Inhoudsopgave. LaCie Biggest S2S Gebruikershandleiding. Inhoudsopgave pagina

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. LaCie Biggest S2S Gebruikershandleiding. Inhoudsopgave pagina"

Transcriptie

1 Gebruikershandleiding Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave Voorwoord 4 Gezondheids- en veiligheidsvoorzorgen 5 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 5 1. Inleiding Wat de LaCie Biggest S2S te bieden heeft: 7 2. Uw Biggest S2S Minimumsysteemvereisten Inhoud verpakking Aanzichten van de drive Vooraanzicht Achteraanzicht Kabels en aansluitstukken Seriële ATA II en esata Uw LaCie Biggest S2S installeren Opslagbeleid Vereisten voor installatie De PCI-X/PCI-Express-kaart en -driver installeren De Biggest S2S installeren De Biggest S2S diskdrives installeren Windows-gebruikers Mac-gebruikers De LaCie Biggest S2S Manager installeren Windows-gebruikers Mac-gebruikers Uw LaCie Biggest S2S gebruiken De LaCie Biggest S2S Manager gebruiken Windows Mac OS X Biggest S2S Manager opstartvolgorde (Mac OS X) Persoonlijk wachtwoord aanmaken Een blik op het statusvenster van de LaCie Biggest S2S Een blik op de configuratiemodus van de LaCie Biggest S2S Basisconfiguratiemodus Configureren als JBOD (bypass) Configureren als Safe Configureren als Fast Configureren als Big Configureren als Safe + Big Configureren als Safe + Fast 38

2 Gebruikershandleiding Inhoudsopgave pagina Geavanceerde configuratiemodus Een blik op de geavanceerde configuratiemodus Onderdelen van de geavanceerde configuratiemodus Werkbalkknoppen Opdrachtknoppen Meerdere volumes configureren Configuratiebestanden beheren Een configuratiebestand importeren Een configuratiebestand opslaan Een geconfigureerd volume partitioneren Windows-gebruikers Geconfigureerd volume partitioneren - Mac OS X Configuratiebestanden beheren Een bestand importeren Een bestand exporteren Clientverbinding met de Daemon beheren notificatie notificatie installeren Een notificatie ontvangen Uw Biggest S2S onderhouden Een drive verwijderen/vervangen Nieuwe Firmware installeren (upgrade) Rebuild van Safe-volume configureren Het LaCie Biggest S2S-opslagapparaat in de gaten houden De drive-status controleren De temperatuur controleren LED s op voorpaneel van LaCie Biggest S2S Technische tips Beschikbare opslagcapaciteit Bestandsysteemindelingen Mac-gebruikers Windows-gebruikers Seriële ATA II Vraag en antwoord Host-support port-multiplier-opties RAID en Biggest S2S opslagbeleid begrijpen RAID RAID RAID JBOD Problemen oplossen LED s en ventilator 70

3 Gebruikershandleiding Inhoudsopgave pagina Verbinding LaCie Biggest S2S met LaCie SATA PCI-X/PCI-Express-kaart Eventlog bekijken Contact opnemen met de klantenservice Voordat u contact opneemt met de technische dienst Contactgegevens van technische dienst van LaCie Garantie 75

4 Gebruikershandleiding Voorwoord pagina Voorwoord Copyrights Copyright 2005 LaCie. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van LaCie worden verveelvoudigd, opgeslagen in een gegevenssysteem of worden overgedragen in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier. Handelsmerken Apple, Mac, Macintosh en FireWire zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Computer, Inc. Microsoft, Windows NT, Windows 98, Windows 98 SE, Windows 2000, Windows Millennium Edition en Windows XP zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Sony en ilink zijn gedeponeerde handelsmerken van Sony Electronics. De overige handelsmerken die in deze handleiding worden genoemd, zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. Wijzigingen Het materiaal in dit document dient uitsluitend ter informatie en kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Hoewel bij de voorbereiding van dit document redelijkerwijs alles in het werk is gesteld om de nauwkeurigheid ervan te waarborgen, aanvaardt LaCie geen aansprakelijkheid voor gevolgen van fouten of weglatingen in dit document of gevolgen van het gebruik van de hierin opgenomen informatie. LaCie behoudt zich het recht voor om wijzigingen of revisies in het ontwerp of de handleiding van het product aan te brengen, zonder voorbehoud en zonder de verplichting om iemand van dergelijke revisies en wijzigingen op de hoogte te stellen. LaCie Biggest S2S Getest op conformiteit met de FCC-normen VOOR THUIS- OF KANTOORGEBRUIK FCC-verklaring Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Voor de bediening gelden de volgende voorwaarden: 1. De apparaten mogen geen schadelijke storingen veroorzaken 2. De apparaten moeten bestand zijn tegen storingen die ze opvangen, met inbegrip van storing die een ongewenste werking kan veroorzaken OPMERKING: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de kenmerken en beperkingen van een digitaal apparaat van Klasse B, overeenkomstig Deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn bedoeld om te voorzien in redelijkerwijs adequate bescherming tegen schadelijke storing bij een installatie in een niet-commerciële omgeving. De apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen. Wanneer de apparatuur niet volgens de gebruikershandleiding geïnstalleerd en gebruikt wordt, kan schadelijke interferentie ontstaan met radiocommunicatie. De garantie dat er geen storing bij een bepaalde installatie zal optreden, kan echter niet worden gegeven. Wanneer de apparatuur de ontvangst van radio of televisie stoort (dit kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en aan te schakelen) wordt u verzocht de storing te verhelpen door één van de volgende maatregelen te treffen: Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze. Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger. Sluit de apparatuur aan op een wandcon- tactdoos in een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten. Raadpleeg uw dealer of een erkende radio- en televisiemonteur voor hulp. Wijzigingen in dit product die niet zijn goedgekeurd door LaCie kunnen ertoe leiden dat het niet voldoet aan de voorschriften van FCC & Industry Canada en zorgen ervoor dat de bevoegdheid van de gebruiker om deze apparatuur te bedienen komt te vervallen. Verklaring van conformiteit voor Canada Dit digitale apparaat van klasse B voldoet aan de Canadese norm ICES-003. Verklaring van CE-certificering van de fabrikant Wij, LaCie, verklaren plechtig dat dit product aan de volgende Europese normen voldoet: Klasse B EN :2003, EN55022: 1998, EN55024:1998 +A1, EN : 2000, EN :2001 Onder verwijzing naar de volgende condities: Laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG EMC-richtlijn 89/336/EEG Dit symbool op het product of op de verpakking geeft aan dat dit product niet als huishoudelijke afval mag worden weggegooid. Het is uw verantwoordelijkheid om de apparatuur die u wegwerpt over te dragen aan een inzamelpunt voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur. Afzonderlijke inzameling en recycling van als afval afgevoerde apparatuur draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en zorgt ervoor dat de apparatuur wordt verwerkt op een manier waarbij de volksgezond-

5 Gebruikershandleiding Voorwoord pagina heid en het milieu worden beschermd. Neem contact op met de gemeentereinigingsdienst voor informatie over recyclingsafgiftepunten voor uw apparatuur. LET OP:Wijzigingen die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd, kunnen de toestemming voor het gebruik van deze apparatuur ongeldig maken. LET OP: Een afgeschermd netsnoer is vereist om aan de emissielimieten van het FCC te voldoen en tevens om storing in de nabije radio- en televisieontvangst te voorkomen. Het is van wezenlijk belang dat alleen het meegeleverde netsnoer wordt gebruikt. Gezondheids- en veiligheidsvoorzorgen Alleen bevoegde personen mogen onderhoud uitvoeren aan dit apparaat. Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door en volg de juiste procedure bij het configureren van het apparaat. Maak de LaCie Biggest S2S niet open en probeer het apparaat niet te demonteren of aan te passen. Breng nooit metalen voorwerpen in de drive om het risico van elektrische schokken, brand, kortsluiting of gevaarlijke emissies te vermijden. De LaCie Biggest S2S bevat geen onderdelen waarop de gebruiker onderhoud kan uitvoeren. Als er sprake lijkt te zijn van een storing, laat het apparaat dan nakijken door gekwalificeerd LaCie-servicepersoneel. Stel het apparaat nooit bloot aan regen en gebruik het nooit in de buurt van water of onder vochtige of natte omstandigheden. Plaats nooit voorwerpen die zijn gevuld met vloeistof op de LaCie Biggest S2S, aangezien deze vloeistof in het apparaat terecht kan komen. Wanneer u dit wel doet, neemt de kans op elektrische schokken, kortsluiting, brand of lichamelijk letsel toe. Zorg ervoor dat de computer en de LaCie Biggest S2S elektrisch zijn geaard. Als de apparaten niet zijn geaard, bestaat er een verhoogde kans op een elektrische schok. Voedingsvereisten V, 4-2 A, Hz, (fluctuaties van voedingsspanning mogen niet groter zijn dan ± 10% van de nominale, transiënte overspanning volgens overspanningscategorie II). Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik Stel de LaCie Biggest S2S niet bloot aan temperaturen buiten het bereik omgeving plaatst die te koud of te vochtig is, kan het apparaat beschadigd raken. van 0 C tot 35 C. Bovendien moet de Nominale koeling voor hoogten tot 2000 luchtvochtigheid bij gebruik binnen het meter. bereik van 5 tot 80%, zonder condensvorming, liggen en de luchtvochtigheid Trek altijd het netsnoer van de LaCie bij opslag binnen het bereik van 10% tot 90%, zonder condensvorming. Als u zich hier niet aan houdt, kan de LaCie Biggest S2S beschadigingen oplopen of kan de behuizing vervormd raken. Plaats de LaCie Biggest S2S niet in de buurt van Biggest S2S uit het stopcontact als er kans is op blikseminslag of als het apparaat gedurende langere tijd niet zal worden gebruikt. Anders is er een verhoogd risico van elektrische schokken, kortsluiting of brand. een warmtebron en stel het apparaat niet bloot aan zonlicht (ook niet achter glas). Gebruik uitsluitend de voeding die met Ook als u de LaCie Biggest S2S in een het apparaat wordt meegeleverd. Gebruik de LaCie Biggest S2S niet in de buurt van andere elektrische apparaten, zoals televisietoestellen, radio s of luidsprekers. Als u dat wel doet, ontstaat er mogelijk interferentie die de werking van de andere producten negatief beïnvloedt. Stel de LaCie Biggest S2S niet op in de buurt van bronnen van magnetische interferentie, zoals computerschermen, televisietoestellen of luidsprekers. Magnetische interferentie kan de werking en stabiliteit van de LaCie Biggest S2S negatief beïnvloeden.

6 Gebruikershandleiding Voorwoord pagina Plaats geen zware voorwerpen boven op de LaCie Biggest S2S en oefen geen overmatige kracht uit op het apparaat. Oefen nooit overmatige kracht uit op de LaCie Biggest S2S. Als u een probleem ontdekt, raadpleegt u het hoofdstuk Problemen oplossen in deze handleiding. Bescherm de LaCie Biggest S2S tegen overmatige blootstelling aan stof tijdens het gebruik of de opslag. In het apparaat kan zich stof ophopen, waardoor het risico van beschadiging of slechte werking toeneemt. Gebruik nooit benzeen, verfverdunner, reinigingsmiddelen of andere chemische producten voor het reinigen van de buitenkant van de LaCie Biggest S2S. Door dergelijke producten verkleurt de behuizing en raakt deze vervormd. Gebruik in plaats daarvan een zachte, droge doek om het apparaat schoon te vegen. Probeer niet om een harddisk te verwijderen uit een drive bay. Als een harddisk wordt verwijderd door iemand anders dan een bevoegde medewerker van de technische dienst van LaCie wordt de garantie ongeldig. LET OP: Wijzigingen die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd, kunnen de toestemming voor het gebruik van deze apparatuur ongeldig maken. Belangrijke informatie: Elk verlies en elke beschadiging of vernietiging van gegevens tijdens het gebruik van een drive van LaCie is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker en LaCie kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor het terughalen of herstellen van deze gegevens. Om het verlies van uw gegevens te voorkomen, adviseert LaCie dringend TWEE exemplaren van uw gegevens te bewaren, de ene bijvoorbeeld op uw externe harde schijf en de andere op uw interne harde schijf, een andere externe harde schijf of op enig ander verwisselbaar opslagmedium, zoals een cd, dvd of tape. LaCie biedt een complete lijn van cd-, dvd- en tapedrives, en als u meer informatie wilt over het maken van back-ups, kunt u het verslag van LaCie over back-upmethoden en -technologieën raadplegen.

7 Gebruikershandleiding Inleiding pagina 1. Inleiding Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe LaCie Biggest S2S! Dit uiterst krachtige, buitengewoon flexibele RAIDsubsysteem (Redundant Array of Independent/Inexpensive Disks) is bij uitstek geschikt voor integratie met databases, beeldbewerkingssystemen en - en webservers. RAID-technologie vormt een van de beste manieren om uw gegevens te beschermen, waarbij een grotere gegevensintegriteit en een ruimere beschikbaarheid zijn gewaarborgd dan bij standaardopslag via harddisks. Doordat een RAID-systeem in staat is om specifieke foutdetectie en redundante informatie te bieden voor het herstellen van het origineel bij uitval van een disk, vormt het een ideaal middel om waardevolle gegevens te beschermen en tegelijkertijd de prestaties te stroomlijnen. De LaCie Biggest S2S vormt de ultieme benadering van een flexibele RAID-oplossing dankzij het vermogen om uiteenlopende RAID-niveaus te beheren (0, 1, 0+1 en JBOD) Wat de LaCie Biggest S2S te bieden heeft: Ondersteunt krachtige RAID 0, 1, 0+1 en JBOD Het nieuwste in seriële ATA (SATA) technologie Eenvoudige installatie op pc of Mac

8 Gebruikershandleiding Uw Biggest S2S pagina 2. Uw Biggest S2S 2.1. Minimumsysteemvereisten Hardware Windows Equivalent van een Intel PIII 500 MHz of sneller Cd-rom-station Minimaal 64 MB RAM 250 MB vrije ruimte op harddisk Super VGA (800 x 600) of hogere resolutie met 256 kleuren Muis of compatibel aanwijsapparaat Externe SATA-kabelverbinding tussen de LaCie Biggest S2S LaCie SATA II 3 Gb/sec PCI-X-kaart 4E of PCI-Express-kaart (meegeleverd) Mac: Een Mac G4 500 MHz of sneller Cd-rom-station Minimaal 64 MB RAM 250 MB vrije ruimte op harddisk Super VGA (800 x 600) of hogere resolutie met 256 kleuren Muis of compatibel aanwijsapparaat Externe SATA-kabelverbinding tussen de LaCie Biggest S2S LaCie SATA II 3 Gb/sec PCI-X-kaart 4E of PCI-Express-kaart (meegeleverd) Software Windows Microsoft Windows 2000, Windows XP of Windows Server 2003 OS met de nieuwste Service Pack geïnstalleerd LaCie Biggest S2S cd met hulpprogramma s (meegeleverd) LaCie SATA II 3 Gb/sec PCI-X-kaart 4E of PCI-Expresskaart cd (meegeleverd) Mac: Mac OS met de nieuwste serie patches geïnstalleerd LaCie Biggest S2S cd met hulpprogramma s (meegeleverd) LaCie SATA II 3 Gb/sec PCI-X-kaart 4E of PCI-Expresskaart cd (meegeleverd)

9 Gebruikershandleiding Uw Biggest S2S pagina 2.2. Inhoud verpakking In de doos met uw LaCie Biggest S2S dient het volgende aanwezig te zijn: 1 LaCie Biggest S2S RAID-systeemtoren met 5 drive bays inclusief harddisks Accessoires in doos Biggest User s Manual S2S Utilities 2 SATA 3 Gb/sec externe kabel (2 meter) 3 LaCie Biggest S2S cd-rom met hulpprogramma s (inclusief gebruikershandleiding, beknopte installatiegids, opslagmanager en Firmware) 4 LaCie Biggest S2S Quick Install Guide 5 4 Beknopte installatiehandleiding van LaCie Biggest S2S (gedrukte versie) 5 Netsnoer Inhoud doos van PCI-X- of PCI-Express-kaart 6 LaCie SATA II 3 Gb/sec PCI-X-kaart 4E of PCI-Express-kaart LaCie SATA II 3Gb/s PCI-X Card 4E Quick Install Guide SATA II 3Gb/s User s Manual PCI-X Card 4E 7 Cd-rom bij PC-kaart, met gebruikershandleiding, beknopte installatiehandleiding en stuurprogramma s 8 Beknopte installatiehandleiding van PCI-kaart (gedrukte versie) Belangrijke informatie: Bewaar de verpakking. Als het product moet worden gerepareerd of onderhouden, moet dit in de oorspronkelijke verpakking worden teruggestuurd. Wanneer een afzonderlijke disk reparatie of onderhoud nodig heeft, raadpleegt u hoofdstuk 5.1. Een drive verwijderen/vervangen

10 Uw Biggest S2S Gebruikershandleiding pagina Aanzichten van de drive Vooraanzicht 1 Drive bays - Elke drive bay kan een één inch hoge 3,5-inch Parallel ATA/IDE-diskdrive bevatten Diskstatuslampje - Naast elke drive, blauwe LED = disk niet herkend, groene LED = disk herkend Activiteitslampje van disk - Knipperende groene LED 1 4 Host LED-lampje - Geeft verbinding met de host aan 5!-LED - Geeft een fout aan OK-LED - Geeft aan dat er geen problemen zijn gevonden Technische opmerking: Zie Hoofdstuk 8 LED s op voorpaneel van LaCie Biggest S2S voor meer informatie over deze LED s.

11 Uw Biggest S2S Gebruikershandleiding pagina Achteraanzicht 1 Externe SATA II 3 Gb/sec poort 2 Stroomschakelaar 3 Aansluitstuk voor voeding 4 Ventilatorvoeding 5 5 Ventilatorbehuizing LET OP: Voorkom oververhitting en installeer de LaCie Biggest S2S op een goed geventileerde plaats, op zodanige wijze dat de luchtstroom tussen de controllerchips voldoende sterk is. Zorg er tevens voor dat de ventilator niet is geblokkeerd. Omgevingsvereisten: Temperature (Temperatuur): 0 tot 35 C Luchtvochtigheid bij gebruik: 20 tot 80%, zonder condensvorming Luchtvochtigheid tijdens opslag: 10 tot 90%, zonder condensvorming

12 Uw Biggest S2S Gebruikershandleiding pagina Kabels en aansluitstukken Seriële ATA II en esata Uw LaCie Biggest S2S maakt gebruik van het nieuwste op het gebied van SATA-technologie en biedt overdrachtsnelheden tot wel 3 Gb/sec. De Biggest S2S is voorzien van esata-poorten en vereist het gebruik van een externe SATAkabel (meegeleverd). SATA-technologie is oorspronkelijk ontwikkeld om als een interne interface te fungeren om zo interne verbindingen te verbeteren. Snel daarna werd esata, oftewel externe SATA, ontwikkeld, waarmee het mogelijk werd om afgeschermde kabels buiten de pc te gebruiken. esata-technologie is ontwikkeld voor stevigheid en duurzaamheid. esata-aansluitstukken hebben geen L - vormig ontwerp zoals andere SATA-aansluitstukken hebben. Bovendien zijn de geleiders verticaal afwijkend en kleiner om te voorkomen dat er onbeschermde interne kabels worden gebruikt bij externe toepassingen. esata-kabels en -aansluitstukken Dit zijn de kabels en aansluitstukken die worden gebruikt om seriële ATA-drives aan te sluiten op uw computer. Seriële ATA-poort Technische opmerking: De Biggest S2S werkt alleen met een LaCie SATA-kaart, waarbij een esatakabel moet worden gebruikt. Seriële ATA-kabel Technische opmerking: De prestaties kunnen van Mac tot Mac en van pc tot pc uiteenlopen; de behaalde prestaties hangen ook af van de poort die wordt gebruikt: PCI-X of PCI-Express.

13 Uw Biggest S2S installeren Gebruikershandleiding pagina Uw LaCie Biggest S2S installeren In dit hoofdstuk komen de installatie en configuratie van uw LaCie Biggest S2S aan bod. Dit is een relatief eenvoudig proces, dat uit de volgende vijf stappen bestaat: Stap Opslagbeleid - Termen die u moet kennen voordat u het opslagapparaat configureert. De termen vertegenwoordigen de configuratiemogelijkheden van de LaCie Biggest S2S. Pagina 14 Stap Vereisten voor installatie - Wat u nodig hebt om de LaCie Biggest S2S te installeren. Pagina 16 Stap 3 Stap 4 Stap De PCI-X/PCI-Express-kaart en -driver installeren - Om de LaCie Biggest S2S Manager te kunnen gebruiken, moet u eerst de LaCie SATA II 3 Gb/sec PCI 4E-kaart of PCI-Express-kaart met bijbehorende driver installeren. Hierdoor wordt een software- en hardwarematige verbinding gemaakt tussen de pc en de LaCie Biggest S2S Installeer de LaCie Biggest S2S diskdrives - In de Lacie Biggest S2S-doos zitten vijf configureerbare diskdrives Installeer de LaCie Biggest S2S Manager - Het LaCie Biggest S2S Manager hulpprogramma configureert en controleert het LaCie Biggest S2S opslagapparaat. Pagina 16 Pagina 17 Pagina 17

14 Uw Biggest S2S installeren Gebruikershandleiding pagina Opslagbeleid Neem even de tijd om de volgende termen te bestuderen voordat u de LaCie Biggest S2S Manager gebruikt om het opslagapparaat te configureren. De termen vertegenwoordigen de configuratiemogelijkheden voor de LaCie Biggest S2S of opslagbeleidmogelijkheden voor het mappen van de fysieke naar de virtuele schijven. Tijdens het configuratieproces maakt u hieruit een keuze. De keuze die u maakt, is belangrijk en is van invloed op hoe u het opslagapparaat kunt gebruiken. JBOD Safe Fast Big Safe+Big Safe+Fast Een opslagbeleidconfiguratie waarbij de host-pc rechtstreeks toegang tot een fysieke diskdrive wordt verleend. Bij JBOD ( just a bunch of disks ) is het aantal beschikbare drives gelijk aan het aantal fysieke drives. JBOD wordt ook de bypass-modus genoemd omdat de host de LaCie virtualisatie-engine omzeilt om rechtstreeks toegang te hebben tot de disk. Een opslagbeleidconfiguratie waarbij alle gegevens in tweevoud op afzonderlijke disks worden opgeslagen ten behoeve van gegevensbescherming in geval van een disk-storing. Ten minste twee drives spiegelen elkaar voortdurend, op dezelfde manier als RAID 1. Er wordt elke keer naar twee disks weggeschreven. Safe biedt het hoogste niveau van gegevensbescherming, maar halveert de opslagruimte, aangezien alle gegevens twee keer moeten worden opgeslagen. Om het Safe-opslagbeleid te implementeren, maakt de basisconfiguratie twee volumes aan. Elk volume bestaat uit twee harddrives die elkaar spiegelen. De overblijvende harddrive wordt gespecificeerd als een Hot Spare voor beide volumes. Een opslagbeleidconfiguratie waarbij de I/O-verwerking gelijkmatig wordt verdeeld over alle disks met een methode die striping wordt genoemd, net als bij RAID 0 gebeurt. Fast biedt de beste prestaties wat betreft snelheid maar biedt geen gegevensredundantie. Dankzij striping wordt de opslagsnelheid verhoogd door een aantal diskdrives in parallelschakeling te gebruiken. Elk gegevensdeel wordt in segmenten verdeeld die gelijktijdig naar verschillende schijven worden weggeschreven.. Striping verhoogt de prestaties maar niet de betrouwbaarheid omdat er geen manier is om gegevens op een eventueel defecte drive terug te krijgen of te reconstrueren. Controleer de website van LaCie voor updates van de gebruikershandleiding met daarin informatie over productupdates. Een opslagbeleidconfiguratie waarbij meerdere fysieke drives worden samengenomen (geconcateneerd) en worden behandeld als één groot volume. Big biedt de grootst mogelijke opslagruimte maar geen extra prestaties of gegevensredundantie. Met deze configuratie kunt u de omvang van het logische volume groter maken dan de capaciteit van afzonderlijke drives. De basisconfiguratiemodus implementeert het Big-opslagbeleid door alle harde schijven te bundelen tot één enkel volume. Een opslagbeleidconfiguratie waarbij één helft van de beschikbare opslagruimte wordt geconcateneerd. De andere helft spiegelt de eerste helft ten behoeve van volledige gegevensredundantie. De Safe + Big opslagbeleidconfiguratie spiegelt de geconcateneerde disks om een volume te maken dat uit vier diskdrives bestaat. De basisconfiguratiemodus wijst de resterende harde schijf aan als een Hot Spare. Een volumeconfiguratie waarbij een array van stripes wordt aangemaakt. Elke stripe bestaat uit twee gespiegelde drives. Safe + Fast biedt de I/O-belastingverdeling van striping en de extra betrouwbaarheid van gespiegelde gegevens, net als bij RAID 1+0. Bij het Safe + Fast opslagbeleid worden de gegevens weggeschreven naar gespiegelde disks in een striped format om een volume te maken die uit vier diskdrives bestaat. De basisconfiguratiemodus wijst de resterende harde schijf aan als de Hot Spare.

15 Uw Biggest S2S installeren Gebruikershandleiding pagina 15 Hot Spare Volume Daemon Eén of meer diskdrives worden niet gebruikt tijdens normaal gebruik en worden geconfigureerd als reserve-drive(s). Bij een storing in een actieve drive in een Safe-volume worden de gegevens op de resterende disk gekopieerd op de Hot Spare om weer redundantie te krijgen. Alle Safe-volumes kunnen een aangewezen Hot Spare hebben (Safe, Safe+Fast en Safe+Big). Een virtuele of logische disk bestaande uit één of meer fysieke disks. Als u eenmaal een volume hebt aangemaakt, gebruikt en handhaaft het besturingssysteem het volume alsof het een enkele fysieke disk was. Hierdoor kan de software beperkingen ondervangen die fysieke diskdrives met zich meebrengen. Onderdeel van de Biggest S2S Manager en verantwoordelijk voor het volgen van de status en rebuilds van Safe-volume. Zie Clientverbinding met de Daemon beheren voor meer informatie over de daemon. Belangrijke informatie: Uw LaCie Biggest S2S wordt vooraf geconfigureerd in Fast-modus, vergelijkbaar met RAID 0. Voor meer informatie over RAIDniveaus, zie hoofdstuk 9, RAID en Biggest S2S opslagbeleid begrijpen. Belangrijke informatie: De disks die bij de La- Cie Biggest S2S worden geleverd zijn geformatteerd als HFS+. De drives moeten opnieuw worden geformatteerd om ze te kunnen gebruiken onder Windows-besturingsprogramma s of voor gebruik onder verschillende besturingssystemen op Mac en pc. Raadpleeg voor meer informatie paragraaf 8.2. Bestandsysteemindelingen Belangrijke informatie: De geavanceerde configuratiemodus breidt het toegestane aantal aangemaakte volumes uit tot vijf drives. De prestaties zijn in dit geval vergelijkbaar met die van een volume met vier drives. Zie daarnaast de opmerking op de volgende pagina over de partitiebeperking voor Windows-gebruikers.

16 Uw Biggest S2S installeren Gebruikershandleiding pagina 16 Om de LaCie Biggest S2S Manager te kunnen gebruiken, moet u eerst de LaCie SATA II-kaart en bijbehorende driver installeren. Hierdoor wordt een software- en hardwarematige verbinding gemaakt tussen de pc en de LaCie Biggest S2S Vereisten voor installatie Mac G4 500 MHz of sneller met Mac OS X met de nieuwste serie patches geïnstalleerd. Pc met Microsoft Windows 2000, Windows XP of Windows Server 2003 OS met de nieuwste service pack geïnstalleerd 64 MB RAM, 250 MB vrije ruimte op harddisk Externe SATA-kabelverbinding tussen het LaCie Biggest S2S opslagapparaat en de PC De LaCie Biggest S2S installatie-cd 3.3. De PCI-X/PCI-Express-kaart en -driver installeren Zie de beknopte installatiegids van uw LaCie SATA-kaart die op de cd bij uw LaCie SATA II-kaart staat voor informatie over het installeren van de kaart. Houd de LaCie-website in de gaten voor bijgewerkte software en handleidingen:

17 Uw Biggest S2S installeren Gebruikershandleiding pagina De Biggest S2S installeren 1. Schakel de host-pc uit Sluit de externe seriële ATA-kabel aan op het externe SATA-aansluitstuk van uw hostcomputer. De connector kan uitsluitend op één manier worden aangesloten. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de LaCie Biggest S2S. De LaCie Biggest S2S ondersteunt vijf drives, die zich bij levering binnen in het apparaat bevinden. Probeer niet om de drive zelf te vervangen als deze defect is, anders vervalt de garantie. Neem contact op met uw leverancier. Sluit de stroomkabel aan op de LaCie Biggest S2S en het juiste stopcontact (wisselstroom). Zet de LaCie Biggest S2S vervolgens aan met de schakelaar op het achterpaneel. Zet de hostcomputer aan en installeer de Configuration User Interface-software die op de meegeleverde cd staat De standaardconfiguratie van de LaCie Biggest S2S is RAID 0-modus. Als een andere configuratie nodig is, zie paragraaf 3.1. Opslagbeleid, 4.4. Een blik op het configuratievenster en hoofdstuk 9, RAID en Biggest S2S opslagbeleid begrijpen. De disks die bij het product worden geleverd zijn geformatteerd als HFS+. Belangrijke informatie: De disks die bij de La- Cie Biggest S2S worden geleverd zijn geformatteerd als HFS+. De drives moeten opnieuw worden geformatteerd om ze te kunnen gebruiken onder Windows-besturingsprogramma s of voor gebruik onder verschillende besturingssystemen op Mac en pc. Raadpleeg voor meer informatie paragraaf 8.2. Bestandsysteemindelingen 3.5. De Biggest S2S diskdrives installeren Windows-gebruikers In de LaCie Biggest S2S-doos zitten vijf configureerbare diskdrives. Sluit de LaCie Biggest S2S aan op een stopcontact en zet de stroomschakelaar van de LaCie Biggest S2S op ON (Aan). Sluit het opslagapparaat via een externe SATA-kabel aan op de LaCie SATA II-kaart. Om de diskdrives te bekijken: klik met rechts op het pictogram My Computer (Deze computer) en selecteer Manage (Beheren).

18 Uw Biggest S2S installeren Gebruikershandleiding pagina Klik op Disk Management (Schijfbeheer) onder Storage (Opslag) om de diskdrives te bekijken. Als er een dialoogvenster verschijnt met Initialize and Convert Disk Mode (Schijfmodus initialiseren en converteren) klik dan op Cancel (Annuleren) om dit af te breken en door te gaan naar Disk Management (Schijfbeheer). Merk op dat alle vijf schijven zichtbaar zijn in hun vooraf geconfigureerde en niet-toegewezen toestand. Het Status-venster geeft meer informatie over de volumetoewijzing. Er is in de lijst een zesde apparaat te zien zonder capaciteit, dat de SteelVineprocessor vertegenwoordigt. Dit apparaat verschijnt bij alle Biggest S2S-configuraties. Deze schijf niet initialiseren of partitioneren. Technische opmerking: Windows herkent vijf 152,50 GB harde schijven voor een LaCie Biggest S2S in Bypass-modus bestaande uit vijf harde schijven van 160 GB.

19 Uw Biggest S2S installeren Gebruikershandleiding pagina Mac-gebruikers In het Biggest S2S-opslagapparaat zitten vijf configureerbare diskdrives Sluit de Biggest S2S aan op een stopcontact en zet de stroomschakelaar van de Biggest S2S op AAN. Sluit het opslagapparaat via een esata-kabel aan op de LaCie SATA II-kaart. Er verschijnt een waarschuwing. Omdat de Biggest S2S met lege drives wordt geleverd, identificeert Mac OS X geen herkenbaar bestandsysteem. Klik op Ignore (Negeren). Start Disk Utility (Schijfhulpprogramma) op in de map Application/Utilities (Applicatie/Hulpprogramma s) om de diskdrives te zien.

20 Uw Biggest S2S installeren Gebruikershandleiding pagina Merk op dat alle vijf schijven zichtbaar zijn in hun vooraf geconfigureerde en niet-toegewezen toestand. 320KB SV Configure drive verschijnt in de lijst; deze vertegenwoordigt de SteelVine-processor. De 320KB SV Configure drive niet initialiseren of partitioneren. Technische opmerking: De 320 KB SV Configure drive niet initialiseren of partitioneren. Mac OS X herkent vijf 152,7 GB harde schijven voor een Biggest S2S in JBOD (bypass-modus) bestaande uit vijf harde schijven van 160 GB De LaCie Biggest S2S Manager installeren Het LaCie Biggest S2S Manager hulpprogramma configureert en controleert het LaCie Biggest S2S opslagapparaat. Het hulpprogramma bestaat uit een daemon en een gebruikersinterface die door het installatieprogramma op de LaCie Biggest S2S installatie-cd zijn geïnstalleerd Windows-gebruikers 1. Leg de installatie-cd in het cd-rom-station Open de installatie-cd en selecteer de Windows-map, zoals wordt getoond. Dubbelklik op het LaCie Biggest S2S installatieprogramma om te beginnen met de installatieprocedure.

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE BOX

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE BOX U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LACIE BOX. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LACIE BOX in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties,

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP proliant ml310 g4 server http://nl.yourpdfguides.com/dref/880751

Uw gebruiksaanwijzing. HP proliant ml310 g4 server http://nl.yourpdfguides.com/dref/880751 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP proliant ml310 g4 server. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP proliant ml310 g4 server in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Data Safe I (Serial ATA) Externe vaste schijf met USB 2.0. Handleiding

Data Safe I (Serial ATA) Externe vaste schijf met USB 2.0. Handleiding Data Safe I (Serial ATA) Externe vaste schijf met USB 2.0 Handleiding Versie 1.1 Inhoudsopgave 1 Om te beginnen 1.1 Veiligheidsmaatregelen 1.2 Systeemvereisten 1.3 Inhoud verpakking 2 Handleiding driver

Nadere informatie

Boot Camp Installatie- en configuratiegids

Boot Camp Installatie- en configuratiegids Boot Camp Installatie- en configuratiegids Inhoudsopgave 3 Inleiding 3 Benodigdheden 4 Installatie-overzicht 4 Stap 1: Controleren of er updates nodig zijn 4 Stap 2: Uw Mac voorbereiden voor Windows 4

Nadere informatie

Digitale camera Softwarehandleiding

Digitale camera Softwarehandleiding EPSON digitale camera / Digitale camera Softwarehandleiding Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden

Nadere informatie

Notebook of Desktop PC met USB2.0 of USB1.1 poorten Microsoft Windows 98SE, 2000 of XP Mac OS9.x of hoger

Notebook of Desktop PC met USB2.0 of USB1.1 poorten Microsoft Windows 98SE, 2000 of XP Mac OS9.x of hoger H A N D L E I D I N G S I - 7 0 7 1 2 5 1 I N H O U D V A N D E V E R P A K K I N G 4 T E C H N I S C H E S P E C I F I C AT I E 4 S Y S T E E M V E R E I S T E N 4 H A R D W A R E I N S TA L L AT I E

Nadere informatie

Boot Camp Installatie- en configuratiegids

Boot Camp Installatie- en configuratiegids Boot Camp Installatie- en configuratiegids Inhoudsopgave 3 Inleiding 4 Installatie-overzicht 4 Stap 1: Controleren of er updates nodig zijn 4 Stap 2: Uw Mac voorbereiden voor Windows 4 Stap 3: Windows

Nadere informatie

TYPHOON DVD-MAKER. Bestnr. 99 45 02

TYPHOON DVD-MAKER. Bestnr. 99 45 02 Bestnr. 99 45 02 TYPHOON DVD-MAKER Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in

Nadere informatie

Inhoudsopgave. LaCie Two Big-harddrive Gebruikershandleiding. Inhoudsopgave pagina

Inhoudsopgave. LaCie Two Big-harddrive Gebruikershandleiding. Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave Voorwoord 3 Voorzorgsmaatregelen 5 1. Inleiding 7 1.1. De mogelijkheden van de LaCie Two Big 7 2. De LaCie Two Big 8 2.1. Minimale systeemvereisten 8 2.2. Inhoud verpakking

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1. Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1. Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3 LaCie 2big Dual Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3 1. Introductie 5 Snelle links 5 1.1. Minimale

Nadere informatie

EM1017 R1 USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) Gigabit Netwerk Adapter

EM1017 R1 USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) Gigabit Netwerk Adapter EM1017 R1 USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) Gigabit Netwerk Adapter 2 NEDERLANDS EM1017 R1 - USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) Gigabit Netwerk Adapter Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken... 2 1.2 Inhoud

Nadere informatie

SIM SAVER KORTE HANDLEIDING

SIM SAVER KORTE HANDLEIDING SIM SAVER KORTE HANDLEIDING (WinXP en 2000: Indien u het toestel niet in dezelfde USB-poort steekt, zal de drive voor de tweede poort opnieuw moeten worden gedefinieerd. Dit probleem heeft te maken met

Nadere informatie

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Handleiding voor de installatie van de software Nederlands LB9153001A Inleiding Opties P-touch Editor Printerstuurprogramma P-touch Address Book (uitsluitend Windows

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Hardware. Activeren RAID mogelijkheden. PU103 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card

Nederlandse versie. Inleiding. Hardware. Activeren RAID mogelijkheden. PU103 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card PU103 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card Inleiding Allereerst hartelijk bedankt voor de aanschaf van de Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card. Met deze kaart kun je gemakkelijk twee Serial ATA poorten

Nadere informatie

Windows Vista /Windows 7- installatiehandleiding

Windows Vista /Windows 7- installatiehandleiding Laserprinter Serie Windows Vista / 7- installatiehandleiding U dient eerst alle hardware in te stellen en de driver te installeren, pas dan kunt u de printer gebruiken. Lees de Installatiehandleiding en

Nadere informatie

FCC-verklaring. Veiligheidsvoorzorgen. Handleiding 02

FCC-verklaring. Veiligheidsvoorzorgen. Handleiding 02 Handleiding FCC-verklaring Dit apparaat is getest en bevonden te voldoen aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig deel 15 van de FCC-regels. Deze beperkingen zijn ontwikkeld

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Hardware Installatie. Installatie Windows 2000 en XP. PU007V2 Sweex PCI-kaart met 1 parallelle & 2 seriële poorten

Nederlandse versie. Inleiding. Hardware Installatie. Installatie Windows 2000 en XP. PU007V2 Sweex PCI-kaart met 1 parallelle & 2 seriële poorten PU007V2 Sweex PCI-kaart met 1 parallelle & 2 seriële poorten Inleiding Stel de PU007V2 niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de dichte nabijheid van verwarmingselementen.

Nadere informatie

Inleiding. Belangrijke veiligheidsinstructies. Nederlandse versie. LD000020 Sweex Powerline USB Adapter

Inleiding. Belangrijke veiligheidsinstructies. Nederlandse versie. LD000020 Sweex Powerline USB Adapter LD000020 Sweex Powerline USB Adapter Inleiding Allereerst hartelijk bedankt voor de aanschaf van de Powerline adapter. Met behulp van deze Powerline adapter kan snel en eenvoudig een netwerk worden gecreëerd

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1. 1. Inleiding... 2 Minimale systeemvereisten... 2. 2. Software installeren... 3

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1. 1. Inleiding... 2 Minimale systeemvereisten... 2. 2. Software installeren... 3 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 Minimale systeemvereisten... 2 2. Software installeren... 3 3. LaCie Shortcut Button gebruiken... 4 3.1. Installatie... 4 3.2.

Nadere informatie

Schijven en stations formatteren

Schijven en stations formatteren Schijven en stations formatteren Vaste schijven, de primaire opslagapparaten op uw computer, moeten worden geformatteerd voordat u deze kunt gebruiken. Als u een schijf formatteert, configureert u de schijf

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Hardware Installatie. Installatie Windows 2000 en XP. PU006V2 Sweex 2 Port Serial PCI Card

Nederlandse versie. Inleiding. Hardware Installatie. Installatie Windows 2000 en XP. PU006V2 Sweex 2 Port Serial PCI Card PU006V2 Sweex 2 Port Serial PCI Card Inleiding Stel de PU006V2 niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de dichte nabijheid van verwarmingselementen. Gebruik

Nadere informatie

Predator Pro 3D USB. Predator Pro 3D USB. Gebruikershandleiding. Versie 1.0

Predator Pro 3D USB. Predator Pro 3D USB. Gebruikershandleiding. Versie 1.0 Predator Pro 3D USB Gebruikershandleiding Versie 1.0 Auteursrecht Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant enig deel van deze handleiding te reproduceren

Nadere informatie

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding Lees dit document voordat u Mac OS X installeert. Dit document bevat belangrijke informatie over de installatie van Mac OS X. Systeemvereisten

Nadere informatie

Versienotities voor de klant Xerox EX Print Server, Powered by Fiery voor de Xerox Color 800/1000 Press, versie 1.3

Versienotities voor de klant Xerox EX Print Server, Powered by Fiery voor de Xerox Color 800/1000 Press, versie 1.3 Versienotities voor de klant Xerox EX Print Server, Powered by Fiery voor de Xerox Color 800/1000 Press, versie 1.3 Dit document bevat belangrijke informatie over deze versie. Zorg dat deze informatie

Nadere informatie

Boot Camp Installatie- en configuratiegids

Boot Camp Installatie- en configuratiegids Boot Camp Installatie- en configuratiegids Inhoudsopgave 3 Inleiding 4 Benodigdheden 5 Installatie-overzicht 5 Stap 1: Controleren of er updates nodig zijn 5 Stap 2: Uw Mac voorbereiden voor Windows 5

Nadere informatie

EM7050 esata/sata harde schijf behuizing

EM7050 esata/sata harde schijf behuizing EM7050 esata/sata harde schijf behuizing 2 NEDERLANDS EM7050 esata/sata harde schijf behuizing Waarschuwingen en aandachtspunten Laat reparatie altijd uitvoeren door gekwalificeerd personeel van Eminent!

Nadere informatie

De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. i -1 Opmerking De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. DE FABRIKANT OF DE VERDELER IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR FOUTEN OF OMISSIES IN DEZE HANDLEIDING

Nadere informatie

Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 4 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 4. 1. Inleiding 6

Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 4 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 4. 1. Inleiding 6 Gebruikershandleiding Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 4 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 4 1. Inleiding 6 2. Uw LaCie Two Big esata & USB 7 2.1. Minimale

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. ASUS AX800

Uw gebruiksaanwijzing. ASUS AX800 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 H A N D L E I D I N G S I - 7 0 7 1 2 8

S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 H A N D L E I D I N G S I - 7 0 7 1 2 8 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 H A N D L E I D I N G S I - 7 0 7 1 2 8 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T

Nadere informatie

PCI USB 2.0 Card CN 029. Installatiehandleiding

PCI USB 2.0 Card CN 029. Installatiehandleiding PCI USB 2.0 Card CN 029 Installatiehandleiding Inleiding Met de Sitecom USB 2.0-adapter heeft uw pc de beschikking over vier extra USB 2.0- poorten, die dankzij een maximale overdrachtssnelheid van 480

Nadere informatie

USB 2.0 Externe HDD Behuizing 3,5" (8,89cm)

USB 2.0 Externe HDD Behuizing 3,5 (8,89cm) USB 2.0 Externe HDD Behuizing 3,5" (8,89cm) Gebruikshandleiding DA-71051 Voorwoord Gefeliciteerd met uw aanschaf van ons product! U kunt nu genieten van een nieuw opslagconcept met veiligheid en gemak.

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE USB-SLEUTEL ORANJE http://nl.yourpdfguides.com/dref/3461165

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE USB-SLEUTEL ORANJE http://nl.yourpdfguides.com/dref/3461165 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Nero AG SecurDisc Viewer

Nero AG SecurDisc Viewer Handleiding SecurDisc Nero AG SecurDisc Informatie over auteursrecht en handelsmerken De handleiding en de volledige inhoud van de handleiding worden beschermd door het auteursrecht en zijn eigendom van

Nadere informatie

QUICKSTORE PORTABLE PRO

QUICKSTORE PORTABLE PRO HNLIING QUIKSTOR PORTL PRO 1. e back-upsoftware 1.1 Installatie (Windows als voorbeeld) 1. Plaats de bijgeleverde cd met hulpprogramma s in uw cd/dvd-station. 2. Open in Windows Verkenner de map SHRKOON

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor Mac

Gebruikershandleiding voor Mac Gebruikershandleiding voor Mac Inhoud Aan de slag... 1 Het formatteerhulpprogramma voor de Mac gebruiken... 1 De FreeAgent-software installeren... 4 Stations veilig uitwerpen... 9 Uw stations beheren...

Nadere informatie

USB Tablet. Installatiegids

USB Tablet. Installatiegids USB Tablet Installatiegids Inhoudsopgave Inleiding...3 Kenmerken...3 Veiligheidsinstructies...4 Controleer de inhoud van de verpakking...4 Hoofdstuk 1: Installatie...5 Software...5 Installatieprocedure:...5

Nadere informatie

EM7047 IDE/SATA hard disk enclosure

EM7047 IDE/SATA hard disk enclosure EM7047 IDE/SATA hard disk enclosure 2 NEDERLANDS EM7047 IDE/SATA hard disk enclosure Waarschuwingen en aandachtspunten Laat reparatie altijd uitvoeren door gekwalificeerd personeel van Eminent! Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3

Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3 1. Inleiding tot de LaCie USB-sleutel 5 1.1. Inhoud verpakking 6 1.2. Minimale systeemvereisten

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG MZ-7PC128D http://nl.yourpdfguides.com/dref/4565883

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG MZ-7PC128D http://nl.yourpdfguides.com/dref/4565883 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor SAMSUNG MZ-7PC128D. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de SAMSUNG MZ-7PC128D in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

MM002 Sweex USB DVB-T Dongle. Belangrijk! Installeer eerst de driver voordat de Sweex USB DVB-T Dongle wordt aangesloten.

MM002 Sweex USB DVB-T Dongle. Belangrijk! Installeer eerst de driver voordat de Sweex USB DVB-T Dongle wordt aangesloten. MM002 Sweex USB DVB-T Dongle Inleiding Stel de Sweex USB DVB-T Dongle niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de dichte nabijheid van verwarmingselementen.

Nadere informatie

Data Racer II USB3.0. externe harddisk. Gebruiksaanwijzing

Data Racer II USB3.0. externe harddisk. Gebruiksaanwijzing Data Racer II USB3.0 externe harddisk Gebruiksaanwijzing Versie 1.0 1. Voordat u aan de slag gaat Bedankt dat u hebt gekozen voor de Prestigio Data Racer II USB3.0, een harddisk in een moderne behuizing

Nadere informatie

USB 2.0 NAAR HDMI VIDEO ADAPTER. Korte Installatiehandleiding DA-70851

USB 2.0 NAAR HDMI VIDEO ADAPTER. Korte Installatiehandleiding DA-70851 USB 2.0 NAAR HDMI VIDEO ADAPTER Korte Installatiehandleiding DA-70851 1. De Driver Installeren Opgelet: Sluit de adapter NIET op uw computer aan voordat de meegeleverde driver is geïnstalleerd. Plaats

Nadere informatie

EW1015 R3 USB naar IDE / SATA Converter

EW1015 R3 USB naar IDE / SATA Converter EW1015 R3 USB naar IDE / SATA Converter 2 NEDERLANDS EW1015 R3 - USB naar IDE / SATA Converter Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken... 2 1.2 Inhoud van de verpakking... 3 1.3 Aansluitingen

Nadere informatie

Overzicht van opties voor service en ondersteuning

Overzicht van opties voor service en ondersteuning Overzicht van opties voor service en ondersteuning QuickRestore Met Compaq QuickRestore kunt u uw systeem op elk gewenst moment terugzetten. QuickRestore biedt vijf typen opties voor terugzetten, die in

Nadere informatie

Handleiding InCD Reader

Handleiding InCD Reader Handleiding InCD Reader Nero AG Informatie over auteursrecht en handelsmerken De handleiding en de volledige inhoud van de handleiding worden beschermd door het auteursrecht en zijn eigendom van Nero AG.

Nadere informatie

HOOGSPANNINGSLIJN HOGE SNELHEID NETWERKBRUG

HOOGSPANNINGSLIJN HOGE SNELHEID NETWERKBRUG HOOGSPANNINGSLIJN HOGE SNELHEID NETWERKBRUG Snelle Installatiegids 1 Belangrijke veiligheidsinstructies Dit product is bedoeld voor aansluiting op het elecktrischeteitsnet. De volgende voorwaarschuwingen

Nadere informatie

EM1017 USB3.0 Gigabit Netwerkadapter

EM1017 USB3.0 Gigabit Netwerkadapter EM1017 USB3.0 Gigabit Netwerkadapter 2 NEDERLANDS EM1017 - USB3.0 Gigabit Netwerkadapter Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken... 2 1.2 Inhoud van de verpakking... 2 1.3 Voordat

Nadere informatie

Korte installatiehandleiding voor de datakabel DKU-5

Korte installatiehandleiding voor de datakabel DKU-5 Elektronische handleiding als uitgave bij "Nokia Handleidingen - Voorwaarden en bepalingen, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Korte installatiehandleiding voor de

Nadere informatie

2big. Professional 2disk RAID. user manual. manuel utilisateur. manual de instrucciones. gebruikershandleiding. guída utente. handbuch ユーザー マニュアル

2big. Professional 2disk RAID. user manual. manuel utilisateur. manual de instrucciones. gebruikershandleiding. guída utente. handbuch ユーザー マニュアル 2big Professional 2disk RAID user manual manuel utilisateur manual de instrucciones gebruikershandleiding guída utente handbuch ユーザー マニュアル 用 户 手 册 용자 설명서 Gebruikershandleiding Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3

Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3 1. Kennismaking met de LaCie Hard Disk 5 1.1. Inhoud van de verpakking 6 1.2. Minimum systeemvereisten

Nadere informatie

FB000011 Sweex 3 Port FireWire PCI Card FB000010 Sweex 4 Port FireWire PCI Card

FB000011 Sweex 3 Port FireWire PCI Card FB000010 Sweex 4 Port FireWire PCI Card FB000011 Sweex 3 Port FireWire PCI Card FB000010 Sweex 4 Port FireWire PCI Card Inleiding Allereerst hartelijk bedankt voor de aanschaf van de Sweex FireWire PCI Card. Deze kaart biedt je een aantal voordelen:

Nadere informatie

3,5 inch Zilver esata USB 2-Bay SATA Externe RAID Harde Schijf Behuizing

3,5 inch Zilver esata USB 2-Bay SATA Externe RAID Harde Schijf Behuizing 3,5 inch Zilver esata USB 2-Bay SATA Externe RAID Harde Schijf Behuizing Product ID: SAT3520U2ER Deze 2-Bay SATA Externe Harde Schijf Behuizing biedt de ideale externe RAID-oplossing, waarmee u twee 3,5

Nadere informatie

Deze handleiding is bedoeld voor PC-gebruikers met minimaal Pentium CPU (of compatibel) of MAC-gebruikers met minimaal PowerPC.

Deze handleiding is bedoeld voor PC-gebruikers met minimaal Pentium CPU (of compatibel) of MAC-gebruikers met minimaal PowerPC. Verkorte werkwijze eerste gebruik 1. Inleiding (1) 2. Installeren en aktiveren (2) Verwijderen oude drivers (2.1) Installatie onder Windows 98 SE / 2000 (2.2) Aktiveren onder Windows (2.3) Installatie

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SILVERCREST MD-20 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3256215

Uw gebruiksaanwijzing. SILVERCREST MD-20 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3256215 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

2 mei 2014. Remote Scan

2 mei 2014. Remote Scan 2 mei 2014 Remote Scan 2014 Electronics For Imaging. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. Inhoudsopgave 3 Inhoudsopgave...5 openen...5 Postvakken...5

Nadere informatie

Korte installatiehandleiding voor de datakabel CA-42

Korte installatiehandleiding voor de datakabel CA-42 Korte installatiehandleiding voor de datakabel CA-42 9234594 Nummer 2 Nokia, Nokia Connecting People en Pop-Port zijn gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Copyright 2005 Nokia. Alle rechten

Nadere informatie

LCD MONITOR SHARP INFORMATION DISPLAY GEBRUIKSAANWIJZING

LCD MONITOR SHARP INFORMATION DISPLAY GEBRUIKSAANWIJZING LCD MONITOR SHARP INFORMATION DISPLAY DOWNLOADER Versie 1.1 GEBRUIKSAANWIJZING Inleiding Deze software Kan controleren of er nieuwe versies zijn van de gebruikte software. Indien er een nieuwe versie is,

Nadere informatie

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing CECH-ZHD1 7020228 Compatibele hardware PlayStation 3-systeem (CECH-400x-serie) Voorzorgsmaatregelen Lees om veilig gebruik van dit product te garanderen

Nadere informatie

TOUCH DISPLAY DOWNLOADER GEBRUIKSAANWIJZING

TOUCH DISPLAY DOWNLOADER GEBRUIKSAANWIJZING LCD MONITOR TOUCH DISPLAY DOWNLOADER GEBRUIKSAANWIJZING Versie 1.0 Modellen waarop dit van toepassing is (sinds januari 2016) PN-60TW3/PN-70TW3/PN-80TC3/PN-L603W/PN-L703W/PN-L803C (De verkrijgbaarheid

Nadere informatie

Boot Camp Installatie- en configuratiegids

Boot Camp Installatie- en configuratiegids Boot Camp Installatie- en configuratiegids Inhoudsopgave 4 Inleiding 5 Benodigdheden 6 Installatie-overzicht 6 Stap 1: Controleren of er updates nodig zijn 6 Stap 2: De Boot Camp-assistent openen 6 Stap

Nadere informatie

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snelle Start Gids

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snelle Start Gids BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snelle Start Gids Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik van de ADSL Modem/Router,

Nadere informatie

Fiery Remote Scan. Fiery Remote Scan openen. Postvakken

Fiery Remote Scan. Fiery Remote Scan openen. Postvakken Fiery Remote Scan Met Fiery Remote Scan kunt u scantaken op de Fiery-server en de printer beheren vanaf een externe computer. Met Fiery Remote Scan kunt u het volgende doen: Scans starten vanaf de glasplaat

Nadere informatie

USB NAAR SERIËLE CONVERTER

USB NAAR SERIËLE CONVERTER USB NAAR SERIËLE CONVERTER Snel installatiegids Windows 2000/XP DA-70159 Stap 1: Stap 2: Stap 3: Plaats het CD-stuurprogramma van dit product in de CD-ROM. Sluit het apparaat aan op een vrije USB-poort

Nadere informatie

Graag voor gebruik lezen. Borduurwerk editing software. Installatiegids

Graag voor gebruik lezen. Borduurwerk editing software. Installatiegids Graag voor gebruik lezen Borduurwerk editing software Installatiegids Lees eerst het volgende voordat u het cdrompakket opent Hartelijk dank voor de aanschaf van deze software. Lees de onderstaande Productovereenkomst

Nadere informatie

EnVivo EZ Converter. Gebruikershandleiding

EnVivo EZ Converter. Gebruikershandleiding EnVivo EZ Converter Gebruikershandleiding op met Teknihall support: 0900 400 2001 2 INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE... 4 OPMERKINGEN... 4 FUNCTIES... 5 SPECIFICATIES... 5 SYSTEEMEISEN... 5 INHOUD VAN DE VERPAKKING

Nadere informatie

USB 2.0 Externe Behuizing 2,5" (6,35cm)

USB 2.0 Externe Behuizing 2,5 (6,35cm) USB 2.0 Externe Behuizing 2,5" (6,35cm) Gebruikshandleiding DA-71001 DA-71002 Voorwoord Gefeliciteerd met uw aanschaf van ons product! U kunt nu genieten van een nieuw opslagconcept met veiligheid en gemak.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. USB 3.0 Express Kaart

Gebruikershandleiding. USB 3.0 Express Kaart Gebruikershandleiding USB 3.0 Express Kaart op met Teknihall support: 0900 400 2001 2 INHOUD Introductie...5 Verpakkingsinhoud...5 Systeemvereisten...5 Hardware-installatie...6 USB 3.0 PCI-e Kaart installatie...6

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. DVB-T/A TV Tuner Stick

Gebruikershandleiding. DVB-T/A TV Tuner Stick Gebruikershandleiding DVB-T/A TV Tuner Stick De gesprekskosten bedragen 0,18 /minuut. 2 INHOUD 1. Beginnen... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Eigenschappen... 4 1.3 Inhoud van de Verpakking... 4 1.4 Systeemvereisten...

Nadere informatie

Belangrijke veiligheidsinstructies

Belangrijke veiligheidsinstructies 1 nl Megapixel IP Camera s Belangrijke veiligheidsinstructies Typenummers: NWC-700, NWC-800, NWC-900 Lees, volg en bewaar alle onderstaande veiligheidsvoorschriften. Neem alle waarschuwingen op het apparaat

Nadere informatie

EM1010-10/100Mbps USB Netwerkadapter

EM1010-10/100Mbps USB Netwerkadapter EM1010-10/100Mbps USB Netwerkadapter 2 NEDERLANDS EM1010-10/100Mbps USB Netwerkadapter Waarschuwingen en aandachtspunten Het openen van het product en/of de producten kan leiden tot ernstige verwondingen!

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. USB 3.0 PCI-e Kaart

Gebruikershandleiding. USB 3.0 PCI-e Kaart Gebruikershandleiding USB 3.0 PCI-e Kaart op met Teknihall support: 0900 400 2001 2 INHOUD Introductie... 5 Verpakkingsinhoud... 5 Systeemvereisten... 5 Hardware-installatie... 6 USB 3.0 PCI-e Kaart installatie...

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Hardware Installatie. PU013 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card

Nederlandse versie. Inleiding. Hardware Installatie. PU013 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card PU013 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card Inleiding Stel de PU013 niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de dichte nabijheid van verwarmingselementen.

Nadere informatie

(2) Handleiding Computer Configuratie voor USB ADSL modem

(2) Handleiding Computer Configuratie voor USB ADSL modem (2) Handleiding Computer Configuratie voor USB ADSL modem Raadpleeg eerst de Quick-Start Guide voor het installeren van uw DSL-aansluiting voordat u deze handleiding leest. Versie 30-08-02 Handleiding

Nadere informatie

Quickstart KPN USB-modem. Handleiding

Quickstart KPN USB-modem. Handleiding Quickstart KPN USB-modem Handleiding Inleiding De KPN USB-modem is een 3G multimode modem in USB-stick formaat, geschikt voor GSM-, GPRS-, EDGE-, UMTS en/of HSDPA-netwerken. De modem kan dankzij de USB-interface

Nadere informatie

Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Algemene voorzorgsmaatregelen voor gebruik 3

Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Algemene voorzorgsmaatregelen voor gebruik 3 Hi-Speed USB 2.0 Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Algemene voorzorgsmaatregelen voor gebruik 3 1. Kennismaking met de LaCie Mobile harddrive 5 1.1. Minimale systeemvereisten

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC

Uw gebruiksaanwijzing. HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP

Nadere informatie

Handleiding voor aansluitingen

Handleiding voor aansluitingen Pagina 1 van 6 Handleiding voor aansluitingen Windows-instructies voor een lokaal aangesloten printer Opmerking: Wanneer u een lokaal aangesloten printer installeert en het besturingssysteem niet wordt

Nadere informatie

N150 draadloze micro-usbadapter

N150 draadloze micro-usbadapter N150 draadloze micro-usbadapter WNA1000M installatiehandleiding In deze handleiding wordt de Express-installatie met de NETGEAR Smart Wizard en de installatie van Windows standalone stuurprogramma's uitgelegd.

Nadere informatie

NOKIA PC SUITE 5.1 QUICK GUIDE VOOR. ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.)

NOKIA PC SUITE 5.1 QUICK GUIDE VOOR. ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) QUICK GUIDE VOOR NOKIA PC SUITE 5.1 Copyright 2003 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Elektronische handleiding als uitgave bij "Nokia Handleidingen - Voorwaarden en bepalingen, 7 juni 1998" ( Nokia User

Nadere informatie

Nieuw toegevoegd: Uitleg driver (her) installeren nadat Windows Vista en Windows 7 automatisch de driver heeft geüpdatet.

Nieuw toegevoegd: Uitleg driver (her) installeren nadat Windows Vista en Windows 7 automatisch de driver heeft geüpdatet. Bij voorkeur de Sweex CD005 gebruiken bij de communicatie tussen Autokon voor Windows en Uw elektronische systeem. Hier komen bijna geen problemen mee voor als U de handleiding goed opvolgt. Nieuw toegevoegd:

Nadere informatie

KORTE HANDLEIDING VOOR. de installatie van Nokia Connectivity Cable Drivers

KORTE HANDLEIDING VOOR. de installatie van Nokia Connectivity Cable Drivers KORTE HANDLEIDING VOOR de installatie van Nokia Connectivity Cable Drivers Inhoudsopgave 1. Inleiding...1 2. Vereisten...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers installeren...2 3.1 Vóór de installatie...2

Nadere informatie

Handleiding Nero ImageDrive

Handleiding Nero ImageDrive Handleiding Nero ImageDrive Nero AG Informatie over copyright en handelsmerken De handleiding van Nero ImageDrive en de volledige inhoud van de handleiding zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn eigendom

Nadere informatie

HULPPROGRAMMA VOOR INSTELLINGEN AANRAAKSCHERM

HULPPROGRAMMA VOOR INSTELLINGEN AANRAAKSCHERM LCD MONITOR HULPPROGRAMMA VOOR INSTELLINGEN AANRAAKSCHERM Versie 2.0 GEBRUIKSAANWIJZING Modellen waarop dit van toepassing is (sinds januari 2016) PN-60TA3/PN-60TB3/PN-60TW3/PN-70TA3/PN-70TB3/PN-70TW3/PN-80TC3/

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Inhoud van de doos... 5 1.2. Minimale systeemvereisten... 5 1.3. Aanzichten van de drive... 6 1.3.1. Vooraanzicht... 6

Nadere informatie

HANDLEIDING DRIVELINK DRIVELINK

HANDLEIDING DRIVELINK DRIVELINK HNLEIING RIVELINK RIVELINK XX Inhoudsopgave 1. Eigenschappen 1 2. Onderdelen en accessoires 1 3. Het apparaat in een oogopslag 2 4. e hardware installeren 3 5. e software installeren 4 6. e back-upsoftware

Nadere informatie

WC053 - Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0

WC053 - Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0 WC053 - Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0 Inleiding Stel de Sweex Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0 niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de dichte

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Secure Backup Installatiehandleiding Handelsmerken en auteursrechten Handelsmerken Windows is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. Alle anderen

Nadere informatie

EW7016 R1 USB 3.0 naar IDE / SATA Converter

EW7016 R1 USB 3.0 naar IDE / SATA Converter EW7016 R1 USB 3.0 naar IDE / SATA Converter EW7016 R1 - USB 3.0 naar IDE / SATA Converter 2 NEDERLANDS Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken... 2 1.2 Inhoud van de verpakking...

Nadere informatie

DRAADLOZE 300N DUAL BAND USB 2.0-ADAPTER

DRAADLOZE 300N DUAL BAND USB 2.0-ADAPTER DRAADLOZE 300N DUAL BAND USB 2.0-ADAPTER Beknopte installatiegids DN-70550 Inhoudsopgave Inhoud verpakking... Pagina 1 Netwerkadapter installatie... Pagina 2 Verbinding maken met het draadloze toegangspunt...

Nadere informatie

Startersgids. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Startersgids. Nero BackItUp. Ahead Software AG Startersgids Nero BackItUp Ahead Software AG Informatie over copyright en handelsmerken De gebruikershandleiding bij Nero BackItUp en de inhoud hiervan zijn beschermd door midddel van copyright en zijn

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SHARP AL-1633/1644 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1289396

Uw gebruiksaanwijzing. SHARP AL-1633/1644 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1289396 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

GTX-4 TEXTIELPRINTER Instructiehandleiding voor Macintosh

GTX-4 TEXTIELPRINTER Instructiehandleiding voor Macintosh GTX-4 TEXTIELPRINTER Instructiehandleiding voor Macintosh Zorg ervoor dat deze handleiding wordt gelezen voorafgaand aan het gebruik van dit product. Houd deze handleiding op een veilige plaats voor toekomstig

Nadere informatie

Boot Camp Installatie- en

Boot Camp Installatie- en Boot Camp Installatie- en configuratiegids Inhoudsopgave 3 Inleiding 4 Benodigdheden 4 Installatie-overzicht 4 Stap 1: De Boot Camp-assistent starten 4 Stap 2: Windows installeren 4 Stap 3: De Boot Camp-besturingsbestanden

Nadere informatie

EW7016 - USB 3.0 naar IDE / SATA Converter

EW7016 - USB 3.0 naar IDE / SATA Converter EW7016 - USB 3.0 naar IDE / SATA Converter 2 NEDERLANDS EW7016 - USB 3.0 naar IDE / SATA Converter Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken... 2 1.2 Inhoud van de verpakking... 3 2.0

Nadere informatie

Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Windows)

Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Windows) Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Windows) Inhoudsopgave Installeren van het stuurprogramma... Pagina 1 Verwijderen van het stuurprogramma... Pagina 3 Problemen

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Hardware installatie. LC201 Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps

Nederlandse versie. Inleiding. Hardware installatie. LC201 Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps LC201 Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps Inleiding Stel de Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het product niet in direct zonlicht of in de dichte

Nadere informatie

Stel de Trevler module niet bloot aan water of andere vloeibare substanties om gevaar voor u en schade aan het apparaat te voorkomen.

Stel de Trevler module niet bloot aan water of andere vloeibare substanties om gevaar voor u en schade aan het apparaat te voorkomen. Handleiding WAARSCHUWING Stel de Trevler module niet bloot aan water of andere vloeibare substanties om gevaar voor u en schade aan het apparaat te voorkomen. Open de behuizing van uw Trevler nooit, om

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1. Minimum systeemvereisten... 6 1.2. Inhoud van de verpakking... 7 1.3. Aanzichten van de drive... 8 1.4. Kabels en aansluitstukken...

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. MEDION E82723 MD

Uw gebruiksaanwijzing. MEDION E82723 MD U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor MEDION E82723 MD 90136. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de MEDION E82723 MD 90136 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie