Ambtelijke reactie Holland Rijnland op Bruggen Slaan, regeerakkoord VVD PvdA, 29 oktober Transferium bij Leiden. Foto: WillemsAnker.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ambtelijke reactie Holland Rijnland op Bruggen Slaan, regeerakkoord VVD PvdA, 29 oktober 2012. Transferium bij Leiden. Foto: WillemsAnker."

Transcriptie

1 Ambtelijke reactie Holland Rijnland op Bruggen Slaan, regeerakkoord VVD PvdA, 29 oktober 2012 Transferium bij Leiden. Foto: WillemsAnker.com

2 Ambtelijke reactie Holland Rijnland op Bruggen Slaan, regeerakkoord VVD PvdA, 29 oktober 2012: Hieronder worden die punten uit het regeerakkoord aangestipt die relevant kunnen zijn voor de regio Holland Rijnland. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) geeft een eerste reactie op het regeerakkoord. Deze reactie is te vinden op: Door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is na aanleiding van het regeerakkoord ook een brief aan de Tweede Kamer geschreven. Deze analyse is te vinden op: Bestuur Wat wil het nieuwe kabinet op het gebied van Bestuur? Een krachtige en dienstverlenende overheid en duidelijke afbakening van taken en verantwoordelijkheden tussen en binnen bestuurslagen. Het overbrengen van een groot aantal taken van het Rijk naar gemeenten maakt meer maatwerk mogelijk en vergroot de betrokkenheid van burgers. Gemeenten kunnen de uitvoering van de taken beter op elkaar afstemmen en zo meer doen voor minder geld. Hiertoe biedt het kabinet hen ruime beleidsvrijheid. Een grote decentralisatie van taken en bevoegdheden vergt medeoverheden die op een passende schaal zijn georganiseerd. Voor de lange termijn heeft het kabinet het perspectief van vijf landsdelen met een gesloten huishouding en gemeenten van tenminste honderdduizend inwoners voor ogen. De inwonersnorm kan worden aangepast aan de bevolkingsdichtheid in verschillende delen van het land. Decentralisaties zullen in principe gericht worden op gemeenten. Een samenvoeging van de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland, waarbij over de positie van de Noordoostpolder later een beslissing valt. Een materieel gesloten provinciale huishouding, beperkt tot taken op het gebied van ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, natuur en regionaal economisch beleid. Een wetsvoorstel tot afschaffing van de WGR+ samenwerkingsverbanden. Een uitnodiging naar provincies om met gemeenten initiatieven gericht op vergroting van de gemeentelijke schaal te bespreken. Een wetsvoorstel tot vermindering van politieke ambtsdragers met 25% zal worden aangepast. Het aantal gemeenteraadsleden daalt tot het aantal dat bestond voor de dualisering van het gemeentebestuur. We verwelkomen het initiatief op dit punt vanuit de Tweede Kamer. Dat geldt ook voor het initiatief tot deconstitutionalisering van de aanstelling van de burgemeester en de commissaris van de Koningin. Afschaffing van het btw-compensatiefonds. Uit de evaluatie van het fonds is gebleken dat het niet tot het achterliggende doel doelmatigheidswinst door uitbesteding- heeft geleid.

3 Decentrale overheden gaan in 2013 verplicht schatkistbankieren; zo zou de schuld van Nederland dalen en met schatkistbankieren worden de risico s van beleggen voor decentrale overheden tot nul gereduceerd. Het kabinet legt de gemeenten een enorme financiële taakstelling op. In de veronderstelling dat die, zoals beschreven in het eindperspectief, voor een groot gedeelte gerealiseerd gaat worden doordat gemeenten groter worden (streven naar gemeenten van minstens inwoners), dan wel gaan samen werken. De taakstelling is zodanig stevig dat niet volstaan zal kunnen worden met kleine stapjes en organische groei van samenwerking. Het Rijk wil meer taken onderbrengen, decentraliseren en organiseren dicht bij de burger. Wel met de kanttekening dat het doen en laten van het Rijk gericht zal zijn op gemeenten van Het is aan de gemeenten om te bepalen of bij de implementatie en de uitvoering van deze nieuwe taken gekozen wordt voor intergemeentelijke samenwerking. De enorme financiële taakstelling in samenhang met de visie van het kabinet dat die grotendeels gerealiseerd gaat worden door schaalvergroting zal effect hebben op diverse processen. Zoals bestuurlijke toekomst Bollenstreek, Positionering en Profilering Holland Rijnland, etc. Ligt er nog beleidsruimte bij (samenwerkende) gemeenten? Vermoedelijk zal de komende jaren de discussie over hoe gemeentelijk taken uit te voeren gedomineerd worden door efficiency van de uitvoering en structuurdiscussies. De provincies krijgen een gesloten huishouding. Het sociaal domein behoort niet meer tot het takenpakket van de provincie. De WGR+ wordt afgeschaft. De WGR blijft i.c. bestaan (en zal voor die gemeenten die niet gaan herindelen tot een belangrijk instrument zijn). Het regeerakkoord zegt niets over metropoolvorming. Wel worden de provincies Noord-Holland, Flevoland (zonder NO-polder) met Utrecht samengevoegd. Impliciet zou uit het regeerakkoord kunnen worden geconcludeerd dat de huidige bevoegdheden en geldstromen voor V&V zoals die nu bij de WGR+ regio s ligt aan de provincies worden overgedragen. Als dat zo is, dan zal dat zeker invloed hebben op de vorming van één samenwerkingsverband op de schaal van de regio s Rotterdam en Haaglanden. Het btw-compensatiefonds wordt afgeschaft. BTW die nu door het samenwerkingsorgaan wordt betaald, kunnen de gemeenten nu nog uit het compensatiefonds terug halen. Verplicht schatkistbankieren heeft als consequentie dat de rendementen op vermogen afnemen en hebben daarmee gevolgen voor Holland Rijnland. Niet in de laatste plaats voor het RIF.

4 Het is aan de gemeenten om te bepalen op welk schaalniveau (boven)gemeentelijk vraagstukken worden besproken/onderzocht. Analoog aan de intergemeentelijke projectorganisatie van de drie decentralisaties in het sociaal domein kunnen de gemeenten overwegen het schaalniveau Holland Rijnland te gebruiken als platform voor gezamenlijke analyse. En met elkaar te bepalen welke opgaven op welk schaalniveau het meest effectief en efficiënt kunnen worden belegd. In het net opgestarte traject Positie en Profilering van dit deel van de Randstad, zal in ieder geval ingegaan worden op de maatschappelijke opgaven die het regionale gebied moet oplossen en welke schaal daarbij het meest passend is. Economie (Duurzaam groeien en vernieuwen) Wat wil het nieuwe kabinet op het gebied van economie? De positie van Nederland in de top 5 van de meest concurrerende economieën moet de komende jaren verankerd en versterkt worden. De succesvolle samenwerking tussen bedrijfsleven, wetenschappelijk instellingen, regio s en overheid, in het kader van het topsectorenbeleid, wordt voortgezet. Het kabinet wil met bedrijfsleven en onderwijsinstellingen een Techniekpact 2020 afsluiten. Het kabinet kiest voor realistische, ambitieuze groene groeistrategie. De BioBased Economy kan één van de pijlers vormen voor deze groene groei. Kabinet gaat met kracht door met het verminderen van regeldruk. De wettelijke winkelsluiting op zondag wordt opgeheven en aan gemeenten overgelaten. Holland Rijnland heeft een sterke positie in de Topsectoren Life Sciences & Health, Tuinbouw en Uitgangsmaterialen (met de Greenport Duin- en Bollenstreek en (gedeeltelijk) Greenport Aalsmeer en (gedeeltelijk) Greenport regio Boskoop) en High Tech door de aanwezigheid van ESA ESTEC in Noordwijk, Universiteit Leiden en ruimtevaartbedrijvigheid in Noordwijk en Leiden. Met dit beleid blijft er geld beschikbaar om deze topsectoren in Holland Rijnland te stimuleren. Holland Rijnland heeft in haar regionale arbeidsmarktbeleid de technieksector en het techniekonderwijs als speerpunt van beleid genoemd. Tegelijkertijd hebben gemeenten op dit terrein enkel een agendasettings- en aanjagende rol. Vanuit het Regionaal Platform Arbeidsmarkt Rijn Gouwe (RPA) is in 2012 gestart met een regionale techniekagenda. Het techniekpact 2020 biedt handvatten om die regionale techniekagenda verder invulling en kracht te geven. Het kabinet kiest onder andere voor het hoogwaardig toepassen van biomassa ( cascadering ). Holland Rijland heeft met de kennis/onderzoekinstellingen Universiteit Leiden, Kenniscentrum Plantenstoffen (Leiden), Het PPO in Lisse en NAK Tuinbouw (Roelofarendsveen) al een leidende positie op het gebied kennis over plantenstoffen en kan deze positie door dit beleid mogelijk uitbreiden. Duurzame energie en energiebesparing is een speerpunt voor dit kabinet. Dit thema wordt ook voor de provincie Zuid-Holland en Holland Rijnland steeds belangrijker. In Holland Rijnland kunnen onder andere regeldichte sectoren zoals Life Sciences, Tuinbouw, Landbouw, Zorg en Onderwijs hiervan profiteren.

5 Het feit dat gemeenten nu zelf kunnen bepalen kan ook betekenen dat gemeenten meer behoefte hebben aan regionale afstemming. Budgetten voor de ruimtevaart zijn niet specifiek opgenomen in dit regeerakkoord. Mede door een gecoördineerde lobby van de ruimtevaartindustrie, de provincie Zuid Holland, Holland Rijnland, de gemeenten Leiden, Noordwijk, Delft en de universiteiten van Leiden en Delft is het belang van de ruimtevaartsector voor Nederland aangetoond en zijn de bezuinigen tot en met 2015 vorige maand onder het demissionaire kabinet teruggedraaid. De nieuwe regering neemt deze beslissing over. De nieuwe regering moet nog een standpunt innemen voor de periode na De vooruitzichten over de besluitvorming zijn gunstig mede gezien het feit dat het kabinet blijft inzetten op de topsectoren waar de ruimtevaartsector als onderdeel van de topsecter High Tech toebehoord. Het kabinet biedt kansen voor Holland Rijnland om de regionale economie te stimuleren. In het lopende traject positionering en profilering Holland Rijnland kan hierop worden ingespeeld. Holland Rijnland kan doorpakken om de eigen sterke topsectoren aan te blijven sluiten bij het landelijke beleid. Holland Rijnland kan een rol voor deze regionale topsectoren (met name voor de ruimtevaartsector en de BioBased Economy) innemen door het participeren in of het initiëren van samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven (de gouden driehoek). Onderzocht kan worden welke initiatieven genomen kunnen worden om meer kans te maken op Rjiks- en Europese financiering van projecten in deze regio. Gedacht kan worden aan een regionaal cofinancieringsfonds. Gericht op regionale initiatieven die beroep kunnen doen op middelen binnen het rijksbeleid (en/of provinciaal- en/of Europees beleid) te cofinancieren. Zodat ook hier een multiplier gerealiseerd kan worden. Holland Rijnland zal als onderdeel van het regionale arbeidsmarktbeleid beleidscapaciteit inzetten ten behoeve van de regionale techniekagenda en het techniekpact Bestuurlijk is Holland Rijnland vertegenwoordigd in het RPA-bestuur. De Kennisalliantie, Kenniscentrum Plantenstoffen en het Bio Science Park foundation werken in opdracht van de belangrijkste stakeholders op het gebied van de BioBased Economy in de regio aan het programma Holland Rijnland BioBased Economy. In dit programma wordt gekeken welke projecten op dit terrein binnen Holland Rijnland kunnen worden opgezet of versneld. Het thema energie is momenteel is binnen Holland Rijnland belegd bij de omgevingsdienst West Holland. Holland Rijnland heeft een rol in de afstemming over het ruimtelijke beleid met gemeenten en provincie, het thema verminderen regeldruk komt hier op de agenda. Holland Rijnland kan een platform bieden voor de afstemming van winkelsluiting/opening op zondag. Ten aanzien van ruimtevaart: Holland Rijnland blijft participeren in de coördinatiegroep lobby om de besluitvorming voor de periode na 2015 positief te beïnvloeden. Daarnaast vertegenwoordigd Holland Rijnland de overheden in de trekkergroep Holland Space Cluster waarin ook het bedrijfsleven en de universiteiten Leiden en Delft vertegenwoordigd zijn om te komen tot een intensieve samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen (de gouden driehoek) en daarmee deze sector te versterken en gebruik te maken van de mogelijkheden die het topsectorenbeleid hiervoor biedt.

6 Verkeer en vervoer Wat wil het nieuwe kabinet op het gebied van Verkeer en Vervoer? In het regeerakkoord staan geen specifieke projecten benoemd die momenteel spelen in Holland Rijnland. Wel vallen een aantal algemene punten op: 1. Het nieuwe kabinet wil bereikbaarheid en doorstroming verbeteren door te investeren in het aanpakken van fileknelpunten en de aanleg van ontbrekende schakels in hoofdverbindingen. En door de bestaande infrastructuur weg, spoor en water beter te benutten. Spoor en andere vormen van openbaar vervoer moeten beter op elkaar aansluiten. Hiertoe wordt het programma Beter Benutten doorgezet. 2. De veiligheid op het spoor moet verder verbeteren. 3. Het kabinet wil verder de ontwikkeling van de mainports Schiphol en Rotterdam bevorderen vanwege hun grote belang voor de Nederlandse economie. Zij krijgen de ruimte om te groeien. 4. Geen kilometerheffing. 5. De resterende investeringsruimte in Infrastructuurfonds en Deltafonds tot 2028 kan in de komende kabinetsperiode voor 80 procent worden bestemd voor nieuwe projecten. 6. Verder veel ontwikkelingen en extra inzet op het spoor. Doorzetting onderhandse gunning aan NS voor de periode Wat betekent dit voor Holland Rijnland en wat kan de regio hier aan doen? 1. De focus voor het programma Beter Benutten ligt in de Zuidvleugel bij de Stadsregio Rotterdam en Haaglanden. Waar mogelijk schuift de regio hierbij aan. Het betreft dan ondermeer afstemming van DVM-maatregelen, mobiliteitsmanagement en kleine infrastructurele maatregelen (aantakking Flora Holland, locatie Rijnsburg op de A44.) 2. De vraag is of het kabinet hiertoe middelen uit het Infrastructuurfonds wil uittrekken. Direct in het oog springend zijn alle ongelijkvloerse kruisingen die op termijn nodig zijn om volledige spoorverdubbeling tussen Leiden en Utrecht mogelijk te maken. Het betreft dan ondermeer de kruisingen Haagweg (Leiden), Burg. Smeetsweg (Zoeterwoude), Leidsche Schouw (Alphen aan den Rijn). Dit heeft een direct raakvlak met de investeringen in het bestaand spoor op dit tracé in het kader van het hov-net Zuid Holland Noord. 3. De uitspraak lijkt aan te geven dat het Rijk de Structuurvisie Mainport Amsterdam Schiphol Haarlemmermeer door wil zitten. Een positieve ontwikkeling, gezien de sterke relatie van de regio Holland Rijnland met Schiphol. Dit onderschrijft verder het nut en noodzaak van de komst van de Duinpolderweg en vergroot het rijksbelang bij deze verbinding. 4. Er zal geen grote verandering plaats vinden in de lange termijnbeelden ten aanzien van de verkeersintensiteit. Investeringen in regionale infrastructuur als de RijnlandRoute, Corridor N207, Duinpolderweg, etc. blijft noodzakelijk. 5. Onduidelijk is momenteel wat de omvang van de vrije ruimte in het Infrastructuurfonds voor de komende jaren is en hoeveel middelen er daadwerkelijk vrij komen. Naar schatting van Bouwend Nederland betreft het een bedrag van 8 miljard, maar de vraag is of de in het Kunduz-

7 akkoord aangekondigde bezuiniging van 5 miljard hier nog op gekort dient te worden. In elk geval komen de komende jaren middelen vrij voor projecten met een rijksbelang, voor deze regio interessant voor pojecten als de Duinpolderweg en de spoorverdubbeling Leiden Utrecht. Aan de RijnlandRoute en het HOV-net Zuid Holland Noord wordt verder gewoon invulling gegeven conform de eerder gemaakte afspraken. 6. Dit biedt kansen in het licht van de eerder aangehaalde volledige spoorverdubbeling op het traject Leiden - Utrecht. De doorzetting van de constructie met NS leidt tot stabiliteit en maakt het voor de regio mogelijk om gezamenlijk met NS en de overige spoorse partners te verkennen welke investeringen verder noodzakelijk zijn op dit tracé naast de investeringen in het kader van het HOV-net Zuid Holland Noord. Ruimtelijke inrichting Wat wil het nieuwe kabinet op gebied van Ruimtelijke inrichting? Nederland wil internationaal concurrerend blijven en investeringen moeten maximaal renderen. Daarom krijgen de economische gebieden rond de mainports, brainports en greenports prioriteit. 2. De krimpproblematiek krijgt aandacht vanuit verschillende ministeries. In het onderwijs moeten alle vormen van samenwerking mogelijk zijn wanneer krimp daartoe noopt. Woningen zullen moeten worden aangepast met het oog op de bevolkingssamenstelling en soms is sloop aan de orde. Voorzieningen zullen waar mogelijk moeten worden gebundeld. Het voortouw ligt hiervoor bij de lokale overheid. Regio s die hiermee te maken hebben, moeten ruimte krijgen door middel van maatwerk in regelgeving. Dit betekent een voorzetting van het beleid uit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. De rijksaandacht richt zich in onze regio op de Greenports: Duin- en Bollenstreek, Boskoop en Aalsmeer. Daarnaast richt de aandacht zich op Schiphol en daarmee dus op de Structuurvisie Mainport Amsterdam Schiphol Haarlemmermeer (SMASH), ook van invloed op onze regio. Het Bio Science Park wordt door het Rijk niet gezien als Brainport Krimp laat zich in onze regio de komende periode met name voelen in de Rijnstreek. Stevige ambtelijke en bestuurlijke betrokkenheid bij Greenport Holland en het traject SMASH voor borgen van de belangen van onze regio. In Zuidvleugelverband de relatie leggen tussen het BSP en andere brainsports in de kennisas A4. Samen met de gemeenten in de Rijnstreek, provincie en Rijk kijken welke consequenties krimp heeft en wat de gewenste maatregelen zijn.

8 Energie, klimaat en duurzaamheid Wat wil het nieuwe kabinet op het gebied van energie, klimaat en duurzaamheid? Het kabinet zet in op een ambitieus internationaal klimaatbeleid en streeft naar een volledige duurzame energievoorziening in 2050 (16% duurzame energie in 2020). Energiebesparing krijgt prioriteit door het uitbreiden van de Green Deals met energiebedrijven en woningcorporaties. Ook voor kantoren, scholen en andere gebouwen wordt energiebesparing bevorderd. Om de kostprijs van windenergie versneld omlaag te brengen zal het kabinet innovatie in deze sector stimuleren. Het kabinet maakt afspraken met netbeheerders, energiebedrijven en lokale overheden over de laadinfrastructuur om de groei van elektrische mobiliteit te stimuleren. In Holland Rijnland valt het klimaatbeleid onder de verantwoordelijkheid van de Omgevingsdienst West-Holland. De regio kan aandacht vragen voor duurzame energie en energiebesparing bijvoorbeeld in haar contacten met gemeenten en woningbouwcorporaties. Inbrengen in plannen van de gemeenten en regio via de Omgevingsdienst West-Holland. Agrarische Sector; duurzaam groeien en vernieuwen Wat wil het nieuwe kabinet op het gebied van de agrarische sector? De agrarische sector is een belangrijke economische motor. Boeren en tuinders verdienen de ruimte om te ondernemen en een fatsoenlijke beloning voor hun bijdragen aan het cultuurlandschap en de natuur. Meer (financiële) ruimte voor agrariërs als drager van ons open landschap. Aandacht vragen voor boeren en tuinders in de gebiedsprofielen voor ruimtelijke kwaliteit van de provincie Zuid-Holland. Het te ontwikkelen gebiedsfonds voor groenblauwe diensten (vergoeden van agrariërs voor hun bijdrage aan het cultuurlandschap, de natuur en recreatie) afstemmen met het Rijk.

9 Natuurbeleid Wat wil het nieuwe kabinet op het gebied van natuurbeleid? Bij het natuurbeleid is de Rijksoverheid verantwoordelijk voor de kaders en ambities. De provincies zijn verantwoordelijk voor het invullen en uitvoeren van het beleid, zoals in het Natuurakkoord is afgesproken. De ecologische hoofdstructuur wordt uitgevoerd, inclusief de verbindingszones, maar er wordt meer tijd voor genomen. Het beheren en beschermen van bestaande natuurgebieden krijgt voorrang. Hiervoor is 200 miljoen beschikbaar, zoals aangegeven in het begrotingsakkoord 2013; De Natuurbeschermingswet die in behandeling is, wordt aangepast. Waar mogelijk worden de verschillende beschermingsniveaus geharmoniseerd en waar relevant in overeenstemming gebracht met de Vogel- en Habitatrichtlijn en andere regelgeving. Zo zal de wet bijdragen aan de biodiversiteit in Nederland. Voor alle natuurbeheerorganisaties geldt dat zij zo veel mogelijk eigen middelen moeten genereren. Het kabinet beziet de positionering van Staatsbosbeheer om een grotere private betrokkenheid mogelijk te maken. Provincie en betrokken gemeenten krijgen meer tijd voor de realisatie van de ecologische hoofdstructuur. De 200 miljoen uit het begrotingsakkoord 2013 blijft beschikbaar voor het beheren en beschermen van bestaande natuurgebieden. Hiermee is een klein deel van de bezuinigingen op natuur door het kabinet Rutte I teruggedraaid. Meer eenduidigheid in wetgeving. Meer druk op het genereren van eigen middelen voor het beheer van natuur en recreatiegebieden. Holland Rijnland zal de gevolgen van deze keuzes voor gemeenten in beeld brengen. De ontwikkelingen rond beheer zijn een extra stimulans voor het oprichten van een gebiedsfonds voor groenblauwe diensten en voor deelname aan innovatieve trajecten, zoals pilot vrijetijdslandschappen en mijn groen ons groen.

10 3D, de decentralisaties werk, Wmo en jeugd Wat wil het nieuwe kabinet op gebied van de 3D s? 3D De decentralisatietendens wordt stevig voortgezet. Het uitgangspunt bij de decentralisaties in het sociale domein is één gezin, één plan, één regisseur. Het regeerakkoord stelt dat dit ook één budget en één verantwoordelijke vergt. Of dit betekent dat gemeenten één ontschot budget ontvangen voor de 3D s gezamenlijk is onduidelijk. Om de taken goed te kunnen uitvoeren zijn gemeenten van tenminste honderdduizend inwoners nodig: Decentralisaties zullen in principe gericht worden op gemeenten. Wat dit betekent is volstrekt onduidelijk. Betekent dit dat kleine gemeenten geen gedecentraliseerde taken krijgen, of wordt hiermee bijvoorbeeld een minimale omvang voor regionale samenwerking voor uitvoering van gedecentraliseerde taken aangegeven? De decentralisaties gaan samen met forse ingrepen en kortingen Benodigde wetgeving wordt in het 1e jaar van de regeerperiode aan de Staten-Generaal voorgelegd. Het regeerakkoord laat zich niet uit over een mogelijk bestuursakkoord tussen Rijk en gemeenten waarin de voorstellen verder uitgewerkt worden. Werk (Tekst beperkt zich tot de hoofdlijn van de Participatiewet. Daarnaast allerlei wijzigingen in handhaving, bijzondere bijstand, armoedebeleid, invoering huishouduitkeringstoets, tegenprestatie enz.) Het wetsvoorstel Werken naar Vermogen (Wwnv)wordt vervangen door de Participatiewet, in te voeren op 1 januari Deze wet komt op veel onderdelen overeen met de Wwnv. In de Participatiewet worden de WWB, de Wsw en een deel van de Wajong samengevoegd. Voor de doelgroep wordt een systeem van loondispensatie geïntroduceerd zoals dat nu in de Wajong bestaat. Daardoor kan het loon dat werkgevers betalen in overeenstemming worden gebracht met de arbeidsproductiviteit van alle betrokken medewerkers. Voor zover werknemers voor een loon onder het wettelijk minimumloon werken, is dat altijd tijdelijk en groeit het totaal van loon en aanvullende uitkering naar het wettelijk minimumloon. Met ingang van wordt de Wajong alleen toegankelijk voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten. Huidige Wsw-ers en Wajongers worden niet herkeurd en er vindt geen verlaging plaats van de uitkering voor de bestaande groep Wajongers. Instroom in de Wsw in zijn huidige vorm en onder de huidige voorwaarden wordt gestopt met ingang van Gemeenten krijgen binnen de kaders van de Participatiewet de ruimte om beschut werk zelf te organiseren als voorziening. Evenals bij de WWNV komen op termijn middelen beschikbaar voor structureel beschutte werkplekken (1/3e van het huidige aantal), afgestemd op 100% wettelijk minimumloon. De huidige middelen in de WSW zullen fors omlaag gaan, enerzijds doordat er minder mensen in de regeling zullen stromen (volume-effect) en anderzijds omdat de rijksvergoeding zal worden afgestemd op 100% wettelijk minimumloon. De beoogde besparing op de Participatiewet loopt in 6 jaar op tot 1830 miljoen euro en daarnaast wordt gekort op de re-integratiemiddelen. De korting is hiermee ongeveer gelijk aan de beoogde besparing onder de Wwnv.

11 AWBZ en de Wmo (Hier concentratie op verschuiving taken van AWBZ naar Wmo, daarnaast nog veel wijzigingen in AWBZ en Zorgverzekering die inwoners ook direct zal raken en daarmee waarschijnlijk ook de gemeenten.) Gemeenten worden geheel verantwoordelijk voor ondersteuning, begeleiding èn verzorging Ruime beleidsvrijheid 75% van het budget gaat naar gemeenten (korting van 25%, 1700 miljoen, korting onder vorige regering was 5%) Er komt een nieuwe gemeentelijke voorziening (eventueel binnen de Wmo of de WWB) voor chronisch zieken en gehandicapten van in totaal 760 miljoen voor compensatie eigen risico, aftrek zorgkosten en wet tegemoetkoming chronisch zieken) 2014: aanspraak dagbesteding vervalt binnen AWBZ 2014: beperking aanspraak persoonlijke verzorging 2014: huishoudelijke hulp voor nieuwe cliënten vervalt (25% budget voor maatwerkvoorziening), in 2015 vervalt deze ook voor bestaande cliënten. Korting: 1140 miljoen. Betreft nieuwe maatregel 2015: extramurale zorg naar de gemeenten (begeleiding en verzorging) 2016: ZZP 4 (intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging) wordt extramuraal voor nieuwe cliënten, Er komt 250 miljoen beschikbaar voor wijkverpleegkundigen Scootmobielen, rolstoelen e.d. moeten verplicht hergebruikt worden, korting 50 miljoen Jeugd Decentralisatie Jeugdzorg in 2013 gaat door en omvat alle eerder voorgenomen onderdelen: gesloten jeugdzorg, jeugd-ggz, zorg voor licht verstandelijk beperkte jongeren, jeugdreclassering en jeugdbescherming. De Jeugdwet waarborgt gemeentelijke beleidsvrijheid. De decentralisatie moet ertoe bijdragen dat de eigen kracht, het sociale netwerk en de voorzieningen in een gemeente beter worden benut. Het accent zal steeds liggen op participatie in de samenleving. Coördinatie van deze decentralisatie ligt bij VWS. Eigen bijdrage in de jeugdzorg gaat niet door Het jeugdzorgbudget gaat met een decentralisatieuitkering naar de gemeenten en wordt gekort met 150 miljoen. In de plannen van het vorige kabinet was een korting van 300 miljoen opgenomen. 3D De regionale samenwerking in de voorbereiding van de decentralisaties groeit in betekenis, zeker nu de gemeentelijke taken op het gebied van de Wmo enerzijds fors toenemen en anderzijds fors wijzigen. De omvang van de decentralisaties werk en jeugd wijzigen niet, binnen werk worden wel andere accenten gelegd. De regionale visie en -aanpak blijft een goede basis voor de gewijzigde plannen en kan worden voortgezet. Werk Geen majeure wijzigingen ten opzichte van eerdere voornemens; andere accenten. Wmo De volgende wijzigingen in de aanvankelijke decentralisatieplannen vragen een stevige inzet:

12 Gemeenten gaan met 75% van het budget (nu 2,1 3,3 miljard) dagbesteding, begeleiding èn verzorging organiseren per 2015 Gemeenten gaan een voorziening voor huishoudelijke hulp ontwikkelen (25% van huidige budget) per 2015 Vanaf 2016 komen daar zwaardere cliënten bij uit ZZP 4 Gemeentelijke voorziening chronisch zieken en gehandicapten organiseren, starten in 2013 Jeugd Geen wijzigingen in pakket en gemeentelijke taken Gesproken wordt over ruime gemeentelijke beleidsruimte, dit suggereert een stevige wijziging in het huidige conceptwetsvoorstel waar dit slechts beperkt het geval is. Duidelijkheid vragen over de quote: decentralisaties zullen in principe gericht worden op gemeenten (actie naar politieke partijen/vng) Eveneens duidelijkheid vragen of de voorstellen geconcretiseerd worden in een bestuursakkoord tussen rijk en gemeenten (actie naar politieke partijen/vng) Voortzetten project 3D. Actualiseren jaarplan 3D 2013: - werkgroep werk en werkgroep Wmo onderzoeken opnieuw welke subwerkgroepen relevant zijn met welke taakstelling en planning, bij Wmo zullen andere subwerkgroepen ingericht worden; - nieuwe taken kunnen implicaties hebben voor opdrachtomschrijving andere werkgroepen - werkgroep eigen bijdrage kan vermoedelijk vervallen. De huidige regionale financiering van het project 3D lijkt te passen in de huidige voorstellen. Onderwijs Wat wil het nieuwe kabinet op gebied van onderwijs? Het leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) en het praktijkonderwijs (PRO) worden doelmatiger en gaan vallen onder het gebudgetteerde stelsel van samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs. De samenwerkingsverbanden primair- en voortgezet onderwijs worden door de invoering van de Wet Passend Onderwijs vanaf schooljaar verantwoordelijk voor het bieden van een passende onderwijsplek voor zorgleerlingen binnen het reguliere onderwijs. Deze verantwoordelijkheid wordt door dit regeerakkoord uitgebreid met de verantwoordelijkheid voor plaatsing van leerlingen in het leerwegondersteunend onderwijs en het praktijkonderwijs. Samenwerkingsverbanden dienen met gemeenten overeenstemming te bewerkstelligen over de wijze waarop de Wet Passend Onderwijs in praktijk wordt gebracht. Bekend is dat leerlingen die passend onderwijs nodig hebben,

13 regelmatig dezelfde is die gebruikmaakt van lokale ondersteuning en/of jeugdzorg en CJG. De verantwoordelijkheid voor zorg en ondersteuning voor jeugdigen in en om het onderwijs dienen tussen de samenwerkingsverbanden en gemeenten afgestemd te worden Ter indicatie, in schooljaar volgen: leerlingen uit RMC-regio Zuid-Holland Noord leerwegondersteunend onderwijs leerlingen uit RMC-regio Zuid-Holland Noord praktijkonderwijs Holland Rijnland faciliteert de samenwerking van gemeenten in de voorbereiding van de transitie van de jeugdzorg in het project Ketenaanpak Jeugd/3D. Afstemming van zorg in en om het onderwijs met de samenwerkingsverbanden primair- en voortgezet onderwijs maakt hiervan onderdeel uit. In het kader van de uitvoering van de leerplichtwet (thuiszittersproblematiek), de aanpak voortijdig schoolverlaters en het creëren van kansen op de arbeidsmarkt voor laaggeschoolden is het van belang dat er goede afspraken gemaakt worden voor jongeren die op leerwegondersteunend onderwijs of praktijkonderwijs is aangewezen. Onderwijs: invoering Focus op vakmanschap in het Middelbaar Beroepsonderwijs en kwaliteitsimpuls Middelbaar Beroepsonderwijs. Wat wil het nieuwe kabinet op gebied van Focus op vakmanschap en kwaliteitsimpuls middelbaar Beroepsonderwijs? Het kabinet Rutte-Ascher gaat door met het actieplan Focus op vakmanschap in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), maar op een aangepast tijdpad. Onderdelen van Focus op Vakmanschap zijn inkorting en intensivering van de opleidingen en een sterk vereenvoudigde kwalificatiestructuur. Er komen minder opleidingen en uitstroomprofielen zodat de kwaliteit in het mbo kan toenemen. Kleine opleidingen worden in principe beëindigd. Er is 250 miljoen beschikbaar om te intensiveren in het mbo, gekoppeld aan prestatieafspraken met instellingen. Volle roosters, uitdagende opleidingen, voldoende aandacht voor de basisvaardigheden taal/rekenen en een sterke praktijkoriëntatie dragen bij aan meer kwaliteit. Vanuit het perspectief van de aanpak van voortijdig schoolverlaten zijn er zorgen over de mogelijke uitsluiting van studenten van onderwijs. Dit komt door het nieuwe financieringsmodel van het middelbare beroepsonderwijs, waarbij de bekostiging gekoppeld wordt aan het aantal jaar dat een student ingeschreven is. Daarnaast stopt de mogelijkheid om binnen de onderwijsfinanciering opleidingen te stapelen waardoor de mogelijkheid van opscholing ernstig beperkt wordt. Dit staat haaks op de behoefte van de regionale arbeidsmarkt aan hoger opgeleide beroepskrachten. Vanuit het perspectief van regionaal arbeidsmarktbeleid bied focus op vakmanschap en de kwaliteitsimpuls mbo kansen doordat het opleidingsaanbod en het curriculum beter aan gaan sluiten op de vraag vanuit de regionale arbeidsmarkt. Dit vraagt wel om goede afstemming tussen roc s, gemeenten en werkgevers.

14 Gemeenten in Zuid-Holland Noord (Leidse regio en Duin- en bollenstreek) werken samen met het onderwijs aan de bestrijding van voortijdig schoolverlaten. De regiegroep voortijdig schoolverlaten is het bestuurlijk gremium waar gemeenten- en onderwijsbestuurders elkaar (kunnen) aanspreken op ontwikkelingen in het onderwijs m.b.t. voortijdig schoolverlaten. Thematiek van de regiegroep kan verbreed worden naar de macrodoelmatigheid en afstemming op de regionale vraag van het opleidingenaanbod van de roc s. Ook het Regionaal Platform Arbeidsmarkt Rijn Gouwe (RPA) is een (bestuurlijk) platform waar afstemming tussen roc s, gemeenten en werkgevers geagendeerd moet worden. Wonen Wat wil het nieuwe kabinet op gebied van wonen? Vanwege het grote belang en de grote complexiteit van de hervormingen wordt op het departement van BZK een nieuwe minister voor Wonen en Rijksdienst, belast met het woondossier. [Het kabinet versobert onder andere de hypotheekrenteaftrek. Dat zou onder andere moeten leiden tot een (geleidelijke) daling van de huizenprijzen. Het mogelijke effect daarvan is ook in de Holland Rijnland-gemeenten ongewis en daarom hier verder buiten beschouwing gelaten.] Voor huurders met een huishoudinkomen tot is de huurverhoging maximaal 1,5 procent plus inflatie. Bij mensen met een inkomen tussen de en gaat het om 2,5 procent bovenop de inflatie. Boven de is de huurverhoging 6,5 procent plus inflatie. Huurverhoging wordt deels inkomensafhankelijk De verhuurdersheffing wordt verhoogd. Om toenemend gebruik van de huurtoeslag op te vangen moeten verhuurders/corporaties meer betalen. De heffing geldt alleen op woningen tot de huurtoeslaggrens. Leningen voor starters op de koopmarkt. De gunstige leningsfaciliteit voor starters van de Stichting Volkshuisvesting Nederland zal worden uitgebreid. (hoe is nog onduidelijk) Corporaties moeten weer dienstbaar worden aan het publiek belang in hun werkgebied. Corporaties komen onder directe aansturing van gemeenten De druk op de goedkope koopsector neemt toe. Doel is om scheefwonen te bestrijden. Dat kan mits het lukt om het gat tussen de huur- en de koopsector in de regio te verkleinen. Anders hebben deze huurders nog geen mogelijkheid om door te stromen en leidt de maatregel alleen tot een hogere huurquote. Ten aanzien van de verhuurdersheffing: De investeringen van corporaties in onderhoud, energiebesparende maatregelen of nieuwbouw kunnen teruglopen. Anderzijds wil het Rijk de aanpak van de zogeheten Green Deals uitbreiden met ten minste een besparingsdeal met energiebedrijven

15 en woningbouwcorporaties voor een versnelling in het verduurzamen van de bestaande woningen. Ook is er een risico dat verhuurders meer woningen in de vrije sector zullen brengen. Ten aanzien van leningen voor starters op de koopmarkt: Starters krijgen meer mogelijkheden om een woning te financieren. Ten aanzien van de rol en positie van de corporaties: In het regeerakkoord wordt niet toegelicht hoe die aansturing eruit zou moeten zien. Wel wordt opgemerkt dat de schaal van een woningbouwcorporatie in overeenstemming zijn met de schaal van de regionale woningmarkt en met de maatschappelijke kerntaak, wat de noodzaak van afstemming op regionale schaal onderstreept. De maatregel kan effect hebben het bouwers en gemeenten bewust inzetten op betaalbare, maar kwalitatief goede koopwoningen (of vrije sector huurwoningen) en het lukt deze te realiseren. Ten aanzien van de verhoging van de verhuurdersheffing: Gemeenten kunnen in prestatieovereenkomsten afspraken maken over de omvang van de kernvoorraad. Corporaties zullen minder kunnen investeren zeker als hij relatief veel huurders met lage inkomens heeft en de mogelijke huurverhoging beperkt is. Bij het maken van de prestatieafspraken zullen gemeenten en corporaties nog meer prioriteiten moeten stellen dan voorheen. Ten aanzien van leningen voor starters op de koopmarkt: Regiogemeenten moeten zelf wel de middelen beschikbaar hebben om (een deel van) de startersleningen te financieren. Krimpproblematiek Wat wil het nieuwe kabinet op gebied van krimpproblematiek? Krimpproblematiek krijgt de aandacht vanuit verschillende ministeries. Samen met provincie wil het Rijk gemeenten in anticipeergebieden helpen om te gaan met krimpvraagstukken. Rijk en provincie zullen met de regio en gemeenten in de Rijn- en Veenstreek de problematiek in kaart willen brengen en samen zoeken naar oplossingen. regio s moeten ruimte krijgen door middel van maatwerk in (ruimtelijke) regelgeving.

16 Cultuureducatie Wat wil het nieuwe kabinet op gebied van cultuureducatie? De onderwijs- en cultuursector bundelen hun krachten ten behoeve van cultuureducatie in het basis- en het voortgezet onderwijs. Binnen de regio Holland Rijnland wordt op dit moment gewerkt aan een subsidieaanvraag bij het rijk voor het bevorderen van de kwaliteit van cultuureducatie in het basisonderwijs. Hiervoor is de culturele sector aan zet. Deze kwaliteitslag moet voldoen aan de behoefte van het onderwijs en passen binnen het beleid van de gemeenten. De bundeling van krachten van de onderwijs- en cultuursector op het gebied van cultuureducatie in het basisonderwijs zal de kwaliteitslag door beide sectoren gedragen en bevorderd worden. Dit zal ook een positieve verbinding en uitstraling hebben naar het voortgezet onderwijs. Volwasseneneducatie Wat wil het nieuwe kabinet op gebied van volwasseneducatie? Wie de Nederlandse taal niet beheerst krijgt geen bijstandsuitkering. Dit uitgangspunt wordt consequent toegepast: voor vreemdelingen uit derde landen, EU-onderdanen en Nederlanders. Er zal daarvoor taaltoets plaatsvinden. Er zal door de laatste twee groepen een groter beroep gedaan worden op het aanbod Nederlands dat aangeboden wordt door de regionale opleidingscentra (roc s) met educatiemiddelen van de regio. De middelen voor educatie worden met ingang van 2013 alleen ingezet worden voor Nederlands en Rekenen. Gemeentelijke Sociale Diensten kunnen hier gebruik van maken en mensen die de Nederlandse taal niet goed beheersen verwijzen naar de mogelijkheid om een taalcursus te volgen bij de roc s. Holland Rijnland zal samen met de gemeenten een plan van aanpak opstellen om deze groepen te bereiken en te bedienen.

Ambtelijke reactie Holland Rijnland op Bruggen Slaan, regeerakkoord VVD PvdA, 29 oktober 2012. Transferium bij Leiden. Foto: WillemsAnker.

Ambtelijke reactie Holland Rijnland op Bruggen Slaan, regeerakkoord VVD PvdA, 29 oktober 2012. Transferium bij Leiden. Foto: WillemsAnker. Ambtelijke reactie Holland Rijnland op Bruggen Slaan, regeerakkoord VVD PvdA, 29 oktober 2012 Transferium bij Leiden. Foto: WillemsAnker.com Ambtelijke reactie Holland Rijnland op Bruggen Slaan, regeerakkoord

Nadere informatie

presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013

presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013 presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013 Waarom decentraliiseireiri)? veranderde visie: van recht

Nadere informatie

Versterken van de topsectoren: Life Science and Health, Ruimtevaarttechnologie, Biobased Economie

Versterken van de topsectoren: Life Science and Health, Ruimtevaarttechnologie, Biobased Economie Economische Zaken Doel Stimuleren van de regionale economie. Versterken van de topsectoren: Life Science and Health, Ruimtevaarttechnologie, Biobased Economie en de Greenports Duin- en Bollenstreek, Boskoop

Nadere informatie

Van Martin Heekelaar m.heekelaar@berenschot.nl 030-2916814 Datum 30 oktober 2012 Betreft

Van Martin Heekelaar m.heekelaar@berenschot.nl 030-2916814 Datum 30 oktober 2012 Betreft Van Martin Heekelaar m.heekelaar@berenschot.nl 030-2916814 Datum 30 oktober 2012 Betreft Financiële gevolgen Regeerakkoord i.v.m. gemeentelijke regelingen W&I Op 29 oktober presenteerden de VVD en de PvdA

Nadere informatie

Regeerakkoord bruggen slaan en de transitie AWBZ

Regeerakkoord bruggen slaan en de transitie AWBZ Regeerakkoord bruggen slaan en de transitie AWBZ De 12 gemeenten in Brabant Noordoost-oost (BNO-o) hebben samen met een groot aantal instellingen hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de transitie AWBZ.

Nadere informatie

Advies aan B&W 6 november 2012

Advies aan B&W 6 november 2012 Advies aan B&W 6 november 2012 Dienst Gemeentebedrijven Ambtenaar, tel.nr. W van de Camp, 9929 Afdeling F&C Portefeuillehouder J van Loon Onderwerp: Effecten regeerakkoord op gemeentefonds en de specifieke

Nadere informatie

Onderwerp: Gemeentelijke opschaling, regionale samenwerking en decentralisaties

Onderwerp: Gemeentelijke opschaling, regionale samenwerking en decentralisaties Voorstel aan de raad Nummer: 131027418 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: Afdeling: Telefoon: E-mail: G.M. Asselman BLD Beleid Burgemeester 2.6 Voor de Lelystedeling 2.6.1 Gemeentelijke

Nadere informatie

1. Onderwerp Beëindiging deelname Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Rijn Gouwe (RPA) 2. Rol van het

1. Onderwerp Beëindiging deelname Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Rijn Gouwe (RPA) 2. Rol van het In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

3D s. Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten. Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland

3D s. Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten. Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland Rotterdam, 14 december 2013 Programma Inleiding Overzicht stand van zaken Voorstellen sprekers landelijk, provinciaal

Nadere informatie

De gevolgen van het regeerakkoord VVD-PvdA 2012 voor het thema zorg.

De gevolgen van het regeerakkoord VVD-PvdA 2012 voor het thema zorg. Februari 2013 Bruggen slaan De gevolgen van het regeerakkoord VVD-PvdA 2012 voor het thema zorg. Door: E. E. IJszenga, MSc. Programmamedewerker Zorg voor de Toekomst Noord- en Oost-Groningen. e.ijszenga@hotmail.nl

Nadere informatie

Regeerakkoord Maarten Allers COELO Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden COELO. Dreesseminar 16 november 2012

Regeerakkoord Maarten Allers COELO Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden COELO. Dreesseminar 16 november 2012 faculteit economie en bedrijfskunde COELO Regeerakkoord 2012 Dreesseminar 16 november 2012 Maarten Allers COELO Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden Bezuinigingen gemeentefonds

Nadere informatie

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. Waarom decentraliseren? 2. Decentralisatie Jeugdzorg 3. Decentralisatie

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid versie 2013 www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Inleiding... 3 Participatiewet, geplande invoerdatum 1 januari 2014... 4 Wet Wajong (sinds 2010)... 6 Wet Werk

Nadere informatie

Transitie Sociaal Domein Almere Eerste overzicht gevolgen regeerakkoord VVD-PvdA

Transitie Sociaal Domein Almere Eerste overzicht gevolgen regeerakkoord VVD-PvdA Transitie Sociaal Domein Almere Eerste overzicht gevolgen regeerakkoord VVD-PvdA Op 29 oktober jl. presenteerden de VVD en de PvdA het nieuwe regeerakkoord. Verschillende organisaties, zoals Divosa en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 'S-GRAVENHAGE. Utrecht 2 november 2012 Kenmerk: /mh/ph Betreft: Reactie op regeerakkoord

Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 'S-GRAVENHAGE. Utrecht 2 november 2012 Kenmerk: /mh/ph Betreft: Reactie op regeerakkoord Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Utrecht 2 november 2012 Kenmerk: 12-0258/mh/ph Betreft: Reactie op regeerakkoord Geachte Kamerleden, Deze week werd het regeerakkoord

Nadere informatie

Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur. 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV

Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur. 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV Kabinet Rutte Gemeenten zijn in staat de eigen kracht en de mogelijkheden van burgers en hun sociale netwerk

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Inhoudsopgave Wet Wajong (sinds 2010)... 3 Wet Werk en Bijstand (WWB)... 5 Wet investeren in jongeren (Wij)... 6 Wet Sociale Werkvoorziening

Nadere informatie

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/12040

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/12040 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 9 oktober 2014 Onderwerp: Beleidsplan Participatiewet Aan de raad. Beslispunten 1. Ter uitvoering van de Participatiewet het Beleidsplan

Nadere informatie

Arbeidsmarktbeleid. Samenwerken aan optimale regionale arbeidsmarkt. Opdracht. Rol van Holland Rijnland

Arbeidsmarktbeleid. Samenwerken aan optimale regionale arbeidsmarkt. Opdracht. Rol van Holland Rijnland Arbeidsmarktbeleid Onderwijs, jeugdbeleid, arbeidsmarktbeleid, zorg, welzijn en cultuur. Voor deze maatschappelijke thema s heeft Holland Rijnland een Sociale Agenda ontwikkeld. Vanuit deze agenda wisselen

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad *P DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum 4 december 2012 Begrotingsprogramma

Nadere informatie

DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013

DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013 DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013 Doel: Informeren over proces tot nu toe Informeren over vervolgstappen Opbouw presentatie Wat is er aan de hand? Wat hebben we tot nu toe

Nadere informatie

Memo. Inleiding. aan. De gemeenteraad Gevolgen regeerakkoord. van. Burgemeester en wethouders. Concernstaf november 2012

Memo. Inleiding. aan. De gemeenteraad Gevolgen regeerakkoord. van. Burgemeester en wethouders. Concernstaf november 2012 Memo aan onderwerp van directie afdeling telefoon datum De gemeenteraad Gevolgen regeerakkoord Burgemeester en wethouders Concernstaf 0182-589071 6 november 2012 Met deze informatieve memo willen wij u

Nadere informatie

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE BOB 14/006 Aan de raad, BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE Voorgeschiedenis / aanleiding Op 20 februari 2014 is door de Tweede Kamer het wetsvoorstel Participatiewet aangenomen.

Nadere informatie

Memo Reg.nr.: O-FIN/2013/16 / RIS

Memo Reg.nr.: O-FIN/2013/16 / RIS Memo Reg.nr.: O-FIN/2013/16 / RIS 2013-37 Aan : Raadsleden gemeente Boxmeer Van : College van Burgemeester en Wethouders Kopie : Datum : 23 januari 2013 Onderwerp : Decembercirculaire 2012 Bijlage(n) :

Nadere informatie

De wereld van het sociaal domein. Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding

De wereld van het sociaal domein. Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding De wereld van het sociaal domein Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding Presentatie: Bestaat uit twee onderdelen : Inhoudelijk Financieel Wat komt er op ons

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, CDA Fractie T.a.v. de heer A.J. de Leeuw Kerkdreef 40 2922 BH KRIMPEN AAN DEN IJSSEL Datum: 06/02/2014 Zaaknummer: ZK14000207 D Afdeling: Samenleving Contactpersoon: Z I. Remeeus Uw brief van: 08-01-2014

Nadere informatie

en compensatieregelingen

en compensatieregelingen Het regeerakkoord: gevolgen voor de Wmo en compensatieregelingen Cliëntenbelang Amsterdam 11 februari 2013 Onderwerpen Bezuinigingen Wmo Decentralisaties AWBZ - Wmo Maatregelen compensatieregelingen Maatregelen

Nadere informatie

STERKE STEDEN - STERKE REGIO S - STERK NEDERLAND

STERKE STEDEN - STERKE REGIO S - STERK NEDERLAND STERKE STEDEN - STERKE REGIO S - STERK NEDERLAND Nederland moet snel uit de crisis. Steden zijn de economische motor van Nederland. Zij vormen de spil in krachtige netwerken met het bedrijfsleven, het

Nadere informatie

Financiële vertaling Profiel provincies

Financiële vertaling Profiel provincies Financiële vertaling Profiel provincies De provincies leveren al een forse bijdrage aan het op orde brengen van de overheidsfinanciën. In de periode 2008-2011 wordt jaarlijks 200 miljoen euro bijgedragen

Nadere informatie

Financiële vertaling Bestuursakkoord

Financiële vertaling Bestuursakkoord Financiële vertaling Bestuursakkoord In deze notitie geven we inzicht in de financiële vertaling van het Bestuursakkoord. Dat doen we per onderdeel van het Bestuursakkoord. En dat doen we door per onderdeel

Nadere informatie

M.k.g. afwezig: De heer I.G. Mostert (vanaf punt 3) en mevrouw T. Veninga (gemeente Nieuwkoop).

M.k.g. afwezig: De heer I.G. Mostert (vanaf punt 3) en mevrouw T. Veninga (gemeente Nieuwkoop). Concept - BESLUITENLIJST Vergadering portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken d.d. 15 februari 2012 Aanwezig (leden PHO EZ): gemeente Alphen aan den Rijn: de heer T. Hoekstra gemeente Noordwijkerhout:

Nadere informatie

Datum: Informerend. Datum: Adviserend

Datum: Informerend. Datum: Adviserend Oplegvel 1. Onderwerp Financiële afwikkeling Regionaal Platform Arbeidsmarkt Rijn Gouwe (RPA) 2. Rol van het Platformtaak volgens gemeente samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 3. Regionaal belang Arbeidsmarkt

Nadere informatie

van invoering (beoogd)

van invoering (beoogd) Overzicht van de maatregelen: de stapeling In de tabel worden de maatregelen opgesomd, die tezamen de stapeling vormen. In de tabel worden alleen de maatregelen genoemd, die een financiële impact hebben.

Nadere informatie

De Participatiewet. In een politiek krachtenveld. 25 september Twitter mee! hashtag: #VGNparticipatie

De Participatiewet. In een politiek krachtenveld. 25 september Twitter mee! hashtag: #VGNparticipatie De Participatiewet In een politiek krachtenveld 25 september 2013 Twitter mee! hashtag: #VGNparticipatie Wajongers in de zorg Doel en Inspiratie Programma 13:00 13.15 13:15 13.45 13:45 14:15 Opening Hoofdlijn

Nadere informatie

naar een nieuw Wmo-beleidsplan

naar een nieuw Wmo-beleidsplan naar een nieuw Wmo-beleidsplan gemeente Cranendonck extra Commissievergadering 26 april 2011 Ruud Vos Naar een nieuw Wmo-beleidsplan voor Cranendonck trends en ontwikkelingen bestuursakkoord Rijk en VNG

Nadere informatie

Workshop decentralisaties sociaal domein. 30 september 2013

Workshop decentralisaties sociaal domein. 30 september 2013 Workshop decentralisaties sociaal domein 30 september 2013 Inhoud Stimulansz Even voorstellen De 3 decentralisaties Wat kan de meerwaarde van sport zijn? Aan de slag met het kaartspel Stimulansz We zijn

Nadere informatie

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN!

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! DOELEN VAN PARTICIPATIEWET ALLEEN TE HALEN ALS RIJK, PROVINCIE, GEMEENTEN, ONDERWIJS EN SOCIALE PARTNERS GEZAMENLIJK AAN DE SLAG GAAN! DE PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN:

Nadere informatie

Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim Hoddenbagh wim.hoddenbagh@vng.nl

Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim Hoddenbagh wim.hoddenbagh@vng.nl Datum 27 oktober 2010 Onderwerp Feiten en cijfers transitie jeugdzorg Telefoonnummer 070-3738602 Feiten en cijfers transitie jeugdzorg Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim

Nadere informatie

Participatiewet en de lokale invulling. Presentatie aan de raad van de Gemeente Oude IJsselstreek Prof. Dr. Rob van Eijbergen

Participatiewet en de lokale invulling. Presentatie aan de raad van de Gemeente Oude IJsselstreek Prof. Dr. Rob van Eijbergen Participatiewet en de lokale invulling Presentatie aan de raad van de Gemeente Oude IJsselstreek Prof. Dr. Rob van Eijbergen Uitgangspunten wet werken naar vermogen Iedereen doet mee Er komt regeling voor

Nadere informatie

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Maandag 28 juli 2014 Nieuwsbrief nummer 3 Colleges Den Helder, Schagen en Hollands Kroon wijzigen samenwerking Sociaal Domein De colleges van Den Helder,

Nadere informatie

2513AA22. De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA S GRAVENHAGE

2513AA22. De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22 Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 T

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders B en W. nr. 12.1154 d.d. 27-11-2012 Onderwerp Gewijzigd proces beleidsplan MO als gevolg van regeerakkoord Rutte II Besluiten:Behouden s advies van de commissie 1. Bijgaande

Nadere informatie

Decentralisaties in het sociaal domein Stand van Zaken. Informatieve raadssessie 23 mei 2013

Decentralisaties in het sociaal domein Stand van Zaken. Informatieve raadssessie 23 mei 2013 Decentralisaties in het sociaal domein Stand van Zaken Informatieve raadssessie 23 mei 2013 Uitbreiding van het Sociaal Domein 2007: Invoering Wmo 2015: Participatiewet 2015: Jeugdzorg 2015: AWBZ Bedreiging:

Nadere informatie

Notitie VGN 30 oktober 2012

Notitie VGN 30 oktober 2012 Wat zijn de nieuwe kabinetsplannen voor de gehandicaptenzorg? De VGN heeft voor de sector relevante plannen uit het regeerakkoord Bruggen slaan van het nieuwe kabinet VVD en PvdA voor u op een rijtje gezet.

Nadere informatie

Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd.

Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd. Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd. 30-1- 2013 Uitgangspunten Iedereen die in een uitkering zit en die

Nadere informatie

Van school en dan? Veranderingen in onderwijs, zorg, werk en inkomen en de gevolgen voor uw kind (&voor U).

Van school en dan? Veranderingen in onderwijs, zorg, werk en inkomen en de gevolgen voor uw kind (&voor U). VSO Leo Kannerschool Hazenboslaan 101 Oegstgeest Van school en dan? Veranderingen in onderwijs, zorg, werk en inkomen en de gevolgen voor uw kind (&voor U). Guus de Wolf onderwijscoach 03-02-2015 Veranderingen

Nadere informatie

Tussentijds advies Arbeidsmarkt Noord-Nederland

Tussentijds advies Arbeidsmarkt Noord-Nederland Tussentijds advies Arbeidsmarkt Noord-Nederland SER Noord-Nederland Vastgesteld op 12 oktober 2012 Achtergrond Begin 2012 is SER Noord-Nederland een adviestraject gestart met als belangrijkste adviesvraag

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 161 Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere

Nadere informatie

Transformaties in rijks- en lokaal beleid. 19 september 2013 Jolanda Verbiesen

Transformaties in rijks- en lokaal beleid. 19 september 2013 Jolanda Verbiesen Transformaties in rijks- en lokaal beleid 19 september 2013 Jolanda Verbiesen Waar geven gemeenten geld aan uit? 1. Salarissen ambtenaren 2. Overdrachtsuitgaven (oa. Bijstand) 3. Inkoop tot 2007 ca. 1000,-

Nadere informatie

Gevolgen van Woningwet en Regeerakkoord voor het lokale speelveld

Gevolgen van Woningwet en Regeerakkoord voor het lokale speelveld Gevolgen van Woningwet en Regeerakkoord voor het lokale speelveld Futuraplatform - vrijdag 16 november 2012 Leo Gerrichhauzen Gerrichhauzen en Partners 2012 Van verzelfstandiging naar publieke sturing

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update Inleiding In juni 2013 heeft de VGN de eerste impactanalyse van het kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptenzorg

Nadere informatie

[pag. 33 uit Bruggen Slaan, Regeerakkoord VVD PvdA, 29 oktober 2012]

[pag. 33 uit Bruggen Slaan, Regeerakkoord VVD PvdA, 29 oktober 2012] [pag. 33 uit Bruggen Slaan, Regeerakkoord VVD PvdA, 29 oktober 2012] X. Woningmarkt De woningmarkt zit op slot. Dat is slecht voor onze economie en buitengewoon belemmerend voor mensen die willen kopen,

Nadere informatie

DE VERKIEZINGEN STAAN

DE VERKIEZINGEN STAAN DE VERKIEZINGEN STAAN VOOR DE DEUR In contact komen en blijven om mee te praten over beleid Op 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Elke stap die de partijen nemen, biedt mogelijkheden om te

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

Een nieuwe taak voor gemeenten

Een nieuwe taak voor gemeenten Een nieuwe taak voor gemeenten Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. De gemeente

Nadere informatie

Bij dit besluit heeft de raad zich gebaseerd op: Het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 20 december 2011.

Bij dit besluit heeft de raad zich gebaseerd op: Het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 20 december 2011. Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders IIIMil III! G12.0135 nieuwkoop raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer collegebesluit vergaderdatum raad jaar/nummer

Nadere informatie

Participatiewet / Wsw. Raadsinformatieavond - 3 juli 2013

Participatiewet / Wsw. Raadsinformatieavond - 3 juli 2013 Participatiewet / Wsw Raadsinformatieavond - 3 juli 2013 Bespreekpunten Wat is de huidige situatie in Wwb en Wsw? Wat zijn de belangrijkste contouren van de Participatiewet? Welke effecten heeft de Participatiewet

Nadere informatie

Ontwikkelingen in het sociale domein

Ontwikkelingen in het sociale domein Ontwikkelingen in het sociale domein Wat zijn de gevolgen van de decentralisaties September 2013 Welkom De 3 decentralistatie in het sociale domein AWBZ naar Wmo Participatiewet Jeugdwet De 3 decentralistatie

Nadere informatie

Overlegresultaat langdurige zorg en ondersteuning: vragen & antwoorden

Overlegresultaat langdurige zorg en ondersteuning: vragen & antwoorden Overlegresultaat langdurige zorg en ondersteuning: vragen & antwoorden Onderhandelingen 1. De Algemene Ledenvergadering van de VNG heeft op 29 november een resolutie aangenomen waarin er stevig voor wordt

Nadere informatie

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio?

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? Transities sociale domein Gemeenten staan zoals bekend aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie

Nadere informatie

Veranderingen in het sociale domein en de rol van kerken Samenvatting

Veranderingen in het sociale domein en de rol van kerken Samenvatting Veranderingen in het sociale domein en de rol van kerken Samenvatting We bevinden ons midden in een grote verandering van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. Waar voorheen de overheid op het

Nadere informatie

De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk. Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden

De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk. Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden november 2012 1 Bouwen op de kracht van burgers Principes VNG (1) 1. Ondersteuning op maat door integrale

Nadere informatie

Holland Rijnland. Commissie BFT Teylingen, 10 mei 2017

Holland Rijnland. Commissie BFT Teylingen, 10 mei 2017 Holland Rijnland Holland Rijnland draagt binnen de regio zorg voor een optimale verbinding, ontmoeting en samenwerking op ruimtelijk, economisch en sociaal gebied. Commissie BFT Teylingen, 10 mei 2017

Nadere informatie

Het sociale domein in verandering. Kansen voor verbetering

Het sociale domein in verandering. Kansen voor verbetering Het sociale domein in verandering Kansen voor verbetering Veendam, 25 april 2013 Agenda Een korte inleiding Veranderingen in het sociale domein Decentralisaties 2 Het sociale domein verandert De overheid

Nadere informatie

Visie en uitgangspunten (1)

Visie en uitgangspunten (1) Visie en uitgangspunten (1) Iedereen moet kunnen meedoen als volwaardig burger en bijdragen aan de samenleving. Participatiewet streeft naar een inclusieve arbeidsmarkt, voor jong en oud, en voor mensen

Nadere informatie

Nota. Nota openbaar: Ja. Nummer: 14INT04226. Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER) Onderwerp:

Nota. Nota openbaar: Ja. Nummer: 14INT04226. Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER) Onderwerp: Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 14INT04226 II Onderwerp: II Datum vergadering^ Ö Nota openbaar: Ja Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER)

Nadere informatie

DECENTRALISATIES OOK IN HET LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA. Gezamenlijke raadsvergadering 20 maart 2012

DECENTRALISATIES OOK IN HET LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA. Gezamenlijke raadsvergadering 20 maart 2012 DECENTRALISATIES OOK IN HET LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA Gezamenlijke raadsvergadering 20 maart 2012 PROGRAMMA 19.30 uur Opening 19.40 uur Decentralisaties in vogelvlucht 20.00 uur Kennismaken met casuïstiek

Nadere informatie

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert!

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert! Zozijn en de Stelselwijzigingen Zozijn participeert! Doel van deze bijeenkomst Informeren over belangrijke veranderingen De impact hiervan op de dienstverlening en cliënten De aanpak van Zozijn Vragen

Nadere informatie

Datum: Informerend. Datum: Adviserend

Datum: Informerend. Datum: Adviserend Oplegvel 1. Onderwerp Aanvragen cofinancieringsfonds Holland Rijnland 2. Rol van het Basistaak samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 3. Regionaal belang In 2016 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met

Nadere informatie

Verkeer en Waterstaat: inclusief Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) Projectenboek:

Verkeer en Waterstaat: inclusief Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) Projectenboek: In werken samen: Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude. AMBTELIJKE NOTITIE Leiden, 22 september 2010

Nadere informatie

DE DRIE DECENTRALISATIES Na het Regeerakkoord

DE DRIE DECENTRALISATIES Na het Regeerakkoord DE DRIE DECENTRALISATIES Na het Regeerakkoord Gemeente Waterland Afdeling Zorg & Welzijn Februari 2013 1. INLEIDING... 2 1.1. HET PROCES TOT NU TOE...2 2. HET REGEERAKKOORD... 2 2.1. UITGANGSPUNTEN REGEERAKKOORD...2

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20056 Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Portefeuillehouder: De heer J.C.F. Broekhuizen Behandelend ambtenaar: Mevrouw M. Mulder Onderwerp: Integrale

Nadere informatie

- omvang bezuinigingen - financiële risico s - invulling bezuiniging 64,8 mln op re-integratie en 4 mln SW.

- omvang bezuinigingen - financiële risico s - invulling bezuiniging 64,8 mln op re-integratie en 4 mln SW. RIS266546 Procesdossier Participatiewet Een nieuwe taak voor gemeenten Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking,

Nadere informatie

Transitieplan. 12 september 2013

Transitieplan. 12 september 2013 Transitieplan 12 september 2013 Situatie Oost-Groningen Hoog aantal Wsw-ers (3,5 x landelijk gemiddelde) Hoog aantal Wajongeren (2 x landelijk gemiddelde) Arbeidsparticipatie is laag (61% ten opzichte

Nadere informatie

Grootse opgaven sociaal maatschappelijk domein

Grootse opgaven sociaal maatschappelijk domein Grootse opgaven sociaal maatschappelijk domein Wat hebben we aan de Drechtsteden? Drechtraad 2 april 2013 Wat kunt u verwachten? Grootse opgaven van het rijk. Cijfers. Eigen kracht? Relatie tussen de transities

Nadere informatie

Relevante ontwikkelingen

Relevante ontwikkelingen Relevante ontwikkelingen 1. Wet werken naar vermogen NB. Na de val van het kabinet Rutte is de invoering van deze Wet uitgesteld. De beschrijving hieronder heeft betrekking op het oorspronkelijke wetsvoorstel.

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Vereniging van Nederlandse Gemeenten DGBK mw. A. Jorritsma-Lebbink Bestuur ' Democratie en _. -,_ -,,- Financiën - Project Postbus

Nadere informatie

Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Marion Stein secretaris/algemeen directeur Stadsgewest Haaglanden m.stein@haaglanden.nl

Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Marion Stein secretaris/algemeen directeur Stadsgewest Haaglanden m.stein@haaglanden.nl Metropoolregio Rotterdam Den Haag Marion Stein secretaris/algemeen directeur Stadsgewest Haaglanden m.stein@haaglanden.nl 2 3 Metropoolregio by night feb 2012 4 Aanleiding voor Metropoolregio RDH [1] Randstad

Nadere informatie

ons kenmerk BB/U201301355 Lbr. 13/079

ons kenmerk BB/U201301355 Lbr. 13/079 1309115 VNG 1 5 OKT. 2013 OF. m IxJ A. gs.ses Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Vereniging van Netderlancise Gemeenten informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Addendum VNG Reactie

Nadere informatie

Kadernota Participatie en Inkomen. Raadsinformatieavond 14 januari 2014

Kadernota Participatie en Inkomen. Raadsinformatieavond 14 januari 2014 Kadernota Participatie en Inkomen Raadsinformatieavond 14 januari 2014 Opbouw 1. Urgentie/aanleiding 2. Gekozen insteek en proces 3. Drieledige veranderstrategie a. Versterken bedrijvigheid en stimuleren

Nadere informatie

ECGF/U201301543 Lbr. 13/106

ECGF/U201301543 Lbr. 13/106 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Actualiteiten gemeentefinanciën uw kenmerk ons kenmerk ECGF/U201301543 Lbr. 13/106 bijlage(n) - datum 13 december

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Vergadering: 11 maart 2014 Agendanummer: 9 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort Het sociaal domein Renate Richters Els van Enckevort Om te beginnen vijf stellingen Zijn ze waar of niet waar? - 2 - Stelling 1 Ongeveer 5% van de jeugdigen in Nederland heeft met (een vorm van) jeugdzorg

Nadere informatie

Kompassie met elkaar Wmo 2015. 15 maart 2014 Jacqueline van der Bos Inge van Dommelen

Kompassie met elkaar Wmo 2015. 15 maart 2014 Jacqueline van der Bos Inge van Dommelen Kompassie met elkaar Wmo 2015 15 maart 2014 Jacqueline van der Bos Inge van Dommelen In deze presentatie 1. Hoe is het nu geregeld? 2. Hoe is het straks geregeld? De nieuwe Wmo 2015 Participatiewet Jeugdwet

Nadere informatie

Wie ben ik? Turgut Hefti Arbeidsdeskundige en jurist UWV, Achmea DossierMeester

Wie ben ik? Turgut Hefti Arbeidsdeskundige en jurist UWV, Achmea DossierMeester De Participatiewet Wie ben ik? Turgut Hefti Arbeidsdeskundige en jurist UWV, Achmea DossierMeester Wat komt aan bod? Ontwikkelingen Participatiewet Rol arbeidsdeskundige Ontwikkelingen Van verzorgingsstaat

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

Onderwerp: Impact Sociaal Akkoord voor de Participatiewet

Onderwerp: Impact Sociaal Akkoord voor de Participatiewet Onderwerp: Sociaal Akkoord voor de Participatiewet We hebben de impact van het sociaal akkoord voor u als szpecialist op een rij gezet. In een kort en helder overzicht wordt per item aangegeven waar we

Nadere informatie

Onderwerp : Financiele verkenning bestuursakkoord met betrekking tot de Wet Werken Naar Vermogen

Onderwerp : Financiele verkenning bestuursakkoord met betrekking tot de Wet Werken Naar Vermogen MEMO Datum : 16 mei 2011 Aan : Gemeenteraad Van : college B&W Onderwerp : Financiele verkenning bestuursakkoord met betrekking tot de Wet Werken Naar Vermogen In de raadsvergadering van 28 april 2011 is

Nadere informatie

Datum vergadering: Nota openbaar: Ja

Datum vergadering: Nota openbaar: Ja Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 14INT01753 Datum vergadering: Nota openbaar: Ja 2? MEI 20Í4 Onderwerp: Planning aanpassing minimabeleid Advies:» Kennisnemen van deze nota» Instemmen met de

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD131106 2013-11-06T00:00:00+01:00 BW: BW131001 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 6 november 2013 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Onderwerp Reactie op brief KGO over de Wet Werken naar Vermogen (WWNV)

Onderwerp Reactie op brief KGO over de Wet Werken naar Vermogen (WWNV) Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Reactie op brief KGO over de Wet Werken naar Vermogen (WWNV) Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 25 mei 2011

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Beleid Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) 2013 en 2014 Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Mevr. J. van der Meer Telefoon 5115091 E-mail: jmeer@haarlem.nl SZ/JOS Reg.nr.2012/486546

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 10 mei 2012 Agendapuntnummer : VIII, punt 6 Besluitnummer : 389 Portefeuillehouder : Wethouder Mirjam Pauwels Aan de gemeenteraad Onderwerp: Programma Decentralisaties.

Nadere informatie

NOTITIE TOEKOMST GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARWNOUDE: SCENARIO S VOOR KORTE EN LANGERE TERMIJN EN VOOR DE HORIZON. 26 februari 2013.

NOTITIE TOEKOMST GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARWNOUDE: SCENARIO S VOOR KORTE EN LANGERE TERMIJN EN VOOR DE HORIZON. 26 februari 2013. NOTITIE TOEKOMST GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARWNOUDE: SCENARIO S VOOR KORTE EN LANGERE TERMIJN EN VOOR DE HORIZON 26 februari 2013. Dit stuk is een addendum op de Nota Gemeentelijke Samenwerking d.d.

Nadere informatie

Sociaal domein. Decentralisatie AWBZ-Wmo. Hoofdlijnen nieuwe Wmo KIDL 27-11-2014. H. Leunessen, gem. Landgraaf 1. Wmo / Jeugzorg / Participatiewet

Sociaal domein. Decentralisatie AWBZ-Wmo. Hoofdlijnen nieuwe Wmo KIDL 27-11-2014. H. Leunessen, gem. Landgraaf 1. Wmo / Jeugzorg / Participatiewet Sociaal domein Wmo / Jeugzorg / Participatiewet Wat verandert er per 1 januari 2015? Hoofdlijnen nieuwe Wmo Wmo 2007: 1. Welzijnswet 2. Wet voorzieningen Gehandicapten 3. Hulp bij het Huishouden (HbH)

Nadere informatie

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 3 februari 2015

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 3 februari 2015 Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant 3 februari 2015 Inhoud presentatie Aanleiding Participatiewet Sociaal Akkoord en Regionale Werkbedrijven Uitgangspunten RWB

Nadere informatie

Raadsmededeling - openbaar

Raadsmededeling - openbaar Raadsmededeling - openbaar Nummer : 7/2011 Datum : 4 januari 2011 B&W datum : 11 januari 2011 Portefeuillehouder : H.J. Rijks Onderwerp : Vragen GB over zorg Aanleiding Op 23 december 2010 heeft de fractie

Nadere informatie

Decentralisaties. Ingangsdatum 1 januari 2015: Jeugdzorg (behandeling in 1e kamer ws in feb 2014) Wmo 2015 / AWBZ. Participatiewet

Decentralisaties. Ingangsdatum 1 januari 2015: Jeugdzorg (behandeling in 1e kamer ws in feb 2014) Wmo 2015 / AWBZ. Participatiewet WIJeindhoven: landingsbaan 3D s Decentralisaties Ingangsdatum 1 januari 2015: Jeugdzorg (behandeling in 1e kamer ws in feb 2014) Wmo 2015 / AWBZ Participatiewet WIJeindhoven: landingsbaan 3D s Jeugdzorg

Nadere informatie

Veranderingen in delangdurige zorg, toegespitst op de begeleiding

Veranderingen in delangdurige zorg, toegespitst op de begeleiding Veranderingen in delangdurige zorg, toegespitst op de begeleiding Astrid Buis Stijgende kosten zorg Vergrijzing Vereenzaming Professionalisering Individualisering Bureaucratisering Wet- en regelgeving

Nadere informatie