spanders Sociaal Progressief Alternatief

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "spanders Sociaal Progressief Alternatief"

Transcriptie

1 spanders Sociaal Progressief Alternatief De vernieuwing van de SP is een proces van lange duur. Twee jaar geleden waarschuwde ik al voor te hoog gespannen verwachtingen op korte termijn. Een partij grondig hervormen vraagt tijd. Dat verklaart ook waarom een deel van deze intentieverklaring voor sommigen bekend in de oren zal klinken. Dat betekent niet dat er geen nieuwe, belangrijke stappen te zetten zijn. Na twee jaren van hard werken in de paarsgroene regering en evenveel jaren van partijvernieuwing gaat het weer beter met de partij. Vanzelfsprekend is een intentieverklaring niet het geschikte medium om onze regeringsdeelname te evalueren. Maar halfweg de rit kunnen we ook niet om de feiten heen. Vriend en vijand erkennen dat de SP ers in de verschillende regeringen uitstekend werk verrichten. Onze ministers koppelen een sterke persoonlijkheid aan dossierkennis. Ze hebben een visie, ze weten waar ze heen willen: een goed en sociaal bestuur waar de mensen beter van worden. Er ging de voorbije maanden bij wijze van spreken dan ook geen dag voorbij of Johan Vande Lanotte, Frank Vandenbroucke, Luc Van den Bossche, Greet van Gool, Steve Stevaert, Renaat Landuyt en Robert Delathouwer pakten uit met concrete, tastbare maatregelen waar de mensen echt iets aan hebben. Het lijstje van hun realisaties is indrukwekkend: het Zilverfonds, de maximumfactuur in de gezondheidszorg, het armoedeplan, de werkwinkels, de inkomensgarantie voor ouderen, een sociaal rechtvaardige belastinghervorming, het gratis openbaar vervoer voor jong en oud, meer middelen voor verkeersveiligheid, de afschaffing van het kijk- en luistergeld, 500 Kwh gratis elektriciteit. Het is maar een greep uit de vele realisaties. Ook de partijvernieuwing begint zijn vruchten af te werpen. Langzaam maar zeker wint de SP weer aan aantrekkingskracht. De vernieuwing ging in de eerste plaats over inhoud. De Open Brief en het meer uitgewerkte boekje Over de Grenzen wilden een aanzet geven tot de vernieuwing van ons gedachtegoed. Ze wilden ook het debat aanzwengelen over mogelijke samenwerking met andere progressieve krachten. Dat de SP aan een grondige vernieuwing bezig is, moet ook blijken uit het politieke personeel van de partij. Een partij is een inhoudelijk project. Toch staat of valt een partij niet alleen met inhoud, maar ook met mensen. De jongste twee jaar hebben we hard gewerkt aan de noodzakelijke vernieuwing en vervrouwelijking van de partij. Van de zes nieuwe parlementsleden die de SP sinds de verkiezingen van 13 juni 99 mocht begroeten, zijn er vijf vrouwen: Kathleen Van Brempt, Fatma Pehlivan, Hilde Claes, Anne-Marie Baeke en Els Haegeman. De zesde volksvertegenwoordiger is een jonge man: Peter De Ridder. De nieuwe regeringscommissaris is een vrouw: Greet 1

2 van Gool. En Monica De Coninck leidt sinds april in Antwerpen het grootste OCMW van het land. Als eerste vrouw in de geschiedenis van de stad. Kortom, de voorbije twee jaar gingen binnen de SP zeven van de acht te begeven belangrijke mandaten naar vrouwen. Dat is een unicum in de annalen van onze partij. Of de kiezer het vernieuwingswerk in regering en partij weet te waarderen, kunnen we vandaag nog niet zeggen. Maar er zijn gunstige tekenen. De opiniepeilingen tonen alvast een duidelijk opwaartse lijn. De SP doet het, met zeventien procent in de recentste en meest betrouwbare peiling, volle twee procent beter dan bij de verkiezingen van Ook bemoedigend is dat in het lijstje van de twintig populairste Vlaamse politici niet minder dan zeven SP ers voorkomen. Zo n luxe hebben we lang niet meer gekend. S terke prestaties in de regering en hoopvolle maar nog broze signalen rond de partij maken sommigen onder ons weer zelfgenoegzaam. Ze denken dat we er al zijn en ze zouden willen dat we liever vandaag dan morgen de vernieuwing van de SP zouden stopzetten. Ze dwalen. De gunstige signalen moeten ons er, integendeel, toe aanzetten om met nog meer energie en overtuiging verder te gaan. We moeten de komende jaren niet zelfvoldaan beginnen uitbollen, maar juist een tandje bijsteken en het tempo opvoeren. We moeten de moed hebben om de SP versneld te vernieuwen en de partij op korte termijn nog ingrijpender te veranderen. De SP moet als een heel andere, een veel opener partij naar de verkiezingen van 2003 gaan. In de belangrijke overgangsperiode waarin we ons nu bevinden, mogen we ons niet verliezen in oeverloze interne debatten. Daar wordt de partij niet beter van en de buitenwereld heeft er helemaal geen boodschap aan. We moeten de komende twee jaar van een nog te veel in zichzelf gekeerde SP een open en naar buiten gerichte partij maken. We moeten ons minder met onszelf en veel meer met de samenleving bezighouden. We zijn er voor de mensen, niet voor onszelf. Dat is ongetwijfeld één van de grootste, zo niet de grootste uitdaging voor de nieuwe SP. D e leden moeten beseffen hoe belangrijk de vernieuwing voor de toekomst van de partij is. Ze moeten die vernieuwing mee dragen en uitdragen. Dat is cruciaal. Maar vanzelfsprekend moet ook de kiezer weten dat de nieuwe SP die in 2003 aan de verkiezingen deelneemt, een andere partij is. Daarom stel ik voor om met een veranderde, vernieuwde naam aan de eerstvolgende verkiezingen deel te nemen: spa 2

3 spa staat, eenvoudig, voor SP Anders. Niets meer, maar ook niets minder. Het is een naam met een duidelijke verwijzing naar de SP van vandaag. Hij bevestigt de band met onze geschiedenis, want onze doelstellingen blijven ongewijzigd. Niemand twijfelt aan de waarden die de partij verdedigt. We drijven op dezelfde verontwaardiging over sociale ongelijkheid waaruit destijds het socialisme is gegroeid. Dat is dus geen reden om onze naam te wijzigen. We hebben wel een aangepaste naam nodig om duidelijk te maken dat we ons gedrag willen veranderen. In een periode waarin de meeste politieke partijen naar het centrum opschuiven, is er ook in Vlaanderen nood aan een grote, linkse politieke partij. spa moet zo n open, linkse partij zijn, waar iedereen welkom is die onze doelstellingen onderschrijft. De nieuwe naam drukt dus onze vastberadenheid uit om op een andere manier aan politiek te doen. spa moet staan voor een partij met een sterk en hedendaags sociaal-democratisch programma. De centrale idee van dit programma formuleerde ik al in mijn eerste intentieverklaring van twee jaar geleden en scherpte ik verder aan in de Open Brief. Het gaat om het realiseren van een samenleving waarin iedereen gelijke kansen heeft om zich te ontplooien en de verantwoordelijkheid om die kansen daadwerkelijk te benutten. Een politiek programma dat onze centrale waarde vandaag geloofwaardig wil uitdragen moet per definitie een breed programma zijn. We moeten dus verder kijken dan de thema's waarop de SP zich traditioneel profileert, zonder deze klassieke thema s te lossen. Het spreekt voor zich dat werk, sociale zekerheid en gezondheid van groot belang blijven voor een moderne sociaal-democratische partij. Maar we moeten, bijvoorbeeld, ook onze visie op de sociale zekerheid verder durven aanpassen. De sociale zekerheid moet evolueren van een systeem dat mensen schadeloosstelt voor gemiste kansen, naar een systeem dat bijkomende en betere kansen creëert. Vandaag zijn er, los van de klassieke sociale thema s, veel andere beleidsdomeinen die minstens evenveel en soms zelfs meer invloed hebben op de kansen die iemand krijgt in onze samenleving. Daarom moeten we onze visie op onderwijs en levenslang leren, huisvesting, mobiliteit, de combinatie van werk en gezin, leefmilieu of politieke participatie permanent blijven vernieuwen. Daarom ook moeten we weer veel meer aandacht hebben voor thema's die we de jongste tijd hebben verwaarloosd. Ik denk hier in de eerste plaats aan cultuur en de internationale dimensie van de sociaal-democratie. spa wil zelf mee de politieke agenda bepalen. We willen niet alleen verdedigen wat we dikwijls na moeizame strijd hebben verworven. We willen ook nieuwe thema s aanreiken, snel registreren wat er bij de mensen leeft en daar moderne sociaaldemocratische antwoorden op geven. Kortom, spa wil een offensieve ploeg zijn. Daarom moeten we, in de lijn van het Toekomstcongres van 1998, permanent ons roodgroen en toekomstgericht programma blijven hernieuwen. Een moderne sociaal-democratische partij wil vooral klare doelstellingen formuleren. Ze klampt zich niet vast aan middelen uit het verleden. De nieuwe SP mag dan ook niet de blinde verdediger zijn van het onveranderbare verleden, maar moet voortdurend een visie op heden en toekomst blijven ontwikkelen. We moeten dus ook niet koste wat kost elk overheidsoptreden verdedigen, maar op een pragmatische manier afwegen op welke manier we op lange termijn de beste 3

4 resultaten kunnen halen. Dat kan met de overheid, dat kan ook door het vrij initiatief kansen te geven, dat kan ook door overheid en privé-sector samen te laten werken. Dat we niet langer de onvoorwaardelijke verdediger zijn van de overheid, betekent niet dat we van de weeromstuit even blind in de vrije markt zouden geloven. De zuivere vrije markt is een slecht model en niet geschikt om onze doelstelling te realiseren: een meer rechtvaardige wereld met gelijke kansen op ontplooiing voor iedereen. De a van spa staat dus ondubbelzinnig voor anders. Maar omdat het in de politiek om mensen gaat, willen we ook andere mensen aantrekken. Met spa willen we ons toekomstgericht programma niet op eigen kracht ontwikkelen en uitvoeren. Iedereen die zich herkent in het gedachtegoed van de sociaal-democratie is welkom om samen onze doelstellingen te realiseren. De vernieuwde SP blijft een ledenpartij. De ledenbeweging is onze rijkdom. Een ledenpartij creëert een sociaal weefsel en een ontmoetingsplaats voor gelijkgezinden die ook buiten verkiezingstijd aan de continuïteit en de uitbouw van de partij werken. Maar tegelijk willen we een open partij zijn, een partij die durft samen te werken met mensen die geen lid zijn van de afdeling. Vandaag schrikken we nog te veel mensen af die het eigenlijk met onze doelstellingen en onze inhoudelijke keuzen eens zouden moeten zijn. Die gelijkgezinden botsen te vaak op gesloten deuren. Ze voelen zich niet welkom. Openheid moet een evidentie zijn. Openheid moet ook de rode draad zijn in onze werking, ons programma en onze lijstvorming. Openheid loont ook, want in de gemeenten waar we ramen en deuren al hebben opengegooid, doet de partij het doorgaans beter dan waar de SP een gesloten, in zichzelf gekeerd bastion is gebleven. Hasselt is daarvan het beste voorbeeld. Daar gingen we al anders, met anderen en zelfs onder de naam spa naar de verkiezingen. Onze openheid en onze bereidheid tot samenwerking kunnen misschien ook tot meer leiden, tot een alliantie, een gemeenschappelijke lijst met anderen. In het tijdvak waarin we leven, is het politieke veld voortdurend in beweging. Geen enkele politieke partij en dus ook de SP niet kan het commando geven tot de operatie politieke herverkaveling. Laat staan dat de SP of een andere politieke partij zouden kunnen bepalen hoe die herverkaveling er zou moeten uitzien. Wat we wel kunnen, is duidelijk maken dat we als spa bereid zijn om mee te bouwen aan een sociaal progressief alternatief, aan een grote linkse formatie die kan wegen op het beleid. Mogelijke medestanders moeten ook weten dat we een duidelijke visie hebben, maar dat we de waarheid niet in pacht hebben. We hebben ook niet de pretentie om te eisen dat wie met ons wil samenwerken, zijn eigenheid moet verloochenen. Integendeel. Een alliantie levert pas een meerwaarde op als elke partner zijn eigenheid kan behouden. Samenwerken met zichzelf is geen kunst. Samenwerken met anderen is veel moeilijker. Het vraagt openheid, bescheidenheid en luisterbereidheid. Die kwaliteiten kan en moet spa opbrengen. spa moet ook staan voor een andere manier om met de mensen in de partij om te gaan. Gelijke kansen voor vrouwen, ouderen en jongeren, allochtonen vormen daarbij het uitgangspunt. Bij de verkiezingen van 2003 moet de rits op de kandidatenlijsten de regel en niet de uitzondering zijn. We moeten als spa open lijsten durven op te stellen. Vanzelfsprekend is er ruim plaats voor onze eigen leden. 4

5 Maar we moeten ook op zoek gaan naar mensen met talent en inzet, die niet binnen de eigen structuren actief zijn. Bovenal moeten we de lijsten samenstellen met het oog op electoraal succes. Dat electoraal succes moeten we vervolgens proberen om te zetten in politieke macht. Onze lijstvorming moet dus veel minder rekening houden met het behoud van één of ander mandaat en dus met de macht van één of ander individu. We moeten kiezen voor kwaliteit en populariteit. Die twee zijn overigens best verzoenbaar onze toppolitici zijn daarvan het levende bewijs. Maar dat betekent wel dat, waar nodig, de nationale partijleiding een rol zal moeten spelen bij de lijstvorming. Ook dat is anders. spa heeft dus de ambitie om op korte termijn te komen tot een sterk sociaal progressief alternatief, dat uitgroeit tot een leidende politieke kracht in Vlaanderen. Dat vergt een grote inzet van iedereen. 5

6 Uitgangspunten zijn duidelijk: Gelijke kansen op ontplooiing voor iedereen. Deze gelijke kansen slaan op alle beleidsterreinen, niet alleen het sociale. De doelstellingen zijn links-radicaal, de middelen eigentijds en niet dogmatisch. Een open werking en dus een intense samenwerking met gelijkgezinden, ook van buiten de eigen partij. Deze uitgangspunten zijn vandaag de leidraad van ons werk in de regering. Het volgend jaar moeten we ze concretiseren in een geactualiseerd programma waarmee we in 2003 naar de kiezer gaan. O m de slagkracht van spa te vergroten, moeten we onze statuten drastisch wijzigen. Dat is ogenschijnlijk een wat saaie aangelegenheid, maar wel van het grootste belang. We moeten de fusie van de federaties rondmaken. De federaties die nu arrondissementeel zijn gestructureerd, worden provinciaal georganiseerd en zo aangepast aan de mogelijke nieuwe kiesomschrijvingen. Met een betere inzet van de middelen kunnen zulke provinciale federaties ook de werking van de afdelingen versterken. Voorts pleit ik voor een nieuwigheid in de statuten. Ik ben voor de komst van een ondervoorzitter, die van het andere geslacht moet zijn dan de voorzitter. Op die manier vergroot de kans dat de twee geslachten ook echt gelijke kansen krijgen in onze partij. Ten slotte moeten we er voor zorgen dat alle afdelingen, ook de kleinste, stemrecht krijgen op onze congressen. D e vernieuwing van de SP is op de goede weg, maar lang niet afgerond. De komende maanden en jaren moeten we spa, SP Anders, vorm geven. Met spa willen we een hedendaagse vooruitstrevende groene en sociale partij uitbouwen. Die kan naadloos aansluiten bij de lange traditie van onze socialistische beweging. Het woord spa zelf verwijst trouwens naar de naam die de partij de jongste 25 jaar heeft gedragen. Maar spa moet tegelijk door houding en gedrag aan iedereen in Vlaanderen duidelijk maken dat er een andere wind waait. Dat er een andere SP is ontstaan. Een partij die voldoende aantrekkelijk is voor wie nu inhoudelijk op dezelfde lijn zit, maar de stap niet kan of wil zetten omdat de partij onvoldoende openstaat voor de buitenwereld. Met spa moeten we gelijkgezinde mensen in een sterke linkse alliantie kunnen groeperen om zwaarder op het beleid te wegen. Aan dat sociaal progressief alternatief wil ik de komende periode als voorzitter werken. 6

ampersand christendemocratie in de samenleving SPECIALE EDITIE - ONZE IDEOLOGIE

ampersand christendemocratie in de samenleving SPECIALE EDITIE - ONZE IDEOLOGIE ampersand SPECIALE EDITIE - ONZE IDEOLOGIE verantwoordelijke uitgever: Jonathan cardoen - Wetstraat 89-1040 Brussel - Fax:02/238 38 60 - email: leden@cdenv.be christendemocratie in de samenleving verbinden

Nadere informatie

Kom in de stemming! Met je klas naar het Vlaams Parlement

Kom in de stemming! Met je klas naar het Vlaams Parlement Kom in de stemming! Met je klas naar het Vlaams Parlement Brochure voor de leraar van het secundair onderwijs 2 Kom in de stemming Welkom U hebt een bezoek aan het Vlaams Parlement vastgelegd: van harte

Nadere informatie

Mijn naam is Sam VOETEN en ik ben kandidaat-voorzitter voor JONGCD&V Nationaal.

Mijn naam is Sam VOETEN en ik ben kandidaat-voorzitter voor JONGCD&V Nationaal. Mijn naam is Sam VOETEN en ik ben kandidaat-voorzitter voor JONGCD&V Nationaal. Als gedreven basketballer weet ik dat niet alleen de gestalte en het volume het verschil maken. Winnen doe je immers nooit

Nadere informatie

Er is iets veranderd in Antwerpen (1)

Er is iets veranderd in Antwerpen (1) Er is iets veranderd in Antwerpen (1) Interview met Peter Mertens Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober jongstleden scoorde PVDA+ verrassend goed. Met bijna 8% van de stemmen en 4 zetels van

Nadere informatie

BESTUURSVERKIEZINGEN. Gezocht: bestuur en AV-leden 2014-2015. België-Belgique P.B. 1099 Brussel x 1/1733 P. 702025 Afgiftekantoor Brussel x

BESTUURSVERKIEZINGEN. Gezocht: bestuur en AV-leden 2014-2015. België-Belgique P.B. 1099 Brussel x 1/1733 P. 702025 Afgiftekantoor Brussel x Dit is een uitgave van Jongsocialisten vzw Grasmarkt 105/44, 1000 Brussel - VU: Sanne Doms België-Belgique P.B. 1099 Brussel x 1/1733 P. 702025 Afgiftekantoor Brussel x BESTUURSVERKIEZINGEN Gezocht: bestuur

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

Chief of Mission IOM in Nederland

Chief of Mission IOM in Nederland MIGRATIE INFO NUMMER 4 15e JAARGANG december 2009 migratie en religie, cultuur en traditie _ Hoe belangrijk zijn religie, cultuur en traditie voor de migrant en de samenleving? Wat is de rol van religieuze

Nadere informatie

Met vrijwilligers blijf je bezig

Met vrijwilligers blijf je bezig Met vrijwilligers blijf je bezig Handleiding bij het spel - Voor jeugdhuizen van Formaat - HANDLEIDING JEUGDHUIZEN 1 Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen met uitdrukkelijke bronvermelding. november

Nadere informatie

de mens, onze maat inleiding in de politiek waar christendemocratie voor staat.

de mens, onze maat inleiding in de politiek waar christendemocratie voor staat. de mens, onze maat de mens, onze maat inleiding in de politiek waar christendemocratie voor staat. De mens is de maat van ons politiek denken en handelen. Elke mens is uniek. Elke mens telt. Maar hoe uniek

Nadere informatie

265 ORGANISATIES IN 96 LANDEN

265 ORGANISATIES IN 96 LANDEN 1 NIET ALLE ONDERNEMINGEN ZIJN COÖPERATIES. MAAR ALLE COÖPERATIES ZIJN WEL DEGELIJK ONDERNEMINGEN. De coöperatieve onderneming bestaat in alle maten en vormen en is actief in de meest uiteenlopende domeinen.

Nadere informatie

Politiek gaat over de mensen sp.a - beginselprogramma

Politiek gaat over de mensen sp.a - beginselprogramma Politiek gaat over de mensen sp.a - beginselprogramma Twaalf keer gelijke kansen 1. Alle mensen verdienen een toekomst. Voor ons is het dat wat telt. Wij willen voor iedereen dezelfde kansen op een goede

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

het persoonlijk ontwikkelingsplan zestor

het persoonlijk ontwikkelingsplan zestor arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo Handreiking HET PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN ondersteuning bij de invoering van het Persoonlijk Ontwikkelingsplan 1 2 Handreiking HET PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN

Nadere informatie

VOORSTEL VAN STRATEGIE VOOR DE VERSTERKING VAN DE VIA-TRANSITIES

VOORSTEL VAN STRATEGIE VOOR DE VERSTERKING VAN DE VIA-TRANSITIES VOORSTEL VAN STRATEGIE VOOR DE VERSTERKING VAN DE VIA-TRANSITIES De Raad van Wijzen 27 maart 2014 Inhoud Managementsamenvatting... 6 Inleiding... 6 Transversaliteit in bestuur, organisatie, processen

Nadere informatie

COV-congres 23 november 2013 Toespraak Marc Leemans

COV-congres 23 november 2013 Toespraak Marc Leemans COV-congres 23 november 2013 Toespraak Marc Leemans Beste vrienden en vriendinnen van het COV, mijn felicitaties voor dit Congres. Voor uw congresthema, dat de wijze waarop jullie communiceren voorop stelt.

Nadere informatie

9 Wet studievoorschot hoger onderwijs

9 Wet studievoorschot hoger onderwijs 9 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering

Nadere informatie

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie

www.s-p-a.be sp.a-afdeling Zomergem Sociaal huis breidt uit We betalen ons blauw! Primeur in Zomergem PAGINA PAGINA PAGINA voorjaar 2011

www.s-p-a.be sp.a-afdeling Zomergem Sociaal huis breidt uit We betalen ons blauw! Primeur in Zomergem PAGINA PAGINA PAGINA voorjaar 2011 www.s-p-a.be sp.a-afdeling Zomergem voorjaar 2011 Sociaal huis breidt uit 03 06 Ivo Mechels van 11 Meer privacy voor OCMW-klanten is één van de aandachtspunten van dit project. We betalen ons blauw! De

Nadere informatie

OUDERCRÈCHES: HET VOORDEEL VAN DE THUISMATCH

OUDERCRÈCHES: HET VOORDEEL VAN DE THUISMATCH OUDERCRÈCHES: HET VOORDEEL VAN DE THUISMATCH Een interview met Lieve Jacobs en Ellen Rutgeerts Stéphanie DE SMET 1 2012 is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot het Internationaal Jaar van de Coöperaties.

Nadere informatie

Niemand kan het. alleen!

Niemand kan het. alleen! Niemand kan het alleen! 1 Niemand kan het alleen! 2 1 Voorwoord In Nederland werken we met veel partijen hard aan de toekomst van de jeugd. We bouwen aan goed onderwijs, toegankelijke jeugdzorg, jeugdbeleid

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Er is iets veranderd in Antwerpen (2)

Er is iets veranderd in Antwerpen (2) Er is iets veranderd in Antwerpen (2) Interview met Meyrem Almaci Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober jongstleden scoorde PVDA+ verrassend goed. Met bijna 8% van de stemmen en 4 zetels van

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Waarderen. Mensen. Verbondenheid. Inspireren. Delen. Goede Dingen. Leider. Missie. Empathie. Erkennen. Peter van Dam

Waarderen. Mensen. Verbondenheid. Inspireren. Delen. Goede Dingen. Leider. Missie. Empathie. Erkennen. Peter van Dam Waarderen ESSENTIES Zingeving LEIDERSCHAP Delen Goede Dingen Missie Verbondenheid Resultaatgericht Bewustzijn VAN Inspireren Visie Leider Samen Empathie Erkennen Mensen Peter van Dam Versie 2, Februari

Nadere informatie

CHANGE READINESS INVENTORY

CHANGE READINESS INVENTORY CHANGE READINESS INVENTORY INHOUDSOPGAVE Achtergrond en inhoud Kottermodel Inleiding Inzet en toepassing Leeswijzer Score en kleuraanduiding Interpretatie van de score Gemiddelde Terugkoppeling Interventies

Nadere informatie

Waarde-volle zorg 01

Waarde-volle zorg 01 Waarde-volle zorg 01 02 Waarde-volle zorg Waarde-volle zorg 03 04 Waarde-volle zorg Gezondheidszorg moet gaan doen wat het woord zegt Gezondheidszorg moet gaan doen wat het woord zegt. Dat betekent dat

Nadere informatie

Moraal kan ook zonder religie

Moraal kan ook zonder religie Geloof en politiek (4) Moraal kan ook zonder religie marijke linthorst 62 Er gaan, ook binnen de PvdA, steeds meer stemmen op om het geloof een grotere plaats te geven in het publieke domein. Zo hekelde

Nadere informatie

Tijd voor de toekomst

Tijd voor de toekomst A D V i e s & o p l e i d i n g e n nummer 4, najaar 2013 Tijd voor de toekomst case uitgelicht Medezeggenschap in ontwikkeling OR Yulius werkt hard aan eigen ontwikkeling Wet op de Ondernemingsraden De

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van Erik Greven Organisatieadvies te Voorhout. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Bewonersparticipatie van de 21 ste eeuw

Bewonersparticipatie van de 21 ste eeuw Bewonersparticipatie van de ste eeuw Voor professionals van gemeenten en maatschappelijke organisaties & Voor burgers, bewoners en klanten van maatschappelijke organisaties Colofon We bedanken iedereen

Nadere informatie