De kredietvoorwaarden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De kredietvoorwaarden"

Transcriptie

1 De kredietvoorwaarden

2 Artikel 1 Introductie 1.1. Een kredietovereenkomst komt tot stand, ten aanzien van het daaruit voortvloeiende krediet, wanneer er een kredietverzoek door succesvolle biedingen is volbracht en vervolgens ook is aanvaard door de kredietverkrijger. De kredietovereenkomst is opgebouwd uit het volgende: (a) de kredietvoorwaarden zoals deze hier worden toegelicht; en (b) de bepalingen uit het hoofdcontract die betrekking hebben op de betreffende lening en welke zijn overeengekomen ten tijde van het kredietverzoek en het proces van aanbod en aanvaarding tussen de desbetreffende kredietverkrijger en kredietverstrekker(s) Wanneer een krediet bestaat uit meerdere delen (d.w.z. meerdere kredieten), dan wordt er voor elk afzonderlijk deel (c.q. krediet) een overeenkomst opgesteld tussen krediet heeft verleend Alle geldstromen vanwege door Capital Circle B.V. tot stand zijn gekomen kredieten worden afgehandeld door Stichting Beheer Derdengelden Capital Circle Saldi binnen een klantenaccount zullen zo spoedig mogelijk verrekend worden en ieder geval niet langer dan 90 dagen aangehouden kunnen worden. Artikel 2 Aflossing 2.1. De kredietverkrijger stemt in met het terugbetalen van het totale uitstaande kredietbedrag aan de kredietverstrekker, welke dient plaats te vinden op de aangegeven tijdstippen en met de termijnen zoals die zijn vastgesteld in het hoofdcontract. Het is essentieel dat de kredietverkrijger de betalingen op tijd verricht. Indien de kredietverkrijger desondanks te laat is met een termijnbedrag, zullen de kredietverstrekker en Capital Circle de rechten hebben zoals die zijn omschreven in 2.2. De betalingsverplichting van de kredietverkrijger jegens de kredietverstrekker(s), voor het aflossen van zijn of haar schuld, geschiedt uit het Capital Circleklantaccount van de kredietverkrijger. Wanneer er onvoldoende middelen aanwezig zijn in het Capital Circleaccount van de kredietverkrijger om aan zijn of haar aflossingsverplichting te voldoen, dan zal Capital Circle een betaling verrichten via een automatisch incasso of creditcard middels Stichting Beheer Derdengelden Capital Circle of er zorg voor dragen dat er een directe debetbetaling zal plaatsvinden (of een ander betaalmiddel die van tijd tot tijd beschikbaar zal zijn) om te waarborgen dat er voldoende middelen worden gestort in het Capital Circleaccount van de kredietverkrijger om aan deze verplichting te voldoen (en elk andere verplichting aan de kredietverstrekkers) zoals bedoeld in de algemene voorwaarden van Capital Circle Alle betalingen die plaatsvinden voor het aflossen van de uitstaande schuld en rente vinden plaats zonder aftrek van inkomstenbelasting. DE KREDIETVOORWAARDEN 1

3 2.4. Wanneer een krediet bestaat uit meerdere delen (c.q. kredieten), dan geschiedt elke betaling van de kredietverkrijger naar rato tussen de verschillende kredietovereenkomsten die de verschillende kredieten regelen, en zullen zich als volgt voltrekken: (a) op de eerste plaats voor de aflossing van de achterstallige betalingen op het krediet; (b) op de tweede plaats voor het betalen van de huidige rente en de aflossing op de hoofdsom die verschuldigd is uit hoofde van het kredietbedrag; en (c) ten derde voor het betalen van eventuele administratieve kosten of van andere kosten die te wijten zijn aan Capital Circle onder de algemene voorwaarden van Capital Circle. Artikel 3 Rente 3.1. De kredietverkrijger stemt in met het betalen van rente aan de kredietverstrekker (op het verkregen krediet) tegen het overeengekomen rentepercentage. De rente op de lening begint te lopen tegen het overeengekomen rentepercentage vanaf de datum waarop de veiling sluit (of wordt gesloten door de kredietverkrijger) tot de datum van de daadwerkelijke aflossing, en wordt berekend voor de gehele looptijd van het krediet en zal tevens worden vermeld in de voorwaarden van het hoofdcontract. De rente dient te worden betaald in termijnafschrijvingen, en ter voorkoming van eventuele onduidelijkheid: een recht tot de vermindering, dat wil zeggen van de afgeschreven rente die reeds is betaald tot aan de datum van de afwikkeling, zal niet door de kredietverkrijger worden verkregen bij een eventuele vervroegde aflossing van het krediet Indien de lening niet volledig is terugbetaald voor de aflossingsdatum van het contract, dan zal de rente van het krediet continueren te lopen tegen het overeengekomen rentepercentage en met onmiddellijke ingang opeisbaar worden naarmate het oploopt. Artikel 4 Vervroegd aflossen en beëindiging 4.1. Wanneer de kredietverkrijger de lening vervroegd wenst af te lossen, dan is dat geoorloofd, mits de kredietverkrijger daarop het gehele uitstaande kredietbedrag voldoet. De kredietverkrijger kan dit vervolgens doen door de instructies te volgen die zijn kredietbedrag af te lossen die de kredietverkrijger onder elke kredietovereenkomst met betrekking tot het verleende krediet is verschuldigd. Bij een vervroegde aflossing omvat het kredietbedrag ook de rente die zou zijn ontstaan aan het einde van de maand waarin de vervroegde betaling heeft plaatsgevonden De kredietverkrijger stemt in met het gegeven dat Capital Circle beschikt over de mogelijkheid om, namens de kredietverstrekkers, alle kredietovereenkomsten met betrekking tot het verleende krediet te beëindigen, en het terugbetalen van het DE KREDIETVOORWAARDEN 2

4 totale uitstaande kredietbedrag (dat wil zeggen: ten aanzien van alle afzonderlijke kredietovereenkomsten met betrekking tot het verleende krediet) van de kredietverkrijger op te eisen, ingeval: (a) de kredietverkrijger of een eventuele garant een maandelijkse afbetaling van de termijn (of een andere betaling die is verschuldigd) ontbreekt, niet betaalt of slechts gedeeltelijk betaalt; (b) de kredietverkrijger valse informatie heeft verstrekt (inclusief, en zonder beperking, het doel waar de lening voor is aangevraagd) op een wijze die de beslissing tot het toestaan van de registratie als lid van Capital Circle, de beslissing tot het plaatsen van kredietverzoeken op de website, de risicogroep die Capital Circle aan de kredietverkrijger heeft gegeven of de informatie die aan de kredietverstrekkers ter beoordeling van hun lening aan de kredietverkrijger is verstrekt, treft; (c) de kredietverkrijger de bepalingen van de betreffende kredietovereenkomst heeft geschonden en/of andere kredietovereenkomsten waar het partij bij is (inclusief degenen die betrekking hebben tot andere leningen via Capital Circle) of, ten aanzien van andere kredietovereenkomsten, kennisgeving tot beëindiging van de kredietovereenkomst heeft plaatsgevonden ten opzichte van de kredietverkrijger of wanneer Capital Circle redelijke gronden heeft om dientengevolge aan te nemen dat: (i) de kredietverkrijger ook de bepalingen van deze kredietovereenkomst zal schenden; of (d) vervallen (ii) een van de andere gebeurtenissen van beëindiging zoals die zijn opgesteld in deze clausule zullen plaatsvinden; (e) het Capital Circlelidmaatschap van de kredietverkrijger onder de algemene voorwaarden van Capital Circle is beëindigd voor welke reden dan ook; (f) een petitie wordt aangeboden of een beschikking wordt opgesteld ten behoeve van een effectieve resolutie voor liquidatie of ontbinding ten aanzien van de verkrijger, of voor de benoeming van een vereffenaar voor de kredietverkrijger wordt aangenomen; (g) de kredietverkrijger niet langer zijn schulden betaalt, of niet in staat is zijn schulden te betalen wanneer deze verschuldigd zijn of hier niet toe in staat wordt geacht, of zijn onvermogen in het doen ervan erkent, of een algemene overdacht ten behoeve van zijn schuldeisers of een compromis met zijn schuldeisers opmaakt; (h) de kredietverkrijger niet langer zijn bedrijf, of een substantieel deel daarvan, beoefent; (i) ter kennis wordt gesteld van het voornemen om een bewindvoerder aan te wijzen, een verzoekschrift wordt ingediend of een bevoegde rechter een bewindvoerder toewijst ten aanzien van de kredietverkrijger; DE KREDIETVOORWAARDEN 3

5 (j) een pandhouder stappen of maatregelen onderneemt voor de aanstelling van een beheerder, curator, administratieve curator, manager of leidinggevende, of beslag legt op het geheel of een substantiële deel van de onderneming of activa van de kredietverkrijger; (k) er sprake is van het schenden van de bepalingen met betrekking tot iedere garantie/zekerheid, of van andere Capital Circledocumenten waar het partij bij is, van eenieder die een garantie/zekerheid heeft verstrekt voor het krediet of voor een deelkrediet, of deze betwist of dreigt de afdwingbaarheid van die garantie of van een andere document te betwisten, of waarschijnlijk een ongunstige wijziging tot hun financiële positie lijdt of zal lijden, of Capital Circle enige reden heeft om aan te nemen dat een garantie of een zekerheidsdocument geen afdwingbaarheid bezit, en in ieder geval, een vervanging van de garantie of zekerheidsdocument niet binnen 14 dagen na verzoek naar redelijke tevredenheid van Capital Circle is verstrekt; (l) de kredietverkrijger (of elk ander persoon die een garantie/zekerheid heeft gegeven voor het krediet of een deel van het krediet) komt te overlijden, geestesziek wordt of een vrijwillige overeenkomst aangaat met eventuele schuldeisers; (m) de kredietverkrijger een vennootschap is, de samenstelling van de vennootschap na de datum van een kredietovereenkomst (naar het redelijke oordeel van Capital Circle) in materiële zin wijzigt, een vennoot komt te overlijden, geestesziek of failliet wordt, of een vrijwillige overeenkomst aangaat met eventuele schuldeisers; (n) er een vordering van de Belastingdienst (of van een andere overheidsorgaan of openbare lichamen met rechtspersoonlijkheid) is, of als er redelijkerwijs een beslissing zal vallen met een waarschijnlijke nadeel tegen de kredietverkrijger, en de kredietverkrijger niet voldoet aan enige betalingsverplichting met betrekking tot die vordering ten tijde van de vereiste periode; Artikel 5 Kosten van Capital Circle 5.1. Bij de aanvaarding van het krediet, zal het volgende in rekening worden gebracht: (a) de kosten voor voltooiing van 2% van het geleende bedrag, voor elk krediet met een termijn van 6 of 12 maanden; (b) de kosten voor voltooiing van 3% van het geleende bedrag, voor elk krediet met een termijn van 24 of 36 maanden; (c) de kosten voor voltooiing van 4% van het geleende bedrag, voor elke krediet met een termijn van 48 of 60 maanden; of (d) de kosten voor voltooiing van 5% van het geleende bedrag, voor elk krediet wat geldt als een grote (activa) financiële lening. Alvorens het kredietbedrag zal worden overgeboekt, zullen de eerdergenoemde kosten voor de voltooiing van het krediet, worden verminderd van het kredietbedrag. DE KREDIETVOORWAARDEN 4

6 5.2. Bij de volgende gevallen zullen additionele kosten of vergoedingen in rekening worden gebracht en bij het uitstaande saldo worden toegevoegd door Capital Circle (of door een aangesteld incassobureau met betrekking tot de kredietovereenkomsten van de kredietverkrijger): (a) wanneer er een bedrag voor een periode van zeven dagen of meer open heeft gestaan, en Capital Circle derhalve genoodzaakt is een administratieve vergoeding van maximaal 15% van het achterstallige bedrag in rekening brengen; (b) bij gemaakte opsporingskosten (voor het vinden van de kredietverkrijger als hij of zij niet gecontacteerd kan worden door Capital); (c) wanneer een vertegenwoordiger werkzaam is als onderdeel van het incassoproces, behoudt Capital Circle, of het eventuele incassobureau, zich de mogelijkheid hiervoor een vergoeding te vorderen; en (d) alle rechtszaken, handhavingskosten en de kosten voor herstel en gemaakte uitgaven, inclusief (maar niet beperkt tot) juridische kosten en uitgaven, om de geschillen, handhaving of de maatregelen die namens de kredietverstrekker worden genomen om kredieten of betalingsachterstanden De kredietverkrijger zal indien nodig worden geïnformeerd wanneer er kosten zijn, en waarbij het ook passend is zo te doen, zoals hiervoor beschreven in sub (b), (c) of (d), De kredietverkrijger zal op de hoogte worden gesteld (bij wijze van algemene aanvulling van de algemene voorwaarden van Capital Circle of door middel van het platform van Capital Circle), indien deze kosten veranderen in aard of bedrag. Artikel 6 Overdrachtsverbod Kredietverstrekker en kredietverkrijger komen met elkaar overeen dat het krediet niet vatbaar is voor overdracht aan derden. Artikel 7 Informatie ondernemingen 7.1. De kredietverkrijger zal Capital Circle onverwijld voorzien van volledige schriftelijke informatie wat betreft de omstandigheden, vorderingen of potentiële vorderingen, wanneer de kredietverkrijger op de hoogte is, of op enig moment wordt, van één van de volgende omstandigheden: (a) de omstandigheden (inclusief, en zonder beperking, alle vorderingen, niet bekendgemaakte verplichtingen, geschillen, arbitrage, gerechtelijke procedures of onderzoeken die lopend, bedreigend of in afwachting zijn of anderszins redelijkerwijs door een derde partij kunnen plaatsvinden tegen de kredietverkrijger), die kunnen of wellicht zouden kunnen leiden tot een negatieve en materiële verandering in de financiële toestand, de ondernemingen en de activa van de kredietverkrijger; en/of DE KREDIETVOORWAARDEN 5

7 (b) alle huidige of toekomstige claims (of potentiële claims/vorderingen) door de Belastingdienst (of een andere overheidsorganen of openbaar lichamen met rechtspersoonlijkheid) jegens de kredietverkrijger De kredietverkrijger zal, van tijd tot tijd, op verzoek van Capital Circle, Capital Circle voorzien van informatie die het redelijkerwijs mag verzoeken als het gaat om de financiële staat, ondernemingen en activiteiten van kredietverkrijger, en de naleving van de bepalingen van de kredietovereenkomst. Artikel 8 Herstructurering 8.1. Onverminderd enige andere bepaling in deze voorwaarden, kan Capital Circle (handelend in naam van de kredietverstrekkers), in bepaalde omstandigheden en naar eigen goeddunken, met de kredietverkrijger het krediet herstructureren en de kredietovereenkomst wijzigen op de volgende (gelimiteerde) manieren: (a) het verhogen van de termijn met één jaar, met een overeenkomstige stijging van het rentepercentage tot 11%, of 4% voor elke kredietverstrekker (afhankelijk van welke het hoogste uitvalt); (b) het verhogen van de termijn met twee jaar, met een overeenkomstige stijging van het rentepercentage tot 13%, of 5,5% voor elke kredietverstrekker (afhankelijk van welke het hoogste uitvalt); of (c) met het verhogen van de termijn met drie jaar of meer, met een overeenkomstige stijging van het rentepercentage tot 15%, of 7% voor elke kredietverstrekker (afhankelijk van welke het hoogste uitvalt). Om enige twijfel te voorkomen: zulke herstructurering kan niet plaatsvinden zonder schriftelijke overeenkomst van de kredietverkrijger. De kredietverkrijger erkent en stemt in met het feit dat Capital Circle additionele en/of zekerheidsdocumenten kan verzoeken en de kredietverkrijger (en indien van toepassing: alsmede een derde partij of garantiesteller) dit moet volbrengen, of een onafhankelijk advies dient te worden genomen door de kredietverkrijger, en derhalve ook geldt als een voorwaarde voor de herstructurering. Artikel 9 Eigen verantwoordelijkheid De kredietverkrijger bevestigt dat, bij het aangaan van de betreffende kredietovereenkomst, er geen beroep is gedaan op vertegenwoordiging door of namens Capital Circle of een van de kredietverstrekkers, of op enige schriftelijke verklaring, advies of informatie die ter goede trouw heeft plaatsgevonden, van of namens Capital Circle of desbetreffende kredietverstrekker(s), aan de kredietverkrijger. De kredietverkrijger is en blijft zelf verantwoordelijk voor het doen voortvloeien uit of in verband staan met de betreffende kredietovereenkomst. Artikel 10 Algemeen De kredietvoorwaarden en de kredietovereenkomsten zijn gestaafd en zijn in overeenstemming met het Nederlands recht, en elke kredietverstrekker en kredietverkrijger is onderworpen aan de nonexclusieve jurisdictie van de Nederlandse rechtbanken. DE KREDIETVOORWAARDEN 6

8 10.2. Bij het aangaan van deze overeenkomst, stemt de kredietverkrijger in dat het geen geld zal lenen van zijn of haar directeuren, managers, leden, partners, aandeelhouders of enige andere derde partij die hiërarchisch hoger staat tot het verhalen van de lening. In he afneemt, dan zal het recht op de betaling van de lening worden achtergesteld op de betreffende lening, behalve wanneer het goederen en insolventierecht anders voorschrijft Bij het aangaan van een kredietovereenkomst, stemt de kredietverkrijger ermee in dat het geen andere nieuwe ongedekte kredietregeling (of een regeling met het effect van een krediet) zal aangaan met een derde partij, waarvan het totaalbedrag van de externe financiering voortkomt uit derde partijen en resulteert in een overstijging van 30% van het bedrag dat de kredietverstrekker heeft geleend via het Capital Circleplatform, tenzij hier vanuit Capital Circle vooraf schriftelijk toestemming voor is verleend. Eerdergenoemde toestemming wordt niet op onredelijke gronden geweigerd. Deze clausule zal de kredietverkrijger niet beperken tot het aangaan van activaspecifieke financiering of factuurinkoopregelingen Als een deel van de kredietvoorwaarden, die niet fundamenteel, noch illegaal of nietafdwingbaar wordt geacht, dan zal een dergelijke constatering geen afbreuk doen aan de rechtsgeldigheid of afdwingbaarheid van de overige kredietvoorwaarden en de algemene kredietovereenkomst Wanneer een partij afstand doet van een schending van een bepaling van deze kredietovereenkomsten en/of kredietvoorwaarden dan mag dat niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van enige andere of latere schending van hetzelfde, of elk andere, bepaling Kennisgeving met betrekking tot een kredietovereenkomst wordt gegeven aan de kredietverkrijger, of via het Mijn Accountdeel van de kredietverkrijger op het platform van Capital Circle of er zal een worden gestuurd naar het geregistreerde adres van de kredietverkrijger De bewaarde administratie van Capital Circle is beslissend in de feiten en omstandigheden die zij innemen, behalve wanneer er een kennelijke vergissing blijkt te zijn Wanneer de kredietverkrijger een eenmanszaak, een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid of een vennootschap onder firma is, ondertekent het bij het aangaan van de kredietovereenkomst het volgende: Ik ga deze overeenkomst geheel of hoofdzakelijk aan met als doel de onderneming die door mij wordt uitgevoerd of bedoeld om door mij/ons te worden uitgevoerd. Ik ben op de hoogte van het feit dat ik geen bescherming geniet of rechtsmiddelen tot mijn beschikking heb die ik anders wel zou hebben onder de Wet Consumentenkrediet, en wanneer deze overeenkomst gereguleerd zou worden onder die wet. DE KREDIETVOORWAARDEN 7

9 Ik ben tevens op de hoogte dat deze verklaring de soevereiniteit van de rechtbank niet raakt zoals deze is opgesteld in het Burgerlijk Wetboek.. Ik begrijp dat, indien er enige twijfel is als het gaat om de consequenties van de Mocht het zo zijn dat de kredietverkrijger een vennootschap is, dan onderstreept de kredietverstrekker de volgende verklaring: Ik bevestig dat ik door de vennootschap gemachtigd ben om deze overeenkomst te sluiten voor en namens de vennootschap, en dat ik tevens door de vennootschap gemachtigd ben om de vennootschap te binden aan deze overeenkomst De kredietverkrijger en de kredietverstrekker komen overeen dat, alhoewel Capital Circle geen partij is bij de kredietovereenkomst, Capital Circle desondanks gebruik kan maken of specifieke bepalingen van de kredietovereenkomst en geïmpliceerde termen in de overeenkomst kan afdwingen Deze kredietovereenkomst zal elektronisch worden verwerkt in overeenstemming met de algemene voorwaarden van Capital Circle, en met het akkoord van de kredietverkrijger van de biedingen, en resulterend in het initiële kredietverzoek. Dit zal hetzelfde effect, c.q. rechtsgevolg hebben, als dat van een schriftelijke Artikel 11 Service De kredietverkrijger dient contact op te nemen met Capital Circle indien er behoefte is om de kredietvoorwaarden van kredietovereenkomst te bespreken. Een ander alternatief is dat de kredietverkrijger een onafhankelijk advies kan aanvragen om ervoor te zorgen dat hij of zij de kredietovereenkomst volledig kan bevatten, met alle implicaties van de bewoordingen. Klachten over onze service Capital Circle verneemt graag van de kredietverkrijgers of er suggesties zijn voor het verbeteren van de service. Indien de kredietverkrijger voornemens is een formele klacht in te dienen, dan kan de kredietverkrijger dit zowel in persoon, alsmede schriftelijk, hetzij per post of , alsmede per telefoon doen. Artikel 12 Algemene termen In deze kredietvoorwaarden, en in elke kredietovereenkomst, hebben de volgende woorden de volgende betekenis in de tabel hieronder: een overeenkomst (indien het geval) tussen de kredietverkrijger en zekerheidshouder (die handelt namens alle kredietverstrekkers naar de kredietverkrijger), welke de aflossing van de uitstaande schuld van kredietverkrijger verzekert DE KREDIETVOORWAARDEN 8

10 een zekerheidsopdracht met het oog op huur of overeenkomsten (indien het geval) tussen de kredietverkrijger en de zekerheidshouder, welke de aflossing van de totale uitstaande schuld van de kredietverkrijger verzekert een aanbod van de kredietverstrekker welke op Capital Circle wordt geplaatst, en ervoor zorgt dat het aanbod van de kredietverstrekker voldoet aan het kredietverzoek, inclusief biedingen die automatisch worden gepost door het gebruik van automatische biedingen namens de kredietverstrekker alle leden van Capital Circle die in het hoofdcontract worden geïdentificeerd als kredietverkrijger de totale uitstaande schuld naar de kredietverstrekker toe (en waar relevant voor de zekerheidshouder)in het heden, de toekomst, feitelijk of onvoorzien en bevat (i) rente (ii) de lening en (iii) gerelateerde kosten en uitgaven Capital Circle B.V., en houdt ook het aangeboden Capital Circle platform in en wordt geleid met als doel het matchen van kredietverzoeken en biedingen het aparte bankaccount dat wordt beheerd door Stichting Beheer Derdengeld Capital Circle bij de Rabobank, met het enkele doel om fondsen te houden namens alle leden van Capital Circle, en specifiek het deel van de inhoud van het desbetreffende account waar het relevante lid van Capital Circle tot gerechtigd is en plaatsvindt volgens deze kredietvoorwaarden en/of een kredietovereenkomst waar het partij bij is alle algemene voorwaarden voor de kredietverkrijger en alle algemene voorwaarden voor de kredietverstrekker, beiden beschikbaar op de website van Capital Circle, en van tijd tot tijd gewijzigd of vervangen De samenvatting van de voornaamste commerciële bepalingen van toepassing op een specifiek krediet en kredietovereenkomst opgesteld ten behoeve van een individuele overeenkomst tussen de kredietverkrijger en kredietverstrekker. het lid of de leden van het hoofdcontract DE KREDIETVOORWAARDEN 9

11 de individuele transactie van het krediet tussen de kredietverkrijger en kredietverstrekker of meerdere kredietverstrekkers tengevolge van het maken van het kredietverzoek, en daaropvolgend dat het bod of de biedingen worden geplaatst door de relevante kredietverstrekkers en dat bod/deze biedingen door de kredietverkrijger worden geaccepteerd ten aanzien van het krediet, het totaalbedrag van het kapitaal en de rente welke is verschuldigd onder de kredietovereenkomst met betrekking tot het krediet ten tijde van de berekening de kredietvoorwaarden van Capital Circle de overeenkomst die de voorwaarden van het krediet van de kredietverstrekker aan de kredietverkrijger regelt, en in elk geval bestaat uit de kredietvoorwaarden en het hoofdcontract toepasbaar bij de specifieke lening. ten aanzien van het krediet, welke is uitgeleend door meerdere kredietverstrekkers, het deel van het krediet dat is uitgeleend door een specifieke kredietverstrekker een kredietverzoek die een potentiële kredietverkrijger plaatst op Capital Circle en hij/zij daar verzoekt om krediet het deel van de website van Capital Circle, welke enkel toegankelijk is door een lid van Capital Circle met gebruik van zijn of haar eigen beveiligde inloggegevens het vooraf bepaalde formulier welke gebruikt dient te worden tussen de twee kredietverzoekers die op Capital Circle hebben ingestemd met het kopen en verkopen van hun belang in een kredietovereenkomst De onafhankelijke stichting die alle geldstromen vanwege de kredieten tot stand gekomen via het Platform van Capital Circle afhandelt middels haar eigen bankrekeningen aangehouden bij Rabobank Rotterdam. Zodat de geldstromen en het kapitaal van kredietverkrijgers en de kredietverstrekkers enerzijds en dat van Capital Circle anderzijds nooit vermengd zijn. DE KREDIETVOORWAARDEN 10

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Persoonlijke Lening van de Rabobank 2010

Algemene voorwaarden Persoonlijke Lening van de Rabobank 2010 1/7 Algemene voorwaarden Persoonlijke Lening van de Rabobank 2010 1. Begrippen In de kredietovereenkomst en in de algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd. Kredietnemer Kredietgever

Nadere informatie

Algemene bepalingen voor geldleningen NEF0408

Algemene bepalingen voor geldleningen NEF0408 NEF0408 Algemene bepalingen voor geldleningen Inhoudsopgave Begripsbepalingen.... 2 Algemeen.... 2 Het bedrag van de lening.... 2 De looptijd van de lening.... 2 Rentepercentage en rente... 3 De aflossing;

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN GELDLENING

OVEREENKOMST VAN GELDLENING OVEREENKOMST VAN GELDLENING De ondergetekenden: en en 1. Zencap Netherlands B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende aan de Strawinskylaan

Nadere informatie

2.1. De Investeerders verstrekken hierbij een Lening aan Geldnemer en Geldnemer aanvaardt deze Lening.

2.1. De Investeerders verstrekken hierbij een Lening aan Geldnemer en Geldnemer aanvaardt deze Lening. OVEREENKOMST LENING DE PARTIJEN: A. de in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst Lening genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer waaronder zij bekend zijn bij de Stichting Klantengelden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden kredietverkrijgers

Algemene voorwaarden kredietverkrijgers Algemene voorwaarden kredietverkrijgers Deze algemene voorwaarden lichten onder meer toe: - hoe Capital Circle B.V. (hierna: Capital Circle) werkt; - hoe men als kredietverkrijger lid kan worden van Capital

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN GELDLENING

OVEREENKOMST VAN GELDLENING OVEREENKOMST VAN GELDLENING de ondergetekenden: (bedrijfs)naam: naam vertegenwoordiger bedrijf: straatnaam en huisnummer: postcode: plaats: KvK-nummer:. nummer:. hierna te noemen: schuldeiser en (bedrijfs)naam:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Doorlopend Krediet

Algemene Voorwaarden Doorlopend Krediet Algemene Voorwaarden Doorlopend Krediet Doorlopend Krediet 1 1. Begrippen Kredietnemer: Kredietgever: Krediet: Kredietlimiet: De natuurlijke persoon of personen aan wie de kredietgever een lening heeft

Nadere informatie

Woonplaats: (de Geldnemer ), Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer,

Woonplaats: (de Geldnemer ), Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer, OVEREENKOMST LENING ANNUÏTAIRE LENING DE PARTIJEN: A. de in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst Lening genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer waaronder zij bekend zijn bij de Stichting

Nadere informatie

Prospectus. Niet-doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V.

Prospectus. Niet-doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Niet-doorlopend geldkrediet Santander Consumer Finance Benelux B.V. Santander Consumer Finance Benelux B.V. is gespecialiseerd in het verstrekken van doorlopend en nietdoorlopend geld- en goederenkrediet.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Averus Continue. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst.

Algemene voorwaarden Averus Continue. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Algemene voorwaarden Averus Continue Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Versie 3.0 September 2014 Inhoudsopgave Definities... 3 Algemeen... 4 Artikel 1. Doorlopend krediet...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van de Ven Uitvaarten. A. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Van de Ven Uitvaarten een Overeenkomst sluit.

Algemene Voorwaarden Van de Ven Uitvaarten. A. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Van de Ven Uitvaarten een Overeenkomst sluit. Algemene Voorwaarden Van de Ven Uitvaarten Artikel 1 - Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: A. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Van de Ven Uitvaarten een

Nadere informatie

Bijlage: Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet (ESIC) versie juli 2013

Bijlage: Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet (ESIC) versie juli 2013 Bijlage: Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet (ESIC) versie juli 2013 De kredietofferte van iedere aanbieder bevat dit standaard informatieblad. Met dit blad kunt u onze offerte gemakkelijk

Nadere informatie

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING tussen en [ ] OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING DE ONDERGETEKENDEN: (1), een besloten vennootschap statutair gevestigd en kantoorhoudende te, aan de,

Nadere informatie

Kandidaat Degene die door YoungConsult wordt geselecteerd voor een passende functie bij de Opdrachtgever.

Kandidaat Degene die door YoungConsult wordt geselecteerd voor een passende functie bij de Opdrachtgever. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden die van toepassing zijn op iedere Opdracht en Overeenkomst tot Arbeidsbemiddeling welke door tussenkomst van YoungConsult tot

Nadere informatie

OVEREENKOMST ENERGIELENING DRENTHE. De ondergetekenden:

OVEREENKOMST ENERGIELENING DRENTHE. De ondergetekenden: OVEREENKOMST ENERGIELENING DRENTHE De ondergetekenden: 1. De Stichting DRENTSE ENERGIE ORGANISATIE, gevestigd te (9405 BJ) Assen aan de Westerbrink 1, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van

Nadere informatie

Prospectus Persoonlijke Lening

Prospectus Persoonlijke Lening Prospectus Persoonlijke Lening Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een persoonlijke lening? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Twee

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Definities. Cliënt = de opdrachtgever of onder bewind gestelde

Algemene voorwaarden. Definities. Cliënt = de opdrachtgever of onder bewind gestelde Algemene voorwaarden Definities Cliënt = de opdrachtgever of onder bewind gestelde Opdrachtnemer = Ruud van Leuffen voor eigen risico en rekening handelend onder de eenmanszaak AmstelVisie Financiële zorg

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Twee voorbeelden

Nadere informatie

Prospectus. Doorlopend krediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V.

Prospectus. Doorlopend krediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Doorlopend krediet Santander Consumer Finance Benelux B.V. Santander Consumer Finance Benelux B.V. (hierna Santander) is als kredietverstrekker geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten

Nadere informatie

b. opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de uitvaartverzorger c.q. beheerder een overeenkomst sluit.

b. opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de uitvaartverzorger c.q. beheerder een overeenkomst sluit. Algemene Voorwaarden van Gerrie van den Hoef Uitvaartverzorging Broekhuizerweg 5 5866 BA Swolgen en Afscheidshuis t Pastoersweike Bosweg 5 5866 AC Swolgen Telefoon 06-19082814 E-mail info@gerrievandenhoef.nl

Nadere informatie

Prospectus. Persoonlijke Lening. Santander Consumer Finance Benelux B.V.

Prospectus. Persoonlijke Lening. Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Persoonlijke Lening Santander Consumer Finance Benelux B.V. Santander Consumer Finance Benelux B.V. (hierna Santander) is als kredietverstrekker geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten

Nadere informatie

Informatieblad DEFAM Doorlopend krediet (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet)

Informatieblad DEFAM Doorlopend krediet (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Informatieblad DEFAM Doorlopend krediet (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website

Nadere informatie

S T ANDAARDINFORMATIE I N Z A K E C O N S U M P T I E F K R E DIET

S T ANDAARDINFORMATIE I N Z A K E C O N S U M P T I E F K R E DIET S T ANDAARDINFORMATIE I N Z A K E C O N S U M P T I E F K R E DIET (STANDARDISED EUROPEAN CONSUMER CREDIT INFORMATION, SECCI) 1. Identiteit en contactgegevens van de aanbieder van krediet/bemiddelaar in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Administratiekantoor Van Bavel m.i.v. 01-01-2017 Artikel 1. Toepasselijkheid. De voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen Administratiekantoor Van Bavel

Nadere informatie

Privacybeleid Capital Circle

Privacybeleid Capital Circle Privacybeleid Capital Circle 1. Algemeen Dit Privacybeleid beschrijft het beleid van Capital Circle met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, opslaan, delen en beschermen van uw persoonsgegevens. Het

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2007 / 47. Naam Besluit Algemene bepalingen voor geldleningen 2006. Publicatiedatum 14 februari 2007

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2007 / 47. Naam Besluit Algemene bepalingen voor geldleningen 2006. Publicatiedatum 14 februari 2007 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2007 / 47 Naam Besluit Algemene bepalingen voor geldleningen 2006 Publicatiedatum 14 februari 2007 Opmerkingen - Vaststelling van de bepalingen bij besluit van Burgemeester

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SOCIAL CHECKPOINT

ALGEMENE VOORWAARDEN SOCIAL CHECKPOINT Definities Social Checkpoint: de V.O.F Social Checkpoint, gevestigd in Nederland, aan de Theo Uden Masmanstraat 44, Amersfoort, 3813ZE. KvK nr. 58535373 Activering: treedt op wanneer de desbetreffende

Nadere informatie

Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer,

Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer, CONCEPT OVEREENKOMST GROEILENING DE PARTIJEN: A. de in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst Lening genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer waaronder zij bekend zijn bij de Stichting Klantengelden

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Afgesproken Werk Groep

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Afgesproken Werk Groep Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Afgesproken Werk Groep Definities Opdrachtgever De natuurlijke of rechtspersoon, zijn of haar vertegenwoordiger, gemachtigde en erfgenaam of erfgenamen,

Nadere informatie

Informatieblad Credivance - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET]

Informatieblad Credivance - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] Informatieblad Credivance - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website Kosterijland

Nadere informatie

OVEREENKOMST ENERGIELENING PMC. De ondergetekenden:

OVEREENKOMST ENERGIELENING PMC. De ondergetekenden: OVEREENKOMST ENERGIELENING PMC De ondergetekenden: 1. De Stichting Parkmanagement Coevorden, gevestigd te Coevorden aan de Monierweg 12, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Averus Personal. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst.

Algemene voorwaarden Averus Personal. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Algemene voorwaarden Averus Personal Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. PL20150002 Juli 2015 Inhoudsopgave Definities... 3 Algemeen... 4 Artikel 1. Persoonlijke lening...

Nadere informatie

Informatieblad DEFAM - DK (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet)

Informatieblad DEFAM - DK (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Informatieblad DEFAM - DK (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website Kredietbemiddelaar

Nadere informatie

Leningovereenkomst leningnummer

Leningovereenkomst leningnummer Leningovereenkomst: XXXX Pagina 1 van 7 Leningovereenkomst leningnummer Ondergetekenden, Debiteur a, een rechtsvorm opgericht naar Nederlands recht, gevestigd te adres, postcode plaats, ingeschreven onder

Nadere informatie

Artikel 1: Definities

Artikel 1: Definities Artikel 1: Definities 1.1 'Abonnement': de overeenkomst inzake het gebruik van het Platform die tussen Woningzoekende en Kamers.nl tot stand komt wanneer Woningzoekende een Premiumaccount heeft aangemaakt

Nadere informatie

Voorwaarden. MoneYou Doorlopend. Krediet

Voorwaarden. MoneYou Doorlopend. Krediet Voorwaarden MoneYou Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Algemeen 3 Voorwaarden MoneYou Doorlopend Krediet Voor de in deze voorwaarden bedoelde Producten gelden ook de Voorwaarden MoneYou. 1. Uitvoering kredietovereenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor interim managers

Algemene voorwaarden voor interim managers Algemene voorwaarden voor interim managers 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden 1.1. Iedere interim manager die gebruik maakt van de diensten die worden aangeboden via deze site is gebonden aan onderstaande

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet (BS 9 juli 1991) zoals gewijzigd bij wet van 13 juni 2010 (BS 21 juni 2010).

Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet (BS 9 juli 1991) zoals gewijzigd bij wet van 13 juni 2010 (BS 21 juni 2010). Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet (BS 9 juli 1991) zoals gewijzigd bij wet van 13 juni 2010 (BS 21 juni 2010). Art. 11 1 Te gelegener tijd voordat de consument door een kredietovereenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Definities: Algemene Voorwaarden A: Training Centre Holland handelsnaam van Wijvan10 B.V. : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Training Centre Holland handelsnaam van Wijvan10 B.V.,

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN GELDLENING

OVEREENKOMST VAN GELDLENING OVEREENKOMST VAN GELDLENING tussen Phoen x Investments B.V. en [NAAM INVESTEERDER] inzake een geldlening van EUR 100.000,- deel uitmakend van een crowdfundingcampagne via CrowdAboutNow B.V. met een totaal

Nadere informatie

Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer,

Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer, CONCEPT OVEREENKOMST GROEILENING DE PARTIJEN: A. de in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst Lening genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer waaronder zij bekend zijn bij de Stichting Klantengelden

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1, 2 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Drie

Nadere informatie

Latere-Leeftijd-Lening

Latere-Leeftijd-Lening Latere-Leeftijd-Lening Prospectus per 1 december 2003 Uw tussenpersoon is: Tarieven per 1 december 2001 Tarievenoverzicht per 1 december 2001 LATERE-LEEFTIJD-LENING (Andere bedragen op aanvraag) 12 maanden

Nadere informatie

Woonplaats: (de Geldnemer ), Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer,

Woonplaats: (de Geldnemer ), Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer, CONCEPT OVEREENKOMST AFLOSSINGSVRIJE LENING DE PARTIJEN: A. de in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst Lening genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer waaronder zij bekend zijn bij de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Om in aanmerking te komen voor een lening dienen Geldnemers minimaal te voldoen aan de volgende voorwaarden:

Algemene Voorwaarden Om in aanmerking te komen voor een lening dienen Geldnemers minimaal te voldoen aan de volgende voorwaarden: Algemene Voorwaarden 1.1. Deze algemene voorwaarden (de ) zijn van toepassing op het gebruik van het financieringsplatform dat via de website http://www.lenderspender.nl wordt aangeboden (het " ). 1.2.

Nadere informatie

Coöperatieve Vereniging Pingjum U.A.

Coöperatieve Vereniging Pingjum U.A. Coöperatieve Vereniging Pingjum U.A. Huishoudelijk Reglement ( vast te stellen op 14 oktober 2015 ) Artikel 1: ALGEMEEN 1.1 De Coöperatieve Vereniging Pingjum U.A. [hierna: de Coöperatie] is gevestigd

Nadere informatie

Voorwaarden: ARTIKEL 1 Definities Aanbieder Afspraak: Algemene Voorwaarden: Beloning: Contract: Gedragscode Linkd: Promotiemateriaal

Voorwaarden: ARTIKEL 1 Definities Aanbieder Afspraak: Algemene Voorwaarden: Beloning: Contract: Gedragscode Linkd: Promotiemateriaal Voorwaarden: ARTIKEL 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbieder: aanbieder(s) van Producten met wie Linkd op enig moment samenwerkt, zoals omschreven in de Overeenkomst.

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V.

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. Voor het uitvoeren van Werving & Selectie opdrachten door Flexurance B.V., verder te noemen Flexurance in het kader van een overeenkomst

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT GELDLENING

OVEREENKOMST TOT GELDLENING OVEREENKOMST TOT GELDLENING DE ONDERGETEKENDEN 1. Stichting Combibaan Hengelo, gevestigd te Hengelo, vertegenwoordigd door Y.P.J. Drost, voorzitter, hierna te noemen geldneemster ; 2. Gemeente Hengelo,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

Den Haag, 1 januari 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN

Den Haag, 1 januari 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN Den Haag, 1 januari 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Schinkelshoek & Verhoog: Opdrachtbrief: een document van Schinkelshoek & Verhoog, waarin de

Nadere informatie

Woonplaats: (de Geldnemer ), Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer,

Woonplaats: (de Geldnemer ), Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer, CONCEPT OVEREENKOMST AFLOSSINGSVRIJE LENING DE PARTIJEN: A. de in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst Lening genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer waaronder zij bekend zijn bij de

Nadere informatie

Prospectus Crediam Lenen

Prospectus Crediam Lenen Prospectus Crediam Lenen Prospectus 1 Wat extra ruimte is wel zo prettig. Ook financieel. Voor geplande of juist onverwachtse uitgaven. Want wat is er vervelender dan dat u juist op dát moment geen geld

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Averus Classic. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst.

Algemene voorwaarden Averus Classic. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Algemene voorwaarden Averus Classic Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Versie 3.0 September 2014 Inhoudsopgave Definities... 3 Algemeen... 4 Artikel 1. Huurkoop... 4 Artikel

Nadere informatie

Leningsovereenkomst met startende ondernemer (rechtspersoon)

Leningsovereenkomst met startende ondernemer (rechtspersoon) Leningsovereenkomst met startende ondernemer (rechtspersoon) Naam: Wonende/kantoorhoudende aan de: Te Burgerservicenummer: Hierna te noemen uitlener, En M-Ve BV. (Martijn van Eerden> Wonende/kantoorhoudende

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Drie voorbeelden

Nadere informatie

Informatieblad Alpha Credit Nederland - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET]

Informatieblad Alpha Credit Nederland - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] Informatieblad Alpha Credit Nederland - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website

Nadere informatie

Abonnement voor software- en serviceadviseurs van Microsoft

Abonnement voor software- en serviceadviseurs van Microsoft Abonnement voor software- en serviceadviseurs van Microsoft DOOR NAAR HET EINDE VAN DEZE AANVULLING OP DE MSPP-OVEREENKOMST (MICROSOFT PARTNER PROGRAM) TE BLADEREN EN OP DE KNOP 'AKKOORD' TE KLIKKEN, BEVESTIGT

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. Algemene voorwaarden Snelontruiming.nl 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. 2. Alle offertes en aanbiedingen

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1, 2 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Drie

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN GELDLENING tussen [ ] en [ ] OVEREENKOMST VAN GELDLENING De ondergetekenden: 1 [ ] B.V., statutair gevestigd te ( ) [ ] en aldaar kantoorhoudende aan [ ], hierna te noemen: de "Geldgever",te

Nadere informatie

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN UW AUTO GOED FINANCIEREN, DAT SCHEELT EEN HOOP ZORGEN. EN SPAREN VOOR UW NIEUWE AUTO HOEFT NIET.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TRAININGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN TRAININGEN ALGEMENE VOORWAARDEN TRAININGEN 1 Algemene voorwaarden Trainingen Artikel 1 Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a - Studio Zuidas BV: Het management, medewerkers en freelance

Nadere informatie

1 CONCEPT 25 september 2013 LENINGEN- EN PARTICIPATIEREGLEMENT

1 CONCEPT 25 september 2013 LENINGEN- EN PARTICIPATIEREGLEMENT 1 CONCEPT 25 september 2013 LENINGEN- EN PARTICIPATIEREGLEMENT BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1. In dit leningen- en participatiereglement wordt verstaan onder: a. de vereniging: de Amsterdamse Golf Club, gevestigd

Nadere informatie

Overeenkomst van Geldlening

Overeenkomst van Geldlening Overeenkomst van Geldlening DE ONDERGETEKENDEN : 1. De personen die geregistreerd zijn als investeerders via de Website en zich hebben ingeschreven op het Projectvoorstel, allen door vermelding van het

Nadere informatie

FACILITATIEOVEREENKOMST

FACILITATIEOVEREENKOMST FACILITATIEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. Raedthuys Energie B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Enschede, kantoorhoudende aan

Nadere informatie

CITROËN FINANCIAL SERVICES. Autofinanciering CITROËN AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN

CITROËN FINANCIAL SERVICES. Autofinanciering CITROËN AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN CITROËN Autofinanciering AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN Uw auto goed financieren, dat scheelt een hoop zorgen. En sparen voor uw nieuwe auto hoeft niet. Bij

Nadere informatie

Informatieblad DEFAM - DK WOZ (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet)

Informatieblad DEFAM - DK WOZ (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Informatieblad DEFAM - DK WOZ (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website Kosterijland

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstverlening Advocatenkantoor Tamer, gevestigd te Den Haag.

Algemene voorwaarden voor dienstverlening Advocatenkantoor Tamer, gevestigd te Den Haag. Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor dienstverlening Advocatenkantoor Tamer, gevestigd te Den Haag. 1. Definitie In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: i. Advocaten: is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor subsidie-, lening-, garantie- en participatieovereenkomsten Stichting DOEN

Algemene voorwaarden voor subsidie-, lening-, garantie- en participatieovereenkomsten Stichting DOEN STICHTING DOEN POSTBUS 75621 1070 AP AMSTERDAM E DOEN@DOEN.NL T +31 (0)20-5737333 Algemene voorwaarden voor subsidie-, lening-, garantie- en participatieovereenkomsten Stichting DOEN 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

Overeenkomst van geldlening strekkende tot financiering aansluitkosten glasvezelnetwerk

Overeenkomst van geldlening strekkende tot financiering aansluitkosten glasvezelnetwerk Overeenkomst van geldlening strekkende tot financiering aansluitkosten glasvezelnetwerk Partijen: 1. De gemeente Eersel, ingevolge artikel 171 lid 1 van de Gemeentewet ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Prospectus. Doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V.

Prospectus. Doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Doorlopend geldkrediet Santander Consumer Finance Benelux B.V. Santander Consumer Finance Benelux B.V. is gespecialiseerd in het verstrekken van doorlopend en nietdoorlopend geld- en goederenkrediet.

Nadere informatie

MODELOVEREENKOMST VAN GELDLENING

MODELOVEREENKOMST VAN GELDLENING Bijlage 3 MODELOVEREENKOMST VAN GELDLENING ONDERGETEKENDEN, 1. De Gemeente Oss, hierna te noemen de gemeente, krachtens de Mandaatregeling Dienst Gemeentebedrijven zoals vastgesteld bij besluit van het

Nadere informatie

Productinformatie wehkamp.nl balansrekening

Productinformatie wehkamp.nl balansrekening Productinformatie wehkamp.nl balansrekening Inhoudsopgave WIE ZIJN WIJ? 4 CONTACTGEGEVENS 4 WAAROM DEZE INFORMATIE? 4 KENMERKEN VAN DE WEHKAMP.NL 6 BALANSREKENING Doorlopend krediet Bepaal uw eigen kredietlimiet

Nadere informatie

Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 12. Aanneming van werk. Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen

Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 12. Aanneming van werk. Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 12. Aanneming van werk Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen Artikel 750 1. Aanneming van werk is de overeenkomst waarbij de ene partij, de aannemer, zich jegens

Nadere informatie

De Stadsbank Oost Nederland verstrekt sociale leningen zonder gebruik te maken van bemiddelaars of gevolmachtigde agenten.

De Stadsbank Oost Nederland verstrekt sociale leningen zonder gebruik te maken van bemiddelaars of gevolmachtigde agenten. Prospectus sociale lening Algemeen In deze prospectus geven wij u inzicht in de werkwijze van de Stadsbank Oost Nederland bij het verstrekken van sociale leningen. De Stadsbank Oost Nederland is aangesloten

Nadere informatie

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Persoonlijke Lening

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Persoonlijke Lening B.V. Prospectus Persoonlijke Lening Wie zijn wij? B.V. is een onafhankelijke financieringsmaatschappij die u een uitgebreid pakket aan diensten biedt rond financiering en leasing, gespecialiseerd in het

Nadere informatie

1.1 Deze Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke coupon die jij bij Beauty Center Annabell koopt.

1.1 Deze Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke coupon die jij bij Beauty Center Annabell koopt. 1. Algemene informatie 1.1 Deze Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke coupon die jij bij Beauty Center Annabell koopt. 1.2 Met Beauty Center Annabell wordt Annabell bedoeld, een bedrijf dat is

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden kredietverstrekkers

Algemene voorwaarden kredietverstrekkers Algemene voorwaarden kredietverstrekkers Deze algemene voorwaarden lichten onder meer toe: - hoe Capital Circle B.V. (hierna: Capital Circle) werkt; - hoe men als kredietverstrekker lid kan worden van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden kredietverstrekkers

Algemene voorwaarden kredietverstrekkers Algemene voorwaarden kredietverstrekkers Deze algemene voorwaarden lichten onder meer toe: - hoe Capital Circle B.V. (hierna: Capital Circle) werkt; - hoe men als kredietverstrekker lid kan worden van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 2.6 Alle prijzen genoemd door AUTHENTIC COMMUNICATION zijn exclusief B.T.W.

ALGEMENE VOORWAARDEN. 2.6 Alle prijzen genoemd door AUTHENTIC COMMUNICATION zijn exclusief B.T.W. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Algemeen 1.1 De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen, offertes en adviezen met AUTHENTIC COMMUNICATION, nader aan te duiden

Nadere informatie

OBLIGATIEOVEREENKOMST DIVAS BAD LANGENSALZA VASTGOED I B.V. Winstdelend. : ja, resultaatafhankelijk

OBLIGATIEOVEREENKOMST DIVAS BAD LANGENSALZA VASTGOED I B.V. Winstdelend. : ja, resultaatafhankelijk OBLIGATIEOVEREENKOMST DIVAS BAD LANGENSALZA VASTGOED I B.V. Uitgevende instelling Obligatievorm : DIVAS Bad Langensalza Vastgoed I B.V. : Winstdelend Leningomvang : maximaal 400.000 Nominaal bedrag : 25.000

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SKYTZ

ALGEMENE VOORWAARDEN SKYTZ ALGEMENE VOORWAARDEN SKYTZ Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van Skytz gevestigd aan de Papierbaan 9 te Winschoten. Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen

Nadere informatie

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Artikel 1: Definities - Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. - Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: burojohanna.nl.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van:

Algemene voorwaarden van: Algemene voorwaarden van: Köhlen Consulting Bouwkundig Advies Glacisweg 34 F 6212 BP Maastricht Artikel 1 Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarde. Werkwijze Wall Street Incasso. Stap 5:

Algemene voorwaarde. Werkwijze Wall Street Incasso. Stap 5: Algemene voorwaarde U heeft zich gewend tot Wall Street incasso vanwege het feit dat u direct opeisbare vordering heeft bij Dhr. André van Brummen betreffende het tijdelijk voorschieten van de schulden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden webshop Ipse de Bruggen. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene voorwaarden webshop Ipse de Bruggen. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene voorwaarden webshop Ipse de Bruggen Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Nadere informatie

1.2 In deze voorwaarden wordt SteamteQ genoemd als leverancier, terwijl de andere partij wordt betiteld als afnemer.

1.2 In deze voorwaarden wordt SteamteQ genoemd als leverancier, terwijl de andere partij wordt betiteld als afnemer. Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van SteamteQ Artikel 1. Toepasbaarheid 1.1 Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten, aanbiedingen en alle andere rechtsbetrekkingen met SteamteQ met

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Kracht Hondenvoer

Algemene voorwaarden. Kracht Hondenvoer Algemene voorwaarden Kracht Hondenvoer Inhoudsopgave: Artikel 1 Definities Artikel 2 Identiteit van het bedrijf Artikel 3 Toepasselijkheid Artikel 4 Het aanbod Artikel 5 De overeenkomst Artikel 6 Herroepingsrecht

Nadere informatie

KREDIETPROSPECTUS MAATWERK REKENING-COURANT KREDIET

KREDIETPROSPECTUS MAATWERK REKENING-COURANT KREDIET KREDIETPROSPECTUS MAATWERK REKENING-COURANT KREDIET Aanvraagprocedure Theodoor Gilissen Bankiers N.V. (hierna: de bank ) verstrekt in het algemeen slechts kredietfaciliteiten aan cliënten als tevens sprake

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN van BRAMMER NEDERLAND B.V., gevestigd te Haarlem Artikel 1 1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke door Brammer Nederland B.V. te

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Interim Management en Advies Diensten van Direttore B.V.

Algemene Voorwaarden voor Interim Management en Advies Diensten van Direttore B.V. Algemene Voorwaarden voor Interim Management en Advies Diensten van Direttore B.V. 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Direttore B.V.

Nadere informatie