BIJZONDERE VOORWAARDEN CLOUD-OPLOSSINGEN BIJZONDERE VOORWAARDEN CLOUD-OPLOSSINGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJZONDERE VOORWAARDEN CLOUD-OPLOSSINGEN BIJZONDERE VOORWAARDEN CLOUD-OPLOSSINGEN"

Transcriptie

1 BIJZONDERE VOORWAARDEN CLOUD-OPLOSSINGEN BIJZONDERE VOORWAARDEN CLOUD-OPLOSSINGEN GAMMA VERSION Laatste versie d.d. 14/06/2012 Definities: API: programmeringsinterface die de Klant kan gebruiken voor de interactie met zijn Diensten. Cloud: technologie bedoeld voor het gebruik op afstand van uitvoerings- en opslagmiddelen. Cloud-manager: beheersinterface waarmee de Klant het toekennen en stopzetten van Cloud-servers kan aanvragen, zijn Cloud-diensten kan beheren en zijn gebruiksoverzichten kan ophalen. Cloud-oplossingen: alle oplossingen die van de Cloud-technologie gebruikmaken. I/O: data die vananaf of op de Permanente lokale schijf van de Klant worden verzonden of ontvangen en die per tranche van een miljoen Inkomend/Uitgaand aan de Klant gefactureerd worden. Niet-permanente lokale schijf: opslagruimte die direct met de Uitbreiding is verbonden voor het goed functioneren van het besturingssysteem. Telkens wanneer de Uitbreiding opnieuw wordt opgestart worden de data volledig verwijderd. Opstartstatus: gecreëerde en geactiveerde Uitbreiding waarvan de virtuele processor is opgestart. De status van de Uitbreiding is zichtbaar in de Cloud-manager van de Klant of via de API. OVH-rekening: account waarop alle functionaliteiten en gegevens in verband met de facturatie van de diensten van OVH worden vermeld. Opde OVH-rekening kan door de Klant worden gecrediteerd en een tegoed worden opgebouwd dat kan worden gebruikt als betaalmiddel of tegoed voor het bestellen of verlengen van de diensten waarvoor een abonnement bij OVH is afgesloten. De Klant kan hierop tevens de betaalwijzen (creditcard) voor de automatische betaling van zijn facturen aangeven. Permanente lokale schijf: permanente opslagruimte die is verbonden aan een of meer Uitbreidingen en waarop de data worden opgeslagen ongeacht de status ervan. Project: het geheel van Uitbreidingen en permanente lokale schijven dat door de klant wordt gebruikt en aan de Klant wordt gefactureerd. Uitbreiding: cloud-server die wordt gehost op het Cloud-platform van OVH voor het ontwikkelen of het gebruik Pagina 1 van 9

2 van toe te passen oplossingen. Deze bestaat uit een processor, een RAM-geheugen en de niet-permanente lokale schijf. ARTIKEL 1: DOEL De onderhavige bijzondere voorwaarden, in aanvulling op de algemene voorwaarden voor diensten van OVH, zijn bedoeld om de technische en financiële voorwaarden te definiëren volgens welke OVH zich verplicht tot het leveren aan de Klant van toegang tot de Cloud-beheersinterface en tot de door OVH ontwikkelde Cloudoplossingen, en waarmee in het bijzonder het ter beschikking stellen van Cloud-servers en een unieke interface voor het beheer en gebruik van de Cloud-server van de Klant kan worden aangevraagd. De Klant erkent uitdrukkelijk dat OVH in de zin van de onderhavige voorwaarden op geen enkele wijze deelneemt aan het ontwerpen, ontwikkelen, realiseren en in bedrijf stellen van de website van de Klant en zijn geautomatiseerde hulpmiddelen voor beheer en administratie. In geval van een eventuele tegenstrijdigheid tussen de de algemene voorwaarden en onderhavige, gaan onderhavige voorwaarden voor. ARTIKEL 2: MIDDELEN Het Cloud-platform van OVH waarop de Cloud-server van de Klant zal worden geïnstalleerd is toegankelijk via internet door middel van werkstations met een internetaansluiting. OVH stelt aan de Klant de door OVH ontwikkelde Cloud-oplossingen ter beschikking en wijst erop dat vanwege het hoge technisch gehalte van deze oplossingen, OVH uit hoofde hiervan slechts aan een inspanningsverplichting is gehouden. ARTIKEL 3: TECHNISCHE ONDERSTEUNING Naast de door OVH ingevoerde Incidentenservice, waarvan de gegevens te vinden zijn op de website voor alle technische adviezen in verband met het gebruik van de Cloud-dienst, biedt OVH gebruikers de mogelijkheid hun probleem voor te leggen op het forum, via het adres of op de speciale mailing list voor Cloud-diensten: ARTIKEL 4: VOORWAARDEN VOOR DE DIENSTVERLENING Vanaf de activering van zijn Cloud-order wordt de Cloud-manager van de Klant geactiveerd en vanaf dat moment kan de Klant alle door OVH ontwikkelde en aangeboden Cloud-oplossingen direct vanaf zijn exclusieve beheersinterface gebruiken. OVH kent aan de Uitbreiding van de Klant een IPv4-adres en IPv6-blok toe en deze geldt vanaf zijn overgang naar de opgestarte status tot het stopzetten of opnieuw opstarten ervan. Deze aldus toegekende IP-middelen worden automatisch opnieuw aan een andere Uitbreiding van het Cloud-platform toegekend indien dit een Uitbreiding van de Klant is of wanneer deze niet langer de status opgestart heeft. De server die op het Cloud-platform van OVH wordt gehost, blijft eigendom van OVH. OVH stelt verschillende Uitbreidingsconfiguraties aan de Klant ter beschikking; een beschrijving daarvan is Pagina 2 van 9

3 online te vinden op de website Tevens kan de Klant een abonnement op een permanente lokale schijf nemen, die hij kan koppelen aan de Uitbreidingen van zijn keuze die aan hetzelfde Project zijn verbonden. Deze permanente opslag kan slechts voor één Uitbreiding bestemd zijn. De Klant dient erop toe te zien dat hij de opslagcapaciteit kiest die het best aansluit op zijn behoefte. De permanente Opslag is slechts vanaf de Uitbreiding toegankelijk. De verschillende geldende tarieven zijn online in te zien op de website van OVH (http://www.ovh.nl). De Klant is beheerder van de bij OVH gehuurde Uitbreiding en heeft de mogelijkheid zelf softwareapplicaties op de server te installeren. Deze installaties geschieden geheel op zijn eigen verantwoordelijkheid en OVH kan niet aansprakelijk worden gehouden voor een storing in het functioneren van de server als gevolg van deze installaties. ARTIKEL 5: VERPLICHTINGEN VAN OVH OVH verplicht zich alle zorg en zorgvuldigheid in acht te nemen in het leveren van een kwalitatief hoogwaardige dienst in overeenstemming met de regels van het vak en de stand van de techniek. OVH verplicht zich: 5.1. De hardware in werkende staat te houden. In geval van storing van de aan de Klant verhuurde hardware verplicht OVH zich het defecte onderdeel zo spoedig mogelijk te vervangen, behoudens in geval van een niet aan OVH verwijtbare storing of enige andere interventie die een langere onderbreking van de dienst dan de gebruikelijke onderbreking wegens vervanging noodzakelijk maakt. In dit laatste geval spant OVH zich zoveel mogelijk in de Klant hiervan op de hoogte stellen Behoudens de in artikel 5.1, 5.4, en 7 genoemde gevallen, de toegang tot de Dienst via internet 24 uur per dag en 365 dagen per jaar te verzekeren. OVH houdt de mogelijkheid de server te onderbreken voor het verrichten van een technische interventie om de werking ervan te verbeteren Na een verzoek daartoe van de Klant, snel in te grijpen in geval van een eenmalig incident na een verkeerd gebruik van de server door de Klant Zorg te dragen voor het op het hoogste niveau houden van de kwaliteit van de tools in overeenstemming met de regels en gebruiken van het vak. ARTIKEL 6: VERANTWOORDELIJKHEID VAN OVH OVH behoudt het recht de internetverbinding met de door de Klant gehuurde Uitbreiding te onderbreken, indien deze server een gevaar voor de beveiliging van het hostingplatform van OVH vormt, ongeacht of dit het gevolg is van het hacken van de genoemde server of na het vaststellen van een fout in de beveiliging van het systeem of bij een noodzakelijke update van de server. OVH zal de Klant indien mogelijk hier van tevoren van op de hoogte stellen. OVH kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van de informatie, geluid, tekst, beelden, Pagina 3 van 9

4 vormelementen en toegankelijke data die via de sites die op Uitbreiding van de Klant door de Klant worden gehost, verzonden of online worden gezet en ongeacht uit hoofde waarvan. OVH kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het geheel of gedeeltelijk niet nakomen van een verplichting en/of wanprestatie van operators van transportnetwerken naar het internet en in het bijzonder van haar internetprovider(s). ARTIKEL 7: VERPLICHTINGEN EN VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE KLANT 7.1 De Klant handelt als onafhankelijke entiteit en aanvaardt derhalve als enige de risico s in verband met zijn activiteit. De Klant is als enige verantwoordelijk voor de diensten, applicaties, software en websites die op de Dienst worden gehost, voor de inhoud van de verzonden, verspreide of verzamelde informatie, voor het bedrijfsmatig gebruik en het updaten ervan, alsmede voor alle bestanden en in het bijzonder adresbestanden. De Klant verplicht zich met name tot het in acht nemen van de rechten van derden, in het bijzonder de persoonlijkheidsrechten en de rechten van de intellectuele eigendom van derden, zoals auteursrechten en octrooi- of merkrechten. Derhalve kan OVH niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van de verzonden, verspreide of verzamelde informatie, voor het bedrijfsmatig gebruik en het updaten ervan, alsmede voor alle bestanden en in het bijzonder adresbestanden en zulks op ongeacht welke grond. OVH kan de Klant slechts waarschuwen voor de juridische gevolgen die kunnen resulteren uit onwettige activiteiten op de Dienst en wijst iedere hoofdelijke aansprakelijkheid af ten aanzien van het gebruik van de door de Klant aan internetgebruikers ter beschikking gestelde data. Hetzelfde geldt wanneer de Klant de Dienst gebruikt voor illegale doeleinden, welk gedrag tot het zonder waarschuwing stopzetten van de Dienst en ontbinding dezes zal leiden. Tevens onthoudt de Klant zich van enige inbraakactiviteit of poging tot inbraak vanaf de Dienst (zoals doch niet beperkt tot port scanning, sniffing, spoofing). In deze veronderstelde gevallen blijft de Klant alle gefactureerde bedragen voor het gebruik van de Dienst tot aan de datum van beëindiging van zijn Dienst verschuldigd. 7.2 De Klant zal als enige de gevolgen dragen van het niet werken van de Dienst na ieder gebruik, ten gevolge van zijn personeelsleden of van een ieder aan wie de Klant zijn wachtwoord(en) heeft verstrekt. Evenzeer zal de Klant als enige de gevolgen van het verlies van het/de genoemde wachtwoord(en) dragen. 7.3 De Klant is verplicht het beveiligingsniveau van zijn server en alle servers die zich op zijn hostingplatform bevinden te handhaven. OVH zal daartoeper via de maling list beschikbare updates voor applicaties die door OVH onderhouden worden aan de Klant bekend maken. Indien de update voor deze applicaties niet na een verzoek van OVH daartoe worden uitgevoerd, behoudt OVH het recht de verbinding van de server met internet te verbreken. Evenzeer kan, in geval dat OVH vaststelt dat de machine van de Klant gehackt is, een aan de Klant worden gestuurd waarin een herinstallatieprocedure wordt vermeld die de Klant moet uitvoeren om de integriteit van de server en van het hostingplatform als geheel te handhaven. De Klant kan dan deze procedure bij OVH bestellen, na van al zijn data een back-up te hebben gemaakt. OVH behoudt het recht de verbinding met de Uitbreiding met internet te onderbreken in afwachting totdat de Klant de machine geheel opnieuw heeft geïnstalleerd. OVH is niet gehouden tot het overzetten van de data uit het gehackte systeem Pagina 4 van 9

5 naar het nieuwe systeem; deze handeling dient door de Klant zelf gedaan te worden. OVH verplicht zich ertoe haar interventie te beperken tot uitsluitend de installatie van het nieuwe systeem. 7.4 Om reden van de beveiliging wordt de functie elektronische berichtgeving op de Dienst geblokkeerd; dit houdt in dat poort 25 door OVH wordt geblokkeerd. 7.5 Om reden van de beveiliging dienen alle IRC-diensten (daaronder begrepen doch niet beperkt tot: bots, proxy, bouncer enz.), anonieme navigatiediensten (gewoonlijk proxy services genoemd), visiochat-software, zoals met name de Camfrog-software, van tevoren opgegeven te worden. OVH behoudt het recht bepaalde opgaven te weigeren en iedere server waarop deze elementen zonder de voorafgaande toestemming van OVH gebruikt blijken te worden op te schorten. 7.6 De Klant dient alle noodzakelijke maatregelen te treffen om een back-up van zijn data te maken; dit geldt zowel voor de niet-permanente lokale schijf als zijn eventuele permanente lokale schijf. 7.7 De Klant dient alle bij OVH of bij derden afgesloten licenties of gebruiksrechten te voldoen. Bij gebreke waarvan behoudt OVH het recht de Dienst zonder nadere kennisgeving op te schorten. 7.8 Voor zover OVH kennisgevingen zou kunnen ontvangen met betrekking tot illegaal gebruik van het aan de Klant toegekende IP-adres, worden deze behandeld naar gelang het toepasselijk recht in de plaats van vestiging van de Klant en kan OVH de Klant een IP-adres aanbieden dat overeenkomt met het land waarin deze is gevestigd, waarna de Klant zijn dienst dient om te schakelen. De Klant is derhalve gehouden, wanneer hij een IP-adres gebruikt dat bij een bepaald land hoort, alle wet- en regelgeving van dat land te respecteren. In het geval dat OVH een kennisgeving ontvangt waarin melding wordt gemaakt van het overtreden door de Klant van het toepasselijk recht van het land dat overeenkomt met zijn IP-adres, dan dient de Klant alle noodzakelijke maatregelen te nemen om de bekend geworden overtreding te doen beëindigen. Bij gebreke waarvan OVH het recht houdt de Dienst op te schorten. 7.9 OVH houdt de mogelijkheid controles uit te voeren op de conformiteit van de bepalingen ten aanzien van het gebruik van de Dienst door de Klant. OVH houdt het recht de Dienst zonder nadere kennisgeving op te schorten in geval van het niet naleven door de Klant van de bijzondere en algemene voorwaarden van OVH en, in algemene zin, van alle geldende weten regelgeving, alsmede de rechten van derden De Klant wordt erop gewezen dat de interventie van OVH in het kader van het afsluiten van een contract inzake een Cloud-server zich beperkt tot de installatie en het ter beschikking stellen van de server. OVH zorgt uit hoofde hiervan slechts voor de verhuur van een speciale Infrastructuur, zonder enig beheer van de inhoud van de op de Dienst gehoste websites of van de contractuele betrekkingen van de uitgevers van deze websites met hun hoster en de Klant van OVH uit hoofde van een huurovereenkomst van een eigen server. De Klant dient vanaf dat moment te worden beschouwd als hoster aangezien hij zorg draagt, door het via online communicatiediensten ter beschikking stellen aan het publiek van het opslaan van de signalen, schriftelijke informatie, afbeeldingen, geluiden of berichten van iedere aard die door de bestemden van deze diensten worden geleverd. De Klant dientalle data die het mogelijk maakt degene die heeft bijgedragen aan het creëren van (een deel van) de inhoud van de diensten die hij levert te identificeren, en zulks gedurende 12 maanden, zonder dat met betrekking hiertoe een beroep op de aansprakelijkheid van OVH kan worden gedaan. Tevens dient de Klanteen voorziening in gebruik te nemen die gemakkelijk toegankelijk en zichtbaar is, Pagina 5 van 9

6 waarmee iedereen melding kan maken van enige inbreuk die het verdedigen van een misdaad tegen de menselijkheid, het aanzetten tot rassenhaat, kinderporno, het aanzetten tot geweld, alsmede het aantasten van de menselijke waardigheid, dan wel illegale activiteiten in verband met geldspelen vormt. Tot slot wordt de aandacht van de Klant gevestigd op het feit dat hij in de hoedanigheid van hoster genoemd moet worden in de wettelijke vermeldingen van zijn medecontractanten die een internetsite uitgeven. ARTIKEL 8: TARIEVEN EN FACTURATIE De tarieven die voor het Cloud-aanbod gelden zijn te vinden op de website De uitgevoerde order voor het activeren van de Cloud-dienst correspondeert met een tegoed van de OVHrekening dat ten tijde van de facturatie van de Dienst kan worden gebruikt. Bij deze bewerking wordt het betaalmiddel van de Klant vastgelegd en gekoppeld aan de OVH-rekening. OVH kan dit betaalmiddel gebruiken voor het incasseren van de maandelijkse facturatie van zijn Dienst bij de Klant. In zijn Beheersinterface kan de Klant tevens de betaalmiddelen die aan zijn OVH-rekening zijn gekoppeld verwijderen of wijzigen. Indien OVH er niet in slaagt het verschuldigde via automatische incasso te incasseren, ontvangt de Klant een met het verzoek het uitstaande bedrag van zijn factuur per omgaande te voldoen. Bij het uitblijven daarvan zal OVH de Dienst van rechtswege opschorten wegens wanbetaling. De Klant kan het activeren van een Uitbreiding via zijn Cloud-manager of via de API aanvragen en deze bewerking zal worden gefactureerd zodra de Uitbreiding de status opgestart heeft. Voor iedere opgestarte Uitbreiding wordt de Klant gefactureerd volgens het geldende tarief voor de overeenkomstige configuratie. De facturatie stopt zodra de status van de Uitbreiding op "stopgezet" staat. Uitbreidingen met de status "stopgezet" worden eveneens niet gefactureerd. Ieder begonnen uur wordt aan de Klant gefactureerd. In het veronderstelde geval dat de Uitbreiding in minder dan een uur meerdere keren opgestart en stopgezet wordt, wordt de Klant gefactureerd voor ieder begonnen uur waarvoor de Uitbreiding effectief is opgestart. De permanente lokale schijf wordt maandelijks gefactureerd volgens het geldende tarief voor iedere gigabyte die aan de Klant is toegekend. Voorts wordt de permanente Opslag gefactureerd naar gebruik. De Klant wordt aldus gefactureerd per miljoen inkomend / uitgaand (I/O) die op de Permanente lokale schijf worden geregistreerd. De Klant kan het volume aan I/O dat op de Permanente lokale schijf wordt geregistreerd zien op zijn Beheersinterface of via de API en zo real-time zijn facturatie controleren. De Klant kan desgewenst de configuratie van zijn Cloud-server wijzigen. Het overgaan van zijn server naar een hogere configuratie wordt aan de Klant gefactureerd volgens de tariefbasis die geldt voor de nieuwe configuratie; deze is te raadplegen op website ovh.com. De Klant wordt gefactureerd voor het verschil tussen het tarief dat geldt voor zijn eerste configuratie en het tarief van de nieuwe, hogere configuratie. Pagina 6 van 9

7 ARTIKEL 9: VERTROUWELIJKHEID OVH verplicht zich de vertrouwelijkheid van de data van de Klant te waarborgen; hiertoe adviseert OVH de Klant het beheerderswachtwoord (ROOT) van zijn Uitbreiding direct na het opstarten te personaliseren. NB: de Klant is de enige beheerder van de Uitbreiding. OVH wijst erop dat de Klant alle vereiste technische maatregelen moet nemen om een goede beveiliging van zijn systeem te waarborgen (met name het gebruik van een firewall), zoals hij dit voor iedere computerserver zou doen. ARTIKEL 10: TERUGTREKKING In afwijking op de bepalingen van artikel 12 van de algemene voorwaarden van diensten, aanvaardt de Klant (waarvoor deze de hoedanigheid van consument aanneemt in de betekenis van de bepalingen van de Wet Consumentenbescherming) uitdrukkelijk de onmiddellijke uitvoering van de dienstverlening te rekenen vanaf de validatie van zijn order. Te rekenen vanaf de validatie van de betaling heeft de Klant toegang tot zijn Clouddiensten en de mogelijkheid de Cloud-servers van zijn keuze te activeren. Vanaf dat moment, beschikt de Klant niet meer over de mogelijkheid zijn recht van het intrekken van orders of enige verlenging van de Clouddienst uit te oefenen. ARTIKEL 11: GELDING VOORWAARDEN Indien één of meerdere voorwaarden nietig zijn of worden vernietigd laat dit de gelding van de overige voorwaarden onverlet en zal aan de nietige c.q. vernietigde voorwaarden die betekenis worden toegekend die het dichtst ligt bij de betekenis van de nietige c.q. vernietigde voorwaarden. Pagina 7 van 9

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DEDICATED CLOUD Versie gedateerd 29/04/2014

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DEDICATED CLOUD Versie gedateerd 29/04/2014 BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DEDICATED CLOUD Versie gedateerd 29/04/2014 ARTIKEL 1: VOORWERP De onderhavige bijzondere voorwaarden bepalen, in aanvulling op de algemene voorwaarden die gelden voor Diensten

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR VERHUUR VAN EEN DEDICATED SERVER. Versie 25 maart 2009

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR VERHUUR VAN EEN DEDICATED SERVER. Versie 25 maart 2009 OVH BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR VERHUUR VAN EEN DEDICATED SERVER Versie 25 maart 2009 ARTIKEL 1 : DOEL De onderhavige bijzondere voorwaarden vormen een aanvulling op de algemene voorwaarden voor dienstverlening

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN CLOUD-OPLOSSINGEN BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR VERHUUR VAN EEN DEDICATED SERVER

BIJZONDERE VOORWAARDEN CLOUD-OPLOSSINGEN BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR VERHUUR VAN EEN DEDICATED SERVER BIJZONDERE VOORWAARDEN CLOUD-OPLOSSINGEN BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR VERHUUR VAN EEN DEDICATED SERVER Laatste versie d.d. 03/09/2013 ARTIKEL 1 : DOEL De onderhavige bijzondere voorwaarden vormen een aanvulling

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN VERHUUR DEDICATED SERVER SO YOU START. Laatste versie gedateerd 05/12/2013

BIJZONDERE VOORWAARDEN VERHUUR DEDICATED SERVER SO YOU START. Laatste versie gedateerd 05/12/2013 BIJZONDERE VOORWAARDEN VERHUUR DEDICATED SERVER SO YOU START Laatste versie gedateerd 05/12/2013 ARTIKEL 1: ONDERWERP Deze bijzondere voorwaarden vormen een aanvulling op de Algemene Voorwaarden van de

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR SHARED HOSTING. Versie: 18 November 2013

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR SHARED HOSTING. Versie: 18 November 2013 BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR SHARED HOSTING Versie: 18 November 2013 De leverancier biedt verschillende categorie├źn servers aan. De hardware en software configuraties, en de verschillende tarieven die van

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR CDN DEDICATED Versie 10-04-2013

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR CDN DEDICATED Versie 10-04-2013 GAMMA Version DEFINITIES : BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR CDN DEDICATED Versie 10-04-2013 Anycast IP-Adres : IP-adres waar de domeinnaam van de Klant naar moet verwijzen om activering van de Dienst mogelijk

Nadere informatie

CONTRACTVOORWAARDEN. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831.

CONTRACTVOORWAARDEN. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831. Inleiding Deze Contractvoorwaarden beschrijven de dienstverlening op het gebied van de ICT-dienstverlening

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Offerte, aanbod en aanvaarding. Artikel 3. Uitvoering van de Dienst.

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Offerte, aanbod en aanvaarding. Artikel 3. Uitvoering van de Dienst. Algemene voorwaarden Versie 201510202 Artikel 1. Definities 1. Leverancier: Archimedes Hosting, gevestigd te Neptunusstraat 27B, 7521WC Enschede en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V.

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Versie 2.3 24 februari 2014 Op alle aanbiedingen, offertes, producten, diensten en overeenkomsten van XML Hosting B.V. (gevestigd te Amsterdam, KvK nummer: 34329987),

Nadere informatie

Algemene voorwaarden XyHosting

Algemene voorwaarden XyHosting Dit is een voorbeeld van Hostingvoorwaarden zoals gegenereerd met de Hostingvoorwaarden generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische-generatoren/hostingvoorwaardengenerator/ In dit voorbeeld

Nadere informatie

EXACT ONLINE VOORWAARDEN

EXACT ONLINE VOORWAARDEN EXACT ONLINE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze Exact Online Voorwaarden en in de Exact Online Overeenkomst de volgende definities: Afnemer : een natuurlijke persoon

Nadere informatie

Algemene voorwaarden XXL Webhosting B.V.

Algemene voorwaarden XXL Webhosting B.V. Algemene voorwaarden XXL Webhosting B.V. In deze algemene voorwaarden staan alle afspraken tussen jou en XXL, en is van toepassing op al onze dienstverlening. Het belangrijkste is dat we ons uiterste best

Nadere informatie

Jij ook? Algemene Voorwaarden

Jij ook? Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Geldig vanaf januari 2014 1 Algemene Voorwaarden BlinktUit Artikel 1: Definities 1.1 Content: alle content die de Klant heeft geplaatst of wenst te plaatsen op de Website/Webshop,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden A2B Facilities B.V. 11 April 2014 Versie 1.1

Algemene Voorwaarden A2B Facilities B.V. 11 April 2014 Versie 1.1 Artikel 1. Definities 1. Leverancier: gevestigd te Purmerend en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 37164338. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Leverancier

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Zilverhost Versie 1.4 Datum: 13-03-2015

Algemene Voorwaarden Zilverhost Versie 1.4 Datum: 13-03-2015 Artikel 1. Definities 1. Leverancier: Zilverhost gevestigd te Deventer en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 54440254 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HostLogic

Algemene Voorwaarden HostLogic Algemene Voorwaarden HostLogic Versie: 1 Datum: 28 november 2011 Artikel 1. Definities 1. HostLogic: HostLogic gevestigd te 's- Hertogenbosch en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

GLOBAL WEBHOSTING Antwerpenstraat 12 A 2034 RS Haarlem

GLOBAL WEBHOSTING Antwerpenstraat 12 A 2034 RS Haarlem GLOBAL WEBHOSTING Antwerpenstraat 12 A 2034 RS Haarlem Versie 5.1.1 01-05-2010 Algemene Voorwaarden van: Global Webhosting, gevestigd en kantoorhoudend in Haarlem Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Superior Internet Services. 24 december 2009 Versie 1.1

Algemene Voorwaarden Superior Internet Services. 24 december 2009 Versie 1.1 Artikel 1. Definities 1. SUPERIOR: gevestigd te Helmond en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 17112708. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met SUPERIOR een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden JENT Hosting. Versie 1.1

Algemene Voorwaarden JENT Hosting. Versie 1.1 Algemene Voorwaarden JENT Hosting Versie 1.1 Definities 1. Jent Internet Solutions is een eenmanszaak handelend onder de volgende handelsnamen: JENT Hosting, jenthosting.com, jenthosting.nl: statutair

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding Artikel 1. Definities 1. Serveo: gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30212937. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Serveo een Overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ixl hosting

Algemene Voorwaarden ixl hosting Algemene Voorwaarden ixl hosting Artikel 1. Definities 1. ixl hosting: ixl hosting B.V. gevestigd te Ede en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 56267908. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Mihosnet. Algemene Voorwaarden

Mihosnet. Algemene Voorwaarden Artikel 1 Artikel 2 Definities Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch. Diensten:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Cartel Internetservices BV Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht

Algemene Voorwaarden Cartel Internetservices BV Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht Algemene Voorwaarden Cartel Internetservices BV Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht Artikel 1 Definities 1.1 Cartel: Cartel Internetservices BV 1.2 Klant: de partij die met Cartel een overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V.

Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V. Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V. Versie: 1.2 Datum: 1 december 2013 Artikel 1. Definities 1. DirectVPS: DirectVPS B.V. gevestigd aan de Pieter Zeemanweg 47, te Dordrecht en ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

Artikel 4. Duur en opzegging

Artikel 4. Duur en opzegging ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS, EN BETALINGSVOORWAARDEN Exxes B.V. Artikel 1. Definities Exxes B.V. Opdrachtgever Dienst Overeenkomst Systeem : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Exxes

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Artikel 2 Definities Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch. Diensten:

Nadere informatie

Pagina nummering: 1 / 14

Pagina nummering: 1 / 14 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan waarbij Grift IT goederen en/of diensten van welke aard

Nadere informatie

Algemene voorwaarden HostingDirect.nl

Algemene voorwaarden HostingDirect.nl Algemene voorwaarden HostingDirect.nl Inhoudsopgave Module A. Algemeen... 1 Definities... 9 Module B. Hostingdiensten... 11 Module C. Domeinnaamregistratie... 16 Module D. Reselling... 19 Module A. Algemeen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Oxxa.com

Algemene voorwaarden Oxxa.com Algemene voorwaarden Oxxa.com Inhoudsopgave Module A. Algemeen... 1 Definities... 9 Module B. Hostingdiensten... 11 Module C. Domeinnaamregistratie... 16 Module D. Reselling... 19 Module A. Algemeen Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015 Artikel: 1 Definities 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Colani.nl. gevestigd te Geertruidenberg, mede handelend onder de handelsnamen

Nadere informatie