Inhoudsopgave. LaCie Biggest S2S Gebruikershandleiding. Inhoudsopgave pagina

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. LaCie Biggest S2S Gebruikershandleiding. Inhoudsopgave pagina"

Transcriptie

1 Gebruikershandleiding Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave Voorwoord 4 Gezondheids- en veiligheidsvoorzorgen 5 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 5 1. Inleiding Wat de LaCie Biggest S2S te bieden heeft: 7 2. Uw Biggest S2S Minimumsysteemvereisten Inhoud verpakking Aanzichten van de drive Vooraanzicht Achteraanzicht Kabels en aansluitstukken Seriële ATA II en esata Uw LaCie Biggest S2S installeren Opslagbeleid Vereisten voor installatie De PCI-X/PCI-Express-kaart en -driver installeren De Biggest S2S installeren De Biggest S2S diskdrives installeren Windows-gebruikers Mac-gebruikers De LaCie Biggest S2S Manager installeren Windows-gebruikers Mac-gebruikers Uw LaCie Biggest S2S gebruiken De LaCie Biggest S2S Manager gebruiken Windows Mac OS X Biggest S2S Manager opstartvolgorde (Mac OS X) Persoonlijk wachtwoord aanmaken Een blik op het statusvenster van de LaCie Biggest S2S Een blik op de configuratiemodus van de LaCie Biggest S2S Basisconfiguratiemodus Configureren als JBOD (bypass) Configureren als Safe Configureren als Fast Configureren als Big Configureren als Safe + Big Configureren als Safe + Fast 38

2 Gebruikershandleiding Inhoudsopgave pagina Geavanceerde configuratiemodus Een blik op de geavanceerde configuratiemodus Onderdelen van de geavanceerde configuratiemodus Werkbalkknoppen Opdrachtknoppen Meerdere volumes configureren Configuratiebestanden beheren Een configuratiebestand importeren Een configuratiebestand opslaan Een geconfigureerd volume partitioneren Windows-gebruikers Geconfigureerd volume partitioneren - Mac OS X Configuratiebestanden beheren Een bestand importeren Een bestand exporteren Clientverbinding met de Daemon beheren notificatie notificatie installeren Een notificatie ontvangen Uw Biggest S2S onderhouden Een drive verwijderen/vervangen Nieuwe Firmware installeren (upgrade) Rebuild van Safe-volume configureren Het LaCie Biggest S2S-opslagapparaat in de gaten houden De drive-status controleren De temperatuur controleren LED s op voorpaneel van LaCie Biggest S2S Technische tips Beschikbare opslagcapaciteit Bestandsysteemindelingen Mac-gebruikers Windows-gebruikers Seriële ATA II Vraag en antwoord Host-support port-multiplier-opties RAID en Biggest S2S opslagbeleid begrijpen RAID RAID RAID JBOD Problemen oplossen LED s en ventilator 70

3 Gebruikershandleiding Inhoudsopgave pagina Verbinding LaCie Biggest S2S met LaCie SATA PCI-X/PCI-Express-kaart Eventlog bekijken Contact opnemen met de klantenservice Voordat u contact opneemt met de technische dienst Contactgegevens van technische dienst van LaCie Garantie 75

4 Gebruikershandleiding Voorwoord pagina Voorwoord Copyrights Copyright 2005 LaCie. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van LaCie worden verveelvoudigd, opgeslagen in een gegevenssysteem of worden overgedragen in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier. Handelsmerken Apple, Mac, Macintosh en FireWire zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Computer, Inc. Microsoft, Windows NT, Windows 98, Windows 98 SE, Windows 2000, Windows Millennium Edition en Windows XP zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Sony en ilink zijn gedeponeerde handelsmerken van Sony Electronics. De overige handelsmerken die in deze handleiding worden genoemd, zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. Wijzigingen Het materiaal in dit document dient uitsluitend ter informatie en kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Hoewel bij de voorbereiding van dit document redelijkerwijs alles in het werk is gesteld om de nauwkeurigheid ervan te waarborgen, aanvaardt LaCie geen aansprakelijkheid voor gevolgen van fouten of weglatingen in dit document of gevolgen van het gebruik van de hierin opgenomen informatie. LaCie behoudt zich het recht voor om wijzigingen of revisies in het ontwerp of de handleiding van het product aan te brengen, zonder voorbehoud en zonder de verplichting om iemand van dergelijke revisies en wijzigingen op de hoogte te stellen. LaCie Biggest S2S Getest op conformiteit met de FCC-normen VOOR THUIS- OF KANTOORGEBRUIK FCC-verklaring Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Voor de bediening gelden de volgende voorwaarden: 1. De apparaten mogen geen schadelijke storingen veroorzaken 2. De apparaten moeten bestand zijn tegen storingen die ze opvangen, met inbegrip van storing die een ongewenste werking kan veroorzaken OPMERKING: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de kenmerken en beperkingen van een digitaal apparaat van Klasse B, overeenkomstig Deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn bedoeld om te voorzien in redelijkerwijs adequate bescherming tegen schadelijke storing bij een installatie in een niet-commerciële omgeving. De apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen. Wanneer de apparatuur niet volgens de gebruikershandleiding geïnstalleerd en gebruikt wordt, kan schadelijke interferentie ontstaan met radiocommunicatie. De garantie dat er geen storing bij een bepaalde installatie zal optreden, kan echter niet worden gegeven. Wanneer de apparatuur de ontvangst van radio of televisie stoort (dit kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en aan te schakelen) wordt u verzocht de storing te verhelpen door één van de volgende maatregelen te treffen: Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze. Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger. Sluit de apparatuur aan op een wandcon- tactdoos in een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten. Raadpleeg uw dealer of een erkende radio- en televisiemonteur voor hulp. Wijzigingen in dit product die niet zijn goedgekeurd door LaCie kunnen ertoe leiden dat het niet voldoet aan de voorschriften van FCC & Industry Canada en zorgen ervoor dat de bevoegdheid van de gebruiker om deze apparatuur te bedienen komt te vervallen. Verklaring van conformiteit voor Canada Dit digitale apparaat van klasse B voldoet aan de Canadese norm ICES-003. Verklaring van CE-certificering van de fabrikant Wij, LaCie, verklaren plechtig dat dit product aan de volgende Europese normen voldoet: Klasse B EN :2003, EN55022: 1998, EN55024:1998 +A1, EN : 2000, EN :2001 Onder verwijzing naar de volgende condities: Laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG EMC-richtlijn 89/336/EEG Dit symbool op het product of op de verpakking geeft aan dat dit product niet als huishoudelijke afval mag worden weggegooid. Het is uw verantwoordelijkheid om de apparatuur die u wegwerpt over te dragen aan een inzamelpunt voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur. Afzonderlijke inzameling en recycling van als afval afgevoerde apparatuur draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en zorgt ervoor dat de apparatuur wordt verwerkt op een manier waarbij de volksgezond-

5 Gebruikershandleiding Voorwoord pagina heid en het milieu worden beschermd. Neem contact op met de gemeentereinigingsdienst voor informatie over recyclingsafgiftepunten voor uw apparatuur. LET OP:Wijzigingen die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd, kunnen de toestemming voor het gebruik van deze apparatuur ongeldig maken. LET OP: Een afgeschermd netsnoer is vereist om aan de emissielimieten van het FCC te voldoen en tevens om storing in de nabije radio- en televisieontvangst te voorkomen. Het is van wezenlijk belang dat alleen het meegeleverde netsnoer wordt gebruikt. Gezondheids- en veiligheidsvoorzorgen Alleen bevoegde personen mogen onderhoud uitvoeren aan dit apparaat. Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door en volg de juiste procedure bij het configureren van het apparaat. Maak de LaCie Biggest S2S niet open en probeer het apparaat niet te demonteren of aan te passen. Breng nooit metalen voorwerpen in de drive om het risico van elektrische schokken, brand, kortsluiting of gevaarlijke emissies te vermijden. De LaCie Biggest S2S bevat geen onderdelen waarop de gebruiker onderhoud kan uitvoeren. Als er sprake lijkt te zijn van een storing, laat het apparaat dan nakijken door gekwalificeerd LaCie-servicepersoneel. Stel het apparaat nooit bloot aan regen en gebruik het nooit in de buurt van water of onder vochtige of natte omstandigheden. Plaats nooit voorwerpen die zijn gevuld met vloeistof op de LaCie Biggest S2S, aangezien deze vloeistof in het apparaat terecht kan komen. Wanneer u dit wel doet, neemt de kans op elektrische schokken, kortsluiting, brand of lichamelijk letsel toe. Zorg ervoor dat de computer en de LaCie Biggest S2S elektrisch zijn geaard. Als de apparaten niet zijn geaard, bestaat er een verhoogde kans op een elektrische schok. Voedingsvereisten V, 4-2 A, Hz, (fluctuaties van voedingsspanning mogen niet groter zijn dan ± 10% van de nominale, transiënte overspanning volgens overspanningscategorie II). Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik Stel de LaCie Biggest S2S niet bloot aan temperaturen buiten het bereik omgeving plaatst die te koud of te vochtig is, kan het apparaat beschadigd raken. van 0 C tot 35 C. Bovendien moet de Nominale koeling voor hoogten tot 2000 luchtvochtigheid bij gebruik binnen het meter. bereik van 5 tot 80%, zonder condensvorming, liggen en de luchtvochtigheid Trek altijd het netsnoer van de LaCie bij opslag binnen het bereik van 10% tot 90%, zonder condensvorming. Als u zich hier niet aan houdt, kan de LaCie Biggest S2S beschadigingen oplopen of kan de behuizing vervormd raken. Plaats de LaCie Biggest S2S niet in de buurt van Biggest S2S uit het stopcontact als er kans is op blikseminslag of als het apparaat gedurende langere tijd niet zal worden gebruikt. Anders is er een verhoogd risico van elektrische schokken, kortsluiting of brand. een warmtebron en stel het apparaat niet bloot aan zonlicht (ook niet achter glas). Gebruik uitsluitend de voeding die met Ook als u de LaCie Biggest S2S in een het apparaat wordt meegeleverd. Gebruik de LaCie Biggest S2S niet in de buurt van andere elektrische apparaten, zoals televisietoestellen, radio s of luidsprekers. Als u dat wel doet, ontstaat er mogelijk interferentie die de werking van de andere producten negatief beïnvloedt. Stel de LaCie Biggest S2S niet op in de buurt van bronnen van magnetische interferentie, zoals computerschermen, televisietoestellen of luidsprekers. Magnetische interferentie kan de werking en stabiliteit van de LaCie Biggest S2S negatief beïnvloeden.

6 Gebruikershandleiding Voorwoord pagina Plaats geen zware voorwerpen boven op de LaCie Biggest S2S en oefen geen overmatige kracht uit op het apparaat. Oefen nooit overmatige kracht uit op de LaCie Biggest S2S. Als u een probleem ontdekt, raadpleegt u het hoofdstuk Problemen oplossen in deze handleiding. Bescherm de LaCie Biggest S2S tegen overmatige blootstelling aan stof tijdens het gebruik of de opslag. In het apparaat kan zich stof ophopen, waardoor het risico van beschadiging of slechte werking toeneemt. Gebruik nooit benzeen, verfverdunner, reinigingsmiddelen of andere chemische producten voor het reinigen van de buitenkant van de LaCie Biggest S2S. Door dergelijke producten verkleurt de behuizing en raakt deze vervormd. Gebruik in plaats daarvan een zachte, droge doek om het apparaat schoon te vegen. Probeer niet om een harddisk te verwijderen uit een drive bay. Als een harddisk wordt verwijderd door iemand anders dan een bevoegde medewerker van de technische dienst van LaCie wordt de garantie ongeldig. LET OP: Wijzigingen die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd, kunnen de toestemming voor het gebruik van deze apparatuur ongeldig maken. Belangrijke informatie: Elk verlies en elke beschadiging of vernietiging van gegevens tijdens het gebruik van een drive van LaCie is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker en LaCie kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor het terughalen of herstellen van deze gegevens. Om het verlies van uw gegevens te voorkomen, adviseert LaCie dringend TWEE exemplaren van uw gegevens te bewaren, de ene bijvoorbeeld op uw externe harde schijf en de andere op uw interne harde schijf, een andere externe harde schijf of op enig ander verwisselbaar opslagmedium, zoals een cd, dvd of tape. LaCie biedt een complete lijn van cd-, dvd- en tapedrives, en als u meer informatie wilt over het maken van back-ups, kunt u het verslag van LaCie over back-upmethoden en -technologieën raadplegen.

7 Gebruikershandleiding Inleiding pagina 1. Inleiding Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe LaCie Biggest S2S! Dit uiterst krachtige, buitengewoon flexibele RAIDsubsysteem (Redundant Array of Independent/Inexpensive Disks) is bij uitstek geschikt voor integratie met databases, beeldbewerkingssystemen en - en webservers. RAID-technologie vormt een van de beste manieren om uw gegevens te beschermen, waarbij een grotere gegevensintegriteit en een ruimere beschikbaarheid zijn gewaarborgd dan bij standaardopslag via harddisks. Doordat een RAID-systeem in staat is om specifieke foutdetectie en redundante informatie te bieden voor het herstellen van het origineel bij uitval van een disk, vormt het een ideaal middel om waardevolle gegevens te beschermen en tegelijkertijd de prestaties te stroomlijnen. De LaCie Biggest S2S vormt de ultieme benadering van een flexibele RAID-oplossing dankzij het vermogen om uiteenlopende RAID-niveaus te beheren (0, 1, 0+1 en JBOD) Wat de LaCie Biggest S2S te bieden heeft: Ondersteunt krachtige RAID 0, 1, 0+1 en JBOD Het nieuwste in seriële ATA (SATA) technologie Eenvoudige installatie op pc of Mac

8 Gebruikershandleiding Uw Biggest S2S pagina 2. Uw Biggest S2S 2.1. Minimumsysteemvereisten Hardware Windows Equivalent van een Intel PIII 500 MHz of sneller Cd-rom-station Minimaal 64 MB RAM 250 MB vrije ruimte op harddisk Super VGA (800 x 600) of hogere resolutie met 256 kleuren Muis of compatibel aanwijsapparaat Externe SATA-kabelverbinding tussen de LaCie Biggest S2S LaCie SATA II 3 Gb/sec PCI-X-kaart 4E of PCI-Express-kaart (meegeleverd) Mac: Een Mac G4 500 MHz of sneller Cd-rom-station Minimaal 64 MB RAM 250 MB vrije ruimte op harddisk Super VGA (800 x 600) of hogere resolutie met 256 kleuren Muis of compatibel aanwijsapparaat Externe SATA-kabelverbinding tussen de LaCie Biggest S2S LaCie SATA II 3 Gb/sec PCI-X-kaart 4E of PCI-Express-kaart (meegeleverd) Software Windows Microsoft Windows 2000, Windows XP of Windows Server 2003 OS met de nieuwste Service Pack geïnstalleerd LaCie Biggest S2S cd met hulpprogramma s (meegeleverd) LaCie SATA II 3 Gb/sec PCI-X-kaart 4E of PCI-Expresskaart cd (meegeleverd) Mac: Mac OS met de nieuwste serie patches geïnstalleerd LaCie Biggest S2S cd met hulpprogramma s (meegeleverd) LaCie SATA II 3 Gb/sec PCI-X-kaart 4E of PCI-Expresskaart cd (meegeleverd)

9 Gebruikershandleiding Uw Biggest S2S pagina 2.2. Inhoud verpakking In de doos met uw LaCie Biggest S2S dient het volgende aanwezig te zijn: 1 LaCie Biggest S2S RAID-systeemtoren met 5 drive bays inclusief harddisks Accessoires in doos Biggest User s Manual S2S Utilities 2 SATA 3 Gb/sec externe kabel (2 meter) 3 LaCie Biggest S2S cd-rom met hulpprogramma s (inclusief gebruikershandleiding, beknopte installatiegids, opslagmanager en Firmware) 4 LaCie Biggest S2S Quick Install Guide 5 4 Beknopte installatiehandleiding van LaCie Biggest S2S (gedrukte versie) 5 Netsnoer Inhoud doos van PCI-X- of PCI-Express-kaart 6 LaCie SATA II 3 Gb/sec PCI-X-kaart 4E of PCI-Express-kaart LaCie SATA II 3Gb/s PCI-X Card 4E Quick Install Guide SATA II 3Gb/s User s Manual PCI-X Card 4E 7 Cd-rom bij PC-kaart, met gebruikershandleiding, beknopte installatiehandleiding en stuurprogramma s 8 Beknopte installatiehandleiding van PCI-kaart (gedrukte versie) Belangrijke informatie: Bewaar de verpakking. Als het product moet worden gerepareerd of onderhouden, moet dit in de oorspronkelijke verpakking worden teruggestuurd. Wanneer een afzonderlijke disk reparatie of onderhoud nodig heeft, raadpleegt u hoofdstuk 5.1. Een drive verwijderen/vervangen

10 Uw Biggest S2S Gebruikershandleiding pagina Aanzichten van de drive Vooraanzicht 1 Drive bays - Elke drive bay kan een één inch hoge 3,5-inch Parallel ATA/IDE-diskdrive bevatten Diskstatuslampje - Naast elke drive, blauwe LED = disk niet herkend, groene LED = disk herkend Activiteitslampje van disk - Knipperende groene LED 1 4 Host LED-lampje - Geeft verbinding met de host aan 5!-LED - Geeft een fout aan OK-LED - Geeft aan dat er geen problemen zijn gevonden Technische opmerking: Zie Hoofdstuk 8 LED s op voorpaneel van LaCie Biggest S2S voor meer informatie over deze LED s.

11 Uw Biggest S2S Gebruikershandleiding pagina Achteraanzicht 1 Externe SATA II 3 Gb/sec poort 2 Stroomschakelaar 3 Aansluitstuk voor voeding 4 Ventilatorvoeding 5 5 Ventilatorbehuizing LET OP: Voorkom oververhitting en installeer de LaCie Biggest S2S op een goed geventileerde plaats, op zodanige wijze dat de luchtstroom tussen de controllerchips voldoende sterk is. Zorg er tevens voor dat de ventilator niet is geblokkeerd. Omgevingsvereisten: Temperature (Temperatuur): 0 tot 35 C Luchtvochtigheid bij gebruik: 20 tot 80%, zonder condensvorming Luchtvochtigheid tijdens opslag: 10 tot 90%, zonder condensvorming

12 Uw Biggest S2S Gebruikershandleiding pagina Kabels en aansluitstukken Seriële ATA II en esata Uw LaCie Biggest S2S maakt gebruik van het nieuwste op het gebied van SATA-technologie en biedt overdrachtsnelheden tot wel 3 Gb/sec. De Biggest S2S is voorzien van esata-poorten en vereist het gebruik van een externe SATAkabel (meegeleverd). SATA-technologie is oorspronkelijk ontwikkeld om als een interne interface te fungeren om zo interne verbindingen te verbeteren. Snel daarna werd esata, oftewel externe SATA, ontwikkeld, waarmee het mogelijk werd om afgeschermde kabels buiten de pc te gebruiken. esata-technologie is ontwikkeld voor stevigheid en duurzaamheid. esata-aansluitstukken hebben geen L - vormig ontwerp zoals andere SATA-aansluitstukken hebben. Bovendien zijn de geleiders verticaal afwijkend en kleiner om te voorkomen dat er onbeschermde interne kabels worden gebruikt bij externe toepassingen. esata-kabels en -aansluitstukken Dit zijn de kabels en aansluitstukken die worden gebruikt om seriële ATA-drives aan te sluiten op uw computer. Seriële ATA-poort Technische opmerking: De Biggest S2S werkt alleen met een LaCie SATA-kaart, waarbij een esatakabel moet worden gebruikt. Seriële ATA-kabel Technische opmerking: De prestaties kunnen van Mac tot Mac en van pc tot pc uiteenlopen; de behaalde prestaties hangen ook af van de poort die wordt gebruikt: PCI-X of PCI-Express.

13 Uw Biggest S2S installeren Gebruikershandleiding pagina Uw LaCie Biggest S2S installeren In dit hoofdstuk komen de installatie en configuratie van uw LaCie Biggest S2S aan bod. Dit is een relatief eenvoudig proces, dat uit de volgende vijf stappen bestaat: Stap Opslagbeleid - Termen die u moet kennen voordat u het opslagapparaat configureert. De termen vertegenwoordigen de configuratiemogelijkheden van de LaCie Biggest S2S. Pagina 14 Stap Vereisten voor installatie - Wat u nodig hebt om de LaCie Biggest S2S te installeren. Pagina 16 Stap 3 Stap 4 Stap De PCI-X/PCI-Express-kaart en -driver installeren - Om de LaCie Biggest S2S Manager te kunnen gebruiken, moet u eerst de LaCie SATA II 3 Gb/sec PCI 4E-kaart of PCI-Express-kaart met bijbehorende driver installeren. Hierdoor wordt een software- en hardwarematige verbinding gemaakt tussen de pc en de LaCie Biggest S2S Installeer de LaCie Biggest S2S diskdrives - In de Lacie Biggest S2S-doos zitten vijf configureerbare diskdrives Installeer de LaCie Biggest S2S Manager - Het LaCie Biggest S2S Manager hulpprogramma configureert en controleert het LaCie Biggest S2S opslagapparaat. Pagina 16 Pagina 17 Pagina 17

14 Uw Biggest S2S installeren Gebruikershandleiding pagina Opslagbeleid Neem even de tijd om de volgende termen te bestuderen voordat u de LaCie Biggest S2S Manager gebruikt om het opslagapparaat te configureren. De termen vertegenwoordigen de configuratiemogelijkheden voor de LaCie Biggest S2S of opslagbeleidmogelijkheden voor het mappen van de fysieke naar de virtuele schijven. Tijdens het configuratieproces maakt u hieruit een keuze. De keuze die u maakt, is belangrijk en is van invloed op hoe u het opslagapparaat kunt gebruiken. JBOD Safe Fast Big Safe+Big Safe+Fast Een opslagbeleidconfiguratie waarbij de host-pc rechtstreeks toegang tot een fysieke diskdrive wordt verleend. Bij JBOD ( just a bunch of disks ) is het aantal beschikbare drives gelijk aan het aantal fysieke drives. JBOD wordt ook de bypass-modus genoemd omdat de host de LaCie virtualisatie-engine omzeilt om rechtstreeks toegang te hebben tot de disk. Een opslagbeleidconfiguratie waarbij alle gegevens in tweevoud op afzonderlijke disks worden opgeslagen ten behoeve van gegevensbescherming in geval van een disk-storing. Ten minste twee drives spiegelen elkaar voortdurend, op dezelfde manier als RAID 1. Er wordt elke keer naar twee disks weggeschreven. Safe biedt het hoogste niveau van gegevensbescherming, maar halveert de opslagruimte, aangezien alle gegevens twee keer moeten worden opgeslagen. Om het Safe-opslagbeleid te implementeren, maakt de basisconfiguratie twee volumes aan. Elk volume bestaat uit twee harddrives die elkaar spiegelen. De overblijvende harddrive wordt gespecificeerd als een Hot Spare voor beide volumes. Een opslagbeleidconfiguratie waarbij de I/O-verwerking gelijkmatig wordt verdeeld over alle disks met een methode die striping wordt genoemd, net als bij RAID 0 gebeurt. Fast biedt de beste prestaties wat betreft snelheid maar biedt geen gegevensredundantie. Dankzij striping wordt de opslagsnelheid verhoogd door een aantal diskdrives in parallelschakeling te gebruiken. Elk gegevensdeel wordt in segmenten verdeeld die gelijktijdig naar verschillende schijven worden weggeschreven.. Striping verhoogt de prestaties maar niet de betrouwbaarheid omdat er geen manier is om gegevens op een eventueel defecte drive terug te krijgen of te reconstrueren. Controleer de website van LaCie voor updates van de gebruikershandleiding met daarin informatie over productupdates. Een opslagbeleidconfiguratie waarbij meerdere fysieke drives worden samengenomen (geconcateneerd) en worden behandeld als één groot volume. Big biedt de grootst mogelijke opslagruimte maar geen extra prestaties of gegevensredundantie. Met deze configuratie kunt u de omvang van het logische volume groter maken dan de capaciteit van afzonderlijke drives. De basisconfiguratiemodus implementeert het Big-opslagbeleid door alle harde schijven te bundelen tot één enkel volume. Een opslagbeleidconfiguratie waarbij één helft van de beschikbare opslagruimte wordt geconcateneerd. De andere helft spiegelt de eerste helft ten behoeve van volledige gegevensredundantie. De Safe + Big opslagbeleidconfiguratie spiegelt de geconcateneerde disks om een volume te maken dat uit vier diskdrives bestaat. De basisconfiguratiemodus wijst de resterende harde schijf aan als een Hot Spare. Een volumeconfiguratie waarbij een array van stripes wordt aangemaakt. Elke stripe bestaat uit twee gespiegelde drives. Safe + Fast biedt de I/O-belastingverdeling van striping en de extra betrouwbaarheid van gespiegelde gegevens, net als bij RAID 1+0. Bij het Safe + Fast opslagbeleid worden de gegevens weggeschreven naar gespiegelde disks in een striped format om een volume te maken die uit vier diskdrives bestaat. De basisconfiguratiemodus wijst de resterende harde schijf aan als de Hot Spare.

15 Uw Biggest S2S installeren Gebruikershandleiding pagina 15 Hot Spare Volume Daemon Eén of meer diskdrives worden niet gebruikt tijdens normaal gebruik en worden geconfigureerd als reserve-drive(s). Bij een storing in een actieve drive in een Safe-volume worden de gegevens op de resterende disk gekopieerd op de Hot Spare om weer redundantie te krijgen. Alle Safe-volumes kunnen een aangewezen Hot Spare hebben (Safe, Safe+Fast en Safe+Big). Een virtuele of logische disk bestaande uit één of meer fysieke disks. Als u eenmaal een volume hebt aangemaakt, gebruikt en handhaaft het besturingssysteem het volume alsof het een enkele fysieke disk was. Hierdoor kan de software beperkingen ondervangen die fysieke diskdrives met zich meebrengen. Onderdeel van de Biggest S2S Manager en verantwoordelijk voor het volgen van de status en rebuilds van Safe-volume. Zie Clientverbinding met de Daemon beheren voor meer informatie over de daemon. Belangrijke informatie: Uw LaCie Biggest S2S wordt vooraf geconfigureerd in Fast-modus, vergelijkbaar met RAID 0. Voor meer informatie over RAIDniveaus, zie hoofdstuk 9, RAID en Biggest S2S opslagbeleid begrijpen. Belangrijke informatie: De disks die bij de La- Cie Biggest S2S worden geleverd zijn geformatteerd als HFS+. De drives moeten opnieuw worden geformatteerd om ze te kunnen gebruiken onder Windows-besturingsprogramma s of voor gebruik onder verschillende besturingssystemen op Mac en pc. Raadpleeg voor meer informatie paragraaf 8.2. Bestandsysteemindelingen Belangrijke informatie: De geavanceerde configuratiemodus breidt het toegestane aantal aangemaakte volumes uit tot vijf drives. De prestaties zijn in dit geval vergelijkbaar met die van een volume met vier drives. Zie daarnaast de opmerking op de volgende pagina over de partitiebeperking voor Windows-gebruikers.

16 Uw Biggest S2S installeren Gebruikershandleiding pagina 16 Om de LaCie Biggest S2S Manager te kunnen gebruiken, moet u eerst de LaCie SATA II-kaart en bijbehorende driver installeren. Hierdoor wordt een software- en hardwarematige verbinding gemaakt tussen de pc en de LaCie Biggest S2S Vereisten voor installatie Mac G4 500 MHz of sneller met Mac OS X met de nieuwste serie patches geïnstalleerd. Pc met Microsoft Windows 2000, Windows XP of Windows Server 2003 OS met de nieuwste service pack geïnstalleerd 64 MB RAM, 250 MB vrije ruimte op harddisk Externe SATA-kabelverbinding tussen het LaCie Biggest S2S opslagapparaat en de PC De LaCie Biggest S2S installatie-cd 3.3. De PCI-X/PCI-Express-kaart en -driver installeren Zie de beknopte installatiegids van uw LaCie SATA-kaart die op de cd bij uw LaCie SATA II-kaart staat voor informatie over het installeren van de kaart. Houd de LaCie-website in de gaten voor bijgewerkte software en handleidingen:

17 Uw Biggest S2S installeren Gebruikershandleiding pagina De Biggest S2S installeren 1. Schakel de host-pc uit Sluit de externe seriële ATA-kabel aan op het externe SATA-aansluitstuk van uw hostcomputer. De connector kan uitsluitend op één manier worden aangesloten. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de LaCie Biggest S2S. De LaCie Biggest S2S ondersteunt vijf drives, die zich bij levering binnen in het apparaat bevinden. Probeer niet om de drive zelf te vervangen als deze defect is, anders vervalt de garantie. Neem contact op met uw leverancier. Sluit de stroomkabel aan op de LaCie Biggest S2S en het juiste stopcontact (wisselstroom). Zet de LaCie Biggest S2S vervolgens aan met de schakelaar op het achterpaneel. Zet de hostcomputer aan en installeer de Configuration User Interface-software die op de meegeleverde cd staat De standaardconfiguratie van de LaCie Biggest S2S is RAID 0-modus. Als een andere configuratie nodig is, zie paragraaf 3.1. Opslagbeleid, 4.4. Een blik op het configuratievenster en hoofdstuk 9, RAID en Biggest S2S opslagbeleid begrijpen. De disks die bij het product worden geleverd zijn geformatteerd als HFS+. Belangrijke informatie: De disks die bij de La- Cie Biggest S2S worden geleverd zijn geformatteerd als HFS+. De drives moeten opnieuw worden geformatteerd om ze te kunnen gebruiken onder Windows-besturingsprogramma s of voor gebruik onder verschillende besturingssystemen op Mac en pc. Raadpleeg voor meer informatie paragraaf 8.2. Bestandsysteemindelingen 3.5. De Biggest S2S diskdrives installeren Windows-gebruikers In de LaCie Biggest S2S-doos zitten vijf configureerbare diskdrives. Sluit de LaCie Biggest S2S aan op een stopcontact en zet de stroomschakelaar van de LaCie Biggest S2S op ON (Aan). Sluit het opslagapparaat via een externe SATA-kabel aan op de LaCie SATA II-kaart. Om de diskdrives te bekijken: klik met rechts op het pictogram My Computer (Deze computer) en selecteer Manage (Beheren).

18 Uw Biggest S2S installeren Gebruikershandleiding pagina Klik op Disk Management (Schijfbeheer) onder Storage (Opslag) om de diskdrives te bekijken. Als er een dialoogvenster verschijnt met Initialize and Convert Disk Mode (Schijfmodus initialiseren en converteren) klik dan op Cancel (Annuleren) om dit af te breken en door te gaan naar Disk Management (Schijfbeheer). Merk op dat alle vijf schijven zichtbaar zijn in hun vooraf geconfigureerde en niet-toegewezen toestand. Het Status-venster geeft meer informatie over de volumetoewijzing. Er is in de lijst een zesde apparaat te zien zonder capaciteit, dat de SteelVineprocessor vertegenwoordigt. Dit apparaat verschijnt bij alle Biggest S2S-configuraties. Deze schijf niet initialiseren of partitioneren. Technische opmerking: Windows herkent vijf 152,50 GB harde schijven voor een LaCie Biggest S2S in Bypass-modus bestaande uit vijf harde schijven van 160 GB.

Ethernet Disk RAID. Network RAID Storage System. user manual manuel utilisateur guída utente handbuch

Ethernet Disk RAID. Network RAID Storage System. user manual manuel utilisateur guída utente handbuch Ethernet Disk RAID Network RAID Storage System user manual manuel utilisateur guída utente handbuch manual de instrucciones gebruikershandleiding ユーザー マニュアル Gebruikershandleiding Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave

Nadere informatie

2big network. Professional 2disk RAID Gigabit Ethernet. user manual. manuel utilisateur. manual de instrucciones. gebruikershandleiding.

2big network. Professional 2disk RAID Gigabit Ethernet. user manual. manuel utilisateur. manual de instrucciones. gebruikershandleiding. 2big network Professional 2disk RAID Gigabit Ethernet user manual manuel utilisateur manual de instrucciones gebruikershandleiding guída utente handbuch ユーザー マニュアル 用 户 手 册 용자 설명서 Gebruikershandleiding

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1. Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen... 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik...

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1. Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen... 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik... Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen... 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik... 3 1. Inleiding... 4 1.1. Inhoud van de verpakking...

Nadere informatie

Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 4 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 4

Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 4 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 4 Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 4 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 4 1. Inleiding tot de Ethernet Disk mini van LaCie 6 1.1. Harddrive-temperatuurregeling

Nadere informatie

In deze handleiding gebruikte pictogrammen Cursief gedrukte alinea s hebben een pictogram waarmee het gegeven type informatie wordt gekarakteriseerd:

In deze handleiding gebruikte pictogrammen Cursief gedrukte alinea s hebben een pictogram waarmee het gegeven type informatie wordt gekarakteriseerd: Gebruik van deze handleiding Gebruik van deze handleiding Op de werkbalk: Vorige pagina / Volgende pagina Naar beginpunt / Naar eindpunt Afdrukken: Hoewel de pagina s van deze handleiding zijn geoptimaliseerd

Nadere informatie

Gebruikershandleiding pagina 1

Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 6 2. De LaCie Ethernet Disk... 7 2.1. Minimale systeemvereisten... 7 2.2. Inhoud van de verpakking... 8 2.3. Voorpaneel... 9 2.4.

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 6 1.1. Minimale systeemvereisten... 7 1.1.1. Windows-gebruikers... 7 1.1.2. Mac-gebruikers... 7 1.1.3. Linux-gebruikers... 7 1.2.

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE NETWORK SPACE http://nl.yourpdfguides.com/dref/3461206

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE NETWORK SPACE http://nl.yourpdfguides.com/dref/3461206 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LACIE NETWORK SPACE. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LACIE NETWORK SPACE in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 6 1.1. Minimale systeemvereisten... 7 1.1.1. Windows... 7 1.1.2. Mac... 7 1.1.3. Router... 7 1.2. Inhoud van de doos... 8 1.3.

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 6 1.1. Wat is een CloudBox Online Backup?... 7 1.2. Eerste back-up en niet-ondersteunde bestanden... 7 1.3. Minimale systeemvereisten...

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE INTERNET SPACE http://nl.yourpdfguides.com/dref/3460957

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE INTERNET SPACE http://nl.yourpdfguides.com/dref/3460957 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LACIE INTERNET SPACE. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LACIE INTERNET SPACE in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE 5BIG BACKUP SERVER http://nl.yourpdfguides.com/dref/3460853

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE 5BIG BACKUP SERVER http://nl.yourpdfguides.com/dref/3460853 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LACIE 5BIG BACKUP SERVER. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LACIE 5BIG BACKUP SERVER in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

My Book. Studio II Gebruikshandleiding. Extern bureaublad

My Book. Studio II Gebruikshandleiding. Extern bureaublad My Book Studio II Gebruikshandleiding Extern bureaublad Inhoudsopgave 1 WD-service en -ondersteuning..................1 Het WD-product registreren................................. 2 2 Voordat u aan de

Nadere informatie

My Passport Studio Gebruikershandleiding

My Passport Studio Gebruikershandleiding My Passport Studio Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding voor My placeholder Passport Studio Extern Draagbaar WD-service en -ondersteuning Mocht u tegen een probleem aanlopen, geeft u ons dan eerst

Nadere informatie

HP Pocket Media Drive Handleiding

HP Pocket Media Drive Handleiding HP Pocket Media Drive Handleiding De enige garanties voor HP-producten en -diensten worden vermeld in de garantieverklaringen bij de desbetreffende producten en diensten. De informatie in deze publicatie

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 6 1.1. Functies... 7 1.2. Beeldschermspecificaties... 8 1.3. Inhoud van de verpakking... 9 1.4. Over de LCD-steunpen... 10 1.5. Aanzichten

Nadere informatie

My Book. World Edition Gebruikershandleiding. Met enkele en dubbele schijven Netwerkopslagsystemen

My Book. World Edition Gebruikershandleiding. Met enkele en dubbele schijven Netwerkopslagsystemen My Book World Edition Gebruikershandleiding Met enkele en dubbele schijven Netwerkopslagsystemen Belangrijke veiligheidsinstructies 1. Volg alle waarschuwingen en instructies die op het product staan.

Nadere informatie

Bedankt voor het kiezen van een Q-See product!

Bedankt voor het kiezen van een Q-See product! Bedankt voor het kiezen van een Q-See product! Al onze producten vallen onder een voorwaardelijke garantie die tot 12 maanden na datum van aankoop de hardware dekt. Daarbij hanteren wij voor al onze producten

Nadere informatie

Netwerkopslagsystemen met enkele en dubbele schijven. My Book. World Edition Gebruikershandleiding. Downloaded from www.vandenborre.

Netwerkopslagsystemen met enkele en dubbele schijven. My Book. World Edition Gebruikershandleiding. Downloaded from www.vandenborre. My Book World Edition Gebruikershandleiding Netwerkopslagsystemen met enkele en dubbele schijven Belangrijke veiligheidsinstructies 1. Volg alle waarschuwingen en instructies die op het product staan.

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG SYNCMASTER 920XT http://nl.yourpdfguides.com/dref/778262

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG SYNCMASTER 920XT http://nl.yourpdfguides.com/dref/778262 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

RTM. Gebruikershandleiding

RTM. Gebruikershandleiding RTM Gebruikershandleiding Copyright Acronis International GmbH, 2002-2012. Alle rechten voorbehouden. 'Acronis', 'Acronis Compute with Confidence', 'Acronis Recovery Manager', 'Acronis Secure Zone', Acronis

Nadere informatie

Draadloze G USB-netwerkadapter

Draadloze G USB-netwerkadapter Draadloze G USB-netwerkadapter Belkin Ltd. Express Business Park Shipton Way Rushden NN10 6GL Groot-Brittannië Tel: +44 (0) 1933 35 2000 Fax: +44 (0) 1933 31 2000 Belkin B.V. Starparc Building Boeing Avenue

Nadere informatie

Update 3. Gebruikershandleiding

Update 3. Gebruikershandleiding Update 3 Gebruikershandleiding Copyright Acronis, Inc., 2000-2011. Alle rechten voorbehouden. 'Acronis', 'Acronis Compute with Confidence', 'Acronis Recovery Manager', 'Acronis Secure Zone', Acronis True

Nadere informatie

Monolaserprinter Gebruikershandleiding

Monolaserprinter Gebruikershandleiding ML-1640 Series ML-2240 Series Monolaserprinter Gebruikershandleiding mogelijkheden die tot de verbeelding spreken Bedankt voor uw aankoop van dit Samsung-product. contact SAMSUNG worldwide If you have

Nadere informatie

SP 3300 Series. Gebruikershandleiding

SP 3300 Series. Gebruikershandleiding SP 3300 Series Gebruikershandleiding Lees deze handleiding aandachtig voor u dit apparaat gebruikt. Bewaar de handleiding zodat u ze steeds kunt raadplegen. Met het oog op een veilig en correct gebruik

Nadere informatie

ASUS Desktop PC M11AD Gebruikershandleiding

ASUS Desktop PC M11AD Gebruikershandleiding ASUS Desktop PC M11AD Gebruikershandleiding DU8496 Eerste editie juli 2013 Copyright 2013 ASUSTeK Computer Inc. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van deze handleiding, met inbegrip van de producten

Nadere informatie

SyncMaster 730XT/930XT

SyncMaster 730XT/930XT !!!! SyncMaster 730XT/930XT Stuurprogramma installerenprogramma installeren Aantekening Anders loopt u het risico op overlijden of persoonlijk letsel. Anders loopt u het risico op persoonlijk letsel of

Nadere informatie

Externe Harde Schijf Korte. Handleiding

Externe Harde Schijf Korte. Handleiding Externe Harde Schijf Korte Handleiding Bewerkingen met multifunctionele knop: Druk op de knop en houd deze ingedrukt totdat het lampje gaat branden de schijf start voor het eerst op. Druk na het opstarten

Nadere informatie

FlexiDome IP NWD-455VO3-10P NWD-455V04-10P PNWD-455V03-20P NWD-455V04-20P. Gebruiksaanwijzing

FlexiDome IP NWD-455VO3-10P NWD-455V04-10P PNWD-455V03-20P NWD-455V04-20P. Gebruiksaanwijzing FlexiDome IP NWD-455VO3-10P NWD-455V04-10P PNWD-455V03-20P NWD-455V04-20P nl Gebruiksaanwijzing FlexiDome IP nl 3 Inhoud 1 Inleiding 13 1.1 Overzicht modelnummers 14 1.2 Uitpakken 14 1.3 Systeemvereisten

Nadere informatie

hp pavilion f1503/f1703 15-inch/17-inch LCD-monitor

hp pavilion f1503/f1703 15-inch/17-inch LCD-monitor Kennisgeving Belangrijke veiligheidsvoorschriften Kenmerken van de f1503- monitor Kenmerken van de f1703- monitor De monitor uitpakken De monitor installeren Stuurprogramma s installeren De monitor gebruiken

Nadere informatie