Zilver en zilversmeden in het Markiezaat van Bergen op Zoom

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zilver en zilversmeden in het Markiezaat van Bergen op Zoom"

Transcriptie

1 Zilver en zilversmeden in het Markiezaat van Bergen op Zoom februari 2015

2

3 Zilver en zilversmeden in het Markiezaat van Bergen op Zoom februari 2015

4

5 INHOUDSOPGAVE 1. Referentiekader 1.1. Inleiding en achtergrond 2. Missie en doelstellingen 3. Beschrijving van het project 3.1. Het boek Inleiding De goud- en zilversmeden en hun gilde De catalogus Zilvermerken Bijlagen 3.2. De tentoonstelling Doel Doelgroepen Inhoud Vorm 4. Project organisatie 4.1. Rollen en verantwoordelijkheden 4.2. Projectplanning onderzoek 4.3. Projectplanning boek 4.4. Projectplanning tentoonstelling 4.5. Projectplanning PR & Communicatie 4.6. Projectfinanciering 4.7. Overlegvormen 5. Financiering 5.1. Kosten Kosten tentoonstelling Kosten boek Kosten communicatie/promotie Onvoorzien 5.2. Financiële dekking Inkomsten Inkomsten boek Het PR en Communicatieplan 6.1. doelgroep 6.2. PR momenten 6.3. Hoe gaan we publiciteit geven en genereren? 6.4. Wie doet wat? 6.5. PR en Sponsoring 6.6. Welke media willen we gebruiken? 6.7. Free publicity 6.8. Budget 6.9. Planning 7. Risico management

6 1. REFERENTIEKADER PROJECT 1.1. Inleiding en achtergrond De mens bewerkt al zo n vijfduizend jaar zilver. Vanaf heel vroege beschavingsstadia. Er werden van oudsher bijzondere krachten aan zilver toegeschreven. Geen wonder dus dat veel voorwerpen die een rol in de religieuze eredienst speelden van zilver waren. Dat veel emblemen van wereldlijke macht in zilver gestalte kregen. Zilver laat zich goed bewerken. Dat heeft er toe bijgedragen dat al heel vroeg de prachtigste gebruiksvoorwerpen van dit edelmetaal gemaakt zijn. Eeuwenlang was het doen vervaardigen van zilveren kunstvoorwerpen een vorm van geldbelegging. Kwam de nood aan de man, dan vond men het vanzelfsprekend dit kapitaal aan te spreken en de opbrengst voor andere doeleinden aan te wenden. Daardoor is een onnoemelijk groot aantal zilveren kunstvoorwerpen verloren gegaan. Een andere oorzaak was dat men ouderwetse stukken liet versmelten om er moderne van te laten maken. Het is dus een mirakel dat er nog zoveel schoons bewaard is gebleven. Toch is dat zo. Ook in Nederland. Elders geproduceerd zilverwerk uit de eerste eeuwen van onze jaartelling is via opgravingen aan het licht gekomen. Het fraaiste voorbeeld is de zgn. Kantharos van Stevensweert, nu te bewonderen in museum Valkhof te Nijmegen. Maar in de late Middeleeuwen komt in ons eigen land de edelsmeedkunst tot bloei. In het begin alleen in opdracht van de Kerk. Maar spoedig ook voor overheden en de gilden. Weer later gaat de rijke burgerij zilveren gebruiksvoorwerpen bestellen. De 17de eeuw, bloeitijd voor de Nederlanden, betekende automatisch een bloeitijd voor de zilversmeedkunst. Nederland is terecht trots op zijn zilversmeden. Al in 1902 publiceerde het Rijksmuseum zijn eerste zilver catalogus. In 1927 is er een grote tentoonstelling van Fries zilver in Leeuwarden. Praktisch iedere stad in Nederland waar in vorige eeuwen zilversmeden actief waren heeft zijn eigen tentoonstelling en publicatie wel verzorgd. Bergen op Zoom is één van de weinige steden die er nog geen aandacht aan heeft besteed. Dit Project is een ode aan de zilversmeden in Bergen op Zoom en het Markiezaat. Zij verdienen het te glanzen. Luchtfoto: Bergen op Zoom, Het Markiezenhof 2

7 2. MISSIE EN DOELSTELLINGEN De missie van dit Project is, om, door middel van een boek en een tentoonstelling over Zilver en Zilversmeden in het Markiezaat van Bergen op Zoom, de meer dan 400 zilversmeden uit dit gebied de plaats te geven in de (kunst)geschiedenis die hun toekomt. Dit past geheel in de hoofddoelstelling van het Markiezenhof: het geven van een beeld van de geschiedenis en kunstgeschiedenis van Bergen op Zoom en het Markiezaat. In Bergen op Zoom is er nauwelijks over dit thema gepubliceerd. De wens om deze omissie te corrigeren leefde al lang, zeker ook bij het Markiezenhof. Nu gaat het er van komen. Onderzoek heeft inmiddels al aangetoond dat er vanaf 1396, de vroegst bekende datum van een zilversmid in Bergen op Zoom, tot rond 1960, de namen van meer dan 400 zilversmeden in onze regio bekend zijn. Een verbazingwekkend groot aantal. Naast deze primaire doelstelling zoals in dit mission statement verwoord, zijn secundaire doelstellingen van groot belang: Als kenniscentrum voor de lokale en regionale geschiedenis wil het Markiezenhof een bijdrage leveren aan de kennis van zilver en zilversmeden van de stad en het Markiezaat. Door de geschiedenis van de zilversmeden in te bedden in de bestaande kennis, wordt die kennis verbreed, verdiept, en in sommige opzichten bijgesteld. De ups en downs van de welvaart van stad en regio zullen terug te vinden zijn in het aantal zilversmeden dat hier actief was, in de kwantiteit van gemaakte producten, maar ook in de kwaliteit en het artistieke niveau. Het huidige Project zal een basis leggen voor verder onderzoek. Het Project zal een beter beeld geven van het belang van de omliggende plaatsen binnen het Markiezaat. In Steenbergen, Zevenbergen en Oudenbosch zijn zilversmeden actief geweest. In de gilden tijd moesten zij hun producten laten keuren in de keurkamer van Bergen op Zoom. Hoeveel waren er? En waar werkten zij? Door deze tentoonstelling en dit boek wordt, gekoppeld aan het boek uit het jaar 2000 over Zilver uit de Baronie van Breda, een goed beeld gegeven van de activiteiten in geheel West Brabant. Daarmee zal het Project een bijdrage leveren aan de kennis over zilver en zilversmeden in Nederland. Er wordt weer een stukje van de grote legpuzzel ingevuld. 3

8 Het Markiezenhof, locatie tentoonstelling Bergen op Zilver 4

9 3. BESCHRIJVING VAN HET PROJECT 3.1. Het boek Inleiding Al in de jaren 90 van de vorige eeuw is er door mr. S.A.C. (Bas) Begeer veel onderzoek gedaan naar het zilver en de zilversmeden van geheel West-Brabant. Bas Begeer overleed in Door zijn mede-onderzoeker drs. J.P. van Rijen zijn de inventarisatieresultaten overgenomen. In 2000 verscheen van diens hand, deels gebaseerd op de gegevens van Begeer, het boek Zilver en Zilversmeden uit de Baronie van Breda. De informatie over de rest van het gebied bleef ongebruikt liggen. Vijf ordners vol, alsmede een veelheid aan digitale files. Het is de bedoeling van ons Project om die bestaande informatie te gebruiken, aan te vullen met de talloze nieuwe gegevens die het huidige archiefwerk oplevert, en zo een representatief beeld te schetsen van de ontwikkeling van de zilversmeden en hun producten uit geheel West-Brabant. De werktitel van het Project had dus ook kunnen zijn: Zilver en Zilversmeden uit West Brabant, minus datgene dat in het boek over de Baronie van Breda beschreven staat. Uit pragmatische overwegingen is gekozen voor een werktitel die nauw aansluit bij het boek over de Baronie: Zilver en Zilversmeden uit het Markiezaat van Bergen op Zoom. Hoofdauteur is Van Rijen, docent kunstgeschiedenis aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij publiceerde ruim vijftig artikelen over zilver, alsmede enkele catalogi, onder meer de genoemde catalogus van het Breda s Museum en het gelijksoortige overzichtswerk van het Groninger Museum/Nederlands Zilvermuseum (Groninger keur. Zilver uit Stad en Ommelanden). De indeling van het boek zal het Bredaase voorbeeld in grote lijnen volgen: Voorwoord, Inleiding en inhoudsopgave De goud en zilversmeden en hun gilde Algemene geschiedenis van het Markiezaat Geschiedenis van het goud- en zilversmedengilde in Bergen op Zoom Nevenactiviteiten van goud- en zilversmeden Contacten met Antwerpen Tijdschema werkzame levens Biografieën zilversmeden Lijst Dekens en gezworenen Catalogus Een introductie: zilver op papier Corpuswerk Kleinzilver Schepwerk Penningen Vervalsingen Zilvermerken Stadskeuren Jaarletters Meestertekens Verantwoording meestertekens Pseudo merken Valse merken Bijlagen Register, noten en colofon Twee zilveren ampullen, vino en aqua Detailfoto: stadsmerk Bergen op Zoom 5

10 De goud- en zilversmeden en hun gilde Al aan het einde van de 14 de eeuw zijn er namen van zilversmeden bekend. Daar begint dit hoofdstuk. De geschiedenis loopt door tot 1963, wanneer de laatste telg uit de Bergse zilversmedenfamilie Andriessen stopt. Daarmee wordt een periode van meer dan 600 jaar overspannen. Het hoofdstuk over de historie van stad en regio zal beknopt blijven, omdat er in 2013 een nieuw boek over dit onderwerp is verschenen: Bergen op Zoom, een stadsgeschiedenis in vogelvlucht (uitgave Boekhandel Quist en Het Markiezenhof). Meer aandacht zal er in het boek zijn voor de ontwikkeling van het gildewezen, met name voor dat van de zilversmeden en zeker ook voor de connectie met Antwerpen, die zowel in de middeleeuwen als in de 19de eeuw intensief was. De goud- en zilversmeden blijven geen anonymi die verborgen blijven achter hun meestertekens, maar worden door de biografische verslaggeving vaklieden van vlees en bloed, aansprekende (mede-)bewoners De catalogus Catalogi die slechts het bewaard gebleven zilver tonen, bieden een tamelijk willekeurig beeld. Daarom wordt dit hoofdstuk voorafgegaan door een op archiefbronnen gefundeerde uiteenzetting over het zilverwerk dat in het Markiezaat gebruikt c.q. vervaardigd werd. Die gegevens laten zien wat later voor een groot deel is ingesmolten ten gunste van de portemonnee dan wel van zilverwerk in een modernere vormgeving. Bijzonder is dat het zilver bij de reguliere catalogusnummers niet alleen wordt benaderd vanuit een kunsthistorisch, maar ook vanuit een cultuurhistorisch perspectief. Waar mogelijk gaan de beschrijvingen verder dan een toeschrijving, datering en een stilistische duiding. In een toelichting wordt niet alleen als gebruikelijk de stilistiek, maar ook de typologie uitgewerkt. Wat waren de functie en het belang in een bepaalde periode? Hoe is het zilver te koppelen aan het Markiezaat? Enkele voorbeelden van zilverwerk uit de 17 de, 18 de en 19 de eeuw: waar elders als vanzelfsprekend de term strooier wordt gebruikt, zal de Bergen op Zilver-catalogus de context schetsen. Terwijl rietsuiker leidt tot strooibussen en strooilepels, leidt kandijsuiker tot kandijbakjes en suikertangen. Strooibussen dienen ook voor peper en andere specerijen. Waar voor nootmuskaat aan tafel soortgelijke bussen worden gebruikt, komt bij privégebruik een nootmuskaatrasp tevoorschijn. Aan tafel is de smaakmaker bedoeld voor gerechten, buiten de deur voor jenever of Boere Koffij (verwarmd bier, brandewijn en suiker). Elders gebruikte algemene termen worden nader geduid: een komfoortje kan de voorloper van een warmhoudplaat zijn, maar ook die van een aansteker. Waar mogelijk wordt steevast doorgeschakeld naar de Bergse setting. Een voorbeeld uit de 16 de eeuw betreft een ringkraag. Stilistische vragen richten zich op de wapens, de afgebeelde konijnen en het eikenblad, de functie plaatst andere vraagtekens: waar, door wie en bij welke gelegenheid werd deze keten gedragen? De herkomstgeschiedenis levert interessante doorkijkjes: meer dan drie eeuwen wordt dit pronkstuk uit het Markiezaat gekoesterd, maar in de 19 de eeuw wordt het zonder scrupules verkocht als f 5.500,- wordt geboden... Anders dan de meeste zilvercatalogi besteedt het Bergen op Zoom -boek bovendien veel aandacht aan de 20ste eeuw. Tot dusver is het usance om de lijn door te trekken tot en met de eerste decennia van de 19 de eeuw, slechts bij uitzondering reikt men een eeuw verder. Bergen op Zilver behandelt de productie tot in de jaren 60 van de 20 ste eeuw, inclusief de vraagstukken die dat met zich meebrengt: vragen met betrekking tot de eigenhandige vervaardiging, de uniciteit, de doorverkoop, het aandeel van de machinerie en de opkomst van het onedel metaal. 6

11 Zilvermerken Met de catalogusnummers vertegenwoordigen deze het obligate deel dat elke zilvercatalogus biedt. Aan de hand van de zilvermerken kan worden gedetermineerd. Anders gezegd: de door beredeneerde registers toegankelijke stadstekens, meestertekens, jaarletters en gehaltemerken leren waar, wanneer en door wie een zilveren voorwerp werd vervaardigd, en welk gehalte zilver werd toegepast. De plaats van het Markiezaat op het gebied van de kunstnijverheid wordt hierdoor alleen maar beduidender: de naslagfunctie van het boek maakt dat in de toekomst vele onbekende stukken aan het oeuvre zullen worden toegevoegd. Detailfoto van St. Jacobsgilde beker, collectie Zeeuws Museum Bijlagen Nadrukkelijk wordt een keuze van de transcripties van de belangrijkste documenten (zoals de ambachtsbrief) integraal opgenomen. Daarnaast wordt een raadpleegbare, digitale databank opgebouwd. Zo wordt toekomstig kunsthistorisch onderzoek geëntameerd: het Project is dan geen eindstation, maar ondersteunt het traject van komende onderzoekers. Resumerend zal de Bergse catalogus zich op drie punten onderscheiden van elders uitgegeven voorgangers: De resultaten van het archiefonderzoek worden met een brede context gepresenteerd. Deze data schragen niet alleen het verhaal van de zilversmeden en zilvermerken, maar ook dat van de consument en van het zilverwerk zelf. Aansluitend: het zilverwerk wordt niet alleen vanuit een kunst-, maar ook vanuit een cultuurhistorische perspectief aan de orde gesteld. Hierbij is nadrukkelijk niet alleen de landelijke, maar ook de regionale context van belang. De lijn wordt doorgetrokken tot ver in de 20 ste eeuw. De aandacht voor het gebruik van het zilver, dus voor de consument en de functie van de zilverstukken, als ook het inbedden in de West-Brabantse omgeving, dient een tweeledig doel. Er zal een boek ontstaan dat wetenschappelijk verantwoord is en ook als naslagwerk kan dienen, dat zelfs breder is opgezet dan hetgeen van zilvercatalogi wordt verwacht. In combinatie met een aansprekende layout zal het daardoor tevens voor niet (kunst-)historisch geïnteresseerden een plezier zijn om te lezen en te bekijken. 7

12 3.2. De tentoonstelling Doel Het doel van het boek en van de tentoonstelling komen voor een groot deel overeen, maar er zijn ook opmerkelijke verschillen. Het boek volgt vooral de kunsthistorische lijn die ook in het boek over Bredaas zilver is gevolgd, waardoor een compleet beeld ontstaat over het zilver en de zilverproductie in heel West-Brabant. In de tentoonstelling zal de ontwikkeling en de productie van de zilversmeden in het voormalige Markiezaat worden geplaatst in het cultuurhistorisch kader van de streek. Dit geeft de mogelijkheid om het onderwerp voor een breder publiek interessant te maken. Zo zullen er in de expositie twee lijnen te zien zijn: een kunsthistorische lijn en een cultuurhistorische lijn. Bij deze laatste wordt de geschiedenis van stad en streek gekoppeld aan de ontwikkeling en productie van de zilversmeden. Het resultaat van het onderzoek naar de zilversmeden geeft daardoor tevens een beeld van de rijkdom of in sommige perioden juist de armoede van stad en streek. In de tentoonstelling zullen diverse digitale toepassingen worden opgenomen waardoor de beleving voor de bezoekers vergroot wordt. De grote hoeveel informatie wordt voor de bezoeker digitaal ontsloten, waardoor ook eigen onderzoek mogelijk wordt. We streven er naar om de inbreng van het publiek zo groot mogelijk te maken, bijvoorbeeld door de mogelijkheid te geven om zilveren kunst- en siervoorwerpen in te brengen en tijdelijk in het Markiezenhof te exposeren: je eigen expositie dus. De tentoonstelling geeft een overzicht van de geschiedenis van de zilverproductie in onze streek vanaf de veertiende eeuw tot heden. De lijn wordt nadrukkelijk doorgetrokken tot heden. De zilver- en goudsmeden in onze streek komen op diverse onderdelen aan bod met workshops en met een wedstrijd voor een kunstobject. Het winnende stuk wordt aangekocht door het Markiezenhof. Het Markiezenhof, gezien vanaf het Beursplein 8

13 Doelgroepen De tentoonstelling richt zich op een breed, historisch geïnteresseerd publiek, dat deels bestaat uit verzamelaars uit Nederland en België, maar deels ook uit kunsthistorici, historici en zilver- en goudsmeden. Door de bredere opzet richt de tentoonstelling zich ook op de bewoners van West-Brabant die in de geschiedenis van stad en streek zijn geïnteresseerd. Met een attractief programma van activiteiten worden bezoekers uit heel Nederland en België getrokken. Met name door het gebruik van digitale middelen wordt het bezoek interessant voor jongeren en (begeleid) schoolbezoek. Door de aandacht voor de hedendaagse zilver- en goudsmeden zoals de workshops en de wedstrijd is de tentoonstelling ook van belang voor studenten van de verschillende kunst- en designopleidingen Inhoud Het begrip Markiezaat zal ruim worden opgevat en daardoor ruimte bieden aan plaatsen als Steenbergen en Zevenbergen. In feite om het hele gebied ten westen van de baronie van Breda. Daar is bewust voor gekozen omdat daardoor samen met het boek over het Bredaas zilver het hele gebied van West-Brabant op het gebied van zilveronderzoek is ontsloten. Naast het ontsluiten van de collectie zilver uit het Markiezaat zal de nadruk liggen op het vertellen van verhalen. Verhalen over het gilde van de zilversmeden, over de gildekeuren, over de productie van zilveren voorwerpen, over de huizen en werkplekken van de zilversmeden, over de relaties van de Bergse zilversmeden met die van Antwerpen, over de gespecialiseerde bedrijven, over keurmerken en waarborgtekens, over zilver en religie, over kunst en dagelijks gebruik, over waarde en waardevermindering, over vals en echt. Maar ook over gebruik en bezit van zilver, waardoor een beeld ontstaat over de perioden van rijkdom in de streek. Hier kan niet alleen zilver dat hier gemaakt is aandacht krijgen, maar ook zilver dat in of voor Bergen op Zoom een belangrijke rol heeft gespeeld. Voorbeelden hiervan zijn: penningen die verwijzen naar belangrijke momenten in de geschiedenis van de stad: niet hier geslagen, wel belangrijk. Een speciaal eiland voor het thema Religie; zowel Rooms Katholiek als Protestant. Een voorbeeld: na de catastrofale inname en plundering van de stad in 1747 kreeg de Gereformeerde Kerk in 1751 nieuw avondmaalzilver, gemaakt in Den Haag. Niet hier gemaakt, wel sterk verbonden met de geschiedenis van de stad. Een eiland over de schuttersgilden. Van belang voor de stad, zij hadden veel zilver, maar zelden was dat hier gemaakt. Zogenaamd verzetszilver : munten van koningin Wilhelmina en andere leden van het Koningshuis, die omgebouwd werden tot lepeltjes, broches en dergelijke. De Gebroeders van Giels, producent van sieraden op grote schaal, hebben dat in de beginjaren van WO II veel gedaan. 9

14 Vorm De kern van de tentoonstelling wordt gevormd door de opstelling van een aantal eilanden in de twee tuinzalen van het Markiezenhof. Via een duidelijke route wordt de bezoeker van de tentoonstelling daarna door de vaste opstelling geloodst. Aan de vaste opstelling worden verhalen toegevoegd die daardoor een verbinding leggen tussen de zilverexpositie en de regionale geschiedenis in de vaste opstelling. Zo kan bij het onderdeel bedevaarten en processie het processiezilver worden opgesteld, bij de schuttersgilden het gildezilver. Bij de opstelling over Bergse bedrijven kan een beeld gegeven worden van zilver- en goudfabriek Van Giels. In de Hofzaal (waar aan de Heren en Markiezen aandacht wordt geschonken) kan een opstelling over tekens en symbolen van waardigheid worden toegevoegd. Denk daarbij aan tekens van de orde van het Gulden Vlies, de bodebussen, de ambtskettingen en degelijke. In de vestingzaal kan een opstelling worden gemaakt over de beloonpenningen en andere geschenken na de verschillende belegeringen van de stad. Het voordeel van deze insteek is dat de bezoekers van de tentoonstelling vanzelf worden geleid langs de vaste opstelling van het Markiezenhof met verhalen over de geschiedenis van stad en streek. Rond de tentoonstelling zullen verschillende evenementen georganiseerd worden, zoals: Een wetenschappelijk symposium; en een lezingen cyclus rond het thema. Een uitzending van Tussen Kunst en Kitsch. Een taxatiemiddag waar specifiek zilveren en gouden voorwerpen bekeken en beoordeeld kunnen worden. Een Zilverwandelroute door het centrum van Bergen op Zoom. Een wedstrijd voor West Brabantse zilver- en goudsmeden, waarbij het winnende stuk wordt aangekocht door het Markiezenhof en de andere werkstukken op een veiling te koop worden aangeboden Bij de digitale toepassingen wordt de volgende gelaagdheid toegepast: 1. Voor de zilverexpert, voor wie de bestanden beschikbaar zijn die als basis dienen voor het boek, uitgebreid met diverse digitale publicaties, 2. Voor de genealogisch en biografisch onderzoek, kunnen de biografieën en genealogische overzichten van de zilversmeden gebruikt worden, 3. Voor de streek zijn van belang de historische gegevens over het zilver en de achtergronden ervan voor een specifieke plaats 4. Voor basis- en middelbare scholieren worden teken- en ontwerpprogramma s gemaakt: ontwerp je eigen sieraad. Digitale beleving van de tentoonstelling 10

15 4. PROJECT ORGANISATIE 4.1. Rollen en verantwoordelijkheid Rol Persoon/samenstelling Toelichting Gedelegeerd opdrachtgever tentoonstellingen Gedelegeerd opdrachtgever boek Het Markiezenhof St. Bergen op Zilver Museum en archief BoZ i.v.m. ANBI status van deze Stichting Projectleider Klaas Hielkema Leiding; coördinatie; risicomanagement Algemeen Projectteam Team onderzoek Team boek Team tentoonstelling Team PR & Communicatie Team Subsidies/ fondsenwerving Klaas Hielkema Mireille Franken Jean-Pierre van Rijen Cees Vanwesenbeeck Eric Goossen Cees Vanwesenbeeck Jim Joosten Conja van der Meule Marianne de Hoogh Jean-Pierre van Rijen Cees Vanwesenbeeck Nog te bepalen Nog te bepalen Ad Quist Mireille Franken Cees Vanwesenbeeck Kenny de Vilder Claartje Rijkers Sophie De Ripainsel Peter Spieringhs John van Gils Sophie De Ripainsel Tineke van Dam Eric Goossen Ronald Buuron Mireille Franken Voorzitter/projectleider Vertegenwoordiger museum / projectleider tent. Schrijver van het boek / projectleider boek Projectleider onderzoek Projectleider subsidies / fondsenwerving Projectleider onderzoek Onderzoeker Onderzoeker Onderzoeker Projectleider boek en schrijver archiefonderzoek Fotograaf Vormgever Uitgever Projectleider tentoonstelling Conservator Nieuwe media Educatie Pr & communicatie Techniek / op en afbouw tentoonstelling Techniek / op en afbouw tentoonstelling Projectleider PR & Communicatie Adviseur PR & Communicatie Projectleider subsidies/fondsenwerving Adviseur financiën vanuit museum Ondersteuning Budgethouder onderzoek Cees Vanwesenbeeck Projectleider onderzoeker Budgethouder boek Klaas Hielkema Budgethouder tentoonstelling Wim Reijnders Directeur Het Markiezenhof 11

16 4.2. Projectplanning onderzoek Naam fase Geplande startdatum Geplande einddatum Evt. opmerkingen Opzet fase Augustus 2013 September 2013 gereed Archiefonderzoek Oktober 2013 December maanden Afrondingsfase Oktober 2015 December maanden 4.3. Projectplanning boek Naam fase Geplande startdatum Geplande einddatum Evt. opmerkingen Opzet fase Februari 2014 Mei 2014 gereed Schrijven Februari 2014 December maanden Fotograaf Juni 2015 Februari maanden Vormgevingsfase december 2015 Maart maanden Drukker / uitgever Januari 2016 Mei maanden Presentatie boek 4 september Projectplanning tentoonstelling Naam fase Geplande startdatum Geplande einddatum Evt. opmerkingen Opzet fase Augustus 2013 Maart 2014 gereed Concept inrichting Augustus 2015 Januari maanden Vormgevingsfase Januari 2016 April maanden Uitvoeringsfase (teksten, objecten, etc.) April 2016 Augustus maanden Werkelijke opbouw Augustus 2016 September weken opbouw Looptijd tent September 2016 Januari 2017 opening op zo. 04/09 looptijd: 4 ½ maanden Afbouw Januari 2017 Januari werkweek 12

17 4.5. Projectplanning PR & Communicatie Naam fase Geplande startdatum Geplande einddatum Evt. opmerkingen Project fase November 2014 Augustus maanden Uitvoeringsfase (90 % budget) Uitvoeringsfase looptijd expo Augustus 2016 September maand september 2016 Januari maanden 4.6. Projectplanning Projectfinanciering Naam fase Geplande startdatum Geplande einddatum Evt. opmerkingen Opzet fase Januari 2014 November maanden Benaderen v. organisaties November 2014 December maanden Verantwoording December 2016 Maart maanden 4.7. Overlegvormen Type overleg frequentie Samenstelling/ opm. Overleg alg. projectteam 1 x per 3 maanden, 1 x per maand / per 2 week tot uitvoeringsfase tot oplevering / opening Overleg met opdrachtgever 1 x per 3 of 2 maanden incl. budgethouder Overleg projectteams maandelijks tot wekelijks team boek, team tent., team onderzoek & team financiën Overleg externen maandelijks vanaf vormgevingsfase 13

18 5. FINANCIERING 5.1 Kosten Kosten tentoonstelling Personeelskosten en honoraria Organisatie: 8 maanden gedurende 1 dag in de week 32 weken à 8 uur = 256 uur x 50,- Opbouw: 2 weken dagelijks 1 technische medewerker 2 weken à 36 uur = 72 uur x 30, Totaal Uitvoeringskosten Volledige inrichting 2 zalen: - Inrichtingskosten, waaronder aankleding wanden, maken scheidingswanden, vitrines, lijsten, aanlichting, aanleg electra, klein materiaal ( verf, hout, schroeven) - Vormgeving en teksten: - Filmmateriaal, apparatuur, e.d Totaal Educatiekosten / publieksinformatie - Lesbrief, speurtocht Totaal Totale kosten tentoonstelling Kosten boek - Onderzoek kosten en honorarium schrijver - Vormgeving boek - Fotomateriaal - Kosten beeldredacteur - Drukwerk Totale kosten boek

19 Kosten communicatie/promotie - Adverteren, posters, folders t.b.v. tent.: - Adverteren en promotiemateriaal t.b.v. boek - Fundraising diner Totale kosten communicatie/promotie Onvoorzien - Verzekeren bruiklenen; logistieke kosten; beveiliging Totaal onvoorzien Totale kosten project Financiële dekking Inkomsten - Bijdrage uit eigen tentoonstelling budget Totaal tentoonstelling Inkomsten boek - Bijdrage uit schrijversbudget - Mogelijke inkomsten uit de verkoop van boek aan Geschiedkundige kringen, historische verenigingen etc. (door eigen inspanningen) Totaal inkomsten boek Totaal inkomsten Te financieren via fondsenwerving Een Stichting Bergen op Zilver is inmiddels opgericht. De Culturele ANBI status is aangevraagd. 15

20 6. HET PR & COMMUNICATIEPLAN Wat de zilvertentoonstelling en de publicatie zo bijzonder en uniek maakt, is de (her)ontdekking van de rijke geschiedenis. Dat Bergen op Zoom namelijk een zilvertraditie had, is nauwelijks bekend. Recent onderzoek heeft al aangetoond dat er al vanaf 1396 zilversmeden in de stad Bergen op Zoom en omgeving actief waren. Hoewel het onderzoek nog loopt, staat de teller al op ruim 400 zilversmeden. Nederland is trots op zijn zilversmeden. Praktisch iedere stad in Nederland waar zilversmeden destijds actief waren, heeft zijn eigen tentoonstelling en publicatie gehad. En nu is het moment voor Bergen op Zoom aangebroken. Middels een publicatie en het brengen van een tentoonstelling, beide in het najaar van 2016, zal deze rijke zilvergeschiedenis naar het publiek toegankelijk gemaakt worden. Met dit PR-plan zal ruime bekendheid worden gegeven aan de tentoonstelling en het boek waardoor de gewenste aantallen bezoekers en kopers bereikt zullen worden. In zowel het boek als op de tentoonstelling wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling en de productie van zilversmeden in het voormalige Markiezaat van Bergen op Zoom. De tentoonstelling plaatst de zilversmeden bovendien in een cultuurhistorisch kader van de streek. Daardoor wordt het totale project (boek, tentoonstelling, evenementen) interessant voor een breder publiek. Bij het totale project wordt veel aandacht besteed aan de inbreng van het publiek door middel van tal van evenementen, maar ook door die een plek te geven in de tentoonstelling. Om de herontdekte rijkdom van de geschiedenis zo breed mogelijk uit te dragen en vorm te geven, werken we ook samen met de verschillende culturele organisaties uit de omgeving, zoals de Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom, Heemkundekringen in West-Brabant, zilversmeden in West-Brabant en de zilvermusea van Antwerpen en Schoonhoven, Het Noord Brabants Museum en het Rijksmuseum. Er wordt samengewerkt met het Zeeuws Veilinghuis, met hedendaagse zilverontwerpers en zilversmeden uit de regio. Het zilver is namelijk nog steeds een begeerd edelmetaal voor liefhebbers om te hebben en te dragen. Dit thema zal niet onderbelicht blijven. Bovendien zoeken we ook samenwerking met Bergse ondernemers en uiteraard worden er ook verschillende activiteiten, evenementen georganiseerd Doelgroep De tentoonstelling en het boek richten zich op een breed, historisch geïnteresseerd publiek, dat deels bestaat uit verzamelaars uit Nederland en België, maar deels ook uit kunsthistorici, historici en zilver- en goudsmeden. Door de bredere opzet richt de tentoonstelling zich bovendien ook op de bewoners van West-Brabant die in de geschiedenis van stad en streek zijn geïnteresseerd. Met een attractief programma van activiteiten worden bezoekers uit heel Nederland en België getrokken. Met name door het gebruik van digitale middelen wordt het bezoek interessant voor jongeren en (begeleid) schoolbezoek. Door de aandacht voor de hedendaagse zilver- en goudsmeden zoals de workshops en de wedstrijd is de tentoonstelling ook van belang voor studenten van de verschillende kunst- en designopleidingen. Voor de tentoonstelling hopen we minimaal bezoekers binnen te halen. Daarvoor zal de PR-campagne een landelijke dekking hebben. Met speciale arrangementen in samenwerking met partners (SBM, VVV, NS etc) worden bezoekers naar het Markiezenhof getrokken. 16

21 6.2. PR momenten Bij elke activiteit gaan we de pers opzoeken. Daarmee zijn we al gestart door vier keer per jaar een nieuwsbrief uit te brengen en de plannen te presenteren op Facebook en de websites van het Markiezenhof en de Geschiedkundige Kring van Stad en land van Bergen op Zoom. Er worden diverse activiteiten georganiseerd, zoals een lezingencyclus, een taxatiemiddag, een symposium, een zilverwandeling, een workshop, en natuurlijk een educatief project voor scholen en families. Er komt een wedstrijd voor zilversmeden uit het werkgebied om een meesterstuk te maken. Het winnende stuk wordt aangekocht door het Markiezenhof. Natuurlijk wordt deze wedstrijd breed uitgemeten in de pers. Voor de inwoners van de streek wordt een eigen plek ingeruimd: men krijgt de kans een mooi zilverstuk in te brengen voor de tentoonstelling en daar een verhaal bij te vertellen. Die verhalen worden opgenomen en zijn op de tentoonstelling samen met de voorwerpen op schermen te zien. De start van de inbreng en het maken van de opnames zijn geschikte PR-momenten. De PR-campagne wordt geïntensiveerd vanaf het voorjaar van 2016 bij de opname van de aflevering van Tussen Kunst en Kitsch, die tijdens de tentoonstelling wordt uitgezonden. Op de opnamedag wordt ruim aandacht gegeven voor de komende tentoonstelling en het boek. In de regionale pers zullen we naar aanleiding van deze opnamedag het zilverproject gaan promoten. Vanaf de opnamedag organiseren we iedere maand een persmoment over het project. Denk daarbij aan de vermelding van bijzondere bruiklenen, de start van de ontwerpwedstrijd voor de zilversmeden, de inbreng van particulier zilver etc. De opening van de zilvertentoonstelling is een cruciaal moment, niet alleen voor de promotie van de tentoonstelling maar ook voor de eerste presentatie van het boek. Natuurlijk zullen we ook regelmatig de krant benaderen, zeker wanneer er activiteiten zijn tijdens de tentoonstellingsperiode zoals lezingen, een congres, presentatie of een activiteit. En zullen we directe activiteiten, zoals lezingen, organiseren om de verkoop van het boek te stimuleren Hoe gaan we publiciteit geven en genereren? Om grote bekendheid te geven aan het project (het boek, de tentoonstelling en de evenementen) maken we gebruik van bekende PR uitingen, zoals de driehoeksborden, affichedisplays in de regio, die strategisch geplaatst worden langs de kant van de weg. Uiteraard liften we mee met de gemeentelijke route in Bergen op Zoom. We werken samen met de VVV s en Citymarketing Bergen op Zoom. Bovendien willen we gebruik maken van de abri s op de NS stations in en rond het gebied West-Brabant, waar de tentoonstelling en het boek zich ook op richten, waaronder Bergen op Zoom en Roosendaal. Roosendaal heeft een groot internationaal station, waar per dag veel mensen op en afstappen. De abri s staan veelal op de perrons, als wachttijd locatie is het een perfecte plek om te adverteren. Ook het NMBS station in Antwerpen waar de affiches 4 weken blijven hangen, is een geweldige reclame, zo is ook gebleken in het verleden. In Antwerpen en Schoonhoven zijn twee zilvermusea. Met hen werken we samen door bijvoorbeeld een combiticket uit te geven. In samenwerking met Citymarketing Bergen op Zoom en de NS zal een dagarrangement Bergen op Zoom worden samengesteld. Dit wordt ruim van tevoren bekend gemaakt in NS-Spoordeelwinkel en de NS Nieuwsbrief. Met de Museumkaart wordt een speciale actie ontwikkeld, die bekend gemaakt wordt op museumkaart.nl en museumkaart magazine. Free publicity wordt ingezet waaronder vaktijdschriften, heemkundetijdschriften, de museumbrochure Hofnieuws, huis-aan-huisbladen e.a.. 17

22 6.4. Wie doet wat? Iedereen die op een of andere manier betrokken is bij het zilverproject speelt een rol in de PR-campagne; dat geldt voor de stichting BoZilver, die de tentoonstelling voorbereidt, het Markiezenhof waar de tentoonstelling plaats vindt, de samensteller en de uitgever van het boek, de organisaties die betrokken zijn bij de evenementen en activiteiten. Daar hoort de volgende rolverdeling bij. A. De Stichting BoZilver: vier keer per jaar een nieuwsbrief verspreid onder direct betrokkenen, verzamelaars, bruikleengevers, heemkundekringen etc.; benaderen van particulieren en instellingen die van nut kunnen zijn bij de realisatie van tentoonstelling en boek; benaderen van sponsors en subsidiegevers en hen op de hoogte houden van de voortgang van het project; onderhouden van contacten met geïnteresseerde bezoekers en kopers (zowel voor het boek als de tentoonstelling; eigen social media en website kanalen B. Directie het Markiezenhof: leggen van contacten met andere musea in verband met bruikleenaanvragen (Rijksmuseum, Noord Brabants Museum, Zeeuws Museum, Zilvermuseum Schoonhoven, Zilvermuseum Het Sterckshof etc.) contacten en adviezen aan mogelijke subsidiegevers en sponsors; contacten leggen met landelijke media voor berichtgeving over de tentoonstelling en boek (TV, Landelijke Pers etc.) ambassadeurs in Bergen op Zoom en omgeving faciliteren C. Afdeling PR Markiezenhof: monitoring van de uitvoering van het PR-plan; adviseren en attenderen over PR-momenten; persberichten bij alle PR-momenten; sociale media en website; interview-afspraken met lokale en landelijke pers; uitvoeren communicatieplan (advertenties, brochures, driehoeksborden) D. Auteur van het boek: schrijven van artikelen voor De Stavelij, Tableau, Collect e.d.; benaderen en informeren zilverspecialisten in Nederland en België; benaderen sprekers symposium; E. Werkgroep Archiefonderzoek: kleine voorpublicaties in genealogische en historische tijdschriften; 18

23 6.5. PR en sponsoring De uitvoering van het PR-plan wordt afgestemd op de wensen van sponsors en subsidiegevers. Het sponsorplan en het PR-plan kunnen daardoor niet los van elkaar gezien worden. Voor subsidiegevers en sponsoren zijn de volgende communicatiemiddelen beschikbaar voor eventuele naamsvermelding: In het boek; Op de affiches, driehoeksborden en brochures; In advertenties; Op displays tijdens TV opnamen en evenementen; Op websites en facebook; In de nieuwsbrieven. Opnamedag Tussen Kunst & Kitsch 6.6. Welke media willen we gebruiken? Communicatiemiddelen (in de periode april tot augustus 2016) Website van het Markiezenhof en samenwerkende partners, twitter, facebook, Instagram en nieuwsbrieven Lokale media (Omroep Brabant, BNdeStem, de Bergen op Zoomse Bode, StadsMag, ZuidWestTV, Omroep Brabant en FM, Uitpunten, nieuwsbrieven (Markiezenhof, Citymarketing, VVV, Gemeente) Landelijke media (AVRO programma Tussen Kunst & Kitsch) Ster cultuurspotjes Adverteren in Museumkaart Magazine Adverteren in cultuurkaterns van De Morgen, Het Laatste Nieuws. Uitladder BoZ, plaatselijke huis aan huiskrantjes. Advertentie in NS Spoornieuws Advertenties in bladen als Tableau, Collect, kunstbijlagen De Volkskrant en NRC Communicatiemiddelen (na opening en eerste presentatie) Website van Het Markiezenhof en samenwerkende partners, twitter, facebook, Instagram Communicatie in culturele bladen, InBrabant, Archievenblad, heemkunde-tijdschriften, De Waterschans van de Geschiedkundige Kring Bergen op Zoom. Lokale media (Omroep Brabant, BNdeStem, de Bode, ZuidWestFM, Uitpunt, nieuwsbrieven ) 19

24 6.7. Free publicity Vanwege het bereik proberen we zoveel mogelijk gebruik te maken van free publicity. In een zo vroeg mogelijk stadium diverse media benaderen om ze te informeren over de zilvertentoonstelling, de publicatie van het boek en de evenementen. We maken gebruik van persberichten, nieuwsbrieven en bestaande rubrieken in de krant. De pers is reeds benaderd door de werkgroep: BN de Stem: Artikel in de krant naar aanleiding van de tentoonstelling en de diverse activiteiten rondom Bergs zilver. Archievenblad: In het archievenblad een redactioneel stuk plaatsen. Verschijnt 10 x per jaar. Bergen op Zoomse Bode en Gazet van Bergen op Zoom: Persberichten versturen via de gebruikelijke kanalen. Nieuwsbrieven: Nieuwsbrief van het Markiezenhof, werkgroep BoZilver, VVV Brabantse Wal, Citymarketing, Uitladder Uitpunt Bergen op Zoom. Hofnieuws: Hofnieuws is een uitgave van het Markiezenhof die één keer per jaar wordt uitgeven. De brochure staat in het teken van het zilverproject. Het wordt uitgegeven door Ediat Intermediagroep, door middel van advertentiewerving, wat het bureau geheel zelf verzorgd, is het mogelijk de brochure gratis uit te geven. Het gaat om 11 pagina s in totaal. Invulling van de brochure zal zijn door Geschiedkundige Kring, Vrienden van Het Markiezenhof, Zilvermusea, schrijver van het boek, eventuele sponsoren en Citymarketing Bergen op Zoom krijgen elk een 1 pagina. Tableau: Tableau, het blad voor de kunstliefhebber verschijnt zes keer per jaar. Een artikel van de hoofdauteur van het boek over de topstukken van de tentoonstelling levert veel extra publiciteit op bij een geïnteresseerd publiek. Collect: Collect is het blad voor de verzamelaar en verschijnt 9 keer per jaar. Het bevat een uitgebreide agenda van tentoonstellingen. Ook hierin zou een artikel over specifieke objecten uit de tentoonstelling kunnen worden opgenomen. Eventueel gecombineerd met een aanbieding voor de lezers van Collect. De Stavelij: De Stavelij is de website van de Nederlandse Zilverclub. Deze club geeft ook jaarlijks een bundel uit met interessante artikelen over de geschiedenis van het zilver in Nederland. Natuurlijk willen daarin ruim aandacht voor het boek en de tentoonstelling vragen. Opium Het door de Bergenaar Cornald Maas gepresenteerde programma Opium zal worden benaderd voor een item in het programma. Het programma laat iedere aflevering een bijzondere tentoonstelling zien. Bovendien is een evenement als de wedstrijd voor hedendaagse zilversmeedkunst een mooi item voor dit programma. Hij kan de primeur krijgen voor de onthulling van de prijswinnaar. Tv-programma Café Corsari De expositie is ook interessant voor bezoekers uit België. In het boek en de expositie wordt aandacht gegeven aan de verbinding Bergen op Zoom Antwerpen. Denk hierbij aan de samenwerking tussen zilversmeden, de Antwerpse juweliers die in Bergen op Zoom een juwelierspand bezaten, de keuren van Antwerpen en Bergen op Zoom, de familie Coetermans, die later als diamantairs in Antwerpen fortuin maakten etc. Dit zijn onderwerpen die in het Tv-programma Café Corsari op TV Een interessant kunnen zijn. Men geeft in dit programma regelmatig aandacht aan kunst en cultuur uit Nederland. 20

25 6.8. Budget Voor de betaalde publiciteit is het volgende budget beschikbaar: 1. Advertenties: 5.000,- 2. Brochures en flyers: 3.000,- 3. Affiches en billboards: ,- 4. Website: 1.000,- 5. Sociale media: 1.000, Planning Wie gaan we benaderen en wanneer? Met een voorpubliciteit in de periode april-augustus 2016 wordt het hele project bekend gemaakt en wordt de nieuwsgierigheid van de toekomstige bezoeker gewekt. Het gaat hierbij om de volgende activiteiten: Informatie tijdens de opname van het programma Tussen Kunst en Kitsch Wetenschappelijke artikelen in de bladen Tableau, Collect, De Stavelij en de verschillende Heemkundetijdschriften Nieuwsbrieven van de werkgroep BoZilver en het Markiezenhof. Via de schrijvende pers en digitale kanalen van de samenwerkende partners. 1-2 weken voor aanvang activiteit, arrangement. 21

26 Activiteiten: Media In de voorbereidingsperiode Wanneer benaderen Nieuwsbrieven + social media Adressenbestand Nieuwsbrief In de periode meerde keren per jaar Media Schrijvende pers regionaal & lokaal + social media Radio & TV Opening tentoonstelling & presentatie boek BNdeStem, de Bode, Gazet van Bergen op Zoom, Omroep Brabant etc... Ook wordt de tentoonstelling gecommuniceerd via de folder. NOS, Omroep Brabant, Zuid- WestTV en Radio Omroep Brabant, Radio 1 Wanneer benaderen Meerdere malen in de twee weken voor de presentatie en opening en op de dag van en de dag na de presentatie en opening idem Media Wetenschappelijk symposium Wanneer benaderen Schrijvende pers regionaal & lokaal + social media Radio & TV Wordt opgepakt door de werkgroep, ook de Stichting Vrienden van Het Markiezenhof en Citymarketing helpen met de promotie van het evenement. BNdeStem, de Bode, Gazet van Bergen op Zoom. Ook worden de arrangementen gecommuniceerd via een flyer, nieuwsbrieven. Omroep Brabant, ZuidWestTV en Radio 3 à 4 weken voor activiteit 3 à 4 weken voor activiteit 3 à 4 weken voor activiteit Media Lezingencyclus Wanneer benaderen Schrijvende pers regionaal & lokaal + social media Radio & TV BNdeStem, de Bode, Gazet van Bergen op Zoom en Roosendaal etc...ook worden de arrangementen gecommuniceerd via een flyer, nieuwsbrieven. Omroep Brabant, ZuidWestTV en Radio 3 à 4 weken voor activiteit 3 à a 4 weken voor activiteit 22

27 Media Losse activiteiten Wanneer benaderen Schrijvende pers lokaal Bodes (standaard persbericht) 2 weken voor activiteit Internet Websites van de samenwerkende partners Tussen Kunst en Kitsch Lokale pers; Omroep Brabant 3 à 4 weken voor activiteit Media Workshops Wanneer benaderen Schrijvende pers regionaal & lokaal + social media Internet BNdeStem, de Bode, Gazet van Bergen op Zoom Websites van de samenwerkende partners en sociale media 2 weken voor activiteit 2 weken voor activiteit Media Wandeling zilver Wanneer benaderen Schrijvende pers regionaal & lokaal + social media Internet BNdeStem, de Bode, Gazet van Bergen op Zoom Websites van de samenwerkende partners en sociale media 2 weken voor activiteit 23

28 7. RISICO MANAGEMENT Het totaal van het Project omvat een bedrag van zo n , waarvan extern gefinancierd moet worden. Dat zijn aanzienlijke bedragen. Dat verplicht ons derhalve de risico s waarmee dit project te maken kan krijgen goed in kaart te brengen, die risico s te vervolgen en waar nodig te handelen. In deze fase van het Project zijn de volgende risico s in kaart gebracht: Omschrijving risico Verwacht effect van risico Invloed op project tegenmaatregelen Eigenaar risico Niet voldoende financiële middelen Geen tent. minder capaciteit tent. Werkgroep financiën Versobering van de tent. versobering boek. E-boek. Projectleider Tijdtekort tent. Tijdtekort boek Niet geheel klaar voor opening Niet geheel klaar voor opening Werkgroep tent. Extra inhuur Projectleider tent. Werkgroep boek Extra inhuur Projectleider boek Geen / weinig bekendheid Minder bezoekers / verkoop boek Pr & communicatie Meer adverteren, activiteiten Projectleider tent. Na afsluiting van het Project, in januari 2017, zal een verantwoording gemaakt worden van inkomsten en uitgaven. 24

29 Ingekleurde kaart, Markiezaat en omgeving,

Museum Kasteel Wijchen

Museum Kasteel Wijchen Museum Kasteel Wijchen Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord p. 3 2. 2013: verbinden p. 4 3. De Stichting Organisatie Bestuur Staf Vrijwilligers Vrijwilligerscoördinator 4. Het museum Geregistreerd

Nadere informatie

Najaar 2013 / voorjaar 2014

Najaar 2013 / voorjaar 2014 MEERJARENBELEID & JAARACTIVITEITEN 2014 Archeologiestichting Dokter Beckers Pater Munsters Stein. Najaar 2013 / voorjaar 2014 MEERJARENBELEID Archeologiestichting Het samengaan van de "Archeologiestichting

Nadere informatie

Beleidsplan Speelgoed- en Carnavalsmuseum Op Stelten 2015-2020

Beleidsplan Speelgoed- en Carnavalsmuseum Op Stelten 2015-2020 Beleidsplan Speelgoed- en Carnavalsmuseum Op Stelten 2015-2020 Zandheuvel 51 Oosterhout www.speelgoedmuseum.nl INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 1 1. INLEIDING 2 1.1. Dankwoord 2 1.2. Indeling beleidsplan 2 2. VISIE

Nadere informatie

Rapport deputaten generaal synodale publicaties

Rapport deputaten generaal synodale publicaties Rapport deputaten generaal synodale publicaties Generale Synode van de Gereformeerde Kerken Harderwijk 2011 Het auteursrecht van deze tekst berust hetzij bij de auteur, hetzij bij de Gereformeerde Kerken

Nadere informatie

Beleidsplan (2013 2016)

Beleidsplan (2013 2016) Beleidsplan (2013 2016) De verborgen parel van Amsterdam Opgesteld door Stichting Levend Paardenmuseum de Hollandsche Manege SAMENVATTING In dit document staan de eerste plannen voor de oprichting van

Nadere informatie

MIJ tussenbalans innoveren en ambiëren

MIJ tussenbalans innoveren en ambiëren MIJ tussenbalans innoveren en ambiëren november, 2013 1 Inhoudsopgave MIJ tussenbalans innoveren en ambiëren 1 Inleiding en samenvatting 1.1 Innoveren & ambiëren 1.2 Wat doen we? 1.2.1 Vaste collectie

Nadere informatie

Internationale Dag van de Palliatieve Zorg. Eindrapport

Internationale Dag van de Palliatieve Zorg. Eindrapport Internationale Dag van de Palliatieve Zorg 2010 Eindrapport Eindrapport Internationale Dag van de Palliatieve Zorg 9 oktober 2010 Inhoud 1. Inleiding.......................................................

Nadere informatie

ONTDEK!CITYMARKETING

ONTDEK!CITYMARKETING RAPPORT ONTDEK!CITYMARKETING CENTRUMMANAGEMENT EN LEIDEN MARKETING IN EEN NIEUWE FASE DEEL I & II 10 september 2012 INHOUDSOPGAVE Deel I NA DE BESLUITVORMING OVER LEIDEN MARKETING 2013-2016 I - 1 Inleiding:

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BIJLAGEN MANIFEST BEZOEKERSAANTALLEN 2010-2011 SAMENSTELLING BESTUUR EN RAAD VAN ADVIES

INHOUDSOPGAVE BIJLAGEN MANIFEST BEZOEKERSAANTALLEN 2010-2011 SAMENSTELLING BESTUUR EN RAAD VAN ADVIES INHOUDSOPGAVE VISIE EN MISSIE FORUM AAN DE SLOTERPLAS SAMEN MET ANDEREN ACHTERUIT ÈN VOORUIT KIJKEN ACTIVITEITENPROGRAMMA BEDRIJFSPLAN EN FINANCIEEL DRAAGVLAK BIJLAGEN MANIFEST BEZOEKERSAANTALLEN 2010-2011

Nadere informatie

Woord vooraf. Bestuur en directeur-conservator Stichting Museum Menkemaborg Uithuizen, december 2010

Woord vooraf. Bestuur en directeur-conservator Stichting Museum Menkemaborg Uithuizen, december 2010 Woord vooraf Al meer dan tachtig jaar is de Menkemaborg een museum waar met grote inzet en deskundigheid gewerkt wordt aan het behoud van de monumentale gebouwen, het authentieke interieur, de historische

Nadere informatie

Museum Opsterlân, Hoofdstraat 59, 8401 BW Gorredijk

Museum Opsterlân, Hoofdstraat 59, 8401 BW Gorredijk Museum Opsterlân, Hoofdstraat 59, 8401 BW Gorredijk postbus: 79, 8400 AB Gorredijk telefoon: 0513 462930 mail: info@museumopsterlan.nl website: www.museumopsterland.nl Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag

Nadere informatie

4. De Stichting Organisatie Bestuur Staf Projectmedewerkers Vrijwilligers

4. De Stichting Organisatie Bestuur Staf Projectmedewerkers Vrijwilligers Museum Kasteel Wijchen Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Stichting Museum Kasteel Wijchen 1. Voorwoord p. 3 2. Gebeurtenissenkalender 2012 p. 4 3. De nieuwe koersbepaling p. 5 4. De Stichting

Nadere informatie

2 + 3 > 5 COMMUNICATIEPLAN SIGMA M

2 + 3 > 5 COMMUNICATIEPLAN SIGMA M COMMUNICATIEPLAN SIGMA M Samengesteld voor: Sigma M Datum: November 2005 Auteur: Nicolette Kupper Samenvatting Dit communicatieplan is geschreven voor Sigma M, een samenwerkingsverband tussen vijf musea

Nadere informatie

Toekomst in beeld 2008-2012

Toekomst in beeld 2008-2012 Toekomst in beeld 2008-2012 Beleidsnota Gemeentemuseum Helmond CONCEPT Behoort bij Raadsvoorstel 109-2008 1 I N H O U D S O P G A V E WOORD VOORAF 3 SAMENVATTING 4 1. INLEIDING 6 Aanleiding 5 ICOM- definitie

Nadere informatie

Publieke diensten op internet Cases

Publieke diensten op internet Cases Schoemakerstraat 97 Postbus 6030 2600 JA Delft www.tno.nl TNO-rapport bijlage STB-01-28 Publieke diensten op internet Cases T +31 (0)15 269 69 00 F +31 (0)15 269 54 60 stb@stb.tno.nl Datum 17 juli 2001

Nadere informatie

ArcheoHotspots. Projectplan (inclusief Communicatieplan)

ArcheoHotspots. Projectplan (inclusief Communicatieplan) Projectplan (inclusief Communicatieplan) ArcheoHotspots ArcheoHotspots maakt archeologie voor iedereen aanraakbaar en toegankelijk. Het zijn verrassende ontmoetingsplaatsen waar vrijwilligers en professionals,

Nadere informatie

jaarverslag 2012 onlineversie

jaarverslag 2012 onlineversie jaarverslag 2012 onlineversie colofon Nationaal Onderwijsmuseum, voorjaar 2013 Concept en samenstelling: Nationaal Onderwijsmuseum Basisontwerp vormgeving: KramervanderVeer Afbeeldingen: Nationaal Onderwijsmuseum,

Nadere informatie

Naar een nieuw museum. Beleidsplan Museum Elisabeth Weeshuis Culemborg 2012-2016

Naar een nieuw museum. Beleidsplan Museum Elisabeth Weeshuis Culemborg 2012-2016 Naar een nieuw museum Beleidsplan Museum Elisabeth Weeshuis Culemborg 2012-2016 Culemborg, mei 2012 1 Vooraf planopbouw Dit beleidsplan geeft samen met het speciaal voor de vernieuwing geschreven projectplan

Nadere informatie

VMBO - HAVO. handleiding docenten LESPAKKET VOOR EEN CULTURELE MAATSCHAPPELIJKE STAGE / CKV

VMBO - HAVO. handleiding docenten LESPAKKET VOOR EEN CULTURELE MAATSCHAPPELIJKE STAGE / CKV VMBO - HAVO handleiding docenten LESPAKKET VOOR EEN CULTURELE MAATSCHAPPELIJKE STAGE / CKV Inhoudsopgave Projectinformatie Introductie Tips & achtergrondinformatie III IV VI OPDRACHTEN LEERLINGEN Informatie

Nadere informatie

Stadsmarketing Gouda. Resultaten 2012 Activiteitenplan 2013. Januari 2013 Stadsmarketing Gouda

Stadsmarketing Gouda. Resultaten 2012 Activiteitenplan 2013. Januari 2013 Stadsmarketing Gouda Stadsmarketing Gouda Resultaten 2012 Activiteitenplan 2013 Januari 2013 Stadsmarketing Gouda Inhoud Introductie 3 1. Veranderingen en kernpunten 2013 4 2. Gouda, de cijfers 5 3. Resultaten 2012 en Activiteiten

Nadere informatie

Handboek Levensboeken

Handboek Levensboeken Handboek Levensboeken in samenwerking met Handboek Levensboeken Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Over HOF 1.3 Leeswijzer 2 Het project Levensboeken 2.1 Maatschappelijke context

Nadere informatie

Basiscursus public relations voor kleine. en middelgrote musea

Basiscursus public relations voor kleine. en middelgrote musea Basiscursus public relations voor kleine en middelgrote musea Auteur: Ank Lambers, Zutphen, 2004 Docent: Evelien Masselink Cursus op 7 en 14 november 2011 bij KCO Overijssel 2 Inhoudsopgave 3. Inleiding

Nadere informatie

Begroting/jaarplan 2011

Begroting/jaarplan 2011 Begroting/jaarplan 2011 Colofon Oktober 2010 Uitgave Stichting Cultuurpromotie Utrecht Vormgeving Robert Ramkema/SCU Woord vooraf Voor u ligt het jaarplan/begroting 2011 van de Stichting Cultuurpromotie

Nadere informatie

Handreiking. Organisatie Talentenbeurs Amsterdam West. Creëren en presenteren van kansen 6 december 2013

Handreiking. Organisatie Talentenbeurs Amsterdam West. Creëren en presenteren van kansen 6 december 2013 Handreiking Organisatie Talentenbeurs Amsterdam West Creëren en presenteren van kansen 6 december 2013 1 2 Colofon Dit is een uitgave van Amsterdam West. Aan de organisatie van de Talentenbeurs hebben

Nadere informatie

Nieuw spoor voor oude schatten

Nieuw spoor voor oude schatten STICHTING NVBS-RAILVERZAMELINGEN Nieuw spoor voor oude schatten BELEIDSPLAN 2015 2018 20150508 BELEIDSPLAN SNR 2015-2018 Definitief.doc 1 / 25 Inhoud 1. Algemeen.... 3 2. Collectiebeschrijving.... 5 2.1.

Nadere informatie

Stichting OorlogsVerzetsMuseum Rotterdam. Meerjaren beleidsplan 2013 2016

Stichting OorlogsVerzetsMuseum Rotterdam. Meerjaren beleidsplan 2013 2016 Stichting OorlogsVerzetsMuseum Rotterdam Meerjaren beleidsplan 2013 2016 November 2011 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 3 1.1 Huidige situatie... 4 1.2 Samenvatting... 5 1.3 Conclusie... 6 2 Te vervullen functies

Nadere informatie

Jaar van de historische buitenplaats 2012

Jaar van de historische buitenplaats 2012 Jaar van de historische buitenplaats 2012 Eindverslag www.buitenplaatsen2012.nl Ten geleide Aan het einde van het Themajaar Historische Buitenplaats 2012 Huis ten Bosch, Maarssen Met de uitgave van dit

Nadere informatie

De [digitale] infrastructuur van Het Verhaal van Groningen

De [digitale] infrastructuur van Het Verhaal van Groningen Provincie Groningen De [digitale] infrastructuur van Het Verhaal van Groningen Eindrapportage - deel 1 lagroup 3 april 2013 eindrapportage, deel 1 2012-063 rp 14a Inhoud Deel 1 Introductie 3 Belangrijkste

Nadere informatie

handleiding docenten

handleiding docenten HAVO - VWO handleiding docenten lespakket voor een culturele maatschappelijke stage / CKV Inhoudsopgave Projectinformatie 3 Introductie 4 Contactgegevens 6 Tips & achtergrondinformatie 7 OPDRACHTEN LEERLINGEN

Nadere informatie

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement CASUSBESCHRIJVING 2013 Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement Inhoudsopgave Pagina 1. Beschrijving Centraal Museum Utrecht 3 1.1 Locatie 3 1.2 Wie is

Nadere informatie