BIJZONDERE VOORWAARDEN CLOUD-OPLOSSINGEN BIJZONDERE VOORWAARDEN CLOUD-OPLOSSINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJZONDERE VOORWAARDEN CLOUD-OPLOSSINGEN BIJZONDERE VOORWAARDEN CLOUD-OPLOSSINGEN"

Transcriptie

1 BIJZONDERE VOORWAARDEN CLOUD-OPLOSSINGEN BIJZONDERE VOORWAARDEN CLOUD-OPLOSSINGEN GAMMA VERSION Laatste versie d.d. 14/06/2012 Definities: API: programmeringsinterface die de Klant kan gebruiken voor de interactie met zijn Diensten. Cloud: technologie bedoeld voor het gebruik op afstand van uitvoerings- en opslagmiddelen. Cloud-manager: beheersinterface waarmee de Klant het toekennen en stopzetten van Cloud-servers kan aanvragen, zijn Cloud-diensten kan beheren en zijn gebruiksoverzichten kan ophalen. Cloud-oplossingen: alle oplossingen die van de Cloud-technologie gebruikmaken. I/O: data die vananaf of op de Permanente lokale schijf van de Klant worden verzonden of ontvangen en die per tranche van een miljoen Inkomend/Uitgaand aan de Klant gefactureerd worden. Niet-permanente lokale schijf: opslagruimte die direct met de Uitbreiding is verbonden voor het goed functioneren van het besturingssysteem. Telkens wanneer de Uitbreiding opnieuw wordt opgestart worden de data volledig verwijderd. Opstartstatus: gecreëerde en geactiveerde Uitbreiding waarvan de virtuele processor is opgestart. De status van de Uitbreiding is zichtbaar in de Cloud-manager van de Klant of via de API. OVH-rekening: account waarop alle functionaliteiten en gegevens in verband met de facturatie van de diensten van OVH worden vermeld. Opde OVH-rekening kan door de Klant worden gecrediteerd en een tegoed worden opgebouwd dat kan worden gebruikt als betaalmiddel of tegoed voor het bestellen of verlengen van de diensten waarvoor een abonnement bij OVH is afgesloten. De Klant kan hierop tevens de betaalwijzen (creditcard) voor de automatische betaling van zijn facturen aangeven. Permanente lokale schijf: permanente opslagruimte die is verbonden aan een of meer Uitbreidingen en waarop de data worden opgeslagen ongeacht de status ervan. Project: het geheel van Uitbreidingen en permanente lokale schijven dat door de klant wordt gebruikt en aan de Klant wordt gefactureerd. Uitbreiding: cloud-server die wordt gehost op het Cloud-platform van OVH voor het ontwikkelen of het gebruik Pagina 1 van 9

2 van toe te passen oplossingen. Deze bestaat uit een processor, een RAM-geheugen en de niet-permanente lokale schijf. ARTIKEL 1: DOEL De onderhavige bijzondere voorwaarden, in aanvulling op de algemene voorwaarden voor diensten van OVH, zijn bedoeld om de technische en financiële voorwaarden te definiëren volgens welke OVH zich verplicht tot het leveren aan de Klant van toegang tot de Cloud-beheersinterface en tot de door OVH ontwikkelde Cloudoplossingen, en waarmee in het bijzonder het ter beschikking stellen van Cloud-servers en een unieke interface voor het beheer en gebruik van de Cloud-server van de Klant kan worden aangevraagd. De Klant erkent uitdrukkelijk dat OVH in de zin van de onderhavige voorwaarden op geen enkele wijze deelneemt aan het ontwerpen, ontwikkelen, realiseren en in bedrijf stellen van de website van de Klant en zijn geautomatiseerde hulpmiddelen voor beheer en administratie. In geval van een eventuele tegenstrijdigheid tussen de de algemene voorwaarden en onderhavige, gaan onderhavige voorwaarden voor. ARTIKEL 2: MIDDELEN Het Cloud-platform van OVH waarop de Cloud-server van de Klant zal worden geïnstalleerd is toegankelijk via internet door middel van werkstations met een internetaansluiting. OVH stelt aan de Klant de door OVH ontwikkelde Cloud-oplossingen ter beschikking en wijst erop dat vanwege het hoge technisch gehalte van deze oplossingen, OVH uit hoofde hiervan slechts aan een inspanningsverplichting is gehouden. ARTIKEL 3: TECHNISCHE ONDERSTEUNING Naast de door OVH ingevoerde Incidentenservice, waarvan de gegevens te vinden zijn op de website voor alle technische adviezen in verband met het gebruik van de Cloud-dienst, biedt OVH gebruikers de mogelijkheid hun probleem voor te leggen op het forum, via het adres of op de speciale mailing list voor Cloud-diensten: ARTIKEL 4: VOORWAARDEN VOOR DE DIENSTVERLENING Vanaf de activering van zijn Cloud-order wordt de Cloud-manager van de Klant geactiveerd en vanaf dat moment kan de Klant alle door OVH ontwikkelde en aangeboden Cloud-oplossingen direct vanaf zijn exclusieve beheersinterface gebruiken. OVH kent aan de Uitbreiding van de Klant een IPv4-adres en IPv6-blok toe en deze geldt vanaf zijn overgang naar de opgestarte status tot het stopzetten of opnieuw opstarten ervan. Deze aldus toegekende IP-middelen worden automatisch opnieuw aan een andere Uitbreiding van het Cloud-platform toegekend indien dit een Uitbreiding van de Klant is of wanneer deze niet langer de status opgestart heeft. De server die op het Cloud-platform van OVH wordt gehost, blijft eigendom van OVH. OVH stelt verschillende Uitbreidingsconfiguraties aan de Klant ter beschikking; een beschrijving daarvan is Pagina 2 van 9

3 online te vinden op de website Tevens kan de Klant een abonnement op een permanente lokale schijf nemen, die hij kan koppelen aan de Uitbreidingen van zijn keuze die aan hetzelfde Project zijn verbonden. Deze permanente opslag kan slechts voor één Uitbreiding bestemd zijn. De Klant dient erop toe te zien dat hij de opslagcapaciteit kiest die het best aansluit op zijn behoefte. De permanente Opslag is slechts vanaf de Uitbreiding toegankelijk. De verschillende geldende tarieven zijn online in te zien op de website van OVH (http://www.ovh.nl). De Klant is beheerder van de bij OVH gehuurde Uitbreiding en heeft de mogelijkheid zelf softwareapplicaties op de server te installeren. Deze installaties geschieden geheel op zijn eigen verantwoordelijkheid en OVH kan niet aansprakelijk worden gehouden voor een storing in het functioneren van de server als gevolg van deze installaties. ARTIKEL 5: VERPLICHTINGEN VAN OVH OVH verplicht zich alle zorg en zorgvuldigheid in acht te nemen in het leveren van een kwalitatief hoogwaardige dienst in overeenstemming met de regels van het vak en de stand van de techniek. OVH verplicht zich: 5.1. De hardware in werkende staat te houden. In geval van storing van de aan de Klant verhuurde hardware verplicht OVH zich het defecte onderdeel zo spoedig mogelijk te vervangen, behoudens in geval van een niet aan OVH verwijtbare storing of enige andere interventie die een langere onderbreking van de dienst dan de gebruikelijke onderbreking wegens vervanging noodzakelijk maakt. In dit laatste geval spant OVH zich zoveel mogelijk in de Klant hiervan op de hoogte stellen Behoudens de in artikel 5.1, 5.4, en 7 genoemde gevallen, de toegang tot de Dienst via internet 24 uur per dag en 365 dagen per jaar te verzekeren. OVH houdt de mogelijkheid de server te onderbreken voor het verrichten van een technische interventie om de werking ervan te verbeteren Na een verzoek daartoe van de Klant, snel in te grijpen in geval van een eenmalig incident na een verkeerd gebruik van de server door de Klant Zorg te dragen voor het op het hoogste niveau houden van de kwaliteit van de tools in overeenstemming met de regels en gebruiken van het vak. ARTIKEL 6: VERANTWOORDELIJKHEID VAN OVH OVH behoudt het recht de internetverbinding met de door de Klant gehuurde Uitbreiding te onderbreken, indien deze server een gevaar voor de beveiliging van het hostingplatform van OVH vormt, ongeacht of dit het gevolg is van het hacken van de genoemde server of na het vaststellen van een fout in de beveiliging van het systeem of bij een noodzakelijke update van de server. OVH zal de Klant indien mogelijk hier van tevoren van op de hoogte stellen. OVH kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van de informatie, geluid, tekst, beelden, Pagina 3 van 9

4 vormelementen en toegankelijke data die via de sites die op Uitbreiding van de Klant door de Klant worden gehost, verzonden of online worden gezet en ongeacht uit hoofde waarvan. OVH kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het geheel of gedeeltelijk niet nakomen van een verplichting en/of wanprestatie van operators van transportnetwerken naar het internet en in het bijzonder van haar internetprovider(s). ARTIKEL 7: VERPLICHTINGEN EN VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE KLANT 7.1 De Klant handelt als onafhankelijke entiteit en aanvaardt derhalve als enige de risico s in verband met zijn activiteit. De Klant is als enige verantwoordelijk voor de diensten, applicaties, software en websites die op de Dienst worden gehost, voor de inhoud van de verzonden, verspreide of verzamelde informatie, voor het bedrijfsmatig gebruik en het updaten ervan, alsmede voor alle bestanden en in het bijzonder adresbestanden. De Klant verplicht zich met name tot het in acht nemen van de rechten van derden, in het bijzonder de persoonlijkheidsrechten en de rechten van de intellectuele eigendom van derden, zoals auteursrechten en octrooi- of merkrechten. Derhalve kan OVH niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van de verzonden, verspreide of verzamelde informatie, voor het bedrijfsmatig gebruik en het updaten ervan, alsmede voor alle bestanden en in het bijzonder adresbestanden en zulks op ongeacht welke grond. OVH kan de Klant slechts waarschuwen voor de juridische gevolgen die kunnen resulteren uit onwettige activiteiten op de Dienst en wijst iedere hoofdelijke aansprakelijkheid af ten aanzien van het gebruik van de door de Klant aan internetgebruikers ter beschikking gestelde data. Hetzelfde geldt wanneer de Klant de Dienst gebruikt voor illegale doeleinden, welk gedrag tot het zonder waarschuwing stopzetten van de Dienst en ontbinding dezes zal leiden. Tevens onthoudt de Klant zich van enige inbraakactiviteit of poging tot inbraak vanaf de Dienst (zoals doch niet beperkt tot port scanning, sniffing, spoofing). In deze veronderstelde gevallen blijft de Klant alle gefactureerde bedragen voor het gebruik van de Dienst tot aan de datum van beëindiging van zijn Dienst verschuldigd. 7.2 De Klant zal als enige de gevolgen dragen van het niet werken van de Dienst na ieder gebruik, ten gevolge van zijn personeelsleden of van een ieder aan wie de Klant zijn wachtwoord(en) heeft verstrekt. Evenzeer zal de Klant als enige de gevolgen van het verlies van het/de genoemde wachtwoord(en) dragen. 7.3 De Klant is verplicht het beveiligingsniveau van zijn server en alle servers die zich op zijn hostingplatform bevinden te handhaven. OVH zal daartoeper via de maling list beschikbare updates voor applicaties die door OVH onderhouden worden aan de Klant bekend maken. Indien de update voor deze applicaties niet na een verzoek van OVH daartoe worden uitgevoerd, behoudt OVH het recht de verbinding van de server met internet te verbreken. Evenzeer kan, in geval dat OVH vaststelt dat de machine van de Klant gehackt is, een aan de Klant worden gestuurd waarin een herinstallatieprocedure wordt vermeld die de Klant moet uitvoeren om de integriteit van de server en van het hostingplatform als geheel te handhaven. De Klant kan dan deze procedure bij OVH bestellen, na van al zijn data een back-up te hebben gemaakt. OVH behoudt het recht de verbinding met de Uitbreiding met internet te onderbreken in afwachting totdat de Klant de machine geheel opnieuw heeft geïnstalleerd. OVH is niet gehouden tot het overzetten van de data uit het gehackte systeem Pagina 4 van 9

5 naar het nieuwe systeem; deze handeling dient door de Klant zelf gedaan te worden. OVH verplicht zich ertoe haar interventie te beperken tot uitsluitend de installatie van het nieuwe systeem. 7.4 Om reden van de beveiliging wordt de functie elektronische berichtgeving op de Dienst geblokkeerd; dit houdt in dat poort 25 door OVH wordt geblokkeerd. 7.5 Om reden van de beveiliging dienen alle IRC-diensten (daaronder begrepen doch niet beperkt tot: bots, proxy, bouncer enz.), anonieme navigatiediensten (gewoonlijk proxy services genoemd), visiochat-software, zoals met name de Camfrog-software, van tevoren opgegeven te worden. OVH behoudt het recht bepaalde opgaven te weigeren en iedere server waarop deze elementen zonder de voorafgaande toestemming van OVH gebruikt blijken te worden op te schorten. 7.6 De Klant dient alle noodzakelijke maatregelen te treffen om een back-up van zijn data te maken; dit geldt zowel voor de niet-permanente lokale schijf als zijn eventuele permanente lokale schijf. 7.7 De Klant dient alle bij OVH of bij derden afgesloten licenties of gebruiksrechten te voldoen. Bij gebreke waarvan behoudt OVH het recht de Dienst zonder nadere kennisgeving op te schorten. 7.8 Voor zover OVH kennisgevingen zou kunnen ontvangen met betrekking tot illegaal gebruik van het aan de Klant toegekende IP-adres, worden deze behandeld naar gelang het toepasselijk recht in de plaats van vestiging van de Klant en kan OVH de Klant een IP-adres aanbieden dat overeenkomt met het land waarin deze is gevestigd, waarna de Klant zijn dienst dient om te schakelen. De Klant is derhalve gehouden, wanneer hij een IP-adres gebruikt dat bij een bepaald land hoort, alle wet- en regelgeving van dat land te respecteren. In het geval dat OVH een kennisgeving ontvangt waarin melding wordt gemaakt van het overtreden door de Klant van het toepasselijk recht van het land dat overeenkomt met zijn IP-adres, dan dient de Klant alle noodzakelijke maatregelen te nemen om de bekend geworden overtreding te doen beëindigen. Bij gebreke waarvan OVH het recht houdt de Dienst op te schorten. 7.9 OVH houdt de mogelijkheid controles uit te voeren op de conformiteit van de bepalingen ten aanzien van het gebruik van de Dienst door de Klant. OVH houdt het recht de Dienst zonder nadere kennisgeving op te schorten in geval van het niet naleven door de Klant van de bijzondere en algemene voorwaarden van OVH en, in algemene zin, van alle geldende weten regelgeving, alsmede de rechten van derden De Klant wordt erop gewezen dat de interventie van OVH in het kader van het afsluiten van een contract inzake een Cloud-server zich beperkt tot de installatie en het ter beschikking stellen van de server. OVH zorgt uit hoofde hiervan slechts voor de verhuur van een speciale Infrastructuur, zonder enig beheer van de inhoud van de op de Dienst gehoste websites of van de contractuele betrekkingen van de uitgevers van deze websites met hun hoster en de Klant van OVH uit hoofde van een huurovereenkomst van een eigen server. De Klant dient vanaf dat moment te worden beschouwd als hoster aangezien hij zorg draagt, door het via online communicatiediensten ter beschikking stellen aan het publiek van het opslaan van de signalen, schriftelijke informatie, afbeeldingen, geluiden of berichten van iedere aard die door de bestemden van deze diensten worden geleverd. De Klant dientalle data die het mogelijk maakt degene die heeft bijgedragen aan het creëren van (een deel van) de inhoud van de diensten die hij levert te identificeren, en zulks gedurende 12 maanden, zonder dat met betrekking hiertoe een beroep op de aansprakelijkheid van OVH kan worden gedaan. Tevens dient de Klanteen voorziening in gebruik te nemen die gemakkelijk toegankelijk en zichtbaar is, Pagina 5 van 9

6 waarmee iedereen melding kan maken van enige inbreuk die het verdedigen van een misdaad tegen de menselijkheid, het aanzetten tot rassenhaat, kinderporno, het aanzetten tot geweld, alsmede het aantasten van de menselijke waardigheid, dan wel illegale activiteiten in verband met geldspelen vormt. Tot slot wordt de aandacht van de Klant gevestigd op het feit dat hij in de hoedanigheid van hoster genoemd moet worden in de wettelijke vermeldingen van zijn medecontractanten die een internetsite uitgeven. ARTIKEL 8: TARIEVEN EN FACTURATIE De tarieven die voor het Cloud-aanbod gelden zijn te vinden op de website De uitgevoerde order voor het activeren van de Cloud-dienst correspondeert met een tegoed van de OVHrekening dat ten tijde van de facturatie van de Dienst kan worden gebruikt. Bij deze bewerking wordt het betaalmiddel van de Klant vastgelegd en gekoppeld aan de OVH-rekening. OVH kan dit betaalmiddel gebruiken voor het incasseren van de maandelijkse facturatie van zijn Dienst bij de Klant. In zijn Beheersinterface kan de Klant tevens de betaalmiddelen die aan zijn OVH-rekening zijn gekoppeld verwijderen of wijzigen. Indien OVH er niet in slaagt het verschuldigde via automatische incasso te incasseren, ontvangt de Klant een met het verzoek het uitstaande bedrag van zijn factuur per omgaande te voldoen. Bij het uitblijven daarvan zal OVH de Dienst van rechtswege opschorten wegens wanbetaling. De Klant kan het activeren van een Uitbreiding via zijn Cloud-manager of via de API aanvragen en deze bewerking zal worden gefactureerd zodra de Uitbreiding de status opgestart heeft. Voor iedere opgestarte Uitbreiding wordt de Klant gefactureerd volgens het geldende tarief voor de overeenkomstige configuratie. De facturatie stopt zodra de status van de Uitbreiding op "stopgezet" staat. Uitbreidingen met de status "stopgezet" worden eveneens niet gefactureerd. Ieder begonnen uur wordt aan de Klant gefactureerd. In het veronderstelde geval dat de Uitbreiding in minder dan een uur meerdere keren opgestart en stopgezet wordt, wordt de Klant gefactureerd voor ieder begonnen uur waarvoor de Uitbreiding effectief is opgestart. De permanente lokale schijf wordt maandelijks gefactureerd volgens het geldende tarief voor iedere gigabyte die aan de Klant is toegekend. Voorts wordt de permanente Opslag gefactureerd naar gebruik. De Klant wordt aldus gefactureerd per miljoen inkomend / uitgaand (I/O) die op de Permanente lokale schijf worden geregistreerd. De Klant kan het volume aan I/O dat op de Permanente lokale schijf wordt geregistreerd zien op zijn Beheersinterface of via de API en zo real-time zijn facturatie controleren. De Klant kan desgewenst de configuratie van zijn Cloud-server wijzigen. Het overgaan van zijn server naar een hogere configuratie wordt aan de Klant gefactureerd volgens de tariefbasis die geldt voor de nieuwe configuratie; deze is te raadplegen op website ovh.com. De Klant wordt gefactureerd voor het verschil tussen het tarief dat geldt voor zijn eerste configuratie en het tarief van de nieuwe, hogere configuratie. Pagina 6 van 9

7 ARTIKEL 9: VERTROUWELIJKHEID OVH verplicht zich de vertrouwelijkheid van de data van de Klant te waarborgen; hiertoe adviseert OVH de Klant het beheerderswachtwoord (ROOT) van zijn Uitbreiding direct na het opstarten te personaliseren. NB: de Klant is de enige beheerder van de Uitbreiding. OVH wijst erop dat de Klant alle vereiste technische maatregelen moet nemen om een goede beveiliging van zijn systeem te waarborgen (met name het gebruik van een firewall), zoals hij dit voor iedere computerserver zou doen. ARTIKEL 10: TERUGTREKKING In afwijking op de bepalingen van artikel 12 van de algemene voorwaarden van diensten, aanvaardt de Klant (waarvoor deze de hoedanigheid van consument aanneemt in de betekenis van de bepalingen van de Wet Consumentenbescherming) uitdrukkelijk de onmiddellijke uitvoering van de dienstverlening te rekenen vanaf de validatie van zijn order. Te rekenen vanaf de validatie van de betaling heeft de Klant toegang tot zijn Clouddiensten en de mogelijkheid de Cloud-servers van zijn keuze te activeren. Vanaf dat moment, beschikt de Klant niet meer over de mogelijkheid zijn recht van het intrekken van orders of enige verlenging van de Clouddienst uit te oefenen. ARTIKEL 11: GELDING VOORWAARDEN Indien één of meerdere voorwaarden nietig zijn of worden vernietigd laat dit de gelding van de overige voorwaarden onverlet en zal aan de nietige c.q. vernietigde voorwaarden die betekenis worden toegekend die het dichtst ligt bij de betekenis van de nietige c.q. vernietigde voorwaarden. Pagina 7 van 9

BIJZONDERE VOORWAARDEN VIRTUELE ISGENOEG SERVER (VKS) Versie d.d. 31/05/2012

BIJZONDERE VOORWAARDEN VIRTUELE ISGENOEG SERVER (VKS) Versie d.d. 31/05/2012 BIJZONDERE VOORWAARDEN VIRTUELE ISGENOEG SERVER (VKS) Versie d.d. 31/05/2012 DEFINITIES: Omschakelen: Bewerking waarbij de Klant zijn Virtuele Eigen Server omschakelt van configuratie A naar configuratie

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR VERHUUR VAN EEN DEDICATED SERVER. Versie 25 maart 2009

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR VERHUUR VAN EEN DEDICATED SERVER. Versie 25 maart 2009 OVH BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR VERHUUR VAN EEN DEDICATED SERVER Versie 25 maart 2009 ARTIKEL 1 : DOEL De onderhavige bijzondere voorwaarden vormen een aanvulling op de algemene voorwaarden voor dienstverlening

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN VERHUUR DEDICATED SERVER SO YOU START. Laatste versie gedateerd 05/12/2013

BIJZONDERE VOORWAARDEN VERHUUR DEDICATED SERVER SO YOU START. Laatste versie gedateerd 05/12/2013 BIJZONDERE VOORWAARDEN VERHUUR DEDICATED SERVER SO YOU START Laatste versie gedateerd 05/12/2013 ARTIKEL 1: ONDERWERP Deze bijzondere voorwaarden vormen een aanvulling op de Algemene Voorwaarden van de

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE OPLOSSINGEN VOOR COLLABORATIVE MESSAGING ACCOUNT VOOR NATUURLIJKE PERSOON Versie d.d. 13.06.

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE OPLOSSINGEN VOOR COLLABORATIVE MESSAGING ACCOUNT VOOR NATUURLIJKE PERSOON Versie d.d. 13.06. BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE OPLOSSINGEN VOOR COLLABORATIVE MESSAGING ACCOUNT VOOR NATUURLIJKE PERSOON Versie d.d. 13.06.2011 Begripsomschrijvingen: Account: Ruimte voor collaboratieve berichten

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN EXTRA IP-ADRESSEN IJZONDERE VOORWAARDEN EXTRA IP-ADRESSEN Laatste versie d.d. 29-11-2012

BIJZONDERE VOORWAARDEN EXTRA IP-ADRESSEN IJZONDERE VOORWAARDEN EXTRA IP-ADRESSEN Laatste versie d.d. 29-11-2012 BIJZONDERE VOORWAARDEN EXTRA IP-ADRESSEN IJZONDERE VOORWAARDEN EXTRA IP-ADRESSEN Laatste versie d.d. 29-11-2012 ARTIKEL 1: DOEL Deze bijzondere voorwaarden dienen ter aanvulling van de algemene voorwaarden

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DEDICATED CLOUD Versie gedateerd 13/01/2014

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DEDICATED CLOUD Versie gedateerd 13/01/2014 BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DEDICATED CLOUD Versie gedateerd 13/01/2014 ARTIKEL 1: VOORWERP De onderhavige bijzondere voorwaarden bepalen, in aanvulling op de algemene voorwaarden die gelden voor Diensten

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR SHARED HOSTING

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR SHARED HOSTING BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR SHARED HOSTING Versie 25 maart 2009 ARTIKEL 1 : DOEL De onderhavige bijzondere voorwaarden hebben ten doel de technische en financiële voorwaarden te bepalen waaronder OVH zich

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DEDICATED CLOUD Versie gedateerd 29/04/2014

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DEDICATED CLOUD Versie gedateerd 29/04/2014 BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DEDICATED CLOUD Versie gedateerd 29/04/2014 ARTIKEL 1: VOORWERP De onderhavige bijzondere voorwaarden bepalen, in aanvulling op de algemene voorwaarden die gelden voor Diensten

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN CLOUD-OPLOSSINGEN BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR VERHUUR VAN EEN DEDICATED SERVER

BIJZONDERE VOORWAARDEN CLOUD-OPLOSSINGEN BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR VERHUUR VAN EEN DEDICATED SERVER BIJZONDERE VOORWAARDEN CLOUD-OPLOSSINGEN BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR VERHUUR VAN EEN DEDICATED SERVER Laatste versie d.d. 03/09/2013 ARTIKEL 1 : DOEL De onderhavige bijzondere voorwaarden vormen een aanvulling

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE OPLOSSINGEN VOOR COLLABORATIVE MESSAGING PRIVATE EXCHANGE 2013 Versie d.d 03.10.2013

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE OPLOSSINGEN VOOR COLLABORATIVE MESSAGING PRIVATE EXCHANGE 2013 Versie d.d 03.10.2013 BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE OPLOSSINGEN VOOR COLLABORATIVE MESSAGING PRIVATE EXCHANGE 2013 Versie d.d 03.10.2013 ARTIKEL 1: DEZE VOORWAARDEN Deze Bijzondere Voorwaarden vormen een aanvulling op

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE OPLOSSINGEN VOOR COLLABORATIVE MESSAGING OVEREENKOMST VOOR BEDRIJVEN Versie d.d. 13.06.2011

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE OPLOSSINGEN VOOR COLLABORATIVE MESSAGING OVEREENKOMST VOOR BEDRIJVEN Versie d.d. 13.06.2011 BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE OPLOSSINGEN VOOR COLLABORATIVE MESSAGING OVEREENKOMST VOOR BEDRIJVEN Versie d.d. 13.06.2011 Begripsomschrijvingen: Account: Ruimte voor collaboratieve berichten die door

Nadere informatie

Erik Steenhouwer General Manager. e.steenhouwer@keytech.be

Erik Steenhouwer General Manager. e.steenhouwer@keytech.be CONTRACT: ONLINE BACK-UP Klant CONTACT KEYTECH Erik Steenhouwer General Manager e.steenhouwer@keytech.be CONTACT KLANT KEYTECH Chaussée de Louvain, 431 F 1380 Lasne http://www.keytech.be Tel.: +32 (0)

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V.

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. Toegang tot en gebruik van de faciliteiten en informatie van het portal Check Point, van de Cashless

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Z-schijf - versie 12 maart 2013

Algemene Voorwaarden Z-schijf - versie 12 maart 2013 Algemene Voorwaarden Z-schijf - versie 12 maart 2013 Inhoud Artikel 1 - Algemeen Artikel 2 - Definities Artikel 3 - Reseller van Livedrive Artikel 4 - Gebruiksvoorwaarden Artikel 5 - Betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V.

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. Toegang tot en gebruik van de faciliteiten en informatie van het portal Check Point, van de Cashless

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN REAL PRIVATE SERVER. Versie 25 maart 2009

BIJZONDERE VOORWAARDEN REAL PRIVATE SERVER. Versie 25 maart 2009 OVH BIJZONDERE VOORWAARDEN REAL PRIVATE SERVER Versie 25 maart 2009 BEGRIPSBEPALINGEN Klant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die de algemene en bijzondere contractvoorwaarden van OVH heeft

Nadere informatie

Artikel 4 Beheer van informatie

Artikel 4 Beheer van informatie Artikel 1 Gelding en toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle overeenkomsten c.q. verbintenissen en andere rechtshandelingen tussen dehorecapas.nl enerzijds

Nadere informatie

Inventive Voorwaarden ERP Cloud Services 2014

Inventive Voorwaarden ERP Cloud Services 2014 Inventive Voorwaarden ERP Cloud Services 2014 Contractstructuur Inventive Voorwaarden ERP Cloud Services 1. Deze voorwaarden m.b.t. ERP Cloud Services vormen een onverbrekelijk onderdeel van de overkoepelde

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bemiddeling Overstappen.nl Homeservices B.V.

Algemene voorwaarden bemiddeling Overstappen.nl Homeservices B.V. Algemene voorwaarden bemiddeling Overstappen.nl Homeservices B.V. Overstappen.nl Homeservices maakt het mogelijk om via haar Dienst de Producten van verschillende Aanbieders te vergelijken. Daarnaast kan

Nadere informatie

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Freemle Algemeen deel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (aanvragen tot) aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en verlening van diensten door

Nadere informatie

GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011

GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011 GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011 Door het downloaden, installeren en/of gebruik van de Reisplanner Xtra Software of een deel daarvan, gaat Gebruiker akkoord met alle onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Algemeen De website en de bijbehorende webshop is samengesteld door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Telder Bouw en Industrie B.V., gevestigd

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE OPLOSSINGEN VOOR COLLABORATIVE MESSAGING - HOSTED EXCHANGE Versie d.d

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE OPLOSSINGEN VOOR COLLABORATIVE MESSAGING - HOSTED EXCHANGE Versie d.d BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE OPLOSSINGEN VOOR COLLABORATIVE MESSAGING - HOSTED EXCHANGE Versie d.d 04.11.2015 ARTIKEL 1: DEZE VOORWAARDEN Deze Bijzondere Voorwaarden vormen een aanvulling op de Algemene

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V.

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. 1. DEFINITIES 1.1 Ib broadcast: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ib broadcast B.V. (statutair) gevestigd te (7007 CD) Doetinchem,

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR SHARED HOSTING. Versie: 18 November 2013

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR SHARED HOSTING. Versie: 18 November 2013 BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR SHARED HOSTING Versie: 18 November 2013 De leverancier biedt verschillende categorieën servers aan. De hardware en software configuraties, en de verschillende tarieven die van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Detox E-book

Algemene Voorwaarden Detox E-book Algemene Voorwaarden Detox E-book Inhoudsopgave: Artikel 1 Definities Artikel 2 Identiteit Vegadutchie Artikel 3 Toepasselijkheid Artikel 4 Het aanbod Artikel 5 De overeenkomst Artikel 6 Herroepingsrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Jortt BV

Algemene Voorwaarden Jortt BV Algemene Voorwaarden Jortt BV 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (aanvragen tot) aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en verlening van diensten door en overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN

ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN ARTIKEL 1. ALGEMEEN 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst, op gebied van hosting, domeinnamen en SSL-certificaten,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DIGIZEKER

ALGEMENE VOORWAARDEN DIGIZEKER blad 1 ALGEMENE VOORWAARDEN DIGIZEKER Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst voor het gebruik van de

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR CDN DEDICATED Versie 10-04-2013

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR CDN DEDICATED Versie 10-04-2013 GAMMA Version DEFINITIES : BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR CDN DEDICATED Versie 10-04-2013 Anycast IP-Adres : IP-adres waar de domeinnaam van de Klant naar moet verwijzen om activering van de Dienst mogelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: DEFINITIES Artikel 2 ALGEMEEN

Algemene voorwaarden Artikel 1: DEFINITIES Artikel 2 ALGEMEEN Algemene voorwaarden Artikel 1: DEFINITIES 1.1 Account: de klantennaam waarmee de klant toegang krijgt tot het mediascherm-systeem van promotv.nl. 1.2 E-mailadres: een op naam van de klant gestelde adrescode,

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden mybd

Gebruikersvoorwaarden mybd Gebruikersvoorwaarden mybd Artikel 1 - Definities bd accountancy Maatschap bd accountancy, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20145506 en de leverancier van de dienst. Klant De natuurlijke

Nadere informatie

BEWERKERSOVEREENKOMST

BEWERKERSOVEREENKOMST BEWERKERSOVEREENKOMST 1. [ORGANISATIE], statutair gevestigd te [PLAATS], kantoor houdende [ADRES], ingeschreven in het handelsregister onder nummer [KVKNR], hierbij vertegenwoordigd door [DHR/MEVR] [NAAM],

Nadere informatie

PRIVACYSTATEMENT LIVELYLIVES

PRIVACYSTATEMENT LIVELYLIVES PRIVACYSTATEMENT LIVELYLIVES 1. Algemeen De website www.livelylives.com en alle daaraan gerelateerde websites, applicaties, diensten en tools (hierna te noemen: de Website ) behoren toe aan LivelyLives

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst webshop Van Zuylen IJzerwaren V.O.F

Gebruikersovereenkomst webshop Van Zuylen IJzerwaren V.O.F Gebruikersovereenkomst webshop Van Zuylen IJzerwaren V.O.F Algemeen De website en de bijbehorende webshop is samengesteld door Van Zuylen ijzerwaren V.O.F., handelend onder Probin van Zuylen en Probin

Nadere informatie

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard.

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard. Algemene Voorwaarden Hosting 1. Toepassingsgebied 2. Offertes 3. Levering 4. Duur en beëindiging 5. Eigendomsrecht 6. Aansprakelijkheid 7. Betaling 8. Overmacht 9. Bevoegdheid en Toepasselijk Recht 1.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor gebruikers van de website van Ligare

Algemene Voorwaarden voor gebruikers van de website van Ligare Algemene Voorwaarden voor gebruikers van de website van Ligare Alle informatie die Ligare communiceert via de website en via andere elektronische wegen zoals e-mail, alsmede alle software en tools en verwijzingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 1 EYEFINDER en contractant verklaren, over SOCCERCONTROL het volgende te zijn overeengekomen: Exclusiviteit De samenwerking tussen EYEFINDER en contractant is exclusief, hetgeen betekent

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Extranet

Algemene voorwaarden Extranet Algemene voorwaarden Extranet Naam afdeling of projectteam: SDKP Datum: 24-10-2014 Versie: 3.0 A. Algemeen Artikel A.1 Definities In de Algemene voorwaarden extranetworden de met hoofdletters beginnende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - ONRO Online Rooster

Algemene voorwaarden - ONRO Online Rooster Algemene voorwaarden - ONRO Online Rooster November 2015 Inhoudsopgave Artikel 1 - Algemeen... 3 Artikel 2 - Offertes en aanbiedingen... 3 Artikel 3 Licenties en modules... 3 Artikel 4 - Prijs... 4 Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FLEXADS B.V. GEVESTIGD EN KANTOORHOUDEND TE ROTTERDAM.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FLEXADS B.V. GEVESTIGD EN KANTOORHOUDEND TE ROTTERDAM. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FLEXADS B.V. GEVESTIGD EN KANTOORHOUDEND TE ROTTERDAM. 1. ALGEMEEN 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze diensten, overeenkomsten en leveringen. 1.2. Afwijkingen

Nadere informatie

2. VERZAMELEN EN/OF VERWERKING

2. VERZAMELEN EN/OF VERWERKING PRIVACY STATEMENT 1. ALGEMEEN Met de hierna gebruikte u als aanspreekvorm wordt gebruiker/koper/opdrachtgever bedoeld. Onderstaand wordt de omgang van Kaan s Kaashandel. met uw persoons- en bedrijfsgegevens

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Hosting

Algemene Voorwaarden Hosting Algemene Voorwaarden Hosting 1 Bepalingen 1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee Dvwebhost een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. 1.2 Onder 'Algemene Voorwaarden'

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl

Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl Artikel 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: de Website: de website www.boekenzoekdienst.nl, die in stand wordt gehouden door Boekwinkeltjes

Nadere informatie

Voorwaarden en licentieovereenkomst voor gebruikers van Vodafone Contacts

Voorwaarden en licentieovereenkomst voor gebruikers van Vodafone Contacts Voorwaarden en licentieovereenkomst voor gebruikers van Vodafone Contacts Dit is een licentieovereenkomst tussen jou, de eindgebruiker van Vodafone Contacts, en Vodafone voor het gebruik van de Vodafone

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Boom uitgevers Amsterdam BV (consumenten)

Algemene voorwaarden Boom uitgevers Amsterdam BV (consumenten) Algemene voorwaarden Boom uitgevers Amsterdam BV (consumenten) Deze algemene voorwaarden gelden in aanvulling op de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel en zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden voor gebruikers van Aalvanger Design

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden voor gebruikers van Aalvanger Design Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden voor gebruikers van Aalvanger Design Alle informatie die Aalvanger Design communiceert via de website en via andere elektronische wegen zoals email alsmede alle

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Wijzelf

Gebruiksvoorwaarden Wijzelf Gebruiksvoorwaarden Wijzelf Welkom bij Wijzelf. Door gebruik te maken van de dienstverlening van Wijzelf en die van de Wijzelf zorgcoöperaties, onder andere door middel van de website van Wijzelf, gaat

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN EERSTE HULP DICHTBIJ!

ALGEMENE VOORWAARDEN EERSTE HULP DICHTBIJ! ALGEMENE VOORWAARDEN EERSTE HULP DICHTBIJ! 1. Definities Onder de volgende aangegeven begrippen zal het volgende worden verstaan: 1.1 Aanvraag: een door Afnemer geplaatste aanvraag voor het verrichten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A.

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. Kascoöperatie U.A. Postbus 15473 1001 ML Amsterdam www.kasco.org T: 020-8200120 E: info@kasco.org KvK: 56669534 Btw: NL852249275 Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. 1. Algemeen

Nadere informatie

Gebruikslicentie voor de applicatie WINBOOKS ON WEB

Gebruikslicentie voor de applicatie WINBOOKS ON WEB Gebruikslicentie voor de applicatie WINBOOKS ON WEB Tussen : De N.V. WINBOOKS met zetel gevestigd Fond Jean Pâques, 6C te 1348 Ottignies Louvain-la- Neuve, ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0455.575.742

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN CONSTAMED B.V. PATIËNTEN

GEBRUIKSVOORWAARDEN CONSTAMED B.V. PATIËNTEN 1. Definities 1.1 Applicatie: de applicatie van CONSTAMED waarvoor de artsen zich kunnen registreren en waarvan de artsen kunnen gebruik maken. Via de applicatie kunnen de Arts en de Patiënt met elkaar

Nadere informatie

DISCLAIMER Dairy Training Centre

DISCLAIMER Dairy Training Centre Gebruikersvoorwaarden Voor de toegang tot en het gebruik van deze website gelden, naast de toepasselijke wet- en regelgeving, de hierna genoemde condities en bepalingen. Gebruik van deze website betekent

Nadere informatie

Online delen 2.0 Nokia N76-1

Online delen 2.0 Nokia N76-1 Online delen 2.0 Nokia N76-1 GEEN GARANTIE Toepassingen van derden die bij uw apparaat geleverd worden, kunnen gemaakt zijn door en in eigendom zijn van personen en entiteiten die geen relatie of verband

Nadere informatie

Toepasselijkheid Account en wachtwoord

Toepasselijkheid Account en wachtwoord ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP EERSTE HULP DICHTBIJ! 1. Definities Onder de volgende aangegeven begrippen zal het volgende worden verstaan: 1.1 Aanvraag: een door Afnemer geplaatste aanvraag voor het verrichten

Nadere informatie

1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee DevInet een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft.

1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee DevInet een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. Algemene Voorwaarden 1 Bepalingen 1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee DevInet een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. 1.2 Onder 'Algemene Voorwaarden' wordt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINEVERGELIJKER.NET 2017

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINEVERGELIJKER.NET 2017 ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINEVERGELIJKER.NET 2017 De website https://www.onlinevergelijker.net is eigendom van Stellar Web Concepts, gevestigd in Haarlem (Hazepaterslaan 28-37 2012 HT) en ingeschreven bij

Nadere informatie

AvSHosting behoudt zich het recht voor om een aanvraag of dienst te weigeren, zonder reden van opgaaf.

AvSHosting behoudt zich het recht voor om een aanvraag of dienst te weigeren, zonder reden van opgaaf. Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities AvSHosting, kantoor gevestigd in Alkmaar. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten die door AvSHosting worden gedaan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Showroomsales.nl. Artikel 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder

Algemene Voorwaarden Showroomsales.nl. Artikel 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder Algemene Voorwaarden Showroomsales.nl Artikel 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder de Website: de website www.showroomsales.nl, KVK nummer: 32146433 BTW identificatienummer:

Nadere informatie

Extra Harde Schijf Online. Dienstbeschrijving (Versie 10.0-22-04-2013)

Extra Harde Schijf Online. Dienstbeschrijving (Versie 10.0-22-04-2013) Extra Harde Schijf Online Dienstbeschrijving (Versie 10.0-22-04-2013) 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De dienst Extra Harde Schijf Online... 4 2.1 Opslagruimte... 4 2.2 Documentenbeheer... 4 2.3 Documenten

Nadere informatie

Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: "CIRAN").

Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: CIRAN). GEBRUIKSOVEREENKOMST Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: "CIRAN"). Lees deze gebruiksvoorwaarden (hierna: "Voorwaarden")

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden sinds 02-04-2007. Bij uw bestelling gaat u automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden.

Algemene Voorwaarden sinds 02-04-2007. Bij uw bestelling gaat u automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden sinds 02-04-2007. Bij uw bestelling gaat u automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden. Bepalingen: 1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee WebhostNu

Nadere informatie

Algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden Judith Sanders MultiMedia 1. Definities 1.1 Algemene Voorwaarden: verkorte schrijfwijze voor deze Algemene voorwaarden van levering diensten door Judith Sanders

Nadere informatie

GEBRUIKERSVOORWAARDEN THE JOBCONNECTOR. B.V. ("The JobConnector"). The JobConnector is geregistreerd bij het Handelsregister te Amsterdam.

GEBRUIKERSVOORWAARDEN THE JOBCONNECTOR. B.V. (The JobConnector). The JobConnector is geregistreerd bij het Handelsregister te Amsterdam. GEBRUIKERSVOORWAARDEN THE JOBCONNECTOR I. ALGEMENE BEPALINGEN 1 Algemeen 1.1 De website The JobConnector (de "Website") wordt beheerd door The JobConnector B.V. ("The JobConnector"). The JobConnector is

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rimote Media Vestigingadres: Steentilkade 4-a, 9713GB, GRONINGEN

Algemene voorwaarden Rimote Media Vestigingadres: Steentilkade 4-a, 9713GB, GRONINGEN Algemene voorwaarden Rimote Media Vestigingadres: Steentilkade 4-a, 9713GB, GRONINGEN 1. Algemeen 1.1 Rimote Media wordt in het document verder aangeduid met Rimote. De afnemende partij zal voortaan worden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gebruikers

Algemene voorwaarden Gebruikers Algemene voorwaarden Gebruikers Ten aanzien van de dienstverlening van Onlineschademelden.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website

Nadere informatie

1.2 In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

1.2 In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: Artikel 1 Definities 1.1 Huurparticulier.nl beheert de website www.huurparticulier.nl, waarop aan internetgebruikers de mogelijkheid wordt geboden om in verband met het huren van een goed of dienst in

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN NIJM WEBDESIGN & HOSTING

ALGEMENE VOORWAARDEN NIJM WEBDESIGN & HOSTING ALGEMENE VOORWAARDEN NIJM WEBDESIGN & HOSTING Laatste wijziging: 30-06-2016 Inhoud ALGEMENE VOORWAARDEN NIJM WEBDESIGN & HOSTING... 1 ARTIKEL 1 DEFINITIES... 2 ARTIKEL 2 HOSTING... 3 ARTIKEL 3 WEBDESIGN

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden (versie augustus 2012) 1/5 worktimer.nl

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden (versie augustus 2012) 1/5 worktimer.nl Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen 1a In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - WorkTimer: WorkTimer te Utrecht, KvK nr: 30158263; - Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ARTIKEL 1 DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

DrupTek. Algemene Voorwaarden

DrupTek. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden 1. Definities. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever: de wederpartij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTNEMERS (VERSIE 2016)

ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTNEMERS (VERSIE 2016) ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTNEMERS (VERSIE 2016) 1. Definities 1.1 In deze Voorwaarden gebruiken wij (Poplo) de volgende definities die in het enkel- en meervoud dezelfde betekenis hebben: a. Account:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding of offerte van Dotpoint en maken telkens deel uit van iedere Overeenkomst tussen Dotpoint en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden FotoXperience B.V. november Algemene voorwaarden fotoxperience B.V.

Algemene Voorwaarden FotoXperience B.V. november Algemene voorwaarden fotoxperience B.V. Algemene voorwaarden fotoxperience B.V. Algemene Voorwaarden FotoXperience B.V. november 2015 Artikel 1: Definities 1.1 fotoxperience: Opdrachtnemer, handelend onder de naam fotoxperience b.v. hierna genoemd

Nadere informatie

De hiernavolgende termen worden in deze algemene voorwaarden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

De hiernavolgende termen worden in deze algemene voorwaarden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN WeetWatjemoetdoen Voltastraat 29-2 6902 PT Zevenaar KvK 60986913 www.weetwatjemoetdoen.nl Artikel 1. Definities De hiernavolgende termen worden in deze algemene voorwaarden in de navolgende

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u

Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u izi4u.com bestaat uit verscheidene websites en webpagina's die worden onderhouden door Electronic Gallery n.v. of door haar gelieerde bedrijven (zoals Ekivita) -

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1

Algemene Voorwaarden 1 Algemene Voorwaarden 1 Artikel 1 Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen OM Beleidsadvies en de opdrachtgever. De toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Local Express

Algemene voorwaarden Local Express Algemene voorwaarden Local Express Inhoud Algemene Voorwaarden... 3 Artikel 1 Definities... 4 Artikel 2 Toepasselijkheid... 7 Artikel 3 Registratie en Bestelling... 6 Artikel 4 Totstandkoming Overeenkomst...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Linkedintoresults B.V., tevens handelend onder de namen Linkedintoresults en LI2R, gevestigd en kantoorhoudende te, aan

Nadere informatie

Het gebruik van deze site is gratis. Om te kunnen reageren is registratie verplicht. Klik hier om de Privacy Policy te lezen.

Het gebruik van deze site is gratis. Om te kunnen reageren is registratie verplicht. Klik hier om de Privacy Policy te lezen. Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden voor gebruikers van handle-withcare.nl Alle informatie die handle-withcare.nl communiceert via de website en via andere electronische wegen zoals email alsmede

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Westerhout Online

Algemene voorwaarden Westerhout Online Algemene voorwaarden Westerhout Online Artikel 1 - Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle door Administratiekantoor Westerhout via Internet aangeboden diensten. 1.2 Administratiekantoor

Nadere informatie

Bepalingen Technische Unie Internet Gebruikersovereenkomst.

Bepalingen Technische Unie Internet Gebruikersovereenkomst. Bepalingen Technische Unie Internet Gebruikersovereenkomst. Versie 1.3 d.d. 17 februari 03 1. Definities 1.1. Technische Unie website: Het binnen Internet - of enig ander door Technische Unie B.V. te verkiezen

Nadere informatie

Ziggo Muziek. Aanvullende voorwaarden

Ziggo Muziek. Aanvullende voorwaarden Ziggo Muziek Aanvullende voorwaarden Per 1 juni 2011 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 toepasselijkheid Aanvullende Voorwaarden Ziggo Muziek 3 Artikel 3 installatie en aanvang Abonnement 3

Nadere informatie

Algemene gebruikersvoorwaarden Rumbold

Algemene gebruikersvoorwaarden Rumbold Algemene gebruikersvoorwaarden Rumbold Artikel 1. Definities en toepasselijkheid 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Rumbold: Het kennisdelingsplatform Rumbold, waar organisaties samen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEMONITORINGSABONNEMENT VAN DELTA INFRA B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEMONITORINGSABONNEMENT VAN DELTA INFRA B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEMONITORINGSABONNEMENT VAN DELTA INFRA B.V. Artikel 1 Begripsomschrijving Aansluiting: Algemene Voorwaarden: DELTA: Commodities of Commodity: Klant: Eindgebruiker: Gebruiksgegevens:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. De Bedrijfsmakelaar.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN. De Bedrijfsmakelaar.nl ALGEMENE VOORWAARDEN De Bedrijfsmakelaar.nl Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de toegang en het gebruik van de website van De Bedrijfsmakelaar.nl. Deel I. Algemeen Artikel 1 Definities en

Nadere informatie

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt.

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt. Algemene Voorwaarden Artikel A begrippen: Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden AVS Vastgoed Site. Handelsnaam die diverse websites met betrekking tot bedrijfsruimten en bedrijfspanden exploiteert..

Nadere informatie

Algemene voorwaarden WwappZ

Algemene voorwaarden WwappZ Algemene voorwaarden WwappZ Laatste wijziging: 02-07-2014 1 Bepalingen 1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee WwappZ een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft.

Nadere informatie

De makkelijke, snelle en betrouwbare manier om je auto te verkopen!

De makkelijke, snelle en betrouwbare manier om je auto te verkopen! De makkelijke, snelle en betrouwbare manier om je auto te verkopen! Algemene voorwaarden Otogo! Februari 2014 Algemene voorwaarden Instemming bij gebruik Bij het gebruik van de dienst Otogo!, van de onderneming

Nadere informatie

ALGEMENE WINKEL VOORWAARDEN KLIK-Onderwijsondersteuning

ALGEMENE WINKEL VOORWAARDEN KLIK-Onderwijsondersteuning ALGEMENE WINKEL VOORWAARDEN KLIK-Onderwijsondersteuning Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Voorwaarden: de onderhavige Algemene Winkelvoorwaarden van KLIK- Onderwijsondersteuning.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BuddyJaap Versie geldig vanaf: 30 oktober 2009

Algemene voorwaarden BuddyJaap Versie geldig vanaf: 30 oktober 2009 Algemene voorwaarden BuddyJaap Versie geldig vanaf: 30 oktober 2009 Preambule Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de website en diensten van BuddyJaap. BuddyJaap geeft iedereen de mogelijkheid

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN CHEERSTHEAPP B.V.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN CHEERSTHEAPP B.V. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN CHEERSTHEAPP B.V. Deze Algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr. 61024686. Daarnaast zijn

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van Personal Body Plan BV, gevestigd te Amsterdam.

Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van Personal Body Plan BV, gevestigd te Amsterdam. Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van Personal Body Plan BV, gevestigd te Amsterdam. 1. Definities - Personal Body Plan: Personal Body Plan B.V. statutair gevestigd te Amsterdam, adres Willemsparkweg

Nadere informatie

HDN Testomgeving Datum 11 mei 2017

HDN Testomgeving Datum 11 mei 2017 HDN Testomgeving Datum 11 mei 2017 Inhoudsopgave 1. Vernieuwde HDN Testomgeving... 3 2. HDN Software 6.3... 3 a. Wijzigen van omgeving... 4 b. Certificaat verwijderen uit HDN WebCert... 4 c. Switchen tussen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel:

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: 06-48189511 Email: info@mypcutrecht.nl KvK : 64864138 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met

Nadere informatie