Energie Management Actieplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Energie Management Actieplan"

Transcriptie

1 Energie Management Actieplan CO 2 Prestatieladder voor Arthe Civil & Structure bv Rapport Nr.: ACS14006 R03 DIRECTIE ARTHE Status DEFINITIEF Datum Opgesteld ir. J.T.S. Vervoort / D.R. van den Berg (VVT / BRG) Gereviseerd ( ) Gecontroleerd ir. J.T.S. Vervoort / ir. M.H.A. Brugman (VVT / BGN) Goedgekeurd ir. B. Safari (SFI) VERTROUWELIJK Distributie beperkt tot cliënt en door cliënt vrijgegeven partijen 2014, ARTHE CIVIL & STRUCTURE B.V. i

2 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING REDUCTIEDOELSTELLINGEN BEDRIJFSDOELSTELLING SCOPE SCOPE PLAN VAN AANPAK MAATREGELEN VOOR BEHALEN VAN REDUCTIEDOELSTELLING SCOPE MAATREGELEN VOOR BEHALEN VAN REDUCTIEDOELSTELLING SCOPE PROJECTEN MET GUNNINGSVOORDEEL INFORMATIEBEHOEFTE MONITORING EN METING AFWIJKINGEN, CORRIGERENDE EN PREVENTIEVE MAATREGELEN DEELNAME AAN EN IN ITIATIE VAN INITIATIEVEN LOPENDE DEELNAMES NIEUWE DEELNAMES VERANTWOORDELIJKHEDEN EN TAAKSTELLINGEN ALGEMENE BESCHRIJVING VERANTWOORDELIJKHEDEN MAATREGELEN INITIATIEVEN PROJECTEN MET GUNNINGVOORDEEL... 8 BIJLAGE 1 DUURZAAMHEIDSHUISREGELS ii

3 1 INLEIDING Zowel uit idealistische als uit commerciële overwegingen hecht Arthe Civil & Structure BV (hierna: Arthe) grote waarde aan CO 2 besparing en daarvan afgeleid certificering volgens de CO 2 Prestatieladder. De volgende overwegingen liggen daaraan ten grondslag: Binnen onze samenleving wordt het energiebeheer een steeds belangrijker thema. Hier is onze organisatie zich van bewust. Dit biedt de organisatie de gelegenheid de eigen impact op het milieu te beschouwen en te streven naar het continu verbeteren (i.e. het verminderen van de belasting op het milieu) van de eigen organisatie op dit gebied; De markt met betrekking tot overheidswerkzaamheden is aan het veranderen. Bij steeds meer aanbestedingen en projecten wordt op dit moment al van de opdrachtnemer verwacht dat zij een milieu /energiemanagementsysteem hebben. Naar verwachting zal in de nabije toekomst ook door andere instellingen of bedrijven worden verwacht dat de opdrachtnemers gecertificeerd zijn conform de CO 2 prestatieladder. Binnen de branche van (civiele) ingenieursbureaus werken slechts weinig kleinere bedrijven met een Energie Management Programma. Door als één van de eerste kleinere ingenieursbureaus gecertificeerd voor de CO 2 prestatieladder conform het EMP te werken, laten we de vooruitstrevendheid op dit gebied van onze organisatie zien. Om binnen de organisatie het duurzaamheidsbewustzijn te vergroten en medewerkers te stimuleren het energieverbruik te verminderen, zijn er een aantal duurzaamheidshuisregels opgesteld. Deze duurzaamheidshuisregels zijn opgenomen in bijlage 1 van dit document. In dit Energie Management Actieplan worden de concrete CO 2 reductiedoelstellingen en maatregelen van Arthe beschreven, zoals vastgesteld door de directie. Om tot de reductiemaatregelen te komen, is gebruik gemaakt van de uitkomst van de energie audit en de geïnventariseerde reductiemogelijkheden in het Energie Audit Verslag. De voortgang met betrekking tot de reductiedoelstellingen wordt regelmatig geanalyseerd in de Periodieke Rapportage en intern en extern gecommuniceerd. In dit actieplan worden allereerst in hoofdstuk 2 de reductiedoelstellingen beschreven en vervolgens in hoofdstuk 3 het plan van aanpak om de reductiedoelstellingen te halen. Vervolgens worden in hoofdstuk 4 de initiatieven beschreven waaraan Arthe meedoet vanuit de Participatieinvalshoek van de CO 2 Prestatieladder. En tot slot wordt in hoofdstuk 5 aangegeven wie de verantwoordelijken zijn met betrekking tot de maatregelen en initiatieven. Rapport Nr.: ACS14006 R03 Pagina 3 van 9 Gecontroleerd: VVT / BGN

4 2 REDUCTIEDOELSTELLINGEN De belangrijkste energieverbruikers zoals bepaald in het Energie Audit verslag zijn gebruikt om de reductiedoelstellingen vorm te geven. Om in de dagelijkse praktijk ook daadwerkelijk tot reducties te komen hebben de reductiedoelstellingen ook betrekking op de projecten. Voor Scope 1 & 2 zijn aparte reductiedoelstellingen opgesteld op bedrijfsniveau. Het Plan van Aanpak in het volgende hoofdstuk beschrijft welke maatregelen er getroffen worden om deze reductiedoelstellingen te behalen binnen de organisatie en binnen de projecten. 2.1 Bedrijfsdoelstelling De directie van Arthe heeft de volgende reductiedoelstelling gesteld: 3,5% / 1 ton CO 2 reductie in 2016 ten opzichte van Scope 1 Reductiedoelstelling Scope 1: 2,7% / 0,3 ton CO 2 reductie in 2016 ten opzichte van 2013 (van de scope 1 uitstoot). Dit is 1% van de totale footprint. Deze reductiedoelstelling heeft betrekking op de volgende significante emissiestromen: Verwarming Brandstofverbruik eigen auto Arthe Deze doelstelling wordt m.n. behaald door maatregelen ter vermindering van het brandstofverbruik. De doelstelling heeft op de volgende wijze betrekking op de projecten: De Arthe auto wordt uitsluitend gebruikt ten behoeve van projecten 2.3 Scope 2 Reductiedoelstelling Scope 2: 4,2% / 0,8 ton CO 2 reductie in 2016 ten opzichte van 2013 (van de scope 2 uitstoot). Dit is 2,6% van de totale footprint. Deze reductiedoelstelling heeft betrekking op de volgende emissies: Elektriciteit Vliegkilometers Gedeclareerde kilometers De doelstelling wordt m.n. behaald door maatregelen ter vermindering van het stroomverbruik en ter stimulering van het gebruik van OV. De doelstelling heeft op de volgende wijze betrekking op de projecten: De vliegkilometers worden uitsluitend gemaakt voor projecten Alle gedeclareerde kilometers worden veroorzaakt in projecten Rapport Nr.: ACS14006 R03 Pagina 4 van 9 Gecontroleerd: VVT / BGN

5 3 PLAN VAN AANPAK Dit plan van aanpak beschrijft de maatregelen die de komende 3 jaar getroffen worden om de reductiedoelstellingen te behalen. Hierbij is specifiek aandacht voor de wijze waarop deze maatregelen ingezet worden binnen de projecten. 3.1 Maatregelen voor behalen van reductiedoelstelling Scope 1 Regelmatige controle bandenspanning Cursus Het Nieuwe Rijden Regelmatige controle van de bandenspanning van de Arthe auto levert een besparing van 2 5% van het brandstofverbruik op (bron: tips om je co2 uitstoot te beperken). Daarnaast kan het volgen van de cursus Het Nieuwe Rijden bijdragen aan een vermindering van de CO2 uitstoot. Ervan uitgaande dat dit beide maatregelen bij elkaar een besparing van 5% op het brandstofverbruik opleveren, komt dit (t.o.v. het aandeel van het Arthe Wagenpark in de CO2 Footprint over 2013: 6,3 ton) neer op een vermindering van de CO2 uitstoot met 0,32 ton. Dit komt overeen met een CO2 reductie van 1% op de totale CO2 footprint van 30,2 ton. 3.2 Maatregelen voor behalen van reductiedoelstelling Scope 2 Tl verlichting ombouwen naar LED verlichting Deze maatregel heeft betrekking op elektriciteit; Deze maatregel zal de volgende CO2 reductie opleveren (bron: Excel bestand verlichting TL LED ): Energie TL D TL 5 Verbruik / jaar 6318,9 2792,25 Besparing / jaar 3526,65 KWh 55,81 % Het elektriciteitsverbruik wordt echter berekend middels het percentage vloeroppervlakte van Arthe op de totale energierekening van het pand. Hierdoor zal de CO2 reductie niet één op één terug te zien zijn in de CO2 Footprint. De reductie die hiermee behaald kan worden is als volgt: Het vervangen van alle huidige TL buizen door LED buizen zal een energiebesparing van 56% opleveren. De levensduur van de huidige Tl buizen is ca. 6 jaar (bij 2550 uur vollast per jaar). Ervan uitgaande dat over 3 jaar de helft van de TL buizen vervangen is, is er dan dus 28% bespaard. De huidige TL buizen verbruiken 6319 KWh per jaar. In 3 jaar is hiervan 28%, dus 1769 KWh, bespaard. Dit komt overeen met 0,8 ton CO2. Dit is 2,6% van de totale Footprint van 30,4 ton. Rapport Nr.: ACS14006 R03 Pagina 5 van 9 Gecontroleerd: VVT / BGN

6 3.3 Projecten met gunningsvoordeel Arthe heeft geen projecten met gunningsvoordeel. 3.4 Informatiebehoefte Bovenstaande maatregelen zijn grotendeels onderzocht, er moet alleen nog gekeken worden bij welke organisatie de cursus Het Nieuwe Rijden gevolgd zal gaan worden. 3.5 Monitoring en meting In de stuurcyclus die Arthe heeft ingericht voor haar CO 2 beleid is opgenomen dat elk half jaar de CO 2 uitstoot gemeten wordt en dat de voortgang op de doelstellingen en maatregelen periodiek geanalyseerd en gerapporteerd wordt. Voor meer informatie, zie het Kwaliteitsmanagementplan en de Periodieke Rapportages. 3.6 Afwijkingen, corrigerende en preventieve maatregelen Indien afwijkingen worden geconstateerd tijdens het doorlopen van de stuurcyclus, of indien om andere reden correctie nodig is, zal de energiemanager bijsturing coördineren volgens de stuurcyclus en activiteitenbeschrijving opgenomen in het Kwaliteitsmanagementplan. Rapport Nr.: ACS14006 R03 Pagina 6 van 9 Gecontroleerd: VVT / BGN

7 4 DEELNAME AAN EN IN ITIATIE VAN INITIATIEVEN In het Energie Audit verslag is een overzicht gegeven van de huidige initiatieven binnen de sector op het gebied van energie en CO 2 reductie. Op basis van de informatiebehoefte die voor aankomende periode is vastgesteld binnen het managementoverleg is gekozen om deel te nemen in de volgende initiatieven. 4.1 Lopende deelnames Initiatief 1 Duurzame Leverancier Duurzame Leverancier is een initiatief van Movares, Strukton, Grontmij en Antea group. Deze bedrijven zijn alle actief in dezelfde branche als Arthe. Het initiatief helpt leveranciers bij de opzet van een duurzame bedrijfsvoering en opdrachtgevers bij het vinden van duurzame leveranciers. Arthe heeft zich recentelijk aangesloten bij dit initiatief. Een medewerker van Arthe zal op 25 november deelnemen aan een workshop Groen Beton. 4.2 Nieuwe deelnames Initiatief 2 Duurzaam GWW Duurzaam GWW is een samenwerkingsverband van marktpartijen, overheidsopdrachtgevers en kennisinstituten gericht op het duurzamer maken van de Spoor en Grond, Weg en Waterbouw. Arthe heeft zich recentelijk aangesloten bij dit initiatief, maar er moet nog een afspraak worden gepland met de contactpersoon om de deelname van Arthe te concretiseren. Initiatief 3 U15 U15 is een netwerk van werkgevers die de bereikbaarheid van de regio Midden Nederland willen verbeteren. Arthe heeft zich recentelijk aangesloten bij dit initiatief. Op 11 november 2014 staat een afspraak gepland met de contactpersoon van dit initiatief om de deelname van Arthe te concretiseren. Rapport Nr.: ACS14006 R03 Pagina 7 van 9 Gecontroleerd: VVT / BGN

8 5 VERANTWOORDELIJKHEDEN EN TAAKSTELLINGEN 5.1 Algemene beschrijving verantwoordelijkheden Het bovengenoemde Plan van Aanpak wordt uitgevoerd door de volgende personen binnen Arthe: Organisatie: Directievertegenwoordiger QE Manager Projectleiders 5.2 Maatregelen In onderstaande tabel worden de verantwoordelijken voor de reductiemaatregelen beschreven. Maatregel Verantwoordelijke Tijdsbestek Beschikbare middelen Controle Gebruikers Seat Doorlopend n.v.t. bandenspanning Seat Cursus Het Nieuwe Directie / QE Manager Binnen 3 maanden n.v.t. Rijden Vervangen TL verlichting Directie / QE Manager Doorlopend (vanaf het moment dat de huidige voorraad TL lampen op is) n.v.t. 5.3 Initiatieven In onderstaande tabel worden de verantwoordelijken voor deelname in initiatieven beschreven. Initiatief Verantwoordelijke Tijdsbestek Beschikbare middelen Duurzame Leverancier QE Manager doorlopend 3 uur per maand Duurzaam GWW QE Manager / Projectleiders doorlopend 10 uur per maand (incl. deelname activiteiten) U15 QE Manager doorlopend 3 uur per maand 5.4 Projecten met gunningvoordeel Arthe heeft geen projecten met gunningsvoordeel. Rapport Nr.: ACS14006 R03 Pagina 8 van 9 Gecontroleerd: VVT / BGN

9 BIJLAGE 1 DUURZAAMHEIDSHUISREGELS Duurzaamheidshuisregels 1 Verspil geen energie Zet je monitor, desktop, laptop en andere elektronische apparatuur zoveel mogelijk uit als je het niet gebruikt. Bijvoorbeeld als je een overleg hebt of gaat lunchen. Zet de vaatwasser pas aan als deze zo gevuld mogelijk is. Rij zuinig wanneer je de Arthe auto gebruikt. 2 Verspil geen papier Print niet onnodig e mails en documenten. Print dubbelzijdig en bij voorkeur twee pagina s per zijde. Wees er van bewust wat je print. 3 Doe aan afvalscheiding Gebruik de plastic, papier en glas afvalvoorzieningen die beschikbaar zijn op het kantoor. Lege batterijen, toners en cartridges kunnen worden ingeleverd bij het secretariaat. 4 Promoot het milieumanagementsysteem Laat iedereen weten dat we actief met het milieu en de CO 2 Prestatieladder bezig zijn. Geef aan dat het kantoor van Arthe prima met het openbaar vervoer te bereiken is. 5 Ruim je spullen op Zorg voor een opgeruimde werkplek zowel in de echte als de virtuele wereld. Hoe meer data op de server, des te meer energie deze verbruikt. Rapport Nr.: ACS14006 R03 Pagina 9 van 9 Gecontroleerd: VVT / BGN

Energie Management Actieplan [3.B.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d.18-4-2013, Geactualiseerd d.d.

Energie Management Actieplan [3.B.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d.18-4-2013, Geactualiseerd d.d. Energie Management Actieplan [3.B.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d.18-4-2013, Geactualiseerd d.d. 04-10-2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling

Nadere informatie

Energie Management Actieplan [3.B.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d.22-5-2015, Geactualiseerd d.d.

Energie Management Actieplan [3.B.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d.22-5-2015, Geactualiseerd d.d. Energie Management Actieplan [3.B.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d.22-5-2015, Geactualiseerd d.d. 28-5-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief Energie Audit Verslag 2014/Energie Management Actieplan 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3.

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014 Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014 Energie Audit Verslag 2013/Energie Management Actieplan 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik en

Nadere informatie

Energie Management Programma CO 2 -prestatieladder

Energie Management Programma CO 2 -prestatieladder Energie Management Programma CO 2 -prestatieladder Versiebeheer Opgesteld door: Functie: Versie: Datum: Aernout Kamst Kwaliteitscoördinator 1 31-01-2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Energie Management Programma A&M Recycling

Energie Management Programma A&M Recycling Energie Management Programma A&M Recycling Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 3. Plan van Aanpak 5 3.1 Maatregelen voor behalen

Nadere informatie

ENERGIE MANAGEMENT PROGRAMMA

ENERGIE MANAGEMENT PROGRAMMA ENERGIE MANAGEMENT PROGRAMMA Opdrachtgever : Directie Project : Opgesteld : RBe Gecontroleerd : KVV Vrijgegeven : EW Referentie : Energie Management Programma 01-06-2015 Versie : 2.0 Status : Definitief

Nadere informatie

Energie actieplan. Van Esch Cultuur- en Civieltechniek

Energie actieplan. Van Esch Cultuur- en Civieltechniek Energie actieplan Van Esch Cultuur- en Civieltechniek utorisatie Nummer /versie Datum Opsteller Goedgekeurd directie 01 11-09-2014 Naam: B. Heesters, F. van Doorn Datum: 11 september 2014 Plaats: Berkel

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015. N.C. Zwart Verhuur BV

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015. N.C. Zwart Verhuur BV Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 N.C. Zwart Verhuur BV met de werkmaatschappijen: - Zwart Infracare BV - N.C. Zwart BV - Handelsonderneming De Pijp BV Wervershoof, januari 2015

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Aannemings- en wegenbouwbedrijf Verdam B.V. Auteur(s): Dhr. S. van Dam,

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2014-2016

Energiemanagement actieplan 2014-2016 Energiemanagement actieplan 2014-2016 Auteurs: Frans van de Put, Jacqueline van Gelderen Verharen, Gerda de Raad en Geert Jan Prins Versienummer: 1 Versie datum: 16 september 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan BRUCO ZEGVELD B.V. HEIFRA B.V. Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Bruco Zegveld B.V. Ouwejan & F. de Bruijn

Nadere informatie

Energie actieplan. Prop Beplantingswerken v.o.f.

Energie actieplan. Prop Beplantingswerken v.o.f. Energie actieplan Prop Beplantingswerken v.o.f. Autorisatie Nummer/ versie Datum Opsteller Goedgekeurd directie 01 22-01-2015 Naam: A. Prop, F. van Doorn Naam: A. Prop Datum: 22 januari 2015 Plaats: Hoogerheide

Nadere informatie

Inleiding. 3B2a CO2 PRESTATIELADDER JAN DE NUL NV. Revision 01. Page 1 of 10 ENERGIE MANAGEMENT ACTIE PLAN EXTERN

Inleiding. 3B2a CO2 PRESTATIELADDER JAN DE NUL NV. Revision 01. Page 1 of 10 ENERGIE MANAGEMENT ACTIE PLAN EXTERN Page 1 of 1. Datum 24/09/2013 24/09/2013 Revisie 00 01 Opm. Start Actualisatie Inleiding In dit Energiemanagement Actieplan worden de CO2-reductiemaatregelen en reductiedoelstellingen van Jan De Nul NV

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Opdrachtgever: HKV 3.B.2 Energiemanagement actieplan ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder AL0011 oktober 2014 Opdrachtgever: HKV 3.B.2 Energiemanagement actieplan ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Zwatra B.V. Auteur(s): R. Egas, directie & CO2-functionaris, Zwatra B.V.

Nadere informatie

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder ZWOLLE, SEPTEMBER 2013, VERSIE 1.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Aannemingsbedrijf H. de Boer Muiderberg B.V. Auteur(s): J. de Beer, CO2-functionaris,

Nadere informatie

~~Ç KrceFi; 1.B.1. Energiemanagementprogramma Kreeft 2013. Auteur Ve rsien u mm er: Versie datum: Jan ten Cate en Gerda de Raad 3 19 september 2013

~~Ç KrceFi; 1.B.1. Energiemanagementprogramma Kreeft 2013. Auteur Ve rsien u mm er: Versie datum: Jan ten Cate en Gerda de Raad 3 19 september 2013 ~~Ç KrceFi; 1.B.1. Energiemanagementprogramma Kreeft 2013 er T e - 4 bf/ S-.; WE 1 Auteur Ve rsien u mm er: Versie datum: Jan ten Cate en Gerda de Raad 3 19 september 2013 Inhoudsopgave : - 1.. ~1 ~..

Nadere informatie

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): F. Reijm () A.T. Zweers (A.T.

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Auteur(s): De heer F.G. de Bruijn De heer G. Verwoerd De heer D. Slothouber 17 december 2013 (revisie 1.0) Definitief

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 PUK Benelux. B.V. Auteur(s): Dhr. H. Heeffer, Managing director algemeen

Nadere informatie

S.A.M. Schagen BV. 3.B.2_2 Energie meetplan 2013-2016. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2

S.A.M. Schagen BV. 3.B.2_2 Energie meetplan 2013-2016. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 S.A.M. Schagen BV 3.B.2_2 Energie meetplan 2013-2016 Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging A 5 Scope 1

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Amsterdam 1 juli 2015 Rene Rutte Jeroen de Ruiter Akkoord namens directie Datum: Handtekening: 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Onderdelen

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Firma W. Zwaan en Zonen Auteur(s): Gerard Zwaan, directie & CO2-functionaris

Nadere informatie

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan 2015 CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan Goedgekeurd door: H. van Wijk Auteurs: Y. van der Vlies & L. van Wijk Bedrijf: H. van Wijk transport- en Handtekening: aannemersbedrijf & H. van Wijk

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Keiser Verkeerstechniek B.V. Auteur(s): M. Keiser, directeur, Keiser

Nadere informatie

Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder

Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder CULEMBORG, APRIL 2015, VERSIE 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Rijssen, Juli 2013 Auteur: L.J. Hoff Geaccodeerd door: M. Nijkamp Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding Pagina 3 2. Beleid CO₂ reductie Pagina 4 3. Borging CO₂ prestatieladder

Nadere informatie

Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder

Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder ZWOLLE, MEI 2014, VERSIE 0.1 CK BEDRIJFSADVISERING ROBERT LOUIS, ACCREDITED ASSOCIATE OF THE IIB Inhoudsopgave

Nadere informatie