PAROCHIEPLAN CATHARINAPAROCHIE (Concept)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PAROCHIEPLAN CATHARINAPAROCHIE (Concept)"

Transcriptie

1 PAROCHIEPLAN CATHARINAPAROCHIE (Concept) Catharinaparochie, Oosterhout December 2014

2 VOORWOORD In deze decemberversie van het Parochieplan presenteren we als bestuur en team van de Catharina-parochie het pastorale en bestuurlijke beleid voor de komende drie tot vier jaren ( ). We geven ook de richting aan voor een langere periode waardoor het beleid op kortere termijn in een breder perspectief komt te staan. We hebben een vooruitzicht. Stap voor stap gaan we daarheen. Tien jaar (2025) is een lange tijd om te overbruggen en wellicht buigt ons pad af, slaan we ergens in die jaren een andere weg in. Wie weet hoe de Geest waaien wil? Het plan heeft formeel de status van een 'concept'. Die status behoudt het totdat de bisschop er na consultatie van de Priesterraad zijn goedkeuring aan hecht. Twee eerdere concepten gingen aan dit plan vooraf. Het concept plan 'Het gebroken rad van Catharina' uit 2012 en 'De Catharinaparochie in de nabije toekomst' van juli Beide plannen kennen hun eigen geschiedenis. In 2012 bereikt de pastoor eindverantwoordelijke voor het eerste plan de pensioengerechtigde leeftijd en neemt afscheid. Bijna gelijktijdig neemt een nieuwe bisschop van Breda het bestuur van het bisdom over. Het plan ligt even stil tot in november 2012 een nieuwe pastoor wordt geïnstalleerd in Oosterhout. Een half jaar later presenteren we een tweede versie: een uitwerking, concretisering van het eerdere plan. De reacties op het tweede plan zijn stevig. 'Dit' had niemand verwacht. 'Vijf Kerken gaan sluiten in Oosterhout? 'Wij zijn vitaal!' 'Wij willen en kunnen onze kerken behouden!' In antwoord op deze reacties hebben bestuur, pastoraal team en geloofsgemeenschappen driekwart jaar uitgetrokken om de vitaliteit en mogelijkheden van de gebouwen te onderzoeken en vast te leggen. Eind oktober 2014 zijn de rapportages over vitaliteit, de plannen voor vitalisering en de mogelijkheden die gezien worden voor de gebouwen in de zeven kernen bij het bestuur binnengekomen. Eind november 2014 presenteerden we het derde concept aan de parochianen en andere belangstellenden. Reacties zijn verwerkt in het nu voorliggende definitief concept Parochieplan. Hierin wordt de vitaliteit van de kernen binnen het geheel van de vitaliteit in de Catharinaparochie gewogen en een beslissing genomen over de gebouwen die nodig zijn om het pastoraat mogelijk te maken voor de komende drie jaren. Wat hebben we nodig om Zijn woord te verkondigen? Oosterhout, december 2014 Bestuur en pastoraal team Parochieplan Catharinaparochie definitief concept december

3 INHOUD DEEL 1 Algemeen beleid I Uitgangspunten pastoraal en bestuurlijk beleid 1 Geloven 2 Missionering 3 Recht doen 4 De gemeenschappen 5 Vitaliteit 6 Financieel beleid - Personeel - Gebouwen 7 Herbestemmen II III IV Cijfers Gebouwen Pastorale plannen 1 Liturgie 2 Catechese 3 Diaconie 4 Pastoraat van de nabijheid 5 Missionering en gemeenschapsopbouw V De parochiële organisatie 1 Pastoraatsgroep 2 Parochieraad 3 Parochiekerncommissies 4 Wat betekent dit voor de pastorale organisatie van de Catharinaparochie? 5 Vrijwilligers VI VII Team Financiën VIII Bestuur Parochieplan Catharinaparochie definitief concept december

4 INLEIDING Dit Parochieplan van de Catharinaparochie bestaat uit drie delen. In deel I presenteren team en bestuur het pastorale en bestuurlijke beleid. Deel I biedt, uitgaande van de bestaande situatie, een visie op de toekomst op langere en korte termijn voor het geheel van de Catharinaparochie en haar kernen. Aan de presentatie van het parochiële beleid en alles wat daarvoor nodig is, gaan zeven uitgangspunten vooraf. Zeven uitgangspunten die het Parochieplan dragen en die op hoofdlijnen de richting aangeven en een verantwoording bieden voor alle keuzes die in het plan worden gemaakt. In drie stappen worden vervolgens de pastorale plannen op het gebied van liturgie, catechese, diaconie, nabijheid en missionering geschetst. In een eerste stap staat de gelovige context beschreven. Woorden als 'pastoraat', 'liturgie' en 'diaconie' vallen zo vaak, worden zo vaak gebruikt, dat ze hun betekenis dreigen te verliezen. De eerste stap is daarom een 'heroriëntering': waar gaat het om, waarom doen we dat ook alweer? In een tweede stap gaan we in op de ingezonden rapportages van alle kernen. Uit die rapportages zijn alle 'lokale pastorale programma's' en wensen nauwkeurig verzameld en bij elkaar gezet. Er zijn verschillen tussen de wensen van de kernen, en er zijn grote overeenkomsten. Stap twee geeft een beeld van dat wat de gezamenlijke kernen verwachten van het pastoraat. In de derde stap verwoordt het team de pastorale plannen op langere en korte termijn. Wensen en plannen uit de kernen zijn voor zover dat mogelijk was opgenomen binnen de visie en de plannen voor het geheel van het pastoraat in de Catharinaparochie. Sterke, door meerdere kernen aangegeven wensen, resulteerden in het opnemen van een aantal nieuwe pastorale initiatieven in het Parochieplan. Pastoraat voor de gelovigen staat voorop, dat is waar het om gaat. Om dat waar te maken is een pastoraal team nodig en een parochiële organisatie. Gebouwen zijn nodig, het geld om het allemaal te kunnen betalen en een bestuur dat de verantwoordelijkheid neemt. De cijfers spreken hun eigen taal. Zij brengen zowel de getalsmatige ontwikkeling van onze geloofsgemeenschap in beeld als de financiële situatie en ontwikkelingen. Alle cijfers wijzen daarbij één richting uit namelijk van een steeds verdergaande krimp. Dat alles staat beschreven in het eerste deel van het Parochieplan. Deel II van het Parochieplan bespreekt elk van de zeven kernen van de parochie afzonderlijk. Zeven rapportages waaraan door werkgroepen in de kernen veel werk is besteed, zijn binnengekomen bij het bestuur. Team en bestuur reageren op elk daarvan. De rapportages van alle kernen zijn op hoofdlijnen samengevat. Het team reageert daarop en weegt de daarin beschreven vitaliteit en de vitaliseringsplannen. Het bestuur reageert Parochieplan Catharinaparochie definitief concept december

5 op de plannen voor kerken en andere gebouwen en neemt, onderbouwd met argumenten, een besluit. Vervolgens wordt aangegeven hoe het pastoraat, toegespitst op elke kern binnen het geheel van de Catharinaparochie de komende jaren gestalte kan krijgen. Deel III van het Parochieplan bevat een aantal belangrijke bijlagen. Allereerst een beschrijving van de stappen die worden gezet om geloofsgemeenschappen waarvan de kerk wordt herbestemd, te begeleiden. Een globaal plan omdat de begeleiding per kern maatwerk zal zijn dat alleen in gesprek met de geloofsgemeenschap tot stand kan komen. Als tweede bevat deel III een overzicht van de weg die de geloofsgemeenschappen van de kernen met het team en bestuur hebben bewandeld, startend in 2010 tot op de dag van vandaag. Een aanvullend overzicht beschrijft hoe we nu verder gaan. Tot slot zijn in de bijlagen alle beschikbare cijfers opgenomen die de visie en de richting van het Parochieplan onderbouwen. I Uitgangspunten pastoraal en bestuurlijk beleid Parochieplan Catharinaparochie definitief concept december

6 1 Geloven: samen geloven, elkaar ontmoeten, samen zoeken, twijfelen, leren, vieren en handelen vanuit ons geloof staat voorop. Alles wat we hebben en doen, is er om dat mogelijk te maken: om met elkaar het geloof in die ene man, Zoon van God, Mensenzoon, te delen. Hij is onze leraar, ons voorbeeld en onze inspiratiebron als het gaat om wat we doen en laten. Om Hem, om zijn bevrijdende, verlossende, en helende boodschap te laten klinken, om ons te laten uitdagen door Hem, om, op eigen tempo, Zijn weg te gaan: Daarvoor, hebben we pastores in dienst, daarvoor werken al onze vrijwilligers, daarvoor zijn onze gebouwen gebouwd. Het bestuur kiest ervoor om de tekortschietende en de komende jaren nog verder slinkende financiële middelen in te zetten op inhoud, geloof en verkondiging van het evangelie met zijn bevrijdende boodschap. 2 Missionering: "Ik droom van een missionaire keuze die alles kan omvormen en wel zo dat gebruiken, levensstijlen, werkroosters, taal en elke kerkelijke structuur meer de evangelisatie van de hedendaagse wereld dienen dan zichzelf. De structurele hervorming die voor de pastorale vernieuwing noodzakelijk is, kan slechts in die zin begrepen worden: maken dat ze allemaal meer missionair worden, dat de gewone pastoraal op alle vlakken wervender en opener wordt, dat ze al wie pastoraal werkzaam is constant naar buiten gericht houdt, en zo het positief antwoord bevordert aan allen aan wie Christus zijn vriendschap aanbiedt" 1 Ons geloof en onze kerk lijken te verdwijnen naar de marge van de samenleving. Paus Franciscus zet daar zijn oproep om een missionerende kerk te zijn, tegenover. Een missionerende kerk die laat zien wie ze is, wat ze gelooft, die in woord en daad 'gelooft in haar geloof' en dat ook uitdraagt. Wij, bestuur en team willen gehoor geven aan die oproep. We geloven dat ons geloof niet langzaam zal wegkwijnen. Er zal een keerpunt zijn in de teruggang. Aan het bewerkstelligen daarvan, werken we met alle inzet van pastorale krachten mee. 3 Recht doen: de inzet van bestuur en team is 'recht te doen'. Ten eerste aan ons gezamenlijk geloof in Hem. Hij is het die zeven geloofsgemeenschappen in onze parochie en veel verder dan dat gelovigen over de hele wereld verbindt. Hij is het die steeds opnieuw, onvoorspelbaar, mensen weet aan te spreken, te raken en engageren voor Zijn bevrijdende verhaal. Ten tweede willen wij recht doen aan de geloofsgemeenschappen die met hun eigen geschiedenis sinds 2010 samen de geloofsgemeenschap van de Catharina- 1 Paus Franciscus, De vreugde van het evangelie blz Parochieplan Catharinaparochie definitief concept december

7 parochie "maken". Met krimpende middelen willen we binnen het geheel het best haalbare voor elk van de zeven gemeenschappen waarmaken. Ten derde moeten en willen we recht doen aan de realiteit, de rekeningen, de cijfers van Kaski-onderzoek, tellingen in eigen parochie, demografische gegevens van de gemeente Oosterhout en de jaarrekening. 4 De gemeenschappen: op langere termijn (2025) zien we één geloofsgemeenschap bestaande uit gelovigen uit de huidige lokale gemeenschappen en nieuwkomers, die samenkomt om te vieren, te leren, en dienstbaar te zijn. Op korte termijn gaan zeven gemeenschappen met hun bestuur en team op weg, en zoeken naar en ontwikkelen vormen waarin pastoraat en geloofsleven met of zonder kerkgebouw in de eigen kern (lokaal) en in de grotere parochie gestalte kunnen krijgen. De richting is één geloofsgemeenschap die zowel lokaal als centraal vitaal is. 5 Vitaliteit: voor de beoordeling van de vitaliteit van de kernen maken we met name gebruik van de antwoorden op de vragen die met het bestuurlijk schrijven 'Aanpak en kaders' aan alle kernen zijn aangereikt. Deels is vitaliteit meetbaar door het getalsmatig in kaart brengen van een kern (b.v. aantallen kerkbezoekers, vrijwilligers, Eerste Communicanten, financiële bijdrage et cetera). Op iets langere termijn laat de vraag naar vitaliteit zich vertalen in de vraag naar de toekomst. Is er perspectief? Hoe zien de getallen er over drie jaar uit, en wat is de verwachting op langere termijn? Zijn er jonge mensen die zich verantwoordelijk maken voor de voortgang, het doorgeven van ons geloof? Ten derde laat vitaliteit zich vertalen als: 'een realistische blik op het geheel van de mogelijkheden en onmogelijkheden van de Catharinaparochie en de eigen kern daarbinnen'. Ten slotte kan vitaliteit en ook daarop zijn alle vitaliteitsplannen bekeken worden gemeten aan de bereidheid om geloofsgemeenschap te zijn binnen het geheel van de Catharinaparochie. 6 Financieel beleid: het bestuur wil een financieel gezonde Catharinaparochie. Twee posten drukken zwaar op de begroting: personeel al dan niet in loondienst en onderhoud van gebouwen in ons bezit. 6.1 Personeel Het pastorale team bestaat, na het afscheid van een pastoraal werkster in november, nu uit een pastoor, twee fulltime pastoraal werkers en een teamassistente voor halve dagen. Naast hen heeft het bestuur twee gekwalificeerde organisten/dirigenten in dienst en een medewerker voor huishoudelijke ondersteuning. Parochieplan Catharinaparochie definitief concept december

8 Het bestuur kiest ervoor om de opengevallen plaats na het vertrek van de pastor niet op te vullen. De huidige financiële situatie laat dat niet toe. Het bestuur ziet zich genoodzaakt in de komende jaren verder te bezuinigen op de betaalde beroepskrachten. In het komend kalenderjaar gaat het bestuur gesprekken aan met alle betrokkenen en maakt het de balans op van de noodzakelijke ingrijpende personele maatregelen. 6.2 Gebouwen: De financiële situatie maakt duidelijk dat het bestuur niet alle gebouwen in eigendom kan houden, onderhouden, of verbouwen. Onze kleiner wordende gemeenschappen kunnen dat niet langer betalen. Er is een jaarlijks tekort dat in 2013 opliep tot bijna Het bestuur maakt een keuze voor die gebouwen die het pastorale doel het beste dienen. Op langere termijn (2025) verwacht het bestuur een dusdanige terugloop in inkomsten, leden en kerkbezoek dat de geloofsgemeenschap(pen) en het pastoraat aan één kerkgebouw (eventueel met bijgebouw zodat meerdere functies mogelijk zijn) voldoende zal hebben. Eén kerkgebouw waar de hele gemeenschap bij elkaar komt om te vieren, te leren en dienstbaar te zijn aan anderen. Dat is de verwachting en de richting waarin team en bestuur werken. De keuze voor gebouwen wordt naast het pastorale beleid bepaald door: - De wens om recht te doen aan de samenstelling van de Catharinaparochie uit dorps- en stedelijke kernen. - De bouwtechnische staat van de gebouwen. - De geografische ligging. - De vitaliteit van de gemeenschap. - De vitaliteit van de gemeenschap binnen het geheel van de Catharinaparochie. - 'Aanpak en kader' van het bestuur van de Catharinaparochie. - Het beleid van het Bisdom van Breda (Analecta/kettingbeding) 7 Herbestemmen van kerken betekent: een nieuwe eigenaar en een nieuwe bestemming zoeken, waardoor de gemeenschap het gebouw met zijn sociale en emotionele waarde niet kwijtraakt. De inspanningen die in het verleden zijn geleverd om de kerken te bouwen, gaan niet verloren. Waar herbestemming slaagt krijgt het gebouw een nieuwe zinnige toekomst. II De cijfers 2 2 Alle cijfers zijn terug te vinden in bijlage 2 Parochieplan Catharinaparochie definitief concept december

9 Alle beschikbare cijfers wijzen één kant uit namelijk die van een steeds verdergaande krimp. Geloofsgemeenschappen worden kleiner en ouder. Het aantal kerkbezoekers daalt; tussen 2007 en 2012 nam het kerkbezoek volgens Kaski-berekeningen af met 43%. Uit eigen tellingen blijkt dat in 2013 alle Hoogfeesten en feesten meegerekend nog 662 mensen gemiddeld per weekend onze zeven kerken bezochten. Kijken we naar de gewone weekend-liturgie in 2013 dan zijn dat er gemiddeld per weekend 477 verdeeld over zeven kerken. In een aantal kernen zakt het aantal bezoekers van een viering met enige frequentie tot onder de 30 en een enkele keer zelfs onder de 20. Deelname aan de sacramenten wordt minder, het aantal communicanten is sinds 2007 teruggelopen met 21%, het aantal vormelingen met 57%. Huwelijken namen af met 60% en dopen met 46%. In de Basiliek nam het aantal dopen tussen 2010 en 2013 af van 24 naar 10 en in de Antoniuskerk van 57 naar 19. Kerkelijke uitvaarten lopen volgens Kaski-cijfers terug met 31% in de periode tussen 2007 en In 2013 waren er in de kerken van de Catharinaparochie nog 115 uitvaarten, 88 minder dan in Eigen tellingen laten zien dat in de Basiliek en de Antoniuskerk waar de meeste uitvaarten worden gehouden het aantal tussen 2010 en 2013 met meer dan de helft afnam. De Catharinaparochie zit nog altijd ruim in de vrijwilligers, in alle kernen zijn dat er ongeveer 740 in 2012, maar de cijfers geven ook aan: het zijn er 68 minder dan het jaar daarvoor. Met de terugloop van het aantal mensen dat van de pastorale diensten gebruik maakt, de afname van het kerkbezoek en de afname van het aantal (betalende) leden, nemen ook de inkomsten van de Catharinaparochie af. De leeftijd van de leden die het meest bijdragen ligt tussen de 75 en 80 jaar. In de vijf kernen waarvan we de cijfers hebben zijn er nog 147 gezinseenheden onder de 65 die een financiële bijdrage leveren. Kwam er in 2012 uit het totaal van de inkomsten nog binnen, in 2013 was dat nog Zetten we daar de kosten tegenover dan wordt duidelijk dat de Catharinaparochie al sinds 2010 een negatief resultaat behaalt. 2010: ,- (realisatie) 2011: ,- (realisatie) 2012: ,- (realisatie) 2013: ,- (realisatie) Voor jaarlijks en achterstallig onderhoud is de komende tien jaar een bedrag nodig van , exclusief BTW en exclusief het onderhoud aan installaties, schoonmaak (b.v. goten) en inspecties. Parochieplan Catharinaparochie definitief concept december

10 III Gebouwen Bestuur en team voorzien, zoals gezegd, dat de geloofsgemeenschap(pen) van de Catharinaparochie op langere termijn bijeen zullen komen in één liturgisch centrum dat tevens het pastorale centrum van de parochie is. Wij zien, voelen en begrijpen hoeveel emotioneel belang wordt gehecht aan het kerkgebouw dat generaties lang de plaats is geweest waar alle belangrijke levensmomenten werden gevierd. Toch ziet het bestuur de noodzaak om op korte termijn voor drie kerken te zoeken naar nieuwe eigenaren die respect hebben voor de gebouwen, met andere woorden: te zoeken naar herbestemming. Deze kerken worden medio 2016 gesloten voor de eredienst. Het bestuur zal behalve voor het hoogst noodzakelijke onderhoud ten behoeve van de veiligheid vanaf 2015 niet meer investeren in het onderhoud van deze gebouwen. Daarnaast zullen drie pastorieën worden verkocht. Van de vier kerkgebouwen die na 2016 open blijven, krijgt één kerk de functie van parochiekerk, de andere drie de functie van kerk. In 2018 worden de ontwikkelingen in deze vier kernen geëvalueerd op vitaliteit en de vraag of het nog verantwoord is het kerkgebouw open te houden. Naar aanleiding van die evaluatie beslist het bestuur over het al dan niet herbestemmen van de andere kerken. IV Pastorale plannen In dit hoofdstuk worden de hoofdlijnen van het pastorale beleid geschetst. In de plannen rond de vitaliteit verwoordde elke kern de eigen pastorale wensen en plannen; ook die worden kort geschetst. Het team zal voor zover dat qua beschikbare tijd mogelijk is en passend is binnen de algemene lijnen van het totale pastorale plan op die wensen en plannen ingaan. Pastoraat zal maatwerk worden de komende jaren. Wat dit concreet betekent voor de zeven parochiekernen en geloofsgemeenschappen is uitgewerkt in Deel II. 1 Liturgie 1.1 Wat betekent liturgie voor de geloofsgemeenschap? In de wekelijkse liturgie ontmoeten wij elkaar als 'broeders en zusters' die zich bekommeren om elkaar. Als het goed is brengt de viering ons, in het licht van de bevrijding die Jezus ons beloofde, verzoening met elkaar, vergeving van elkaar. Als het goed is, ontmoeten we Christus zelf in de viering en wordt het beste, het mooiste en meest waarachtige in ons aangesproken en wakker geroepen. Het wekelijks vieren van Parochieplan Catharinaparochie definitief concept december

11 eucharistie wil de beleving van ons geloven in het dagelijks leven voeden. Het is onze ontmoeting met Hem, die ons tot een 'geloofsgemeenschap' maakt. 3 Op basis van de cijfers en de te verwachten verdere terugloop van het aantal deelnemers aan de liturgie, kan het bijna niet anders dan dat gelovigen de komende jaren elkaar gaan opzoeken in de weekendliturgie. Dat gelovigen een voorkeur hebben voor een kerkgebouw, een sfeer, een gemeenschap of een voorganger is een zeer menselijk gegeven. Maar geloven en ons geloof laten voeden in de liturgie kan niet ophouden als niet meer aan de eigen voorkeuren kan worden voldaan Uit de vitaliteitsplannen van de kernen Vrijwel alle kernen vragen om voortzetting van het huidige liturgisch aanbod in de eigen kern en een aantal kernen vraagt om uitbreiding daarvan. Er wordt ingezet op kwaliteit van liturgie, maar ook op 'veelkleurigheid' en diversiteit. In een aantal plannen wordt vitaliteit verwacht van 'familieliturgie' die kinderen en hun ouders aanspreekt. Er is de wens om bijzondere 'aan de kern eigen vieringen' te blijven vieren. En in verschillende kernen leeft de wens om een 'open deur', in de vorm van een dagkapel. 1.3 Plannen van de Catharinaparochie op lange en korte termijn Het beleid op het gebied van de liturgie zet in op kwaliteit en gezamenlijkheid: we willen één geloofsgemeenschap vormen die wekelijks en op Hoogfeesten en feesten samenkomt om te vieren. Op lange termijn zien we deze geloofsgemeenschap samen komen in één, breed opgezet en levendig liturgisch centrum in de parochiekerk waar naast wekelijkse eucharistie, de Hoogfeesten, de naamdagen van patroonheiligen en de sacramenten, ook ruimte is voor bijvoorbeeld gebedsbijeenkomsten, meditaties, Taizé-vieringen, vieringen voor katholieken afkomstig uit andere landen. Een parochiekerk met herkenbare vieringen in een ruimte waarin vertrouwde elementen uit herbestemde kerken zijn opgenomen. Een ruimte die een warm welkom biedt aan parochianen en gemeenschappen die 'thuisloos' zijn geworden. Een parochiekerk voor kinderen, families, jongeren en ouderen. Op korte termijn zullen naast de parochiekerk drie andere kerkgebouwen als kerk in gebruik blijven. In die kerken wordt de weekendliturgie gevierd, maar niet het volle liturgische aanbod verzorgd. Het aantal vieringen in deze kerken zal niet worden 3 Naar catechese van Paus Franciscus "Drie aanwijzingen, waaraan we kunnen herkennen of we de eucharistie goed beleven" 4 Op dit moment wordt in de zeven parochiekerken wekelijks gevierd. In elke kern vinden eucharistievieringen, woorden communievieringen en een enkele gebedsviering plaats. De eigen pastoor, emeriti, pastoraal werkers en vrijwilligers gaan daarin voor. Door de week wordt er gevierd in de Basiliek (twee keer per week een eucharistieviering), in de Verrijzeniskerk (een keer per week een woord- en gebedsdienst, voornamelijk geleid door vrijwilligers) en in de Corneliuskerk (een keer per week een woord- en communiedienst, geleid door vrijwilligers). Parochieplan Catharinaparochie definitief concept december

12 uitgebreid. In de kerken kunnen uitvaarten plaatsvinden, er kan worden gedoopt en er is ruimte voor 'gelegenheidsliturgie'. Op korte termijn zullen we meer gezamenlijk gaan vieren. Naast het Hoogfeest van Pinksteren en het Paastriduüm dat in de parochiekerk wordt gevierd, zullen we samen de feesten van de patroonheiligen of wijdingsdagen en bijzondere feesten van gemeenschappen vieren in de betreffende kerk. In de parochiekerk wordt altijd de weekendliturgie gevierd. Zo willen we bouwen aan de gezamenlijke 'vierende' toekomst van de Catharinaparochie. Op korte termijn wordt voor drie kerken een nieuwe eigenaar gezocht. Die kerken worden medio 2016 voor de eredienst gesloten. Binnen het pastoraal beleid dat is gericht op meer gezamenlijk vieren, betekent dit voor vrijwel al deze kernen dat er een waardige ontmoetingsruimte gezocht zal worden waar de geloofsgemeenschap samen kan komen voor ontmoeting en gebed. 2 Catechese 2.1 Wat betekent catechese voor de geloofsgemeenschap? Zonder ons te verdiepen in Hem, en de lange traditie van Zijn volgelingen, komen we als kerk niet ver. We moeten de verhalen kennen, we moeten ze vertellen. Zijn verhaal, de verhalen van de Heiligen, de gedachten van de grote kerkleraren (mannen en vrouwen), van de feesten die we vieren, ze moeten worden verteld en doorgegeven aan kinderen, jongeren en volwassenen. Zonder catechese, 'godsdienstonderwijs', zonder dat we weten waar het in ons geloof over gaat, is er geen toekomst. 2.2 Uit de vitaliteitsplannen van de kernen In vrijwel alle plannen wordt catechese genoemd als een manier om de geloofsgemeenschap te vitaliseren. De opzet van het Catharina College wordt gezien als een weg daartoe, zo ook het versterken van de relatie met de katholieke basisscholen. Naast het organiseren van een vorm van 'naschoolse opvang' wordt ook uitbreiding van de catechese rond de Eerste Communie en het Vormsel genoemd. Als voornaamste doelgroepen worden kinderen en jongeren aangewezen, maar ook 'zinzoekers' blijven in beeld. Voor volwassenen worden verdiepende geloofsgesprekken, 'samenkomen rond de Bijbel' en toerusting voor een vrijwilligerstaak als goede impulsen gezien. Jongeren zien catechese in een theologie/filosofiegroep Plannen van de Catharinaparochie op korte en lange termijn Op korte en langere termijn blijft de oprichting van een duidelijk herkenbare school, het Catharina College overeind in deze versie van het parochieplan. Een school die de mogelijkheden biedt om de verhalen, de gebaren, de gewoontes en ook 'de geheimen van ons geloven' te verkennen en eigen te maken. De school wil dat doen in grote openheid Parochieplan Catharinaparochie definitief concept december

13 naar parochianen en buitenstaanders, naar de samenleving, organisaties, verenigingen en mensen met hun vaak onuitspreekbaar geworden levensvragen. Het Catharina College wordt een school die zich specialiseert in : 1 verwoording, uitleg na of toeleiding tot de sacramenten 2 verdieping en uitleg rond de Bijbel en traditie 3 explicitering en oefening van de spirituele levensweg, instructie, gesprek, retraite 4. scholing en muzikale vorming Dit houdt in dat het Catharina College alle catechese rond doop, huwelijk, boete en verzoening, Eerste Communie (Eucharistie) en Vormsel in haar programma opneemt en daar waar mogelijk uitbreidt. Het Thomasprogramma en de Kinderkerk worden ingebed in de school. De doelgroep van de school is breed: kinderen, jongeren, volwassenen (ouders), vrijwilligers, parochianen, 'zinzoekers'. Bij de opbouw wordt prioriteit gegeven aan kinderen. Op lange termijn zien we deze school geconcentreerd in het pastorale liturgische centrum van de parochie bij de parochiekerk. Dat is de richting waarin wordt gewerkt. Op korte termijn ontwikkelen we in verschillende kernen bouwstenen voor deze school, bijvoorbeeld in de vorm van 'naschoolse' catechese en muzikale vorming. Op korte termijn leggen we contact met een aantal katholieke basisscholen om de mogelijkheden tot samenwerking tussen Catharina College, de plaatselijke geloofsgemeenschap en de katholieke school te verkennen. Op korte termijn onderzoeken we of en op welke manier het Catharina College kan samenwerken met Catharinadal en de O.L. Vrouwe Abdij er worden al gezamenlijke programma s aangeboden en met name met Chemin Neuf waar zich een levendig kinderprogramma ontwikkeld heeft. Op korte termijn worden initiatieven ondernomen om jongeren uit verschillende kernen bij elkaar te brengen om samen te werken aan een programma voor jongeren. 3 Diaconie 3.1 Wat betekent diaconie voor de geloofsgemeenschap? Vanuit het dubbele gebod dat Jezus ons voorhield: 'Heb God lief met alles wat je in je hebt: met heel je hart, je ziel en je verstand, en je naaste als jezelf', kent de katholieke kerk een lange traditie van zorg voor de naaste. 'Diakonia', dienst, is een van de kernwoorden van het evangelie. Als gelovigen zijn wij geroepen om zorg te dragen voor de meest kwetsbaren op deze aarde. Via de diaconie verbinden wij ons als geloofsgemeenschap met de samenleving en dan speciaal met de noden daarin. Van oudsher springt de diaconie bij 'daar waar niemand helpt'. De Catharinaparochie kent vanuit haar kernen een diaconale traditie. De Stuurgroep diaconie en caritas verzorgt de 'vaste' diaconale activiteiten, waaronder de Vastenaktie, de Adventsactie en de Vredesweek. Het bestuur van de Caritas beheert gelden die van Parochieplan Catharinaparochie definitief concept december

14 oudsher aan de kerk zijn geschonken om ingezet te worden om noden te lenigen en voor diverse diaconale doelen. 3.2 Uit de vitaliteitsplannen van de kernen Het 'er willen zijn voor mensen' en van betekenis willen zijn voor de samenleving is breed aanwezig in alle vitaliteitsplannen. Genoemd worden reeds bestaande diaconale activiteiten als 'Inloophuizen' en 'Loketfunctie' met daarbij de vraag om continuering en versterking. Daarnaast worden tal van diaconale aandachtspunten genoemd: voorkomen van maatschappelijk isolement (eenzaamheid), bevorderen van integratie in de samenleving, zorg voor ouderen, bezoeken van zieken. Er worden problemen verwacht bij de invoering van de nieuwe wet rond de zorg en het verdwijnen van maatschappelijke instellingen uit de wijken, kernen willen daarop inspelen. Juist op dit pastorale werkterrein wordt gezocht naar 'een vertaalslag' van onze geloofstraditie naar maatschappelijke thema's. 3.3 Plannen van de Catharinaparochie op korte en lange termijn Omdat de noden van mensen niet 'vast of constant' zijn steeds zijn er nieuwe groepen en individuele mensen die in de verdrukking raken is het noodzakelijk dat de diaconie ook alert en vitaal blijft zodat op nieuwe noden kan worden gereageerd. Op korte termijn richt het beleid zich op voortzetting, versterking en het zichtbaar maken (vergelijk Diaconale Stad Roosendaal) van het werk van de Stuurgroep diaconie daarbij wordt advies en expertise van het bisdom ingeroepen. Op korte termijn worden de mogelijkheden onderzocht om in een van de dorpspastorieën gelegenheid voor dagopvang voor ouderen te creëren. Op korte termijn start een overleg met sociale partners over de mogelijkheden van de kernen om zorgtaken in de wijk op zich te nemen of te faciliteren. Het openen van een 'Zorgloket' is daarbij een mogelijke vorm. Op korte en langere termijn kijken we uit naar een goed, zinnig maatschappelijk, diaconaal initiatief. Dat kan een diaconale tuin zijn, Catharina s Hof, zo mogelijk in samenwerking met de plannen van de zusters Norbertinessen van Sint Catharinadal. Mensen in de marge van de samenleving eten ongezonder, sterven jonger, voelen zich vaker alleen staan: een diaconale tuin zoals gepresenteerd in het conceptbeleidsplan juni 2013 is een mogelijk antwoord daarop. Het zou ook een aansluiten of medewerken kunnen betekenen bij initiatieven rond de nieuwe zorgwet of zoals genoemd op de derde expertiseavond het aanpakken van het armoedevraagstuk, dagopvang voor daklozen of zorg voor eenzamen. Parochieplan Catharinaparochie definitief concept december

15 4 Pastoraat van de nabijheid 4.1 Wat betekent nabijheid voor de geloofsgemeenschap? In de geloofsgemeenschappen is het belangrijk dat mensen zich gezien weten, dat er ruimte is voor individuele pastorale gesprekken, een vertrouwd 'luisterend pastoraal oor' voor vrijwilligers en parochianen op moeilijke momenten. Meeleven, troosten waar nodig, 'luisteren dat tot spreken brengt', de ander als het ware zien met de ogen van God. In het licht van de hoop die God biedt, in de mogelijkheden die God nog ten uitvoer kan brengen (Ps. 8:5v). Er bestaan geen 'hopeloze gevallen' voor het pastoraat van de nabijheid, omdat we er vanuit ons geloof op vertrouwen dat God niemand prijsgeeft. 4.2 Uit de vitaliteitsplannen van de kernen In vrijwel alle plannen klinkt het verlangen naar 'nabijheid', dat soms vertaald wordt als 'aanwezig zijn' van een pastor in de kern, soms als het verzoek om een eerst aanspreekbare pastor voor een onderdeel van het pastoraat in de kern en in een ander geval in het verzoek om 'ondersteuning bij de vitalisering'. Uitdrukkelijk wordt ook genoemd: begeleiden van gemeenschappen van wie de kerk wordt herbestemd. Vrijwel alle kernen wijzen op het belang van het nabij-zijn aan zieken en ouderen in de vorm van ziekenbezoek en het brengen van de Communie aan huis. 4.3 Plannen van de Catharinaparochie op korte en lange termijn Mensen ontmoeten, hen zien, pastorale gesprekken, huisbezoeken, ziekenbezoeken, begeleiden van stervenden, bezoeken van nabestaanden, de biecht, het brengen van de Communie aan huis: dat alles behoort tot het pastoraat van de nabijheid. Het team hecht aan nabijheid, maar met een bezetting van drie fulltimers voor zeven gemeenschappen, kan het team niet bij alle gelegenheden aanwezig zijn. Het team zal een stap terug moeten doen 'uit de eerste lijn' en een deel van het werk moeten over-laten aan anderen. De pastoraatsgroep (zie V de pastorale organisatie) en de op te richten werkgroep 'bezoek en communie aan huis' zullen mede namens het pastorale team aanwezig zijn in de kernen. De pastor komt als zijn of haar professionele hulp nodig is. Voor het pastorale team bestaat nabijheid ook in de ontmoeting met vrijwilligers met wie de pastor werkt, opbouwt, plannen uitvoert. En in de ontmoeting met mensen, kinderen en volwassenen, die zich voorbereiden op een van de sacramenten. In dit pastorale plan geeft het team aan hoe en waar wij daadwerkelijk, zinnig aanwezig kunnen zijn in de verschillende kernen (zie Deel II). Dat het pastoraat maatwerk wordt, geldt vooral op het terrein van de nabijheid. We kunnen niet overal zijn maar willen en zullen daar aanwezig zijn waar de behoefte het dringendst is. Allereerst is dat de begeleiding van geloofsgemeenschappen waarvan de kerk wordt herbestemd. Parochieplan Catharinaparochie definitief concept december

16 Op korte termijn vertaalt 'nabijheid' zich als intensieve begeleiding bieden aan die geloofsgemeenschappen waarvan het kerkgebouw wordt herbestemd. Met hen gaan we op zoek naar de pastorale mogelijkheden binnen de eigen kern en binnen de Catharinaparochie. Individuele gelovigen maken individuele keuzes, maar daar waar gemeenschappen willen aansluiten bij anderen, zullen we alles in het werk stellen om die 'verhuizing' waardig en met de verzekering van een warm welkom, te laten verlopen. Op korte termijn roepen we alle vrijwilligers die werkzaam zijn in (lokale) bezoekgroepen en vrijwilligers die de communie aan huis brengen, samen. Met hen gaan we in gesprek over de praktijk die zij en wij tegenkomen: de wensen, de mogelijkheden om het bezoekwerk te versterken door toerusting van vrijwilligers, en we maken afspraken over de onderlinge communicatie. Op middellange termijn gaat het team in gesprek met de voormalige werkgroep rouwverwerking om te spreken over een nieuwe opzet. De werkgroep heeft zich zeer recent opgeheven wegens gebrek aan deelname. Op middellange termijn werkt het team met afstemming van maatschappelijke organisaties die werkzaam zijn op dit terrein aan de ontwikkeling van een samenhangend pastoraal aanbod voor ouderen. Op middellange termijn hoopt het team dat de leden van de op te richten Pastoraatsgroep de 'oren en ogen en handen' van het team kunnen zijn in de geloofsgemeenschappen. 5 Missionering en gemeenschapsopbouw 5.1 Wat betekent missionering en gemeenschapsopbouw voor de geloofsgemeenschap? Aspecten van missionering en gemeenschapsopbouw zijn te vinden op alle terreinen van het pastoraat. Een gemeenschap vormt zich en groeit in en aan het samen vieren, leren, en dienen, in het elkaar ontmoeten en spreken. De parochie wordt missionair als die alles doet met de blik naar buiten gericht. Als zij naar buiten toe laat zien waar zij voor staat. 'De parochie', zo schrijft Paus Franciscus 'is de aanwezigheid van de Kerk op een bepaalde plaats, waar het woord beluisterd wordt, het christelijke leven tot groei komt, een plaats van dialoog, verkondiging, van edelmoedige naastenliefde, aanbidden en viering. Ze is een gemeenschap van gemeenschappen, een heilige plaats waar dorstigen zich komen laven om hun weg voort te zetten en een centrum van waaruit men voortdurend missionair wordt gezonden'. 5 5 De vreugde van het evangelie blz. 23 Parochieplan Catharinaparochie definitief concept december

17 5.2 Uit de vitaliteitsplannen van de kernen In alle vitaliteitsplannen wordt gewezen op de saamhorigheid van geloofsgemeenschappen en het belang daarvan. In vrijwel alle plannen klinkt daarnaast soms aarzelend, soms voluit het geluid dat de geloofsgemeenschap groter is dan alleen de eigen kern, dat zeven lokale geloofsgemeenschappen samen de Catharinaparochie 'maken'. De vrijwel algemene wens is: de eigen gemeenschap versterken en vitaliseren en daarnaast samenwerken met de Catharinaparochie. In een aantal plannen klinkt ook duidelijk een missionair 'naar buiten!', hetzij op een volksdevotionele manier of door te netwerken en te communiceren en samen te werken met maatschappelijke organisaties, de kerk of een dagkapel open te stellen, negatieve beeldvorming aan te pakken, laagdrempelige activiteiten te organiseren of relaties te leggen met kunstenaars. In veel kernen wordt gezocht naar een vertaalslag van de traditie die ons geloven naar buiten brengt en in contact met de samenleving. 5.3 Plannen van de Catharinaparochie op korte en lange termijn Op korte en lange termijn werken we in de richting van één geloofsgemeenschap die lokaal en centraal gestalte krijgt. Programma's op het gebied van vieren, leren, dienen en missioneren, worden daarop afgestemd. Omdat een gevoel van saamhorigheid zich niet laat dwingen heeft het pastorale beleid op het terrein van de gemeenschapsopbouw een uitnodigend karakter. Gezamenlijk, soms in samenwerking met maatschappelijke organisaties, kunnen we vitale initiatieven uit de kernen een 'missionaire kracht' geven en uitwerken tot een programma dat zich naar buiten richt. Te denken valt aan: - Gezamenlijke vieringen, met hoge kwaliteit, waarin onze koren elkaar ontmoeten, met plezier samen instuderen en zingen. - Met gezamenlijke krachten de parochiekerk, midden in de stad, openstellen, elke dag. - Met gezamenlijke krachten een goed diaconaal, naar de samenleving gericht initiatief ontwikkelen. - Gezamenlijk kunnen we 'de volksdevotie', de Mariafeesten, de feesten rond 'onze Heiligen', processies, bedevaarten, nieuw leven inblazen. V De parochiële organisatie Op dit moment heeft de Catharinaparochie een organisatie waarin team en bestuur worden ondersteund door coördinatoren van de kernen. Na de eenwording (januari 2010) zijn de coördinatoren door het bestuur gevraagd zorg te dragen voor de voort-gang van het pastoraat in de kernen. De oorspronkelijke taken van de coördinatoren liggen op het terrein van het 'managen' waarbij een pastor-coach begeleiding biedt. Parochieplan Catharinaparochie definitief concept december

18 In het overleg van 3 juli 2014 hebben de coördinatoren hun taken en rollen geëvalueerd. Daarbij kwam het onderwerp 'uitzuiveren' van taken en een scheiding tussen bestuurlijke ondersteuning en pastorale ondersteuning aan de orde. De termen 'pastoraatsgroep' en parochiekerncommissie' zijn geïntroduceerd. In daarop volgende vergaderingen o.a. met de bisschop zijn we daar nader op ingegaan. Op basis van de evaluatie en die gesprekken zal de parochiële organisatie worden herzien. 6 1 Pastoraatsgroep De pastoraatsgroep is een bijzondere werkgroep in de parochie, waarin parochianen, onder eindverantwoordelijkheid van de pastoor, samen met de door de bisschop benoemde pastorale beroepskrachten en met inachtneming van ieders bevoegdheden, meewerken in de uitoefening van de pastorale zorg. De pastoraatsgroep wordt dus gevormd rondom het pastoraal team. Haar taak ligt in het meewerken in de uitoefening van de pastorale zorg. Het pastoraal beleid wordt door de pastoor en het pastoraal team vastgesteld. De pastoraatsgroep komt minimaal vier keer per jaar bij elkaar en daarnaast zo vaak als dat nodig is. Leden van de pastoraatsgroep worden door de bisschop benoemd, op voordracht van de pastoor (die daartoe het pastoraal team en parochiebestuur heeft geraadpleegd). Bij de voordracht van de leden wordt rekening gehouden met een goede spreiding over de parochiekernen. Het is van belang dat de leden gevormd en toegerust zijn (of worden) voor hun taak. 2 Parochieraad Als gesprekspartner voor het pastoraal team kan de Catharinaparochie een parochie-raad oprichten. Een parochieraad vergadert minimaal twee keer per jaar en heeft een adviserende taak naar het pastorale team over het pastoraal beleid in de parochie. Het gaat daarbij over de hoofdlijnen van het te voeren beleid en niet over details. De parochieraad wordt samengesteld uit betrokken parochianen uit de gehele parochie. In die samenstelling zal ze de opbouw van de nieuwe parochiegemeenschap bevorderen en de onderlinge betrokkenheid tussen parochianen en parochiekernen versterken. Een evenwichtige samenstelling van de parochieraad, met een goede spreiding over de parochiekernen en met deelname van zowel kernvrijwilligers als andere parochianen, is dan ook van belang. Ook de leden van het pastoraal team en de leden van de pastoraatsgroep (indien aanwezig) zijn als zodanig lid van de parochieraad. Leden van het parochiebestuur kunnen met adviserende stem de vergaderingen van de parochieraad bijwonen. De pastoor geeft leiding aan de pastorale raad. 6 De volledige informatie over pastoraatsgroep, parochieraad en PKC is te vinden in 'Analecta 2011 'De organisatorische inrichting van het samenwerkingsverband'. Te verkrijgen via het secretariaat van het bisdom van Breda en via de website van het bisdom van Breda. Parochieplan Catharinaparochie definitief concept december

19 3 Parochiekerncommissies (PKC) De parochiekerncommissie is de door het parochiebestuur benoemde groep parochianen (niet zijnde leden van het pastoraal team) die namens het parochiebestuur zorg draagt voor praktische organisatie en beheerstaken in een of meer parochiekernen. De PKC is een kleine groep van drie tot vijf mensen (voorzitter, secretaris, kas-beheerder) die intensief samenwerken (zij komen één tot twee keer per maand bij elkaar) in nauw overleg en in afstemming met het bestuur en het pastoraal team. De PKC werkt met een budget dat zij krijgt van het bestuur. Daarvoor dient zij in oktober een begroting in. De PKC kan geen uitgaven doen die niet op de begroting staan. De PKC organiseert, beheert en onderhoudt de gebouwen en middelen die het parochiebestuur beschikbaar stelt om in de betreffende parochiekern activiteiten te doen plaatsvinden. Jaarlijks in de maand februari legt de PKC rekening en verantwoording af aan het parochiebestuur. Een parochiekerncommissie wordt in de regel opgericht voor één parochiekern; ze kan ook worden opgericht voor meerdere parochiekernen samen. Een samenvatting van de taken van de PKC: 1 Sleutelbeheer, coördineren, toezichthouden op degenen die belast zijn met: - het openstellen van de (kerk)gebouwen voor geplande activiteiten, - de ontvangst van personen en groepen en het ordelijk gebruik van de (kerk)gebouwen (kosters, beheerders, receptiemedewerkers), 2 Het zorg dragen voor het schoonhouden en het klein onderhoud van de (kerk)gebouwen, mankementen melden bij bestuur en gevraagd en ongevraagd advies geven aan het bestuur. Onderhoudswerkzaamheden door derden monitoren. 3 Het incasseren en administreren van gelden die in de parochiekern binnenkomen (collectes, misintenties, kaarsengeld, e.d.). 4 Hulp aan het bestuur bij ledenadministratie en geldwerving. 5 Het transport van goederen tussen de parochiekernen en/of een centraal parochieadres. 6 Het zorg dragen voor de aanschaf van materialen en middelen voor de pastorale activiteiten op de locatie. 7 Facilitaire ondersteuning vrijwilligers, welzijn vrijwilligers, werving vrijwilligers, coördinatie vrijwilligers, organiseren taken vrijwilligers: plaatselijke administratie, beheer en onderhoud gebouwen, tuinen, begraafplaatsen, organisatie specifieke activiteiten van de kernen. 4 Op weg naar een nieuwe organisatie van de Catharinaparochie De nieuwe opzet zal stapsgewijs tot stand komen. Officiële benoemingen kunnen pas plaatsvinden als het parochieplan door de bisschop is goedgekeurd. Prioriteit wordt Parochieplan Catharinaparochie definitief concept december

20 gegeven aan het oprichten van een pastoraatsgroep en de verschillende parochiekerncommissies (PKC's). 1 Voor de praktische, meewerkende ondersteuning van het team wordt een pastoraatsgroep gevormd waarvan de leden door de bisschop worden benoemd. - In december 2014 zal het team een 'opstap' maken voor het oprichten van een pastoraatsgroep en een aantal mensen benaderen die gevraagd worden om mee te denken en mee te werken aan de opvang van parochianen en gemeenschappen waarvan de kerk wordt herbestemd. Het team verwacht dat deze groep mogelijk kan uitgroeien tot een pastoraatsgroep. - Voor de pastoraatsgroep (en de parochieraad) kunnen leden worden gevraagd uit kernen waarvan het kerkgebouw wordt herbestemd. Het pastoraat stopt niet bij de herbestemming van een gebouw. 2 De taken van de huidige coördinatoren worden zoals het zich nu laat aanzien per kern overgenomen door de PKC's die door het bestuur worden aangesteld. - In januari 2015 zullen team en bestuur bijeenkomen met een groep van zeven coördinatoren die de kernen vertegenwoordigen, om de consequenties verbonden aan deze nieuwe opzet door te spreken. - In elke van de zeven kernen kan een PKC worden opgericht. Immers ook op de plekken waar herbestemming plaatsvindt, blijven vrijwilligers werkzaam, blijft er administratief ondersteunend werk te doen en waar mogelijk een gebouw of gebedsruimte om te beheren. 3 Voor het bieden van pastoraal advies aan het team kan door het bestuur een parochieraad worden opgericht. - Over het oprichten van een dergelijke raad is nog geen beslissing genomen. Een en ander zal op een 'organische wijze' tot stand komen als blijkt dat er behoefte aan is. - Als er een parochieraad wordt opgericht zullen te zijner tijd ook mensen worden gevraagd uit kernen waarvan het kerkgebouw wordt herbestemd. Ook vanuit en voor die kernen blijft vertegenwoordiging in de organisatie en advisering aan het team van belang. Deze nieuwe opzet zal een proces zijn dat enige tijd vraagt zeker omdat herbestemming van drie kerken mee gaat spelen. Welke stappen wanneer kunnen worden gezet, is op dit moment behalve de hierboven genoemde stappen niet te voorzien. Bestuur en team hopen in september 2015 nodige stappen te hebben gezet. 5 Vrijwilligers De keuze die het bestuur maakt om te bezuinigen op personeel raakt de hele Catharinaparochie. Het bestuur vraagt een grote soepelheid van geest van alle parochianen wat betreft het beroep dat op het kleiner wordende team gedaan kan worden. Parochieplan Catharinaparochie definitief concept december

OPZET VAN DE AVOND DE CATHARINAPAROCHIE IN DE NABIJE TOEKOMST

OPZET VAN DE AVOND DE CATHARINAPAROCHIE IN DE NABIJE TOEKOMST OPZET VAN DE AVOND 19.30 Opening met gebed 19.35 Welkom door Mariet van Goch vicevoorzitter bestuur 19.40 Presentatie beleidsplan 20.15 Korte pauze met koffie DE CATHARINAPAROCHIE IN DE NABIJE TOEKOMST

Nadere informatie

Beleidsvisie Voor de parochiefederatie Born gevormd door de parochie(comité)s: Born, Buchten, Grevenbicht, Holtum en Obbicht

Beleidsvisie Voor de parochiefederatie Born gevormd door de parochie(comité)s: Born, Buchten, Grevenbicht, Holtum en Obbicht Beleidsvisie 2016-2015 Voor de parochiefederatie Born gevormd door de parochie(comité)s: Born, Buchten, Grevenbicht, Holtum en Obbicht 1 Beleidsplan 2016-2025 1. Inleiding 2. Onze missie: waar staan we

Nadere informatie

Bespreeknotitie voor de geloofsgemeenschappen

Bespreeknotitie voor de geloofsgemeenschappen Bespreeknotitie voor de geloofsgemeenschappen Standpunt van parochiebestuur en pastoraal team over de toekomst van de geloofsgemeenschappen en de kerkgebouwen van de parochie. Amersfoort, september 2012.

Nadere informatie

s-hertogenbosch en Rosmalen Parochieavonden

s-hertogenbosch en Rosmalen Parochieavonden s-hertogenbosch en Rosmalen Parochieavonden WELKOM! Per 1 januari 2015 Emmaus, West Willibrord, Maaspoort San Salvator, Orthen Waarom zijn we hier bij elkaar? Vanwege onze opdracht als gedoopten: Staand

Nadere informatie

ANBI gegevens gemeente

ANBI gegevens gemeente ANBI gegevens gemeente Algemene gegevens Protestantse Gemeente te, behorende tot de Protestantse Kerk Nederland. A. Algemene gegevens Protestantse Gemeente te Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Telefoonnummer

Nadere informatie

Nog niet ontvangen van belastingdienst

Nog niet ontvangen van belastingdienst A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente te Garyp RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: Nog niet ontvangen van belastingdienst www.pkngaryp.nl E-mail: info@pkngaryp.nl Adres:

Nadere informatie

Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie

Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie 1 van 8 26-1-2016 11:59 Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie In deze enquête stellen wij u een aantal vragen over uw ervaringen met de Thomas a Kempisparochie. Ons doel is beter in beeld te krijgen waar

Nadere informatie

Gods liefde voor allen

Gods liefde voor allen Pastoraal beleidsplan parochie Christus Koning 2015-2018 Heilige Bartholomeus Nootdorp en Ypenburg Heilige Joannes de Dooper Pijnacker Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel en Rodenrijs Onze Lieve Vrouwe Visitatie

Nadere informatie

VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden.

VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden. VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden. Adventactie. In de voorbereidingsweken op het feest van kerstmis willen de geloofsgemeenschappen

Nadere informatie

ANBI-transparantie gegevens van de Hervormde Gemeente van Lexmond, gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

ANBI-transparantie gegevens van de Hervormde Gemeente van Lexmond, gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. ANBI-transparantie gegevens van de Hervormde Gemeente van Lexmond, gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): Hervormde Gemeente

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Heinkenszand. Protestantse gemeente te Heinkenszand. ANBI informatie Protestantse gemeente te Heinkenszand

Protestantse gemeente te Heinkenszand. Protestantse gemeente te Heinkenszand. ANBI informatie Protestantse gemeente te Heinkenszand Protestantse gemeente te Heinkenszand ANBI informatie Protestantse gemeente te Heinkenszand De Protestantse gemeente te Heinkenszand en de Diaconie van deze gemeente hebben ieder de door de Nederlandse

Nadere informatie

A. Algemene gegevens. Protestantse gemeente 1 te Gemert-Boekel Telefoonnummer (facultatief): 0492-365585

A. Algemene gegevens. Protestantse gemeente 1 te Gemert-Boekel Telefoonnummer (facultatief): 0492-365585 A. Algemene gegevens Naam ANBI: Protestantse gemeente 1 te Gemert-Boekel Telefoonnummer (facultatief): 0492-365585 RSIN Gemeente: 824138417 RSIN Diaconie 824138430 Website adres: www.pkn-gemertboekel.nl

Nadere informatie

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout

Jaarplan 2015. Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Jaarplan 2015 Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Ter inleiding: Voor u ligt het jaarplan 2015 van de parochiekern Sint Bartholomeus. Dit jaarplan is opgesteld door de Commissie Pastoraal

Nadere informatie

Identiteitsdocument Sprank

Identiteitsdocument Sprank Identiteitsdocument Sprank Christenen in hart en zorg Vanuit Gods liefde, zorgen wij voor elkaar. GOD Dit doen we samen met je familie en vrienden. Jij mag rekenen op een veilig thuis. Vragen over jouw

Nadere informatie

Personele Unie Informatiebijeenkomst 13 mei 2014

Personele Unie Informatiebijeenkomst 13 mei 2014 Personele Unie Laren - Blaricum - Huizen Wat doen we vanavond? Achtergrond huidige ontwikkelingen Introductie Personele Unie Huidige situatie Laren Zorgpunten Te ondernemennemen acties Communicatie Laren

Nadere informatie

ANBI Grote Kerk Harlingen Nicolaaskerk - Midlum

ANBI Grote Kerk Harlingen Nicolaaskerk - Midlum ANBI Onderstaaand vindt u de ANBI gegevens van de Hervormde Gemeente Harlingen-Midlum te Harlingen voor Kerkbeheer aangevuld met het beleidsplan voor gemeente. Grote Kerk Harlingen Nicolaaskerk - Midlum

Nadere informatie

P.E. & Catechese. kansen & mogelijkheden

P.E. & Catechese. kansen & mogelijkheden P.E. & Catechese kansen & mogelijkheden Leidraad: pastorale brief Vragen en uitdagingen hebben te maken met de zin zelf van ons bestaan als kerk. Hoe kunnen we vandaag het evangelie ontdekken als een woord

Nadere informatie

Presentatie pastoraal beleidsplan februari 2015

Presentatie pastoraal beleidsplan februari 2015 Presentatie pastoraal beleidsplan 2015-2018 19 februari 2015 1. Opening Pastoor Nijland heet de aanwezigen van harte welkom tijdens deze informatie avond die is georganiseerd om het pastoraal beleidsplan

Nadere informatie

EVALUATIE LITURGISCH BELEID. Pastoraal team. HH. Franciscus en Clara Parochie

EVALUATIE LITURGISCH BELEID. Pastoraal team. HH. Franciscus en Clara Parochie EVALUATIE LITURGISCH BELEID Pastoraal team HH. Franciscus en Clara Parochie Notitie voor evaluatie met allen die betrokken zijn bij de liturgie 1 EVALUATIE LITURGISCH BELEID FRANCISCUS EN CLARA PAROCHIIE

Nadere informatie

Diocesaan Vormingscentrum `s-hertogenbosch

Diocesaan Vormingscentrum `s-hertogenbosch Cursusaanbod Diocesaan Vormingscentrum `s-hertogenbosch Studiejaar 2012-2013 CURSUS GROEIEN IN GELOOF In september 2012 opnieuw van start Wil jij Jezus Christus als leidraad van je leven? Vind je het moeilijk

Nadere informatie

A. Algemene gegevens. RSIN/Fiscaal nummer Adres Helmondseweg 5. Postadres Postbus 171

A. Algemene gegevens. RSIN/Fiscaal nummer Adres Helmondseweg 5. Postadres Postbus 171 A. Algemene gegevens Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Deurne RSIN/Fiscaal nummer 002734400 Websiteadres www.pgdeurne.nl E-mail scriba@pgdeurne.nl Adres Helmondseweg 5 Postcode 5751 GA Plaats Deurne

Nadere informatie

PROTOCOLLEN januari 2013

PROTOCOLLEN januari 2013 PROTOCOLLEN januari 2013 1 2 Pastoraal Team Vinkeveen, januari 2013 Beste mensen, In de afgelopen jaren hebben wij een aantal afspraken gemaakt over sacramentenbediening en uitvaarten. We hebben ze nog

Nadere informatie

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) informatie van de Evangelisch- Lutherse Gemeente Rotterdam (Diaconie)

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) informatie van de Evangelisch- Lutherse Gemeente Rotterdam (Diaconie) ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) informatie van de Evangelisch- Lutherse Gemeente Rotterdam (Diaconie) A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: Website

Nadere informatie

A. Algemene gegevens. Gereformeerde Kerk Haarlem-West Telefoonnummer: 023-5244569 RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet bekend

A. Algemene gegevens. Gereformeerde Kerk Haarlem-West Telefoonnummer: 023-5244569 RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet bekend A. Algemene gegevens Naam ANBI: Gereformeerde Kerk Haarlem-West Telefoonnummer: 023-5244569 RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet bekend Website adres: www.pelgrimkerk.nl E-mail: scriba@pelgrimkerk.nl Adres: Stephensonstraat

Nadere informatie

Padista s in Enschede

Padista s in Enschede 1 Op hoop van zegen Padista s in Enschede Projectgroep: Jaco Zuurmond, Jan van den Nieuwendijk, Carla Berbee en Hermien Maartens 1 2 Op hoop van zegen Pastoraal/diaconale Staties: PADISTA S. Op weg naar

Nadere informatie

Gegevens in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren door een gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

Gegevens in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren door een gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. Gegevens in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren door een gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

Het kerkgebouw Huis van God

Het kerkgebouw Huis van God Het kerkgebouw Huis van God Tekenwaarde TTemidden van vele andere gebouwen die worden gebruikt voor bewoning en bedrijvigheid is een kerk de ruimte voor de ontmoeting met God. Kerken staan meestal op een

Nadere informatie

Parochie nodig. Pagina 1

Parochie nodig. Pagina 1 Parochie nodig Katholiek worden Wanneer u als volwassene er over nadenkt om katholiek te worden willen wij u daar graag bij begeleiden. Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden dan kunt u contact

Nadere informatie

het vuur van de liefde pinksteren 2008

het vuur van de liefde pinksteren 2008 het vuur van de liefde pinksteren 2008 + J. van den Hende het vuur van de liefde pinksteren 2008 + J. van den Hende Pinksteren is het feest van de heilige Geest, het is de afronding van de Paastijd. We

Nadere informatie

Liefde. De sociale leer van de Kerk

Liefde. De sociale leer van de Kerk Liefde De sociale leer van de Kerk De sociale leer van de Kerk Over de liefde Het evangelie roept ons op om ons in te zetten voor onze naasten. Maar hoe weet je nu wat er gedaan moet worden, zeker in een

Nadere informatie

levensbeschouwelijke identiteit van catent Scholen zijn als bomen Leven niet alleen Zonder grond en wortels Leeft geen school, niet één

levensbeschouwelijke identiteit van catent Scholen zijn als bomen Leven niet alleen Zonder grond en wortels Leeft geen school, niet één levensbeschouwelijke identiteit van catent Scholen zijn als bomen Leven niet alleen Zonder grond en wortels Leeft geen school, niet één De scholen van Catent - afzonderlijk en gezamenlijk - zijn als een

Nadere informatie

Gegevens diaconie van de Hervormde Gemeente Wijngaarden behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

Gegevens diaconie van de Hervormde Gemeente Wijngaarden behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. Gegevens diaconie van de Hervormde Gemeente Wijngaarden behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente 1 te Wijngaarden Telefoonnummer

Nadere informatie

PAROCHIËLE CARITAS INSTELLING ALMERE

PAROCHIËLE CARITAS INSTELLING ALMERE BELEIDSPLAN 2015-2016 PAROCHIËLE CARITAS INSTELLING ALMERE Sint Bonifatiusparochie Almere Preambule Het beleidsplan 2011 2016 van de PAROCHIËLE Caritasinstelling Almere -Stad is naar aanleiding van de

Nadere informatie

Protestantse gemeente Nieuwdorp. Coudorp AH Nieuwdorp. Coudorp AH Nieuwdorp

Protestantse gemeente Nieuwdorp.  Coudorp AH Nieuwdorp. Coudorp AH Nieuwdorp december 2015 ANBI informatie De Protestantse gemeente te Nieuwdorp en de Diaconie van deze gemeente hebben ieder de door de Nederlandse belastingdienst erkende status van ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Nadere informatie

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten Het sacrament van De ziekenzalving Sacramenten Sacramenten In de Bijbel Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap

Nadere informatie

Vrijwilligersenquête 2014

Vrijwilligersenquête 2014 Vrijwilligersenquête 2014 Geloofsgemeenschap O.L.V. ten Hemelopneming Houten Beste mede-parochiaan, Voor u ligt een vrijwilligersenquête van de Parochie Paus Johannes XXIII - locatie Houten. Door middel

Nadere informatie

1. Een overzicht van de huidige pastorale situatie.

1. Een overzicht van de huidige pastorale situatie. Een toekomst voor de parochiekerken Instrumentarium 4 Uitschrijven pastorale planning en organisatie Dit instrumentarium helpt u bij het opstellen van een pastorale planning en organisatie. De delen 1

Nadere informatie

Beleidsplan Hervormde Gemeente. s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle 2014-2018

Beleidsplan Hervormde Gemeente. s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle 2014-2018 Beleidsplan Hervormde Gemeente s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle 2014-2018 Preambule op basis van het Convenant Algemeen De Hervormde Gemeente van s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle vormt een gemeenschap,

Nadere informatie

ANBI INFORMATIE PROTESTANTSE GEMEENTE TE NOORDWIJKERHOUT EN DE ZILK. Naam ANBI : Protestantse Gemeente te Noordwijkerhout en de Zilk

ANBI INFORMATIE PROTESTANTSE GEMEENTE TE NOORDWIJKERHOUT EN DE ZILK. Naam ANBI : Protestantse Gemeente te Noordwijkerhout en de Zilk ANBI INFORMATIE PROTESTANTSE GEMEENTE TE NOORDWIJKERHOUT EN DE ZILK A. Algemene Gegevens Naam ANBI : Protestantse Gemeente te Noordwijkerhout en de Zilk Telefoonnummer : 0252 340650 RSIN/Fiscaal Nummer:

Nadere informatie

Anbi verklaring Remonstrantse Gemeente Den Haag

Anbi verklaring Remonstrantse Gemeente Den Haag Anbi verklaring Remonstrantse Gemeente Den Haag A. Algemene gegevens Naam ANBI: Remonstrantse Gemeente Den Haag Telefoonnummer: 070-325 0779 RSIN/Fiscaal nummer: 0028.70.447 Website adres: www.remonstranten.org/denhaag

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2015-2019

BELEIDSPLAN 2015-2019 ~ 1 ~ BELEIDSPLAN 2015-2019 Van de HERVORMDE GEMEENTE TER HEIJDE AAN ZEE ~ 2 ~ Dit beleidsplan 2015-2019 bestaat uit de volgende onderdelen: Blad 1: voorblad Blad 2: inhoudsopgave en inleiding Blad 3:

Nadere informatie

Jaarplan Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout

Jaarplan Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Jaarplan 2016 Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Ter inleiding: Voor u ligt het jaarplan 2016 van de parochiekern Sint Bartholomeus. In dit jaarplan vermelden wij wat voor activiteiten

Nadere informatie

RSIN/Fiscaal nummer:

RSIN/Fiscaal nummer: A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Delfzijl RSIN/Fiscaal nummer: 824143863 Website adres: E-mail: www.cgk-delfzijl.nl info@cgk-delfzijl.nl Adres: Huibertplaat 57 Postcode:

Nadere informatie

DE KERKELIJKE UITVAART

DE KERKELIJKE UITVAART DE KERKELIJKE UITVAART Parochie H. Johannes de Doper Deze brochure over de kerkelijke uitvaart is een uitgave van de parochie H. Johannes de Doper. Jaar van uitgave: 2016 2 Gestorven voor deze wereld Sterven

Nadere informatie

Kwaliteitsmodel Parochies. Quo Vadis Waar gaan we naar toe?

Kwaliteitsmodel Parochies. Quo Vadis Waar gaan we naar toe? Quo Vadis Waar gaan we naar toe? Kwaliteitsmodel Werken aan kwaliteit Dit is het kwaliteitsmodel voor parochies in het bisdom van Breda. Dit digitale model beperkt de vragen voor parochies tot enkele essentiële

Nadere informatie

Pastorale School - toelichting op de taakmodules Leren Pastorale School - toelichting op de taakmodules Vieren Pastorale School - toelichting op de

Pastorale School - toelichting op de taakmodules Leren Pastorale School - toelichting op de taakmodules Vieren Pastorale School - toelichting op de Pastorale School - toelichting op de taakmodules Leren Pastorale School - toelichting op de taakmodules Vieren Pastorale School - toelichting op de taakmodules Dienen Pastorale School - toelichting op

Nadere informatie

In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): 0515469930

Nadere informatie

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten Het sacrament van De ziekenzalving Sacramenten Sacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de

Nadere informatie

Heeft onze kerk toekomst?

Heeft onze kerk toekomst? Heeft onze kerk toekomst? Visie op kerk en pastoraat in 2024 De parochie. Een korte terugblik Het kerkelijk leven in Twente en Oldenzaal in de laatste decennia Hoe nu verder? Kerk-zijn in de toekomst Stellingen

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Kerk Easterein te Easterein

Diaconie van de Protestantse Kerk Easterein te Easterein ANBI De Protestantse Kerk in Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Dit betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting. Dit

Nadere informatie

Sint Franciscuscentrum Programmaoverzicht voorjaar 2016 (versie november 2015)

Sint Franciscuscentrum Programmaoverzicht voorjaar 2016 (versie november 2015) Sint Franciscuscentrum Programmaoverzicht voorjaar 2016 (versie november 2015) Voor informatie en opgave E opgave@sintfranciscuscentrum.nl of T 076 5223444 (alleen ochtenden) Beste lezer, VOORWOORD Voor

Nadere informatie

Kerkelijk initiatief voor sociale huisvesting in Brussel

Kerkelijk initiatief voor sociale huisvesting in Brussel Kerkelijk initiatief voor sociale huisvesting in Brussel Herman COSIJNS, Adjunct van Mgr De Kesel INLEIDING De problematiek van de sociale huisvesting enerzijds en de wens van de Kerk om mee te werken

Nadere informatie

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Inleiding In de komende maanden willen we als kerkenraad een beleidsplan opstellen voor de komende vijf jaar. Iedereen die op dit moment op de één of andere manier

Nadere informatie

UITVAARTBELEID SINT ANNA

UITVAARTBELEID SINT ANNA UITVAARTBELEID SINT ANNA Aanleiding en doelstelling Vanuit goed onderling overleg tussen de besturen van Sint Anna, de zusters van Julie Postel en de O.L. Vrouwe parochie van Boxmeer, zijn concrete afspraken

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Zaamslag Telefoonnummer (facultatief): 0115-432331 RSIN/Fiscaal nummer: 824153145 Website adres: www.cgkzaamslag.nl E-mail: Zaamslag.scriba@cgk.info

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST VOOR DE OPNAME VAN EEN KIND IN DE VOLLEDIGE GEMEENSCHAP VAN DE KATHOLIEKE KERK

ORDE VAN DIENST VOOR DE OPNAME VAN EEN KIND IN DE VOLLEDIGE GEMEENSCHAP VAN DE KATHOLIEKE KERK 1 ORDE VAN DIENST VOOR DE OPNAME VAN EEN KIND IN DE VOLLEDIGE GEMEENSCHAP VAN DE KATHOLIEKE KERK I. Orde van dienst bij de opname tijdens de eucharistieviering (in voorbereiding van de eerste communie)

Nadere informatie

Jaarplan Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout

Jaarplan Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Jaarplan 2017 Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Ter inleiding: Voor u ligt het jaarplan 2017 van de parochiekern Sint Bartholomeus. In dit jaarplan vermelden wij wat voor activiteiten

Nadere informatie

BELEIDSPLAN VRIJWILLIGERS

BELEIDSPLAN VRIJWILLIGERS BELEIDSPLAN VRIJWILLIGERS - 1 - Inhoud Inleiding pagina 3 1. De functie van het vrijwilligersbeleid in onze parochie pagina 4 2. Het vrijwilligersbeleid pagina 5 2.1. Doelstelling van het vrijwilligersbeleid

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Hoogvliet. Protestantse Gemeente te Hoogvliet. Gemeente in de samenleving

Protestantse Gemeente te Hoogvliet. Protestantse Gemeente te Hoogvliet. Gemeente in de samenleving Protestantse Gemeente te Hoogvliet Protestantse Gemeente te Hoogvliet Gemeente in de samenleving Beleidsplan 2010-2013 INLEIDING De Protestantse Gemeente Hoogvliet heeft als kern de eredienst en is daarmee

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk. www.protestantsrijswijk.com

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk. www.protestantsrijswijk.com DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE RIJSWIJK A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: 823899081 www.protestantsrijswijk.com E-mail:

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke

Nadere informatie

ANBI- gegevens van de diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Zwartebroek.

ANBI- gegevens van de diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Zwartebroek. ANBI- gegevens van de diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Zwartebroek. A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: E-mail: Adres: Postcode:

Nadere informatie

Komen tot pastoraat op maat

Komen tot pastoraat op maat Werkinstrument Komen tot pastoraat op maat Pastoraal maatwerk Clustervorming geeft ruimte om pastoraat op maat vorm te geven. Hierbij gaat het niet alleen om schaalverkleining of schaalverfijning, maar

Nadere informatie

CLARA EXTRA - informatiekrant kerksluiting

CLARA EXTRA - informatiekrant kerksluiting CLARA EXTRA - informatiekrant kerksluiting Inleiding januari 2014 Zoals bekend hebben in de maanden november en december zeven informatieavonden plaatsgevonden met betrekking tot het voornemen van het

Nadere informatie

RSIN NUMMER: 820717757 KVK NUMMER: 09197249

RSIN NUMMER: 820717757 KVK NUMMER: 09197249 Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer

Nadere informatie

ANBI publicatie Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder

ANBI publicatie Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder Telefoonnummer (facultatief): 0223-610538 RSIN/Fiscaal nummer: In aanvraag bij belastingdienst Website adres: http://www.kruisanker.nl

Nadere informatie

Parochiële Caritas Instelling. Onze Lieve Vrouw van Amersfoort

Parochiële Caritas Instelling. Onze Lieve Vrouw van Amersfoort Parochiële Caritas Instelling Onze Lieve Vrouw van Amersfoort W E R K P L A N 2016 definitief versie 16 december 2015 1. Inleiding De Parochiële Caritas Instelling (PCI) maakt deel uit van de parochie

Nadere informatie

UTRECHTSE STADSYNODE Inleiding

UTRECHTSE STADSYNODE Inleiding UTRECHTSE STADSYNODE 2015-2016 Inleiding Bij zijn aantreden als pastoor van de Ludgerus-, Martinus en de Salvatorparochie in de stad Utrecht, kondigde Ton Huitink aan een stadssynode bijeen te roepen om

Nadere informatie

Publicatie van de ANBI-transparantie gegevens van de Kerk van de Nazarener Hoekse Waard.

Publicatie van de ANBI-transparantie gegevens van de Kerk van de Nazarener Hoekse Waard. Publicatie van de ANBI-transparantie gegevens van de Kerk van de Nazarener Hoekse Waard. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Kerk van de Nazarener Hoekse Waard Telefoonnummer (facultatief): 0312 456789 RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

EBG NOORD-HOLLAND. Beleidsplan 2016-2020. Oudstenraad EBG Noord-Holland

EBG NOORD-HOLLAND. Beleidsplan 2016-2020. Oudstenraad EBG Noord-Holland EBG NOORD-HOLLAND Beleidsplan 2016-2020 Oudstenraad EBG Noord-Holland 12 december 2015 Inhoudsopgave Wie zijn wij... 2 Organisatie... 3 Cultuur van EBG Noord-Holland... 4 Waar staan wij voor... 5 Wat willen

Nadere informatie

Het sacrament van. De wijding. Sacramenten

Het sacrament van. De wijding. Sacramenten Het sacrament van De wijding Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de Kerk

Nadere informatie

Parochieplan In uitvoering

Parochieplan In uitvoering Parochieplan In uitvoering Catharinaparochie Oosterhout Juni 2016 Programma I Pastoraat 2 Financiën 3 Gebouwen 4 Personeel en vrijwilligers 5 Conclusies 6 Hoe verder? Een parochieplan met geschiedenis

Nadere informatie

Verwerkingsmodellen bij de Pastoraaltheologische conferentie Over de handreiking Groeien in geloof

Verwerkingsmodellen bij de Pastoraaltheologische conferentie Over de handreiking Groeien in geloof Verwerkingsmodellen bij de Over de handreiking Groeien in geloof Vooraf Twee sporen in de werkvormen vanuit de Handreiking - Persoonlijke verdieping en verrijking - Samen nadenken over aanpak van verkondiging

Nadere informatie

In onze parochie zijn ook doordeweekse vaste vieringen in kerken en woon/zorgcentra. Ook hier de vraag naar waar, wanneer en door wie?

In onze parochie zijn ook doordeweekse vaste vieringen in kerken en woon/zorgcentra. Ook hier de vraag naar waar, wanneer en door wie? 1. Liturgie Pastoor Skiba en Marjan Nicolai Bij de sluiting van de 5 kerken en opheffen van de locaties proberen we zoveel mogelijk liturgische vrijwilligers een plek te geven in de vijf geloofcentra.

Nadere informatie

Plechelmus 2024. R.K. Parochie van Oldenzaal, Deurningen, Rossum, Saasveld en Weerselo. Visie

Plechelmus 2024. R.K. Parochie van Oldenzaal, Deurningen, Rossum, Saasveld en Weerselo. Visie Plechelmus 2024. R.K. Parochie van Oldenzaal, Deurningen, Rossum, Saasveld en Weerselo Visie Visie H. Plechelmusparochie Op weg naar 2024 Met deze visie willen we graag een punt aan de horizon plaatsen.

Nadere informatie

Vragenlijst voor de consultatieronde van de Utrechtse Stadssynode

Vragenlijst voor de consultatieronde van de Utrechtse Stadssynode Vragenlijst voor de consultatieronde van de Utrechtse Stadssynode www.stadssynode030.nl Wie ben je? Ik beschouw mijzelf als actief katholiek. niet actief katholiek. behorend bij een andere christelijke

Nadere informatie

Beleidsplan wijkgemeente De Bron voor 2016/2017

Beleidsplan wijkgemeente De Bron voor 2016/2017 Beleidsplan wijkgemeente De Bron voor 2016/2017 Dit beleidsplan bestaat uit de volgende onderdelen: I. Missie en Visie (algemeen) II. Beleidsplan eredienst en pastoraat III. Missie en Visie van de diakenen

Nadere informatie

22 SEPTEMBER 2011 ANIMATOREN OV GROENHOVE GEMEENSCHAPPELIJKE ZIEKENZALVING

22 SEPTEMBER 2011 ANIMATOREN OV GROENHOVE GEMEENSCHAPPELIJKE ZIEKENZALVING 1 22 SEPTEMBER 2011 ANIMATOREN OV GROENHOVE GEMEENSCHAPPELIJKE ZIEKENZALVING 1. Oorsprong van de ziekenzalving ziekenzorg, ziekenbezoek: zeer vaak in de Bijbel tegen de Joodse traditie in, waar ziekte

Nadere informatie

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief):

Nadere informatie

A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Nederlandse Hervormde Gemeente Nijeveen Telefoonnummer (facultatief):

A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Nederlandse Hervormde Gemeente Nijeveen Telefoonnummer (facultatief): A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Nederlandse Hervormde Gemeente Nijeveen Telefoonnummer (facultatief): 0522-491882 RSIN/Fiscaal nummer: 2642347 Website adres: http://hervormdegemeentenijeveen.nl E-mail:

Nadere informatie

Aan de bestuursleden van de Parochiële Caritas Instellingen in het bisdom van Breda. Secretariaat bisdomleiding

Aan de bestuursleden van de Parochiële Caritas Instellingen in het bisdom van Breda. Secretariaat bisdomleiding Bezoekadres Veemarktstraat 48 4811 ZH Breda Postadres Postbus 90.189 4800 RN Breda Aan de bestuursleden van de Parochiële Caritas Instellingen in het bisdom van Breda T 076-522 34 44 F 076-521 62 44 www.bisdombreda.nl

Nadere informatie

BELEIDSPLAN VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE VOORBURG

BELEIDSPLAN VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE VOORBURG BELEIDSPLAN VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE VOORBURG Inleiding Dit beleidsplan maakt deel uit van het beleidsplan van de Protestantse Gemeente Voorburg 2013-2017 met het thema

Nadere informatie

In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland.

In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief):

Nadere informatie

ewogen en zoekende mensen vinden elkaar: Kerk - andere godsdiensten

ewogen en zoekende mensen vinden elkaar: Kerk - andere godsdiensten Naam: Evaluatie Datum: ewogen en zoekende mensen vinden elkaar: Kerk - andere godsdiensten B 1. Laat de kinderen tot Mij komen, zei Jezus De kerkgemeenschap zegt, zoals Jezus, tegen kinderen en jongeren:

Nadere informatie

Het logo als gespreksopener. Een catechetische handreiking

Het logo als gespreksopener. Een catechetische handreiking Het logo als gespreksopener Een catechetische handreiking 2 Het Jaar van het Geloof Van 11 oktober 2012 (de begindatum van Vaticanum II en de publicatiedatum van de Catechismus van de Katholieke Kerk)

Nadere informatie

Beleidsplan van de Regenboogkerk te Epe voor 2011 tot en met 2015

Beleidsplan van de Regenboogkerk te Epe voor 2011 tot en met 2015 Beleidsplan van de Regenboogkerk te Epe voor 2011 tot en met 2015 Identiteit De Regenboogkerk van Epe vormt een gemeenschap van gelovigen. Het geloof dat hen samenbindt stoelt op de Bijbel. De kern van

Nadere informatie

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) o o Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Per 1 januari 2014 is door de Belastingdienst voorgeschreven dat een ANBI een officiële erkenning moet hebben. De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft

Nadere informatie

Eucharistieviering van 30 juni 2013 Dertiende zondag door het jaar (C)

Eucharistieviering van 30 juni 2013 Dertiende zondag door het jaar (C) Eucharistieviering van 30 juni 2013 Dertiende zondag door het jaar (C) Openingslied: koor. Begroeting Pr.: Welkom broeders en zusters, die de stap hebt gezet naar deze wekelijkse eucharistieviering, een

Nadere informatie

Parochiesecretariaat Pastoraat

Parochiesecretariaat Pastoraat INHOUDSOPGAVE Blz. I. Ontstaansgeschiedenis 2 II Internetvermelding III Vieringen IV Bereikbaarheid 3 * Parochiesecretariaat * Pastoraat * Plattegrond 4 V Activiteiten 5 * Kinderen * Jongeren * Koor *

Nadere informatie

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

ANBI-transparantie gegevens Nederlands Gereformeerde Kerk Krommenie

ANBI-transparantie gegevens Nederlands Gereformeerde Kerk Krommenie ANBI-transparantie gegevens Nederlands Gereformeerde Kerk A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde Kerk te Telefoonnummer (facultatief): 075 628900 RSIN/Fiscaal nummer: 821789788 Website

Nadere informatie

Het sacrament van. Het vormsel. Sacramenten

Het sacrament van. Het vormsel. Sacramenten Het sacrament van Het vormsel Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de Kerk

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2013 GEREFORMEERDE KERK GAMEREN-ZUILICHEM

ACTIVITEITENPLAN 2013 GEREFORMEERDE KERK GAMEREN-ZUILICHEM ACTIVITEITENPLAN 2013 GEREFORMEERDE KERK GAMEREN-ZUILICHEM Inleiding Op 14 maart 2012 is het beleidsplan 2012-2015 vastgesteld. In het beleidsplan is vastgelegd wat we als gemeente de komende jaren willen

Nadere informatie

Het sacrament van. Het doopsel. Sacramenten

Het sacrament van. Het doopsel. Sacramenten Het sacrament van Het doopsel Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de Kerk

Nadere informatie

BeleidsPlan 2007-2010

BeleidsPlan 2007-2010 Vastgesteld Kerkenraad d.d.: 11 december 2006 Vastgesteld Ledenvergadering d.d.: 2 mei 2007 Gereformeerde Kerk van Lopik Herkenbaar Kerk-zijn in eenheid en verscheidenheid BeleidsPlan 2007-2010 Voorjaar

Nadere informatie

Transparantieverslag Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht-Centrum

Transparantieverslag Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht-Centrum Transparantieverslag Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht-Centrum A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Dordrecht-Centrum Telefoonnummer (facultatief): 078-6133403 RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

Colofon Interdiocesaan Overleg Kerkledenadministratie september 2012

Colofon Interdiocesaan Overleg Kerkledenadministratie september 2012 Colofon Interdiocesaan Overleg Kerkledenadministratie september 2012 Pastorale inzet van de Kerkledenadministratie De Kerk is een gemeenschap van mensen. Een gemeenschap waar contacten worden gelegd en

Nadere informatie

Parochie Sint Christoffel Het sacrament van het vormsel

Parochie Sint Christoffel Het sacrament van het vormsel Parochie Sint Christoffel Het sacrament van het vormsel St. Paulus Bekering St. Joseph RK Open Hof H. Maria Koningin St. Caecilia H. Jozef Inhoud Inhoudsopgave pag.: 2 Voorwoord pag.: 3 Wat betekent vormsel

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Lichtenvoorde

Protestantse Gemeente Lichtenvoorde Protestantse Gemeente Lichtenvoorde Jaarwerkplan voor kerkenraad, predikant en kerkelijk werker voor 2015 I. Procedure 1. Dit Jaarwerkplan is een afgeleide van het (meerjarig) beleidsplan van onze kerkelijke

Nadere informatie