Vijf redenen om vandaag te starten met CO 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vijf redenen om vandaag te starten met CO 2"

Transcriptie

1 Vijf redenen om vandaag te starten met -neutraal ondernemen Inleiding Zijn u of uw directie nog niet overtuigd van de noodzaak om vandaag te starten met -neutraal ondernemen? In dit hoofdstuk noemen we vijf goede redenen om tot actie over te gaan. Leg de inzichten voor aan collega s, klanten en investeerders om hen te overtuigen van uw visie op een duurzame bedrijfsvoering. Informeer hen over de economische voordelen voor zowel de korte als de lange termijn en over de ecologische en sociale voordelen voor deze en toekomstige generaties. De vijf redenen die we hieronder noemen, zijn in onze ogen de belangrijkste en meest overtuigende. Dat wil niet zeggen dat er niet nóg meer redenen zijn om -neutraal te ondernemen! 1. Kostenreductie Voor iedere organisatie is het vanuit bedrijfseconomisch perspectief, zowel op korte als op lange termijn, interessant om het verbruik van fossiele brandstoffen te verminderen. Op de korte termijn leidt het minder verbruiken van energie immers tot kostenvoordelen. Wanneer bijvoorbeeld de beheerders van een wagenpark de bandenspanning zorgvuldig op peil houden, is tot 4% op de totale brandstofkosten per jaar te besparen. De banden ondervinden dan immers minder weerstand op het wegdek. Meer gebruikmaken van videoconferencing in plaats van naar buitenlandse filialen te reizen levert tot duizenden euro s per jaar kostenreductie op. Het effectiever indelen van uw productieproces leidt tot besparingen op energiekosten. Machines kunt u, wanneer een onderdeel van het proces is afgerond, uitzetten. Soms zijn niet eens extra investeringen nodig en leidt bewustwording van medewerkers al vanzelf tot energiebesparingen. Vaak vergen efficiencymaatregelen wel een investering vooraf, maar verdient u die al binnen enkele jaren 9

2 VIJF REDENEN OM VANDAAG TE STARTEN MET co 2 - NEUTRAAL ONDERNEMEN terug. Door oude tl-verlichting te vervangen door een meer energiezuinige voorziening is het mogelijk meer dan 10% op kosten voor verlichting te besparen. De terugverdientijd ligt op 1,5 jaar. 5 In hoofdstuk 3 van dit boek geven we nog tientallen voorbeelden van directe besparingen op energiekosten. Ook op de langere termijn biedt het nú reduceren van verbruik van fossiele energie bedrijfeconomische voordelen. Het geeft organisaties namelijk de zekerheid dat de koopkracht op peil blijft. De negatieve economische gevolgen door klimaatverandering zullen minder groot zijn wanneer meer bedrijven nu starten met de reductie van de uitstoot van broeikasgassen als. Zo zal vastgoed in de toekomst minder schade oplopen doordat weersomstandigheden minder extreem zijn en zal de landbouw wereldwijd productief blijven door minder verdroging en overstromingen. 2. Maatschappelijk verantwoord ondernemen Het tegengaan van klimaatverandering is voor het bedrijfsleven een top 10-onderwerp van aandacht geworden. 6 Mede op aandringen van aandeelhouders en consumenten heeft het bedrijfsleven dit onderwerp op de agenda geplaatst. Ook vanuit het duurzaam inkoopprogramma van de Nederlandse overheid worden aan leveranciers steeds meer eisen gesteld ten aanzien van -neutraal ondernemen. Zo is de -prestatieladder van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) in het leven geroepen. Deze ladder moet als instrument werken bij het beoordelen van de klimaatvriendelijkheid van leveranciers bij (overheid)aanbestedingen. Daarnaast draagt de (inter)nationale regelgeving bij aan strengere eisen ten aanzien van het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen. -prestatieladder De -prestatieladder is bedoeld als instrument bij het beoordelen van de klimaatvriendelijkheid van leveranciers bij (overheid)aanbestedingen. Wanneer een organisatie hoger op de vijf treden van deze ladder klimt, kan zij een hogere fictieve korting bedingen op de prijs van haar aangeboden producten of diensten. Hoe meer een organisatie de uitstoot van eigen broeikasgassen reduceert en daar ook stakeholders bij betrekt, hoe hoger ze klimt op de ladder. Prorail is de oorspronkelijke initiator van de -prestatieladder, maar inmiddels voert de stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (www.skao.nl) de taak van beheren en informeren uit. 10

3 MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN Diverse krachten in het maatschappelijk veld sporen aan tot -neutraal ondernemen. Klanten, investeerders, leveranciers en de overheid willen dat organisaties hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Het reduceren van de -uitstoot is daarmee voor een organisatie een steeds belangrijker instrument geworden om de eigen positie in de maatschappij te legitimeren. Het maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) van een organisatie waarborgt deze legitimatie. MVO wil zeggen dat een organisatie, in afstemming met haar stakeholders, niet alleen winst nastreeft maar ook haar verantwoordelijkheden neemt op sociaal-ethisch en ecologisch gebied. Dat betekent concreet dat ze bijvoorbeeld kijkt naar de arbeidsomstandigheden en het respect voor de mensenrechten bij buitenlandse toeleveranciers en naar de milieu- en klimaatvriendelijkheid van de eigen bedrijfsvoering. Door structureel naast de gevolgen voor winst ook de gevolgen voor de mens en de aarde bij strategische beslissingen als criteria mee te nemen legt de organisatie rekenschap af aan toekomstige generaties. Dat MVO in het algemeen leidt tot commercieel succes, blijkt uit verschillende onderzoeken. 7 t/m 13 Zo zijn consumenten bijvoorbeeld eerder bereid producten en diensten te kopen van organisaties die maatschappelijk verantwoord ondernemen. Maar er zijn meer concurrentievoordelen te noemen. MVO: verbetert de klantloyaliteit; verhoogt de koopintentie; draagt bij aan het aantrekken van goed personeel; verhoogt het moreel onder de werknemers; creëert goodwill en een goede reputatie bij stakeholders; realiseert een grotere acceptatie bij prijsverhogingen; dient als schild tegen kritiek in tijden van crisis. -neutraal ondernemen kan als MVO-activiteit een onderscheidende en toegevoegde waarde realiseren in de ogen van uw (potentiële) klant. Vooral in een markt waar producten en diensten technisch gezien veel op elkaar lijken. Het toevoegen van het thema -neutraal of klimaatneutraal aan uw organisatie of de propositie van een product of dienst kan (potentiële) afnemers ertoe brengen u extra te belonen. Belangrijk is dan wel dat ook écht integraal en intrinsiek iets aan een organisatie, product of dienst is veranderd als gevolg van de reductie van het verbruik van fossiele brandstoffen. Alleen het inkopen van bijvoorbeeld 11

4 VIJF REDENEN OM VANDAAG TE STARTEN MET co 2 - NEUTRAAL ONDERNEMEN groene stroom en je vervolgens afficheren als groene onderneming is te mager. Dit heet Greenwashing 14. Je beter voordoen dan je eigenlijk bent schaadt het imago van een organisatie in plaats van het positief te beïnvloeden. Lees meer over communicatie en -neutraal ondernemen in hoofdstuk 6 van dit boek. 3. Het klimaatprobleem Al sinds de industriële revolutie veroorzaken menselijke activiteiten de uitstoot van grote hoeveelheden extra broeikasgas. Dit komt mede doordat fossiele brandstoffen als olie, gas en steenkool worden verbrand om daarmee energie op te wekken voor huishoudens, fabrieken en vervoer. Bovendien zijn door de intensieve landbouw de emissies van de broeikasgassen methaan en lachgas de laatste decennia sterk gestegen. Alle broeikasgassen samen laten in de atmosfeer de zonnestraling wel door naar het aardoppervlak, maar houden de terugkaatsende straling tegen. Doordat deze gassen de warmte van de zonnestraling vasthouden, fungeren ze voor de aarde als een soort isolatie. De toenemende hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer houdt de warmte op aarde steeds beter vast, waardoor de gemiddelde temperatuur aan het stijgen is. Door die temperatuurstijging veranderen wereldwijd de klimaatsystemen. Het belangrijkste onderzoeksinstituut op het gebied van klimaatverandering wereldwijd is op dit moment het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Het IPCC is in 1988 opgericht door het United Nations Environmental Program (UNEP) en de World Metereological Organization (WMO). Doel van IPCC is de internationale politiek te voorzien van wetenschappelijke informatie over klimaatverandering. Bij de opstelling van de rapporten van het IPCC zijn zo n 2500 wetenschappers uit 130 landen betrokken. Een aantal belangrijke conclusies uit het vierde en tot nu laatste rapport (IPCC, 2007): Het is zeer waarschijnlijk (meer dan 90% kans) dat het grootste deel van de opwarming van de aarde in de laatste vijftig jaar toe te schrijven is aan door de mens uitgestoten broeikasgassen als kooldioxide ( ), methaan en lachgas. Regionale gevolgen van klimaatverandering worden op dit moment al waargenomen; de inschatting is dat deze gevolgen in de meeste delen van de wereld tot aanzienlijke risico s kunnen leiden, als de temperatuur verder stijgt. De gevolgen van menselijke activiteiten die broeikasgassen veroorzaken zullen nog honderden jaren merkbaar zijn, zelfs bij stabilisatie van de concentraties broeikasgassen. Op sommige plekken op aarde zal het droger of juist extreem natter worden dan vóór de opwarming van de aarde. Het KNMI voorspelt dat in de Hoorn 12

5 DE WERELDWIJDE ENERGIEVOORRAAD van Afrika het weer aanzienlijk zal verruwen door meer extreme regenval en meer extreme droogtes. Voor grote delen van zuidelijk Afrika voorspellen alle modellen een toename van droogte. 15 Ook houden wetenschappers inmiddels de volledige smelting van de Noordpool voor mogelijk. Mede daarom voorspelt het IPCC (2007) een zeespiegelstijging in de 21 e eeuw van 18 tot 59 centimeter. Verandering van klimaatsystemen tast de biodiversiteit en vruchtbaarheid van de aarde aan, zowel op het land als in de zee. Daardoor komt in de toekomst meer druk te liggen op de voedselproductie is die wel toereikend? en is er meer strijd om de vruchtbare delen van de aarde. Op dit moment verdrogen door de klimaatverandering al delen van het aardoppervlak, waardoor landbouwgebieden onvruchtbaar worden. De FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) heeft de relaties tussen voedselzekerheid en klimaat in ontwikkelingslanden tot een van haar prioriteiten gekozen. 16 Voedselzekerheid is een belangrijk onderdeel van de welvaart van mensen. Een betere beheersing van de uitstoot van broeikasgassen kan de negatieve invloed op de voedselzekerheid en dus de welvaart verkleinen. 4. De wereldwijde energievoorraad De Verenigde Naties verwachten dat de wereldbevolking rond 2050 uit 9 miljard mensen zal bestaan; dat is zo n 30% meer dan nu. Daarnaast zal door de toenemende globalisering de welvaart op aarde meer verdeeld worden over de verschillende werelddelen. Daardoor zal de vraag naar energie de komende decennia explosief stijgen. Het energiescenario-team van Koninklijke Shell voorspelt dat de wereldwijde consumptie van alle vormen van energie in 2050 verdubbeld is ten opzichte van Door een stijgende vraag naar fossiele brandstoffen, mede veroorzaakt door de economische groei van landen als China, India, Brazilië en Rusland, en een beperkt aanbod van die brandstoffen is de prijs ervan de laatste jaren fors gestegen. De omvang van de wereldvoorraad aan olie, kolen en gas is nog niet exact bekend. Ook weten we nog niet hoe deze voorraden in de toekomst zo te winnen zijn dat dit financieel-economisch aantrekkelijk blijft. Wel is het goed voorstelbaar dat de voorraad aan fossiele brandstoffen eens uitgeput zal zijn. In Nederland bijvoorbeeld is het Groningenveld nu één van de tien grootste gasvelden ter wereld. De Nederlandse gasreserves zijn echter aan het slinken en de Rijksoverheid verwacht dat dit land vanaf 2025 geen netto gasexporteur meer is. 18 Het slinken van voorraden aan fossiele brandstof is een reden om actief de afhankelijkheid van deze bronnen te verkleinen. Meer efficiency in energieverbruik en 13

6 VIJF REDENEN OM VANDAAG TE STARTEN MET co 2 - NEUTRAAL ONDERNEMEN investeringen in het opwekken van duurzame energie leiden tot de zekerheid van energievoorziening in de toekomst. 5. (Inter)nationale afspraken voor -reductie Onder de vlag van de VN hebben in december 1997, tijdens een klimaattop in het Japanse Kyoto, deelnemende landen het Kyoto-protocol vastgesteld. Dit trad in werking op 16 februari 2005 en kent als belangrijkste kenmerk de bindende afspraken die 37 geïndustrialiseerde landen en de EU hebben gemaakt over de reductie van de uitstoot van broeikasgassen. Concreet moest ieder deelnemend land in de periode gemiddeld per jaar 5% minder uitstoot van broeikasgassen veroorzaken dan in het jaar Deelnemende landen hebben met een aantal grote bedrijven binnen hun landsgrenzen afspraken gemaakt over hoe zij die reductiedoelstelling gaan halen. Die grote bedrijven (in Nederland bijvoorbeeld Shell, Akzo, DSM en Nuon) moeten op zoek naar meer efficiënte en duurzame manieren van energieopwekking. Daarnaast moeten ze efficiënter omgaan met het eigen energieverbruik en samenwerking zoeken met leveranciers om het verbruik in productketens te verduurzamen. Tijdens de klimaattop in Doha, in december 2012, is afgesproken dat het Kyotoprotocol ook na 2012 in stand zal blijven. Bovendien is afgesproken dat in 2020 alle landen, inclusief de VS, China en India,verplicht hun uitstoot van broeikasgassen gaan reduceren. Wetenschappers en natuurorganisaties geven echter aan dat reduceren vanaf 2020 te laat is om opwarming van de aarde met 2 graden Celsius te voorkomen.dit zou cruciaal zijn om de zeespiegelstijging en aantasting van biodiversiteit en vruchtbare aardoppervlakten enigszins in bedwang te houden. 19 Er zijn dus de afspraken van het internationale Kyoto-protocol, maar daarnaast gelden nationale regels. In Nederland is wettelijk bepaald dat bedrijven met een gebruik van meer dan kilowattuur en/of kubieke meter aardgas per jaar energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd tot vijf jaar moeten uitvoeren (Artikel 2.15 van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer). Genoeg redenen voor u of uw directie, al met al, om vandaag te starten met -neutraal ondernemen. In de volgende vijf praktische hoofdstukken leest u hoe u hier zelf mee aan de slag gaat. 14

laatste gaat mijn dank uit naar de bij het onderzoek betrokken gemeenten. Zonder hun medewerking zou mijn onderzoek nooit een succes zijn geworden..

laatste gaat mijn dank uit naar de bij het onderzoek betrokken gemeenten. Zonder hun medewerking zou mijn onderzoek nooit een succes zijn geworden.. Voorwoord Dit rapport is het resultaat van een onderzoek naar de betrokkenheid van burgerlijke gemeenten bij internationaal klimaatbeleid. Het is uitgevoerd als afstudeeropdracht in het kader van mijn

Nadere informatie

DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2003. Energie en het klimaat zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2003. Energie en het klimaat zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2003 Energie en het klimaat zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Inhoud Voorwoord 2 Over het verslag 6 Over Nuon 10 Duurzaamheid bij Nuon 16 Beleid 17 Organisatie duurzaamheid

Nadere informatie

Nieuwe Energie voor Enschede. Versnellen en verscherpen van klimaataanpak door energie

Nieuwe Energie voor Enschede. Versnellen en verscherpen van klimaataanpak door energie Nieuwe Energie voor Enschede Versnellen en verscherpen van klimaataanpak door energie Langetermijnvisie duurzaamheid - geactualiseerde versie augustus 2010 Nieuwe Energie voor Enschede Versnellen en verscherpen

Nadere informatie

ondernemen in smallingerland Duurzaam

ondernemen in smallingerland Duurzaam duurzaam ondernemen in smallingerland Planet Enthousiasme Innovatie Inzicht Minder afval Toekomstbestendig Duurzaam Mobiliteit Ervaringen delen Energiebesparing Verantwoord Kostenbesparing Profit Transparantie

Nadere informatie

het verdriet van kopenhagen

het verdriet van kopenhagen het verdriet van kopenhagen Willem Vermeend Het verdriet van Kopenhagen Op weg naar een ander klimaatbeleid Lebowski, Amsterdam 2010 Eerste druk, januari 2010 Tweede druk, februari 2010 Willem Vermeend,

Nadere informatie

Energie opties voor de 21e eeuw

Energie opties voor de 21e eeuw 1 Energie opties voor de 21e eeuw verslag van een studiegroep van PvdA-leden onder redactie van Marc Beurskens, Heleen de Coninck en Egbert Boeker 17 juni 2004 2 Gebruikte afkortingen 1 MJ (Mega Joule)

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken. Nu voor later. Energierapport 2005

Ministerie van Economische Zaken. Nu voor later. Energierapport 2005 Ministerie van Economische Zaken Nu voor later Energierapport 2005 Nu voor later Energierapport 2005 Dit rapport is een uitgave van het Ministerie van Economische Zaken Het Energierapport 2005 is op 8

Nadere informatie

Informatiebrochure World Wide Views 26 september 2009

Informatiebrochure World Wide Views 26 september 2009 Informatiebrochure World Wide Views 26 september 2009 World Wide Views Brochure 1 Publicatie: Deze informatiebrochure is speciaal gemaakt voor de deelnemers aan World Wide Views 2009. De publicatie is

Nadere informatie

Schaarste in overvloed: beleggen in nieuwe schaarstes

Schaarste in overvloed: beleggen in nieuwe schaarstes Schaarste in overvloed: beleggen in nieuwe schaarstes Nieuwe schaarstes op komst De groei van de wereldbevolking en het snel stijgende welvaartsniveau in vooral opkomende landen leiden de komende decennia

Nadere informatie

Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER

Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER Vastgesteld door de gemeenteraad van Heerenveen op 21 april 2008 1 Inhoudsopgave Samenvatting...3 1.Inleiding...4 2.Stap nu over: visie en ambitie...6

Nadere informatie

Steek positieve energie in het klimaat

Steek positieve energie in het klimaat Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Augustus 2008 > Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Samenvatting... 7 1 Kaders voor gemeentelijk klimaatbeleid... 9 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Maatschappelijk Verantwoorde Keten... 2 2.1 Inleiding... 2 2.1.1 Maatschappelijk verantwoord ondernemen... 2 2.1.

Hoofdstuk 2 Maatschappelijk Verantwoorde Keten... 2 2.1 Inleiding... 2 2.1.1 Maatschappelijk verantwoord ondernemen... 2 2.1. Hoofdstuk 2 Maatschappelijk Verantwoorde Keten... 2 2.1 Inleiding... 2 2.1.1 Maatschappelijk verantwoord ondernemen... 2 2.1.2 Duurzaam ketenmanagement... 3 2.1.3 Maatschappelijk verantwoorde keten...

Nadere informatie

Jurgen Ganzevles en Rinie van Est (red.) ENERGIE IN 2030. Maatschappelijke keuzes van nu

Jurgen Ganzevles en Rinie van Est (red.) ENERGIE IN 2030. Maatschappelijke keuzes van nu Jurgen Ganzevles en Rinie van Est (red.) ENERGIE IN 2030 Maatschappelijke keuzes van nu ENERGIE IN 2030 Maatschappelijke keuzes van nu Jurgen Ganzevles en Rinie van Est (red.) ENERGIE IN 2030 Maatschappelijke

Nadere informatie

VISIE OP DE ZEEUWSE ENERGIEVOORZIENING: ZEELAND CO 2 NEUTRAAL IN 2050

VISIE OP DE ZEEUWSE ENERGIEVOORZIENING: ZEELAND CO 2 NEUTRAAL IN 2050 Ecofys bv P.O. Box 8408 NL-3503 RK Utrecht Kanaalweg 16-G NL-3526 KL Utrecht The Netherlands www.ecofys.nl tel +31 (0)30 280 83 00 fax +31 (0)30 280 83 01 e-mail info@ecofys.nl VISIE OP DE ZEEUWSE ENERGIEVOORZIENING:

Nadere informatie

Energielabel en woontevredenheid.

Energielabel en woontevredenheid. Energielabel en woontevredenheid. Onderzoek naar het verband tussen de energiezuinigheid van de woning en de woontevredenheid van de huurder. Colofon Auteur Naam Faculteit Afstudeerrichting Lennart van

Nadere informatie

Een leefbare aarde voor iedereen

Een leefbare aarde voor iedereen ASN Bank Klimaatbeleid Een leefbare aarde voor iedereen Hoe de ASN Bank bij wil dragen aan een veilig, stabiel en leefbaar klimaat voor mens en natuur ASN Bank Klimaatbeleid Een leefbare aarde voor iedereen

Nadere informatie

Eerlijke Bankwijzer - Update. Een onderzoeksrapport voor Oxfam Novib, Amnesty International, Milieudefensie en FNV Mondiaal

Eerlijke Bankwijzer - Update. Een onderzoeksrapport voor Oxfam Novib, Amnesty International, Milieudefensie en FNV Mondiaal Eerlijke Bankwijzer - Update Een onderzoeksrapport voor Oxfam Novib, Amnesty International, Milieudefensie en FNV Mondiaal Eerlijke Bankwijzer - Update Een onderzoeksrapport voor Oxfam Novib, Amnesty International,

Nadere informatie

Impact en engagement. Thema s en onze impact. Impact in 't kort. Milieujaarverslag. Sociaal jaarverslag. GRI overzicht. Stakeholderdialoog.

Impact en engagement. Thema s en onze impact. Impact in 't kort. Milieujaarverslag. Sociaal jaarverslag. GRI overzicht. Stakeholderdialoog. Impact en engagement Triodos Bank is in het leven geroepen om ten goede te komen aan mensen, milieu en cultuur. Ontdek wat we in 2012 hebben bereikt. Hoe we onze medewerkersgroep hebben ontwikkeld, vooruitgang

Nadere informatie

Grenzeloos CO 2 neutraal!! KLIMAATBELEIDSPLAN 2013 2020. Gemeente De Marne

Grenzeloos CO 2 neutraal!! KLIMAATBELEIDSPLAN 2013 2020. Gemeente De Marne Grenzeloos CO 2 neutraal!! KLIMAATBELEIDSPLAN 2013 2020 Gemeente De Marne 1 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Inleiding 4 1.1 Uitgangssituatie 4 2 Het Proces 6 2.1 Samenvatting van het Noordelijk Klimaatperspectief

Nadere informatie

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over.

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over. Samenvatting III Ons land is welvarend, dichtbevolkt, energie-intensief en technologisch sterk ontwikkeld. Wij kunnen daardoor internationaal de toon zetten in een overgang naar een mondiale economie die

Nadere informatie

Petra Quirijns. Real Estate Management & Development

Petra Quirijns. Real Estate Management & Development 4865 COMPLEX GEMENGD COMPLEX Een exploratief onderzoek naar de belemmeringen voor woningcorporaties bij het doorvoeren van energiebesparende maatregelen binnen gemengde wooncomplexen Petra Quirijns Real

Nadere informatie

Samen duurzaam. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2011.

Samen duurzaam. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2011. Samen duurzaam. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2011. Inhoudsopgave Voorwoord Thomas Berlemann 4 MVO highlights 2011 6 1 Introductie 8 2 Kernwaarden T-Mobile Netherlands 11 3 MVO-beleid,

Nadere informatie

Alles draait om energie

Alles draait om energie Alles draait om energie UitgAve van Het wetenschappelijk bureau van de sp Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 13, nummer 11, december 2011 Alles draait om Energie Sinds Einstein weten we dat energie

Nadere informatie

'Energiek op weg naar een beter klimaat'

'Energiek op weg naar een beter klimaat' 'Energiek op weg naar een beter klimaat' Regionaal klimaatprogramma 2007-2011 MARN regio 1. 2. Duurzaamheid 5. 3. 4. Nu uu 31 mei 2007 Colofon Opdrachtgever : MARN Project : Regionaal Klimaatprogramma

Nadere informatie

Het klimaat verandert

Het klimaat verandert Koolstofuitstoot (mln ton/jaar) Jaar 1761 1773 1785 1797 1809 1821 1833 1845 1857 1869 1881 1893 1905 1917 1929 1941 1953 1965 1977 1989 2001 Nieuwsbrief Duurzaam Beleggen ING Investment Office Publicatiedatum:

Nadere informatie

BEGRIPPENLIJST BEGRIPPENLIJST BEGRIPPENLIJST BEGRIPPENLIJST BEGRIPPENLIJST BEGRI

BEGRIPPENLIJST BEGRIPPENLIJST BEGRIPPENLIJST BEGRIPPENLIJST BEGRIPPENLIJST BEGRI Conclusie De huidige trend van opwarming is onweerlegbaar. Het is zeer waarschijnlijk dat de uitstoot van broeikasgassen ten gevolge van menselijke activiteiten aan de oorsprong ligt van de meeste opwarming

Nadere informatie

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen?

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Frank Menger en Pepijn Wolterinck Young European Specialists 2012 1 Inhoudsopgave Het

Nadere informatie

Wereldwijde klimaatverandering: irritatie en actie

Wereldwijde klimaatverandering: irritatie en actie Nr. 19 mei/juni 20 MarketinginformatiE Compartimentportret Gunstig klimaat: Schroder ISF Global Climate Change Equity profiteert met zijn compartimentstrategie Mondiale temperatuur van internationale (ºF)

Nadere informatie

Hoofd Q 85% + 85% vermenigvuldigen

Hoofd Q 85% + 85% vermenigvuldigen Nieuwe energie Hoofd Q 85% + 85% vermenigvuldigen Nuon Maatschappelijk Verslag 2009 2009 in één oogopslag Nuon produceert en levert gas, elektriciteit, warmte en koude en helpt haar klanten om energie

Nadere informatie

De relaties tussen bronnen en effecten van energiegebruik worden toegelicht aan de hand van de volgende structuur:

De relaties tussen bronnen en effecten van energiegebruik worden toegelicht aan de hand van de volgende structuur: 4 Energie 4.1 Inleiding Veruit de meeste energie wordt nu nog opgewekt met fossiele brandstoffen: olie, gas en kolen. Diverse sectoren spannen zich in om de energievoorziening duurzamer te maken. Dit is

Nadere informatie