Benchmark Milieubarometer Analyse milieugegevens a.d.h.v. Milieubarometer Stimular

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Benchmark Milieubarometer Analyse milieugegevens a.d.h.v. Milieubarometer Stimular"

Transcriptie

1 Benchmark Milieubarometer Analyse milieugegevens a.d.h.v. Milieubarometer Stimular Projectnaam en nummer: Energietransitie WPC; Ketenmonitoring Auteur(s): Publicatiedatum: Aantal pagina s: Marc Herberigs, Sanne Tiekstra Partners: Stimular, Kenniscentrum Papier en Karton, Wereld van Papier, Milieucirkels KENNISCENTRUM PAPIER EN KARTON IJsselburcht 3, 6825 BS Arnhem -

2 Benchmark Milieubarometer Colofon Opdrachtgever: Opdrachtnemer: KCPK IJsselburcht 3, 6825 BS Arnhem Sanne Tiekstra Stimular / KCPK Scheepmakershaven 27C, 3011VA Rotterdam Marc Herberigs Dit rapport is gemaakt door Stimular en KCPK in opdracht van KCPK Kenniscentrum Papier en Karton 2013 Delen uit deze publicatie mogen worden overgenomen op voorwaarden van bronvermelding: Auteursnamen, de titel van de publicatie, Kenniscentrum Papier en Karton en het jaar van uitgave. Pagina 2 van 3 Publicatiedatum

3 Benchmark Milieubarometer Inleiding Door middel van ketenmonitoring worden resultaten zichtbaar gemaakt en keteninnovaties gestimuleerd, barrières die transparantie in de keten belemmeren geïdentificeerd en data verzameld. Methodeontwikkeling voor de keten is gedaan in de studies die gerapporteerd worden in WPC Awareness Mindset aanpak grafische keten. Ketenmonitoring is gedaan door middel van de IPC trajecten en het traject Ketenkaarten (beide gerapporteerd in WPC Awareness Mindset aanpak grafische keten) en door de studie van Stimular die de daadwerkelijke voortgang rapporteert. Deze laatste studie is onderwerp van dit rapport waarin de resultaten door Stimular worden besproken. Pagina 3 van 3 Publicatiedatum

4 Inhoudelijke toelichting vergelijking : U ziet de benchmark van 47 bedrijven die zowel in 2010 als in 2012 al hun milieugegevens hebben geanalyseerd met de Milieubarometer. In de tussenliggende periode zijn de ondernemers lid geweest van één van de grafische duurzaamheidskringen opgezet door KVGO en Stimular met steun van IenM en diverse regionale stakeholders (Gemeenten Den Haag, Rotterdam, SRE regio Eindhoven en Syntens). De bedrijven hebben in de kringen ervaringen uitgewisseld over het verbeteren van hun duurzaamheidsprestaties. Veel Quick Wins op gebied van energiebesparing, afvalpreventie en afvalscheiding, maar ook zaken als medewerkers meekrijgen en communicatie naar klanten. Waar gemiddelde bedrijven jaarlijks circa 2 of 3 duurzaamheidsmaatregelen treffen, hebben lidbedrijven van duurzaamheidskringen gemiddeld 10 duurzaamheidsmaatregelen per jaar geïmplementeerd. Een flinke versnelling van duurzame innovaties. Autonome ontwikkelingen: Naast dat deelname aan een kring heeft geleid tot meer aandacht voor duurzaamheid, hebben er ook autonome ontwikkelingen in de branche plaatsgevonden. 1. Crisis: Zo is de crisis hevig voelbaar geweest en zijn er diverse bedrijven die zich stevig hebben moeten aanpassen. Sommigen kozen voor schaalvergroting, door het overnemen van concurrenten, anderen kozen voor verdergaande samenwerking met concurrenten, waarbij het autonome karakter gewaarborgd bleef. Helaas zijn er ook enkele bedrijven failliet gegaan in deze periode. In de kringen is dit beperkt gebleven tot 3 van de 100 deelnemers. In totaal is het productievolume van de gebenchmarkte deelnemers in 2012 met 4% gedaald t.o.v Verschuivingen in het productportfolio: Trends zijn het steeds kleiner worden van de opdrachtvolumes. Gevolg is meer omstellingen van de persen met een bijbehorend hoger energieverbruik per kg papier, papierverlies, wasmiddelenverbruik en meer transportbewegingen. Een tweede trend is het verschuiven van offset naar digitaal printen. Dit leidt tot minder papierverlies (inschiet) en minder chemicaliengebruik, maar wel tot een hoger energieverbruik. 3. Een derde trend is meer diensten aanbieden aan de klanten (o.a. opslag gereed drukwerk, digitale diensten, maar ook zelf meer gaan afwerken (snijden, vergaren, rillen/stansen binden). Dit leidt tot meer energieverbruik en meer afval per kg papierdoorzet. Cijfers 2010: de meeste bedrijven zijn in 2011 gestart met deelname aan een kring. De cijfers van 2010 zijn dus te beschouwen als een nulmeting, nog zonder de verhoogde aandacht voor duurzaamheid. Gebleken is dat vervoerscijfers voor MKB bedrijven moeilijk te achterhalen zijn. Dit betreft zowel woon-werkkilometers (incl. de modaliteiten), als zakelijke kilometers en goederenvervoer. Een groot aantal bedrijven hebben dit in 2010 niet of niet volledig gedaan, waardoor vervoer niet is opgenomen in de vergelijking tussen 2010 en Cijfers 2012: De bedrijven hebben in de loop van 2012 de meeste maatregelen in de bedrijfsvoering getroffen. Een deel hiervan is dus terug te zien in de cijfers van 2012, maar de verwachting is dat pas de cijfers van 2013 de echte effecten van deelname aan een kring tonen. De cijfers over vervoer zijn in 2012 over het algemeen wel en beter ingevuld, maar zijn niet meegenomen in de vergelijking.

5 Conclusies vergelijking : De milieubelasting per kg drukwerk van de kringdeelnemers is gedaald met 7,5%. Zie de volgende figuur. De daling zit vooral in IPA reductie (bijna 25%), inktverlies (40% lager), wasmiddelverbruik (15% lager) en gasverbruik (10 % lager). Op elektriciteit is de kwantitatieve daling beperkt en komt de milieuwinst vooral voor rekening van de bredere inzet van groene stroom. IPA reductie is sinds 2000 al een belangrijk thema bij bedrijven, maar is als thema recentelijk ook in de CAO terecht gekomen. Daarnaast zijn heden veel technische mogelijkheden voor IPA reductie aanwezig (uitgezonderd sommige kleinere persen zoals de speedmaster 52. Dit is een voorbeeld van een pers waar IPA reductie zeer moeilijk ligt). Bijkomend voordeel van IPA reductie is de verbetering van het werkklimaat en de mogelijkheden om de ruimteventilatie terug te schroeven, waarmee ook weer op warmte of koude en luchtbevochtiging bespaard wordt. Alle bedrijven hebben wel op elektriciteit en gas bespaard door kritisch te kijken naar de grote verbruikers (persen, lucht, verlichting en klimatisering van de ruimte), maar ook door op de kleintjes te letten ICT, warmteverlies en zelfs drankenautomaten. De trend om meer kleinere opdrachten te draaien en meer digitaal te printen levert wel weer een verhoging van het energieverbruik op. Het werkelijk energieverbruik is gedaald, per kg drukwerk is het verbruik licht gestegen. Er is al lange tijd veel aandacht voor afvalscheiding bij grafische bedrijven, maar de kringdeelnemers hebben het percentage in 2012 nog verder verbeterd, namelijk tot 96,2%. Dit is een stijging van slechts 1,5%, maar andersom bekeken een daling van het ongescheiden afval van circa 20%.

6 Bedrijven hebben restafval beter gescheiden (m.n. kunststoffen), en een verbeterde scheiding van papierafval in bont, eerste wit en rijffels aangebracht. Dit is economisch ook rendabel gebleken. Er is echter meer afval geproduceerd. Waarschijnlijk is de oorzaak te vinden in de trend van meer kleinere opdrachten, de gedaalde totale productievolumes en het meer zelf afwerken van het drukwerk, waardoor er per kg papier, meer handelingen worden uitgevoerd en meer afval ontstaat. De hoeveelheden gevaarlijk afval dalen al jaren. Vooral introductie van CTP installaties en de (al jarenlang ingeburgerde) wasbare poetsdoeken zijn hier de oorzaak van. Veel bedrijven hebben door een goed voorraadbeheer, betere inktmengsystemen en minder werken met PMS-kleuren flink op inktverliezen bespaard. Over vervoer is geen algemene conclusie te trekken, daar de cijfers onvergelijkbaar zijn. Enkele bedrijven hebben wel vervoer als thema meegenomen en daaruit valt (beperkt) te concluderen dat op gebied van woon-werk verkeer redelijk bespaard is. Er worden lagere vergoedingen gegeven, waardoor mensen minder vaak met de auto komen en door een flink overschot op de arbeidsmarkt kan bij aanname van nieuwe mensen vaker voor iemand uit de directe omgeving gekozen worden. Zakelijke kilometers nemen alleen maar toe en ook op gebied van goederenvervoer is een toename te zien, die dan wel weer gepaard gaat met een kostenreductie, omdat veel bedrijven geswitcht zijn van eigen vervoer naar uitbesteden. Kilometers nemen toe doordat het moeilijker wordt om werk binnen te halen, waardoor het economisch onhaalbaar is om kritisch te zijn op de af te leggen kilometers voor de levering van het drukwerk bij de klanten.

7 Inhoudelijke toelichting gemiddelden 2012: Over 2012 is een benchmark gemaakt in 5 sectoren binnen de grafische industrie. Zijnde: - Offset klein (tot 15 medewerkers), werkend in dagdiensten, kleine volumes, vooral zakelijk en familiedrukwerk. - Offset middel (15-30 medewerkers) werkend in dagdienst of 2 ploegen. Vaak grote volumes, maar ook veel kleine opdrachten ertussendoor. Vooral zakelijk drukwerk, soms ook veel digitaal printwerk. - Offset Groot (> 30 medewerkers), 3 ploegendiensten + zaterdag. Zondag meestal niet. Grote drukpersen en volumes. Ook afdeling digitaal printwerk. Hoge automatiseringsgraad. - Rotatie, 2 of meer ploegendiensten + zaterdag, vaak ook 24/7. - Afwerking, Specialistische bedrijven die gereed drukwerk ontvangen en snijden, rillen, stansen, vouwen, vergaren, lijmen, binden etc. Voor de eerste 4 categorieën is gebenchmarkt per kg papierdoorzet (inkoop papier), waarbij wordt uitgegaan dat al het ingekochte papier door de pers gaat. Direct doorverkocht papier is niet meegenomen. Bij afwerkers is dit niet mogelijk en is er gebenchmarkt op aantal fte s (medewerkers). In deze cijfers is, waar mogelijk, vervoer wel opgenomen. De branchegemiddelden die eruit gekomen zijn, zijn een afspiegeling van bedrijven die bovengemiddeld aandacht voor duurzaamheid hebben, maar nog niet alle maatregelen hebben kunnen uitvoeren. Dit zijn niet per definitie de koplopers in de branche. De gemiddelden zijn te gebruiken voor de hele sector als richtcijfers. Elk grafisch bedrijf kan de benchmark als richtlijn nemen om eigen cijfers mee te vergelijken (specifieke gevallen uitgezonderd).

8 Offset klein De milieumeter van een gemiddeld klein offsetbedrijf ziet er als volgt uit: Elektriciteit Elektriciteitsverbruik per vloeroppervlak kwh/m2 79,2 Elektriciteitsverbruik per kg drukwerk kwh/kg drukwerk 0,467 Percentage nacht- of dalverbruik elektriciteit % 19,6 Brandstoffen Brandstof voor verwarming per gebouwinhoud m3 gas eq./m3 2,03 Water & afvalwater Waterverbruik per medewerker m3/fte 11,5 Afval Afvalscheiding % 87,6 Afval per medewerker kg/fte Vervoer Woon-werkkilometers per medewerker km/fte Zakelijke kilometers per kg drukwerk km/kg drukwerk 0,266 Grondstoffen Inktverlies % 34,8 Papierverlies % 17,6 IPA verbruik liter/ton kg drukwerk 1,33 Wasmiddelenverbruik liter/ton kg drukwerk 1,59

9 Offset middel De milieumeter van een gemiddeld middelgroot offsetbedrijf ziet er als volgt uit: Elektriciteit Elektriciteitsverbruik per vloeroppervlak kwh/m2 147 Elektriciteitsverbruik per kg drukwerk kwh/kg drukwerk 0,584 Percentage nacht- of dalverbruik elektriciteit % 19,6 Brandstoffen Brandstof voor verwarming per gebouwinhoud m3 gas eq./m3 2,31 Water & afvalwater Waterverbruik per medewerker m3/fte 14,2 Afval Afvalscheiding % 93,5 Afval per medewerker kg/fte Vervoer Woon-werkkilometers per medewerker km/fte Zakelijke kilometers per kg drukwerk km/kg drukwerk 0,165 Grondstoffen Inktverlies % 18,4 Papierverlies % 26,0 IPA verbruik liter/ton kg drukwerk 1,48 Wasmiddelenverbruik liter/ton kg drukwerk 1,94

10 Offset groot De milieumeter van een gemiddeld groot offsetbedrijf ziet er als volgt uit: Elektriciteit Elektriciteitsverbruik per vloeroppervlak kwh/m2 221 Elektriciteitsverbruik per kg drukwerk kwh/kg drukwerk 0,708 Percentage nacht- of dalverbruik elektriciteit % 26,7 Brandstoffen Brandstof voor verwarming per gebouwinhoud m3 gas eq./m3 2,27 Water & afvalwater Waterverbruik per medewerker m3/fte 24,4 Afval Afvalscheiding % 95,7 Afval per medewerker kg/fte Vervoer Woon-werkkilometers per medewerker km/fte Zakelijke kilometers per kg drukwerk km/kg drukwerk 0,247 Grondstoffen Inktverlies % 15,2 Papierverlies % 28,7 IPA verbruik liter/ton kg drukwerk 1,44 Wasmiddelenverbruik liter/ton kg drukwerk 2,68

11 Rotatie De milieumeter van een gemiddeld rotatiebedrijf ziet er als volgt uit: Afwerking De milieumeter van een gemiddeld afwerkingsbedrijf ziet er als volgt uit:

M I L I E U ( B A R O M E T E R ) T R E N D S V A N O V E R H E I D S K A N T O R E N

M I L I E U ( B A R O M E T E R ) T R E N D S V A N O V E R H E I D S K A N T O R E N U ( O T ) T S V O V S K T O en publicatie van Stichting Stimular in samenwerking met leden van het etwerk uurzame edrijfsvoering Overheden O O F O eze publicatie is eind 2013 opgesteld door Stichting Stimular.

Nadere informatie

Eindrapportage 2015 Blauwzaam Energieconvenant II Resultaten 2011-2014

Eindrapportage 2015 Blauwzaam Energieconvenant II Resultaten 2011-2014 Eindrapportage 2015 Blauwzaam Energieconvenant II Resultaten 2011-2014 Opgesteld door: Rianne van der Veen Stichting Stimular Rotterdam, 30 juli 2015 In samenwerking met de 18 deelnemers van Blauwzaam

Nadere informatie

Verslag Up&Go. 28 februari 2011 Auteurs: Tom de Haan, Sanne Tiekstra Kenniscentrum Papier & Karton

Verslag Up&Go. 28 februari 2011 Auteurs: Tom de Haan, Sanne Tiekstra Kenniscentrum Papier & Karton Verslag Up&Go 28 februari 2011 Auteurs: Tom de Haan, Sanne Tiekstra Kenniscentrum Papier & Karton Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Leeswijzer... 3 1.2 Doelgroep... 3 2 Voorstudies... 4 2.1 FEFCO: European Database

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag van Zalsman

Duurzaamheidsverslag van Zalsman Duurzaamheidsverslag van Zalsman Dit is het eerste gedrukte duurzaamheidsverslag van Zalsman, geproduceerd op onze meest innovatieve printer: De Ricoh VC60000. Een allround alleskunner en één van de eersten

Nadere informatie

Gemeente Haarlem CO 2. monitor 2012

Gemeente Haarlem CO 2. monitor 2012 September 2013 BBV nr: 2013/336972 Gemeente Haarlem monitor 2012 Gemeente Haarlem monitor 2012 1. Samenvatting en conclusies. Inleiding Voor het vijfde jaar op rij worden hier de energie- en -gegevens

Nadere informatie

Duurzaamheid Sloterdijk III

Duurzaamheid Sloterdijk III Duurzaamheid Sloterdijk III In opdracht van: projectorganisatie Westpoort/Sloterdijken Projectnummer: 13085 Steven Poppelaars MSc Drs. Carine van Oosteren Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300 Telefoon

Nadere informatie

DGMR Totaal. Figuur 1. DGMR - Milieubelasting per jaar

DGMR Totaal. Figuur 1. DGMR - Milieubelasting per jaar Notitie Project DGMR Duurzaam Betreft Milieubarometer 2011-2012 Ons kenmerk A.2007.5221.01.N006 Versie 001 Datum 7 oktober 2013 Verwerkt door VI GA Contactpersoon drs. ing. B.E.A. (Bianca) van Osch E-mail

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

CO2-monitor 2013 Haarlem

CO2-monitor 2013 Haarlem CO2-monitor 2013 Haarlem 1. Samenvatting en conclusies. Zes jaar monitoring Voor u ligt de zesde editie van de CO2-monitor van Haarlem. Hierin ziet u een verloop van het energieverbruik vanaf 2008, het

Nadere informatie

Klimaatbeleid Veldhoven 2.0

Klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Lokaal klimaatbeleid 2013-2015 Vastgesteld door college van B en W d.d. (20 augustus 2013) 1/32 2/32 Samenvatting klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Aanleiding klimaatbeleid 2.0 Het

Nadere informatie

Kwantitatief data onderzoek Energie-innovaties. DHV BV in opdracht van Agentschap NL

Kwantitatief data onderzoek Energie-innovaties. DHV BV in opdracht van Agentschap NL Kwantitatief data onderzoek Energie-innovaties DHV BV in opdracht van Agentschap NL Colofon Projectnaam Kwantitatief data onderzoek Energie-innovaties Projectnummer BA7156-100-100 Versienummer 4 Publicatienummer

Nadere informatie

Energie auditverslag Tauw

Energie auditverslag Tauw Energie auditverslag Tauw 1 september 2014 Verantwoording Titel Energie auditverslag Tauw Projectleider Manja Nicolai-Buijen Auteur(s) Jurgen Ooms Projectnummer 0495501 Aantal pagina's 22 (exclusief bijlagen)

Nadere informatie

Energiebesparing bij kantoren. Commerciële dienstverlening Regio Rijnmond

Energiebesparing bij kantoren. Commerciële dienstverlening Regio Rijnmond Energiebesparing bij kantoren Commerciële dienstverlening Regio Rijnmond Energiebesparing bij kantoren Commerciële dienstverlening Regio Rijnmond Auteurs : W. de Neve en C. de Laat Documentnummer : 21091545

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2009

Carbon Footprint Analyse 2009 JAARGANG 1, NR. 1 4 MRT 2011 REF.NR.: 10.A0465 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijke persoon ISO 14064 verklaring Verificatie verklaring Organisatie grenzen

Nadere informatie

Energiebesparing bij datacenters. Regio Rijnmond

Energiebesparing bij datacenters. Regio Rijnmond Energiebesparing bij datacenters Regio Rijnmond Ernergiebesparing bij datacenters Regio Rijnmond Auteur (s) : F. Baan, C. de Laat Afdeling : Gemeenten en MKB Documentnummer : 21528556 Datum : februari

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2011

Milieubarometerrapport 2011 Milieubarometerrapport Stimular Milieubarometer - Stimular Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen die de milieubelasting van

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2013

Milieubarometerrapport 2013 Milieubarometerrapport 2013 Stimular Milieubarometer - 2013 Stimular Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen die de milieubelasting

Nadere informatie

CO 2 Management Goudappel Groep BV

CO 2 Management Goudappel Groep BV GOUDAPPEL %J GROEP EXPERTS IN MOBILITEIT CO 2 Management Goudappel Groep BV CO 2 Footprint Rapportage 2011 CO 2 Reductiedoelstellingen en -aanpak Energiemanagementsysteem Keteninitiatieven CO 2 reductie

Nadere informatie

Warmte-energie, de motor van de industrie

Warmte-energie, de motor van de industrie DAVIDSE CONSULTANCY Warmte-energie, de motor van de industrie Ontwikkelingen in het gebruik en de opwekking van industriële warmte Bennekom, oktober 2012 In opdracht van: BEGELEIDENDE BRIEF Warmte-energie,

Nadere informatie

REGELGEVING. Gebouwen voor het verrichten van. medische of paramedische controle, onderzoek, behandeling, het bieden

REGELGEVING. Gebouwen voor het verrichten van. medische of paramedische controle, onderzoek, behandeling, het bieden R08 REGELGEVING Informatieblad Energiebesparing Waterbesparing Afvalpreventie Zorgsector Afvalscheiding Afvalwater Gebouwen voor het verrichten van medische of paramedische controle, onderzoek, behandeling,

Nadere informatie

De werkplaats voor Duurzaam Ondernemen. IVVU-leergang Duurzaamheid in de zorg. Resultaten

De werkplaats voor Duurzaam Ondernemen. IVVU-leergang Duurzaamheid in de zorg. Resultaten De werkplaats voor Duurzaam Ondernemen IVVU-leergang Duurzaamheid in de zorg Resultaten R A P P O R T A G E G E G E V E N S Rotterdam, 29 januari 2013 Projectnummer Stimular: 465 Opdrachtgever: IVVU (Vereniging

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Inhoud INLEIDING... 5 BELEIDSVERKLARING... 6 RAPPORTERENDE ORGANISATIE... 8 VERANTWOORDELIJKE PERSOON... 8 ORGANISATIEGRENZEN... 8 ORGANOGRAM... 9

Nadere informatie

MKB-Ondernemers: "Duurzaam ondernemen loont"

MKB-Ondernemers: Duurzaam ondernemen loont M I L I E U T I P S VOOR HET MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF VOOR WIE? Voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Laat u inspireren! MKB-Ondernemers: "Duurzaam ondernemen loont" Via milieuzorg naar duurzaam

Nadere informatie

2. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN. 2.1 Hoofdconclusie

2. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN. 2.1 Hoofdconclusie 2. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 2.1 Hoofdconclusie De energiebesparing die in Nederland wordt gerealiseerd blijft achter bij de doelen van de rijksoverheid. Zo is het energiegebruik in Nederland in de periode

Nadere informatie

Energiebesparing via de Wet milieubeheer. Raming van het potentieel in de dienstensector en de industrie

Energiebesparing via de Wet milieubeheer. Raming van het potentieel in de dienstensector en de industrie Energiebesparing via de Wet milieubeheer Raming van het potentieel in de dienstensector en de industrie Rapport Delft, mei 2013 Opgesteld door: L.M.L. (Lonneke) Wielders A. (Ab) de Buck C. (Cor) Leguijt

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2010 H1

Carbon Footprint Analyse 2010 H1 JAARGANG 2, NR. 1 16 AUGUSTUS 2011 REF.NR.: 11.A0321 Carbon Footprint Analyse 2010 H1 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2009

Carbon Footprint Analyse 2009 JAARGANG 1, NR. 1 26 SEP 2011 REF.NR.: 11.A0336 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064 verklaring Carbon Footprint

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER RAPPORT. Betreft: Datum: 1 februari 2012. Onderzoek invloed "no-cure-no-pay-bezwaren" op uitvoering Wet WOZ

WAARDERINGSKAMER RAPPORT. Betreft: Datum: 1 februari 2012. Onderzoek invloed no-cure-no-pay-bezwaren op uitvoering Wet WOZ WAARDERINGSKAMER RAPPORT Betreft: Onderzoek invloed "no-cure-no-pay-bezwaren" op uitvoering Wet WOZ Datum: 1 februari 2012 1 1. Inleiding De Waarderingskamer heeft in opdracht van de staatssecretaris van

Nadere informatie

Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage

Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage Jaarverslag 2012 Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 10 juli 2013 Samenvatting De totale emissies van Grontmij Nederland B.V. in 2012 bedroegen 10.020

Nadere informatie

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014 Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen Inhoud 1 Inleiding & Samenvatting... 4 2 Directieverklaring... 6 3 Organisatie...

Nadere informatie