Beheer en Onderhoud / Bodemkwaliteit en Gegevensbeheer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beheer en Onderhoud / Bodemkwaliteit en Gegevensbeheer"

Transcriptie

1 CMS Derks Star Busmann T.a.v. P. Handgraaf Amstelplein BC Amsterdam Cluster / Team Doorkiesnummer aanvraag Bijlage(n) Uw kenmerk Onderwerp Beheer en Onderhoud / Bodemkwaliteit en Gegevensbeheer Resultaten vooronderzoek /MOL Geachte heer/mevrouw, Op heeft u om informatie verzocht over de bodemkwaliteit en de mogelijke aanwezigheid van ondergrondse brandstoftanks en potentieel bodembedreigende activiteiten ter plaatse van perceel K en 25 meter daaromheen. De bodeminformatie wordt u verstrekt in het kader van de NEN5725 (richtlijn voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend, oriënterend en nader onderzoek). Hierbij is ook gekeken naar beschikbare informatie tot 25 meter van het aangevraagde perceel. Voor de inventarisatie hebben wij de volgende gemeentelijke bestanden geraadpleegd: - tankbestand; - bodemonderzoekbestand; - milieuvergunningenbestand; - het (historische) bedrijvenbestand. Voor de resultaten van de inventarisatie verwijzen wij u door naar de bijlage*. Voor gebruikte terminologie in de samenvatting(en) van de onderzoek(en) verwijzen we u naar de bodempagina's van de gemeente Haarlemmermeer (www.haarlemmermeer.nl/bodem). Mocht u meer gedetailleerde informatie willen hebben over de onderzoeksgegevens dan verzoeken wij u contact op te nemen met een medewerker van subteam Bodemkwaliteit. Tevens kunt u het algemeen historisch onderzoek van de gemeente Haarlemmermeer inzien. Voor inzage in bouw- en sloopvergunningen kunt u contact opnemen met de Front Office (tel ). Wij wijzen u er op dat, indien er geen informatie inzake de bodemkwaliteit voorhanden is, dit niet automatisch betekent dat de grond schoon is. Indien u zekerheid wilt hebben over de kwaliteit van de bodem op uw perceel, adviseren wij u door een erkend onderzoeksbureau een onderzoek uit te laten voeren. Deze verklaring wordt afgegeven onder de volgende restricties - De informatie zoals hierna beschreven kan later blijken af te wijken van de werkelijke bodemsituatie/ c.q. aanwezigheid ondergrondse tank zoals deze in de praktijk kan worden aangetroffen, aangezien gebruik is gemaakt van de gegevens zoals die bij de afgifte van dit formulier bekend zijn bij de gemeente Haarlemmermeer. - De gemeente Haarlemmermeer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik maken van bovenstaande informatie (waaronder schade als gevolg van onjuiste informatie van derden), noch voor eventuele leemtes in kennis noch van een onjuiste weergave van de verstrekte informatie. - Met betrekking tot de bodem kunnen er andere beperkingen van toepassing zijn. Deze zijn opgenomen in de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb). Deze wet is opgesteld om ervoor te zorgen dat het eenvoudiger wordt om volledige informatie te krijgen over de rechtstoestand van een onroerende zaak op een bepaald moment. Alle gemeentelijke beperkingen die onder de Wkpb vallen, worden in de gemeentelijke registers ingeschreven. Zo heeft de provincie Noord-Holland ook een aantal beperkingen die onder de Wkpb vallen. Het Kadaster beheert deze landelijke voorziening, de gemeentelijke beperkingen worden door het Kadaster gepubliceerd. Voor meer informaite, zie - Bij twijfel of onduidelijkheden omtrent deze verklaring kunt u direct contact opnemen met de gemeente Haarlemmermeer, cluster Beheer en Onderhoud, team Bodemkwaliteit en Gegevensbeheer (tel ). * Indien bij u meer of andere bodeminformatie bekend is, verzoeken wij u aan de gemeente Haarlemmermeer per titel(s), jaartal(len) en nummer(s) te versturen en zo mogelijk een pdf van het ontbrekende bodemrapport bij te voegen ( adres: Ook ontbrekende informatie over ondergrondse tanks of opslag van potentieel bodembedreigende stoffen ontvangen wij graag op deze manier.

2 FORMULIER VOORONDERZOEK Ondergrondse brandstoftanks Wij wijzen u erop dat er, voor wat betreft de eventuele aanwezigheid van een ondergrondse brandstoftank geen volledige zekerheid kan worden gegeven. In het verleden heeft registratie van ondergrondse brandstoftanks namelijk niet plaatsgevonden. Volume / Product Aanwezig / Wijze sanering Saneerder / Certificaat / sanering Rest verontreiniging Van den Berghlaan? m3 HBO nee n.b. nee Volume / Product Aanwezig / Wijze sanering Saneerder / Certificaat / sanering Rest verontreiniging WIEGER BRUINLAAN Niet ingevoerd Niet ingevoerd Niet ingevoerd Niet ingevoerd Volume / Product Aanwezig / Wijze sanering Saneerder / Certificaat / sanering Rest verontreiniging Van den Berghlaan 20 m3 HBO nee Milieutec B.V. nee Volume / Product Aanwezig / Wijze sanering Saneerder / Certificaat / sanering Rest verontreiniging Burgemeester Pabstlaan 8 m3 HBO nee Kaspers B.V. nee Volume / Product Aanwezig / Wijze sanering Saneerder / Certificaat / sanering Rest verontreiniging WIEGER BRUINLAAN 6 m3 HBO nee n.b. Niet ingevoerd 124 Verwijderd nb Niet ingevoerd Niet ingevoerd Niet ingevoerd 120 Verwijderd AK Verwijderd V Verwijderd n.b. voor 1993 Bodemonderzoeken Burgemeester van Stamplein Historisch onderzoek 1 Gemeente Haarlemmermeer X8 NiBou Rapportnaam: Historisch bodemonderzoek Verkeerscirculatieplan en rioolwerkzaamheden. Op het gehele traject van het VCP waar asfalt en/of riolering vernieuwd gaat worden dient een indicatief bodemonderzoek te worden uitgevoerd tot een halve meter onder het bestaande riooltracé. Echter op de trajecten waar alleen asfalt wordt vervangen is onderzoek van het asfalt en fundatiemateriaal voldoende. Hieronder wordt beschreven waar welk onderzoek dient te worden uitgevoerd. Asfalt-/bodemonderzoek tot de onderkant van de fundatielaag: De kwaliteit van het asfalt van de tracé's dient te worden vastgesteld om de mate van hergebruik te bepalen. Ook de onderliggende fundatielaag dient te worden onderzocht. Het betreft de volgende tracé's: 2

3 -Hoofdweg-Oostzijde van Burgemeester Pabstlaan tot aan de Geniedijk (incl. rotonde Hoofdweg/Kruisweg), Hoofdweg-Westzijde ter hoogte van nr. 663 en ter plaatse van het te realiseren parkeerterrein achter nr Kruisweg van kruispunt Kruisweg/Nieuweweg tot aan Kruisweg 865 (zie Bijlage I) + fietspaden tussen Hoofdweg en Dik Tromplein. -Nieuweweg van rotonde Burgemeester van Stamplein tot aan Geniedijk. -Nieuweweg van Kruisweg tot aan Prins Hendriklaan. -Julianalaan van Kruisweg tot aan Prins Hendriklaan. Het asfalt van de Melis Spaansweg is in 2000 onderzocht t.b.v. de herinrichting van het gebied. Een deel van het asfalt is verontreinigd met PAK. Dit materiaal is afgevoerd. De verontreiniging van PAK ter plaatse van het wegtracé Hoofdweg-Westzijde ter hoogte van nr. 741a is het gevolg van PAK in het asfalt. Indicatief bodemonderzoek tot 2,5 m-mv: -Hoofdweg-Oostzijde van Geniedijk tot aan rotonde Kruisweg. -Kruisweg van Draverslaan tot en met kruispunt Wilhelminalaan. -Julianalaan van Kruisweg tot aan Prins Hendriklaan. Indicatief bodemonderzoek tot 3,5 m-mv: -Hoofdweg-Oostzijde van rotonde Kruisweg tot aan Burgemeester Pabstlaan. Indicatief bodemonderzoek tot 4,5 m-mv: -Nieuweweg van Kruisweg tot aan Prins Hendriklaan. Bodemonderzoek verdachte locaties: Hoofdweg 752 (V1): onderzoek van grond en grondwater in het wegtracé volgens NEN 5740 pakket. Hoofdweg 726 (V2): onderzoek in het wegtracé naar minerale olie, aromaten en vluchtige organochloorverbindingen in grond en grondwater. Hoofdweg (V6): onderzoek in het wegtracé naar zware metalen en vluchtige organochloorverbindingen in grond en grondwater. Hoofdweg 662 (V7): onderzoek in het wegtracé naar minerale olie en aromaten in grond en grondwater. Marktplein 3-29 (V10): onderzoek in het wegtracé naar minerale olie en aromaten in grondwater en de ondergrond. Kruisweg (V12b): onderzoek in het wegtracé naar PAK, minerale olie en zware metalen in de grond. Kruisweg 644 (V12a): onderzoek in het wegtracé naar PAK en zware metalen in de grond. In het kader van rioolwerkzaamheden dient het asfalt en de bodem te worden onderzocht. Dit is ter plaatse van traject B en gedeeltelijk traject E, ten noordwesten van de Hoofdvaart (Burgemeester Pabstlaan en Hoofdweg-Westzijde). Het asfalt en de onderliggende fundatielaag dient te worden onderzocht op de volgende trajecten: -Burgemeester Pabstlaan van Hoofdweg tot aan Zoetermeerstraat. Door eerder onderzoek is aangetoond dat het asfalt van de Broekermeerstraat teerhoudend is. Indicatief bodemonderzoek tot 0,5 m onder de maximale riooldiepte: -Hoofdweg-Westzijde van Kruislaan tot aan Kruisweg. -Burgemeester Pabstlaan van Hoofdweg tot aan Zoetermeerstraat. Bodemonderzoek verdachte locaties: Hoofdweg (V8): onderzoek in het wegtracé naar minerale olie en aromaten in grond en grondwater. Burgemeester Pabstlaan 10 (V17): onderzoek in het wegtracé tussen nr. 8 en 10 naar het dempingsmateriaal van een sloot die haaks op de Burgemeester Pabstlaan heeft gestaan. Verkennend onderzoek 1 MWH B.V. X8 B08G0047 3

4 Rapportnaam: Verkennend bodem- en asfaltonderzoek locatie -centrum. Hypothese verdacht wordt niet verworpen. Binnen het onderzoeksgebied vallen er 7 verschillende verdachte deellocaties (allen ter plaatse van het wegtracé): - V1 (Hoofdweg 752); - V2 (Hoofdweg 726); - V6 (Hoofdweg ); - V7 (Hoofdweg ); - V10 (Marktplein 3-29); - V12a (Kruisweg 644); - V12b (Kruisweg ). Grond: - V1; cobalt, zink en PAK >S. - V2; geen verontreinigingen aangetroffen. - V6; zink en PAK >S. - V7; cobalt >S. - V10; arseen, cobalt, lood, molybdeen, nikkel, minerale olie en PAK >S; barium en koper >T; zink >I. - V12a: barium, zink, PAK en minerale olie >S; koper >T. - V12b: cobalt, zink en PAK >S. Grondwater: er zijn op de verschillende deellocaties peilbuizen gezet. V2 en V12b: geen verontreinigingen aangetroffen; V1, V6 en V7: arseen, chroom, cis-1,2-dichlooretheen >S; V10: arseen >T; V12a: benzeen en xylenen >I; arseen >T; ethylbenzeen, tolueen en tetrachlooretheen >S. Funderingsmateriaal: - Kruisweg + parallelweg van Wilhelminalan tot aan Kagertocht PAK en minerale olie >I in puin; - Wilhelminalaan en Kruisweg tussen Julianalaan en Wilhelminalaan PAK en minerale olie >I in puin. Er is ook indicatief onderzoek gedaan naar de riooltracés en de toekomstige fietsbrug over de Hoofdvaart. Hierbij zijn maximaal lichte verontreinigingen aangetroffen met voornamelijk immobiele stoffen. Er is in een enkele peilbuis arseen >I aangetroffen, waarvan de oorzaak mogelijk een natuurlijk verhoogde achtergrondwaarde betreft. Bijzonderheden: de aangetroffen sterke verontreiniging met benzeen en xylenen is nader onderzocht op locatiecode (nader onderzoek). Deze verontreiniging is aangetroffen ter plaatse van de stoep voor Kruisweg 640/642. Hoofdweg-oostzijde Verkennend Onderzoek 1 Tauw XR01_ d Hypothese verdacht wel verworpen. zintuiglijke waarnemingen: geen. Grond: PAK's, minerale olie >S. Ondergrond: niet onderzocht. Grondwater: lood >I; na herbemonstering lood onder streefwaarde; cadmium, zink, benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xylenen >S. Beoordelingsformulier wel aanwezig, datum onbekend. Nieuweweg

5 Verkennend Onderzoek 1 Witteveen + Bos Y Hfd Hypothese onverdacht wordt niet verworpen. Geen van de geanalyseerde stoffen zijn over de streefwaarde zowel van de bovengrond, als de ondergrond en het grondwater. Conclusies prioriteit: de vervanging van het riool kan plaats vinden. Historisch onderzoek 1 BK Ingenieurs Velserbroek X Hypothese: onverdacht wordt niet verworpen. Bijzonderheden: betreft partijkeuring ivm rioolwerkzaamheden. 4 partijen gekeurd, op kaart slechts 3 partijen ingetekend. Daardoor ook alleen de analyses van de monsters van deze 3 partijen ingevoerd. Op twee locaties (nr ) is minerale olie waargenomen, beide locaties zijn niet meegenomen in de partijkeuring. Zintuiglijke waarnemingen: zeer fijn (klei- en silthoudend) tot matig fijn zand. Partij 1 t/m 3: categorie 0, schone grond. Partij 4: indicatief als categorie 0, schone grond. Conclusies rapport: partijen worden ingedeeld als (indicatief) categorie 0, schone grond. Het wordt aanbevolen om aanvullend onderzoek te doen naar de aangetroffen verontreinigingen bij nr. 17 en 34. Van den Berghlaan Verkennend Onderzoek 1 Omegam Hypothese wordt niet verworpen. zintuiglijke waarnemingen: m-mv : plaatselijk ophoogzand gelegen op de oospronkelijk kleigrond m-mv : afwisselend klei- en zandlagen Bovengrond: geen overschrijding. Ondergrond: geen overschrijding. Grondwater: lood, zink, chroom en cadmium >S. Bijzonderheden: geen. Conclusies: bodem is geschikt voor uitvoeren van bouwplan. Beoordeling gemeente: hoewel het grondwater licht verontreinigd is, wordt de bodem geschikt geacht voor het beoogde gebruik. Van Den Berghlaan Verkennend Onderzoek 2 Tauw XM R NO1/ABK Rapportnaam: aanvullend en oriënterend bodemonderzoek Van de Berghlaan te. Ligging ondergrondse tank(s): 1. HBO-tank (8.000 liter): westzijde school Van de Berghlaan

6 Resultaten onderzoek - Hypothese: verdacht, wordt wel verworpen. - Zintuiglijke waarnemingen: roestsporen in de ondergrond. - Bovengrond: minerale olie >A. - Ondergrond: geen verontreinigingen aangetroffen. - Grondwater: aromaten, zink, arseen >A. Analyseresultaten getoetst aan voormalige toetsingswaarden (A,B,C-waarden). Verkennend Onderzoek 3 Tukkers Milieu Onderzoek b.v. XM Rapportnaam: verkennend bodemonderzoek op het voormalig politiebureau aan de Burgemeester Pabstlaan te. Rapportdatum: 24 augustus 1993 Aanleiding: voorgenomen aankoop terrein door woningbouwvereniging Binnen de Ringvaart en de daar geplande woningbouw. Ligging ondergrondse tanks: 1. Benzine ( liter): tussen Burgemeester Pabstlaan en huidige Dokter Bolkensteinstraat, t.h.v. plantsoen ten zuidoosten van Dokter van Dorstenstraat Huisbrandolie (8.000 liter), tussen Burgemeester Pabstlaan en huidige Dokter Bolkensteinstraat, ten oosten van huidige Dokter Bolkensteinstraat Resultaten onderzoek: - Hypothese: onverdacht, wordt niet verworpen. - Zintuiglijke waarnmeingen; geen bijzonderheden waargenomen. - Bovengrond: nikkel, PAK >A. - Ondergrond: nikkel, PAK >A. - Grondwater: lood, xylenen, tolueen >A. - Grondwater bij voorm. benzinetank: aromaten >A. - Grondwater bij voorm. HBO-tank: aromaten >A Analyseresultaten zijn getoetst aan voormalige toetsingswaarden (A,B,C-waarden). Historisch Onderzoek 1 Gemeente Haarlemmermeer X zzzr Rapportdatum: onbekend Conclusies: Het HO heeft plaatsgevonden voor de locatie Burg. Pabstlaan 7. Op de locatie is een politiebureau aanwezig geweest. Momenteel staan er diverse woonflats. De vergunningplichtige activiteiten (opslaan en afleveren van benzine) vinden niet meer plaats. Doordat de locatie tevens al is onderzocht is een oriënterend onderzoek niet noodzakelijk. Wieger Bruinlaan Verkennend Onderzoek 1 Bouwtechnische Dienst XZ? Hypothese onverdacht: niet verworpen. Zintuiglijke waarnemingen: geen. Bovengrond: geen verontreinigingen. Ondergrond: geen verontreinigingen. Grondwater: geen verontreinigingen. Conclusies: geen verontreinigingen aangetroffen. De bodem en het grondwater zijn geschikt voor woningbouw. Burg. Pabstlaan 3 6

7 Verkennend Onderzoek 1 Terrascan X Rapportdatum: Hypothese rapport onverdacht:niet verworpen zintuiglijke waarnemingen: siltig zand, zandige klei (0-0.8), siltige klei ( ), siltig zand ( ) Bovengrond: geen verontreinigingen Ondergrond: geen verontreinigingen Grondwater: zink (>S) Asbest: visueel niet aangetroffen Bijzonderheden: Beoordelingsrapport wel aanwezig: BEOORDELING POSITIEF Conclusies: alleen streefwaarde overschrijding van zink in het grondwater verder geen verontreinigingen aangetroffen. Er zijn geen belemmeringen voor voor het toekomstig gebruik van de onderzoekslocatie (nieuwbouw school). Kwaliteit onderzoek: > STREEFWAARDE Beoordeling onderzoek: BEOORDELING POSITIEF Locatiegegevens: HISTORISCH ONDERZOEK VOOR BOUW NOODLOKAAL Verkennend Onderzoek 2 Terrascan X Rapport datum: jul-03 Hypothese rapport onverdacht: niet verworpen Zintuiglijke waarnemingen: zandige klei (0-1), siltige klei (1-2), zandige klei (2-3) Bovengrond: min.olie (>S) Ondergrond: min.olie (>S) Grondwater: geen verontreinigingen Asbest: visueel geen asbestverdacht materiaal aangetroffen Bijzonderheden: Beoordelingsformulier wel aanwezig BEOORDELING POSITIEF 7

8 Conclusies: geschikt voor het bouwplan (noodlokaal, tijdelijke unit) Verkennend Onderzoek 3 Terrascan X Rapportdatum: dec-2003 Hypothese rapport onverdacht: niet verworpen zintuiglijke waarnemingen: siltig zand, zandige klei (0-0.8), siltige klei ( ), siltig zand ( ) Bovengrond: minerale olie (>S) Ondergrond: geen verontreinigingen Grondwater: xylenen, arseen, benzeen, chroom (>S) Beoordelingsformulier wel aanwezig BEOORDELING POSITIEF Bijzonderheden Conclusies: de bodem is geschikt voor het gedeeltelijk uitbreiden van de basisschool (dossiernr 2003/1401) Verkennend onderzoek NEN Mateboer Milieutechniek B.V /JPR Rapportnaam: Verkennend bodemonderzoek aan de Burgemeester Pabstlaan 3-5 te Hypothese bodem niet tot licht verontreinigd wordt niet verworpen Zintuiglijke waarnemingen: geen bijzonderheden Bovengrond: geen verontreinigingen Ondergrond: geen verontreinigingen Grondwater: barium en zink >S Slib: nvt Asbest: zintuiglijk niet waargenomen (aanvullende mail d.d ) Beoordeling gemeente dd : bodem geschikt voor uitbreiden school. Burgemeester Pabstlaan Verkennend onderzoek NEN Terrascan T Rapportnaam: Asfalt- en funderingsonderzoek 'Burgemeester Pabstlaan' te. Hypothese verdacht wordt deels verworpen. Bovenlaag asfalt: maximale samenstellingswaarde PAK 10 VROM bouwstoffen overschreden. Onderlaag asfalt: maximale samenstellingswaarde PAK 10 VROM bouwstoffen niet overschreden. Geen boorpunten ingetekend daar het slechts gegevens over het asfalt betreffen. Hoofdweg-oostzijde Verkennend Onderzoek 1 De Ruiter Milieutechnologie bv 8

9 X A Rapportdatum: Hypothese: onverdacht niet verworpen zintuiglijke waarnemingen:bovengrond: geen verontreinigingen Ondergrond: geen verontreinigingen Grondwater: arseen, cadmium, chroom, nikkel, zink, xylenen, ethylbenzeen > S Asbest: nvt Bijzonderheden: Geen nader onderzoek nodig Beoordelingsformulier wel aanwezig: de bodem is geschikt geacht voor het voorgenomen bouwplan. Locatiegegevens: Leeghwaterstraat Partijkeuring grond 1 Terrascan T Rapportnaam:Partijkeuring conform besluit bodemkwaliteit 'fietspad Leeghwaterstraat' te Hypothese (on)verdacht wordt wel/niet verworpen: n.v.t. Zintuiglijke waarnemingen: geen Betreft partijkeuring grond i.v.m. verbreden fietspad/voetpad Grond onderzocht tot 0,5 m -mv Bovengrond: Bij individuele toetsing van de monsters, min. olie, PAK en Co > AW Ondergrond: Grondwater: Slib: Asbest: niet specifiek onderzocht, visueel geen asbest aangetroffen Bijzonderheden: geen Concl rapport: partji grond voldoet aan kwaliteit wonen Nieuweweg Verkennend Onderzoek 1 Witteveen & Bos X hlmm22-132/jenj/ Rapportdatum: 23 mei 2003 Hypothese wel / niet verworpen: zintuiglijke waarnemingen: Bovengrond: geen verontreinigingen 9

10 Ondergrond: Licht verhoogd met minerale olie Grondwater: ondiep : Cr, xylenen, chloride > S diep : xylenen, chloride > S Conclusies van beoordelingsformulier: Slechts lichte verontreinigingen gemeten in bovengrond en gronwater. Deze vormen milieuhygienisch geen belemmering voor de uitvoering van de voorgenomen werkzaamheden. Voor hergebruiksmogelijkheden: partijkeuring conform Bsb. Beoordelingsformulier: wel aanwezig dd Van Den Berghlaan Sanerings Plan 1 Arcadis XZ /0A9/3O9/ Rapportdatum: 5-okt-1999 Sanering door verwijderen van ondergrondse tank en ontgraven verontreinigde grond. (ca 280 m3) Grondwatersanering dmv drainage. Bijzonderheden: mogelijk blijft een restverontreiniging over onder de bebouwing. Voor het overige wordt gestreeft naar een sanering van de bodem tot rond de streefwaarde Beoordeling wel aanwezig Verkennend Onderzoek 2 BK Ingenieurs Velserbroek W Rapportnaam: verkennend bodemonderzoek Van den Berghlaan 120 te. Uitgevoerd conform: NEN 5740 strategie onverdacht. Aanleiding: herontwikkeling verzorgingstehuis De Eijkenhove (artikel 19 WRO). De onderzoekslocatie is opgedeeld in twee deellocaties, te weten: Deellocatie 1: de bovengrondse tank. Deellocatie 2: overig terreindeel. Resultaten onderzoek bij bovengrondse tank: - Zintuiglijke waarnemingen: een zwakke olie-waterreactie, sporen schelpen. - Hypothese: onverdacht, wordt verworpen - Bovengrond: minerale olie >S - Ondergrond: PAK >S. - Grondwater: As en Cd >S. Resultaten onderzoek overig terreindeel: - Zintuiglijke waarnemingen: gley- of roestvlekken, baksteen en schelpen. - Hypothese: verdacht, wordt niet verworpen - Bovengrond: koper, PAK en minerale olie >S. - Ondergrond: geen verontreinigingen aangetroffen - Grondwater: arseen, cadmium >S. - Asbest: zintuiglijk niet aangetroffen. - Waterbodem: niet van toepassing. 10

11 Conclusie: er bestaat geen bezwaar voor de voorgenomen herontwikkeling van het verzorgingstehuis. De omvang van de restverontreiniging met minerale olie onder de garage en trap ten gevolge van de voormalige ondergrondse HBO-tank dient na sloop te worden vastgesteld. Beoordeling gemeente (d.d ): Bij sloop van de garage en de trap dient de restverontreiniging te worden verwijderd. Voor het vaststellen van de mate en omvang van de verontreiniging dient na sloop aanvullend bodemonderzoek te worden uitgevoerd. De verwachting is dat de omvang gering is. Bij herinrichting dient men bedacht te zijn op de aanwezigheid van de oude vulleiding van de tank. Tijdens de sanering is een asbestcement waterleiding geknapt. Onderzoek naar asbest in de grond dient nog te worden uitgevoerd. Van den Berghlaan Verkennend Onderzoek 2 Omegam X Rapportdatum: Hypothese onverdacht wordt verworpen zintuiglijke waarnemingen: m-mv ; zandige klei daaronder siltig zand Bovengrond: geen overschrijding Ondergrond: geen overschrijding Grondwater: fenol-index, zink, cadmium, lood > S Asbest: niet onderzocht Bijzonderheden: Beoordelingsformulier: niet aanwezig Conclusies: Lichte verontreinigingen in het grondwaster, geen nader onderzoek noozakelijk. Van Den Berghlaan Verkennend Onderzoek 1 Tauw XZ R NO1/RWH Rapportnaam: indikatief bodemonderzoek Van de Berghlaan 126 te. Aanleiding: bestemmingswijziging naar woningbouw. Ligging ondergrondse tank(s): 1. HBO-tank (8.000 liter): westzijde school Van de Berghlaan 124. Resultaten onderzoek: - Hypothese: verdacht, wordt niet verworpen. - Zintuiglijke waarnemingen: enkele kooldeeltjes, enige plasticresten, roestsporen. - Bovengrond fluorantheen, chryseen, fenanthreen, benzo(a)pyreen >A. - Ondergrond: fluorantheen, chryseen, benzo(a)pyreen >A; EOX verhoogd. 11

12 - Grondwater: arseen >C; zink, benzeen, tolueen >B; cadmium, chroom, kwik, ethylbenzeen, ortho-xyleen, meta-paraxyleen, naftaleen >A. Aanbeveling rapport: uitvoeren aanvullend rapport naar ernst en omvang matige en sterke verontreiningen. Van der Burchstraat Indicatief Onderzoek 1 Witteveen & Bos X Z HLMM22-132/jenj/ Hypothese: onverdacht wordt niet verworpen. Zintuiglijke waarnemingen: geen, behalve lichte puinbijmenging. Bovengrond: minerale olie, nikkel, PAK10 >S. Ondergrond: PAK10 >S. Grondwater: ondiep: chroom en chloride >S, diep: arseen en chloride >S. Beoordeling gemeente d.d : slechts lichte verontreinigingen gemeten in bovengrond en gronwater. Deze vormen milieuhygienisch geen belemmering voor de uitvoering van de voorgenomen werkzaamheden. Voor hergebruiksmogelijkheden: partijkeuring conform Bsb. Wieger Bruinlaan Verkennend Onderzoek 1 Vermeer milieutechniek b.v. X Hypothese onverdacht: niet verworpen. Zintuiglijke waarnemingen: geen. Bovengrond: PAK, zink, minerale olie, EOCL >A. Ondergrond: niet onderzocht. Grondwater: niet onderzocht. Conclusies: alleen lichte verontreinigingen in de bovengrond. Ondergrond en grondwater niet onderzocht. Verkennend Onderzoek 3 BK Ingenieurs- & Milieuadviesbureau B.V. X Q A Hypothese onverdacht: niet verworpen. Zintuiglijke waarnemingen: geen. Partij 1 grond: PAK (>S) (waarschijnlijk kooldeeltjes in monster). Na heranalyse geen verhoging van PAK. Partij 2 grond: geen verontreinigingen. Conclusies: de partijen grond worden geclassificeerd als klasse 0 grond (multifunctioneel toepasbaar). Overige opmerkingen: partij 1: cat. 1 ivm PAK; na heranalyse (levertijd niet conform AP04) MVR= schoon. partij 2: MVR+ schoon. partij 1 kan toch gezien worden als schoon (ondanks levertijd heranalyse (=overige bewijslast)). 12

13 Bodemkwaliteitskaart gemeente Haarlemmermeer Informatie over bodemkwaliteitskaarten van de gemeente Haarlemmermeer (CSO, kenmerk 09K215, ) is te vinden op de website van de gemeente (www.haarlemmermeer.nl/bodem). De verschillende bodemkwaliteitskaarten geven aan wat de gemiddelde kwaliteit van de grond op de nietverdachte locaties is in de gemeente. Gegegevens over milieuvergunningen (Vergunningen met opslag van stoffen, met uitzondering van gassen) Arnolduspark 3 () Inrichtingsnummer 5156 Naam bedrijf Sportcafe partyzaal "De Wissel" Open Type vergunning Wet milieubeheer Meldingsplichtig (Actueel) Wet milieubeheer Overige regelgeving (Actueel) Soort activiteit Café's, bars Categorie indeling B Brandbare vloeistoffen (In gebruik) Hoofdweg 634 () Inrichtingsnummer 1865 Naam bedrijf Modulex Ned. B.V. Gesloten Type vergunning Lozingsverordening Vergunningplichtig (Historisch) Lozingsverordening Meldingsplichtig (Historisch) Wet milieubeheer Meldingsplichtig (Actueel) Soort activiteit Grth in overige consumentenartikelen Categorie indeling B () Van den Berghlaan 120 Inrichtingsnummer 4549 () Naam bedrijf Eijkenhove, Verzorgingshuis Gesloten Type vergunning Lozingsverordening Meldingsplichtig (Historisch) Hinderwet Vergunningplichtig (Historisch) Wet milieubeheer Overige regelgeving (Actueel) Wet milieubeheer Meldingsplichtig (Actueel) Soort activiteit Verpleeghuizen Categorie indeling C Liter K3: ontvlambare vloeistoffen (55 C < vlampunt < 100 C) (Verwijderd) Liter K3: ontvlambare vloeistoffen (55 C < vlampunt < 100 C) (In gebruik) Van den Berghlaan 130 Inrichtingsnummer 4552 () Naam bedrijf Koningin Emmaschool Open Type vergunning Wet milieubeheer Meldingsplichtig (Historisch) Wet milieubeheer Geen Meldingsplicht (Actueel) Soort activiteit Scholen voor basis- en algemeen voortgezet onderwijs Categorie indeling B Liter Brandbare vloeistoffen (In gebruik) Wieger Bruinlaan 1 () Inrichtingsnummer 4868 Naam bedrijf Gemeentelijk kassencomplex Open (Heimanshof) Type vergunning Lozingsverordening Meldingsplichtig (Historisch) Hinderwet Vergunningplichtig (Historisch) Wet milieubeheer Vergunningplichtig (Historisch) Hinderwet Vergunningplichtig (Historisch) Wet milieubeheer Meldingsplichtig (Actueel) Soort activiteit Scholen voor beroeps-, hoger en overig onderwijs Categorie indeling A Liter K3: ontvlambare vloeistoffen (55 C < vlampunt < 100 C) (Buiten gebruik) Liter Giftige stoffen (In gebruik) Wieger Bruinlaan 7A ()Inrichtingsnummer 7619 Naam bedrijf Stichting Samenwerkende Dieren Gesloten Organisaties Type vergunning Wet milieubeheer Vergunningplichtig (Actueel) 13

14 Soort activiteit Categorie indeling C Buurt- en clubhuizen Kilogram Brandbare vloeistoffen (In gebruik) 14

15 Asbestsignalering De asbestsignaleringskaarten geven een indicatief beeld van de eventueel te verwachten verontreiniging met asbest. Deze kaarten zijn gemaakt op basis van gegevens over type pand en bouwjaar (asbest in gebouwen) en start/einde bedrijfsactiviteit (asbest op basis van bedrijfsactiviteit). De systematiek is gebaseerd op de landelijke systematiek zoals is vastgesteld voor een asbestkansenkaart (Asbest in Kaart, Historisch onderzoek Asbestgebruik Methode Asbestkansenkaart, d.d , Register Historisch onderzoeksbureau). Omdat in de inventarisatie niet is meegenomen of er inpandig een asbestsanering heeft plaatsgevonden, zijn de asbestsignaleringskaarten slechts indicatief. Een gecertificeerd bedrijf kan een asbestvrij verklaring voor u opstellen. Asbest op basis van bedrijfsactiviteiten 15

16 Bedrijfsactiviteiten Vestigingsdatum Raico Dokter Bolkesteinstraat 108, 2132 JV Kauffmann Gemen Training & Consult Dokter Bolkesteinstraat 112, 2132 JV Muniz Barcena Taleninstituut Dokter Bolkesteinstraat 114, 2132 JV Taleninstituut Muniz Barcena Dokter Bolkesteinstraat 114, 2132 JV Abell Finance Management Dokter Bolkesteinstraat 140, 2132 JW Owryakjhell Dokter Bolkesteinstraat 146, 2132 JW Mundo May Dokter Bolkesteinstraat 154, 2132 JW Make O.V.& R. Dokter Bolkesteinstraat 190, 2132 JW Arabi Schilderwerken Dokter Bolkesteinstraat 2, 2132 JT It in Business Dokter Bolkesteinstraat 72, 2132 JV Business Administration Dokter Bolkesteinstraat 80, 2132 JV Lesj,r Natuursteen Dokter Bolkesteinstraat 88, 2132 JV Spaan Logistics Dokter Bolkesteinstraat 88, 2132 JV S.J. Chin.B.V.i.o. Dokter Bolkesteinstraat 92, 2132 JV Startrek Enterprise Dokter Bolkesteinstraat 96, 2132 JV Halt Bureau Dokter Van Dorstenstraat 1, 2132 JR Bureau Rechtshulp Dokter Van Dorstenstraat 1, 2132 JR St Meerwaarde Dokter Van Dorstenstraat 1, 2132 JR Stichting Meerwaarde Vakgroep, Sociaal Raadsl Dokter Van Dorstenstraat 1N, 2132 JR (!) Vino di Gio Opheffingsdatum Kans op asbest Matige kans

17 Dokter Van Dorstenstraat 41, 2132 JS Make O.V.& R. Dokter Van Dorstenstraat 55, 2132 JS Trodeco Dokter Van Dorstenstraat 59, 2132 JS Ooievaar De Kraambureau Dokter Van Dorstenstraat 65, 2132 JS Compact Schoonmaak Service Dokter Van Dorstenstraat 73, 2132 JS Afrikico E.G. Dokter Van Dorstenstraat 73, 2132 JS Lermerberry Dokter Van Dorstenstraat 91, 2132 JS Dance Recruitment Dokter van Dorstenstraat 41, 2132 JS D&S Auto's Dokter van Dorstenstraat 89, 2132 JS Sign Plan BV Hoofdweg 634, 2132 MK Keiko Peformance & Consultancy Hoofdweg 634, 2132 MK Cura fysiotherapie Hoofdweg 634, 2132 MK Physio Consultancy & Training Hoofdweg 634, 2132 MK Burgman A. Nieuweweg 11, 2132 CK Hoeben P Nieuweweg 15, 2132 CK Tihan Consultancy Nieuweweg 19, 2132 CK Kelderman F.P.,Media Exp. Nieuweweg 33, 2132 CK WV Nieuweweg Nieuweweg 33A, 2132 CK Kingschool M Luther Van Den Berghlaan 130, 2132 AV Praktijkschool Koningin Emma Van Den Berghlaan 130, 2132 AV LW van Arkel Van Den Berghlaan 503, 2132 AP BVK Installatie- & Loodgietersbedrijf BV Van Den Berghlaan 513, 2132 AP Europarts Amstelveen Van Den Berghlaan 517, 2132 AP Resonans Matige kans

18 Van Den Berghlaan 521, 2132 AP Van Klaveren Montage & Service Van Den Berghlaan 529, 2132 AP H & A Impex International vof Van Den Berghlaan 551, 2132 AR Decorworks Van Den Berghlaan 551, 2132 AR Niet ingevoerd Athor Nederland bv Van Den Berghlaan 551, 2132 AR Kort de Administratiekant Van Den Berghlaan 559, 2132 AR Frankena Beheer BV Van Den Berghlaan 565, 2132 AR Nizan D Van Den Berghlaan 569, 2132 AR Levea Health Network Van Den Berghlaan 571, 2132 AR Overbeek Mediation & Advies Van Den Berghlaan 593, 2132 AS TeeMa Van Den Berghlaan 595, 2132 AS L.W. Anderson Van Den Berghlaan 605, 2132 AS Pelt van,technisch Bureau Van Den Berghlaan 615, 2132 AS IDTX Van den Berghlaan 599, 2132 AS Health Professionals Wieger Bruinlaan 18, 2132 AW HPCC Wieger Bruinlaan 24, 2132 AW Dan Display Europe BV Wieger Bruinlaan 38, 2132 AW SWZ Wieger Bruinlaan 44, 2132 AW Metlex BV Wieger Bruinlaan 44, 2132 AW Danish Kids Palace Wieger Bruinlaan 48, 2132 AX Matige kans Matige kans

19 Asbest op basis van type pand en bouwjaar : bedrijfsactiviteit of bouwjaar pand is voor 1955 of na 1993 Matige kans: bedrijfsactiviteit of bouwjaar pand is tussen 1979 en 1993 Grote kans: bedrijfsactiviteit of bouwjaar pand is tussen 1955 en 1978 Risico onbekend: bedrijfsactiviteit of bouwjaar pand onbekend 19

20 Gegevens uit het (historisch) bedrijvenbestand VAN DEN BERGHLAAN 513 BVK Installatie- & Loodgietersbedrijf B.V. Status NIET RELEVANT Niet relevant: Het benaderde bedrijf blijkt niet relevant voor deelname aan de BSB-operatie bijvoorbeeld doordat er geen bodembedreigende activiteiten worden uitgevoerd, het bedrijf dubbel staat vermeld in het bestand, of de activiteiten niet zijn uitgevoerd (postadres). Deelnemer: Het bedrijf heeft een deelnemers overeenkomst - om een bodemonderzoek uit te laten voeren - waarbij het bedrijf in overleg moet treden met het bevoegd gezag - waarbij het vervolg onderzoek niet noodzakelijk is - met een vermoedelijk geval van ernstige maar niet urgente bodemverontreiniging waarvoor geen einddatum is vastgesteld Opgeheven: het benaderde bedrijf blijkt te zijn opgeheven en/of de bedrijfsactiviteiten zijn gestaakt Weigeraar: het bedrijf blijkt bij benadering (vooralsnog) niet bereid te zijn aan de BSB-operatie deel te nemen Weigeraar met reden: het benaderde bedrijf blijkt niet bereid te zijn aan de BSB-operatie deel te nemen, maar hiervoor een reden te hebben. Bijvoorbeeld dat het bedrijf alsnog onder een AMvB valt (AMvBtankstations), of het bedrijf heeft al eens een onderzoek uitgevoerd, etc. Opgemerkt wordt dat de stichting BSB in verband met de afgesloten overeenkomsten (waarin vertrouwelijkheid van gegevens is vastgesteld) geen gegevens overhandigt. Indien u meer informatie wilt, moet u het betreffende bedrijf of de eigenaar van de locatie benaderen. Per 2 januari 2008 is de Stichting BSB West opgeheven. De gegevens zijn hierbij overgedragen aan de provincie Noord-Holland. 20

Evaluatierapportage. : Kampstraat 1a te Heesch Opdrachtgever : Gemeente Bernheze Projectnummer : 259461.4 Datum : 16 juli 2013

Evaluatierapportage. : Kampstraat 1a te Heesch Opdrachtgever : Gemeente Bernheze Projectnummer : 259461.4 Datum : 16 juli 2013 Bijlage 2 Evaluatierapportage Locatie : Kampstraat 1a te Heesch Opdrachtgever : Gemeente Bernheze Projectnummer : 259461.4 Datum : 16 juli 2013 Onderzoeksgegevens Soort onderzoek evaluatie sanering Doelstelling

Nadere informatie

Rapportage VERKE.NNEND MILIEUKUNDIG BODEMONDERZOEK OP HET TERREIN AAN DE VAN HEEMSTRAWEG 2A TE BEUNINGEN. Projectnummer: 06.04.

Rapportage VERKE.NNEND MILIEUKUNDIG BODEMONDERZOEK OP HET TERREIN AAN DE VAN HEEMSTRAWEG 2A TE BEUNINGEN. Projectnummer: 06.04. kantooradres telefoon telefax e-mail adres internet adres k.v.k. Rotterdam abn-amro bank btw nummer : Einsteinweg 13 6662 PWEIst : 0481-365340 : 0481-372296 : info@udm.nl : www.udm.nl : 24385492 : 48.85.92.887

Nadere informatie

jbl ~A~,~~~oo~o~ na~4~c{ad4v~ SANERINGSPLAN ~~ r` ~ NAF-TERREIN ALPHEN AID RIJN 72.065.---...~. ~ Opdrachtgever: Advies:

jbl ~A~,~~~oo~o~ na~4~c{ad4v~ SANERINGSPLAN ~~ r` ~ NAF-TERREIN ALPHEN AID RIJN 72.065.---...~. ~ Opdrachtgever: Advies: . jbl A,ooo na4c{ad4v SANERINGSPLAN r` NAF-TERREIN ALPHEN AID RIJN 72.065.---... BEHO::;i ;i ti;......-3.. i Advies: Opdrachtgever: NBM Milieu BV Dr. van Stratenweg 5 Postbus 007 4200 CA GORINCHEM Gemeente

Nadere informatie

Fabriciusstraat 1 Haarlem

Fabriciusstraat 1 Haarlem Fabriciusstraat 1 Haarlem Vraagprijs 285.000,= kosten koper Gedempte Oude Gracht 124 Haarlem [T] +31 23 542 0244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl Deze MODERNE KARAKTERISTIEKE en GOED ONDERHOUDEN

Nadere informatie

Stichting Circuit van Drenthe

Stichting Circuit van Drenthe Circuit van Drentha Aanvraag vergunning Wet milieubeheer CIRCUIT ASSEN Stichting Circuit van Drenthe 20 maart 2001 BMDAdvies ftnlb.. -...,,,,... BMD Advies Drenthe CIRCUIT ASSEN VERGUNNINGAANVRAAG Wet

Nadere informatie

TOELICHTING BESTEMMINGSPLAN

TOELICHTING BESTEMMINGSPLAN 4 2011$ TOELICHTING BESTEMMINGSPLAN Plan: `Molenweg 17 Stramproy Behoort bij besluit van de raad van Weert van 25 september 2013, nummer RAD-000857 De griffier Plan IDN: NL.IMRO.0988.BPMolenweg17-VG01!

Nadere informatie

TOELICHTING Bestemmingsplan Kerkstraat 41

TOELICHTING Bestemmingsplan Kerkstraat 41 TOELICHTING Bestemmingsplan Kerkstraat 41 Planstatus: Vastgesteld Datum: 28 februari 2012 Plan identificatie: NL.IMRO.1719.5bp11Kerkstraat41-vg01 Auteur: Ir. C.C.F. Mureau Opdrachtgever: De heer Dudok

Nadere informatie

t Satersloo, Saasveld Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordelingsplicht

t Satersloo, Saasveld Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordelingsplicht t Satersloo, Saasveld Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordelingsplicht Opdrachtgever: Resort t Satersloo B.V. Projectnr: ARC017 Rapportnr: 10-022 Datum: 06-09-2013 Kragten t Satersloo, Saasveld Aanmeldingsnotitie

Nadere informatie

Aan: Janssen de Jong Vastgoed B.V. T.a.v. de heer J.A.R. Looye Postbus 86 2410 AB BODEGRAVEN. Geachte heer Looye,

Aan: Janssen de Jong Vastgoed B.V. T.a.v. de heer J.A.R. Looye Postbus 86 2410 AB BODEGRAVEN. Geachte heer Looye, Dienst Water en Milieu Aan: Janssen de Jong Vastgoed B.V. T.a.v. de heer J.A.R. Looye Postbus 86 2410 AB BODEGRAVEN Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2589111 Fax 030-2583140 http://www.provincie-utrecht.nl

Nadere informatie

Werken in verontreinigde grond bij aanleg van kabels en leidingen

Werken in verontreinigde grond bij aanleg van kabels en leidingen Werken in verontreinigde grond bij aanleg van kabels en leidingen Inleiding Dagelijks worden in Nederland kilometers aan kabels en leidingen in de grond gelegd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van technieken

Nadere informatie

Milieuadvies voor het bestemmingsplan Bosch en Duin Gemeente Zeist

Milieuadvies voor het bestemmingsplan Bosch en Duin Gemeente Zeist Milieuadvies voor het bestemmingsplan Bosch en Duin Gemeente Zeist Milieudienst Zuidoost-Utrecht April 2011 ZEI111.S207/ 15334 opgesteld door beoordeeld door D. van de Belt J. M. Krol Akkoord: Milieudienst

Nadere informatie

VORMVRIJE M.E.R.-BEOORDELINGSNOTITIE 150KV-KABELVERBINDING OTERLEEK - WESTWOUD

VORMVRIJE M.E.R.-BEOORDELINGSNOTITIE 150KV-KABELVERBINDING OTERLEEK - WESTWOUD VORMVRIJE M.E.R.-BEOORDELINGSNOTITIE 150KV-KABELVERBINDING OTERLEEK - WESTWOUD TENNET TSO BV 19 september 2014 077958069:C - Definitief C05058.000052.0100 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.1.1

Nadere informatie

2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8

2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8 TOELICHTING INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 2. PLANGEBIED EN PLANONTWIKKELING... 5 2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8 3. BELEIDSKADERS/PLANOLOGISCHE

Nadere informatie

Zuiderpad naast nr. 13

Zuiderpad naast nr. 13 Zuiderpad naast nr. 13 Bestemmingsplan ex artikel 3.1 Wro Status: vastgesteld Datum: 24 maart 2015 Gemeente Beemster Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling ID-code: NL.IMRO.0370.2014Zuiderpad13-VA01 Terinzagelegging

Nadere informatie

Voorwoord. The future is not in the hands of fate, it s in our own

Voorwoord. The future is not in the hands of fate, it s in our own v 2012, 2013, 2014 Voorwoord The future is not in the hands of fate, it s in our own Dit oud chinees gezegde zegt dat de wereld is wat wij ervan maken. En deze wereld maken we niet alleen voor onszelf

Nadere informatie

Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem. VKB-protocol 2018

Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem. VKB-protocol 2018 Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem VKB-protocol 2018 Dit protocol, versie 3, is op 10 mei 2007 vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Bodembeheer, ondergebracht

Nadere informatie

I. SAMENVATTING ONTWERP-BESLUIT

I. SAMENVATTING ONTWERP-BESLUIT Afdeling Vergunningverlening Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht ONTWERP-BESLUIT van GS van Utrecht Tel. 030-2589111 www.provincie-utrecht.nl Datum 16 november 2010 Team Milieubeheer Nummer

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR DSM ADVANCED POLYESTERS BV TE EMMEN

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR DSM ADVANCED POLYESTERS BV TE EMMEN ONTWERP Assen, @ Ons kenmerk @ Behandeld door mevrouw D. Rimann (0592) 36 58 31 Onderwerp: Ontwerpbesluit ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) voor DSM Advanced Polyesters BV te Emmen ONTWERPBESLUIT VAN

Nadere informatie

OMGEVINGSDIENST ZUIDOOST-BRABANT

OMGEVINGSDIENST ZUIDOOST-BRABANT O OMGEVINGSDIENST Gemeente Eindhoven Keizer Karei V Singel i ontvangen 13 NOV. \^ Postbus 8035 5601 KA Eindhoven T: 088 369 03 69 I; vwvw.odzob.ni Gemeente Eindhoven Sector ORVM T.a.v. de heer J.E. Lebon

Nadere informatie

Bestemmingsplan Versteeglaan Toelichting. 17 juli 2009 Ontwerp 9T1011

Bestemmingsplan Versteeglaan Toelichting. 17 juli 2009 Ontwerp 9T1011 Toelichting 17 juli 2009 Ontwerp 9T1011 A COMPANY OF HASKONING NEDERLAND B.V. RUIMTELIJKE ONTWIKKELING George Hintzenweg 85 Postbus 8520 3009 AM Rotterdam +31 (0)10 443 36 66 Telefoon +31 (0)10 443 36

Nadere informatie

Omgev ingsv ergunning Bubble 1 8 Septemberplein. Ruimtelijke onderbouwing artikel 2.12 lid 1a sub 3 Wabo

Omgev ingsv ergunning Bubble 1 8 Septemberplein. Ruimtelijke onderbouwing artikel 2.12 lid 1a sub 3 Wabo Omgev ingsv ergunning Bubble 1 8 Septemberplein Ruimtelijke onderbouwing artikel 2.12 lid 1a sub 3 Wabo Inhoudsopgav e Toelichting 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Het projectgebied 5 1.3

Nadere informatie

MILIEUTECHNISCHE INVENTARISATIE VAN 47 GESELECTEERDE BEDRIJVEN

MILIEUTECHNISCHE INVENTARISATIE VAN 47 GESELECTEERDE BEDRIJVEN BIJLAGE A MILIEUTECHNISCHE INVENTARISATIE VAN 47 GESELECTEERDE BEDRIJVEN A1 Selectie van bedrijven A1.1 Stap 1: Selectie van bedrijven a.d.h.v. sbi-codes uit het BSB-bestand Om te kunnen bepalen of ondernemers

Nadere informatie

Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o.

Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o. Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o. Inhoudsopgave Toelichting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding voor het plan 5 1.2 Doel van het plan 5 1.3 Ligging en begrenzing van het plangebied 5 1.4 Geldende

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING MARSDIJK 20, LIENDEN GEMEENTE BUREN

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING MARSDIJK 20, LIENDEN GEMEENTE BUREN RUIMTELIJKE ONDERBOUWING MARSDIJK 20, LIENDEN GEMEENTE BUREN COLOFON Plannaam Ruimtelijke onderbouwing Marsdijk 20, Lienden Plannummer - Datum november 2013 Status definitief Opdrachtgever Selekthuis Projectteam

Nadere informatie

Inventarisatie van de inzet en het potentieel van uitgegraven bodem als alternatief ter vervanging van primaire oppervlaktedelfstoffen

Inventarisatie van de inzet en het potentieel van uitgegraven bodem als alternatief ter vervanging van primaire oppervlaktedelfstoffen Inventarisatie van de inzet en het potentieel van uitgegraven bodem als alternatief ter vervanging van primaire oppervlaktedelfstoffen in opdracht van departement LNE - ALBON dienst natuurlijke rijkdommen

Nadere informatie

Leek Tolbert Meester Boonstraplantsoen 2-4. Wijzigingsplan Vastgesteld

Leek Tolbert Meester Boonstraplantsoen 2-4. Wijzigingsplan Vastgesteld Leek Tolbert Meester Boonstraplantsoen 2-4 Wijzigingsplan Vastgesteld Wijzigingsplan Tolbert - Meester Boonstraplantsoen 2-4 CODE 133306 / 02-12-14 GEMEENTE LEEK 133306 / 02-12-14 WIJZIGINGSPLAN TOLBERT

Nadere informatie

Boete Maesons voor niet-passende advisering bij consumptief krediet

Boete Maesons voor niet-passende advisering bij consumptief krediet Terug (url: /nl-nl/professionals/nieuws/2014/dec) Boete Maesons voor niet-passende advisering bij consumptief krediet 10 december 2014 Maatregel De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 2 december

Nadere informatie

Nazorg. SKB Cahier Nazorg

Nazorg. SKB Cahier Nazorg SKB De Stichting Kennisontwikkeling Kennisoverdracht Bodem draagt zorg voor kennisontwikkeling en kennisoverdracht die eigenaren en beheerders van percelen en terreinen nodig hebben om de kwaliteit van

Nadere informatie

Zomerzorgerlaan 18 Bloemendaal. KOK houdt het onroerend goed in beweging. 789.000,- k.k. www.kokmakelaars.nl

Zomerzorgerlaan 18 Bloemendaal. KOK houdt het onroerend goed in beweging. 789.000,- k.k. www.kokmakelaars.nl Bloemendaal 789.000,- k.k. KOK Makelaars Bloemendaalseweg 245 2051 GC Overveen telefoon 023 541 00 41 overveen@kokmakelaars.nl KOK houdt het onroerend goed in beweging Kantoor KOK Makelaars houdt onroerend

Nadere informatie

Monitor woningbouwcapaciteit Noord-Holland 2006

Monitor woningbouwcapaciteit Noord-Holland 2006 Monitor woningbouwcapaciteit Noord-Holland 2006 In opdracht van: Provincie Noord-Holland, Sector Kennis & Beleidsevaluatie Contactpersoon: Drs. G. Biermann Augustus 2006 Rapportnummer: 93000 RIGO Research

Nadere informatie