Klimaat en ontwikkeling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klimaat en ontwikkeling"

Transcriptie

1 Klimaat en ontwikkeling Een eerlijk en juridisch bindend klimaatakkoord is van groot belang voor ontwikkelingslanden, omdat deze landen dagelijks de gevolgen ondervinden van klimaatverandering die hoofdzakelijk veroorzaakt is door de geïndustrialiseerde landen. Al sinds de Klimaattop in 2009 in Kopenhagen is de wereld aan het onderhandelen over zo'n bindend klimaatverdrag, maar dat heeft nog niet veel concreet resultaat opgeleverd. Tot op heden ligt er alleen het Kopenhagen Akkoord, dat vooral uitblinkt in mooie beloftes en ambities, maar niet in concrete acties. En ook de VN-klimaatconferentie in Warschau eind 2013 was teleurstellend. Het hoogst haalbare bleek de bijdrage die landen moeten leveren aan het tegengaan van klimaatverandering, voor het aangaan van verplichtingen of het behalen van concrete resultaten werd geen overeenstemming bereikt. In het nieuwe juridisch bindende klimaatakkoord -dat eind 2015 in Parijs gesloten moet worden- moeten de geïndustrialiseerde landen de leiding nemen in de bestrijding van klimaatverandering. Het is onaanvaardbaar om ontwikkelingslanden op te laten draaien voor de kosten van de negatieve effecten van klimaatverandering (adaptatie) of voor de kosten van de bestrijding ervan (mitigatie). Ten eerste hebben ontwikkelingslanden nauwelijks bijgedragen aan de totstandkoming van klimaatverandering. De historische verantwoordelijkheid ligt bij de reeds geïndustrialiseerde landen en Fair Politics vindt dat uitgegaan moet worden van het principe de vervuiler betaalt. Ten tweede zijn de negatieve gevolgen van klimaatverandering juist het grootst in de ontwikkelingslanden die er het minst aan hebben bijgedragen. Volgens ramingen van de Wereldbank zal 75-80% van de kosten van de schade veroorzaakt door klimaatverandering bij ontwikkelingslanden komen te liggen 1. En ten derde hebben ontwikkelingslanden minder capaciteit om met de gevolgen van klimaatverandering om te gaan. Verlenging Kyoto Protocol Op dit moment is het Kyoto Protocol van kracht, in het leven geroepen om maatregelen te nemen tegen de snelle opwarming van de aarde. Het oorspronkelijke Kyoto Protocol uit waarin afgesproken was hoe landen gebonden waren aan de vermindering van uitstoot van broeikasgassen- werd in 2005 van kracht en liep eind 2012 af. Toen het echter van kracht werd, waren de doelstellingen uit het verdrag al niet meer toereikend om het gewenste effect te bereiken. Maar zowel tijdens de VN-klimaatconferentie in Durban (2011) als in Doha (2012) is er geen overeenstemming bereikt om een nieuw juridisch bindend verdrag te sluiten als opvolger van het Kyoto Protocol. Daarom is door besluiteloosheid en gebrek aan daadkracht - het Kyoto Protocol in Doha voor een tweede termijn te verlengd tot Rusland, de VS, Canada en Japan hebben zich echter niet hieraan gecommitteerd. De EU en bijna alle ontwikkelingslanden hebben wel de tweede termijn van het Kyoto Protocol 1 World Bank. World Development Report 2010: Development and Climate Change.

2 ondertekend 2. In 2015 zal in Parijs een klimaatakkoord ondertekend moeten worden dat vanaf 2020 in werking zal treden. Juridisch bindend klimaatakkoord In Parijs zal er een juridisch bindend klimaatakkoord moeten komen. Voor dit akkoord zullen besluiten moeten worden genomen over samenwerking op het gebied van schone technologie, bescherming van bossen, aanpassing aan de gevolgen van klimaatverandering en de beloofde financiering van de rijke landen aan ontwikkelingslanden. Al deze plannen moeten in 2015 rond zijn en in 2020 in werking treden. VN-Klimaatconferentie Warschau 2013 In aanloop naar een allesomvattend klimaatakkoord, vond eind 2013 de VN-Klimaat conferentie in Warschau plaats. Maar ook hier werden geen belangrijke resultaten behaald. De tegenstelling tussen opkomende economieën en geïndustrialiseerde landen bleek ook hier weer onoverkoombaar. India en China eisten dat de westerse landen aan strengere eisen zouden moeten voldoen om de CO2 uitstoot drastisch te verminderen, maar hier wilden de VS en de EU niks van weten. Deze impasse zorgde ervoor dat er pas op het allerlaatst een compromistekst werd gesloten, die eruit bestaat dat alle landen zullen bijdragen aan de reductie van CO2 uitstoot, maar zich nergens aan hoeven te verplichten. Daarnaast bleek ook klimaatfinanciering voor een impasse te zorgen tussen geïndustrialiseerde landen en ontwikkelingslanden. Net als in voorgaande VN klimaatconferenties weigerden de rijke landen een harde toezegging te doen wat betreft klimaatfinanciering. In de slottekst werd alleen gesproken over een aansporing om meer hulp te bieden. Het grootste politieke struikelblok, te weten de mitigatieafspraken (afspraken over reductiedoelstellingen voor ontwikkelde landen en de klimaatacties door ontwikkelingslanden) is dus nog lang niet beslecht. Klimaatfinanciering Een groot deel van de kosten van de effecten van klimaatverandering komen voor rekening van ontwikkelingslanden. Ontwikkelingslanden moeten gecompenseerd worden met geld voor adaptatie 3. Daarnaast hebben ontwikkelingslanden ook financiële steun nodig om zelf de overgang naar een schone economie te maken en op de lange termijn hun eigen emissies te reduceren (mitigatie). Net als in Doha werden de onderhandelingen op de Klimaattop in Warschau vooral bemoeilijkt door het onderwerp klimaatfinanciering. Ontwikkelingslanden eisten meer duidelijkheid over de financiering vanaf 2020, en koppelen de financiële inzet van geïndustrialiseerde landen aan de mate waarin zij hun CO2 uitstoot willen beperken. Daarbij stellen ze vooral ook de eis dat er publieke middelen vrij worden gemaakt; in private middelen hebben ze minder vertrouwen. In Kopenhagen waren al eerder concrete bedragen genoemd voor fast-start klimaatfinanciering van $30 miljard voor en $100 miljard per jaar vanaf Volgens schattingen van Oxfam hebben ontwikkelingslanden vanaf 2013 ten minste $150 2 Verslag van VN-Klimaatconferentie te Doha op 5-8 december Geld voor adaptatie is om schadelijke gevolgen van klimaatverandering op te vangen, zoals droogtes en overstromingen.

3 miljard per jaar extra nodig om maatregelen (voor adaptatie én mitigatie) te nemen, stijgend naar $200 miljard per jaar vanaf Daarnaast is de $100 miljard per jaar vanaf 2020 slechts een streven en geen toezegging. Geïndustrialiseerde landen wierpen tegen dat ontwikkelingslanden nog geen uitgewerkte plannen hebben hoe ze het geld zullen inzetten, en een enabling environment om de plannen ook waar te kunnen maken. Ontwikkelingslanden betalen zo indirect de prijs voor de grotendeels door de geïndustrialiseerde landen veroorzaakte klimaatverandering. Nederlandse inzet Nederland is de afspraak van de fast-start financiering uit Kopenhagen nagekomen en heeft ook naar aanleiding van de Klimaattop in Warschau opnieuw bevestigd dat het geld beschikbaar wordt gesteld door Minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, namelijk 340 miljoen euro in Dit bedrag zal dus ten koste gaan van het budget voor ontwikkelingssamenwerking. Tijdens klimaatconferenties in Kopenhagen en Durban was echter afgesproken dat wat betreft de fast-start financiering, klimaatfinanciering niet uit budgetten mag komen bestemd voor ontwikkelingssamenwerking en juist additioneel moet zijn. Met betrekking tot de lange termijn financiering ontbreekt een dergelijke afspraak echter. Nederland moet daarom voor klimaatfinanciering andere financieringsstromen aanspreken, zodat ontwikkelingslanden niet alsnog opdraaien voor de kosten van klimaatverandering. Naast private geldstromen uit het bedrijfsleven, zullen innovatieve financieringsmechanismen ingezet moeten worden om het klimaatbeleid te financieren. Zo zouden heffingen op lucht- en scheepvaart aangewend kunnen worden. Daarnaast moet er onderzocht worden of het Financial Transaction Tax (FTT) via een Europees fonds ingezet kan worden voor klimaatfinanciering. Alleen door gedurfde nieuwe initiatieven kan Nederland haar internationale bijdrage aan klimaatgelden op termijn waar maken en het OS budget ontzien. Fair Politics pleit er echter voor dat het grootste deel van de klimaatfinanciering uit giften bestaat en niet uit leningen 6. Als grote delen van de klimaatfinanciering als leningen worden gegeven, is het gevaar groot dat ontwikkelingslanden hun schulden weer zien oplopen en met nieuwe schuldencrises te maken krijgen. Verduurzaming energievoorziening dringend nodig Het tegengaan van klimaatverandering staat of valt niet met klimaatfinanciering. Verduurzaming van de energievoorziening is van groot belang. Er moet worden overgestapt op duurzame, hernieuwbare energie, in plaats van de vervuilende fossiele brandstoffen waar we nu afhankelijk van zijn. Dit is niet slechts een kwestie voor de geïndustrialiseerde landen. Ook ontwikkelingslanden moeten hierin mee. Groene groei is noodzakelijk om er voor te zorgen dat economische ontwikkeling op lange termijn niet leidt tot een kwetsbaar milieu en de daarmee gepaard gaande negatieve problemen. Door vergroening van de energievoorziening worden ontwikkelingslanden niet afhankelijk van fossiele brandstoffen en gevoelig voor wisselingen in de olieprijs. Voor boeren en vissers betekent groene groei dat viswateren niet vervuild raken en landbouwgrond 4 Oxfam. Climate Finance Post-Copenhagen, May Verslag van plenair debat in de Kamer met Staatssecretaris Mansveld van I&M, 15 januari 2014: 6 Idem.

4 gezond blijft. Daarnaast geven lokale initiatieven voor duurzame energie kleine producenten toegang tot energie in plaatsen die normaal gesproken geen toegang hebben tot het elektriciteitsnet bijvoorbeeld. Als Nederland klimaat verandering aan wil pakken moet het haar energievoorziening vergroenen, en ontwikkelingslanden aanmoedigen hetzelfde te doen. Nederland maakt tot op heden weinig vaart met duurzame energie. 7 Bedrijven en burgers in Nederland moeten overstappen op duurzame energie. Nederland en de EU kunnen ontwikkelingslanden ook helpen in het vergroenen van hun economie, bijvoorbeeld door steun voor het aanleggen van groene infrastructuur, of voor lokale initiatieven op het gebied van duurzame energie. In ontwikkelingslanden ontbreekt het vaak aan groene kennis en technologie. 8 Het moet makkelijker worden om groene technologie uit te wisselen, bijvoorbeeld door patentrechten flexibeler te maken. De OESO waarschuwt Nederland en Europa er daarbij wel voor dat hun vergroeningsbeleid bedrijven kan verleiden om hun vervuilende activiteiten te verhuizen naar ontwikkelingslanden. 9 Groen beleid moet bedrijven aanmoedigen te vergroenen, niet verjagen. Op weg naar een eerlijk akkoord Het zijn vooral de ontwikkelingslanden, die het meest de dupe zijn van klimaatverandering. Een daadkrachtig klimaatakkoord is van het grootste belang om klimaatverandering aan te pakken. Niet alleen voor ontwikkelingslanden, maar ook voor de rest van de wereld. Hoewel de wereld blijft opwarmen en actie dus uiterst urgent is, lijkt dat nog niet voldoende door te dringen tot de wereld. Zolang verdeeldheid blijft heersen en daadkracht ontbreekt, zal klimaatverandering de wereld en ons leefklimaat onherstelbaar beschadigen. Daarom is een eerlijk klimaatakkoord urgenter dan ooit. Fair Politics Now! Nadat al eerder in Doha veel belangrijke besluiten zijn doorgeschoven naar de klimaatconferentie in Warschau, zijn ook in Warschau weer afspraken -zoals bijvoorbeeld over klimaatfinanciering en voornemens over CO2 uitstoot- vooruitgeschoven. Ook hier ontstond een duidelijke tweedeling tussen ontwikkelingslanden die duidelijkheid willen en ontwikkelde landen die zich nog niet willen committeren aan lange termijn en duurzame oplossingen. Terwijl dit wezenlijk is voor het bereiken van een eerlijk klimaatakkoord. Landen hebben tot eind 2015 om een nieuw klimaatakkoord te formuleren, dat is een kleine twee jaar. Als we de strijd tegen klimaatverandering niet winnen, zal ook de strijd tegen armoede een verloren zaak zijn. Beleidsaanbevelingen Een vergaand juridisch bindend klimaatakkoord dat alle landen verplicht tot vermindering van uitstoot is de enige oplossing om klimaatverandering werkelijk een halt toe te roepen. 7 CBS (2013) Aandeel hernieuwbare energie vrijwel gelijk gebleven. Via: NL/menu/themas/industrie-energie/publicaties/artikelen/archief/2013/ wm.htm. 8 OECD (2013) Putting Green Growth at the Heart of Development, p. 17. Via: 20Policymakers.pdf 9 OECD (2013) Green Growth and Developing Countries, p. 24. Via:

5 Nederland moet binnen de EU onvoorwaardelijk inzetten op een vermindering van emissies van broeikasgassen met ten minste 40% in 2030 ten opzichte van het niveau van Het is niet acceptabel dat geld voor armoedebestrijding wordt ingezet om de gevolgen van door geïndustrialiseerde landen veroorzaakte klimaatverandering tegen te gaan. Nederland moet daarom inzetten op alternatieve bronnen voor klimaatfinanciering. Zoveel mogelijk moet uit private middelen besteed worden, en er moet onderzocht worden of de Financial Transaction Tax (FTT) via een Europees fonds ingezet kan worden gebruikt voor klimaatfinanciering, en/ of een deel van de luchtvaart- en scheepvaartheffingen ingezet kan worden voor de financiering van het akkoord. Nederland moet binnen de EU zich ervoor inzetten dat er vanaf 2020 $200 miljard per jaar wordt ingezet voor de strijd tegen klimaatverandering, in plaats van de beloofde $100 miljard die verre van toereikend is. Ontwikkelingslanden moeten vrije toegang krijgen tot duurzame technologieën zodat ook zij de slag naar een groene economie kunnen maken. Ook moet de EU concrete stimulansen bieden aan Europese bedrijven en instanties om technologie overdracht naar ontwikkelingslanden te bevorderen. Nederland en de EU moeten vergroening van de economie en energievoorziening in ontwikkelingslanden ondersteunen. Dit is cruciaal voor de groei en welvaart op de lange termijn. De EU zou daarnaast de toegang tot energievoorziening van kleine boeren en andere ondernemers moeten verbeteren. Nederland en de EU moeten er voor waken dat haar groene beleid vervuilende bedrijven niet naar ontwikkelingslanden jaagt, maar hen aanspoort te verduurzamen.

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Een verkennende studie naar de rol van gemeenten bij het bevorderen van duurzame energie binnen de Nederlandse energievoorziening Auteur: J. P. Raven S0038660

Nadere informatie

Het klimaat verandert

Het klimaat verandert Koolstofuitstoot (mln ton/jaar) Jaar 1761 1773 1785 1797 1809 1821 1833 1845 1857 1869 1881 1893 1905 1917 1929 1941 1953 1965 1977 1989 2001 Nieuwsbrief Duurzaam Beleggen ING Investment Office Publicatiedatum:

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken. Nu voor later. Energierapport 2005

Ministerie van Economische Zaken. Nu voor later. Energierapport 2005 Ministerie van Economische Zaken Nu voor later Energierapport 2005 Nu voor later Energierapport 2005 Dit rapport is een uitgave van het Ministerie van Economische Zaken Het Energierapport 2005 is op 8

Nadere informatie

Agenda duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland

Agenda duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland Agenda duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland Samenvatting Deze Agenda Duurzaamheid zet uiteen wat de kabinetsinzet is om de samenleving te verduurzamen en geeft aan wat de speerpunten

Nadere informatie

Aan de slag met Hernieuwde Energie!

Aan de slag met Hernieuwde Energie! Aan: Gedeputeerde Staten van Utrecht en Provinciale Staten van Utrecht Archimedeslaan 6 3508 TH Utrecht Datum: 1 september 2014 Ons kenmerk: PCL 2014/01 Onderwerp: PCL Advies over duurzame energie en netwerksamenleving

Nadere informatie

DE POLITICI. politici 1

DE POLITICI. politici 1 DE POLITICI Jullie zijn de vertegenwoordigers van de Vlaamse politiek: de minister-president en de minister van Energie. Jullie stellen het beleid van de regering voor aan de andere gesprekspartners. Standpunt

Nadere informatie

EERLIJK en méér EUROPA

EERLIJK en méér EUROPA verkiezingsprogramma EERLIJK en méér EUROPA Verkiezingen voor het Europese Parlement 2014 Lijst 17: ikkiesvooreerlijk.eu SAMENVATTING: EEN MENSWAARDIG BESTAAN VOOR IEDEREEN, NU EN LATER Het goede nieuws

Nadere informatie

Alles draait om energie

Alles draait om energie Alles draait om energie UitgAve van Het wetenschappelijk bureau van de sp Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 13, nummer 11, december 2011 Alles draait om Energie Sinds Einstein weten we dat energie

Nadere informatie

Samen werken aan de grote transitie

Samen werken aan de grote transitie 11 mei 2012 Een duurzame en solidaire economie is een economie die voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder daarmee voor toekomstige generaties de mogelijkheden in gevaar te brengen om

Nadere informatie

Eerlijke Bankwijzer - Update. Een onderzoeksrapport voor Oxfam Novib, Amnesty International, Milieudefensie en FNV Mondiaal

Eerlijke Bankwijzer - Update. Een onderzoeksrapport voor Oxfam Novib, Amnesty International, Milieudefensie en FNV Mondiaal Eerlijke Bankwijzer - Update Een onderzoeksrapport voor Oxfam Novib, Amnesty International, Milieudefensie en FNV Mondiaal Eerlijke Bankwijzer - Update Een onderzoeksrapport voor Oxfam Novib, Amnesty International,

Nadere informatie

CHINESE BANKEN OVER POLITIEKE STURING MET GELD. Connecting people for change

CHINESE BANKEN OVER POLITIEKE STURING MET GELD. Connecting people for change CHINESE BANKEN OVER POLITIEKE STURING MET GELD Connecting people for change INHOUD Inleiding 3 Waarom werkt Both ENDS op Chinese banken en wat doen we? 5 Green Watershed, Chinese Banken en maatschappelijk

Nadere informatie

De wereld die we willen

De wereld die we willen De wereld die we willen Een toekomst voor iedereen Movimiento Mundial por la Infancia de Latinoamérica y El Caribe De wereld die we willen Een toekomst voor iedereen Een uitgave van Child Friendly Agencies

Nadere informatie

Nederland en alternatieve energie

Nederland en alternatieve energie Nederland en alternatieve energie Door: Lars van der Hoorn en Pascal Németh Profiel: E&M met M&O Klas: A6A School: Scala College, Alphen aan den Rijn Begeleidster: Mevrouw Klijmij Datum: 22 oktober 2012

Nadere informatie

Inleiding 3. 5. Wij zijn Europa Onze waardengemeenschap 23 Mee met de tijd 24 Onze stem in Europa 25. Verantwoording 26

Inleiding 3. 5. Wij zijn Europa Onze waardengemeenschap 23 Mee met de tijd 24 Onze stem in Europa 25. Verantwoording 26 V O O R E E N E U R O P A D A T W E R K T 28okt ober2013 / ont wer pver ki ez i ngs pr ogr amma Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Uit de crisis Financiële sector gezond en dienstbaar maken 5 Een stabiele munt,

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 voor de Tweede Kamer 2012 / 2017. En nu vooruit D66

Verkiezingsprogramma D66 voor de Tweede Kamer 2012 / 2017. En nu vooruit D66 En nu vooruit D66 En nu vooruit D66 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 04 Inleiding 28 Gezondheid 50 Vrijheid door recht 06 Nieuwe welvaart 08 Nieuwe groei 10 De kansen van een groene, duurzame economie 11 Oneindige

Nadere informatie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie Een rechtvaardige financiering van de energietransitie Tien aanbevelingen voor een rechtvaardige financiering van de energietransitie 1. Ecologische duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en economische

Nadere informatie

Nieuwe noordelijke subsidieregeling energiebesparing

Nieuwe noordelijke subsidieregeling energiebesparing NATIONAAL NIEUWS 3 DECEMBER 2009 LOKALE COURANT DER DUURZAAMHEID Duurzame energieproductie wordt een zware dobber voor de kleinere gemeenten Om de klimaatdoelen te kunnen halen zijn afspraken gemaakt tussen

Nadere informatie

MAANDAG 14 JUNI 2010

MAANDAG 14 JUNI 2010 14-06-2010 1 MAANDAG 14 JUNI 2010 VOORZITTER: JERZY BUZEK Voorzitter (De vergadering wordt om 17.00 uur geopend) 1. Hervatting van de zitting De Voorzitter. Ik verklaar de zitting van het Europees Parlement,

Nadere informatie

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over.

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over. Samenvatting III Ons land is welvarend, dichtbevolkt, energie-intensief en technologisch sterk ontwikkeld. Wij kunnen daardoor internationaal de toon zetten in een overgang naar een mondiale economie die

Nadere informatie

Regionalisering als alternatief voor neoliberale globalisering beleid en praktijk

Regionalisering als alternatief voor neoliberale globalisering beleid en praktijk Regionalisering als alternatief voor neoliberale globalisering beleid en praktijk door Guus Geurts met medewerking van André Jonkers en Lou Keune Vóór de Verandering Alternatieven voor het neoliberalisme

Nadere informatie

de vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande bouw

de vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande bouw de vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande bouw De vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande

Nadere informatie

Uit de crises met een Europese doorbraak. Paper van D66 over de Europese schuldencrisis

Uit de crises met een Europese doorbraak. Paper van D66 over de Europese schuldencrisis Uit de crises met een Europese doorbraak Paper van D66 over de Europese schuldencrisis Voorwoord Waarom leent Nederland geld aan de Grieken? Mailen mensen iedere dag naar Tweede Kamerleden. Mensen zien

Nadere informatie

TlB Jaarverslag 2009

TlB Jaarverslag 2009 TlB Jaarverslag 2009 Kerncijfers bedragen in miljoenen euro s 2009 2008 2007 2006 2005 Financieel Eigen vermogen 314 204 200 124 120 Aantal certificaathouders 14.778 11.797 12.084 9.039 9.271 Toevertrouwde

Nadere informatie

Projectteam GIM onder leiding van Lex Hoogduin

Projectteam GIM onder leiding van Lex Hoogduin Projectteam GIM onder leiding van Lex Hoogduin De Groene Investerings- Maatschappij Projectteam GIM onder leiding van Lex Hoogduin De Groene Investerings- Maatschappij In het kort Werkgevers en financiële

Nadere informatie

Partnerschap, daar draait het om INTERNATIONALE ASPECTEN VAN GEMEENTELIJK BELEID

Partnerschap, daar draait het om INTERNATIONALE ASPECTEN VAN GEMEENTELIJK BELEID Partnerschap, daar draait het om INTERNATIONALE ASPECTEN VAN GEMEENTELIJK BELEID Partnerschap, daar draait het om Internationale aspecten van gemeentelijk beleid Colofon Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie

Samen werken samen leven Beleidsprogramma Kabinet Balkenende IV 2007-2011

Samen werken samen leven Beleidsprogramma Kabinet Balkenende IV 2007-2011 Ministerie van Algemene Zaken Juni 2007 Beleidsprogramma 2007-2011 Samen werken samen leven Beleidsprogramma Kabinet Balkenende IV 2007-2011 Samen werken samen leven Beleidsprogramma Kabinet Balkenende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 625 Hulp, handel en investeringen Nr. 36 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 5 augustus 2013 De algemene commissie voor Buitenlandse

Nadere informatie

EUROPA WAAR NODIG Verkiezingsprogramma VVD Europees Parlement 2014

EUROPA WAAR NODIG Verkiezingsprogramma VVD Europees Parlement 2014 EUROPA WAAR NODIG Verkiezingsprogramma VVD Europees Parlement 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Economie is prioriteit 3 Een Europa van meerdere snelheden en bestemmingen 4 Effectieve belangenbehartiging

Nadere informatie

Hoe duurzaam is duurzaam transport?

Hoe duurzaam is duurzaam transport? LES(S) is more: een samenvatting van Eliasson, J. & Proost, S. (2015), Is sustainable transport sustainable?, Transport Policy 37, p. 92-100. Stef Proost stef.proost@kuleuven.be 2 maart 2015 Extra inspanningen

Nadere informatie