L EERGANG L EAN T EAMCOACH!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "L EERGANG L EAN T EAMCOACH!"

Transcriptie

1 Lean...3 Waaromleanteamcoaching?...3 Doelgroep...4 Incompanyopleidingleanteamcoachingopmaat...4 LeergangLeanTeamcoach...5 EVC s...7 OpzetenopbouwvandeLeergangindepraktijk...8 Coachopleiders...10 MarijkeLingsma...10 AtyBoers...10 JeroendeGrootenBenvanWamelvanProcessExpress...10 L EERGANG L EAN T EAMCOACH L EAN & MEANINGFUL PHBO-erkend LesdagenLeergangLeanTeamcoach...11 LTC1Competentieprofiel&de5Succesfactoren...11 LTC2Procesdenken:BasisvoorLean...12 LTC3LeanPrincipes...13 LTC4DynamiekvanIntervisie...14 LTC5LeanProcessen...15 LTC6Teamintake,Analyse&Ontwikkelingsfasen...16 LTC7LeanPurpleBeltInterventies...17 LTC8Teaminterventies...18 LTC9LeanTeamcoachingindePraktijk...19 LTC10ConflictenProductiefMaken...20 LTC11Lean&MeaningfulTransities...21 LTC12StagnatiesinLean...22 LTC13KritiekeMomentenLeanTeamcoach...23 ExamenPurpleBelt...24 Overigeinformatie...25 Prijzen*...25 Data,inschrijvenenevaluaties...25 Locatie...26 Watvindenonzedeelnemers?...26 Gratisinformatiemiddageninclusiefproeflessen

2 Lean Lean is een managementfilosofie die erop is gericht kwaliteit van zinvol werken te bevorderen door verspillingen -zaken die geen toegevoegde waarde leveren- te elimineren uit processen. Lean is in. Geen wonder want er zijn niet veel andere methoden die focus hebben op de klant, efficiencyverbetering én mogelijkheden om van onderop te veranderen met elkaar combineren. Echter lang niet alle lean initiatieven slagen. In veel organisaties blijkt na een tijdje het enthousiasme weer weg te ebben. Verbeteringen zoals bedacht blijken niet makkelijk door te voeren of blijken niet tot het gewenste duurzame resultaat te leiden, namelijk een cultuur van continu verbeteren. Dit komt omdat in leantrajecten het accent vaak sterk ligt op aanpak, analyses en meetbare efficiencyverbetering met weinig oog voor intermenselijke processen. Waarom leanteamcoaching? Voor leantrajecten zijn goed geschoolde begeleiders een belangrijke succesfactor. In opleidingen die gericht zijn op het kunnen begeleiden van leantrajecten ligt het accent vaak op het gestructureerd kunnen toepassen van technieken. Hierbij wordt voor lean opleidingen een systematiek gehanteerd die via een kleurensysteem ( orange belt, green belt en black belt ) opleidt tot een steeds meer senior niveau. In deze trainingen worden intermenselijke- en veranderprocessen vooral theoretisch behandeld. Coachende vaardigheden van de begeleider worden niet stelselmatig getraind of komen pas aan de orde bij zeer ervaren begeleiders. Onze overtuiging is echter dat om vanaf de start van een leantraject te bouwen aan een cultuur van continu verbeteren, begeleiders nodig zijn die in teams zowel begeleiden in het verbeteren van hun werkprocessen als van hun teamprocessen. Het zo tegelijkertijd groeien naar procesvolwassenheid én naar teamvolwassenheid betekent dat organisaties zowel hun resultaten als hun aanpassingsvermogen kunnen verbeteren. Begrippen als eigenaarschap en leren spelen daarbij een grote rol. Een dergelijk traject goed begeleiden vraagt heel veel. Want wat een passende interventie is, is -veel meer dan in een meer traditionele aanpak van lean- afhankelijk van de specifieke situatie van het team, de kenmerken van de organisatie waarbinnen dat team functioneert, de kwaliteit en visie van het management en de karakteristiek van stakeholders waarmee afstemming gezocht moet worden. Coachboulevard heeft daarom het initiatief genomen om een leergang te ontwikkelen waarin het zich eigen maken van het Lean gedachtegoed en bijbehorende vaardigheden wordt gecombineerd met meesterschap op het gebied van systeemgericht werken als team- of organisatiecoach. Dit heeft geresulteerd in de Leergang LeanTeamcoach waarin het blauwe denken (rationeel en analytisch) en het rode doen (gericht op wat mensen beweegt) elkaar op allerlei manieren ontmoeten. Begeleiders die dat aankunnen en deze leergang op PHBOniveau succesvol afronden mogen zich dan ook terecht Lean Purple Belt noemen. Doelgroep De Leergang LeanTeamcoach (LGLTC) is bestemd voor teamcoaches, leanadviseurs, organisatiecoaches, projectleiders, in- of externe adviseurs, scrum masters, procesconsultants, business consultants en (verander)managers die zich bezig houden met praktische organisatiecoaching. De opleiding is specifiek geschikt voor: managers en medewerkers, projectleiders die teams willen begeleiden in leantrajecten gericht op structurele verbetering; zelfstandig werkend (team)coaches die hun bijdrage aan het effectiever en efficiënter maken van processen willen versterken en zich het leandenken eigen willen maken; proces- en leanconsultants die hun impact op teams willen vergroten en zich meer willen focussen op duurzame structurele verbeteringen dan op eenmalige analyses. Afhankelijk van de aantoonbare voorkennis (diploma s en/of certificaten), z.g. EVC s. (eerder verworven competenties) is vrijstelling voor één of meerdere lesdagen mogelijk. Incompany opleiding leanteamcoaching op maat Coachboulevard verzorgt de Leergang LeanTeamcoach (LTC), of onderdelen daarvan, ook in company en op maat. Voor verschillende doelgroepen in de organisatie ontwerpen wij dan een passend leertraject. Bovendien kan in lesdagen de eigen casuïstiek centraal worden gesteld. Desgewenst kunnen medewerkers op verschillende niveaus gecertificeerd worden zodat hun verworven competenties ook extern erkend worden. Ons advies is om de verschillende managementniveaus als doelgroep mee te nemen in een aantal onderdelen van het programma, zodat de 'Purple Belt' visie op Lean aansluit bij de organisatievisie en het management zich bewust is welke rol zij hierin spelen. Zo wordt een LeanTeamcoach-traject een belangrijke pijler onder het lean en meaningful verbeteren van processen. In een incompany leantraject biedt de combinatie van consultancy, opleiding LTC en coaching/supervisie/intervisie een integrale leerlijn voor de organisatie als lerende organisatie. Graag adviseren wij u over een traject dat optimaal aansluit bij de behoefte van uw organisatie. U kunt hiervoor contact opnemen met onze manager Opleidingszaken, Jan Storck, M Eigen leerpad Coachboulevard vindt het belangrijk dat deelnemers hun eigen leerpad kunnen kiezen, zoals het volgen van losse 1-daagsen of het veranderen van de volgorde van lesdagen (let op de annuleringsvoorwaarden). Ook is het mogelijk de rode lesdagen op andere CBtijden te volgen indien dit beter aansluit bij uw praktijk. Heeft u een vraag over uw leerpad, mail dit naar Wij helpen u graag bij het maken van een voor u goede keuze. 3 4

3 Leergang LeanTeamcoach In de rode lesdagen maakt de deelnemer als teamcoach zich de professionele houding en vaardigheden eigen. In de blauwe lesdagen ligt het accent op het denken in processen en op leantechnieken. Paarse lesdagen integreren de beide benaderingen. LTC10 t/m LTC13 Gevorderd LeanTeamcoach (Senior: afhankelijk van aantal praktijkervaringsuren) De deelnemer: kan leanteam-intake doen; kan conflicten in team (en context) bespreekbaar en productief maken; kan team leren te anticiperen op strategische en high impact proces verbeterprojecten; kan eigen aanwezigheid als interventie herkennen en benutten; herkent kritieke momenten in team en context, en weet daarin te leanteamcoachen; kent eigen kritieke momenten als LeanTeamcoach en weet te leren van collega s; heeft leanteamcoach- en verandermanagement vaardigheden; kan adequaat reflecteren op eigen drijfveren, handelen en metacognitieve vaardigheden; kan opgaan voor LeanTeamcoach Examen Purple Belt. LTC1 t/m LTC5 Basis LeanTeamcoach De deelnemer: kent de basisbegrippen die noodzakelijk zijn in de uitoefening van zijn werk als LeanTeamcoach en die worden gebruikt bij het verbeteren van processen; kent de uitgangspunten van coaching; kent de uitgangspunten van lean; kan een basisgesprek voeren; kan werken met de 5 kritieke Succesfactoren (KSF en); kan de begrippen en basismodellen vanuit systeemgericht coachen en lean plaatsen in groter geheel; kan lineair (volgens schema) en circulair (vanuit interactie) waarnemen en waarneming verwoorden; kent de principes van lean en kan de technieken toepassen; gaat op voor examen Green Belt. LTC6 t/m LTC9 Startbekwaam LeanTeamcoach De deelnemer: kan kwalitatief en kwantitatief problemen analyseren; kan een presentatie houden over observaties en leanproces mogelijkheden; kan aansluiten bij praktijksituaties; kan belangrijke procesverbeteringstrajecten coachen in team en context; kan continu op procesverbetering coachen; kan verbeteringen initiëren en daadwerkelijk implementeren; kan effectief procesdenken: klantgericht en outside - inside; kan verspilling en oorzaken van variatie herkennen; kan een teamgesprek hierover aangaan; kan eigenaarschap en teamleren versterken. 5 6

4 Leergang LeanTeamcoach Start Mrt 2015 Start Okt 2015 Start Jan 2016 LTC1 Competentieprofiel & de 5 Succesfactoren 11 mrt okt jan 2016 LTC2 Procesdenken: Basis voor Lean 25 mrt okt jan 2016 LTC3 Lean Principes 2 april nov feb 2016 LTC4 Dynamiek van Intervisie 20 april dec mrt 2016 LTC5 Lean Processen 24 april nov mrt 2016 Examen Green Belt 20 jun 2015 LTC6 Teamintake, Analyse & Ontwikkelingsfasen 12 sept dec 2015 mrt 2016 juni mei jan april 2016 LTC7 Purple Belt Interventies 21 mei feb mei 2016 LTC8 Teaminterventies 9 juni mrt mei 2016 LTC9 Lean Procesverbetering in de Praktijk 29 juni mrt juni 2016 LTC10 Conflicten Productief Maken 25 sept april aug 2016 LTC11 Lean & Meaningful Transities 1 sept mei sept 2016 LTC12 Stagnaties in Lean 13 okt juni okt 2016 LTC13 Kritieke Momenten LeanTeamcoach 10 nov juni nov 2016 Examen Purple Belt 18 jan sept jan 2017 Voor de rode lesdagen is het mogelijk alternatieve data uit de open opleidingen te kiezen. EVC s Vrijstelling op basis van aantoonbare EVC s voor: gecertificeerde Systeemgerichte Teamcoaches voor modules: LTC1, LTC4, LTC6, LTC8, LTC10; procesconsultants voor lesdagen: Green Belt: LTC2, LTC3, LTC5; Black Belt: LTC2, LTC3, LTC5, LTC7; Procesmanagementopleiding elders: (in ieder geval) LTC2. Het volgen van losse 1-daagsen voor diegenen die Green of Black Belt hebben, is mogelijk. Opzet en opbouw van de Leergang in de praktijk De Leergang LeanTeamcoach begint na de aanmelding met een intakegesprek. De coachopleider bevraagt de deelnemer op leermotivatie, reflectievermogen, basishouding en lean- en teamcoachervaring en focust op specifieke persoonlijke leerdoelen, die het professioneel handelen als LeanTeamcoach versterken. De portfolio wordt besproken. Er volgt direct een uitspraak over wel of niet kunnen volgen van deze Leergang, al dan niet onder voorwaarden. De 1-daagsen vertegenwoordigen thema s die in het leanteamcoachen veelvuldig voorkomen. Coachboulevard werkt met verlengde lesdagen, van start om 9.00 uur tot einde van de lesdag om uur. Zo doet u in relatief weinig dagen heel veel. De 1-daagsen zijn intensief, boeiend en vooral levendig. De stijl van de coachopleiders is nuchter, direct, en met focus op feedback op werkwijze, manier van denken en eigen stijl van de deelnemers. Vooraf Vooraf leest u de verplichte en noodzakelijke literatuur. Deze literatuur dient u zelf aan te schaffen, de prijzen staan in de literatuurlijst vermeld. De literatuurlijst is te downloaden via onze website. Per 1-daagse vraagt dat zo n uur voorbereiding in leestijd. De deelnemer formuleert vooraf zijn leerbehoeften n.a.v. de bij die dag behorende competenties. Dit in het kluisje geplaatste document is een onderdeel van uw portfolio en wordt door de coachopleider vóór de lesdag gelezen. Tijdens Op de dag zelf volgt de theorie de ingebrachte praktijksituaties, de leerbehoeften: het informeren, analyseren, exploreren en interveniëren; het eigen maken van lean processen in teams en organisaties. De dagen hebben een hoog Doe-gehalte. Dat kan omdat iedereen zich vooraf heeft ingelezen. Na het volgen van elke 1-daagse en het invullen van de evaluatie ontvangt u digitaal een bewijs van deelname. Tussendoor Met uw intervisiegroep komt u 8 keer (minimaal 3 uur per keer) bij elkaar. Portfolio Een portfolio geeft de ontwikkeling als coach weer. De portfolio is een instrument en bestaat uit diverse verslagen en opdrachten waarin de deelnemer de eigen competentieontwikkeling als LeanTeamcoach zichtbaar maakt. U krijgt opdrachten om in de praktijk ervaring op te doen. Halverwege de Leergang doet u het Green Belt examen. Aan het einde van de Leergang maakt u een verslag van uw leertraject waarin u de theorie relateert aan uw handelen als LeanTeamcoach en waarin u reflecteert op uw ontwikkeling op de competenties n.a.v. kritieke praktijksituaties. De kwaliteit van dit verslag bepaalt of u slaagt voor het examen Purple Belt. Voorwaarde voor deelname aan het CB-examen is een voldoende beoordeling voor uw coachportfolio. In principe meldt u zich 1 maand voor het examen definitief aan en 3 weken voor het examen levert u uw portfolio inclusief verslag in. Tijdens het examen verantwoordt u uw handelen als LeanTeamcoach aan de hand van het verslag. Na het examen hoort de deelnemer direct of hij geslaagd is. 7 8

5 Kortom: mondelinge intake; 13 verlengde lesdagen van 9.00 uur uur; centrale locatie Meeting Plaza, CS Utrecht; tijdens contacturen toepassing leanteamcoaching via interactieve en energieke werkvormen; zelfstudie (literatuur, theorie, opdrachten); portfolio; intervisiegroep; vanaf de afronding van de fase 'basis LeanTeamcoach' is het mogelijk om op te gaan voor het Green Belt certificaat bij een onafhankelijk certificerend instituut, u kunt er echter ook voor kiezen dit na of tijdens de fase Startbekwaam LTC te doen; bij succesvolle afronding van de Leergang ontvangt u het CB-certificaat LeanTeamcoach Purple Belt; met het CB-certificaat LeanTeamcoach Purple Belt kunt u het PHBO-diploma aanvragen (PHBO-diploma erkend); deelnemers kunnen vanuit de Leergang LeanTeamcoach de overstap maken naar de door StR erkende Leergang Teamcoach. De in de Leergang LeanTeamcoach gevolgde rode (LTC1, LTC4, LTC6, LTC8, LTC10) lesdagen gelden als Eerder Verworven Competenties (EVC s) 1. Coachopleiders Marijke Lingsma Marijke Lingsma is oprichter/directeur van Coachboulevard. Zij richt zich op (team)coachen en leren van en met elkaar. Coachen gaat over leerprocessen. Zij stelt als systeemdenker het geheel centraal, en kijkt integraal naar organisaties, in plaats van naar afzonderlijke delen, zoals het gedrag van één manager of team. Zij gelooft in het potentieel van mensen en de doorlopende ontwikkeling daarvan. Ze heeft diverse boeken over (team)coaching gepubliceerd. Als ondernemer denkt ze in resultaten, effectieve processen en duurzaamheid van diensten en relaties (extern en intern). Marijke of één van de andere teamcoach-opleiders van Coachboulevard geeft de rode lesdagen (LTC1, LTC4, LTC6, LTC8, LTC10). Samen met Aty Boers geeft ze de paarse lesdagen (LTC7, LTC9, LTC11, LTC12, LTC13) en het examen. Aty Boers Aty Boers is specialist in proces- en identiteitsgericht organiseren. Als manager, business consultant, organisatieadviseur en trainer zoekt zij altijd naar een goede balans tussen inhoud en proces en tussen ontwerpen en ontwikkelen. Het liefst slaat ze daarbij bruggen tussen verschillende vakgebieden. Ze is partner bij bureau Valuebridge in Amsterdam. Al sinds 2003 werkt zij samen met Marijke Lingsma als mede-auteur van de Coachingskalender Scheur je los, de Help-Bibliotheek en e-producten. Daarnaast heeft ze diverse boeken en artikelen op het gebied van proces- en verandermanagement op haar naam. In de Leergang is zij samen met Marijke Lingsma de coachopleider voor de paarse lesdagen (LTC7, LTC9, LTC11, LTC12, LTC13). Samen met Jeroen de Groot verzorgt zij lesdag LTC2. Jeroen de Groot en Ben van Wamel van Process Express Jeroen de Groot is sinds 1996 gespecialiseerd in de toepassing van Business Process Management. Hij is oprichter en directeur van Process Express, dat concrete implementaties van BPM verzorgt bij bedrijven in de (zakelijke) dienstverlening. In 2011 ontving hij de BPM Personality Award. In 2012 en 2013 volgden de BPM Best Practice Awards. Ben van Wamel is Leanexpert bij Process Express. In de Leergang verzorgen zij de blauwe lesdagen (LTC2, LTC3 en LTC5). 1 Aantoonbare Eerder Verworven Competenties kunnen aanleiding zijn tot het verlenen van vrijstellingen. 9 10

6 Lesdagen Leergang LeanTeamcoach De Leergang LeanTeamcoach heeft 13 lesdagen welke hierna worden toegelicht. LTC1 Competentieprofiel & de 5 Succesfactoren Deze 1-daagse is voor iedere (team)coach met weinig methodische ervaring een must. Deze dag biedt de noodzakelijke basiskennis die wordt verondersteld in de andere 1-daagsen. Ook voor ervaren coaches kan de invalshoek van de 5 Succesfactoren nieuw zijn evenals de nulmeting. Tijdens deze 1-daagse Startdag staan de 5 Kritieke Succesfactoren (KSF), die binnen elk coachtraject van belang zijn, centraal: de meetlat, het eigenaarschap, de context, de ijsberg en de hier-en-nu situatie. De deelnemer leert diverse interventies toe te passen op deze 5 Succesfactoren. U scoort uzelf op het erkende competentieprofiel StR en van de LeanTeamcoach. Ken uw nulmeting als LeanTeamcoach Weet wat uw leerbehoefte is om uzelf als LeanTeamcoach te profileren. Hoe toont u betrokkenheid vanuit meerzijdige partijdigheid? Wat kunt u ontwikkelen om meer inspirerend en persoonlijk te zijn als LeanTeamcoach? U oefent met (eigen) praktijksituaties en leert met de 5 Succesfactoren te interveniëren op de coachvraag. U leert 3 basismodellen die u direct kunt toepassen. Het resultaat van deze dag is dat u goed gefocust kunt waarnemen en een kader hebt om als basis LeanTeamcoach elk coachingsgesprek aan te gaan. U kent het kader HS-GS van coachen (Huidige Situatie & Gewenste Situatie). U kunt het GROW-model toepassen. U kunt vanuit progressiegericht coachen de Walking Scale toepassen. U kunt waarnemingen en uitspraken in een coachgesprek koppelen aan de 5 Succesfactoren. U heeft inzicht in een sterkte-/zwakteanalyse van uw coachhandelen m.b.v. feedback van anderen en u heeft het inzicht om de aandachtspunten in kansen om te zetten. U kunt uw eigen handelen plaatsen in het competentieprofiel. U heeft inzicht in proces van leren leren. LTC2 Procesdenken: Basis voor Lean Lean procesverbetering vraagt om breder kijken dan alleen naar de werkprocessen van een individueel team. Tijdens deze dag leert u daarom breed te kijken naar wat procesgericht werken en denken in organisaties betekent. Vervolgens kijken we hoe het lean denken en de lean principes hier in passen en wat de wortels van het lean denken zijn. Belangrijk is onder andere om te (leren) zien hoe een organisatie een optelsom is van processen in plaats van een hiërarchisch plaatje van afdelingen en teams. U leert zien hoe het ideaalplaatje van een procesgerichte organisatie er uit kan zien, welke fasen organisaties daarin doormaken en hoe dit samenhangt met de strategie van een organisatie. U leert vanuit het perspectief van de klant te kijken naar processen. Het begrip waarde staat daarbij centraal. Voor een LeanTeamcoach is het hierbij onder andere van belang om te begrijpen hoe en waarom processen en vastlegging daarvan organisaties kan helpen: 'Als processen de oplossing zijn, wat is dan het probleem? Zo krijgt u een stevig fundament voor het lean procesdenken en concrete handvatten om grip te krijgen op processen. U weet wat de procesgerichte manier van kijken oplevert en wat de valkuilen hiervan zijn. U herkent verschillende fasen die organisaties doorlopen in procesgerichtheid. U weet waarvoor processen en procesmodellen van belang kunnen zijn en kunt samen met een team een eenvoudig procesmodel maken. U kunt uitleggen wat een procesarchitectuur is en waarom die van belang is. U kent het belang van proceseigenaarschap en weet wat dit inhoudt. U kunt de betekenis van werkprocessen binnen teams in hun bredere context begrijpen. U kunt lean procesverbetering plaatsen in de context van het -via processen- sturen van organisatie- en teamprestaties. U kent de wortels van lean en kunt dit plaatsen in het denken over organisaties, mensen en verandering. U kunt de 5 basisprincipes van Lean in hun onderlinge samenhang uitleggen. 15 oktober 22 januari 1 oktober 11 januari 11 12

7 LTC3 Lean Principes LTC3 en LTC5 staan in het teken van het gedegen leren en oefenen met de lean principes en processen, zodat u daarna goed voorbereid en kundig op kunt gaan voor het examen Green Belt. Op deze dag staan de lean begrippen centraal. U leert de principes van Lean management te hanteren en -samen met een team concreet toe te passen. U krijgt concrete handvatten die u kunt gebruiken in workshops en gesprekken met de organisatie, waarbij geldt: Je leert niet om processen in kaart te kunnen brengen, je brengt processen in kaart om te kunnen leren. Om de lean principes te kunnen begrijpen wordt uitgelegd hoe deze in een fabrieksomgeving zijn ontstaan. Er wordt ook een vertaalslag gemaakt naar toepassing in andere sectoren zoals de dienstverlening en de zorg. U leert begrippen vanuit Lean te hanteren, zoals value streams, waste, flow, pull en kaizen. Lean: u leert ontdekken waar de verbetermogelijkheden liggen en dat het er niet zozeer om gaat fouten te herstellen maar deze structureel op te lossen. Tijdens de dag wordt onder andere gebruik gemaakt van een simulatie waarbij hypotheken moeten worden verstrekt aan musici. Daarbij maakt u kennis met verschillende instrumenten, waaronder het visgraatdiagram, Value Stream Mapping, quick-win matrix en line balancing. U krijgt inzicht in het belang van het doen van metingen om inzicht te krijgen in het procesverloop. Ook krijgt u tips hoe u zich de parate kennis zoals die op het examen wordt gevraagd eigen kunt maken, zoals het verschil tussen de Japanse begrippen mura, muda en mudi. U kunt de principes van Lean toepassen bij het werken met teams. U kunt de principes van Lean overbrengen aan teams. U weet wat een value stream map is en kunt deze begrijpen. U herkent verschillende vormen van verspilling en kunt teams begeleiden bij het herkennen van verspillingen in hun eigen proces. 4 november 11 februari LTC4 Dynamiek van Intervisie In alle CB-leergangen staat de vaste intervisiegroep van maximaal 6 deelnemers voor 8-10 bijeenkomsten als leergroep voor collectief interactief leren centraal. Erik de Haan (2012) heeft onderzocht dat intervisievaardigheden beklijven bij minimaal 8 bijeenkomsten. Alumni CB-ers zullen dat beamen. Op deze dag leren de deelnemers intervisievaardigheden waarmee ze professioneel een onbegeleide intervisiegroep vorm kunnen geven. Het kader, het doel en de basisvaardigheden voor intervisie zijn uitgangspunt. De voorwaarden voor het scheppen van een goed leerklimaat en eigen bijdragen daarin zijn essentieel. Basisvaardigheden zoals vragen stellen -informerend en verdiepend op beleving- worden geoefend in modellen die in de praktijk ook van toepassing zijn. Vanuit de drie rollen: case-inbrenger, facilitator en deelnemer wordt het leren geoptimaliseerd. Het CREA-model als dynamisch leermodel wordt geoefend. Het accent komt te liggen op de specifieke dynamiek en uitglijers per fase en hoe hierin actief een bijdrage te leveren als intervisant vanuit de drie rollen om het leerrendement van intervisie te optimaliseren. Reflectie en feedback op eigen leerstijl en ingebrachte praktijksituaties zijn vanzelfsprekend. Na deze dag kunt u een actieve en effectieve bijdrage leveren in de onbegeleide intervisiegroepen. U krijgt inzicht in de kerncompetentie van intervisie aan de hand van de 4 criteria van succesvolle teams. U kunt -binnen de dynamiek van intervisiefasen- structuur, metacommunicatie en andere vaardigheden toepassen. U heeft vanuit een leerhouding geoefend een bijdrage als intervisant in de drie rollen (facilitator, case-inbrenger en deelnemer) te leveren. U leert verschillende type vragen te stellen in relatie tot de vraag van de caseinbrenger, en in relatie tot het proces. U krijgt feedback op uw bijdrage in het intervisieleerproces. U leert uw bijdrage te onderkennen in een collectief leerproces. U kunt omgaan met uw valkuilen in diverse kritieke situaties. 17 december 23 maart 13 14

8 LTC5 Lean Processen Nadat in LTC3 is geoefend met de basis principes en tools, wordt in LTC5 dieper ingegaan op de samenhang en volgorde waarin een organisatieverbetering wordt opgepakt. Er worden nieuwe tools en metingen geïntroduceerd en u leert deze in de praktijk toe te passen. Ook wordt er ingegaan op de verschillen tussen industrie en dienstverlening. Belangrijk onderdeel daarvan is het in kaart brengen van value streams waaronder het maken van een volledige future state map. U leert de betekenis van de verschillende symbolen die daarbij worden gebruikt en leert die toe te passen en te gebruiken in de begeleiding van teams. U past de begrippen vanuit Lean daarbij toe op verschillende situaties. Zo wordt ingegaan op verschillende type Kanban- en voorraadsystemen en op omsteltijden ( SMED ). Hierbij wordt zoveel mogelijk de vertaalslag gemaakt naar andere (niet productie-) sectoren en waar mogelijk naar uw eigen situatie. U leert ook elementaire berekeningen te maken van bijvoorbeeld Takt time, cycle time, process time, omvang van batches en WIP (Work in Progress). In deze module past u de kennis toe die gevraagd wordt voor het examen Lean Green Belt en wordt de basale kennis over project- en verandermanagement die daarbij wordt getoetst, uitgelegd. U weet wat een Value Stream Map is en kunt deze lezen en maken met een team. U kent verschillende typen Kanban-systemen. U kent het begrip SMED en kunt dit toepassen. U kunt (eenvoudige) berekeningen maken om bijvoorbeeld takt time, cycle time, process time, omvang van batches en WIP (Work in Progress) te berekenen. U heeft de basale kennis over project- en verandermanagement zoals die in het examen Green Belt wordt getoetst. 26 november 1 maart LTC6 Teamintake, Analyse & Ontwikkelingsfasen Centraal staat het waarnemen en de analyse van groepsdynamiek tussen teamleden. Je scope is om vanuit het grotere geheel naar de bijdragen van kleinere subdelen te kijken naar hoe deze zich tot elkaar verhouden. De focus ligt op hoe de huidige situatie met elkaar in stand wordt gehouden. Het gaat dus minder om het individu en juist meer om de verbinding tussen de delen, de interactie tussen individuen en teams. Wel is de vraag: hoe zie je je eigen bijdrage? Hoe gaan zij gezamenlijk om met de succesfactoren meetlat, eigenaarschap, context, ijsberg en hieren-nu situatie? De deelnemer leert gedrag in de interactie waar te nemen in termen van voor- en achtergrond. Hij leert te kijken hoe de teamleden elkaar met hun gedrag beïnvloeden en hoe ze daarmee de huidige situatie in stand houden en leert te interveniëren op de interactie in de hier-en-nu situatie. Dat is even wennen, maar na deze 1-daagse gaat er een wereld open door circulair te kijken. De deelnemer leert hoe de ontwikkelingsfasen van een groep naar een team verlopen, en leert aan de hand van de Functionele Analyse en observatie van het gedrag in het hier-en-nu een beeld te vormen hoe de huidige situatie in stand wordt gehouden. In de middag ligt het accent op een intake doen met een opdrachtgever zonder het team, gevolgd door een intake met het team. Een vraag is essentieel voor het vervolg om samen met het team tot afspraken te komen over een stappenplan voor een leanteamcoach-traject. U verkrijgt inzicht in het verloop van ontwikkelingsfasen en teamcompetenties (Tuckman en Lingsma). U analyseert het verschil tussen lineair en circulair denken. U herkent aannames en regels vanuit systeemdenken. U bent in staat de kwaliteit van interactie waar te nemen. U kunt van een teamfunctioneren een Functionele Analyse maken. U kunt de 5 Succesfactoren benutten voor het maken van uw interventies. U kunt globaal een stappenplan maken op basis van een teamcoachvraag en Functionele Analyse. U heeft een eerste SWOT-analyse van uzelf als LeanTeamcoach gemaakt. U kunt een intakegesprek voeren met manager over teamcoaching en leandenken. U kunt een intakegesprek voeren met een team waarbij de afstemming in werkprocessen (lean) en in interactie (samenwerking) aan bod komt. Data januari 18 april 15 16

9 LTC7 Lean Purple Belt Interventies Op deze eerste paarse dag leert u als LeanTeamcoach de verschillende typen verandertrajecten waarbinnen lean een rol kan spelen te herkennen. Vervolgens leert u hoe u binnen deze context waardevolle bijdragen kunt leveren die zowel aan de bovenstroom als aan de onderstroom van de organisatie raken. Welke interventies kunt u inzetten? Wat zijn kansen waar u bij aan kunt sluiten en wat zijn veel voorkomende valkuilen? Op deze dag oefent u vaardigheden bij het in teams inzetten van verschillende interventies die vanuit de lean benadering beschikbaar zijn. Een purple belt toepassing daarvan richt zich op het nemen van (gezamenlijk) eigenaarschap over werk- en teamprocessen processen én de resultaten daarvan door teams en teamleden. Én het optimaal voorwaardelijk functioneren van de diverse stakeholders voor een gezonde leancultuur. Daarbij is het bijzondere van de Leanteamcoach dat interventies vanuit lean op een zodanige wijze worden ingezet dat deze het eigenaarschap en het lerend vermogen van teams vergroten. Als leanteamcoach vraagt dat om schakelen tussen verschillende perspectieven; als het ware van het ene (rode) been op het andere (blauwe) been kunnen leunen en weer terug. U weet wat verschillende typen en voorwaarden zijn voor een succesvol organisatieverandertraject en welke fasen hierin te onderscheiden zijn. U heeft inzicht in wat het vraagt om verbeteringen door te voeren die leiden tot wijziging van werkwijzen. U kent een begrip als homeostase en kunt benoemen wat er in een specifieke situatie nodig is om dit te voorkomen en welke interventies daar bij horen en hoe u die als LeanTeamcoach vorm kunt geven. U kunt (team)interventies inzetten bij opdrachtgever en in teams om een duurzaam leantraject te ondersteunen. U kunt met teams een meetlat formuleren in de vorm van meetbare en stimulerende KPI s. U kunt het zogenaamde A3-denken toepassen in teams. Data februari 9 mei LTC8 Teaminterventies De ochtend begint met een overzicht van een stappenplan als globaal plan van teaminterventies. Zo zijn eerst de gezamenlijke meetlat en eigenaarschap essentieel voor verdere stappen. De groepsoefening Competenties komt aan bod: verstieren en versterken van bijvoorbeeld de competentie samenwerken. Ook de Walking Scale met teams wordt gedemonstreerd en geoefend. U oefent verder in subgroepen met het tweede intakegedeelte: naar aanleiding van geformuleerde teamcoachvragen, en het maken van een Functionele Analyse, het (laten) formuleren van een stappenplan en het sluiten van een teamcoachcontract. In de middag worden diverse praktijksituaties geoefend. Eerst wordt droog geoefend met circulaire vragen. Het team brengt een coachvraag in en naar aanleiding van de ontwikkelingsfase sluit de LeanTeamcoach daarbij aan met zijn benadering. De 5 Succesfactoren zijn weer leidraad. U krijgt feedback op uw werkwijze als LeanTeamcoach. Daarbij is van belang hoe u van aansturing tot zelfsturing komt en hoe u groepen circulair en resultaatgericht kunt coachen naar de gewenste ontwikkelingsfase. Tijdens deze dag leert u de logica en de opbouw van teaminterventiemogelijkheden en hoe u met concrete interventies het team een stap verder kunt helpen. Met daarbij volop aandacht voor het appèl dat iedere fase op de manager en de coach doet. En u leert de talrijke valkuilen te hanteren. Na deze dag bent u in staat aan de hand van de communicatie en interactie het niveau van een groep of team te analyseren en te relateren aan de doelstelling en bovendien daarop circulair te interveniëren. U heeft nu een goede basis om veel coachervaring in teamcoaching op te doen. U weet de teamcoachvraag te benoemen en maakt daarop samen met het team een teamstappenplan en werkt dit uit. U bent in staat de kwaliteit van interactie waar te nemen. U kunt circulair interveniëren op interactie in het hier-en-nu. U kunt interactie koppelen aan de coachvraag. U kunt circulair interveniëren in de hier-en-nu situatie om beweging te creëren. U bent in staat uw werkwijze als LeanTeamcoach te koppelen aan het niveau van het team. U onderkent uw eigen valkuilen. Data maart 18 mei 17 18

10 LTC9 LeanTeamcoaching in de Praktijk Op deze dag staat centraal hoe met behulp van lean denken tot daadwerkelijke verbeteringen gekomen kan worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de game De Burger is Meester. Dit is een praktijksimulatie waarin u als een zelfverbeterend team stap voor stap uw eigen proces verbetert. U leert hoe u met een team een met behulp van de principes van lean tot een goed en gezamenlijke beeld van een toekomstige situatie komt. Hierbij bent u afwisselend actief in de rol van teamlid en van LeanTeamcoach. Aan de hand van de game die de hele dag duurt, leert u als Leanteamcoach de principes van lean toepassen en herkennen en ervaart u wat mogelijkheden en valkuilen zijn bij het met teams werken aan het verbeteren van hun eigen processen. Hoe kijkt u zelf naar processen en hoe krijgt u een team mee in het doorbreken van hun gevestigde denken en hoe kunt u een verbetercyclus (PDCA) praktisch vormgeven in interactie met een team. Van u wordt verwacht met uw interventies professioneel verantwoord aan te sluiten bij het proces in de groep. U krijgt feedback op uw begeleidingswijze door deelnemers en coachopleiders. U bent in een concrete praktijksituatie in staat om activiteiten te vertalen naar processen. U kunt lean technieken zoals VSM, Pull, Muda, Poka Yoke en visueel management in praktijksituaties toepassen en een team daarmee in beweging krijgen. U kunt op de juiste manier beweging krijgen in een niet soepel lopend proces en weet stap voor stap te komen tot daadwerkelijke verbeteringen. U weet te schakelen tussen een benadering van het team gericht op het werkproces en een benadering van het team gericht op team- en interactieprocessen. U kunt het eigenaarschap van de teamleden in het meedenken en uitvoeren van het verbeterproces activeren. U weet verbeterideeën te vertalen naar concrete acties. U bent in staat uw handelen te verantwoorden en te relateren aan de literatuur. 29 juni 24 maart 16 juni LTC10 Conflicten Productief Maken Deze lesdag is gewijd aan een bijzondere tak van sport in coachingsland: coachen van conflicten. Misschien wel de hoofdtaak van de manager, teamcoach en de leanteamcoach van nú. Bij samenwerken en afstemmen hoort botsen. Dat kan zakelijk, zakelijk ongemakkelijk, (te) persoonlijk en escalerend zijn. Conflictvaardig en een conflictwaardige organisatie zijn (kern)competenties die in leantrajecten horen. De deelnemer krijgt inzicht in zijn eigen conflictopvattingen en conflictgedrag. En de deelnemer krijgt inzicht in hoe conflictvaardig de organisatie is. De communicatievaardigheden die nodig zijn in relatie tussen de kwaliteit van leanprocessen en conflicten -die om diverse redenen, lees belangen, ontstaan- worden merkbaar. Er wordt gewerkt met de escalatietrap van Glasl (2004), de deelnemer leert de escalatie herkennen en leert hoe hij conflictpartijen aan de praat krijgt en hoe hij anderen kan coachen tot meer conflictvaardig gedrag. Vanzelfsprekend komen systeemtheorie en de basisprincipes van coaching ook hier aan de orde. De deelnemer leert verschillende typen conflicten te signaleren en de escalatiefasen te onderkennen en kan destructieve interactie tussen de betrokkenen bespreekbaar maken. Hij coacht de betrokkenen, al dan niet met spelregels, op hun eigenaarschap voor het proces, op de effecten van hun gedrag, op de voortgang en het resultaat. De deelnemer leert conflicten met meerdere betrokkenen te coachen met behulp van de 5 stappen van Conflictcoaching. Kortom: hij krijgt trek in conflicten. De LeanTeamcoach leert dat conflicten drempels zijn waar je over moet voor een betere communicatie en afstemming. U kunt werken met een workshop Spelen met Conflicten met grote groepen. U heeft inzicht in het kader van conflictcoaching: conflictvaardigheid, conflictmanagement en uw bijdrage als conflictcoach. U heeft inzicht in de escalatietrap van Glasl. U herkent de escalatiedynamiek in de hier-en-nu situatie. U werkt met spelregels en de 5 stappen van Conflictcoaching. U maakt destructieve interactie bespreekbaar. U toont zich meerzijdig partijdig. U past uw interventie aan op het niveau van het conflict. U coacht betrokkenen op eigenaarschap voor het interactieproces en het te behalen resultaat. 25 september 8 april 29 augustus 19 20

11 LTC11 Lean & Meaningful Transities Een leantraject dat zich richt op een cultuur van continu verbeteren is een complex transitieproces met alles wat daar bij hoort. Belang is het besef dat de achterliggende doelstelling meestal breder is. Lean is een reactie, een antwoord op een bestaande situatie waar sommigen baat bij hebben en anderen niet. Lean heeft in die zin een functie in het geheel of in het doorbreken van patronen. Het gaat niet om het implementeren van lean maar om een transitieproces. Daarmee krijg je als LeanTeamcoach te maken met alles wat het veranderen van organisaties lastig maakt. Zoals dat wat op papier goed lijkt bij de uitvoering anders wordt ervaren. En betrokkenen die afscheid moeten nemen van de situatie zoals die was en wennen aan een nieuwe situatie. Ook worden effecten van niet transparant management juist in een transitie merkbaar. Om in dit veld uw professionele ruimte als LeanTeamcoach goed te kunnen benutten is het van belang perspectiefwisselingen te kunnen toepassen. De situatie afwisselend kunnen bekijken vanuit de blik van de klant, management, team of medewerker. Maar ook kunnen schakelen tussen positief & negatief, onderstroom & bovenstroom en verschillende perspectieven op organisaties, mensen en verandering. Daarbij bewandelt de LeanTeamcoach niet de gebaande paden, maar heeft geleerd verder te kijken; de kaart is niet het gebied. De hier-en-nu situatie maakt dit zichtbaar. En dat levert veel op voor de organisatie waar u voor werkt. U leert tijdens deze dag welke vragen u zichzelf stelt over de organisatie waar u met lean aan de slag bent of gaat. We bespreken waar een LeanTeamcoach naar zal kijken en wat hij in kaart brengt bij een opdracht of een vraag in het kader van leanteamcoaching. Waar bent u allemaal nieuwsgierig naar en hoe krijgt u snel een bruikbaar beeld? U leert vooruit te kijken in het traject en patronen en gebeurtenissen voorspellen. U wordt zich bewust wat uw eigen bijdrage als LeanTeamcoach wel en niet kan zijn en wat u daarin zelf wilt en kunt leren. U weet de juiste vragen te stellen voor de start van een traject en krijgt een beeld hoe de huidige situatie in stand wordt gehouden. U bent in staat vanuit verschillende perspectieven naar organisaties te kijken en deze perspectieven met elkaar te verbinden. U weet wat lean succesfactoren zijn aan de hand waarvan u het verloop en de uitkomsten van een leantraject beter kunt voorspellen. U weet in de aanloop naar een leantraject een systeemgerichte organisatieanalyse toe te passen, waarbij de wisselwerking tussen onder- en bovenstroom een onderdeel is. U kunt vanuit verschillende stakeholdersperspectieven kijken naar de verwachtingen en behoeften aan een leantraject. U weet uw specifieke visie als LeanTeamcoach over te brengen. LTC12 Stagnaties in Lean In leantrajecten wordt samen met betrokkenen vastgesteld hoe de nieuwe situatie er uit moet zien. Maar ook als alle betrokkenen het er over eens zijn dat een bepaalde nieuwe situatie wenselijk is, wil dat niet zeggen dat veranderprocessen soepel en volledig voorspelbaar verlopen. Tijdens deze dag leert u om te gaan met hobbels die u in een specifiek traject tegen kunt komen. Maar ook hoe u kunt zorgen dat lean verbetertrajecten geen eenmalige acties zijn. Want in veel organisaties zien we dat lean initiatieven na 1,5 tot 2 jaar stagneren als al het laaghangend fruit is geplukt. Het doel van leanteamcoaching is dan ook niet het bereiken van een eenmalige verbetering, maar van een structureel effect waardoor een cultuur ontstaat waarin verbeteren en ontwikkelen vanzelfsprekend is. Hierbij horen termen als leren leren en continu verbeteren. De verbetercyclus zoals die in een leantraject wordt doorlopen moet een voortdurende cyclus worden die in gang blijft waarbij eigenaarschap hiervoor bij de organisatie en het team zelf komt te liggen. Dat proces op gang brengen en houden is geen eenvoudige opgave. Afhankelijk van de specifieke situatie van een team en van een organisatie verschilt wat passende interventies zijn, wat de randvoorwaarden en wat de te beïnvloeden stakeholders. Het vraagt van de LeanTeamcoach vakmanschap om het juiste evenwicht te kunnen vinden tussen sturen en faciliteren, in te schatten wat er nodig is en passende keuzes te maken uit de veelheid van interventies die de LeanTeamcoach ter beschikking staan. Op deze dag oefent u hiertoe met eigen en door anderen aangedragen situaties om vaardig te worden in het bewust handelen in complexe verandersituaties. U weet wat er nodig is om te zorgen dat verbeteringen niet eenmalig zijn maar dat interventies leiden tot een blijvende verbetercultuur. U kunt bewust keuzes maken uit verschillende stijlen en verschillende (typen) interventies en daar zowel de onder- als de bovenstroom van transitieprocessen bij betrekken. U past hierbij vanuit systeemdenken de 5 Succesfactoren in samenhang toe. 13 oktober 1 juni 12 oktober 1 september 12 mei 14 september 21 22

12 LTC13 Kritieke Momenten LeanTeamcoach Kritieke momenten zijn spannende momenten die ertoe doen. Een LeanTeamcoach kan te maken krijgen met soms heftige- emoties, diepgewortelde belangentegenstellingen of situaties waarin wat gezegd wordt niet past bij wat er gedaan wordt. Tijdens deze 1-daagse staan de emoties en drijfveren van de deelnemer als LeanTeamcoach -meer dan bij de andere lesdagen- centraal. Vandaag is laatste lesdag voor het examen: puntjes op de i zetten. De deelnemer kan aangeven wat hem raakt c.q. uit evenwicht brengt. Wat maakt kritiek kritiek? Voorafgaand aan deze lesdag scoort de deelnemer zichzelf aan de hand van het LeanTeamcoach competentieprofiel en benoemt hij aansluitend 1 of 2 praktijksituaties waarin slipgevaar bestaat om ingezogen te worden. In het functioneren als LeanTeamcoach wordt voortdurend een appèl op hem gedaan door de teamleden. De druk voor tegenoverdracht is groter dan bij individuele coaching. Dit komt door de complexiteit van het politieke spel op relatieniveau, als ook de macht (fysieke en mentale) van de groepsgrootte (bijvoorbeeld 10 personen tegen 1 persoon). Vanuit het vermogen te verdragen is kennis van tegenoverdracht voor de LeanTeamcoach onontbeerlijk. Daarnaast spelen ook eigen ervaringen mee in groepen, en het overleven in groepen. Welke plek had je in groepen en welke plek neem je automatisch in? Het begrip veiligheid kent verschillende dimensies voor de LeanTeamcoach. Ingezogen worden is een gevolg van de tegenoverdracht en daarmee zet de LeanTeamcoach zichzelf buiten spel. Hij accepteert de eisen van het systeem dat niet functioneert en versterkt daarmee de ongewenste situatie. In praktijksituaties wordt uitgewerkt hoe u uzelf klemzet. Vervolgens wordt gekeken wat uw mogelijkheden zijn en hoe u uzelf kunt corrigeren. Daarmee gaat u adequaat reageren op het appèl dat het team op u doet. Deze dag is de laatste dag voor het examen om het geleerde te integreren en eventuele vragen over de portfolio te stellen. U scoort uzelf op het competentieprofiel van de StR en van LeanTeamcoach. U weet eigen kritieke momenten onder woorden te brengen. U benoemt het appèl op relatieniveau waarop u door het team onuitgesproken wordt aangesproken. U bent aanspreekbaar op eigen reactie, staat open voor reflectie en feedback. U geeft blijk van voldoende zelfinzicht en ontwikkeling, weet onderscheid te maken tussen wat bij uzelf en wat bij de ander hoort. U reageert adequaat op een door uzelf aangegeven moeilijke teamcoachsituatie. U sluit de Leergang LeanTeamcoach af wat betreft de lesdagen en bent klaar voor het examen. Examen Purple Belt 1. Portfolio Met uw portfolio toont u uw ontwikkeling als LeanTeamcoach aan. Het volgen van alle 1-daagsen is één van de onderdelen van de portfolio. Andere onderdelen zijn Reflectieverslagen over de eigen ontwikkeling middels de Leergang en intervisiegroep. De portfolio kent een format. 2. Verslag van uw leertraject Twee weken voor uw examen stuurt u uw verslag op naar de coachopleider en naar de groep waarmee u examen doet. Criteria waaraan het verslag dient te voldoen zijn vooraf bekend. Kunnen reflecteren op uw handelen en dit relateren aan literatuur staat hierbij centraal. Nadat uw portfolio inclusief uw verslag is goedgekeurd door de twee beoordelaars krijgt u een uitnodiging voor het examen. 3. Examen In de bespreking van uw verslag wordt u beoordeeld vanuit het competentie- en beroepsprofiel van een LeanTeamcoach. Reflecteren op uw keuzen, waarom zo en niet anders gehandeld is een essentieel onderdeel, het onderbouwen van LeanTeamcoach handelen aan theorie. Reflecteren op eigen gedrag in single en double loop leren. Dit examen eindigt met de uitreiking van het CB LeanTeamcoach Purple Belt. U komt in aanmerking voor PHBO-diploma LeanTeamcoach. 4. Data examen LeanTeamcoach Purple Belt 2016: 18 januari, 23 september 2017: 23 januari 10 november 27 juni 16 november 23 24

13 Overige informatie Prijzen* Leergang LeanTeamcoach Data, inschrijven en evaluaties Opleidingskosten 370,00 per dag Locatiekosten 75,00 per dag Op de website staan de meest actuele data. U kunt zich inschrijven via Wilt u onze evaluaties zien, kijk dan op - ervaringen. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met onze manager Opleidingszaken, Jan Storck, of via * Prijswijzigingen voorbehouden Factuurprijs 445,00 per dag Basis LTC (5 dagen) 1.850,00 375, ,00 Startbekwaam LTC (4 dagen) 1.480,00 300, ,00 Gevorderd LTC (4 dagen) 1.480,00 300, ,00 Totale kosten (13 dagen) 4.810,00 975, ,00 Het is mogelijk het factuurbedrag in termijnen te voldoen, indien gewenst kunt u dit aangeven bij uw aanmelding. Vrijstellingen op basis van aantoonbare EVC s worden in mindering gebracht. Het volgen van losse 1-daagsen is ook mogelijk. De prijs hiervan bedraagt 425,00. Voor incompany-trajecten brengen wij graag -na een intake- een maatwerkofferte uit. Bijkomende kosten Literatuur prijsindicatie ongeveer 400,00 Examen Green Belt (IIBLC) 400,00 (deelnemers moeten zich extern aanmelden) Examen Purple Belt 250,00 Administratiekosten PHBO-inschrijving 95,00 Kosten evt. herexamen 250,00 Locatie De 1-daagsen worden in Meeting Plaza op Centraal Station in Utrecht gehouden. Makkelijk bereikbaar met de trein Als u het laatste stuk uw auto laat staan en met het openbaar vervoer verder gaat, scheelt u dat tijd, geld en de nodige frustratie. Komt u met de auto uit het zuiden of westen, dan adviseren we u naar het Transferium Utrecht - P+R Westraven te rijden. Het transferium Westraven ligt aan de Ring Utrecht Zuid (A12, afrit nr. 17). U kunt uw auto daar parkeren en verder met het openbaar vervoer. Bijna iedere 7 minuten vertrekt er een sneltram vanaf halte Westraven naast het transferium. In iets minder dan een kwartier brengt deze u naar het Centraal Station. Voor parkeren inclusief een sneltramkaart betaalt u 5. Komt u met de auto uit het noorden dan is parkeren bij station Utrecht Overvecht een optie, en vanaf daar de trein naar Utrecht CS te nemen (deze trein rijdt 6 keer per uur). (Heeft u geen OV-chipkaart, dan is het wellicht handig thuis vast een E-ticket te printen: https://www.ns.nl/eticket/ticket). Wat vinden onze deelnemers? Edwin Griesdoorn / LeanTeamcoach MCWEB training & coaching De Leergang LTC heeft mij een breed pallet aan technieken geleerd, die ik zowel in leanen teamcoachtrajecten als in 1-op-1 sessies kan toepassen. Het versterkt mijn propositie om tools en technieken aan te bieden die mensen het leven makkelijker maken. Pieter Maas Geesteranus / LeanTeamcoach & Teamtrainer Zeer positieve en effectieve ervaring van de Leergang LTC. Het geheel van studeren, bespreken, oefenen, intervisie en het meemaken van de docenten op inhoudelijk en begeleidend en interveniërende manier hebben me bijzonder verrijkt. Als LeanTeamcoach, als intervisant/collega, als student. De rijkheid van het werk, mensen en hun gezamenlijke doelstellingen begeleiden, is door Marijke en Aty op een gedegen én lichte wijze gepresenteerd. Marcel Bongers / BongersPlus+++ Ik heb regelmatig op de terugreis, na een studiedag, in de trein gezeten met het gevoel van: Ik heb wel weer een heleboel geleerd. In het bijzonder de rode en de paarse dagen waren voor mij zinvol, omdat het daar over mijn drijfveren gaat. Hoe wil ik met mensen omgaan en hen stimuleren, motiveren en faciliteren zodat zij hun eigen dilemma s, vraagstukken en problemen zelfstandig kunnen oplossen. Kortom het was voor mij dus waardevol om te leren van anderen (opleiders en medecursisten), maar ook om te leren van mijzelf

14 Je inspireert elkaar op Coachboulevard De kracht van de CB Leergang LTC is het combineren van het Lean gedachtegoed en de bijbehorende vaardigheden met het systeemgericht werken als teamcoach. Doel is een cultuur te bouwen waarin structureel verbeteren en ontwikkelen vanzelfsprekend is: lean & meaningful (Purple Belt). Vrijstellingen op basis van EVC s vanuit leanopleidingen en Leergang Teamcoach zijn mogelijk. Gratis informatiemiddagen inclusief proeflessen Tijdens de gratis informatiemiddag (Meeting Plaza te Utrecht van uur uur). nemen Marijke Lingsma en Aty Boers u mee op een virtuele wandeling door de Leergang LeanTeamcoach en krijgt u drie proeflessen van hoe het er aan toe gaat tijdens de opleidingsdagen. Aanmelden kan via Data informatiemiddagen 2015: 25 juni, 2 september en 24 november. Coachboulevard T Brochure Leergang LeanTeamcoach 28 mei

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > OPLEIDINGSGIDS JAAR 2013-2014 Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > Samen werken aan de toekomst van uw organisatie

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Time for Organic Leadership

Time for Organic Leadership Time for Organic Leadership Productfolder Opleidingsgids www.corecommit.com info@corecommit.com +31 050-5269713 PRODUCTEN & ACADEMIE De nieuwe productfolder, tevens opleidingsgids van Core Commit biedt

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Inhoudsopgave Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Hoe werkt ontwikkelen in dienstverlening? 7 Duurzaam ontwikkelmodel dienstverlening 9 De medewerker dienstverlening

Nadere informatie

School for. Leadership. Professionaliseringsgids. voor leidinggevenden in het vo. trainingen opleidingen maatwerk advies & coaching

School for. Leadership. Professionaliseringsgids. voor leidinggevenden in het vo. trainingen opleidingen maatwerk advies & coaching 2012 2013 AVS Professionaliserings- en Innovatiecentrum Funderend Onderwijs Professionaliseringsgids voor leidinggevenden in het vo Kijk ook op www.avspifo.nl trainingen opleidingen maatwerk advies & coaching

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK. PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+

PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK. PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+ PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+ Financieel ondersteund door de Europese Commissie in het kader van het programma

Nadere informatie

Inzetten op eigen kracht

Inzetten op eigen kracht Inzetten op eigen kracht Empowermentmethodieken binnen de SW Arbeidsontwikkeling Inzetten op eigen kracht Empowermentmethodieken binnen de SW Arbeidsontwikkeling 1 Colofon Postbus 556 2501 CN Den Haag

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Overzichtskaart Steeds Beter Sessie 3 2.1 De thema s uit het MTO 6 2.2 Het stappenplan 6 2.3 De werkvormen 7 2.4 Rol leidinggevende 8 2.5 Ondersteuningsmogelijkheden 8

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

POLITIEACADEMIE. Studiewijzer. Operationeel Leidinggevende Leergang Recherche (OLL-R)

POLITIEACADEMIE. Studiewijzer. Operationeel Leidinggevende Leergang Recherche (OLL-R) POLITIEACADEMIE Studiewijzer Operationeel Leidinggevende Leergang Recherche (OLL-R) Studiewijzer Operationeel Leidinggevende Leergang Recherche (OLL-R) Voorwoord Voor u ligt de studiewijzer van de Operationeel

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van Erik Greven Organisatieadvies te Voorhout. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Opleidingsoverzicht. Primair. Maak uw keuze uit:

Opleidingsoverzicht. Primair. Maak uw keuze uit: Opleidingsoverzicht Primair Najaar 2015 Onderwijs Maak uw keuze uit: Rekencoördinator Anti-pestcoördinator Talentbegeleider Intern Begeleider Onderwijskundig (e-)learning Ontwerper Strategisch Onderwijskundig

Nadere informatie

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat.

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. KANSEN VOOR MANAGERS december 2014 People Management Meer rendement uit talent pagina 4 Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. pagina 5 Als je overweegt een MBA te volgen is er een alternatief

Nadere informatie

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INHOUDSOPGAVE WORKSHOPS THINK DIFFERENT? FUTURE PROOF? TOON LEF EN MAAK HET VERSCHIL! FUEL YOUR FUTURE HOE? Gezien de veranderingen in je vak, ben je gespitst op

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink F lagcom op le idingsb rochure 2 011-2012 Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink Beste werknemer, Voor je ligt de Brochure

Nadere informatie

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang OPLEIDING SCHOOLLEIDER Basisbekwaam / Vakbekwaam 2015-2016 4e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze scholen worden daardoor ingewikkelder

Nadere informatie

3 Coachend leidinggeven

3 Coachend leidinggeven 3 Coachend leidinggeven Organisaties zijn op zoek naar zelfstandige medewerkers. Mensen die zelf verantwoordelijkheid willen en kunnen dragen voor hun werk. Mensen die betrokken zijn bij de doelen van

Nadere informatie

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS SPIL voor LEIDINGGEVENDEN MOVE voor MEDEWERKERS S P I L IN BEWEGING BRENGEN Een leertraject voor leidinggevenden die medewerkers en organisatie in beweging brengen en sturing geven aan veranderingen M

Nadere informatie

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren Alleen wanneer je houdt van wat je doet, kun je kwaliteit leveren PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren Opleidingen en Bedrijfstrainingen Over de opleiding Inhoud Inleiding

Nadere informatie

Medezeggenschap verzilveren. OR-talenten ontwikkelen met erkenning verworven competenties

Medezeggenschap verzilveren. OR-talenten ontwikkelen met erkenning verworven competenties Medezeggenschap verzilveren OR-talenten ontwikkelen met erkenning verworven competenties 1 Medezeggenschap verzilveren OR-talenten ontwikkelen met erkenning verworven competenties Voorwoord Sociale partners

Nadere informatie

Resultaat voorop dus mens centraal 1. Resultaat voorop dus mens centraal

Resultaat voorop dus mens centraal 1. Resultaat voorop dus mens centraal Resultaat voorop dus mens centraal 1 Resultaat voorop dus mens centraal Inhoud CiEP Basis 4 CiEP en Het Nieuwe Werken 8 CiEP Waardenprofielen 10 CiEP Energiek 14 CiEP voor Teams 18 e-ciep Basis 20 CiEP

Nadere informatie

Een eigenzinnig leiderschapstraject van Politieacademie, korpsen en partnerorganisaties

Een eigenzinnig leiderschapstraject van Politieacademie, korpsen en partnerorganisaties De nieuwe eeuw luidde een omvangrijk vernieuwingsproces in van het politieonderwijs. Onder de noemer Politieonderwijs 2002 werden de klassieke, functiegerichte bedrijfsen beroepsopleidingen die tot dan

Nadere informatie

Gids voor: Het Nieuwe Werken

Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken 1 Inhoud Voorwoord... 4 Inleiding 7 Wat is het nieuwe werken?... 7 Argumenten om met het nieuwe werken aan de slag te gaan... 7 Investeren voor

Nadere informatie