Advies. over het ontwerp van kaderdecreet Vlaamse ontwikkelingssamenwerking

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Advies. over het ontwerp van kaderdecreet Vlaamse ontwikkelingssamenwerking"

Transcriptie

1 Brussel, 5 juli _Advies_kaderdecreet_Vlaamse_ontwikkelingssamenwerking Advies over het ontwerp van kaderdecreet Vlaamse ontwikkelingssamenwerking

2 1. Inleiding Op 24 mei 2006 heeft Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands beleid, Media en Toerisme advies gevraagd aan de SERV over het ontwerp van kaderdecreet inzake ontwikkelingssamenwerking. Het kaderdecreet geeft een wettelijke fundering aan de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking die sinds 1999 een afzonderlijke bevoegdheid is binnen de Vlaamse regering. In het kaderdecreet worden de visie, doelstellingen, criteria, instrumenten en evaluatiemechanismen vastgelegd. Voorafgaand aan het advies wijst de SERV erop dat reeds eerder een advies over een voorstel van kaderdecreet Vlaamse ontwikkelingssamenwerking werd verstrekt op 4 maart 2004 op verzoek van de Voorzitter van het Vlaamse Parlement. In 2004 namen de sociale partners de tijd om wat dieper in te gaan op hun visie en engagement inzake de ontwikkelingssamenwerking. Het was immers de eerste keer dat er een formeel advies over ontwikkelingssamenwerking voorlag en de SERV achtte het noodzakelijk het signaal te geven dat er een eensgezind standpunt was over ontwikkelingssamenwerking en solidariteit in het kader van de Noord-Zuid werking. Voor meer detail over de visie van de Vlaamse sociale partners die in fundamenteel opzicht dezelfde is gebleven, verwijst de SERV naar zijn advies van 4 maart 2004 (cf. bijlage). Het SERV advies over het thans voorliggende kaderdecreet bestaat uit 2 delen: de algemene bedenkingen bij het kaderdecreet en de artikelsgewijze bespreking. 2. Algemene bedenkingen bij het kaderdecreet 2.1. Vlaamse ontwikkelingssamenwerking: geen alleenstaand beleid De keuze voor een kaderdecreet wordt uitvoerig gemotiveerd in de memorie van toelichting. Belangrijke argumenten zijn onder andere: de grotere stabiliteit door de decretale verankering met daaraan gekoppeld aan de nodige flexibiliteit. Met het oog op de toekomst, namelijk een stijging van de middelen voor het Vlaamse ontwikkelingssamenwerking en een mogelijke transfer van middelen door de uitvoering van de defederalisering, zal het kaderdecreet de basis vormen voor een verdere uitbouw en is het aangepast aan nieuwe ( internationale zowel als Vlaamse) inzichten en initiatieven. 2

3 De SERV herinnert eraan dat het landschap van de ontwikkelingssamenwerking (internationaal, Europees, federaal en binnen Vlaanderen) overlappingen en dubbelwerk kan doen vermoeden. Vanuit Vlaanderen moet men de uitdaging opnemen om verspilling van beperkte middelen tegen te gaan en opbod te vermijden. De Vlaamse overheid moet dan ook goed voorbereid zijn om het debat aan te gaan en de defederalisering te anticiperen Sociaal overleg: een belangrijk thema De grondidee van de gemeenschappelijke visie van de Vlaamse sociale partners is dat een evenwichtig socio-economisch beleid de basis vormt voor het welzijn en de welvaart van de bevolking in de ontwikkelingslanden en dat sociale partners van zowel het zuiden als van het noorden daarbij een cruciale rol te spelen hebben. De Vlaamse sociale partners zijn verheugd dat het ontwerp van kaderdecreet de zogenaamde vierde pijler erkent als partner in de Noord Zuid samenwerking. Los van de erkenning van de vierde pijler en verwijzingen naar de duurzame ontwikkeling betreurt de SERV dat de aandacht voor de sociaal-economische ontwikkeling en voor het sociaal overleg niet langer meer expliciet is terug te vinden in tekst van het kaderdecreet. Dit is jammer want de internationale trend, vooral in de vernieuwende vormen van ontwikkelingssamenwerking, gaat meer en meer in de richting van multistakeholderschap en aandacht voor PPS-partnerschappen. Aangezien het om een kaderdecreet gaat stelt de SERV voor om dit bij te sturen en zeker bij de uitvoering garanties in te bouwen voor een volwaardig sociaal-economisch luik, inclusief het sociaal overleg. De definitie van duurzame ontwikkeling kan hiertoe alvast als kapstok dienen (cf. artikel 2 3 ) Indirecte samenwerking: onduidelijkheden in het kaderdecreet De SERV staat volledig achter het concentratiebeleid dat in het kaderdecreet wordt vooropgesteld als één van de basisvoorwaarden voor de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking. De beperkte middelen moeten efficiënt worden ingezet en versnippering absoluut vermeden. De SERV zou het evenwel betreuren dat de concentratie de indirecte samenwerking zou hypothekeren. Omdat de mogelijkheid bestaat dat de indirecte samenwerking in de toekomst (geheel of gedeeltelijk) wordt overgedragen aan de gemeenschappen vraagt de SERV dat het kaderdecreet hierop anticipeert en de bewegingsvrijheid van de indirecte actoren niet ongewild aan banden legt. 3

4 2.4. Overleg met de sociale partners: een meerwaarde De SERV is tevreden dat het ontwerp van kaderdecreet op verschillende plaatsen aangeeft open te staan voor dialoog met de actoren van het middenveld. In het kaderdecreet is er een verwijzing naar de Strategische adviesraad (landenstrategienota s) en verklaart de memorie van toelichting dat er bewust gekozen wordt voor één SAR Internationaal Vlaanderen. De memorie licht verder toe dat de keuze voor een brede samenstelling van de SAR Buitenlands beleid, Buitenlandse Handel, Internationale Samenwerking en Toerisme wordt ingegeven door de zorg voor beleidscoherentie en de geïntegreerde benadering van het internationale optreden van de Vlaamse overheid. Zonder uitspraak te willen doen over de samenstelling van de SAR, herhaalt de SERV (cf. Advies 2004) dat het vanzelfsprekend is dat de vakbonden en de werkgeversorganisaties in het kader van ontwikkelingssamenwerking betrokken partij zijn en dus advies moeten kunnen verlenen over deze materie. De SERV vraagt zich overigens af of de verschillende beleidsdomeinen in deze SAR voldoende aan bod zullen kunnen komen. 3. Artikelsgewijze bespreking artikel 2 definities 2 3 De definitie van duurzame ontwikkeling luidt als volgt: ontwikkeling die voorziet in de behoeften van het heden zonder de mogelijkheden tot behoeftevoorziening van de toekomstige generaties in gevaar te brengen waarbij aandacht gegeven wordt aan de sociale, ecologische, de participatieve en de economische dimensie. De SERV merkt op dat het kaderdecreet afwijkt van de gebruikelijke definitie van duurzame ontwikkeling die enkel de economische, sociale en ecologische dimensie bundelt. In dit artikel wordt aan de klassieke dimensies een vierde dimensie toegevoegd, namelijk de participatieve. De SERV vindt dit niet bevorderlijk voor de duidelijkheid van de definities en pleit eerder voor het behoud van de internationaal aanvaarde definitie van duurzame ontwikkeling. Hij vraagt zich bovendien af wat precies bedoeld wordt met de participatieve dimensie en stelt voor om capaciteitsopbouw en democratische ontwikkelingen elders op te nemen in het kaderdecreet. Artikel 5 voorwaarden 5 2 De definitie van ongebonden hulp luidt als volgt: de financiële middelen die, in welke vorm ook, verstrekt worden in het kader van de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking zijn vrij van enige verplichting tot besteding in goederen of diensten uit Vlaanderen. 4

5 In de memorie van Toelichting wordt uitgelegd dat de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking de eigen agenda niet opdringt en dat de richtlijnen van OESO/DAC in verband met ongebonden hulp zullen worden gerespecteerd. De SERV sluit zich aan bij het principiële uitgangspunt van de ongebonden hulp aan de Minst Ontwikkelde landen (MOL). Voor de andere ontwikkelingslanden verwijst de SERV naar zijn advies van 4 maart 2004 dat dieper ingaat op het tegengestelde beleid inzake gebonden hulp tussen Vlaanderen en onze belangrijkste handelspartners en de negatieve gevolgen ervan voor de Vlaamse bedrijven. Artikel 9 Sectorale afbakening De verschillende sectorale thema s worden in overleg met het partnerland afgebakend. De SERV vindt dit een goede keuze want een beperking hoort niet thuis in een kaderdecreet. Wel moet verder uitgeklaard worden hoe de sectorale afbakening zich verhoudt tot de indirecte ontwikkelingssamenwerking. Artikel 10 Transversale thema s Gender, HIV/AIDS en duurzame ontwikkeling zijn de drie transversale thema s. De SERV vraagt zich af hoe deze in praktijk zullen moeten worden toegepast en of deze steeds in alle vormen van ontwikkelingssamenwerking moeten aan bod komen. Zonder afbreuk te willen doen aan de huidige urgentie vraagt de SERV zich af of de vastlegging van een beperkt aantal thema s in een kaderdecreet de flexibiliteit ervan niet in het gedrang kan brengen. Daarom stelt de SERV voor dat de transversale thema s bij het aantreden van de Vlaamse Regering worden vastgelegd en/of bevestigd in de beleidsnota. Artikel 13 Landenstrategienota De SERV vindt dat de beleidsdialoog ter voorbereiding van de landenstrategienota s zowel met het partnerland als in Vlaanderen op een evenwichtige manier moet worden ingevuld en wijst op de voordelen van een proactieve aanpak. Artikel 23 0,7% norm De SERV ondersteunt deze betrachting die nu decretaal wordt vastgelegd. 5

Brussel, 22 oktober _Ontwerpadvies_decreet_ontwikkelingseducatie. Advies. over het ontwerpdecreet inzake ontwikkelingseducatie

Brussel, 22 oktober _Ontwerpadvies_decreet_ontwikkelingseducatie. Advies. over het ontwerpdecreet inzake ontwikkelingseducatie Brussel, 22 oktober 2003 102203_Ontwerpadvies_decreet_ontwikkelingseducatie Advies over het ontwerpdecreet inzake ontwikkelingseducatie Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 1.1. Doelstellingen van het beleid

Nadere informatie

Advies. over het voorontwerp van decreet inzake convenants gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking

Advies. over het voorontwerp van decreet inzake convenants gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking Brussel, 20 november 2003 11202003_Advies_convenants_gemeentelijke_ontwikkelingssamenwerking Advies over het voorontwerp van decreet inzake convenants gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking Inleiding

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie

Advies. Voorontwerp van decreet houdende wijziging van decretale bepalingen inzake wonen als gevolg van het bestuurlijk beleid

Advies. Voorontwerp van decreet houdende wijziging van decretale bepalingen inzake wonen als gevolg van het bestuurlijk beleid Brussel, 9 november 2005 091105_ Advies Voorontwerp van decreet houdende wijziging van decretale bepalingen inzake wonen als gevolg van het bestuurlijk beleid Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Advies...

Nadere informatie

Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO. Advies. Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling

Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO. Advies. Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO Advies Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling 1. Inleiding Op 8 juni 2009 werd de SERV om advies gevraagd over de fiches ter invulling

Nadere informatie

Kaderconventie van de Raad van Europa over de bijdrage van cultureel erfgoed aan de samenleving, opgemaakt in Faro op 27 oktober 2005

Kaderconventie van de Raad van Europa over de bijdrage van cultureel erfgoed aan de samenleving, opgemaakt in Faro op 27 oktober 2005 Sectorraad Kunsten en Erfgoed Kaderconventie van de Raad van Europa over de bijdrage van cultureel erfgoed aan de samenleving, opgemaakt in Faro op 27 oktober 2005 Advies 2010/2 (SARiV) Advies 243-05 (SARC)

Nadere informatie

betreffende onderwijs in ontwikkelingssamenwerking

betreffende onderwijs in ontwikkelingssamenwerking ingediend op 439 (2014-2015) Nr. 1 16 juli 2015 (2014-2015) Voorstel van resolutie van Ingeborg De Meulemeester, Sabine de Bethune, Herman De Croo, Tine Soens en Wouter Vanbesien betreffende onderwijs

Nadere informatie

over het Besluit van de Vlaamse Regering ter uitvoering van het decreet algemeen welzijnswerk

over het Besluit van de Vlaamse Regering ter uitvoering van het decreet algemeen welzijnswerk Advies over het Besluit van de Vlaamse Regering ter uitvoering van het decreet algemeen welzijnswerk Brussel, 25 april 2013 SARWGG_ADV_20130425_BVR_AWW Strategische Adviesraad Welzijn Gezondheid Gezin

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid

ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid Stuk 825 (2005-2006) Nr. 1 Zitting 2005-2006 28 april 2006 ONTWERP VAN DECREET houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid 1879 FIN Stuk

Nadere informatie

Brussel, 10 september _Advies_SERVdecreet. Advies. SERV-decreet

Brussel, 10 september _Advies_SERVdecreet. Advies. SERV-decreet Brussel, 10 september 2003 091003_Advies_SERVdecreet Advies SERV-decreet Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1. SERV is het sociaal overlegorgaan...

Nadere informatie

De beleidsnota Omgeving

De beleidsnota Omgeving Briefadvies De beleidsnota Omgeving 2014-2019 Briefadvies over de beleidsnota Omgeving 2014-2019 Datum van goedkeuring 9 december 2014 Volgnummer 2014 039 Coördinator + e-mailadres Sandra Sliwa, sandra.sliwa@minaraad.be

Nadere informatie

VR DOC.1528/1BIS

VR DOC.1528/1BIS VR 2018 2112 DOC.1528/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN BISNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Voorontwerpbesluit van de Vlaamse Regering betreffende zorgstrategische

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET Stuk 1811 (2002-2003) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2002-2003 22 juli 2003 ONTWERP VAN DECREET houdende instemming met het verdrag nr. 179 betreffende de werving van en arbeidsbemiddeling voor zeevarenden,

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016; Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid

Nadere informatie

Sterk door overleg. Adviesfunctie

Sterk door overleg. Adviesfunctie De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) brengt de Vlaamse werkgevers- en werknemersorganisaties samen voor overleg en advies over tal van Vlaamse beleidsthema s. De sociale partners adviseren

Nadere informatie

Advies. Conceptnota tripartite overlegstructuur voor het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid. Brussel, 26 mei 2015

Advies. Conceptnota tripartite overlegstructuur voor het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid. Brussel, 26 mei 2015 Advies Conceptnota tripartite overlegstructuur voor het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Brussel, 26 mei 2015 SERV_20150526_conceptnota_overlegmodel_WVG_ADV Sociaal-Economische Raad van

Nadere informatie

Brussel, 20 november _Advies_waarborgverlening_ontwikkelingsfondsen. Advies

Brussel, 20 november _Advies_waarborgverlening_ontwikkelingsfondsen. Advies Brussel, 20 november 2003 112003_Advies_waarborgverlening_ontwikkelingsfondsen Advies over het decreet houdende het stimuleren van microfinanciering in landen in het Zuiden door middel van waarborgverlening

Nadere informatie

BELEID OP VLAK VAN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING: IN BELGIË EN DAARBUITEN

BELEID OP VLAK VAN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING: IN BELGIË EN DAARBUITEN BELEID OP VLAK VAN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING: IN BELGIË EN DAARBUITEN KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 1. Het landbouwdossier Het feit dat Westerse landbouwproducten de lokale markten in het Zuiden verstoren.

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet tot wijziging en optimalisatie van diverse bepalingen van het kaderdecreet van 22 juni 2007 inzake ontwikkelingssamenwerking

Voorontwerp van decreet tot wijziging en optimalisatie van diverse bepalingen van het kaderdecreet van 22 juni 2007 inzake ontwikkelingssamenwerking Voorontwerp van decreet tot wijziging en optimalisatie van diverse bepalingen van het kaderdecreet van 22 juni 2007 inzake ontwikkelingssamenwerking DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de minister-president

Nadere informatie

Eerste krachtlijnen. Het Post-2015 doelstellingenkader. Coördinatie Ontwerp Standpuntbepaling. voor de Vlaamse Regering

Eerste krachtlijnen. Het Post-2015 doelstellingenkader. Coördinatie Ontwerp Standpuntbepaling. voor de Vlaamse Regering Het Post-2015 doelstellingenkader Coördinatie Ontwerp Standpuntbepaling voor de Vlaamse Regering Eerste krachtlijnen VI E Staten-generaal van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking I. INLEIDING: HET WAAROM

Nadere informatie

Advies. Decreet ondersteuning sociale economie. Brussel, 28 september SERV_ADV_ _ondersteuning_soc_economie

Advies. Decreet ondersteuning sociale economie. Brussel, 28 september SERV_ADV_ _ondersteuning_soc_economie Advies Decreet ondersteuning sociale economie Brussel, 28 september 2011 SERV_ADV_20110928_ondersteuning_soc_economie Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36, 1040 Brussel T +32 2 209 01

Nadere informatie

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor?

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? 8 Ondernemers voor Ondernemers Jaarverslag 2014 9 Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? Missie De missie van de vzw Ondernemers voor Ondernemers (opgericht in 2000) is het bevorderen van duurzame

Nadere informatie

Hervorming van de Vennootschapswetgeving Impact op Coöperaties

Hervorming van de Vennootschapswetgeving Impact op Coöperaties Hervorming van de Vennootschapswetgeving Impact op Coöperaties Standpunt van Coopkracht het netwerk voor coöperaties in Vlaanderen Antwerpen, 10 oktober 2017 Op initiatief van Minister van Justitie Koen

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het koninklijk

Nadere informatie

Advies. over het voorontwerp van decreet houdende de oprichting van de strategische adviesraad voor landbouw en visserij

Advies. over het voorontwerp van decreet houdende de oprichting van de strategische adviesraad voor landbouw en visserij Brussel, 15 januari 2004 150104_Advies_Landbouw_Visserij Advies over het voorontwerp van decreet houdende de oprichting van de strategische adviesraad voor landbouw en visserij - 2 - Inhoud Inhoud... 2

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING. Vlaamse bijdragen voor ontwikkelingssamenwerking (ODA) en internationale klimaatfinanciering in 2018.

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING. Vlaamse bijdragen voor ontwikkelingssamenwerking (ODA) en internationale klimaatfinanciering in 2018. DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Vlaamse bijdragen voor ontwikkelingssamenwerking (ODA)

Nadere informatie

Een geïntegreerde zorgverlening in de eerste lijn : standpunt VVSG

Een geïntegreerde zorgverlening in de eerste lijn : standpunt VVSG Een geïntegreerde zorgverlening in de eerste lijn : standpunt VVSG Veerle Cortebeeck, Tine De Vriendt, Elke Verlinden, Rika Verpoorten Op vrijdag 17 februari keurde de Vlaamse Regering de conceptnota Een

Nadere informatie

VR DOC.0148/1BIS

VR DOC.0148/1BIS VR 2018 2302 DOC.0148/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN BISNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Voorontwerp van decreet tot oprichting van de Vlaamse Raad voor

Nadere informatie

Ex ante evaluatie van beleid en regelgeving: focus op impact assessments VEP studiedag 30 april 2010

Ex ante evaluatie van beleid en regelgeving: focus op impact assessments VEP studiedag 30 april 2010 Ex ante evaluatie van beleid en regelgeving: focus op impact assessments VEP studiedag 30 april 2010 «Ik wil mensen in armoede een transparant model aanreiken waarmee zij kunnen toetsen of een beleidsmaatregel

Nadere informatie

Advies over het Belgische rapport voor de Voluntary National Review 2017

Advies over het Belgische rapport voor de Voluntary National Review 2017 Advies over het Belgische rapport voor de Voluntary National Review 2017 Een proces met 8 raden Federaal: FRDO Brussel: RLBHG, ESRBHG Vlaanderen: MiNaRaad, SERV Wallonië: CWEDD, CESW Duitstalige gemeenschap:

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 30 oktober

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 30 oktober A D V I E S Nr. 1.821 ----------------------------- Zitting van dinsdag 30 oktober 2012 --------------------------------------------------- Onderscheid tussen werknemer en zelfstandige Criteria voor vervoer

Nadere informatie

Brussel, 4 maart _Advies_Kaderdecreet ontwikkelingssamenwerking. Advies. over het voorstel van decreet inzake de ontwikkelingssamenwerking

Brussel, 4 maart _Advies_Kaderdecreet ontwikkelingssamenwerking. Advies. over het voorstel van decreet inzake de ontwikkelingssamenwerking Brussel, 4 maart 2004 040304_Advies_Kaderdecreet ontwikkelingssamenwerking Advies over het voorstel van decreet inzake de ontwikkelingssamenwerking Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Visie en engagementen

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van decreet houdende regeling tot erkenning en subsidiëring van een Vlaamse organisatie ter ondersteuning

Nadere informatie

Steunmaatregel N 118/2004 -België (Vlaanderen) Subsidies voor haalbaarheidsstudies met betrekking tot bouw- en milieuprojecten buiten de EU.

Steunmaatregel N 118/2004 -België (Vlaanderen) Subsidies voor haalbaarheidsstudies met betrekking tot bouw- en milieuprojecten buiten de EU. Europese Commissie Brussel, 30.06.2004 C (2004)2042 fin Betreft: Steunmaatregel N 118/2004 -België (Vlaanderen) Subsidies voor haalbaarheidsstudies met betrekking tot bouw- en milieuprojecten buiten de

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING

MEMORIE VAN TOELICHTING ONTWERP VAN DECREET HOUDENDE INSTEMMING MET HET SAMENWERKINGSAKKOORD VAN XXX TUSSEN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP, DE FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE BETREFFENDE HET

Nadere informatie

De Vlaamse strategische adviesraden: Organisatie, werking en resultaten

De Vlaamse strategische adviesraden: Organisatie, werking en resultaten Studiedag Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Slagkrachtige overheid 20 juni 2014 Naar een performante beleidsadvisering bij de Vlaamse overheid: Vraag en aanbod van beleidsadvies doorgelicht De Vlaamse

Nadere informatie

ADVIES OVER HET VOORONTWERP VAN DECREET TOT WIJZIGING VAN DE BELASTING OP DE INVERKEERSTELLING (BIV)

ADVIES OVER HET VOORONTWERP VAN DECREET TOT WIJZIGING VAN DE BELASTING OP DE INVERKEERSTELLING (BIV) ADVIES OVER HET VOORONTWERP VAN DECREET TOT WIJZIGING VAN DE BELASTING OP DE INVERKEERSTELLING (BIV) Brussel, 13 maart 2002 BIV-advies_150202 NHOUDSTAFEL 1. TER INLEIDING 1 2. ALGEMENE BESCHOUWINGEN NAAR

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING De minister president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en armoedebestrijding

Nadere informatie

ADVIES VIZIER 2030 DOELSTELLINGENKADER VLAANDEREN

ADVIES VIZIER 2030 DOELSTELLINGENKADER VLAANDEREN ADVIES VIZIER 2030 DOELSTELLINGENKADER VLAANDEREN Advies 2018-09 / 26.03.2018 www.vlaamsewoonraad.be INHOUD 1 Situering... 3 2 Beknopte inhoud... 3 3 Bespreking... 4 3.1 Algemeen 4 3.2 Langetermijnbeleidsplannen

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlagen 20 december 2010 ASCW/J/GVR Advies 2011/1 /

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlagen 20 december 2010 ASCW/J/GVR Advies 2011/1 / Aan de heer Pascal Smet Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd Gelijke Kansen en Brussel Koning Albert II-laan 15 1210 Brussel uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlagen 20 december 2010 ASCW/J/GVR Advies

Nadere informatie

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST. protocol nr

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST. protocol nr SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 223.714 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 12 SEPTEMBER 2005 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. inzake ontwikkelingseducatie TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING. Stuk 2044 ( ) Nr.

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. inzake ontwikkelingseducatie TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING. Stuk 2044 ( ) Nr. Stuk 2044 (2003-2004) Nr. 4 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 1 april 2004 ONTWERP VAN DECREET inzake ontwikkelingseducatie TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zie : 2044 (2003-2004) Nr. 1 :

Nadere informatie

VR DOC.0432/1

VR DOC.0432/1 VR 2018 0405 DOC.0432/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED EN DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Definitieve goedkeuring

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED EN DE VLAAMSE MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Principiële goedkeuring van het voorontwerp

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet houdende oprichting van de strategische adviesraad ruimtelijke ordening - onroerend erfgoed (SARO)

Voorontwerp van decreet houdende oprichting van de strategische adviesraad ruimtelijke ordening - onroerend erfgoed (SARO) Brussel, 19 oktober 2005 Advies SARO Advies Voorontwerp van decreet houdende oprichting van de strategische adviesraad ruimtelijke ordening - onroerend erfgoed (SARO) Voorontwerp van decreet houdende decretale

Nadere informatie

NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING

Nadere informatie

ONTWERP VAN MEMORIE VAN TOELICHTING

ONTWERP VAN MEMORIE VAN TOELICHTING ONTWERP VAN MEMORIE VAN TOELICHTING I. ALGEMENE TOELICHTING 1. Samenvatting De EU-LAC-Stichting is een krachtens het volkenrecht opgerichte internationale intergouvernementele organisatie. De Stichting

Nadere informatie

Stuk 1068 (2006-2007) Nr. 1. Zitting 2006-2006. 18 januari 2007 ONTWERP VAN DECREET

Stuk 1068 (2006-2007) Nr. 1. Zitting 2006-2006. 18 januari 2007 ONTWERP VAN DECREET Stuk 1068 (2006-2007) Nr. 1 Zitting 2006-2006 18 januari 2007 ONTWERP VAN DECREET houdende instemming met de overeenkomst inzake zeevervoer tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds,

Nadere informatie

VLAAMS VRIJWILLIGERSBELEID

VLAAMS VRIJWILLIGERSBELEID VLAAMS VRIJWILLIGERSBELEID Advies 2016-17 / 29.09.2016 www.vlaamsewoonraad.be INHOUD 1 Situering... 3 2 Beknopte inhoud... 3 3 Bespreking... 3 3.1 algemeen 3 3.2 geringe traditie 4 3.3 aanvullende werking

Nadere informatie

ADVIES OVER HET FONDS TER STIMULERING VAN STEDELIJKE EN PLATTELANDSINVESTERINGEN

ADVIES OVER HET FONDS TER STIMULERING VAN STEDELIJKE EN PLATTELANDSINVESTERINGEN ADVIES OVER HET FONDS TER STIMULERING VAN STEDELIJKE EN PLATTELANDSINVESTERINGEN Advies 2016-18 / 20.10.2016 www.vlaamsewoonraad.be INHOUD 1 Situering... 3 2 Beknopte inhoud... 3 3 Bespreking... 3 3.1

Nadere informatie

Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus

Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus VJR-20100511 Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus Inleiding De Vlaamse regering wil de lokale sectorale en thematische beleidsplannen, waaronder

Nadere informatie

Bestuursdecreet. Netwerk Klachtenmanagement 28 november 2016 Vlaams Parlement Brussel

Bestuursdecreet. Netwerk Klachtenmanagement 28 november 2016 Vlaams Parlement Brussel Bestuursdecreet Netwerk Klachtenmanagement 28 november 2016 Vlaams Parlement Brussel Beleidscontext Vlaams regeerakkoord Eén Vlaams Bestuursdecreet (minimaal decreten bestuurlijk beleid, deugdelijk bestuur,

Nadere informatie

PARITAIRE PARLEMENTAIRE VERGADERING ACS- EU

PARITAIRE PARLEMENTAIRE VERGADERING ACS- EU PARITAIRE PARLEMENTAIRE VERGADERING ACS- EU Commissie politieke zaken 5.3.2009 AP/100.506/AM1-24 AMENDEMENTEN 1-24 Ontwerpverslag (AP/100.460) Co-rapporteurs: Ruth Magau (Zuid-Afrika) en Filip Kaczmarek

Nadere informatie

Kaderdecreet Onroerend Erfgoed: enkele aandachtspunten voor lokale besturen

Kaderdecreet Onroerend Erfgoed: enkele aandachtspunten voor lokale besturen Vereniging van Vlaamse Streekontwikkelingsintercommunales Paviljoenstraat 9 1030 Brussel T 0032 2 211 56 40 F 0032 2 211 56 00 info@vlinter.be www.vlinter.be Kaderdecreet Onroerend Erfgoed: enkele aandachtspunten

Nadere informatie

Ontwerp van decreet betreffende de organisatie van hulp- en dienstverlening aan gedetineerden DE VLAAMSE REGERING,

Ontwerp van decreet betreffende de organisatie van hulp- en dienstverlening aan gedetineerden DE VLAAMSE REGERING, Ontwerp van decreet betreffende de organisatie van hulp- en dienstverlening aan gedetineerden DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging,

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED EN DE VLAAMSE MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Principiële goedkeuring van het voorontwerp

Nadere informatie

De 2030-agenda voor duurzame ontwikkeling in Vlaanderen

De 2030-agenda voor duurzame ontwikkeling in Vlaanderen De 2030-agenda voor duurzame ontwikkeling in Vlaanderen Duurzame ontwikkeling in België Grondwet art. 7bis Bij de uitoefening van hun respectieve bevoegdheden streven de federale Staat, de gemeenschappen

Nadere informatie

e) Nr. impact assessment Commissie en Opinie Impact-assessment Board Niet opgesteld

e) Nr. impact assessment Commissie en Opinie Impact-assessment Board Niet opgesteld Fiche 6: Gezamenlijke mededeling EU-Birma/Myanmar 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel Gezamenlijke mededeling aan het Europees Parlement en de Raad: Elementen voor een strategie van de EU ten aanzien

Nadere informatie

Advies. betreffende de nieuwe anti-crisismaatregelen van de federale regering en minister van Werk

Advies. betreffende de nieuwe anti-crisismaatregelen van de federale regering en minister van Werk Brussel, 18 november 2009 181109 Advies federaal banenplan Advies betreffende de nieuwe anti-crisismaatregelen van de federale regering en minister van Werk Inhoud Advies... 3 1. Situering... 3 2. Het

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED EN DE VLAAMSE MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Definitieve goedkeuring van het ontwerp

Nadere informatie

Jouw gemeente in de wereld De wereld in jouw gemeente

Jouw gemeente in de wereld De wereld in jouw gemeente VVSG internationaal Jouw gemeente in de wereld De wereld in jouw gemeente Jouw gemeente in de wereld De wereld in jouw gemeente Arctic Circle Line Date International Tropic of Cancer Equator International

Nadere informatie

10997/19 DAU/cg 1 RELEX.1.B

10997/19 DAU/cg 1 RELEX.1.B Raad van de Europese Unie Brussel, 8 juli 2019 (OR. en) 10997/19 RESULTAAT BESPREKINGEN van: d.d.: 8 juli 2019 aan: het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties nr. vorig doc.: 9233/19 Betreft:

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED

DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Principiële goedkeuring van het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Wapenhandelbesluit

Nadere informatie

Reglement projectsubsidies Zuidwerking

Reglement projectsubsidies Zuidwerking Reglement projectsubsidies Zuidwerking Artikel 1 De stad Bree voorziet in de jaarlijkse begroting subsidies voor projectondersteuning in het Zuiden en ondersteuning van inleefreizen/stages voor jongeren

Nadere informatie

I. Toetsing van het voorliggend ontwerp van decreet aan het advies van de Raad voor de Kunsten van 3 maart 2004

I. Toetsing van het voorliggend ontwerp van decreet aan het advies van de Raad voor de Kunsten van 3 maart 2004 Raad voor de Kunsten Advies bij het ontwerp van decreet houdende opheffing van het decreet van 5 april 1995 tot oprichting van de Vlaamse Opera en tot regeling van de rechtsopvolging. I. Toetsing van het

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN Cultuur, Media, Jeugd en Brussel NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Principiële goedkeuring van het voorontwerp van besluit betreffende de uitvoering van het decreet houdende

Nadere informatie

ADVIES OVER HET ONTWERP VAN DECREET BETREFFENDE DE OPENBAARHEID VAN BESTUUR

ADVIES OVER HET ONTWERP VAN DECREET BETREFFENDE DE OPENBAARHEID VAN BESTUUR ADVIES OVER HET ONTWERP VAN DECREET BETREFFENDE DE OPENBAARHEID VAN BESTUUR Brussel, 25 juni 2002 AXM_advies 2. ADVIES 1. INLEIDING De SERV werd op 13 juni 2002 om advies gevraagd over het ontwerp van

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomsten Vlaamse overheid Gemeenten/Provincies * * * Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling

Samenwerkingsovereenkomsten Vlaamse overheid Gemeenten/Provincies * * * Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling Advies Samenwerkingsovereenkomsten Vlaamse overheid Gemeenten/Provincies * * * Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling Mevr. V. DUA, Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw Stuk 2001-2002/1 Samenwerkingsovereenkomsten

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED EN DE VLAAMSE MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Definitieve goedkeuring van het ontwerp

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd

Voorontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd Advies Voorontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn,

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA 2019 SARO

JAARPROGRAMMA 2019 SARO JAARPROGRAMMA 2019 SARO INHOUD I. SITUERING... 1 II. MISSIE SARO... 2 III. CENTRALE UITDAGINGEN VOOR 2019... 2 IV. SARO EN STRATEGISCHE ADVISERING... 3 WERKVELD 1: PLANNING EN OMGEVINGSDENKEN... 3 WERKVELD

Nadere informatie

De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Pagina 1 van 5 De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van decreet tot wijziging van diverse bepalingen

Nadere informatie

SERV Internationaal. SERV: een open visie op de wereld

SERV Internationaal. SERV: een open visie op de wereld SERV: een open visie op de wereld De Vlaamse sociale partners zijn sterk begaan met wat er zich in de wereld buiten Vlaanderen en België afspeelt. Vlaanderen is geen eiland en de internationale gebeurtenissen

Nadere informatie

Vlaamse Regering keurt voorontwerp decreet Kinderopvang goed

Vlaamse Regering keurt voorontwerp decreet Kinderopvang goed Kabinet Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 6 mei 2011 Mijlpaal voor kinderopvang Vlaamse Regering keurt voorontwerp decreet Kinderopvang goed De Vlaamse Regering gaf vandaag

Nadere informatie

Brussel, 18 februari _Advies_studiefinanciering_HO. Advies. Studiefinanciering en studentenvoorzieningen in het hoger onderwijs

Brussel, 18 februari _Advies_studiefinanciering_HO. Advies. Studiefinanciering en studentenvoorzieningen in het hoger onderwijs Brussel, 18 februari 2004 180204_Advies_studiefinanciering_HO Advies Studiefinanciering en studentenvoorzieningen in het hoger onderwijs 1. Inleiding De Vlaamse Minister van onderwijs en vorming heeft

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED EN DE VLAAMSE MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Principiële goedkeuring van het voorontwerp

Nadere informatie

ADVIES. 24 april 2019

ADVIES. 24 april 2019 ADVIES Voorontwerp van ordonnantie betreffende de invoering van een impactanalyse van het gewestelijke beleid op kleine, middelgrote en micro-ondernemingen («KMO-test») 24 april 2019 Economische en Sociale

Nadere informatie

Brussel, 19 mei _Advies_besluit_evenredige_participatie_bij_het_overheidspersoneel. Advies

Brussel, 19 mei _Advies_besluit_evenredige_participatie_bij_het_overheidspersoneel. Advies Brussel, 19 mei 2004 19052004_Advies_besluit_evenredige_participatie_bij_het_overheidspersoneel Advies Over het besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet van 8 mei 2002 houdende evenredige

Nadere informatie

N Mensenrechten A Brussel, 15 december 2015 MH/JC/AS ADVIES. over HET VOORONTWERP VAN NATIONAAL ACTIEPLAN BEDRIJVEN EN MENSENRECHTEN

N Mensenrechten A Brussel, 15 december 2015 MH/JC/AS ADVIES. over HET VOORONTWERP VAN NATIONAAL ACTIEPLAN BEDRIJVEN EN MENSENRECHTEN N Mensenrechten A Brussel, 15 december 2015 MH/JC/AS 740-2015 ADVIES over HET VOORONTWERP VAN NATIONAAL ACTIEPLAN BEDRIJVEN EN MENSENRECHTEN Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO WTC III (17 e verd.)

Nadere informatie

Stuk 1926 ( ) Nr. 1. Zitting oktober 2008 ONTWERP VAN DECREET

Stuk 1926 ( ) Nr. 1. Zitting oktober 2008 ONTWERP VAN DECREET Stuk 1926 (2008-2009) Nr. 1 Zitting 2008-2009 30 oktober 2008 ONTWERP VAN DECREET houdende instemming met het raamakkoord tussen de regering van het koninkrijk België en de regering van de Franse republiek

Nadere informatie

VLAAMSE OUDERENRAAD Standpunt over de commercialisering van de residentiële ouderenzorg in Vlaanderen

VLAAMSE OUDERENRAAD Standpunt over de commercialisering van de residentiële ouderenzorg in Vlaanderen VLAAMSE OUDERENRAAD Standpunt over de commercialisering van de residentiële ouderenzorg in Vlaanderen Vlaamse Ouderenraad vzw 19 december 2012 Koloniënstraat 18-24 bus 7 1000 Brussel VLAAMSE OUDERENRAAD

Nadere informatie

VR DOC.0332/2BIS

VR DOC.0332/2BIS VR 2017 3103 DOC.0332/2BIS Voorontwerp van decreet tot oprichting van het Overlegcomité Welzijn, Volksgezondheid en Gezin DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid

Nadere informatie

456 ( ) Nr augustus 2015 ( ) ingediend op. Ontwerp van decreet

456 ( ) Nr augustus 2015 ( ) ingediend op. Ontwerp van decreet ingediend op 456 (2014-2015) Nr. 1 25 augustus 2015 (2014-2015) Ontwerp van decreet houdende instemming met het verdrag nr. 187 inzake het promotioneel kader voor de veiligheid en gezondheid op het werk,

Nadere informatie

SALV Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij

SALV Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij SALV Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij ADVIES naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector SALV, 18 januari 2013(nr.2013-01) Contactpersoon SALV: Dirk Van Guyze SALV-advies naschoolse

Nadere informatie

Advies. Voorontwerp decreet geestelijk gezondheid. Brussel, 15 oktober 2018

Advies. Voorontwerp decreet geestelijk gezondheid. Brussel, 15 oktober 2018 Advies Brussel, 15 oktober 2018 SERV_20181015_decreet_geestelijke_gezondheid_ADV.docx Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36, 1040 Brussel T +32 2 209 01 11 info@serv.be www.serv.be .

Nadere informatie

SARO. Advies van 27 januari 2010 over het besluit onroerend erfgoedtoets en het besluit dossier stedenbouwkundige vergunning

SARO. Advies van 27 januari 2010 over het besluit onroerend erfgoedtoets en het besluit dossier stedenbouwkundige vergunning SARO Strategische Adviesraad Ruimtelijke ordening Onroerend erfgoed Advies van 27 januari 2010 over het besluit onroerend erfgoedtoets en het besluit dossier stedenbouwkundige vergunning SARO Koning Albert

Nadere informatie

Brussel, 10 december _Advies_accreditatieverdrag. Advies. Accreditatieverdrag met Nederland

Brussel, 10 december _Advies_accreditatieverdrag. Advies. Accreditatieverdrag met Nederland Brussel, 10 december 2003 111903_Advies_accreditatieverdrag Advies Accreditatieverdrag met Nederland Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding en situering adviesvraag... 3 2. Samenvatting... 4 3. Advies...5 2 1.

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid VR 2017 2402 DOC.0170/2BIS Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging,

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED EN DE VLAAMSE MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Principiële goedkeuring van het voorontwerp

Nadere informatie

Advies. Ervaringsfonds - aanvraagprocedures. Brussel, 6 juli 2015

Advies. Ervaringsfonds - aanvraagprocedures. Brussel, 6 juli 2015 Advies Brussel, 6 juli 2015 SERV_Raad_20150706_aanvraagprocedures_ervaringsfonds_adv Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36, 1040 Brussel T +32 2 209 01 11 info@serv.be www.serv.be Adviesvraag:

Nadere informatie

Brussel, 10 september _Advies_GEN_overeenkomst. Advies. Over voorontwerpdecreet ter instemming met de overeenkomst over het GEN Brussel

Brussel, 10 september _Advies_GEN_overeenkomst. Advies. Over voorontwerpdecreet ter instemming met de overeenkomst over het GEN Brussel Brussel, 10 september 2003 091003_Advies_GEN_overeenkomst Advies Over voorontwerpdecreet ter instemming met de overeenkomst over het GEN Brussel Inhoud Inhoud... 2 1. Toelichting bij de adviesvraag...

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. tot overname van personeelsleden van vzw Info-Toerisme naar het Intern Verzelfstandigd Agentschap Toerisme Vlaanderen

ONTWERP VAN DECREET. tot overname van personeelsleden van vzw Info-Toerisme naar het Intern Verzelfstandigd Agentschap Toerisme Vlaanderen Stuk 643 (2005-2006) Nr. 1 Zitting 2005-2006 5 januari 2006 ONTWERP VAN DECREET tot overname van personeelsleden van vzw Info-Toerisme naar het Intern Verzelfstandigd Agentschap Toerisme Vlaanderen 1494

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING

MEMORIE VAN TOELICHTING MEMORIE VAN TOELICHTING Decreet houdende bekrachtiging van het reglement tot bepaling van de bestuursbeginselen die van toepassing zijn bij de besluitvorming door de Nederlands- Vlaamse Accreditatieorganisatie

Nadere informatie

VR DOC.1159/2BIS

VR DOC.1159/2BIS VR 2016 2810 DOC.1159/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de oprichting van een raadgevend comité bij het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het

Nadere informatie

VR DOC.1181/1

VR DOC.1181/1 VR 2016 2810 DOC.1181/1 Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs en Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport Nota aan de leden van de Vlaamse Regering

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT: 4de pijler in Turnhout

SUBSIDIEREGLEMENT: 4de pijler in Turnhout SUBSIDIEREGLEMENT: 4de pijler in Turnhout Wat is 4 de pijler? De actoren die optreden in het domein van de ontwikkelingssamenwerking worden vaak onderverdeeld in 4 pijlers. De 1ste pijler wordt gevormd

Nadere informatie

ADVIES OVER HET ONTWERPBESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE ERKENNINGS- EN SUBSIDIEVOORWAARDEN VAN SOCIALE VERHUURKANTOREN. Advies / 6.09.

ADVIES OVER HET ONTWERPBESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE ERKENNINGS- EN SUBSIDIEVOORWAARDEN VAN SOCIALE VERHUURKANTOREN. Advies / 6.09. < ADVIES OVER HET ONTWERPBESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE ERKENNINGS- EN SUBSIDIEVOORWAARDEN VAN SOCIALE VERHUURKANTOREN Advies 2016-11 / 6.09.2016 www.vlaamsewoonraad.be INHOUD 1 Situering... 3 2 Beknopte

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Resolutie van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen

Nadere informatie

Advies. BVR kwaliteits- en registratiemodel. Brussel, 1 april 2019

Advies. BVR kwaliteits- en registratiemodel. Brussel, 1 april 2019 Advies Brussel, 1 april 2019 SERV_20190401_BVR_Kwaliteitsenregistratiemodel_ADV.docx Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36, 1040 Brussel T +32 2 209 01 11 info@serv.be www.serv.be Adviesvraag:

Nadere informatie