N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141."

Transcriptie

1 Toegangnr.: 1142 Gelegen onder: s Gravenmoer, Waspik, Sprang-Capelle en Dongen Historie: Opgericht op 17 december 1914 en opgeheven op 1 juli en ging op in het waterschap De Beneden Donge. Er is sprake van een afzonderlijk financieel beheer van de keersluizen in de s Gravenmoerse Vaart. N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

2 Nummer Toegang: 1142 Inventaris van het archief van het waterschap Beoosten de `s Gravenmoerse Vaart, (1904) Regionaal Archief Tilburg

3

4 1142 Inventaris van het archief van het waterschap 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN STUKKEN VAN ALGEMENE AARD STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN bestuursinrichting bestuur personeel algemeen instructies secretaris/penningmeester sluiswachter bode veldwachter deurwaarder pensioenen archief eigendom en bezit schenking sluiswachterswoning andere stukken financiën algemeen begrotingen rekeningen kasboeken geldleningen omslag keur vergunningen waterstaatswerken en het onderhoud daarvan waterstand waterleidingen/waterkwaliteit sluizen waterkering bruggen wegen relatie tot andere instellingen...17

5

6 1142 Inventaris van het archief van het waterschap 5 Beschrijving van de archiefbestanddelen Beschrijving van de archiefbestanddelen 1. STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 1. STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 1-3 Registers van notulen van de vergaderingen van het bestuur en van stemgerechtigde ingelanden delen juli augustus 1929-augustus oktober Register van minuut-uitgaande brieven delen juli juli Agenda s en oproepingen voor de vergaderingen van stemgerechtigde ingelanden

7 6 Inventaris van het archief van het waterschap STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN 2.1. bestuursinrichting 2. STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN 2.1. BESTUURSINRICHTING 7 Stukken betreffende de wijziging van het algemeen waterschapsreglement Stukken betreffende de oprichting van het waterschap Brieven van M. J. A. Damen, tekenaar bij het kadaster te s-hertogenbosch betreffende het bijwerken der leggers en de kaarten van het waterschap Brieven van Gedeputeerde Staten betreffende het bijzonder reglement en herziening daarvan. Met bijlagen. 1916, bestuur 2.2. BESTUUR 11 Besluit van Gedeputeerde Staten inzake benoeming van het voorlopig bestuur stuk 12 Lijsten van stemgerechtigde ingelanden stuk 13 Besluit van stemgerechtigde ingelanden inzake bezoldiging van het bestuur stuk 14 Roosters van aftreden van leden van het bestuur Besluit van stemgerechtigde ingelanden tot benoeming van een tweetal bestuursleden stuk 16 Bekendmakingen van ter inzagelegging van de lijst der stemgerechtigde ingelanden Volmachten tot deelname aan vergaderingen van stemgerechtigde ingelanden

8 1142 Inventaris van het archief van het waterschap 7 18 Brieven van (aspirant-)bestuursleden inzake benoeming en ontslag Stukken aangaande het besluit van waarnemend Commissaris der Koningin in Noord-Brabant houdende bevel aan de burgemeester van s-gravenmoer om de uitoefening van zijn functie en van andere openbare functies te staken. 1945, stukken N.B. De burgemeester van s-gravenmoer was tevens voorzitter van het waterschap. 20 Lijsten van stemgerechtigde ingelanden N.B. 1 kaartsysteem 2.3. personeel algemeen 2.3. PERSONEEL ALGEMEEN 21 Stukken betreffende uitbetaald loon en premie-inhoudingen Staten houdende opgave van mutaties in het bestand van in dienst zijnde ambtenaren. 1939, Verklaringen van niet-jood zijn van leden van het bestuur en van het personeel. Met bijlage instructies INSTRUCTIES 24 Instructies voor de sluiswachter der keersluizen aan de Hooge Brug en in de Lage Weg te s-gravenmoer. z.d., secretaris/penningmeester SECRETARIS/PENNINGMEESTER 25 Besluit van Gedeputeerde Staten houdende goedkeuring van de zekerheidstelling van de penningmeester stuk 26 Stukken betreffende de sollicitatieprocedure en benoeming van een secretaris/penningmeester. 1916

9 8 Inventaris van het archief van het waterschap Stukken betreffende de secretaris/penningmeester J. van Willigen. 1927, Stukken betreffende de secretaris/penningmeester Ph. Schild sluiswachter SLUISWACHTER 29 Stukken betreffende de functie van sluiswachter bode BODE 30 Stukken betreffende de functie van bode veldwachter VELDWACHTER 31 Stukken betreffende pogingen om een onbezoldigd veldwachter aangesteld te krijgen. 1924, deurwaarder DEURWAARDER 32 Proces-verbaal van eedaflegging door F. Maartsen in verband met zijn benoeming tot waterschapsdeurwaarder. Met bijlage stukken pensioenen PENSIOENEN 33 Stukken betreffende de betaling van pensioenbijdragen en mutaties in het bestand van pensioengerechtigden Stukken betreffende de pensioengrondslagen van de secretaris/penningmeester A. van Eersel Stukken betreffende de pensioengrondslagen van de bode M. van Eersel Stukken betreffende een geschil over een eventueel pensioen van C. C.

10 1142 Inventaris van het archief van het waterschap 9 Dekkers, oud-sluiswachter archief 2.4. ARCHIEF 37 Stukken betreffende het archief en de archiefbewaarplaats eigendom en bezit schenking 2.5. EIGENDOM EN BEZIT SCHENKING 38 Notariële akte van schenking van het mede-eigendom van het ongenummerde gedeelte van de s-gravenmoerse Vaart, destijds opgenomen in sectie A nummer 1038 door de gemeente s-gravenmoer aan het waterschap. Met bijlagen sluiswachterswoning SLUISWACHTERSWONING 39 Stukken betreffende een onderzoek naar de zuiverheid van het drukwater bij de sluiswachterswoning Polis voor verzekering tegen brand van de sluiswachterswoning stuk 41 Stukken betreffende de bouw van een schuurtje bij de sluiswachterswoning. Met tekening Onderhandse akten van verhuur van de sluiswachterswoning andere stukken ANDERE STUKKEN 43 Brieven van de gemeente s-gravenmoer betreffende mutaties in de aanslag grondbelasting stukken

11 10 Inventaris van het archief van het waterschap financiën algemeen 2.6. FINANCIËN ALGEMEEN 44 Staten houdende financieel-statistische gegevens over het waterschap. Met bijlagen Volmachten en kwitantie betreffende het financieel beheer van de nalatenschap van A. van Eersel, in leven secretaris/penningmeester van het waterschap Besluit van stemgerechtigde ingelanden tot het aangaan van een rekeningcourant. Met bijlagen Staat houdende opgaven van ontvangen gelden van de Boerenleenbank en van het rijk stuk 48 Uittreksels uit het verslag der opneming van kas en boeken en van het onderzoek der administratie verricht vanwege Gedeputeerde Staten. 1936, stukken 49 Brieven inzake door het waterschap aan andere waterschappen te betalen waterschapslasten Stukken betreffende deelname aan de Frauderisico-Onderlinge van Gemeenten Telegrammen van de Commissaris der Provincie Noord-Brabant en de waarnemend Commissaris der Koningin betreffende kasgeld en blokkering van kasgelden. 1943, stukken 52 Stukken betreffende uitbetaling arbeidsloon inzake zuivering waterlopen stukken begrotingen BEGROTINGEN 53 Memories van toelichting behorend bij de begroting 1941/1942 en 1942/1943.

12 1142 Inventaris van het archief van het waterschap stukken Begrotingen van inkomsten en uitgaven van het waterschap. 1915, omslagen N.B. Voor begroting 1928/1929 zie rekening 1928/ / / / / / / /1922 (en afzonderlijk behandelde keersluis) /1923 (en afzonderlijk behandelde keersluis) /1924 (en afzonderlijk behandelde keersluis) /1925 (en afzonderlijk behandelde keersluis) /1926 (en afzonderlijk behandelde keersluis) /1927 (en afzonderlijk behandelde keersluis) / / / / / / / / / / / / / / / / / / /. 86 Bekendmakingen betreffende de terinzagelegging van de begroting en rekening rekeningen REKENINGEN Rekeningen van inkomsten en uitgaven omslagen /1916.

13 12 Inventaris van het archief van het waterschap / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /. 122 Bijlagen tot de rekening pak Rekeningen en bijlagen tot de rekeningen van het afzonderlijke beheer van de keersluizen in de `s-gravenmoerse Vaart. 1921/ / omslagen N.B. 1930/1931 en 1935/1936 alleen bijlagen tot de rekening / / / / / /1927.

14 1142 Inventaris van het archief van het waterschap kasboeken / / / / / / / / / / / / / / / / KASBOEKEN 144 Kasboeken van ontvangsten en uitgaven betreffende het afzonderlijk beheer van de keersluis deel geldleningen GELDLENINGEN 145 Verklaring van het bestuur inzake een lening voor het afzonderlijk beheer van keersluis stuk omslag OMSLAG 146 Stukken betreffende de heffing van de omslag Kohieren van de omslag omslagen / / / / / / / / / / /1926.

15 14 Inventaris van het archief van het waterschap keur / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / KEUR 182 Keur- of politieverordening op de wegen stuk 2.8. vergunningen 2.8. VERGUNNINGEN 183 Brieven van Gedeputeerde Staten over te nemen maatregelen tegen het zonder toestemming leggen van een brug over de Ley stukken 184 Brief van waterschap De Beneden Donge met verzoek om vergunning voor het leggen van een sterkstroomkabel stuk 185 Onderhandse akte waarbij C. C. Dekkers en P. Kielen, beiden te s- Gravenmoer, toestemming verlenen aan het waterschap tot het leggen van een duiker en tot het verrichten van de daarbij horende werkzaamheden stuk 186 Briefwisseling inzake het plaatsen van een duiker.

16 1142 Inventaris van het archief van het waterschap Brief van de gemeente s=gravenmoer met verzoek om een dam te mogen leggen in de Smitssloot stuk 188 Brief van het Burgerlijk Armbestuur van s-gravenmoer met verzoek om twee dammen te mogen leggen in de Schrevenduinsloot stuk 188a Kaart Waterschap. z.d. 1 stuk 2.9. waterstaatswerken en het onderhoud daarvan waterstand 2.9. WATERSTAATSWERKEN EN HET ONDERHOUD DAARVAN WATERSTAND 189 Stukken betreffende verbetering van de afwatering naar aanleiding van klachten daarover stuk Registers houdende aantekeningen omtrent de waterstanden in de s- Gravenmoerse Vaart nabij de Hooge Brug, met summiere aantekeningen betreffende verrichtte handelingen delen Brieven van waterschap De Beneden Donge aangaande de bemaling en de uitvoering van werken. 1947, stukken waterleidingen/waterkwaliteit WATERLEIDINGEN/WATERKWALITEIT 193 Brief aan de gemeente Waspik betreffende het zuiver maken van waterleidingen stuk 194 Brief van Gedeputeerde Staten met de mededeling dat het voorlopig bestuur zich ook dient bezig te houden met de zorg voor het onderhoud van waterleidingen stuk 195 Brieven over het onderhoud van waterleidingen

17 16 Inventaris van het archief van het waterschap Stukken betreffende de vaststelling van de legger der waterleidingen Stukken betreffende de vervuiling van de s-gravenmoerse Vaart door een lederfabriek te Loon op Zand Stukken betreffende de aanbesteding van het zuiveren der waterleidingen Stukken betreffende de vervuiling van de Donge stukken 200 Stukken betreffende het verbreden en uitdiepen van de waterleidingen in het kader van de werkverschaffing sluizen SLUIZEN 201 Stukken betreffende het beheer en onderhoud van de keersluis in de s- Gravenmoerse Vaart nabij de Hooge Brug, alsmede betreffende de overdracht hiervan aan waterschap De Beneden Donge. Met tekening Stukken betreffende het verbouwen van een spaai (sluisje) in de sloot nabij de Hooge Brug. Met tekening , waterkering WATERKERING 203 Stukken betreffende het verhogen van de Dongekade. Met bijlagen Legger der waterkeringen, met bijbehorende stukken Brief van W. Middelkoop betreffende een waterkering in de Wijde Sloot stuk bruggen BRUGGEN 206 Stukken betreffende een te bouwen brug over de s-gravenmoerse Vaart tussen de Tweedraaiersloot en de Hooge Brug. Met tekeningen

18 1142 Inventaris van het archief van het waterschap Rekeningen met bijlagen betreffende de bouw en het onderhoud van een brug over de `s-gravenmoerse Vaart Aantekening houdende opgave van vonders en bruggen over de `s- Gravenmoerse Vaart en vallende binnen het waterschapsgebied. z.d. 1 stuk wegen WEGEN 209 Stukken betreffende de verbetering van de zandweg Waspik-Capelle, ter plaatse Hooge Zandschel Notariële akte waarbij een buurweg gevestigd wordt ten behoeve van de percelen nabij de Hooge Brug. Met bijlagen Brief inzake de legger der wegen van de gemeente Waspik. Met bijlage stukken 212 Notariële akte waarbij een buurweg naast de Grevenduinsloot wordt gevestigd. Met bijlagen Afschrift van een notariële akte waarbij het waterschap De Oostpolder, de gemeente s-gravenmoer en andere belanghebbenden besluiten gezamenlijk wegen aan te leggen en te onderhouden. z.d. 1 stuk relatie tot andere instellingen RELATIE TOT ANDERE INSTELLINGEN 214 Stukken betreffende de oprichting van waterschap De Beneden Donge Rapport van de hoofdingenieur van de waterstaat inzake de reorganisatie van waterschappen in de gebieden van de centrale waterschappen Het Zuiderafwateringskanaal en de Beneden Donge. Druk, met ontwerpbesluit. 1938, stukken 216 Brief van de cultuur-technische dienst houdende een advies over een eventuele ruilverkaveling. Met kaartje. 1942

19 18 Inventaris van het archief van het waterschap Brief van waterschap De Beneden Donge betreffende de verkiezing van een hoofdingeland stuk 218 Stukken betreffende toetreding tot waterschap De Beneden Donge Oproepingen tot bijwonen van vergaderingen van de waterschappen Lage Weg met de Velden en De Beneden Donge

Inventaris archief. Holierhoekse- en Zouteveense polder. 1431 [eig. 1859]-1970. In: Inventaris archieven polder Vockestaert

Inventaris archief. Holierhoekse- en Zouteveense polder. 1431 [eig. 1859]-1970. In: Inventaris archieven polder Vockestaert Inventaris archief Holierhoekse- en Zouteveense polder 1431 [eig. 1859]-1970 In: Inventaris archieven polder Vockestaert (1959)1970-1976(1978) en rechtsvoorgangers Holierhoekse- en Zouteveensche polder

Nadere informatie

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG (1808) 1814 1945 (1964)

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG (1808) 1814 1945 (1964) INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG (1808) 1814 1945 (1964) Streekarchivariaat Noordoost Friesland 2006 2 Inhoud Inleiding 4 Schiermonnikoog tot 1795 4 Bestuur tot 1795 6 Rechtspraak

Nadere informatie

2. Het bestuur van het Groenbeheer Hoeksche Waard bestaat uit: - een algemeen bestuur;

2. Het bestuur van het Groenbeheer Hoeksche Waard bestaat uit: - een algemeen bestuur; - 1 - GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING VOOR HET GROENBEHEER HOEKSCHE WAARD De Verenigde Vergadering, alsmede het college van dijkgraaf en heemraden van het waterschap Hollandse Delta en de raden en colleges

Nadere informatie

Gemeentebestuur Cothen, 1811-1947 (28)

Gemeentebestuur Cothen, 1811-1947 (28) NT00028_7 Nadere Toegang op inv. nr 7 uit het archief van het Gemeentebestuur Cothen, 1811-1947 (28) A.A.B. van Bemmel 2010 Inleiding Deze publicatie bevat een chronologische lijst van 1472 regesten van

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling

Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG Zuidplas Bestuurlijke werkgroep Driehoek RZG-Zuidplas 1 2 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING grondbank RZG ZUIDPLAS Introductie In deze brochure vindt u de tekst van

Nadere informatie

Amateurtuindersvereniging Barendrecht

Amateurtuindersvereniging Barendrecht Amateurtuindersvereniging Barendrecht Versie 2006/7 Statuten en Huishoudelijk/Tuinreglement pagina 1 Inhoud A. STATUTEN Pagina Artikel 1. Naam, zetel en duur 6 Artikel 2. Organen 6 Artikel 3. Doel 6 Artikel

Nadere informatie

OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A.

OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A. OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A. Heden, +, verschenen voor mij, mr. PIETER MATHIJS KUIPER, notaris te Putten: a. de heer GERRIT VAN WINKOOP, wonende te 3882 MJ Putten, Hogesteeg

Nadere informatie

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT Heden, één en dertig januari tweeduizend één, verscheen voor mij, Jacobus Cornelis Gerard ten Brink, notaris te Dieren (gemeente Rheden): de heer mr Björn Niels van

Nadere informatie

Groninger. Reddings. Brigade. Statuten en Huishoudelijk Reglement

Groninger. Reddings. Brigade. Statuten en Huishoudelijk Reglement Groninger Reddings Brigade Statuten en Huishoudelijk Reglement Groninger Reddings Brigade Statuten Statuten blad 1 NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging draagt de naam: GRONINGER REDDINGSBRIGADE kortweg

Nadere informatie

2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door: 1 STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: "Stichting RK Voorlichting en Priesteropleidingen". 2. Zij is gevestigd in de gemeente Oegstgeest. Doel en middelen Artikel 2 1. De stichting

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010

Huishoudelijk Reglement van de Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 1 Gewoon lidmaatschap. Artikel 1. Zij die als gewoon lid tot de vereniging willen toetreden

Nadere informatie

ORDINANTIE 11 DE VERMOGENSRECHTELIJKE AANGELEGENHEDEN

ORDINANTIE 11 DE VERMOGENSRECHTELIJKE AANGELEGENHEDEN ORDINANTIE 11 DE VERMOGENSRECHTELIJKE AANGELEGENHEDEN I. DE VERMOGENSRECHTELIJKE AANGELEGENHEDEN VAN DE GEMEENTE Artikel 1. Algemeen 1. De zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente

Nadere informatie

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem,

Nadere informatie

archief & geschiedenis Verzamelinventaris

archief & geschiedenis Verzamelinventaris archief & geschiedenis Verzamelinventaris van de archieven van de bemalingswaterschappen c.q. -polders, zijnde molen- en pomppolders, die in het kerngebied van het waterschap Westerkwartier hebben bestaan

Nadere informatie

verscheen voor mij, mr. Roeland Hugo Breedveld, notaris te Leiden:

verscheen voor mij, mr. Roeland Hugo Breedveld, notaris te Leiden: STATUTENWIJZIGING/33562PG Heden, vijf en twintig augustus tweeduizend vijf, verscheen voor mij, mr. Roeland Hugo Breedveld, notaris te Leiden: mevrouw Beata Alexandra MOSKAL, wonende te 2316 TX Leiden,

Nadere informatie

BRS02A versie 28-01-1975 REGLEMENT VAN SPLITSING VAN DE EIGENDOM VAN EEN SERVICE- FLATGEBOUW 1975

BRS02A versie 28-01-1975 REGLEMENT VAN SPLITSING VAN DE EIGENDOM VAN EEN SERVICE- FLATGEBOUW 1975 BRS02A versie 28-01-1975 REGLEMENT VAN SPLITSING VAN DE EIGENDOM VAN EEN SERVICE- FLATGEBOUW 1975 Op de internetsite van de KNB (www.notaris.nl) is ten behoeve van het publiek ook een versie van dit reglement

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN GELDLENING TUSSEN DE PROVINCIE OVERIJSSEL ALS KREDIETGEVER ALS KREDIETNEMER [*****] B.V. ALS GROEPSMAATSCHAPPIJ

OVEREENKOMST VAN GELDLENING TUSSEN DE PROVINCIE OVERIJSSEL ALS KREDIETGEVER ALS KREDIETNEMER [*****] B.V. ALS GROEPSMAATSCHAPPIJ Bijlage 4: concept geldleningsovereenkomst Bijlage bij het aanvraagformulier voor subsidie Breedbandinfrastructuur Overijssel, NGA-project Buitengebied Twente. OVEREENKOMST VAN GELDLENING TUSSEN DE PROVINCIE

Nadere informatie

Gewijzigde statuten. Koepel van Milieuondernemers in de Sociale Economie Uitbreidingstraat 470 2600 Berchem

Gewijzigde statuten. Koepel van Milieuondernemers in de Sociale Economie Uitbreidingstraat 470 2600 Berchem Gewijzigde statuten Koepel van Milieuondernemers in de Sociale Economie Uitbreidingstraat 470 2600 Berchem Identificatienummer: 1453194 Ondernemingsnummer: 0453093037 Algemene Vergadering 30 April 2009

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Statuten van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de akte van oprichting van 4 januari 2010,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement POOLS-NEDERLANDSE KULTURELE VERENIGING

Huishoudelijk Reglement POOLS-NEDERLANDSE KULTURELE VERENIGING Huishoudelijk Reglement POOLS-NEDERLANDSE KULTURELE VERENIGING 1. Leden 1.01 Ieder lid heeft recht op: a. een uitnodiging voor toegang tot Algemene Vergaderingen en andere voor de leden georganiseerde

Nadere informatie

WATERSPORTVERENIGING. De Eemkruisers

WATERSPORTVERENIGING. De Eemkruisers WATERSPORTVERENIGING De Eemkruisers Opgericht 16 juni 1952 Koninklijk goedgekeurd 14 maar 1959 Geregistreerd bij de K.v.K. nummer 40506042 Laatste statuten wijziging 22 augustus 2012 WSV De Eemkruisers

Nadere informatie

Statuten Per 01-07-2012 1 1

Statuten Per 01-07-2012 1 1 Statuten Per 01-07-2012 1 1 Inhoudsopgave Artikel 1 Naam, zetel, duur en structuurwet 3 Artikel 2 Doel 3 Artikel 3 Kapitaal en aandelen 3 Artikel 4 Aandeelhoudersregister 4 Artikel 5 Vruchtgebruik, pandrecht

Nadere informatie

***concept*** Akte van Statutenwijziging STATUTEN. Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig

***concept*** Akte van Statutenwijziging STATUTEN. Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig 1 Akte van Statutenwijziging van: Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig Heden * * tweeduizend vijftien is voor mij, mr. Freerk Volders, notaris te Rotterdam, verschenen:

Nadere informatie

MANDAATLIJST 2011. Afdelingshoofd Beh. ambtenaar

MANDAATLIJST 2011. Afdelingshoofd Beh. ambtenaar 1. ALGEMEEN Er geldt een algemeen mandaat voor de gemeentesecretaris in alle gevallen waarin op grond van deze regeling aan het afdelingshoofd mandaat is gegeven en deze het mandaat niet kan uitoefenen.

Nadere informatie

17. Ordinantie voor de rechtspositie der kerkelijke medewerkers

17. Ordinantie voor de rechtspositie der kerkelijke medewerkers 17. Ordinantie voor de rechtspositie der kerkelijke medewerkers Artikel 1 De zorg voor de rechtspositie 1. De rechtspositie van hen, die bij de Kerk, haar gemeenten of kerkelijke instellingen op arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

STATUTEN VAN Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot, gevestigd te 's-hertogenbosch. 11 april 2012.

STATUTEN VAN Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot, gevestigd te 's-hertogenbosch. 11 april 2012. STATUTEN VAN Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot, gevestigd te 's-hertogenbosch. 11 april 2012. Integrale tekst van de statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone

Nadere informatie

Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort

Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort Naam en zetel. Artikel 1. 1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement BESTUUR Artikel 1. Algemeen 1. Het bestuur behartigt en bevordert het statutaire doel van de VVE en behartigt de belangen van de VVE en de gemeenschappelijke belangen van haar leden.

Nadere informatie

Inventaris van het archief. van het Gemeentebestuur Leersum, 1811-1933

Inventaris van het archief. van het Gemeentebestuur Leersum, 1811-1933 T00036 Inventaris van het archief van het Gemeentebestuur Leersum, 1811-1933 Brita Pilger Leersum 1988 Aanvullingen Eddy Hinders Versie februari 2013 Inleiding 3-7 Grondgebied 3 Bestuur en rechtspraak

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Benaming, zetel en doel van de vereniging

Hoofdstuk I. Benaming, zetel en doel van de vereniging STATUTEN BEROEPSVERENIGING GEVESTIGD TE BOOM GENAAMD: KONINKLIJKE MARKTKRAMERSBOND VAN BOOM RUPELSTREEK & KLEIN-BRABANT Hoofdstuk I Benaming, zetel en doel van de vereniging Artikel 1.- De vereniging werd

Nadere informatie