Lea Dasbergschool Schoolgids

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lea Dasbergschool Schoolgids 2013-2014 1"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave blz. 1 Welkom blz Wie wij zijn blz Naamgeefster Lea Dasbergschool blz Goede doelen en geen drempels blz Actief Burgerschap blz Verschillen tussen kinderen blz Twee locaties blz Wat u moet weten blz Aanmelden van nieuwe leerlingen blz De opvang van nieuwe leerlingen blz Veranderen van school blz Schooltijden blz Schoolvakanties en vrije dagen blz Verlofregeling voor leerlingen blz Ziekmelding blz Huis- en pleinregels blz Veilig naar school blz Spelen blz Noodplan blz Hitte protocol blz Overblijven blz Kosten van het overblijven blz De organisatie van het overblijven blz Spelen en lunchen blz Gedragsregels tijdens het overblijven blz Collectieve Ongevallenverzekering blz Schoolpennen blz Schoolzuivel blz Traktaties blz Diverse acties blz Hafee blz Adressen en wijzigingen blz De organisatie van de school blz Het personeel en de groepen blz De directie blz Ziekte vervanging blz Starters begeleiding blz Compensatieverlof blz Scholing blz Stagiaires blz Contacten blz Speel-O-Theek Het Speelpunt blz Klachten regeling blz BHV blz Het Onderwijs blz Wat willen we bereiken? blz Waarden en normen blz Het pest protocol blz De kleuterperiode blz Lezen blz Taal blz Rekenen blz Wereld Orientatie blz Expressie blz Bewegingsonderwijs blz Gymnastiek blz Zwemmen blz Huiswerk blz Speciale voorzieningen blz Schooltuin blz Onderwijsvernieuwing blz Passend Onderwijs blz Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs blz. 21 Lea Dasbergschool Schoolgids

2 5. De zorg voor kinderen blz De 1-Zorgroute blz Basisvaardigheden blz Rapportage en leerlingvolgsysteem blz De stappen in de 1-Zorgroute blz Rugzakje blz Naar het Voortgezet Onderwijs blz Onderwijsresultaten blz Logopedie blz De Jeugdgezondheidszorg op de basisschool blz Het onderzoek blz Bevindingen formulier blz Spreekuren voor alle leeftijden blz Informatie folder blz Ouders en de school 6.1 Inloopavond blz Groepsouderavond blz Weekbrief en website blz Ouderparticipatie blz Werkgroepen blz Werkgroep Sport en spel blz Werkgroep Vieringen blz Werkgroep schooltuinen blz Werkgroep School en Omgeving blz Verkeersouders blz Klassenouder blz De Oudervereniging blz De Medezeggenschapsraad blz Ouderbijdrage blz Adressen blz. 30 Lea Dasbergschool Schoolgids

3 Beste ouders en verzorgers, De Lea Dasbergschool is een school voor openbaar onderwijs: alle leerlingen zijn welkom zonder voorkeur voor één bepaalde richting. Onze missie is: niet apart, maar samen! Dat betekent ten eerste dat in onze school mensen en kinderen met verschillende opvattingen en meningen naar elkaar luisteren. Daarbij staat respect voorop. Ten tweede willen wij kinderen vaardigheden meegeven voor de maatschappij van de toekomst. Dat is niet alleen een maatschappij van mensen met een verschillende herkomst, maar ook één waarin je als burger helemaal mee moet kunnen doen: goed geïnformeerd zijn, kritisch meedenken, solidair met anderen zijn. Wij willen werken aan een opvoeding tot actief burgerschap. Ten derde vertrouwen wij op kinderen. Dat wil zeggen dat we een hoog verwachtingspatroon hebben. Kinderen leren graag en we zetten ze op onze school aan tot het behalen van goede resultaten. De basisvaardigheden hebben prioriteit, maar elk kind is uniek en kan op onze school al zijn of haar kanten laten zien. Alle openbare scholen van Arnhem vallen onder één bestuur: De Basis. Normaal gesproken zult u weinig met De Basis te maken hebben. Het directe aanspreekpunt is de leraar of lerares van uw kind, of de directeur van de school. Dat we onze kinderen verder brengen, zien wij als een gezamenlijke inspanning: van leraren, ouders en kinderen. In deze schoolgids kunt u lezen hoe onze missie in de praktijk vorm krijgt. Natuurlijk vindt u ook alle praktische informatie terug. Achter in deze gids vindt u de contactgegevens van alle in de gids genoemde werkgroepen en instanties. We wensen u veel leesplezier! Het team van de Lea Dasbergschool Lea Dasbergschool Schoolgids

4 Lea Dasbergschool Schoolgids

5 1. Wie wij zijn 1.1 Naamgeefster Lea Dasberg: Een plaats van onderwijs die mijn naam zal dragen De Lea Dasbergschool is een van de 18 openbare basisscholen voor basisonderwijs binnen de stadsgrenzen van Arnhem. Binnen ons bestuur valt ook een openbare school voor speciaal basisonderwijs. De scholen van De Basis verschillen en dat moet ook. Elke afzonderlijke school staat in een bepaalde wijk, met haar eigen inwoners, in een eigen omgeving. Daarom is het van groot belang dat directie, team, ouders en leerlingen van elke school binnen bepaalde kaders samen de school inrichten en een gezicht geven. Kernwoorden hierbij zijn respect, autonomie, vrijheid en verantwoordelijkheid. De huidige jeugd bestaat uit scholieren en studenten die van jongs af aan worden bestookt met keuzes, kansen en mogelijkheden. Voor de meeste Nederlanders is er geld genoeg om hun kind een fantastische jeugd te kunnen geven. Maar beschermd? Kinderen worden steeds vroeger geconfronteerd met de buitenwereld via televisie en internet. Computer en internet geven informatie. Dat is niet hetzelfde als kennis. Ouders kunnen aanvullen wat er na die informatie komt. Zij hebben hun ervaring, hun mening en ze kunnen er op wijzen dat er ook andere opvattingen bestaan. Dat is het begin van opvoeden voor een complexe maatschappij. En voor zover het kan, is het belangrijk om kinderen te volgen: als kinderen iets vreselijks hebben gezien, moet je er iets van uitleggen. Aldus historica Lea Dasberg, de naamgeefster van onze school. Lea Dasberg werd in 1930 in een joods doktersgezin in Amsterdam geboren. Ze overleefde de oorlog in een Zwitsers sanatorium tussen 1938 en 1946 en studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam waar ze in 1965 promoveerde. Tussen 1959 en 1970 gaf ze geschiedenisles op het Joods Maimonides Lyceum. Daar ontstond haar belangstelling voor de pedagogiek. In 1970 haalde M. J. Langeveld haar naar de Utrechtse Universiteit, waar ze tien jaar werkte als wetenschappelijk hoofdmedewerker in de historische pedagogiek. Na haar jaren als hoogleraar vertrok ze in 1985 naar Israël. Bij de oprichting van onze school zei Lea Dasberg: Ik was buitengewoon verbaasd toen ik vernam dat men een school naar mij wilde vernoemen. Geen moment ben ik mij ervan bewust geweest dat mijn werkzaamheden zo hooglijk gewaardeerd worden. Maar ik vind het een heerlijke gedachte te weten dat een plaats van onderwijs mijn naam zal dragen. Ik heb bedongen dat de Lea Dasbergschool geheel toegankelijk voor rolstoelen zou zijn. Want het is ontzettend belangrijk dat lichamelijk gehandicapten goed onderwijs krijgen, zodat ze later ook een goedbetaalde baan kunnen krijgen.. Lea Dasberg leverde een belangrijke bijdrage door het schrijven van Grootbrengen door kleinhouden in 1975, een boek over opvoedkunde, waarin ze stelt dat kinderen onvoldoende de mogelijkheid krijgen om zelfstandig volwassen te worden. Kinderen worden door de volwassene in een beschermd Jeugdland klein gehouden. Volgens Lea Dasberg is het de taak van de opvoeders om de denkgrenzen van het kind te verruimen. Wij zijn samen, school, ouders en kinderen dragen de verantwoordelijk voor een goed schoolklimaat. Dit bereiken we door elkaar positief te benaderen, respect te hebben voor elkaar en waardering uit te spreken. De Lea Dasbergschool is een actieve school met een uitdagende leeromgeving waar kinderen Mede eigenaar zijn Op eigen benen kunnen staan Mede vorm en inhoud geven aan hun eigen leren ( wat kan ik al goed, wat wil ik beter leren?) verstand leren krijgen van zichzelf. Voor alle kinderen is er aandacht in de groep. Dit geldt voor de leerling die wat meer hulp nodig heeft maar ook voor de leerling die wel wat meer kan. Bij risico kinderen willen we graag preventief handelen, zodat we de mogelijke stagnatie in de ontwikkeling vroegtijdig onderkennen. Lea Dasbergschool Schoolgids

6 Ouders krijgen veel ruimte voor inbreng en het geven van ondersteuning aan leerkrachten. Dit geldt voor activiteiten binnen als buiten de groep. 1.2 Goede doelen en geen drempels Wij sluiten ons aan bij Lea Dasberg. We willen samen met ouders vormgeven aan de opvoeding van kinderen tot zelfstandige, mondige burgers. De Lea Dasbergschool is aangepast en toegankelijk voor lichamelijk gehandicapte kinderen. Een school zonder drempels dus, letterlijk en figuurlijk. We willen ook solidair zijn buiten onze schoolgrenzen en voelen ons betrokken bij (vooral) kinderen met een handicap of een langdurige of chronische ziekte. We steunen daarom goede doelen. De keuze voor de goede doelen wordt door de kinderen gemaakt. We laten ze kennismaken met de verschillende goede doelen door middel van korte projecten. Het kan dus zijn dat we elk jaar aan verschillende instellingen schenken. 1.3 Actief burgerschap De Lea Dasbergschool is een openbare, voor iedereen toegankelijke basisschool. Kinderen van elk geloof, elke kleur en van iedere afkomst zijn welkom. Wij zien actief burgerschap, dus het opvoeden van kinderen tot actieve burgers van de maatschappij van de toekomst, als taak van de basisschool. Tien punten zijn daarbij voor ons belangrijk: 1. Actieve betrokkenheid, erbij willen horen; 2. Je bewust zijn van je gedrag en daarvoor verantwoordelijkheid nemen; 3. Denken in overeenkomsten en niet in verschillen; 4. Initiatieven nemen in het leveren van een bijdrage aan het welzijn van anderen; 5. Vertrouwen hebben in jezelf en de ander; 6. Weten dat je voor een ander iets betekent en er plezier aan beleven dat te doen; 7. Erkennen dat iedereen ertoe doet en dus niemand buitensluiten; 8. Nieuwsgierig zijn naar de ander en dus de dialoog aangaan; 9. Willen, kunnen en durven luisteren; 10. Aangeven van je eigen grenzen zonder over die van de ander heen te gaan. Deze punten komen terug in de lessen en in de omgang met elkaar. Zo stellen we samen school- en klassenregels op bijvoorbeeld, luisteren we naar elkaars verhalen in de kring en betrekken we onze ouders bij de school. Want kinderen, ouders en leraren moeten zich bij ons thuis kunnen voelen. U leest hier meer over in hoofdstuk 4 (4.2 normen en waarden). 1.4 Verschillen tussen kinderen Kinderen leren graag, dat is hun karakter en ons uitgangspunt. De basisvaardigheden hebben op onze school prioriteit. Met deze basisvaardigheden, gekoppeld aan expressie en sociaal-emotionele aspecten, ontwikkelen kinderen zich tot unieke individuen. Dat ieder kind uniek is, daar willen we rekening mee houden. Verschillen tussen kinderen worden steeds groter. Om de zorg voor onze leerlingen zo goed mogelijk inhoud te geven, willen we onderwijs op maat bieden. Dat betekent dat voor alle kinderen aandacht is binnen de groep. Voor de zorgleerling die extra hulp nodig heeft, maar ook voor de leerling die wel wat meer aankan. Bij risicoleerlingen handelen we graag preventief en hebben we de nodige instrumenten ontwikkeld. Daarover kunt u lezen in hoofdstuk 5, de zorg voor kinderen. Centraal blijft staan: een veilig en uitdagend leerklimaat, respect voor elkaar, gezamenlijke verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, leren met plezier. Dit alles is een gezamenlijke inspanning van leraren, ouders en kinderen. Hoe belangrijk ouders voor ons zijn, leest u in hoofdstuk 6, ouders en de school. Lea Dasbergschool Schoolgids

7 1.5 Twee locaties Onze school heeft twee locaties. We spreken van Lea 1, onze school aan de Pythagorasstraat 9 en van Lea 2, in het gebouw De Opmaat aan de Emily Brontësingel 1a. We bieden op beide locaties een volledig onderwijsaanbod aan. We zijn blij met het ontwerp van het gebouw van Lea 2 door de bekende architect Herman Hertzberger. De anderer bewoner in het gebouw `De Opmaat`is kindercentrum Allio. Allio verzorgt tevens de voor en naschoolse opvang, de BSO ( Buiten Schoolse Opvang). Aan de Pythagarasstraat zijn de medebewoners de Stichting Peuterspeelzalen Arnhem ( SPA) en de BSO Allio. Op beide locaties bieden wij een pakket van opvang en onderwijs in een veilige en vertrouwde omgeving. Met Allio en de SPA streven wij naar een doorgaande pedagogische lijn, waarbij het uitgangspunt is dat we in een plezierige, veilige sfeer kinderen stimuleren om zich te ontwikkelen op allerlei gebieden: dat van taal, sociaal-emotioneel, motorisch, cognitief. We denken aan afstemming van de benadering van kinderen en inspelen op de vraag naar ondersteuning bij opvoedingstaken van ouders. De afgelopen jaren heeft de groei van de school zich geconcentreerd op de Opmaat, de locatie aan de Emily Brontësingel. Dit heeft te maken met de ontwikkelingen in de wijk, verdeling van huur en koopwoningen en met de ontwikkelingen op de woningmarkt. Gevolg hiervan is dat er een verschil in leerlingaantallen is ontstaan. We hebben te maken met een locatie met 14 klassen, met een combinatiegroep en met een locatie met 5 klassen waarvan er vier uit combinatiegroepen bestaan. In het komende schooljaar beraden wij ons als school, in samenspraak met de MR en het bestuur van De Basis over de toekomst van beide locaties van de Lea Dasbergschool. Ieder schooljaar wordt er Engelse les gegeven na schooltijd door twee Engelse leerkrachten. Deze lessen worden in blokken van een aantal weken gegeven.kinderen van verschillende leeftijdsgroepen kunnen hieraan deelnemen. Al deze activiteiten zijn extra; u moet zich hiervoor apart inschrijven en er zijn kosten aan verbonden. In onze wekelijkse nieuwsbrief voor de ouders wordt hierover verdere informatie gegeven. Ook in de avonduren wordt er door derden gebruik gemaakt van de school. Op beide locaties wordt de sportzaal in de avonduren en in de weekenden verhuurd aan sportverenigingen door het Sportbedrijf Arnhem. In de school worden ruimtes gehuurd door bijvoorbeeld een koor, een yogadocent of een vereniging. Kortom, de school is niet alleen een belangrijke plek in de wijk voor kinderen in de basisschool leeftijd en hun ouders, maar ook voor andere bewoners van de wijk is de school een ontmoetingsplaats! 2. Wat u moet weten 2.1 Aanmelden van nieuwe leerlingen Ouders kunnen een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek. Dit gesprek vindt plaats met de directeur. De meest actuele informatie over de Lea Dasbergschool kunt u vinden op onze website: De school kan ook schriftelijke informatie toesturen. Kiest u voor onze school, en onderschrijft u de missie en visie van onze school, dan kan uw kind worden ingeschreven. U vult dan een aanmeldingsformulier in, waarna de school u bericht stuurt over een definitieve plaatsing. Bij de plaatsing wordt er altijd gekeken op welke locatie uw kind terecht kan. Wij gaan ervan uit dat kinderen zo dicht mogelijk in de buurt van hun huis naar school moeten kunnen gaan. De locaties zijn telefonisch te bereiken onder nummer ( Lea 1) of (Lea 2). Lea Dasbergschool Schoolgids

8 2.2 De opvang van nieuwe leerlingen De Lea Dasbergschool is een grote school, verdeeld over twee locaties. We hebben veel ervaring met nieuwe leerlingen die binnenstromen. Vanuit de school is er altijd contact met de vorige school. De leraren weten hoe ze deze kinderen op moeten vangen. In de maand voorafgaand aan hun vierde verjaardag kunnen kleuters 10 keer een dagdeel wennen in de groep. De school stuurt elke kleuter een bericht waarin staat in welke klas en wanneer hij of zij verwacht wordt. Voor de groepen 3 t/m 8 geldt dat nieuwe leerlingen een dagje kunnen meelopen om de sfeer te proeven. Er is op school voldoende capaciteit en we hebben dus geen wachtlijst. 2.3 Veranderen van basisschool Met de drie besturen van het basisonderwijs binnen Arnhem is de afspraak gemaakt dat leerlingen zo min mogelijk van school veranderen in de acht jaar dat zij naar de basisschool gaan. Natuurlijk kan het zijn dat u door een verhuizing genoodzaakt bent uw kind op een andere school in te schrijven. De procedure hierbij is dat u dit altijd eerst meldt op de school van uw kind. Dan neemt u contact op met de school of scholen waarmee u een afspraak mee maakt voor een eventuele inschrijving. Scholen nemen contact met elkaar op om ervoor te zorgen dat uw kind(eren) zo min mogelijk hinder onder vinden van de wisseling van school. In principe schrijven wij leerlingen van andere scholen zoveel mogelijk voor het begin van het nieuwe schooljaar in. Het komt ook voor dat ouders ontevreden zijn over de school van hun kind. Wij adviseren altijd om de problemen eerst op de eigen school te bespreken, ook dan is er altijd contact tussen de scholen onderling. Als blijkt dat verandering van school de beste keuze is voor het kind kunnen we in overleg met de huidige school overgaan tot inschrijving. 2.4 Schooltijden De schooltijden zijn dagelijks van 8.30 tot uur en van tot uur. Op woensdag duurt de ochtend van 8.30 tot uur. De kinderen mogen s ochtends en tussen de middag 10 minuten van tevoren naar binnen. 2.5 Schoolvakanties en vrije dagen Vakantie eerste dag laatste dag herfstvakantie 12 oktober oktober 2013 kerstvakantie 21 december januari 2014 voorjaarsvakantie 1 maart maart 2014 Pasen 19 april mei 2014 meivakantie 29 mei juni 2014 Pinksteren 9 juni 2014 Zomervakantie 12 juli augustus 2014 Op de Schoolkalender die u bij elk begin aan het schooljaar krijgt uitgereikt, ziet u de vakanties ook staan. Deze informatie kunt u ook vinden op de website van De Basis, 2.6 Verlofregeling voor leerlingen De regels voor extra verlof van leerlingen zijn aangescherpt. Dat betekent dat voor vakanties géén verlof gegeven mag worden, ook niet voor een dagje extra voor bijvoorbeeld de wintersportvakantie of een weekje buiten het hoogseizoen omdat dat goedkoper is. Er is maar één reden om extra verlof voor vakantie te verlenen buiten de schoolvakanties om. Dat is als één van de ouders vanwege zijn/haar beroep uitsluitend buiten de schoolvakanties om vrij kan nemen. Maar zelfs in dat geval gelden er spelregels: Lea Dasbergschool Schoolgids

9 - Het verlof kan per schooljaar maar één maal worden verleend met een maximum van tien schooldagen. - U moet het verlof tenminste twee maanden van te voren aanvragen. Een verzoek om verlof dient vergezeld te gaan van een verklaring van de werkgever. De werkgever moet hierin aangeven dat u geen officieel verlof kunt krijgen tijdens de schoolvakantie. - Er wordt geen verlof gegeven voor de eerste weken van het schooljaar. Zo voorkomen we dat uw kind onmiddellijk een achterstand oploopt met alle kwalijke gevolgen van dien. Juist in die eerste weken is het van belang dat uw kind meteen aansluiting krijgt op het lesprogramma en met de rest van de groep. - De directie van de school beslist bij dergelijke verzoeken om extra verlof. De leerplichtambtenaar kan daarbij om advies gevraagd worden. Natuurlijk kunnen er nog andere belangrijke, soms niet te voorspellen, redenen zijn (nooit vakantie) om uw kind extra verlof te geven. Bijvoorbeeld: verhuizing, verplichtingen die te maken hebben met de godsdienst, huwelijk, overlijden en/of ambtsjubilea van naaste familieleden. In al die gevallen kunt u zich tijdig met uw verzoek richten tot de directeur van de school. Zij kan u dan verder helpen. Gaat het om extra verlof van tien of minder dagen dan beslist de directeur. Verlof langer dan tien schooldagen kunt u via de directie aanvragen bij de leerplichtambtenaar van de gemeente. Houdt u er rekening mee dat u de noodzaak van dit extra verlof moet kunnen aantonen als erom gevraagd wordt. Het komt soms ook voor dat kinderen geoorloofd veel verzuimen, bijvoorbeeld door ziekte, bezoek aan een specialist of bijzondere omstandigheden in de thuissituatie. Als het gaat om 16 uur verzuim of meer per maand is de school verplicht dit te melden. De directie van de school moet (vermeend) ongeoorloofd verzuim doorgeven aan de leerplichtambtenaar van de gemeente. Hiertoe is de school wettelijk verplicht. De ambtenaar zal het verzuim onderzoeken en indien nodig maatregelen nemen. 2.7 Ziekmelding Wij stellen het op prijs om liefst direct op de hoogte gesteld te worden van de afwezigheid of ziekte van uw kind. Immers als wij niets horen, weten we ook niet waar het kind is en maken wij ons ongerust. Als we niets hebben gehoord, zullen we contact met u opnemen. Dit kost veel tijd, dus u begrijpt dat het handiger is als u ons even op de hoogte stelt: u kunt ziekte of afwezigheid telefonisch doorgeven aan de administratieve medewerker, conciërge of de huishoudelijke medewerker (telefoonnummer zie achter in deze gids)of direct aan de leerkracht van uw kind via de mail. U ontvangt hiervoor het werk adres van de leerkracht van uw kind. Volgens de wettelijke regels bent u verplicht om binnen twee dagen melding te maken van ziekte van uw kind. 2.8 Huis- en pleinregels In elke groep is een lijst met daarop de school-, groep- en pleinregels. Hieronder vindt u de huis- en pleinregels die voor iedereen gelden. De groepsregels worden aan het begin van elk schooljaar met de kinderen samen vast gesteld. Huisregels: - In school mag je niet rennen of schreeuwen. - Je zegt juf of meester - Je luistert naar iedere leraar. - veegt altijd je voeten. - Je trekt laarzen en schoenen met een diep profiel uit bij de deur en plaatst ze onder de kapstok. Sloffen mogen natuurlijk aan. - Je komt binnen door je eigen ingang. - In de klas dragen we geen pet of ander hoofddeksel. - Schoolafspraak is dat wij geen mobiele telefoons meenemen. Mocht hier van afgeweken moeten worden dan kan dit alleen in overleg met de leerkracht/directie. Lea Dasbergschool Schoolgids

10 Pleinregels Lea 1: - Op het plein mag je niet fietsen; - Je plaatst je fiets in je eigen rek; - Je luistert naar iedere leraar; - Je mag niet op de buitentrap komen, ook niet na schooltijd; - Tijdens de pauze blijf je op het speelplein en op het eerste deel van het groene plein; - Je mag alleen voetballen op het groene plein; - Je mag alleen basketballen en gooien met een bal op het schoolplein als er ook gespeeld mag worden op het gras; - Er mogen geen rollerskates, skeelers, stepjes of skateboards op het schoolplein. Pleinregels Lea 2: - We fietsen dor het fietshek over de rood gekleurde bestrating en zetten onze fiets in de fietsenstalling; - Jouw fiets mag niet voor de brandtrap en niet voor het hek van Allio: - Fietsen mogen niet tegen het gaas of de betonnen wand geplaatst worden; - Als je om of uur al op school bent ga je meteen naar binnen en moet je naar jouw klas. Kom je later, dan loop je ook meteen door naar jouw lokaal. - In de pauze, om uur en om uur loop je samen met de leerkracht naar buiten. We zorgen dat de hele groep meeloopt en we rustig door gangen en op trappen lopen. We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met elkaar. De kleutergroepen moeten om en om uur het eerste buiten zijn en hebben altijd voorrang! - We spelen niet op het dak en ook niet op de parkeerplaats tussen de auto s; - Het laatste geelomlijnde stukje van de parkeerplaats mag wel gebruikt worden; - Wij verzoeken ouders en andere bezoekers dit deel van de parkeerplaats vrij te houden; - Balspelen mogen op de (groene) sport strip en op het voetbalveldje. Je mag niet ballen bij de zandbak of bij de duikelrekken. Als ballen in het bos terecht komen, halen we de bal altijd terug via het hekje naar het bos toe; - Niet over het muurtje klimmen! - Stoepkrijt mag op de stoepen, maar nooit op de witte trappen of op de muren; - Na de pauze gaan we met de hele groep naar binnen, samen met juf of meester. We verzamelen boven aan de trappen bij de ingang van school; - Spelen in de zandbak is geweldig. We moeten er wel voor zorgen dat het zand in de zandbak blijft; - Na schooltijd mag er niet op het plein gespeeld worden. Het plein is dan o.a. bestemd voor de kinderen van de BSO (buitenschoolse opvang) van Allio; - Op de sportstrip met de groene vloer kun je heerlijk ballen, tafeltennissen, basketballen enz. Je mag niet in de basket klimmen; - Het poefjesveld achter de sportstrip mag samen met de juf of meester gebruikt worden om te tekenen, te lezen, voor te lezen of samen te kletsen. Dit kan soms ook onder schooltijd. 2.9 Veilig naar school Om de veiligheid voor alle kinderen te vergroten, stellen wij voor om de kinderen naar school te laten lopen. Als u uw kind(eren) naar school brengt met de auto, is het van belang op de goede plaats te parkeren en op te letten bij het in- en uitstappen. Uit ervaring weten wij dat dit gevaarlijk kan zijn. Wij verzoeken u om uw auto onder schooltijd niet achter de gele lijnen te parkeren. Daarnaast is het voor alle inzittenden verplicht om de autogordels te dragen, ook achterin! Door ouders, wijkbewoners en de politie is steeds aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid. Veel ouders - volgens de politie hoorde 60 procent van de gecontroleerde kentekens thuis op een afstand van maximaal 1500 meter van de scholen - gebruiken de auto om hun kind naar school te brengen. Wij als scholen en de politie raden aan: ga kritischer om met uw autogebruik van huis naar school. Wij willen u niets opdringen, maar de veiligheid van de kinderen staat bij ons voorop. Lea Dasbergschool Schoolgids

11 2.10 Spelen Onder schooltijd willen we geen rollerskates, skateboards of rolschaatsen op het plein. Het plein is zo klein, dat we geen apart gedeelte kunnen bestemmen om zulk soort spelletjes te doen en het is dus gewoon te gevaarlijk. Na schooltijd spelen er nogal wat kinderen op het schoolplein. Leuk natuurlijk, maar waarschuwt u uw kinderen tegen het doen van gevaarlijke dingen, zoals het hard de buitentrap op- en aflopen (van ons mag dat niet op deze plek), op de school of fietsenstalling klimmen, enzovoorts Noodplan In dit plan hebben wij opgenomen wat er in het geval van ernstige incidenten moet gebeuren. Wat moet je bijvoorbeeld doen bij een ongeval of brand? De BHV ers (Bedrijfs Hulp Verleners) hebben een speciale cursus gevolgd, waarin ze van alles heeft geleerd over hulpverlening, brandbestrijding en ontruiming. De kinderen worden er ook actief bij betrokken: ieder jaar wordt er geoefend in het ontruimen van het schoolgebouw. We hopen natuurlijk met zijn allen dat het noodplan nooit echt gebruikt hoeft te worden Hitteprotocol Voor de scholen is er geen andere wet- of regelgeving van toepassing dan opgenomen in de Arbowet. Het is goed om ons te realiseren dat overmatige hitte risico s met zich meebrengt. De Arbo-wet geeft aan hoe iedereen die in de school aanwezig is, tegen oververhitting moeten worden beschermd. Aandachtspunten zijn: - Goede ventilatie van de koele ochtendlucht; - De warmte zoveel mogelijk buiten het gebouw houden. Aan de zonkant ramen, gordijnen en zonnewering sluiten, aan de schaduw kant ramen openen als de buitentemperatuur daar lager is; - Vermijden van lichamelijke inspanning op het heetst van de dag; - Zorgen voor voldoende mogelijkheid tot drinken en het stimuleren van drinken Overblijven Zoals op de meeste basisscholen bestaat ook op de Lea Dasbergschool de mogelijkheid om uw kind te laten overblijven; op de maandag, dinsdag en donderdag voor alle leerlingen, op vrijdag alleen voor groep 5 t/m 8. Het overblijven wordt georganiseerd en begeleid door ouders, die hiervoor een opleiding hebben gevolgd. De school biedt de ruimte en faciliteiten. Het doel is de leerlingen een veilige plek te bieden waar ze op een prettige manier hun middagpauze kunnen doorbrengen Kosten van het overblijven Aan het overblijven zijn kosten verbonden: 1,50 euro per kind per keer. Dit bedrag wordt besteed aan de vergoeding van de overblijfouders en voor de aanschaf van speelgoed en andere materialen zowel voor binnen als buiten. Uw kind betaalt niet met geld maar met overblijfbonnen. Deze bonnen worden één maal per maand tussen 8.15 uur en 8.45 uur in de hal van de school verkocht. Op Lea 1 is dit op de eerste maandag van de maand en op Lea 2 op de eerste dinsdag van de maand. U kunt ook bonnen reserveren en later ophalen, dit kan via de adressen van het overblijven op de locatie van uw kind. Voor lea 1 is dit En voor Lea 2 Als uw kind een vaste deelnemer is van het overblijven kunt u voor aan- en afmelden gebruik maken van per locatie. Het is erg belangrijk dat de overblijfcoördinatoren door u als ouder geïnformeerd worden als uw kind geen gebruik kan maken van het overblijven. Lea Dasbergschool Schoolgids

12 Als uw kind een vaste deelnemer is van het overblijven kunt voor aan- en afmelden gebruik maken van de mail per locatie. Het is erg belangrijk dat de overblijfcoördinatoren door u als ouder geïnformeerd worden als u kind geen gebruik kan maken van het overblijven! De bestelde bonnen kunnen binnen één week tegen de normale prijs per stuk afgehaald te worden bij de huishoudelijk medewerker of conciërge. Mocht uw kind onverwachts een keer moeten overblijven en u hebt geen bon dan kunt u er een kopen bij de huishoudelijke medewerker of de conciërge. Deze zijn alleen voor noodgevallen en kosten 1,75 euro De organisatie van het overblijven Op beide locaties werken e met een vaste groep overblijfmedewerkers De overblijfcoordinator zorgt ervoor dat er voldoende begeleiders bij het overblijven aanwezig zijn. Alle overblijfmedewerksers beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag ( VOG). De medewerkers hebben vaste overblijfgroepen en leren de kinderen goed kennen. Het overblijven vindt plaats inde klaslokalen en de aula van de school Spelen en lunchen Groep 1 en 2: De kleuters blijven in de klas als juf met de andere kinderen naar buiten loopt om ze naar huis te laten gaan. De overblijfouder haalt de overblijvers uit de klas op en brengt ze samen met hun tassen met brood naar het overblijflokaal. Als eerste worden de overblijfbonnen opgehaald en daarna gaan ze onder begeleiding bij mooi weer buitenspelen. Bij slecht weer blijven ze binnen en spelen dan met het overblijfspeelgoed in het overblijflokaal of gaan naar de speelzaal, hier moeten dan wel de gymschoentjes aan. Groep 3 t/m 8: Om uur brengen de kinderen zelf hun tas met lunchpakketje naar het overblijflokaal, waar eerst de overblijfbonnen worden opgehaald en daarna gaan ze bij droog weer naar buiten, bij slecht weer beslist de overblijfouder waar/wanneer er gespeeld en gegeten mag worden. Ook voor hen is er speelgoed voor binnen en buiten. Alle kinderen gaan om ongeveer uur samen het speelgoed opruimen en op het teken van de overblijfouder gaat iedereen naar binnen. De handen worden gewassen en in groepjes aan tafel worden de boterhammen opgegeten. Wij raden u aan niet te veel mee te geven en geen snoep. Om ongeveer uur mogen de kinderen na het opruimen van hun spullen en eventueel het poetsen van de tanden nog naar buiten tot de eerste bel gaat. Bij het buitenspelen is er altijd toezicht Gedragsregels tijdens het overblijven Nieuwe ouders/ kinderen die deelnemen aan het overblijven, vragen wij aan het begin van het jaar een inschrijfformulier formulier in te vullen. Dit formulier wordt besproken met de overblijfcoördinator. Zo krijgen wij zicht op het aantal overblijvers en hebben wij belangrijke gegevens, o.a. medicijngebruik, telefoonnummers bij de hand. U ontvangt dan het overblijfprotocol en een overzicht van de afspraken en regels die tijden het overblijven gehanteerd worden. Met vragen en opmerkingen kunt u terecht bij de coördinator van de overblijfgroep.voor Lea 1 is dit Diana Vleeming, en voor Lea 2 Brigit Wendt, Collectieve Ongevallenverzekering De Basis heeft voor alle leerlingen van De Basis een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Deze voorziening geldt tijdens de schoolactiviteiten ( dus ook voor het overblijven) en onderweg van en naar school ( dit geldt voor maximaal 1 uur voor de aanvang van de ac tiviteit ( school) en tot maximaal 1 uur na afloop ervan. Ouders die aan activiteiten meedoen, zijn ook verzekerd. Voor materiële schade (bijvoorbeeld een kapotte jas) die door leerlingen wordt veroorzaakt, is de school niet aansprakelijk. Deze vallen onder de WA-verzekering van de ouders van het betrokken kind. Lea Dasbergschool Schoolgids

13 2.15 Schoolpennen De kinderen van groep 4 t/m 8 gebruiken op school een vulpen, deze wordt door de school aangeschaft. In principe moeten zij hier 5 jaar mee doen. Ook voor vullingen wordt door de school gezorgd. Helaas blijkt dat veel vulpennen zoek raken of kapot gemaakt worden. In dat geval moet er tegen kostprijs per vulpen een vergoeding gevraagd worden. Deze maatregel vinden we niet prettig, maar onze financiële middelen zijn niet toereikend om steeds weer nieuwe vulpennen uit te delen. Is de vulpen dus weg of kapot, dan wordt er contact opgenomen met de ouders. Er kan dan tegen betaling van de kostprijs een nieuwe pen verstrekt worden. Het is verplicht om met een pen van school te schrijven: het is belangrijk om met een goede pen te schrijven en de vulpennen die wij gebruiken zijn echt goed. Pennen van thuis worden niet geaccepteerd in verband met de grote verscheidenheid aan pennen die de kinderen dan zouden gebruiken Schoolzuivel Voor de ochtendpauze kan uw kind zelf drinken van huis meenemen, maar er wordt ook drinken verzorgd door Campina, tegen betaling. Er kan gekozen worden uit volle en halfvolle melk, drinkyoghurt en chocolademelk. U kunt hiervoor een aanmeldingsformulier invullen en inleveren op school. De aanmeldingsformulieren zijn verkrijgbaar bij de groepsleerkracht van groep 7 op beide locaties. U ontvangt een acceptgirokaart met het verschuldigde bedrag. Daarna wordt uw kind automatisch bijgeschreven aan het begin van een nieuwe periode. Aan het eind van een periode ontvangt u thuis een nieuwe acceptgirokaart voor de volgende periode. U kunt het hele jaar door instappen. Campina zorgt ervoor dat uw kind zo snel mogelijk na betaling schoolmelk krijgt. Wanneer u met de schoolmelk wilt stoppen of het artikel wil wijzigen, kunt u op school een mutatieformulier vragen en invullen. Wij bevelen de schoolzuivel van harte aan. Geen lekkende bekers meer, maar altijd een pakje heerlijk, koel drinken Traktaties Als uw kind jarig is, mag hij of zij natuurlijk trakteren. Het moet niet, maar het is wel een traditie die ook voor onze school geldt. Wij adviseren u dringend om uw kind gezond te laten trakteren, dat wil zeggen: geen zoete en ongezonde traktaties. Veel ouders - en wij ook - zijn zuinig op het gebit en willen de kinderen een goed voorbeeld geven. Verder is het raadzaam om met de leerkracht van uw kind even te overleggen wat er getrakteerd wordt. Dit in verband met kinderen die allergisch zijn of vanwege hun geloofsovertuiging bepaalde dingen niet mogen eten. De kinderen mogen, als ze dat willen, de klassen rond gaan om de andere leraren ook te trakteren. Dit is niet verplicht. Broertjes en/of zusjes krijgen geen traktatie tijdens het langs de klassen gaan. De leraren stellen het op prijs dezelfde traktatie te krijgen als de kinderen Diverse acties De Lea Dasbergschool doet elk jaar mee aan acties voor goede doelen ( zieook 1.2). Het gaat hierbij om: - Kinderpostzegelactie (groep 8); - Jeugdland loterij (groep 7); - Jantje Beton (groep 5 en 6). In alle gevallen staan kinderen centraal bij de besteding van de opbrengst. De kinderen die meedoen aan deze acties doen dit op vrijwillige basis. Meer informatie over de acties krijgt u via de weekbrief Hafee Hafee is de afkorting van Halfeest. Op het podium worden liedjes ten gehore gebracht, toneelstukjes opgevoerd en gedichten of verhalen voorgelezen. Meestal is dit rond een bepaald thema. Het is altijd een feestelijk gebeuren, waarbij de ouders van de groepen die optreden van harte welkom zijn. Lea Dasbergschool Schoolgids

14 Het is wel de bedoeling dat de ouders zich aan enkele afspraken houden om het halfeest ongestoord te laten verlopen: - van het begin tot het eind blijven zitten; - op tijd komen; - mobiele telefoons uit; - liever geen heel jonge kinderen meenemen Adressen en wijzigingen Het is belangrijk om de juiste adressen en telefoonnummers op school te hebben. Vergeet u niet wijzigingen op tijd op school door te geven. Denkt u hierbij ook aan het telefoonnummer van uw werkt of een mobiel nummer en uw e-,mail adres! Soms is het van belang een extra telefoonnummer op te geven wanneer er overdag niemand thuis bereikbaar is. Dit kan vooral belangrijk zijn in het geval van calamiteiten. Omdat er toch regelmatig gegevens veranderen, krijgen alle kinderen aan het begin van het schooljaar een formulier mee waarop u gevraagd wordt alle gegevens in te vullen, ook als er geen wijzigingen zijn. Zo blijven onze lijsten up-to-date. 3. De organisatie van de school 3.1 Het personeel en de groepen De kleuters van groep 1 en 2 zitten bij elkaar, dus de kinderen van 4 tot 6 jaar in één groep. Verder werkt onze school zoveel mogelijk met homogene jaargroepen. Homogeen wil zeggen, dat kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd bij elkaar zitten. We porberen door het geven van onderwijs op maat tegemoet te komen aan verschillen tussen kinderen. Op beide locaties werken wij soms met combinatiegroepen, die bij bepaalde vakken weer even gesplitst kunnen worden. De groepsgrootte ligt niet vast, maar is afhankelijk van het aantal leerlingen per locatie-bouw. Steeds zoeken wij bij de samenstelling naar de beste oplossing voor een groep of voor leerlingen met specifieke behoeften. In het schooljaar 2013/2014 hebben we 19 groepen. Directeur: Martiene van Netten Adjunct-directeur Marco van den Bovenkamp Locatie Pythagorasstraat (Lea 1) Groep Groep 1-2 kleuters Kameleons Groep 3 Violen Groep 4-5 Klaprozen Groep 6-7 Sterren Groep 7-8 Flitsen Adjunct directeur Directeur Intern begeleidster Administratief medewerkster Concierge Leerkracht en Pauline Grob leerkracht Anja Wils leerkracht Anke van Hout onderwijsassistente Herma de Boo onderwijsassistente Ans van Brakel Marco van den Bovenkamp Ilona Lobbezoo Marco van den Bovenkamp Rosanne van der Stap Niels Holleboom Marco ven den Bovenkamp Martiene van Netten Anja Wils Suzan Wessels Jaap Meijer Lea Dasbergschool Schoolgids

15 Locatie Emily Brontësingel 1a (Lea 2) Groep Leerkrachten 1-2 kleuters Koala s Bianca Derksen Marlies Lamens 1-2 kleuters Kangoeroes Caroline Zwanenburg 1-2 kleuters Kikkers Liesbeth Arfman groep 3 Gladiolen Odette Westmijze groep 3 Tulpen Marlies Dorré Rineke Gunther groep 4 Madelieven Pauline de Haan Martine Roerdink Groep 4-Margrieten Kees van den berg Martine Roerdink groep 5 Klavers Viola Houtriet Rineke Gunther groep 5/7 Satellieten Erlinga Hoenderboom Anita Steenhuis groep 6 Planeten Pauline Essers Rob de Vries groep 6 Frank de Vries Mieke Roelofs groep 7 Raketten Mirl Mutter Rob de Vries groep 8 Astronauten Marlies LAmens Judith van Wessem groep 8 Regenboog Paul Smolders Rob de Vries Intern begeleidster Anita Steenhuis Administratief Suzan Wessels medewerkster Concierge Jaap Meijer Adjunct directeur Marco van den Bovenkamp Directeur Martiene van Netten Intern begeleiders Lea 1 Anja Wils Lea 2 Anita Steenhuis Onderwijs Ondersteunend Personeel adminstratieve beide locaties Suzan Wessels medewerkster conciërge beide locaties Jaap Meijer Lea Dasbergschool Schoolgids

16 3.2 De directie De directie van de Lea Dasbergschool bestaat uit : een directeur en een adjunct directeur. De directeur is niet vast verbonden aan één van de locaties, maar is afwisselend op beide locaties. Zij heeft de leiding over de hele school. De adjunct directeur heeft naast zijn directie taken ook lesgebonden taken op de locatie Lea 1. De directeur is op maandagen op de locatie Lea 1 en heeft dan spreekuur van uur tot uur. Op disndag, woensdag en donderdag is zij op de locatie Lea 2. Op de dinsdagen is het spreekuur op Lea 2, ook van uur tot Het spreekuur is er voor een korte vraag, of mededeling, heeft u meer tijd nodig dan maken we een afspraak. Lukt het u niet om tijdens het spreekuur binnen te lopen dan kunt u voor korte vragen of het maken van een afspraak kunt gebruik maken van de mail; 3.3 Ziektevervanging Het schoolbestuur heeft een eigen vervangingspool, Primair Select. De pool bestaat uit ervaren leerkrachten en jonge startende leerkrachten. Deze leerkrachten zijn op afroep beschikbaar voor de vervanging van zieke of afwezige collega s. Hieronder ziet u ons protocol bij ziekte van een leerkracht. Omdat iedere situatie weer anders is, zullen soms stappen worden overgeslagen of aangepast. Indien mogelijk zullen Liostagiaires ( Leerkracht In Opleiding) worden ingezet. 1. De leerkracht meldt zich ziek bij de directie (het liefst in een zo vroeg mogelijk stadium). 2. De directie meldt de zieke collega aan voor vervanging. Als er geen vervanging geregeld kan worden wordt de groep voor maximaal één dag opgedeeld. Er wordt volgens een van te voren vastgestelde verdeling gewerkt. We proberen dit tot maximaal 1 dag te beperken. Als de ziekte en het ontbreken van vervanging langer duurt worden de kinderen naar huis gestuurd, waarbij er opvang op school is geregeld voor kinderen die niet thuis kunnen zijn. Hierover worden ouders altijd eerst geïnformeerd. 3.4 Starters begeleiding Startende leraren krijgen bij ons op school persoonlijke begeleiding van een ervaren collega die daarvoor opgeleid is: de starters begeleider. Als startende leraar kom je in de praktijk voor nogal wat situaties te staan die je niet in de opleiding aan de PABO gehad hebt. De starters begeleider kan dan helpen om deze situaties te verhelderen of op te lossen. De beginnende leraar krijgt dan ook bij ons op school in het eerste jaar geen andere taken dan alleen de groepsverantwoordelijkheid. Hij of zij moet onbelemmerd de aandacht aan de groep kunnen geven en geen extra druk ondervinden in verband met andere taken. 3.5 Compensatieverlof Voor aanvang van het nieuwe schooljaar stelt de school een rooster voor het compensatieverlof op. Voor een heel jaar staat hierop vermeld wie er op welke dagen verlof heeft. De leraar die verlof heeft, wordt ( zoveel mogelijk) vervangen door een vaste invaller. 3.6 Scholing Ieder jaar is er voor het team een scholingsplan. Bij onderwijsinhoudelijke onderwerpen wordt er door het gehele team aan scholing gedaan. Maar het kan ook zijn dat een individuele leraar een cursus volgt of naar een studieconferentie gaat, hij of zij wordt dan vervangen. Er zijn verspreid over het schooljaar studiedagen gepland. Op deze dagen is het hele schoolteam aanwezig voor scholing of overleg en de kinderen zijn dan vrij. Daarnaast heeft het team één keer per maand gezamenlijk overleg over tal van schoolzaken, waarbij ook sprake kan zijn van een studie- of scholingsmoment, bijvoorbeeld bij de invoering van een nieuwe methode. Dit gebeurt op de woensdagmiddag. Lea Dasbergschool Schoolgids

17 3.7 Stagiaires Het is mogelijk dat uw kind te maken krijgt met een student van de Pedagogische Academie Basis Onderwijs (PABO) Arnhem, dat is de beroepsopleiding voor leraren basisonderwijs. Om het vak van leraar onder de knie te krijgen, moet zo n student ook praktijkervaring opdoen. Dit gebeurt onder leiding van de groepsleraar en een docent van de PABO. Vanuit de PABO krijgt de student opdrachten mee die in overleg met de groepsleraar worden uitgevoerd. Naarmate studenten verder zijn met hun opleiding, worden voortdurend betrokken bij de overige teamtaken. Studenten die bijna afgestudeerd zijn, moeten nog een Leraar In Opleiding (LIO) stage lopen. Uw kind kan ook met zo n stagiaire te maken krijgen. Deze student verzorgt op de dagen dat hij of zij aanwezig is gedurende een aantal maanden zelfstandig het onderwijs in een groep. De groepsleerkracht is dan wel op school, maar niet in de groep aanwezig. Hij of zij begeleidt de LIO intensief en houdt ook de eindverantwoording voor de groep. Door het bieden van stagemogelijkheden hopen wij samen met de PABO goede leraren voor de toekomst op te leiden. Verder plaatsen wij stagiaires van het ROC, onderwijsassistenten, middelbare schoolleerlingen voor maatschappelijke stages, etcetera. 3.8 Contacten De school staat niet op zichzelf maar is een onderdeel van de wijk en van de maatschappij. Daarom zijn contacten buiten de school belangrijk. Heel dichtbij zijn de contacten emt de instanties die ook in de schoolgebouwen gehuisvest zijn, zoals Dikkertje Dap en Speel - O - Theek het Speelpunt in het gebouw van Lea 1 en de voor en na/schoolse opvang van Allio in beide locaties. Binnen de wijk wordt verder samengewerkt met: - buur(t)scholen (afspraken op allerlei terreinen, feesten, verkeer, etc.); - de wijkagent (verkeerssituatie rond de scholen, verkeerslessen soms compleet met fietsenkeuring); - stadsboerderij De Korenmaat (biologielessen, hulp bij de schooltuin); - de wijkpost; - de wijkvereniging. Buiten de wijk werken we samen met: - de andere openbare basisscholen (verenigd in De Basis); - scholen voor speciaal onderwijs (advies bij leer- en gedragsproblemen); - scholen voor voortgezet onderwijs (voorlichting, overleg, bezoeken); - PABO, de school voor de opleiding van leraren (stagiairs); - Marant, de onderwijsbegeleidingsdienst, voor informatie, hulp, advies, begeleiding; - het Zorgplatform (Weer Samen Naar School) voor advies bij de individuele begeleiding van kinderen; - Zorgadviesteam (o.a. jeugdarts, maatschappelijk werk); - de bibliotheek (de leraar van elke groep kan boeken lenen met de schoolpas); - Edu-art, centrum voor kunstzinnige vorming voor het onderwijs. Natuurlijk zijn er ook incidentele contacten met organisaties en instanties zoals De Gelderse Roos (voorheen RIAGG), naschoolse opvang, de Stichting Peuterspeelzalen, specialisten op allerlei gebied, maar ook met Het Domein, centrum voor creatieve vorming, het Focus Filmtheater Arnhem, enzovoorts. 3.9 Speel-o-theek Het Speelpunt Het Speelpunt is een reguliere speel-o-theek met materiaal en deskundig advies voor kinderen van 0 tot 10 jaar en voor kinderen en volwassenen met een beperking. De speel-o-theek is een laagdrempelige, geïntegreerde (speel)voorziening waar de uitleen van spel en speelgoed centraal staan. Het is tevens een plaats waar informatie verstrekt wordt en waar ruimte is voor ontmoeting. Samenwerking met de Lea Dasbergschool is een bewuste keuze van de speel-o-theek en de school en vraagt meer dan alleen het ter beschikking stellen van een ruimte. De samenwerking aangaan met de speel-o-theek vraagt van de school en de speel-o-theek overleg over de doelstelling en uitgangspunten. Juist vanuit deze gemeenschappelijke samenwerking kunnen we de speel-o-theek zien als een geïntegreerde activiteit die past binnen het bestaande brede school concept in de wijk Rijkerswoerd. Lea Dasbergschool Schoolgids

18 3.10 Klachtenregeling Een school is een omgeving waar mensen intensief met elkaar omgaan. Botsingen en meningsverschillen zijn dan ook niet bijzonder en worden vaak in onderling overleg bijgelegd. Wij als medewerkers van de Lea Dasbergschool nemen klachten van ouders en leerlingen serieus. Als het niet lukt tot een oplossing te komen met de direct betrokkenen, is de schoolleiding altijd bereid een gesprek te voeren. Heeft het gesprek met de schoolleiding uw klacht niet weg kunnen nemen of heeft u klachten over ongewenst gedrag, dan kunt u uw klacht laten onderzoeken door een deskundige en objectieve klachtencommissie. Het adres van deze Landelijke Klachtencommissie staat achter in de schoolgids. De klachtencommissie doet onderzoek door betrokken partijen (afzonderlijk) te horen. Binnen twee maanden kunt u een uitspraak verwachten over de gegrondheid van uw klacht. Mogelijk spreekt de klachtencommissie zich eveneens uit over de door het schoolbestuur te nemen maatregelen. Een exemplaar van de klachtenregeling ligt ter inzage bij de directie.hebt u een klacht, maar twijfelt u of een onderzoek door de klachtencommissie een geëigende weg is, dan kunt u bij de vertrouwenscontactpersonen terecht voor informatie en advies. De vertrouwenscontactpersoon zorgt voor de ondersteuning waar u behoefte aan heeft. Onze vertrouwenscontactpersoon voor beide locaties is Martine Roerdink van den Brink, Zij is momenteel met zwangerschapsverlof en zal gedurende haar verlof vervangen worden door een van de andere leerkrachten BHV De school heeft op beide locaties geschoolde Bedrijfs Hulp Verleners, BHV ers. Jaarlijks volgen zij een bijscholingscursus op hun kennis up to date te houden. Twee maal per jaar wordt er een ontruimingsoefening gehouden. Op beide locaties nemen alle medegebruikers deel aan deze oefeningen. 4. Het onderwijs 4.1. Wat willen we bereiken? Onze algemene doelstelling : in een veilig en uitdagend leerklimaat stimuleren van kinderen om zich optimaal te ontwikkelen. In de Wet op het Basisonderwijs heeft de overheid kerndoelen opgesteld. Deze kerndoelen geven aan wat basisscholen de kinderen aan leerinhouden moeten aanbieden. Het gaat te ver om in te gaan op deze kerndoelen. Daarvoor hebben we een Schoolontwikkelingsplan: hierin beschrijft de school hoe het onderwijs er uit ziet en welke ontwikkelingen er voor het schooljaar gepland zijn. De kerndoelen en het schoolplan zijn op school in te zien. We werken met de volgende uitgangspunten: - rekening houden met de voortdurende ontwikkeling van ieder kind; - bevorderen van sociaal gedrag en omgaan met de verschillen die er tussen kinderen bestaan; - rekening houden met de eigen persoonlijkheid van kinderen; - kinderen leren zelfstandig te werken en zelf verantwoordelijk te zijn; - leren is niet alleen denken, maar ook doen: praktische vaardigheden; - stimuleren dat de kinderen zelf ervaringen opdoen en hun eigen oplossingen bedenken. 4.2 Waarden en normen Lea Dasberg, naar wie de school is genoemd, heeft veel aandacht besteed aan waarden en normen en daarbij veel leraren geïnspireerd bij hun taak in de klas. Zij vindt het heel belangrijk dat kinderen voorbereid worden op de samenleving: dat ze leren meelopen. Maar ook dat ze leren kritisch te zijn en eigen keuzes te maken. Zoals we al in hoofdstuk 1 hebben aangegeven, willen wij opvoeden tot actief burgerschap. We moeten kinderen opvoeden voor de maatschappij van de toekomst en onze school is een proeftuin voor die maatschappij. Welke vaardigheden moeten kinderen leren? We streven naar samenwerking met anderen omdat we het samen moeten doen, bijvoorbeeld als het gaat om het bijsturen van ongewenst gedrag. Lea Dasbergschool Schoolgids

19 Dan hebben we als school en ouders een gedeelde verantwoordelijkheid. Er is een pestprotocol opgesteld waarin staat hoe de school omgaat met pestgedrag en welke maatregelen er worden genomen om het pesten te voorkomen of tegen te gaan. Alle protocollen liggen bij de directie ter inzage. 4.3 Het pestprotocol 1. De leraar die een incident constateert, onderneemt direct zelf actie om de zaak op te lossen. 2. Indien nodig zal met de betreffende leraar gesproken worden die het met zijn groep opneemt. 3. Wanneer niet tot een goede oplossing gekomen wordt, zullen de ouders ingelicht worden door de groepsleraar. 4. In geval van herhaling, zal een gesprek belegd worden tussen leerling(en), ouders en de leraar. 5. Bij voortdurende herhaling zal een gesprek belegd worden tussen ouders, leraar en directie. De leerling(en) kan/ kunnen daarbij uitgenodigd worden. 6. Indien nodig zal het incident tevens in betreffende groep(en) worden besproken. 7. Van punt 4 af, worden een analyseschema en plan van aanpak gebruikt. Deze afspraak heeft het team gemaakt. Op school gelden een aantal regels (zie 2.7). We proberen elkaar er zo goed mogelijk aan te houden. Aan het begin van ieder nieuw schooljaar worden de regels per groep behandeld en doorgesproken. U zult begrijpen dat wij pesten serieus nemen en gezamenlijk willen aanpakken. 4.4 De kleuterperiode Wanneer een kleuter bij ons op school komt, is de eerste tijd vooral gericht op het wennen: het wennen aan de groep, die samengesteld is uit 4- tot 6-jarigen, de juf of de meester en aan alles wat er op een dag gebeurt. Een 4-jarig kind is natuurlijk nog erg op zichzelf gericht, maar na een tijdje in de kleutergroep wordt het met elkaar omgaan en rekening houden met een ander steeds belangrijker. Hierbij past dat kinderen elkaar helpen, maar ook leren opkomen voor zichzelf. Daarnaast vinden we het belangrijk om de zelfstandigheid van de kinderen te bevorderen, dus dat ze zelf hun jas dicht maken, veters strikken, maar ook opruimen en zorgen voor het materiaal. Naast taal-, reken-, muziek- en spelactiviteiten is bewegen voor jonge kinderen erg belangrijk. Iedere ochtend wordt gegymd in de kleutergymzaal of bij mooi weer buiten gespeeld. Behalve kring- en spelactiviteiten wordt er iedere dag gewerkt. Tijdens de thematische werklessen zijn de kinderen bezig met verschillende ontwikkelingsmaterialen. In de klas zijn diverse hoeken ingericht, o.a.: huishoek, bouwhoek, knutselhoek, lees/luisterhoek, constructiehoek, wisselhoek (bijvoorbeeld bij het thema ziek zijn is deze hoek een ziekenhuis). De leerkracht zorgt voor een veelzijdige en uitdagende speelen leeromgeving waarin kinderen ervarend en ontdekkend bezig zijn. De kinderen kiezen met behulp van het planbord voor een bepaalde activiteit. Deze keuze is, met uitzondering van een aantal verplichte opdrachten, vrij. Deze eigen keuze werkt zeer motiverend. De aangeboden activiteiten wisselen ongeveer eenmaal per twee weken, zodat alle ontwikkelingsgebieden voldoende aan bod komen. Ook expressieactiviteiten krijgen ruim de aandacht. De leerkracht observeert en registreert de ontwikkeling van de kinderen. Wij streven ernaar om de kleutergroepen klein te houden. Hiermee en met de eventuele inzet van de stagiairs willen wij de kinderen zo goed mogelijk in hun ontwikkeling begeleiden. 4.5 Lezen Het aanvankelijk leren lezen in groep 3 gebeurt aan de hand van de lees- en taalmethode De Leessleutel. Deze methode kent een werkwijze voor de echte beginners (deel A) en een werkwijze voor diegenen die al wat kunnen lezen (deel B). Minimaal drie keer per jaar wordt het leesniveau getoetst. Het lezen wordt kritisch gevolgd en als dat nodig is, krijgt een leerling speciale leesbegeleiding. De school heeft een bibliotheek, een documentatiecentrum en een aantal klassenabonnementen op de openbare bibliotheek. Lea Dasbergschool Schoolgids

20 4.6 Taal De taalmethode die we gebruiken voor de groepen 4 tot en met 8 heet Taalactief. Dit is een methode die aandacht besteedt aan spelling, stellen en zinsbouw,taalbeschouwing (woordenschat, spreekwoorden,enz.) en spreken. Na drie weken werken rond een thema volgen er toetsen en remediering (nieuwe uitleg en oefening van die onderdelen, die nog niet helemaal goed gingen). De methode kent extra lessen en instructie voor kinderen die om welke reden dan ook moeite hebben met taal, maar ook voor snelle leerlingen. Natuurlijk zijn we ook op allerlei andere manieren bezig met dit vak: kringgesprekken, werkstukken, boekbesprekingen, enzovoorts. In de groepen 7 en 8 maken de leerlingen kennis met het vak Engels, als voorbereiding op de middelbare school. 4.7 Rekenen Aan de hand van de methode Pluspunt wordt er elke dag een uur gerekend. De methode sluit aan bij de dagelijkse praktijk van kinderen en heeft veel aandacht voor eigen ervaringen en oplossingsmethoden. Elke les begint met een introductie, bijvoorbeeld over de camping. De leraar praat met zijn of haar klas over kamperen en wat er bij komt kijken, zoals de maten van tenten, het opmeten, de kosten van kamperen, de bingo en andere spelletjes. Na de introductieles gaan de kinderen zelf aan het werk. Alle sommen en opdrachten hebben te maken met de camping. Bijvoorbeeld: hoeveel kilometer moet je rijden naar de camping, hoeveel douchemuntjes zitten er in een doosje, enzovoorts. Dit is een voorbeeld van een rekenles uit groep 5, maar alle lessen zijn zo praktijkgericht en sluiten aan bij de belevingswereld van kinderen. Pluspunt werkt door de gehele basisschoolperiode met blokken van drie weken. Daarin krijgt iedereen de basisstof gedurende elf lesdagen, de twaalfde lesdag wordt er getoetst en daarna zijn er nog drie lesdagen, 13, 14 en 15, waarop het ene kind herhaalt en extra oefent en het andere kind extra plusstof krijgt, al naar gelang de uitslag van de toets. 4.8 Wereldoriëntatie Wereldoriëntatie is de verzamelnaam voor onder andere aardrijkskunde, natuuronderwijs en geschiedenis. We maken voor geschiedenis gebruik van de methode Speurtocht, waarin de verschillende onderwerpen thematisch aan de orde komen. Voor Natuur- en techniekonderwijs starten we dit schooljaar met een nieuwe methode, aardrijkskunde wordt in de loop van het schooljaar nieuw aangeschaft. Daarnaast spelen we in op actuele gebeurtenissen en gebruiken we internet en allerlei audiovisuele hulpmiddelen als krant, documentatiecentrum en video. Leren in de praktijk gaat bijvoorbeeld door middel van excursies, onder andere naar Stadsboerderij De Korenmaat, werken in de schooltuin, leskisten, dieren in de klas, enzovoorts. Voor de verkeerslessen gebruiken we de methode Wegwijs. In groep 7 nemen de kinderen deel aan het verkeersexamen. Dit bestaat uit een praktisch en een theoretisch deel. Voor het praktisch deel is het belangrijk dat kinderen beschikken over een fiets en kunnen fietsen! 4.9 Expressie Er staan expressievakken op het rooster: tekenen, drama, muziek en handvaardigheid. Daarnaast kennen wij de keuzecursus, waarbij kinderen kennis maken met verschillende technieken en expressievormen, bijvoorbeeld schilderen, dia s maken, solderen en dans. Ook maken we gebruik van de diensten van Edu-Art en de Stichting Beleven. Op halfeesten kunnen kinderen iets laten zien van hun drama-, zang- en muziektalenten. De groepen 8 werken elk jaar met veel enthousiasme aan de afscheidsmusical Bewegingsonderwijs Gymnastiek De kleuters gymmen in een speellokaal in de school; de kinderen van de groepen 3 t/m 8 gaan hiervoor naar de gymzaal bij de school. De groepen 3, 5, 6,7 en 8 gaan tweemaal in de week Lea Dasbergschool Schoolgids

OVERBLIJFGIDS ouders

OVERBLIJFGIDS ouders OVERBLIJFGIDS ouders Deze gids bevat alle informatie die noodzakelijk is om uw kind te laten deelnemen aan de tussenschoolse opvang van PCBS De Wegwijzer. Inleiding Uw kind blijft tussen de middag bij

Nadere informatie

Protocol Continurooster. OBS t MONTFERLAND

Protocol Continurooster. OBS t MONTFERLAND Protocol Continurooster OBS t MONTFERLAND Inleiding t Montferland heeft vanaf 24 augustus 2015 een continurooster. Dit wil zeggen dat alle kinderen op school eten en pauzeren. Het eten gebeurt in de klas

Nadere informatie

Inleiding Doelstelling Pedagogische uitgangspunten Regels en maatregelen Draaiboek

Inleiding Doelstelling Pedagogische uitgangspunten Regels en maatregelen Draaiboek Overblijfprotocol Inleiding De Wet op het Primair Onderwijs voorziet in de mogelijkheid dat leerlingen in de middagpauze op school onder toezicht kunnen overblijven. Dat betekent dat deze overblijfleerlingen

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Welkom op basisschool LeerRijk! Wij rollen de loper voor je uit! Introductie Met dit boekje willen wij u welkom heten en u zo goed mogelijk informeren over

Nadere informatie

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding pag 2 Halen en brengen pag 3 Bewegingsonderwijs in het speellokaal pag 4 Afspraken rondom eten en drinken pag 5 Verjaardag pag 6 Wennen op school pag 7 Klassenouder

Nadere informatie

Taken/ verantwoordelijkheden overblijfkracht Huisregels tijdens het eten.

Taken/ verantwoordelijkheden overblijfkracht Huisregels tijdens het eten. Basisschool St. Jozef School maken we samen Reglement tussenschoolse opvang 1. Algemeen 1.1. Dit reglement bepaalt hoe de tussenschoolse opvang van de kinderen in de middagpauze georganiseerd is. De functie

Nadere informatie

Protocol continurooster Cees Wilkeshuisschool. juni 2013

Protocol continurooster Cees Wilkeshuisschool. juni 2013 Protocol continurooster Cees Wilkeshuisschool juni 2013 Beleidsplan continu rooster Cees Wilkeshuisschool juni 2013 Inhoud: Pagina Inleiding Pag. 3 Wettelijk kader Pag. 3 Organisatie Pag. 3 Geledingen

Nadere informatie

Overblijfgids 2010-2011

Overblijfgids 2010-2011 Overblijfgids 2010-2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Bereikbaarheid overblijfcoördinator... 3 Overblijfdagen en tijden... 3 Overblijfruimtes... 3 Spelmaterialen... 3 Kosten en mogelijkheden...

Nadere informatie

Beste ouder(s)/verzorger(s) Welkom op de Beatrixschool

Beste ouder(s)/verzorger(s) Welkom op de Beatrixschool Beste ouder(s)/verzorger(s) Welkom op de Beatrixschool Voor nieuwe ouders gaat er een wereld open. De start op de basisschool is iets anders dan de crèche of peuterspeelzaal. Zeker in het begin komt er

Nadere informatie

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Contact leerkrachten: Bij vragen of problemen kunt u het beste ná schooltijd

Nadere informatie

Informatie boekje voor ouders/verzorgers: Broodje Knapzak tussenschoolse opvang. O.b.s. de Flierefluiter Bosgouw 235 1352 GW Almere Tel: 036-5312332

Informatie boekje voor ouders/verzorgers: Broodje Knapzak tussenschoolse opvang. O.b.s. de Flierefluiter Bosgouw 235 1352 GW Almere Tel: 036-5312332 Informatie boekje voor ouders/verzorgers: Broodje Knapzak tussenschoolse opvang. O.b.s. de Flierefluiter Bosgouw 235 1352 GW Almere Tel: 036-5312332 Dit boekje heeft u als ouder van onze school ontvangen

Nadere informatie

Overblijfprotocol. St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink. Schooljaar 2013-2014. definitieve versie

Overblijfprotocol. St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink. Schooljaar 2013-2014. definitieve versie Overblijfprotocol St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink Schooljaar 2013-2014 definitieve versie 1. Inleiding Stichting Boter Kaas & Overblijf (BKO) verzorgt per 2 september 2013 de Tussenschoolse

Nadere informatie

INFO 2015-2016. In dit nummer: Heel veel belangrijke. net gestarte schooljaar.

INFO 2015-2016. In dit nummer: Heel veel belangrijke. net gestarte schooljaar. INFO 2015 - Elfde jaargang Kornak Nieuws schooljaar 2015-. Nummer: 0 Datum: 21-08-2015 Beste ouders/verzorgers, Welkom weer in het nieuwe schooljaar. We zijn blij dat iedereen weer veilig en gezond terug

Nadere informatie

Info boekje overblijf

Info boekje overblijf Info boekje overblijf Voor de ouders Karveel 45-39, 8242 VC Lelystad. Telefoon.06-25494869. E-mail: i.nooy4@upcmail.nl Stichting Overblijf in Lelystad Ing 6028728.Ingeschreven bij de KvK onder nr. 52064395.

Nadere informatie

Continurooster. Informatiebrochure voor ouders

Continurooster. Informatiebrochure voor ouders Continurooster Informatiebrochure voor ouders Inhoud: Inleiding:... 2 Aanleiding... 3 Redenen om een continurooster in te voeren... 4 Het continurooster: vijf-gelijke-dagen-model... 6 De lunch:... 7 Pleinwacht

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Overblijven op OBS Molenakker... 4. De school... 4. De overblijfkrachten... 4. De gang van zaken rond het overblijven...

Inhoudsopgave. Overblijven op OBS Molenakker... 4. De school... 4. De overblijfkrachten... 4. De gang van zaken rond het overblijven... Inhoudsopgave Overblijven op OBS Molenakker... 4 De school.... 4 De overblijfkrachten.... 4 De gang van zaken rond het overblijven.... 5 Het aanmelden.... 5 Wijziging gegevens.... 5 Het afmelden.... 5

Nadere informatie

Lea Dasbergschool Pythagorasstraat 9 6836 GA Arnhem 026-3272896. Jaargang 26 - nr. 11 Nieuwsbrief 10 juli 2015

Lea Dasbergschool Pythagorasstraat 9 6836 GA Arnhem 026-3272896. Jaargang 26 - nr. 11 Nieuwsbrief 10 juli 2015 Lea Dasbergschool Emily Brontësingel 1a 6836 TV Arnhem 026-3272489 Lea Dasbergschool Pythagorasstraat 9 6836 GA Arnhem 026-3272896 www.leadasbergschool.nl info@leadasbergschool.nl Jaargang 26 - nr. 11

Nadere informatie

Continurooster Protocol. Met extra informatie over op tijd komen en ouders in de groep.

Continurooster Protocol. Met extra informatie over op tijd komen en ouders in de groep. Continurooster Protocol Met extra informatie over op tijd komen en ouders in de groep. Juni 2015 Voorwoord De Thomas van Aquinoschool hanteert vanaf schooljaar 2015 2016 een continurooster. Een continurooster

Nadere informatie

Jaargang 26 - nr. 10 Nieuwsbrief 26 juni 2015

Jaargang 26 - nr. 10 Nieuwsbrief 26 juni 2015 Lea Dasbergschool Emily Brontësingel 1a 6836 TV Arnhem 026-3272489 Lea Dasbergschool Pythagorasstraat 9 6836 GA Arnhem 026-3272896 www.leadasbergschool.nl info@leadasbergschool.nl Jaargang 26 - nr. 10

Nadere informatie

Informatieboekje 2014-2015 Groep 1 en 2 Hortensiastraat 31 8013 AA Zwolle Tel. 038 421 95 83 directie.het.mozaiek@vivente.nu www.het-mozaiek.nl Informatie voor de kleutergroepen In dit informatieboekje

Nadere informatie

Kindercentrum Juultje tso Theo Thijssen p/a Van Steenbergenlaan 30 4531 HK TERNEUZEN --------------------------------------------------------------------------------------------------- Beste ouder(s)/verzorger(s),

Nadere informatie

Overblijf De Kyckert. In samenwerking met O.B.S. De Kyckert

Overblijf De Kyckert. In samenwerking met O.B.S. De Kyckert Overblijf De Kyckert In samenwerking met O.B.S. De Kyckert 1 Inhoudsopgave 1. De overblijf pag. 3 2. Lunchpakket pag. 3 3. Pedagogische uitgangspunten pag. 4 4. Regels pag. 4 5. Kosten pag. 5 6. Contracten

Nadere informatie

Informatieboekje. tussenschoolse opvang. De Klim

Informatieboekje. tussenschoolse opvang. De Klim Informatieboekje tussenschoolse opvang De Klim Inhoud Voorwoord, contactgegevens... 4 Over Ludens... 5 Tussenschoolse opvang door Ludens... 5 Team TSO De Klim... 5 Tussenschoolse opvang op De Klim...

Nadere informatie

Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg

Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg Juli 2011. Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg Inleiding Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het (laten) organiseren van de overblijf. De school bepaalt in overleg met de ouders de manier

Nadere informatie

Basisschool de Duif, daar kom je verder mee! Juf, waar moet mijn jas?

Basisschool de Duif, daar kom je verder mee! Juf, waar moet mijn jas? Basisschool de Duif, daar kom je verder mee! Juf, waar moet mijn jas? Voor het eerst naar school: dat is heel spannend voor kinderen én ouders. Om u en uw kind een beetje wegwijs te maken, treft u hieronder

Nadere informatie

Draaiboek. Tijdelijke huisvesting. Basisschool Leuken 2015-2016

Draaiboek. Tijdelijke huisvesting. Basisschool Leuken 2015-2016 Draaiboek Tijdelijke huisvesting Basisschool Leuken 2015-2016 Inhoud 1. Inleiding.... 4 2. Aantallen groepen.... 4 3. Plattegronden van de locatie Middelstestraat 79 en de locatie Martinusschool in Weert....

Nadere informatie

Kleutergids 2015-2016. bruisend, krachtig, waardevol

Kleutergids 2015-2016. bruisend, krachtig, waardevol Kleutergids 2015-2016 bruisend, krachtig, waardevol Woord vooraf Beste ouders, verzorgers, lezers, Wij heten uw kind van harte welkom op CBS De Fontein. Deze kleutergids is een korte samenvatting van onze

Nadere informatie

Protocol nieuwe schooltijden

Protocol nieuwe schooltijden Protocol nieuwe schooltijden Voorwoord De school hanteert vanaf schooljaar 2016 2017 nieuwe schooltijden. De leerlingen van groep 1 t/m4 gaan 4 gelijke dagen naar school met een continurooster. Daarnaast

Nadere informatie

Beste ouders, In dit informatieboekje staat alleen de praktische informatie voor dit schooljaar. Wij wensen iedereen een goed schooljaar toe.

Beste ouders, In dit informatieboekje staat alleen de praktische informatie voor dit schooljaar. Wij wensen iedereen een goed schooljaar toe. 1 Beste ouders, Hierbij ontvangt u het informatieboekje en de kalender voor het komend schooljaar. Hierin vindt u alle belangrijke informatie die u dit schooljaar nodig heeft. Het informatieboekje is een

Nadere informatie

Basisschool de Duif, daar kom je verder mee! Juf, waar moet mijn jas?

Basisschool de Duif, daar kom je verder mee! Juf, waar moet mijn jas? Basisschool de Duif, daar kom je verder mee! Juf, waar moet mijn jas? Welkom op De Duif! Voor het eerst naar school: dat is heel spannend voor kinderen én ouders. Om u en uw kind een beetje wegwijs te

Nadere informatie

INFORMATIEMAP OVERBLIJVEN. Huisregels Reglementen Algemene informatie

INFORMATIEMAP OVERBLIJVEN. Huisregels Reglementen Algemene informatie INFORMATIEMAP OVERBLIJVEN Huisregels Reglementen Algemene informatie 1. Overblijven op de Hobbitstee Groep 1/2 12.15 uur de groepen 1 en 2 worden bij de klassen opgehaald en begeleid naar het lokaal waar

Nadere informatie

Informatieboekje TSO 2014/2015 GBS de Fakkel

Informatieboekje TSO 2014/2015 GBS de Fakkel Informatieboekje TSO 2014/2015 GBS de Fakkel Inhoud: 1. Welkom 2. Wat moet u doen 3. Coördinatoren 4. Straf geven?! 5. Ruilen, ziek melden en zwangerschap 6. Bedragen 7. Verklaring goed gedrag (VOG) 8.

Nadere informatie

Protocol TussenSchoolse Opvang RKBS De Rietvink

Protocol TussenSchoolse Opvang RKBS De Rietvink Protocol TussenSchoolse Opvang RKBS De Rietvink Inhoud: 1.0 Inleiding 2.0 Hoe maakt u gebruikt van de overblijfvoorziening 2.1 Inschrijving 2.2 Kosten / automatische incasso 2.3 Aanmelden, afmelden 3.0

Nadere informatie

Informatieboekje TussenSchoolse Opvang

Informatieboekje TussenSchoolse Opvang Informatieboekje TussenSchoolse Opvang Basisschool t Palet Schooljaar 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Pagina Woord vooraf 3 Overblijfkrachten en TSO werkgroep 4 Kindercentrum Kindertuin 4 Afspraken en regels 5

Nadere informatie

Overblijven. De Meeander

Overblijven. De Meeander Overblijven op De Meeander Heelweg Praktische informatie voor ouders/ verzorgers die hun kind(eren) laten overblijven in de middagpauze Het overblijven op de Meeander is goed geregeld. Het streven is om

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016

NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016 NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016 In deze nieuwsbrief: MR informatieavond Nieuws uit het schoolteam Koningsspelen De Oase rekent er op los! Schoonmaakavond Zomerfeest Vakanties en studiedagen 2016/2017 Oproep

Nadere informatie

Méér dan Spelen. Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje

Méér dan Spelen. Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje Méér dan Spelen Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje 2 Inhoudsopgave 1. De mentorleidster... 4 2. Spelenderwijs leren en ontwikkelen met Piramide... 4 2.1 Ouderbijeenkomst, spelinloop

Nadere informatie

De Crayenester is een openbare school, hetgeen betekent dat kinderen van alle culturen en geloven welkom zijn.

De Crayenester is een openbare school, hetgeen betekent dat kinderen van alle culturen en geloven welkom zijn. KLEUTERGIDS WELKOM Geachte ouder(s)/verzorger(s), Welkom op de OBS de Crayenester. We stellen het op prijs dat u voor onze school heeft gekozen. De Crayenester is een openbare school, hetgeen betekent

Nadere informatie

Tussen Schoolse Opvang K.B.S. Panta Rhei te Almere

Tussen Schoolse Opvang K.B.S. Panta Rhei te Almere Tussen Schoolse Opvang K.B.S. Panta Rhei te Almere Een enthousiast overblijfteam verzorgt al meer dan 20 jaar het overblijven op k.b.s. Panta Rhei te Almere. In die 20 jaar is er veel veranderd en is de

Nadere informatie

Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? s t a d m e t e e n h a r t

Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? s t a d m e t e e n h a r t Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? Amersfoor t s t a d m e t e e n h a r t 2 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Vraag tijdig op welke leeftijd u uw kind moet inschrijven! 5 3 De juiste school 5 4 Een

Nadere informatie

Informatieboekje Tussenschoolse Opvang Stichting Kinderopvang Roermond Neerstraat 61 6041 KB Roermond Telefoon: 0475-337049

Informatieboekje Tussenschoolse Opvang Stichting Kinderopvang Roermond Neerstraat 61 6041 KB Roermond Telefoon: 0475-337049 Informatieboekje Tussenschoolse Opvang Stichting Kinderopvang Roermond Neerstraat 61 6041 KB Roermond Telefoon: 0475-337049 Openbare Basisschool De Brink Smedenerf 2 6043 SG Roermond Telefoon: 0475-324669

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Alkmaar. Protocol Tussenschoolse opvang

Stichting Kinderopvang Alkmaar. Protocol Tussenschoolse opvang Stichting Kinderopvang Alkmaar Protocol Tussenschoolse opvang Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 3 Tijden en locatie TSO 3 Locatie TSO 3 Naar de TSO 3 Als uw kind niet komt 3 2. Inschrijven en betalen

Nadere informatie

Serooskerkestraat maandag 1 september uur - alle groepen

Serooskerkestraat maandag 1 september uur - alle groepen Communicatie Dit schooljaar zal er wat veranderen met de verschijningsfrequentie van de nieuwsbrief van De Evenaar. Steeds meer groepsgebonden informatie wordt door de leerkrachten via digiduif aan de

Nadere informatie

Overblijven. Werkwijze Op onze school werken we met twee overblijfgroepen: Kleuters (groep 1 en 2); Groepen 3 tot en met 8.

Overblijven. Werkwijze Op onze school werken we met twee overblijfgroepen: Kleuters (groep 1 en 2); Groepen 3 tot en met 8. Overblijven Uit de schoolgids De school is op grond van de wet verplicht de leerlingen in de gelegenheid te stellen onder toezicht de middagpauze in het schoolgebouw en op het terrein van de school door

Nadere informatie

MAANDMEMO augustus 2016

MAANDMEMO augustus 2016 MAANDMEMO augustus 2016 Welkom allemaal! Na hopelijk een heerlijke zomervakantie zullen de schooldeuren aanstaande maandag weer opengaan. Afgelopen week hebben de medewerkers alles in de school klaar gezet

Nadere informatie

Informatieboekje Continurooster

Informatieboekje Continurooster Cbs De Bolster Informatieboekje Continurooster 2015-2016 1 1. Voorwoord Met ingang van het schooljaar 2015-2016 wordt het continurooster ingevoerd op onze school. Dit betekent dat de kinderen overblijven

Nadere informatie

Protestant Christelijke Basisschool Het Octaaf, Elburg

Protestant Christelijke Basisschool Het Octaaf, Elburg Overblijfboekje Tussenschoolse Opvang Protestant Christelijke Basisschool Het Octaaf, Elburg Voorwoord (ter info) Eén op de drie kinderen in Nederland luncht regelmatig op school. Iedere basisschool biedt

Nadere informatie

TSO REGLEMENT TSO Haaksbergen

TSO REGLEMENT TSO Haaksbergen 1 TSO REGLEMENT TSO Haaksbergen Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Deelname 3 2.1 Aanmelden / Afmelden/ Opzeggen 3 2.1.1 Aanmelden TSO: 3 2.1.2 Afmelden abonnementsdagen TSO 3 2.1.3 (Gedeeltelijke) opzegging/wijziging

Nadere informatie

Informatiebrief groep 1 en 2

Informatiebrief groep 1 en 2 Informatiebrief groep 1 en 2 SCHOOLTIJDEN De schooltijden zijn van 8.30 tot 14.15 uur. Op woensdagochtend tot 12.30 uur. Ongeveer 10 minuten voor aanvang van de schooltijd kunt u uw kind in de klas brengen.

Nadere informatie

2014-2015. Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl

2014-2015. Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl 2014-2015 Jaarkalender Faseschool Graaf Reinald Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl Inhoudsopgave Voorwoord blz. 3 Groepsverdeling

Nadere informatie

Tussenschoolse Opvang

Tussenschoolse Opvang Tussenschoolse Opvang Wat is Lunch @ Domino? Stichting Domino verzorgt al enkele jaren de opvang van kinderen tijdens de middagpauze voor basisschool De Appel in Roosendaal. De TSO wordt aangeboden op

Nadere informatie

Overblijven op de Groen van Prinstererschool

Overblijven op de Groen van Prinstererschool Overblijven op de Groen van Prinstererschool Informatieboekje schooljaar 2013-2014 Geachte ouder(s)/verzorger(s), Hierbij ontvangt u de overblijfinformatie van de Groen van Prinstererschool. Voor veel

Nadere informatie

Overblijfplan Het Braambos 2015-2016

Overblijfplan Het Braambos 2015-2016 Overblijfplan Het Braambos 2015-2016 1 Overblijfplan Het Braambos, schooljaar 2015-2016 Het Overblijfplan beschrijft het overblijfreglement en de overblijfregels van de Christe-lijke Basisschool Het Braambos.

Nadere informatie

De overblijfmedewerkers vangen de overblijfkinderen op en houden toezicht op hen van 12.00 uur tot 12.50 uur.

De overblijfmedewerkers vangen de overblijfkinderen op en houden toezicht op hen van 12.00 uur tot 12.50 uur. Spelregels overblijf Overblijven De afspraken rondom het overblijven, de overblijfvergoeding, de wijze van aan- en afmelden vindt u samengevat in deze spelregels. Door de inschrijving van uw kind verklaart

Nadere informatie

Welkom in groep 1-2 van basisschool de Boomhut

Welkom in groep 1-2 van basisschool de Boomhut Groepen 1 tot en met 3 Julianalaan 1 6824 KG Arnhem tel: 026-3701183 Welkom in groep 1-2 van basisschool de Boomhut Informatieboekje voor de ouders Van harte welkom! Uw kind komt bij ons op basisschool

Nadere informatie

Informatie Tussenschoolse Opvang pcb De Stromen

Informatie Tussenschoolse Opvang pcb De Stromen Informatie Tussenschoolse Opvang pcb De Stromen 1 Tussenschoolse Opvang Hier vindt u allerlei informatie over de gang van zaken bij de tussenschoolse opvang (TSO). Heeft u na het lezen van deze informatie

Nadere informatie

Protocol Continurooster

Protocol Continurooster Protocol Continurooster Juni 2016 1 protocol continurooster Voorwoord De school hanteert vanaf het schooljaar 2016 2017 een continurooster. Een continurooster wil zeggen dat alle kinderen tussen de middag

Nadere informatie

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Groepen 1 tot en met 3 Julianalaan 1 6824 KG Arnhem 026-3701183 Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Informatieboekje voor de ouders Van harte welkom! Uw kind komt bij ons op openbare

Nadere informatie

Inleiding. Beste ouders, verzorgers, lezers,

Inleiding. Beste ouders, verzorgers, lezers, Inleiding Beste ouders, verzorgers, lezers, Wij heten uw kind van harte welkom op PCBO De Fakkel. Deze kleuterinfo is een korte aanvulling op onze schoolgids en bevat informatie die speciaal bestemd is

Nadere informatie

Beste ouders / verzorgers,

Beste ouders / verzorgers, Beste ouders / verzorgers, Dit boekje geeft u alle informatie over de tussenschoolse opvang (het overblijven) op basisschool de Bron. Wij adviseren u om dit boekje te bewaren bij de schoolgids. - 1 - Inhoudsopgave:

Nadere informatie

K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1

K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1 K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1 NAAR DE BASISSCHOOL SCHOOLTIJDEN Dag Morgen Middag Maandag 8.30-12.00 13.15-15.15 uur Dinsdag 8.30-12.00 Woensdag 8.30-12.30 Donderdag 8.30-12.00 Vrijdag

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Lunchkids

Pedagogisch beleid Lunchkids Pedagogisch beleid Lunchkids 1 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch beleid van Lunchkids onderdeel van De Kinderkoepel. Het pedagogisch beleid geeft aan ouders, scholen, medewerkers en andere betrokkenen

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Informatieboekje Tussenschoolse opvang Professor Casimirschool Voorburg

Informatieboekje Tussenschoolse opvang Professor Casimirschool Voorburg Informatieboekje Tussenschoolse opvang Professor Casimirschool Voorburg Inhoudsopgave Bladzijde Inleiding 3 Abonnementen en losse overblijf 4 Wat kunt u van ons verwachten 6 Wat verwachten wij van de kinderen

Nadere informatie

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016 Kortenaerkade 22 1813 SV Alkmaar 072-5411800 info@despinaker.nl www.despinaker.nl Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016 De bijlage is bedoeld als aanvulling op de reeds in uw bezit zijnde schoolgids. Wij

Nadere informatie

Protocol overblijven. CBS Het Kompas - Lexmond

Protocol overblijven. CBS Het Kompas - Lexmond Protocol overblijven CBS Het Kompas - Lexmond versie januari 2016 1 Inhoud: Protocol overblijven Het Kompas 2 Bijlage 1: Richtlijnen voor de overblijfouders 5 Bijlage 2: Regels voor het overblijven 6 Bijlage

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik Nieuwsbrief obs De Tunnel Boomweidelaan 44 4423 AP SCHORE E-mail: school@obsdetunnel.nl Website: www.obsdetunnel.nl Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016 Start van het schooljaar en terugblikken

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.1 We gaan weer beginnen Het komende schooljaar start het continurooster

Nieuwsbrief nr.1 We gaan weer beginnen Het komende schooljaar start het continurooster Nieuwsbrief nr.1 We gaan weer beginnen Maandag begint de school weer. We hopen dat alle kinderen en hun ouders een fijne vakantie hebben gehad en dat de kinderen net zo enthousiast zijn om weer op school

Nadere informatie

Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol. van o.b.s. De Vuurtoren

Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol. van o.b.s. De Vuurtoren Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol van o.b.s. De Vuurtoren 2 TSO Protocol o.b.s. de Vuurtoren Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Organisatie... 3 Opvang... 5 TSO vergoeding... 6 Overdracht...

Nadere informatie

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Groepen 1 tot en met 3 Julianalaan 1 6824 KG Arnhem 026-3701183 Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Informatieboekje voor de ouders Van harte welkom! Uw kind komt bij ons op openbare

Nadere informatie

Christelijke basisschool. Voorwoord. Geachte ouders/verzorgers,

Christelijke basisschool. Voorwoord. Geachte ouders/verzorgers, Christelijke basisschool Voorwoord Geachte ouders/verzorgers, Vandaag ontvangt u het informatieboekje. Hierin vindt u zaken die betrekking hebben op het schooljaar 2015 die elk jaar anders zijn. Het is

Nadere informatie

Overblijfreglement. CBS Willem-Alexander

Overblijfreglement. CBS Willem-Alexander Overblijfreglement CBS Willem-Alexander GELDIG VOOR HET SCHOOLJAAR 2013-2014. Geachte ouders/verzorgers, Voor u ligt het overblijfreglement van de Willem-Alexander school. Het is opgesplitst in drie delen.

Nadere informatie

13. Praktische punten

13. Praktische punten 13. Praktische punten 13.1 Aanmelding en toelating Als de kinderen de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt mogen ze wettelijk worden toegelaten tot de basisschool. Vanaf hun vijfde jaar zijn kinderen leerplichtig.

Nadere informatie

Informatiepakket TSO (Tussenschoolse Opvang)

Informatiepakket TSO (Tussenschoolse Opvang) Informatiepakket TSO (Tussenschoolse Opvang) Schooljaar 2014/2015 Kindercentrum Dikkertje Dap BSO t Speelveld Haarsteegsestraat 14-14a Sportpark Haarsteeg 5254 JR Haarsteeg Priemsteeg Tel:073-5112179 Tel:

Nadere informatie

Regeling en reglement

Regeling en reglement Regeling en reglement 1.1 Regeling van de TSO op de Vennegötte te Lochem 1.2 Inleiding De overheid heeft wettelijk vastgelegd dat de Tussen Schoolse Opvang (TSO) vanaf 1 augustus 2006 onder de verantwoording

Nadere informatie

Basisschool St.Bernardus Loo KP Bergeijk Jij bent welkom.

Basisschool St.Bernardus Loo KP Bergeijk Jij bent welkom. Basisschool St.Bernardus Loo 109 5571 KP Bergeijk 0497-571235 Jij bent welkom Email: infostbernardus@skozok.nl www.stbernardus.nl Welkom Binnenkort wordt uw kind vier jaar en mag hij/zij starten bij ons

Nadere informatie

Helen Parkhurst Ouder Info

Helen Parkhurst Ouder Info Helen Parkhurst Ouder Info Schooljaar 2012-2013 Nummer 01 Datum: 15 augustus 2012 Agenda augustus 2012 13 t/m 17 augustus: verkeersactie de scholen zijn weer begonnen 20 augustus: 19.30-20.30 uur OAK algemene

Nadere informatie

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Aan de ouder(s) en verzorger(s) Welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 op de Valentijnschool Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2015-2016. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten

Nadere informatie

Donderdag 6 september 2012 week 36

Donderdag 6 september 2012 week 36 Donderdag 6 september 2012 week 36 AGENDA - Maandag 10 september: Informatieavond groepen 1 t/m 4 o Groepen 1/2 van 19.00 uur t/m 20.00 uur o Groepen 3 en 4 van 20.00 uur t/m 21.00 uur - Dinsdag 11 september:

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 1 en 2

Informatieboekje Groep 1 en 2 Informatieboekje 2015-2016 Groep 1 en 2 Hortensiastraat 31 8013 AA Zwolle Tel. 038 421 95 83 directie.het.mozaiek@vivente.nu www.het-mozaiek.nl Informatie voor de kleutergroepen In dit informatieboekje

Nadere informatie

KLEUTER INFORMATIE BULLETIN

KLEUTER INFORMATIE BULLETIN KLEUTER INFORMATIE BULLETIN Het kleuterinfo-bulletin wordt aan ouders van nieuwe kleuters meegegeven. Het bulletin bestaat uit de volgende onderdelen: Algemeen gedeelte Over de dagelijkse gang van zaken

Nadere informatie

2. Profiel van onze school

2. Profiel van onze school 2. Profiel van onze school Bij ons op school voelen kinderen zich gerespecteerd en gewaardeerd binnen een WARM pedagogisch klimaat, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen op zowel: COGNITIEF, CREATIEF,

Nadere informatie

Informatieboekje. Peuterspeelzaal De Odradaatjes. St. Odradastraat LL Alem

Informatieboekje. Peuterspeelzaal De Odradaatjes. St. Odradastraat LL Alem Informatieboekje Peuterspeelzaal De Odradaatjes. St. Odradastraat 14-5335 LL Alem Inhoudsopgave 01. Inleiding... 3 02. Waarom naar een peuterspeelzaal?... 3 03. Doelstelling... 4 04. Doelgroep... 4 05.

Nadere informatie

Informatieboekje kleutergroepen. Damiaanschool Locatie Rozenstraat 21 3702 VM Zeist

Informatieboekje kleutergroepen. Damiaanschool Locatie Rozenstraat 21 3702 VM Zeist Informatieboekje kleutergroepen Damiaanschool Locatie Rozenstraat 21 3702 VM Zeist 1. Welkom op onze school! Hartelijk welkom op de Damiaanschool. Uw kind wordt binnenkort vier jaar en zal een plaatsje

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF april 2015

NIEUWSBRIEF april 2015 NIEUWSBRIEF april 2015 Bericht van directie: Te laat komen kinderen We zien dat steeds meer kinderen te laat op school komen en steeds meer ouders langer in de groepen blijven kletsen of afscheid nemen

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang (BSO) Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang. Kindercentra De Roef

Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang (BSO) Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang. Kindercentra De Roef (BSO) Naar de buitenschoolse opvang Het team van Kindercentra De Roef doet enorm zijn best om het uw kind naar de zin te maken. Waar niets hoeft en bijna alles mag. Uw kind kan knutselen, vrij spelen,

Nadere informatie

Overblijven op KBS St. Jozef

Overblijven op KBS St. Jozef Overblijven op KBS St. Jozef Tussenschoolse opvang op KBS St. Jozef Kinderen zijn een groot deel van de dag op school en veel kinderen blijven ook tussen de middag over. De middagpauze is van 11.45 uur

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Agenda. Andere tijden. Proefweek 1 komt eraan! Basisschool Sint Liborius. Maart 2016. 14 maart. Bezoek Wethouder Rijks aan Duitse lessen

NIEUWSBRIEF. Agenda. Andere tijden. Proefweek 1 komt eraan! Basisschool Sint Liborius. Maart 2016. 14 maart. Bezoek Wethouder Rijks aan Duitse lessen NIEUWSBRIEF Agenda 14 maart Maart 2016 Bezoek Wethouder Rijks aan Duitse lessen 15 maart Basisschool Sint Liborius Open dag voor nieuwe ouders van 09.00-15.00 uur 18 maart Techniek groep 8 22 maart De

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN Hoe zien wij het graag ALGEMENE AFSPRAKEN 1.1 De school is een veilige school... We willen een school zijn waar kinderen, ouders/verzorgers en leerkrachten zich op

Nadere informatie

Ichthusnieuws. schooljaar 2014-2015 Nieuwsbrief nummer 1, 22-08-2014 www.deichthusschool.nl

Ichthusnieuws. schooljaar 2014-2015 Nieuwsbrief nummer 1, 22-08-2014 www.deichthusschool.nl Ichthusnieuws schooljaar 2014-2015 Nieuwsbrief nummer 1, 22-08-2014 www.deichthusschool.nl Agenda: 25 augustus Start schoolzwemmen groepen 5 9 september Informatieavond voor groep 1 t/m 8 vanaf 19.00 uur

Nadere informatie

Welkom. Met dit welkomst- en informatiepakket reiken we u de informatie aan die u nodig heeft wanneer uw kind bij ons op school komt.

Welkom. Met dit welkomst- en informatiepakket reiken we u de informatie aan die u nodig heeft wanneer uw kind bij ons op school komt. Welkom Met dit welkomst- en informatiepakket reiken we u de informatie aan die u nodig heeft wanneer uw kind bij ons op school komt. Verreweg de meeste informatie over de visie, het onderwijs, de samenstelling

Nadere informatie

STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS WEST-FRIESLAND

STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS WEST-FRIESLAND STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS WEST-FRIESLAND Beleid Overblijven Inleiding Vanaf augustus 2006 zijn schoolbesturen verantwoordelijk voor het overblijven en zij moeten er dus voor zorgen dat dit goed geregeld

Nadere informatie

Lucebertschool. Overblijfprotocol. TSO Zakedijkje 38ª 1862 HB BERGEN

Lucebertschool. Overblijfprotocol. TSO Zakedijkje 38ª 1862 HB BERGEN Lucebertschool Overblijfprotocol TSO Zakedijkje 38ª 1862 HB BERGEN Hierbij ontvangt u informatie met betrekking tot de Tussen Schoolse Opvang. Hierin komen o.a. aan de orde hoe aanmelden, waar en hoe kunnen

Nadere informatie

Pauze op School. Reglement Tussen Schoolse Opvang

Pauze op School. Reglement Tussen Schoolse Opvang - 1 - Pauze op School Reglement Tussen Schoolse Opvang Prins Willem-Alexander School te Sliedrecht - 2 - Inhoudsopgave 1 Algemeen 2 Aanmelden, wijzigen, opzeggen abonnement 3 Abonnementen en betalingen

Nadere informatie

Continurooster op De Rank

Continurooster op De Rank Continurooster op De Rank Nu: Schooltijden op de basisschool zijn al heel lang ongeveer hetzelfde. Om ons heen zien we de samenleving veranderen en ontstaan er nieuwe pedagogische inzichten. Je kunt je

Nadere informatie

ANDERE SCHOOLTIJDEN 2 0 1 4-2 0 1 5. Franciscusschool Lyceumstraat 2b. Tel. 0541 533561 E-mail: dir.franciscus@konot.nl www.franciscusschool.

ANDERE SCHOOLTIJDEN 2 0 1 4-2 0 1 5. Franciscusschool Lyceumstraat 2b. Tel. 0541 533561 E-mail: dir.franciscus@konot.nl www.franciscusschool. ANDERE SCHOOLTIJDEN Franciscusschool Lyceumstraat 2b 2 0 1 4-2 0 1 5 Tel. 0541 533561 E-mail: dir.franciscus@konot.nl www.franciscusschool.nl 1 1. Inleiding De Francisschool gaat vanaf het schooljaar 2014-2015

Nadere informatie

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen.

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen. Nieuws Flits 17 augustus 2015 Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen. Wij heten juf Karlijn hartelijk welkom. Zij is onze

Nadere informatie

welkom in groep 1/2 op t Hunnighouwersgat

welkom in groep 1/2 op t Hunnighouwersgat welkom in groep 1/2 op t Hunnighouwersgat Hallo Je bent nu al bijna vier jaar en dan kom je bij ons in de klas. Nu mag je een paar keer bij ons komen kijken. Dit boekje gaat over onze school, dan weet

Nadere informatie

LOCATIE PARKWIJK 31 OKTOBER 2014 AGENDA:

LOCATIE PARKWIJK 31 OKTOBER 2014 AGENDA: LOCATIE PARKWIJK JAARGANG 14, NR. 5 31 OKTOBER 2014 SchOuderCom De komende nieuwsbrief willen we gaan verspreiden via SchOuderCom. Daarbij zullen we een splitsing maken tussen berichten die van belang

Nadere informatie