DE HEER KRIS PEETERS ACTIEPLAN CADMIUM

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE HEER KRIS PEETERS ACTIEPLAN CADMIUM"

Transcriptie

1 DE HEER KRIS PEETERS Vlaams Minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur ACTIEPLAN CADMIUM Maandag 13 februari 2006

2 Doelstelling: - probleem cadmiumverontreining Vlaanderen in kaart brengen - overzicht maatregelen Inhoud: - cadmiumdossier Noorderkempen - andere "hot spots" Vlaanderen

3 Actie 1: Bijkomende controle in het kader van IPPC Zowel Umicore Balen als Umicore Overpelt (inclusief de stortplaatsen) zullen voor einde 2006 door de afdeling milieuvergunningen doorgelicht worden in het kader van de "Geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging" (IPPC= Integrated Pollution Prevention and Control). Dit gebeurt in uitvoering van de Europese richtlijn terzake.

4 Actie 2: Bijkomende controle op het zelfcontrole programma Minister Peeters geeft aan de milieu-inspectie de opdracht om een bijkomende controle uit te voeren op het zelfcontrole-programma van beide zetels.

5 Actie 3: Opnieuw opstarten van de bepaling van zware metalen in de lucht op de meetstations van de VMM. Minister Peeters heeft in de loop van januari de opdracht gegeven om opnieuw zware metalen te bepalen in de lucht in de buurt van de Umicore zetels te Balen, Overpelt en Olen. De eerste resultaten zullen reeds in de loop van maart 2006 beschikbaar zijn.

6 Actie 4: De correcte uitvoering inclusief het respecteren van de timing conform de in het convenant afgesproken tijdstabel wordt strikt opgevolgd. Minister Peeters geeft de OVAM de opdracht om 3-maandelijks te rapporteren over de voortgang van de verschillende bodemsaneringsprojecten.

7 Actie 5: Versnelling verwijdering zinkassen in de woonwijken Balen-Wezel en Overpelt-cité als voorzorgsmaatregel Na bespreking in de Overlegcommissie Umicore/OVAM werd beslist een eerste actie te voorzien in de woonwijken Balen-Wezel en Overpelt-cité bestaande uit verwijdering van de private zinkassen. Dit dient conform het convenant door Umicore te gebeuren en wordt conform het convenant voor 100% gefinancierd door Umicore (betreft het onderdeel Bodemsanering van de Umicorevestigingen en van bepaalde omliggende percelen ).

8 Actie 6: Verwijdering zinkassen in de historisch zwaar belaste woonwijk Lommel-Werkplaatsen In de overlegcommissie werd beslist om eveneens de zinkassen in de woonwijk Werkplaatsen Lommel te verwijderen. Vooreerst moet ook hier de nodige inventarisatie worden opgestart en kan de verwijdering zelf door de OVAM gelijktijdig worden voorzien kort na de zomer en het najaar van 2006.

9 Actie 7: Linken van stofmetingen aan biomonitoringprogramma: een meet-programma wordt opgestart in de woonwijk Overpelt-cité Om de blootstellingbiomerkerwaarden correct te evalueren, dienen ze geïnterpreteerd te worden op basis van geïntegreerde metingen in de verschillende milieucompartimenten. Hierbij speelt stofproblematiek een belangrijke rol. Bijvoorbeeld binnenhuisstof, straatstof, bodem in de tuin, binnenlucht en binnenluchtkwaliteit moeten op 1 plaats gemeten worden. De resultaten van deze metingen zijn nodig om een correcte interpretatie van de totale blootstelling van de mensen te kunnen maken.

10 Actie 8: Begroening van braakliggende terreinen In het kader van bijkomende maatregelen wordt gesteld dat begroeningsprojecten op braakliggende terreinen gerealiseerd worden. Een proefproject wordt op korte termijn gerealiseerd.

11 Actie 9: Onderzoek naar de teelt van energiegewassen wordt opgestart in overleg met de landbouworganisaties

12 Actie 10: Bijkomende controle op afvalwaterhuishouding Umicore Overpelt De afdeling Milieu-inspectie zal het cadmiumprobleem in de afvalwaterhuishouding van Umicore Overpelt verder onderzoeken en zo nodig een gemotiveerd voorstel via de afdeling Milieuvergunningen aan de vergunningverlenende overheid formuleren om de lozingsvergunning aan te passen in functie van BBT.

13 Actie 11: Bijkomende middelen worden vrijgemaakt uit het FFEU voor de ruiming van waterbodems. Reeds in 2006 wordt hiervan 2 M EUR aangewend om versneld de verontreinigde waterbodems te saneren.

14 Actie 12: Aan de bevolking wordt opnieuw de mogelijkheid geboden om een bodemstaal van hun perceel tegen verlaagde kostprijs te laten analyseren. Een algemene prijsvraag wordt hiertoe gedaan door de administratie Volksgezondheid. De inwoners worden geïnformeerd en geadviseerd door de Medisch Milieukundigen.

15 Actie 13: De (professionele) landbouwers krijgen aanvullende teeltadviezen. O.a. in het kader van het BeNeKempen wordt onderzoek verricht naar de opname van cadmium door gewassen. De administratie ABKL zorgt voor een correcte en tijdige doorstroming van de informatie.

16 Actie 14: Verdere sensibilisatie om geen putwater te gebruiken voor irrigatiedoeleinden, dit zowel voor de plaatselijke bevolking als landbouwers. Het gebruik van grondwater om te irrigeren kan pas wanneer het grondwater effectief voldoet aan de normen. Dit moet bevestigd worden door analyse.

17 Actie 15: Opstarten nieuw bio-monitoringonderzoek

18 Actie 16: Umicore evalueert de wetenschappelijke haalbaarheid van een onderzoek naar de kankerincidentie op zijn (voormalige) werknemers. Aanvullend op het biomonitoringonderzoek dat reeds meer dan 20 jaar gebeurt op de eigen werknemers, wenst Umicore de haalbaarheid na te gaan van een onderzoek naar kankerincidentie bij zijn werknemers.

19 Actie 17: Bijkomende controle op het zelfcontrole programma Minister Peeters geeft aan de milieu-inspectie de opdracht om een bijkomende controle uit te voeren op het zelfcontrole-programma van Umicore Hoboken.

20 Actie 18: Bijkomende controle in het kader van IPPC Umicore Hoboken (inclusief de stortplaatsen) zal voor einde 2006 door de afdeling milieuvergunningen doorgelicht worden in het kader van de "Geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging" (IPPC= Integrated Pollution Prevention and Control). Dit gebeurt in uitvoering van de Europese richtlijn terzake.

21 Actie 19: De correcte en tijdige uitvoering van het bodemsaneringsproject voor het fabrieksterrein wordt strikt opgevolgd.

22 Actie 20: De correcte en tijdige uitvoering van het bodemsaneringsproject voor de wijk Moretusburg wordt strikt opgevolgd.

23 Actie 21: Bijkomende controle op afvalwaterhuishouding Umicore Hoboken De afdeling Milieu-inspectie zal het cadmiumprobleem in de afvalwaterhuishouding van Umicore Hoboken verder onderzoeken en zo nodig een gemotiveerd voorstel via de afdeling Milieuvergunningen aan de vergunningverlenende overheid formuleren om de lozingsvergunning aan te passen in functie van BBT.

24 Actie 22: Verdere sensibilisatie om geen putwater te gebruiken voor irrigatiedoeleinden, dit zowel voor de plaatselijke bevolking als landbouwers. Het gebruik van grondwater om te irrigeren (of als drinkwater) kan pas wanneer het grondwater effectief voldoet aan de normen. Dit moet bevestigd worden door analyse.

25 Actie 23: Het verderzetten van de sensibilisatiecampagne in de regio Hoboken-Hemiksem-Kruibeke in samenwerking met de administratie Volksgezondheid.

26 Actie 24: Controle in het kader van IPPC Umicore Olen en Cumerio (inclusief de stortplaatsen) zullen voor einde 2006 door de afdeling milieuvergunningen doorgelicht worden in het kader van de "Geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging" (IPPC= Integrated Pollution Prevention and Control). Dit gebeurt in uitvoering van de Europese richtlijn terzake.

27 Actie 25: Bijkomende controle op het zelfcontrole programma Minister Peeters geeft aan de milieu-inspectie de opdracht om een controle uit te voeren op het zelfcontroleprogramma van Umicore Olen en Cumerio.

28 Actie 26: De correcte en tijdige uitvoering van het bodemsaneringsproject voor het fabrieksterrein wordt strikt opgevolgd.

29 Actie 27: Evaluatie van de lozingsvoorwaarden van Cumerio en Umicore Olen in functie van BBT De afdeling Milieu-inspectie zal het cadmiumprobleem in de afvalwaterhuishouding van Umicore Olen en Cumerio verder onderzoeken en een gemotiveerd voorstel via de afdeling Milieuvergunningen aan de vergunningverlenende overheid formuleren om de lozingsvoorwaarden (lozingsnorm, recyclage afvalwater...) zo nodig aan te passen in functie van BBT.

30 Actie 28: Controle op en opvolging van het stofactieplan Minister Peeters geeft aan de Milieu-inspectie de opdracht om de uitvoering van het stofactieplan nauwgezet op te volgen.

31 Actie 29: Bijkomende controle in het kader van IPPC Metallo Chimique zal voor einde 2006 door de afdeling milieuvergunningen doorgelicht worden in het kader van de "Geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging" (IPPC= Integrated Pollution Prevention and Control). Dit gebeurt in uitvoering van de Europese richtlijn terzake.

32 Actie 30: Bijkomende controle op het zelfcontrole programma Minister Peeters geeft aan de milieu-inspectie de opdracht om een bijkomende controle uit te voeren op het zelfcontrole-programma van Metallo Chimique.

33 Actie 31: De OVAM maant Metallo Chimique aan om de nodige aanvulling op het BBO zo snel mogelijk aan te leveren.

34 Actie 32: Bijkomende controle in het kader van IPPC Campine zal voor einde 2006 door de afdeling milieuvergunningen doorgelicht worden in het kader van de "Geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging" (IPPC= Integrated Pollution Prevention and Control). Dit gebeurt in uitvoering van de Europese richtlijn terzake.

35 Actie 33: Bijkomende controle op het zelfcontrole programma Minister Peeters geeft aan de milieu-inspectie de opdracht om een bijkomendecontrole uit te voeren op het zelfcontrole-programma van Campine.

36 Actie 34: Controle op en opvolging van het stofbeheersplan Minister Peeters geeft aan de Milieu-inspectie de opdracht om de uitvoering van het stofbeheersplan nauwgezet op te volgen.

37 Actie 35: Controle in het kader van IPPC Sidmar (inclusief de stortplaatsen) zullen voor einde 2006 door de afdeling milieuvergunningen doorgelicht worden in het kader van de "Geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (IPPC= Integrated Pollution Prevention and Control). Dit gebeurt in uitvoering van de Europese richtlijn terzake.

38 Actie 36: Bijkomende controle op het zelfcontrole programma Minister Peeters geeft aan de milieu-inspectie de opdracht om een controle uit te voeren op het zelfcontrole-programma van Sidmar.

39 Actie 37: In uitvoering van het actieprogramma fijn stof wordt een bronnenonderzoek gedaan in de Gentse kanaalzone. Ook de samenstelling van het fijn stof wordt daarbij geanalyseerd. In de Gentse kanaalzone wordt de problematiek van de diffuse emissies en de problematiek van fijn stof verder onderzocht. Er is een onderzoek lopende in opdracht van Aminal.

40 Actie 38: Minister Peeters dringt verder aan bij zijn federale collega s om werk te maken van een slachtofferfonds.

41 Actie 39: Dit dossier wordt van nabij opgevolgd. De sanering van het radio-activiteitsprobleem betreft: Intra-muros: tijdelijke opslag van de resten van de radiumfabriek in sarcofaag Extra muros: D1 stort St Jozef Olen Bankloop (slib en oevers): bijkomende informatie is terug te vinden onder deel I.C.1 en I.C.2 Besmetting in bepaalde straten als gevolg van gebruik van besmet materiaal voor wegenaanleg

Milieubeleidsplan 2006-2010

Milieubeleidsplan 2006-2010 Provincie Vlaams-Brabant Gemeente Drogenbos Milieubeleidsplan 2006-2010 Opdrachtgever: Opdrachthouder: Gemeente Drogenbos Haviland, Intercommunale Grote Baan 222 Brusselsesteenweg 617 1620 DROGENBOS 1731

Nadere informatie

Integraal Milieuverslag. Een leidraad voor vakbondsafgevaardigden

Integraal Milieuverslag. Een leidraad voor vakbondsafgevaardigden Integraal Milieuverslag Een leidraad voor vakbondsafgevaardigden Aan de slag met het Integraal Milieuverslag Een leidraad voor vakbondsafgevaardigden INHOUD Voorwoord --------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

GROENBOEK VAN DE MILIEURAAD INLEIDING

GROENBOEK VAN DE MILIEURAAD INLEIDING LOKAAL MILIEU-, NATUUR- EN ENERGIEBELEID IN DE GEMEENTE BEVEREN: IDEEËN, BELEIDSVOORSTELLEN EN -PRIORITEITEN VANWEGE DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR LEEFMILIEU EN NATUUR VOOR DE PERIODE 2013-2018 GROENBOEK

Nadere informatie

Inspectie-instrument ONDERZOEK VAN ONGEVALLEN EN INCIDENTEN

Inspectie-instrument ONDERZOEK VAN ONGEVALLEN EN INCIDENTEN Inspectie-instrument ONDERZOEK VAN ONGEVALLEN EN INCIDENTEN APRIL 2011 Belgische Seveso-inspectiediensten Deze brochure is gratis te verkrijgen bij: Afdeling van het toezicht op de chemische risico s Federale

Nadere informatie

Nieuwpoort Gemeentelijk Milieubeleidsplan 2005-2009

Nieuwpoort Gemeentelijk Milieubeleidsplan 2005-2009 Nieuwpoort Gemeentelijk Milieubeleidsplan 2005-2009 Colofon Opdrachtgever Stad Nieuwpoort Opdrachthouder wvi West-Vlaamse Intercommunale dienstverlenende vereniging Projectteam Ann Tack, Nathalie Garré,

Nadere informatie

VLAAMSE OVERHEID. Leefmilieu, Natuur en Energie. 22 MAART 2013. Milieubeleidsovereenkomst betreffende de aanvaardingsplicht voor afgewerkte olie

VLAAMSE OVERHEID. Leefmilieu, Natuur en Energie. 22 MAART 2013. Milieubeleidsovereenkomst betreffende de aanvaardingsplicht voor afgewerkte olie VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie 22 MAART 2013. Milieubeleidsovereenkomst betreffende de aanvaardingsplicht voor afgewerkte olie [2013/205469] http://www.emis.vito.be Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

Straf- en administratieve sancties in Vlaamse regelgeving. Aanbevelingen voor een sterker handhavingsbeleid.

Straf- en administratieve sancties in Vlaamse regelgeving. Aanbevelingen voor een sterker handhavingsbeleid. Straf- en administratieve sancties in Vlaamse regelgeving. Aanbevelingen voor een sterker handhavingsbeleid. ICW Eindrapport 7 December 2009 Auteurs: - Deel I: Dr. L. DEBEN - Deel II: Dr. K. VAN AEKEN

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Contracttekst Vlaams Gewest - Gemeenten

Samenwerkingsovereenkomst Contracttekst Vlaams Gewest - Gemeenten Contracttekst Vlaams Gewest - Gemeenten Samenwerkingsovereenkomst. 'Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling.' Uitvoeringsfase 2005-2007 Inhoudsopgave. 1 Hoofdstuk 1:Definities 1 2 Hoofdstuk 2: Duur

Nadere informatie

MVO/MILIEUCHARTER PROVINCIE ANTWERPEN

MVO/MILIEUCHARTER PROVINCIE ANTWERPEN MVO/MILIEUCHARTER PROVINCIE ANTWERPEN Informatiebrochure Cyclus 2013-2014 1 1. SITUERING Het hebben van een goed product of dienst is een goede vertrekbasis maar is niet langer een garantie voor het voortbestaan

Nadere informatie

Berging, op Belgisch grondgebied, van laag- en middelactief afval met korte levensduur

Berging, op Belgisch grondgebied, van laag- en middelactief afval met korte levensduur Berging, op Belgisch grondgebied, van laag- en middelactief afval met korte levensduur Rapport van NIRAS betreffende het geïntegreerde bergingsproject ontwikkeld door STOLA-Dessel NIROND 2005 08 N April

Nadere informatie

Bodemvisie Noord-Holland 2009-2013

Bodemvisie Noord-Holland 2009-2013 Bodemvisie Noord-Holland 2009-2013 BODEMV Bodemvisie Noord-Holland 2009-2013 Colofon Uitgave Provincie Noord-Holland Postbus 123 2000 MD Haarlem Tel.: 023 514 31 43 Fax: 023 514 40 40 www.noord-holland.nl

Nadere informatie

zoals goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 04.04.2014

zoals goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 04.04.2014 Energiebeleidsovereenkomst voor de verankering van en voor blijvende energie-efficiëntie in de Vlaamse energie-intensieve industrie (niet VER-bedrijven) zoals goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 04.04.2014

Nadere informatie

OPEN OPROEP REGLEMENT

OPEN OPROEP REGLEMENT OPEN OPROEP Tot indiening van onderzoeksprojecten in het kader van het Vlaams geïntegreerd plattelandsbeleid onder de noemer uitvoering Onderzoeksagenda Platteland. REGLEMENT INHOUD 1 Situering... 3 1.1

Nadere informatie

Brussels plan voor administratieve vereenvoudiging

Brussels plan voor administratieve vereenvoudiging Brussels plan voor administratieve vereenvoudiging Inleiding Administratieve lasten zijn alle administratieve formaliteiten en verplichtingen opgelegd aan burgers, ondernemingen en non-profitorganisaties,

Nadere informatie

O5 FINANCIËLE CONSOLIDATIE

O5 FINANCIËLE CONSOLIDATIE O5 FINANCIËLE CONSOLIDATIE 5.1. Subsidies aan de sociale zekerheid De FOD Sociale Zekerheid staat in voor de voorbereiding van de vastleggingen en de vereffeningen van de subsidies van de Staat aan de

Nadere informatie

Nationaal Plan ter bestrijding van verzuring en troposferische ozon (2004-2007)

Nationaal Plan ter bestrijding van verzuring en troposferische ozon (2004-2007) Nationaal Plan ter bestrijding van verzuring en troposferische ozon (2004-2007) 1 DEEL II: ACTIEPLAN VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 12 DEEL III: ACTIEPLAN VAN HET WAALSE GEWEST 1. Toestand in het

Nadere informatie

OVERLEG OVERLEG OVER HET OPLEIDINGSPLAN. Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke?

OVERLEG OVERLEG OVER HET OPLEIDINGSPLAN. Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke? Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke? Hoe bereid ik het overleg voor als vakbondsafgevaardigde? Aandachtspunten in het overleg? Zijn er oplossingen voor obstakels? Uitvoering en evaluatie?

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 20 augustus 2013;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 20 augustus 2013; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2004 betreffende de subsidiëring van bepaalde werken, leveringen en diensten die in het Vlaamse Gewest

Nadere informatie

vakbeweging Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging

vakbeweging Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging vakbeweging militantenmagazine van het ACV 10 januari 2004 Nr 597 Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging Verschijnt

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2013

Ondernemingsplan 2013 Ondernemingsplan 2013 Departement Financiën en Begroting Pagina 1 van 52 1. Inhoudstafel 1. Inhoudstafel 2. Voorwoord 3. Doelstellingen 2013 4. Projecten in het kader van organisatiebeheersing 5. Projecten

Nadere informatie

Resolutie met het oog op de verbetering van de werking van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

Resolutie met het oog op de verbetering van de werking van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle Resolutie met het oog op de verbetering van de werking van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle aangenomen door de Kamer van Volksvertegenwoordigers tijdens de plenaire zitting van 26 april

Nadere informatie

Actieplan Sport voor Allen 2012-2014

Actieplan Sport voor Allen 2012-2014 Actieplan Sport voor Allen 2012-2014 Overlegplatform Sport voor Allen (18 april 2012) Eindredactie 10 mei 2012 I. Opdracht Actieplan Sport voor Allen Met het oog op het uittekenen van een nieuw Actieplan

Nadere informatie

Rob Stevens. Deel 1. Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk

Rob Stevens. Deel 1. Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk Rob Stevens Deel 1. Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk Opdrachten en bevoegdheden van het Comité PB, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging Vakbeweging

Nadere informatie

BIJZONDERE ONDERZOEKSFONDSEN AAN DE UNIVERSITEITEN

BIJZONDERE ONDERZOEKSFONDSEN AAN DE UNIVERSITEITEN ADVIES 80 BIJZONDERE ONDERZOEKSFONDSEN AAN DE UNIVERSITEITEN ONTWERP VAN BESLUIT 28 augustus 2002 VRWB-R/ADV-80 28 augustus 2002 1/12 INHOUD SITUERING... 3 NIEUWE VERDEELSLEUTEL VOOR HET BOF... 3 BILATERALE

Nadere informatie

Niet-technische samenvatting van de deelbekkenbeheerplannen Algemeen

Niet-technische samenvatting van de deelbekkenbeheerplannen Algemeen Niet-technische samenvatting van de deelbekkenbeheerplannen Algemeen Inleiding Om een nieuw waterbeleid in Vlaanderen te realiseren, zijn in het decreet betreffende het integraal waterbeleid (2003) nieuwe

Nadere informatie

Beleidsbrief. Vlaamse Rand 2010-2011

Beleidsbrief. Vlaamse Rand 2010-2011 stuk ingediend op 735 (2010-2011) Nr. 1 25 oktober 2010 (2010-2011) Beleidsbrief Vlaamse Rand 2010-2011 ingediend door de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister

Nadere informatie

Dienstorder MVG/AZF/2005/2

Dienstorder MVG/AZF/2005/2 Dienstorder MVG/AZF/2005/2 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Afdeling Statutaire Aangelegenheden Boudewijnlaan 30, 1000 BRUSSEL Tel. (02)553 50 25 - Fax (02)553 5 1 06 E-mail: azf. aaz sa@vlaanderen.be

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 20 FEBRUARI 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING

MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 20 FEBRUARI 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 20 FEBRUARI 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING 1. Opvolging en goedkeuring verslag vorige. 2. Project Visite. Stand van zaken. 3. Tussenkomstbeleid in energiekosten. Voorstel

Nadere informatie

Afdeling 1. Afdeling 2. Afdeling 3. Afdeling 4. Pagina 1 van 10. Reglement voor de aanleg van rioleringsinfrastructuur in ontwikkelingen

Afdeling 1. Afdeling 2. Afdeling 3. Afdeling 4. Pagina 1 van 10. Reglement voor de aanleg van rioleringsinfrastructuur in ontwikkelingen Reglement voor de aanleg van rioleringsinfrastructuur in ontwikkelingen Afdeling 1. Afdeling 2. Afdeling 3. Afdeling 4. Toepassingsgebied en definities Verplichtingen van de ontwikkelaar tegenover Pidpa

Nadere informatie

Inhoudstafel. Over Leefmilieu Brussel 3. 5. Duurzaam beheer van energie en gebouwen 65

Inhoudstafel. Over Leefmilieu Brussel 3. 5. Duurzaam beheer van energie en gebouwen 65 Jaarverslag 2013 Inhoudstafel Over Leefmilieu Brussel 3 Opdrachten 3 Intern milieubeleid 4 Organisatorische structuur 4 Lokalisatie 5 1. Enkele kerncijfers 6 2. Milieubehoud ten dienste van economie en

Nadere informatie