Opleiding private huur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleiding private huur"

Transcriptie

1 Opleiding private huur Afdeling Wonen juli oktober

2 Inhoud overzicht hoofdstukken I. Algemene begrippen II. Toepassingsgebied huurwet III. Essentiële elementen huurovereenkomst IV. Duur huurovereenkomst V. Huurprijs en lasten VI. Verplichte vermelding huurprijs en kosten VII. Huurovereenkomst met renovatie VIII.Overdracht huurovereenkomst IX. Onderverhuring X. Wat als de woning van eigenaar verandert? XI. Hoe in rechte optreden? 2

3 Hoofdstuk I Algemene begrippen 1. Wat is een huurovereenkomst (HOK)? 2. mondelinge en geschreven HOK 3. Registratie HOK 4. Bepaalde duur vs onbepaalde duur 5. Verplichtende of aanvullende regel? 6. Wie is huurder bij HOK voor woning van gehuwden of wettelijk samenwonenden? 7. Start opzeggingstermijn 3

4 I. Algemene begrippen Opmerkingen vooraf Huurwet = wet van 20 februari 1991 Enkel van toepassing op huurovereenkomsten m.b.t. een woning die als hoofdverblijfplaats wordt gebruikt door de huurder! Vallen buiten het toepassingsgebied: Handelshuurovereenkomsten Pachtcontracten Huurcontracten voor kantoren, tweede verblijven, garages 4

5 I. Algemene begrippen Opmerkingen vooraf Naast huurwet ook rekening houden met: Algemene bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek (art tot 1762bis)= huur van gemeen recht = van toepassing op alle huurovereenkomsten tenzij afwijking in specifieke regelgeving zoals de huurwet Specifieke contractuele bepalingen, tenzij ze strijdig zijn met een verplichtende wetsbepaling 5

6 I. Algemene begrippen 1. Wat is een huurovereenkomst (HOK)? Een huurovereenkomst bestaat van zodra een goed (of onderdeel ervan) tegen een prijs ter beschikking wordt gesteld (= 2 essentiële elementen) Een geschreven contract en een bepaalde duur is geen geldigheidsvereiste! 6

7 I. Algemene begrippen 2. mondelinge en geschreven HOK Mondeling Overeenkomst blijkt uit de praktijk, maar is niet schriftelijk vastgelegd Schriftelijk Overeenkomst is schriftelijk vastgelegd Schriftelijke HOK verplicht sinds 15 juni 2007! Vormvereisten: Verplicht op te nemen gegevens (identiteit partijen, begindatum, omschrijving verhuurd goed, bedrag) Evenveel exemplaren als partijen 7

8 I. Algemene begrippen 2. mondelinge en geschreven HOK Schriftelijke HOK Indien niet voldaan aan vormvereisten: beschouwd als mondelinge HOK Mondelinge HOK Blijven geldig Beide partijen kunnen schriftelijke vastlegging eisen 8

9 I. Algemene begrippen 3. Registratie HOK Registratie van schriftelijke HOK + bijvoegsels (wijzigingen, plaatsbeschrijving) verplicht Registratiekantoor ligging goed In 3 exemplaren (in geval van 2 partijen) Gratis Binnen 2 maand na sluiting contract Door verhuurder blijft verantwoordelijkheid FOD Financiën 9

10 I. Algemene begrippen 3. Registratie HOK Geregistreerd en niet-geregistreerd: = waarde Meerwaarde registratie: registratie verleent vaste datum aan contract Tegenstelbaar aan 3 den (koper): contract moet worden nageleefd Sanctie bij niet-registratie contract 9 jaar (altijd opzegbaar door huurder zonder termijn of vergoeding) 10

11 I. Algemene begrippen 3. Registratie HOK Vaste datum: Authentieke akte (opgesteld door notaris): altijd + vaste datum Schriftelijke onderhandse akte krijgt vaste datum vanaf: dag van registratie dag van overlijden van één van de partijen dag van vastlegging HOK bij vonnis of akte Mondelinge HOK: nooit vaste datum 11

12 I. Algemene begrippen 4. HOK bepaalde en onbepaalde duur Vóór de huurwet 2 types HOK: Bepaalde duur (einde na aantal jaar of op specifieke datum) Onbepaalde duur (geen specifieke bepaling) Sedert huurwet alle HOK + bepaalde duur: Basisprincipe: 9 jaar Afwijking: 3 jaar of minder Langer dan 9 jaar (=regeling 9-jarige contracten) Levenslang 12

13 I. Algemene begrippen 5. Wat is een verplichtende of aanvullende regel? Verplichtend: geen afwijking in de HOK mogelijk, zelfs niet met akkoord van huurder en verhuurder (de meeste bepalingen in de huurwet; bv. duur van de huur, opzegging door huurder ) Aanvullend: afwijking in de HOK mogelijk (bv.: opzegmogelijkheden verhuurder) Enkel van toepassing op: mondelinge HOK schriftelijke HOK zonder afwijkende bepaling 13

14 I. Algemene begrippen 6. Wie is huurder bij HOK voor woning van gehuwden of wettelijk samenwonenden Uitgangspunt: HOK voor woning als hoofdverblijfplaats voor gehuwden en wettelijk samenwonenden heeft betrekking op beide partners Formaliteiten: alle officiële documenten in tweevoud op te maken, door/ voor elk van de partners *Als verhuurder formeel op de hoogte is gebracht van huwelijk 14

15 I. Algemene begrippen 7. Start opzeggingstermijn de 1ste dag van de maand volgend op de maand waarin opzeg wordt gegeven *In geval van een opzeg die op elk ogenblik kan worden gegeven 15

16 Hoofdstuk II. Op welke HOK is huurwet van toepassing? 1. Eerste voorwaarde Verhuurde goed of deel ervan = hoofdverblijfplaats huurder. De feitelijke toestand primeert op de administratieve 2. Tweede voorwaarde Toestemming van verhuurder om verhuurde goed hoofdverblijfplaats van huurder te maken 16

17 II. Op welke HOK is huurwet van toepassing? 2. Tweede voorwaarde a. Toestemming verhuurder bewijzen Formele toestemming verhuurder niet vereist: Uitdrukkelijke toestemming: bepaling in HOK Stilzwijgende toestemming: mondelinge HOK of geen bepaling in schriftelijke HOK 17

18 II. Op welke HOK is huurwet van toepassing? 2. Tweede voorwaarde b. Wat bij bestemming als hoofdverblijfplaats tijdens HOK? huurwet van toepassing schriftelijke toestemming verhuurder vereist nieuwe HOK, ingaand op datum toestemming c. Wat bij bestemmingswijziging? huurwet niet meer van toepassing HOK niet beëindigd 18

19 II. Op welke HOK is huurwet van toepassing? 2. Tweede voorwaarde d. Wat gebeurt er met onderhuur? huurwet van toepassing, op voorwaarde dat: hoofdverblijfplaats huurder hoofdverhuurder akkoord 19

20 Hoofdstuk III. Essentiële elementen huurovereenkomst 1. Wie kan huurovereenkomst sluiten? 2. Essentiële vermeldingen in de huurovereenkomst 3. In welke staat moet het goed verhuurd worden? 4. Plaatsbeschrijving 5. Verplichte bijlagen 6. Waarborg

21 III. Essentiële elementen HOK 1. Wie kan huurovereenkomst sluiten? Elke meerderjarige persoon Elke minderjarige ontvoogde persoon

22 III. Essentiële elementen HOK 2. Essentiële elementen overeenkomst Huurovereenkomst bestaat van zodra er een akkoord is over het goed of het gedeelte ervan dat verhuurd wordt en de huurprijs In geval van geschreven overeenkomst: gestaafd door ondertekening door beide partijen

23 III. Essentiële elementen HOK 3. In welke staat moet het goed verhuurd worden? Verhuurder moet in goede staat van onderhoud leveren Tijdens duur van overeenkomst moet verhuurder in zodanige staat onderhouden en de nodige herstellingen uitvoeren, behalve normale onderhoud (= t.l.v. huurder) ( regels van verplichtende aard voor contracten na 18 mei 2007) Bij ondertekening moet het goed voldoen aan elementaire vereisten veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid ( KB 8 juli 1997, cfr. VWC)

24 III. Essentiële elementen HOK 4. Plaatsbeschrijving Verplicht: bij aanvang huur (niet bij einde huur) Wie? huurder en verhuurder zelf, of door deskundige(n) Plaatsbeschrijving is geldig als: tegensprekelijk, gedetailleerd, gedateerd en ondertekend door beide partijen (persoonlijk) Wijzigingen aangebracht aan het gehuurde goed na de plaatsbeschrijving? Bijvoegsel Einde huurovereenkomst? Huurder moet goed teruggeven in de staat waarin hij het (volgens plaatsbeschrijving) ontvangen heeft

25 III. Essentiële elementen HOK 5. Verplichte bijlagen Voor elk contract dat na 18 mei 2007 wordt afgesloten: twee verplichte bijlagen KB 4 mei 2007: bijlage met uitleg omtrent belangrijke aspecten van woninghuurrecht KB 8 juli 1997: kopie KB minimale voorwaarden op vlak veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid, waaraan goed dat verhuurd wordt als hoofdverblijfplaats moet voldoen

26 III. Essentiële elementen HOK 6. Waarborg Huurwaarborg niet opgelegd bij wet! Indien onderdeel van huurovereenkomst: drie gevallen in de huurwet geregeld: Waarborg (max. twee maanden huur) op geïndividualiseerde (geblokkeerde) rekening op naam van huurder Bankwaarborg huurder - financiële instelling Bankwaarborg OCMW - financiële instelling Nog andere mogelijkheden

27 Hoofdstuk IV. Duur huurovereenkomst 1. HOK negen jaar 2. HOK korte duur 3. HOK lange duur 4. HOK voor het leven 5. Andere mogelijkheden beëindigen HOK 6. Omstandigheden die HOK niet beëindigen 7. Verlenging HOK wegens buitengewone omstandigheden 27

28 IV. Duur huurovereenkomst Opmerkingen vooraf Huurovereenkomst van onbepaalde duur bestaat niet! 4 mogelijkheden: Overeenkomst duur 9 jaar Overeenkomst korte duur = 3 jaar of minder Overeenkomst lange duur = meer dan 9 jaar Levenslange huurovereenkomst 28

29 IV. Duur huurovereenkomst 1.Huurovereenkomst 9 jaar Huurovereenkomst (HOK) automatisch 9 jaar: HOK zonder aanwijzing van duur HOK bepaalde duur 3-9 jaar Mondelinge HOK 29

30 IV. Duur huurovereenkomst 1.Huurovereenkomst 9 jaar A. Start periode 9 jaar: Datum voorzien in geschreven overeenkomst Mondelinge HOK: datum waarop huurder woning kan betrekken B. Aflopen periode 9 jaar: Beëindiging contract mogelijk Door huurder en verhuurder Zonder motief en zonder vergoeding Mits opzeg minstens 6 maanden voor einde HOK Geen opzeg = verlenging 3 jaar 30

31 IV. Duur huurovereenkomst 1.Huurovereenkomst 9 jaar C. Voortijdige beëindiging HOK? Door verhuurder 1) persoonlijk betrekken van het goed op elk ogenblik verhuurder zelf, echtgeno(o)t(e) of bloedverwanten opzeg 6 maanden met motief en identiteit (anders nietig) betrekken binnen 1 jaar, gedurende 2 jaar Schadevergoeding 18 maanden huur bij niet-naleving tenzij buitengewone omstandigheid (belangrijk motief - buiten wil - niet te voorzien) 31

32 IV. Duur huurovereenkomst 1.Huurovereenkomst 9 jaar 2) Uitvoeren van werken Verstrijken 3-jarige periode Opzeg minstens 6 maanden met motief en 4 vereisten: bouwvergunning/bestek/beschrijving+raming/ aannemingsovereenkomst Bepalingen stedenbouw Bewoond gedeelte Kosten > 3 jaar huurprijs (versoepeling meerdere woning in gebouw) Aanvang 6 maanden, beëindiging 24 maanden Schadevergoeding 18 maanden huur bij niet-naleving tenzij buitengewone omstandigheid (belangrijk motief - buiten wil - niet te voorzien) 32

33 IV. Duur huurovereenkomst 1.Huurovereenkomst 9 jaar 3) Ontbinding door verhuurder zonder motief, mits schadevergoeding Einde 1 ste en 2 de drie-jarige periode Opzeg minstens 6 maanden Schadevergoeding: 9 maanden huur (einde 3 de jaar) 6 maanden huur (einde 6 de jaar) 33

34 IV. Duur huurovereenkomst 1.Huurovereenkomst 9 jaar Opzeg door huurder Op elk ogenblik Opzegtermijn 3 maanden Geen motief Vergoeding (binnen eerste 3 jaar) 1 à 3 maanden huur Wanneer verhuurder eerst opzegt: tegenopzeg van 1 maand zonder schadevergoeding Opzeg zonder termijn en zonder schadevergoeding bij niet geregistreerd contract 34

35 IV. Duur huurovereenkomst 2. Huurovereenkomst korte duur Max 3 jaar Geen eenzijdige vroegtijdige beëindiging Bepalingen verlenging: Slechts 1 maal verlengbaar onder zelfde voorwaarden Gezamenlijke duur van de twee periodes max. 3 jaar Periodes zelfde of verschillende duur Geen vroegtijdige beëindiging (behalve huurder in contract ) Opzeg minstens 3 maanden voor einde Geen opzeg -> contract 9 jaren (verplichtend!) 35

36 IV. Duur huurovereenkomst 3.Huurovereenkomst lange duur Cfr. huurovereenkomsten 9 jaar 36

37 IV. Duur huurovereenkomst 4.Huurovereenkomst voor het leven Automatische beëindiging bij overlijden Vroegtijdige beëindiging door verhuurder niet mogelijk (tenzij in contract) Beëindiging door huurder mits opzeg 3 maanden Mogelijkheid afzien herziening huurprijs in contract 37

38 IV. Duur huurovereenkomst 5. andere mogelijkheden beëindigen HOK Foutieve niet-uitvoering Procedure voor vrederechter Gedwongen uitvoering OF Ontbinding contract EVENTUEEL Schadevergoeding/intresten Wederzijdse toestemming 38

39 IV. Duur huurovereenkomst 6. Omstandigheden die HOK niet beëindigen Overlijden verhuurder of huurder (behalve overeenkomst voor het leven) Erfgenamen moeten lopende overeenkomst verder zetten maar hebben zelfde opzegmogelijkheden als overledene Verkoop of schenking gehuurde goed Uitdrukkelijk ontbindende clausule Clausule in contract automatische beëindiging bij niet nakomen verplichtingen is nietig 39

40 IV. Duur huurovereenkomst 7. Verlenging HOK wegens buitengewone omstandigheden Door huurder, ten laatste 1 maand voor einde huurovereenkomst Akkoord: partijen bepalen duur verlenging Niet akkoord: rechter beslist Verlenging voor bepaalde duur 1 hernieuwing mogelijk (voor zelfde of andere duur) Huurder kan verlenging vragen aan koper van de woning 40

41 Hoofdstuk V. Huurprijs & lasten 1. Bepaling huurprijs 2. Indexatie 3. Herziening huurprijs 4. Lasten 5. Terugvordering teveel betaalde huur 6. Wat als de huurder niet betaalt? 7. Vermindering onroerende voorheffing 8. Invloed van euro op huurprijs, kosten en lasten 41

42 V. Huurprijs & lasten 1. Bepaling huurprijs Basisprincipe: huurprijs wordt telkens bij nieuwe overeenkomst vrij bepaald tussen de partijen 42 Bij verlenging huurovereenkomst tussen dezelfde partijen blijft oorspronkelijke overeenkomst geldig Rekening houden met: Jaarlijkse indexatie (Beperkte) mogelijkheid om huurprijs te herzien in de loop van de huurovereenkomst

43 V. Huurprijs & lasten 2. Indexatie Wat: periodische aanpassing huurprijs aan kosten levensonderhoud Wanneer: Jaarlijks, ten vroegste op de verjaardag van de inwerkingtreding contract Indexatie gebeurt niet automatisch, verhuurder/huurder moet dit schriftelijk vragen aan huurder/verhuurder Terugwerkende kracht: beperkt tot 3 maand voorafgaand aan maand van aanvraag Verjaring: de verhuurder moet binnen het jaar na aangetekende melding van de indexatie betaling vorderen 43

44 V. Huurprijs & lasten 2. Indexatie - berekening Indexatieregels gelden voor alle huurovereenkomsten (= huur van gemeen recht) Basis = gezondheidsindex Formule: 44 basishuurprijs = prijs overeengekomen bij sluiten contract (excl. lasten en kosten) aanvangsindexcijfer = gezondheidsindex v/d maand die voorafgaat aan maand waarin contract werd gesloten nieuw indexcijfer = gezondsheidsindex v/d maand voor de verjaardag van het contract (zie website FOD Economie)

45 V. Huurprijs & lasten 2. Indexatie - berekening Let op: Bij herziening huurprijs is de basishuurprijs = nieuwe huurprijs 45

46 V. Huurprijs & lasten 3. Herziening huurprijs Basisregel voor contracten bepaalde duur < 28 feb 1991 = huurprijs mag tijdens eenzelfde overeenkomst niet herzien worden, zelfs bij verlenging Huurwet 1991 voert versoepeling in: herziening mogelijk op einde van elke 3-jarige periode Herziening kan zowel door huurder als verhuurder worden gevraagd Herziening aan te vragen tussen 9 e en 6 e maand voor het einde van een 3-jarige periode 46

47 V. Huurprijs & lasten 3. Herziening huurprijs Indien geen akkoord over voorstel tot herziening: beslissing vrederechter Verzoek tot herziening indienen bij de vrederechter kan enkel tussen de 6e en 3e maand voor het einde van een 3-jarige periode Vrederechter kan herziening toekennen als: De huurwaarde door omstandigheden met min. 20% is gestegen of gedaald De huurwaarde door verbeteringswerken met min. 10% is gestegen Bewijslast bij de aanvrager 47

48 V. Huurprijs & lasten 3. Herziening huurprijs Huurprijs mag gedurende 9 jaar niet hoger zijn dan geïndexeerde huurprijs als het gaat om: contracten van korte duur (3 jaar); na elkaar gesloten, steeds met een andere huurder; telkens opgezegd door de verhuurder, Verhoging in deze 9 jaar kan enkel als de huurwaarde met 10 of 20 % stijgt (bv. bij verbeteringswerken). Te bewijzen door verhuurder. 48

49 V. Huurprijs & lasten 4. Lasten Vaak verplichting voor huurder om bovenop huurprijs bepaalde uitgaven op zich te nemen, bv. verbruik, onderhoud, Huurwet bepaalt niet of kosten/ lasten door huurder of verhuurder moeten worden betaald Uitzondering (mogen niet worden verhaald op huurder): onroerende voorheffing kosten immobiliënkantoor 49

50 V. Huurprijs & lasten 4. Lasten Onroerende voorheffing Verplichting voor huurovereenkomsten gesloten vanaf 30 dec 1989: onroerende voorheffing voor het gehuurde goed mag niet ten laste worden gelegd van de huurder Kosten immobiliën Kosten voor verhuur via bemiddeling door 3 e mogen niet worden aangerekend op huurder uitzondering: huurder gaf zelf de opdracht contractuele bepalingen die hiervan afwijken zijn niet geldig! 50

51 V. Huurprijs & lasten 4. Lasten bepaling andere kosten en lasten 51 Verplichting: kosten en lasten afzonderlijk vermelden bij afrekening Niet toegelaten: éénzijdige aanpassing van forfaitair bedrag Huurder/ verhuurder kunnen ten allen tijde verzoek aan vrederechter richten voor: herziening forfaitair bedrag omzetting forfaitair bedrag naar werkelijke kosten en lasten Huurwet: rechter moet indien mogelijk tot omzetting beslissen

52 V. Huurprijs & lasten 4. Lasten bepaling andere kosten en lasten Verplichtende regels: Indien geen forfaitair bedrag wordt aangerekend, moeten kosten en lasten overeenstemmen met werkelijke uitgaven Bewijsstukken kunnen worden opgeëist door de huurder Bij appartementsgebouwen is overzicht kosten en lasten voldoende + mogelijkheid tot inzage bewijsstukken bij beheerder 52

53 V. Huurprijs & lasten 5. Terugvordering teveel betaalde huur Verplichtende regels voor alle types huurovereenkomsten: Stap 1: via aangetekend schrijven teruggave teveel betaalde sommen eisen Let op: Eis beperken tot sommen van de afgelopen 5 jaar Vordering bij vrederechter instellen binnen 1 jaar na aangetekende brief 53

54 V. Huurprijs & lasten 6. Wat als de huurder niet betaalt? Verhuurder kan huurder niet eenzijdig uit woning zetten, zelfs als contract in deze mogelijkheid voorziet Aanmanen tot betalen binnen vastgestelde termijn (aangetekend) Dagvaarden voor vrederechter of oproepen met verzoekschrift Mogelijke eisen: - Betaling achterstallige huur en/ of lasten + schadevergoeding -ontbinding huurovereenkomst + schadevergoeding Rechter kan uitstel van betaling verlenen aan huurder 54

55 V. Huurprijs & lasten 6. Wat als de huurder niet betaalt? Opgelet voor verjaring! Rechtsvordering voor betaling achterstallige of onvolledig betaalde huurgelden verjaart na 5 jaar vanaf vervaldag huursommen Verjaringstermijn geldt ook voor kosten en lasten die jaarlijks of binnen kortere termijnen te betalen zijn 55

56 V. Huurprijs & lasten 7. Vermindering onroerende voorheffing OVH = ten laste verhuurder => vermindering aan te vragen bij fiscus Vermindering mogelijk vlgs gezinssituatie huurder: personen ten laste grootoorlogsinvalide/ mindervalide persoon Huurder mag korting op OVH in mindering brengen van huurprijs 56 bij fiscus kan KI & omvang vermindering opgevraagd worden

57 Hoofdstuk VI. Verplichte vermelding van huurprijs en kosten Vanaf 18 mei 2007: huurprijs en kosten verplicht te vermelden in elke officiële en publieke mededeling m.b.t. verhuur goed bestemd voor bewoning Sanctie: administratieve boete gemeente 57

58 Hoofdstuk VII. Huurovereenkomst met renovatie Schriftelijke renovatieovereenkomst, met duidelijke omschrijving van de werken en tegenprestatie In geval van afwijking op regel elementaire vereisten veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid 5 cumulatieve voorwaarden! Minstens onvolkomenheden verhelpen Renovatiewerken precies omschreven Aanvang werken binnen redelijk tijdstip Geen huur tijdens afgesproken termijn uitvoering werken Termijn moet redelijk zijn voor uitvoering werken Mogelijke tegenprestatie van verhuurder Vermindering of geen huur Geen herziening huur Geen opzegmogelijkheden

59 Hoofdstuk VIII. Kan huurder huurovereenkomst overdragen? De huurder die het goed dat hij huurt niet tot hoofdverblijfplaats bestemt, kan huurovereenkomst niet overdragen aan andere persoon die het tot hoofdverblijfplaats bestemt wel tot hoofdverblijfplaats bestemt, kan huurovereenkomst niet overdragen aan andere persoon die het tot hoofdverblijfplaats bestemt, BEHALVE wanneer verhuurder vooraf schriftelijk toelaat

60 Hoofdstuk IX. Mag hoofdverblijfplaats worden onderverhuurd? 1. De huurder die het goed dat hij huurt niet bewoont, mag dit goed niet onderverhuren, geheel of gedeeltelijk, aan een onderhuurder die het tot zijn hoofdverblijfplaats zou bestemmen (=tussenpersonen vermijden) twee uitzonderingen: wel mogelijk door rechtspersoon aan minderbegoede natuurlijke persoon die het als hoofdverblijfplaats bestemt door handelshuurder aan natuurlijke persoon die het als hoofdverblijfplaats bestemt (onder bepaalde voorwaarden)

61 Hoofdstuk IX. Mag hoofdverblijfplaats worden onderverhuurd? 2. De huurder die een woning tot zijn hoofdverblijfplaats bestemt, kan het geheel van deze woning niet onderverhuren wel mogelijk: Met instemming van de verhuurder slechts een deel onderverhuren, indien de (hoofd)huurder overige gedeelte ook zelf als hoofdverblijfplaats blijft bewonen Indien hoofdverblijfplaats onderhuurder: De onderhuurder is onderworpen aan woninghuurwet, met uitzonderingen (verbonden aan contract verhuurder met hoofdhuurder)

62 Hoofdstuk X. Wat indien gehuurde goed van eigenaar verandert? 1. De huurovereenkomst heeft een vaste datum vóór de vervreemding van het gehuurde goed nieuwe eigenaar krijgt de rechten van de vroegere verhuurder bij verlijden akte

63 Hoofdstuk X. Wat indien gehuurde goed van eigenaar verandert? 2. De huurovereenkomst heeft geen vaste datum vóór de vervreemding van het gehuurde goed huurder bewoont < 6 maand Nieuwe eigenaar kan huurovereenkomst beëindigen zonder motief of vergoeding huurder bewoont > 6 maand Nieuwe eigenaar krijgt rechten van vroegere verhuurder MAAR kan binnen 3 maanden na verlijden akte vervroegd opzeggen onder bepaalde voorwaarden

64 Hoofdstuk XI Hoe in rechte optreden? 1. Verzoeningsprocedure 2. Gerechtelijke procedure a. Vrijwillige verschijning b. Indienen verzoekschrift c. Dagvaarding d. Uithuiszetting 3. Juridische bijstand en rechtsbijstand a. Juridische eerstelijnsbijstand b. Juridische tweedelijnsbijstand (pro deo) c. Rechtsbijstand (voor de kosten)

HUUROVEREENKOMSTEN VOOR WONINGEN GELEGEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

HUUROVEREENKOMSTEN VOOR WONINGEN GELEGEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BIJLAGE BIJ HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 04 MEI 2007 GENOMEN IN UITVOERING VAN ARTIKEL 11bis, VAN BOEK III, TITEL VIII, HOOFDSTUK II, AFDELING 2, VAN HET BURGERLIJK WETBOEK HUUROVEREENKOMSTEN VOOR WONINGEN

Nadere informatie

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN WOONHUIS

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN WOONHUIS MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN WOONHUIS Tussen de ondergetekenden 1. de Heer.... en Mevrouw... wonende te... verder "de verhuurder" genoemd - en 2. de Heer... en Mevrouw... wonende te... verder "de huurder"

Nadere informatie

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN APPARTEMENT

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN APPARTEMENT MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN APPARTEMENT Tussen de ondergetekenden 1. de Heer... en Mevrouw... wonende te... verder "de verhuurder" genoemd - en 2. de Heer... en Mevrouw... wonende te... verder "de huurder"

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMSTEN VOOR WONINGEN GELEGEN IN HET VLAAMS GEWEST

HUUROVEREENKOMSTEN VOOR WONINGEN GELEGEN IN HET VLAAMS GEWEST BIJLAGE BIJ HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 04 MEI 2007 GENOMEN IN UITVOERING VAN ARTIKEL 11bis, VAN BOEK III, TITEL VIII, HOOFDSTUK II, AFDELING 2, VAN HET BURGERLIJK WETBOEK HUUROVEREENKOMSTEN VOOR WONINGEN

Nadere informatie

Veilig verhuren. Woninghuurwet. Advocaat Ghislaine Van Kerckhove

Veilig verhuren. Woninghuurwet. Advocaat Ghislaine Van Kerckhove Veilig verhuren Woninghuurwet Advocaat Ghislaine Van Kerckhove 2 Woninghuurwet B.W. : art. 1708 1762bis (vnl. aanvullend recht) Ger. W. : 1344 bis ev. (rechtspleging-procedure) Wet van 20 februari 1991

Nadere informatie

LEUVEN: 016-23 83 32 BERINGEN: 011-45 45 35 E-mail: info@jordens.be

LEUVEN: 016-23 83 32 BERINGEN: 011-45 45 35 E-mail: info@jordens.be WAAR OP LETTEN BIJ HANDELSHUUR? 1. NIET ELKE BEDRIJFSMATIGE HUUR IS HANDELSHUUR In ons burgerlijk recht kennen wij vier regimes: 1) het algemeen huurrecht, 2) de woninghuurwet, 3) de handelshuurwet en

Nadere informatie

Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt. Koninklijk besluit van 4 mei 2007 genomen in uitvoering van artikel 11bis van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling 2, van het Burgerlijk Wetboek, B.S., 21 mei 2007, err., B.S., 31 mei 2007 (tweede

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Algemene situering van de Woninghuurwet in het huurrecht 1

Hoofdstuk I. Algemene situering van de Woninghuurwet in het huurrecht 1 Hoofdstuk I. Algemene situering van de Woninghuurwet in het huurrecht 1 Totstandkoming, doelstellingen en evolutie van de Woninghuurwet (A. Van Oevelen) 1 1. De totstandkoming van de huurwet van 20 februari

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Woord vooraf 3

INHOUDSOPGAVE. Woord vooraf 3 INHOUDSOPGAVE Woord vooraf 3 Wanneer is de woninghuurwet van toepassing? 13 1 Is de Woninghuurwet van toepassing op alle huurovereenkomsten? 13 2 Wat is een hoofdverblijfplaats? 14 3 Wie kan als huurder

Nadere informatie

Tot 1991 werden huurovereenkomsten geregeld in tijdelijke wetten. Dit leidde tot onzekerheid. Bovendien werd de wetgeving gaandeweg ook complexer.

Tot 1991 werden huurovereenkomsten geregeld in tijdelijke wetten. Dit leidde tot onzekerheid. Bovendien werd de wetgeving gaandeweg ook complexer. VoorWoorD Vele burgers huren een woning. Met de eigenaar van de woning wordt dan een huurovereenkomst gesloten. In die overeenkomst staan de rechten en plichten van beide partijen, evenals de termijn waarbinnen

Nadere informatie

EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven. Uitgave C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N.

EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven. Uitgave C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N. EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven Uitgave 2013 C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N. 2013 by Euro Books Uitgegeven door Euro Trans Lloyd Kaleshoek 8 8340 Damme

Nadere informatie

2. Wat is de duur van een handelshuurovereenkomst?

2. Wat is de duur van een handelshuurovereenkomst? A C C O U N T A N T S B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N De handelshuurovereenkomst Wie een pand huurt om er handel te drijven, heeft behoefte aan een zekere duurzaamheid, zekerheid, stabiliteit.

Nadere informatie

PC Advocaten Nieuwsbrief. Hoofdhuurovereenkomsten. Contact. ZZInleiding. ZZToepassingsgebied

PC Advocaten Nieuwsbrief. Hoofdhuurovereenkomsten. Contact. ZZInleiding. ZZToepassingsgebied ZZInleiding Hoofdhuurovereenkomsten Regelmatig stellen verhuurders en huurders vragen i.v.m. hun huurovereenkomst, waarbij ze dan totaal verrast worden door het antwoord. De regels betreffende de huurovereenkomsten

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. 101 Tips voor Huur & Verhuur

INHOUDSTAFEL. 101 Tips voor Huur & Verhuur INHOUDSTAFEL 101 Tips voor Huur & Verhuur - 1 - 101 TIPS VOOR HUUR & VERHUUR 1. Huurwetgeving: gemene huur en handelshuur...2 A. Gemene huur...4 1. Leveringsverplichting verhuurder - vergunningen...4 2.

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VOLGENS HET GEMEEN RECHT

HUUROVEREENKOMST VOLGENS HET GEMEEN RECHT HUUROVEREENKOMST VOLGENS HET GEMEEN RECHT Tussen: gsm:.. rijksregisternummer... hierna "verhuurder" genoemd, en: gsm:.. rijksregisternummer... gsm:.. rijksregisternummer... hierna "huurder(s)" genoemd,

Nadere informatie

MyRent. Inhoudsopgave

MyRent. Inhoudsopgave MyRent Inhoudsopgave 1. De verschillende soorten contracten:... 2 1.1. Huurcontract... 2 1.2. Plaatsbeschrijving... 2 1.3. Addendum... 2 1.4. Onderhuur... 2 1.5. Overdracht (van huur)... 2 1.6. Ontbinding

Nadere informatie

HOOFDHUURCONTRACT 9 JAAR

HOOFDHUURCONTRACT 9 JAAR HOOFDHUURCONTRACT 9 JAAR Sociaal Verhuurkantoor (afgekort SVK) Het Scharnier Vereniging zonder winstgevend doel Adres: Dorpsstraat 9 Postnummer: 3660 Gemeente: Opglabbeek Tel.:0484/ 22-56-46 Fax.: 089/24-54-40

Nadere informatie

HOOFDHUURCONTRACT 9 JAAR

HOOFDHUURCONTRACT 9 JAAR Contract afgestemd op: Het model (onder)huurcontract opgenomen in het Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het Sociaal Huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode

Nadere informatie

9 de editie - Augustus 2007

9 de editie - Augustus 2007 E - 9 de editie - Augustus 2007 Voorwoord Vele burgers huren een woning. Met de eigenaar van de woning wordt dan een huurovereenkomst gesloten. In die overeenkomst staan de rechten en plichten van beide

Nadere informatie

De woninghuurwet. HUBEAU, B. (ed.) Auteurs: Maarten DAMBRE Bernard HUBEAU Johan NYCKEES KLUWER RECHTSWETENSCHAPPEN BELG IÉ

De woninghuurwet. HUBEAU, B. (ed.) Auteurs: Maarten DAMBRE Bernard HUBEAU Johan NYCKEES KLUWER RECHTSWETENSCHAPPEN BELG IÉ De woninghuurwet HUBEAU, B. (ed.) Auteurs: Maarten DAMBRE Bernard HUBEAU Johan NYCKEES KLUWER RECHTSWETENSCHAPPEN BELG IÉ sopgave p- I. Inleiding en algemene situering van de woninghuurwet in het huurrecht

Nadere informatie

HOOFDHUURCONTRACT 9 JAAR

HOOFDHUURCONTRACT 9 JAAR RSVK De Woonkoepel VZW Kapelleveld 8, 1742 Ternat 02/ 569.78.99 02/ 569.80.78 0478 05 13 41 HODHUURCONTRACT 9 JAAR www.dewoonkoepel.be E-mail: fteughels@dewoonkoepel.be De ondergetekende(n) 1 :.. wonende

Nadere informatie

De huurwet. de editie - MAART 2013

De huurwet. de editie - MAART 2013 De huurwet 14 de editie - MAART 2013 o Voorwoord Vele burgers huren een woning. Met de eigenaar van de woning wordt dan een huurovereenkomst gesloten. In die overeenkomst staan de rechten en plichten van

Nadere informatie

Huurovereenkomst woonhuis/appartement

Huurovereenkomst woonhuis/appartement Huurovereenkomst woonhuis/appartement Tussen de ondergetekenden : Hierna genoemd "de verhuurder"; en Hierna genoemd "de huurder"; is het volgende overeengekomen : De verhuurder verklaart te verhuren aan

Nadere informatie

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren Huren Als je een eigen woning of appartement gaat huren Alles over huren en een huurcontract Huurdersbond www.huurdersbond.be Wetswinkels tel. 070 22 58 88 www.dewetswinkel.be Samenhuizen vzw tel. 0489

Nadere informatie

De huurwet DE EDITIE - MAART 2013

De huurwet DE EDITIE - MAART 2013 De huurwet 14 DE EDITIE - MAART 2013 o VOORWOORD Vele burgers huren een woning. Met de eigenaar van de woning wordt dan een huurovereenkomst gesloten. In die overeenkomst staan de rechten en plichten van

Nadere informatie

MODEL-HOOFDHUURCONTRACT 9 JAAR

MODEL-HOOFDHUURCONTRACT 9 JAAR MODEL-HODHUURCONTRACT 9 JAAR Sociaal Verhuurkantoor (afgekort SVK) Het Scharnier Vereniging zonder winstgevend doel Adres: Dorpsstraat 9 Postnummer: 3660 Gemeente: Opglabbeek Tel.:0484/ 22-56-46 Fax. Reknr.:778-5998370-42

Nadere informatie

De huurwet. de editie - JANUARi 2010

De huurwet. de editie - JANUARi 2010 De huurwet 11 de editie - JANUARi 2010 Voorwoord Vele burgers huren een woning. Met de eigenaar van de woning wordt dan een huurovereenkomst gesloten. In die overeenkomst staan de rechten en plichten van

Nadere informatie

Deze afdeling is niet langer van toepassing zodra het gehuurde pand niet meer tot hoofdverblijfplaats wordt bestemd.

Deze afdeling is niet langer van toepassing zodra het gehuurde pand niet meer tot hoofdverblijfplaats wordt bestemd. Wet van 20 februari 1991 met betrekking tot huishuur, B.S. 22 februari 1991 Art. 1 Toepassingsgebied 1. Deze afdeling is van toepassing op huurovereenkomsten betreffende een woning die de huurder, met

Nadere informatie

Sociaal Verhuurkantorenplatform West- Limburg vzw HOOFDHUURCONTRACT

Sociaal Verhuurkantorenplatform West- Limburg vzw HOOFDHUURCONTRACT Sociaal Verhuurkantorenplatform West- Limburg vzw SVPWL vzw Marktplein 9 bus 21 3550 Heusden- Zolder Tel: 011/73 64 83-85 Fax: 011/73 41 39 E-mail: info@svpwl.be Website: www.svpwl.be IBAN: BE05 7845 8435

Nadere informatie

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren Huren Als je een eigen woning of appartement gaat huren Alles over huren en een huurcontract Huurdersbond www.huurdersbond.be Wetswinkels tel. 070 22 58 88 www.dewetswinkel.be Samenhuizen vzw tel. 0489

Nadere informatie

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren Huren Als je een eigen woning of appartement gaat huren Alles over huren en een huurcontract Huurdersbond www.huurdersbond.be Wetswinkels tel. 070 22 58 88 www.dewetswinkel.be Samenhuizen vzw tel. 0489

Nadere informatie

MODEL-ONDERHUURCONTRACT 9 JAAR

MODEL-ONDERHUURCONTRACT 9 JAAR MODEL-ONDERHUURCONTRACT 9 JAAR Sociaal Verhuurkantoor (afgekort SVK) Het Scharnier Vereniging zonder winstgevend doel Adres: Dorpsstraat 9 Postnummer: 3660 Gemeente: Opglabbeek Tel.:0484/ 22-56-46 Fax.

Nadere informatie

Naar een Vlaamse woninghuurwetgeving

Naar een Vlaamse woninghuurwetgeving Naar een Vlaamse woninghuurwetgeving Tom Vandromme Agentschap Wonen-Vlaanderen Huidige situatie: Woninghuurwet (wet van 20 februari 1991, nadien gewijzigd in 1997 en 2007): dwingend. Burgerlijk Wetboek

Nadere informatie

De wet van 20 februari 1991, de huurwet genaamd

De wet van 20 februari 1991, de huurwet genaamd De wet van 20 februari 1991, de huurwet genaamd De wet van 20 februari 1991 bepaalt de rechten en verplichtingen van de verhuurder en de huurder in de huurcontracten voor de hoofdverblijfplaats. De bepalingen

Nadere informatie

DUUR VAN DE HUUR. De huur van de hoofdhuurovereenkomst wordt in beginsel afgesloten voor een termijn van 9 jaar en neemt een aanvang op: xxxx

DUUR VAN DE HUUR. De huur van de hoofdhuurovereenkomst wordt in beginsel afgesloten voor een termijn van 9 jaar en neemt een aanvang op: xxxx Midden-Limburg vzw adres datum ondertekening contract: xx datum begin contract: xx contractuele huurprijs: xx Kosten & Lasten: xx De ondergetekende(n) 1 : Dhr. en Mevr... wonende te :. hierna genoemd de

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel I. Gemeen recht

Inhoudstafel. Deel I. Gemeen recht Deel I. Gemeen recht Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen (1-29) Afdeling 1. Definitie en situering (1-14) Afdeling 2. Algemene geldigheidsvoorwaarden (15-25) Afdeling 3. Bewijs (26-29) Hoofdstuk 2. Duur en

Nadere informatie

Algemene inleiding. Voor het verhuren van gebouwen is een «huurovereenkomst» nodig

Algemene inleiding. Voor het verhuren van gebouwen is een «huurovereenkomst» nodig Algemene inleiding Voor het verhuren van gebouwen is een «huurovereenkomst» nodig Een huurovereenkomst is een overeenkomst waarbij een persoon (de verhuurder) zich ertoe verbindt gedurende een bepaalde

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. WOORD VOORAF... v KNELPUNTEN GEMENE HUUR ALOÏS VAN OEVELEN... 1. 1. Inleiding... 1

INHOUDSTAFEL. WOORD VOORAF... v KNELPUNTEN GEMENE HUUR ALOÏS VAN OEVELEN... 1. 1. Inleiding... 1 voorwerk.fm Page vii Friday, March 28, 2003 1:23 PM INHOUDSTAFEL WOORD VOORAF.......................................... v KNELPUNTEN GEMENE HUUR ALOÏS VAN OEVELEN.................................... 1

Nadere informatie

Model februari 2014 NEGENJARIGE HUUROVEREENKOMST VOOR WONING OF APPARTEMENT

Model februari 2014 NEGENJARIGE HUUROVEREENKOMST VOOR WONING OF APPARTEMENT NEGENJARIGE HUUROVEREENKOMST VOOR WONING OF APPARTEMENT Tussen de ondergetekenden: Indien natuurlijk persoon de heer en/of mevrouw (Familienaam en eerste twee voornamen),.. geboren te. (geboorteplaats)

Nadere informatie

10 de editie - Juli 2008

10 de editie - Juli 2008 E 10 de editie - Juli 2008 Voorwoord Vele burgers huren een woning. Met de eigenaar van de woning wordt dan een huurovereenkomst gesloten. In die overeenkomst staan de rechten en plichten van beide partijen,

Nadere informatie

Artikel 1: Omschrijving van het gehuurde goed

Artikel 1: Omschrijving van het gehuurde goed KORTLOPENDE HUUROVEREENKOMST VOOR WONING OF APPARTEMENT Tussen de ondergetekenden: de heer en/of mevrouw.. wonende te.. (postnummer, plaatsnaam, straatnaam, huisnummer) hierna genoemd verhuurder en de

Nadere informatie

het SVK WAASLAND, Abingdonstraat 99, 9100 SINT-NIKLAAS

het SVK WAASLAND, Abingdonstraat 99, 9100 SINT-NIKLAAS SOCIAAL VERHUURKANTOOR WAASLAND Abingdonstraat 99 9100 SINT-NIKLAAS Tel. 03/778.62.50 Fax. 03/778.60.68 Reknr. 091-0125054-50 HODHUURCONTRACT 9 JAAR De ondergetekende(n): Mr. / Mevr. wonende te.. met rijksregisternummer..

Nadere informatie

HANDELSHUUROVEREENKOMST

HANDELSHUUROVEREENKOMST HANDELSHUUROVEREENKOMST Tussen de ondergetekenden : 1..... (naam, voornaam, adres/handelsbenaming, maatschappelijke zetel) Hier vertegenwoordigd door... (naam, voornaam) en Hierna genoemd de verhuurder

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel 1. Een woning te huur zetten. 1. Attestenkermis en andere verplichtingen... 1. 2. Correcte publiciteit... 6

Inhoudstafel. Deel 1. Een woning te huur zetten. 1. Attestenkermis en andere verplichtingen... 1. 2. Correcte publiciteit... 6 Inhoudstafel Deel 1. Een woning te huur zetten 1. Attestenkermis en andere verplichtingen... 1 1.1. Eigendomsattest... 1 1.2. Energieprestatiecertificaat (EPC)... 1 1.2.1. Tijdig een erkend energiedeskundige

Nadere informatie

Voorontwerp Vlaams Huurdecreet

Voorontwerp Vlaams Huurdecreet Voorontwerp Vlaams Huurdecreet Voorontwerp Vlaams Huurdecreet Zesde staatshervorming: gewesten bevoegd voor woninghuur het Vlaams Gewest kiest voor een afzonderlijke decretale regeling, het Vlaams Huurdecreet:

Nadere informatie

HANDELSHUUROVEREENKOMST

HANDELSHUUROVEREENKOMST HANDELSHUUROVEREENKOMST Tussen 1. De heer en mevrouw Koenraad Vervaecke Katrien Vandepitte, Samenwonende te 8370 Blankenberge, Kerkstraat 380, hierna genoemd verhuurders en 2. Naam venootschap., ondernemingsnummer:

Nadere informatie

Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats... wonende te.. WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats... wonende te.. WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats Tussen de ondergetekenden:. wonende te.. hierna genoemd: de verhuurder EN. wonende te.. hierna genoemd: de huurder WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

Nadere informatie

HOOFDHUURCONTRACT. De huur van de hoofdhuurovereenkomst wordt in beginsel afgesloten voor een termijn van 9 jaar en neemt een aanvang op:...

HOOFDHUURCONTRACT. De huur van de hoofdhuurovereenkomst wordt in beginsel afgesloten voor een termijn van 9 jaar en neemt een aanvang op:... Marktplein 9 bus 21 3550 Heusden- Zolder Tel: 011/73 64 83-85 Fax: 011/73 41 39 E-mail: info@svpwl.be Website: www.svpwl.be IBAN: BE05 7845 8435 2375 Ondernemingsnummer: 451.947.348 Vzw-nr.: 359794 HOOFDHUURCONTRACT

Nadere informatie

HUREN & VERHUREN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

HUREN & VERHUREN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT HUREN & VERHUREN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT HUREN & VERHUREN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN

Nadere informatie

HOOFDHUURCONTRACT 9 JAAR

HOOFDHUURCONTRACT 9 JAAR HODHUURCONTRACT 9 JAAR RSVK Waregem vzw Schakelstraat 41 8790 WAREGEM Contactpersoon: Bjorn Thienpont Tel.: 056 62 98 93 Mail: bjorn.thienpont@rsvk.be Reknr. BE88 068-2446839-41 Ondernemingsnummer: 866.501.988

Nadere informatie

Sociaal Verhuurkantorenplatform West- Limburg vzw HOOFDHUURCONTRACT

Sociaal Verhuurkantorenplatform West- Limburg vzw HOOFDHUURCONTRACT Sociaal Verhuurkantorenplatform West- Limburg vzw SVPWL vzw Marktplein 9 bus 21 3550 Heusden- Zolder Tel: 011/73 64 83-85 Fax: 011/73 41 39 E-mail: info@svpwl.be Website: www.svpwl.be IBAN: BE05 7845 8435

Nadere informatie

INFOBROCHURE VOOR VERHUURDERS

INFOBROCHURE VOOR VERHUURDERS Gemeente Langemark-Poelkapelle (Kasteelstraat 1) Ma-di-vr 09.00 12.00 Wo 09.00 12.00 en 14.00 16.00 Do 09.00 12.00 en 14.00 18.30 Heleen Haghedooren - 057 49 09 34 heleen.haghedooren@langemark-poelkapelle.be

Nadere informatie

Bijlage 2 bij het besluit van de Vlaamse Regering van (datum) tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het woonbeleid

Bijlage 2 bij het besluit van de Vlaamse Regering van (datum) tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het woonbeleid Bijlage 2 bij het besluit van de Vlaamse Regering van (datum) tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het woonbeleid Bijlage II bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot

Nadere informatie

Codex voor de Rechtspracticus Boekdeel I Deel 3. Burgerlijk recht BW. Ingevoegd bij W , art. 3

Codex voor de Rechtspracticus Boekdeel I Deel 3. Burgerlijk recht BW. Ingevoegd bij W , art. 3 tract daaraan gegeven is, of volgens die welke, bij gebreke van overeenkomst daaromtrent, naar gelang van de omstandigheden vermoed wordt; 2 De huurprijs op de bepaalde termijn te voldoen. Art. 1728bis.

Nadere informatie

VERHURING VAN ONROERENDE GOEDEREN. 2.1. Totstandkoming en bewijs van de huurovereenkomst

VERHURING VAN ONROERENDE GOEDEREN. 2.1. Totstandkoming en bewijs van de huurovereenkomst 1 VERHURING VAN ONROERENDE GOEDEREN 1. Algemeen 1.1. Overzicht wetgeving/bronnen 1.2. Definitie 2. Gemeenrechtelijk regime 2.1. Totstandkoming en bewijs van de huurovereenkomst 2.2. Prijs 2.3. Duur en

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR DE HUUR VAN EEN APPARTEMENT/WONING

OVEREENKOMST VOOR DE HUUR VAN EEN APPARTEMENT/WONING OVEREENKOMST VOOR DE HUUR VAN EEN APPARTEMENT/WONING Tussen de ondergetekenden 1. De verhuurder. (naam, voornaam) wonende te.. (adres) en 2. De huurder(s).. (naam/namen) wonende.. (adres) wordt het volgende

Nadere informatie

Bij het gebruik van één of meerdere ruimten of voorzieningen gelden volgende regels: 4

Bij het gebruik van één of meerdere ruimten of voorzieningen gelden volgende regels: 4 Midden-Limburg vzw adres datum ondertekening contract: xx datum begin contract: xx contractuele huurprijs: xx Kosten & Lasten: xx De ondergetekende(n) 1 : Dhr. wonende te : en geboren te, op en mevr...

Nadere informatie

Brieven, modellen en contracten. Uw juridische veiligheid voor 19,60 EUR!

Brieven, modellen en contracten. Uw juridische veiligheid voor 19,60 EUR! Brieven, modellen en contracten. Uw juridische veiligheid voor 19,60 EUR! Iven De Hoon INHOUDSTAFEL I. Huren en verhuren 1. Woninghuur (hoofdverblijfplaats) 2. Standaardbijlage bij woninghuur (Vlaanderen

Nadere informatie

De algemene bepalingen mbt de huur van onroerende goederen

De algemene bepalingen mbt de huur van onroerende goederen De algemene bepalingen mbt de huur van onroerende goederen huur overzicht de huur van bedrijfslokalen die niet valt onder de handelshuur De gemeenrechtelijke huurbepalingen: uittreksel uit het burgerlijk

Nadere informatie

OCMW DENTERGEM KASTEELDREEF 1 8720 DENTERGEM INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 : VOOR DE HUURDERS

OCMW DENTERGEM KASTEELDREEF 1 8720 DENTERGEM INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 : VOOR DE HUURDERS OCMW DENTERGEM KASTEELDREEF 1 8720 DENTERGEM INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 : VOOR DE HUURDERS KADER EN RANDVOORWAARDEN: Dit document is een deel van het intern huurreglement van OCMW Dentergem, Kasteeldreef

Nadere informatie

hoofdstuk 6 Huren Huren 131

hoofdstuk 6 Huren Huren 131 hoofdstuk 6 131 Inleiding Samenwonenden en gehuwden kunnen ervoor kiezen om, eventueel voorlopig, samen een woning te huren in plaats van onmiddellijk samen een huis te bouwen of te kopen. In dit hoofdstuk

Nadere informatie

Wholesaler Excellence Program Training Legal

Wholesaler Excellence Program Training Legal Wholesaler Excellence Program Training Legal Vlerick Gent 26 mei 08 Luc DeBruyn & Christian Ouchinsky Regional Legal Counsels 1 Inhoud 1. De Handelshuur : bespreking van de wetgeving/ diverse aspecten

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN HOOFDVERBLIJFPLAATS (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN HOOFDVERBLIJFPLAATS (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) HUUROVEREENKOMST VOOR EEN HOOFDVERBLIJFPLAATS (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) TUSSEN: de heer en mevrouw... wonende te... hierna genoemd «Verhuurder», die zich hoofdelijk en ondeelbaar verbindt, EN: de

Nadere informatie

HUREN EN VERHUREN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

HUREN EN VERHUREN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT HUREN EN VERHUREN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT HUREN EN VERHUREN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN

Nadere informatie

Huren en Verhuren. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee.

Huren en Verhuren. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee. Huren en Verhuren De notaris luistert, geeft raad en tekent mee. www.notaris.be INLEIDING Bondig samengevat wordt Huren en Verhuren geregeld door de volgende wetgeving: - Het gemeenrechtelijk regime inzake

Nadere informatie

ONDERHUURCONTRACT IDENTIFICATIE VAN DE ONDERHUURDER EN HET SOCIAAL VERHUURKANTOOR

ONDERHUURCONTRACT IDENTIFICATIE VAN DE ONDERHUURDER EN HET SOCIAAL VERHUURKANTOOR ONDERHUURCONTRACT IDENTIFICATIE VAN DE ONDERHUURDER EN HET SOCIAAL VERHUURKANTOOR Artikel 1. De ondergetekenden: a) het sociaal verhuurkantoor, SVK Zuid-Oost-Vlaanderen vzw, Groenlaan 54, 9550 Herzele

Nadere informatie

Is een schriftelijk huurcontract noodzakelijk?

Is een schriftelijk huurcontract noodzakelijk? uur ontract Je wil een woning huren die je hoofdverblijfplaats wordt. Dat betekent dat je daar echt woont en daar bent ingeschreven in het bevolkingsregister. In dat geval moet je contract voldoen aan

Nadere informatie

Decreet houdende huur van korte duur voor handel en ambacht. Overlegtafel Economie, , Brussel

Decreet houdende huur van korte duur voor handel en ambacht. Overlegtafel Economie, , Brussel Decreet houdende huur van korte duur voor handel en ambacht Overlegtafel Economie,, Brussel Overzicht Voor 1 september 2016 Handelshuurwet Bezetting ter bede Dienstenovereenkomst Na 1 september 2016 Decreet

Nadere informatie

CORDIUM cvba GOUVERNEUR ROPPESINGEL 133 3500 HASSELT TEL 011/26.45.60 FAX 011/26.45.62 DEXIA: 754-5425531-56 HUUROVEREENKOMST

CORDIUM cvba GOUVERNEUR ROPPESINGEL 133 3500 HASSELT TEL 011/26.45.60 FAX 011/26.45.62 DEXIA: 754-5425531-56 HUUROVEREENKOMST CORDIUM cvba GOUVERNEUR ROPPESINGEL 133 3500 HASSELT TEL 011/26.45.60 FAX 011/26.45.62 DEXIA: 754-5425531-56 HUUROVEREENKOMST Artikel 1.De ondergetekenden: De sociale huisvestingsmaatschappij CVBA CORDIUM

Nadere informatie

RSVK De Woonkoepel VZW

RSVK De Woonkoepel VZW RSVK De Woonkoepel VZW Kapelleveld 8, 1742 Ternat 02/ 569 78 99 02/ 569 80 78 0478 05 13 41 ONDERHUUROVEREENKOMST www.dewoonkoepel.be E-mail: fteughels@dewoonkoepel.be IDENTIFICATIE VAN DE ONDERHUURDER

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN VERHUURD TE HUUR. Een huurcontract laten registreren

Federale Overheidsdienst FINANCIEN VERHUURD TE HUUR. Een huurcontract laten registreren EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN TE HUUR VERHUURD 0466 33 22 11 Een huurcontract laten registreren 1. Wie moet welk huurcontract laten registreren? Het huurcontract van een onroerend

Nadere informatie

Is een schriftelijk huurcontract noodzakelijk? Hoe lang duurt een huurcontract?

Is een schriftelijk huurcontract noodzakelijk? Hoe lang duurt een huurcontract? uur contract Je wil een woning huren die je hoofdverblijfplaats wordt. Dat betekent dat je daar echt woont en daar bent ingeschreven in het bevolkingsregister. In dat geval moet je contract voldoen aan

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN STUDENTENVERBLIJF

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN STUDENTENVERBLIJF HUUROVEREENKOMST VOOR EEN STUDENTENVERBLIJF LET OP: Deze modelhuurovereenkomst voldoet niet aan de vereisten van de wet van 20 februari 1991 betreffende de huurovereenkomsten voor woningen die dienst doen

Nadere informatie

verricht. Zij moeten de termijn bepalen waarbinnen de werken moeten worden uitgevoerd.

verricht. Zij moeten de termijn bepalen waarbinnen de werken moeten worden uitgevoerd. verricht. Zij moeten de termijn bepalen waarbinnen de werken moeten worden uitgevoerd. W 1997-04-13/43, art. 10, 002; Inwerkingtreding: 31-05-1997; zie evenwel W 1997-04-13/43, art. 15 In dit geval kan

Nadere informatie

hierna de onderhuurder te noemen, anderzijds, zijn overeengekomen wat volgt:

hierna de onderhuurder te noemen, anderzijds, zijn overeengekomen wat volgt: SOCIAAL VERHUURKANTOOR WAASLAND - ONDERHUURCONTRACT ABINGDONSTRAAT 99 9100 SINT-NIKLAAS tel 03 778 62 50 e-mail info@svkwaasland.be IDENTIFICATIE VAN DE ONDERHUURDER EN HET SOCIAAL VERHUURKANTOOR Artikel

Nadere informatie

BIJLAGE. Tussen de ondergetekenden:

BIJLAGE. Tussen de ondergetekenden: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Huurovereenkomst Tussen de ondergetekenden: de vzw t Stad-huis, vertegenwoordigd door Mark Touchant, voorzitter, en Luc Roose, penningmeester, met maatschappelijke zettel te 1000

Nadere informatie

Een huurcontract laten registreren... een makkelijk te vervullen verplichting - Gewijzigde wetgeving - Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Een huurcontract laten registreren... een makkelijk te vervullen verplichting - Gewijzigde wetgeving - Federale Overheidsdienst FINANCIEN Een huurcontract laten registreren... een makkelijk te vervullen verplichting - Gewijzigde wetgeving - L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN 1. Wie moet welk

Nadere informatie

IDENTIFICATIE VAN DE HUURDER EN VERHUURDER

IDENTIFICATIE VAN DE HUURDER EN VERHUURDER Typehuurovereenkomst voor de verhuring van sociale huurwoningen door de sociale huisvestingsmaatschappijen, de VMSW, het OCMW, de gemeente of het Vlaams Woningfonds met toepassing van titel VII van de

Nadere informatie

hierna de huurder te noemen, anderzijds, zijn overeengekomen wat volgt:

hierna de huurder te noemen, anderzijds, zijn overeengekomen wat volgt: Typehuurovereenkomst voor de verhuring van sociale huurwoningen door de sociale huisvestingsmaatschappijen, de VMSW, het OCMW, de gemeente of het Vlaams Woningfonds met toepassing van titel VII van de

Nadere informatie

DUUR EN PROEFPERIODE (3)

DUUR EN PROEFPERIODE (3) wordt gevoegd. Dat geldt ook voor de minderjarige kinderen die al bij hen inwonen op het ogenblik dat ze meerderjarig worden. De huurovereenkomst kan alleen ondertekend worden als de oorspronkelijke huurder

Nadere informatie

WOORD VOORAF KENMERKEN / VERPLICHTINGEN GEMEEN AAN ALLE HUURCONTRACTEN...6

WOORD VOORAF KENMERKEN / VERPLICHTINGEN GEMEEN AAN ALLE HUURCONTRACTEN...6 1 2 Inhoudstafel WOORD VOORAF...5 1. KENMERKEN / VERPLICHTINGEN GEMEEN AAN ALLE HUURCONTRACTEN...6 1.1. EEN MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE HUUROVEREENKOMST?...7 1.2. MOET IK DE HUUROVEREENKOMST REGISTREREN?...7

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 22.12.2004 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 22.12.2004 MONITEUR BELGE 85281 Bij besluit van de directeur-generaal van de administratie Gezin en Maatschappelijk Welzijn namens de Vlaamse minister bevoegd voor de bijstand aan personen, van 18 november 2004 wordt bepaald :

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST HOOFDVERBLIJFPLAATS

HUUROVEREENKOMST HOOFDVERBLIJFPLAATS HUUROVEREENKOMST HOOFDVERBLIJFPLAATS Tussen de ondergetekenden: De Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Landsverdediging (CDSCA), instelling van openbaar nut, gevestigd

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST INGAANDE OP

HUUROVEREENKOMST INGAANDE OP DENDERMONDSE VOLKSWONINGEN C.V.B.A. Sociale Huisvestingsmaatschappij Begijnhoflaan 2 9200 Dendermonde Tel. 052/22.14.43. Fax. 052/21.09.61. Rek.nr. 783-5085050-66 info@dendermondsevolkswoningen.be HUUROVEREENKOMST

Nadere informatie

Huurprijsberekening:

Huurprijsberekening: Huurprijsberekening: Vanaf 1 januari 2008 wordt de berekening geregeld door het Sociale huurbesluit van 12 oktober 2007. Elk jaar wordt aan de huurder gevraagd hun inkomensgegevens te bezorgen aan de dienst

Nadere informatie

Rolnummer 4790. Arrest nr. 10/2010 van 4 februari 2010 A R R E S T

Rolnummer 4790. Arrest nr. 10/2010 van 4 februari 2010 A R R E S T Rolnummer 4790 Arrest nr. 10/2010 van 4 februari 2010 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 73 van de programmawet (I) van 27 december 2006, gesteld door de Vrederechter van het

Nadere informatie

Type-huurcontract bij renovatie

Type-huurcontract bij renovatie BIJLAGE 5 Type-huurcontract bij renovatie Tussen:.. (sociale benaming en adres van de maatschappij-verhuurder). en (naam, voornaam, adres van de huurder(s))... is het volgende overeengekomen : Voorwerp

Nadere informatie

COMPENDIUM ONROEREND GOED

COMPENDIUM ONROEREND GOED COMPENDIUM ONROEREND GOED Deel I. Huur en Pacht Selectie uit de losbladige uitgave "Bijvoorbeeld - Modellen voor het Bedrijfsleven" Editor: W. Van Minnebruggen Auteurs: T. Dekeersmaeker D. Dubois J. Meersman

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST. «Eigenreferentie» «RijksregisternrPartner» «AdresWoning» «InvoegeDatum»

HUUROVEREENKOMST. «Eigenreferentie» «RijksregisternrPartner» «AdresWoning» «InvoegeDatum» DE HEIBLOEM C.V.B.A.S.O. GLADIOLENSTRAAT 10 2250 OLEN 014/22.43.08 014/22.03.84 HUUROVEREENKOMST Huurder: «Eigenreferentie» «Naam» «NaamPartner» «Rijksregisternr» «RijksregisternrPartner» Pand: «AdresWoning»

Nadere informatie

KNELPUNTEN HANDELSHUUR

KNELPUNTEN HANDELSHUUR KNELPUNTEN HANDELSHUUR REEKS KNELPUNTEN CONTRACTENRECHT BERNARD TILLEMAN Gewoon hoogleraar K.U.Leuven/KULAK ALAIN VERBEKE Gewoon Hoogleraar K.U.Leuven & Universiteit Tilburg Advocaat te Brussel EDITORS

Nadere informatie

Rolnummers 4523 en 4551. Arrest nr. 109/2009 van 9 juli 2009 A R R E S T

Rolnummers 4523 en 4551. Arrest nr. 109/2009 van 9 juli 2009 A R R E S T Rolnummers 4523 en 4551 Arrest nr. 109/2009 van 9 juli 2009 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 73 van de programmawet (I) van 27 december 2006, gesteld door de Vrederechter

Nadere informatie

Praktische gids handelshuur

Praktische gids handelshuur PGHAHU_VB_12001.book Page I Thursday, April 5, 2012 2:20 PM Praktische gids handelshuur Luc LINDERS Advocaat Kirsten KOENIGSMANN Advocaat PGHAHU_VB_12001.book Page II Thursday, April 5, 2012 2:20 PM ISBN

Nadere informatie

VR DOC.0790/2BIS

VR DOC.0790/2BIS VR 2017 1407 DOC.0790/2BIS Voorontwerp van decreet houdende bepalingen betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen of delen ervan DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van

Nadere informatie

De beëindiging van de huurovereenkomst

De beëindiging van de huurovereenkomst Inhoudsopgave De beëindiging van de huurovereenkomst... 2 1. Beëindiging van de huurovereenkomst door de huurder... 2 1.1. Opzegging door de huurder... 2 1.2 Ontbinding van rechtswege... 3 2. Beëindiging

Nadere informatie

Vlaams decreet van 17 juni 2016 houdende huur van korte duur voor handel en ambacht. (B.S. 26 juli 2016 (1 ste uitgave)) Eerste opmerkingen

Vlaams decreet van 17 juni 2016 houdende huur van korte duur voor handel en ambacht. (B.S. 26 juli 2016 (1 ste uitgave)) Eerste opmerkingen Vlaams decreet van 17 juni 2016 houdende huur van korte duur voor handel en ambacht. (B.S. 26 juli 2016 (1 ste uitgave)) Eerste opmerkingen A: Samenvatting Vanaf 1 september 2016 (ingangsdatum van het

Nadere informatie

NEGENJARIGE HUUROVEREENKOMST TOT HOOFDVERBLIJFPLAATS VAN DE HUURDER(S) IN HET VLAAMSE GEWEST

NEGENJARIGE HUUROVEREENKOMST TOT HOOFDVERBLIJFPLAATS VAN DE HUURDER(S) IN HET VLAAMSE GEWEST NEGENJARIGE HUUROVEREENKOMST TOT HOOFDVERBLIJFPLAATS VAN DE HUURDER(S) IN HET VLAAMSE GEWEST Tussen:... (naam, voornaam) geboren te.. op...... wonende te... e-mail:. gsm:.. rijksregisternummer... hierna

Nadere informatie

De verhuurder verhuurt aan de huurder, die aanvaardt, het onroerend goed gelegen te Z bestaande uit :

De verhuurder verhuurt aan de huurder, die aanvaardt, het onroerend goed gelegen te Z bestaande uit : HANDELSHUUROVEREENKOMST ============================= Tussen de ondergetekenden enerzijds : X hierna de "verhuurder" genoemd; en anderzijds : Y hierna de "huurder" genoemd; wordt overeengekomen als volgt

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR DE ONDERVERHURING VAN SOCIALE HUURWONINGEN MET TOEPASSING VAN TITEL VII VAN DE VLAAMSE WOONCODE (SVK S)

OVEREENKOMST VOOR DE ONDERVERHURING VAN SOCIALE HUURWONINGEN MET TOEPASSING VAN TITEL VII VAN DE VLAAMSE WOONCODE (SVK S) Sociaal Verhuurkantorenplatform West- Limburg vzw SVPWL vzw Marktplein 9 bus 21 3550 Heusden- Zolder Tel: 011/73 64 83-85 Fax: 011/73 41 39 E-mail: info@svpwl.be Website: www.svpwl.be IBAN: BE05 7845 8435

Nadere informatie

Model van een Handelshuurcontract

Model van een Handelshuurcontract Model van een Handelshuurcontract Tussen de ondergetekenden : A. De heer en/of mevrouw... (naam) wonende te...(adres) hierna genoemd de verhuurder en B. De heer en/of mevrouw (naam) wonende te...(adres)

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR DE ONDERVERHURING VAN SOCIALE HUURWONINGEN MET TOEPASSING VAN TITEL VII VAN DE VLAAMSE WOONCODE (SVK S)

OVEREENKOMST VOOR DE ONDERVERHURING VAN SOCIALE HUURWONINGEN MET TOEPASSING VAN TITEL VII VAN DE VLAAMSE WOONCODE (SVK S) Marktplein 9 bus 21 3550 Heusden- Zolder Tel: 011/73 64 83-85 Fax: 011/73 41 39 E-mail: info@svpwl.be Website: www.svpwl.be IBAN: BE05 7845 8435 2375 Ondernemingsnummer: 451.947.348 Vzw-nr.: 359794 OVEREENKOMST

Nadere informatie