BESTUURSVERSLAG. De samenstelling van het bestuur is tot op heden niet gewijzigd.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESTUURSVERSLAG. De samenstelling van het bestuur is tot op heden niet gewijzigd."

Transcriptie

1 BESTUURSVERSLAG Inleiding De werknemersorganisatie FNV Kunsten Informatie en Media (hierna: FNV KIEM ) en de werkgeversorganisatie Vereniging van Nederlandse Theatergezelschappen en producenten (hierna: VNT ) hebben eind 2008 overeenstemming bereikt over een CAO inzake een loopbaanfonds voor de theatersector (hierna: CAO LBFT ). In december 2009 is de VNT gefuseerd met het Contactorgaan Nederlandse Orkesten (hierna: CNO ) en het Directie Overleg Dans (hierna: DOD ) tot rechtsopvolger de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (hierna: NAPK ). FNV KIEM en de NAPK worden hierna gezamenlijk genoemd: Sociale partners. CAO Loopbaanfonds Theater De CAO LBFT is ingegaan op 1 januari 2009 en eindigt na vijf jaar op 31 december De CAO LBFT is tot op heden alleen van toepassing op de leden van de NAPK, die behoren tot de sector theater (hierna: leden NAPK ). Oprichting Stichting Loopbaanfonds Theater Ter uitvoering van de CAO LBFT hebben FNV KIEM en VNT op 2 maart 2009 de Stichting Loopbaanfonds Theater (hierna: LBFT ) opgericht. Bestuurssamenstelling Het bestuur van het LBFT bestaat uit vijf leden en is paritair samengesteld. De voorzitter is onafhankelijk. Sociale partners benoemen elk 2 leden. De eerste onafhankelijk voorzitter is bij oprichting benoemd. Het bestuur was in 2010 als volgt samengesteld: Miep van Diggelen (onafhankelijk voorzitter) Noud van de Rhee (penningmeester; benoemd door FNV KIEM) Mirjam Bach (secretaris; benoemd door VNT) Vincent Croiset (lid; benoemd door FNV KIEM) Cobie de Vos (lid; benoemd door VNT). De samenstelling van het bestuur is tot op heden niet gewijzigd. Het bestuur is in 2010 en ook in 2011 ondersteund door een (extern) secretariaat. Tot 15 april 2011 is het secretariaat uitgevoerd door de VNT c.q. haar rechtsopvolger de NAPK. Met ingang van 15 april 2011 wordt het secretariaat in opdracht van het LBFT gevoerd door Sylvia de Vlaming. Het LBFT heeft daarnaast een overeenkomst met NAPK inzake het gebruik van kantoorfaciliteiten. Besluitvorming Ieder bestuurslid heeft één stem. Het bestuur is slechts bevoegd tot het nemen van beslissingen in de vergadering waarin tenminste 3/5 van het totaal aantal bestuursleden aanwezig c.q. vertegenwoordigd is. Tenzij anders bepaald in de statuten van het LBFT, worden alle besluiten in een bestuursvergadering genomen bij meerderheid van stemmen. Doelstellingen Het LBFT heeft tot doel het geheel of gedeeltelijk financieren van de kosten verbonden aan: a. het volgen van loopbaanontwikkelingstrajecten, die kunnen bijdragen aan het verwerven en versterken van de vakbekwaamheid en/of persoonlijke ontwikkeling en/of 1

2 professionaliteit en/of employability in de theatersector, door (voormalig) werknemers vallende onder de werkingssfeer van de CAO LBFT; b. het bevorderen van deelname aan loopbaanontwikkelingstrajecten, die kunnen bijdragen aan het verwerven en versterken van de vakbekwaamheid en/of persoonlijke ontwikkeling en/of professionaliteit en/of employability in de theatersector, door werkgevers vallende onder de werkingssfeer van de CAO LBFT of (een) bij die CAO betrokken Sociale partner(s), ten behoeve van (voormalig) werknemers vallende onder de werkingssfeer van de CAO LBFT; c. het (laten) opzetten en uitvoeren van loopbaanontwikkelingstrajecten, die gericht zijn op het bijblijven en verbreden, dan wel verdiepen van kennis en/of vaardigheden van één of meerdere (voormalig) werknemers, die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van zijn/hun huidige functie en/of toekomstige functie in de theatersector, door werkgevers vallende onder de werkingssfeer van de CAO LBFT of (een) bij die CAO betrokken Sociale partner(s); d. een scholingsplan van een werkgever vallende onder de werkingssfeer van de CAO betrekking hebbende op tenminste 75% van zijn werknemers, die kunnen worden aangemerkt als een rechthebbende, op voorwaarde dat het scholingsplan aansluit bij de in het (actuele) ondernemingsplan van de werkgever geformuleerde doelstellingen en zich richt op ontbrekende competenties om dat ondernemingsplan succesvol uit te kunnen voeren; e. het (laten) opzetten en uitvoeren van informatie- en loopbaanontwikkelingstrajecten, die gericht zijn op het bijblijven en verbreden, dan wel verdiepen van kennis en/of vaardigheden met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden door (een) bij de CAO LBFT betrokken Sociale partner(s), ter bevordering van een juiste toepassing van de arbeidsvoorwaarden door werkgevers en (voormalig) werknemers, vallende onder de werkingssfeer van de CAO LBFT; f. het (laten) doen van onderzoek en opzetten en uitvoeren van loopbaanontwikkelingstrajecten in het kader van levensfase bewust personeelsbeleid, door werkgevers vallende onder de werkingssfeer van de CAO LBFT of (een) bij die CAO betrokken Sociale partner(s), ten behoeve van werkgevers én (voormalig) werknemers vallende onder de werkingssfeer van de CAO LBFT. Inkomsten Het LBFT heft maandelijks premies bij werkgevers. Voor 2010 en 2011 is de premie vastgesteld op 0,75% van het pensioenscheppend maandinkomen van de werknemer. De totale premie-opbrengst strekte in 2010 tot financiering van organisatiekosten én de kosten van door het bestuur gehonoreerde subsidie-aanvragen ingediend door: a. werknemers, die in de periode van 36 maanden direct voorafgaande aan de datum van indiening van de subsidieaanvraag gedurende tenminste 21 maanden, waarvan tenminste 4 in de laatste 12 maanden, in dienst zijn geweest van één of meerdere werkgever(s), lid van de VNT c.q. haar rechtsopvolger NAPK, sector theater; b. werknemers, die niet aan de hiervoor genoemde criteria voldoen, maar wel minimaal 4 van de laatste 12 maanden direct voorafgaande aan de datum van indiening van de subsidieaanvraag, in dienst zijn geweest van één of meerdere werkgever(s), lid van de VNT c.q. haar rechtsopvolger NAPK, sector theater; c. werkgevers, die een aanvraag hebben ingediend inzake een door de betreffende werkgever en werknemer voor akkoord ondertekend Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP). d. werkgevers, die aanvragen inzake collectieve trajecten of een scholingsplan willen indienen, dan wel projecten inzake levensfasebewust personeelsbeleid. Vanaf januari 2011 kunnen ook Sociale partners subsidie aanvragen bij het LBFT. Dat is tot op heden eenmaal gebeurd door NAPK inzake de kosten van een inventarisatie van opleidingsbehoeften in de podiumkunstensector t.b.v. een (verlengings-)aanvraag bij het 2

3 Europees Sociaal Fonds. Het LBFT heeft het verzoek om een financiële bijdrage gehonoreerd. In 2010 en de eerste helft van 2011 waren de premie-inkomsten meer dan voldoende om de (toegekende) subsidie-aanvragen en organisatiekosten te kunnen voldoen. Omdat het bestuur in de toekomst een toename van het aantal aanvragen verwacht, hecht zij eraan dat de premie-inkomsten in 2012 minimaal gelijk blijven. Aanvankelijk is de premie met terugwerkende kracht tot 1 januari 2009 geïnd bij werkgevers. Teneinde over voldoende liquide middelen te beschikken om (voorschotten voor) toegezegde en ook toegekende subsidie-aanvragen m.i.v. 29 juni 2009 aan de aanvragers te kunnen voldoen, is bij het Sociaal Fonds Theater (hierna: SFT ) een bedrag ad geleend tegen een rentetarief van 5,5%. Deze lening is in 2010 afgelost. Het LBFT belegt haar vermogen niet. Het grootste gedeelte van het vermogen van het LBFT staat op een spaarrekening bij Triodosbank met een gemiddelde spaarrente van 0,8% in Deze spaarrente bedraagt momenteel 0,9%. Uitgaven De uitgaven van het LBFT bestonden in 2010 uit: 1. kosten verband houdende met subsidietoezeggingen en -toekenningen; 2. organisatiekosten (zoals notariële kosten, kosten secretariaat, kosten communicatieadvies, kosten informatiebrochures, administratie- en accountantskosten, kosten premie-inning, bankkosten, rente lening SFT). In 2010 is 18,57% van de premie-inkomsten besteed aan organisatiekosten. Dit percentage is hoger dan het bij oprichting gestelde maximum van 15%. Dit komt door een extra uitgave voor promotie: brochures e.d. Een begroting voor 2011 is als Bijlage I bij dit verslag gevoegd. Voor 2011 is er een budget ad gereserveerd voor promotiekosten en een bedrag ad voor een project ter stimulering van collectieve opleidingsplannen. Activiteiten in 2010 In 2010 hebben er 9 bestuursvergaderingen plaatsgevonden en twee vergaderingen met sociale partners. De activiteiten bestonden onder meer uit: - overleg met sociale partners; - het in overleg met en op basis van door sociale partners aangereikte randvoorwaarden wijzigen van het subsidiereglement; - het informeren (via sociale partners, infomatiebrochures en de website van potentiële rechthebbenden; - het voeren van uitvoerige inhoudelijke discussies over de nadere invulling van de subsidievoorwaarden, mede op basis van de beoordeling van ingediende subsidieaanvragen; - het opstellen van begrotingen voor 2010 en 2011; - het (laten) opstellen van een communicatieplan; - het deels uitvoeren van dit communicatieplan, o.m. door het opstellen en verspreiden van informatiebrochures voor de doelgroepen werknemers en werkgevers; - voorbereidend werk voor de per mei 2011 gelanceerde vernieuwde website - het monitoren, evalueren en bijstellen van diverse opdrachtovereenkomsten met VNT respectievelijk NAPK, Van Tunen & Partners, Dubois & co, Sociale Regelingen B.V., Caroline Riemslag en KochxBos. 3

4 In december 2009 is besloten om een communicatieadviseur een communicatieplan te laten schrijven. Dat plan is in april 2010 opgeleverd en in juni 2010 besproken met sociale partners. Dit plan is deels uitgevoerd in Het bestuur heeft veel tijd en energie gestoken in het maken en verspreiden van informatiebrochures voor de diverse doelgroepen. Door (langdurige) ziekte van de medewerker van de NAPK, die in opdracht van het LBFT het secretariaat voerde van het LBFT, is sinds oktober 2010 de dienstverlening aan de doelgroepen van het fonds niet zo goed en snel geweest als het LBFT wenst. Bestuursleden zijn zelf zeer actief geweest om de secretariaatsmedewerker zo goed mogelijk te vervangen. Ook de door de NAPK aangestelde vervanger is direct na haar eerste bestuursvergadering wegens langerdurende ziekte uitgevallen. In overleg met de NAPK is besloten de opdrachtovereenkomst tussen LBFT en de NAPK tussentijds te beeindigen per 15 april Per diezelfde datum is voor het verrichten van secretariaatswerkzaamheden een overeenkomst van opdracht gesloten met Sylvia de Vlaming. Het LBFT hoopt hierdoor -na een korte inwerkperiode - de dienstverlening aanzienlijk te kunnen verbeteren. Subsidiereglement Het subsidiereglement is een nadere uitwerking van de doelstellingen van het LBFT, zoals neergelegd in de CAO LBFT en de statuten van het fonds. Het subsidiereglement is door het bestuur na instemming daarmee van Sociale partners vastgesteld op 18 mei Het subsidiereglement is op basis van voortschrijdend inzicht, wederom na overleg met Sociale partners, gewijzigd op 10 december 2009, 24 juni 2010, 14 december 2010 en 7 februari De inhoudelijke wijzigingen hadden betrekking op: - meerjarige opleidingen; - scholingsplannen; - collectieve loopbaanontwikkelingstrajecten of projecten. Meerjarige loopbaanontwikkelingstrajecten Anders dan bij aanvang van de regeling kunnen nu ook voor meerjarige loopbaanontwikkelingstrajecten subsidieaanvragen worden ingediend. Denk bijvoorbeeld aan een HBO of WO-studie. Meerjarige trajecten zijn uitgezonderd van de in artikel 7 lid 2 van het Reglement opgenomen regel dat per traject slechts één aanvraag voor subsidie in aanmerking komt. De aanvrager heeft de keuze om per (school)jaar of voor het gehele meerjarige traject ineens één subsidieaanvraag in te dienen. Wordt subsidie aangevraagd per (school)jaar dan geldt de datum van indiening van de eerste aanvraag als bepalend voor de vraag of de aanvrager rechthebbende is in de zin van artikel 3 van het Reglement. Scholingsplannen Met ingang van 2011 is de subsidie voor een scholingsplan verhoogd van 50% naar 75% van de totale kosten daarvan. Uiteraard moet het scholingsplan wel aan de voorwaarden voldoen, zoals die zijn opgenomen in artikel 4 lid 1 sub d en artikel 6 lid 4 van het Reglement. Zo moet het scholingsplan betrekking hebbende op tenminste 75% van de werknemers. Het gaat alleen om die werknemers die bij de aanvragende werkgever op datum van indiening van de subsidieaanvraag voor onbepaalde tijd of voor tenminste één jaar in dienst zijn. Ook dient het scholingsplan aan te sluiten bij de in het (actuele) ondernemingsplan van de werkgever geformuleerde doelstellingen en zich te richten op ontbrekende competenties om dat ondernemingsplan succesvol uit te kunnen voeren. Daarnaast kan een werkgever eenmalig voor de begeleiding bij het ontwikkelen en het op schrift stellen van een scholingsplan subsidie krijgen. De bijdrage van het LBFT bedraagt maximaal 50% van de totale kosten van begeleiding en advies, met een maximum van De daaraan verbonden voorwaarden zijn: - de adviseur wordt aangewezen door het bestuur van het LBFT, dan wel het bestuur heeft 4

5 voorafgaande aan de start van de werkzaamheden zich schriftelijk akkoord verklaard met de (overeenkomst van opdracht met de) door de aanvrager verkozen adviseur; - het advies en / of de begeleiding van de adviseur leidt binnen een periode van zes maanden na afronding van diens werkzaamheden tot indiening van een Aanvraag. Collectieve loopbaanontwikkelingstrajecten of projecten Aanvragen betreffende collectieve loopbaanontwikkelingstrajecten of projecten in het kader van ontwikkeling en implementatie van levensfase bewust personeelsbeleid en / of beleid inzake functioneren, beoordelen en ontwikkelen worden voor maximaal 50% van de totale kosten vergoed. Uitsluitend in bijzondere omstandigheden (bijv. in geval van een pilot waarvan de resultaten ten goede komen aan het LBFT én de gehele theatersector) kan daarvan ten gunste van de aanvragende werkgever worden afgeweken tot maximaal 75% van de totale kosten. Subsidie-aanvragen In totaal zijn in subsidieaanvragen ingediend. Van de in 2010 beoordeelde aanvragen zijn er 26 ingediend door individuele werknemers en 19 door werkgevers (7 verschillende werkgevers, die ieder 1 tot 8 aanvragen hebben ingediend). Totaal zijn er daarvan in toegezegd door het bestuur. De overige subsidieaanvragen zijn afgewezen op grond van het feit dat de aanvrager niet voldeed aan de criteria voor een rechthebbende (onvoldoende binding met de sector) of omdat het loopbaanontwikkelingstraject niet voor subsidie in aanmerking kwam op grond van artikel 4 van het reglement (omdat er sprake was van een wettelijke verplichting, reguliere bedrijfsvoering of basisvaardigheden) of omdat de aanvraag onvoldoende concreet / gemotiveerd was, danwel door de aanvrager werd ingetrokken (scholingsplan c.q. collectieve aanvraag). Drie van de 45 aanvragen hadden betrekking op een meerjarige opleiding. De aanvragen zijn ingediend door en ten behoeve van artistiek personeel, technici, productieleiders, stafmedewerkers, ondersteunend personeel en werknemers van de NAPK. Werkgevers en werknemers hebben in 2010 samen een bedrag ad ,- aangevraagd. Het bestuur heeft naar aanleiding daarvan in ,- aan subsidie toegezegd. In 2010 is totaal een bedrag ad 8.615,- aan voorschotten betaald aan de aanvragers. Van het totaal toegezegde bedrag ad ,- is inmiddels, op basis van een inhoudelijke evaluatie en financiële verantwoording, een bedrag ad 8.672,- definitief toegekend. De verplichting van het LBFT per 31 december 2010 bedraagt ,- De loopbaantrajecten waaraan het bestuur subsidie heeft verleend betroffen: 1. Hooglerarenreeks Verandermanagement; 2. Diverse coachingstrajecten; 3. Masterclass Frans Strijards; 4. Masterclass Figurentheater; 5. Cursus Finances for non financials; 6. Workshop Bewegend Licht; 7. Zanglessen; 8. Master Kunsteducatie; 9. Cursus Middle Management; 10. Talencursus Engels (spreekvaardigheid); 11. Pedagogische Academie Basis Onderwijs; 5

6 12. Master Cultural Economics; 13. WO Studie Filosofie; 14. Basisopleiding Regie; 15. Masterclass Creatieve Industrie; 16. Training Succesvol onderhandelen; 17. Workshop Commedia dell arte; 18. Opleiding Zendertechnieken; 19. Talencursus Nederlands; 20. Cursus Autocad; 21. Cursus Marketing 2.0; 22. Talencursus Duits; 23. Opleiding communicatieadviesvaardigheden; 24. Cursus Boekhouden; 25. WO Studie Politicologie; 26. Training Leidinggeven aan technici. Het totaal aantal (subsidiabele) aanvragen lag in 2010 en ligt ook nu nog ver beneden de verwachting van het bestuur. Het LBFT betreurt dat. Bezuinigingen De culturele sector bevindt zich in zwaar weer. De (aangekondigde) bezuinigingen, zowel op rijks- als lokaal niveau, zijn overal voelbaar. En de urgentie om in actie te komen en te veranderen is hoog. Ook het bestuur van het Loopbaanfonds Theater (LBFT) ervaart de effecten van dit beleid. Het LBFT heeft het gevoel dat de onzekere toekomst en (mogelijk) lagere budgetten c.q. inkomsten effect hebben op het aantal aanvragen dat bij het LBFT wordt ingediend. Dat baart het LBFT zorgen. De naar aanleiding van de communicatie over het LBFT in het najaar van 2010 toenemende stroom aanvragen, neemt de laatste tijd weer af. Door grotere theatergezelschappen aangekondigde subsidieaanvragen voor instellingsbrede scholingsplannen komen niet van de grond of worden ingetrokken. Dit ondanks de verhoging van de subsidie per 1 januari 2011 en de mogelijkheid om een bijdrage te krijgen in de advieskosten. Het LBFT vermoedt dat dat enerzijds heeft te maken met de subsidiekortingen in relatie tot de verschuldigde eigen bijdrage. En anderzijds samenhangt met het feit dat de aandacht van directies en P&O-ers zich nu vooral richt op de werving van extra middelen en/of het afvloeiien van medewerkers. Het LBFT kan zich voorstellen dat werkgevers en hun (voormalig) werknemers momenteel andere prioriteiten hebben en mede daarom geen tijd en geld investeren in loopbaanontwikkeling. Het LBFT benadrukt dat juist nu én in de toekomst die daarop volgt brede inzetbaarheid en de ontwikkeling van medewerkers van belang is. Een tijd van afnemende budgetten en inkomens bovendien, waarin een substantiële bijdrage van het LBFT meer dan welkom lijkt. Het LBFT is momenteel aan het polsen bij werkgevers en werknemers wat hen bezighoudt, of er scholingsbehoeften zijn en zo ja welke en hoe het LBFT daarbij kan ondersteunen. Mede op basis van die input gaat het LBFT met sociale partners na de zomer in overleg hoe op het gebied van loopbaanontwikkeling optimaal tegemoet kan worden gekomen aan de behoeften van de theatersector. Het LBFT denkt graag mee over welke rol zij daarin kan spelen. Pilot ontwikkeling scholingsplannen 6

7 Het LBFT had het voornemen om in het voorjaar van 2011 te starten met het actief stimuleren van ondernemingsbrede scholingsplannen. Onder meer door door middel van een pilotproject de totstandkoming van een aantal scholingsplannen intensief te ondersteunen. De kennis en modellen die daardoor worden ontwikkeld, worden vervolgens via het LBFT weer ter beschikking gesteld aan de sector. Bedoeling is dat voor de begeleiding en het advies aan de betreffende gezelschappen slechts een zeer geringe financiële bijdrage wordt gevraagd, naast commitment, kennisdeling en een eigen bijdrage van 25% in de kosten van het scholingsplan. Inmiddels heeft het LBFT in overleg met sociale partners besloten om, gelet op de ontwikkelingen in de culturele sector, eerst de diverse nota s en besluitvorming af te wachten. Dat betekent dat eerdergenoemde pilot waarschijnlijk start in het (late) najaar van Sociale partners denken met ons mee over opzet, planning, potentiële deelnemers en communicatie. Algemeen verbindend verklaring CAO LBFT Sociale partners zijn destijds overeengekomen dat zij in de loop van 2009 een verzoek tot algemeen verbindend verklaring (hierna: AVV ) zouden indienen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (hierna: SZW ). Kort samengevat wordt door een AVV de werkingssfeer van de CAO LBFT uitgebreid tot alle werkgevers die uitsluitend of in hoofdzaak toneel produceren en/of uitvoeren en daartoe een of meerdere werknemer(s) in dienst hebben op basis van een arbeidsovereenkomst. Sociale partners hebben, anders dan oorspronkelijk de bedoeling was, besloten om nog geen verzoek tot algemeen verbindend verklaring (AVV) van de CAO LBFT in te dienen. De verwachting is dat een eventuele AVV op zijn vroegst per 1 januari 2012 ingaat. Het bestuur heeft aan Sociale partners aangegeven dat zij een aantal maanden nodig heeft om er voor zorg te dragen dat vanaf datum AVV de grotere kring van rechthebbenden efficiënt en naar behoren kan worden bediend. Uitkomsten evaluatie met Sociale partners Zoals afgesproken bij oprichting van het LBFT evalueert het bestuur jaarlijks met Sociale partners het functioneren van het fonds en de (effecten van de) subsidieregeling. Deze evaluaties hebben plaatsgevonden op 17 juni en 15 november 2010 en op 12 mei Bestuur en Sociale partners hebben geconcludeerd dat het aantal aanvragen voor subsidie nog (te) gering is en streven beiden naar een aanmerkelijke toename. Op basis van de evaluaties is onder meer besloten om het Subsidiereglement aan te passen m.b.t. meerjarige trajecten, scholingsplannen en collectieve loopbaanontwikkelingstrajecten of projecten. Sociale partners hebben aangegeven dat zij geen rol weggelegd zien voor het LBFT in het kader van de komende maanden over een te komen sociale plannen. Wel zal er tijdens en na de reorganisaties behoefte zijn aan (extra) loopbaanontwikkelingstrajecten om werknemers goed te laten functioneren in een nieuwe functie, i.h.k.v. veranderingstrajecten etc. Werknemers moeten met de nodige bagage de onzekere toekomst, waarin veel van hun flexibiliteit en cultureel ondernemerschap wordt gevraagd, tegemoet kunnen treden. Bestuur en Sociale partners zullen in 2011 elkaar frequent informeren en met elkaar overleg voeren, teneinde een nog grotere bijdrage te (kunnen) leveren aan het bereiken van de doelstellingen van het LBFT. Een volgende evaluatie zal plaatsvinden medio december

8 Daaraan voorafgaande zal het LBFT-bestuur een aantal beleidsvoorstellen doen m.b.t. de toekomst van het LBFT. Het Bestuur zal Sociale partners tevens adviseren met betrekking tot de gewenste hoogte van de premie in 2012 en verder. Tot slot Er is in 2010 veel werk verzet om het LBFT tot een succes te maken. Er is veel tijd besteed aan het aansturen van opdrachtnemers, het inspringen op het secretariaat, het ondersteunen bij de totstandkoming van een scholingsplan bij TA en communicatie richting de doelgroepen Ook het verder uitwerken, verfijnen en wijzigen van de subsidiecriteria heeft de nodige inzet en tijd gevergd. Zoveel als mogelijk zijn de werkzaamheden door de bestuursleden zelf verricht. In 2010 hebben alle bestuursleden afgezien van een vacatievergoeding. Per januari 2011 is na overleg met Sociale partners - besloten om wel een vacatievergoeding ad 200 per bijgewoonde vergadering, alsmede reiskosten aan bestuursleden te gaan voldoen. Het bestuur constateert dat het aantal aanvragen voor subsidie gering is gelet op het beschikbare budget. Mede daarom vindt het bestuur het van belang om de communicatie met Sociale partners en met werkgevers en werknemers in de sector theater te verbeteren en intensiveren. Het bestuur zet zich in de tweede helft van 2011 in om in nauwe samenwerking met Sociale partners de zichtbaarheid van het LBFT verder te vergroten. Het doel is om 2012 te kunnen afsluiten met een aanmerkelijke toename van het aantal (toegekende) subsidie-aanvragen en scholingsplannen en collectieve aanvragen. Het LBFT werkt in 2011 aan een verdere professionalisering van de dienstverlening van en aan het LBFT. Het bestuur van het LBFT staat in dat kader zeer open voor wensen, verbeterpunten en suggesties van belanghebbenden bij het fonds. Het bestuur gaat in 2011 verder met het voeren van gesprekken met andere Scholingsfondsen in het kader van kennisuitwisseling en eventuele samenwerking, waar die meerwaarde kan opleveren. Het bestuur ziet de komende periode met vertrouwen tegemoet. Het bestuur spreekt de hoop uit dat alle werknemers in de sector theater in 2011 en daarna - ondanks de tegenwind vitaal en gemotiveerd hun werk kunnen doen en zichzelf en daarmee hun organisatie verder kunnen ontwikkelen! Amsterdam, 9 juni 2010 Namens het bestuur van het LBFT, Miep van Diggelen (voorzitter) Mirjam Bach (secretaris) 8

CAO Loopbaanfonds Theater Looptijd van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2013 www.caotheater.com

CAO Loopbaanfonds Theater Looptijd van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2013 www.caotheater.com CAO Loopbaanfonds Theater Looptijd van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2013 www.caotheater.com De algemeen verbindend verklaring van deze CAO, zal na eventuele aanpassing van de CAO, statuten en

Nadere informatie

LOOPBAANREGELING THEATER & DANS REGLEMENT INZAKE SUBSIDIECRITERIA. 1 januari 2015-31 december 2019

LOOPBAANREGELING THEATER & DANS REGLEMENT INZAKE SUBSIDIECRITERIA. 1 januari 2015-31 december 2019 LOOPBAANREGELING THEATER & DANS REGLEMENT INZAKE SUBSIDIECRITERIA 1 januari 2015-31 december 2019 Piet Heinkade 5 1019 BR Amsterdam post@sfpk.nl 06 12 98 33 01 www.sfpk.nl p 1 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities...

Nadere informatie

LOOPBAANREGELING THEATER & DANS TIJDELIJK REGLEMENT INZAKE SUBSIDIECRITERIA

LOOPBAANREGELING THEATER & DANS TIJDELIJK REGLEMENT INZAKE SUBSIDIECRITERIA LOOPBAANREGELING THEATER & DANS TIJDELIJK REGLEMENT INZAKE SUBSIDIECRITERIA Ten behoeve van de deelname van opdrachtnemers/zelfstandigen zonder personeel aan het Sectorplan Cultuur 1 januari 2015-31 december

Nadere informatie

Stichting Sociaal Fonds PodiumKunsten JAARREKENING 2014

Stichting Sociaal Fonds PodiumKunsten JAARREKENING 2014 Stichting Sociaal Fonds PodiumKunsten JAARREKENING 2014 Amsterdam, 7 oktober 2015 BESTUURSVERSLAG Algemeen Met de voorliggende jaarrekening over het verslagjaar 2014 presenteert het bestuur de eerste jaarrekening

Nadere informatie

CAO Stichting Sociaal Fonds Theater 2007

CAO Stichting Sociaal Fonds Theater 2007 CAO Stichting Sociaal Fonds Theater 2007 Looptijd 1 januari 2007 tot en met 31 december 2007 CAO Stichting Sociaal Fonds Theater Looptijd 1 januari 2007 tot en met 31 december 2007 FNV Kunsten Informatie

Nadere informatie

BESLUIT. Zaaknummer 1587/30 ATG vs St. OOMT Betreft zaak: ATG vs. SOOMT. I. Inleiding

BESLUIT. Zaaknummer 1587/30 ATG vs St. OOMT Betreft zaak: ATG vs. SOOMT. I. Inleiding BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit tot afwijzing van een aanvraag tot het nemen van een besluit op grond van artikel 56, eerste lid, van de Mededingingswet.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van het Mondriaan Fonds

Huishoudelijk reglement van het Mondriaan Fonds Huishoudelijk reglement van het Mondriaan Fonds Ter uitwerking van de statuten d.d. 30 december 2011 van de Stichting Mondriaan Fonds, stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed (hierna

Nadere informatie

SCHOLINGSBELEID PANTA RHEI

SCHOLINGSBELEID PANTA RHEI SCHOLINGSBELEID PANTA RHEI 1 Inleiding De Stichting PANTA RHEI is in april 2006 van start gegaan na een fusie van De Jakobsladder, het Openbaar Onderwijs Leidschendam-Voorburg en de Stichting Katholiek

Nadere informatie

REGLEMENT BEOORDELING AANVRAGEN TOT EEN BIJDRAGE UIT HET NATIONAAL RAMPENFONDS

REGLEMENT BEOORDELING AANVRAGEN TOT EEN BIJDRAGE UIT HET NATIONAAL RAMPENFONDS REGLEMENT BEOORDELING AANVRAGEN TOT EEN BIJDRAGE UIT HET NATIONAAL RAMPENFONDS van de stichting NATIONAAL RAMPENFONDS gevestigd te 's-gravenhage zoals vastgesteld in de vergadering van het Bestuur d.d.

Nadere informatie

word regisseur van je eigen carrière Verrijk jezelf met het Loopbaanfonds Theater

word regisseur van je eigen carrière Verrijk jezelf met het Loopbaanfonds Theater word regisseur van je eigen carrière Verrijk jezelf met het Loopbaanfonds Theater ? Werk je al enige tijd als artistiek medewerker, Werkt kantoormedewerker of technicus in het theater? En wil je een studie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Sectorplan FCB

Algemene Voorwaarden Sectorplan FCB Algemene Voorwaarden Sectorplan FCB I II III IV V VI Algemeen Te vergoeden kosten en hoogte van de vergoeding Indiening van de aanvraag Behandeling van de aanvraag Afhandeling van de vergoeding Slotbepalingen

Nadere informatie

Subsidieregeling deskundigheidsbevordering vrijwilligers

Subsidieregeling deskundigheidsbevordering vrijwilligers Subsidieregeling deskundigheidsbevordering vrijwilligers (geconsolideerde versie, geldend vanaf 1-10-1998 tot 1-1-2006) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële naam regeling

Nadere informatie

CAO SOCIAAL FONDS TANKSTATIONS

CAO SOCIAAL FONDS TANKSTATIONS CAO SOCIAAL FONDS TANKSTATIONS 1 JANUARI 2004 tot en met 31 DECEMBER 2008 INHOUDSOPGAVE Preambule 2 Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Duur, verlenging & beëindiging van deze CAO 3 Artikel 3 Wijziging(en)

Nadere informatie

STATUTEN. Stichting Fonds Kollektieve Belangen voor de Technische Groothandel

STATUTEN. Stichting Fonds Kollektieve Belangen voor de Technische Groothandel STATUTEN Stichting Fonds Kollektieve Belangen voor de Technische Groothandel 2 ARTIKEL 1 Naam en Zetel 1. De Stichting draagt de naam Stichting Fonds Kollektieve Belangen voor de Technische Groothandel,

Nadere informatie

Vaststellen Subsidieregeling aanpak Jeugdwerkloosheid (3B, 2016, 160)

Vaststellen Subsidieregeling aanpak Jeugdwerkloosheid (3B, 2016, 160) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 101228 25 juli 2016 Vaststellen Subsidieregeling aanpak Jeugdwerkloosheid (3B, 2016, 160) Afdeling 3B Nummer 160 Publicatiedatum 20 juli 2016

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING OPLEIDINGS- EN ARBEIDSMARKTFONDS VOOR DE SCHEEPSBENODIGDHEDEN- HANDELAREN, ZEILMAKERS EN SCHEEPSTUIGERS O & A SZS

JAARREKENING 2015 STICHTING OPLEIDINGS- EN ARBEIDSMARKTFONDS VOOR DE SCHEEPSBENODIGDHEDEN- HANDELAREN, ZEILMAKERS EN SCHEEPSTUIGERS O & A SZS JAARREKENING 2015 STICHTING OPLEIDINGS- EN ARBEIDSMARKTFONDS VOOR DE SCHEEPSBENODIGDHEDEN- HANDELAREN, ZEILMAKERS EN SCHEEPSTUIGERS INHOUD Pagina BESTUURSVERSLAG 1 JAARREKENING 2015 Balans per 31 december

Nadere informatie

Subsidieregels Cultuurfonds

Subsidieregels Cultuurfonds Subsidieregels Cultuurfonds Op deze subsidieregels is de algemene subsidieverordening Borger-Odoorn van toepassing. Deze subsidieregels horen als bijlage bij de Beleidsregels Cultuur en Welzijn 2004-2008

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING AANVULLINGSFONDS MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN. november 2004

STATUTEN STICHTING AANVULLINGSFONDS MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN. november 2004 STATUTEN STICHTING AANVULLINGSFONDS MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN november 2004 ARTIKEL 1 Naam en zetel 1. De Stichting draagt de naam: Stichting Aanvullingsfonds Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven,

Nadere informatie

STICHTING 631/634 TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2016

STICHTING 631/634 TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2016 STICHTING 631/634 TE ALPHEN AAN DEN RIJN Rapport inzake jaarstukken 2016 Inhoudsopgave Pagina 1 Bestuursverslag over 2016 3 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Exploitatierekening 2016 6 3 Grondslagen voor

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 STICHTING SOCIAAL FONDS PARKET (SFP)

JAARREKENING 2013 STICHTING SOCIAAL FONDS PARKET (SFP) JAARREKENING 2013 INHOUD Pagina BESTUURSVERSLAG 1 JAARREKENING 2013 Balans per 31 december 2013 4 Rekening van baten en lasten over 2013 5 Toelichting op de balans per 31 december 2013 6 Toelichting op

Nadere informatie

Modelovereenkomst tot studiekostenregeling zij-instroomtraject Sectorplan

Modelovereenkomst tot studiekostenregeling zij-instroomtraject Sectorplan Modelovereenkomst tot studiekostenregeling zij-instroomtraject Sectorplan 2016-2017 De ondergetekenden: [BEDRIJFSNAAM], statutair gevestigd te (POSTCODE) [ADRES EN PLAATS], te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Regeling opleiding en ontwikkeling

Regeling opleiding en ontwikkeling Regeling opleiding en ontwikkeling Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel; overwegende dat het gewenst is ter uitvoering van artikel 15:1:26 en hoofdstuk 17 de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Pre-ambule In de cao provincies 2012-2015 zijn uit oogpunt van goed werkgeverschap afspraken gemaakt over een sectorale regeling Van Werk Naar

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011. Inhoudsopgave:

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011. Inhoudsopgave: HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011 Inhoudsopgave: 1. Leden en hun Verplichtingen 2. Beëindiging lidmaatschap 3. Algemene Leden Vergadering 4. Bestuur 5. Commissies 6. Handboek voor de Counsellor

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Aan partijen betrokken bij de Stichting. Datum 23 april 2013 Betreft Jaarverslag 2012

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Aan partijen betrokken bij de Stichting. Datum 23 april 2013 Betreft Jaarverslag 2012 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Aan partijen betrokken bij de Stichting Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetge ving Afdeling Collectieve

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING,

DE VLAAMSE REGERING, Opschrift Datum Gewijzigd bij Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van subsidies aan jeugdhuizen voor de uitvoering van een bovenlokaal project 5 juli 2013 Besluit van de Vlaamse Regering

Nadere informatie

HOOFDSTUK I.- Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

HOOFDSTUK I.- Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: Koninklijk besluit van 30 januari 2003 tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regels voor de toekenning van de toelage tot ondersteuning van acties die betrekking hebben op de bevordering

Nadere informatie

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015 Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015 Artikel 1 Toepassing Dit reglement is van toepassing op aanmeldingen die na 1 april 2015 zijn ontvangen

Nadere informatie

Voorstellen cao Houthandel. Uitwerking Sociaal Akkoord

Voorstellen cao Houthandel. Uitwerking Sociaal Akkoord Voorstellen cao Houthandel Uitwerking Sociaal Akkoord In 2013 hebben werkgevers en werknemers op centraal niveau afspraken gemaakt in het Sociaal Akkoord. De koepelorganisatie waarvan de VVNH lid is (NVG/VNO),

Nadere informatie

Het bestuur is bevoegd derden toe te laten in de bestuursvergadering.

Het bestuur is bevoegd derden toe te laten in de bestuursvergadering. Artikel 1 Doel van de vereniging Het doel van de vereniging is verwoord in artikel 2 van de statuten. Artikel 2 Introductie Het bestuur is bevoegd derden toe te laten in de bestuursvergadering. Artikel

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Eindhoven, 11 oktober 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Status en inhoud van de regels 3 Artikel 3. Samenstelling 3 Artikel 4. Integriteit 4 Artikel

Nadere informatie

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage 4.4. Het Sociaalplan De betrokken partijen. De ondergetekenden: 1. - Stichting Welzijn Meppel - Stichting Welzijn Westerveld 2. enerzijds en 3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Gewijzigde voorstellenbrief betreffende de onderhandelingen voor de Grafimedia-cao

Gewijzigde voorstellenbrief betreffende de onderhandelingen voor de Grafimedia-cao 12-12-2014 Gewijzigde voorstellenbrief betreffende de onderhandelingen voor de Grafimedia-cao Met deze (opnieuw) gewijzigde voorstellenbrief brengen wij het volgende onder uw aandacht: Hernieuwd inzicht

Nadere informatie

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Amersfoort 2013 (ASV), besluit vast te stellen de volgende regeling:

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Amersfoort 2013 (ASV), besluit vast te stellen de volgende regeling: SUBSIDIEREGELING INCIDENTELE SUBSIDIES AMATEURKUNST 2013 Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort; overwegende dat het gewenst is de Subsidieregeling incidentele subsidies amateurkunst zoals

Nadere informatie

INHOUDELIJK EN FINANCIEEL VERSLAG VAN DE STICHTING VERZEKERINGEN EN ARRANGEMENTEN VOOR DE CREATIEVE INDUSTRIE.

INHOUDELIJK EN FINANCIEEL VERSLAG VAN DE STICHTING VERZEKERINGEN EN ARRANGEMENTEN VOOR DE CREATIEVE INDUSTRIE. INHOUDELIJK EN FINANCIEEL VERSLAG VAN DE STICHTING VERZEKERINGEN EN ARRANGEMENTEN VOOR DE CREATIEVE INDUSTRIE. VERSLAG VAN HET BESTUUR De sluit met dit verslag de periode van juni 2011 tot 31 december

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Tuincentrumbranche Sociaal Fonds 2000/2004 Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI Nr. 9363 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 26-04-2000, nr. 81 ALGEMEEN

Nadere informatie

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst, wordt onder bedienden verstaan: de mannelijke en vrouwelijke bedienden.

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst, wordt onder bedienden verstaan: de mannelijke en vrouwelijke bedienden. CAO van 5 augustus 2010 gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid tot oprichting van het fonds voor bestaanszekerheid voor het sectoraal pensioenstelsel voor de bedienden

Nadere informatie

Reglement. Stichting Naleving CAO Tentoonstellingsbedrijven (SNTB)

Reglement. Stichting Naleving CAO Tentoonstellingsbedrijven (SNTB) Reglement Stichting Naleving CAO Tentoonstellingsbedrijven (SNTB) Reglement SNTB - 2007 1 Reglement Stichting Naleving CAO Tentoonstellingsbedrijven (SNTB) ingevolge artikel 3 lid 4 van deze CAO en artikel

Nadere informatie

De Regieraad Techniek Flevoland verbindt Flevolandse personen, partijen en projecten en stimuleert initiatieven om te zorgen dat

De Regieraad Techniek Flevoland verbindt Flevolandse personen, partijen en projecten en stimuleert initiatieven om te zorgen dat De Regieraad Techniek Flevoland verbindt Flevolandse personen, partijen en projecten en stimuleert initiatieven om te zorgen dat de Flevolandse arbeidsmarkt ook in 2025 kan beschikken over voldoende en

Nadere informatie

Nadere regels en beleidsregel incidentele subsidie voor culturele activiteiten

Nadere regels en beleidsregel incidentele subsidie voor culturele activiteiten Nadere regels en beleidsregel incidentele subsidie voor culturele activiteiten Inhoud Pagina 2 Nadere regels en beleidsregel incidentele subsidie voor culturele activiteiten tot 5.000 Pagina 4 Nadere regels

Nadere informatie

Artikel 1: Naam en Zetel 1. De Stichting draagt de naam: ''Stichting Sociaal Fonds Bakkersbedrijf''.

Artikel 1: Naam en Zetel 1. De Stichting draagt de naam: ''Stichting Sociaal Fonds Bakkersbedrijf''. Statuten Sociaal Fonds Bakkersbedrijf Artikel 1: Naam en Zetel 1. De Stichting draagt de naam: ''Stichting Sociaal Fonds Bakkersbedrijf''. 2. Zij is gevestigd te Gouda. Artikel 2: Doelstellingen 1. De

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 36 TER VAN 27 NOVEMBER 1981 BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN SOCIALE VOORDELEN TEN LASTE

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 36 TER VAN 27 NOVEMBER 1981 BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN SOCIALE VOORDELEN TEN LASTE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 36 TER VAN 27 NOVEMBER 1981 BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN SOCIALE VOORDELEN TEN LASTE VAN HET SOCIAAL FONDS VOOR DE UITZENDKRACHTEN ---------------------------------------------

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Wonen 2003/2004 Sociaal Fonds Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI Nr. 9890 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 26-02-2003, nr. 40 ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Oprichting van een Fonds voor Bestaanszekerheid demografie voor de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences

Oprichting van een Fonds voor Bestaanszekerheid demografie voor de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences Oprichting van een Fonds voor Bestaanszekerheid demografie voor de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences CAO gesloten op 18 oktober 2016 in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 15 november 2016, kenmerk SBH/ ;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 15 november 2016, kenmerk SBH/ ; Nr. 1748803 - II De RAAD van de gemeente Dordrecht; Raadsgriffie Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 15 november 2016, kenmerk SBH/1739468;

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Aan partijen betrokken bij de Stichting Directie Uitvoeringstal

Nadere informatie

2. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te. noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM

2. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te. noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM MODEL Detacheringovereenkomst Dit model kunt u ook vinden op www.uwv.nl. 1. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM

Nadere informatie

Aan de slag Plan van aanpak Naar een meer Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Waterschap..

Aan de slag Plan van aanpak Naar een meer Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Waterschap.. Aan de slag Plan van aanpak Naar een meer Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Waterschap.. Datum Versie Afdeling/auteurs 1. PROJECTDEFINITIE 1.1 Vraagstuk Welke problemen doen zich voor omdat een leeftijdsbewuste

Nadere informatie

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Ex art. 1.3.7 CAO W&MD en ex art. 1.4.8 CAO Kinderopvang Sociaal plan d.d. 23 juni 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening,

Nadere informatie

Sectorplan Vlees sector

Sectorplan Vlees sector Sectorplan Vlees sector Het indienen van de aanvraag voor het Sectorplan Maart 2014 SOL brengt mensen T +31 (0)318 en middelen 648 750 beweging Horaplantsoen 18 6717 LT Ede Postbus 601 6710 BP Ede Inhoud

Nadere informatie

Subsidieregeling meerjarige ondersteuning culturele instellingen stadsdeel Zuid

Subsidieregeling meerjarige ondersteuning culturele instellingen stadsdeel Zuid Subsidieregeling meerjarige ondersteuning culturele instellingen stadsdeel Zuid TOELICHTING Stadsdeel Zuid wil zoals verwoord in de Uitvoeringsnotitie Kunst en Cultuur de relatie met de gevestigde culturele

Nadere informatie

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Timmerfabrieken

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Timmerfabrieken Jaarrekening 2014 Van: Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Timmerfabrieken Statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe s-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave Jaarverslag

Nadere informatie

Toelichting Duurzame Inzetbaarheid

Toelichting Duurzame Inzetbaarheid Toelichting Duurzame Inzetbaarheid In deze toelichting leest u meer over de aanvraagprocedure van de ESF-subsidie voor Duurzame Inzetbaarheid. Ook leest u hierin wat wij van u verwachten en wat u van het

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties

PROVINCIAAL BLAD. Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zeeland. Nr. 379 31 januari 2017 Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Besluit

Nadere informatie

Regeling Studiefaciliteiten gemeente Oldambt

Regeling Studiefaciliteiten gemeente Oldambt Regeling Studiefaciliteiten gemeente Oldambt Doel: Deze regeling heeft tot doel regels vast te stellen betreffende te verlenen studiefaciliteiten aan de medewerkers van de gemeente Oldambt. Datum en nummer

Nadere informatie

Stichting Fonds 1819 Met het oog op lokale en regionale belangen. Beleidsplan 2014-2016

Stichting Fonds 1819 Met het oog op lokale en regionale belangen. Beleidsplan 2014-2016 Stichting Fonds 1819 Met het oog op lokale en regionale belangen Beleidsplan 2014-2016 1 Lochem, december 2013 1. Fonds 1819 Fonds 1819 is ontstaan uit de voormalige zelfstandige spaarbanken in Borculo

Nadere informatie

Rapport van de Commissie Steunbehoevende Studenten Theologie in de Nederlands Gereformeerde Kerken over de jaren 2010 t/m 2012.

Rapport van de Commissie Steunbehoevende Studenten Theologie in de Nederlands Gereformeerde Kerken over de jaren 2010 t/m 2012. Pagina 1 van 5 Rapport van de Commissie Steunbehoevende Studenten Theologie in de Nederlands Gereformeerde Kerken over de jaren t/m. Pagina van 5 1 30 3 3 3 3 0 Rapport van de Commissie Steunbehoevende

Nadere informatie

Reglement Aanvullingsfonds m.b.t. aanvullingen WAO

Reglement Aanvullingsfonds m.b.t. aanvullingen WAO Reglement Aanvullingsfonds m.b.t. aanvullingen WAO HOOFDSTUK 1, ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 begripsbepalingen 1. Voor de toepassing van dit reglement gelden de begripsbepalingen als omschreven in artikel

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Metaal- en Elektrotechnische Industrie Financiering van Basisopleidingen (WEB; niveau II), voortgezette (beroeps)opleidingen, de her-, om- en bijscholing, alsmede werkgelegenheid van werknemers in de Metaal-

Nadere informatie

Regeling begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Noord-Brabant

Regeling begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Noord-Brabant CVDR Officiële uitgave van Noord-Brabant. Nr. CVDR381680_2 19 december 2016 Regeling begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Noord-Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Gelet op artikel

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT OVEREENKOMST VAN OPDRACHT De Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds Voortgezet Onderwijs, Voion, hierna ook te noemen Opdrachtgever, statutair gevestigd te Utrecht, voor het ondertekenen van deze overeenkomst

Nadere informatie

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Regeling studiefaciliteiten duurzame inzetbaarheid Vastgesteld bij besluit nr. 2015cb0168 van het College van Bestuur op 18 mei 2015 Deze regeling treedt in werking per 1 juni 2015 en vervangt de Regeling

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Tweede wijzigingsregeling Collectieve Voorwaarden Provincies 2015 Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Gelet op artikel 125, derde lid, van

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JENAPLANSCHOOL ELCKERLYC ELSLOO JENAPLANSCHOOL ELCKERLYC

ACTIVITEITENPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JENAPLANSCHOOL ELCKERLYC ELSLOO JENAPLANSCHOOL ELCKERLYC ACTIVITEITENPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JENAPLANSCHOOL ELCKERLYC ELSLOO 2015-2016 1. Inleiding. Waarom een activiteitenplan? In de CAO-PO zijn afspraken vastgelegd over de faciliteiten in tijd en over een

Nadere informatie

arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo professionaliseren doe je samen Stimuleringsregeling Teamontwikkeling

arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo professionaliseren doe je samen Stimuleringsregeling Teamontwikkeling arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo professionaliseren doe je samen Stimuleringsregeling Teamontwikkeling Zestor is opgericht door sociale partners in het hbo: inleiding In de cao-hbo 2014-2016 hebben

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor subsidieovereenkomsten BankGiro Loterij Fonds

Algemene Voorwaarden voor subsidieovereenkomsten BankGiro Loterij Fonds Algemene Voorwaarden voor subsidieovereenkomsten BankGiro Loterij Fonds 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle subsidieovereenkomsten waarbij Stichting DOEN, te dezen

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VAN 15 MAART 2007 TOT WIJZIGING VAN HET BESLUIT TOT ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17299 18 juli 2014 Gemengde Branche en Speelgoedbranche Sociaal Fonds 2014 Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen

Nadere informatie

Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave

Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave Bestuurs- reglement Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave 1/9 BESTUURSREGLEMENT Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave Het bestuur van de Stichting Kunst in het Kerkje, gevestigd te Grave, besluit

Nadere informatie

Overlegverordening commissie voor Georganiseerd Overleg gemeente Haren

Overlegverordening commissie voor Georganiseerd Overleg gemeente Haren GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Haren. Nr. 125599 22 december 2015 Overlegverordening commissie voor Georganiseerd Overleg gemeente Haren 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Haren,

Nadere informatie

REGLEMENT PRO SUBSIDIES

REGLEMENT PRO SUBSIDIES REGLEMENT PRO SUBSIDIES DEFINITIES Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: Stichting: Stroom: Bestuur: Directie: Commissie: de Stichting Stroom Den Haag beeldende kunst t/m architectuur de Stichting

Nadere informatie

Financiering van demografieplannen

Financiering van demografieplannen Financiering van demografieplannen CAO gesloten op 18 oktober 2016 in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid betreffende de financiering van demografieplannen binnen sector

Nadere informatie

Aanvraag subsidie Zwaluwen Jeugd Actie

Aanvraag subsidie Zwaluwen Jeugd Actie Aanvraag subsidie Zwaluwen Jeugd Actie R.K.S.V. CLUZONA Voetbalvereniging Cluzona streeft er naar een vereniging te zijn waar zowel de jeugd als volwassenen met veel plezier sporten op een mooie, gezellige

Nadere informatie

Uitkeringsreglement Vergoeding kosten voor de opleiding T-rijbewijs voor BBL en BOL leerlingen GGI

Uitkeringsreglement Vergoeding kosten voor de opleiding T-rijbewijs voor BBL en BOL leerlingen GGI Uitkeringsreglement Vergoeding kosten voor de opleiding T-rijbewijs voor BBL en BOL leerlingen GGI Dit reglement is met ingang van schooljaar 2016/2017 (1 augustus 2016) van toepassing op de sector Land-

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Inhoud Artikel 1 - De vereniging Artikel 2 - Het lidmaatschap & contributie Artikel 3 - ingang en beëindiging artikel 4 - Betaling contributie Artikel 5 - Activiteiten

Nadere informatie

Wissenraet. Van Spaendonck JAARREKENING 2011 STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE GEMAKSVOEDINGINDUSTRIE

Wissenraet. Van Spaendonck JAARREKENING 2011 STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE GEMAKSVOEDINGINDUSTRIE STICTING SOCIAAL FONDS VOOR DE GEMAKSVOEDINGINDUSTRIE KI INOUD Pagina BESTUURSVERSLAG Balans per 31 december 2011 4 Rekening van baten en lasten over 2011 5 Toelichting op de Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in Land- en tuinbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen 2008

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in Land- en tuinbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen 2008 Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in Land- en tuinbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen 2008 Dit reglement is van toepassing op aanmeldingen die op en na 1 januari

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening pag. 1

JAARREKENING Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening pag. 1 JAARREKENING 2015 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2015 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2015 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2015 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

Subsidiereglement Opleiding Veiligheidscertificaat Havens (VCH) Geldend per 1 september 2016

Subsidiereglement Opleiding Veiligheidscertificaat Havens (VCH) Geldend per 1 september 2016 Subsidiereglement Opleiding Veiligheidscertificaat Havens (VCH) Geldend per 1 september 2016 Artikel 1 Definities 1.1. Aanvrager: Werkgever die als zodanig is erkend door Stichting 631-634 en in dat kader

Nadere informatie

Structurele activiteitensubsidie

Structurele activiteitensubsidie Structurele activiteitensubsidie Om voor het jaar 2017 in aanmerking te komen voor een structurele activiteitensubsidie van de gemeente Vlissingen moet aan een aantal formele voorwaarden worden voldaan.

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND

ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND Rabobank Nederland enerzijds, en de vakorganisaties De Unie, FNV Bondgenoten en CNV Dienstenbond anderzijds, hebben in het licht

Nadere informatie

Nadere regels Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied Flevoland

Nadere regels Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied Flevoland Gedeputeerde Staten van Flevoland, overwegende dat: Provinciale Staten op de begroting onder vermelding van Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied 2017-2019 financiële middelen beschikbaar hebben gesteld

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2014 18 juni 2015-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2014 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

VERORDENING CLIENTENPARTICIPATIE HALTE WERK GEMEENTE HEERHUGOWAARD

VERORDENING CLIENTENPARTICIPATIE HALTE WERK GEMEENTE HEERHUGOWAARD VERORDENING CLIENTENPARTICIPATIE HALTE WERK GEMEENTE HEERHUGOWAARD Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. Het bestuur: het bestuur van Halte Werk.

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V.

Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V. Doorlopende tekst van de statuten van Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V., gevestigd zoals deze luiden na het verlijden van de akte houdende partiële statutenwijziging,

Nadere informatie

Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier

Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier Voor de behandeling van subsidieaanvragen voor projecten en activiteiten, werken wij met een vaste procedure. U kunt subsidie voor een bepaald project of

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vastgesteld conform artikel 12 Statuten door het bestuur op 5 juli 2017 2017 Stichting Perspectiefverklaring Wissenraet Van Spaendonck Tilburg B.V. versie 17.02 / 23 juni 2017 /

Nadere informatie

College van Bestuur n.v.t.

College van Bestuur n.v.t. College van Bestuur n.v.t. (voorbeeld) Arbeidsovereenkomst 2016 Voorzitter/Lid College van Bestuur N.B. Dit is slechts een voorbeeld van een arbeidsovereenkomst voor een bestuurder in het PO. Er kan dus

Nadere informatie

Wissenraet ^ Von Spaendonck

Wissenraet ^ Von Spaendonck Wissenraet ^ STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE GEMAKSVOEDINGINDUSTRIE Van Spaendonck INHOUD Pagina BESTUURSVERSLAG Balans per 31 december 2015 4 Rekening van baten en lasten over 2015 5 Toelichting op de

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 JAARREKENING 2014 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2014 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2014 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

CAO VOOR DE TECHNISCHE GROOTHANDEL

CAO VOOR DE TECHNISCHE GROOTHANDEL CAO VOOR DE TECHNISCHE GROOTHANDEL 2010-2011 TEKST VAN HET ONDERHANDELINGSRESULTAAT VAN 22 JUNI 2010 ONDERGETEKENDEN: 1. de vereniging Werkgevers Technische Groothandel, gevestigd te Den Haag; 2. de vereniging

Nadere informatie

HET DEPARTEMENT CULTUUR VAN SABAM WERKINGSREGLEMENT VAN SABAM CULTUUR

HET DEPARTEMENT CULTUUR VAN SABAM WERKINGSREGLEMENT VAN SABAM CULTUUR LOGO HET DEPARTEMENT CULTUUR VAN SABAM WERKINGSREGLEMENT VAN SABAM CULTUUR OVERZICHT 1. SABAM en de culturele promotie situering 2. De nieuwe structuren ingevoerd om aan de culturele en educatieve doeleinden

Nadere informatie

Wat betekent de AVV loze periode voor het uitzendbureau?

Wat betekent de AVV loze periode voor het uitzendbureau? Wat betekent de AVV loze periode voor het uitzendbureau? Een onderbreking van de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) van de Cao voor Uitzendkrachten kan grote gevolgen hebben voor uitzendbureaus die niet

Nadere informatie

PROFIELSCHETS VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT

PROFIELSCHETS VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT PROFIELSCHETS VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT 1. Beschrijving van de aard en de omvang van de stichting Bij de bepaling van de omvang en samenstelling van de Raad van Toezicht wordt rekening gehouden met

Nadere informatie