Toetsingskader voor gastouderopvang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toetsingskader voor gastouderopvang"

Transcriptie

1 Bijlage 3. Beleidsregels werkwijze toezichthouder kinderopvang (artikel 3, tweede lid) Toetsingskader voor gastouderopvang Toetsingskader voor gastouderopvang Werkwijze van het toezicht op gastouderopvang Toetsingskader gastouderopvang 1

2 Inleiding Het toetsingskader gastouderopvang bevat de domeinindeling, de voorwaarden en de beslisregels. Het kader betreft een inhoudelijke uitwerking van de kwaliteitsaspecten, ingedeeld naar domeinen en voorwaarden. Vastgelegd is naar welke kwaliteitsaspecten de toezichthouder kijkt en hoe hij tot een oordeel komt. De verschillende vormen van onderzoek (onderzoek na melding, periodiek onderzoek, incidenteel onderzoek en nader onderzoek) vinden plaats op basis van dit kader. Aan de hand van dit toetsingskader komt de toezichthouder tot een oordeel over de mate waarin aan de basiskwaliteitseisen van gastouderopvang wordt voldaan. De kwaliteitsaspecten die de toezichthouder beoordeelt voor gastouderopvang zijn ingedeeld naar de volgende domeinen: 1. ouders; 2. personeel; 3. veiligheid en gezondheid; 4. pedagogisch beleid en praktijk; 5. klachten. Elk domein kent verschillende voorwaarden; criteria waarop wordt getoetst of wordt voldaan aan de kwaliteitsvoorschriften uit de Wet kinderopvang, de Beleidsregels kwaliteit kinderopvang of de Wet klachtrecht cliënten zorgsector. Het toetsingskader gastouderopvang is op zowel de reguliere gastouderopvang van toepassing als ook op innovatieve gastouderopvang in de zin van het Tijdelijk besluit innovatieve kinderopvang. Bij reguliere gastouderopvang mogen maximaal 4 kinderen (exclusief eigen kinderen), in de woning van de gastouder of de vraagouder, opgevangen worden. Bij innovatieve gastouderopvang mogen maximaal 6 kinderen (exclusief eigen kinderen) opgevangen worden en de opvang mag plaatsvinden in elke ruimte op het woonadres van de gastouder of de vraagouder. Bij elk kwaliteitsaspect is een beslisregel opgenomen waaruit duidelijk wordt aan welke voorwaarden moet worden voldaan om te komen tot een positief oordeel. Het oordeel van de toezichthouder op een kwaliteitsaspect komt via deze beslisregel tot stand. De kwalificaties voor kwaliteitsaspecten luiden: voldoende, onvoldoende, slecht. Het toetsingskader gastouderopvang is opgesteld door GGD Nederland, in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Dit toetsingkader (versie 2.0) is gewijzigd in januari 2006 Wijzigingen komen voort uit: wetswijziging Wet klachtrecht. wegnemen onduidelijkheden en verhogen uniformiteit. Toetsingskader gastouderopvang 2

3 Domeinindeling, voorwaarden en beslisregels 1. Ouders 1.1 Reglement oudercommissie 1 Wet kinderopvang (artikel 59) Voorwaarden 1 Het reglement omvat regels omtrent het aantal leden. 2 Het reglement omvat regels omtrent de wijze van kiezen van de leden. 3 Het reglement omvat regels omtrent de zittingsduur van de leden. 4 Het reglement omvat geen regels omtrent werkwijze van de oudercommissie. 5 Een wijziging van het reglement behoeft instemming van de oudercommissie. Voldoende De houder heeft een reglement vastgesteld dat voldoet aan de voorwaarden. (Er wordt aan alle vijf voorwaarden voldaan.) Onvoldoende De houder heeft een reglement vastgesteld dat onvoldoende voldoet aan de voorwaarden. (Aan drie of vier voorwaarden wordt voldaan.) Slecht De houder heeft geen reglement vastgesteld of het reglement voldoet slecht aan de voorwaarden. (Aan twee of minder voorwaarden wordt voldaan.) 1.2 Voorwaarden oudercommissie 1 Wet kinderopvang (artikel 58) Voorwaarden De samenstelling van de oudercommissie 1 De houder is geen lid. 2 Het personeel is geen lid. 3 De leden worden gekozen uit en door de ouders. Werkwijze 4 De houder stelt de oudercommissie in de gelegenheid haar eigen werkwijze te bepalen. Voldoende Onvoldoende Slecht De houder heeft een oudercommissie ingesteld en de voorwaarden voor de oudercommissie vervuld. (Er wordt aan alle vier voorwaarden voldaan.) De houder heeft een oudercommissie ingesteld, maar de voorwaarden voor de oudercommissie onvoldoende vervuld. (Aan twee of drie voorwaarden wordt voldaan.) De houder heeft geen oudercommissie ingesteld of de voorwaarden voor de oudercommissie slecht vervuld. (Aan één of géén van de voorwaarden wordt voldaan.) 1 Conform art. 59 van de Wet kinderopvang geldt de verplichting voor het vaststellen van een reglement binnen zes maanden na melding. Het instellen van de oudercommissie op basis van dit reglement en het toepassen van het adviesrecht is eveneens aan deze termijn van zes maanden na melding gekoppeld. Toetsingskader gastouderopvang 3

4 1.3 Adviesrecht oudercommissie 1 Wet kinderopvang (artikel 60) Voorwaarden 1 De houder stelt de oudercommissie in staat haar adviesrecht te gebruiken over elk voorgenomen besluit met betrekking tot de genoemde onderwerpen. 2 2 De houder verstrekt de oudercommissie tijdig en desgevraagd schriftelijk alle informatie die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft. 3 Van een gevraagd advies van de oudercommissie wijkt de houder alleen af indien hij schriftelijk en gemotiveerd aangeeft dat het belang van de kinderopvang zich tegen het advies verzet. 4 De houder stelt de oudercommissie in staat ook ongevraagd te adviseren over de genoemde onderwerpen. 2 Voldoende De houder past het adviesrecht voldoende toe. (Er wordt aan alle vier voorwaarden voldaan.) Onvoldoende De houder past het adviesrecht onvoldoende toe. (Aan twee of drie voorwaarden wordt voldaan.) Slecht De houder past het adviesrecht slecht toe. (Aan één of géén van de voorwaarden wordt voldaan.) 2 Het gaat hier om de volgende onderwerpen: het bieden van verantwoorde kinderopvang; het pedagogisch beleid; voedingsaangelegenheden van algemene aard; het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid, gezondheid; het beleid met betrekking tot spel- en ontwikkelingsactiviteiten ten behoeve van de kinderen; de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten en het aanwijzen van personen die belast worden met de behandeling van klachten; wijziging van de prijs van kinderopvang. Toetsingskader gastouderopvang 4

5 1.4 Informatie voor ouders Wet kinderopvang (artikelen 56 en 63, vierde lid) Beleidsregels 3 kwaliteit kinderopvang (artikel 11, 12 vierde lid) Voorwaarden Inhoud van de informatie voor ouders 1 De houder informeert de ouders over het te voeren beleid. 4 2 De houder legt een afschrift van het inspectierapport op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. 3 De houder draagt zorg dat de risico-inventarisatie inzichtelijk is voor de ouders, wier kinderen worden opgevangen in de betreffende woning. Relatie tussen de informatie voor ouders en de praktijk 4 De informatie is gedetailleerd genoeg om ouders een correct beeld van de praktijk te geven. 5 De praktijk sluit aan bij de aan de ouders verstrekte informatie. Voldoende De houder informeert ouders voldoende. (Er wordt aan alle vijf voorwaarden voldaan.) Onvoldoende De houder informeert ouders onvoldoende. (Aan drie of vier voorwaarden wordt voldaan.) Slecht De houder informeert ouders slecht. (Aan twee of minder van de voorwaarden wordt voldaan.) 3 Normen ontleend aan de beleidsregel gelden als richtlijn. De houder mag daar eventueel van afwijken, mits hij daarvoor een goede reden heeft en ten minste een gelijkwaardig alternatief biedt voor hetgeen de betreffende norm in de beleidsregel beoogt. Is dat het geval dan is de beleidsregel op dat onderdeel niet van toepassing. 4 Het gaat hier om: het bieden van verantwoorde kinderopvang; het pedagogisch beleid; de hoeveelheid kinderen (inclusief eigen kinderen) in welke leeftijd die per gastouder maximaal worden opgevangen; de wijze van tot stand brengen en begeleiden van gastouderopvang; vooraf informatie over het beleid ten aanzien van veiligheid en gezondheid; het te voeren beleid inzake veiligheid en gezondheid; de innovatieve status van de kinderopvang; omgang met de afwijkende regelgeving indien innovatief. Toetsingskader gastouderopvang 5

6 2. Personeel 2.1 Regels voor de verklaring omtrent het gedrag Wet kinderopvang (artikelen 56, derde lid en 90, derde lid) Beleidsregels kwaliteit kinderopvang (artikel 15) Voorwaarden 1 Personen werkzaam bij het gastouderbureau zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag. 5 2 Gastouders zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag. 3 Volwassen huisgenoten die conform afspraak tussen het gastouderbureau en de gastouder worden ingezet bij de opvang, zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag. 4 De verklaring omtrent het gedrag is bij overleggen voor aanvang van de werkzaamheden niet ouder dan twee maanden. Voldoende De regels voor de verklaring omtrent het gedrag worden uitgevoerd. (Er wordt aan alle vier voorwaarden voldaan.) Onvoldoende De regels voor de verklaring omtrent het gedrag worden onvoldoende uitgevoerd. (Aan twee of drie voorwaarden wordt voldaan.) Slecht De regels voor de verklaring omtrent het gedrag worden niet uitgevoerd. (Aan één of géén van de voorwaarden wordt voldaan.) 2.2 Passende beroepskwalificatie Beleidsregels kwaliteit kinderopvang (artikelen 9, eerste lid en 14) Voldoende Slecht Alle personen werkzaam bij het gastouderbureau die belast zijn met de totstandbrenging en de begeleiding van gastouderopvang beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie zoals in de CAOkinderopvang is opgenomen. 6 Niet alle personen die belast zijn met de totstandbrenging en de begeleiding van gastouderopvang beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie zoals in de CAO-kinderopvang is opgenomen. 5 Deze verplichting geldt voor de houder, bestuurder, hoofd gastouderbureau en bemiddelingsmedewerker met een arbeidsovereenkomst. De verplichting tot overleggen van een verklaring omtrent het gedrag geldt ook voor uitzendkrachten werkzaam als bemiddelingsmedewerker op een gastouderbureau. Conform art. 10, lid 3, dienen zij alleen de eerste keer dat de werkzaamheden op een gastouderbureau aanvangen een verklaring omtrent het gedrag te overleggen. 6 Het gaat hier om de CAO-kinderopvang die voor dit gastouderbureau geldend is. Toetsingskader gastouderopvang 6

7 3. Veiligheid en gezondheid 3.1 Risico-inventarisatie veiligheid Wet kinderopvang (artikelen 49 en 56) Beleidsregels kwaliteit kinderopvang (artikel 12, tweede, derde, vierde, vijfde en zesde lid) Voorwaarden Beleid veiligheid 1 De risico-inventarisaties beschrijven de veiligheidsrisico s die de opvang van kinderen in alle voor kinderen toegankelijke ruimtes in de woning waar gastouderopvang plaatsvindt met zich meebrengt. 7 2 De risico-inventarisaties beschrijven risico s op de thema s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, valongevallen, verstikking, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden. 3 Per woning waar gastouderopvang plaatsvindt is er een plan van aanpak waarin wordt geadviseerd welke maatregelen op welk moment worden genomen in verband met de risico s. 4 Per woning waar gastouderopvang plaatsvindt, is er een registratie van ongevallen, waarbij per ongeval de aard en plaats van het ongeval, de leeftijd van het kind, de datum van het ongeval en een overzicht van te treffen maatregelen worden vermeld. Uitvoering beleid veiligheid 5 De houder brengt iedere gastouder of vraagouder in wiens woning de opvang plaatsvindt, op de hoogte van de uitkomsten van de risico-inventarisatie en het daaruit voortvloeiende plan van aanpak. 6 Alle risico-inventarisaties zijn maximaal een jaar oud en betreffen de actuele situaties. 7 Risico s worden gereduceerd doordat de houder adviseert over het nemen van preventieve maatregelen. Voldoende Onvoldoende Slecht 8 De plannen van aanpak worden uitgevoerd. 9 De houder draagt er zorg voor dat alle gastouders weten hoe te handelen in noodsituaties. De houder waarborgt de veiligheid van de kinderen zoveel mogelijk. (Er wordt aan alle negen voorwaarden voldaan.) De houder waarborgt de veiligheid van de kinderen onvoldoende, of voor minimaal de helft van alle woningen waar gastouderopvang plaatsvindt, maar niet voor alle woningen waar gastouderopvang plaatsvindt, is een risicoinventarisatie veiligheid aanwezig. (Aan vijf tot en met acht voorwaarden wordt voldaan.) De houder waarborgt de veiligheid van de kinderen slecht of er is een risico-inventarisatie veiligheid aanwezig voor minder dan de helft van de woningen waar gastouderopvang plaatsvindt. (Aan vier of minder voorwaarden wordt voldaan.) 7 Bij reguliere gastouderopvang worden kinderen in de woning van de gastouder of de vraagouder opgevangen. Bij innovatieve gastouderopvang mogen kinderen opgevangen worden in ruimtes op het woonadres, niet alleen de woning, van de gastouder of de vraagouder. In het toetsingskader wordt verder van woning gesproken. Toetsingskader gastouderopvang 7

8 3.2 Risico-inventarisatie gezondheid Wet kinderopvang (artikelen 51) Beleidsregels kwaliteit kinderopvang (artikel 8) Voorwaarden Beleid gezondheid 1 De risico-inventarisaties beschrijven de gezondheidsrisico s die de opvang van kinderen in alle voor kinderen toegankelijke ruimtes in een woning waar gastouderopvang plaatsvindt met zich meebrengt, waaronder de gezondheidsrisico s m.b.t. producten en situaties. 7 2 De risico-inventarisaties beschrijven risico s op de thema s: ziektekiemen, binnenmilieu, buitenmilieu en medisch handelen. 3 Per woning waar gastouderopvang plaatsvindt, is er een plan van aanpak waarin wordt geadviseerd welke maatregelen op welk moment worden genomen in verband met de risico s. Uitvoering beleid gezondheid 4 De houder brengt iedere gastouder of vraagouder in wiens woning de opvang plaatsvindt, op de hoogte van de uitkomsten van de risico-inventarisatie en het daaruit voortvloeiende plan van aanpak. 5 Alle risico-inventarisaties zijn maximaal een jaar oud en betreffen de actuele situatie. 6 Risico s worden gereduceerd doordat de houder adviseert over het nemen van preventieve maatregelen. Voldoende Onvoldoende Slecht 7 De plannen van aanpak worden uitgevoerd. 8 De houder draagt er zorg voor dat alle gastouders weten hoe te handelen in noodsituaties. De houder waarborgt de gezondheid van de kinderen zoveel mogelijk. (Er wordt aan alle acht voorwaarden voldaan.) De houder waarborgt de gezondheid van de kinderen onvoldoende, of voor minimaal de helft van alle woningen waar gastouderopvang plaatsvindt, maar niet voor alle woningen waar gastouderopvang plaatsvindt, is een risicoinventarisatie gezondheid aanwezig. (Aan vier tot en met zeven voorwaarden wordt voldaan.) De houder waarborgt de gezondheid van de kinderen slecht of er is een risico-inventarisatie gezondheid aanwezig voor minder dan de helft van de woningen waar gastouderopvang plaatsvindt. (Aan drie of minder voorwaarden wordt voldaan.) Toetsingskader gastouderopvang 8

9 4. Pedagogisch beleid en kwaliteit 4.1 Pedagogisch beleidsplan 8 Beleidsregels kwaliteit kinderopvang (artikel 11) Voorwaarden Pedagogisch beleidsplan 1 Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de vier competenties uit de Wet kinderopvang: emotionele veiligheid, sociale competentie, persoonlijke competentie en overdracht van normen en waarden. 2 Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de leeftijdsopbouw en aantallen van de kinderen die door een gastouder worden opgevangen. 3 Het pedagogisch plan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de eisen die aan gastouderschap worden gesteld. Uitvoering beleid 4 Alle gastouders worden geïnformeerd over de inhoud van het pedagogisch beleidsplan waardoor zij ernaar kunnen handelen. 5 Het gastouderbureau stelt zich minimaal jaarlijks op de hoogte of het handelen van de gastouders conform het pedagogisch beleidsplan geschiedt. Voldoende Er is een pedagogisch beleidsplan en dit wordt uitgevoerd. (Er wordt aan alle vijf voorwaarden voldaan.) Onvoldoende Er is een pedagogisch beleidsplan, maar niet compleet of het wordt niet uitgevoerd. (Aan drie of vier voorwaarden wordt voldaan.) Slecht Er is geen pedagogisch beleidsplan of het plan is zeer incompleet of het wordt niet uitgevoerd. (Aan twee of minder voorwaarden wordt voldaan.) 8 Conform art. 2, lid 5 van de Beleidsregels kwaliteit kinderopvang wordt het beleidsplan voor de eerste maal binnen zes maanden na melding door de houder vastgesteld. Toetsingskader gastouderopvang 9

10 4.2 Pedagogisch beleidsplan voor innovatieve gastouderopvang Beleidsregels kwaliteit kinderopvang (artikel 11, lid 3) Voldoende Onvoldoende Slecht Niet van toepassing Het pedagogisch beleidsplan beschrijft de wijze waarop de ondersteuning van een gastouder bij de gelijktijdige opvang van meer dan vier opvangkinderen door een andere volwassene in geval van calamiteiten is geregeld. Het pedagogisch beleidsplan beschrijft onvoldoende de wijze waarop de ondersteuning van een gastouder bij de gelijktijdige opvang van meer dan vier opvangkinderen door een andere volwassene in geval van calamiteiten is geregeld. Het pedagogisch beleidsplan beschrijft niet of slecht de wijze waarop de ondersteuning van een gastouder bij de gelijktijdige opvang van meer dan vier opvangkinderen door een andere volwassene in geval van calamiteiten is geregeld. Indien geen innovatieve gastouderopvang is dit item niet van toepassing. 4.3 Criteria voor de kwaliteit 9 Beleidsregels kwaliteit kinderopvang (artikelen 11, tweede en zesde lid, en 13) Voorwaarden 1 Het gastouderbureau formuleert criteria voor de kwaliteit van gastouders. 2 Iedere woning waar gastouderopvang plaatsvindt, beschikt over voldoende speel- en slaapruimte voor de kinderen en over voldoende buitenspeelmogelijkheden, afgestemd op het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen. 3 Het gastouderbureau toetst jaarlijks de gastouders op de criteria voor de kwaliteit. 4 Het gastouderbureau bezoekt gastouders minimaal één keer per jaar. Voldoende Het gastouderbureau voldoet aan de criteria voor de kwaliteit. (Er wordt aan alle vier voorwaarden voldaan.) Onvoldoende Het gastouderbureau voldoet onvoldoende aan de criteria voor de kwaliteit. (Aan twee of drie voorwaarden wordt voldaan.) Slecht Het gastouderbureau voldoet slecht aan de criteria voor de kwaliteit. (Aan één of géén van de voorwaarden wordt voldaan.) 9 Het gaat hier om kwaliteitscriteria voor gastouder en de woning waar de opvang plaatsvindt. Toetsingskader gastouderopvang 10

11 5. Klachten (Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 5.1 Wet klachtrecht cliënten zorgsector Wet klachtrecht cliënten zorgsector (artikel 2) Voorwaarden 1 De regeling voor de behandeling van klachten voorziet erin dat er onder andere wordt voldaan aan de beschreven eisen De houder brengt de regeling op passende wijze onder de aandacht van ouders. 3 Een houder ziet erop toe dat de klachtencommissie werkt met een reglement. 4 De houder hanteert de termijn waarbinnen schriftelijk wordt gereageerd naar aanleiding van een oordeel van de klachtencommissie De houder leeft geheimhoudingsplicht na. 6 De houder draagt er zorg voor dat over elk kalenderjaar een openbaar verslag wordt opgesteld, waarin een minimaal aantal zaken wordt aangegeven De houder zendt het verslag voor 1 juni van het daaropvolgende kalenderjaar aan de inspecteur (lees: GGD-inspecteur kinderopvang). Voldoende De houder heeft een regeling die voldoet aan de voorwaarden. (Er wordt aan alle zeven voorwaarden voldaan.) Onvoldoende De houder heeft een regeling die onvoldoende voldoet aan de voorwaarden. (Aan vier tot en met zes voorwaarden wordt voldaan.) Slecht De houder heeft geen regeling en/of voldoet slecht aan de voorwaarden. (Aan drie of minder voorwaarden wordt voldaan.) 10 Door of namens een cliënt kan bij de klachtencommissie een klacht tegen een zorgaanbieder worden ingediend over een gedraging van hem of van voor hem werkzame personen jegens de cliënt. Klachten van cliënten worden behandeld door een klachtencommissie (min. 3 leden, voorzitter klachtencommissie niet in dienst bij de organisatie, persoon waarover geklaagd wordt, mag niet in de commissie zitten). Binnen een afgesproken termijn moeten klager, degene over wie geklaagd is en houder schriftelijk en met redenen omkleed in kennis worden gesteld van het oordeel (gegrondheid en evt. aanbevelingen). Als termijn wordt overschreden worden betrokkenen ingelicht (met reden). Klager en degene over wie geklaagd is worden in de gelegenheid gesteld om gehoord te worden (schriftelijk of mondeling). Klager en beklaagde mogen zich laten bijstaan. 11 De houder deelt de klager en de klachtencommissie, binnen een maand na ontvangst van het oordeel van de klachtencommissie schriftelijk mede of hij naar aanleiding van dat oordeel maatregelen zal nemen en zo ja, welke. Als de termijn wordt overschreden, worden betrokkenen ingelicht (met reden) en wordt er een nieuwe termijn afgesproken. 12 Het openbaar verslag bevat de volgende onderdelen: beknopte beschrijving van de regeling, de wijze waarop de houder de regeling onder de aandacht heeft gebracht, de samenstelling van de klachtencommissie, in welke mate de klachtencommissie haar werkzaamheden heeft kunnen verrichten, het aantal en de aard van de door de klachtencommissie behandelde klachten, de strekking van de oordelen en de aanbevelingen en de aard van de maatregelen. Toetsingskader gastouderopvang 11

Toetsingskader voor gastouderopvang

Toetsingskader voor gastouderopvang Bijlage 3. Beleidsregels werkwijze toezichthouder (artikel 3, tweede lid) Toetsingskader voor gastouderopvang Werkwijze van het toezicht op gastouderopvang 1 Inleiding Het toetsingskader gastouderopvang

Nadere informatie

Bijlage 3 afwegingsmodel handhaving gastouderbureau.xlsx. 1. Gastouderbureau in de zin van Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Bijlage 3 afwegingsmodel handhaving gastouderbureau.xlsx. 1. Gastouderbureau in de zin van Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 1. Gastouderbureau in de zin van Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 1.0 Gastouderbureau en handhaving Wet kinderopvang (Verzamelwet, wordt in de loop van 2011 vastgesteld), wordt later

Nadere informatie

Toetsingskader voor buitenschoolse opvang

Toetsingskader voor buitenschoolse opvang Bijlage 2. Beleidsregels werkwijze toezichthouder kinderopvang (artikel 3, tweede lid) Toetsingskader voor buitenschoolse opvang Toetsingskader voor buitenschoolse opvang Werkwijze van het toezicht op

Nadere informatie

Toetsingskader voor gastouderopvang

Toetsingskader voor gastouderopvang Bijlage 3. Beleidsregels werkwijze toezichthouder kinderopvang (artikel 3, tweede lid) Toetsingskader voor gastouderopvang Toetsingskader voor gastouderopvang Toetsingskader gastouderopvang 1 Inleiding

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Roos Te: Berlicum d.d. 31 maart 2008

Inspectierapport Gastouderbureau Roos Te: Berlicum d.d. 31 maart 2008 Inspectierapport Te: Berlicum GGD Hart voor Brabant Toezichthouder: K. de Smalen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 5 Algemene gegevens... 7 Inspectie uitgevoerd bij gastouderbureau...7 1.

Nadere informatie

Toetsingskader Deel A Gastouderbureau

Toetsingskader Deel A Gastouderbureau Toetsingskader Deel A Gastouderbureau Toetsingskader deel A gastouderbureau 1 Inleiding Het toetsingskader gastouderbureau bevat de domeinindeling en de voorwaarden. Het kader betreft een inhoudelijke

Nadere informatie

Inspectierapport Naam (GOB) straat postcode plaats Registratienummer

Inspectierapport Naam (GOB) straat postcode plaats Registratienummer Toezichthouder: In opdracht van gemeente: Datum inspectie: Type onderzoek : Status: Inspectierapport Naam (GOB) straat postcode plaats Registratienummer Inhoudsopgave Het onderzoek... 3 Observaties en

Nadere informatie

Inspectierapport Naam (GOB) straat postcode plaats Registratienummer

Inspectierapport Naam (GOB) straat postcode plaats Registratienummer Toezichthouder: In opdracht van gemeente: Datum inspectie: Type onderzoek : Status: Inspectierapport Naam (GOB) straat postcode plaats Registratienummer Inhoudsopgave Het onderzoek... 3 Observaties en

Nadere informatie

Toetsingskader voor dagopvang

Toetsingskader voor dagopvang Bijlage 1. (artikel 3, tweede lid, van de Beleidsregels werkwijze toezichthouder ) Toetsingskader voor dagopvang Werkwijze van het toezicht op dagopvang 1 Inleiding Het toetsingskader dagopvang bevat de

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Camminghaburen Leeuwarden

Inspectierapport Gastouderbureau Camminghaburen Leeuwarden Inspectierapport Gastouderbureau Camminghaburen Leeuwarden Toezichthouder: T. Jansen, GGD Fryslân Datum inspectiebezoek: 02 januari 2008 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Algemene gegevens... 4 Inspectie uitgevoerd

Nadere informatie

Bijlage 5 afwegingsmodel handhaving peuterspeelzalen.xlsx. 1 Peuterspeelzaalwerk in de zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Bijlage 5 afwegingsmodel handhaving peuterspeelzalen.xlsx. 1 Peuterspeelzaalwerk in de zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 1 Peuterspeelzaalwerk in de zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 1.1 Peuterspeelzaalwerk in de zin van de wet Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (artikel 2.1)

Nadere informatie

Bijlage 1 afwegingsmodel handhaving dagopvang.xlsx. 0. Kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Bijlage 1 afwegingsmodel handhaving dagopvang.xlsx. 0. Kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 0. Kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 0.1 Kinderopvang in de zin van de wet Wet kinderopvang (artikel 1.1 eerste lid) Beleidsregels werkwijze toezichthouder

Nadere informatie

0. Kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

0. Kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 4.1 Afwegingsmodel handhaving dagopvang De kwaliteitsaspecten voor dagopvang, zijn ingedeeld naar de volgende domeinen: 0. Kinderopvang in de zin van de wet 1. Ouders 2. Personeel 3. Veiligheid en gezondheid

Nadere informatie

Inspectierapport Het Tuinhuis (GOB) Azalealaan 107 2771ZV BOSKOOP Registratienummer 174278780

Inspectierapport Het Tuinhuis (GOB) Azalealaan 107 2771ZV BOSKOOP Registratienummer 174278780 Inspectierapport Het Tuinhuis (GOB) Azalealaan 107 2771ZV BOSKOOP Registratienummer 174278780 Toezichthouder: GGD Hollands Midden In opdracht van gemeente: ALPHEN AAN DEN RIJN Datum inspectie: 18-02-2014

Nadere informatie

Inspectie Rapport Gastouderbureau Calimero

Inspectie Rapport Gastouderbureau Calimero Inspectie Rapport Gastouderbureau Calimero Toezichthouder: Mirm Schouten, GGD Hollands Noorden Datum inspectiebezoek: 27 februari 2008 Inspectierapport Gastouderbureau Calimero 1 Inhoudsopgave Inleiding...3

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Leidsche Rijn (GOB) Noorwegenstraat CT ALPHEN AAN DEN RIJN Registratienummer:

Inspectierapport Gastouderbureau Leidsche Rijn (GOB) Noorwegenstraat CT ALPHEN AAN DEN RIJN Registratienummer: Inspectierapport Gastouderbureau Leidsche Rijn (GOB) Noorwegenstraat 32 2408CT ALPHEN AAN DEN RIJN Registratienummer: 102993531 Toezichthouder: GGD Hollands Midden In opdracht van gemeente: ALPHEN AAN

Nadere informatie

Inspectierapport Alles Kids Vlaardingen (GOB) Westhavenplaats 4a 3131BT VLAARDINGEN Registratienummer 106278769

Inspectierapport Alles Kids Vlaardingen (GOB) Westhavenplaats 4a 3131BT VLAARDINGEN Registratienummer 106278769 Inspectierapport Alles Kids Vlaardingen (GOB) Westhavenplaats 4a 3131BT VLAARDINGEN Registratienummer 106278769 Toezichthouder: GGD Rotterdam-Rijnmond In opdracht van gemeente: Vlaardingen Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Heuvelrug (GOB) Vredeoordlaan 10 3956RN LEERSUM Registratienummer 213792849

Inspectierapport Gastouderbureau Heuvelrug (GOB) Vredeoordlaan 10 3956RN LEERSUM Registratienummer 213792849 Inspectierapport Gastouderbureau Heuvelrug (GOB) Vredeoordlaan 10 3956RN LEERSUM Registratienummer 213792849 Toezichthouder: GGD regio Utrecht In opdracht van gemeente: UTRECHTSE HEUVELRUG Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport NannyThuis (GOB) Alk 45 2201XL NOORDWIJK ZH Registratienummer 131248224

Inspectierapport NannyThuis (GOB) Alk 45 2201XL NOORDWIJK ZH Registratienummer 131248224 Inspectierapport NannyThuis (GOB) Alk 45 2201XL NOORDWIJK ZH Registratienummer 131248224 Toezichthouder: GGD Hollands Midden In opdracht van gemeente: Noordwijk Datum inspectie: 29-01-2015 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Nannywereld (GOB) Koninginnegracht 10 2514 AA 'S-GRAVENHAGE Registratienummer: 887594888

Inspectierapport Nannywereld (GOB) Koninginnegracht 10 2514 AA 'S-GRAVENHAGE Registratienummer: 887594888 Inspectierapport Nannywereld (GOB) Koninginnegracht 10 2514 AA 'S-GRAVENHAGE Registratienummer: 887594888 Toezichthouder: GGD Den Haag, Dienst OCW In opdracht van gemeente: S GRAVENHAGE Datum inspectiebezoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Grote Zus (GOB) Krelagestraat JC Lisse Registratienummer

Inspectierapport Grote Zus (GOB) Krelagestraat JC Lisse Registratienummer Inspectierapport Grote Zus (GOB) Krelagestraat 70 2163JC Lisse Registratienummer 102281385 Toezichthouder: GGD Hollands Midden In opdracht van gemeente: Lisse Datum inspectie: 12-10-2015 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Bobo Bourgondieweg 142 1611 WN BOVENKARSPEL

Inspectierapport Gastouderbureau Bobo Bourgondieweg 142 1611 WN BOVENKARSPEL Inspectierapport Gastouderbureau Bobo Bourgondieweg 142 1611 WN BOVENKARSPEL Toezichthouder: GGD Hollands Noorden In opdracht van gemeente: STEDE BROEC Datum inspectie: 20 januari 2014 Type onderzoek:

Nadere informatie

Afwegingsmodel handhaving dagopvang

Afwegingsmodel handhaving dagopvang Hoofdstuk 1 Afwegingsmodel handhaving dagopvang De kwaliteitsaspecten voor dagopvang, zijn ingedeeld naar de volgende domeinen: 0. Kinderopvang in de zin van de wet 1. Ouders 2. Personeel 3. Veiligheid

Nadere informatie

GASTOUDERBUREAU. Bijlage 5: Afwegingsoverzicht gastouderbureau. Gastouderbureau in de zin van de Wet kinderopvang

GASTOUDERBUREAU. Bijlage 5: Afwegingsoverzicht gastouderbureau. Gastouderbureau in de zin van de Wet kinderopvang Bijlage 5: Afwegingsoverzicht gastouderbureau GASTOUDERBUREAU Gastouderbureau in de zin van de Wet kinderopvang Termijn Prio Herstel Bestraffend Gastouderbureau en naleving wet- en regelgeving Er loopt

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Wijk (GOB) IJsselsteen GE WIJK BIJ DUURSTEDE Registratienummer:

Inspectierapport Gastouderbureau Wijk (GOB) IJsselsteen GE WIJK BIJ DUURSTEDE Registratienummer: Inspectierapport Gastouderbureau Wijk (GOB) IJsselsteen 106 3961GE WIJK BIJ DUURSTEDE Registratienummer: 217716544 Toezichthouder: GGD regio Utrecht In opdracht van gemeente: WIJK BIJ DUURSTEDE Datum inspectiebezoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderland Midden Nederland (GOB) Bouhuysweg 3 4101KP CULEMBORG Registratienummer 268788005

Inspectierapport Gastouderland Midden Nederland (GOB) Bouhuysweg 3 4101KP CULEMBORG Registratienummer 268788005 Inspectierapport Gastouderland Midden Nederland (GOB) Bouhuysweg 3 4101KP CULEMBORG Registratienummer 268788005 Toezichthouder: GGD Gelderland-Zuid, vestiging Tiel In opdracht van gemeente: CULEMBORG Datum

Nadere informatie

Inspectierapport NannyThuis (GOB) Alk XL NOORDWIJK ZH Registratienummer

Inspectierapport NannyThuis (GOB) Alk XL NOORDWIJK ZH Registratienummer Inspectierapport NannyThuis (GOB) Alk 45 2201XL NOORDWIJK ZH Registratienummer 131248224 Toezichthouder: GGD Hollands Midden In opdracht van gemeente: Noordwijk Datum inspectie: 08-11-2016 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau van Twente (GOB) Spoorstraat 32 7572CZ OLDENZAAL Registratienummer 145784162

Inspectierapport Gastouderbureau van Twente (GOB) Spoorstraat 32 7572CZ OLDENZAAL Registratienummer 145784162 Inspectierapport Gastouderbureau van Twente (GOB) Spoorstraat 32 7572CZ OLDENZAAL Registratienummer 145784162 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: Oldenzaal Datum inspectie: 04-08-2015

Nadere informatie

Bijlage 1 Afwegingsmodel Handhaving Dagopvang

Bijlage 1 Afwegingsmodel Handhaving Dagopvang Bijlage 1 Afwegingsmodel Handhaving Dagopvang 1 Bijlage 1 Afwegingsmodel Handhaving Dagopvang 0. Kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 0.1 Kinderopvang in de

Nadere informatie

Concept-Inspectierapport GOB het Vangnet. Datum inspectiebezoek: Rapportnummer : 9579

Concept-Inspectierapport GOB het Vangnet. Datum inspectiebezoek: Rapportnummer : 9579 Concept-Inspectierapport GOB het Vangnet Toezichthouder: Heleen Hesselink Datum inspectiebezoek: 23-04-2009 Rapportnummer : 9579 Inhoudsopgave Algemene gegevens gastouderopvang...4 Overzicht bevindingen

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Klein, maar Fijn! (GOB) Vlasleeuwenbek TG Purmerend

Inspectierapport Gastouderbureau Klein, maar Fijn! (GOB) Vlasleeuwenbek TG Purmerend Inspectierapport Gastouderbureau Klein, maar Fijn! (GOB) Vlasleeuwenbek 18 1441TG Purmerend Toezichthouder: GGD Zaanstreek-Waterland In opdracht van gemeente: Purmerend Datum inspectie: 20-02-2015 Type

Nadere informatie

Bijlage 1 Meldingsformulier Peuterspeelzalen gemeente Groningen. Gegevens van de houder (indien houder natuurlijk persoon is):

Bijlage 1 Meldingsformulier Peuterspeelzalen gemeente Groningen. Gegevens van de houder (indien houder natuurlijk persoon is): Bijlage 1 Meldingsformulier Peuterspeelzalen gemeente Groningen Gegevens van de houder (indien houder natuurlijk persoon is): Naam : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoon : E-mail : Gegevens van de

Nadere informatie

Inspectierapport Naam (KDV) straat postcode plaats Registratienummer

Inspectierapport Naam (KDV) straat postcode plaats Registratienummer Toezichthouder: In opdracht van gemeente: Datum inspectie: Type onderzoek : Status: Inspectierapport Naam (KDV) straat postcode plaats Registratienummer Inhoudsopgave Het onderzoek... 3 Observaties en

Nadere informatie

Toetsingskader Deel A Gastouder

Toetsingskader Deel A Gastouder Toetsingskader Deel A Gastouder Toetsingskader deel A gastouder 1 Inleiding Het toetsingskader gastouder bevat de domeinindeling en de voorwaarden. Het kader betreft een inhoudelijke uitwerking van de

Nadere informatie

Inspectierapport GOB Met Gerda (GOB) Uitleg ZX NUNSPEET

Inspectierapport GOB Met Gerda (GOB) Uitleg ZX NUNSPEET Inspectierapport GOB Met Gerda (GOB) Uitleg 12 8071ZX NUNSPEET Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente: NUNSPEET Datum inspectiebezoek: 09-07-2013 Type onderzoek : Onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport DOT Gastouderbureau (GOB) Septemberstraat EA Almere Registratienummer

Inspectierapport DOT Gastouderbureau (GOB) Septemberstraat EA Almere Registratienummer Inspectierapport DOT Gastouderbureau (GOB) Septemberstraat 47 1335EA Almere Registratienummer 221881888 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: Almere Datum inspectie: 01-11-2016 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Oppaslinq (GOB) Agnetapark KA GRONINGEN Registratienummer:

Inspectierapport Oppaslinq (GOB) Agnetapark KA GRONINGEN Registratienummer: Inspectierapport Oppaslinq (GOB) Agnetapark 3 9716KA GRONINGEN Registratienummer: 202213195 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: GRONINGEN Datum inspectiebezoek: 26-11-2013 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderopvang Waddinxveen (GOB) Noordkade 100c 2741GA WADDINXVEEN Registratienummer

Inspectierapport Kinderopvang Waddinxveen (GOB) Noordkade 100c 2741GA WADDINXVEEN Registratienummer Inspectierapport Kinderopvang Waddinxveen (GOB) Noordkade 100c 2741GA WADDINXVEEN Registratienummer 487797887 Toezichthouder: GGD Hollands Midden In opdracht van gemeente: Waddinxveen Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport Nanny Home Nederland (GOB) Van Dalenlaan 13 2082VA SANTPOORT-ZUID Registratienummer 672279769

Inspectierapport Nanny Home Nederland (GOB) Van Dalenlaan 13 2082VA SANTPOORT-ZUID Registratienummer 672279769 Inspectierapport Nanny Home Nederland (GOB) Van Dalenlaan 13 2082VA SANTPOORT-ZUID Registratienummer 672279769 Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: VELSEN Datum inspectie: 18-02-2014

Nadere informatie

Inspectierapport Talys GOB (GOB) Neptunussingel 79 1363VV ALMERE Registratienummer 198849308

Inspectierapport Talys GOB (GOB) Neptunussingel 79 1363VV ALMERE Registratienummer 198849308 Inspectierapport Talys GOB (GOB) Neptunussingel 79 1363VV ALMERE Registratienummer 198849308 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: ALMERE Datum inspectie: 20-10-2014 Type onderzoek :

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Berlicum e.o. d.d. 21 september GGD Hart voor Brabant Toezichthouder: K. Wannée- de Smalen

Inspectierapport Gastouderbureau Berlicum e.o. d.d. 21 september GGD Hart voor Brabant Toezichthouder: K. Wannée- de Smalen Inspectierapport GGD Hart voor Brabant Toezichthouder: K. Wannée- de Smalen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 5 Algemene gegevens gastouderbureau... 7 Algemene gegevens gastouderbureau...

Nadere informatie

Inspectierapport Bureau Bloei (GOB) Valeriaan 8 2631SP NOOTDORP Registratienummer 152124299

Inspectierapport Bureau Bloei (GOB) Valeriaan 8 2631SP NOOTDORP Registratienummer 152124299 Inspectierapport Bureau Bloei (GOB) Valeriaan 8 2631SP NOOTDORP Registratienummer 152124299 Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: PIJNACKER-NOOTDORP Datum inspectie: 20-05-2014 Type

Nadere informatie

Inspectierapport ViaViela Zevenbergen (GOB) Kreitenborg SV ZEVENBERGEN Registratienummer

Inspectierapport ViaViela Zevenbergen (GOB) Kreitenborg SV ZEVENBERGEN Registratienummer Inspectierapport ViaViela Zevenbergen (GOB) Kreitenborg 50 4761SV ZEVENBERGEN Registratienummer 161751106 Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: Moerdijk Datum inspectie: 16-06-2015

Nadere informatie

Inspectierapport Kira's gastouderbureau (GOB) Londenstraat 68 7543BD ENSCHEDE Registratienummer 935649062

Inspectierapport Kira's gastouderbureau (GOB) Londenstraat 68 7543BD ENSCHEDE Registratienummer 935649062 Inspectierapport Kira's gastouderbureau (GOB) Londenstraat 68 7543BD ENSCHEDE Registratienummer 935649062 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: ENSCHEDE Datum inspectie: 09-04-2014 Type

Nadere informatie

Inspectierapport GO Kidz (GOB) Het Laar 253 7414BR DEVENTER Registratienummer 185791578

Inspectierapport GO Kidz (GOB) Het Laar 253 7414BR DEVENTER Registratienummer 185791578 Inspectierapport GO Kidz (GOB) Het Laar 253 7414BR DEVENTER Registratienummer 185791578 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Deventer Datum inspectie: 02-03-2015 Type onderzoek: Onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Snuffie (PSZ) Willinklaan 8 2121CV BENNEBROEK

Inspectierapport Snuffie (PSZ) Willinklaan 8 2121CV BENNEBROEK Inspectierapport Snuffie (PSZ) Willinklaan 8 2121CV BENNEBROEK Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: BLOEMENDAAL Datum inspectie: 01-12-2014 Type onderzoek : Regulier onderzoek Status:

Nadere informatie

AFWEGINGSMODEL HANDHAVING KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN 2012

AFWEGINGSMODEL HANDHAVING KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN 2012 BIJLAGE 1 AFWEGINGSMODEL HANDHAVING KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN 2012 GEMEENTE MEDEMBLIK Handhaving- en beleid gemeenten betreffende kwaliteit kinderopvang en kwaliteit peuterspeelzalen 1. Dagopvang

Nadere informatie

Inspectierapport Care4Kids gastouderbureau (GOB) Groen van Prinstererlaan 1 5237CL 'S-HERTOGENBOSCH Registratienummer 514367635

Inspectierapport Care4Kids gastouderbureau (GOB) Groen van Prinstererlaan 1 5237CL 'S-HERTOGENBOSCH Registratienummer 514367635 Inspectierapport Care4Kids gastouderbureau (GOB) Groen van Prinstererlaan 1 5237CL 'S-HERTOGENBOSCH Registratienummer 514367635 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: S HERTOGENBOSCH

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau ViaViela Den Bosch. d.d. 22 september GGD Hart voor Brabant Toezichthouder: K.

Inspectierapport Gastouderbureau ViaViela Den Bosch. d.d. 22 september GGD Hart voor Brabant Toezichthouder: K. Inspectierapport Gastouderbureau ViaViela Den Bosch GGD Hart voor Brabant Toezichthouder: K. Wannée- de Smalen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 5 Algemene gegevens gastouderbureau... 7 Algemene

Nadere informatie

Inspectierapport GOB Rivierenland (GOB) Gerdina's Hof 15 4191MX GELDERMALSEN Registratienummer 170463102

Inspectierapport GOB Rivierenland (GOB) Gerdina's Hof 15 4191MX GELDERMALSEN Registratienummer 170463102 Inspectierapport GOB Rivierenland (GOB) Gerdina's Hof 15 4191MX GELDERMALSEN Registratienummer 170463102 Toezichthouder: GGD Gelderland-Zuid, vestiging Tiel In opdracht van gemeente: GELDERMALSEN Datum

Nadere informatie

1. Afwegingsmodel handhaving dagopvang

1. Afwegingsmodel handhaving dagopvang 1. Afwegingsmodel handhaving dagopvang De kwaliteitsaspecten voor dagopvang, zijn ingedeeld naar de volgende domeinen: 0. Kinderopvang in de zin van de wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Nadere informatie

Inspectierapport. Gastouderbureau Purple Puppy

Inspectierapport. Gastouderbureau Purple Puppy Inspectierapport Gastouderbureau Purple Puppy Toezichthouder: Mw. drs. S.E. Blom Opdrachtgever: Stadsdeel Centrum Datum: 4 februari 2010 Reden toezicht: jaarlijkse inspectie Inhoudsopgave Inleiding---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Inspectierapport Little Lights (GOB) Zuigerstraat KJ 'S-GRAVENHAGE Registratienummer

Inspectierapport Little Lights (GOB) Zuigerstraat KJ 'S-GRAVENHAGE Registratienummer Inspectierapport Little Lights (GOB) Zuigerstraat 25 2516 KJ 'S-GRAVENHAGE Registratienummer 190297761 Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: S-GRAVENHAGE Datum inspectie: 20-06-2014

Nadere informatie

Inspectierapport (nader onderzoek) Gastouderbureau Alles Kids Nieuwegein

Inspectierapport (nader onderzoek) Gastouderbureau Alles Kids Nieuwegein Inspectierapport (nader onderzoek) Gastouderbureau Alles Kids Nieuwegein Dit is een publicatie van: GGD Midden-Nederland De Dreef 5 Postbus 51 3700 AC Zeist T 030-6086086 F 030-6086000 E info@ggdmn.nl

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau de Kleine Generaal (GOB) Weidelint 90 7948CM NIJEVEEN Registratienummer 198189497

Inspectierapport Gastouderbureau de Kleine Generaal (GOB) Weidelint 90 7948CM NIJEVEEN Registratienummer 198189497 Inspectierapport Gastouderbureau de Kleine Generaal (GOB) Weidelint 90 7948CM NIJEVEEN Registratienummer 198189497 Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: MEPPEL Datum inspectie: 29-08-2014

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Vaststelling Gemeentelijke beleidsregels kwaliteit kinderopvang. Bestuurlijke context. B&W-besluit:

Nota van B&W. Onderwerp Vaststelling Gemeentelijke beleidsregels kwaliteit kinderopvang. Bestuurlijke context. B&W-besluit: Nota van B&W Onderwerp Vaststelling Gemeentelijke beleidsregels kwaliteit kinderopvang Portefeuille M. Divendal Auteur Mevr. M. Tijl Telefoon 5114396 E-mail: mtijl@haarlem.nl PD/SZW Reg.nr. PD/SZW/2006/256

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Kiddiez (GOB) Diekmansweide HC 'S-HEERENBERG

Inspectierapport Gastouderbureau Kiddiez (GOB) Diekmansweide HC 'S-HEERENBERG Inspectierapport Gastouderbureau Kiddiez (GOB) Diekmansweide 10 7041 HC 'S-HEERENBERG Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente: MONTFERLAND Datum inspectiebezoek: 23-07-2013

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Breg (GOB) Papaverstraat 52 5271RC SINT-MICHIELSGESTEL Registratienummer 157087487

Inspectierapport Gastouderbureau Breg (GOB) Papaverstraat 52 5271RC SINT-MICHIELSGESTEL Registratienummer 157087487 Inspectierapport Gastouderbureau Breg (GOB) Papaverstraat 52 5271RC SINT-MICHIELSGESTEL Registratienummer 157087487 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Sint-Michielsgestel Datum

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Koekeloere (GOB) De Lits 7 9201 AP DRACHTEN Registratienummer 130210882

Inspectierapport Gastouderbureau Koekeloere (GOB) De Lits 7 9201 AP DRACHTEN Registratienummer 130210882 Inspectierapport Gastouderbureau Koekeloere (GOB) De Lits 7 9201 AP DRACHTEN Registratienummer 130210882 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: SMALLINGERLAND Datum inspectie: 30-10-2014

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau De Koters (GOB) Tichelaar 50 6641EG BEUNINGEN GLD Registratienummer 167244000

Inspectierapport Gastouderbureau De Koters (GOB) Tichelaar 50 6641EG BEUNINGEN GLD Registratienummer 167244000 Inspectierapport Gastouderbureau De Koters (GOB) Tichelaar 50 6641EG BEUNINGEN GLD Registratienummer 167244000 Toezichthouder: GGD Gelderland-Zuid, vestiging Nijmegen In opdracht van gemeente: Beuningen

Nadere informatie

Beleidsregels Handhaving kinderopvang Gemeente Roermond. Vastgesteld 25 september gepubliceerd 2 oktober 2012.

Beleidsregels Handhaving kinderopvang Gemeente Roermond. Vastgesteld 25 september gepubliceerd 2 oktober 2012. Beleidsregels Handhaving kinderopvang 2012 Gemeente Roermond Vastgesteld 25 september 2012. gepubliceerd 2 oktober 2012. 1. Beleidsregels handhaving dagopvang De kwaliteitsaspecten voor dagopvang, zijn

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Kind Centraal (GOB) Bakkerstraat GV Hilversum Registratienummer

Inspectierapport Gastouderbureau Kind Centraal (GOB) Bakkerstraat GV Hilversum Registratienummer Team Toezicht Kinderopvang Burg. de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum Postbus 251, 1400 AG Bussum T (035) 692 62 22 www.ggdgooi.nl Inspectierapport Gastouderbureau Kind Centraal (GOB) Bakkerstraat 95 1221GV

Nadere informatie

Inspectierapport Hummelstekkie (GOB) Gracht KJ SPANGA Registratienummer:

Inspectierapport Hummelstekkie (GOB) Gracht KJ SPANGA Registratienummer: Inspectierapport Hummelstekkie (GOB) Gracht 113 8482 KJ SPANGA Registratienummer: 115008329 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: WESTSTELLINGWERF Datum inspectiebezoek: 10-07-2013 Type

Nadere informatie

Inspectierapport Chr. gastouderbureau Passie-4-Kids (GOB) Linzenakker EV Waddinxveen Registratienummer

Inspectierapport Chr. gastouderbureau Passie-4-Kids (GOB) Linzenakker EV Waddinxveen Registratienummer Inspectierapport Chr. gastouderbureau Passie-4-Kids (GOB) Linzenakker 1 2743EV Waddinxveen Registratienummer 290964301 Toezichthouder: GGD Hollands Midden In opdracht van gemeente: Waddinxveen Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport Stichting Sociaal Pedagogisch Centrum "De Kanteling" (GOB) Eendenkooi 118

Inspectierapport Stichting Sociaal Pedagogisch Centrum De Kanteling (GOB) Eendenkooi 118 Inspectierapport Stichting Sociaal Pedagogisch Centrum "De Kanteling" (GOB) Eendenkooi 118 2408SM Alphen aan den Rijn Registratienummer 273231376 Toezichthouder: GGD Hollands Midden In opdracht van gemeente:

Nadere informatie

Inspectierapport Mare gastouderbureau (GOB) Zwaardstraat 16 2584TX 'S-GRAVENHAGE Registratienummer 160012351

Inspectierapport Mare gastouderbureau (GOB) Zwaardstraat 16 2584TX 'S-GRAVENHAGE Registratienummer 160012351 Inspectierapport Mare gastouderbureau (GOB) Zwaardstraat 16 2584TX 'S-GRAVENHAGE Registratienummer 160012351 Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: 's-gravenhage Datum inspectie: 26-11-2015

Nadere informatie

Inspectierapport De Geheime Tuin (GOB) Boslaan CH ZEIST

Inspectierapport De Geheime Tuin (GOB) Boslaan CH ZEIST Inspectierapport De Geheime Tuin (GOB) Boslaan 13 3701CH ZEIST Toezichthouder: GGD Midden-Nederland In opdracht van gemeente: ZEIST Datum inspectiebezoek: 26-11-2013 Type onderzoek: Onderzoek voor registratie

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Zonnekind (GOB) Irenestraat JN RAAMSDONKSVEER Registratienummer

Inspectierapport Gastouderbureau Zonnekind (GOB) Irenestraat JN RAAMSDONKSVEER Registratienummer Inspectierapport Gastouderbureau Zonnekind (GOB) Irenestraat 8 4941JN RAAMSDONKSVEER Registratienummer 101722345 Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: GEERTRUIDENBERG Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Gastouderservice Nederland te Paterswolde

Inspectierapport Gastouderbureau Gastouderservice Nederland te Paterswolde Inspectierapport Gastouderbureau Gastouderservice Nederland te Paterswolde Toezichthouder: GGD Drenthe Datum inspectiebezoek: 19-04-2011 Inhoudsopgave Algemene gegevens gastouderbureau...4 Overzicht bevindingen

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderopvang De Kroonjuweeltjes (GOB) Flevostraat PX Purmerend

Inspectierapport Gastouderopvang De Kroonjuweeltjes (GOB) Flevostraat PX Purmerend Inspectierapport Gastouderopvang De Kroonjuweeltjes (GOB) Flevostraat 197 1442PX Purmerend Toezichthouder: GGD Zaanstreek-Waterland In opdracht van gemeente: Purmerend Datum inspectie: 17-04-2015 Type

Nadere informatie

Inspectierapport Nanny Home Nederland (GOB) Van Dalenlaan VA Santpoort-Zuid Registratienummer: -

Inspectierapport Nanny Home Nederland (GOB) Van Dalenlaan VA Santpoort-Zuid Registratienummer: - Inspectierapport Nanny Home Nederland (GOB) Van Dalenlaan 13 2082 VA Santpoort-Zuid Registratienummer: - Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: Velsen Datum inspectiebezoek: 21 oktober

Nadere informatie

Inspectierapport KINOP Schalkwijk (GOB) Biesterlaan KK SCHALKWIJK

Inspectierapport KINOP Schalkwijk (GOB) Biesterlaan KK SCHALKWIJK Inspectierapport KINOP Schalkwijk (GOB) Biesterlaan 32 3998KK SCHALKWIJK Toezichthouder: GGD Midden-Nederland In opdracht van gemeente: HOUTEN Datum inspectiebezoek: 05-08-2013 Type onderzoek: Onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Mare gastouderbureau (GOB) Zwaardstraat 16 2584 TX 'S-GRAVENHAGE Registratienummer: 160012351

Inspectierapport Mare gastouderbureau (GOB) Zwaardstraat 16 2584 TX 'S-GRAVENHAGE Registratienummer: 160012351 Inspectierapport Mare gastouderbureau (GOB) Zwaardstraat 16 2584 TX 'S-GRAVENHAGE Registratienummer: 160012351 Toezichthouder: GGD Den Haag, Dienst OCW In opdracht van gemeente: S GRAVENHAGE Datum inspectiebezoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Het Musje (GOB) Bloemenstraat AG OLDENZAAL Registratienummer

Inspectierapport Gastouderbureau Het Musje (GOB) Bloemenstraat AG OLDENZAAL Registratienummer Inspectierapport Gastouderbureau Het Musje (GOB) Bloemenstraat 47 7571AG OLDENZAAL Registratienummer 809337198 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: Oldenzaal Datum inspectie: 03-06-2015

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau De Kleine Kornuiten (GOB) Hofmanssteeg 7 7722SC DALFSEN Registratienummer 110629000

Inspectierapport Gastouderbureau De Kleine Kornuiten (GOB) Hofmanssteeg 7 7722SC DALFSEN Registratienummer 110629000 Inspectierapport Gastouderbureau De Kleine Kornuiten (GOB) Hofmanssteeg 7 7722SC DALFSEN Registratienummer 110629000 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Dalfsen Datum inspectie: 13-04-2015

Nadere informatie

Inspectierapport GOB Special4kidz gemeente Ten Boer

Inspectierapport GOB Special4kidz gemeente Ten Boer Inspectierapport GOB Special4kidz gemeente Ten Boer Toezichthouder: GGD Groningen Datum inspectiebezoek: 7 april 2009 GOB Special4kidz 2009 Inhoudsopgave Algemene gegevens gastouderbureau 4 Overzicht bevindingen

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Pip & Jip (GOB) Oudeweg HR OSSENZIJL Registratienummer

Inspectierapport Gastouderbureau Pip & Jip (GOB) Oudeweg HR OSSENZIJL Registratienummer Inspectierapport Gastouderbureau Pip & Jip (GOB) Oudeweg 73 8376HR OSSENZIJL Registratienummer 217637176 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Steenwijkerland Datum inspectie: 19-11-2015

Nadere informatie

Inspectierapport De Zonnestraaltjes locatie Daalsehof (KDV) Daalsehof GT NIJMEGEN

Inspectierapport De Zonnestraaltjes locatie Daalsehof (KDV) Daalsehof GT NIJMEGEN Inspectierapport De Zonnestraaltjes locatie Daalsehof (KDV) Daalsehof 2 6521GT NIJMEGEN Toezichthouder: GGD Gelderland-Zuid, vestiging Nijmegen In opdracht van gemeente: NIJMEGEN Datum inspectiebezoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Rijssen-Nijverdal e.o. (GOB) Nieuwlandsweg VR RIJSSEN Registratienummer

Inspectierapport Gastouderbureau Rijssen-Nijverdal e.o. (GOB) Nieuwlandsweg VR RIJSSEN Registratienummer Inspectierapport Gastouderbureau Rijssen-Nijverdal e.o. (GOB) Nieuwlandsweg 10 7461VR RIJSSEN Registratienummer 124565372 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: Rijssen-Holten Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport Pinokkio (KDV) Isaac da Costalaan ZA DELFT Registratienummer

Inspectierapport Pinokkio (KDV) Isaac da Costalaan ZA DELFT Registratienummer Inspectierapport Pinokkio (KDV) Isaac da Costalaan 313 2624ZA DELFT Registratienummer 234276514 Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: DELFT Datum inspectie: 15-10-2014 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau "Steentje" (GOB) Spoorlaan 167 4872XM ETTEN-LEUR Registratienummer 920326079

Inspectierapport Gastouderbureau Steentje (GOB) Spoorlaan 167 4872XM ETTEN-LEUR Registratienummer 920326079 Inspectierapport Gastouderbureau "Steentje" (GOB) Spoorlaan 167 4872XM ETTEN-LEUR Registratienummer 920326079 Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: Etten-Leur Datum inspectie: 15-10-2015

Nadere informatie

Inspectierapport Kober kind aan huis (GOB) Hooilaan 1 4816EM BREDA Registratienummer 156710249

Inspectierapport Kober kind aan huis (GOB) Hooilaan 1 4816EM BREDA Registratienummer 156710249 Inspectierapport Kober kind aan huis (GOB) Hooilaan 1 4816EM BREDA Registratienummer 156710249 Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: Breda Datum inspectie: 28-04-2015 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Zorg voor mijn kind (GOB) Kamperfoelie 51 5803HL Venray

Inspectierapport Zorg voor mijn kind (GOB) Kamperfoelie 51 5803HL Venray Inspectierapport Zorg voor mijn kind (GOB) Kamperfoelie 51 5803HL Venray Toezichthouder: GGD Limburg-Noord In opdracht van gemeente: Venray Datum inspectie: 22-06-2015 Type onderzoek: Onderzoek voor registratie

Nadere informatie

Toetsingskader voor dagopvang

Toetsingskader voor dagopvang Bijlage 1. Beleidsregels werkwijze toezichthouder kinderopvang (artikel 3, tweede lid) Toetsingskader voor dagopvang Toetsingskader voor dagopvang Toetsingskader dagopvang 1 Inleiding Het toetsingskader

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Maatwerk Bemiddeling (GOB) Lange Lauwerstraat 7a 3512VG UTRECHT Registratienummer:

Inspectierapport Gastouderbureau Maatwerk Bemiddeling (GOB) Lange Lauwerstraat 7a 3512VG UTRECHT Registratienummer: Inspectierapport Gastouderbureau Maatwerk Bemiddeling (GOB) Lange Lauwerstraat 7a 3512VG UTRECHT Registratienummer: 206714075 Toezichthouder: GG&GD Utrecht In opdracht van gemeente: UTRECHT Datum inspectiebezoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Smarttkids Lelystad (GOB) Hollands Diepstraat EG Lelystad Registratienummer

Inspectierapport Smarttkids Lelystad (GOB) Hollands Diepstraat EG Lelystad Registratienummer Inspectierapport Smarttkids Lelystad (GOB) Hollands Diepstraat 81 8226EG Lelystad Registratienummer 739700522 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: Lelystad Datum inspectie: 19-02-2016

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Boelie (GOB) Uranus 11 2221JV Katwijk Registratienummer 305142562

Inspectierapport Gastouderbureau Boelie (GOB) Uranus 11 2221JV Katwijk Registratienummer 305142562 Inspectierapport Gastouderbureau Boelie (GOB) Uranus 11 2221JV Katwijk Registratienummer 305142562 Toezichthouder: GGD Hollands Midden In opdracht van gemeente: Katwijk Datum inspectie: 03-11-2015 Type

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Koekeloere (GOB) De Lits AP DRACHTEN Registratienummer:

Inspectierapport Gastouderbureau Koekeloere (GOB) De Lits AP DRACHTEN Registratienummer: Inspectierapport Gastouderbureau Koekeloere (GOB) De Lits 7 9201 AP DRACHTEN Registratienummer: 130210882 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: SMALLINGERLAND Datum inspectiebezoek: 12-09-2013

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau van Twente (GOB) Spoorstraat CZ OLDENZAAL

Inspectierapport Gastouderbureau van Twente (GOB) Spoorstraat CZ OLDENZAAL Inspectierapport Gastouderbureau van Twente (GOB) Spoorstraat 32 7572CZ OLDENZAAL Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: OLDENZAAL Datum inspectie: 27-05-2014 Type onderzoek: Onderzoek voor

Nadere informatie

Inspectie Rapport Gastouderbureau Snoesje

Inspectie Rapport Gastouderbureau Snoesje Inspectie Rapport Gastouderbureau Snoesje Toezichthouder : L.H.A. Huisman, GGD Regio Twente Datum : 04-02-2009 Reden toezicht : Reguliere inspectie Inhoudsopgave Algemene gegevens gastouderbureau... 4

Nadere informatie

Inspectierapport Nanny Home Nederland (GOB) Van Dalenlaan 13 2082VA SANTPOORT-ZUID Registratienummer 672279769

Inspectierapport Nanny Home Nederland (GOB) Van Dalenlaan 13 2082VA SANTPOORT-ZUID Registratienummer 672279769 Inspectierapport Nanny Home Nederland (GOB) Van Dalenlaan 13 2082VA SANTPOORT-ZUID Registratienummer 672279769 Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: Velsen Datum inspectie: 24-03-2015

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Alles Kids Zoetermeer

Inspectierapport Gastouderbureau Alles Kids Zoetermeer Rapport GOB AKZ Alles Kids 2010 Inspectierapport Gastouderbureau Alles Kids Zoetermeer Toezichthouder: Mw. A. Stassen Datum inspectiebezoek: 2 maart 2010 GGD Zuid-Holland West Gastouderbureau: Alles Kids

Nadere informatie

Inspectierapport [naam gastouderbureau] (GOB) [adres gastouderbureau] [Vestigingsplaats gastouderbureau]

Inspectierapport [naam gastouderbureau] (GOB) [adres gastouderbureau] [Vestigingsplaats gastouderbureau] Inspectierapport [naam gastouderbureau] (GOB) [adres gastouderbureau] [Vestigingsplaats gastouderbureau] Toezichthouder: Datum inspectiebezoek: In opdracht van gemeente: [naam GGD] [naam gemeente] Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inspectie items Prioriteit Bestuurlijke boete

Inspectie items Prioriteit Bestuurlijke boete Bijlage: Afwegingsmodel handhaving kinderopvang en peuterspeelzalen 2015 Inspectie items Prioriteit Bestuurlijke boete Pedagogisch beleid Pedagogisch beleid De houder heeft een pedagogisch beleidsplan

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau GastouderWeb Seringenlaan LT HEERHUGOWAARD

Inspectierapport Gastouderbureau GastouderWeb Seringenlaan LT HEERHUGOWAARD Inspectierapport Gastouderbureau GastouderWeb Seringenlaan 83 1702 LT HEERHUGOWAARD Toezichthouder: GGD Hollands Noorden In opdracht van gemeente: HEERHUGOWAARD Datum inspectie: 14 oktober 2014 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Orthopedagogisch Gastouderbureau Groningen (GOB) Hoendiep TA Groningen Registratienummer

Inspectierapport Orthopedagogisch Gastouderbureau Groningen (GOB) Hoendiep TA Groningen Registratienummer Inspectierapport Orthopedagogisch Gastouderbureau Groningen (GOB) Hoendiep 1 9718TA Groningen Registratienummer 198378786 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Groningen Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Home Gastouderbureau SCHOONHOVEN

Inspectierapport Gastouderbureau Home Gastouderbureau SCHOONHOVEN Inspectierapport Gastouderbureau Home Gastouderbureau SCHOONHOVEN Toezichthouder: GGD Hollands Midden Datum inspectiebezoek: 22-07-2011 Inhoudsopgave Algemene gegevens gastouderbureau...4 Overzicht bevindingen

Nadere informatie

2.5 Afwegingsmodel handhaving peuterspeelzaal

2.5 Afwegingsmodel handhaving peuterspeelzaal 2.5 Afwegingsmodel handhaving peuterspeelzaal De kwaliteitsaspecten voor de peuterspeelzaal zijn ingedeeld naar de volgende domeinen: 1 Peuterspeelzaalwerk in de zin van de wet kinderopvang en kwaliteitseisen

Nadere informatie

Inspectierapport DOL FIJN Gastouderopvang (GOB) Koolhovenstraat MT BARNEVELD Registratienummer

Inspectierapport DOL FIJN Gastouderopvang (GOB) Koolhovenstraat MT BARNEVELD Registratienummer Inspectierapport DOL FIJN Gastouderopvang (GOB) Koolhovenstraat 10 3772 MT BARNEVELD Registratienummer 972278771 Toezichthouder: Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden In opdracht van gemeente:

Nadere informatie

In opdracht van gemeente: Datum inspectie:

In opdracht van gemeente: Datum inspectie: Inspectierapport Gastouderbureau Stichting Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk Culemborg (GOB) Postmastraat 44 4105DW CULEMBORG Registratienummer 894901527 Toezichthouder: GGD Gelderland-Zuid In opdracht

Nadere informatie