manier het verschil te maken: - het zijn de mensen en kinderen voor wie we ons zonder onderscheid en vooroordeel inzetten die ons handelen bepalen; - in al onze handelingen en beslissingen is het belang van het kind onze primaire bezorgdheid; - overleg en samenwerking is cruciaal om de fenomenen op een efficiënte en duurzame manier aan te pakken. Er dient te worden ingezet op wederzijds versterkende en verankerde partnerschappen met de private en publieke sector; - een participatieve en respectvolle benadering laat toe rekening te houden met de inbreng van alle betrokkenen. Samen nadenken over hun belangen en noden biedt de betrokkenen de ruimte om zelf richting te geven aan hun beslissingen en handelen; - als onafhankelijke en laagdrempelige organisatie realiseert Child Focus haar missie complementair met bestaande diensten en organisaties op het terrein. Child Focus wil een toegevoegde waarde realiseren in haar operationele en preventieve activiteiten; - Child Focus wil opiniërend actief zijn en blijven, dit zowel naar de maatschappij in het algemeen als naar de overheid in het bijzonder; - Child Focus wil alert blijven voor nieuwe problemen en trends en er innoverend op inspelen. Vanuit deze principes, maar ook vanuit een aantal bezorgdheden vraagt Child Focus uw aandacht voor volgende prioritaire thema s, waarin de (toekomstige) federale ministers een belangrijke verantwoordelijkheid dragen. Contactpersoon : Heidi De Pauw I 02/ I CHILD FOCUS I MEMORANDUM 2014 I FEDERAAL I 1

4 1 AANDACHTSPUNT VOOR HET KERNKABINET 1.1 OVERHEIDSFINANCIERING Voor de Belgische overheid was de creatie van Child Focus één van de antwoorden op de vertrouwenscrisis in ten gevolge van de zaak Dutroux. Bij de opstart engageerde de federale regering zich om 50% van het budget van de Stichting op zich te nemen. Maar het aandeel van de overheidsbijdrage - dat grotendeels via de Nationale Loterij wordt voorzien - in de begroting van Child Focus nam systematisch af en verminderde stelselmatig tot nauwelijks 30%! In 2013 werd het bedrag ook met 5% verminderd. Daartegenover staat dat in de loop der jaren tussen Child Focus en diverse overheidsdiensten tal van samenwerkingsverbanden zijn gegroeid. Deze houden stuk voor stuk een erkenning in van de kwaliteit en de waarde van de ondersteunende taken die Child Focus realiseert. Slechts zeer uitzonderlijk wordt hiervoor een financiële tegemoetkoming voorzien. Child Focus blijft het principe van de publiek-private financiering verdedigen, als weerspiegeling van het belang van samenwerking en van een onafhankelijke en kritisch-constructieve positie. Het ontstane onevenwicht dreigt stilaan de werking zelf in gevaar te brengen. Ingevolge de terugval van de overheidsfinanciering moet onevenredig veel energie en mankracht gaan naar het genereren van private fondsen. Om de kwaliteit en de duurzaamheid van de werking te waarborgen, vraagt Child Focus een terugkeer naar het oorspronkelijke engagement, bij voorkeur in de vorm van een structurele subsidie op basis van meerjarenplannen. Child Focus hangt vandaag af van BELGACOM voor haar huisvesting maar deze regeling is op lange termijn onzeker. Child Focus benaderde reeds de Regie der gebouwen met de vraag om via een KB een gebouw ter beschikking te stellen voor haar werking. Child Focus vraagt dat de nieuwe federale regering dit KB in orde brengt. Op die manier kan de federale overheid zijn initiële engagement om 50% van het budget van de Stichting op zich te nemen, nakomen. 2 I CHILD FOCUS I MEMORANDUM 2014 I FEDERAAL

5 2 AANDACHTSPUNT VOOR DE MINISTER VAN JUSTITIE 2.1 VERMISTE KINDEREN A. Child Alert Met steun van de Europese Commissie en in samenwerking met de politionele en gerechtelijke overheden heeft Child Focus een Child Alert systeem ontwikkeld, dat sedert februari 2011 operationeel is en het mogelijk maakt het brede publiek zeer snel te informeren bij zeer onrustwekkende, levensbedreigende verdwijningen. Child Focus vraagt het uitdrukkelijk engagement van de minister van Justitie om dit Child Alert financieel te ondersteunen en op duurzame wijze mogelijk te maken. Daarnaast is het cruciaal dat de magistratuur op de hoogte is van de modaliteiten van dit Child Alert. Daarom vraagt Child Focus dat het addendum waar deze modaliteiten worden uitgelegd, wordt verspreid en dat hiervoor aandacht is tijdens vormingsmomenten. B. Ministeriële richtlijn vermiste personen De operationele acties van Child Focus bij verdwijningen berusten op een samenwerkingsprotocol met politie en justitie waarin de rol en taken van elkeen duidelijk omschreven zijn alsook de modaliteiten van de samenwerking. Het breder regelgevend kader is de Ministeriële Richtlijn Verdwijningen van Deze richtlijn is een leidraad voor alle bevoegde instanties en diensten die vermiste personen opsporen. Er wordt niet alleen aandacht besteed aan de technische en organisatorische kant van de opsporing, maar ook aan een correcte slachtofferbejegening. Gezien recente ontwikkelingen en nieuwe tendensen is dit werkinstrument aan evaluatie en aanpassing toe. Child Focus vraagt dat deze richtlijn wordt geëvalueerd en geactualiseerd, rekening houdend met recente aanbevelingen en nieuwe fenomenen. Daarnaast vragen we ook aandacht voor deze richtlijn in kader van de initiële en voortgezette opleiding van politie en magistratuur. CHILD FOCUS I MEMORANDUM 2014 I FEDERAAL I 3

6 2.2 INTERNATIONALE KINDERONTVOERING DOOR OUDERS Child Focus behandelt van bij haar ontstaan dossiers van internationale kinderontvoering en ondertekende hiervoor in april 1997 een samenwerkingsprotocol met als belangrijkste partners de FOD s Justitie en Buitenlandse Zaken. Sindsdien heeft Child Focus ook in deze specifieke materie ingezet op preventie en onderzoek. Child Focus hoopt de constructieve samenwerking met haar belangrijkste partners te bestendigen en verder te verdiepen. Child Focus vraagt aan de minister van justitie: als Centrale Autoriteit voor de uitvoering van de Kinderontvoeringsverdragen: het respecteren van de afspraken geformuleerd in het samenwerkingsprotocol, met name dat de partners elkaar 2x per jaar ontmoeten, zodat een structurele samenwerking kan onderhouden worden. Op die manier kan de expertise en ervaring van elkeen ertoe bijdragen dat de Belgische belangen behartigd worden in internationale en Europese projecten waarin één der partners vertegenwoordigd is; de erkenning van het Europees Netwerk van Internationale Familiebemiddelaars dat Child Focus in 2012 creëerde. Dit Netwerk stelt bemiddelaars ter beschikking die kunnen helpen wanneer ouders na een internationale kinderontvoering openstaan voor het zoeken naar een onderling akkoord. De bemiddelaars kunnen hen hierin begeleiden, rekening houdend met de internationale procedures en specifieke kenmerken van een grensoverschrijdend conflict. Child Focus vraagt dat ook de Belgische Centrale Autoriteit ouders aanmoedigt op zoek te gaan naar een onderling akkoord en hen hiervoor de diensten van het Europees Netwerk aanbiedt. dat de betrokken actoren de jaarlijkse uitvoering verzekeren van een gemeenschappelijke statistiek m.b.t. internationale kinderontvoering, als basis van een gefundeerd beleid op dat vlak. als Federale Bemiddelingscommissie: dat de Federale Bemiddelingscommissie aansluiting kan vinden bij de overlegmomenten die volgens het samenwerkingsprotocol op regelmatige basis dienen georganiseerd te worden. Aangezien Child Focus de laatste jaren maximaal investeerde in de verdere uitbouw van het bemiddelingsaanbod voor gevallen van internationale kinderontvoering, stelt dit ons in de mogelijkheid het bestaande bemiddelingsaanbod maximaal af te stemmen op de noden van de cliënten. 4 I CHILD FOCUS I MEMORANDUM 2014 I FEDERAAL

7 2.3 ASIEL EN MIGRATIE: NIET-BEGELEIDE MINDERJARIGE VREEMDELINGEN Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) vormen een zeer kwetsbare groep binnen de groep vluchtelingen, die bijzondere aandacht verdient. Zij zijn in de eerste plaats kinderen en hebben net als alle andere kinderen recht op bescherming, begeleiding en zorg. De eerste opvang voor niet-begeleide minderjarigen die ons land binnenkomen of er verblijven zonder vergezeld te zijn van een ouder of iemand die het ouderlijk gezag uitoefent en de verdere opvang van niet-begeleide minderjarige asielzoekers is een federale aangelegenheid. Child Focus komt tussen aan het einde van de keten, nl. wanneer zij verdwijnen. Om te voorkomen dat zij verdwijnen en/of het slachtoffer worden van diverse vormen van uitbuiting, is een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding noodzakelijk. Het huidige grootschalige opvangsysteem bemoeilijkt gedifferentieerde hulpverlening en zorg. Het gebrek aan aangepaste opvangplaatsen voor deze jongeren, heeft tot gevolg dat sommigen onder hen in een zeer precaire situatie terechtkomen en makkelijk ten prooi vallen van personen die hen uitbuiten voor allerlei malafide praktijken zoals drugshandel, prostitutie, zwartwerk, bedelarij, enzovoort. De verdwijningen van NBMV worden niet gecentraliseerd, gemonitord of geanalyseerd. Child Focus vraagt uitdrukkelijk: dat de aandacht voor deze problematiek niet vermindert en dat er een akkoord komt tussen het federale niveau en de gemeenschappen over een betere doorstroming en begeleiding van NBMV, zodat NBMV ongeacht hun statuut kunnen rekenen op gepaste opvang naargelang hun begeleidingsnoden. Er moet een beleid komen over de organisatie van de opvang zodat elke jongere de juiste opvang/begeleiding aangeboden krijgt. Er moeten ook buffers worden voorzien zodat men opvangpieken aankan. In het belang van deze jongeren is er nood aan afstemming van het beleid op alle niveaus: federaal, gemeenschappen en lokaal; in functie van het voorkomen van een verdwijning en het vergemakkelijken van lokalisatie van een vermiste NBMV, dat er voldoende tijd en middelen zijn voor het verzamelen van zo volledig mogelijke identificatiegegevens en informatie over de omstandigheden bij de interceptie van een NBMV op het Belgische grondgebied. Hierbij moet er bijzondere aandacht zijn voor aanwijzingen van slachtofferschap van mensenhandel en smokkel. In dit kader rekent Child Focus op een snelle landelijke uitbreiding van het samenwerkingsprotocol tussen Child Focus, politie, justitie en betrokken administraties in het kader van preventie en behandeling van verdwijningen van NBMV; CHILD FOCUS I MEMORANDUM 2014 I FEDERAAL I 5

8 registratie, monitoring en analyse van het aantal NBMV op het Belgisch grondgebied en van de verdwijningen van NBMV en de omstandigheden van hun verdwijning, zodat hiermee rekening kan worden gehouden bij de uitwerking van een beleid ter voorkoming en bestrijding van verdwijningen. Vanuit het principe dat ieder kind op een gelijke manier dient te worden behandeld, juicht Child Focus het wetsvoorstel waarbij Europese NBMV nu ook een voogd kunnen krijgen toe. Er worden evenwel nog steeds slechts oplossingen voor hen gezocht wanneer zij als kwetsbaar worden gedefinieerd. De criteria waaraan een NBMV moet voldoen om als kwetsbaar te worden gedefinieerd zijn evenwel niet uitgewerkt. Child Focus vraagt dat deze kinderen dezelfde opvang, bescherming en ondersteuning krijgen als alle andere kinderen die zich op het Belgische grondgebied bevinden en vraagt aan de minister en staatsecretaris om de Europese context mee te nemen in het uitwerken van zijn/haar beleid De verdwijning en uitbuiting van NBMV zijn geen exclusief Belgisch probleem, maar per definitie een internationaal probleem. Er ontbreekt er een coherent beleid op Europees niveau. Elke lidstaat werkt eigen beschermingssystemen uit. Child Focus vraagt dat België zijn rol als motor voor de uitwerking van een gedegen Europees beleid opneemt om dan gepast antwoord te bieden in het belang van de bijzonder kwetsbare minderjarigen en in lijn met het IVRK 5 I CHILD FOCUS I MEMORANDUM 2014 I FEDERAAL

9 2.4 STRIJD TEGEN SEKSUELE UITBUITING Child Focus vraagt alle betrokken ministers van de verschillende overheden in België om zich in te zetten voor de verdere uitvoering van het Verdrag van Lanzarote (2007) in al zijn aspecten en zo maximaal mogelijk. Dit Verdrag van de Raad van Europa is een belangrijke mijlpaal in de strijd tegen de seksuele uitbuiting van kinderen. Het legt de nadruk op preventie en bestrijding, het beschermen van de rechten van slachtoffers en het bevorderen van nationale en internationale samenwerking. Onder meer het afkondigen van twee nieuwe wetten in het Belgisch Staatsblad in april 2014, namelijk de Wet betreffende de bescherming van minderjarigen tegen benadering met als oogmerk het plegen van strafbare feiten van seksuele aard en de Wet tot wijziging van het Strafwetboek teneinde kinderen te beschermen tegen cyberlokkers, zijn in dat opzicht belangrijke stappen in de verdere uitvoering van het Verdrag. Child Focus juicht dit toe en vraagt om nu ook op dit elan door te gaan. A. Preventie Binnen haar werking rond seksuele uitbuiting stelt Child Focus alles in het werk om kinderen zowel offline (in de reële wereld) als online (op internet) zoveel mogelijk te beschermen en dit fenomeen te voorkomen. In het kader van deze activiteiten vraagt Child Focus aan de federale regering om Child Focus te erkennen als expert binnen deze materie en de volgende acties te ondernemen: in lijn met de conclusies van de European Crime Prevention Network dient een federaal coördinatiepunt opgericht te worden om alle acties (van federale, gemeenschaps- en gewestoverheden) ter bescherming van kinderen op internet (strafrechtelijk, cybercrime, mediawijsheid, opvoedingsondersteuning, onderwijs, privacy, e-commerce, fraude, ) te coördineren en een concurrentie-overschrijdende privaat-publieke samenwerking te stimuleren. De betrokkenheid van alle actoren waaronder internetproviders, mobiele telefonie, Child Focus en andere partners is hierbij cruciaal; (1) Cfr. Conclusion of the EUCPN Cybercrime expertconference - December 2010 in Brussels. er moet overheidsfinanciering voorzien worden voor de ontwikkeling én verspreiding van preventiecampagnes die Child Focus uitwerkt in samenwerking met andere relevante partners. Voor deze campagnes vertrekt Child Focus steeds vanuit een grondige analyse van de noden van de doelgroep en het zoeken naar de beste manieren om deze doelgroep te bereiken, gevolgd door de eigenlijke ontwikkeling en verspreiding van het preventiemateriaal; CHILD FOCUS I MEMORANDUM 2014 I FEDERAAL I 7

10 Om op een effectieve manier te werken aan de preventie van seksueel misbruik van kinderen, is het noodzakelijk om ook daders en potentiele daders ondersteuning te bieden. Het aanbieden van een luisterend oor, laagdrempelige begeleiding en toegang tot informatie over mogelijke behandelingen, kunnen ervoor zorgen dat deze doelgroep beter bereikt wordt en op die manier voorkomen wordt dat kinderen (opnieuw) slachtoffer worden. Child Focus vraagt ondersteuning van de oprichting van een gespecialiseerde hulplijn die daders en potentiële daders naar een ruimer hulpaanbod zowel voor volwassenen als voor minderjarigen kan doorverwijzen. Het is van essentieel belang dat er in ons land toegankelijke, betaalbare en vertrouwelijke zorg en ondersteuning voorzien wordt voor daders met een juridische maatregel, maar ook voor potentiële daders, die met pedofiele gevoelens, fantasieën of impulsen rondlopen en niet gekend zijn bij het gerecht. Zij kunnen nu te vaak nergens terecht. Uit ervaringen in het buitenland blijkt dat deze mensen met een gepast, vertrouwelijk aanbod wél bereid zijn om preventief de stap te zetten naar de hulpverlening. B. Opsporing en vervolging Ook op vlak van opsporing en vervolging dient België belangrijke stappen te ondernemen in de strijd tegen de seksuele uitbuiting van kinderen, zowel online als offline. Om een effectieve bestrijding mogelijk te maken, moeten recente wetgevende initiatieven (die een stap in de goede richting zijn) gevolgd worden door een duidelijk engagement om meer financiële middelen vrij te maken en opleiding en vorming te voorzien voor alle betrokken instanties. Child Focus vraagt dat politie en justitie op meer middelen en ondersteuning kunnen rekenen om van de bestrijding van online en offline seksuele uitbuiting een prioriteit te kunnen maken. C. Strafuitvoering In november 2012 overhandigde Child Focus een nota aan Minister van Justitie met betrekking tot de betrokkenheid van slachtoffers bij de strafuitvoering. Hoewel aan een aantal van de hierin geformuleerde eisen inmiddels tegemoetgekomen werd, ziet Child Focus nog steeds volgende belangrijke lacunes. Zo blijft er een schrijnend gebrek aan therapeutische en andere begeleiding van daders (zie supra), zowel tijdens de detentie als tijdens de voorwaardelijke invrijheidsstelling, met het oog op reïntegratie in de maatschappij en het voorkomen van recidive. 8 I CHILD FOCUS I MEMORANDUM 2014 I FEDERAAL

11 Child Focus vraagt: dat er van bij de straftoemeting duidelijk aan slachtoffers gecommuniceerd wordt vanaf welke termijn een voorwaardelijke invrijheidstelling mogelijk zal zijn; dat er geïnvesteerd wordt in begeleiding op diverse terreinen (psychotherapie, opleiding, sport, toeleiding naar werk en huisvesting ) van gedetineerden met het oog op herstel (vb. vergoeding van de slachtoffers), op de terugkeer in de maatschappij en aanvaarding door de maatschappij; dat er geïnvesteerd wordt in begeleiding van personen die voorwaardelijk in vrijheid zijn gesteld en dat de controle van de opgelegde voorwaarden gegarandeerd wordt. D. Meldpunt kinderpornografie Child Focus ontvangt jaarlijks ongeveer 1400 meldingen van mogelijke beelden van seksueel misbruikte kinderen via het burgerlijk meldpunt die integraal doorgestuurd worden naar de Centrale Dienst Mensenhandel van de Federale Politie. Child Focus is, gezien het Belgische wettelijk kader momenteel niet in de mogelijkheid om deze meldingen te screenen alvorens ze door te sturen. Vandaag heeft de Centrale Dienst Mensenhandel van de Federale Politie niet de nodige middelen om alle meldingen onmiddellijk te behandelen, waardoor een deel van het gemeld materiaal ongemoeid wordt gelaten. Daarbij komt dat er in België geen werk gemaakt wordt van de actieve verwijdering van deze beelden gezien ons politioneel / justitieel systeem administratief omslachtige en langlopende procedures vereist. Bovendien beschikken de gerechtelijke autoriteiten niet over voldoende middelen om snel alle klachten en meldingen te behandelen. Een snelle verwijdering van deze extreem gevoelige en beschadigende beelden is van onontbeerlijk belang voor de minderjarige slachtoffers. Logge procedures staan precies zo een snelle en efficiënte verwijdering in de weg. (2) Richtlijn 2011/92/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting en kinderpornografie Child Focus vraagt dat op korte termijn alles in het werk gesteld wordt om de Europese Richtlijn 2011/92/EU 2 ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting en kinderpornografie in de praktijk om te zetten. België moet dringend werk maken van enerzijds de effectieve opsporing en vervolging van producenten, verspreiders en downloaders van kinderpornografie, en anderzijds de actieve verwijdering van deze beelden van seksueel misbruik van kinderen. Child Focus stelde hieromtrent, na overleg met de Federale Politie en de Belgische Internet Service en Hosting Providers, een specifiek memorandum op waarin een actief, kosten efficiënt samenwerkingsmodel voorgesteld wordt. Verwijzend naar dit Memorandum vraagt Child Focus ondersteuning van dit samenwerkingsmodel met betrekking tot wettelijke verankering zowel als financiële ondersteuning. CHILD FOCUS I MEMORANDUM 2014 I FEDERAAL I 9

12 E. Burgerlijke partij In de strijd tegen seksuele uitbuiting vervult Child Focus de maatschappelijke rol van bewustmaking en sensibilisering. We zetten ons in voor alle kinderen, zonder onderscheid en vooroordeel, met extra aandacht voor extra kwetsbare slachtoffers. Zo wil Child Focus de vaak onbekende slachtoffers van beelden van seksueel misbruik van kinderen een stem geven en opkomen voor hun rechten. Daarom stelt Child Focus zich burgerlijke partij in zaken met betrekking tot kinderpornografie op het internet. Child Focus vraagt dat: Child Focus erkend wordt in het kader van Artikel 11, 5 van de wet van 13 april 1995 omtrent de bepalingen tot de bestrijding van mensenhandel en mensensmokkel, die toelaat dat door de Koning daartoe erkende verenigingen en de instellingen van openbaar nut in rechte op kunnen treden in alle rechtsgeschillen waartoe de betreffende wet aanleiding kan geven. Hiertoe werden door Child Focus reeds de nodige stappen ondernomen, doch tot op heden zonder gevolg; ze systematisch geïnformeerd wordt m.b.t. lopende strafprocedures in zaken van kindersekstoerisme, seksuele uitbuiting (online en offline) en kinderpornografie, teneinde via een burgerlijke partijstelling de belangen van de anonieme slachtoffers te verdedigen en aan de strijd tegen deze fenomenen zichtbaarheid te geven. 2.5 PRIVACYBELEID Hoewel de privacywet in artikel 3 6 voorziet dat Child Focus specifieke regels moet naleven bij de ontvangst, overdracht en opvolging van gegevens m.b.t. verdachte personen in dossiers van verdwijning of seksuele uitbuiting, werken we nog steeds in een juridisch vacuüm. Het dossier wordt momenteel behandeld door de FOD Justitie maar moet nog het advies krijgen van de Raad van State en de privacy commissie. Child Focus vraagt met aandrang dat dit dossier wordt opgevolgd om snel tot een KB te komen. Alleen dan heeft Child Focus de nodige juridische zekerheid om haar activiteiten te verrichten en de rechten van de burger die op haar beroep doet te vrijwaren. 10 I CHILD FOCUS I MEMORANDUM 2014 I FEDERAAL

13 3 AANDACHTSPUNT VOOR DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN 3.1 INTERNATIONALE KINDERONTVOERING DOOR OUDERS Child Focus behandelt van bij haar ontstaan dossiers internationale kinderontvoering en ondertekende hiervoor in april 1997 een samenwerkingsprotocol met als belangrijkste partners de FOD s Justitie en Buitenlandse Zaken. Sindsdien heeft Child Focus ook in deze specifieke materie ingezet op preventie en onderzoek. Child Focus hoopt de constructieve samenwerking met haar belangrijkste partners te bestendigen en verder te verdiepen. Child Focus herhaalt dan ook haar vraag tot structurele samenwerking met de betrokken diensten van de FOD Buitenlandse Zaken met betrekking tot de overlegmomenten die volgens het samenwerkingsprotocol op regelmatige basis dienen georganiseerd te worden. Aangezien Child Focus de laatste jaren maximaal investeerde in de verdere uitbouw van het bemiddelingsaanbod voor gevallen van internationale kinderontvoering, stelt dit ons in de mogelijkheid het bestaande bemiddelingsaanbod maximaal af te stemmen op de noden van de cliënten. CHILD FOCUS I MEMORANDUM 2014 I FEDERAAL I 11

14 4 AANDACHTSPUNTEN VOOR DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN 4.1 INTERNATIONALE KINDERONTVOERING DOOR OUDERS In 2010 onderzocht Child Focus het fenomeen internationale kinderontvoeringen in België. Vanuit de resultaten werden een aantal aanbevelingen geformuleerd. Eén van deze aanbevelingen, die tot vandaag niet werd gerealiseerd, is de vraag naar een veiligere manier om Kids-ID s of internationale reispaspoorten af te leveren aan minderjarigen teneinde kinderontvoeringen te helpen voorkomen. Child Focus vraagt dat de wetgeving inzake het afleveren van identiteitsdocumenten aan minderjarigen wordt aangepast zodat voor een minderjarige nog enkel een kids-id of internationaal reispaspoort kan worden afgeleverd mits de toestemming van alle personen met ouderlijk gezag. 4.2 STATISTIEKEN VERMISTE EN SEKSUEEL UITGEBUITE KINDEREN Met betrekking tot verdwijning en seksuele uitbuiting van kinderen zijn er geen betrouwbare en vergelijkbare statistische gegevens voorhanden. Het huidig registratiesysteem van politie en justitie biedt weinig specifieke informatie en inzicht in de problematiek van vermiste en seksueel uitgebuite kinderen. Daarnaast laat de wijze van registreren vrijwel geen vergelijkingen tussen de verschillende sectoren die deze problematiek behandelen toe. Child focus vraagt een continue verzameling van cijfermateriaal bij politie en justitie op een vergelijkbare wijze om verdere statistische analyse mogelijk te maken. Op die manier kunnen tendensen en trends worden ontdekt waarop kan ingespeeld worden in het kader van het voorkomen en bestrijden van deze fenomenen. 12 I CHILD FOCUS I MEMORANDUM 2014 I FEDERAAL

15 4.3 KADERNOTA INTEGRALE VEILIGHEID Het realiseren van een veilige en rechtvaardige samenleving is een complex probleem dat iedereen aangaat: de burger, private instanties, federale, regionale en lokale overheden. Vanuit haar kerntaak inzake veiligheid heeft de federale overheid dan ook sinds 2000 overkoepelende veiligheidsplannen uitgewerkt waarbij aandacht is voor preventie, reactie en nazorg, rekening houdend met internationale en Europese ontwikkelingen. De laatste kadernota liep tot 2008 en er werd een voorstel van nieuwe kadernota uitgewerkt door de betrokken beleidsdiensten. De rol van Child focus als partner voor bepaalde overheidsdiensten wordt in dit voorstel bevestigd. Helaas is deze nooit gepubliceerd. Child Focus vraagt dat het voorstel tot nieuwe kadernota integrale veiligheid wordt gevalideerd en gepubliceerd, zodat de betrokken actoren de beleidsprioriteiten kennen en hiermee rekening kunnen houden bij de opmaak van de eigen strategische en operationele plannen. CHILD FOCUS I MEMORANDUM 2014 I FEDERAAL I 13

16 Child Focus Stichting van openbaar nut Belgacom gebouw Houba- de Strooperlaan Brussel - België Tel.: +32 (2) Fax: +32 (2)

Geweld tegen kinderen

Geweld tegen kinderen Kinderrechtenforum Geweld tegen kinderen Kinderrechtencoalitie Vlaanderen vzw nr.3, 2006 G E W E L D T E G E N K I N D E R E N 27 Voorwoord Sinds de oprichting van de Kinderrechtencoalitie Vlaanderen in

Nadere informatie

OD 4.1 Van 2015 tot 2019 bevordert de Vlaamse overheid de uitbouw van veilige en duurzame verbindingsweefsels binnen (en buiten) de bebouwde kom...

OD 4.1 Van 2015 tot 2019 bevordert de Vlaamse overheid de uitbouw van veilige en duurzame verbindingsweefsels binnen (en buiten) de bebouwde kom... Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 2015-2019 Inhoudstafel Situering... 6 Een participatief proces... 10 Begrippen... 12 Doelstellingen... 13 Armoede... 18 SD 1. In 2019 is het aandeel kinderen en

Nadere informatie

Memorandum Gewestverkiezingen

Memorandum Gewestverkiezingen Memorandum Gewestverkiezingen 2009 Voorstellen met het oog op het herstellen van de voorwaarden voor menselijke waardigheid en de uitoefening van de rechten van de mens die ondermijnd worden door armoede.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 638 Mensenhandel Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 oktober 2002

Nadere informatie

DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN

DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN Vzw Steunpunt Schuldbemiddeling (eertijds STEUNPUNT - SCHULDBEMIDDELING) Centrum Kauwenberg vzw Anne DEFOSSEZ, Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling

Nadere informatie

kinderrechtencommissariaat

kinderrechtencommissariaat J kinderrechtencommissariaat aarverslag recht op spel recht op inspraak recht op onderwijs recht op bescherming recht op godsdienst en geweten recht op gezondheidszorg recht op informatie recht op opvoeding

Nadere informatie

De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren. Overall rapportage

De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren. Overall rapportage De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren Overall rapportage Integraal Toezicht Jeugdzaken Utrecht, 24 november 2009 ITJ overall rapportage 'De lokale aanpak en preventie van recidive onder

Nadere informatie

BELEIDSBRIEF. Inburgering. Beleidsprioriteiten 2005-2006

BELEIDSBRIEF. Inburgering. Beleidsprioriteiten 2005-2006 Stuk 528 (2005-2006) Nr. 1 Zitting 2005-2006 24 oktober 2005 BELEIDSBRIEF Inburgering Beleidsprioriteiten 2005-2006 ingediend door de heer Marino Keulen, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid,

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT. betreffende het EU-terugkeerbeleid

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT. betreffende het EU-terugkeerbeleid EUROPESE COMMISSIE Brussel, 28.3.2014 COM(2014) 199 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT betreffende het EU-terugkeerbeleid NL NL Deel I - Inleiding MEDEDELING BETREFFENDE

Nadere informatie

Cyber Security Strategy

Cyber Security Strategy Cyber Security Strategy BELGIUM BELGIQUE BELGIE BELGIEN 03-10-2012 Securing Cyberspace Erkennen van de cyberdreiging Verbeteren van de veiligheid Kunnen reageren op incidenten VOORWOORD De veiligheid van

Nadere informatie

Nationale strategie voor de integratie van de Roma Februari 2012

Nationale strategie voor de integratie van de Roma Februari 2012 versie 06/03/2012-1/40 BE Nationale strategie voor de integratie van de Roma Februari 2012 versie 06/03/2012-2/40 Inhoudsopgave. A. Algemene visie en doelstellingen B. Algemeen kader C. Definitie D. Roma

Nadere informatie

MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020

MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020 MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020 Isabelle Mazzara 1 Inhoudstafel Inleiding.......... 3 MANAGEMENTPLAN 1. Gevolgde werkwijze........ 6 2.

Nadere informatie

De toepassing van herstelbemiddeling binnen het strafrecht

De toepassing van herstelbemiddeling binnen het strafrecht De toepassing van herstelbemiddeling binnen het strafrecht Initiatiefnota van het lid Recourt 25 november 2014 Inleiding De laatste decennia is geprobeerd om de positie van het slachtoffer in het strafproces

Nadere informatie

Kinderhandel in Nederland

Kinderhandel in Nederland Majorie Kaandorp en Mirjam Blaak Kinderhandel in Nederland De aanpak van kinderhandel en de bescherming van minderjarige slachtoffers in Nederland UNICEF NEDERLAND DEFENCE FOR CHILDREN ECPAT NEDERLAND

Nadere informatie

Niet-begeleide. minderjarigen

Niet-begeleide. minderjarigen Niet-begeleide Niet-begeleide minderjarigen minderjarigen in België in België onthaal, terugkeer en integratie europees migratienetwerk 1 belgisch contactpunt 2 1 Het EMN heeft als doel om op het vlak

Nadere informatie

Het FEDERAAL PLAN ARMOEDEBESTRIJDING. de onmogelijkheid een juiste strijd te voeren met de verkeerde wapens

Het FEDERAAL PLAN ARMOEDEBESTRIJDING. de onmogelijkheid een juiste strijd te voeren met de verkeerde wapens Het FEDERAAL PLAN ARMOEDEBESTRIJDING of de onmogelijkheid een juiste strijd te voeren met de verkeerde wapens BAPN Belgisch Netwerk Armoedebestrijding v.z.w. Vooruitgangstraat 333/6-1030 Brussel - België

Nadere informatie

Naar een stedelijk opvangbeleid voor mensen zonder wettig verblijf

Naar een stedelijk opvangbeleid voor mensen zonder wettig verblijf Naar een stedelijk opvangbeleid voor mensen zonder wettig verblijf De8 vzw VAKA/Hand in hand Vluchtelingenwerk Antwerpen vzw - 1 Inhoudstafel Verantwoording 1. Argumenten voor een stedelijk opvangbeleid

Nadere informatie

ADVIESCOMITÉ VOOR HET KADERVERDRAG INZAKE DE BESCHERMING VAN NATIONALE MINDERHEDEN. Tweede advies over Nederland, goedgekeurd op 20 juni 2013

ADVIESCOMITÉ VOOR HET KADERVERDRAG INZAKE DE BESCHERMING VAN NATIONALE MINDERHEDEN. Tweede advies over Nederland, goedgekeurd op 20 juni 2013 Straatsburg, 20 juni 2013 Beperkte verspreiding ACFC/OP/II(2013)003 ADVIESCOMITÉ VOOR HET KADERVERDRAG INZAKE DE BESCHERMING VAN NATIONALE MINDERHEDEN Tweede advies over Nederland, goedgekeurd op 20 juni

Nadere informatie

RICHTLIJN 2012/29/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2012/29/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 14.11.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 315/57 RICHTLIJN 2012/29/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning

Nadere informatie

Strategisch plan van de Vlaamse Gemeenschap Missie, krachtlijnen, ambities, strategieën en kritische succesfactoren

Strategisch plan van de Vlaamse Gemeenschap Missie, krachtlijnen, ambities, strategieën en kritische succesfactoren Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Strategisch plan van de Vlaamse Gemeenschap Missie, krachtlijnen, ambities, strategieën en kritische succesfactoren Opdrachtgever : Voorzitter : Deelnemers :

Nadere informatie

PREVENTIE VAN KINDERMISHANDELING IN GEMEENTEN. Van papier naar werkelijkheid

PREVENTIE VAN KINDERMISHANDELING IN GEMEENTEN. Van papier naar werkelijkheid PREVENTIE VAN KINDERMISHANDELING IN GEMEENTEN Van papier naar werkelijkheid Datum: 21 mei 2014 Advies: KOM/004/2014 Gemeentelijke preventie van kindermishandeling van papier naar werkelijkheid De Kinderombudsman

Nadere informatie

Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf. Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid

Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf. Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid Foto s : imagesource CD IS191 - Dekstop Icons Photo Alto 14 - Crowds by Frédéric Cirou 2 VOORWOORD Hoewel slachtoffer

Nadere informatie

Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf. Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid

Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf. Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid Foto s : imagesource CD IS191 - Dekstop Icons Photo Alto 14 - Crowds by Frédéric Cirou 2 VOORWOORD Hoewel slachtoffer

Nadere informatie

GIDS NAAR EEN NIEUW GEESTELIJK GEZONDHEIDSBELEID VOOR KINDEREN EN JONGEREN

GIDS NAAR EEN NIEUW GEESTELIJK GEZONDHEIDSBELEID VOOR KINDEREN EN JONGEREN GIDS NAAR EEN NIEUW GEESTELIJK GEZONDHEIDSBELEID VOOR KINDEREN EN JONGEREN INLEIDING De Gids naar een betere GGZ door de realisatie van zorgcircuits en zorgnetwerken, ondertekend door de Interministeriële

Nadere informatie

NATIONAAL PROGRAMMA AMIF IDENTIFICATIE VAN DE AANGEWEZEN INSTANTIES

NATIONAAL PROGRAMMA AMIF IDENTIFICATIE VAN DE AANGEWEZEN INSTANTIES NATIONAAL PROGRAMMA AMIF IDENTIFICATIE VAN DE AANGEWEZEN INSTANTIES De bevoegde autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de beheer- en controlesystemen Autoriteit Naam van de autoriteit Hoofd van de

Nadere informatie

De ontwikkeling van indicatoren voor het reguleringsmanagement

De ontwikkeling van indicatoren voor het reguleringsmanagement De ontwikkeling van indicatoren voor het reguleringsmanagement De ontwikkeling van indicatoren voor het reguleringsmanagement D/2006/3241/197 V O O r w o o r d Als leidend ambtenaar bent u niet alleen

Nadere informatie

Recht doen aan slachtoffers

Recht doen aan slachtoffers Recht doen aan slachtoffers Datum 22 februari 2013 Status Definitief DEFINITIEF Recht doen aan slachtoffers 22 februari 2013 Colofon Afzendgegevens Directoraat-Generaal Jeugd en Sanctietoepassing Directie

Nadere informatie

VR 2014 2410 MED.0421/14

VR 2014 2410 MED.0421/14 VR 2014 2410 MED.0421/14 BELEIDSNOTA INTEGRATIE & INBURGERING 2014-2019 LIESBETH HOMANS Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke

Nadere informatie

KINDERRECHTENMONITOR - 2013 -

KINDERRECHTENMONITOR - 2013 - KINDERRECHTENMONITOR - 2013 - KINDERRECHTENMONITOR 2013 Colofon De feitelijke informatie in deze Kinderrechtenmonitor 2013 is in opdracht van de Kinderombudsman bijeengebracht door de Afdeling Jeugdrecht

Nadere informatie

NOTA het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties Ontwerp-jaarverslag van de EU over de mensenrechten

NOTA het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties Ontwerp-jaarverslag van de EU over de mensenrechten RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 september 2000 (05.10) (OR. fr,en) 11317/00 LIMITE PESC 395 COHOM 5 RELEX 32 NOTA van: aan: Betreft: het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties Ontwerp-jaarverslag

Nadere informatie