Back to the future. Woerden, maart Marktonderzoek uitvoeringsproblematiek compensatieregeling beleggingsverzekeringen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Back to the future. Woerden, maart 2010. Marktonderzoek uitvoeringsproblematiek compensatieregeling beleggingsverzekeringen"

Transcriptie

1 Woerden, maart 2010 Back to the future Marktonderzoek uitvoeringsproblematiek compensatieregeling beleggingsverzekeringen IG&H Consulting & Interim, Woerden 2010 Marktonderzoek uitvoeringsproblematiek compensatieregeling beleggingsverzekeringen 1

2 Conclusies Compensatieregelingen zijn het gevolg van een te afwachtende houding door de gehele branche gedurende een te lange periode Getroffen regelingen zadelen bedrijven met enorme uitvoeringscomplexiteit en kosten op. De combinatie van teruggaan tot de oorsprong van elke overeenkomst en berekening compensatie tot einde van de looptijd ( back to the future ) zorgt voor uitvoeringslasten van meer dan 100 mln en 1000 manjaar werk Uitvoering van de regeling slokt langdurig schaarse capaciteit op waardoor (noodzakelijke) innovatiekracht sterk wordt geremd Gedetailleerde rekenregels zorgen wel voor technisch juiste, maar niet voor de klant begrijpelijke compensatiebedragen. Verschillen in communicatieve aanpak tussen verzekeraars werken remmend op herstel van reputatie van de branche als geheel Fundamentele verandering van assortiment en bedrijfsprocessen vindt bij traditionele marktpartijen nog maar mondjesmaat plaats. IG&H Consulting & Interim, Woerden 2010 Marktonderzoek uitvoeringsproblematiek compensatieregeling beleggingsverzekeringen 2

3 Inhoud 1. The past: aanleiding en achtergrond 2. The present: facts & figures, projectaanpak & communicatie 3. The future: aanbevelingen en visie IG&H Colofon: deelnemers aan het onderzoek Bijlagen IG&H Consulting & Interim, Woerden 2010 Marktonderzoek uitvoeringsproblematiek compensatieregeling beleggingsverzekeringen 3

4 Aanleiding: Compensatieregelingen zorgen voor forse uitvoeringsproblematiek Aanleiding De woekerpolisaffaire heeft de verzekeringsbranche in de afgelopen 3 jaar veel reputatieschade toegebracht. Sinds september 2008 heeft een aantal grote marktpartijen compensatieregelingen afgesloten met de stichting Woekerpolisclaim en stichting Verliespolis en zijn grote projecten gestart om uitvoering te geven aan de getroffen regeling. Duidelijk is dat de aard en inhoud van de getroffen regelingen uitvoeringstechnisch de nodige complexiteit met zich meebrengt. Doel IG&H Consulting & Interim wil via een onderzoek de operationele, organisatorische en financiële impact van deze problematiek in kaart brengen. Doel is om: inzicht te krijgen én te bieden in alle aspecten die met de uitvoering samenhangen (aanpak, projectorganisatie, kosten, doorlooptijden, communicatie, kwaliteit); bewustwording hiervan bij alle betrokken partijen te vergroten; openingen te signaleren (voor de branche als geheel en/of voor individuele partijen) om uitvoeringslasten te beperken Onderzoeksmethode Interviews onder aanbieders beleggingsverzekeringen (70% van markt) Interview met Ombudsman Financiële Dienstverlening Desk research IG&H Consulting & Interim, Woerden 2010 Marktonderzoek uitvoeringsproblematiek compensatieregeling beleggingsverzekeringen 4

5 Achtergrond: Compensatieregelingen komen stapsgewijs tot stand Zelfregulering Code Rendement en Risico RIAV Financiële Bijsluiter Aanbeveling Wabeke Eerste versie kostennormering 1% extra voor posten verleden Uitbreiding naar pensioen obv beschikbare premie Collectief akkoord met STAR en Ombudsman Uitvoering regelingen beleggingsverzekeringen Maart 2008 Sep 08 - Dec e.v Druk neemt toe Vertrouwelijk rapport AFM lekt uit Toenemende mediaaandacht Regelingen komen tot stand Delta Lloyd sluit regeling met stichtingen Andere grote partijen volgen Opname in model 3 de Ruiter Compensatie wordt onderdeel van wettelijk verplichte informatie Zie bijlage voor meer gedetailleerde tijdslijn met ontwikkelingen rondom beleggingsverzekeringen IG&H Consulting & Interim, Woerden 2010 Marktonderzoek uitvoeringsproblematiek compensatieregeling beleggingsverzekeringen 5

6 Achtergrond: Kern van de gesloten regelingen is compensatie per einde looptijd Betrokken partijen Producten Kostennorm Normering risicopremie Communicatie Toezicht Ombudsman mr. J.W. Wabeke, als bemiddelaar, die kostennorm heeft neergelegd Stichtingen: Woekerpolisclaim, Verliespolis (initiatief van VEH en VEB), Vereniging Consument & Geldzaken Verzekeraars Tussenpersonen blijven (grotendeels) buiten schot Actieve beleggingsverzekeringen van vóór 1 januari 2008 Geldt niet voor verzekeringen die vallen onder de Pensioenwet (voorheen PSW) en evenmin voor nominale verzekeringen; Aparte regeling voor schrijnende gevallen : Producten met hefboomwerking/ inteereffect Polishouders die materieel, ongerechtvaardigd en ontoelaatbaar nadeel ondervinden van berekeningswijze Maximaal 2,45% per jaar voor jaarpremie > 1200 zonder garantie Maximaal 2,85% per jaar voor jaarpremie < 1200 zonder garantie Maximaal 3,1% per jaar voor jaarpremie > 1200 en garantie 3% Maximaal 3,5% per jaar voor jaarpremie < 1200 en garantie 3% Opslag overeenkomstig opslag investeringspremie (Delta Lloyd regeling) 10% opslag obv sterftetafel 80/85 (NN regeling) 16% opslag obv sterftetafel 85/90 (ASR regeling) 1 e keer vrij in communicatie naar klant Daarna opname compensatiebedrag in model 3 De Ruiter, i.e. periodiek overzicht kosten en opbrengsten beleggingsverzekeringen In compensatieregelingen is opgenomen dat tot x per 3 jaar toezicht op uitvoering van de regelingen door de eigen accountant plaatsvindt; evt. een accountant aangewezen door de Stichtingen IG&H Consulting & Interim, Woerden 2010 Marktonderzoek uitvoeringsproblematiek compensatieregeling beleggingsverzekeringen 6

7 Inhoud 1. The past: aanleiding en achtergrond 2. The present: facts & figures, projectaanpak & communicatie 3. The future: aanbevelingen en visie IG&H Colofon: deelnemers aan het onderzoek Bijlagen IG&H Consulting & Interim, Woerden 2010 Marktonderzoek uitvoeringsproblematiek compensatieregeling beleggingsverzekeringen 7

8 Facts & figures: Totale compensatie bedraagt naar schatting 2,5-3 miljard voor ruim 2 miljoen polissen x mio Totale compensatie per concern Schrijnende gevallen Compensatie beleggingsverzekeringen k k k Omvang actieve polissen (x 1000) Omvang actieve polissen Niet openbaar 800 k 600 k 400 k 200 k 0 Aegon Allianz ASR Delta Lloyd NN Reaal De Goudse Delta Lloyd: excl. ABN AMRO Verzekeringen - Aegon Allianz ASR Delta Lloyd NN Reaal De Goudse Totaal aantal verkochte beleggingsverzekeringen ca 7,2 mln Toelichting Totaalbedrag compensatie (huidige waarde) voor hele branche bedraagt 2,5-3 mld, hetgeen overeenkomt met ca 400 per beleggingsverzekering en ca 50% van de jaarlijkse premiestroom Onderzochte maatschappijen vertegenwoordigen ca 70% van de markt In ca 70% van de gevallen zijn de in rekening gebrachte kosten lager dan de afgesproken normering, ca 30% komt in aanmerking voor compensatie. Gemiddelde compensatie voor overeenkomsten die voor compensatie in aanmerking komen bedraagt daarmee ca 1200 Bron: persberichten verzekeraars, interviews IG&H Consulting & Interim, Woerden 2010 Marktonderzoek uitvoeringsproblematiek compensatieregeling beleggingsverzekeringen 8

9 Facts & figures : Uitvoeringslasten voor de branche bedragen meer dan 100 mln Uitvoeringslast als percentage van compensatie 0 A B C D E F Gegevens zijn geanonimiseerd Getroffen regelingen zijn uitvoeringstechnisch zeer complex Toelichting De gemiddelde uitvoeringslast als percentage van de compensatie is 4,9% De totale uitvoeringslasten liggen rond 120 mln In deze schatting zijn uitvoeringslasten voor schrijnende gevallen nog niet meegenomen Grote verschillen in legacy problematiek bij verzekeraars veroorzaken grote verschillen in uitvoeringslasten Vooral ontbreken van historische data en hebben van meerdere systemen drijft de kosten aanzienlijk op Exacte nabootsing zeer duur en complex, keuze voor pragmatische oplossing bij ontbreken historie kan veel geld schelen in uitvoering Bron: interviews, schatting IG&H IG&H Consulting & Interim, Woerden 2010 Marktonderzoek uitvoeringsproblematiek compensatieregeling beleggingsverzekeringen 9

10 Projectaanpak: Project vraagt marktbreed inzet van 1000 manjaar en trekt zware wissel op organisatie ` Projectteams zijn multi-disciplinaire teams (actuaris, IT, communicatie, operations, juridische zaken, finance) met IT als zwaartepunt Teamgrootte varieert van 15 tot meer dan 100 medewerkers gedurende lange periode; totale doorlooptijd is gemiddeld 1,5 jaar De aansturing en brains op dit dossier zijn vooral eigen mensen. Aangezien compensatie zich uitstrekt over lange reeks van jaren is borging kennis essentieel. De projecten kennen forse externe ondersteuning oplopend van 10 tot 70% van totale projectbezetting; externe inzet voornamelijk gericht op data-recovery Aantal zaken is belegd in reguliere lijnorganisatie, zoals klachtenbehandeling en opvang respons Bij sommige partijen is project binnen reguliere organisatie belegd Het is lastig projectmedewerkers gemotiveerd te houden voor dit project gezien lange doorlooptijd, vergoeding moet worden berekend voor producten waar men altijd achter heeft gestaan en het feit dat er weinig eer aan het dossier te behalen valt. Noot: 1. exclusief schrijnende gevallen 2. Op handen zijnde regeling voor pensioenen obv beschikbare premie valt buiten scope Bron: interviews, schatting IG&H IG&H Consulting & Interim, Woerden 2010 Marktonderzoek uitvoeringsproblematiek compensatieregeling beleggingsverzekeringen 10

11 Projectaanpak: implementatie compensatieregelingen heeft zeer hoge complexiteit en remt innovatiekracht Veel obstakels te overwinnen bij de uitvoering Algemeen Data en systemen Communicatie Juridisch Compliance Moving target: de discussie over de kosten en uitvoering, o.m. schrijnende gevallen loopt nog, terwijl er ook al geïmplementeerd moet worden. Scope: pensioenpolissen nog onderwerp van onderhandeling; gedurende project bewaken of scope hiermee moet worden uitgebreid of niet Geen branchebrede afspraken; dus ook geen gezamenlijk lijstje met irritante punten in de uitvoering, die gezamenlijk aangekaart kunnen worden. Onderhandelen met 2 stichtingen (voor zover van toepassing). Het project raakt meerdere systemen en resources en kennis zijn beperkt. Kwaliteit en beschikbaarheid van data over oude verzekeringen met terugwerkende kracht historie in systemen herstellen conversiegegevens zijn onvoldoende vastgelegd om juiste berekeningen te kunnen maken veel uitval op validaties fondsgegevens zijn niet (voldoende) voorhanden Onzekerheden over de toekomst Aantal onderwerpen is moeilijk in B1 te beschrijven (zoals hefboom, inteer) Onzekerheden in overeenkomsten; aantal overeenkomsten zijn nog niet definitief in detail Nader definiëren van de regeling; het uitwerken van de technische aanpak Omvang en complexiteit project: raakt ook andere trajecten (afhankelijkheden, resourcing) Het project slokt bij alle partijen dusdanig veel capaciteit op waardoor ambitieniveau op andere terreinen teruggeschroefd moet worden en er weinig tot geen ruimte is voor innovatie in IG&H Consulting & Interim, Woerden 2010 Marktonderzoek uitvoeringsproblematiek compensatieregeling beleggingsverzekeringen 11

12 Projectaanpak: Voor berekening compensatie vereiste historische gegevens zijn niet altijd beschikbaar Compensatie vereist doorrekenen polis met norm rendement vanaf ingangsdatum Vergelijking met kostennorm tbv compensatie vereist simulatie van de waardeontwikkeling v/d polis: Rendementsbijschrijving Onttrekkingen tbv kosten Premiestortingen Voor doorrekenen vanaf ingangsdatum alle polismutaties nodig Premiestortingen en daarmee fondsmutaties wijzigen onder invloed van polismutaties (verhogen, verlagen cq bijstortingen) Opname van juiste stortingen in historie vereist simulatie van premiemutaties gedurende verstreken looptijd Volledige historie niet altijd beschikbaar Polissen gemigreerd uit andere systemen (conversies): - fondstransacties uit verleden niet meer reproduceerbaar Gebruikte systemen houden niet altijd polishistorie (volledig) vast - polismutaties niet herleidbaar uit historische polisversies IG&H Consulting & Interim, Woerden 2010 Marktonderzoek uitvoeringsproblematiek compensatieregeling beleggingsverzekeringen 12 / 12

13 Projectaanpak: Er zijn twee technische oplossingen mogelijk, waarbij algoritme de minste legacy creëert Algoritme Schaduwadministratie Wat is het? Wanneer toegepast? Algoritme dat op ieder gewenst moment m.b.v. historische gegevens compensatie bedrag bepaalt Schaduw fondswaardeontwikkeling o.b.v. compensatie kostennormering naast reguliere waardeontwikkeling in polisadministratie Geschoonde back-office met betrouwbare historie Beperkte diversiteit aan rekenregels Stabiele Rekenbox voor bestaande systemen Beperkt aantal systemen voor polisadministratie Schaduwadministratie naast bestaande polisadministratie waarin waardeontwikkeling conform compensatie kostennormering wordt gesimuleerd Diversiteit aan systemen met verschillende productregels Wisselende kwaliteit en staat van onderhoud in systemen Voordeel Zuivere en generieke oplossing voor bepaling mate van afwijking kostennorm Op ieder gewenst moment verhouding t.o.v. waardeontwikkeling conform kostennorm in bronadministratie te bepalen Geen administratieve belasting voor bestaande polisadministraties Flexibel en duurzaam: systemen aan- en afkoppelbaar (bijvoorbeeld bij integraties & conversies) Nadeel Kan leiden tot extra complexiteit in toch al ingewikkelde bestaande back-office systemen Hoge eisen aan datakwaliteit (historie) Complex want generieke oplossing voor diversiteit aan productregels in verschillende systemen Redundantie / synchroniciteit IG&H Consulting & Interim, Woerden 2010 Marktonderzoek uitvoeringsproblematiek compensatieregeling beleggingsverzekeringen 13

14 Projectaanpak: Oplossing wordt bepaald door hoeveelheid systemen en beschikbaarheid en betrouwbaarheid data = algoritme laag Beschikbaarheid & betrouwbaarheid data hoog = schaduwadministratie Hoeveelheid systemen beperkt hoog Generieke oplossing om gebrekkige datakwaliteit te compenseren Centrale applicatie in verband met redundante compensatie functionaliteit in meerdere systemen Schaduwsysteem om gebrekkige datakwaliteit te compenseren Stabiele oplossing vereist om datakwaliteit te compenseren Ontwikkelen compensatie functionaliteit in bronsysteem problematisch door gebrekkige datakwaliteit Centrale applicatie in verband met redundante compensatie functionaliteit in meerdere systemen Betrouwbare compensatie functionaliteit te ontwikkelen op basis van goede kwaliteit data Compensatie rekenregels implementeerbaar o.b.v. betrouwbare historische data: normkostenlijntje reproduceerbaar én onderhoudbaar naar toekomst Effectief om compensatie functionaliteit te ontwikkelen in bronsysteem 4 partijen hebben gekozen voor algoritme, 3 partijen voor schaduwadministratie IG&H Consulting & Interim, Woerden 2010 Marktonderzoek uitvoeringsproblematiek compensatieregeling beleggingsverzekeringen 14

15 Projectaanpak: Ondanks complexiteit is andere oplossing volgens meeste partijen niet (meer) gewenst Het zou mogelijk moeten zijn alsnog een eenvoudiger uit te voeren deal te sluiten met consumenten 29% Eens Oneens 71% N = 7 Redenen om de gemaakte afspraken niet open te breken zijn: Groot risico dat intentie verkeerd wordt uitgelegd We zijn nu te ver in executiefase en willen het afmaken Daar zouden nog meer kosten mee gemoeid zijn, die uiteindelijk ten laste van de klant komen De Stichtingen zijn duidelijk voorstander van zuivere compensatie op einddatum, dus hierover opnieuw in gesprek gaan is zinloos De gekozen uitvoeringsmethode is niet de oorzaak van de terugkerende aandacht voor dit onderwerp. Voorstanders voor openbreken afspraken geven aan: Een objectief keurmerk / instantie zou kunnen helpen als waarborg naar consumenten Een simpeler oplossing, bijvoorbeeld direct eenmalig compenseren, is uiteindelijk waarschijnlijk beter voor iedereen IG&H Consulting & Interim, Woerden 2010 Marktonderzoek uitvoeringsproblematiek compensatieregeling beleggingsverzekeringen 15

16 Communicatie: Meeste partijen kiezen voor neutrale communicatie in no-win dossier Rechtvaardiging Neutraal Mea Culpa Verschillende tone of voice in communicatie Rechtvaardiging: wij hebben eigenlijk niets fout gedaan, of u heeft toch een hele mooie polis Neutraal: nadruk op feiten en marktconforme deals Mea Culpa: (deel van) de schuld op zich nemen, spijt betuigen Duidelijk verschil in prioriteit en grondigheid van klantcommunicatie IT complexiteit voor een aantal partijen reden om project grotendeels technisch in te steken. Communicatie wordt vooral als risicofactor beschouwd (grootschalige respons) Anderen zien communicatie als zeer belangrijk onderdeel van traject. Er wordt uitgebreid getest op klantreacties en communicatie is volwaardig onderdeel van projectinvulling Veel partijen worstelen nog met invulling communicatie. Vrijheid die hierin is gegeven, wordt wel zeer gewaardeerd Vertrouwen kan hiermee niet (geheel) worden hersteld Dossier wordt gezien als no-win Bij fouten kan het wél nog erger worden Onderwerp komt elk jaar terug op Model 3 De Ruiter overzicht Velen zullen worden teleurgesteld: beleggingsverliezen worden niet vergoed,. Hoewel dat duidelijk is gecommuniceerd, heeft de gemiddelde Nederlander dat zeker niet tussen de oren Compensatie kan verschillen in de tijd: communiceren dat iemand nu geld krijgt kan tot teleurstellingen leiden in latere fase IG&H Consulting & Interim, Woerden 2010 Marktonderzoek uitvoeringsproblematiek compensatieregeling beleggingsverzekeringen 16

17 Inhoud 1. The past: aanleiding en achtergrond 2. The present: facts & figures, projectaanpak & communicatie 3. The future: aanbevelingen en visie IG&H Colofon: deelnemers aan het onderzoek Bijlagen IG&H Consulting & Interim, Woerden 2010 Marktonderzoek uitvoeringsproblematiek compensatieregeling beleggingsverzekeringen 17

18 Aanbevelingen Evalueer de communicatiestrategie en herijk deze strategie waar nodig voor communicatie richting schrijnende gevallen en in pensioendossier. Herstel van reputatie begint pas met het echt centraal stellen van de klant. Hiervoor is centrale regie met sterk gedecentraliseerde uitvoering nodig met sponsorship van het hoogste niveau. Verkrijgen van het keurmerk klantgericht verzekeren dient hiervan onderdeel uit te maken maar is geen (eind)doel op zich. Er is een actiever en overtuigender houding van de branche nodig om serieuze gesprekspartner van politiek en toezichthouder te blijven en overkill aan regelgeving te voorkomen. Gebruik de lessons learned om tot eenvoudiger, slagvaardiger en praktischer aanpak te komen voor de compensatieregeling voor pensioenen op basis van beschikbare premie en voorkom dat alle partijen voor zichzelf het wiel uit moeten vinden. Kies voor drastische vereenvoudiging en waar nodig modernisering van het produktassortiment. Dit dient te voldoen aan huidige eisen ten aanzien van klantwaarde, beloning, communicatie én proces om verdere afkalving van marktaandeel te voorkomen en nieuwkomers wind uit de zeilen te nemen. IG&H Consulting & Interim, Woerden 2010 Marktonderzoek uitvoeringsproblematiek compensatieregeling beleggingsverzekeringen 18

19 Herstel van reputatie: begint met het echt centraal stellen van de klant Visie IG&H Realiteit sluit veelal niet aan bij beloftes en verwachtingen Reality check Verankering en draagvlak Hoe is klantenservice integraal verankerd in beleid en organisatie? 3 Bewijs 3 Behoefte 1 Beleving 2 2 Belofte dienstverlener Klantkennis en -beleid Hoe ervaart de werkvloer ambitie vs. realiteit? Is klanttevredenheid onderdeel van de beloningssystematiek? Hoe goed kent u uw belangrijkste klanten (profiel, omzet- en winstbijdrage, NPS, share of wallet, switchgedrag, etc.)? Wat merken goede klanten ervan hoe belangrijk ze voor u zijn anders dan door (pakket- of no claim) kortingen? Heeft het bedrijf een concrete en gedragen servicestrategie? klant Klantcontact Hoeveel klanten heeft de directie afgelopen jaar gesproken? Hoe bereikbaar bent u voor uw klanten buiten normale kantooruren? Wat is de verhouding tussen pro-actieve en reactieve (aanmaningen, klachten, claims) contactmomenten met uw klanten? Onderscheidend vermogen Veel verzekeraars in Nederland claimen de meest klantgerichte verzekeraar te worden. Wat gaat U anders doen? Welke mogelijkheden hebben medewerkers om van klanten ambassadeurs te maken? Op welke wijze maakt u gebruik van moderne communicatie-dragers (Youtube, sociale netwerken, smartphone applicaties) voor communicatie met uw klanten? IG&H Consulting & Interim, Woerden 2010 Marktonderzoek uitvoeringsproblematiek compensatieregeling beleggingsverzekeringen 19

20 Opstelling branche: actieve en overtuigende houding nodig om overkill aan regelgeving te voorkomen Visie IG&H BGFO bepaling ook van toepassing op collectief pensioen Het ministerie van Financiën heeft bekendgemaakt dat de bepalingen in het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (BGFO) volledig van toepassing zijn op collectieve pensioenverzekeringen. Daarmee geldt het verbod op (omzet-)bonusprovisie definitief ook voor verzekerde pensioenregelingen. Toezichthouder AFM heeft in aansluiting daarop verzekeraars op het verbod gewezen. Informatieverstrekking verzekeraars Pensioenverzekeraars moeten hun klanten beter adviseren bij het beleggen van pensioengelden. De manier waarop zij invulling geven aan hun zorgplicht is niet toereikend. Dat constateert de AFM Tekortkoming 45% Compliant 22% Aanbeveling 33% AFM vindt dat het advies over pensioen verzekeringen aan mkb-ondernemers "veel beter" moet. De financieel dienstverleners die het mkb over verzekerde pensioenregelingen adviseren, blijken in het algemeen te weinig ervaring en kennis van dit soort producten te hebben. Onderzoek zorgplicht bij premie overeenkomsten met beleggingsvrijheid 2009 AFM: maak beleggingsplan De pensioenwetgeving schrijft voor dat de uitvoerder van (BPR) pensioenregelingen uiterlijk 1 januari 2009 de belegging van die deelnemers moet hebben omgezet in een beleggingsplan. Daarin moet het spreiden en afbouwen van risico's gedurende de looptijd zijn opgenomen. IG&H Consulting & Interim, Woerden 2010 Marktonderzoek uitvoeringsproblematiek compensatieregeling beleggingsverzekeringen 20

21 Compensatieregeling pensioenen: akkoord met STAR degelijk maar nog altijd complex in uitvoering Visie IG&H Betrokken partijen Akkoord tussen Verbond van Verzekeraars en Stichting van de Arbeid. Ombudsman Financiële Dienstverlening heeft de toetsnorm vervolgens op adequaatheid beoordeeld. Producten Facts & figures Kostennorm Pensioenovereenkomsten op basis van beschikbare premie met beleggingsmogelijkheid en ingangsdatum voor 1 januari Deelnemers die na 1 januari 2010 toetreden tot een overeenkomst die voor 1 januari 2010 is gesloten vallen ook onder de regeling Totale compensatie naar schatting 200 mio Betreft ca 1,5 miljoen polissen en deelnemers Verwacht wordt dat 15% in aanmerking komt voor compensatie, hetgeen neerkomt op ca 900 per te compenseren polis Maximaal 9,5% van de premie per jaar + 1,5% van het belegd vermogen per jaar Voor vermogen dat is belegd in een fonds met een netto garantie van 3% of meer wordt de toetsnorm verhoogd met 0,65% van het belegd vermogen Uitvoering van de regeling In principe geldt ook nu compensatie op einddatum (pensioendatum) Eerdere compensatie is echter ook toegestaan en ligt voor de hand bij collectieve en/of individuele waarde-overdracht Beëindigingen voor 2010 worden doorgerekend tegen vervolgpremie van 0 om effecten van niet tijdsevenredige kostenverrekening te neutraliseren Complexiteit Lawine aan regelgeving, zowel in verleden als toekomst (o.a. Witteveen, gelijke behandeling, sexeneutrale tarieven, tijdsevenredige financiering, AOW) Veel mutaties met terugwerkende kracht Veel tussentijdse wijzigingen van contract, zowel op mantel- als individueel niveau Maatschappijen dienen betrokken deelnemers, inclusief slapers, actief op te sporen en te benaderen. Opeenstapeling van pensioenprojecten IG&H Consulting & Interim, Woerden 2010 Marktonderzoek uitvoeringsproblematiek compensatieregeling beleggingsverzekeringen 21

22 Productbeleid: drastische vereenvoudiging en modernisering nodig om marktpositie te verdedigen Visie IG&H Nieuwe spelers spelen in op sentiment & roep om transparantie Banksparen verovert zeer snel terrein Komst PPI ernstige bedreiging voor pensioenverzekeraars Markt fiscale vermogensvorming 100% 75% 50% 70% 88% Verzekeraars Pensioenfondsen 25% 0% 30% 12% 2008 eerste helft 2009 Verzekeringen Bancair Banken Collectief pensioen Individueel leven Sparen Beleggen Collectief pensioen vrij IG&H Consulting & Interim, Woerden 2010 Marktonderzoek uitvoeringsproblematiek compensatieregeling beleggingsverzekeringen 22

23 Inhoud 1. The past: aanleiding en achtergrond 2. The present: Uitvoering compensatieregeling: facts & figures Projectaanpak en organisatie & communicatie 3. The future: conclusie en visie IG&H Colofon: deelnemers aan het onderzoek Bijlagen IG&H Consulting & Interim, Woerden 2010 Marktonderzoek uitvoeringsproblematiek compensatieregeling beleggingsverzekeringen 23

24 Colofon: deelnemers onderzoek AEGON Allianz ASR De Goudse Delta Lloyd Kifid Nationale Nederlanden REAAL IG&H Consulting & Interim, Woerden 2010 Marktonderzoek uitvoeringsproblematiek compensatieregeling beleggingsverzekeringen 24

25 Bijlage: Wetgeving beleggingsverzekeringen van indirecte naar volledige transparantie Tot in 2006 was er weinig of geen wet- en regelgeving, die volledige transparantie kon afdwingen 1997 Code Rendement en Risico (1 januari 1997 in werking getreden) 1998 Regeling Informatieverstrekking Aan Verzekeringnemers (RIAV), opgesteld door Verzekeringskamer. Introductie productleeswijzer 1998 tweede versie van de Code (april 1998); gevolgd door 2e module met regels omtrent (traditionele) levensverzekeringen met contractuele overrentedeling en/of maatschappijwinstdeling (okt 1998) Nota van Financiën 'Informatieverstrekking aan de consument van financiële diensten' van productleeswijzer -> kernpuntendocument 2002 Financiële Bijsluiter, ingevoerd door de AFM voor alle complexe financiële producten (1 juli 2002) 2002 Invoering herziene Code, tegelijkertijd met de Nadere regeling financiële bijsluiter Code Rendement en Risico, gedragscode betreffende de voorlichting over het rendement en risico van beleggingsverzekeringen en levensverzekeringen met winstdeling 2004 Code Rendement en Risico 2006 Code Rendement en Risico & vernieuwde Financiële Bijsluiter basis met eisen voor volledige transparantie modellen De Ruiter, nieuwe transparantievoorschriften met betrekking tot de offerte en het contract IG&H Consulting & Interim, Woerden 2010 Marktonderzoek uitvoeringsproblematiek compensatieregeling beleggingsverzekeringen 25

26 Bijlage: Ontwikkeling Nederland vertoont grote parallellen met de UK (1) Situatieschets Reactie toezichthouder Misselling schandaal rondom hypotheekgebonden kapitaalverzekeringen met rekenrentes van 7-12%; 6 mln huishoudens Sinds 2000 Financial Ombudsman Service overspoeld met klachten die klanten adviseert adviseur aansprakelijk te stellen De piek van de toegekende claims was in In 2008 klachten opgedroogd 20-tal verzekeraars voor miljoenen beboet voor foute verkopen en verplicht tot schadevergoeding aan polishouders Compensatieregeling voor 2 miljoen huishoudens (in totaal 2,9 mld) Roadmap voor meer transprantie gericht op : fair deal begrijpelijkheid: money made clear In 2006 start schandaal rond verborgen kosten in beleggingsverzekeringen, door media omgedoopt tot woekerpolissen Sinds 2006 Ombudsman Wabeke overspoeld met klachten. Verzekeraars sluiten vanaf najaar 2008 compensatieregelingen met 2 stichtingen Eind 2009 is respons onder polishouders op compensatiebrieven en tv- uitzendingen 1-2% Aanwijzen van de Ombudsman Financiële Dienstverlening als bemiddelaar Uitgebreid feitenonderzoek tbv politiek Toenemende druk op transparantie en betere consumentenvoorlichting Verscherpt toezicht op intermediairs, resulterend in toenemend aantal boetes Transparantie en nieuwe wetgeving Reprojection letters obv traffic light 337 pagina s nieuwe Mortgage Conduct of buiness rules Retail Distribution Review (RDR) brengt scherp onderscheid tussen advies, verkoop en money guidance. Sinds 2006 invoering modellen de Ruiter In Bgfo regels neergelegd mbt passende provisie en beloningstransparantie IG&H Consulting & Interim, Woerden 2010 Marktonderzoek uitvoeringsproblematiek compensatieregeling beleggingsverzekeringen 26

27 Bijlage: Ontwikkeling Nederland vertoont grote parallellen met de UK (2) Impact op verzekeraars Verzekeraars zien distributie opdrogen; endowment mortgages worden sinds 2001 niet meer verkocht. Via de Association of British Insurers (ABI) is de Customer Impact Scheme opgesteld Premie- inkomsten beleggingsverzekeringen vergeleken met topjaar 2006 gedaald met 72%. Het aantal nieuwe verzekeringen is in 2009 gehalveerd: van tov per jaar in T.o.v. topjaar 2006 is het een daling van 80%. Reputatie heeft gevoelige dreun gehad Via Verbond Keurmerk klantgericht verzekeren geïntroduceerd (per Q3 2010) Impact op distributie Strenge reguliere assessment intermediair op treat customer fairly principe (1x per 3 jr) Aantal IFA s sterk gekrompen. De FSA schat dat een vijfde van de financieel advieskantoren momenteel verlieslatend is en nog eens 24% winsten van minder dan 5% maken. De verwachting is een daling naar ca IFA s in 2013, waarvan de meeste rond 2012 zullen verdwijnen. Door strengere eisen van Retail Distribution Review aan IFA s is verwachting dat distributie voor de onderkant van de markt volledig zal verschuiven naar banken Intermediairs blijven buiten schot; enkeling beboet Provisiesysteem op de helling, vooralsnog met name voor complexe producten. Pleidooi van verzekeraars voor CAR- model; verzekeraars wensen geen rol meer te hebben in de beloning van het intermediair Verdienmodel onder druk, waardoor advies voor met name onderkant markt onbetaalbaar dreigt te worden Aantal intermediairs is sterk gekrompen door fusies en faillissementen en is gedaald van 6665 in 2006 naar 5535 in Aantal faillissementen op jaarbasis is toegenomen van 35 in 2006 naar 119 in Bron: deskresearch, statistieken CVS en CBS IG&H Consulting & Interim, Woerden 2010 Marktonderzoek uitvoeringsproblematiek compensatieregeling beleggingsverzekeringen 27

MEMORANDUM BESCHIKBARE PREMIEREGELING MET BELEGGINGSMOGELIJKHEID: TOETSNORM VOOR HET VERLEDEN

MEMORANDUM BESCHIKBARE PREMIEREGELING MET BELEGGINGSMOGELIJKHEID: TOETSNORM VOOR HET VERLEDEN MEMORANDUM BESCHIKBARE PREMIEREGELING MET BELEGGINGSMOGELIJKHEID: TOETSNORM VOOR HET VERLEDEN 1. Inleiding: de aanleiding De Pensioenwet kent verschillende manieren waarop binnen de tweede pijler pensioen

Nadere informatie

Eindexamen m&o vwo 2010 - I

Eindexamen m&o vwo 2010 - I Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 5. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. Particuliere beleggers kunnen op verschillende manieren vermogen opbouwen,

Nadere informatie

Datum eerste inleg: 1 januari 1992 3.600,- per jaar steeds op 1 januari Uitbetaling eindbedrag: 31 december 2011

Datum eerste inleg: 1 januari 1992 3.600,- per jaar steeds op 1 januari Uitbetaling eindbedrag: 31 december 2011 Informatiebron 1 Beleggingsovereenkomst Regendrop 13 2435 RD Rookbaai Rookbaai, 1 november 1991 Geachte heer Traaghand, Naar aanleiding van uw verzoek om informatie over ons beleggingsproduct kunnen wij

Nadere informatie

mr. Niels Mourits directeur FIDIN Vereniging g voor Pensioenrecht Utrecht, 8 juni 2010

mr. Niels Mourits directeur FIDIN Vereniging g voor Pensioenrecht Utrecht, 8 juni 2010 DE PENSIOENADVISEUR ONDERSCHAT mr. Niels Mourits directeur FIDIN Vereniging g voor Pensioenrecht Utrecht, 8 juni 2010 Federatie Intermediaire Dienstverlening in Nederland (FIDIN) Cluster Pensioen - beoordelen

Nadere informatie

Q: Kom ik in aanmerking voor de compensatieregeling van Cordares Verzekeringen? Q: Wat is een woekerpolis?

Q: Kom ik in aanmerking voor de compensatieregeling van Cordares Verzekeringen? Q: Wat is een woekerpolis? Q: Kom ik in aanmerking voor de compensatieregeling van Cordares Verzekeringen? A: De compensatieregeling geldt voor mensen met een beleggingsverzekering met een ingangsdatum vóór 1 januari 2008. Is uw

Nadere informatie

Reacties op de uitzending van TROS Radar 23 april 2012 over Woekerpolissen

Reacties op de uitzending van TROS Radar 23 april 2012 over Woekerpolissen Reacties op de uitzending van TROS Radar 23 april 2012 over Woekerpolissen AFM: De Autoriteit Financiële Markten (AFM) raadt consumenten met een woekerpolis aan om zelf in actie te komen. Wij hebben de

Nadere informatie

23 juni 2011, Mr. Annemiek J.E.M. Vollenbroek

23 juni 2011, Mr. Annemiek J.E.M. Vollenbroek 23 juni 2011, Mr. Annemiek J.E.M. Vollenbroek 1 Oorzaken teleurstellende resultaten beleggingsverzekeringen Wat kan de consument tegen teleurstellingen uit het verleden doen? Schikken, klagen of procederen

Nadere informatie

Akkoord Beleggingsverzekering

Akkoord Beleggingsverzekering 1 Akkoord Beleggingsverzekering Bussum/17 december 2008 ASR Nederland Stichting Verliespolis, Stichting Woekerpolis Claim, Vereniging van Effectenbezitters, Vereniging Eigen Huis en Vereniging Consument

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.minfin.nl

Nadere informatie

Wat kunnen we van elkaar verwachten?

Wat kunnen we van elkaar verwachten? Wat kunnen we van elkaar verwachten? U heeft ons de zorg voor uw verzekeringen en/of andere financiële producten toevertrouwd of overweegt dit te gaan doen. In deze dienstenwijzer informeren wij u over

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Regeling voor klanten met een beleggingsverzekering

Regeling voor klanten met een beleggingsverzekering Regeling voor klanten met een beleggingsverzekering Achmea compenseert klanten met een beleggingsverzekering Achmea gaat een aantal van haar klanten met een beleggingsverzekering compenseren. Heeft u vóór

Nadere informatie

ABN AMRO Verzekeringen Veelgestelde vragen. Particuliere Beleggingsverzekeringen Tegemoetkoming kosten beleggingsverzekeringen

ABN AMRO Verzekeringen Veelgestelde vragen. Particuliere Beleggingsverzekeringen Tegemoetkoming kosten beleggingsverzekeringen ABN AMRO Verzekeringen Veelgestelde vragen Particuliere Beleggingsverzekeringen Particuliere Beleggingsverzekeringen Tegemoetkoming kosten beleggingsverzekeringen OVEREENKOMST Heeft ABN AMRO Levensverzekering

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT AMIS assurantiën B.V. Losplaatsweg 14 2201 CV NOORDWIJK Tel: 071-3616800 Fax: 071-3621156 E-mail : amisassurantien@hetnet.nl Site : www.amisassurantien.nl Ons kantoor hecht aan

Nadere informatie

Gehanteerde uitgangspunten Ingangsdatum 1 januari 2002

Gehanteerde uitgangspunten Ingangsdatum 1 januari 2002 De heer T.E.S.T van de Compensatie Treurstraat 13 1313 GH Kralingen, 13 november 2014 Geachte heer van de Compensatie, U wilt een goed inzicht in uw beleggingsverzekering 67676868678686 van Toekomst Leven,

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Hoofdstraat 6 6916 AC TOLKAMER Tel : 0316-541847 Fax : 0316-542444 E-mail : info@ikink-koenders.nl Internet: www.ikink-koenders.nl Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting

Nadere informatie

Regeling particuliere beleggingsverzekeringen De Goudse

Regeling particuliere beleggingsverzekeringen De Goudse Regeling particuliere beleggingsverzekeringen De Goudse De Goudse heeft kennis genomen van de Aanbeveling van de Ombudsman Financiële Dienstverlening van 4 maart 2008. Aanvullend daarop heeft zij een aantal

Nadere informatie

ONDERWERP PRESENTATIE IS EEN STELSELWIJZIGING IN BELANG VAN U ALS DEELNEMER? GENOEMDE ONTWIKKELINGEN / PROBLEMEN OM ONS PENSIOEN STELSEL TE WIJZIGEN

ONDERWERP PRESENTATIE IS EEN STELSELWIJZIGING IN BELANG VAN U ALS DEELNEMER? GENOEMDE ONTWIKKELINGEN / PROBLEMEN OM ONS PENSIOEN STELSEL TE WIJZIGEN ONDERWERP PRESENTATIE IS EEN STELSELWIJZIGING IN BELANG VAN U ALS DEELNEMER? GENOEMDE ONTWIKKELINGEN / PROBLEMEN OM ONS PENSIOEN STELSEL TE WIJZIGEN 1 GEVOLGEN DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELINGEN 2 REKENRENTE,

Nadere informatie

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor staat bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn:

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor staat bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: Informatiebrief dienstverlening en beloning. Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de Wet op het Financieel Toezicht bieden wij u voorafgaand

Nadere informatie

Inleiding. WFT Dienstenwijzer. Ons kantoor

Inleiding. WFT Dienstenwijzer. Ons kantoor Dienstenwijzer Inleiding Onze bedrijfstak en de overheid hechten veel waarde aan goede voorlichting over onze dienstverlening, werkwijze en beloning. Op de activiteiten van ons kantoor is de Wet op het

Nadere informatie

3. Het moment waarop compensatie in de polis wordt gestort, opdat klanten daarmee gemakkelijk zullen kunnen overstappen naar alternatieve producten;

3. Het moment waarop compensatie in de polis wordt gestort, opdat klanten daarmee gemakkelijk zullen kunnen overstappen naar alternatieve producten; Met de totstandkoming van de Vaststellingsovereenkomst tussen Verliespolis en Achmea is nog geen einde gekomen aan de woekerpolisaffaire. Dat is inmiddels wel duidelijk. Een verrassing kan dat niet zijn.

Nadere informatie

Algemene informatie. In dit document vindt u de volgende onderwerpen: Voor wie bemiddelen wij?

Algemene informatie. In dit document vindt u de volgende onderwerpen: Voor wie bemiddelen wij? Algemene informatie EZA verzekeringen is een financiële dienstverlener met een breed aanbod van diensten en producten. Een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening is de verzekeringsbemiddeling. EZA

Nadere informatie

2011D36661 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2011D36661 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2011D36661 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Financiën hebben enkele fracties de behoefte om over de brief van de minister van Financiën d.d. 7 juni 2011 over

Nadere informatie

Assurance rapport van de onafhankelijke accountant

Assurance rapport van de onafhankelijke accountant Assurance rapport van de onafhankelijke accountant Rapportage aan: Achmea Divisie Pensioen & Leven De heer A. Aalbers 1 Achmea Divisie Pensioen & Leven De heer A. Aalbers Postbus 700 APELDOORN Opdracht

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Van Haarlem Uw Financieel Adviseur. Strandmeer 1 3994 ZR Houten Telefoon 030-6590800 Fax 084-2273005 KvK Utrecht 30219708 Internet www.uwfinancieeladviseur.nl E-mail vanhaarlem@uwfinancieeladviseur.nl

Nadere informatie

Suppletieregeling Beleggingsverzekeringen Legal & General

Suppletieregeling Beleggingsverzekeringen Legal & General Suppletieregeling Beleggingsverzekeringen Legal & General Legal & General zal de Aanbeveling van de Ombudsman van 4 maart 2008 volgen, tenzij hieronder nadrukkelijk anders is bepaald. De Regeling heeft

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie mei 2012 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht aan

Nadere informatie

Lijfrente: polishouders vergelijken niet en laten duizenden euro s liggen

Lijfrente: polishouders vergelijken niet en laten duizenden euro s liggen Lijfrente: polishouders vergelijken niet en laten duizenden euro s liggen Bezitters van een lijfrenteverzekering kunnen (tien)duizenden euro s besparen door aanbieders van lijfrente-uitkeringen goed te

Nadere informatie

Informatiedocument. info@ikink-koenders.nl www.ikink-koenders.nl

Informatiedocument. info@ikink-koenders.nl www.ikink-koenders.nl Informatiedocument Hoofdstraat 6 6916 AC TOLKAMER Tel : 0316-541847 Fax : 0316-542444 E-mail : Internet: info@ikink-koenders.nl www.ikink-koenders.nl Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting op het

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie januari 2013 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht

Nadere informatie

Compensatieregeling ASR Nederland

Compensatieregeling ASR Nederland Compensatieregeling ASR Nederland 2 Voorwoord Mensen beleggen niet zomaar. Je belegt met een doel. Een deel van de hypotheek aflossen, een pensioen opbouwen, je kinderen laten studeren. Als dan blijkt

Nadere informatie

Compensatieregeling beleggingsverzekeringen. Achtergrondinformatie

Compensatieregeling beleggingsverzekeringen. Achtergrondinformatie Compensatieregeling beleggingsverzekeringen Achtergrondinformatie 1 Over onze Compensatieregeling 1.1 Inleiding 4 1.2 Wat houdt de Compensatieregeling in? 4 1.3 Wat compenseren wij? 5 1.4 Wijze van uitkeren

Nadere informatie

AANVULLENDE OVEREENKOMST. tussen (1) NATIONALE-NEDERLANDEN LEVENSVERZEKERING MAATSCHAPPIJ N.V. (2) ING LEVENSVERZEKERINGEN RETAIL N.V.

AANVULLENDE OVEREENKOMST. tussen (1) NATIONALE-NEDERLANDEN LEVENSVERZEKERING MAATSCHAPPIJ N.V. (2) ING LEVENSVERZEKERINGEN RETAIL N.V. AANVULLENDE OVEREENKOMST tussen () NATIONALE-NEDERLANDEN LEVENSVERZEKERING MAATSCHAPPIJ N.V. (2) ING LEVENSVERZEKERINGEN RETAIL N.V. (3) RVS LEVENSVERZEKERING N.V. en (4) STICHTING VERLIESPOLIS (5) STICHTING

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Skyline Hypotheken B.V. Zadelmakerstraat 59 2984 CC Ridderkerk Telefoonnummer: 0180-712 860 Faxnummer: 0180-412 076 Email: info@skylinehypotheken.nl Kamer

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Directie Financiële Markten Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus

Nadere informatie

Onze bereikbaarheid U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen.

Onze bereikbaarheid U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen. WFT Dienstenwijzer Inleiding U bent van plan de zorg voor uw financiële zaken/verzekeringen toe te vertrouwen aan ons kantoor. Een goede beslissing. U kunt er zeker van zijn dat uw financiële belangen

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (dvd)

Dienstverleningsdocument (dvd) Dienstverleningsdocument (dvd) EB Verzekeringen Smederijstraat 2 4814 DB BREDA www.ebverzekeringen.nl tel:0161 801 000 fax:0161 801 003 info@ebverzekeringen.nl Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting

Nadere informatie

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Juni 2011 Lees deze brochure goed door en bewaar deze bij uw verzekeringspapieren Zie binnenzijde voor Begrippenlijst Wat leest u in deze brochure?

Nadere informatie

E 01.7.08-0609. Tegemoetkoming beleggingsverzekeringen

E 01.7.08-0609. Tegemoetkoming beleggingsverzekeringen E 01.7.08-0609 Tegemoetkoming beleggingsverzekeringen pagina 2 Tegemoetkoming beleggingsverzekeringen pagina 3 Tegemoetkoming beleggingsverzekeringen Delta Lloyd Groep heeft in september 2008 een overeenkomst

Nadere informatie

REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen

REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen Augustus 2009 REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen REAAL is met de Stichting Woekerpolis Claim, de Stichting Verliespolis, de Vereniging van Effectenbezitters, de Vereniging Eigen Huis en

Nadere informatie

VERKORTE OVEREENKOMST

VERKORTE OVEREENKOMST VERKORTE OVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. De naamloze vennootschap LOYALIS LEVEN N.V., statutaire zetel te Heerlen, kantoor houdende aan de Burgemeester de Hesselleplein 31, 6411 CH Heerlen; Hierna

Nadere informatie

NS & OUN Pagina2. Wij hebben voor ons onderzoek de volgende werkzaamheden verricht:

NS & OUN Pagina2. Wij hebben voor ons onderzoek de volgende werkzaamheden verricht: : s & OUNG Assurance-rapport van de onafhankelijke accountant van Delta Lloyd N.V. over de Tegemoetkomingsregeling individuele beleggingsverzekeringen van Delta Lloyd Groep Aan: de directie van ABN AMRO

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument H.P. Assurantien & Financieringen BV tel: 0113-216777 Voorstad18 fax: 0113-223861 4461 KN Goes website:www.hpassurantien.nl email:info@hpassurantien.nl Ons kantoor hecht aan een

Nadere informatie

Van Tol Financial service is een financieel dienstverlener in Barendrecht. Ik adviseer, bemiddel en bied (meestal op verzoek,

Van Tol Financial service is een financieel dienstverlener in Barendrecht. Ik adviseer, bemiddel en bied (meestal op verzoek, Wie zijn wij? Van Tol Financial service is een financieel dienstverlener in Barendrecht. Ik adviseer, bemiddel en bied (meestal op verzoek, maar ook uit eigen beweging) nazorg op het gebied van financiële

Nadere informatie

Een duidelijk verhaal over uw beleggingsverzekering

Een duidelijk verhaal over uw beleggingsverzekering Een duidelijk verhaal over uw beleggingsverzekering 1 Wat u kunt verwachten 2 Beleggingsverzekering 3 De Achmearegeling 4 Komt u in aanmerking? 5 Hoe nu verder? Voorwoord De laatste tijd is er veel kritiek

Nadere informatie

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Juni 2011 Lees deze brochure goed door en bewaar deze bij uw verzekeringspapieren Zie binnenzijde voor Begrippenlijst Wat leest u in deze brochure?

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie november 2011 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (dvd)

Dienstverleningsdocument (dvd) Dienstverleningsdocument (dvd) Hulsebosch Assurantiën b.v. Stokdijkkade 13 2671 GW Naaldwijk T 0174-624111 F 0174-620744 E hulsebosch@hulsebosch.nl I www.hulsebosch.nl Hulsebosch Assurantiën hecht aan

Nadere informatie

AANVULLENDE OVEREENKOMST 15 SEPTEMBER 2010. tussen (1) ACHMEA PENSIOEN- EN LEVENSVERZEKERINGEN N.V. (2) N.V. INTERPOLIS BTL (3) STICHTING VERLIESPOLIS

AANVULLENDE OVEREENKOMST 15 SEPTEMBER 2010. tussen (1) ACHMEA PENSIOEN- EN LEVENSVERZEKERINGEN N.V. (2) N.V. INTERPOLIS BTL (3) STICHTING VERLIESPOLIS AANVULLENDE OVEREENKOMST 15 SEPTEMBER 2010 tussen (1) ACHMEA PENSIOEN- EN LEVENSVERZEKERINGEN N.V. (2) N.V. INTERPOLIS BTL en (3) STICHTING VERLIESPOLIS (4) STICHTING WOEKERPOLIS CLAIM en (5) VERENIGING

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Assurantiekantoor Nuijten BV

Dienstverleningsdocument Assurantiekantoor Nuijten BV Dienstverleningsdocument Assurantiekantoor Nuijten BV Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de Wet op het Financieel Toezicht bieden wij u voorafgaand

Nadere informatie

Regeling 2014 Koersplan en aanverwante producten. Opgesteld door Stichting Koersplandewegkwijt

Regeling 2014 Koersplan en aanverwante producten. Opgesteld door Stichting Koersplandewegkwijt Regeling 2014 Koersplan en aanverwante producten Opgesteld door Stichting Koersplandewegkwijt Historie Koersplandewegkwijt versus Aegon Claimstichting woekerpolis gestart eind 2004. Claim betreft product

Nadere informatie

VRAAG EN ANTWOORD TRANSPARANTIE (Modellen De Ruiter)

VRAAG EN ANTWOORD TRANSPARANTIE (Modellen De Ruiter) VRAAG EN ANTWOORD TRANSPARANTIE (Modellen De Ruiter) 1. Welke modellen zijn er? Er zijn bij Legal & General in totaal 5 modellen in omloop. Model 1, Model 2 bij een offerte, nieuwe polis of mutatie, Model

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (DVD)

Dienstverleningsdocument (DVD) Well Insured B.V. 2593 AG Den Haag T. 070 362 74 37 F. 070 362 84 32 Dienstverleningsdocument (DVD) Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de

Nadere informatie

Delta Lloyd Levensverzekering N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

Delta Lloyd Levensverzekering N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-283 d.d. 2 oktober 2013 (mr. P.A. Offers, voorzitter, drs. W. Dullemond en mr. A.W.H. Vink, leden en mr. S.N.W. Karreman, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen

REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen Maart 2009 REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen SNS REAAL is met de Stichting Woekerpolis Claim, de Stichting Verliespolis, de Vereniging van Effectenbezitters, de Vereniging Eigen Huis en

Nadere informatie

Code Rendement en Risico

Code Rendement en Risico Code Rendement en Risico Gedragscode betreffende de voorlichting over het rendement en risico van beleggingsverzekeringen en levensverzekeringen met winstdeling Preambule De code Rendement & Risico is

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de levenmarkt Toekomstscenario s voor verzekeraars 22 december 2011

Ontwikkelingen in de levenmarkt Toekomstscenario s voor verzekeraars 22 december 2011 Ontwikkelingen in de levenmarkt Toekomstscenario s voor verzekeraars 22 december 2011 RM T +31 6 23 598 223 E stephan@makingstrategywork.nl T @slinnenb Thank you 2011 Making Strategy Work. Confidential

Nadere informatie

Overzicht, inzicht en een passend pensioen. Johan de Groot Hoofd Afdeling Transparantietoezicht Financiële Producten

Overzicht, inzicht en een passend pensioen. Johan de Groot Hoofd Afdeling Transparantietoezicht Financiële Producten Vereniging voor Pensioenrecht Johan de Groot Hoofd Afdeling Transparantietoezicht Financiële Producten Inhoud 1. De temperatuur in Pensioenland 2. De rol van de AFM 3. Overzicht: UPO- tijdigheid en juistheid

Nadere informatie

Dienstverlening Document Helmhorst Financiële Coaching. Duidelijkheid en transparantie over dienstverlening

Dienstverlening Document Helmhorst Financiële Coaching. Duidelijkheid en transparantie over dienstverlening Dienstverlening Document Helmhorst Financiële Coaching Duidelijkheid en transparantie over dienstverlening Inleiding U oriënteert zich op de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening, levenverzekering

Nadere informatie

Een akkoord! Wat betekent dat voor u?

Een akkoord! Wat betekent dat voor u? Een akkoord! Wat betekent dat voor u? AEGON heeft in 2009 een akkoord gesloten met de Stichting Woekerpolis Claim en de Stichting Verliespolis over de maximale hoogte van de kosten van particuliere beleggingsverzekeringen.

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Garantie Groei Polis

Klaverblad Verzekeringen. Garantie Groei Polis Klaverblad Verzekeringen Garantie Groei Polis Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder de

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Top Consult Services Sales Academy BV h.o.d.n. TCS Verzekeringen. Postadres Postbus 99, 1270 AB Huizen

Dienstverleningsdocument. Top Consult Services Sales Academy BV h.o.d.n. TCS Verzekeringen. Postadres Postbus 99, 1270 AB Huizen Dienstverleningsdocument Top Consult Services Sales Academy BV h.o.d.n. TCS Verzekeringen Postadres Postbus 99, 1270 AB Huizen Contactgegevens Telefoon : 024-3501452 Fax : 024-3501014 E-mail : info@tcs-verzekeringen.nl

Nadere informatie

Wat KUNT U. Een duidelijk verhaal over uw beleggingsverzekering 5. informatie voor particulieren

Wat KUNT U. Een duidelijk verhaal over uw beleggingsverzekering 5. informatie voor particulieren 1 Wat KUNT U verwachten? 2 Beleggingsverzekering 3 De achmearegeling 4 Wie komt in aanmerking? Een duidelijk verhaal over uw beleggingsverzekering 5 Hoe nu verder? informatie voor particulieren INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (dvd)

Dienstverleningsdocument (dvd) Dienstverleningsdocument (dvd) Hypotheek Gilde Noord BV, Nijbracht 126, Postbus 1085, 7801 BB, Emmen, www.hypotheekgilde.nl, 0591-650660, 0591-650666, : www.hypotheekgilde.nl, @: info@hypotheekgilde.nl

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan

Persoonlijk Pensioen Plan Persoonlijk Pensioen Plan Brochure voor u als werkgever Als werkgever hebt u behoefte aan een betaalbare pensioenregeling. Tegelijkertijd wilt u een regeling die past in een goed arbeidsvoorwaardenbeleid.

Nadere informatie

Het Gouden Handdrukplan

Het Gouden Handdrukplan Het is uw gouden handdruk. Daar nemen wij geen risico s mee. Het Gouden Handdrukplan Een beetje conservatief is zo gek nog niet. Al sinds 1872 is Conservatrix gespecialiseerd in levensverzekeringen, pensioenen

Nadere informatie

Advieswijzer. A. Inleiding. B. Wie zijn wij?

Advieswijzer. A. Inleiding. B. Wie zijn wij? Advieswijzer Investment Service BV Julianastraat 1 4524 CC Sluis Tel 0117 42 00 70 Fax 0117 42 00 80 Website : www.ista.nl e-mail : info@ista.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De verzekeringsbedrijfstak

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Komfort makelaardij & Verzekeringen, Zwart Janstraat 55A, 3035 AL ROTTERDAM. Telefoon 010-4660609, Faxnummer : 010-4661120, e-mail: info@komfortverzekeringen.nl

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Inleiding Vaes Finance is een onafhankelijke bemiddelaar op het gebied van hypotheken, verzekeringen en pensioenen. Wij dienen uitsluitend en alleen de belangen van onze klanten

Nadere informatie

Aegon Levensverzekering N.V., gevestigd te Den Haag, hierna te noemen Aangeslotene.

Aegon Levensverzekering N.V., gevestigd te Den Haag, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-158 d.d. 9 april 2014 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. A.W.H. Vink en mr. B.F. Keulen, leden en mr. R.A.F. Coenraad als secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland December 2011 Lees deze brochure goed door en bewaar deze bij uw verzekeringspapieren Zie binnenzijde voor Begrippenlijst Wat leest u in deze brochure?

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER BLEUKENS ADVIES

DIENSTENWIJZER BLEUKENS ADVIES DIENSTENWIJZER BLEUKENS ADVIES U heeft voor Bleukens Advies gekozen of overweegt voor Bleukens Advies te kiezen als uw tussenpersoon voor uw verzekeringen en / of andere financiële diensten. Met uw keuze

Nadere informatie

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair GIDI Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair CVS Hypotheken Kerkewijk 8 3901 EG VEENENDAAL Website: www.cvshypotheken.nl Telefoon: 0318 515555 Fax: 0318 555484 E mailadres: cvs@cvshypotheken.nl

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (DVD)

Dienstverleningsdocument (DVD) Dienstverleningsdocument (DVD) Postbus 179 AFM 12020125 9470 AD Zuidlaren KvK 01165328 Bank 47.69.93.024 T 050 85 38 417 F 050 23 04 045 www.shassurantie.nl info@shassurantie.nl Geachte relatie, Dit document

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Naam en adres FinanZen: Postadres: Postbus 268 2600 AG Delft Bezoekadres: Weesmeesterstraat 6 2645MC Delfgauw Telefoon: 015-7112122 Fax: 015-7111020 Internet www.finanzen.nl info@finanzen.nl

Nadere informatie

mhvhuysd@consumentenbond.nl 4 november 2014

mhvhuysd@consumentenbond.nl 4 november 2014 E-mail Datum mhvhuysd@consumentenbond.nl 4 november 2014 Doorkiesnummer 070-4454549 Doorkiesnummer telefax 070-4454591 Uw kenmerk Ons kenmerk MG/78376 Onderwerp Woekerpolissen Geacht Bestuur, De woekerpolisaffaire

Nadere informatie

REMAIL B.V. Dienstverleningdocument. Bij ons bent u VERZEKERD van het juiste advies

REMAIL B.V. Dienstverleningdocument. Bij ons bent u VERZEKERD van het juiste advies REMAIL B.V. Dienstverleningdocument Bij ons bent u VERZEKERD van het juiste advies Pagina 1 van 6 Dienstverleningdocument Remail B.V. 2013 WIE ZIJN WIJ? Remail B.V. Statutair gevestigd: Dr. Jan van Breemenlaan

Nadere informatie

Directie Financiële Markten. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. 5 juli 2007 FM 2007-01654 M

Directie Financiële Markten. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. 5 juli 2007 FM 2007-01654 M Directie Financiële Markten De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 5 juli 2007 FM 2007-01654 M Onderwerp Wetgevingsoverleg

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 29 507 Regels voor de financiële dienstverlening (Wet financiële dienstverlening) Nr. 39 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomst

Deelnemersbijeenkomst Deelnemersbijeenkomst Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland 5 juli 2016 1 Agenda Opening 2015 Financiën: Dekkingsgraad en financiële situatie Henk Herstelplan Henk Beleggingsbeleid Bert Risico s

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument CAN Assurantiën B.V. Molukkenstraat 68 3531 WE UTRECHT Tel: 030 296 14 81 Fax: 030 296 42 87 www.canassurantien.nl KvK: 30181022 1 P a g i n a Dienstverleningsdocument ten behoeve

Nadere informatie

Spreektekst AO Staf Depla Woekerpolissen dd 8 februari 2007

Spreektekst AO Staf Depla Woekerpolissen dd 8 februari 2007 Spreektekst AO Staf Depla Woekerpolissen dd 8 februari 2007 Voorzitter We maken ons druk over deze kwestie omdat: a. het de belangen van veel consumenten raakt (6.5 miljoen polissen). Consumenten zijn

Nadere informatie

ToekomstPlan/StudiePlan

ToekomstPlan/StudiePlan ToekomstPlan/StudiePlan 1311 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Het doel van dit document is om u in hoofdlijnen uit te leggen hoe uw product werkt. In uw geval kunnen sommige voorwaarden niet

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Adviesburo Neels Annie M.G. Schmidtsingel 100 4421 TA Kapelle tel. 0113 32 01 40 mobiel: 06 5391 0828 mail: info@adviesburoneels.nl internet: www.adviesburoneels.nl Ons kantoor

Nadere informatie

Datum 2 oktober 201525 september 2015 Betreft Beantwoording Kamervragen van de leden Omtzigt en Ronnes (beiden CDA) over woekerpolissen

Datum 2 oktober 201525 september 2015 Betreft Beantwoording Kamervragen van de leden Omtzigt en Ronnes (beiden CDA) over woekerpolissen > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

EEN DUIDELIJK VERHAAL OVER UW BELEGGINGSVERZEKERING

EEN DUIDELIJK VERHAAL OVER UW BELEGGINGSVERZEKERING EEN DUIDELIJK VERHAAL OVER UW BELEGGINGSVERZEKERING 1 wat kunt u verwachten? 2 beleggingsverzekering 3 De achmearegeling 4 wie komt in aanmerking? 5 hoe nu verder? INHOUDSOPGAVE 1. Wat kunt u van ons verwachten?

Nadere informatie

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo n document. Zo kunt u ons vergelijken met

Nadere informatie

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Juni 2011 Lees deze brochure goed door en bewaar deze bij uw verzekeringspapieren Zie binnenzijde voor Begrippenlijst Wat leest u in deze brochure?

Nadere informatie

Gelden de kortingen op het pensioen per en voor beide regelingen?

Gelden de kortingen op het pensioen per en voor beide regelingen? Veelgestelde vragen DE KORTINGEN Gelden de kortingen op het pensioen per 1-9-2016 en 1-3-2017 voor beide regelingen? Ja, de kortingen gelden zowel voor de middelloon als de CDC regeling, ongeacht het afgesproken

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Cor Kooy Finance

Dienstverleningsdocument Cor Kooy Finance Dienstverleningsdocument Cor Kooy Finance Introductie Cor Kooy Finance (voortaan ingekort tot CKF) hecht veel waarde aan een goede voorlichting op financieel gebied. Conform de Wet op het Financieel Toezicht

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Assurantiekantoor Nuijten BV Kinderbaantje 23 4651 XX Steenbergen K.v.K. nummer: 20044835 Telefoon: 0167-541070 Mobielenummer: 06-20392281 Website: www.nuijtenbv.nl E-mail: info@nuijtenbv.nl

Nadere informatie

ZLM als tussenpersoon

ZLM als tussenpersoon ZLM als tussenpersoon voor ondernemers en particulieren Inhoudsopgave Wie zijn wij 3 ZLM als bemiddelaar 3 Werkwijze 3 Verzekeringen voor particulieren 3 Verzekeringen voor ondernemers 4 Onze relatie met

Nadere informatie

DÉ FINANCIËLE WERELD B.V.

DÉ FINANCIËLE WERELD B.V. DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DÉ FINANCIËLE WERELD B.V. (MEI 2015 ) Onze gegevens: Dé Financiële Wereld B.V, Oudegracht 249, 1811 CG Alkmaar Telefoon : (072) 511 2000 E-mail : info@definancielewereld.nl Website

Nadere informatie

Even voorstellen. Frits de Vries. Hypothecair Planner/Erkend Hypotheekadviseur

Even voorstellen. Frits de Vries. Hypothecair Planner/Erkend Hypotheekadviseur Contactgegevens GeldXpert Heerenveen BV Breedpad 13 8442 AA HEERENVEEN Tel: 0513-610006 www.geldxpert.nl/heerenveen receptie@gxheerenveen.nl KvK: 01087338 Even voorstellen Menno de Vries Geboren 1969 Meer

Nadere informatie

Adviesrapport Beleggingsproducten

Adviesrapport Beleggingsproducten Adviesrapport Beleggingsproducten Vergelijking gemaakt op 05-03-2010 om 14:44 Berekende Resultaten o.b.v. Eigen Keuzerendement In onderstaande tabel treft u een vergelijking aan van de producten die op

Nadere informatie

Meer klantwaarde en minder claimrisico door actief risicomanagement

Meer klantwaarde en minder claimrisico door actief risicomanagement Meer klantwaarde en minder claimrisico door actief risicomanagement Inhoud Introductie Marktontwikkelingen Nederland en buitenland Risico s definiëren, signaleren en communiceren Risicomanagement en toegevoegde

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Vermeij Assurantiën BV Postbus 10272 1301 AG Almere Bezoekadres: Randstad 21-12, Almere Tel.: 036-5300053 Fax: 036-5347381 Mail: info@vermeij-ass.nl Site: www.vermeij-ass.nl Ons

Nadere informatie

DEMO en Financiële dienstverlening

DEMO en Financiële dienstverlening DEMO en Financiële dienstverlening Richard Schoones 28-9-2012 1 Wie ben ik? Ruim 30 jaar actief binnen Financiële dienstverlening Ondernemer Als zelfstandig intermediair & gevolmachtigde Directie van Lanschot

Nadere informatie

Dienstenwijzer Bloemendal Assurantiën BV

Dienstenwijzer Bloemendal Assurantiën BV Dienstenwijzer Bloemendal Assurantiën BV 2014 DIENSTENWIJZER BLOEMENDAL ASSURANTIËN (DVD) U bent zich momenteel aan het oriënteren op de markt voor financiële dienstverlening. Om inzicht te krijgen in

Nadere informatie