Handleiding voor de CROW-website Past Performance

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding voor de CROW-website Past Performance"

Transcriptie

1 Handleiding voor de CROW-website Past Performance

2 Inleiding Deze Handleiding heeft tot doel gebruikers en beheerders zo snel mogelijk vertrouwd te maken met de werking van de CROW-website Past Performance. Er is naar gestreefd alle functies en keuzes zo systematisch en duidelijk mogelijk toe te lichten. De Handleiding volgt de praktische, chronologische gang van zaken, beginnend bij het inloggen en eindigend bij het uitloggen. Deze Handleiding bevat instructies voor het gebruik van de website Past Performance in technische zin. Daarnaast is het van groot belang dat de systematiek op een zorgvuldige, open en integere wijze wordt toegepast. Om dit te bevorderen, zijn Gebruiks- en gedragsregels opgesteld. Van gebruikers en beheerders wordt verwacht dat zij hiervan kennis nemen en dat zij zich aan deze regels houden. Gebruiker of beheerder? De website Past Performance stelt organisaties in staat de systematiek van Past Performance op een efficiënte en effectieve manier toe te passen. De gebruiksmogelijkheden van de website worden bepaald door de rol die is toegewezen aan de persoon die inlogt. Meestal zal deze gebruiker zijn, maar per organisatie zullen ook één of enkele personen de rol van beheerder vervullen. Een beheerder kan alles wat een gebruiker kan en beschikt daarnaast over een aantal extra mogelijkheden. Gebruiker is iedereen die kan inloggen op het besloten deel van de website Past Performance. Gebruikers hebben gedurende de looptijd van een project toegang tot de informatie over dat project in de website. Ze kunnen informatie met betrekking tot het project toevoegen of wijzigen. Op het moment dat van opdrachtgeverszijde alle gegevens voor een beoordeling rond zijn, is de rol van de gebruiker voor het project uitgespeeld. De beheerder legt de definitieve beoordeling voor aan de opdrachtnemer en verzorgt de verdere afwikkeling van het beoordelingstraject. Beheerder is degene die namens een organisatie (gemeente) de website Past Performance beheert. Er is per organisatie nooit meer (en ook nooit minder) dan één eindverantwoordelijke beheerder van de website. De beheerder heeft toegang tot alle informatie over alle lopende projecten van de eigen organisatie en kan deze wijzigen. De beheerder heeft daarnaast toegang tot alle beoordelingsresultaten die in het systeem zijn opgenomen (van zowel de eigen organisatie als alle andere deelnemers aan Past Performance). Eenmaal vastgestelde beoordelingsresultaten kan hij uiteraard niet wijzigen. Zoals vermeld is er per organisatie altijd maar één eindverantwoordelijke beheerder voor Past Performance. Deze bepaalt welke medewerkers binnen de organisatie toegang krijgen tot de website. Daarbij heeft hij twee mogelijkheden. Hij kan iemand een rol (licentie) geven als gebruiker, maar ook als beheerder. Veruit de meeste medewerkers zullen de gebruikersrol 2

3 toegewezen krijgen. Het kan echter praktisch zijn om een of enkele collega s de rol van beheerder te geven. Bijvoorbeeld in grote gemeenten met projecten op diverse afdelingen of om te voorkomen dat er tijdens vakanties geen beheerder beschikbaar is. De benoemde (mede)beheerders beschikken binnen de website over exact dezelfde gebruiksmogelijkheden als de eindverantwoordelijke (hoofd)beheerder. U kunt pas met de website Past Performance gaan werken als de beheerder voor u een account heeft aangemaakt. Daarbij wordt ook vastgelegd welke rol u heeft. Normaal gesproken zal de beheerder toekomstige gebruikers (en medebeheerders) van de website mondeling en/of schriftelijk van een en ander op de hoogte brengen. U kunt ervan uitgaan dat als u niet expliciet bent benoemd tot (mede)beheerder, u gebruiker bent. Opbouw Handleiding Deze Handleiding is bestemd voor zowel gebruikers als beheerders van Past Performance. De tekst richt zich primair tot gebruikers. Op een aantal plaatsen wordt verwezen naar aanvullende informatie voor beheerders in hoofdstuk 6. De Handleiding is als volgt opgebouwd. 1 Inloggen 2 Homepage 3 Dashboard 3.1 Overzicht Statussen Projecten Tussentijdse beoordelingen 3.2 Werken Werk toevoegen Beoordelingsformulier Werken 3.3 Diensten Dienst toevoegen Beoordelingsformulier Diensten 3.4 Bedrijf toevoegen 3.5 Zoeken 4 Bedrijven 5 Uitloggen 6 Aanvullende informatie voor beheerders 6.1 Accounts beheren 6.2 Extra acties 6.3 Beoordelingen bekijken 3

4 1. Inloggen Gebruikers kunnen het gemakkelijkst inloggen via de website Hoe dat gaat, wordt hierna beschreven. Als beheerders uitsluitend willen werken met beoordelingen, kunnen zij op dezelfde wijze inloggen; als zij echter accounts voor gebruikers en medebeheerders van Past Performance willen inzien of aanpassen, moeten zij inloggen via Mijn CROW ; zie hiervoor paragraaf 6.1. Inloggen via Ga naar de website U komt dan op de voor iedereen toegankelijke homepage van Past Performance. Deze bevat algemene informatie over het waarom, hoe en waartoe van Past Performance. De informatie is geordend aan de hand van vijf vragen. Als u deze basisinformatie nog niet hebt gelezen, wordt aangeraden dat te doen voordat u met de website aan de slag gaat. Op de homepage kunt u ook gebruikmaken van de optie Veelgestelde vragen (bovenaan de pagina) en de opties onder Overige informatie (onderaan de pagina). Rechtsboven op de homepage ziet u een button met een sleutelsymbool en de tekst Inloggen. Klik hierop. U komt nu op de pagina Inloggen Mijn CROW. Vul hier uw adres en het door uw beheerder verstrekte wachtwoord in. Klik vervolgens op de button Log in. U keert nu terug op de homepage Past Performance; zie voor het vervolg hoofdstuk 2. 4

5 2. Homepage Als u na inloggen belandt op de homepage Past Performance, ziet u in de button rechtsboven achter het sleutelsymbool uw naam staan (ten teken dat u ingelogd bent). In het hoofdmenu, midden bovenaan de pagina, ziet u de opties Home, Dashboard en Bedrijven. Dit hoofdmenu blijft tijdens het werken met de website permanent zichtbaar. Door te klikken op Home keert u vanuit elke pagina terug naar de homepage, waarop u zich nu bevindt. U zult vooral gebruikmaken van de optie Dashboard. Deze geeft namelijk toegang tot het instrumentarium om gegevens in te voeren en te bewerken, en om andere acties uit te voeren. De optie Bedrijven is handig als u (informatie over) bedrijven wilt zoeken of bedrijven wilt toevoegen aan de database van Past Performance. Hoofdstuk 3 gaat uitvoerig in op de werking van het Dashboard. Hoofdstuk 4 behandelt de optie Bedrijven. 5

6 3. Dashboard Als u de optie Dashboard aanklikt, belandt u op een pagina die uit drie componenten bestaat. Bovenaan ziet u, van links naar rechts, het logo van CROW, het hoofdmenu en de button met het sleutelsymbool en uw naam. Direct hieronder bevindt zich een grijze balk met vier groene buttons. De werking daarvan komt hierna uitvoerig aan de orde. Weer wat lager treft u een overzicht van projecten van uw organisatie waarop Past Performance van toepassing is. Deze projecten zijn ingedeeld in zes statussen. Een of meer statussen kunnen leeg zijn (bijvoorbeeld als uw organisatie nog maar net is begonnen met Past Performance). Hierna worden eerst de opbouw en de werking van het overzicht (de derde component) toegelicht. Daarna wordt ingegaan op de functies van de buttons in de grijze balk. 3.1 Overzicht Elk project van uw organisatie waarop Past Performance van toepassing is of is geweest, bevindt zich in een van de zes statussen. Een zelfde project kan zich nooit in twee of meer statussen bevinden. Per project is een aantal basisgegevens te zien, verdeeld over vijf kolommen. In de zesde kolom, uiterst rechts, bevindt zich een button met de tekst Acties of PDF. Hierna wordt eerst de indeling van de statussen toegelicht. Daarna komen de projectgegevens en de bewerkingsmogelijkheden aan de orde Statussen Zodra een project met Past Performance van start gaat, wordt dit in de website opgenomen (hoe dit gaat, wordt toegelicht in en 3.3.1). Hierbij wordt een aantal basisgegevens over het project en de uitvoerenden vastgelegd. Deze informatie is vanaf dat moment voor alle aangewezen gebruikers en beheerder(s) van de eigen organisatie beschikbaar. De beoordeling van de opdrachtnemer is op dat moment niet aan de orde. Er zijn immers nog geen gegevens over. De website plaatst het project daarom in de status Onvolledig. Het project blijft in de status Onvolledig totdat alle vereiste projectgegevens en beoordelingsgegevens zijn ingevuld (daarnaast kan een aantal facultatieve gegevens worden opgenomen, maar dit is niet noodzakelijk om de procedure voort te zetten). Gebruikers die bij het project zijn betrokken en beheerders kunnen tijdens de uitvoering van het project zo vaak als zij willen informatie toevoegen en wijzigen. Zodra het project (het werk of de dienst) is afgerond, zullen gebruiker(s) en beheerder(s), doorgaans in overleg, de eindbeoordeling van de opdrachtnemer uitvoeren. Dit gebeurt aan de hand van het beoordelingsformulier, dat nader aan de orde komt in en Als de hierin opgenomen vragenlijst volledig is beantwoord (en ook alle andere vereiste gegevens 6

7 ingevuld zijn), is de informatie van opdrachtgeverszijde compleet. Op dat moment zal de website het project verplaatsen naar de status Volledig. Let op: Als er van een project dat zich reeds in de status Volledig bevindt, in een volgende sessie verplichte gegevens worden verwijderd, zal de website het project vanuit de status Volledig terugplaatsen naar de status Onvolledig. De status Volledig toont alle projecten van de organisatie waarvan alle vereiste gegevens beschikbaar zijn. De volgende stap in het proces is dat de beoordeling wordt voorgelegd aan de opdrachtnemer. Deze actie kan, net als alle daarop volgende acties, alleen worden uitgevoerd door een beheerder. Omdat de opdrachtnemer doorgaans benieuwd is naar de uitkomst van de beoordeling, en tevens in het belang van de voortgang van het proces, zal de beheerder de beoordeling (dat wil zeggen: het digitale beoordelingsformulier) doorgaans snel naar de opdrachtnemer verzenden. In het begeleidende bericht wordt de opdrachtnemer uitgenodigd op de beoordeling te reageren. Projecten blijven meestal maar korte tijd in de status Volledig. Overigens stelt de website geen limiet aan de tijd dat een project in de statussen Onvolledig en Volledig verblijft. Op het moment dat de beheerder de beoordeling verstuurt aan de opdrachtnemer, schuift het project op naar de status Verzonden. De opdrachtnemer heeft twee weken de tijd om te reageren op de beoordeling. Tot dat moment is de enig mogelijke actie het opvragen van een pdf van de beoordeling. Als de opdrachtnemer in zijn reactie laat weten dat hij het niet eens is met de beoordeling, komt het project in de status Niet akkoord. Opdrachtgever en opdrachtnemer zullen dan in overleg gaan met het doel eruit te komen. Als dit lukt, en natuurlijk ook als de opdrachtnemer direct akkoord gaat met de beoordeling, krijgt de beheerder meer acties tot zijn beschikking. Zo kan hij het project accorderen, waardoor het belandt in de status Geaccordeerd. Dit betekent dat de opdrachtgever het project - in elk geval wat Past Performance betreft - als afgesloten kan beschouwen. Het eindresultaat van de beoordeling wordt automatisch opgenomen in het databestand van Past Performance. Het is vanaf dat moment in te zien voor iedere beheerder van de systematiek. Een project kan om diverse redenen vertraging oplopen of stil komen liggen. Ook is het mogelijk dat opdrachtgever en opdrachtnemer het onvoldoende eens worden over de uitvoering van Past Performance of dat er andere problemen spelen. In dergelijke gevallen is het mogelijk het project te deactiveren. Het wordt dan geplaatst in de status Inactief (je zou kunnen zeggen in de ijskast gezet ). Het is uiteraard de bedoeling dat het project op enig moment weer wordt vlotgetrokken. De beoordeling wordt dan automatisch teruggezet in de laatst bekende status. Zoals aangegeven, kunnen vanaf het moment dat het beoordelingsformulier compleet is, alleen nog stappen worden uitgevoerd door de beheerder. De gebruiker kan de voortgang van 7

8 de beoordeling volgen in de website (hij ziet het project opschuiven naar volgende statussen). Ook kan hij vanuit een aantal statussen de beoordeling inzien (via de optie PDF; zie hierna). Verder is het voor de gebruiker mogelijk om vanuit diverse statussen een project te deactiveren. In de praktijk wordt deze optie als het goed is niet of nauwelijks gebruikt, maar als een project bijvoorbeeld wordt gestaakt, kan zowel een gebruiker als een beheerder dit in de website kenbaar maken Projecten De informatie over de projecten is verdeeld over vijf kolommen. De zesde kolom, uiterst rechts, biedt mogelijkheden om acties uit te voeren. De kolommen worden hierna van links naar rechts toegelicht. Projectnaam Hier staat uiteraard de naam van het project. Deze wordt toegekend door degene die het project in de website opneemt. Dit kan zowel de beheerder als een gebruiker zijn. Zolang het project zich bevindt in de statussen Onvolledig en Volledig, kan de naam (onbeperkt) worden gewijzigd; daarna niet meer. Bedrijf In deze kolom wordt de naam van het bedrijf (de opdrachtnemer) weergegeven in de vorm van een link. Als deze wordt aangeklikt, verschijnen in elk geval de adresgegevens van het bedrijf. Wat er verder wordt getoond, is afhankelijk van wat er in de website over het bedrijf bekend is (uitgevoerde en beoordeelde projecten). Als uw organisatie nog geen projecten van dit bedrijf heeft beoordeeld, verschijnt er, onder de adresgegevens, alleen een melding met die strekking. Als uw organisatie wel projecten van dit bedrijf heeft beoordeeld, wordt hiervan een overzicht getoond. De projecten zijn uitgesplitst naar werken en diensten. Voor beide wordt het gemiddelde eindcijfer over het afgelopen jaar weergegeven. Daarnaast zijn per project de projectnaam, de beoordelaar(s), het eindcijfer, de startdatum en de einddatum te zien. De projectnaam is weergegeven als link. Als u hierop klikt, wordt het bijbehorende beoordelingsformulier getoond (in zijn definitieve, geaccordeerde vorm). Soort In deze kolom wordt aangegeven of het een werk of een dienst betreft. Gebruiker Hier wordt de naam van de gebruiker vermeld, zoals hij deze zelf heeft ingevoerd (niet in de vorm van een adres). De gebruiker kan ook een beheerder zijn. Datum De datum betreft de dag waarop het project is aangemaakt. Acties (of PDF) 8

9 Afhankelijk van de status waarin een project zich bevindt, kan een gebruiker een of meer acties uitvoeren. Deze worden hierna toegelicht. Beheerders beschikken over een aantal extra mogelijkheden; zie hiervoor paragraaf 6.2. Als een gebruiker met betrekking tot een project verschillende acties kan uitvoeren, bevindt zich in de zesde kolom een grijze button met de tekst Acties en een uitklappijltje. Klik op een van beide om de opties te bekijken. Voor gebruikers zijn de volgende acties mogelijk: Deactiveren Door hierop te klikken wordt het project verplaatst naar de status Inactief. Wijzigen Door hierop te klikken kunt u wijzigingen aanbrengen in de onlineversie van het beoordelingsformulier (deze optie wordt het meest gebruikt). PDF Door hierop te klikken, wordt een pdf van het beoordelingsformulier geopend. Aan dit document kan niets veranderd worden. Het bestand kan wel worden geprint of worden opgeslagen (in bijvoorbeeld Adobe Reader). Let op: In de pdf staat het eindcijfer van de beoordeling bovenaan bij de projectgegevens en dus niet onderaan het formulier, zoals in de onlineversie (zie en 3.3.2). Als het openen van een pdf de enig mogelijke actie is, wordt in plaats van de grijze button met de tekst Acties een blauwe button met de tekst PDF getoond Tussentijdse beoordelingen Als een project met Past Performance een looptijd heeft van meer dan vier maanden, moet er ten minste één tussentijdse beoordeling worden uitgevoerd. Om te voorkomen dat er verwarring ontstaat met de eindbeoordeling, wordt het volgende geadviseerd. Bij een tussentijdse beoordeling legt de opdrachtgever alleen een geprinte versie van het (voorlopig ingevulde) beoordelingsformulier aan de opdrachtnemer voor. Deze kan hierop mondeling of schriftelijk reageren. Bij de eindbeoordeling stuurt de opdrachtgever de opdrachtnemer een digitale versie van het beoordelingsformulier. De opdrachtnemer kan hierop reageren door in het laatste veld van het digitale formulier zijn commentaar op te nemen. Een tussentijdse beoordeling kan door een beheerder óf een gebruiker aan een opdrachtnemer worden voorgelegd; de eindbeoordeling kan alleen door de beheerder aan de opdrachtnemer worden verzonden. 9

10 3.2 Werken In deze paragraaf wordt beschreven hoe u een werk aan het systeem toevoegt en hoe u het Beoordelingsformulier Werken invult. Let op: In het beoordelingsformulier wordt onder meer de naam van het bedrijf (van de opdrachtnemer) gevraagd. Als u niet zeker weet of deze naam al voorkomt in de databank van Past Performance (op landelijk niveau), is het raadzaam dit eerst te checken. Dat kan via de optie Bedrijven in het hoofdmenu (zie voor een toelichting hoofdstuk 4). Als blijkt dat het desbetreffende bedrijf nog niet in de databank is opgenomen, kunt u dit toevoegen. Daarna, en ook als het bedrijf al in de database stond, kunt u verder met Werk toevoegen (zie 3.2.1) Werk toevoegen Wanneer u een werk aan het systeem wilt toevoegen, logt u in en gaat u naar het Dashboard. Vervolgens klikt u, in de grijze balk bovenaan, op de groene button Werk toevoegen. Hierop verschijnt het Beoordelingsformulier Werken. Om het werk door de website geaccepteerd te laten worden, moet een aantal velden (niet alle) in het document worden ingevuld. Het is echter mogelijk dat voor deze verplichte velden nog niet alle gegevens bekend zijn. U kunt dan voorlopige of zelfs fictieve gegevens invullen; als het project verder is gevorderd, hebt u alle gelegenheid om de gegevens aan te passen. Het beoordelingsformulier bestaat uit vier clusters. Dit zijn achtereenvolgens: de projectgegevens; de vragenlijst (meerkeuzevragen en velden om een toelichting op te nemen); het eindoordeel (van de opdrachtgever); de reactie van de opdrachtnemer. Let op: Helemaal onderaan het formulier bevindt zich de groene button Opslaan. Vergeet niet om na het invoeren en/of wijzigen van gegevens hierop te klikken! Als u verplichte gegevens niet hebt ingevuld, zal er, na het klikken op Opslaan, bovenaan de pagina een melding verschijnen. Daarin wordt aangegeven welke gegevens nog moeten worden toegevoegd. Als dit gebeurd is, klikt u opnieuw op Opslaan. 10

11 3.2.2 Beoordelingsformulier invullen De wijze waarop het beoordelingsformulier moet worden ingevuld, spreekt grotendeels voor zich. Hier volgen enkele aanwijzingen en aandachtspunten. Projectgegevens Projectnaam Kies een duidelijke naam die de lading dekt en geen aanleiding kan geven tot verwarring met bijvoorbeeld andere projecten. Bedrijf U kunt in dit veld niet zelf een naam intypen. Klik in het veld of op het pijltje om de lijst met reeds in Past Performance opgenomen bedrijven zichtbaar te maken. Klik vervolgens op het gewenste bedrijf. Als het gewenste bedrijf niet in de lijst voorkomt, moet u dit toevoegen. Dat is noodzakelijk om het formulier straks te kunnen opslaan. Volg hiervoor de instructies onder 3.4 of 4. Uitvoerder U kunt hier de naam van de uitvoerder invullen (niet verplicht). Soort Als u klikt op de grijze button, klapt een lijst open. Deze toont meer dan veertig opties om het soort werk te karakteriseren. In deze lijst, die is gebaseerd op de RAW-systematiek, kunt u een onbeperkt aantal van deze opties aanvinken. Als u nogmaals op de button klikt, klapt de lijst weer dicht. Let op: Als u de eerste keer de opties hebt aangevinkt, zal na het dichtklappen van de lijst onder de grijze button de melding 0 opties geselecteerd verschijnen. Hierdoor moet u zich niet laten misleiden. De opties zijn wel degelijk geselecteerd, maar omdat het formulier nog niet is opgeslagen, is de informatie nog niet verwerkt. Bij een volgende sessie (na opslaan) zult u een melding zien met het juiste aantal geselecteerde opties. Aanbesteding Vul dit veld in via het uitklapmenu (dit is vereist om het project te kunnen opslaan). Contractvorm, Gunning U kunt deze velden invullen via het uitklapmenu (niet verplicht). Aanneemsom Vul hier de aanneemsom in en het gedeelte daarvan dat reeds gefactureerd is (gebruik zo nodig voorlopige of fictieve gegevens). Deze gegevens zijn niet verplicht om het project te kunnen opslaan, maar wel om het project in de status Volledig geplaatst te krijgen. 11

12 Beoordelaars U kunt hier de namen van de beoordelaars invullen (niet verplicht). Startdatum, Einddatum, Beoordelingsdatum, Vaststeldatum Als u in deze velden klikt, verschijnt een kalender. De actuele datum is gemarkeerd. Met de pijltjes bovenaan de kalender kunt u per maand vooruit of terug klikken. Het is ook mogelijk de datum handmatig in het veld in te voeren. Vragenlijst Dit is het cluster waar het eigenlijk om gaat, maar het wordt meestal pas gaande de rit ingevuld. Dit om de eenvoudige reden dat bij het aanmaken van het project in de website de meeste vragen nog niet beantwoord kunnen worden. In totaal bevat de lijst 14 vragen. Deze zijn verdeeld over de volgende zes thema s (tussen haakjes is het aantal vragen per thema aangegeven): Planmatig werken (2) Proactiviteit en samenwerking (3) Deskundigheid en kwaliteit (2) Veiligheid en gezondheid (2) Omgevingsmanagement (3) Oplevering en revisie (2) Elk thema wordt afgesloten met een veld waarin de opdrachtgever een toelichting kan opnemen. Vragen Een vraag wordt beantwoord door te klikken in het lichtgrijze rondje vóór het gewenste antwoord. Hierin verschijnt dan een blauwe bullet. Als u bij nader inzien een ander antwoord beter vindt, klikt u in het rondje dat zich dáárvoor bevindt. De blauwe bullet verspringt. Uiteraard is per vraag altijd maar één antwoord mogelijk. Alle vragen moeten zijn beantwoord om het beoordelingsformulier de status Volledig te kunnen geven. In het Beoordelingsformulier Werken zijn per vraag steeds vier antwoorden mogelijk. Bij elk antwoord behoort een score. Deze wordt tussen haakjes weergegeven aan het begin van het antwoord. Er zijn geen tussenscores mogelijk. Velden De opdrachtgever kan per thema een toelichting geven op de beoordeling of anderszins nuttige informatie opnemen. Klik hiervoor in het desbetreffende veld. Door elders te klikken wordt het veld weer gesloten. 12

13 Eindoordeel Dit derde cluster bevat de volgende vier items. Beoordeling Als u klikt in het veld onder Datum verschijnt een kalender. Hierin selecteert u de datum waarop de beoordeling naar de opdrachtnemer wordt verstuurd. Cijfer In het grijze veld onder Cijfer kunt u geen gegevens invoeren. De eerste keer dat u het formulier opent, staat er geen score (ook niet als u alle vragen zou beantwoorden). Er verschijnt pas voor het eerst een cijfer in de sessie ná de sessie waarin alle vragen zijn beantwoord. Het cijfer is het gemiddelde van de scores per vraag, afgerond op één decimaal. Als u op enig moment een antwoord (score) verandert, wordt in de volgende sessie (na Opslaan en heropenen) het nieuwe gemiddelde getoond. Voor gezien In dit veld wordt de naam ingevuld van de persoon die eindverantwoordelijk is voor de beoordeling. Vaak is dit de projectmanager, maar het kan ook een andere functionaris zijn. Het is uiteraard zaak dat hierover aan opdrachtgeverszijde duidelijkheid is. Trefwoorden Deze functie is optioneel. Door een aantal geschikte trefwoorden op te nemen, gescheiden door komma s, kan het project vanuit de zoekfunctie op deze trefwoorden worden gevonden. Een trefwoord kan uit meerdere woorden bestaan, gescheiden door een spatie. Geschikte trefwoorden zijn bijvoorbeeld asfalt, aanleg kademuur en geluidbeperkende constructie in beton. Reactie opdrachtnemer Dit laatste cluster van het beoordelingsformulier kan, indien gewenst, worden gebruikt door de opdrachtnemer. Dat is vanzelfsprekend pas mogelijk als deze het (voor de rest volledig ingevulde) formulier van de opdrachtgever heeft ontvangen. De informatie is daarom niet vereist om het project in de status Volledig te kunnen plaatsen. Opdrachtnemer In dit veld vult de persoon die de opdrachtnemer vertegenwoordigt, zijn eigennaam in. Reactie In dit veld kan de opdrachtnemer aangeven wat hij van de beoordeling vindt, met welke punten hij het wel en niet eens is, wat hiervoor de redenen zijn, enzovoort. Daarna zal de opdrachtnemer het formulier terugsturen naar de opdrachtgever; dit moet uiterlijk twee weken na ontvangst van het formulier gebeurd zijn. De opdrachtnemer heeft twee keuzes: akkoord gaan met de beoordeling (al dan niet met begeleidend commentaar) of niet akkoord gaan. In dat laatste geval klikt de opdrachtnemer op de voor hem beschikbare button Niet akkoord. De beoordeling wordt dan geplaatst in de gelijknamige status. Als de opdrachtnemer wel akkoord gaat, klikt hij op de button Akkoord. 13

14 De beoordeling blijft dan in de status Verzonden, maar de beheerder heeft hierin nu (onder meer) de actie Accorderen tot zijn beschikking. Als hij op de desbetreffende button klikt, wordt de beoordeling verplaatst naar de status Geaccordeerd. Het formulier opslaan en opnieuw openen Tijdens een sessie kunt u onbeperkt gegevens toevoegen en wijzigen. Op het moment dat u hiermee klaar bent (of desgewenst tussentijds), klikt u op de groene button Opslaan (onderaan het formulier). Als er geen verplichte informatie ontbreekt (wat normaal gesproken alleen bij de eerste sessie het geval kan zijn), wordt het formulier opgeslagen en gesloten. U keert terug naar het Dashboard. Daar kunt u direct controleren of het project is opgenomen in de status Onvolledig of eventueel is doorgeschoven van Onvolledig naar Volledig. Als u het formulier opnieuw opent (via Acties en Wijzigen ), kan er bovenaan in een roze veld een melding verschijnen. Deze geeft aan welke informatie nog (minimaal) noodzakelijk is om het beoordelingsformulier compleet te maken. 3.3 Diensten In deze paragraaf wordt beschreven hoe u een dienst aan het systeem toevoegt en hoe u het Beoordelingsformulier Diensten invult. De uit te voeren acties en de beschikbare opties zijn voor het overgrote deel dezelfde als bij het onderdeel Werken. Daarom wordt voor de algemene gang van zaken verwezen naar paragraaf 3.2. In plaats van Werk moet u daar dan uiteraard Dienst lezen. Hierna wordt alleen ingegaan op de onderwerpen die bij Diensten anders zijn dan bij Werken Dienst toevoegen Wanneer u een dienst aan het systeem wilt toevoegen, logt u in en gaat u naar het Dashboard. Vervolgens klikt u, in de grijze balk bovenaan, op de groene button Dienst toevoegen. Daarop verschijnt het Beoordelingsformulier Diensten. Voor verdere instructies wordt verwezen naar paragraaf Beoordelingsformulier invullen Op twee onderdelen wijkt het Beoordelingsformulier Diensten af van het Beoordelingsformulier Werken. Dit zijn de keuzemogelijkheden bij Soort (in het eerste cluster Projectgegevens ) en de opbouw en antwoordmogelijkheden van de vragenlijst (tweede cluster). Voor het overige wordt verwezen naar paragraaf Projectgegevens Als u bij Soort klikt op de grijze button, klapt een lijst open. Deze toont vijf opties om het soort dienst te karakteriseren. In de lijst kunt u een of meer opties aanvinken. Als u nogmaals op de button klikt, klapt de lijst weer dicht. 14

15 Vragenlijst De vragenlijst bij Diensten behandelt vijf thema s. Over elk thema wordt één vraag gesteld. De thema s zijn: Kwaliteit van de geleverde concept-producten Houding ten aanzien van de planning Proactiviteit en samenwerking Kwaliteit van de ramingen Houding bij meer- en minderwerk en aanvullende opdrachten Elk thema wordt afgesloten met een veld waarin de opdrachtgever een toelichting kan opnemen. In het Beoordelingsformulier Werken zijn er per vraag altijd vier antwoordmogelijkheden met elk een vaste score. In het Beoordelingsformulier Diensten varieert het aantal antwoordmogelijkheden per vraag. Per optie wordt tussen haakjes de bijbehorende score aangegeven. Er zijn geen tussenscores mogelijk (zelfs niet bij de laatste vraag, met slechts twee opties en scores van 1 en 10). 3.4 Bedrijf toevoegen De derde groene button in de grijze balk bovenaan het Dashboard is Bedrijf toevoegen. Als u hierop klikt, verschijnt het scherm KvK (Kamer van Koophandel). In het enige veld kunt u het KvK-nummer van het desbetreffende bedrijf invoeren (wellicht bekend van briefpapier). U kunt ook (een deel van) de naam van het bedrijf intypen. KvK-nummer Als u het KvK-nummer van een bedrijf invoert, verschijnen direct de gegevens van dit bedrijf. Via de button Opslaan kunt u het bedrijf toevoegen aan het databestand van Past Performance. Bedrijfsnaam Als u niet over een KvK-nummer beschikt, kunt u (een deel van) de naam van het bedrijf invoeren. Er verschijnt dan een overzicht van alle bedrijven met die naam of een daarop gelijkende naam. Dit overzicht is ontleend aan de database van de Kamer van Koophandel. Als het gezochte bedrijf erbij staat, kunt u dit aan de database van Past Performance toevoegen door te klikken op de button Opslaan. Vervolgens belandt u in het scherm Bedrijven. Bovenaan staat de melding Het bedrijf is toegevoegd!. Zie voor het verdere gebruik van dit scherm hoofdstuk 4 Bedrijven. 15

16 3.5 Zoeken Uiterst rechts in de grijze balk bovenaan het Dashboard vindt u de groene button Zoeken. Als u hierop klikt, kunt u kiezen uit drie opties: een werk, een dienst of een bedrijf zoeken. Werk of Dienst zoeken Als u klikt op Werk zoeken of Dienst zoeken, verschijnt een scherm dat bestaat uit twee clusters. Het bovenste cluster bevat een reeks criteria aan de hand waarvan u kunt zoeken. Door gebruik te maken van de uitschuifmenu s bij Gemeente, Aanbesteding en Soort kunt u uw zoekopdracht verfijnen. Dit kan eveneens via de schuifbalkjes bij Startjaar, Straal, Budget en Beoordeling. Aan beide zijden van het balkje bevindt zich een schuifknop. Hiermee kunt u de ondergrens en de bovengrens aan uw wensen aanpassen. De respons op het criterium Straal is gebaseerd op de postcode van de gemeente, zoals ingesteld door de beheerder van het abonnement. Het onderste cluster toont, indien van toepassing, een alfabetisch overzicht van de Past Performance-projecten waarbij uw organisatie betrokken is en die voldoen aan de ingestelde zoekcriteria. Per project wordt een aantal basisgegevens getoond, waaronder de score van de eindbeoordeling. In de kolom uiterst rechts bevindt zich bij elk project een blauwe button Tonen. Wanneer een gebruiker hierop klikt, verschijnt de melding dat hij geen rechten heeft om dit te doen. Beheerders beschikken over ruimere mogelijkheden om beoordelingen in te zien. Zie hiervoor paragraaf 6.3. Bedrijf zoeken Als u deze optie kiest, belandt u in hetzelfde scherm als wanneer u in het hoofdmenu de optie Bedrijven aanklikt. Daarom wordt voor het vervolg verwezen naar hoofdstuk 4 Bedrijven. 16

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios NotuBiz Trias III K.P. v.d. Mandelelaan 110 3062 MB Rotterdam Telefoon: 010-789 09 90 E-mail:

Nadere informatie

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie.

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Handleiding digitale zorginkoopapplicatie Achmea Zorgkantoor Zorginkoop 2016 In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Achmea Zorgkantoor 31 mei

Nadere informatie

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie.

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Handleiding digitale zorginkoopapplicatie Achmea Zorgkantoor Zorginkoop 2015 In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Achmea Zorgkantoor 30 juni

Nadere informatie

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

Handleiding Ruitenburg Online. Cliënt versie 3.5

Handleiding Ruitenburg Online. Cliënt versie 3.5 Handleiding Ruitenburg Online Cliënt versie 3.5 2005-2012 Pink Web Applications B.V. Alle rechten voorbehouden. Deze uitgave is alleen bedoeld voor klanten van Pink Web Applications B.V. met een abonnement

Nadere informatie

Handleiding IVN afdelingswebsite

Handleiding IVN afdelingswebsite Handleiding IVN afdelingswebsite Een praktische handleiding voor IVN afdelingen. Handleiding IVN afdelingswebsite Datum: 10 maart 2013 Versie: 1.3 Auteurs: John Roggen, Fanny van Zon, Hans Hogenbirk op

Nadere informatie

Handleiding Cliënt Online

Handleiding Cliënt Online Handleiding Cliënt Online Cliënt versie 3.5 Handleiding Cliënt Online // 1 2005-2012 Pink Web Applications B.V. Alle rechten voorbehouden. Deze uitgave is alleen bedoeld voor klanten van Pink Web Applications

Nadere informatie

Versie handleiding 2.5.e Syslogic 2013. Scienta handleiding Scienta versie 2.5

Versie handleiding 2.5.e Syslogic 2013. Scienta handleiding Scienta versie 2.5 Versie handleiding 2.5.e Syslogic 2013 Scienta handleiding Scienta versie 2.5 Colofon Copyright Syslogic 2013 Hoewel de in de handleiding vermelde gegevens met de grootst mogelijke nauwkeurigheid zijn

Nadere informatie

In tien hoofdonderwerpen krijg u heldere informatie en duidelijke praktische handreikingen om de kwaliteitszorg binnen uw school te digitaliseren.

In tien hoofdonderwerpen krijg u heldere informatie en duidelijke praktische handreikingen om de kwaliteitszorg binnen uw school te digitaliseren. 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoofdstuk 1: Opstarten van School Monitor... 4 Hoofdstuk 2: Schoolgegevens... 6 Hoofdstuk 3: Beleidsdocumenten... 7 Hoofdstuk 4: PDCA-cyclus Planning... 11 Hoofdstuk 5: Schooljaarplan...

Nadere informatie

Van Meijel Supportsysteem

Van Meijel Supportsysteem Van Meijel Supportsysteem Tips voor een optimaal gebruik Auteur: VanMeijel Servicedesk Documentnr: 041840004 Datum: Versie: Documentnr. 29 december 2011 1.06 Van Meijel Automatisering bv Duit 8-8305 BB

Nadere informatie

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie

Office 365 for education de juiste keuze!

Office 365 for education de juiste keuze! STARTERSGIDS Inhoud 1. Microsoft Office 365, de juiste keuze! 1 2. Aanmelden 5 3. Aan de slag 10 4. Teamsite en openbare site 22 5. Overal werken met Office 365 27 Disclaimer De resultaten van de in deze

Nadere informatie

Urenregistratie en Facturatie

Urenregistratie en Facturatie Urenregistratie en Facturatie 2008-2011 Copyright Asperion Hosting BV 2008-2011 Copyright Asperion Pagina 2 van 49 Doel van dit document De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden

Nadere informatie

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Kerkbijdrage Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

Docentenboek Versie augustus 2010

Docentenboek Versie augustus 2010 Docentenboek Versie augustus 2010 2 Docentenboek LINK2 versie augustus 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding...5 2. LINK2 Economie in één oogopslag...7 3. Opzet LINK2...8 3.1. Domein... 8 3.2. Thema s... 8 3.3.

Nadere informatie

Handleiding. Versie: 3.8 Datum: 10-04-2015. Handleiding TOP Internet V 3.8.Docx 1

Handleiding. Versie: 3.8 Datum: 10-04-2015. Handleiding TOP Internet V 3.8.Docx 1 Handleiding Versie: 3.8 Datum: 10-04-2015 Handleiding TOP Internet V 3.8.Docx 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1 Gebruiksvoorwaarden... 4 1.2 Reserveringstermijn... 4 1.3 Quotum... 4 1.4 Automatisch

Nadere informatie

EMMA Handleiding E-mailmarketing

EMMA Handleiding E-mailmarketing EMMA Handleiding E-mailmarketing Inleiding Succesvolle e-mailmarketing campagnes leggen de focus (terug) bij de ontvanger. Het versturen van e-mailmarketing is nog steeds populair en kan, wanneer goed

Nadere informatie

Uren 7x24: Urenregistratie op internet

Uren 7x24: Urenregistratie op internet Uren 7x24: Urenregistratie op internet HOME Met Uren 7x24 heeft u een zeer compleet en uitgebreid urenregistratiepakket tot uw beschikking. U kunt niet alleen uw bestede uren bijhouden, maar u creëert

Nadere informatie

Handleiding voor het indienen van Nieuwe subsidieaanvragen en indienen van voortgangrapportages Subsidie Monitor (SUM)

Handleiding voor het indienen van Nieuwe subsidieaanvragen en indienen van voortgangrapportages Subsidie Monitor (SUM) Handleiding voor het indienen van Nieuwe subsidieaanvragen en indienen van voortgangrapportages Subsidie Monitor (SUM) Rob Boeijen 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Voordat u kunt beginnen... 4 2.1.

Nadere informatie

Competentiemonitor. Handleiding voor Medewerkers

Competentiemonitor. Handleiding voor Medewerkers Competentiemonitor Handleiding voor Medewerkers Competentie Monitor versie: 2.3.7 Document versie: 1.7.0 september 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Document conventies... 4 Introductie... 5 Beschikbare

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software

Gebruikershandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software Factuur2King 2.0 Gebruikershandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software P a g i n a 2 INHOUDSOPGAVE Overzicht Factuur2King... 3 Functionaliteit:... 3 Systeemeisen:... 4 1. Factuur2King starten... 5

Nadere informatie

RIVM Centrum Externe Veiligheid Gebruikershandleiding RRGS; versie 4.0. 6 Invoer van een transportroute. 6.1 Informatie over de invoer

RIVM Centrum Externe Veiligheid Gebruikershandleiding RRGS; versie 4.0. 6 Invoer van een transportroute. 6.1 Informatie over de invoer 6 Invoer van een transportroute 6.1 Informatie over de invoer Om een transportroute toe te voegen moet u een aantal subschermen doorlopen. Deze subschermen zijn vanuit het hoofdscherm op te roepen met

Nadere informatie

Handleiding. versie 20 24 april 2013

Handleiding. versie 20 24 april 2013 Handleiding versie 20 24 april 2013 Inhoudsopgave 1 BEHEER UW WEBSHOP EN PRODUCTEN... 4 1.1 CATEGORIEËN BEWERKEN... 4 1.2 PRODUCTEN BEWERKEN... 5 1.2.1 Afbeeldingen toevoegen... 6 1.2.2 Gerelateerde producten...

Nadere informatie

Brokis Gebruikershandleiding

Brokis Gebruikershandleiding Brokis Gebruikershandleiding Bladzijde 1. Brokis algemeen - Starten en aanmelden - Hoofdscherm - De knoppen 2 2 3 4 2. Brokis bestelmodule - Handmatig bestelregels invoeren - Bestellen door middel van

Nadere informatie

Powerd By WBB Design & Advies Dropshippingpagina.nl CMS IZI Services. Handleiding

Powerd By WBB Design & Advies Dropshippingpagina.nl CMS IZI Services. Handleiding Powerd By WBB Design & Advies Dropshippingpagina.nl CMS IZI Services Handleiding versie 1.8 18 oktober 2011 Inhoudsopgave 1 BEHEER UW PRODUCTEN... 4 1.1 CATEGORIEËN BEWERKEN... 4 1.2 PRODUCTEN BEWERKEN...

Nadere informatie

YOB BV. Gebruikershandleiding versie 1.1. Versie: V6.2 ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~

YOB BV. Gebruikershandleiding versie 1.1. Versie: V6.2 ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~ YOB BV Gebruikershandleiding versie 1.1 Versie: V6.2 ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~ 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB BV en blijft dit ook te allen tijde. De informatie in deze documentatie is met

Nadere informatie

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders Central Station Handleiding voor applicatiebeheerders Versie 2, september 2011 Inhoudsopgave 1 Over deze handleiding... 4 1.1 Doel van deze handleiding...4 1.2 Conventies...4 1.3 Versie...4 1.4 Meer informatie...4

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Solcon secure webmail

Gebruikershandleiding Solcon secure webmail Gebruikershandleiding Solcon secure webmail Quickstart Ontdek Solcon secure webmail in vijf eenvoudige stappen: 1. Start uw computer op. 2. Open de internetbrowser, bijvoorbeeld Internet Explorer. 3. Typ

Nadere informatie

Versie: V6.1a3 (handleiding 1.0)

Versie: V6.1a3 (handleiding 1.0) YOB BV Handleiding TELE#BOEKHOUDEN Gebruikershandleiding Versie: V6.1a3 (handleiding 1.0) ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~ Handleiding TELE#BOEKHOUDEN V6.1a3-1.0 1 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB

Nadere informatie

Versie 1.0 dd.14-3-2011. Beheerderhandleiding MobiDM 3.6.2

Versie 1.0 dd.14-3-2011. Beheerderhandleiding MobiDM 3.6.2 Versie 1.0 dd.14-3-2011 Beheerderhandleiding MobiDM 3.6.2 Index 1. INLEIDING... 2 1.1. GEBRUIKTE SYMBOLEN... 2 1.2. UW DIENSTVERLENER... 3 2. INGEBRUIKNAME MOBIDM... 3 2.1. ALGEMEEN... 3 2.2. INLOGGEN...

Nadere informatie