04-05/2013. Redactioneel. De Mening Van... Jan Berkvens, Rabobank Janneke Slöetjes, Bits of Freedom Lieneke Viergever, Moore advocaten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "04-05/2013. Redactioneel. De Mening Van... Jan Berkvens, Rabobank Janneke Slöetjes, Bits of Freedom Lieneke Viergever, Moore advocaten"

Transcriptie

1 PRIVACY & COMPLIANCE TIJDSCHRIFT VOOR DE PRAKTIJK 04-05/2013 Redactioneel Eric Schreuders Datalekken met bewerkers en bewerkers met datalekken PAUL Korremans Gaan datalekken bij u voor paniek zorgen!? Anouk Ferwerda PRIVACYPERIKELEN BIJ HET KOPEN OVER DE GRENZEN Jeroen Terstegge Inzicht in de FG David de Nood OPINIE de praktijk Meldplicht datalekken implementatie bij KPN Privacy aspecten slimme meter Het Portret David Smith Freek Warmelink De Mening Van... Jan Berkvens, Rabobank Janneke Slöetjes, Bits of Freedom Lieneke Viergever, Moore advocaten Voor u bezocht Privacy Laws & Business Jubileumsymposium NGFG Internationale Privacy conferentie Warschau Boekpresentatie: Jan Holvast Big Brother Awards 2013 Privacyzaken Wet- en regelgeving de vraag Wanneer melden aan het CBP volgens het wets Voorstel meldplicht datalekken? aankondigingen ISSN

2 colofon inhoudsopgave Privacy & Compliance Baltzer Science Publishers Tel Redactie Mr. drs. J. (Jeroen) Terstegge, (Hoofdredacteur) PrivaSense K.J. (Klaas) Bruin, KLM Mr. H. (Huib) Gardeniers, Net2Legal Consultants Mr. S.H. (Sergej) Katus, Privacy Management Partners Dr. J.A.G. (Koen) Versmissen, Privacy Management Partners Vaste medewerkers Mr. F. (Friederike) van der Jagt, Stibbe Mr. dr. E.P.M. (Elisabeth) Thole, Van Doorne Redactiesecretaris Dr. J.A.G. (Koen) Versmissen, Privacy Management Partners Vormgeving Eric G.F. van den Berg Omslag en format: Tom van Staveren Abonnementsprijs 2013, Jaargang 2, 1-6, 175,00 excl. BTW, incl. verzendkosten (in Nederland). De prijs is exclusief online toegang, voor online toegang en meerdere gebruikers is een prijsmodel te raadplegen op de website: general/bestelformulier Nieuwe abonnementen Abonnementen kunnen worden gestart per 1 januari van een kalenderjaar. Valt de aanvraag van een abonnement niet samen met het begin van een kalenderjaar, dan worden de reeds verschenen nummers van dat kalenderjaar alsnog verzonden en wordt de prijs van een volledige jaargang in rekening gebracht. Nieuwe abonnementen kunnen schriftelijk, per fax, per telefoon of per worden opgegeven. Adreswijziging Bij adreswijziging wordt u verzocht deze zo spoedig mogelijk en bij voorkeur schriftelijk door te geven aan de uitgeverij onder ver melding van: adreswijziging Privacy & Compliance. Beëindiging abonnement Abonnementen kunnen alleen schriftelijk, tot 1 december van het lopende abonnementsjaar, worden opgezegd. Bij niet tijdige opzegging wordt het abonnement auto matisch voor een kalenderjaar verlengd. ISSN: E-ISSN: Redactioneel Klaas Bruin 04 Datalekken met bewerkers en bewerkers met datalekken Eric Schreuders 08 Gaan datalekken bij u voor paniek zorgen!? Paul Korremans 12 PRIVACYPERIKELEN BIJ HET KOPEN OVER DE GRENZEN Anouk Ferwerda 17 Inzicht in de FG Jeroen Terstegge 21 OPINIE David de Nood 24 de Praktijk Meldplicht datalekken implementatie bij KPN Privacy aspecten slimme meter 32 Het Portret David Smith Freek Warmelink 39 De Mening Van Jan Berkvens, Janneke Slöetjes en Lieneke Viergever 42 Voor u bezocht Privacy Laws & Business congres, Cambridge Jubileumsymposium NGFG Internationale Privacy Conferentie, Warschau Boekpresentatie: Jan Holvast, De volkstelling van 1971 Big Brother Awards Privacyzaken Friederike van der Jagt 55 Wet- en regelgeving Jeroen Terstegge 66 de vraag Wanneer melden aan het CBP volgens het wets - voorstel meldplicht datalekken? Sergej Katus 68 aankondigingen 2 PRIVACY & COMPLIANCE 04-05/2013

3 Het Portret: Freek Warmelink Directeur AON De (on)mogelijkheid van het verzekeren van datalekken Elisabeth Thole en Huib Gardeniers* Het lijkt soms wel of alles te verzekeren valt zolang je maar betaalt. De werkelijkheid is complexer. Ook wat betreft datalekken zijn de mogelijkheden om risico s af te dekken niet onbegrensd. Maar datalekken, inbreuken op de beveiliging en andere cyberrisico s staan wel in de belangstelling bij verzekeraars. In een interview met Freek Warmelink, Directeur AON Risk Solutions, licht hij toe welke verzekeraars in dit gat zijn gesprongen, wat de rol van een tussenpersoon zoals AON daarbij is en tegen welke vraagstukken verzekeraars hierbij aanlopen. * Elisabeth Thole, advocaat bij Van Doorne en Huib Gardeniers, partner van Net2Legal Consultants. 36 PRIVACY & COMPLIANCE 04-05/2013

4 Het Portret Freek Warmelink Verzekeraars baseren hun polissen op ervaringen uit het verleden. Dat maakt het verzekeren van cyber risks een lastige tak van sport Om meteen in het diepe te springen: is het mogelijk om datalekken te verzekeren? Het is belangrijk eerst een beeld te krijgen waar verzekeraars zich op dit moment op richten. Datalekken zijn voor verzekeraars onderdeel van het bredere onderwerp cyberrisico s. Door ontwikkelingen als hosting, open source en social media kijkt de verzekeringsbranche steeds meer naar mogelijkheden om de daaraan verbonden zogenaamde cyberrisico s te verzekeren. Enkele grote internationale verzekeraars zoals Zurich, Allianz, AIG en Hiscox bieden op dit moment speciale polissen aan voor het verzekeren van dit soort risico s. De markt voor dit soort producten is nu nog beperkt, maar er zit wel groei in. De trend is ondubbelzinnig. Mijn verwachting is dat het overgrote deel van de bedrijven en instellingen zich uiteindelijk standaard tegen dit soort risico s gaan indekken, teneinde hun continuïteit te waarborgen. Ik vermoed ook dat opdrachtgevers (overheid) steeds vaker zullen vragen naar de verzekeringsdekking. Het zal uiteindelijk net zo gaan als bij de aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders en commissarissen (D&O). Dat duurde jaren, maar nu is er praktisch geen bedrijf meer te vinden dat zich niet tegen deze aansprakelijkheid indekt. Hoe zit het met bestaande polissen: zijn dit soort risico s nu niet gedekt? Er zijn voor het afdekken van bedrijfsrisico s vele polissen op de markt. Bekendste voorbeelden zijn de algemene aansprakelijkheid (AVB), beroepsaansprakelijkheid (BAV), brand- en bedrijfsschade verzekering, fraudeverzekering of de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Cyberrisico s vallen echter niet of nauwelijks onder de dekking van deze traditionele polissen [ZIE KADER]. In de bestaande polissen zijn de cyberrisico s juist vaak uitgesloten of niet adequaat afgedekt. De traditionele polissen dekken veelal materiële schade en letsel, maar niet de vermogensschade die door cyberrisico s worden veroorzaakt. Dit wordt niet altijd onderkend door ondernemers en instanties, maar er zijn wel steeds meer ondernemers die zich ervan bewust worden dat cyberrisico s schade kunnen toebrengen en dat ze nu niet verzekerd zijn. Welke risico s dekken de nieuwe cyberpolissen af in geval van datalekken? De term datalekken is wat verwarrend omdat een lek eigenlijk vooral ziet op vele soorten beveiligingsincidenten. Bij mogelijke schade die hierbij een rol kan spelen, gaat het grofweg om twee soorten schaden: de eigen schade, en aansprakelijkheidsschade toegebracht aan derden bijvoorbeeld doordat data op straat komen te liggen. De eigen schade is deels nog te overzien. Het is in zekere mate vergelijkbaar met andere soorten eigen schade zoals bij brand en de gevolgen daarvan. Door de dekking die de cyberpolis biedt kan een bedrijf of instelling zich bijvoorbeeld beschermen tegen schade doordat het bedrijf stil ligt ten gevolge van een cyberrisico. Ook valt te denken aan de extra kosten en de juridische bijstand en forensisch onderzoek naar de oorzaak van het beveiligingsincident. Zaken als reputatieschade ten gevolge van een datalek zijn lastig te kwantificeren en daardoor moeilijk te verzekeren en vallen in de regel buiten de verzekering. Dat ligt ook voor de hand want wat verzeker je bij reputatieschade; het herstel van de reputatie? Het tweede soort, de aansprakelijkheidsschade is aanzienlijk complexer. Een derde van wie de gegevens op straat komen, zal de veroorzaker vermoedelijk aanklagen en een lange juridische procedure ligt dan in het verschiet. Cyberverzekeraars zullen die kosten dekken tot de hoogte van het verzekerde bedrag dat in de polis staat genoemd. En boetes, zijn die nog relevant in het licht van verzekeringen? Boetes vormen altijd al een interessant onderwerp in relatie tot verzekeringen, zeker nu met de nieuwe privacywetging in opkomst. Aan de vraag of boetes vallen te verzekeren kleeft namelijk ook een morele component. Om een voorbeeld te geven. Een aantal jaar geleden bood een Zweedse verzekeringsmaatschappij een verzekering tegen verkeersboetes aan. In de Tweede Kamer werden daarover vragen gesteld mede om dit soort verzekeringen te voorkomen. De toenmalige minister van Justitie Donner gaf in een reactie daarop aan dat een verzekering tegen verkeersboetes in strijd zou zijn met de openbare orde en de goede zeden, waardoor PRIVACY & COMPLIANCE 04-05/

5 Het Portret Freek Warmelink Dekkingsoverzicht cyberrisico s in verschillende polissen. De beoordelingen zijn afhankelijk van de specifieke bewoording van de betreffende polissen. Bron: AON deze verzekering nietig is. Het is voorstelbaar dat hetzelfde opgaat voor het verzekeren van boetes in geval van datalekken. In onze praktijk krijgen wij steeds meer vragen. Ik constateer dat er nu cyberpolissen zijn die specifiek boetes verzekeren. Kan iedereen zomaar aankloppen voor een cyberpolis? Voordat een verzekering kan worden afgesloten moet veel informatie worden aangeleverd. Er moet voldoende inzicht worden verkregen hoe kwetsbaar de organisatie is, welke specifieke risico s er bestaan, hoe het risicomanagement is geregeld en wat voor overige maatregelen zijn genomen om risico s in te perken. Als de verzekeraar vervolgens overtuigd is van de inspanningen om de risico s zo klein mogelijk te maken, zal hij een offerte afgeven om specifieke risico s te verzekeren, tegen een bepaalde prijs/premie. Er zal ook zeker een eigen risico per gebeurtenis van toepassing zijn. Er moet dus het nodige aan huiswerk worden gedaan voordat een verzekering tegen cyberrisico s zoals datalekken wordt afgegeven. Wat is dit proces de rol van een verzekeringsmakelaar? De makelaar is er voor de klant die een verzekering zoekt. Een makelaar ondersteunt de klant bij het zoeken naar de benodigde producten en de partijen die deze producten aanbieden, en staat daarbij aan de kant van de klant. Het is dus wel wenselijk dat de verzekeringsmakelaar technische en verzekeringskennis heeft over cyberrisico s. Daarbij assisteert de makelaar ook bij de risicoinventarisatie (management), waaronder het inzicht krijgen in de witte vlekken van gedekte en nietgedekte cyberrisico s. Er wordt ook gekeken of er organisatorische oplossingen mogelijk zijn. Het afwenden van risico s hoeft immers niet altijd via een verzekering. Risicomanagement en juridische afdichting van risico s zijn hierbij belangrijke alternatieven. Uiteindelijk is verzekeren het sluitstuk van de risico-inventarisatie, teneinde de continuïteit van de organisatie te waarborgen. Is de verzekeringsmarkt eigenlijk wel klaar om dit soort risico s te verzekeren? Verzekeraars baseren hun dekking op ervaringen en statistische gegevens uit het verleden. De statistieken tonen de betaalde schades uit het verleden aan. Dat maakt dat verzekeraars eerst ervaring willen opbouwen alvorens ze bepaalde risico s willen afdekken. Wat betreft datalekken zijn verzekeraars zich er goed van bewust dat het een cumulatief effect kan hebben. Ik twijfel er niet aan dat verzekeraars hun verplichtingen kunnen nakomen, mede omdat er altijd een limiet in de polis staat, namelijk het verzekerde bedrag. Ook is er altijd een eigen risico van toepassing en bovendien staan er uitsluitingen in de polis. Er blijft dus altijd een belang bij de klant. Is er een verband tussen verzekeringen en compliance? Jazeker, bij cyber security en overige beveiligingsvragen draait het meer en meer om digitale compliance. Het gaat daarbij immers niet alleen om oplossingen voor kwetsbaarheden in ICT-systemen, het gaat ook om een gestructureerde aanpak met effectieve maatregelen voor risicobeheersing én bescherming tegen de gevolgen van cyberrisico s. Verzekeringen zullen in dat verband een zekere disciplinerende werking hebben. Al is het alleen al omdat voor het afsluiten van een polis veel informatie moet worden vergaard en vragenlijsten moeten worden afgewerkt waardoor de bewustwording over de digitale kwetsbaarheid sterk wordt vergroot. M 38 PRIVACY & COMPLIANCE 04-05/2013

Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk

Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk Whitepaper Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk Wat zijn de digitale risico s die in uw organisatie om aandacht vragen? Fraude, hacken, lekken of manipuleren van informatie,

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument: Burg. Vening Meineszlaan 62 Burg. Vening Meineszlaan 62 1063 BD Amsterdam 1063 BD Amsterdam KVKnr: 34239778 KVKnr: 34386194

Dienstverleningsdocument: Burg. Vening Meineszlaan 62 Burg. Vening Meineszlaan 62 1063 BD Amsterdam 1063 BD Amsterdam KVKnr: 34239778 KVKnr: 34386194 Dienstverleningsdocument: Akropolis Assurantiën B.V. Vines Levensverzekeringen en Hypotheken B.V. Burg. Vening Meineszlaan 62 Burg. Vening Meineszlaan 62 1063 BD Amsterdam 1063 BD Amsterdam KVKnr: 34239778

Nadere informatie

Vraag de MKB-er hoe hij de informatie wil ontvangen

Vraag de MKB-er hoe hij de informatie wil ontvangen inter @ ctief 96e jaargang 23 november 2006 nr. 22a MKB gids 2006 Inleven in MKB-klanten van economisch levensbelang DGA-pensioen: eigen beheer, of verzekeren? Het nieuwe zakendoen in pensioen De levensloopregeling:

Nadere informatie

Position paper 'Milieuschade voorkomen is beter dan genezen'

Position paper 'Milieuschade voorkomen is beter dan genezen' Juli 2014 Position paper Position paper 'Milieuschade voorkomen is beter dan genezen' In 2004 werd de Europese richtlijn Environmental Liability Directive (ELD) ingevoerd, die nieuwe verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Trends in Cybersecurity 2015

Trends in Cybersecurity 2015 Cybersecurity the way we see it Trends in Cybersecurity 2015 Voorwoord Nu de crisis op haar eind loopt en organisaties zich voorbereiden op een periode van herstel en groei, groeit ook het besef dat er

Nadere informatie

Het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens online en offline neemt explosief toe. Overheden gebruiken

Het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens online en offline neemt explosief toe. Overheden gebruiken CBP Agenda 2015 Het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens online en offline neemt explosief toe. Overheden gebruiken deze gegevens bijvoorbeeld om belastingfraude tegen te gaan en om voorspellingen

Nadere informatie

gemeente de brand op de faculteit bouwkunde van de TU Delft de Schipholcrash de strandrellen in Hoek van Holland.

gemeente de brand op de faculteit bouwkunde van de TU Delft de Schipholcrash de strandrellen in Hoek van Holland. APRIL 2010 NUMMER 1 JAARGANG 12 GEMEENTEBULLETIN Informatie over risicomanagement voor gemeenten Risico- en verzekeringsmanagement binnen uw gemeente In deze uitgave is er uitgebreid aandacht voor een

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 33 662 Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens en enige andere wetten in verband met de invoering van een meldplicht bij de doorbreking

Nadere informatie

Verzekeringen&vrijwilligers

Verzekeringen&vrijwilligers Verzekeringen&vrijwilligers krant Een uitgave van CIVIQ, instituut vrijwillige inzet - Postbus 12080, 3501 AB Utrecht - tel. 030 750 90 00 - info@civiq.nl We groeien de claimcultuur in 4 Verzekeren in

Nadere informatie

Online samenwerken in de financiële branche. survival of the fittest

Online samenwerken in de financiële branche. survival of the fittest Online samenwerken in de financiële branche survival of the fittest 1. Online samenwerken in de financiële branche Independer: online sluiten van hypotheek niet haalbaar (2009), Aegon maakt online schade

Nadere informatie

Algemene voorwaarden levering Internet diensten Stichting Ideëel Internet, Utrecht, geldig vanaf 1 Januari 2002.

Algemene voorwaarden levering Internet diensten Stichting Ideëel Internet, Utrecht, geldig vanaf 1 Januari 2002. Algemene voorwaarden levering Internet diensten Stichting Ideëel Internet, Utrecht, geldig vanaf 1 Januari 2002. 1. Definities 1.1 bijzondere voorwaarden: de specifieke voorwaarden per dienst die op de

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Abonnementsvoorwaarden Folkertsma Financiële Diensten

Abonnementsvoorwaarden Folkertsma Financiële Diensten Abonnementsvoorwaarden Folkertsma Financiële Diensten Inleiding Folkertsma Financiële Diensten biedt consumenten aan om hun belangen op het gebied van particuliere schadeverzekeringen te behartigen door

Nadere informatie

BREDE MELDPLICHT DATALEKKEN, PREVENTIE EN PRIVACY

BREDE MELDPLICHT DATALEKKEN, PREVENTIE EN PRIVACY BREDE MELDPLICHT DATALEKKEN, PREVENTIE EN PRIVACY Informatiebeveiliging - nummer 7-2013 13 Mr. dr. M.(Mirjam) H. Elferink is werkzaam als advocaat bij KienhuisHoving in Enschede in de praktijkgroep Intellectuele

Nadere informatie

Startersgids voor Internetondernemers

Startersgids voor Internetondernemers Startersgids voor Internetondernemers Regels bij het Ondernemen Financiële en juridische aspecten van het ondernemen inleiding Ben je ondernemer of van plan dat te worden dan komt er veel op je af. Je

Nadere informatie

Cyberrisicomanagement

Cyberrisicomanagement Aon Risk Solutions Cyberrisicomanagement Investeren in veiligheid en continuïteit Risk. Reinsurance. Human Resources. Cyber Risk Practice Group Aon helpt bij het inventariseren van uw cyberrisico s en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 32 013 Toekomst financiële sector Nr. 79 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

NAZORG HYPOTHECAIR KREDIET EN VERMOGENSOPBOUW ALSMEDE ADVIES EN BEMIDDELING AAN WONING GERELATEERDE SCHADEVERZEKERINGEN

NAZORG HYPOTHECAIR KREDIET EN VERMOGENSOPBOUW ALSMEDE ADVIES EN BEMIDDELING AAN WONING GERELATEERDE SCHADEVERZEKERINGEN TOELICHTING SPECIFIEKE DIENSTEN ZOALS GENOEMD IN HET ABONNEMENT NAZORG HYPOTHECAIR KREDIET EN VERMOGENSOPBOUW ALSMEDE ADVIES EN BEMIDDELING AAN WONING GERELATEERDE SCHADEVERZEKERINGEN Dienstverlening schadeverzekeringen

Nadere informatie

Dienstenwijzer inclusief algemene voorwaarden

Dienstenwijzer inclusief algemene voorwaarden versie 01-01-2015 Dienstenwijzer inclusief algemene voorwaarden Powered by Schouten Zekerheid 1 INHOUD 1. Waarom deze dienstenwijzer 3 2. Over Schouten Zekerheid 5 2.1 Missie, visie en kernwaarden 6 2.2

Nadere informatie

Deeleconomie = kansen / risico s

Deeleconomie = kansen / risico s Position paper Deeleconomie = kansen / risico s Stel je voor: je gaat met je gezin een maand op reis en besluit, om de kosten van de reis wat op te vangen, je huis te verhuren via Airbnb. Bij thuiskomst

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Dienstenwijzer Concordia de Keizer Dienstverleningsdocument Dienstenwijzer Concordia de Keizer Januari 2015 1 Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag

Nadere informatie

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren.

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren. Dienstverlening particulieren informatiegids over onze dienstverlening specifiek voor particulieren. Dienstverleningsdocument voor particulieren In dit document geven wij uitgebreide informatie over onze

Nadere informatie

arbeidsongeschiktheidsverzekeringen ZELFSTANDIGEN zijn bijna nooit ziek? stichting zzp nederland SOMMIGE RISICO'S KUN JE BETER AFDEKKEN

arbeidsongeschiktheidsverzekeringen ZELFSTANDIGEN zijn bijna nooit ziek? stichting zzp nederland SOMMIGE RISICO'S KUN JE BETER AFDEKKEN arbeidsongeschiktheidsverzekeringen ZELFSTANDIGEN zijn bijna nooit ziek? stichting zzp nederland SOMMIGE RISICO'S KUN JE BETER AFDEKKEN 1e druk december 2013 Copyright 2013 ZZP Nederland BV Niets uit deze

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Dienstenwijzer. U aangeboden door Koekenberg Van Vuuren B.V. www.kvv.nl

Dienstenwijzer. Dienstenwijzer. U aangeboden door Koekenberg Van Vuuren B.V. www.kvv.nl Dienstenwijzer > Dienstenwijzer. U aangeboden door Koekenberg Van Vuuren B.V. www.kvv.nl 088 38 38 000 Inleiding Geachte heer, mevrouw, Deze dienstenwijzer informeert u over Koekenberg Van Vuuren B.V.,

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Met dit dienstverleningsdocument (dvd) laten wij u kennis maken met de werkzaamheden van ons kantoor. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over onze

Nadere informatie

DATA WIE KIJKT NAAR UW WANNEER U NIET KIJKT? DATA RISKS BY HISCOX

DATA WIE KIJKT NAAR UW WANNEER U NIET KIJKT? DATA RISKS BY HISCOX DATA RISKS BY HISCOX WIE KIJKT NAAR UW DATA WANNEER U NIET KIJKT? Een gerichte (computer) hack of het verlies van een laptop kan grote gevolgen hebben. Denk maar aan verlies van klantinformatie of personeelsgegevens,

Nadere informatie

Beste bestuurder. Informatiebeveiliging begint bij u. info@dearbytes.nl www.dearbytes.nl T +31 (0)251 750 250 F +31 (0)251 750 249

Beste bestuurder. Informatiebeveiliging begint bij u. info@dearbytes.nl www.dearbytes.nl T +31 (0)251 750 250 F +31 (0)251 750 249 Beste bestuurder Informatiebeveiliging begint bij u DearBytes B.V. Postbus 42 1940 AA Beverwijk T +31 (0)251 750 250 F +31 (0)251 750 249 info@dearbytes.nl www.dearbytes.nl K.V.K. Amsterdam nr. 370.960.52

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer. Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HelloFysioApp

Algemene Voorwaarden HelloFysioApp Algemene Voorwaarden HelloFysioApp Wij, HelloFysioApp onderdeel van Health-e bv i.o., hebben een platform voor online fysiotherapie ontwikkeld. Wij bieden ons platform aan fysiotherapiepraktijken aan als

Nadere informatie

VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING

VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING MAART 2014 1 Inhoudsopgave THE WILLIS CLIENT BILL OF RIGHTS... 3 Inleiding... 4 Onze diensten... 4 Onderhandelen en sluiten... 5 Financiële soliditeit van verzekeringsmarkten

Nadere informatie