Nummer Toegang: 700 Inventaris van het oud archief van rijswijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nummer Toegang: 700 Inventaris van het oud archief van rijswijk"

Transcriptie

1 Nummer Toegang: 700 Inventaris van het oud archief van rijswijk Archief Delft

2

3 700 Oud Archief Rijswijk 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...7 BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN Archief van de ambachtsheren (1316) (1877) Eerste afdeling Bezittingen van Cornelis Suys Ambachtsheerlijkheid (GrL) Geesttienden en Stomperdijkse tienden (GrL) Korenmolen (GrL) Visserij en vogelarij (EiG sinds 1556) Erfpacht op het klooster Nazareth (EiG) Bezittingen van Margaretha Suys Voogdijschap door Willem van der Meer van Berendrecht Voogdijschap door Adam van der Duijn Ambachtsheerlijkheid (GrL) Erfpacht op het voormalig klooster Nazareth Stomperdijkse tienden (GrL) van Anna Suys Geesttienden, korenmolen (GrL), en molenwerf en -huis (EiG) van Catharina Suys Windrecht (GrL) Maria van Suys Bezittingen van Nicolaes van der Duijn Ambachtsheerlijkheid (GrL) Geesttienden en Stomperdijkse tienden (GrL) Windrecht (GrL) Erfpacht op de Naaldwijkse tienden te Rijswijk (NaL) Naaldwijkse tienden te Rijswijk (NaL) Smaltienden te Rijswijk en Wateringen (WaL) Vogelarij en visserij (EiG) Bezittingen van NicolaesII van der Duijn Ambachtsheerlijkheid met ambachtsgevolgen (GrL) Naaldwijkse tienden te Rijswijk (NaL) Bezittingen van Nicolaes III van der Duijn Ambachtsheerlijkheid met ambachtsgevolgen (GrL) Erfpacht en Naaldwijkse tienden te Rijswijk (NaL) Vogelarij (EiG) Tweede Afdeling De burgemeesters van 's-gravenhage en hun rechtsopvolgers als ambachtsheren van Rijswijk (1877) Verwerving Verheffing Sterfheer Paulus van Assendelft Sterfheer Gijsbert van Kinschot Sterfheer Willem van Assendelft Sterfheer Jan Hudde Dedel Sterfheer Johan Patijn Sterfheer Jan Slichter Bestuur en beheer Verhouding met de hoge heerlijkheid en haar functionarissen Verhouding met bestuur en ingezetenen van Rijswijk Schout en Gerecht en rechtsopvolgers Rechtsverhouding...22

4 4 Oud Archief Rijswijk Functionarissen en tractementen Dorpsaccijns en torengeld Overige aangelegenheden Diverse bestuurlijke aangelegenheden 'Ambacht' Nederduyts Gereformeerde Gemeente Ingezetenen Financiën Jaarstukken Secretaris Johan Bout Secretaris Hermanus Vermaat Secretaris Daniël Ruymvelt Secretaris George van Diest Secretaris Hendrik Ravesteijn Administrateur Adrianus de Bas Administrateur Jan de Bas Administrateur Johan Willem van Vredenburch Administrateur Jacob van Vredenburch Administrateur Jan Hendrik Caan van Neck Overige stukken Beheer van de ambachtsgevolgen Tienden (GrL) en Visserij (EiG) Geschillen Verpachting Recht van windvang voor de korenmolen (GrL) De Nawoning te Monster (GrL) Naasting (HoG) Archieven van het conglomeraat van schout en gerecht, het ambacht en de heilige geest / 1859/ Eerste afdeling Schout en gerecht Organisatie Rechtspraak in geschillen Algemeen Eigendommen van ingezetenen Registratie van transporten Toezicht op openbare verkopingen Toezicht op het beheer van weesboedels Liquidatie van insolvente boedels Taxatie van onroerend goed voor de collaterale successie Burgerlijke staat van ingezetenen Voltrekking en ontbinding van huwelijken Confinement Justitiële functionarissen Aanstelling en ontslag van procureurs Bemoeienis met aanstelling van notarissen Belastingen en financiën Plaatselijk Kapitale omslag Gewestelijke belastingen Verponding Penningen en imposten Impost op het trouwen en begraven Impost op bier, wijn en brandewijn...47

5 700 Oud Archief Rijswijk Buitengewone belastingen Tweede afdeling Het 'ambacht' van Rijswijk Stukken van algemene aard Notulen Stukken betreffende bijzondere onderwerpen Organisatie Belastingen en financiën Waterstaatswerken Binnenlandse werken Algemeen Verhoefslaagd over meerdere sluisambachten Brug over de Kastanjewetering Lange Kleiweg Zuidweg (in Wateringen) Door het 'ambacht' Rijswijk te onderhouden Ambachtsstraten Rijswijkse Vaart Verhoefslaagd over de ingelanden Buur- of Kerkepad in de Noordpolder Delftweg Geestbrugweg Kleiweg Korte Klei en gedeelte Kerklaan Vlietweg Zandweg Buitenlandse werken Verhoefslaagde werken Ambachtskrooswerken Het achtste hoefslag aan de Maasdijk Rijswijker Sluis te Vlaardingen Toezicht op het slagturven en beheer van de Veenkas Derde Afdeling Heilige Geest Financiën Eigendommen Onderstand van armen Vierde Afdeling Municipaliteit Vijfde Afdeling Publikaties van de Staten van Holland Archief van Baljuw en Welgeboren Mannen

6

7 700 Oud Archief Rijswijk 7 Beschrijving van het archief Beschrijving van het archief Naam van het archief: oud archief van rijswijk Nummer van het archief: 700 Archiefbewaarplaats: Archief Delft Samenvatting: Nader in te vullen.

8

9 700 Oud Archief Rijswijk 9 Beschrijving van de archiefbestanddelen Beschrijving van de archiefbestanddelen 1 Archief van de ambachtsheren (1316) (1877) 1.1 Eerste afdeling Bezittingen van Cornelis Suys Ambachtsheerlijkheid (GrL) 1 ARCHIEF VAN DE AMBACHTSHEREN (1316) (1877) 1.1 EERSTE AFDELING BEZITTINGEN VAN CORNELIS SUYS N.B. Zie ook inv.nr. 12, 23 en 25 (originelen) en inv.nr. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 58 en 72 (afschriften) AMBACHTSHEERLIJKHEID (GRL) 1 Akte van belening van Cornelis Suys door Philips II, koning van Castilië, graaf van Holland, met de ambachtsheerlijkheid, 1557; met getransfigeerde akte van transport van de ambachtsheerlijkheid door Willem, prins van Oranje, in ruil voor de hem ontbrekende helft van de Loosduinredijkse tienden te Monster, 1316, Hofstijl 20 maart 1315; met retroactum. 3 charters 2 Authentiek afschrift van een sententie uit1448 van het Hof van Holland ten laste van Hugo te Blote, waarbij Jan, graaf van Nassau, ambachtsheer van Rijswijk, de heerlijke tijns herkrijgt op acht morgen land, charter Geesttienden en Stomperdijkse tienden (GrL) GEESTTIENDEN EN STOMPERDIJKSE TIENDEN (GRL) 3 Akte van belening van Cornelis Suys door Philips II, koning van Castilië, graaf van Holland, met de Stomperdijkse tienden, met getransfigeerde akte van transport door Jan de Heuyter, hoogheemraad van Delfland, ; met retroacta, 1537, 1556 en charters 4 Register van jaarlijkse verpachting van de korentienden van het Oost- en Westblok, genaamd de Geesttienden,met voorin een staat van jaarlijkse inkomsten, opgesteld in 1561 over de periode vanaf 1522, bijgehouden tot katern 5 Register van jaarlijkse verpachting van de korentienden van het Oost- en Westblok, genaamd de Geesttienden en van de korentienden van het Hoekblok, het Schaapweiblok en het Klaverblok genaamd de Stomperdijkse tienden,met voorin een staat van jaarlijkse inkomsten, opgesteld in 1563 over de periode vanaf 1556, bijgehouden tot katern

10 10 Oud Archief Rijswijk Korenmolen (GrL) KORENMOLEN (GRL) 6 Akte van belening van Cornelis Suys door Karel, rooms keizer, graaf van Holland, met de korenmolen, met kwitantie voor de heergewaden, 1523; met retroactum charters en 1 stuk 7 Afschrift van een akte uit 1498 waarbij schout, heemraden, gezworenen en gemene buren van Sprang het recht van molendwang erkennen van Jacob van der Duijn, ambachtsheer van Sprang, stuk 8 Akten van verpachting van de korenmolen door Cornelis Suys aan opeenvolgende molenaars, 1545, 1558, 1568 en stukken Visserij en vogelarij (EiG sinds 1556) VISSERIJ EN VOGELARIJ (EIG SINDS 1556) 9 Afschrift van een akte van belening uit 1416 door Willem, paltzgraaf op de Rijn, graaf van Holland van Gerrit van der Burch met de korenmolen, de visserij en de vogelarij, en een akte van belening uit 1421 door Philips, hertog van Bourgondië en graaf van Holland aan Gerrit van der Burch Jansz. met genoemde lenen, samen met het bottinggeld, stuk 10 Akte van verkoop door Nicolaes van der Duijn, schildknaap aan Cornelis Suys van de visserij en de vogelarij, 1558;met retroacta, 1416, 1492, 1556 en 1558, en met retroacta waarbij de visserij en vogelarij gezamenlijk worden beleend met de korenmolen en het bottinggeld, 1421, 1441 en charters Erfpacht op het klooster Nazareth (EiG) ERFPACHT OP HET KLOOSTER NAZARETH (EIG) 11 Akte van transport door Splinter van Hargen, heer van Oisterwijkaan Cornelis Suys van een erfpacht op tien morgen land van het klooster Nazareth, 1558;met bijlage en retroacta, 1492, 1525 en charters Bezittingen van Margaretha Suys Voogdijschap door Willem van der Meer van Berendrecht BEZITTINGEN VAN MARGARETHA SUYS VOOGDIJSCHAP DOOR WILLEM VAN DER MEER VAN BERENDRECHT N.B. Zie ook inv.nr. 454 (origineel) en. inv.nr. 58 en 45 (afschriften). 12 Cartularium, aangelegd door Willem van der Meer van Berendrecht, voogd van ambachtsvrouwe Margaretha Suys, naar aanleiding van de verdeling van de nalatenschappen van haar vader Cornelis Suys en haar zusters

11 700 Oud Archief Rijswijk 11 Johanna en Catharina; met geïnsereerd cartularium van de door Cornelis Suys bij meerderjarigheid verworven bezittingen, 1536, 1560, band en 2 akten N.B. Het geïnsereerde cartularium bevat afschriften van retroacta vanaf Beide losse akten maakten vóór de restauratie als omslag en schutblad deel uit van het register. 13 Afschriften van akten uit inzake de aankoop van landerijen bij Geertruidenberg door Cornelis Suys, 1580; met retroacta vanaf katern 14 Afschriften van akten uit inzake de aankoop van drie morgen land in Rijswijk door Cornelis Suys van pastoor en kerkmeesters van Nootdorp; 1580; met retroacta vanaf katern 15 Afschriften van akten uit waarbij de erfgenamen van Cornelis Suys van het stadsbestuur van Dordrecht het pandschap verkrijgen van de eerder geconfisqueerde tien morgen land in Oud-Strijen, 1580; met retroacta vanaf katern 16 Afschriften van akte van belening uit 1557 door Philips II, koning van Castilië, graaf van Holland van Cornelis Suys met de ambachtsheerlijkheid, met akte van machtiging uit 1557 door prins Willem van Oranje, ambachtsheer, aan rentmeester Aerdt Coebel en procureur Joost de Bye om de ambachtsheerlijkheid te ruilen tegen de Willem ontbrekende helft van de Loosduinredijkse tienden te Monster, in het bezit van Cornelis Suys, stukken 17 Afschrift van een uittreksel uit het proces-verbaal uit1557 van Ottho van Malsen, commissaris van het Hof van Holland, inzake het geschil tussen Floris van Dam Joostensz. en de graaf van Aremberg, bezitter van tiendrecht in Rijswijk, houdende verklaringen van Rijswijkse ingezetenen, waaruit blijkt, dat de korentiend sinds mensenheugenis ook de wintergerst omvat, stuk Voogdijschap door Adam van der Duijn Ambachtsheerlijkheid (GrL) VOOGDIJSCHAP DOOR ADAM VAN DER DUIJN Ambachtsheerlijkheid (GrL) 18 Akten waarbij bejaarde ingezetenen verklaren dat de gerechtsbode sinds mensenheugenis het recht bezit om van het pondgeld voor zichzelf van elk pond een halve stuiver te nemen, omslag 19 Dorsale akte waarbij Adam van der Duijn, voogd en echtgenoot van ambachtsvrouwe Margaretha Suys, aan de Grafelijke Leenkamer de hulde en manschap hernieuwt voor de in 1581 in leen verkregen ambachtsheerlijkheid, charter

12 12 Oud Archief Rijswijk Dorsale akte van overeenkomst met het stadsbestuur van Delft over de voortzetting van een sinds 1597 te ontvangen compensatie voor het verlies aan inkomsten uit de impost op bier, wijn en brandewijn, ten gevolge van het door Delft bepleite verbod op vestiging van herbergen tussen de Hoornbrug en de Delftse stadsgrens, charter Erfpacht op het voormalig klooster Nazareth Erfpacht op het voormalig klooster Nazareth 21 Dorsale aantekening waarbij aan Dirck Schoute wordt meegedeeld dat hij de erfpacht op de in 1593 gekochte tien morgen land van het voormalige klooster Nazareth in natura mag betalen met twee kazen, op voorwaarde dat een deel van de grond onbebouwd blijft met het oog op de windvang van de korenmolen, 1604;met retroactum, stukken Stomperdijkse tienden (GrL) van Anna Suys Stomperdijkse tienden (GrL) van Anna Suys N.B. Zie inv.nr. 454 (origineel) en inv.nr. 58 en 454 (afschriften). 22 Akte van belening met de Stomperdijkse tienden door Willem, prins van Oranje, in naam van de Staten van Holland, charter Geesttienden, korenmolen (GrL), en molenwerf en -huis (EiG) van Catharina Suys Geesttienden, korenmolen (GrL), en molenwerf en -huis (EiG) van Catharina Suys N.B. Zie ook inv.nr. 12 en 72 (afschriften). 23 Akte van transport door Hadewijn Pijnsdr aan Cornelis Suys van een molenwerf, 1560;met bijlagen 1560 en charter en 2 stukken 24 Akte van belening door Willem, prins van Oranje, uit naam van de Staten van Holland met de Geesttienden en de korenmolen, charter 25 Akte van verhuur van het molenhuis aan Jan Adriaensz. Visser, 1587 en akte van overeenkomst tussen Cornelis Suys en Hendrik Mees van Cleyndriel, bouwer en eerste huurder van het molenhuis, , stuk 26 Akte van overeenkomst door Hendrick Peerboom, gemachtigde van Pieter Suys, met Huybrecht Cornelisz. uit Leiden, molenaar van de nieuw te bouwen korenmolen, over de wederzijdse rechten en plichten, charter 27 Kwitantie van Jan Adriaensz. Visser voor de bouwkosten van het molenhuis als borg voor de huur, met akte inzake de overeengekomen regeling met

13 700 Oud Archief Rijswijk 13 Pieter Suys over de ontruiming van het huis stuk 28 Akte van consent voor heffing van het maalrecht, charter 29 Bestek voor de bouw van een nieuwe korenmolen, stuk 30 Onderhandse akte van overeenkomst met Cornelis Gerritsz., molenaar te Voorburg, over de bekostiging van de nieuw te bouwen korenmolen en de huur van de molenwerf en het molenhuis, met afschrift van akte van transport uit 1588 van de korenmolen door Huybrecht Cornelisz. en Arent Diercx uit Leiden en Ewoudt Jansz. uit Zoeterwolde aan Cornelis Gerritsz., stukken Windrecht (GrL) Maria van Suys Windrecht (GrL) Maria van Suys N.B. Zie ook inv.nr. 21 (origineel) en inv.nr. 12 en 72 (afschriften). 31 Akte waarbij Hendrick van der Laen, echtgenoot van Maria Suys, Pieter Zegersz., olieslager uit Delft, belast met de windpacht voor de te bouwen oliemolen, met geïnsereerde akte van verpachting door de Rekenkamer van Holland aan Pieter Zegersz. van grond voor de molenwerf, charter 32 Akte waarbij Maria Suys Abraham en Isack Pietersz., olieslagers uit Delft, belast met de windpacht voor de oliemolen, charter Bezittingen van Nicolaes van der Duijn Ambachtsheerlijkheid (GrL) BEZITTINGEN VAN NICOLAES VAN DER DUIJN N.B. Zie ook inv.nr. 58 (afschriften) AMBACHTSHEERLIJKHEID (GRL) 33 Akte van overeenkomst door Adam van der Duijn namens zijn zoon Nicolaes met het stadsbestuur van Delft inzake de verdeling van de impost op bier, wijn en brandewijn, geheven van de herbergen tussen de Hoornbrug en de stadsgrens, met afschrift van het privilege van de Staten van Holland uit 1597 aan Delft voor het verbod op de vestiging van herbergen nabij de stadsgrens van Delft, stukken 34 Sententie door het Hof van Holland ten laste van baljuw Cornelis Blotelingh wegens onwettige inmenging in de middelbare en lage jurisdictie, bij welke sententie de keur voor de hoge heerlijkheid Rijswijk grotendeels ongeldig wordt verklaard, 1632,met proces-dossier, charter en 1 pak N.B. Het proces-dossiers is gevormd als door G. Vinck, procureur van de schoutwijnandt van Elst.

14 14 Oud Archief Rijswijk Akte van aanstelling van Leendert Cornelisz. Harlaer tot schoolmeester, stuk 36 Afschrift van de akte van aanstelling uit 1645 van timmerman Pieter Claesz. Ruyter als grafmaker, met aantekening van de verlenging van die aanstelling, stuk 37 Akte waarbij Adriaen Jansz., secretaris en gerechtsbode, verklaart sinds zijn benoeming het recht te hebben genoten op een halve stuiver van ieder pond van het te heffen pondgeld, stuk 38 Stukken betreffende inning van pondgeld en daging van schuldenaren door rentmeester Goossen de Bye, omslag 39 Aantekeningen over de door het stadsbestuur van Delft te betalen helft van de impost op bier, wijn en brandewijn, geheven van de herbergen tussen de Hoornbrug en de stadsgrens, 1626, stukken 40 Stukken betreffende naasting van een stuk land, 1617, z.d. [c. 1630], omslag en 3 charters Geesttienden en Stomperdijkse tienden (GrL) GEESTTIENDEN EN STOMPERDIJKSE TIENDEN (GRL) 41 Staten van inkomsten uit jaarlijkse verpachtingen van tienden, , en 1648 en pak Windrecht (GrL) WINDRECHT (GRL) 42 Akte waarbij papiermolenaar Jan Hendriksz. de Ridder wordt belast met de windpacht voor de papiermolen, charter Erfpacht op de Naaldwijkse tienden te Rijswijk (NaL) ERFPACHT OP DE NAALDWIJKSE TIENDEN TE RIJSWIJK (NAL) 43 Retroacta bij een akte van belening door de Leenkamer van Naaldwijk van Nicolaes van der Duijn met een erfpacht van sch. ten laste van Jacob van Malsen, heer van Kettenich, tegen een onderpand van vijf blokken Naaldwijkse tienden charters 44 Retroactum van een akte van belening door de Leenkamer van Naaldwijk

15 700 Oud Archief Rijswijk 15 van Nicolaes van der Duijn met een erfpacht van 200 ten laste van Jacob van Malsen, tegen een onderpand van vijf blokken Naaldwijkse tienden charter 45 Akte van belening door Frederik Hendrik, prins van Oranje, heer van Naaldwijk, van Nicolaas van der Duijn met een erfpacht van sch. ten laste van Jacob van Malsen tegen een onderpand van vijf blokken Naaldwijkse tienden, 1630;met retroacta, 1605 en charters 46 Akte van belening door de Leenkamer van Naaldwijk van Nicolaes van der Duijn met een erfpacht van 75 ten laste van Jacob van Malsen, tegen een onderpand van vijf blokken Naaldwijkse tienden, charter 47 Lijst van akten van belening met erfpacht op vijf blokken Naaldwijkse tienden, ten laste van Jacob van Malsen, stuk Naaldwijkse tienden te Rijswijk (NaL) NAALDWIJKSE TIENDEN TE RIJSWIJK (NAL) 48 Willige sententie van het Hof van Holland op de koop zonder borgstelling van vijf blokken Naaldwijkse tienden van Jacob van Malsen, 1632;met bijlagen, 1630 en charter en 3 stukken 49 Akte van belening door Frederik Hendrik, prins van Oranje, heer van Naaldwijk, van Nicolaas van der Duijn met vijf blokken Naaldwijkse tienden 1632;met retroactum, charters Smaltienden te Rijswijk en Wateringen (WaL) SMALTIENDEN TE RIJSWIJK EN WATERINGEN (WAL) 50 Akte van belening door de Staten van Holland met de smaltienden in Rijswijk en Wateringen, waarbij wegens minderjarigheid hulde en manschap wordt gedaan door Adam van der Duijn, charter Vogelarij en visserij (EiG) VOGELARIJ EN VISSERIJ (EIG) 51 Publikatie van het verbod op het vangen en schieten van vogels, z.d.[c. 1607, c. 1615] en stukken 52 Akten van de meerjarige verpachting van de visserij, 1636, 1638, 1643 en stukken 53 Publikaties van het verbod op het rapen van vogeleieren, stukken

16 16 Oud Archief Rijswijk Bezittingen van NicolaesII van der Duijn Ambachtsheerlijkheid met ambachtsgevolgen (GrL) BEZITTINGEN VAN NICOLAESII VAN DER DUIJN AMBACHTSHEERLIJKHEID MET AMBACHTSGEVOLGEN (GRL) 54 Akte van belening door de Staten van Holland van Nicolaes van der Duijn met de ambachtsheerlijkheid, Geesttienden, Stomperdijkse tienden en korenmolen te Rijswijk en viereneenhalve morgen land genaamd de Vroonemaze te Voorburg, waarbij wegens minderjarigheid hulde en manschap wordt gedaan door rentmeester Goossen de Bye, charter 55 Akte van overeenkomst met het stadsbestuur van Delft inzake de betaling van de jaarlijkse recognitie van achttien gulden als vergoeding voor het Delftse verbod op de vestiging van bakkerijen tussen de Hoornbrug en de Delftse stadsgrens, charter 56 Akte van aanstelling van Leendert Cornelisz. Harlaer tot koster, stuk Naaldwijkse tienden te Rijswijk (NaL) NAALDWIJKSE TIENDEN TE RIJSWIJK (NAL) 57 Dorsale akte waarbij Nicolaas van der Duin ten overstaan van de Leenkamer van Naaldwijk de hulde en manschap met de ledige hand hernieuwt voor de in 1649 in leen verkregen Naaldwijkse tienden, charter Bezittingen van Nicolaes III van der Duijn Ambachtsheerlijkheid met ambachtsgevolgen (GrL) BEZITTINGEN VAN NICOLAES III VAN DER DUIJN N.B. Zie ook inv.nr. 69, 71, AMBACHTSHEERLIJKHEID MET AMBACHTSGEVOLGEN (GRL) 58 Register waarin rentmeester Goossen de Bye bestuursgeschillen en benoemingen van functionarissen heeft opgetekend, voornamelijk over de periode 1570 tot 1622, z.d. [c. 1622]; met aanvullingen, deel N.B. In de literatuur omschreven als het 'Memoriaelboek' van de ambachtsheerlijkheid van Rijswijk. Bevat een plattegrond. Zie bijlage 1 nr Akten van de jaarlijkse openbare verpachting van de tienden, 1662, 1670, 1678, 1679, en omslag 60 Dorsale akte van exploot namens het Hof van Holland voor Dirck Jansz. van Gorcum wegens diens weigering om het ambt van schepen op zich te nemen, 1674;met getransfigeerde akte van mandement door prins Willem III. 2

17 700 Oud Archief Rijswijk 17 charters 61 Stukken betreffende de daging van Gerard van der Wel, rentmeester van de heer Raffles, wegens het niet betalen van pondgeld over openbaar verkocht houtgewas van de buitenplaats Sion, stukken 62 Dorsale akte waarbij Nicolaas van der Duijn ten overstaan van de Leenkamer van Holland wegens meerderjarigheid de hulde en manschap hernieuwt voor de in 1659 in leen ontvangen ambachtsheerlijkheid, Geesttienden, Stomperdijkse tienden en korenmolen te Rijswijk, de vier en halve morgen land genaamd de Vroonemaze te Voorburg en het landgoed De Mije te Nieuwkoop, charter 63 Rekest waarin Adriaen Rotteveel, pachter van de turf en koolas van Delft en Delfland, de voogden van Nicolaes van der Duijn verzoekt om de onwettig als turftonster optredende Barbara Leendertsdr. officieel in dit ambt aan te stellen, z.d. [c. 1680]. 1 stuk 64 Akten van aanstelling van Jan Bout tot notaris en Catharina van Santen tot vroedvrouw, charter en 1 stuk 65 Stukken betreffende de door de Hoge Raad opgelegde boete wegens het onrechtmatige bezit van een sententie inzake het recht van aanstelling van een voorlezer, stukken Erfpacht en Naaldwijkse tienden te Rijswijk (NaL) ERFPACHT EN NAALDWIJKSE TIENDEN TE RIJSWIJK (NAL) 66 Dorsale kwitantie van Maria de Thiènnes, gravin van Warfuse, voogdes van haar zoon Lodewijck, wegens afkoop van twee erfpachten op Naaldwijkse tienden, in 1483 beleend door Katharina, vrouwe van Naaldwijk, aan haar schoonzoon Jan graaf van Nassau, charter 67 Dorsale akte waarbij Nicolaes van der Duijn ten overstaan van de Leenkamer van Naaldwijk de hulde en manschap hernieuwt, voor de in 1659 in leen ontvangen Naaldwijkse tienden, charter Vogelarij (EiG) VOGELARIJ (EIG) 68 Publikaties van het verbod op het vangen van vogels, 1686 en stukken

18 18 Oud Archief Rijswijk Tweede Afdeling De burgemeesters van 's-gravenhage en hun rechtsopvolgers als ambachtsheren van Rijswijk (1877) 1.2 TWEEDE AFDELING Verwerving DE BURGEMEESTERS VAN 'S-GRAVENHAGE EN HUN RECHTSOPVOLGERS ALS AMBACHTSHEREN VAN RIJSWIJK (1877) VERWERVING 69 Akte van aankoop door oud-burgemeester Johan Dedel namens de burgemeesters van Nicolaes van der Duijn, van de ambachtsheerlijkheid en ambachtsgevolgen van Rijswijk 1688; met bijlagen en retroacta, 1680, charters en 1 omslag 70 Inventaris van de door Nicolaes van der Duijn overgedragen titels van eigendom, met lijst van titels die naar het oordeel van secretaris Johan Bout ontbreken, stukken 71 Akten van machtiging door Nicolaes van der Duijn aan secretaris Johan Bout voor de overdracht van de smaltienden te Rijswijk en Wateringen en zes morgen land te Monster, genaamd de Nawoning, 1690; met notitie over de ligging van de smaltienden. 2 stukken 72 Stukken betreffende het proces tegen en de overeenkomst met de Grafelijkheidsrekenkamer inzake de verwerving van het recht van de wind in Rijswijk tegen een recognitie van 250 gulden, 1692, 1693, pak en 2 charters N.B. Het dossier werd als proces-dossier aangelegd door Maerten Deym, procureur van de ambachtsheren. Tot de relatieven behoren ook afschriften en uittreksels betreffende de Rijswijkse molens over de periode Verheffing Sterfheer Paulus van Assendelft VERHEFFING Sterfheer Paulus van Assendelft 73 Akte van machtiging door de magistraat voor burgemeester Paulus van Assendelft om als sterfheer de Rijswijkse bezittingen in leen te ontvangen, stuk 74 Akte van belening door de Staten van Holland met de ambachtsheerlijkheid, de Geesttienden en de Stomperdijkse tienden, de hennep- en smaltienden en de korenmolen, 1688;met bijlagen. 1 charter en 2 stukken 75 Akte van belening met vijf blokken Naaldwijkse tienden door Willem III, prins van Oranje, heer van Naaldwijk, 1688;met bijlage. 1 charter en 1 stuk

19 700 Oud Archief Rijswijk Akte van belening met vier morgen land te Monster, genaamd de Nawoning door de Staten van Holland, 1690;met bijlage. 1 charter en 1 stuk Sterfheer Gijsbert van Kinschot Sterfheer Gijsbert van Kinschot 77 Uittreksels uit de besluiten van Schout en Burgemeesters, houdende aanstelling van Gijsbert van Kinschot, burgemeester, tot sterfheer van Rijswijk, stukken 78 Kwitantie van de Leenkamer van Holland voor betaald heergewaad, stuk 79 Akte van belening met vijf blokken Naaldwijkse tienden door Willem IV, prins van Oranje, heer van Naaldwijk, 1730;met bijlage. 1 charter en 1 stuk 80 Akte van belening met de smaltienden te Rijswijk en Wateringen door Johan Hendrik, graaf van Wassenaar, 1730;met bijlage. 1 charter en 1 stuk Sterfheer Willem van Assendelft Sterfheer Willem van Assendelft 81 Uittreksels uit de resoluties van Schout en Burgemeesters, houdende de aanstelling van Willem van Assendelft tot sterfheer van Rijswijk, stukken 82 Akte van belening door de Staten van Holland met de ambachtsheerlijkheid, de Geesttienden, de Stomperdijkse tienden, de henneptienden, de smaltienden en de korenmolen, charter 83 Akte van belening door de Staten van Holland met vier morgen land te Monster, genaamd de Nawoning, charter 84 Akte van belening door Willem IV, prins van Oranje, heer van Naaldwijk met vijf blokken Naaldwijkse tienden, charter 85 Akte van belening door Johan Hendrik, graaf van Wassenaar met de smaltienden te Rijswijk en Wateringen, charter

20 20 Oud Archief Rijswijk Sterfheer Jan Hudde Dedel Sterfheer Jan Hudde Dedel 86 Uittreksels uit de resoluties van Schout en Burgemeesters houdende aanstelling van schepen Jan Hudde Dedel tot sterfheer van Rijswijk, stukken 87 Akte van belening met de ambachtsheerlijkheid, de Geesttienden, de Stomperdijkse tienden, de hennep- en smaltienden en de korenmolen door de Staten van Holland, charter 88 Akte van belening met vier morgen land te Monster, genaamd de Nawoning door de Staten van Holland, charter 89 Akte van belening met de smaltienden te Rijswijk en Wateringen door Unico Wilhelm, rijksgraaf van Wassenaar, charter Sterfheer Johan Patijn Sterfheer Johan Patijn 90 Akte van belening door de Staten van Holland met de ambachtsheerlijkheid, de Geesttienden, de Stomperdijkse tienden, de hennep- en de smaltienden en de korenmolen, charter 91 Akte van belening door de Staten van Holland met vier morgen land te Monster genaamd de Nawoning, charter 92 Akte van belening door Willem V, prins van Oranje, heer van Naaldwijk met vijf blokken Naaldwijkse tienden, charter 93 Akte van belening door Jacob, Jan rijksgraaf van Wassenaar, van Johan Patijn met de smaltienden te Rijswijk en Wateringen, charter Sterfheer Jan Slichter Sterfheer Jan Slichter 94 Akte van belening door de Staten van Holland met de ambachtsheerlijkheid, de korenmolen, de Geesttienden en de Stomperdijkse tienden met hennepen smaltienden, charter 95 Akte van belening door Willem, prins van Oranje, heer van Naaldwijk met vijf

Inventaris archief. Holierhoekse- en Zouteveense polder. 1431 [eig. 1859]-1970. In: Inventaris archieven polder Vockestaert

Inventaris archief. Holierhoekse- en Zouteveense polder. 1431 [eig. 1859]-1970. In: Inventaris archieven polder Vockestaert Inventaris archief Holierhoekse- en Zouteveense polder 1431 [eig. 1859]-1970 In: Inventaris archieven polder Vockestaert (1959)1970-1976(1978) en rechtsvoorgangers Holierhoekse- en Zouteveensche polder

Nadere informatie

Inventaris van het archief van. familie De Vor te Vianen,

Inventaris van het archief van. familie De Vor te Vianen, T00443 Inventaris van het archief van familie De Vor te Vianen, 1785-1914 D. Ruiter Oktober 2013 Inleiding De in deze inventaris genoemde leden van de familie De Vor waren grondeigenaren en landbouwers.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM 1 Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011 Vooraf De algemene voorwaarden NVM

Nadere informatie

De huurwet. de editie - MAART 2013

De huurwet. de editie - MAART 2013 De huurwet 14 de editie - MAART 2013 o Voorwoord Vele burgers huren een woning. Met de eigenaar van de woning wordt dan een huurovereenkomst gesloten. In die overeenkomst staan de rechten en plichten van

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE VOOR DE CONSUMENT *) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht (model

Nadere informatie

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking Rechtsbescherming Voor mensen met een verstandelijke beperking PlatformVG Koepelorganisatie voor lettertype: collectieve Charlotte Sans Book Plain belangenbehartiging Kleuren: P 295 en P 136 van mensen

Nadere informatie

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11 Dutch version/version néerlandaise Vertaling Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11 met de aanvullende Protocollen Nrs. 1,

Nadere informatie

door Arend van Arend van Arend Simonsz. van der Marel

door Arend van Arend van Arend Simonsz. van der Marel wat er allemaal komen kan van twee Maria s en één Jan een bundeling van feiten over de voorouders en het nageslacht van Jan van der Marel 1811-1865 door Arend van Arend van Arend Simonsz. van der Marel

Nadere informatie

Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats... wonende te.. WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats... wonende te.. WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats Tussen de ondergetekenden:. wonende te.. hierna genoemd: de verhuurder EN. wonende te.. hierna genoemd: de huurder WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

Nadere informatie

Statuten van Aegon N.V.

Statuten van Aegon N.V. Statuten van Aegon N.V. gevestigd te 's-gravenhage aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 Inhoud: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na wijziging bij akte op 29 mei 2013 verleden voor mr. Chr.M.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Lettergroep Verzoeken om Recht (bijzondere onderwerpen), 1949-1980

Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Lettergroep Verzoeken om Recht (bijzondere onderwerpen), 1949-1980 Nummer archiefinventaris: 2.09.69 Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Lettergroep Verzoeken om Recht (bijzondere onderwerpen), 1949-1980 Auteur: CAS 736 Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

DE BELGISCHE GRONDWET

DE BELGISCHE GRONDWET DE BELGISCHE GRONDWET MEI 2014 KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 2 Juridische Dienst van de Kamer van volksvertegenwoordigers D / 2014 / 4686 / 01 Deze brochure bevat de tekst van de gecoördineerde Grondwet

Nadere informatie

EEN WEGWIJZER BIJ OVERLIJDEN VAN JE ECHTGENOOT

EEN WEGWIJZER BIJ OVERLIJDEN VAN JE ECHTGENOOT EEN WEGWIJZER BIJ OVERLIJDEN VAN JE ECHTGENOOT 2, Remylaan 4b, 3018 Wijgmaal, 016/24 39 99 Het overlijden van je partner kan je voor heel wat verwachte en onverwachte problemen stellen. Deze informatiebrochure

Nadere informatie

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 1 Voorbeeld* statuten Besloten Vennootschap Artikel 1 In deze statuten wordt verstaan onder: a. vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben; b. directie: het bestuur van de vennootschap;

Nadere informatie

VERKOOP VAN EEN ONROEREND GOED

VERKOOP VAN EEN ONROEREND GOED 1. Algemeen VERKOOP VAN EEN ONROEREND GOED 1.1. Wat houdt het begrip verkoop in? Verkoop is een contract waarbij een partij zich ertoe verbindt de eigendom van een zaak, in casu een onroerend goed, over

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

OFFICIEUZE COÖRDINATIE

OFFICIEUZE COÖRDINATIE OFFICIEUZE COÖRDINATIE VAN DE WET VAN 15 DECEMBER 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 26/03/2015-1 - EERSTE TITEL ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies [zoals gewijzigd bij de decreten van 23 december 2010 en 8 juli 2011]

Decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies [zoals gewijzigd bij de decreten van 23 december 2010 en 8 juli 2011] Decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies [zoals gewijzigd bij de decreten van 23 december 2010 en 8 juli 2011] Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen

Nadere informatie

Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne)

Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne) Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne) Identiteit van de partijen TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN: A. De heer en/of mevrouw (naam, voornaam), wonende te (volledig adres), verklarende

Nadere informatie

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars Bulletin 63 CBN Commissie voor Boekhoudkundige Normen Voorwoord In augustus 2012 werd het boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars gepubliceerd

Nadere informatie

Wat te doen bij overlijden? februari 2015

Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Inhoud Wat zijn de meest dringende zaken als iemand overleden is? 4 Een arts moet de dood vaststellen 4 Waarschuw een begrafenisondernemer 4 Waarschuw de uitvaartverzekering

Nadere informatie

3 Nieuwelingen In de Leidse vroedschap tussen 1420 en 1510; aanzetten tot een profielschets

3 Nieuwelingen In de Leidse vroedschap tussen 1420 en 1510; aanzetten tot een profielschets 3 Nieuwelingen In de Leidse vroedschap tussen 1420 en 1510; aanzetten tot een profielschets HANNO BRAND egel van Jan van made uit 1392., Archieven van asthuizen, nr. 501) De nieuwelingen in de laat-middeleeuwse

Nadere informatie

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Colofon Deze uitgave is ontwikkeld vanuit de samenwerking van NOC*NSF en Ernst & Young als partners in sport. Verantwoordelijk voor de inhoud zijn NOC*NSF, Ernst

Nadere informatie

Deze Overeenkomst is van toepassing op personen die inwoner zijn van een van de Staten of van beide Staten.

Deze Overeenkomst is van toepassing op personen die inwoner zijn van een van de Staten of van beide Staten. Nieuw Zeeland Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Nieuwzeeland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met

Nadere informatie

2. De vennootschap is gevestigd op Curacao en kan elders filialen en bijkantoren vestigen.

2. De vennootschap is gevestigd op Curacao en kan elders filialen en bijkantoren vestigen. ./ < ontwerp 2: 1510312011 MODELSTATUTEN OEELNEMINGEN VAN HET LAND CURACAO Naani, zetel en duur Artikel1 1. De vennootschap draagt de naam: "[naam] N.V.". 2. De vennootschap is gevestigd op Curacao en

Nadere informatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

Bondsrepubliek Duitsland

Bondsrepubliek Duitsland Bondsrepubliek Duitsland Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot het vermijden van dubbele belasting op het gebied van belastingen van het inkomen en van het

Nadere informatie

Spelregels Basisnotarissen IJsselland onroerend goed

Spelregels Basisnotarissen IJsselland onroerend goed Spelregels Basisnotarissen IJsselland onroerend goed Op het door u gekozen product en aangeboden tarief zijn de volgende spelregels van toepassing. Inhoudsopgave 1. Wat zijn de spelregels voor de offerte?

Nadere informatie

10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid

10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid 10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied. Artikel 1. 1. In de zin van deze wet wordt als bewakingsonderneming beschouwd, elke rechtspersoon

Nadere informatie

2. De straffen die de gemeenteraad bepaalt, mogen de politiestraffen niet te boven gaan.

2. De straffen die de gemeenteraad bepaalt, mogen de politiestraffen niet te boven gaan. Gecoördineerde regelgeving Nieuwe Gemeentewet Artikel 119bis, Nieuwe Gemeenwet 1. De gemeenteraad kan straffen of administratieve sancties bepalen voor overtredingen van zijn reglementen of verordeningen,

Nadere informatie