Raamovereenkomst Verpakkingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022"

Transcriptie

1 Raamovereenkomst Verpakkingen juni Raamovereenkomst

2 Raamovereenkomst tussen I&M, het verpakkende bedrijfsleven en de VNG over de aanpak van de dossiers verpakkingen en zwerfafval voor de jaren 2013 t/m De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, de heer J. Atsma, handelend als bestuursorgaan en als vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden, hierna te noemen: Rijksoverheid; 2. Het verpakkende bedrijfsleven wiens belangen op verzoek van FNLI, CBL, RND, Fiar, Vlehan bedrijfsleven; 3. vertegenwoordigd door de heer/mevrouw (doorhalen wat niet van toepassing is), hierna te noemen: Gemeenten; tot en met Daarmee is deze overeenkomst het vervolg op de Raamovereenkomst 3. die in deze overeenkomst zijn neergelegd milieubeheer in het algemeen en van het Besluit in het bijzonder. 6. kennen hier een hoge prioriteit aan. Daartoe stellen zij een verduurzamingsagenda vast. 7. kosten dekken is bronscheiding van afval de norm. Nascheiding is op grond van voornoemde richtlijn echter wel toegestaan, mits wordt voldaan aan de criteria uit de kaderrichtlijn inzake uitvoerbaarheid op technisch, milieu- gerealiseerd dan via bronscheiding, nascheiding is toegestaan. 9. van middelen krijgen om aan de hergebruikpercentages ten aanzien van het Besluit en de in de overeenkomst gestelde doelen te voldoen, mits wordt voldaan aan de vereisten van 1 Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen (PbEU L312) art 10, tweede lid

3 1. Deze overeenkomst bestaat uit afspraken voor de verpakkingsmaterialen: glas, papier en karton, hout, metalen en kunststof. 2. Afspraken over de inzameling van glas, papier en karton, hout en metalen, blijven ongewijzigd ten opzichte van de afspraken op basis van de Raamovereenkomst, gesloten op 27 juli 2007, inclusief addendum, tenzij in deze overeenkomst expliciet anders is bepaald voorziet in een fonds, opgebouwd uit afvalbeheersbijdragen die op basis van een algemeen voor het uitvoeren van deze overeenkomst betaald worden. Dit fonds is toereikend voor 2. De vergoedingen voor kunststof, metalen, papier en karton, hout en glas, worden jaarlijks per 1 januari geïndexeerd op het consumenten prijs index cijfer. De vergoedingen voor kunststof worden voor het eerst op 1 januari 2014 geïndexeerd op het consumenten prijs index cijfer. 1. Om een verdere verduurzaming van verpakkingsmaterialen te realiseren stelt het voor verpakkingen vast waarin concrete en afrekenbare doelen zijn opgenomen. 2. Uitgangspunten bij het vaststellen van de verduurzamingsagenda zijn: b. verhoging van het percentage hergebruik in verpakkingsmaterialen (Re-use); 3. In de verduurzamingsagenda staan de doelen voor verduurzaming van verpakkingen en is Projecten ter verwezenlijking van de volgende doelen worden vanaf gerealiseerd: b. terugdringen van PVC-verpakkingen door producenten en importeurs, e. verminderen van kunststofwikkels om geadresseerd drukwerk, en f. verlagen milieudruk van metalen verpakkingen. 6. gemeenten worden onderzocht. De pilot vindt plaats onder de toezicht van het a. drankenkartons; b. de met de in onderdeel a genoemde aspecten samenhangende kosten; c. d Uit inventarisatie volgt dat alle artikelen uit de Raamovereenkomst 2007, de annexen en het addendum vervallen behalve: punten 4, 5 en 17 en Annex 1: de artikelen 2.1 t/m 2.3 en art. 3

4 1. en vertegenwoordigers van: a. de Rijksoverheid; b. het verpakkende bedrijfsleven; c. Gemeenten en in 2018 voor Uit het fonds komt 20 miljoen per jaar ter beschikking voor de aanpak van zwerfafval. 2. Het bedrag, bedoeld in het eerste lid, wordt ter beschikking gesteld aan gemeenten voor de extra aanpak van zwerfafval. Gemeenten bepalen de invulling van de besteding van dat bedrag, en doen hier achteraf jaarlijks verslag van aan het verpakkende bedrijfsleven. 3. worden uitgevoerd. 4. onder Nederland schoon. Hier worden nog verdere afspraken over gemaakt benodigde kosten die ze moeten maken voor de uitvoering van deze overeenkomst. 2. De vergoeding, bedoeld in het eerste lid, zal alleen gegeven worden voor kunststof zevende lid. 1. drietal kostenstudies gedaan waarbij apart wordt gekeken naar het inzamelen en het sorteren De eerste kostenstudie stelt de gemiddelde kosten vast die in 2012 worden gemaakt voor de inzameling van kunststof. Op basis van deze kosten vindt in 2013 de vergoeding, gemeente niet hoger zijn dan de vergoeding in 2012 voor bronscheiding (per kg ingezameld materiaal). 4. De eerste kostenstudie, bedoeld in het derde lid, wordt verricht door onderzoek te doen volgende categorieën: a. Inzameling door bronscheiding en met nascheiding (2 of 3 uit gebied Omrin); b. Verschillen in stedelijkheidsklasse; c. d. Inzameling met een eigen dienst en uitbesteed. 5. Een tweede kostenstudie onderzoekt de mogelijkheden om de kosten voor inzameling,

5 kosten die gemaakt moeten worden door de verschillende gemeenten en de te behalen streefpercentages. 6. lid, voor De vergoeding voor de jaren 2014, 2015, 2016 en 2017 wordt vastgesteld door het verschil tussen de vergoeding in 2018 en 2013 in gelijke jaarlijkse stappen te overbruggen. 7. Een derde kostenstudie wordt uitgevoerd in 2018 en is een herhaling van de tweede 2019, 2020, en 2021 ontstaat door het verschil tussen de vergoeding in 2022 en 2018 in gelijke jaarlijkse stappen te overbruggen Gemeenten faciliteren het verpakkende bedrijfsleven bij het invullen van hun verantwoordelijkheid voor kunststof verpakkingsafval op grond van het Besluit. 2. Vanaf 1 januari 2015 zorgen de gemeenten ook voor het sorteren van kunststofverpakkingsafval. Gemeenten kunnen vanaf 1 januari 2015 ook kiezen voor het verpakkende bedrijfsleven het her te gebruiken materiaal sorteren en vermarkten de afspraken uit het eerste en tweede lid verder uitgewerkt en vastgelegd. 1. Voor de materiaalsoorten kunststof en hout gelden vanaf 2013 hogere hergebruikpercentages dan het percentage dat op dit moment in het Besluit is opgenomen. 2. Voor de periode 2013 tot en met 2022 worden de volgende hergebruikpercentages afgesproken: Materiaal Kunststof Hout het Besluit. 4. periode 2013 tot en met Materiaal Kunststof Hout Het percentage hergebruik van alle materialen wordt bepaald door de hoeveelheid die voldoet aan kwaliteitsnormen, bedoeld in het zesde en zevende lid, én daadwerkelijk wordt In een werkgroep onder eindverantwoordelijkheid van het ministerie van I&M, waaraan hergebruikt materiaal bepaald die van toepassing zijn op deze overeenkomst. Uitgangspunt daarbij is zo hoogwaardig mogelijk hergebruik zonder dat dat ten koste gaat van de hoeveelheid hergebruik. De in 2012 gemaakte afspraken zijn daarbij het uitgangspunt. 3 De status quo voor wat betreft ketenregie in 2013 en 2014 geldt alleen voor bronscheidingsgemeenten, omdat nascheidingsgemeenten nu al sorteren en vermarkten. De status quo is opgenomen om gemeenten de ruimte te geven.

6 8. inzameling, zal in overleg met de gemeente, zo goed mogelijk worden gefaclliteerd dat een deel van de opbrengsten van diverse afvalstromen naar hen terugvloeien. 9. hergebruik versus niet toelaatbaar bijstoken van herbruikbaar hout in energiecentrales en 10. brongescheiden ingezameld. 1. Als een bronscheidingsgemeente overgaat op nascheiding dan mag de hoeveelheid hergebruik niet terugvallen ten opzichte van het niveau van Een nascheidingsgemeente kan blijven nascheiden mits de hoeveelheid hergebruik niet terugvalt ten opzichte van het huidige niveau (2012). 3. Bij vergoeding uit het fonds is vergoeding voor bronscheiding het uitgangspunt 4. De vergoeding uit het fonds is voor bron-en nascheiding gelijk. 4. kunnen produceren dat voldoet aan de (dan) geldende normen. 5. grondstof vrijgegeven 5 : a. groei van zo hoogwaardig mogelijk hergebruik van huishoudelijk kunststofafval naar 90 b. plaatsing van een inzamelingsbak bij alle supermarkten in Nederland, in overleg met de gemeenten; c. d. einde van het gebruik van pvc als verpakkingsmateriaal in supermarkten, tenzij niet anders mogelijk is; e. f. van drankenkartons, zowel in bronscheidende als nascheidende gemeenten; g. verpakkingsagenda met concrete en heldere doelen per brief op de hoogte stellen van de uitkomst van de toetsing of voldaan is aan de Gemeenten kunnen pilots starten die de mogelijkheden van andere 5 Bij de formulering van de prestatiegaranties is de tekst van motie van Tweede Kamerlid van der Werf c s gevolgd (kamerstukken II 2011/12, , nr. 107).

7 a. b. verkooppunt mogelijk te laten zijn; c. d. terugkrijgt technisch (incl. voedselveiligheid) maximaal mogelijk is als percentage voor hergebruikt 9. Het percentage, dat voortkomt uit de methode, bedoeld in achtste lid, zal gelden voor Daar wordt in gelijke stappen naar toegewerkt. Het minimumpercentage voor In 2018 volgt er weer een methode die de stappen naar 2022 op dezelfde wijze bepaalt. 11. huishoudens 60 kton/jaar hergebruikt. De totale hoeveelheid hergebruikt kunststof door middel van steekproeven de hoogte van de kosten, bedoeld in het eerste lid, worden bepaald. 3. De kosten, bedoeld in het eerste lid, worden door het verpakkende bedrijfsleven vergoed 4. Alleen de bronscheidingsgemeenten komen in aanmerking voor de vergoeding van de komen. 5. Het onderzoek, bedoeld in het tweede lid, wordt in 2021 herhaald. 6. De onderzoeken bedoeld in het tweede en vijfde lid bestaan uit de volgende steekproeven: a. bronscheidingsgemeenten; b. straat, gebeurt in bron- en nascheidingsgemeenten; c. bron- en nascheidingsgemeenten. 7. De kosten, bedoeld in het derde lid, worden met terugwerkende kracht vergoed over de 8. Er wordt een voorschot van 5 miljoen euro per jaar verstrekt vanaf het moment van dit voorschot. 9. Vergoeding van de kosten, bedoeld in het derde lid, en eventueel terugstorten vindt plaats via de VNG. 1. In een werkgroep onder leiding van vertegenwoordigers van het ministerie van Infrastructuur en Milieu met daarin vertegenwoordigers van Gemeenten en van het

8 verpakkende bedrijfsleven wordt vastgesteld hoe het hergebruikspercentage van al het worden beoordeeld. 2. Het ministerie van I&M bereidt een wijziging van het Besluit voor waardoor de plaats in de keten vanaf waar nu bij de uitvoering van de raamovereenkomst uit 2007 hergebruik van richtlijn inzake verpakkingen 6 bedoeld in de eerste volzin, aangepast. 3. Om onduidelijkheid over de uitleg van het meetpunt voor kunststof, bedoeld in het derde nodig geacht in 2018 hun beslag kunnen krijgen. Dit zal gebeuren binnen de hoofdlijnen en doelstellingen van deze overeenkomst , eerste lid, bepalen hun opdracht op basis van deze overeenkomst. In die werkgroepen wordt De onderzoeken die voor de uitvoering van deze overeenkomst worden uitgevoerd worden Voor zover de afspraken in deze overeenkomst zien op aanpassing van het Besluit geldt het voorbehoud dat wijzigingen van het Besluit moeten worden voorgelegd aan de ministerraad en de beide Kamers der Staten-Generaal. De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu spant zich in tot het in procedure brengen van de voorstellen tot wijziging van wet-en regelgeving, bedoeld in de eerste volzin. De afspraken van deze overeenkomst zullen in overeenstemming met het Unierecht worden uitgevoerd in het bijzonder voor zover de afspraken vallen onder de werking van de Europese 1. de en derde lid, 6 en 7 en 8, voor de Rijksoverheid en het verpakkende bedrijfsleven in wer- 2. Deze overeenkomst treedt voor gemeenten in werking met ingang van de dag nadat het door 6 Richtlijn nr. 94/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 20 december 1994 betreffende verpakking en verpakkingsafval (PbEG L 365).

9 vertegenwoordigers van Gemeenten deelnemen aan de werkgroepen, bedoeld in 9, zevende en negende lid en 13, eerste lid. 3. overeenkomst treden voor de Rijksoverheid en het verpakkende bedrijfsleven in werking op de 4. Deze overeenkomst eindigt op 31 december Binnen 4 weken na ondertekening door de rijksoverheid en het verpakkende bedrijfsleven van deze overeenkomst wordt de tekst daarvan gepubliceerd in de Staatscourant. 2. De ondertekening van deze overeenkomst door Gemeenten wordt bekendgemaakt in de Staatscourant. Aldus overeengekomen en in drievoud ondertekend De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, Joop Atsma Datum: Plaats: s-gravenhage Namens het verpakkende bedrijfsleven, Freek Rijna Datum: Plaats: Breukelen Annemarie Jorritsma Datum: Plaats: Almere

10 Addendum Raamovereenkomst Verpakkingen over de aanpak van de dossiers verpakkingen en zwerfafval voor de jaren 2013 t/m 2022 Overwegende dat: - Op 27 juni het verpakkende bedrijfsleven en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu de Raamovereenkomst over de aanpak van de dossiers verpakkingen en zwerfafval voor de jaren 2013 t/m 2022 hebben getekend. vast te stellen op basis waarvan de keuze wordt vrijgegeven voor het inzamelen van grote als basis te gebruiken voor verdere gesprekken met het verpakkende bedrijfsleven en het Ministerie. Afspraken - eenkomst is leidend ten opzichte het addendum. 1.1 Visie en Kwaliteit Milieubeheer de zorgplicht voor de inzameling van huishoudelijk afval. Daarnaast richt de te verwezenlijken. binnen de kaders van de Raamovereenkomst. Dit houdt in dat gemeenten en bedrijven vrij

11 d. Het streven naar minimaal kwaliteit- en energieverlies in de kringlopen van materialen en/of van recycling en een zo hoogwaardig mogelijke toepassing. Omdat iedere kringloop uiteindelijk - bedrijfsleven de gemeenten in haar uitvoeringstaak op een manier die voldoende zekerheid biedt om investeringen mogelijk te maken en geen beperking kent voor de hoeveelheid in te zamelen - haalbare doelen. Uitgangspunten bij het vaststellen van de verduurzamingsagenda zijn re-use re-cycling en renew - Re-use : worden gebruikt voor hetzelfde doel als dat waarvoor zij waren bedoeld. Re-use is een vorm Recycling: - opnieuw bewerken tot materialen die bestemd zijn om te worden gebruikt als brandstof of als opvulmateriaal. lagere milieudruk leiden. Quick wins 2013 zonder toegevoegde waarde aan het product.

12 kingen in de branche. De route ernaartoe kan zijn dat er overleg vanuit de branche met een aantal met kennis. moeten dragen om de gestelde doelen te halen. de mogelijkheid door melding te kunnen doen van in hun ogen overbodig gebruik van verpakkings Inzamelkanalen - -

13 1.5 Zuiverheidsnormen zal er geen sprake zijn van achteruitgang van kwaliteitseisen noch van de hoeveelheid gerecycled materiaal. kwaliteit daarmee geborgd zijn. worden gehandhaafd. geldt voor Inzamelen kunststofafval Monitoring: Inzamelbak: 3. Supermarkt: van 200m 2. In overleg met de gemeenten: het staat de gemeente vrij te kiezen om wel of niet een inzamelbak te laten plaatsen. Monitoring: gemeente wel of geen toestemming is gegeven een bak te plaatsen. Monitoring: vertegenwoordigen.

14 pvc als verpakkingsmateriaal individuele supermarkt. Supermarktketens: opnemen in de inkoopvoorwaarden; leveranciers leveren geen pvc Monitoring: duurzaamheidsverslag. In supermarkten: Monitoring: - Pilot: Monitoring: met concrete en heldere doelen. voor Monitoring: 2 Financiën Minimum vergoeding 2.2. Vergoedingen 2013 en 2014 De vergoedingen zijn in gezamenlijk overleg vastgesteld. De basis hiervoor is een kostenstudie naar Om de overgang van het nieuwe vergoedingen geleidelijk te laten verlopen wordt onderzocht of -

15 Bonus/malus In 2013 zal de werkgroep vergoedingen/kwaliteit aanbevelingen doen voor een bonus/malus sys- 3 Monitoring Importeurs verplicht zijn de op de markt gebrachte hoeveelheid verpakkingen en de hoeveelheid Op dit moment worden onduidelijkheden ervaren ten aanzien van de monitoringsresultaten. Afspraken in de Raamovereenkomst In de Raamovereenkomst zijn afspraken gemaakt om deze onduidelijkheden weg - van gevalideerde protocollen. en Milieu met daarin vertegenwoordigers van gemeenten en van het verpakkende bedrijfsleven wordt vastgesteld hoe het hergebruikpercentage wordt gemonitord. Dit leidt tot een protocol protocol. beoordeling in de wetgeving wordt opgenomen.

16 afgesproken: vertegenwoordigers van: a. de Rijksoverheid; b. het verpakkende bedrijfsleven; c. gemeenten. bedoeld in het eerste lid. 5 Overige Het kenniscentrum stelt onderzoek in naar middelen om aankopen thuis te krijgen op de minst milieubelastende vorm. gedragg zal een antwoord gezocht worden op de volgende vragen: o Met welke maatregelen beïnvloed je het gedrag zo sterk mogelijk? instrumenten zijn: materiaal een antwoord gezocht worden op de volgende vragen bijvoorbeeld het verschil tussen: de supermarkt en het warenhuis. en fruitafdeling onderzoeken. o Resultaten tot nu toe zijn bijvoorbeeld: markten zijn deze al niet meer verkrijgbaar bij de kassa. o Studenten van universiteiten en hogescholen voor een brainstormsessie;

17 Dit wordt verwacht omdat per soort aankopen en per aankoopkanaal de maatregelen een verschillende impact zullen hebben. Het onderzoek zal uitwijzen of dit inderdaad het geval is Mogelijke geschillen Indien uit de monitoringsresultaten blijkt dat de beoogde resultaten niet worden gehaald dan wel indien voegdheden hebben op grond van het Besluit beheer verpakkingen en papier en karton.

18 Kenniscentrum Duurzaam Verpakken 1. Aanleiding 2. Doelstellingen 3. Doelen

19 4. Strategie 5. Taken en bevoegdheden

20 6. Producten 7. Financiering Raad van Advies

21 9. Besluitvorming 10. Planning

22

23

24 resp. 28 juni 2012 en 24 januari 2013 door de staatssecretaris van I en M aan de tweede kamer

Partijen: Hierna samen te noemen: Partijen; Overwegingen: komen het volgende overeen: Raamovereenkomst verpakkingen 2013-2022, 27 juni 2012

Partijen: Hierna samen te noemen: Partijen; Overwegingen: komen het volgende overeen: Raamovereenkomst verpakkingen 2013-2022, 27 juni 2012 1'".. Raamovereenkomst verpakkingen 2013-2022, 27 juni 2012 Raamovereenkomst tussen I&M, het verpakkende bedrijfsleven en de VNG over de aanpak van de dossiers verpakkingen en zwerfafval voor de jaren

Nadere informatie

Partijen kunnen elkaar over en weer houden aan tijdige uitvoering van de verplichtingen die in dit akkoord zijn neergelegd.

Partijen kunnen elkaar over en weer houden aan tijdige uitvoering van de verplichtingen die in dit akkoord zijn neergelegd. Onderhandelakkoord Akkoord tussen onderhandelaars van het verpakkende bedrijfsleven, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en I&M betreffende invulling op hoofdlijnen van verplichtingen uit het Besluit

Nadere informatie

Nieuwe Raamovereenkomst & Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen

Nieuwe Raamovereenkomst & Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen Nieuwe Raamovereenkomst & Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen KVNW Ledenvergadering Den Haag 4 oktober 2012 Cees de Mol van Otterloo Directeur Afvalfonds Verpakkingen Raamovereenkomst Producentenverantwoordelijkheid

Nadere informatie

FLO/U Lbr. 12/033

FLO/U Lbr. 12/033 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Onderhandelaarsakkoord verpakkingen en statiegeld uw kenmerk ons kenmerk FLO/U201200457 Lbr. 12/033 bijlage(n)

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. Datum 11 juni 2014 Betreft Besluitvorming vrijgeven statiegeld

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. Datum 11 juni 2014 Betreft Besluitvorming vrijgeven statiegeld > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Addendum Raamovereenkomst Verpakkingen over de aanpak van de dossiers verpakkingen en zwerfafval voor de jaren 2013 t/m 2022

Addendum Raamovereenkomst Verpakkingen over de aanpak van de dossiers verpakkingen en zwerfafval voor de jaren 2013 t/m 2022 Addendum Raamovereenkomst Verpakkingen over de aanpak van de dossiers verpakkingen en zwerfafval voor de jaren 2013 t/m 2022 Overwegende dat: - Op 27 juni het verpakkende bedrijfsleven en de Staatssecretaris

Nadere informatie

vergoeding voor inzameling en sortering en vergoeding voor vermarkting van huishoudelijk kunststofverpakkingsafval

vergoeding voor inzameling en sortering en vergoeding voor vermarkting van huishoudelijk kunststofverpakkingsafval vergoeding voor inzameling en sortering en vergoeding voor vermarkting van huishoudelijk kunststofverpakkingsafval nadere toelichting vergoedingsgrondslag 11/12/2014 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Grondslag voor

Nadere informatie

Kenniscentrum Duurzaam Verpakken

Kenniscentrum Duurzaam Verpakken Kenniscentrum Duurzaam Verpakken 1. Aanleiding In de Raamovereenkomst 2013-2022 is in Artikel 4 afgesproken een Kennisinstituut op te richten (verder te noemen Kenniscentrum Duurzaam Verpakken [KCDV]).

Nadere informatie

Over het UMP. Deze PDF is gegenereerd op via

Over het UMP. Deze PDF is gegenereerd op via Over het UMP Deze PDF is gegenereerd op 23-07-2017 via www.umpverpakkingen.nl 3. Kader wet- en regelgeving In wet- en regelgeving en verschillende overeenkomsten zoals de Raamovereenkomst - zijn zowel

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp VNG ledenraadpleging verpakkingen. BW-nummer

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp VNG ledenraadpleging verpakkingen. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp VNG ledenraadpleging verpakkingen Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 1062 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Alle gemeenten zijn door de VNG

Nadere informatie

Verpakking en voedselverspilling

Verpakking en voedselverspilling Verpakking en voedselverspilling Presentatie NVVL Hester Klein Lankhorst, directeur In deze presentatie Een korte introductie: Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV). Welke kennis vraagt optimaliseren

Nadere informatie

Inzamel en recyclingketen kunststof verpakkingsafval. Eindhoven, 8 september 2015

Inzamel en recyclingketen kunststof verpakkingsafval. Eindhoven, 8 september 2015 Inzamel en recyclingketen kunststof verpakkingsafval Eindhoven, 8 september 2015 1 Inhoud 1. Producentenverantwoordelijkheid verpakkingen 2. De inzamel en hergebruikketen 3. Vergoedingen 4. Rapportage

Nadere informatie

Het Besluit beheer verpakkingen en papier en karton wordt als volgt gewijzigd:

Het Besluit beheer verpakkingen en papier en karton wordt als volgt gewijzigd: Besluit van tot wijziging van het Besluit beheer verpakkingen en papier en karton in verband met verbeteren van de handhaafbaarheid door een collectieve organisatie facultatief een wettelijke verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Verpakken in de circulaire economie. Hester Klein Lankhorst Empack, 5 april 2017

Verpakken in de circulaire economie. Hester Klein Lankhorst Empack, 5 april 2017 Verpakken in de circulaire economie Hester Klein Lankhorst Empack, 5 april 2017 2 Copyright 2016 KIDV 8 november 2016 3 Copyright 2017 KIDV 12-4-2017 Verpakkingen In Europa openen we ongeveer 7 verpakkingen

Nadere informatie

sectorplan 14 Verpakkingsafval

sectorplan 14 Verpakkingsafval sectorplan Verpakkingsafval 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalfracties Papier/karton, kunststoffen, glas, metalen en hout 2. Belangrijkste bronnen Huishoudens, industrie en HDO-sectoren 3. Aanbod

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 30 872 Landelijk afvalbeheerplan Nr. 67 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 28 694 Verpakkingsbeleid Nr. 129 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

(070) BAMM/U juli Uitvoeringsprotocollen raamovereenkomst verpakkingen

(070) BAMM/U juli Uitvoeringsprotocollen raamovereenkomst verpakkingen Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 uw kenmerk bijlage(n) betreft Uitvoeringsprotocollen raamovereenkomst verpakkingen ons kenmerk BAMM/U200900803 datum

Nadere informatie

Verlaging van afvalstoffenheffing door uitvoering van de Raamovereenkomst verpakkingen

Verlaging van afvalstoffenheffing door uitvoering van de Raamovereenkomst verpakkingen Bijlage Verlaging van afvalstoffenheffing door uitvoering van de Raamovereenkomst verpakkingen mei 2009 Pagina 1 van 7 Samenvatting In deze bijlage wordt inzicht gegeven in de mate waarin als gevolg van

Nadere informatie

Besluit van 24 maart 2005, houdende regels voor verpakkingen, verpakkingsafval, papier en karton (Besluit beheer verpakkingen en papier en karton)

Besluit van 24 maart 2005, houdende regels voor verpakkingen, verpakkingsafval, papier en karton (Besluit beheer verpakkingen en papier en karton) (Tekst geldend op: 02-08-2007) Besluit van 24 maart 2005, houdende regels voor verpakkingen, verpakkingsafval, papier en karton (Besluit beheer verpakkingen en papier en karton) Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

Brancheverduurzamingsplannen: Circulaire economie in de praktijk. Karen van de Stadt

Brancheverduurzamingsplannen: Circulaire economie in de praktijk. Karen van de Stadt Brancheverduurzamingsplannen: Circulaire economie in de praktijk Karen van de Stadt KIDV Opgericht op 1 januari 2013: Raamovereenkomst Verpakkingen 2013 2022. Vermindering milieudruk verpakkingsketen.

Nadere informatie

uw kenmerk ons kenmerk ECFD/U Lbr. 14/096

uw kenmerk ons kenmerk ECFD/U Lbr. 14/096 Gemeente Eindhoven ontvangen i 8 DEC. W VlUG Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Vereniging van Nederlandse Gemeenten Informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Afspraken over de vergoeding

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

De tarieven voor de producenten en/of importeurs waren in 2014 gelijk aan 2013, en zullen voor 2015 niet aangepast worden.

De tarieven voor de producenten en/of importeurs waren in 2014 gelijk aan 2013, en zullen voor 2015 niet aangepast worden. Bijlage 1: Uitvoering afspraken Raamovereenkomst Verpakkingen (in 2014) In deze bijlage wordt in het kort ingegaan op de activiteiten en resultaten die alle partijen in 2014 hebben gerealiseerd naar aanleiding

Nadere informatie

Aan de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Datum 11 december 2008 Betreft Oprichten Stichting Afvalfonds

Aan de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Datum 11 december 2008 Betreft Oprichten Stichting Afvalfonds > Retouradres Postbus 30945 2500 GX Den Haag Aan de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Rijnstraat 8 Postbus 30945 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Betreft Oprichten Stichting

Nadere informatie

Sorteren en vermarkten van kunststof verpakkingsafval

Sorteren en vermarkten van kunststof verpakkingsafval Sorteren en vermarkten van kunststof verpakkingsafval Ede, 30 oktober 2013 Joris van der Meulen Algemeen directeur Organisatie van producentenverantwoordelijkheid 2 Hoofdpunten Raamovereenkomst II Meerjarige

Nadere informatie

Evaluatie stichting Afvalfonds

Evaluatie stichting Afvalfonds Evaluatie stichting Afvalfonds Inleiding Het ministerie van I&M (voorheen VROM) heeft Stichting Afvalfonds meerjarig een subsidie toegekend. Stichting Afvalfonds legt verantwoording af over de subsidie

Nadere informatie

2 7, MRT 2012. Afschrift brief aan Staatsecretaris Atsma over afschaffing statiegeldregeling flessen

2 7, MRT 2012. Afschrift brief aan Staatsecretaris Atsma over afschaffing statiegeldregeling flessen Luttenbergstraat 2 Postbus 0078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Provinciale Staten van Overijs^egnr fs/zolz/zzb

Nadere informatie

vergoeding voor inzameling en sortering en vergoeding voor vermarkting van huishoudelijk kunststofverpakkingsafval

vergoeding voor inzameling en sortering en vergoeding voor vermarkting van huishoudelijk kunststofverpakkingsafval vergoeding voor inzameling en sortering en vergoeding voor vermarkting van huishoudelijk kunststofverpakkingsafval 3/7/2014 2 3/7/2014 Inhoud 1 Inleiding 4 2 Vergoeding inzameling en sortering 5 2.1 Integrale

Nadere informatie

houdende regels voor verpakkingen en verpakkingsafval (Besluit beheer verpakkingen 2014)

houdende regels voor verpakkingen en verpakkingsafval (Besluit beheer verpakkingen 2014) Besluit van houdende regels voor verpakkingen en verpakkingsafval (Besluit beheer verpakkingen 2014) Op de voordracht van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van, nr. IenM/BSK-, Hoofddirectie

Nadere informatie

Nr. 9.01^ Afd Opbergen

Nr. 9.01^ Afd Opbergen Ingekomerr: Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 Routing ledenraadpleging verpakkingen Samenvatting 22NOV 2012 Nr. 9.01^ Afd Opbergen ons kenmerk FLO/U201201796

Nadere informatie

28694 Verpakkingsbeleid. 30872 Landelijk afvalbeheerplan. Den Haag, 18 juni 2015. Brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

28694 Verpakkingsbeleid. 30872 Landelijk afvalbeheerplan. Den Haag, 18 juni 2015. Brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu 28694 Verpakkingsbeleid 30872 Landelijk afvalbeheerplan Nr. 130 Brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 juni 2015

Nadere informatie

Deel 4a: Model Deelnemersovereenkomst in het kader van de Raamovereenkomst. inzameling verpakkingsafval van huishoudens

Deel 4a: Model Deelnemersovereenkomst in het kader van de Raamovereenkomst. inzameling verpakkingsafval van huishoudens Deel 4a: Model Deelnemersovereenkomst in het kader van de Raamovereenkomst inzameling verpakkingsafval van huishoudens betreffende Gemeente [invullen] Deel 4a: Model deelnemersovereenkomst gemeenten, versie

Nadere informatie

Uitvoerings- en monitoringsprotocol. Algemene UMP bijlagen UMP 1 - Definities

Uitvoerings- en monitoringsprotocol. Algemene UMP bijlagen UMP 1 - Definities Uitvoerings- en monitoringsprotocol Algemene UMP bijlagen UMP 1 - Definities UMP 3.0 23-12-2016 UMP bijlage 1 - Definities Deze bijlage bevat de begrippen die zijn gebruikt in het UMP, inclusief de bijbehorende

Nadere informatie

vergoeding voor inzameling en sortering en vergoeding voor vermarkting van huishoudelijk kunststofverpakkingsafval

vergoeding voor inzameling en sortering en vergoeding voor vermarkting van huishoudelijk kunststofverpakkingsafval vergoeding voor inzameling en sortering en vergoeding voor vermarkting van huishoudelijk kunststofverpakkingsafval kwaliteitseisen: DKR-specificatie EPS toegevoegd 18-12-2014 2 18-12-2014 Inhoud 1 Aanleiding

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Raadsvoorstel Concept Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 2 juni 2009 Onderwerp: Gescheiden inzameling van kunststof verpakkingen Samenvatting: Voorgesteld wordt om vóór 1 januari

Nadere informatie

Jaarrapportage 2013 26 maart 2014

Jaarrapportage 2013 26 maart 2014 Jaarrapportage 2013 26 maart 2014 1 Inleiding Voor u ligt de jaarrapportage 2013 van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV). Deze jaarrapportage geeft een overzicht van de resultaten die zijn behaald

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

SAMENVATTING LEGAL OPINION. Naleving van de Raamovereenkomst Verpakkingen in het jaar 2014

SAMENVATTING LEGAL OPINION. Naleving van de Raamovereenkomst Verpakkingen in het jaar 2014 SAMENVATTING LEGAL OPINION Naleving van de Raamovereenkomst Verpakkingen in het jaar 2014 11 juni 2015 Achtergrond Op 4 april 2014 heeft ondergetekende op verzoek van diverse partijen een Legal Opinion

Nadere informatie

FLO/U201300222 Lbr. 13/027

FLO/U201300222 Lbr. 13/027 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Drankenkartons Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk FLO/U201300222 Lbr. 13/027 bijlage(n) 3 datum 18 maart

Nadere informatie

PAPIERVEZELCONVENANT V

PAPIERVEZELCONVENANT V PAPIERVEZELCONVENANT V 1. De VERENIGING VAN NEDERLANDSE GEMEENTEN, te dezen vertegenwoordigd door de heer C.J.G.M. de Vet, hierna te noemen: VNG ; en 2. De STICHTING PAPIER RECYCLING NEDERLAND, te dezen

Nadere informatie

Verduurzamingsagenda verpakkingen

Verduurzamingsagenda verpakkingen Verduurzamingsagenda verpakkingen 29 augustus 2013 Samenvatting Voor u ligt de eerste versie van de Verduurzamingsagenda verpakkingen van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken. Deze agenda is de routekaart

Nadere informatie

Verpakkingen algemeen bestaat uit gescheiden ingezameld verpakkingsafval en via nascheiding als aparte fractie verkregen verpakkingsafval.

Verpakkingen algemeen bestaat uit gescheiden ingezameld verpakkingsafval en via nascheiding als aparte fractie verkregen verpakkingsafval. TEKST SECTORPLAN 41 (onderdeel LAP) Sectorplan 41 Verpakkingen algemeen I Afbakening Verpakkingen algemeen bestaat uit gescheiden ingezameld verpakkingsafval en via nascheiding als aparte fractie verkregen

Nadere informatie

Kansen met duurzaam verpakken. Hester Klein Lankhorst

Kansen met duurzaam verpakken. Hester Klein Lankhorst Kansen met duurzaam verpakken Hester Klein Lankhorst Samengevat Over: duurzaam verpakken in relatie tot de ontwikkeling naar een circulaire economie; de kansen die duurzaam verpakken biedt en hoe we die

Nadere informatie

Aan de slag: opstellen hoogst haalbare doelen & brancheverduurzamingsplannen versie 1.0, april 2014

Aan de slag: opstellen hoogst haalbare doelen & brancheverduurzamingsplannen versie 1.0, april 2014 Aan de slag: opstellen hoogst haalbare doelen & brancheverduurzamingsplannen versie 1.0, april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Hoe werkt het opstellen van hoogst haalbare doelen en brancheverduurzamingsplannen?

Nadere informatie

Brancheverduurzamingsplannen: Circulaire economie in de praktijk. Hester Klein Lankhorst

Brancheverduurzamingsplannen: Circulaire economie in de praktijk. Hester Klein Lankhorst Brancheverduurzamingsplannen: Circulaire economie in de praktijk Hester Klein Lankhorst 2 Copyright 2015 KIDV KIDV Opgericht op 1 januari 2013: Raamovereenkomst Verpakkingen 2013 2022. Vermindering milieudruk

Nadere informatie

VAN VERPAKKING NAAR GRONDSTOF

VAN VERPAKKING NAAR GRONDSTOF VAN VERPAKKING NAAR GRONDSTOF Recycling Verpakkingen Nederland 2014 INHOUD Dit publieksrapport is een uitgave van het Meer informatie over de monitoring werkzaamheden van het Afvalfonds Verpakkingen kunt

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 7 van het Besluit beheer verpakkingen en papier en karton;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 7 van het Besluit beheer verpakkingen en papier en karton; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 14758 30 mei 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 28 mei 2014 nr. IENM/BSK-2014/112494,

Nadere informatie

B-85 Green Deal verduurzamen dierenbeschermingcentra

B-85 Green Deal verduurzamen dierenbeschermingcentra B-85 Green Deal verduurzamen dierenbeschermingcentra Partijen: 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de heer drs. M.J.M. Verhagen en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Nadere informatie

Schriftelijke reactie toezegging

Schriftelijke reactie toezegging Schriftelijke reactie toezegging commissie : DSO Datum vergadering : 5 november 2013 Onderwerp Toezegging gedaan door : Beleidsnotitie afval Netjes geregeld : Wethouder Stoel Omschrijving toezegging: N.a.v.

Nadere informatie

Extra impuls gemeenten voor scheiding kunststof verpakkingsafval van huishoudens

Extra impuls gemeenten voor scheiding kunststof verpakkingsafval van huishoudens Extra impuls gemeenten voor scheiding kunststof verpakkingsafval van huishoudens Inhoud 1. Inleiding 3 2. Opzet 4 3. Voorwaarden en procedure 5 3.1 Eisen aan de projecten 5 3.2 Indienen van projecten 6

Nadere informatie

VERPAKKINGEN IN DE CIRCULAIRE ECONOMIE

VERPAKKINGEN IN DE CIRCULAIRE ECONOMIE VERPAKKINGEN IN DE CIRCULAIRE ECONOMIE Recycling verpakkingen Nederland 2015 INHOUD Recycling 4 resultaten 2015 Voorwoord 5 Monitoring 6 in 2015 Papier 7 en karton Kunststofketen 9 volop in ontwikkeling

Nadere informatie

Verslag informatiebijeenkomst Kunststofverpakkingen. 1 december 2016

Verslag informatiebijeenkomst Kunststofverpakkingen. 1 december 2016 Verslag informatiebijeenkomst Kunststofverpakkingen 1 december 2016 1 december 2016 organiseerde het LCKVA een Informatiebijeenkomst over kunststofverpakkingen. Addie Weenk opent namens het Learning Center

Nadere informatie

Raamovereenkomst /11

Raamovereenkomst /11 Bijlage 1: Raamovereenkomst tussen het ministerie van VROM, het verpakkende bedrijfsleven en VNG over de aanpak van de dossiers verpakkingen en zwerfafval voor de jaren 2008 t/m 2012 Overwegende: 1. Dat

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 28 694 Verpakkingsbeleid 30 872 Landelijk afvalbeheerplan Nr. 133 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Deelsessie 2. Sorteren en vermarkten van kunststof. Hein Grafhorst (Omrin) Martin Ocket (Indaver België)

Deelsessie 2. Sorteren en vermarkten van kunststof. Hein Grafhorst (Omrin) Martin Ocket (Indaver België) Deelsessie 2 Sorteren en vermarkten van kunststof verpakkingsafval Hein Grafhorst (Omrin) Martin Ocket (Indaver België) Sorteren en vermarkten van kunststof verpakkingsafval Hein Grafhorst (Omrin) Sorteren

Nadere informatie

Basisdocument monitoring verpakkingen (2013-2022) Versie 1.0, augustus 2013. Datum 22 augustus 2013

Basisdocument monitoring verpakkingen (2013-2022) Versie 1.0, augustus 2013. Datum 22 augustus 2013 Basisdocument monitoring verpakkingen (2013-2022) Versie 1.0, augustus 2013 Datum 22 augustus 2013 Colofon Hoewel dit rapport met de grootst mogelijke zorg is samengesteld kan Rijkswaterstaat geen enkele

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering inzamelen en sorteren van kunststof verpakkingsafval

Kwaliteitsverbetering inzamelen en sorteren van kunststof verpakkingsafval Uitvoering: Siem Haffmans / Stan van den Broek, Partners for Innovation i.s.m. Bernard Merkx, GreenWavePlastics Opdracht: RWS - Learning Center Kunststof Verpakkingsafval Contact: Gijs Langeveld / Marijn

Nadere informatie

De burgemeester, Mr. J.H.C. van Zanen

De burgemeester, Mr. J.H.C. van Zanen voorstel aan de raad Opgesteld door Stadswerken Kenmerk 15.503838 Vergadering Gemeenteraad Vergaderdatum 25 juni 2015 Jaargang en nummer 2015 59 Geheim Nee Afval is Grondstof. Beleidsnota 2015-2018 Het

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering.inzamelen.en. sorteren.kunststof.verpakkingsafval.

Kwaliteitsverbetering.inzamelen.en. sorteren.kunststof.verpakkingsafval. Kwaliteitsverbeteringinzamelenen sorterenkunststofverpakkingsafval Verkenningmogelijkhedenenhandelingsperspectiefgemeentenvoor hetverbeterenvandekwaliteitvanhetingezameldeengesorteerde kunststofverpakkingsafvalverpakkingsafval

Nadere informatie

B-96 Green Deal de winst van paardenmest

B-96 Green Deal de winst van paardenmest B-96 Green Deal de winst van paardenmest Ondergetekenden: 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de heer drs. M.J.M. verhagen, en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Nadere informatie

ons kenmerk ECFD/U Lbr. 14/051

ons kenmerk ECFD/U Lbr. 14/051 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenraadpleging: afspraken vergoedingen inzameling en post-collection kunststof uw kenmerk ons kenmerk ECFD/U201401264

Nadere informatie

- 3 - Datum vergadering: Nota openbaar: Ja,

- 3 - Datum vergadering: Nota openbaar: Ja, - 3 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 12INT01422 III IIIIIIIII III MilIIIII Datum vergadering: Nota openbaar: Ja, Gemeente Hellendoorn 3 0 OKT ZOU Onderwerp: Toekomstvisie Hellendoorns Afvalbeleid

Nadere informatie

Deelnemersovereenkomst in het kader van de Raamovereenkomst inzameling en recycling verpakkingsafval van huishoudens

Deelnemersovereenkomst in het kader van de Raamovereenkomst inzameling en recycling verpakkingsafval van huishoudens Deelnemersovereenkomst in het kader van de Raamovereenkomst 2013-2022 inzameling en recycling verpakkingsafval van huishoudens betreffende Gemeente [invullen] Pagina 1 van 9 ONDERGETEKENDEN: 1. Stichting

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Kenmerk 15.503838. Vergaderdatum 9 juni 2015. Afval is Grondstof. Beleidsnota 2015-2018

Voorstel aan de raad. Kenmerk 15.503838. Vergaderdatum 9 juni 2015. Afval is Grondstof. Beleidsnota 2015-2018 Voorstel aan de raad Opgesteld door Stadswerken Kenmerk 15.503838 Vergadering Commissie Stad en Ruimte Vergaderdatum 9 juni 2015 Geheim Nee Afval is Grondstof. Beleidsnota 2015-2018 Het College van burgemeesters

Nadere informatie

Huishoudelijk afval in Bunnik: Visie en Doelstellingen 2016-2020

Huishoudelijk afval in Bunnik: Visie en Doelstellingen 2016-2020 Huishoudelijk afval in Bunnik: Visie en Doelstellingen 2016-2020 November 2015 1 Visie op huishoudelijk afval: van Afval naar Grondstof 1. Inleiding De toenemende vraag naar grondstoffen, en de afnemende

Nadere informatie

sectorplan 18 Papier en karton

sectorplan 18 Papier en karton sectorplan Papier en karton 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalstoffen Papier en karton 2. Belangrijkste bronnen Huishoudens, kantoren en grafische industrie 3. Aanbod in 2000 (in Nederland) 4.160

Nadere informatie

Omgekeerd afval inzamelen. Waar zijn we in Stichtse Vecht mee bezig?

Omgekeerd afval inzamelen. Waar zijn we in Stichtse Vecht mee bezig? Omgekeerd afval inzamelen. Waar zijn we in Stichtse Vecht mee bezig? 6 november 2017 GroenLinks Stichtse Vecht is al jaren een warm voorstander van omgekeerd inzamelen. Wat is dat eigenlijk en wat zijn

Nadere informatie

Uitvoering van de producentenverantwoordelijkheid

Uitvoering van de producentenverantwoordelijkheid Uitvoering van de producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingen Gulpen-Wittem, 24 november 2011 Presentatie Gulpen-Wittem 24 november 2011 Inhoud Uitvoering producentenverantwoordelijkheid Monitoring

Nadere informatie

VERPAKKINGEN IN DE CIRCULAIRE ECONOMIE

VERPAKKINGEN IN DE CIRCULAIRE ECONOMIE VERPAKKINGEN IN DE CIRCULAIRE ECONOMIE Recycling verpakkingen Nederland 2016 VERPAKKINGEN IN DE CIRCULAIRE ECONOMIE Recycling verpakkingen Nederland 2016 INHOUD Circulaire economie met bijdrage 6 verpakkingsketen

Nadere informatie

BAMM/U200900024 Lbr. 09-011

BAMM/U200900024 Lbr. 09-011 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Bijeenkomsten inzameling kunststofverpakkingen uw kenmerk ons kenmerk BAMM/U200900024 Lbr. 09011 bijlage(n)

Nadere informatie

Monitoring verpakkingen Preventie publicaties

Monitoring verpakkingen Preventie publicaties Monitoring verpakkingen Preventie publicaties 30 juli 2012 Postbus 8724 3009 AS Rotterdam 010 4206161 www.nedvang.nl info@nedvang.nl Deze monitoring rapportage is een uitgave van Nedvang. 3 INHOUD 1 Preventie

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 681498

Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 681498 meppel.nl Agendapunt V/12. Meppel, 17 maart 2015 Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 681498 Onderwerp: Verdergaande scheiding afvalstromen Voorgesteld besluit De raad voor te stellen: 1. Ter uitvoering

Nadere informatie

Toezeggingen. Leden van het college, DT, Van: Bresser Datum: 11 december 2012 Betreft:

Toezeggingen. Leden van het college, DT, Van: Bresser Datum: 11 december 2012 Betreft: Toezeggingen Aan: Raadsleden CC: Leden van het college, DT, Van: Bresser Datum: 11 december 2012 Betreft: toezegging raamovereenkomst verpakkingen Portefeuillehouder: de heer H. Kuipers Afstemming: ja

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

vergoeding voor inzameling en sortering en vergoeding voor vermarkting van huishoudelijk kunststofverpakkingsafval controleprotocol sorteerders

vergoeding voor inzameling en sortering en vergoeding voor vermarkting van huishoudelijk kunststofverpakkingsafval controleprotocol sorteerders vergoeding voor inzameling en sortering en vergoeding voor vermarkting van huishoudelijk kunststofverpakkingsafval controleprotocol sorteerders 2 V1.0 19/1/15 Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Achtergrond controleprotocol

Nadere informatie

Meer huishoudelijk afval recyclen

Meer huishoudelijk afval recyclen Meer huishoudelijk afval recyclen Is 2/3 recyclen haalbaar? Ja, met een Grondstoffenakkoord Erik de Baedts AGENDA 1. 2. 3. 4. 5. AMSTERDAM 2012 Afvalbrief Meer waarde uit afval (september 2011) Milieudruk

Nadere informatie

PUBLICATIE VERSLAG JAARREKENING 2013

PUBLICATIE VERSLAG JAARREKENING 2013 PUBLICATIE VERSLAG JAARREKENING 2013 STICHTING KENNISINSTITUUT DUURZAAM VERPAKKEN, 4 JUNI 2014 DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Financieel Jaarverslag 1 Directie/Bestuursverslag 2 2 Analyse van het resultaat 4

Nadere informatie

Vergoedingen Vermarkting Kunststof Verpakkingsafval Huishoudens

Vergoedingen Vermarkting Kunststof Verpakkingsafval Huishoudens Vergoedingen Vermarkting Kunststof Verpakkingsafval Huishoudens De Werkgroep Vergoedingen, Kwaliteit en Ketenregie heeft op 25 juni 2014 ingestemd met de basisprincipes van de opzet voor de vergoeding

Nadere informatie

FLO/U Lbr. 13/098

FLO/U Lbr. 13/098 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft WEEE-richtlijn uw kenmerk ons kenmerk FLO/U201301495 Lbr. 13/098 bijlage(n) datum 14 november 2013 Samenvatting

Nadere informatie

BESLUIT OPSCHRIFT. Vergadering van 10 december Onderwerp Ondertekening Deelnemersovereenkomst Verpakkingen - Besluitvormend

BESLUIT OPSCHRIFT. Vergadering van 10 december Onderwerp Ondertekening Deelnemersovereenkomst Verpakkingen - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 10 december 2013 nummer: 2013_BW_00764 Onderwerp Ondertekening Deelnemersovereenkomst Verpakkingen - vormend Beknopte samenvatting In december 2012 is de nieuwe Raamovereenkomst

Nadere informatie

Deelsessie 3 Inzameling en recycling van grof huisvuil

Deelsessie 3 Inzameling en recycling van grof huisvuil Deelsessie 3 Inzameling en recycling van grof huisvuil Rene Huisman (RAD Hoeksche Waard) Kees Lamain(Areareiniging) Meer recycling via de milieustraten Rene Huisman (RAD Hoeksche Waard) MEER RECYCLING

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Inzameling kunststof verpakkingsafval

Nota van B&W. Onderwerp Inzameling kunststof verpakkingsafval Nota van B&W Onderwerp Portefeuillehouder S. Bak Collegevergadering 16 april 2013 Inlichtingen M. van Munster (023-5674472) Registratienummer 2013.0023980 Inleiding Op 1 november 2011 hebben wij kennis

Nadere informatie

B-142 Green Deal inzameling textiel

B-142 Green Deal inzameling textiel B-142 Green Deal inzameling textiel Partijen: 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de heer drs. M.J.M. Verhagen en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, de heer J.J.

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Bevindingenrapport evaluatie werking Besluit beheer verpakkingen en papier en karton 18 mei 2011

Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Bevindingenrapport evaluatie werking Besluit beheer verpakkingen en papier en karton 18 mei 2011 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Bevindingenrapport evaluatie werking Besluit beheer verpakkingen en papier en karton 18 mei 2011 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Herengracht 9 2511 EG Den

Nadere informatie

Sectorplan 19 Kunststofafval

Sectorplan 19 Kunststofafval Sectorplan 19 Kunststofafval 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalstoffen Kunststofverpakkingen, land- en tuinbouwfolies, industrieel productieafval, (kunststof) autoafval, PVC 2. Belangrijkste

Nadere informatie

C-180 Green Deal afvalreductie en -recycling op treinstations en in treinen

C-180 Green Deal afvalreductie en -recycling op treinstations en in treinen C-180 Green Deal afvalreductie en -recycling op treinstations en in treinen Partijen 1. De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, mevrouw W.J. Mansveld, de Minister van Economische Zaken, de heer

Nadere informatie

Burgerinitiatief inzameling plastic afvalstoffen.

Burgerinitiatief inzameling plastic afvalstoffen. Burgerinitiatief inzameling plastic afvalstoffen. Opsterland, februari 2011. Samenvatting : In februari/maart 2010 hebben Milieudefensie afdeling Opsterland en de Vereniging voor Natuurbescherming te Gorredijk

Nadere informatie

FORMULIER MEDEDE. Stichting Duurzaam Verpakkingsglas. Woudrichemseweg 36a, 4286 UB ALMKERK. Voorlopig: 0183 40 58 13 en GSM: 06 53 58 23 01

FORMULIER MEDEDE. Stichting Duurzaam Verpakkingsglas. Woudrichemseweg 36a, 4286 UB ALMKERK. Voorlopig: 0183 40 58 13 en GSM: 06 53 58 23 01 'ngekomen post d.d. FORMULIER MEDEDE De in dit formulier gestelde vragen moeten zo volledig mogelijk worden uitvoering van uw verplichtingen gebruik maakt van de diensten van derden, noemt u dan ook altijd

Nadere informatie

HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT

HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT Afval? SAMEN HALEN WE ERUIT WAT ERIN ZIT! Gemeentelijk Afvalcongres 19 maart 2015 Ing. D.J.B. Sakko Beleidsadviseur Proef droog en herbruikbaar liep af Bij oud papier

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 409 Besluit van 27 oktober 2014, houdende regels voor verpakkingen en verpakkingsafval (Besluit beheer verpakkingen 2014) 0 Wij Willem-Alexander,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 694 Verpakkingsbeleid Nr. 1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

C-153 Green Deal Groen Bouwen

C-153 Green Deal Groen Bouwen C-153 Green Deal Groen Bouwen Partijen 1. De Minister van Economische Zaken, de heer H.G.J Kamp, en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, mevrouw W.J. Mansveld, ieder handelende in haar of

Nadere informatie

5.1 Closing the loop Een EU-actieplan voor de circulaire economie

5.1 Closing the loop Een EU-actieplan voor de circulaire economie 5.1 Closing the loop Een EU-actieplan voor de circulaire economie In december 2015 presenteerde de Europese Commissie Closing the loop - Een EU-actieplan voor de circulaire economie. Het doel van dit maatregelenpakket

Nadere informatie

PAPIERVEZELCONVENANT III

PAPIERVEZELCONVENANT III PAPIERVEZELCONVENANT III Partijen, 1. De VERENIGING VAN NEDERLANDSE GEMEENTEN, te dezen vertegenwoordigd door mevrouw S. E. Korthuis, hierna te noemen: de VNG ; en 2. De STICHTING PAPIER RECYCLING NEDERLAND,

Nadere informatie

Renew Reduce Reuse Recycle Recover. Verbod gratis verstrekken plastic tasjes bedreiging of kans?

Renew Reduce Reuse Recycle Recover. Verbod gratis verstrekken plastic tasjes bedreiging of kans? Renew Reduce Reuse Recycle Recover Verbod gratis verstrekken plastic tasjes bedreiging of kans? Aafko Schanssema NVGP, 14 april 2015 Even iets over NRK Verpakkingen Onze leden Producenten en importeurs/handelaren

Nadere informatie

Meer huishoudelijk afval recyclen

Meer huishoudelijk afval recyclen Meer huishoudelijk afval recyclen Is 2/3 recyclen haalbaar? Samuel Stollman Afvalbrief Meer waarde uit afval (september 2011) Milieudruk afvalbeheer verder verminderen Efficiënt omgaan met grondstoffen

Nadere informatie

Uitvoerings- en monitoringprotocol

Uitvoerings- en monitoringprotocol Uitvoerings- en monitoringprotocol gescheiden inzameling verpakkingsafval Inhoud INLEIDING 1. UITVOERINGSPROTOCOL HUISHOUDENS 2. UITVOERINGSPROTOCOL BEDRIJVEN 3. MONITORINGPROTOCOL 4. MODEL DEELNEMERSOVEREENKOMST

Nadere informatie