NS & OUN Pagina2. Wij hebben voor ons onderzoek de volgende werkzaamheden verricht:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NS & OUN Pagina2. Wij hebben voor ons onderzoek de volgende werkzaamheden verricht:"

Transcriptie

1 : s & OUNG Assurance-rapport van de onafhankelijke accountant van Delta Lloyd N.V. over de Tegemoetkomingsregeling individuele beleggingsverzekeringen van Delta Lloyd Groep Aan: de directie van ABN AMRO Verzekeringen N.V. en Delta Lloyd N.V. Inleiding ABN AMRO Verzekeringen N.V. te Zwolle (hierna AAV) heeft naar aanleiding van de aanbeveling van de Ombudsman Financiële Dienstverlening een vaststellingsovereenkomst gesloten met de Stichting Verliespolis, Stichting Woekerpolis Claim, VEB NCVB en Vereniging Eigen Huis. In deze vaststellingsovereenkomst is vastgesteld hoe de individuele kostencompensatie berekend dient te worden, zijnde het verschil tussen de daadwerkelijke op einddatum aan de polishouder uit te keren waarde van de beleggingsverzekering en de zogenaamde normkostenberekening. Op basis van deze vaststellingsovereenkomst heeft AAV formules en aannames opgesteld. Deze formules zijn gemodelleerd in rekenboxen waarin de individuele compensatie wordt berekend. AAV, respectievelijk Delta Lloyd N.V. (DLG), heeft tevens processen ingericht voor het informeren van polishouders en rondom schrijnende gevallen, conform de relevante bepalingen in de vaststellingsovereenkomst. In ons assurance-rapport d.d. 7 juni 2012 hebben wij gerapporteerd over de opzet en bestaan van bovengenoemde processen per 30 april Dit assurance-rapport gaat over de vervolgfase. DLG heeft ons gevraagd een oordeel te geven over de effectieve werking van het proces informatieverstrekking (inclusief bijstorting op de polis en verzending van de waardeoverzichten/compensatiebrieven) gedurende de verslagperiode van 30 april 2012 tot en met 30juni Wij hebben geen opdracht gekregen een onderzoek te doen naar de effectieve werking van de (sub)processen advertentie, klachten en schrijnende gevallen. Reikwijdte Wij hebben opdracht gekregen om te rapporteren over het proces informatieverstrekking (inclusief bijstorting op de polis en verzending van de waardeoverzichten/compensatiebrieven) van AAV gedurende de verslagperiode van 30 april 2012 tot en met 30juni 2013 (de beschrijving; zie bijlage), en over de opzet en werking van interne beheersingsmaatregelen die verband houden met de interne beheersingsdoelstellingen die in de beschrijving staan vermeld. Inherente beperkingen in het onderzoek Wij hebben geen onderzoek gedaan naar de juistheid en volledigheid van de bron data die voor de normkostenberekeningen zijn gehanteerd. Wel hebben wij onderzocht of de voor de berekening van de compensatie gebruikte bron data juist en volledig is onttrokken aan de polisadministratiesystemen van AAV. Wij verrichten ons onderzoek naar de effectieve werking van de processen die de basis vormen voor een betrouwbare berekening van de vergoeding en een juiste opname in de compensatiebrief. Inherent aan ons onderzoek is het uitvoeren van deelwaarnemingen. Dit impliceert dat geen integrale controle is uitgevoerd op de juistheid van de berekeningen en de compensatiebrieven.

2 NS & OUN Pagina2 Verantwoordelijkheden van ABN AMRO Verzekeringen N. V. en Delta Lloyd N. V. AAV is verantwoordelijk voor het opstellen van de beschrijving in de bijlage bij dit rapport, van haar proces informatieverstrekking(inclusief bijstorting op de polis en verzending van de waardeoverzichten /compensatiebrieven), conform de relevante bepalingen zoals gesteld in de vaststellingsovereenkomst, en bijgaande beweringen, met inbegrip van de volledigheid, het accuraat zijn en methode van presentatie van de beschrijving en beweringen; het vermelden van de interne beheersingsdoelstellingen; het opzetten, implementeren en effectief laten werken van interne beheersingsmaatregelen om de vermelde interne beheersingsdoelstellingen te bereiken. Verantwoordelijkheden van onafhankelijke accountant van Delta Lloyd N. V. Onze verantwoordelijkheid is, op basis van onze werkzaamheden, het geven van een oordeel over de beschrijvingen van AAV, in de bijlage bij dit rapport, en over de opzet en effectieve werking van interne beheersingsmaatregelen die verband houden met de interne beheersingsdoelstellingen die in de beschrijving staan vermeld. Werkzaamheden Wij hebben onze opdracht uitgevoerd overeenkomstig Nederlands recht, waaronder Standaard 3000 Assurance-opdrachten anders dan de opdracht tot controle en beoordeling van historische financiële informatie. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en onze werkzaamheden zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen over de vraag of de beschrijving in de bijlage getrouw is weergegeven en de interne beheersingsmaatregelen, in alle van materieel belang zijnde aspecten, op afdoende wijze zijn opgezet en effectief werken. Een assurance-opdracht om te rapporteren over de beschrijving, opzet en werking van interne beheersingsmaatregelen omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van assurance-informatie over de toelichtingen in de beschrijving van AAV van het proces en de opzet en werking van interne beheersingsmaatregelen. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door ons toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico s dat de beschrijving niet getrouw is weergegeven en dat interne beheersingsmaatregelen niet op afdoende wijze zijn opgezet of effectief werken. Onze werkzaamheden bevatten het toetsen van de werking van die interne beheersingsmaatregelen die wij noodzakelijk achten bij het verschaffen van een redelijke mate van zekerheid dat de interne beheersingsdoelstellingen die in de beschrijving staan vermeld werden bereikt. Een assurance-opdracht van dit type omvat ook een evaluatie van het algehele beeld van de beschrijving, de geschiktheid van de interne beheersingsdoelstellingen die daarin staan vermeld en de geschiktheid van de criteria die door de organisatie zijn gespecificeerd en die staan beschreven. Wij hebben voor ons onderzoek de volgende werkzaamheden verricht: - Het doornemen van de beschrijving van het proces informatieverstrekking(inclusief bijstorting op de polis en verzending van de waardeoverzichten/compensatiebrieven), conform de relevante bepalingen zoals gesteld in de vaststellingsovereenkomst, en het verkrijgen van kennis omtrent de interne beheersingsmaatregelen in het proces. - Het identificeren en inschatten van de risico s in het proces informatieverstrekking (inclusief bijstorting op de polis en verzending van de waardeoverzichten/compensatiebrieven). - Vaststellen of de door ons geïdentificeerde risico s voldoende worden gemitigeerd door de door AAV geïmplementeerde beheersingsmaatregelen.

3 = NST& OUNG Pagilia 3 - Het toetsen van de door AAV geïmplementeerde beheersingsmaatregelen op een effectieve werking door middel van het houden van interviews en deelwaarnemingen. - Het evalueren van de toereikendheid van de door AAV verstrekte assurance-informatie. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel Ons oordeel is gevormd op basis van de aangelegenheden die in deze rapportage zijn uiteengezet. De criteria waarvan wij gebruik hebben gemaakt bij het vormen van ons oordeel zijn de criteria die in de bewering van AAV in de bijlage staan beschreven. Naar ons oordeel, in alle van materieel belang zijnde aspecten: a geeft de beschrijving, het proces van informatieverstrekking (inclusief bijstorting op de polis en verzending van de waardeoverzichten /compensatiebrieven) juist weer zoals deze gedurende de verslagperiode van 30 april 2012 tot 30juni 2013 is opgezet en geïmplementeerd; b zijn de interne beheersingsmaatregelen die verband houden met de interne beheersingsdoelstellingen die in de beschrijving staan vermeld gedurende de verslagperiode van 30 april 2012 tot 30 juni 2013 op afdoende wijze opgezet; c werkten de getoetste interne beheersingsmaatregelen, die noodzakelijk waren om een redelijke mate van zekerheid te verschaffen dat de in de beschrijving vermelde interne beheersingsdoelstellingen waren bereikt, gedurende de verslagperiode van 30 april 2012 tot 30juni 2013 effectief. Beoogde gebruikers en doel De in de bijlage opgenomen beschrijving is opgesteld door AAV en DLG in het kader van haar verplichtingen zoals die zijn opgenomen in de vaststellingsovereenkomst. De bijlage geeft daarmee inzicht in de wijze waarop AAV invulling geeft aan haar verantwoordelijkheden. De beschrijving en ons assurance-rapport daarbij kunnen derhalve niet voor een ander doel worden gehanteerd, dan in het kader van de verplichtingen van AAV en DLG, zoals die zijn opgenomen in de vaststellingsovereenkomst. Amsterdam, 1 juli 2013 Ernst & Young Accountants LLP w.g. drs. M. Koning RA Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden: Bij lagen

4 AB ARO Bijlage 1 Proces informatieverstrekkinci In onderstaande tabel is vaor het proces informatie~.erstrekking aan de hand van de artikelriummers uit het addendum zoals ovareengekomen met de consumentenstichtingen waarbij een systeemaanpassing benodigd is of een brief naar een klant is ~erzonden, opgenomen welke beheersingsmaatregelen aanwezig zijn om de ~olledigheid van de informatieverstrekking te waarborgen. Per artikelnummer is de doelstelling en beheersingsmaatregel beschreven. Onderstaande processen zijn inclusief de uit de best of class ad~âezen van de minister voortvloeidende aanpassingen in de tegemoetkomingsregeling. 1. Systeemaanpassing Procesomschrijving: het aanpassen van de systemen om de berekening van de tegemoetkoming en het direct storten ervan te automatiseren. Beheersingsdoelstelling: waarborging van de implementatie van de berekende tegemoetkomingen in de systemen conform rekenspecificaties (mci. Hoofdovereenkomst, Addendum, Aanvullende Overeenkomst voor AAV en Direct storten). Artlkelnr. Doelstelling Beheersingsmaatregel 2.17 In geval van tussentijdse Voor de implementabe van deze rekenregel is een functioneel ontwerp beeindiging na ten minste vijf jaar opgesteld, deze is vervolgens verwerkt in de applicabe. Alvorens de wordt de kostenmaximering naar evenredigheid van de funcbonele en acceptabetest plaats gevonden. remievolumes vaste esteld Tussentijdse mutaties die Voor de implementatie van deze rekenregel is een functioneel ontwerp resulteren in een omzetting naar opgesteld, deze is vervolgens verwerkt in de applicabe. Alvorens de een andere polis en! of product, worden gecompenseerd als ware funcbonele en acceptabetest plaats gevonden. het een tussentidse beeindieine. 4.9 Indien de beleggingsverzekering Voor de implementatie van deze rekenregel is een functioneel ontwerp een fondswaarde heeft van meer opgesteld, deze is vervolgens verwerkt in de applicabe. Alvorens de , worden de kosten gewijzigde applicabe in producbe te nemen heeft op de aanpassing een gemaximeerd conform artikel 4.9 functionele en acceptatietest plaats gevonden. n het Addendum. De kosten van het spaardeel op de Voor de implementatie van deze rekenregel is een funcboneel ontwerp hybride verzekering zijn opgesteld, deze is vervolgens verwerkt in de applicatie. Alvorens de ~emaximeerd op 1,25% van het funcbonele en acce tabetest laats evonden. 1 s aarsaldo. De kosten voor de Kapitaal Markt Voor de implementahe van deze rekenregel is een funcboneel ontwerp Rente Rekening zijn gemaximeerd opgesteld, deze is vervolgens verwerkt in de applicatie. Alvorens de op l% van het saldo dat gestort is gewijzigde applicahe in productie te nemen heeft op de aanpassing een op de Kapitaal Markt Rente functionele en acceptabetest plaats gevonden. Rekenine In de normkostenberekening wordt Voor de implementatie van deze rekenregel is een functioneel ontwerp een geindividualiseerde opgesteld, deze is vervolgens verwerkt in de applicatie. Alvorens de risicopremie gehanteerd gewijzigde applicatie in producbe te nemen heeft op de aanpassing een funcbonele en acce tahetest laats evonden. In afwijking van artikel 4.1 en 4.2 Voor de implementatie van deze rekenregel is een functioneel ontwerp geldt voor de Koopsom Beleggings opgesteld, deze is vervolgens verwerkt in de applicatie. Alvorens de Polis een bonus aanspraak na gewijzigde applicahe in productie te nemen heeft op de aanpassing een afloop die minimaal gelijk is aan functionele en acceptabetest plaats gevonden. sterfetwinst zoals van toepassing bij geindividualiseerde risicopremie De tegemoetkoming die over het verleden wordt berekend is juist en berekend per conform specificaties Voor de implementatie van deze rekenregel zijn specificabes opgesteld voor de berekening van de tegemoetkoming, deze is vervolgens verwerkt in de applicabe. Alvorens de gewijzigde applicatie in productie te nemen heeft op de aanpassing een functionele en acceptahetest plaats gevonden. De tegemoetkoming die over de toekomst wordt berekend is juist en berekend per conform specificabes Voor de implementatie van deze rekenregel zijn specificabes opgesteld voor de berekening van de tegemoetkoming, deze is vervolgens verwerkt in de applicahe. Alvorens de gewijzigde applicatie in productie te nemen heeft op de aanpassing een funchonele en acceptabetest plaats gevonden. De tegemoetkoming over het verleden en de toekomst wordt juist toegevoegd aan de verzekerin conform s. ecificaties Alle relevante kenmerken uit de Hoofdovereenkomst en Addendum en Aanvullende Overeenkomst zijn op de juiste wijze toegepast Voor de implementatie van dit onderdeel proces ingericht wat is opgenomen in het draaiboek jaar wisseling. Alvorens dit op te nemen heeft op het proces een functionele en acceptatietest plaats gevonden. Bij de uitvoering van het direct bijstorten zijn de relevante kenmerken uit de Hoofdovereenkomst en Addendum en Aanvullende Overeenkomst gehandhaafd. Ook de best of class adviezen zijn in aanmerking genomen. Voor de implementatie van deze rekenregel zijn specificabes opgesteld, deze is vervolgens verwerkt in de applicatie. Alvorens de gewijzigde applicahe in productie te nemen heeft op de aanpassing een functionele en acceptatietest plaats gevonden. atje LLP

5 1 Bijlage 1, pagina 2 2. Brieven Procesomschrijving: de klanten waar het artikelnummer betrekking op heeft worden door middel van een brief geinformeerd over de tegemoetkoming, de kostenloze switch, het inteereffect, de hefboomwerking en de mogelijkheid om te beleggen in andere fondsen. Beheersingsdoelstelling: waarborging dat alle klanten waar het betreffende arbkel betrekking op heeft geinformeerd worden. A RIk~Inr. D~îIiFilllng Beheersingsmaatregel 2.3, 2.13 De Tegemoetkoming wordt Art 2.3 komt overeen met art 1.4b Hoofdovereenkomst. Art 2.13 komt berekend en verrekend op de overeen met Art 1.4a Hoofdovereenkomst. einddatum van de verzekering. Alle klanten moeten geïnformeerd zijn over hun tegemoetkoming op einddatum en op einddatum wordt de tegemoetkoming uitgekeerd indien van toepassing. 1. Het polisadministratiesysteem levert de polissen die hiervoor in aanmerking komen. De tracetable verzenddatabase geeft aan in welke batch op welke datum welke brief is verzonden. Verschillen tussen de tracetable verzenddatabase en het polisadministratiesysteem worden geanalyseerd. Klanten zun geïnformeerd via Model Alle klanten met een lopende beleggingsverzekering hebben in Q1 ook een Financieel Jaaroverzicht ontvangen waarin wordt verwezen naar bna m ro. ni 3. Alle klanten met een lopende beleggingsverzekering ontvangen jaarlijks in januari ook een portefeuille overzicht waarin wordt verwezen naar ~www.abnamro.nl 2.12 Klanten die een lopende Klanten die een lopende beleggingsverzekering hebben met onttrekkingen beleggingsverzekering hebben met volgens het universal life principe en in meer dan een fonds beleggen onttrekkingen volgens het universal krijgen de mogelijkheid gratis te switchen naar één fonds, omdat de life principe en in meer dan een onttrekking niet volgens gekozen beleggingsprofiel maar naar rato van de fonds beleggen, schriftelijk op de fondswaarde plaatsvindt. Het polisadministratiesysteem levert de polissen mogelijkheid wijzen om kostenloos die hiervoor in aanmerking komen. De tracetable verzenddatabase geeft te switchen naar één fonds. aan in welke batch op welke datum welke brief is verzonden. Verschillen tussen de tracetable verzenddatabase en het polisadministratiesysteem worden geanalyseerd. Klanten zijn geïnformeerd via een losse brief De klanten schriftelijk informeren over het inteereffect en de wijze waarop dit in de toekomst kan worden beperkt of voorkomen. Klanten die een lopende beleggingsverzekering hebben met onttrekkingen volgens het universal life principe waarbij er sprake is van inteer hierover informeren en de gevolgen aangeven. Het polisadministratiesysteem levert de polissen die hiervoor in aanmerking komen. De tracetable verzonden. Klanten zijn zowel door een algemene brief als een gepersonaliseerde brief geïnformeerd. Klanten waarbij er sprake is van Indien een klant een lopende beleggingsverzekering heeft met leegloop of een hefboomvergoeding onttrekkingen volgens het universal life principe waarbij er sprake is van informeren dat zij kosteloos een leegloop of hefboom informeren dat ze kosteloos een losse separate overlijdensrisicoverzekering kunnen sluiten. Het polisadministratiesysteem overlijdensrisicoverzekering levert de polissen die hiervoor in aanmerking komen. De tracetable kunnen sluiten. verzonden. Klanten zijn geïnformeerd via een gepersonaliseerde brief. 4.4 Klanten schiftelijk informeren over het hefboomeffect en over de manier waarop dit in de toekomst kan worden beperkt. 9.1 Klanten op neutrale wijze informeren over de mogelijkheid om te beleggen in andere fondsen met een lagere TER en turnover ratio. Klanten informeren over de berekende tegemoetkoming over het verleden en de toekomst per en de toevoeging hiervan aan de verzekering Indien een klant een lopende beleggingsverzekering heeft met onttrekkingen volgens het universal life principe waarbij er sprake is van hefboom hierover informeren. Het polisadministratiesysteem levert de polissen die hiervoor in aanmerking komen. De tracetable verzenddatabase geeft aan in welke batch op welke datum welke brief is verzonden. Verschillen tussen de tracetable verzenddatabase en het polisadministratiesysteem worden geanalyseerd. Klanten zijn geïnformeerd via een algemene en gepersonaliseerde brief. Klanten informeren over de fondsen waaruit zij kunnen kiezen en de kosten die deze fondsen in rekening brengen. Het polisadministratiesysteem levert de polissen die hiervoor in aanmerking komen. De tracetable verzonden. Verschillen tussen de tracetable verzenddatabase en het polisadministratiesysteem worden geanalyseerd. Klanten zijn geïnformeerd via Model 3 en jaarlijkse overzichten vanuit ABN AMRO Bank N.V. Klanten met een lopende beleggingsverzekering zijn geinformeerd over een eventuele tegemoetkoming per De eenmalige tegemoetkoming en de eventuele jaarlijkse tegemoetkoming zijn zichtbaar in het jaarlijkse kosten- en waardeoverzicht (Model 3 de Ruiter). Het polisadministratiesysteem levert de polissen die hiervoor ~~kt~ftdijije komen. De tracetable verzenddatabase geeft aan in S datum welke brief is verzonden. Verschillen tussen de ~ verzenddatabase en het polisadministrahesysteem worden gef~~eerf Alle verzonden brieven zijn beschikbaar in het digitale zoek po T1V~pkËèm. ~2

Rapportage onderzoek implementatie Best of class Flankerend beleid beleggingsverzekeringen per 31 december 2012

Rapportage onderzoek implementatie Best of class Flankerend beleid beleggingsverzekeringen per 31 december 2012 Rapportage onderzoek implementatie Best of class Flankerend beleid beleggingsverzekeringen per 31 december 2012 Uitgebracht aan het Verbond van Verzekeraars 8 april 2013 Deloitte Accountants B.V. Orlyplein

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 8 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave VERSLAG VAN DE DIRECTIE... 2 BALANS PER 31 DECEMBER 2014... 4 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 31 DECEMBER 2014... 5 ALGEMENE TOELICHTING EN

Nadere informatie

De Ioitte. 1043 UP Amsterdam Postbus 58110 1040 HC Amsterdam Nederland

De Ioitte. 1043 UP Amsterdam Postbus 58110 1040 HC Amsterdam Nederland De Ioitte. 1043 UP Amsterdam Postbus 58110 1040 HC Amsterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9739 www.deloitte.nl Assurance-rapport bij Update Accenta Capital Fund Side Pocket (ACF SP) Q2 2012

Nadere informatie

Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010

Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010 Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010 Inhoudsopgave Algemeen Directieverslag 2 pagina Jaarrekening Balans 6 Winst-en-verliesrekening 7 Kasstroomoverzicht 8 Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Opdrachtbevestiging gemeente Papendrecht voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014

Opdrachtbevestiging gemeente Papendrecht voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014 Deloitte. INAIJI!1!1,11,1c,1,1!E1 GPD 05.11.2014 0059 Deloitte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.n1

Nadere informatie

Waterschapsbedrijf Limburg Accountantsverslag 2012

Waterschapsbedrijf Limburg Accountantsverslag 2012 Waterschapsbedrijf Limburg Accountantsverslag 2012 Rapportage aan directie en algemeen bestuur!1 IERNST& YOUNG Qualityln Everything We Do Ernst & Young Accountants LLP Stationsplein 8C 6221 BT Maastricht

Nadere informatie

en overige relevante documentatie, waaronder dit controleprotocol en het assurance-rapport, zijn te vinden op het internet van de Rijksoverheid.

en overige relevante documentatie, waaronder dit controleprotocol en het assurance-rapport, zijn te vinden op het internet van de Rijksoverheid. Controleprotocol subsidievaststelling subsidieregeling opleiding tot advanced nurse practitioner en opleiding tot physician assistant (versie 31-3-2014) Hoofdstuk 1: Uitgangspunten 1.1 Doelstelling Dit

Nadere informatie

Oude Versie (herzien per juli '15)

Oude Versie (herzien per juli '15) De wettelijke verplichtingen van de accountant die de jaarrekening of de staten controleert van een financiële onderneming of een pensioenfonds 31 oktober 2008 1 Versie 1.3 Datum: 31 oktober 2008 Herzien:

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2012 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2012

Nadere informatie

In het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt na artikel 81a een artikel ingevoegd, luidende:

In het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt na artikel 81a een artikel ingevoegd, luidende: Besluit van. houdende regels met betrekking tot het aanzetten van cliënten met een beleggingsverzekering tot het maken van een weloverwogen keuze met betrekking tot die beleggingsverzekering Op de voordracht

Nadere informatie

SOC 1-rapportages Onderzoek naar ervaringen in de praktijk met een wereldwijde standaard

SOC 1-rapportages Onderzoek naar ervaringen in de praktijk met een wereldwijde standaard SOC 1-rapportages Onderzoek naar ervaringen in de praktijk met een wereldwijde standaard Anno Perk MSc, Stacy Warner CISA en drs. Marcel Fikke RE RA CISA Het uitbesteden van processen heeft altijd impact

Nadere informatie

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 INHOUDSOPGAVE Verslag van de directie 3 1. Balans per 31 december 2012 6 2. Winst-en-verliesrekening over 2012 7 3. Toelichting 8 4. Toelichting op de balans 11

Nadere informatie

Aandachtspunten bij de controle van pensioen. Samenwerking tussen controleteam en specialist.

Aandachtspunten bij de controle van pensioen. Samenwerking tussen controleteam en specialist. Aandachtspunten bij de controle van pensioen. Samenwerking tussen controleteam en specialist. Momenteel is pensioen volop in het nieuws. Door het huidige economische klimaat staan verschillende pensioenfondsen

Nadere informatie

Nieuwe controleverklaring voor oob s. Uitgebreider met meer informatie over werkzaamheden accountant

Nieuwe controleverklaring voor oob s. Uitgebreider met meer informatie over werkzaamheden accountant Nieuwe controleverklaring voor oob s Uitgebreider met meer informatie over werkzaamheden accountant Versie oktober 2014 2014 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Risicomanagement. Gemeente Oosterhout. Eindrapportage. april 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl

Risicomanagement. Gemeente Oosterhout. Eindrapportage. april 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl Risicomanagement Gemeente Oosterhout Eindrapportage april 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Risicomanagement gemeente Oosterhout Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 Opdracht...

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Risicomanagement Gemeente Bergen op Zoom Eindrapportage juni 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Risicomanagement gemeente Bergen op Zoom Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5

Nadere informatie

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Dit document maakt gebruik van bladwijzers. CONCEPT NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Consultatieperiode loopt tot

Nadere informatie

Toelichting op het aanvraagformulier. Pagina 1/24

Toelichting op het aanvraagformulier. Pagina 1/24 Toelichting op het aanvraagformulier Pagina 1/24 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info@acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2011 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2011

Nadere informatie

Regeling particuliere beleggingsverzekeringen De Goudse

Regeling particuliere beleggingsverzekeringen De Goudse Regeling particuliere beleggingsverzekeringen De Goudse De Goudse heeft kennis genomen van de Aanbeveling van de Ombudsman Financiële Dienstverlening van 4 maart 2008. Aanvullend daarop heeft zij een aantal

Nadere informatie

PROSPECTUS PARAPLUFONDS FINLES BELEGGINGSFONDSEN

PROSPECTUS PARAPLUFONDS FINLES BELEGGINGSFONDSEN PROSPECTUS PARAPLUFONDS FINLES BELEGGINGSFONDSEN INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...3 1.1 Belangrijke informatie...3 1.2 Het Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen...3 1.3 Waarschuwing...4 1.4 Finles N.V...4

Nadere informatie

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V.

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V. Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. 22 JULI 2014 Algemene informatie BEHEERDER ACTIAM NV Croeselaan 1 Postbus 8444 3503 RK Utrecht website: actiam.nl/fondsbeheer PROSPECTUS 22 JULI 2014 SNS BELEGGINGSFONDSEN

Nadere informatie

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Synthes Fund JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Synthes Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 TKP lnvestments BV

Jaarverslag 2013 TKP lnvestments BV TKP lnvestments BV 2 TKP Investments BV Inhoudsopgave 1 Verslag van directie 3 1.1 Woord vooraf 3 1.2 Over TKP Investments 4 1.3 Mijlpalen 2013 4 1.4 Risicomanagement 8 1.5 Vooruitblik 11 2 Jaarrekening

Nadere informatie

Uitkomsten onderzoek kwaliteit wettelijke controles Big 4-accountantsorganisaties. 25 september 2014

Uitkomsten onderzoek kwaliteit wettelijke controles Big 4-accountantsorganisaties. 25 september 2014 Uitkomsten onderzoek kwaliteit wettelijke controles Big 4-accountantsorganisaties 25 september 2014 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Keijser Capital Asset Management B.V.

Keijser Capital Asset Management B.V. Jaarverslag 2012 Keijser Capital Asset Management B.V. Keizersgracht 410 1016 GC Amsterdam Tel: 020-531 21 21 Fax: 020-531 21 95 Inhoud Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 6

Nadere informatie

Assurance-rapport en Verantwoording 2010

Assurance-rapport en Verantwoording 2010 Assurance-rapport en Verantwoording 2010 Digipoort (koppelvlakken SMTP, X.400, FTP en POP3) Datum 30 juni 2011 Status Concept Colofon Projectnaam Assurance-rapport en Verantwoording 2010 Versienummer 1

Nadere informatie

per 22 april 2008 LENINGSVOORWAARDEN VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1 DE OFFERTE VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK

per 22 april 2008 LENINGSVOORWAARDEN VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1 DE OFFERTE VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK Leningsvoorwaarden Budget Plus Hypotheek per 22 april 2008 DEEL A LENINGSVOORWAARDEN VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1 DE OFFERTE VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1.1 De inhoud van de offerte Uw offerte bestaat

Nadere informatie