Toetsingskader voor gastouderopvang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toetsingskader voor gastouderopvang"

Transcriptie

1 Bijlage 3. Beleidsregels werkwijze toezichthouder (artikel 3, tweede lid) Toetsingskader voor gastouderopvang Werkwijze van het toezicht op gastouderopvang 1

2 Inleiding Het toetsingskader gastouderopvang bevat de domeinindeling, de voorwaarden en de beslisregels. Het kader betreft een inhoudelijke uitwerking van de kwaliteitsaspecten, ingedeeld naar domeinen en voorwaarden. Vastgelegd is naar welke kwaliteitsaspecten de toezichthouder kijkt en hoe hij tot een oordeel komt. De verschillende vormen van onderzoek (onderzoek na melding, periodiek onderzoek, incidenteel onderzoek, nader onderzoek) vinden plaats op basis van dit kader. Aan de hand van dit toetsingskader komt de toezichthouder tot een oordeel over de mate waarin aan de basiskwaliteiteisen van uitvoering van gastouderopvang opvang wordt voldaan. De kwaliteitsaspecten die de toezichthouder beoordeelt voor gastouderopvang zijn ingedeeld naar de volgende domeinen: 1. ouders, 2. personeel, 3. veiligheid en gezondheid, 4. pedagogisch beleid en praktijk, 5. klachten. Elk domein kent verschillende voorwaarden: criteria waarop wordt getoetst of wordt voldaan aan de kwaliteitsvoorschriften uit de Wet, de Beleidsregels kwaliteit of de Wet klachtrecht cliënten zorgsector. Het toetsingskader gastouderopvang is op zowel de reguliere gastouderopvang van toepassing, als ook op innovatieve gastouderopvang in de zin van het Tijdelijk besluit innovatieve 1. Bij elk kwaliteitsaspect is een beslisregel opgenomen waaruit duidelijk wordt aan welke voorwaarden moet worden voldaan om te komen tot een positief oordeel. Het oordeel van de toezichthouder op een kwaliteitsaspect komt via deze beslisregel tot stand. De kwalificaties voor kwaliteitsaspecten luiden: voldoende, onvoldoende, slecht. Het toetsingskader gastouderopvang is opgesteld door GGD Nederland, in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. 1 Het verschil tussen beide opvangvormen is dat bij innovatieve gastouderopvang niet maximaal 4 kinderen (exclusief eigen kinderen), maar maximaal 6 kinderen (exclusief eigen kinderen) mogen worden opgevangen en dat innovatieve opvang mag plaatsvinden in elke ruimte op het woonadres van de gastouder of de vraagouder en niet alleen in de woning van de gastouder of de vraagouder. 2

3 Domeinindeling, voorwaarden en beslisregels 1. Ouders 1.1. Instellen oudercommissie Wet Artikel 58. De houder heeft voor het gastouderbureau een oudercommissie ingesteld. De houder heeft voor het gastouderbureau geen oudercommissie ingesteld. Ga verder met item Voorwaarden oudercommissie Wet Artikelen 58 en 59. Voorwaarden Eisen met betrekking tot het reglement 1 De houder stelt een reglement vast. 2 Het reglement is vastgesteld binnen 6 maanden na de melding. 3 Het reglement omvat regels omtrent het aantal leden. 4 Het reglement omvat regels omtrent de wijze van kiezen van de leden. 5 Het reglement omvat regels omtrent de zittingsduur van de leden. 6 Het reglement omvat geen regels omtrent werkwijze van de oudercommissie. 7 Een wijziging van het reglement behoeft instemming van de oudercommissie. De samenstelling van de oudercommissie 8 De houder is geen lid. 9 Het personeel is geen lid. 10 De leden worden gekozen uit en door de ouders. Werkwijze 11 De houder stelt de oudercommissie in de gelegenheid haar eigen werkwijze te bepalen. De houder heeft de voorwaarden voor de oudercommissie geregeld. (Er wordt aan alle elf voorwaarden voldaan.) De houder heeft de voorwaarden voor de oudercommissie onvoldoende geregeld. (Aan zes tot en met tien voorwaarden wordt voldaan.) De houder heeft de voorwaarden voor de oudercommissie slecht geregeld. (Aan vijf of minder voorwaarden wordt voldaan.) 3

4 1.3. Adviesrecht oudercommissie Wet Artikel 60. Voorwaarden De oudercommissie heeft adviesrecht over 1 De wijze waarop het gastouderbureau zorg draagt voor verantwoorde uitvoering van zijn werkzaamheden, waaronder het pedagogisch beleid. 2 Voedingsaangelegenheden van algemene aard. 3 Het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid, gezondheid. 4 Het beleid met betrekking tot spel- en ontwikkelingsactiviteiten ten behoeve van de kinderen. 5 De vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten en het aanwijzen van personen die belast worden met de behandeling van klachten. 6 Wijziging van de prijs van de gastouderopvang. 7 De houder verstrekt de oudercommissie tijdig en desgevraagd schriftelijk alle informatie die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft. 8 Van een gevraagd advies van de oudercommissie wijkt de houder alleen af indien hij schriftelijk en gemotiveerd aangeeft dat het belang van de zich tegen het advies verzet. 9 De houder stelt de oudercommissie in staat ook ongevraagd te adviseren over de wettelijk voorgeschreven onderwerpen. De houder past het adviesrecht voldoende toe. (Er wordt aan alle negen voorwaarden voldaan.) De houder past het adviesrecht onvoldoende toe. (Aan vijf tot en met acht voorwaarden wordt voldaan.) De houder past het adviesrecht slecht toe. (Aan vier of minder voorwaarden wordt voldaan.) 4

5 1.4. Inhoud van de informatie voor ouders Wet Artikelen 56 en 63, vierde lid. Beleidsregels 2 kwaliteit Voorwaarden Artikel Ouders krijgen vooraf informatie over de omgang met kinderen, waaronder het pedagogisch beleid. 2 Ouders weten hoeveel kinderen (inclusief eigen kinderen) in welke leeftijd per gastouder maximaal worden opgevangen. 3 De houder informeert de ouders over de wijze van tot stand brengen en begeleiden van gastouderopvang. 4 Ouders krijgen vooraf informatie over het beleid ten aanzien van veiligheid en gezondheid. 5 De houder informeert de ouders over het te voeren beleid inzake veiligheid en gezondheid, waaronder de (inhoud van de) risico-inventarisatie van de woning waar de gastouderopvang plaatsvindt. 6 De houder legt een afschrift van het inspectierapport op een voor ouders (en personeel) toegankelijke plaats. De houder informeert de ouders over het te voeren beleid. (Er wordt aan alle zes voorwaarden voldaan.) De houder informeert de ouders onvoldoende over het te voeren beleid. (Aan drie tot en met vijf voorwaarden wordt voldaan.) De houder informeert de ouders niet over het te voeren beleid. (Aan twee of minder voorwaarden wordt voldaan.) 1.5. Relatie tussen de informatie voor ouders en de praktijk Wet Artikel 56. Voorwaarden 1 De informatie is gedetailleerd genoeg om ouders een goed beeld van de praktijk te geven. 2 De praktijk sluit aan bij de aan de ouders verstrekte informatie. De praktijk is conform de informatie die ouders ontvangen. (Er wordt aan alle twee voorwaarden voldaan.) De praktijk is onvoldoende conform de informatie die ouders ontvangen. (Aan een voorwaarde wordt voldaan.) De praktijk is niet conform de informatie die ouders ontvangen. (Aan geen van de voorwaarden wordt voldaan.) 2 Normen ontleend aan de beleidsregel gelden als richtlijn. De houder mag daar eventueel van afwijken, mits hij daarvoor een goede reden heeft en ten minste een gelijkwaardig alternatief biedt voor hetgeen de betreffende norm in de beleidsregel beoogt. Is dat het geval dan is de beleidsregel op dat onderdeel niet van toepassing. 5

6 2. Personeel 2.1. Regels voor de verklaring omtrent het gedrag Wet Artikelen 56, derde lid, en 90, derde lid 3. Beleidsregels kwaliteit Artikel 15. Voorwaarden 1 Personen 4 werkzaam bij het gastouderbureau (de houder, bestuurder, hoofd gastouderbureau of bemiddelingsmedewerker met een arbeidsovereenkomst) zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag. 2 Gastouders zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag. 3 Volwassen huisgenoten die conform afspraak tussen het gastouderbureau en de gastouder worden ingezet bij de opvang zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag. 4 De verklaring omtrent het gedrag is overlegd voor aanvang van de werkzaamheden. 5 De verklaring omtrent het gedrag is bij overleggen niet ouder dan twee maanden. De regels voor de verklaring omtrent het gedrag worden uitgevoerd. De regels voor de verklaring omtrent het gedrag worden onvoldoende uitgevoerd. (Aan drie of vier voorwaarden wordt voldaan.) De regels voor de verklaring omtrent het gedrag worden niet uitgevoerd. (Aan twee of minder van de voorwaarden wordt voldaan.) 2.2. Passende beroepskwalificatie Beleidsregels kwaliteit Artikelen 9, eerste lid, en 14. Alle personen 5 die belast zijn met het totstandbrengen en het begeleiden van gastouderopvang beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie zoals in de CAO is opgenomen. Niet alle personen 5 die belast zijn met het totstandbrengen en het begeleiden van gastouderopvang beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie zoals in de CAO is opgenomen. 3 Personen die op het moment van inwerkingtreding van de Wet werkzaam zijn bij een gastouderbureau overleggen binnen twee maanden na die datum een verklaring omtrent het gedrag. Deze verklaring kan ook een verklaring omtrent het gedrag zijn die is afgegeven volgens de Wet op de justitiële documentatie en op de verklaringen omtrent het gedrag. 4 De verplichting tot overleggen van een verklaring omtrent het gedrag geldt ook voor uitzendkrachten werkzaam op een gastouderbureau. Conform art. 10, lid 3, dienen zij alleen de eerste keer dat de werkzaamheden op een gastouderbureau aanvangen een verklaring omtrent het gedrag te overleggen. 5 Personen werkzaam bij het gastouderbureau. 6

7 3. Veiligheid en gezondheid 3.1. Risico-inventarisatie veiligheid 6 voor reguliere gastouderopvang Wet Artikel 49 Beleidsregels kwaliteit Artikel 12, tweede lid. Er is een risico-inventarisatie veiligheid voor iedere woning waar gastouderopvang plaatsvindt. Er is een risico-inventarisatie veiligheid voor minimaal de helft van alle woningen waar gastouderopvang plaatsvindt, maar niet voor alle woningen waar gastouderopvang plaatsvindt. Er is een risico-inventarisatie veiligheid voor minder dan de helft van de woningen waar gastouderopvang plaatsvindt. 3.1a. Risico-inventarisatie veiligheid 7 voor innovatieve gastouderopvang Wet Artikel 49 Beleidsregels kwaliteit Artikel 12, tweede en zesde lid Er is een risico-inventarisatie veiligheid voor ieder woonadres 8 waar innovatieve gastouderopvang plaatsvindt. Er is een risico-inventarisatie veiligheid voor minimaal de helft van alle woonadressen waar innovatieve gastouderopvang plaatsvindt, maar niet voor alle woonadressen waar innovatieve gastouderopvang plaatsvindt. Er is een risico-inventarisatie veiligheid voor minder dan de helft van de woonadressen waar innovatieve gastouderopvang plaatsvindt. 6 Conform art. 16, lid 3 van de Beleidsregels kwaliteit heeft de houder die op 1 januari 2005 een gastouderbureau exploiteert tot zes maanden na inwerkingtreding van de Wet de gelegenheid risico-inventarisaties uit te voeren. 7 Conform art. 16, lid 3 van de Beleidsregels kwaliteit heeft de houder die op 1 januari 2005 een gastouderbureau exploiteert tot zes maanden na inwerkingtreding van de Wet de gelegenheid risico-inventarisaties uit te voeren. 8 In verband met de leesbaarheid wordt in dit Toetsingskader voor gastouderopvang gesproken over woonadres. Daar waar woonadres staat, moet dit gelezen worden als elke ruimte op het woonadres van de gastouder of de vraagouder waar innovatieve gastouderopvang plaatsvindt 7

8 3.2. Beleid veiligheid voor reguliere gastouderopvang Wet Artikelen 49 en 56. Beleidsregels kwaliteit Voorwaarden Artikel 12, tweede, derde, vierde en vijfde lid. 1 De risico-inventarisatie beschrijft risico s op de thema s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, valongevallen, verstikking, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden. 2 De risico-inventarisatie beschrijft de veiligheidsheidsrisico s die de opvang van kinderen in alle voor kinderen toegankelijke ruimtes in een woning waar gastouderopvang plaatsvindt met zich brengt. 3 Per woning waar gastouderopvang plaatsvindt is er een plan van aanpak waarin wordt geadviseerd welke maatregelen op welk moment worden genomen in verband met de risico s. 4 De risico-inventarisatie van iedere woning waar gastouderopvang plaatsvindt is inzichtelijk voor de betrokken ouder(s) en gastouder. 5 Alle risico-inventarisaties zijn maximaal een jaar oud en betreffen de actuele situaties. De houder voert een beleid dat de veiligheid van de kinderen zoveel mogelijk waarborgt. De houder voert onvoldoende beleid om de veiligheid van de kinderen zoveel mogelijk te waarborgen. (Aan drie of vier voorwaarden wordt voldaan voor minimaal de helft van de woningen waar gastouderopvang plaatsvindt maar niet voor alle woningen waar gastouderopvang plaatsvindt.) De houder voert geen beleid dat de veiligheid van de kinderen zoveel mogelijk waarborgt. (Aan twee of minder voorwaarden wordt voldaan voor alle woningen waar gastouderopvang plaatsvindt. OF Aan drie of vier voorwaarden wordt voldaan voor minder dan de helft van de woningen waar gastouderopvang plaatsvindt.) 8

9 3.2a. Beleid veiligheid voor innovatieve gastouderopvang Wet Artikelen 49 en 56. Beleidsregels kwaliteit Voorwaarden Artikel 12, tweede, derde, vierde, vijfde en zesde lid 1 De risico-inventarisatie beschrijft risico s op de thema s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, valongevallen, verstikking, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden. 2 De risico-inventarisatie beschrijft de veiligheidsheidsrisico s die de opvang van kinderen in elke ruimte op het het woonadres van de gastouder of de vraagouder waar innovatieve gastouderopvang plaatsvindt met zich brengt. 3 Voor de ruimtes per woonadres waar innovatieve gastouderopvang plaatsvindt is er een plan van aanpak waarin wordt geadviseerd welke maatregelen op welk moment worden genomen in verband met de risico s. 4 De risico-inventarisatie van (de ruimtes per) ieder woonadres waar innovatieve gastouderopvang plaatsvindt is inzichtelijk voor de betrokken ouder(s) en gastouder. 5 Alle risico-inventarisaties zijn maximaal een jaar oud en betreffen de actuele situaties. De houder voert een beleid dat de veiligheid van de kinderen zoveel mogelijk waarborgt. De houder voert onvoldoende beleid om de veiligheid van de kinderen zoveel mogelijk te waarborgen. (Aan drie of vier voorwaarden wordt voldaan voor minimaal de helft van de woonadressen waar innovatieve gastouderopvang plaatsvindt maar niet voor alle woonadressen waar innovatieve woningen plaatsvindt.) De houder voert geen beleid dat de veiligheid van de kinderen zoveel mogelijk waarborgt. (Aan twee of minder voorwaarden wordt voldaan voor alle woonadressen waar innovatieve woningen plaatsvindt. OF Aan drie of vier voorwaarden wordt voldaan voor minder dan de helft van de woonadressen waar innovatieve gastouderopvang plaatsvindt.) 9

10 3.3. Uitvoering beleid veiligheid voor reguliere gastouderopvang Wet Artikel 49, tweede lid. Beleidsregels kwaliteit Artikel Risico s worden gereduceerd door het nemen van preventieve maatregelen. 2 Het plan van aanpak wordt uitgevoerd. 3 De maatregelen zijn effectief en adequaat gezien de risico s. 4 De gastouder is geadviseerd over de risico s en de aanpak daarvan. 5 De gastouder weet hoe te handelen in noodsituaties. Het beleid rond veiligheid wordt voldoende uitgevoerd. Het beleid rond veiligheid wordt onvoldoende uitgevoerd. (Aan drie of vier voorwaarden wordt voldaan voor minimaal de helft van de woningen waar gastouderopvang plaatsvindt maar niet voor alle woningen waar gastouderopvang plaatsvindt.) Het beleid rond veiligheid wordt slecht uitgevoerd. (Aan twee of minder voorwaarden wordt voldaan voor alle woningen waar gastouderopvang plaatsvindt. OF Aan drie of vier voorwaarden wordt voldaan voor minder dan de helft van de woningen waar gastouderopvang plaatsvindt.) 3.3a. Uitvoering beleid veiligheid voor innovatieve gastouderopvang Wet Artikel 49, tweede lid. Beleidsregels kwaliteit Artikel Risico s worden gereduceerd door het nemen van preventieve maatregelen. 2 Het plan van aanpak wordt uitgevoerd. 3 De maatregelen zijn effectief en adequaat gezien de risico s. 4 De gastouder is geadviseerd over de risico s en de aanpak daarvan. 5 De gastouder weet hoe te handelen in noodsituaties. Het beleid rond veiligheid wordt voldoende uitgevoerd. Het beleid rond veiligheid wordt onvoldoende uitgevoerd. (Aan drie of vier voorwaarden wordt voldaan voor minimaal de helft van de woonadressen waar innovatieve gastouderopvang plaatsvindt maar niet voor alle woonadressen waar innovatieve gastouderopvang plaatsvindt.) Het beleid rond veiligheid wordt slecht uitgevoerd. (Aan twee of minder voorwaarden wordt voldaan voor alle woonadressen waar innovatieve gastouderopvang plaatsvindt. OF Aan drie of vier voorwaarden wordt voldaan voor minder dan de helft van de woonadressen waar innovatieve gastouderopvang plaatsvindt.) 10

11 3.4. Risico-inventarisatie gezondheid 9 voor reguliere gastouderopvang Wet Artikel 49 Beleidsregels kwaliteit Artikel 12, tweede lid. Er is een risico-inventarisatie gezondheid voor iedere woning waar gastouderopvang plaatsvindt. Er is een risico-inventarisatie gezondheid voor minimaal de helft van alle woningen waar gastouderopvang plaats vindt, maar niet voor alle woningen waar gastouderopvang plaatsvindt. Er is een risico-inventarisatie gezondheid voor minder dan de helft van de woningen waar gastouderopvang plaatsvindt. 3.4a. Risico-inventarisatie gezondheid 10 voor innovatieve gastouderopvang Wet Artikel 49 Beleidsregels kwaliteit Artikel 12, tweede en zesde lid Er is een risico-inventarisatie gezondheid voor ieder woonadres waar innovatieve gastouderopvang plaatsvindt. Er is een risico-inventarisatie gezondheid voor minimaal de helft van alle woonadressen waar innovatieve gastouderopvang plaats vindt, maar niet voor alle woonadressen waar innovatieve gastouderopvang plaatsvindt. Er is een risico-inventarisatie gezondheid voor minder dan de helft van de woonadressen waar innovatieve gastouderopvang plaatsvindt. 9 Conform art. 16, lid 3 van de Beleidsregels kwaliteit heeft de houder die op 1 januari 2005 een gastouderbureau exploiteert tot zes maanden na inwerkingtreding van de Wet de gelegenheid risico-inventarisaties uit te voeren. 10 Conform art. 16, lid 3 van de Beleidsregels kwaliteit heeft de houder die op 1 januari 2005 een gastouderbureau exploiteert tot zes maanden na inwerkingtreding van de Wet de gelegenheid risico-inventarisaties uit te voeren. 11

12 3.5. Beleid gezondheid voor reguliere gastouderopvang Wet Artikelen 49 en 56. Beleidsregels kwaliteit Voorwaarden Artikel 12, tweede, derde, vierde en vijfde lid. 1 Alle risico-inventarisaties zijn maximaal een jaar oud en betreffen de actuele situaties. 2 Alle risico-inventarisaties beschrijven risico s op de thema s: ziektekiemen, binnenmilieu, buitenmilieu, medisch handelen. 3 De risico-inventarisatie beschrijft de gezondheidsrisico s die de opvang van kinderen in alle voor kinderen toegankelijke ruimtes in een woning waar gastouderopvang plaatsvindt met zich brengt, waaronder de gezondheidsrisico s m.b.t. producten en situaties. 4 Per woning waar gastouderopvang plaatsvindt is er een plan van aanpak waarin wordt geadviseerd welke maatregelen op welk moment worden genomen in verband met de risico s. 5 De risico-inventarisatie van iedere woning waar gastouderopvang plaatsvindt is inzichtelijk voor de betrokken ouder(s) en gastouder. De houder voert een beleid dat de gezondheid van de kinderen zoveel mogelijk waarborgt. De houder voert onvoldoende beleid om de gezondheid van de kinderen zoveel mogelijk te waarborgen. (Aan drie of vier voorwaarden wordt voldaan voor minimaal de helft van de woningen waar gastouderopvang plaatsvindt maar niet voor alle woningen waar gastouderopvang plaatsvindt.) De houder voert geen beleid dat de gezondheid van de kinderen zoveel mogelijk waarborgt. (Aan twee of minder voorwaarden wordt voldaan voor alle woningen waar gastouderopvang plaatsvindt. OF Aan drie tot en met vijf voorwaarden wordt voldaan voor minder dan de helft van de woningen waar gastouderopvang plaatsvindt.) 12

13 3.5a. Beleid gezondheid voor innovatieve gastouderopvang Wet Artikelen 49 en 56. Beleidsregels kwaliteit Voorwaarden Artikel 12, tweede, derde, vierde, vijfde en zesde lid 1 Alle risico-inventarisaties zijn maximaal een jaar oud en betreffen de actuele situaties. 2 Alle risico-inventarisaties beschrijven risico s op de thema s: ziektekiemen, binnenmilieu, buitenmilieu, medisch handelen. 3 De risico-inventarisatie beschrijft de gezondheidsrisico s die de opvang van kinderen in alle ruimtes op een woonadres van de gastouder of de vraagouder waar innovatieve gastouderopvang plaatsvindt met zich brengt, waaronder de gezondheidsrisico s m.b.t. producten en situaties. 4 Per woonadres (de ruimtes waar innovatieve gastouderopvang plaatsvindt) is er een plan van aanpak waarin wordt geadviseerd welke maatregelen op welk moment worden genomen in verband met de risico s. 5 De risico-inventarisatie van ieder woonadres (de ruimtes waar innovatieve gastouderopvang plaatsvindt) is inzichtelijk voor de betrokken ouder(s) en gastouder. De houder voert een beleid dat de gezondheid van de kinderen zoveel mogelijk waarborgt. De houder voert onvoldoende beleid om de gezondheid van de kinderen zoveel mogelijk te waarborgen. (Aan drie of vier voorwaarden wordt voldaan voor minimaal de helft van de woonadressen waar innovatieve gastouderopvang plaatsvindt maar niet voor alle woonadressen waar innovatieve gastouderopvang plaatsvindt.) De houder voert geen beleid dat de gezondheid van de kinderen zoveel mogelijk waarborgt. (Aan twee of minder voorwaarden wordt voldaan voor alle woonadressen waar innovatieve gastouderopvang plaatsvindt. OF Aan drie tot en met vijf voorwaarden wordt voldaan voor minder dan de helft van de woonadressen waar innovatieve gastouderopvang plaatsvindt.) 13

14 3.6. Uitvoering beleid gezondheid voor reguliere gastouderopvang Beleidsregels kwaliteit Artikel Risico s worden gereduceerd door te adviseren over te nemen preventieve maatregelen. 2 Het plan van aanpak wordt uitgevoerd. 3 De maatregelen zijn effectief en adequaat gezien de risico s. 4 De gastouder is geadviseerd over de risico s en de aanpak daarvan. 5 De gastouder weet hoe te handelen in noodsituaties. Het beleid rond gezondheid wordt voldoende uitgevoerd. Het beleid rond gezondheid wordt onvoldoende uitgevoerd. (Aan drie of vier voorwaarden wordt voldaan voor minimaal de helft van de woningen waar gastouderopvang plaatsvindt maar niet voor alle woningen waar gastouderopvang plaatsvindt.) Het beleid rond gezondheid wordt slecht uitgevoerd. (Aan twee of minder voorwaarden wordt voldaan voor alle woningen waar gastouderopvang plaatsvindt. OF Aan drie of vier voorwaarden wordt voldaan voor minder dan de helft van de woningen waar gastouderopvang plaatsvindt.) 3.6a. Uitvoering beleid gezondheid voor innovatieve gastouderopvang Beleidsregels kwaliteit Artikel Risico s worden gereduceerd door te adviseren over te nemen preventieve maatregelen. 2 Het plan van aanpak wordt uitgevoerd. 3 De maatregelen zijn effectief en adequaat gezien de risico s. 4 De gastouder is geadviseerd over de risico s en de aanpak daarvan. 5 De gastouder weet hoe te handelen in noodsituaties. Het beleid rond gezondheid wordt voldoende uitgevoerd. Het beleid rond gezondheid wordt onvoldoende uitgevoerd. (Aan drie of vier voorwaarden wordt voldaan voor minimaal de helft van de woonadressen waar innovatieve gastouderopvang plaatsvindt maar niet voor alle woonadressen waar innovatieve gastouderopvang plaatsvindt.) Het beleid rond gezondheid wordt slecht uitgevoerd. (Aan twee of minder voorwaarden wordt voldaan voor alle woonadressen waar innovatieve gastouderopvang plaatsvindt. OF Aan drie of vier voorwaarden wordt voldaan voor minder dan de helft van de woonadressen waar innovatieve gastouderopvang plaatsvindt.) 14

15 4. Pedagogisch beleid en kwaliteit 4.1. Pedagogisch beleidsplan voor reguliere gastouderopvang Beleidsregels kwaliteit Artikel Voorwaarden 1 Er is een pedagogisch beleidsplan aanwezig 12. Indien deze niet aanwezig, geef score slecht en ga door met item In het pedagogisch beleidsplan zijn onder andere de volgende vier competenties uitgewerkt: emotionele veiligheid, sociale competentie, persoonlijke competentie en overdracht van normen en waarden. 3 Het pedagogisch beleidsplan geeft duidelijkheid over de leeftijdsopbouw van de kinderen die door een gastouder worden opgevangen. 4 Het plan biedt duidelijkheid over de eisen die aan gastouderschap worden gesteld, waaronder voldoende speel- en slaapruimte voor de kinderen en voldoende buitenspeelmogelijkheden, afgestemd op het aantal en de leeftijd van de kinderen. Er is een compleet pedagogisch beleidsplan. (Er wordt aan alle vier voorwaarden voldaan.) Er is een pedagogisch beleidsplan, maar niet compleet. (Aan twee of drie voorwaarden wordt voldaan.) Er is geen pedagogisch beleidsplan of het plan is zeer incompleet. (Aan één of geen voorwaarden wordt voldaan.) 11 Conform art. 16, lid 2 van de Beleidsregels kwaliteit heeft de houder die op 1 januari 2005 een gastouderbureau exploiteert tot zes maanden na inwerkingtreding van de Wet de gelegenheid een pedagogisch beleidsplan vast te stellen. 12 Conform art. 2, lid 5, van de Beleidsregels kwaliteit wordt het beleidsplan voor de eerste maal binnen zes maanden na melding door de houder vastgesteld. 15

16 4.1a. Pedagogisch beleidsplan voor innovatieve gastouderopvang Beleidsregels kwaliteit Artikel Voorwaarden 1 Er is een pedagogisch beleidsplan aanwezig 14. Indien deze niet aanwezig, geef score slecht en ga door met item In het pedagogisch beleidsplan zijn onder andere de volgende vier competenties uitgewerkt: emotionele veiligheid, sociale competentie, persoonlijke competentie en overdracht van normen en waarden. 3 Het pedagogisch beleidsplan geeft duidelijkheid over de leeftijdsopbouw van de kinderen die door een gastouder worden opgevangen. 4 Het plan biedt duidelijkheid over de eisen die aan gastouderschap worden gesteld, waaronder voldoende speel- en slaapruimte voor de kinderen en voldoende buitenspeelmogelijkheden, afgestemd op het aantal en de leeftijd van de kinderen. 5 Het pedagogisch beleidsplan geeft een beschrijving van de wijze waarop de ondersteuning van een gastouder bij de gelijktijdige opvang van meer dan vier (niet-eigen) kinderen door een andere volwassene in geval van calamiteiten is geregeld. Er is een compleet pedagogisch beleidsplan. Er is een pedagogisch beleidsplan, maar niet compleet. (Aan drie of vier voorwaarden wordt voldaan.) Er is geen pedagogisch beleidsplan of het plan is zeer incompleet. (Aan twee of minder voorwaarden wordt voldaan.) 4.2. Relatie pedagogisch beleidsplan met de praktijk Beleidsregels kwaliteit Artikel 11, vierde en vijfde lid. Voorwaarden 1 Alle gastouders worden geïnformeerd over de inhoud van het pedagogisch beleidsplan waardoor zij ernaar kunnen handelen. 2 Het gastouderbureau stelt zich minimaal jaarlijks op de hoogte of het handelen van de gastouders conform het pedagogisch beleidsplan geschiedt. Er wordt in de praktijk gehandeld naar het pedagogisch beleidsplan. (Er wordt aan alle twee voorwaarden voldaan.) Er wordt in de praktijk onvoldoende gehandeld naar het pedagogisch beleidsplan. (Aan één voorwaarde wordt voldaan.) Er wordt in de praktijk niet gehandeld naar het pedagogisch beleidsplan. (Aan geen van de voorwaarden wordt voldaan.) 13 Conform art. 16, lid 2 van de Beleidsregels kwaliteit heeft de die op 1 januari 2005 een gastouderbureau exploiteert tot zes maanden na inwerkingtreding van de Wet de gelegenheid een pedagogisch beleidsplan vast te stellen. 14 Conform art. 2, lid 5, van de Beleidsregels kwaliteit wordt het beleidsplan voor de eerste maal binnen zes maanden na melding door de houder vastgesteld. 16

17 4.3. Criteria voor de kwaliteit Beleidsregels kwaliteit Artikelen 11, tweede en zesde lid, en 13. Voorwaarden 1 Het gastouderbureau formuleert criteria voor de kwaliteit van gastouders. 2 Beschikbare speel- en slaapruimtes en de buitenspeelmogelijkheden zijn onderdeel van de criteria voor de kwaliteit. 3 De speel- en slaapruimtes en buitenspeelmogelijkheden worden beoordeeld in relatie tot het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen. 4 Het gastouderbureau toetst jaarlijks de gastouders op de criteria voor de kwaliteit. 5 Het gastouderbureau bezoekt gastouders minimaal één keer per jaar. Het gastouderbureau voldoet aan de criteria voor de kwaliteit. Het gastouderbureau voldoet onvoldoende aan de criteria voor de kwaliteit. (Aan twee tot vier voorwaarden wordt voldaan.) Het gastouderbureau voldoet niet aan de criteria voor de kwaliteit. (Aan één of geen van de voorwaarden wordt voldaan.) 17

18 5 Klachten (Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 5.1. Wet klachtrecht cliënten zorgsector Wet klachtrecht Artikelen 2 en 3. cliënten zorgsector Voorwaarden 1 Houder treft een regeling voor de behandeling van klachten. 2 Houder brengt de regeling onder de aandacht van de ouders. 3 Klachten worden behandeld door een onafhankelijk klachtencommissie (min. 3 leden, voorzitter klachtencommissie niet in dienst bij organisatie, persoon waarover geklaagd wordt mag niet in de commissie zitten). 4 Binnen een afgesproken termijn moeten klager, degene over wie geklaagd is en houder schriftelijk en met redenen omkleed in kennis worden gesteld van het oordeel. Als termijn wordt overschreden worden betrokkenen ingelicht (met reden). 5 Klager en degene over wie geklaagd is worden in de gelegenheid gesteld om gehoord te worden (schriftelijk of mondeling). 6 Klager en beklaagde mogen zich laten bijstaan. 7 Een houder ziet erop toe dat de klachtencommissie werkt met een reglement. 8 Door of namens een ouder kan bij de klachtencommissie een klacht tegen een houder worden ingediend over een gedraging van hem of van voor hem werkzame personen jegens de cliënt. 9 De houder deelt de klager en de klachtencommissie, binnen een maand na ontvangst van het oordeel van de klachtencommissie schriftelijk mede of hij naar aanleiding van dat oordeel maatregelen zal nemen en zo ja welke. Als termijn wordt overschreden worden betrokkenen ingelicht (met reden) en wordt er een nieuwe termijn afgesproken. 10 Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van deze wet en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van deze wet de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit. 11 De houder draagt er zorg voor dat over elk kalenderjaar een openbaar verslag wordt opgesteld, waarin het aantal en de aard van de door de klachtencommissie behandelde klachten worden aangegeven. De houder zendt het verslag voor 1 april van het daaropvolgende kalenderjaar aan de inspecteur. De Wet klachtrecht wordt nageleefd. (Er wordt aan alle elf voorwaarden voldaan.) De Wet klachtrecht wordt onvoldoende nageleefd. (Aan zes tot en met tien voorwaarden wordt voldaan.) De Wet klachtrecht wordt slecht nageleefd. (Aan vijf of minder voorwaarden wordt voldaan.) 18

Toetsingskader voor gastouderopvang

Toetsingskader voor gastouderopvang Bijlage 3. Beleidsregels werkwijze toezichthouder kinderopvang (artikel 3, tweede lid) Toetsingskader voor gastouderopvang Toetsingskader voor gastouderopvang Werkwijze van het toezicht op gastouderopvang

Nadere informatie

Toetsingskader voor dagopvang

Toetsingskader voor dagopvang Bijlage 1. (artikel 3, tweede lid, van de Beleidsregels werkwijze toezichthouder ) Toetsingskader voor dagopvang Werkwijze van het toezicht op dagopvang 1 Inleiding Het toetsingskader dagopvang bevat de

Nadere informatie

Bijlage 3 afwegingsmodel handhaving gastouderbureau.xlsx. 1. Gastouderbureau in de zin van Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Bijlage 3 afwegingsmodel handhaving gastouderbureau.xlsx. 1. Gastouderbureau in de zin van Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 1. Gastouderbureau in de zin van Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 1.0 Gastouderbureau en handhaving Wet kinderopvang (Verzamelwet, wordt in de loop van 2011 vastgesteld), wordt later

Nadere informatie

Toetsingskader voor gastouderopvang

Toetsingskader voor gastouderopvang Bijlage 3. Beleidsregels werkwijze toezichthouder kinderopvang (artikel 3, tweede lid) Toetsingskader voor gastouderopvang Toetsingskader voor gastouderopvang Toetsingskader gastouderopvang 1 Inleiding

Nadere informatie

Toetsingskader voor buitenschoolse opvang

Toetsingskader voor buitenschoolse opvang Bijlage 2. Beleidsregels werkwijze toezichthouder kinderopvang (artikel 3, tweede lid) Toetsingskader voor buitenschoolse opvang Toetsingskader voor buitenschoolse opvang Werkwijze van het toezicht op

Nadere informatie

Toetsingskader Deel A Gastouderbureau

Toetsingskader Deel A Gastouderbureau Toetsingskader Deel A Gastouderbureau Toetsingskader deel A gastouderbureau 1 Inleiding Het toetsingskader gastouderbureau bevat de domeinindeling en de voorwaarden. Het kader betreft een inhoudelijke

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Roos Te: Berlicum d.d. 31 maart 2008

Inspectierapport Gastouderbureau Roos Te: Berlicum d.d. 31 maart 2008 Inspectierapport Te: Berlicum GGD Hart voor Brabant Toezichthouder: K. de Smalen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 5 Algemene gegevens... 7 Inspectie uitgevoerd bij gastouderbureau...7 1.

Nadere informatie

Inspectierapport Naam (GOB) straat postcode plaats Registratienummer

Inspectierapport Naam (GOB) straat postcode plaats Registratienummer Toezichthouder: In opdracht van gemeente: Datum inspectie: Type onderzoek : Status: Inspectierapport Naam (GOB) straat postcode plaats Registratienummer Inhoudsopgave Het onderzoek... 3 Observaties en

Nadere informatie

Inspectierapport Naam (GOB) straat postcode plaats Registratienummer

Inspectierapport Naam (GOB) straat postcode plaats Registratienummer Toezichthouder: In opdracht van gemeente: Datum inspectie: Type onderzoek : Status: Inspectierapport Naam (GOB) straat postcode plaats Registratienummer Inhoudsopgave Het onderzoek... 3 Observaties en

Nadere informatie

Bijlage 5 afwegingsmodel handhaving peuterspeelzalen.xlsx. 1 Peuterspeelzaalwerk in de zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Bijlage 5 afwegingsmodel handhaving peuterspeelzalen.xlsx. 1 Peuterspeelzaalwerk in de zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 1 Peuterspeelzaalwerk in de zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 1.1 Peuterspeelzaalwerk in de zin van de wet Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (artikel 2.1)

Nadere informatie

Bijlage 1 Meldingsformulier Peuterspeelzalen gemeente Groningen. Gegevens van de houder (indien houder natuurlijk persoon is):

Bijlage 1 Meldingsformulier Peuterspeelzalen gemeente Groningen. Gegevens van de houder (indien houder natuurlijk persoon is): Bijlage 1 Meldingsformulier Peuterspeelzalen gemeente Groningen Gegevens van de houder (indien houder natuurlijk persoon is): Naam : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoon : E-mail : Gegevens van de

Nadere informatie

Bijlage 1 afwegingsmodel handhaving dagopvang.xlsx. 0. Kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Bijlage 1 afwegingsmodel handhaving dagopvang.xlsx. 0. Kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 0. Kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 0.1 Kinderopvang in de zin van de wet Wet kinderopvang (artikel 1.1 eerste lid) Beleidsregels werkwijze toezichthouder

Nadere informatie

0. Kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

0. Kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 4.1 Afwegingsmodel handhaving dagopvang De kwaliteitsaspecten voor dagopvang, zijn ingedeeld naar de volgende domeinen: 0. Kinderopvang in de zin van de wet 1. Ouders 2. Personeel 3. Veiligheid en gezondheid

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Camminghaburen Leeuwarden

Inspectierapport Gastouderbureau Camminghaburen Leeuwarden Inspectierapport Gastouderbureau Camminghaburen Leeuwarden Toezichthouder: T. Jansen, GGD Fryslân Datum inspectiebezoek: 02 januari 2008 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Algemene gegevens... 4 Inspectie uitgevoerd

Nadere informatie

Afwegingsmodel handhaving dagopvang

Afwegingsmodel handhaving dagopvang Hoofdstuk 1 Afwegingsmodel handhaving dagopvang De kwaliteitsaspecten voor dagopvang, zijn ingedeeld naar de volgende domeinen: 0. Kinderopvang in de zin van de wet 1. Ouders 2. Personeel 3. Veiligheid

Nadere informatie

Toetsingskader Deel A Gastouder

Toetsingskader Deel A Gastouder Toetsingskader Deel A Gastouder Toetsingskader deel A gastouder 1 Inleiding Het toetsingskader gastouder bevat de domeinindeling en de voorwaarden. Het kader betreft een inhoudelijke uitwerking van de

Nadere informatie

Inspectierapport Alles Kids Vlaardingen (GOB) Westhavenplaats 4a 3131BT VLAARDINGEN Registratienummer 106278769

Inspectierapport Alles Kids Vlaardingen (GOB) Westhavenplaats 4a 3131BT VLAARDINGEN Registratienummer 106278769 Inspectierapport Alles Kids Vlaardingen (GOB) Westhavenplaats 4a 3131BT VLAARDINGEN Registratienummer 106278769 Toezichthouder: GGD Rotterdam-Rijnmond In opdracht van gemeente: Vlaardingen Datum inspectie:

Nadere informatie

GASTOUDERBUREAU. Bijlage 5: Afwegingsoverzicht gastouderbureau. Gastouderbureau in de zin van de Wet kinderopvang

GASTOUDERBUREAU. Bijlage 5: Afwegingsoverzicht gastouderbureau. Gastouderbureau in de zin van de Wet kinderopvang Bijlage 5: Afwegingsoverzicht gastouderbureau GASTOUDERBUREAU Gastouderbureau in de zin van de Wet kinderopvang Termijn Prio Herstel Bestraffend Gastouderbureau en naleving wet- en regelgeving Er loopt

Nadere informatie

Inspectierapport Het Tuinhuis (GOB) Azalealaan 107 2771ZV BOSKOOP Registratienummer 174278780

Inspectierapport Het Tuinhuis (GOB) Azalealaan 107 2771ZV BOSKOOP Registratienummer 174278780 Inspectierapport Het Tuinhuis (GOB) Azalealaan 107 2771ZV BOSKOOP Registratienummer 174278780 Toezichthouder: GGD Hollands Midden In opdracht van gemeente: ALPHEN AAN DEN RIJN Datum inspectie: 18-02-2014

Nadere informatie

Bijlage 1 Afwegingsmodel Handhaving Dagopvang

Bijlage 1 Afwegingsmodel Handhaving Dagopvang Bijlage 1 Afwegingsmodel Handhaving Dagopvang 1 Bijlage 1 Afwegingsmodel Handhaving Dagopvang 0. Kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 0.1 Kinderopvang in de

Nadere informatie

Inspectierapport NannyThuis (GOB) Alk 45 2201XL NOORDWIJK ZH Registratienummer 131248224

Inspectierapport NannyThuis (GOB) Alk 45 2201XL NOORDWIJK ZH Registratienummer 131248224 Inspectierapport NannyThuis (GOB) Alk 45 2201XL NOORDWIJK ZH Registratienummer 131248224 Toezichthouder: GGD Hollands Midden In opdracht van gemeente: Noordwijk Datum inspectie: 29-01-2015 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Grote Zus (GOB) Krelagestraat JC Lisse Registratienummer

Inspectierapport Grote Zus (GOB) Krelagestraat JC Lisse Registratienummer Inspectierapport Grote Zus (GOB) Krelagestraat 70 2163JC Lisse Registratienummer 102281385 Toezichthouder: GGD Hollands Midden In opdracht van gemeente: Lisse Datum inspectie: 12-10-2015 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau ViaViela Den Bosch. d.d. 22 september GGD Hart voor Brabant Toezichthouder: K.

Inspectierapport Gastouderbureau ViaViela Den Bosch. d.d. 22 september GGD Hart voor Brabant Toezichthouder: K. Inspectierapport Gastouderbureau ViaViela Den Bosch GGD Hart voor Brabant Toezichthouder: K. Wannée- de Smalen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 5 Algemene gegevens gastouderbureau... 7 Algemene

Nadere informatie

Inspectie Rapport Gastouderbureau Calimero

Inspectie Rapport Gastouderbureau Calimero Inspectie Rapport Gastouderbureau Calimero Toezichthouder: Mirm Schouten, GGD Hollands Noorden Datum inspectiebezoek: 27 februari 2008 Inspectierapport Gastouderbureau Calimero 1 Inhoudsopgave Inleiding...3

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Leidsche Rijn (GOB) Noorwegenstraat CT ALPHEN AAN DEN RIJN Registratienummer:

Inspectierapport Gastouderbureau Leidsche Rijn (GOB) Noorwegenstraat CT ALPHEN AAN DEN RIJN Registratienummer: Inspectierapport Gastouderbureau Leidsche Rijn (GOB) Noorwegenstraat 32 2408CT ALPHEN AAN DEN RIJN Registratienummer: 102993531 Toezichthouder: GGD Hollands Midden In opdracht van gemeente: ALPHEN AAN

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Heuvelrug (GOB) Vredeoordlaan 10 3956RN LEERSUM Registratienummer 213792849

Inspectierapport Gastouderbureau Heuvelrug (GOB) Vredeoordlaan 10 3956RN LEERSUM Registratienummer 213792849 Inspectierapport Gastouderbureau Heuvelrug (GOB) Vredeoordlaan 10 3956RN LEERSUM Registratienummer 213792849 Toezichthouder: GGD regio Utrecht In opdracht van gemeente: UTRECHTSE HEUVELRUG Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderland Midden Nederland (GOB) Bouhuysweg 3 4101KP CULEMBORG Registratienummer 268788005

Inspectierapport Gastouderland Midden Nederland (GOB) Bouhuysweg 3 4101KP CULEMBORG Registratienummer 268788005 Inspectierapport Gastouderland Midden Nederland (GOB) Bouhuysweg 3 4101KP CULEMBORG Registratienummer 268788005 Toezichthouder: GGD Gelderland-Zuid, vestiging Tiel In opdracht van gemeente: CULEMBORG Datum

Nadere informatie

Inspectierapport Nannywereld (GOB) Koninginnegracht 10 2514 AA 'S-GRAVENHAGE Registratienummer: 887594888

Inspectierapport Nannywereld (GOB) Koninginnegracht 10 2514 AA 'S-GRAVENHAGE Registratienummer: 887594888 Inspectierapport Nannywereld (GOB) Koninginnegracht 10 2514 AA 'S-GRAVENHAGE Registratienummer: 887594888 Toezichthouder: GGD Den Haag, Dienst OCW In opdracht van gemeente: S GRAVENHAGE Datum inspectiebezoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Naam (KDV) straat postcode plaats Registratienummer

Inspectierapport Naam (KDV) straat postcode plaats Registratienummer Toezichthouder: In opdracht van gemeente: Datum inspectie: Type onderzoek : Status: Inspectierapport Naam (KDV) straat postcode plaats Registratienummer Inhoudsopgave Het onderzoek... 3 Observaties en

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Wijk (GOB) IJsselsteen GE WIJK BIJ DUURSTEDE Registratienummer:

Inspectierapport Gastouderbureau Wijk (GOB) IJsselsteen GE WIJK BIJ DUURSTEDE Registratienummer: Inspectierapport Gastouderbureau Wijk (GOB) IJsselsteen 106 3961GE WIJK BIJ DUURSTEDE Registratienummer: 217716544 Toezichthouder: GGD regio Utrecht In opdracht van gemeente: WIJK BIJ DUURSTEDE Datum inspectiebezoek:

Nadere informatie

Inspectierapport GO Kidz (GOB) Het Laar 253 7414BR DEVENTER Registratienummer 185791578

Inspectierapport GO Kidz (GOB) Het Laar 253 7414BR DEVENTER Registratienummer 185791578 Inspectierapport GO Kidz (GOB) Het Laar 253 7414BR DEVENTER Registratienummer 185791578 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Deventer Datum inspectie: 02-03-2015 Type onderzoek: Onderzoek

Nadere informatie

AFWEGINGSMODEL HANDHAVING KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN 2012

AFWEGINGSMODEL HANDHAVING KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN 2012 BIJLAGE 1 AFWEGINGSMODEL HANDHAVING KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN 2012 GEMEENTE MEDEMBLIK Handhaving- en beleid gemeenten betreffende kwaliteit kinderopvang en kwaliteit peuterspeelzalen 1. Dagopvang

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau van Twente (GOB) Spoorstraat 32 7572CZ OLDENZAAL Registratienummer 145784162

Inspectierapport Gastouderbureau van Twente (GOB) Spoorstraat 32 7572CZ OLDENZAAL Registratienummer 145784162 Inspectierapport Gastouderbureau van Twente (GOB) Spoorstraat 32 7572CZ OLDENZAAL Registratienummer 145784162 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: Oldenzaal Datum inspectie: 04-08-2015

Nadere informatie

Concept-Inspectierapport GOB het Vangnet. Datum inspectiebezoek: Rapportnummer : 9579

Concept-Inspectierapport GOB het Vangnet. Datum inspectiebezoek: Rapportnummer : 9579 Concept-Inspectierapport GOB het Vangnet Toezichthouder: Heleen Hesselink Datum inspectiebezoek: 23-04-2009 Rapportnummer : 9579 Inhoudsopgave Algemene gegevens gastouderopvang...4 Overzicht bevindingen

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Vaststelling Gemeentelijke beleidsregels kwaliteit kinderopvang. Bestuurlijke context. B&W-besluit:

Nota van B&W. Onderwerp Vaststelling Gemeentelijke beleidsregels kwaliteit kinderopvang. Bestuurlijke context. B&W-besluit: Nota van B&W Onderwerp Vaststelling Gemeentelijke beleidsregels kwaliteit kinderopvang Portefeuille M. Divendal Auteur Mevr. M. Tijl Telefoon 5114396 E-mail: mtijl@haarlem.nl PD/SZW Reg.nr. PD/SZW/2006/256

Nadere informatie

Inspectierapport. Gastouderbureau Purple Puppy

Inspectierapport. Gastouderbureau Purple Puppy Inspectierapport Gastouderbureau Purple Puppy Toezichthouder: Mw. drs. S.E. Blom Opdrachtgever: Stadsdeel Centrum Datum: 4 februari 2010 Reden toezicht: jaarlijkse inspectie Inhoudsopgave Inleiding---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderopvang Waddinxveen (GOB) Noordkade 100c 2741GA WADDINXVEEN Registratienummer

Inspectierapport Kinderopvang Waddinxveen (GOB) Noordkade 100c 2741GA WADDINXVEEN Registratienummer Inspectierapport Kinderopvang Waddinxveen (GOB) Noordkade 100c 2741GA WADDINXVEEN Registratienummer 487797887 Toezichthouder: GGD Hollands Midden In opdracht van gemeente: Waddinxveen Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport NannyThuis (GOB) Alk XL NOORDWIJK ZH Registratienummer

Inspectierapport NannyThuis (GOB) Alk XL NOORDWIJK ZH Registratienummer Inspectierapport NannyThuis (GOB) Alk 45 2201XL NOORDWIJK ZH Registratienummer 131248224 Toezichthouder: GGD Hollands Midden In opdracht van gemeente: Noordwijk Datum inspectie: 08-11-2016 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Bobo Bourgondieweg 142 1611 WN BOVENKARSPEL

Inspectierapport Gastouderbureau Bobo Bourgondieweg 142 1611 WN BOVENKARSPEL Inspectierapport Gastouderbureau Bobo Bourgondieweg 142 1611 WN BOVENKARSPEL Toezichthouder: GGD Hollands Noorden In opdracht van gemeente: STEDE BROEC Datum inspectie: 20 januari 2014 Type onderzoek:

Nadere informatie

Beleidsregels Handhaving kinderopvang Gemeente Roermond. Vastgesteld 25 september gepubliceerd 2 oktober 2012.

Beleidsregels Handhaving kinderopvang Gemeente Roermond. Vastgesteld 25 september gepubliceerd 2 oktober 2012. Beleidsregels Handhaving kinderopvang 2012 Gemeente Roermond Vastgesteld 25 september 2012. gepubliceerd 2 oktober 2012. 1. Beleidsregels handhaving dagopvang De kwaliteitsaspecten voor dagopvang, zijn

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Het Musje (GOB) Bloemenstraat AG OLDENZAAL Registratienummer

Inspectierapport Gastouderbureau Het Musje (GOB) Bloemenstraat AG OLDENZAAL Registratienummer Inspectierapport Gastouderbureau Het Musje (GOB) Bloemenstraat 47 7571AG OLDENZAAL Registratienummer 809337198 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: Oldenzaal Datum inspectie: 03-06-2015

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Berlicum e.o. d.d. 21 september GGD Hart voor Brabant Toezichthouder: K. Wannée- de Smalen

Inspectierapport Gastouderbureau Berlicum e.o. d.d. 21 september GGD Hart voor Brabant Toezichthouder: K. Wannée- de Smalen Inspectierapport GGD Hart voor Brabant Toezichthouder: K. Wannée- de Smalen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 5 Algemene gegevens gastouderbureau... 7 Algemene gegevens gastouderbureau...

Nadere informatie

1. Afwegingsmodel handhaving dagopvang

1. Afwegingsmodel handhaving dagopvang 1. Afwegingsmodel handhaving dagopvang De kwaliteitsaspecten voor dagopvang, zijn ingedeeld naar de volgende domeinen: 0. Kinderopvang in de zin van de wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Nadere informatie

Inspectierapport Oppaslinq (GOB) Agnetapark KA GRONINGEN Registratienummer:

Inspectierapport Oppaslinq (GOB) Agnetapark KA GRONINGEN Registratienummer: Inspectierapport Oppaslinq (GOB) Agnetapark 3 9716KA GRONINGEN Registratienummer: 202213195 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: GRONINGEN Datum inspectiebezoek: 26-11-2013 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Talys GOB (GOB) Neptunussingel 79 1363VV ALMERE Registratienummer 198849308

Inspectierapport Talys GOB (GOB) Neptunussingel 79 1363VV ALMERE Registratienummer 198849308 Inspectierapport Talys GOB (GOB) Neptunussingel 79 1363VV ALMERE Registratienummer 198849308 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: ALMERE Datum inspectie: 20-10-2014 Type onderzoek :

Nadere informatie

Inspectierapport ViaViela Zevenbergen (GOB) Kreitenborg SV ZEVENBERGEN Registratienummer

Inspectierapport ViaViela Zevenbergen (GOB) Kreitenborg SV ZEVENBERGEN Registratienummer Inspectierapport ViaViela Zevenbergen (GOB) Kreitenborg 50 4761SV ZEVENBERGEN Registratienummer 161751106 Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: Moerdijk Datum inspectie: 16-06-2015

Nadere informatie

Inspectierapport DOT Gastouderbureau (GOB) Septemberstraat EA Almere Registratienummer

Inspectierapport DOT Gastouderbureau (GOB) Septemberstraat EA Almere Registratienummer Inspectierapport DOT Gastouderbureau (GOB) Septemberstraat 47 1335EA Almere Registratienummer 221881888 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: Almere Datum inspectie: 01-11-2016 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Klein, maar Fijn! (GOB) Vlasleeuwenbek TG Purmerend

Inspectierapport Gastouderbureau Klein, maar Fijn! (GOB) Vlasleeuwenbek TG Purmerend Inspectierapport Gastouderbureau Klein, maar Fijn! (GOB) Vlasleeuwenbek 18 1441TG Purmerend Toezichthouder: GGD Zaanstreek-Waterland In opdracht van gemeente: Purmerend Datum inspectie: 20-02-2015 Type

Nadere informatie

Inspectierapport Kober kind aan huis (GOB) Hooilaan 1 4816EM BREDA Registratienummer 156710249

Inspectierapport Kober kind aan huis (GOB) Hooilaan 1 4816EM BREDA Registratienummer 156710249 Inspectierapport Kober kind aan huis (GOB) Hooilaan 1 4816EM BREDA Registratienummer 156710249 Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: Breda Datum inspectie: 28-04-2015 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Breg (GOB) Papaverstraat 52 5271RC SINT-MICHIELSGESTEL Registratienummer 157087487

Inspectierapport Gastouderbureau Breg (GOB) Papaverstraat 52 5271RC SINT-MICHIELSGESTEL Registratienummer 157087487 Inspectierapport Gastouderbureau Breg (GOB) Papaverstraat 52 5271RC SINT-MICHIELSGESTEL Registratienummer 157087487 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Sint-Michielsgestel Datum

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Rijssen-Nijverdal e.o. (GOB) Nieuwlandsweg VR RIJSSEN Registratienummer

Inspectierapport Gastouderbureau Rijssen-Nijverdal e.o. (GOB) Nieuwlandsweg VR RIJSSEN Registratienummer Inspectierapport Gastouderbureau Rijssen-Nijverdal e.o. (GOB) Nieuwlandsweg 10 7461VR RIJSSEN Registratienummer 124565372 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: Rijssen-Holten Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Koekeloere (GOB) De Lits 7 9201 AP DRACHTEN Registratienummer 130210882

Inspectierapport Gastouderbureau Koekeloere (GOB) De Lits 7 9201 AP DRACHTEN Registratienummer 130210882 Inspectierapport Gastouderbureau Koekeloere (GOB) De Lits 7 9201 AP DRACHTEN Registratienummer 130210882 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: SMALLINGERLAND Datum inspectie: 30-10-2014

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Alles Kids Zoetermeer

Inspectierapport Gastouderbureau Alles Kids Zoetermeer Rapport GOB AKZ Alles Kids 2010 Inspectierapport Gastouderbureau Alles Kids Zoetermeer Toezichthouder: Mw. A. Stassen Datum inspectiebezoek: 2 maart 2010 GGD Zuid-Holland West Gastouderbureau: Alles Kids

Nadere informatie

Inspectierapport Care4Kids gastouderbureau (GOB) Groen van Prinstererlaan 1 5237CL 'S-HERTOGENBOSCH Registratienummer 514367635

Inspectierapport Care4Kids gastouderbureau (GOB) Groen van Prinstererlaan 1 5237CL 'S-HERTOGENBOSCH Registratienummer 514367635 Inspectierapport Care4Kids gastouderbureau (GOB) Groen van Prinstererlaan 1 5237CL 'S-HERTOGENBOSCH Registratienummer 514367635 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: S HERTOGENBOSCH

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderopvang De Kroonjuweeltjes (GOB) Flevostraat PX Purmerend

Inspectierapport Gastouderopvang De Kroonjuweeltjes (GOB) Flevostraat PX Purmerend Inspectierapport Gastouderopvang De Kroonjuweeltjes (GOB) Flevostraat 197 1442PX Purmerend Toezichthouder: GGD Zaanstreek-Waterland In opdracht van gemeente: Purmerend Datum inspectie: 17-04-2015 Type

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau De Koters (GOB) Tichelaar 50 6641EG BEUNINGEN GLD Registratienummer 167244000

Inspectierapport Gastouderbureau De Koters (GOB) Tichelaar 50 6641EG BEUNINGEN GLD Registratienummer 167244000 Inspectierapport Gastouderbureau De Koters (GOB) Tichelaar 50 6641EG BEUNINGEN GLD Registratienummer 167244000 Toezichthouder: GGD Gelderland-Zuid, vestiging Nijmegen In opdracht van gemeente: Beuningen

Nadere informatie

Inspectierapport (nader onderzoek) Gastouderbureau Alles Kids Nieuwegein

Inspectierapport (nader onderzoek) Gastouderbureau Alles Kids Nieuwegein Inspectierapport (nader onderzoek) Gastouderbureau Alles Kids Nieuwegein Dit is een publicatie van: GGD Midden-Nederland De Dreef 5 Postbus 51 3700 AC Zeist T 030-6086086 F 030-6086000 E info@ggdmn.nl

Nadere informatie

Inspectierapport GOB Met Gerda (GOB) Uitleg ZX NUNSPEET

Inspectierapport GOB Met Gerda (GOB) Uitleg ZX NUNSPEET Inspectierapport GOB Met Gerda (GOB) Uitleg 12 8071ZX NUNSPEET Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente: NUNSPEET Datum inspectiebezoek: 09-07-2013 Type onderzoek : Onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Stichting Sociaal Pedagogisch Centrum "De Kanteling" (GOB) Eendenkooi 118

Inspectierapport Stichting Sociaal Pedagogisch Centrum De Kanteling (GOB) Eendenkooi 118 Inspectierapport Stichting Sociaal Pedagogisch Centrum "De Kanteling" (GOB) Eendenkooi 118 2408SM Alphen aan den Rijn Registratienummer 273231376 Toezichthouder: GGD Hollands Midden In opdracht van gemeente:

Nadere informatie

Inspectierapport Chr. gastouderbureau Passie-4-Kids (GOB) Linzenakker EV Waddinxveen Registratienummer

Inspectierapport Chr. gastouderbureau Passie-4-Kids (GOB) Linzenakker EV Waddinxveen Registratienummer Inspectierapport Chr. gastouderbureau Passie-4-Kids (GOB) Linzenakker 1 2743EV Waddinxveen Registratienummer 290964301 Toezichthouder: GGD Hollands Midden In opdracht van gemeente: Waddinxveen Datum inspectie:

Nadere informatie

AFWEGINGSMODEL HANDHAVING KINDEROPVANG

AFWEGINGSMODEL HANDHAVING KINDEROPVANG AFWEGINGSMODEL HANDHAVING KINDEROPVANG Handhaving- en beleid gemeenten betreffende kwaliteit en handhaving kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 1. Dagopvang 2. Buitenschoolse opvang (BSO) 3.

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Zonnekind (GOB) Irenestraat JN RAAMSDONKSVEER Registratienummer

Inspectierapport Gastouderbureau Zonnekind (GOB) Irenestraat JN RAAMSDONKSVEER Registratienummer Inspectierapport Gastouderbureau Zonnekind (GOB) Irenestraat 8 4941JN RAAMSDONKSVEER Registratienummer 101722345 Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: GEERTRUIDENBERG Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport De Geheime Tuin (GOB) Boslaan CH ZEIST

Inspectierapport De Geheime Tuin (GOB) Boslaan CH ZEIST Inspectierapport De Geheime Tuin (GOB) Boslaan 13 3701CH ZEIST Toezichthouder: GGD Midden-Nederland In opdracht van gemeente: ZEIST Datum inspectiebezoek: 26-11-2013 Type onderzoek: Onderzoek voor registratie

Nadere informatie

Inspectierapport Bureau Bloei (GOB) Valeriaan 8 2631SP NOOTDORP Registratienummer 152124299

Inspectierapport Bureau Bloei (GOB) Valeriaan 8 2631SP NOOTDORP Registratienummer 152124299 Inspectierapport Bureau Bloei (GOB) Valeriaan 8 2631SP NOOTDORP Registratienummer 152124299 Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: PIJNACKER-NOOTDORP Datum inspectie: 20-05-2014 Type

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau de Kleine Generaal (GOB) Weidelint 90 7948CM NIJEVEEN Registratienummer 198189497

Inspectierapport Gastouderbureau de Kleine Generaal (GOB) Weidelint 90 7948CM NIJEVEEN Registratienummer 198189497 Inspectierapport Gastouderbureau de Kleine Generaal (GOB) Weidelint 90 7948CM NIJEVEEN Registratienummer 198189497 Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: MEPPEL Datum inspectie: 29-08-2014

Nadere informatie

Inspectierapport GOB Rivierenland (GOB) Gerdina's Hof 15 4191MX GELDERMALSEN Registratienummer 170463102

Inspectierapport GOB Rivierenland (GOB) Gerdina's Hof 15 4191MX GELDERMALSEN Registratienummer 170463102 Inspectierapport GOB Rivierenland (GOB) Gerdina's Hof 15 4191MX GELDERMALSEN Registratienummer 170463102 Toezichthouder: GGD Gelderland-Zuid, vestiging Tiel In opdracht van gemeente: GELDERMALSEN Datum

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Kind Centraal (GOB) Bakkerstraat GV Hilversum Registratienummer

Inspectierapport Gastouderbureau Kind Centraal (GOB) Bakkerstraat GV Hilversum Registratienummer Team Toezicht Kinderopvang Burg. de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum Postbus 251, 1400 AG Bussum T (035) 692 62 22 www.ggdgooi.nl Inspectierapport Gastouderbureau Kind Centraal (GOB) Bakkerstraat 95 1221GV

Nadere informatie

Inspectierapport Toetsingskader A gastouderbureau Home Gastouderbureau

Inspectierapport Toetsingskader A gastouderbureau Home Gastouderbureau Inspectierapport Toetsingskader A gastouderbureau Home Gastouderbureau Toezichthouder: mevrouw F. Colijn Datumadministratief onderzoek: 20 september 2010 Rapport Toetsingskader A gastouderbureau Home,

Nadere informatie

Inspectierapport BSO van Heemskerckschool (BSO) Jan Huitzingstraat AR HOOGEZAND

Inspectierapport BSO van Heemskerckschool (BSO) Jan Huitzingstraat AR HOOGEZAND Inspectierapport BSO van Heemskerckschool (BSO) Jan Huitzingstraat 4 9601AR HOOGEZAND Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: HOOGEZAND-SAPPEMEER Datum inspectiebezoek: 12-09-2013 Type

Nadere informatie

Inspectierapport. Kinderdagverblijf de Kinderkorf. Vogelweg

Inspectierapport. Kinderdagverblijf de Kinderkorf. Vogelweg Inspectierapport Kinderdagverblijf de Kinderkorf Vogelweg Toezichthouder: Mw. E.C.N. Leenhouts Opdrachtgever: Gemeente Diemen Datum: 21 augustus 2007 Reden toezicht: jaarlijkse inspectie Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inspectierapport Little Lights (GOB) Zuigerstraat KJ 'S-GRAVENHAGE Registratienummer

Inspectierapport Little Lights (GOB) Zuigerstraat KJ 'S-GRAVENHAGE Registratienummer Inspectierapport Little Lights (GOB) Zuigerstraat 25 2516 KJ 'S-GRAVENHAGE Registratienummer 190297761 Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: S-GRAVENHAGE Datum inspectie: 20-06-2014

Nadere informatie

Inspectierapport Snuffie (PSZ) Willinklaan 8 2121CV BENNEBROEK

Inspectierapport Snuffie (PSZ) Willinklaan 8 2121CV BENNEBROEK Inspectierapport Snuffie (PSZ) Willinklaan 8 2121CV BENNEBROEK Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: BLOEMENDAAL Datum inspectie: 01-12-2014 Type onderzoek : Regulier onderzoek Status:

Nadere informatie

Inspectierapport KINOP Schalkwijk (GOB) Biesterlaan KK SCHALKWIJK

Inspectierapport KINOP Schalkwijk (GOB) Biesterlaan KK SCHALKWIJK Inspectierapport KINOP Schalkwijk (GOB) Biesterlaan 32 3998KK SCHALKWIJK Toezichthouder: GGD Midden-Nederland In opdracht van gemeente: HOUTEN Datum inspectiebezoek: 05-08-2013 Type onderzoek: Onderzoek

Nadere informatie

Inspectie items Prioriteit Bestuurlijke boete

Inspectie items Prioriteit Bestuurlijke boete Bijlage: Afwegingsmodel handhaving kinderopvang en peuterspeelzalen 2015 Inspectie items Prioriteit Bestuurlijke boete Pedagogisch beleid Pedagogisch beleid De houder heeft een pedagogisch beleidsplan

Nadere informatie

Inspectierapport Nanny Home Nederland (GOB) Van Dalenlaan 13 2082VA SANTPOORT-ZUID Registratienummer 672279769

Inspectierapport Nanny Home Nederland (GOB) Van Dalenlaan 13 2082VA SANTPOORT-ZUID Registratienummer 672279769 Inspectierapport Nanny Home Nederland (GOB) Van Dalenlaan 13 2082VA SANTPOORT-ZUID Registratienummer 672279769 Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: VELSEN Datum inspectie: 18-02-2014

Nadere informatie

Inspectierapport Mare gastouderbureau (GOB) Zwaardstraat 16 2584TX 'S-GRAVENHAGE Registratienummer 160012351

Inspectierapport Mare gastouderbureau (GOB) Zwaardstraat 16 2584TX 'S-GRAVENHAGE Registratienummer 160012351 Inspectierapport Mare gastouderbureau (GOB) Zwaardstraat 16 2584TX 'S-GRAVENHAGE Registratienummer 160012351 Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: 's-gravenhage Datum inspectie: 26-11-2015

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Gastouderservice Nederland te Paterswolde

Inspectierapport Gastouderbureau Gastouderservice Nederland te Paterswolde Inspectierapport Gastouderbureau Gastouderservice Nederland te Paterswolde Toezichthouder: GGD Drenthe Datum inspectiebezoek: 19-04-2011 Inhoudsopgave Algemene gegevens gastouderbureau...4 Overzicht bevindingen

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Kiddiez (GOB) Diekmansweide HC 'S-HEERENBERG

Inspectierapport Gastouderbureau Kiddiez (GOB) Diekmansweide HC 'S-HEERENBERG Inspectierapport Gastouderbureau Kiddiez (GOB) Diekmansweide 10 7041 HC 'S-HEERENBERG Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente: MONTFERLAND Datum inspectiebezoek: 23-07-2013

Nadere informatie

Inspectierapport Hummelstekkie (GOB) Gracht KJ SPANGA Registratienummer:

Inspectierapport Hummelstekkie (GOB) Gracht KJ SPANGA Registratienummer: Inspectierapport Hummelstekkie (GOB) Gracht 113 8482 KJ SPANGA Registratienummer: 115008329 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: WESTSTELLINGWERF Datum inspectiebezoek: 10-07-2013 Type

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Gastouderbureau Diana BARENDRECHT

Inspectierapport Gastouderbureau Gastouderbureau Diana BARENDRECHT Inspectierapport Gastouderbureau Gastouderbureau Diana BARENDRECHT Toezichthouder: GGD Rotterdam-Rijnmond Datum inspectiebezoek: 09-08-2011 Inhoudsopgave Algemene gegevens gastouderbureau...4 Overzicht

Nadere informatie

Inspectierapport Toetsingskader A Gastouderbureau t Kasteel

Inspectierapport Toetsingskader A Gastouderbureau t Kasteel Inspectierapport Toetsingskader A Gastouderbureau t Kasteel Toezichthouder: mevrouw S. de Wit Datum inspectie: 3 mei 2010 (aanvraagdatum en toets A) Inspectierapport Toetsingskader A gastouderbureau t

Nadere informatie

Inspectierapport GOB Special4kidz gemeente Ten Boer

Inspectierapport GOB Special4kidz gemeente Ten Boer Inspectierapport GOB Special4kidz gemeente Ten Boer Toezichthouder: GGD Groningen Datum inspectiebezoek: 7 april 2009 GOB Special4kidz 2009 Inhoudsopgave Algemene gegevens gastouderbureau 4 Overzicht bevindingen

Nadere informatie

2.5 Afwegingsmodel handhaving peuterspeelzaal

2.5 Afwegingsmodel handhaving peuterspeelzaal 2.5 Afwegingsmodel handhaving peuterspeelzaal De kwaliteitsaspecten voor de peuterspeelzaal zijn ingedeeld naar de volgende domeinen: 1 Peuterspeelzaalwerk in de zin van de wet kinderopvang en kwaliteitseisen

Nadere informatie

Inspectierapport De Zonnestraaltjes locatie Daalsehof (KDV) Daalsehof GT NIJMEGEN

Inspectierapport De Zonnestraaltjes locatie Daalsehof (KDV) Daalsehof GT NIJMEGEN Inspectierapport De Zonnestraaltjes locatie Daalsehof (KDV) Daalsehof 2 6521GT NIJMEGEN Toezichthouder: GGD Gelderland-Zuid, vestiging Nijmegen In opdracht van gemeente: NIJMEGEN Datum inspectiebezoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Home Gastouderbureau SCHOONHOVEN

Inspectierapport Gastouderbureau Home Gastouderbureau SCHOONHOVEN Inspectierapport Gastouderbureau Home Gastouderbureau SCHOONHOVEN Toezichthouder: GGD Hollands Midden Datum inspectiebezoek: 22-07-2011 Inhoudsopgave Algemene gegevens gastouderbureau...4 Overzicht bevindingen

Nadere informatie

Inspectierapport Kira's gastouderbureau (GOB) Londenstraat 68 7543BD ENSCHEDE Registratienummer 935649062

Inspectierapport Kira's gastouderbureau (GOB) Londenstraat 68 7543BD ENSCHEDE Registratienummer 935649062 Inspectierapport Kira's gastouderbureau (GOB) Londenstraat 68 7543BD ENSCHEDE Registratienummer 935649062 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: ENSCHEDE Datum inspectie: 09-04-2014 Type

Nadere informatie

Indien niet voldaan: geen gastouderopvang in de zin van de wet. Indien niet voldaan: geen gastouderopvang in de zin van de wet.

Indien niet voldaan: geen gastouderopvang in de zin van de wet. Indien niet voldaan: geen gastouderopvang in de zin van de wet. 4.4 Afwegingsmodel handhaving gastouders De kwaliteitsaspecten voor voorzieningen voor gastouderopvang zijn ingedeeld naar de volgende domeinen: 1. Gastouderopvang in de zin van de wet 2. Gastouder 3.

Nadere informatie

Inspectierapport Smarttkids Lelystad (GOB) Hollands Diepstraat EG Lelystad Registratienummer

Inspectierapport Smarttkids Lelystad (GOB) Hollands Diepstraat EG Lelystad Registratienummer Inspectierapport Smarttkids Lelystad (GOB) Hollands Diepstraat 81 8226EG Lelystad Registratienummer 739700522 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: Lelystad Datum inspectie: 19-02-2016

Nadere informatie

Inspectierapport GOB Tiskidz (GOB) Dr.Mulderstraat 5 8391HR Noordwolde Registratienummer 154768200

Inspectierapport GOB Tiskidz (GOB) Dr.Mulderstraat 5 8391HR Noordwolde Registratienummer 154768200 Inspectierapport GOB Tiskidz (GOB) Dr.Mulderstraat 5 8391HR Noordwolde Registratienummer 154768200 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Weststellingwerf Datum inspectie: 25-06-2015 Type

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau "Steentje" (GOB) Spoorlaan 167 4872XM ETTEN-LEUR Registratienummer 920326079

Inspectierapport Gastouderbureau Steentje (GOB) Spoorlaan 167 4872XM ETTEN-LEUR Registratienummer 920326079 Inspectierapport Gastouderbureau "Steentje" (GOB) Spoorlaan 167 4872XM ETTEN-LEUR Registratienummer 920326079 Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: Etten-Leur Datum inspectie: 15-10-2015

Nadere informatie

Inspectierapport Zorg voor mijn kind (GOB) Kamperfoelie 51 5803HL Venray

Inspectierapport Zorg voor mijn kind (GOB) Kamperfoelie 51 5803HL Venray Inspectierapport Zorg voor mijn kind (GOB) Kamperfoelie 51 5803HL Venray Toezichthouder: GGD Limburg-Noord In opdracht van gemeente: Venray Datum inspectie: 22-06-2015 Type onderzoek: Onderzoek voor registratie

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau PoKo DE BILT

Inspectierapport Gastouderbureau PoKo DE BILT Inspectierapport Gastouderbureau PoKo DE BILT Toezichthouder: GGD Midden-Nederland Datum inspectiebezoek: 25-05-2011 Inhoudsopgave Algemene gegevens gastouderbureau...4 Overzicht bevindingen toezichthouder

Nadere informatie

Inspectierapport Als Thuis (GOB) De Jachtvalk ET ALMELO Registratienummer

Inspectierapport Als Thuis (GOB) De Jachtvalk ET ALMELO Registratienummer Inspectierapport Als Thuis (GOB) De Jachtvalk 4 7609ET ALMELO Registratienummer 107852627 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: Almelo Datum inspectie: 25-10-2016 Type onderzoek : Jaarlijks

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau De Kleine Kornuiten (GOB) Hofmanssteeg 7 7722SC DALFSEN Registratienummer 110629000

Inspectierapport Gastouderbureau De Kleine Kornuiten (GOB) Hofmanssteeg 7 7722SC DALFSEN Registratienummer 110629000 Inspectierapport Gastouderbureau De Kleine Kornuiten (GOB) Hofmanssteeg 7 7722SC DALFSEN Registratienummer 110629000 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Dalfsen Datum inspectie: 13-04-2015

Nadere informatie

Inspectierapport Mare gastouderbureau (GOB) Zwaardstraat 16 2584 TX 'S-GRAVENHAGE Registratienummer: 160012351

Inspectierapport Mare gastouderbureau (GOB) Zwaardstraat 16 2584 TX 'S-GRAVENHAGE Registratienummer: 160012351 Inspectierapport Mare gastouderbureau (GOB) Zwaardstraat 16 2584 TX 'S-GRAVENHAGE Registratienummer: 160012351 Toezichthouder: GGD Den Haag, Dienst OCW In opdracht van gemeente: S GRAVENHAGE Datum inspectiebezoek:

Nadere informatie

Inspectierapport DOL FIJN Gastouderopvang (GOB) Koolhovenstraat MT BARNEVELD Registratienummer

Inspectierapport DOL FIJN Gastouderopvang (GOB) Koolhovenstraat MT BARNEVELD Registratienummer Inspectierapport DOL FIJN Gastouderopvang (GOB) Koolhovenstraat 10 3772 MT BARNEVELD Registratienummer 972278771 Toezichthouder: Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden In opdracht van gemeente:

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Maatwerk Bemiddeling (GOB) Lange Lauwerstraat 7a 3512VG UTRECHT Registratienummer:

Inspectierapport Gastouderbureau Maatwerk Bemiddeling (GOB) Lange Lauwerstraat 7a 3512VG UTRECHT Registratienummer: Inspectierapport Gastouderbureau Maatwerk Bemiddeling (GOB) Lange Lauwerstraat 7a 3512VG UTRECHT Registratienummer: 206714075 Toezichthouder: GG&GD Utrecht In opdracht van gemeente: UTRECHT Datum inspectiebezoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau GastouderWeb Seringenlaan LT HEERHUGOWAARD

Inspectierapport Gastouderbureau GastouderWeb Seringenlaan LT HEERHUGOWAARD Inspectierapport Gastouderbureau GastouderWeb Seringenlaan 83 1702 LT HEERHUGOWAARD Toezichthouder: GGD Hollands Noorden In opdracht van gemeente: HEERHUGOWAARD Datum inspectie: 14 oktober 2014 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Gastouderbureau Midden-Groningen HOOGEZAND-SAPPEMEER

Inspectierapport Gastouderbureau Gastouderbureau Midden-Groningen HOOGEZAND-SAPPEMEER Inspectierapport Gastouderbureau Gastouderbureau Midden-Groningen HOOGEZAND-SAPPEMEER Toezichthouder: GGD Groningen Datum inspectiebezoek: 19-08-2011 Inhoudsopgave Algemene gegevens gastouderbureau...4

Nadere informatie

Inspectierapport GOB Junior STEENWIJKERLAND

Inspectierapport GOB Junior STEENWIJKERLAND Inspectierapport GOB Junior STEENWIJKERLAND Toezichthouder: GGD IJsselland Datum inspectiebezoek: 23-06-2011 Inhoudsopgave Algemene gegevens gastouderbureau...4 Overzicht bevindingen toezichthouder per

Nadere informatie