Gebruikslicentie voor de applicatie WINBOOKS ON WEB

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruikslicentie voor de applicatie WINBOOKS ON WEB"

Transcriptie

1 Gebruikslicentie voor de applicatie WINBOOKS ON WEB Tussen : De N.V. WINBOOKS met zetel gevestigd Fond Jean Pâques, 6C te 1348 Ottignies Louvain-la- Neuve, ingeschreven bij de KBO onder het nummer En : De vennootschap :... Vertegenwoordigd door : Adres : Tel :... Fax : Hieronder de KLANT genoemd Die besteld heeft bij de verkoper Hieronder de VERKOPER genoemd Artikel 1 : Voorafgaandelijke uiteenzetting en definities 1- De NV WinBooks, hieronder «WINBOOKS» genoemd is uitgever van standaardprogramma s voor boekhouding en beheer, hieronder genoemd «DE SOFTWARE(S)» 2- Huidige overeenkomst betreft exclusief de software van het gamma «WinBooks on Web» die bestemd zijn om uitgevoerd te worden vanuit een internetbrowser. Deze software wordt hieronder «DE APPLICATIE» genoemd. 3- «DE VERKOPER», de WinBooks verkoper tot wie de klant zich heeft gericht om de applicatie te bestellen, heeft met WinBooks een overeenkomst ondertekend die hem toelaat om, in voorkomend geval rechtstreeks en in eigen naam het gebruik van de applicatie aan de klant te factureren. 4- «VERJAARDAGSDATUM» : datum van ondertekening van huidige overeenkomst door de klant. 5- «BIJKOMEND DOSSIER» : De bijkomende dossiers zijn gebruikslicenties die volgens bijzondere voorwaarden toegekend worden aan een juridische entiteit die deel uitmaakt van een zelfde groep van vennootschappen met een meerderheid aan gemeenschappelijke aandeelhouders en zelfde maatschappelijke- of uitbatingszetel dan deze van de hoofdlicentie. Artikel 2 : Voorwerp Middels huidige overeenkomst kent WinBooks een tijdelijke, niet exclusieve en onoverdraagbare gebruikslicentie toe aan de klant. Deze licentie is beperkt tot de eigen interne noden van de onderneming en tot het aantal dossiers en gebruikers dat overeengekomen werd in de bijzondere

2 voorwaarden van het contract. En dit bij uitsluiting van alle andere prestaties, zij het van diensten, installatie, helpdesk, support enz. De applicatie alsook de door de klant gecodeerde gegevens worden gehost bij een extern bedrijf, hierna de HOST genoemd. De Hosting wordt door WinBooks getarifeerd. De klant verklaart kennis genomen te hebben van de functionaliteiten van de applicatie en de mogelijkheid te hebben gehad om deze te bestuderen, alsook hun werking. Artikel 3 : Communicatie De klant zal een login ontvangen op het adres dat op de eerste pagina van huidige overeenkomst wordt opgenomen. Alle verdere communicatie bestemd voor de klant zal door middel van de applicatie worden uitgevoerd wanneer de klant zich via deze login zal aansluiten. Huidige overeenkomst is van toepassing op iedere nieuwe bestelling van bijkomende module(s) of optie(s) Artikel 4 : Gebruiksrecht limieten Huidige overeenkomst, de rechten en verplichtingen die hieruit vloeien en/of meer bepaald het gebruiksrecht van de applicatie die deze inhoudt, kunnen niet aan derden worden overgedragen, al dan niet tegen betaling, behoudens uitdrukkelijke toestemming van WinBooks. De rechten die door deze licenties worden toegekend zijn niet exclusief. De klant kan de applicatie enkel voor de eigen behoeftes van de juridische entiteit die huidige overeenkomst is aangegaan, gebruiken. Indien het gaat om een rechtspersoon, kan de klant geen toegang geven aan derden, behoudens uitdrukkelijke toestemming van WinBooks. De licentie voor Fiduciaire is voorbehouden aan de boekhoudkantoren en de Fiduciaires die in geen geval toegang tot hun eigen licentie mogen verschaffen aan hun klanten, ten kosteloze of ten bezwarende titel. Een klant van een boekhoudkantoor of van een fiduciaire kan dan nooit beschouwd worden als gebruiker van de licentie van het boekhoudkantoor of van de fiduciaire. In geval van inbreuk op deze bepaling zal de overeenkomst automatisch ontbonden worden ten laste van de fiduciaire, zonder bericht of ingebrekestelling waarbij de fiduciaire de tot de volgende termijn verschuldigde bedragen verschuldigd blijft, naast een vergoeding van de schade geleden door WinBooks. De klant kan slechts toegang verlenen aan het aantal gebruikers dat overeengekomen werd in de bijzondere voorwaarden. In geval van inbreuk is WinBooks gemachtigd om elke toegang tot de applicatie af te sluiten, 15 dagen na een ingebrekestelling die zonder gevolg is gebleven, waarbij de klant de huur van de applicatie dient te betalen tot de volgende termijn van het contract, zonder dat deze periode korter kan zijn dan drie maanden. Artikel 5 : Intellectuele eigendom 2

3 Het geheel van de intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van het merk, de auteursrechten, de rechten voorzien door de specifieke wetten inzake computerprogramma s en alle andere intellectuele eigendomsrechten die zouden kunnen bestaan omtrent de applicatie en diens aanvullende modules, zoals voorzien in huidig contract, alsook op de broncodes, de bronbestanden en de documentatie, de benaming «WinBooks on Web», merken, tekeningen en modellen van haar documentatie zijn en blijven de exclusieve eigendom van WinBooks N.V. voor de hele wereld territorium. De applicatie en diens documentatie waarvan de onderneming WinBooks N.V. de intellectuele eigendomsrechten bezit, zijn werken die beschermd zijn door de Belgische wetgeving inzake auteursrecht alsook door de internationale verdragen. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van de software of van diens documentatie is strikt verboden en onwettelijk. Elk gebruik van de merken WinBooks, WinBooks on Web is verboden, alsook de logo s, tekeningen en modellen en elke intellectuele productie, eigendom van WinBooks. Artikel 6 : Duur Huidige overeenkomst wordt afgesloten voor een duur van één jaar vanaf de ondertekening van huidige overeenkomst door de klant. Ze wordt bij het verstrijken van de duurtijd stilzwijgend hernieuwd voor een zelfde termijn. Elke partij kan er een einde aan stellen, zonder reden of motivatie, middels opzeg dat ten minste 3 maanden voor de verjaardagsdatum aangetekend aan de andere partij wordt opgestuurd. Huidige overeenkomst mag ten allen tijde door WinBooks van rechtswege worden opgezegd, zonder opzeg noch vergoeding in volgende gevallen : - in geval van gebrek aan betaling van twee opeenvolgende maandelijkse afbetalingen - In geval van faillissement, insolvabiliteit, of aanvraag tot gerechtelijke reorganisatie van de klant. Bij afloop van het contract is WinBooks gerechtigd om de klant geen toegang tot schrijven meer te verschaffen tot de applicatie. De klant zal dan nog gratis toegang hebben voor één enkele gebruiker alleen-lezen gedurende 30 kalenderdagen. Na deze periode zullen de gegevens van de klant niet meer toegankelijk zijn. Artikel 7 : Kopie van de gegevens van de klant De klant is als enige verantwoordelijk voor het opslagen en het kopiëren van zijn gegevens. Deze zijn hem eigen. WinBooks kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de wettelijkheid of de geoorloofdheid van de inhoud van deze gegevens. De applicatie laat toe om kopieën en back-ups van de gegevens te maken onder twee informaticaformaten: - het formaat van de database van de applicatie - een standaard informaticaformaat dat onafhankelijk is van de applicatie, en toegankelijk is in geval van ontbinding of via een bijkomende module. 3

4 Artikel 8 : Hosting De gegevens die door de klant worden gecodeerd via de applicatie worden opgeslagen op de servers die worden beheerd door een host waaraan WinBooks deze hosting in onderaanneming toevertrouwt. Deze gegevens blijven de eigendom van de klant die echter zo regelmatig mogelijk veiligheidskopieën moet maken waarvan het behoud hem toekomt. De klant heeft slechts het recht om via de applicatie toegang te krijgen tot deze gegevens. WinBooks verbindt er zich toe om ervoor te zorgen dat deze gegevens zo redelijk mogelijk beschermd zouden zijn tegen elke beschadiging, verlies of niet toegelaten toegang. De klant laat WinBooks enkel toe om de gegevens die door de applicatie worden gecodeerd te raadplegen wanneer dit noodzakelijk blijkt om een aangepaste dienstverlening te verschaffen aan de klant. In alle andere gevallen verbindt WinBooks zich ertoe om de gegevens van de klant niet te raadplegen behoudens uitdrukkelijk akkoord van deze laatste. WinBooks verbindt er zich toe om geen toegang noch kopie van de gegevens van de klant aan derden te verschaffen behoudens wanneer WinBooks hier wettelijk toe verplicht is. WinBooks kan in geen geval verantwoordelijk gehouden worden voor enige wijziging of verlies van de gegevens van de klant of van onderbreking ten gevolge van een technisch probleem dat onder de verantwoordelijkheid van de host valt. WinBooks kan gebeurlijk en tijdelijk de toegang tot de applicatie verbreken teneinde diens onderhoud te kunnen uitvoeren zonder dat de klant aanspraak kan maken op enige vergoeding. WinBooks zal alles in het werk stellen om de duur van de interventie te beperken en om de klant tijdig te informeren. Artikel 9 Prijs facturatie van de applicatie Het gebruiksrecht op de applicatie wordt verleend tegen een vergoeding die verschuldigd is door de klant. De tarieven, de frequentie en de modaliteiten van de facturatie worden in de bijzondere voorwaarden gepreciseerd. De tarieven van de gebruikerslicentie worden in euro uitgedrukt, BTW exclusief en omvatten de hosting of enige andere prestatie niet. De facturatie is anticipatief. Er wordt geen toegang tot de applicatie aan de klant verleend indien WinBooks niet in het bezit is van een betalingsbewijs. Elk begonnen jaar is verschuldigd wat ook de frequentie van de facturatie is. Artikel 10 : Indexatie 4

5 Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, onder voorbehoud van de toepassing van alle wettelijke bepalingen, het bedrag dat door de klant aan WinBooks verschuldigd is, jaarlijks op 1 maart automatisch en zonder voorafgaandelijk bericht zal aangepast worden aan de kosten van levensonderhoud bij toepassing van volgende formule : (basis facturatie) X nieuwe index Basis index De «basis facturatie» is deze vermeld in de bijzondere voorwaarden van de bestelling. De «basis index» is de index van de consumptieprijsindex van de maand die voorafgaat aan de dag waarop de bestelling werd ondertekend. De «nieuwe index» is de index van de consumptieprijsindex van de maand die voorafgaat aan de verjaardag van de bestelling. De indexatie wordt uitgevoerd op het basisbedrag zonder kortingen of promoties. Artikel 11 : Herziening van de prijs Naast de indexatie is WinBooks gerechtigd om eenmaal per jaar haar prijzen te herzien, jaarlijks op 1 maart. In dit geval zal zij dit aan haar klant moeten meedelen via haar applicatie of op het e- mailadres hernomen op pagina 1 van huidige overeenkomst en dit ten laatste 4 maanden voor afloop van de overeenkomst teneinde de klant toe te laten huidige overeenkomst op te zeggen overeenkomstig Artikel 6 alinea 1 van huidige overeenkomst. Een nieuwe bestelling van een of verschillende modules of bijkomende optie(s) zal plaatsvinden tegen de tarieven gepubliceerd door WinBooks op het ogenblik van de bestelling. De facturatie zal worden uitgevoerd tegen dezelfde frequentie als deze die van toepassing was op de rest van de applicatie. Ingeval van betalingsachterstal van meer dan 15 dagen is WinBooks gerechtigd om de toegang tot de applicatie te beperken tot alleen-lezen tot regularisatie door de klant. Gedurende deze periode van beperking tot alleen-lezen blijft de klant de gebruikelijk gefactureerde bedragen verschuldigd. Artikel 12 : Aansprakelijkheid De klant krijgt toegang tot zijn gegevens via de applicatie, via een procedure die gebruik maakt van een door een wachtwoord beschermde login. De vertrouwelijkheid betreffende de login- en wachtwoord gegevens valt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de klant. De klant is verantwoordelijk voor zijn eigen informatica installatie (materiaal, exploitatiesysteem, configuratie, internetverbinding, software, ) die de goede werking van de applicatie moet toelaten. De klant aanvaardt dat de applicatie niet vrij kan zijn van imperfecties. Bugs, storingen zijn eigen aan dit type applicaties en kunnen geenszins de aansprakelijkheid van WinBooks met zich 5

6 meebrengen. In geen geval kan WinBooks verantwoordelijk worden gesteld voor enige rechtstreekse, onrechtstreekse, incidente of navolgende schade (met inbegrip maar zonder beperkt te zijn tot alle schade wegens winstderving, opschorting, verlies van gegevens of enige andere economische schade) die vloeit uit enig gebruik of onmogelijkheid tot gebruik van de applicatie. In elk geval, indien er enige zware fout weerhouden worden in hoofde van WinBooks, wordt de verantwoordelijkheid van WinBooks beperkt tot de kost van zes (6) maandelijkse huurgelden voor de litigieuze applicatie. Artikel 13 : Berichtgeving Elke communicatie of berichtgeving uitgaande van WinBooks zal geldig zijn indien ze wordt uitgevoerd op het adres voorzien in de gegevens van de klant in huidige overeenkomst. Er wordt voorzien dat de titularis van deze gemachtigd is om de klant te verbinden tot wanneer de klant in voorkomend geval een nieuw adres meedeelt. In elk geval kan elk bericht geldig worden medegedeeld op het postadres van de klant per gewone brief. Artikel 14 : Bevoegdheid Elke betwisting aangaande de toepassing en/of de uitvoering van huidige overeenkomst zal onder de exclusieve bevoegdheid vallen van de rechtbanken van de rechtsmacht van de maatschappelijke zetel van de vennootschap WinBooks N.V. Opgesteld te...op... In twee originele exemplaren, waarbij elke partij erkent zijn exemplaar te hebben ontvangen. Eén ondertekend exemplaar is bestemd voor WinBooks nv. De gebruiker 6

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden Algemene gebruiksvoorwaarden Van Koalaboox Algemeen KOALABOOX is een dienst aangeboden door de BVBA Koalaboox Belgium met maatschappelijke zetel te 1140 Evere (België), Colonel Bourg straat, 127-129. Ondernemingsnummer/BTW:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden, van toepassing op alle contracten en verkopen

Algemene voorwaarden, van toepassing op alle contracten en verkopen A. Algemene voorwaarden, van toepassing op alle contracten en verkopen A.1. Definities In de huidige Algemene Voorwaarden wordt gebruik gemaakt van de volgende definities: CRM Warehouse : IT Connect, besloten

Nadere informatie

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11 1. ALGEMENE INFORMATIE Dit document bepaalt de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de levering van Producten en/of Diensten door Belgacom nv, naamloze vennootschap van publiek recht, met hoofdzetel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INMOTIV IMPACT SOFTWARE NV

ALGEMENE VOORWAARDEN INMOTIV IMPACT SOFTWARE NV ALGEMENE VOORWAARDEN INMOTIV IMPACT SOFTWARE NV Artikel I. Algemene beschrijving van de diensten De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de producten en diensten die inmotiv, vertegenwoordigd in

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING.

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 Diensten. Deze Algemene voorwaarden voor onze klanten en ondernemingen regelen de rechtsverhouding tussen de aanbieder Flexility en de onderneming of

Nadere informatie

S&E Consulting bvba De Dammenlaan 120 B-9200 Dendermonde

S&E Consulting bvba De Dammenlaan 120 B-9200 Dendermonde S&E Consulting bvba S&E Consulting bvba De Dammenlaan 120 B-9200 Dendermonde Tel.: +32 (0)52 21.45.08 Fax.: +32 (0)52 22.64.39 www.sne-consulting.be Algemene Voorwaarden 1. Toepassingsgebied a. Onderhavige

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM VOF, de vennootschap onder firma schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat 87,

Nadere informatie

2. RECHTHEBBENDE OP DE SOFTWARE

2. RECHTHEBBENDE OP DE SOFTWARE Klantnummer: Contractnummer: Softwareovereenkomst CompuFit Tussen: CompuFit bvba, met zijn exploitatiezetel te Elisabethlaan 441, 8400 Oostende met ondernemingsnummer 0456.954.231, hierna genoemd CompuFit

Nadere informatie

Voorwaarden Davilex Online

Voorwaarden Davilex Online Voorwaarden Davilex Online Artikel 1: Definities In deze Davilex Online Voorwaarden worden de navolgende termen in de navolgende betekenissen gehanteerd: a. Davilex: Davilex Software B.V. b. Afnemer: een

Nadere informatie

algemene voorwaarden voor consumenten

algemene voorwaarden voor consumenten algemene voorwaarden voor consumenten Inhoudstafel A. Definities... 3 B. Mobiele Diensten... 4 B.1. Aansluitings- en activeringsprocedures... 4 B.2. Prestaties van BASE Company... 5 B.3. Rechten, verplichtingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Connectingpeople Pro BVBA (versie 01/01/2012)

Algemene Voorwaarden Connectingpeople Pro BVBA (versie 01/01/2012) Algemene Voorwaarden Connectingpeople Pro BVBA (versie 01/01/2012) Toepassingsgebied Art. 1 : Alle overeenkomsten tussen beide partijen, zijnde Connectingpeople Pro BVBA (ondernemingsnummer 0 8 3 9. 5

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN. Versie Broker September 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN. Versie Broker September 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN ISABEL nv, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Keizerinlaan 13-15 en ingeschreven in het register

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SiteTeHuur.be (SITETEHUUR)

Algemene voorwaarden SiteTeHuur.be (SITETEHUUR) Algemene voorwaarden SiteTeHuur.be (SITETEHUUR) Versie 1.1-07 Maart 2015 1. Inleidende bepaling De verkoopsvoorwaarden uitgelijnd in dit document zijn van toepassing op alle commerciële transacties met

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN HET ENOTARIAAT VERSIE 5.0 27 AUGUSTUS 2013 1 Inhoudsopgave I. INLEIDING... 3 Definities... 3 Gebruikers... 3 Voorwerp... 4 II. TOEGANG EN GEBRUIK VAN DE IDENTIFICATIEKAARTEN...

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 01. Contracterende partijen. 01.1: Deze overeenkomst wordt gesloten tussen Gekko enerzijds (hierna aangeduid als Gekko en al haar klanten anderzijds. (hierna aangeduid als de klant

Nadere informatie

EXACT ONLINE VOORWAARDEN

EXACT ONLINE VOORWAARDEN EXACT ONLINE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze Exact Online Voorwaarden en in de Exact Online Overeenkomst de volgende definities: Afnemer : een natuurlijke persoon

Nadere informatie

Richtlijnen & dienstbeschrijving SiteGeregeld B.V.

Richtlijnen & dienstbeschrijving SiteGeregeld B.V. Richtlijnen & dienstbeschrijving SiteGeregeld B.V. SiteGeregeld is een dienst van SiteGeregeld B.V.. Aan het gebruik van SiteGeregeld zijn de onderstaande voorwaarden verbonden. Lees deze aandachtig door,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - 1 - Toepassingsgebied. Offerten en bestellingen. Klachten. Ongeoorloofd gebruik. Levering

Algemene voorwaarden - 1 - Toepassingsgebied. Offerten en bestellingen. Klachten. Ongeoorloofd gebruik. Levering Algemene voorwaarden Toepassingsgebied Art. 1 : Onderhavige algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van enige andere, van toepassing op de relatie tussen de BVBA LET S CONNECT (ondernemingsnummer 0828.823.824)

Nadere informatie

Algemene Verkoopsvoorwaarden Addwittz BVBA Versie van 12 september 2012

Algemene Verkoopsvoorwaarden Addwittz BVBA Versie van 12 september 2012 Algemene Verkoopsvoorwaarden Addwittz BVBA Versie van 12 september 2012 1. Algemeen 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, en leveringen ( Opdracht ) van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE : 1.1 DATUM : 20/12/2011. Artikel 1. Toepassingsgebied

ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE : 1.1 DATUM : 20/12/2011. Artikel 1. Toepassingsgebied ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE : 1.1 DATUM : 20/12/2011 Artikel 1. Toepassingsgebied 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte, aanbieding, overeenkomst met en alle leveringen en

Nadere informatie

Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door 2design BVBA

Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door 2design BVBA 2 Design BVBA algemene voorwaarden/verklaring private levenssfeer ALGEMENE VOORWAARDEN Copyright 2013 2design BVBA, Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM NV/SA, de de naamloze vennootschap schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat

Nadere informatie

Artikel 2. Definities In deze verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder:

Artikel 2. Definities In deze verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder: Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden Artikel 1. Algemeen "Cédicu", houdt zich bezig met de ontwikkeling, productie, levering en verspreiding van Laat eens zien! lespakketten via diverse mediavormen,

Nadere informatie

Mobistar Business Solutions Voorwaarden Machine To Machine

Mobistar Business Solutions Voorwaarden Machine To Machine Mobistar Business Solutions Voorwaarden Machine To Machine 05/2014 Deze Algemene Voorwaarden definiëren de prestaties die Mobistar aan de Klant levert in het kader van de toegang tot de Machine to Machine

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA

ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA Inhoudstafel Algemene voorwaarden VIA FUTURA bvba... 1 Inhoudstafel... 1 Art. 1 Toepasselijkheid... 2 Art. 2 Offerte, bestelling en overeenkomst... 2 Art. 3 Gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene aankoopvoorwaarden

Algemene aankoopvoorwaarden Algemene aankoopvoorwaarden 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene aankoopvoorwaarden ("Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing op alle aankopen van goederen en diensten door NV Bekaert SA en/of door

Nadere informatie

ALGEMENE CONTRACTVOORWAARDEN TALES SYSTEMS CVBA

ALGEMENE CONTRACTVOORWAARDEN TALES SYSTEMS CVBA ALGEMENE CONTRACTVOORWAARDEN TALES SYSTEMS CVBA 1. ALGEMEEN 1. CONTRACTUELE RELATIE EN PARTIJEN 1.1. De contractuele relatie tussen de Klant en Tales Systems CVBA wordt beheerst door deze Algemene Contractvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie 1 december 2012 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie 1 december 2012 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 1. Definitie. 2. Kennis van de Algemene Voorwaarden. 3. Toepasselijkheid en bewijs 1 / 12

Algemene Voorwaarden. 1. Definitie. 2. Kennis van de Algemene Voorwaarden. 3. Toepasselijkheid en bewijs 1 / 12 1. Definitie 1.1. Deze overeenkomst wordt gesloten tussen GuCro v.o.f. (hierna aangeduid als GuCro v.o.f. ) enerzijds en al haar klanten (hierna aangeduid als de klant ) anderzijds. 1.2. De aangestelde,

Nadere informatie