De kredietvoorwaarden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De kredietvoorwaarden"

Transcriptie

1 De kredietvoorwaarden

2 Artikel 1 Introductie 1.1. Een kredietovereenkomst komt tot stand, ten aanzien van het daaruit voortvloeiende krediet, wanneer er een kredietverzoek door succesvolle biedingen is volbracht en vervolgens ook is aanvaard door de kredietverkrijger. De kredietovereenkomst is opgebouwd uit het volgende: (a) de kredietvoorwaarden zoals deze hier worden toegelicht; en (b) de bepalingen uit het hoofdcontract die betrekking hebben op de betreffende lening en welke zijn overeengekomen ten tijde van het kredietverzoek en het proces van aanbod en aanvaarding tussen de desbetreffende kredietverkrijger en kredietverstrekker(s) Wanneer een krediet bestaat uit meerdere delen (d.w.z. meerdere kredieten), dan wordt er voor elk afzonderlijk deel (c.q. krediet) een overeenkomst opgesteld tussen krediet heeft verleend Alle geldstromen vanwege door Capital Circle B.V. tot stand zijn gekomen kredieten worden afgehandeld door Stichting Beheer Derdengelden Capital Circle Saldi binnen een klantenaccount zullen zo spoedig mogelijk verrekend worden en ieder geval niet langer dan 90 dagen aangehouden kunnen worden. Artikel 2 Aflossing 2.1. De kredietverkrijger stemt in met het terugbetalen van het totale uitstaande kredietbedrag aan de kredietverstrekker, welke dient plaats te vinden op de aangegeven tijdstippen en met de termijnen zoals die zijn vastgesteld in het hoofdcontract. Het is essentieel dat de kredietverkrijger de betalingen op tijd verricht. Indien de kredietverkrijger desondanks te laat is met een termijnbedrag, zullen de kredietverstrekker en Capital Circle de rechten hebben zoals die zijn omschreven in 2.2. De betalingsverplichting van de kredietverkrijger jegens de kredietverstrekker(s), voor het aflossen van zijn of haar schuld, geschiedt uit het Capital Circleklantaccount van de kredietverkrijger. Wanneer er onvoldoende middelen aanwezig zijn in het Capital Circleaccount van de kredietverkrijger om aan zijn of haar aflossingsverplichting te voldoen, dan zal Capital Circle een betaling verrichten via een automatisch incasso of creditcard middels Stichting Beheer Derdengelden Capital Circle of er zorg voor dragen dat er een directe debetbetaling zal plaatsvinden (of een ander betaalmiddel die van tijd tot tijd beschikbaar zal zijn) om te waarborgen dat er voldoende middelen worden gestort in het Capital Circleaccount van de kredietverkrijger om aan deze verplichting te voldoen (en elk andere verplichting aan de kredietverstrekkers) zoals bedoeld in de algemene voorwaarden van Capital Circle Alle betalingen die plaatsvinden voor het aflossen van de uitstaande schuld en rente vinden plaats zonder aftrek van inkomstenbelasting. DE KREDIETVOORWAARDEN 1

3 2.4. Wanneer een krediet bestaat uit meerdere delen (c.q. kredieten), dan geschiedt elke betaling van de kredietverkrijger naar rato tussen de verschillende kredietovereenkomsten die de verschillende kredieten regelen, en zullen zich als volgt voltrekken: (a) op de eerste plaats voor de aflossing van de achterstallige betalingen op het krediet; (b) op de tweede plaats voor het betalen van de huidige rente en de aflossing op de hoofdsom die verschuldigd is uit hoofde van het kredietbedrag; en (c) ten derde voor het betalen van eventuele administratieve kosten of van andere kosten die te wijten zijn aan Capital Circle onder de algemene voorwaarden van Capital Circle. Artikel 3 Rente 3.1. De kredietverkrijger stemt in met het betalen van rente aan de kredietverstrekker (op het verkregen krediet) tegen het overeengekomen rentepercentage. De rente op de lening begint te lopen tegen het overeengekomen rentepercentage vanaf de datum waarop de veiling sluit (of wordt gesloten door de kredietverkrijger) tot de datum van de daadwerkelijke aflossing, en wordt berekend voor de gehele looptijd van het krediet en zal tevens worden vermeld in de voorwaarden van het hoofdcontract. De rente dient te worden betaald in termijnafschrijvingen, en ter voorkoming van eventuele onduidelijkheid: een recht tot de vermindering, dat wil zeggen van de afgeschreven rente die reeds is betaald tot aan de datum van de afwikkeling, zal niet door de kredietverkrijger worden verkregen bij een eventuele vervroegde aflossing van het krediet Indien de lening niet volledig is terugbetaald voor de aflossingsdatum van het contract, dan zal de rente van het krediet continueren te lopen tegen het overeengekomen rentepercentage en met onmiddellijke ingang opeisbaar worden naarmate het oploopt. Artikel 4 Vervroegd aflossen en beëindiging 4.1. Wanneer de kredietverkrijger de lening vervroegd wenst af te lossen, dan is dat geoorloofd, mits de kredietverkrijger daarop het gehele uitstaande kredietbedrag voldoet. De kredietverkrijger kan dit vervolgens doen door de instructies te volgen die zijn kredietbedrag af te lossen die de kredietverkrijger onder elke kredietovereenkomst met betrekking tot het verleende krediet is verschuldigd. Bij een vervroegde aflossing omvat het kredietbedrag ook de rente die zou zijn ontstaan aan het einde van de maand waarin de vervroegde betaling heeft plaatsgevonden De kredietverkrijger stemt in met het gegeven dat Capital Circle beschikt over de mogelijkheid om, namens de kredietverstrekkers, alle kredietovereenkomsten met betrekking tot het verleende krediet te beëindigen, en het terugbetalen van het DE KREDIETVOORWAARDEN 2

4 totale uitstaande kredietbedrag (dat wil zeggen: ten aanzien van alle afzonderlijke kredietovereenkomsten met betrekking tot het verleende krediet) van de kredietverkrijger op te eisen, ingeval: (a) de kredietverkrijger of een eventuele garant een maandelijkse afbetaling van de termijn (of een andere betaling die is verschuldigd) ontbreekt, niet betaalt of slechts gedeeltelijk betaalt; (b) de kredietverkrijger valse informatie heeft verstrekt (inclusief, en zonder beperking, het doel waar de lening voor is aangevraagd) op een wijze die de beslissing tot het toestaan van de registratie als lid van Capital Circle, de beslissing tot het plaatsen van kredietverzoeken op de website, de risicogroep die Capital Circle aan de kredietverkrijger heeft gegeven of de informatie die aan de kredietverstrekkers ter beoordeling van hun lening aan de kredietverkrijger is verstrekt, treft; (c) de kredietverkrijger de bepalingen van de betreffende kredietovereenkomst heeft geschonden en/of andere kredietovereenkomsten waar het partij bij is (inclusief degenen die betrekking hebben tot andere leningen via Capital Circle) of, ten aanzien van andere kredietovereenkomsten, kennisgeving tot beëindiging van de kredietovereenkomst heeft plaatsgevonden ten opzichte van de kredietverkrijger of wanneer Capital Circle redelijke gronden heeft om dientengevolge aan te nemen dat: (i) de kredietverkrijger ook de bepalingen van deze kredietovereenkomst zal schenden; of (d) vervallen (ii) een van de andere gebeurtenissen van beëindiging zoals die zijn opgesteld in deze clausule zullen plaatsvinden; (e) het Capital Circlelidmaatschap van de kredietverkrijger onder de algemene voorwaarden van Capital Circle is beëindigd voor welke reden dan ook; (f) een petitie wordt aangeboden of een beschikking wordt opgesteld ten behoeve van een effectieve resolutie voor liquidatie of ontbinding ten aanzien van de verkrijger, of voor de benoeming van een vereffenaar voor de kredietverkrijger wordt aangenomen; (g) de kredietverkrijger niet langer zijn schulden betaalt, of niet in staat is zijn schulden te betalen wanneer deze verschuldigd zijn of hier niet toe in staat wordt geacht, of zijn onvermogen in het doen ervan erkent, of een algemene overdacht ten behoeve van zijn schuldeisers of een compromis met zijn schuldeisers opmaakt; (h) de kredietverkrijger niet langer zijn bedrijf, of een substantieel deel daarvan, beoefent; (i) ter kennis wordt gesteld van het voornemen om een bewindvoerder aan te wijzen, een verzoekschrift wordt ingediend of een bevoegde rechter een bewindvoerder toewijst ten aanzien van de kredietverkrijger; DE KREDIETVOORWAARDEN 3

5 (j) een pandhouder stappen of maatregelen onderneemt voor de aanstelling van een beheerder, curator, administratieve curator, manager of leidinggevende, of beslag legt op het geheel of een substantiële deel van de onderneming of activa van de kredietverkrijger; (k) er sprake is van het schenden van de bepalingen met betrekking tot iedere garantie/zekerheid, of van andere Capital Circledocumenten waar het partij bij is, van eenieder die een garantie/zekerheid heeft verstrekt voor het krediet of voor een deelkrediet, of deze betwist of dreigt de afdwingbaarheid van die garantie of van een andere document te betwisten, of waarschijnlijk een ongunstige wijziging tot hun financiële positie lijdt of zal lijden, of Capital Circle enige reden heeft om aan te nemen dat een garantie of een zekerheidsdocument geen afdwingbaarheid bezit, en in ieder geval, een vervanging van de garantie of zekerheidsdocument niet binnen 14 dagen na verzoek naar redelijke tevredenheid van Capital Circle is verstrekt; (l) de kredietverkrijger (of elk ander persoon die een garantie/zekerheid heeft gegeven voor het krediet of een deel van het krediet) komt te overlijden, geestesziek wordt of een vrijwillige overeenkomst aangaat met eventuele schuldeisers; (m) de kredietverkrijger een vennootschap is, de samenstelling van de vennootschap na de datum van een kredietovereenkomst (naar het redelijke oordeel van Capital Circle) in materiële zin wijzigt, een vennoot komt te overlijden, geestesziek of failliet wordt, of een vrijwillige overeenkomst aangaat met eventuele schuldeisers; (n) er een vordering van de Belastingdienst (of van een andere overheidsorgaan of openbare lichamen met rechtspersoonlijkheid) is, of als er redelijkerwijs een beslissing zal vallen met een waarschijnlijke nadeel tegen de kredietverkrijger, en de kredietverkrijger niet voldoet aan enige betalingsverplichting met betrekking tot die vordering ten tijde van de vereiste periode; Artikel 5 Kosten van Capital Circle 5.1. Bij de aanvaarding van het krediet, zal het volgende in rekening worden gebracht: (a) de kosten voor voltooiing van 2% van het geleende bedrag, voor elk krediet met een termijn van 6 of 12 maanden; (b) de kosten voor voltooiing van 3% van het geleende bedrag, voor elk krediet met een termijn van 24 of 36 maanden; (c) de kosten voor voltooiing van 4% van het geleende bedrag, voor elke krediet met een termijn van 48 of 60 maanden; of (d) de kosten voor voltooiing van 5% van het geleende bedrag, voor elk krediet wat geldt als een grote (activa) financiële lening. Alvorens het kredietbedrag zal worden overgeboekt, zullen de eerdergenoemde kosten voor de voltooiing van het krediet, worden verminderd van het kredietbedrag. DE KREDIETVOORWAARDEN 4

6 5.2. Bij de volgende gevallen zullen additionele kosten of vergoedingen in rekening worden gebracht en bij het uitstaande saldo worden toegevoegd door Capital Circle (of door een aangesteld incassobureau met betrekking tot de kredietovereenkomsten van de kredietverkrijger): (a) wanneer er een bedrag voor een periode van zeven dagen of meer open heeft gestaan, en Capital Circle derhalve genoodzaakt is een administratieve vergoeding van maximaal 15% van het achterstallige bedrag in rekening brengen; (b) bij gemaakte opsporingskosten (voor het vinden van de kredietverkrijger als hij of zij niet gecontacteerd kan worden door Capital); (c) wanneer een vertegenwoordiger werkzaam is als onderdeel van het incassoproces, behoudt Capital Circle, of het eventuele incassobureau, zich de mogelijkheid hiervoor een vergoeding te vorderen; en (d) alle rechtszaken, handhavingskosten en de kosten voor herstel en gemaakte uitgaven, inclusief (maar niet beperkt tot) juridische kosten en uitgaven, om de geschillen, handhaving of de maatregelen die namens de kredietverstrekker worden genomen om kredieten of betalingsachterstanden De kredietverkrijger zal indien nodig worden geïnformeerd wanneer er kosten zijn, en waarbij het ook passend is zo te doen, zoals hiervoor beschreven in sub (b), (c) of (d), De kredietverkrijger zal op de hoogte worden gesteld (bij wijze van algemene aanvulling van de algemene voorwaarden van Capital Circle of door middel van het platform van Capital Circle), indien deze kosten veranderen in aard of bedrag. Artikel 6 Overdrachtsverbod Kredietverstrekker en kredietverkrijger komen met elkaar overeen dat het krediet niet vatbaar is voor overdracht aan derden. Artikel 7 Informatie ondernemingen 7.1. De kredietverkrijger zal Capital Circle onverwijld voorzien van volledige schriftelijke informatie wat betreft de omstandigheden, vorderingen of potentiële vorderingen, wanneer de kredietverkrijger op de hoogte is, of op enig moment wordt, van één van de volgende omstandigheden: (a) de omstandigheden (inclusief, en zonder beperking, alle vorderingen, niet bekendgemaakte verplichtingen, geschillen, arbitrage, gerechtelijke procedures of onderzoeken die lopend, bedreigend of in afwachting zijn of anderszins redelijkerwijs door een derde partij kunnen plaatsvinden tegen de kredietverkrijger), die kunnen of wellicht zouden kunnen leiden tot een negatieve en materiële verandering in de financiële toestand, de ondernemingen en de activa van de kredietverkrijger; en/of DE KREDIETVOORWAARDEN 5

7 (b) alle huidige of toekomstige claims (of potentiële claims/vorderingen) door de Belastingdienst (of een andere overheidsorganen of openbaar lichamen met rechtspersoonlijkheid) jegens de kredietverkrijger De kredietverkrijger zal, van tijd tot tijd, op verzoek van Capital Circle, Capital Circle voorzien van informatie die het redelijkerwijs mag verzoeken als het gaat om de financiële staat, ondernemingen en activiteiten van kredietverkrijger, en de naleving van de bepalingen van de kredietovereenkomst. Artikel 8 Herstructurering 8.1. Onverminderd enige andere bepaling in deze voorwaarden, kan Capital Circle (handelend in naam van de kredietverstrekkers), in bepaalde omstandigheden en naar eigen goeddunken, met de kredietverkrijger het krediet herstructureren en de kredietovereenkomst wijzigen op de volgende (gelimiteerde) manieren: (a) het verhogen van de termijn met één jaar, met een overeenkomstige stijging van het rentepercentage tot 11%, of 4% voor elke kredietverstrekker (afhankelijk van welke het hoogste uitvalt); (b) het verhogen van de termijn met twee jaar, met een overeenkomstige stijging van het rentepercentage tot 13%, of 5,5% voor elke kredietverstrekker (afhankelijk van welke het hoogste uitvalt); of (c) met het verhogen van de termijn met drie jaar of meer, met een overeenkomstige stijging van het rentepercentage tot 15%, of 7% voor elke kredietverstrekker (afhankelijk van welke het hoogste uitvalt). Om enige twijfel te voorkomen: zulke herstructurering kan niet plaatsvinden zonder schriftelijke overeenkomst van de kredietverkrijger. De kredietverkrijger erkent en stemt in met het feit dat Capital Circle additionele en/of zekerheidsdocumenten kan verzoeken en de kredietverkrijger (en indien van toepassing: alsmede een derde partij of garantiesteller) dit moet volbrengen, of een onafhankelijk advies dient te worden genomen door de kredietverkrijger, en derhalve ook geldt als een voorwaarde voor de herstructurering. Artikel 9 Eigen verantwoordelijkheid De kredietverkrijger bevestigt dat, bij het aangaan van de betreffende kredietovereenkomst, er geen beroep is gedaan op vertegenwoordiging door of namens Capital Circle of een van de kredietverstrekkers, of op enige schriftelijke verklaring, advies of informatie die ter goede trouw heeft plaatsgevonden, van of namens Capital Circle of desbetreffende kredietverstrekker(s), aan de kredietverkrijger. De kredietverkrijger is en blijft zelf verantwoordelijk voor het doen voortvloeien uit of in verband staan met de betreffende kredietovereenkomst. Artikel 10 Algemeen De kredietvoorwaarden en de kredietovereenkomsten zijn gestaafd en zijn in overeenstemming met het Nederlands recht, en elke kredietverstrekker en kredietverkrijger is onderworpen aan de nonexclusieve jurisdictie van de Nederlandse rechtbanken. DE KREDIETVOORWAARDEN 6

8 10.2. Bij het aangaan van deze overeenkomst, stemt de kredietverkrijger in dat het geen geld zal lenen van zijn of haar directeuren, managers, leden, partners, aandeelhouders of enige andere derde partij die hiërarchisch hoger staat tot het verhalen van de lening. In he afneemt, dan zal het recht op de betaling van de lening worden achtergesteld op de betreffende lening, behalve wanneer het goederen en insolventierecht anders voorschrijft Bij het aangaan van een kredietovereenkomst, stemt de kredietverkrijger ermee in dat het geen andere nieuwe ongedekte kredietregeling (of een regeling met het effect van een krediet) zal aangaan met een derde partij, waarvan het totaalbedrag van de externe financiering voortkomt uit derde partijen en resulteert in een overstijging van 30% van het bedrag dat de kredietverstrekker heeft geleend via het Capital Circleplatform, tenzij hier vanuit Capital Circle vooraf schriftelijk toestemming voor is verleend. Eerdergenoemde toestemming wordt niet op onredelijke gronden geweigerd. Deze clausule zal de kredietverkrijger niet beperken tot het aangaan van activaspecifieke financiering of factuurinkoopregelingen Als een deel van de kredietvoorwaarden, die niet fundamenteel, noch illegaal of nietafdwingbaar wordt geacht, dan zal een dergelijke constatering geen afbreuk doen aan de rechtsgeldigheid of afdwingbaarheid van de overige kredietvoorwaarden en de algemene kredietovereenkomst Wanneer een partij afstand doet van een schending van een bepaling van deze kredietovereenkomsten en/of kredietvoorwaarden dan mag dat niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van enige andere of latere schending van hetzelfde, of elk andere, bepaling Kennisgeving met betrekking tot een kredietovereenkomst wordt gegeven aan de kredietverkrijger, of via het Mijn Accountdeel van de kredietverkrijger op het platform van Capital Circle of er zal een worden gestuurd naar het geregistreerde adres van de kredietverkrijger De bewaarde administratie van Capital Circle is beslissend in de feiten en omstandigheden die zij innemen, behalve wanneer er een kennelijke vergissing blijkt te zijn Wanneer de kredietverkrijger een eenmanszaak, een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid of een vennootschap onder firma is, ondertekent het bij het aangaan van de kredietovereenkomst het volgende: Ik ga deze overeenkomst geheel of hoofdzakelijk aan met als doel de onderneming die door mij wordt uitgevoerd of bedoeld om door mij/ons te worden uitgevoerd. Ik ben op de hoogte van het feit dat ik geen bescherming geniet of rechtsmiddelen tot mijn beschikking heb die ik anders wel zou hebben onder de Wet Consumentenkrediet, en wanneer deze overeenkomst gereguleerd zou worden onder die wet. DE KREDIETVOORWAARDEN 7

9 Ik ben tevens op de hoogte dat deze verklaring de soevereiniteit van de rechtbank niet raakt zoals deze is opgesteld in het Burgerlijk Wetboek.. Ik begrijp dat, indien er enige twijfel is als het gaat om de consequenties van de Mocht het zo zijn dat de kredietverkrijger een vennootschap is, dan onderstreept de kredietverstrekker de volgende verklaring: Ik bevestig dat ik door de vennootschap gemachtigd ben om deze overeenkomst te sluiten voor en namens de vennootschap, en dat ik tevens door de vennootschap gemachtigd ben om de vennootschap te binden aan deze overeenkomst De kredietverkrijger en de kredietverstrekker komen overeen dat, alhoewel Capital Circle geen partij is bij de kredietovereenkomst, Capital Circle desondanks gebruik kan maken of specifieke bepalingen van de kredietovereenkomst en geïmpliceerde termen in de overeenkomst kan afdwingen Deze kredietovereenkomst zal elektronisch worden verwerkt in overeenstemming met de algemene voorwaarden van Capital Circle, en met het akkoord van de kredietverkrijger van de biedingen, en resulterend in het initiële kredietverzoek. Dit zal hetzelfde effect, c.q. rechtsgevolg hebben, als dat van een schriftelijke Artikel 11 Service De kredietverkrijger dient contact op te nemen met Capital Circle indien er behoefte is om de kredietvoorwaarden van kredietovereenkomst te bespreken. Een ander alternatief is dat de kredietverkrijger een onafhankelijk advies kan aanvragen om ervoor te zorgen dat hij of zij de kredietovereenkomst volledig kan bevatten, met alle implicaties van de bewoordingen. Klachten over onze service Capital Circle verneemt graag van de kredietverkrijgers of er suggesties zijn voor het verbeteren van de service. Indien de kredietverkrijger voornemens is een formele klacht in te dienen, dan kan de kredietverkrijger dit zowel in persoon, alsmede schriftelijk, hetzij per post of , alsmede per telefoon doen. Artikel 12 Algemene termen In deze kredietvoorwaarden, en in elke kredietovereenkomst, hebben de volgende woorden de volgende betekenis in de tabel hieronder: een overeenkomst (indien het geval) tussen de kredietverkrijger en zekerheidshouder (die handelt namens alle kredietverstrekkers naar de kredietverkrijger), welke de aflossing van de uitstaande schuld van kredietverkrijger verzekert DE KREDIETVOORWAARDEN 8

10 een zekerheidsopdracht met het oog op huur of overeenkomsten (indien het geval) tussen de kredietverkrijger en de zekerheidshouder, welke de aflossing van de totale uitstaande schuld van de kredietverkrijger verzekert een aanbod van de kredietverstrekker welke op Capital Circle wordt geplaatst, en ervoor zorgt dat het aanbod van de kredietverstrekker voldoet aan het kredietverzoek, inclusief biedingen die automatisch worden gepost door het gebruik van automatische biedingen namens de kredietverstrekker alle leden van Capital Circle die in het hoofdcontract worden geïdentificeerd als kredietverkrijger de totale uitstaande schuld naar de kredietverstrekker toe (en waar relevant voor de zekerheidshouder)in het heden, de toekomst, feitelijk of onvoorzien en bevat (i) rente (ii) de lening en (iii) gerelateerde kosten en uitgaven Capital Circle B.V., en houdt ook het aangeboden Capital Circle platform in en wordt geleid met als doel het matchen van kredietverzoeken en biedingen het aparte bankaccount dat wordt beheerd door Stichting Beheer Derdengeld Capital Circle bij de Rabobank, met het enkele doel om fondsen te houden namens alle leden van Capital Circle, en specifiek het deel van de inhoud van het desbetreffende account waar het relevante lid van Capital Circle tot gerechtigd is en plaatsvindt volgens deze kredietvoorwaarden en/of een kredietovereenkomst waar het partij bij is alle algemene voorwaarden voor de kredietverkrijger en alle algemene voorwaarden voor de kredietverstrekker, beiden beschikbaar op de website van Capital Circle, en van tijd tot tijd gewijzigd of vervangen De samenvatting van de voornaamste commerciële bepalingen van toepassing op een specifiek krediet en kredietovereenkomst opgesteld ten behoeve van een individuele overeenkomst tussen de kredietverkrijger en kredietverstrekker. het lid of de leden van het hoofdcontract DE KREDIETVOORWAARDEN 9

11 de individuele transactie van het krediet tussen de kredietverkrijger en kredietverstrekker of meerdere kredietverstrekkers tengevolge van het maken van het kredietverzoek, en daaropvolgend dat het bod of de biedingen worden geplaatst door de relevante kredietverstrekkers en dat bod/deze biedingen door de kredietverkrijger worden geaccepteerd ten aanzien van het krediet, het totaalbedrag van het kapitaal en de rente welke is verschuldigd onder de kredietovereenkomst met betrekking tot het krediet ten tijde van de berekening de kredietvoorwaarden van Capital Circle de overeenkomst die de voorwaarden van het krediet van de kredietverstrekker aan de kredietverkrijger regelt, en in elk geval bestaat uit de kredietvoorwaarden en het hoofdcontract toepasbaar bij de specifieke lening. ten aanzien van het krediet, welke is uitgeleend door meerdere kredietverstrekkers, het deel van het krediet dat is uitgeleend door een specifieke kredietverstrekker een kredietverzoek die een potentiële kredietverkrijger plaatst op Capital Circle en hij/zij daar verzoekt om krediet het deel van de website van Capital Circle, welke enkel toegankelijk is door een lid van Capital Circle met gebruik van zijn of haar eigen beveiligde inloggegevens het vooraf bepaalde formulier welke gebruikt dient te worden tussen de twee kredietverzoekers die op Capital Circle hebben ingestemd met het kopen en verkopen van hun belang in een kredietovereenkomst De onafhankelijke stichting die alle geldstromen vanwege de kredieten tot stand gekomen via het Platform van Capital Circle afhandelt middels haar eigen bankrekeningen aangehouden bij Rabobank Rotterdam. Zodat de geldstromen en het kapitaal van kredietverkrijgers en de kredietverstrekkers enerzijds en dat van Capital Circle anderzijds nooit vermengd zijn. DE KREDIETVOORWAARDEN 10

Algemene voorwaarden kredietverstrekkers

Algemene voorwaarden kredietverstrekkers Algemene voorwaarden kredietverstrekkers Deze algemene voorwaarden lichten onder meer toe: - hoe Capital Circle B.V. (hierna: Capital Circle) werkt; - hoe men als kredietverstrekker lid kan worden van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Financiële Derivaten voor professionele Klanten van de Rabobank

Algemene Voorwaarden voor Financiële Derivaten voor professionele Klanten van de Rabobank Algemene Voorwaarden voor Financiële Derivaten voor professionele Klanten van de Rabobank Rabobank. Een bank met ideeën. Algemene Voorwaarden voor Financiële Derivaten voor professionele Klanten van de

Nadere informatie

Leenovereenkomst voor een vast bedrag ingevolge de Wet op het consumentenkrediet 1974 (Verenigd Koninkrijk)

Leenovereenkomst voor een vast bedrag ingevolge de Wet op het consumentenkrediet 1974 (Verenigd Koninkrijk) Leenovereenkomst voor een vast bedrag ingevolge de Wet op het consumentenkrediet 1974 (Verenigd Koninkrijk) Dit is een leenovereenkomst voor een vast bedrag (de Overeenkomst) ingevolge de Wet op het consumentenkrediet

Nadere informatie

ASR Levensverzekering N.V. algemene voorwaarden van geldlening en zekerheidsstelling AVLH 2010/1.0. Inhoudsopgave. A. Definities

ASR Levensverzekering N.V. algemene voorwaarden van geldlening en zekerheidsstelling AVLH 2010/1.0. Inhoudsopgave. A. Definities algemene voorwaarden van geldlening en zekerheidsstelling Inhoudsopgave A. Definities B. Algemene Voorwaarden 1. Algemene Voorwaarden 2. Kopjes C. De Offerte 3. De inhoud van de Offerte 4. Geldigheidsduur

Nadere informatie

2.3 De algemene voorwaarden van EverDesign prevaleren boven alle andere voorwaarden.

2.3 De algemene voorwaarden van EverDesign prevaleren boven alle andere voorwaarden. Algemene Voorwaarden EverDesign per 01-01-2012 1. Definities EverDesign is de gebruiker van de algemene voorwaarden. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met EverDesign een overeenkomst is

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. GlasvezelZakelijk.nl. augustus 2012

Algemene Voorwaarden. GlasvezelZakelijk.nl. augustus 2012 Algemene Voorwaarden GlasvezelZakelijk.nl augustus 2012 INHOUDSOPGAVE: 1. DEFINITIES EN BEGRIPSBEPALING...3 2. DE DIENSTEN...3 3. TOTSTANDKOMING VAN EEN SERVICE CONTRACT...4 4. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT...4

Nadere informatie

De Voorwaarden van de Crowdfunding Hypotheek van SamenInGeld. Algemene Voorwaarden Geldlening SamenInGeld

De Voorwaarden van de Crowdfunding Hypotheek van SamenInGeld. Algemene Voorwaarden Geldlening SamenInGeld De Voorwaarden van de Crowdfunding Hypotheek van SamenInGeld Algemene Voorwaarden Geldlening SamenInGeld 1 Definities van begrippen (hypotheek)akte De akte is het document waarmee de Geldlener aan SAMEN

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bedrijven MijnPartnerGroep.nl. Artikel 1 Identiteit van de ondernemer. MijnPartnerGroep.nl (MPG) handelt onder de namen:

Algemene Voorwaarden Bedrijven MijnPartnerGroep.nl. Artikel 1 Identiteit van de ondernemer. MijnPartnerGroep.nl (MPG) handelt onder de namen: Algemene Voorwaarden Bedrijven MijnPartnerGroep.nl Artikel 1 Identiteit van de ondernemer MijnPartnerGroep.nl (MPG) handelt onder de namen: - MijnContainerPartner.nl / (MCP) - MijnHostingPartner.nl / (MHP)

Nadere informatie

Voorwaarden Doorlopend Krediet

Voorwaarden Doorlopend Krediet Versie augustus 2013 Voorwaarden Doorlopend Krediet Artikel 1611-40.1504 Datum 1 april 2015 pagina Voorwaarden Doorlopend Krediet 1 1 Definities 4 2 Algemeen 4 3 Herroepingsrecht 4 4 Voorwaarden Kredietnemer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Samenlening 2013

Algemene voorwaarden Samenlening 2013 Algemene voorwaarden Samenlening 2013 Artikel 1. Definities Hoofdstuk 1. Definities a. In deze algemene voorwaarden zijn de volgende definities van toepassing: Samenlening B.V. Samenlening Site Lener Investeerder

Nadere informatie

Klantenovereenkomst. Inhoudsopgave

Klantenovereenkomst. Inhoudsopgave Klantenovereenkomst Inhoudsopgave 1. Inleiding 02 2. De diensten die we verlenen en handel tussen u en ons 02 3. Belangentegenstellingen 03 4. Koers afgeven 03 5. Het openen van een Transactie 04 6. Meerdere

Nadere informatie

Hosting Algemene Voorwaarden

Hosting Algemene Voorwaarden Artikel 1. Begrippen Algemene Voorwaarden deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de dienstverlening van, hierna: "", gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister te Utrecht, onder

Nadere informatie

Voorwaarden Doorlopend Krediet

Voorwaarden Doorlopend Krediet Voorwaarden Doorlopend Krediet versie augustus 2013 Artikel 1 Definities In deze Voorwaarden Doorlopend Krediet worden de volgende definities gehanteerd: Algemene Bankvoorwaarden: de algemene bankvoorwaarden,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Pluut Interaction B.V.

Algemene Voorwaarden Pluut Interaction B.V. Algemene Voorwaarden Pluut Interaction B.V. Op alle offertes, producten en diensten van Pluut Interaction B.V. zijn onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing. Artikel 1: definities 1.1 Algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1.5 Waar in deze Overeenkomst sprake is van tijdsaanduidingen gelden de tijdsaanduidingen van Londen. Relaties buiten de VS

Algemene voorwaarden. 1.5 Waar in deze Overeenkomst sprake is van tijdsaanduidingen gelden de tijdsaanduidingen van Londen. Relaties buiten de VS Algemene voorwaarden Relaties buiten de VS CMC Markets UK Plc (CMC) verleent haar klanten diensten op basis van: deze Voorwaarden (inclusief Bijlagen); het overzicht van Tarieven; de aan de klant verschafte

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM

ALGEMENE VOORWAARDEN TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM ALGEMENE VOORWAARDEN TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM deel I. ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1. Algemene informatie over TreeTop Asset Management Belgium... 4 2. Toepassingsgebied... 4 3. Definities... 5 4.

Nadere informatie

Zakelijk Krediet. Algemene Bepalingen van Kredietverlening Algemene Bepalingen van Pandrecht Algemene Voorwaarden van de Bank

Zakelijk Krediet. Algemene Bepalingen van Kredietverlening Algemene Bepalingen van Pandrecht Algemene Voorwaarden van de Bank Zakelijk Krediet Algemene Bepalingen van Kredietverlening Algemene Bepalingen van Pandrecht Algemene Voorwaarden van de Bank ING Bank N.V. (ING) is één van de grootste aanbieders van financiële diensten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Effectendienstverlening

Algemene voorwaarden Effectendienstverlening Algemene voorwaarden Effectendienstverlening 8.1995.00.0303 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden effectendienstverlening

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor geldlening en zekerheidstelling

Algemene voorwaarden voor geldlening en zekerheidstelling Algemene voorwaarden voor geldlening en zekerheidstelling Algemene voorwaarden voor geldlening en zekerheidstelling Propertize B.V., gevestigd te Utrecht, KvK 08024286 Versie geldend per 02 januari 2014,

Nadere informatie

Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl.

Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl. Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl. 1. DEFINITIES 1.1. Mijndomein.nl: mijndomein.nl B.V. gevestigd aan de Albert

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 2005, Act One communications & Shared Service Center 1 / 7

Algemene Voorwaarden. 2005, Act One communications & Shared Service Center 1 / 7 Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Aanbieding en Overeenkomst... 2 Artikel 3 Prijs en betaling... 2 Artikel 4 Vertrouwelijke informatie en niet-overname beding... 3 Artikel 5 Voorbehoud van eigendom en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS 1. Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: E-Business

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is voor particuliere en MKBklanten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Postcodegarant B.V.

Algemene Voorwaarden Postcodegarant B.V. Algemene Voorwaarden Postcodegarant B.V. Versie 01-07- 2015 INHOUD ARTIKEL 1 DEFINITIES... 4 ARTIKEL 2 POSTCODEGARANT B.V.... 6 ARTIKEL 3 TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN... 6 ARTIKEL 4 GEBRUIKER...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Intercity Zakelijk Kruisweg 659 2132 NC Hoofddorp Nederland Tel. +31 (0)20 655 3000 Fax. +31 (0)20 653 1534 K.v.K. 34090783 www.intercityzakelijk.nl 2 ALGEMENE VOORWAARDEN NETWERK

Nadere informatie

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V.

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

Nadere informatie

Klant : de natuurlijke persoon die een Kredietaanvraag indient dan wel met wie Cashper een Kredietovereenkomst heeft gesloten;

Klant : de natuurlijke persoon die een Kredietaanvraag indient dan wel met wie Cashper een Kredietovereenkomst heeft gesloten; ALGEMENE VOORWAARDEN NOVUM BANK LIMITED KREDIETVOORWAARDEN 1. Definities In de Voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis: Cashper : Novum Bank Limited, een bank geregistreerd in Malta,

Nadere informatie

Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers. Geldig per 1 juli 2006

Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers. Geldig per 1 juli 2006 Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Geldig per 1 juli 2006 Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover voor

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten

Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten Algemene Voorwaarden Bircon VoIP V1.0 24032015 Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Totallion Webdesign & Webhosting versie 1.0, 01 januari 2009

Algemene Leveringsvoorwaarden Totallion Webdesign & Webhosting versie 1.0, 01 januari 2009 Algemene Leveringsvoorwaarden Totallion Webdesign & Webhosting versie 1.0, 01 januari 2009 Artikel 1: Definities Artikel 2: Algemeen / Toepasselijkheid voorwaarden Artikel 3: Aanbiedingen en het tot stand

Nadere informatie