Handleiding voor de CROW-website Past Performance

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding voor de CROW-website Past Performance"

Transcriptie

1 Handleiding voor de CROW-website Past Performance

2 Inleiding Deze Handleiding heeft tot doel gebruikers en beheerders zo snel mogelijk vertrouwd te maken met de werking van de CROW-website Past Performance. Er is naar gestreefd alle functies en keuzes zo systematisch en duidelijk mogelijk toe te lichten. De Handleiding volgt de praktische, chronologische gang van zaken, beginnend bij het inloggen en eindigend bij het uitloggen. Deze Handleiding bevat instructies voor het gebruik van de website Past Performance in technische zin. Daarnaast is het van groot belang dat de systematiek op een zorgvuldige, open en integere wijze wordt toegepast. Om dit te bevorderen, zijn Gebruiks- en gedragsregels opgesteld. Van gebruikers en beheerders wordt verwacht dat zij hiervan kennis nemen en dat zij zich aan deze regels houden. Gebruiker of beheerder? De website Past Performance stelt organisaties in staat de systematiek van Past Performance op een efficiënte en effectieve manier toe te passen. De gebruiksmogelijkheden van de website worden bepaald door de rol die is toegewezen aan de persoon die inlogt. Meestal zal deze gebruiker zijn, maar per organisatie zullen ook één of enkele personen de rol van beheerder vervullen. Een beheerder kan alles wat een gebruiker kan en beschikt daarnaast over een aantal extra mogelijkheden. Gebruiker is iedereen die kan inloggen op het besloten deel van de website Past Performance. Gebruikers hebben gedurende de looptijd van een project toegang tot de informatie over dat project in de website. Ze kunnen informatie met betrekking tot het project toevoegen of wijzigen. Op het moment dat van opdrachtgeverszijde alle gegevens voor een beoordeling rond zijn, is de rol van de gebruiker voor het project uitgespeeld. De beheerder legt de definitieve beoordeling voor aan de opdrachtnemer en verzorgt de verdere afwikkeling van het beoordelingstraject. Beheerder is degene die namens een organisatie (gemeente) de website Past Performance beheert. Er is per organisatie nooit meer (en ook nooit minder) dan één eindverantwoordelijke beheerder van de website. De beheerder heeft toegang tot alle informatie over alle lopende projecten van de eigen organisatie en kan deze wijzigen. De beheerder heeft daarnaast toegang tot alle beoordelingsresultaten die in het systeem zijn opgenomen (van zowel de eigen organisatie als alle andere deelnemers aan Past Performance). Eenmaal vastgestelde beoordelingsresultaten kan hij uiteraard niet wijzigen. Zoals vermeld is er per organisatie altijd maar één eindverantwoordelijke beheerder voor Past Performance. Deze bepaalt welke medewerkers binnen de organisatie toegang krijgen tot de website. Daarbij heeft hij twee mogelijkheden. Hij kan iemand een rol (licentie) geven als gebruiker, maar ook als beheerder. Veruit de meeste medewerkers zullen de gebruikersrol 2

3 toegewezen krijgen. Het kan echter praktisch zijn om een of enkele collega s de rol van beheerder te geven. Bijvoorbeeld in grote gemeenten met projecten op diverse afdelingen of om te voorkomen dat er tijdens vakanties geen beheerder beschikbaar is. De benoemde (mede)beheerders beschikken binnen de website over exact dezelfde gebruiksmogelijkheden als de eindverantwoordelijke (hoofd)beheerder. U kunt pas met de website Past Performance gaan werken als de beheerder voor u een account heeft aangemaakt. Daarbij wordt ook vastgelegd welke rol u heeft. Normaal gesproken zal de beheerder toekomstige gebruikers (en medebeheerders) van de website mondeling en/of schriftelijk van een en ander op de hoogte brengen. U kunt ervan uitgaan dat als u niet expliciet bent benoemd tot (mede)beheerder, u gebruiker bent. Opbouw Handleiding Deze Handleiding is bestemd voor zowel gebruikers als beheerders van Past Performance. De tekst richt zich primair tot gebruikers. Op een aantal plaatsen wordt verwezen naar aanvullende informatie voor beheerders in hoofdstuk 6. De Handleiding is als volgt opgebouwd. 1 Inloggen 2 Homepage 3 Dashboard 3.1 Overzicht Statussen Projecten Tussentijdse beoordelingen 3.2 Werken Werk toevoegen Beoordelingsformulier Werken 3.3 Diensten Dienst toevoegen Beoordelingsformulier Diensten 3.4 Bedrijf toevoegen 3.5 Zoeken 4 Bedrijven 5 Uitloggen 6 Aanvullende informatie voor beheerders 6.1 Accounts beheren 6.2 Extra acties 6.3 Beoordelingen bekijken 3

4 1. Inloggen Gebruikers kunnen het gemakkelijkst inloggen via de website Hoe dat gaat, wordt hierna beschreven. Als beheerders uitsluitend willen werken met beoordelingen, kunnen zij op dezelfde wijze inloggen; als zij echter accounts voor gebruikers en medebeheerders van Past Performance willen inzien of aanpassen, moeten zij inloggen via Mijn CROW ; zie hiervoor paragraaf 6.1. Inloggen via Ga naar de website U komt dan op de voor iedereen toegankelijke homepage van Past Performance. Deze bevat algemene informatie over het waarom, hoe en waartoe van Past Performance. De informatie is geordend aan de hand van vijf vragen. Als u deze basisinformatie nog niet hebt gelezen, wordt aangeraden dat te doen voordat u met de website aan de slag gaat. Op de homepage kunt u ook gebruikmaken van de optie Veelgestelde vragen (bovenaan de pagina) en de opties onder Overige informatie (onderaan de pagina). Rechtsboven op de homepage ziet u een button met een sleutelsymbool en de tekst Inloggen. Klik hierop. U komt nu op de pagina Inloggen Mijn CROW. Vul hier uw adres en het door uw beheerder verstrekte wachtwoord in. Klik vervolgens op de button Log in. U keert nu terug op de homepage Past Performance; zie voor het vervolg hoofdstuk 2. 4

5 2. Homepage Als u na inloggen belandt op de homepage Past Performance, ziet u in de button rechtsboven achter het sleutelsymbool uw naam staan (ten teken dat u ingelogd bent). In het hoofdmenu, midden bovenaan de pagina, ziet u de opties Home, Dashboard en Bedrijven. Dit hoofdmenu blijft tijdens het werken met de website permanent zichtbaar. Door te klikken op Home keert u vanuit elke pagina terug naar de homepage, waarop u zich nu bevindt. U zult vooral gebruikmaken van de optie Dashboard. Deze geeft namelijk toegang tot het instrumentarium om gegevens in te voeren en te bewerken, en om andere acties uit te voeren. De optie Bedrijven is handig als u (informatie over) bedrijven wilt zoeken of bedrijven wilt toevoegen aan de database van Past Performance. Hoofdstuk 3 gaat uitvoerig in op de werking van het Dashboard. Hoofdstuk 4 behandelt de optie Bedrijven. 5

6 3. Dashboard Als u de optie Dashboard aanklikt, belandt u op een pagina die uit drie componenten bestaat. Bovenaan ziet u, van links naar rechts, het logo van CROW, het hoofdmenu en de button met het sleutelsymbool en uw naam. Direct hieronder bevindt zich een grijze balk met vier groene buttons. De werking daarvan komt hierna uitvoerig aan de orde. Weer wat lager treft u een overzicht van projecten van uw organisatie waarop Past Performance van toepassing is. Deze projecten zijn ingedeeld in zes statussen. Een of meer statussen kunnen leeg zijn (bijvoorbeeld als uw organisatie nog maar net is begonnen met Past Performance). Hierna worden eerst de opbouw en de werking van het overzicht (de derde component) toegelicht. Daarna wordt ingegaan op de functies van de buttons in de grijze balk. 3.1 Overzicht Elk project van uw organisatie waarop Past Performance van toepassing is of is geweest, bevindt zich in een van de zes statussen. Een zelfde project kan zich nooit in twee of meer statussen bevinden. Per project is een aantal basisgegevens te zien, verdeeld over vijf kolommen. In de zesde kolom, uiterst rechts, bevindt zich een button met de tekst Acties of PDF. Hierna wordt eerst de indeling van de statussen toegelicht. Daarna komen de projectgegevens en de bewerkingsmogelijkheden aan de orde Statussen Zodra een project met Past Performance van start gaat, wordt dit in de website opgenomen (hoe dit gaat, wordt toegelicht in en 3.3.1). Hierbij wordt een aantal basisgegevens over het project en de uitvoerenden vastgelegd. Deze informatie is vanaf dat moment voor alle aangewezen gebruikers en beheerder(s) van de eigen organisatie beschikbaar. De beoordeling van de opdrachtnemer is op dat moment niet aan de orde. Er zijn immers nog geen gegevens over. De website plaatst het project daarom in de status Onvolledig. Het project blijft in de status Onvolledig totdat alle vereiste projectgegevens en beoordelingsgegevens zijn ingevuld (daarnaast kan een aantal facultatieve gegevens worden opgenomen, maar dit is niet noodzakelijk om de procedure voort te zetten). Gebruikers die bij het project zijn betrokken en beheerders kunnen tijdens de uitvoering van het project zo vaak als zij willen informatie toevoegen en wijzigen. Zodra het project (het werk of de dienst) is afgerond, zullen gebruiker(s) en beheerder(s), doorgaans in overleg, de eindbeoordeling van de opdrachtnemer uitvoeren. Dit gebeurt aan de hand van het beoordelingsformulier, dat nader aan de orde komt in en Als de hierin opgenomen vragenlijst volledig is beantwoord (en ook alle andere vereiste gegevens 6

7 ingevuld zijn), is de informatie van opdrachtgeverszijde compleet. Op dat moment zal de website het project verplaatsen naar de status Volledig. Let op: Als er van een project dat zich reeds in de status Volledig bevindt, in een volgende sessie verplichte gegevens worden verwijderd, zal de website het project vanuit de status Volledig terugplaatsen naar de status Onvolledig. De status Volledig toont alle projecten van de organisatie waarvan alle vereiste gegevens beschikbaar zijn. De volgende stap in het proces is dat de beoordeling wordt voorgelegd aan de opdrachtnemer. Deze actie kan, net als alle daarop volgende acties, alleen worden uitgevoerd door een beheerder. Omdat de opdrachtnemer doorgaans benieuwd is naar de uitkomst van de beoordeling, en tevens in het belang van de voortgang van het proces, zal de beheerder de beoordeling (dat wil zeggen: het digitale beoordelingsformulier) doorgaans snel naar de opdrachtnemer verzenden. In het begeleidende bericht wordt de opdrachtnemer uitgenodigd op de beoordeling te reageren. Projecten blijven meestal maar korte tijd in de status Volledig. Overigens stelt de website geen limiet aan de tijd dat een project in de statussen Onvolledig en Volledig verblijft. Op het moment dat de beheerder de beoordeling verstuurt aan de opdrachtnemer, schuift het project op naar de status Verzonden. De opdrachtnemer heeft twee weken de tijd om te reageren op de beoordeling. Tot dat moment is de enig mogelijke actie het opvragen van een pdf van de beoordeling. Als de opdrachtnemer in zijn reactie laat weten dat hij het niet eens is met de beoordeling, komt het project in de status Niet akkoord. Opdrachtgever en opdrachtnemer zullen dan in overleg gaan met het doel eruit te komen. Als dit lukt, en natuurlijk ook als de opdrachtnemer direct akkoord gaat met de beoordeling, krijgt de beheerder meer acties tot zijn beschikking. Zo kan hij het project accorderen, waardoor het belandt in de status Geaccordeerd. Dit betekent dat de opdrachtgever het project - in elk geval wat Past Performance betreft - als afgesloten kan beschouwen. Het eindresultaat van de beoordeling wordt automatisch opgenomen in het databestand van Past Performance. Het is vanaf dat moment in te zien voor iedere beheerder van de systematiek. Een project kan om diverse redenen vertraging oplopen of stil komen liggen. Ook is het mogelijk dat opdrachtgever en opdrachtnemer het onvoldoende eens worden over de uitvoering van Past Performance of dat er andere problemen spelen. In dergelijke gevallen is het mogelijk het project te deactiveren. Het wordt dan geplaatst in de status Inactief (je zou kunnen zeggen in de ijskast gezet ). Het is uiteraard de bedoeling dat het project op enig moment weer wordt vlotgetrokken. De beoordeling wordt dan automatisch teruggezet in de laatst bekende status. Zoals aangegeven, kunnen vanaf het moment dat het beoordelingsformulier compleet is, alleen nog stappen worden uitgevoerd door de beheerder. De gebruiker kan de voortgang van 7

8 de beoordeling volgen in de website (hij ziet het project opschuiven naar volgende statussen). Ook kan hij vanuit een aantal statussen de beoordeling inzien (via de optie PDF; zie hierna). Verder is het voor de gebruiker mogelijk om vanuit diverse statussen een project te deactiveren. In de praktijk wordt deze optie als het goed is niet of nauwelijks gebruikt, maar als een project bijvoorbeeld wordt gestaakt, kan zowel een gebruiker als een beheerder dit in de website kenbaar maken Projecten De informatie over de projecten is verdeeld over vijf kolommen. De zesde kolom, uiterst rechts, biedt mogelijkheden om acties uit te voeren. De kolommen worden hierna van links naar rechts toegelicht. Projectnaam Hier staat uiteraard de naam van het project. Deze wordt toegekend door degene die het project in de website opneemt. Dit kan zowel de beheerder als een gebruiker zijn. Zolang het project zich bevindt in de statussen Onvolledig en Volledig, kan de naam (onbeperkt) worden gewijzigd; daarna niet meer. Bedrijf In deze kolom wordt de naam van het bedrijf (de opdrachtnemer) weergegeven in de vorm van een link. Als deze wordt aangeklikt, verschijnen in elk geval de adresgegevens van het bedrijf. Wat er verder wordt getoond, is afhankelijk van wat er in de website over het bedrijf bekend is (uitgevoerde en beoordeelde projecten). Als uw organisatie nog geen projecten van dit bedrijf heeft beoordeeld, verschijnt er, onder de adresgegevens, alleen een melding met die strekking. Als uw organisatie wel projecten van dit bedrijf heeft beoordeeld, wordt hiervan een overzicht getoond. De projecten zijn uitgesplitst naar werken en diensten. Voor beide wordt het gemiddelde eindcijfer over het afgelopen jaar weergegeven. Daarnaast zijn per project de projectnaam, de beoordelaar(s), het eindcijfer, de startdatum en de einddatum te zien. De projectnaam is weergegeven als link. Als u hierop klikt, wordt het bijbehorende beoordelingsformulier getoond (in zijn definitieve, geaccordeerde vorm). Soort In deze kolom wordt aangegeven of het een werk of een dienst betreft. Gebruiker Hier wordt de naam van de gebruiker vermeld, zoals hij deze zelf heeft ingevoerd (niet in de vorm van een adres). De gebruiker kan ook een beheerder zijn. Datum De datum betreft de dag waarop het project is aangemaakt. Acties (of PDF) 8

9 Afhankelijk van de status waarin een project zich bevindt, kan een gebruiker een of meer acties uitvoeren. Deze worden hierna toegelicht. Beheerders beschikken over een aantal extra mogelijkheden; zie hiervoor paragraaf 6.2. Als een gebruiker met betrekking tot een project verschillende acties kan uitvoeren, bevindt zich in de zesde kolom een grijze button met de tekst Acties en een uitklappijltje. Klik op een van beide om de opties te bekijken. Voor gebruikers zijn de volgende acties mogelijk: Deactiveren Door hierop te klikken wordt het project verplaatst naar de status Inactief. Wijzigen Door hierop te klikken kunt u wijzigingen aanbrengen in de onlineversie van het beoordelingsformulier (deze optie wordt het meest gebruikt). PDF Door hierop te klikken, wordt een pdf van het beoordelingsformulier geopend. Aan dit document kan niets veranderd worden. Het bestand kan wel worden geprint of worden opgeslagen (in bijvoorbeeld Adobe Reader). Let op: In de pdf staat het eindcijfer van de beoordeling bovenaan bij de projectgegevens en dus niet onderaan het formulier, zoals in de onlineversie (zie en 3.3.2). Als het openen van een pdf de enig mogelijke actie is, wordt in plaats van de grijze button met de tekst Acties een blauwe button met de tekst PDF getoond Tussentijdse beoordelingen Als een project met Past Performance een looptijd heeft van meer dan vier maanden, moet er ten minste één tussentijdse beoordeling worden uitgevoerd. Om te voorkomen dat er verwarring ontstaat met de eindbeoordeling, wordt het volgende geadviseerd. Bij een tussentijdse beoordeling legt de opdrachtgever alleen een geprinte versie van het (voorlopig ingevulde) beoordelingsformulier aan de opdrachtnemer voor. Deze kan hierop mondeling of schriftelijk reageren. Bij de eindbeoordeling stuurt de opdrachtgever de opdrachtnemer een digitale versie van het beoordelingsformulier. De opdrachtnemer kan hierop reageren door in het laatste veld van het digitale formulier zijn commentaar op te nemen. Een tussentijdse beoordeling kan door een beheerder óf een gebruiker aan een opdrachtnemer worden voorgelegd; de eindbeoordeling kan alleen door de beheerder aan de opdrachtnemer worden verzonden. 9

10 3.2 Werken In deze paragraaf wordt beschreven hoe u een werk aan het systeem toevoegt en hoe u het Beoordelingsformulier Werken invult. Let op: In het beoordelingsformulier wordt onder meer de naam van het bedrijf (van de opdrachtnemer) gevraagd. Als u niet zeker weet of deze naam al voorkomt in de databank van Past Performance (op landelijk niveau), is het raadzaam dit eerst te checken. Dat kan via de optie Bedrijven in het hoofdmenu (zie voor een toelichting hoofdstuk 4). Als blijkt dat het desbetreffende bedrijf nog niet in de databank is opgenomen, kunt u dit toevoegen. Daarna, en ook als het bedrijf al in de database stond, kunt u verder met Werk toevoegen (zie 3.2.1) Werk toevoegen Wanneer u een werk aan het systeem wilt toevoegen, logt u in en gaat u naar het Dashboard. Vervolgens klikt u, in de grijze balk bovenaan, op de groene button Werk toevoegen. Hierop verschijnt het Beoordelingsformulier Werken. Om het werk door de website geaccepteerd te laten worden, moet een aantal velden (niet alle) in het document worden ingevuld. Het is echter mogelijk dat voor deze verplichte velden nog niet alle gegevens bekend zijn. U kunt dan voorlopige of zelfs fictieve gegevens invullen; als het project verder is gevorderd, hebt u alle gelegenheid om de gegevens aan te passen. Het beoordelingsformulier bestaat uit vier clusters. Dit zijn achtereenvolgens: de projectgegevens; de vragenlijst (meerkeuzevragen en velden om een toelichting op te nemen); het eindoordeel (van de opdrachtgever); de reactie van de opdrachtnemer. Let op: Helemaal onderaan het formulier bevindt zich de groene button Opslaan. Vergeet niet om na het invoeren en/of wijzigen van gegevens hierop te klikken! Als u verplichte gegevens niet hebt ingevuld, zal er, na het klikken op Opslaan, bovenaan de pagina een melding verschijnen. Daarin wordt aangegeven welke gegevens nog moeten worden toegevoegd. Als dit gebeurd is, klikt u opnieuw op Opslaan. 10

11 3.2.2 Beoordelingsformulier invullen De wijze waarop het beoordelingsformulier moet worden ingevuld, spreekt grotendeels voor zich. Hier volgen enkele aanwijzingen en aandachtspunten. Projectgegevens Projectnaam Kies een duidelijke naam die de lading dekt en geen aanleiding kan geven tot verwarring met bijvoorbeeld andere projecten. Bedrijf U kunt in dit veld niet zelf een naam intypen. Klik in het veld of op het pijltje om de lijst met reeds in Past Performance opgenomen bedrijven zichtbaar te maken. Klik vervolgens op het gewenste bedrijf. Als het gewenste bedrijf niet in de lijst voorkomt, moet u dit toevoegen. Dat is noodzakelijk om het formulier straks te kunnen opslaan. Volg hiervoor de instructies onder 3.4 of 4. Uitvoerder U kunt hier de naam van de uitvoerder invullen (niet verplicht). Soort Als u klikt op de grijze button, klapt een lijst open. Deze toont meer dan veertig opties om het soort werk te karakteriseren. In deze lijst, die is gebaseerd op de RAW-systematiek, kunt u een onbeperkt aantal van deze opties aanvinken. Als u nogmaals op de button klikt, klapt de lijst weer dicht. Let op: Als u de eerste keer de opties hebt aangevinkt, zal na het dichtklappen van de lijst onder de grijze button de melding 0 opties geselecteerd verschijnen. Hierdoor moet u zich niet laten misleiden. De opties zijn wel degelijk geselecteerd, maar omdat het formulier nog niet is opgeslagen, is de informatie nog niet verwerkt. Bij een volgende sessie (na opslaan) zult u een melding zien met het juiste aantal geselecteerde opties. Aanbesteding Vul dit veld in via het uitklapmenu (dit is vereist om het project te kunnen opslaan). Contractvorm, Gunning U kunt deze velden invullen via het uitklapmenu (niet verplicht). Aanneemsom Vul hier de aanneemsom in en het gedeelte daarvan dat reeds gefactureerd is (gebruik zo nodig voorlopige of fictieve gegevens). Deze gegevens zijn niet verplicht om het project te kunnen opslaan, maar wel om het project in de status Volledig geplaatst te krijgen. 11

12 Beoordelaars U kunt hier de namen van de beoordelaars invullen (niet verplicht). Startdatum, Einddatum, Beoordelingsdatum, Vaststeldatum Als u in deze velden klikt, verschijnt een kalender. De actuele datum is gemarkeerd. Met de pijltjes bovenaan de kalender kunt u per maand vooruit of terug klikken. Het is ook mogelijk de datum handmatig in het veld in te voeren. Vragenlijst Dit is het cluster waar het eigenlijk om gaat, maar het wordt meestal pas gaande de rit ingevuld. Dit om de eenvoudige reden dat bij het aanmaken van het project in de website de meeste vragen nog niet beantwoord kunnen worden. In totaal bevat de lijst 14 vragen. Deze zijn verdeeld over de volgende zes thema s (tussen haakjes is het aantal vragen per thema aangegeven): Planmatig werken (2) Proactiviteit en samenwerking (3) Deskundigheid en kwaliteit (2) Veiligheid en gezondheid (2) Omgevingsmanagement (3) Oplevering en revisie (2) Elk thema wordt afgesloten met een veld waarin de opdrachtgever een toelichting kan opnemen. Vragen Een vraag wordt beantwoord door te klikken in het lichtgrijze rondje vóór het gewenste antwoord. Hierin verschijnt dan een blauwe bullet. Als u bij nader inzien een ander antwoord beter vindt, klikt u in het rondje dat zich dáárvoor bevindt. De blauwe bullet verspringt. Uiteraard is per vraag altijd maar één antwoord mogelijk. Alle vragen moeten zijn beantwoord om het beoordelingsformulier de status Volledig te kunnen geven. In het Beoordelingsformulier Werken zijn per vraag steeds vier antwoorden mogelijk. Bij elk antwoord behoort een score. Deze wordt tussen haakjes weergegeven aan het begin van het antwoord. Er zijn geen tussenscores mogelijk. Velden De opdrachtgever kan per thema een toelichting geven op de beoordeling of anderszins nuttige informatie opnemen. Klik hiervoor in het desbetreffende veld. Door elders te klikken wordt het veld weer gesloten. 12

13 Eindoordeel Dit derde cluster bevat de volgende vier items. Beoordeling Als u klikt in het veld onder Datum verschijnt een kalender. Hierin selecteert u de datum waarop de beoordeling naar de opdrachtnemer wordt verstuurd. Cijfer In het grijze veld onder Cijfer kunt u geen gegevens invoeren. De eerste keer dat u het formulier opent, staat er geen score (ook niet als u alle vragen zou beantwoorden). Er verschijnt pas voor het eerst een cijfer in de sessie ná de sessie waarin alle vragen zijn beantwoord. Het cijfer is het gemiddelde van de scores per vraag, afgerond op één decimaal. Als u op enig moment een antwoord (score) verandert, wordt in de volgende sessie (na Opslaan en heropenen) het nieuwe gemiddelde getoond. Voor gezien In dit veld wordt de naam ingevuld van de persoon die eindverantwoordelijk is voor de beoordeling. Vaak is dit de projectmanager, maar het kan ook een andere functionaris zijn. Het is uiteraard zaak dat hierover aan opdrachtgeverszijde duidelijkheid is. Trefwoorden Deze functie is optioneel. Door een aantal geschikte trefwoorden op te nemen, gescheiden door komma s, kan het project vanuit de zoekfunctie op deze trefwoorden worden gevonden. Een trefwoord kan uit meerdere woorden bestaan, gescheiden door een spatie. Geschikte trefwoorden zijn bijvoorbeeld asfalt, aanleg kademuur en geluidbeperkende constructie in beton. Reactie opdrachtnemer Dit laatste cluster van het beoordelingsformulier kan, indien gewenst, worden gebruikt door de opdrachtnemer. Dat is vanzelfsprekend pas mogelijk als deze het (voor de rest volledig ingevulde) formulier van de opdrachtgever heeft ontvangen. De informatie is daarom niet vereist om het project in de status Volledig te kunnen plaatsen. Opdrachtnemer In dit veld vult de persoon die de opdrachtnemer vertegenwoordigt, zijn eigennaam in. Reactie In dit veld kan de opdrachtnemer aangeven wat hij van de beoordeling vindt, met welke punten hij het wel en niet eens is, wat hiervoor de redenen zijn, enzovoort. Daarna zal de opdrachtnemer het formulier terugsturen naar de opdrachtgever; dit moet uiterlijk twee weken na ontvangst van het formulier gebeurd zijn. De opdrachtnemer heeft twee keuzes: akkoord gaan met de beoordeling (al dan niet met begeleidend commentaar) of niet akkoord gaan. In dat laatste geval klikt de opdrachtnemer op de voor hem beschikbare button Niet akkoord. De beoordeling wordt dan geplaatst in de gelijknamige status. Als de opdrachtnemer wel akkoord gaat, klikt hij op de button Akkoord. 13

14 De beoordeling blijft dan in de status Verzonden, maar de beheerder heeft hierin nu (onder meer) de actie Accorderen tot zijn beschikking. Als hij op de desbetreffende button klikt, wordt de beoordeling verplaatst naar de status Geaccordeerd. Het formulier opslaan en opnieuw openen Tijdens een sessie kunt u onbeperkt gegevens toevoegen en wijzigen. Op het moment dat u hiermee klaar bent (of desgewenst tussentijds), klikt u op de groene button Opslaan (onderaan het formulier). Als er geen verplichte informatie ontbreekt (wat normaal gesproken alleen bij de eerste sessie het geval kan zijn), wordt het formulier opgeslagen en gesloten. U keert terug naar het Dashboard. Daar kunt u direct controleren of het project is opgenomen in de status Onvolledig of eventueel is doorgeschoven van Onvolledig naar Volledig. Als u het formulier opnieuw opent (via Acties en Wijzigen ), kan er bovenaan in een roze veld een melding verschijnen. Deze geeft aan welke informatie nog (minimaal) noodzakelijk is om het beoordelingsformulier compleet te maken. 3.3 Diensten In deze paragraaf wordt beschreven hoe u een dienst aan het systeem toevoegt en hoe u het Beoordelingsformulier Diensten invult. De uit te voeren acties en de beschikbare opties zijn voor het overgrote deel dezelfde als bij het onderdeel Werken. Daarom wordt voor de algemene gang van zaken verwezen naar paragraaf 3.2. In plaats van Werk moet u daar dan uiteraard Dienst lezen. Hierna wordt alleen ingegaan op de onderwerpen die bij Diensten anders zijn dan bij Werken Dienst toevoegen Wanneer u een dienst aan het systeem wilt toevoegen, logt u in en gaat u naar het Dashboard. Vervolgens klikt u, in de grijze balk bovenaan, op de groene button Dienst toevoegen. Daarop verschijnt het Beoordelingsformulier Diensten. Voor verdere instructies wordt verwezen naar paragraaf Beoordelingsformulier invullen Op twee onderdelen wijkt het Beoordelingsformulier Diensten af van het Beoordelingsformulier Werken. Dit zijn de keuzemogelijkheden bij Soort (in het eerste cluster Projectgegevens ) en de opbouw en antwoordmogelijkheden van de vragenlijst (tweede cluster). Voor het overige wordt verwezen naar paragraaf Projectgegevens Als u bij Soort klikt op de grijze button, klapt een lijst open. Deze toont vijf opties om het soort dienst te karakteriseren. In de lijst kunt u een of meer opties aanvinken. Als u nogmaals op de button klikt, klapt de lijst weer dicht. 14

15 Vragenlijst De vragenlijst bij Diensten behandelt vijf thema s. Over elk thema wordt één vraag gesteld. De thema s zijn: Kwaliteit van de geleverde concept-producten Houding ten aanzien van de planning Proactiviteit en samenwerking Kwaliteit van de ramingen Houding bij meer- en minderwerk en aanvullende opdrachten Elk thema wordt afgesloten met een veld waarin de opdrachtgever een toelichting kan opnemen. In het Beoordelingsformulier Werken zijn er per vraag altijd vier antwoordmogelijkheden met elk een vaste score. In het Beoordelingsformulier Diensten varieert het aantal antwoordmogelijkheden per vraag. Per optie wordt tussen haakjes de bijbehorende score aangegeven. Er zijn geen tussenscores mogelijk (zelfs niet bij de laatste vraag, met slechts twee opties en scores van 1 en 10). 3.4 Bedrijf toevoegen De derde groene button in de grijze balk bovenaan het Dashboard is Bedrijf toevoegen. Als u hierop klikt, verschijnt het scherm KvK (Kamer van Koophandel). In het enige veld kunt u het KvK-nummer van het desbetreffende bedrijf invoeren (wellicht bekend van briefpapier). U kunt ook (een deel van) de naam van het bedrijf intypen. KvK-nummer Als u het KvK-nummer van een bedrijf invoert, verschijnen direct de gegevens van dit bedrijf. Via de button Opslaan kunt u het bedrijf toevoegen aan het databestand van Past Performance. Bedrijfsnaam Als u niet over een KvK-nummer beschikt, kunt u (een deel van) de naam van het bedrijf invoeren. Er verschijnt dan een overzicht van alle bedrijven met die naam of een daarop gelijkende naam. Dit overzicht is ontleend aan de database van de Kamer van Koophandel. Als het gezochte bedrijf erbij staat, kunt u dit aan de database van Past Performance toevoegen door te klikken op de button Opslaan. Vervolgens belandt u in het scherm Bedrijven. Bovenaan staat de melding Het bedrijf is toegevoegd!. Zie voor het verdere gebruik van dit scherm hoofdstuk 4 Bedrijven. 15

16 3.5 Zoeken Uiterst rechts in de grijze balk bovenaan het Dashboard vindt u de groene button Zoeken. Als u hierop klikt, kunt u kiezen uit drie opties: een werk, een dienst of een bedrijf zoeken. Werk of Dienst zoeken Als u klikt op Werk zoeken of Dienst zoeken, verschijnt een scherm dat bestaat uit twee clusters. Het bovenste cluster bevat een reeks criteria aan de hand waarvan u kunt zoeken. Door gebruik te maken van de uitschuifmenu s bij Gemeente, Aanbesteding en Soort kunt u uw zoekopdracht verfijnen. Dit kan eveneens via de schuifbalkjes bij Startjaar, Straal, Budget en Beoordeling. Aan beide zijden van het balkje bevindt zich een schuifknop. Hiermee kunt u de ondergrens en de bovengrens aan uw wensen aanpassen. De respons op het criterium Straal is gebaseerd op de postcode van de gemeente, zoals ingesteld door de beheerder van het abonnement. Het onderste cluster toont, indien van toepassing, een alfabetisch overzicht van de Past Performance-projecten waarbij uw organisatie betrokken is en die voldoen aan de ingestelde zoekcriteria. Per project wordt een aantal basisgegevens getoond, waaronder de score van de eindbeoordeling. In de kolom uiterst rechts bevindt zich bij elk project een blauwe button Tonen. Wanneer een gebruiker hierop klikt, verschijnt de melding dat hij geen rechten heeft om dit te doen. Beheerders beschikken over ruimere mogelijkheden om beoordelingen in te zien. Zie hiervoor paragraaf 6.3. Bedrijf zoeken Als u deze optie kiest, belandt u in hetzelfde scherm als wanneer u in het hoofdmenu de optie Bedrijven aanklikt. Daarom wordt voor het vervolg verwezen naar hoofdstuk 4 Bedrijven. 16

Vragen? info@onepayroll.nl of bel: 020-8451074. HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie

Vragen? info@onepayroll.nl of bel: 020-8451074. HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie Inloggen Zodra u inloggegevens heeft ontvangen voor de webservices kunt u inloggen om gebruik te maken van het My One urenportaal. U kunt inloggen op onze website www.onepayroll.nl

Nadere informatie

Handleiding. Koppelen mede-uitvoerder(s) aan perceelgebonden machtiging

Handleiding. Koppelen mede-uitvoerder(s) aan perceelgebonden machtiging Handleiding Koppelen mede-uitvoerder(s) aan perceelgebonden machtiging april 2014 Inhoud Inleiding... 3 Algemeen... 3 Hulpmiddelen... 4 Verkort stappenplan... 4 1 Andere gebruikers van FRS uitnodigen tot

Nadere informatie

De Liemers Helpt Partner Handleiding v1.1. De Liemers Helpt. Partner handleiding

De Liemers Helpt Partner Handleiding v1.1. De Liemers Helpt. Partner handleiding De Liemers Helpt Partner handleiding Je kunt de actuele versie van onze handleiding downloaden op: http://www.deliemershelpt.nl/partner-worden/partner-worden.html Registreren Om een account aan te maken

Nadere informatie

Handleiding ADAS bij kwaliteitsvisitatie

Handleiding ADAS bij kwaliteitsvisitatie bij kwaliteitsvisitatie Dit document is een handleiding voor het gebruik van het online auditsysteem ADAS, gebruikt voorkwaliteitsvisitaties georganiseerd door de NVvP. Inhoudelijke informatie over de

Nadere informatie

HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie

HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie Versie: Technopark 1.0 Datum: 01-12-2014 Inleiding OBD-Personeelsdiensten maakt gebruik van een digitaal urendeclaratie systeem. De flexwerker voert zijn uren aan het einde

Nadere informatie

Handleiding Mijn Kerk

Handleiding Mijn Kerk Handleiding Mijn Kerk 1 www.deinteractievekerk.nl Algemeen Uw kerk gaat de Interactieve Kerk gebruiken. In deze handleiding willen we u op een eenvoudige manier uitleggen hoe de Interactieve Kerk precies

Nadere informatie

Handleiding Official Portal

Handleiding Official Portal SPORTLINK, MEER TIJD VOOR SPORT Handleiding Official Portal KNBSB DE HANDLEIDING In deze handleiding wordt u stap voor stap door de applicatie geleid. Aan de hand van afbeeldingen wordt elke handeling

Nadere informatie

Welkom bij het Boom Testcentrum Voordat u begint: deactiveer oude groepen

Welkom bij het Boom Testcentrum Voordat u begint: deactiveer oude groepen Welkom bij het Boom Testcentrum Voordat u begint: deactiveer oude groepen Voordat u daadwerkelijk in het testcentrum gaat werken, is het belangrijk dat u eenmalig oude groepen deactiveert. Hiervoor kan

Nadere informatie

Handleiding ABK Extra - Zoekprofielen

Handleiding ABK Extra - Zoekprofielen Handleiding ABK Extra - Zoekprofielen U vindt in deze handleiding: 1. Inleiding... 2 2. Abonnementsvormen... 2 3. Zoeken... 2 3.1 Aankondigingen overzicht... 3 3.2 Zoekfilter... 4 3.3 Hoofdinhoud... 5

Nadere informatie

HANDLEIDING DIGITAAL DOORSTROOM DOSSIER 2014 / 2015

HANDLEIDING DIGITAAL DOORSTROOM DOSSIER 2014 / 2015 HANDLEIDING DIGITAAL DOORSTROOM DOSSIER 2014 / 2015 Datum: september 2014 Auteur: Intergrip Inhoud 1. VMBO verstrekt inloggegevens DDD aan de leerling... 3 2. Leerling vult Dossier in... 5 2.1 Activeren...

Nadere informatie

Handleiding ZKM Online. Versie 2.1

Handleiding ZKM Online. Versie 2.1 Handleiding ZKM Online Versie 2.1 Februari 2015 Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 1.1 Eerste keer dat je inlogt... 3 1.1.1 Profiel... 4 1.1.2. Wachtwoord (wijzigen)... 4 1.1.3. Bureau... 5 1.1.4. Consultants

Nadere informatie

Handleiding. Z factuur Archief

Handleiding. Z factuur Archief Handleiding Z factuur Archief INHOUDSOPGAVE 1. DASHBOARD... 3 1.1. Inloggen... 3 Inloggegevens vergeten... 3 1.2. Mogelijkheden Dashboard... 3 Instellingen, Abonnement Info en Adressenboek... 3 Facturen

Nadere informatie

Handleiding ZKM Online. Versie 2.0

Handleiding ZKM Online. Versie 2.0 Handleiding ZKM Online Versie 2.0 Maart 2012 Inhoudsopgave Inloggen 3 Eerste keer dat je inlogt (basisonderdelen) 4 profiel 5 wachtwoord 5 bureau 6 consultants 7 instellingen 8 kleuren 9 licentie 10 ZKM

Nadere informatie

Handleiding voor beheerders

Handleiding voor beheerders Handleiding voor beheerders Inleiding Handleiding voor beheerders Met deze handleiding kunt u als beheerder inzicht krijgen in wat er allemaal mogelijk is binnen soket. Enkele voorbeelden als vestigingen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Beginnen en inloggen op Safe Site Certificaten Taal keuze Inloggen... 5

Hoofdstuk 1. Beginnen en inloggen op Safe Site Certificaten Taal keuze Inloggen... 5 Pagina 1 van 27 Inhoudsopgave Handleiding Safe Site Certificaten Portal Hoofdstuk 1. Beginnen en inloggen op Safe Site Certificaten... 3-1.1 Taal keuze... 4-1.2 Inloggen... 5 Hoofdstuk 2. Het Startscherm

Nadere informatie

Digitaal Aanvraag Formulier Tijdelijke Verkeersmaatregelen

Digitaal Aanvraag Formulier Tijdelijke Verkeersmaatregelen Digitaal Aanvraag Formulier Tijdelijke Verkeersmaatregelen 1 Hoofdmenu... 2 2 Nieuwe Aanvraag... 2 1 Kaart... 3 2 Locatie... 4 3 Aanvrager... 5 4 Opdrachtgever... 5 5 Tijdsbepaling... 5 6 Maatregelen...

Nadere informatie

Handleiding voor enquêtes voor ProZo!

Handleiding voor enquêtes voor ProZo! Handleiding voor enquêtes voor ProZo! Versie 1.1, 1 mei 2012 1 Voorwoord Deze handleiding neemt u stap voor stap mee in de aanvraagprocedure en het beheren van uw ProZo! enquêtes. We raden u aan deze handleiding

Nadere informatie

Provincie Gelderland Handleiding. Indienen van een subsidieaanvraag, mijn aanvragen en mijn subsidies. 1 Startpagina subsidieportaal...

Provincie Gelderland Handleiding. Indienen van een subsidieaanvraag, mijn aanvragen en mijn subsidies. 1 Startpagina subsidieportaal... Provincie Gelderland Handleiding Indienen van een subsidieaanvraag, mijn aanvragen en mijn subsidies Inhoud 1 Startpagina subsidieportaal... 2 2 Uw persoonlijke startpagina... 2 3 Subsidies... 3 4 Mijn

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding SocSoc Versie 4 februari 2013. Inhoud. 1. Inschrijven. 2. Oproep zoeken en erop reageren. 2.1 Inloggen

Gebruikers Handleiding SocSoc Versie 4 februari 2013. Inhoud. 1. Inschrijven. 2. Oproep zoeken en erop reageren. 2.1 Inloggen Gebruikers Handleiding SocSoc Versie 4 februari 2013 Inhoud 1. Inschrijven 2. Oproep zoeken en erop reageren 2.1 Inloggen 2.2 Twee manieren om oproepen te zoeken 2.2.1 Oproep zoeken per rubriek 2.2.2 Oproep

Nadere informatie

Handleiding my.tentoo voor opdrachtgevers

Handleiding my.tentoo voor opdrachtgevers Handleiding my.tentoo voor opdrachtgevers In deze handleiding leggen wij u stap voor stap uit hoe u van start gaat met my.tentoo voor opdrachtgevers. Inloggen Start via het internet de volgende website

Nadere informatie

Handleiding Aanvragen extra prestaties bij overeenkomst. Inleiding

Handleiding Aanvragen extra prestaties bij overeenkomst. Inleiding Handleiding Aanvragen extra prestaties bij overeenkomst Inleiding Met deze handleiding willen we u helpen bij het aanvragen van extra prestaties naast de preferente overeenkomst. We nemen u stap voor stap

Nadere informatie

Hoofdstuk 5. Accountgegevens Hoofdstuk 6. Contact Mennens Hoofdstuk 7. Uitloggen Mennens Certificaten... 24

Hoofdstuk 5. Accountgegevens Hoofdstuk 6. Contact Mennens Hoofdstuk 7. Uitloggen Mennens Certificaten... 24 Gebruiksaanwijzingen Inhoudsopgave gebruiksaanwijzingen Mennens Certificaten Hoofdstuk 1. Beginnen en inloggen op Mennens Certificaten... 3-1.1 Taal keuze... 3-1.2 Inloggen... 4 Hoofdstuk 2. Het Startscherm

Nadere informatie

HANDLEIDING FLEETCALCULATOR WWW.DUTCHLEASE.NL

HANDLEIDING FLEETCALCULATOR WWW.DUTCHLEASE.NL HANDLEIDING FLEETCALCULATOR WWW.DUTCHLEASE.NL Deze handleiding geeft een beschrijving van de mogelijkheden van de webcalculator. De volgorde van de onderwerpen is gelijk aan het proces dat wordt doorlopen

Nadere informatie

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding Online aanvragen Gebruikershandleiding 01 / 11 Online aanvragen Gebruikershandleiding Inhoud Inloggen registreren Wachtwoord vergeten Mijn account Mijn account - Functies Het aanvraagformulier Het aanvraagformulier

Nadere informatie

PTG Geleidestaten Applicatie Gebruikershandleiding externen Versie 1.4

PTG Geleidestaten Applicatie Gebruikershandleiding externen Versie 1.4 PTG Geleidestaten Applicatie Gebruikershandleiding externen Versie 1.4 Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave: 1. Algemeen... 3 2. Het inlogscherm... 3 3. Failed-scherm... 4 4. Wijzig wachtwoord... 4 5. Gewijzigde

Nadere informatie

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

Onderwijstools 2.0, Kennisnet

Onderwijstools 2.0, Kennisnet Onderwijstools 2.0, Kennisnet Gebruikershandleiding Kennisnet. Leren vernieuwen. Stichting Kennisnet Paletsingel 32 T 0800 321 22 33 2718 NT Zoetermeer M info@kennisnet.nl Postbus 778 I kennisnet.nl 2700

Nadere informatie

Snelle start handleiding Boom testcentrum ggz

Snelle start handleiding Boom testcentrum ggz Snelle start handleiding Boom testcentrum ggz December 2015 Inhoud 1. Een account aanmaken 2 2. Een locatie toevoegen 4 3. Een medewerker toevoegen 5 4. Wachtwoord aanpassen 7 5. Credits aanschaffen 8

Nadere informatie

Handleiding my.tentoo voor opdrachtgevers (Holdingstructuur)

Handleiding my.tentoo voor opdrachtgevers (Holdingstructuur) Handleiding my.tentoo voor opdrachtgevers (Holdingstructuur) In deze handleiding leggen wij u stap voor stap uit hoe u van start gaat met my.tentoo voor opdrachtgevers Inloggen Start via het internet de

Nadere informatie

Telefoon: +31(0)50 3183031 Fax: +31(0)50 3181656 E-mail: Groningen@mennens.nl

Telefoon: +31(0)50 3183031 Fax: +31(0)50 3181656 E-mail: Groningen@mennens.nl Mennens Amsterdam BV Contactweg 40 1014 AN AMSTERDAM Postbus 8051 1005 AB AMSTERDAM Mennens Dongen BV Metaalstraat 5 5107 ND Dongen Postbus 260 5100 AG Dongen Mennens Groningen BV Duinkerkenstraat 33 9723

Nadere informatie

NEW WAVE TEXTILES HANDLEIDING WEBSHOP

NEW WAVE TEXTILES HANDLEIDING WEBSHOP NEW WAVE TEXTILES HANDLEIDING WEBSHOP 0 INHOUD 1. Snel bestellen 2 2. Mijn Account 3 3. Product zoeken 5 4. Productinformatie quickview 6 5. Productinformatie uitgebreid 8 6. Winkelkar bestelling plaatsen

Nadere informatie

Handleiding competitie.nevobo.nl

Handleiding competitie.nevobo.nl De competitiewebsite, welke via http://competitie.nevobo.nl/ te bereiken is, wordt steeds belangrijker in de volleybalcompetities van de Nevobo. In dit document vindt u informatie over de werking van deze

Nadere informatie

Je sollicitatie bij Cedrah

Je sollicitatie bij Cedrah Je sollicitatie bij Cedrah Welkom! Beste sollicitant, Als je deze handleiding leest, betekent het dat je een (open) sollicitatie bij Cedrah hebt gedaan. Uiteraard weten we op dit moment nog niet of we

Nadere informatie

-1- credit: een credit geeft recht op het maken van één contract. Door betaling met ideal kunnen credits worden aangeschaft.

-1- credit: een credit geeft recht op het maken van één contract. Door betaling met ideal kunnen credits worden aangeschaft. Handleiding -1- Begrippenlijst account: na registratie voor icontract, de bevoegdheid om gebruik te maken van de applicatie van icontract om, tegen betaling, standaard contracten te genereren. Zie ook:

Nadere informatie

Handleiding ZWIP. Zorg- en WelzijnsInfoPortaal. ZWIP Handleiding - mei

Handleiding ZWIP. Zorg- en WelzijnsInfoPortaal. ZWIP Handleiding - mei Handleiding ZWIP Zorg- en WelzijnsInfoPortaal ZWIP Handleiding - mei 2014 1 Inleiding Deze handleiding dient ter verduidelijking van het gebruik van de ZWIP applicatie. De mogelijkheden van de applicatie

Nadere informatie

Handleiding DigiRecord.nl

Handleiding DigiRecord.nl Introductie... 1 Eerste keer inloggen... 1 Dossiersjablonen... 2 Map verwijderen... 3 Map aanmaken... 4 Dossierbeheer... 5 Dossier eigenaar... 7 Gebruikers... 7 Gebruiker... 8 Dossierbeheerder... 8 Beheerder...

Nadere informatie

Handleiding ZWIP Zorg- en WelzijnsInfoPortaal

Handleiding ZWIP Zorg- en WelzijnsInfoPortaal Handleiding ZWIP Zorg- en WelzijnsInfoPortaal Handleiding voor zorgverleners ZWIP Handleiding april 2015 1 1 Inleiding Deze handleiding dient ter verduidelijking van het gebruik van de ZWIP applicatie.

Nadere informatie

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 Handleiding CMS Inhoud 1 Inloggen 2 Algemeen 3 Hoofdmenu 4 Pagina s 4.1 Pagina s algemeen 4.2 Pagina aanpassen 5 Items 5.1 Items algemeen 5.2 Item aanpassen 6 Editor 6.1 Editor algemeen 6.2 Afbeeldingen

Nadere informatie

Handleiding. My.tentoo voor werkgevers en opdrachtgevers

Handleiding. My.tentoo voor werkgevers en opdrachtgevers Handleiding My.tentoo voor werkgevers en opdrachtgevers Algemeen In deze handleiding leggen wij je stap voor stap uit wat de mogelijkheden zijn met my.tentoo. Ga naar de website my.tentoo.nl. Als je nog

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Cliëntportaal

Gebruikershandleiding Cliëntportaal Gebruikershandleiding Cliëntportaal Augustus 2017, versie 1.0 Inhoudsopgave 1. Inloggen in het Cliëntportaal... 2 1.1 Inloggen... 3 1.2 Accepteren van een uitnodiging... 4 1.3 Wachtwoord vergeten?... 4

Nadere informatie

Inloggen. Open Internet Explorer en vul het adres: http://webmail.kpoa.nl in de adresbalk in.

Inloggen. Open Internet Explorer en vul het adres: http://webmail.kpoa.nl in de adresbalk in. Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inloggen... 2 Inloggen... 2 Wachtwoord wijzigen... 3 Postvak IN... 4 Controleren op nieuwe E-mail... 4 Bericht schrijven... 5 Ontvangers toevoegen... 5 Antwoorden... 10

Nadere informatie

Handleiding medewerkerlogin HR en salaris online

Handleiding medewerkerlogin HR en salaris online Handleiding medewerkerlogin HR en salaris online Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Inloggen 4 3 Loonstroken inzien 5 4 Verlof 6 5 Verlofoverzicht afdeling / bedrijf 8 6 Verjaardagen 9 7 Declaraties en mutaties

Nadere informatie

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Versie 1.5 mei 2013 Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave 1. Inloggen in Employ UrenOnline 4 2. Instellingen binnen Employ UrenOnline 6 2.1 Contactpersonen 6 2.2 Projecten

Nadere informatie

Handleiding Licentieregie. Handleiding voor de Basisschoolleveranciers

Handleiding Licentieregie. Handleiding voor de Basisschoolleveranciers Handleiding Licentieregie Handleiding voor de Basisschoolleveranciers Inhoud Inleiding 3 1 Bestellingen plaatsen 4 1.1 Wat u moet weten voordat u een bestelling gaat plaatsen 4 1.2 Een bestelling plaatsen

Nadere informatie

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven Eerste keer inloggen... 1 Werken in extranet... 2 Mijn gegevens... 3 Uitloggen... 4 Boek rit... 4 Ritten... 8 Home... 10 Zoeken... 10 Wachtwoord

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. e-kracht is ontwikkeld door:

Gebruikershandleiding. e-kracht is ontwikkeld door: Gebruikershandleiding e-kracht is ontwikkeld door: Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Het e-kracht account...4 2.1 Contacten toevoegen... 6 2.2 Een dagboek bijhouden... 7 2.3 Links beheren... 8 2.4 Een fotoalbum

Nadere informatie

EERSTE AANLEVERING VIA DE SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL

EERSTE AANLEVERING VIA DE SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL premie- en inningssystematiek EERSTE AANLEVERING VIA DE SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL HANDLEIDING U ontvangt deze handleiding namens bpfbouw en de bedrijfstakeigen regelingen in uw sector. OVER DEZE HANDLEIDING

Nadere informatie

Handleiding OnLine voor de Opdrachtgever Versie 3.1

Handleiding OnLine voor de Opdrachtgever Versie 3.1 Handleiding OnLine voor de Opdrachtgever Versie 3.1 Handleiding voor de Opdrachtgever EuroSystems B.V. Nieuwegein 2008, EuroSystems B.V., Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Learning Management Systeem (LMS) Bedrijfsopleidingen

Learning Management Systeem (LMS) Bedrijfsopleidingen Learning Management Systeem (LMS) Bedrijfsopleidingen DOCENTEN HANDLEIDING Oktober 2009 E-mail: bedrijfsopleidingen@lumc.nl 2009 Alle rechten voorbehouden LUMC-Bedrijfsopleidingen Behoudens de in of krachtens

Nadere informatie

Handleiding inschrijven op onderhandse aanbestedingen

Handleiding inschrijven op onderhandse aanbestedingen Handleiding inschrijven op onderhandse aanbestedingen Versie mei 2014 1. Accepteren van een uitnodiging 1.1 De uitnodiging beantwoorden U kunt als ondernemer uitgenodigd worden voor een onderhandse aanbesteding.

Nadere informatie

Stappenplan gebruik Ouders/Verzorgers

Stappenplan gebruik Ouders/Verzorgers Stappenplan gebruik Ouders/Verzorgers Handleiding gebruik Mijnschoolinfo Schoolmedewerkers v 29.7.2014 1 Inhoud 1. Activeren van Mijnschoolinfo als ouder... 3 2. Wachtwoord kwijt of wijzigen... 3 2.1 Wachtwoord

Nadere informatie

Handleiding vacaturebank voor organisaties

Handleiding vacaturebank voor organisaties Handleiding vacaturebank voor organisaties Wilt u graag uw organisatie aanmelden voor onze vacaturebank? Weet u niet hoe u vacatures op onze website (www.mikado-vc.nl) kunt toevoegen? Of krijgt u een melding

Nadere informatie

HANDLEIDING TOOLS4EVER ISUPPORT ONLINE WEBOMGEVING

HANDLEIDING TOOLS4EVER ISUPPORT ONLINE WEBOMGEVING HANDLEIDING TOOLS4EVER ISUPPORT ONLINE WEBOMGEVING Inhoudsopgave 1. Belangrijkste spelregels... 3 2. Contact met tools4ever international support... 4 isupport webomgeving... 4 Eerste maal inloggen...

Nadere informatie

Handleiding Facebook. SIR-55 Handleiding Facebook 1

Handleiding Facebook. SIR-55 Handleiding Facebook 1 Handleiding Facebook Registreren Facebook is een social network waarbij mensen met elkaar in contact komen. Het is gratis en voor iedereen, vanaf 14 jaar en ouder, toegankelijk. In deze handleiding wordt

Nadere informatie

Handleiding internetaangifte voor bedrijven, organisaties en winkeliers

Handleiding internetaangifte voor bedrijven, organisaties en winkeliers Handleiding internetaangifte voor bedrijven, organisaties en winkeliers Algemeen Als u aangifte doet namens een bedrijf, organisatie of winkelier kunt u natuurlijk elke keer opnieuw uw gegevens invoeren.

Nadere informatie

Resultaten tellen Aanmelden

Resultaten tellen Aanmelden Instructie digitaal aanbesteden Registratie Deze aanbesteding zal in digitale vorm plaatsvinden middels een speciaal daartoe ingerichte online account van de opdrachtgever. U hoeft voor deelname niets

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Ouder Login TSO De Kring

Gebruikershandleiding. Ouder Login TSO De Kring Gebruikershandleiding Ouder Login TSO De Kring Gebruikershandleiding ouder login Maakt u gebruik van of wilt u gebruik maken van de tussenschoolse opvang op PCBS De Kring, dan kunt u zich via de website

Nadere informatie

Handleiding Cubigo Verenigingen en Organisaties

Handleiding Cubigo Verenigingen en Organisaties Handleiding Verenigingen en Organisaties Wij heten u hartelijk welkom bij, het platform waar de verbinding wordt gelegd tussen burgers, instellingen, bedrijven en verenigingen op een eenvoudige en gebruikersvriendelijke

Nadere informatie

Handboek ZooEasy Online Contacten

Handboek ZooEasy Online Contacten Handboek ZooEasy Online Contacten Datum: juni 2012 Versie: 1.04 Inhoudsopgave 1. ONDERHOUD CONTACTEN... 3 1.1. INLEIDING... 3 1.1.1. KOPPELING BASISTABELLEN... 3 1.1.2. KOPPELING ROLLEN EN AUTORISATIES...

Nadere informatie

Handleiding Employ UrenOnline Werknemers

Handleiding Employ UrenOnline Werknemers Handleiding Employ UrenOnline Werknemers Versie 1.5 mei 2013 Pagina 1 van 9 Inhoudsopgave 1. Inloggen in Employ UrenOnline 4 2. Uren invoeren 6 3. Overige functionaliteiten Employ UrenOnline 9 4. Contactgegevens

Nadere informatie

Elektronisch werkbriefje

Elektronisch werkbriefje Webservice - werkbriefjes invullen. - rapportages. Persoonlijk. - loonstroken. 1 16-1-2012 12:24:54 - inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Aanmelden 4 3 Werkbriefje invullen 5 4 Werkbriefje aanbieden 7 5 Rapportage

Nadere informatie

HANDLEIDING VEILIG THUIS CLUSTERBEHEER

HANDLEIDING VEILIG THUIS CLUSTERBEHEER HANDLEIDING VEILIG THUIS CLUSTERBEHEER INLEIDING Voor de Veilig Thuis organisaties is in opdracht van de VNG blended learning trainingsmateriaal ontwikkeld door VanMontfoort en Augeo over de thema s Kindermishandeling

Nadere informatie

Handleiding vacaturebank voor organisaties

Handleiding vacaturebank voor organisaties Handleiding vacaturebank voor organisaties Wilt u graag uw organisatie aanmelden voor onze vacaturebank? Weet u niet hoe u vacatures op onze website (www.vrijwilligerswerkgelderland.nl/zevenaar) kunt toevoegen?

Nadere informatie

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Taxis Pitane Link (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Inhoud Wat is Taxis Pitane Link?... 4 Inloggen in Taxis Pitane Link... 5 Wachtwoord vergeten... 6 Startscherm of hoofdmenu... 7 Helpvensters

Nadere informatie

Sdu Jurisprudentie Handleiding

Sdu Jurisprudentie Handleiding Sdu Jurisprudentie Handleiding Inloggen Om in te loggen, klikt u op de knop Log in in de rechterbovenhoek van het scherm. Vul vervolgens uw gebruikersnaam in en klik op Log in. Er wordt nu gevraagd om

Nadere informatie

Handleiding. webcalculator pon privé lease

Handleiding. webcalculator pon privé lease Handleiding webcalculator pon privé lease 1 handleiding webcalculator pon privé lease Deze handleiding geeft een beschrijving van de mogelijkheden van de webcalculator. De volgorde van de onderwerpen is

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. mijncaress Cliëntportaal. Versie: 3.0

Gebruikershandleiding. mijncaress Cliëntportaal. Versie: 3.0 Gebruikershandleiding mijncaress Cliëntportaal Versie: 3.0 Gebruikershandleiding mijncaress Cliëntportaal Versie 2.0 Pagina 1 van 19 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inloggen in het Cliëntportaal...

Nadere informatie

Handleiding Enquêtemodule. Contents

Handleiding Enquêtemodule. Contents Handleiding Enquêtemodule Dit document dient als uitleg over de enquêtemodule. De enquêtemodule is een optionele module welke te bestellen is via Support Modules. Met de enquêtemodule krijgt de club de

Nadere informatie

Pas van Dronten Instructies voor pashouders

Pas van Dronten Instructies voor pashouders Pas van Dronten Instructies voor pashouders In deze instructies leest u hoe u de Pas van Dronten kunt gebruiken. Er wordt uitgelegd: 1. Hoe u de pas kunt registreren op de website www.pasvandronten.nl.

Nadere informatie

Handleiding Multicraft Online Online urenregistratie

Handleiding Multicraft Online Online urenregistratie Online urenregistratie Versie 1.3 Release 19-04-2013 I Inhoudsopgave Deel I voor werknemers 1 Deel II voor opdrachtgevers 7 voor werknemers 1 1 voor werknemers Met Multicraft Online is het mogelijk om

Nadere informatie

Handleiding Multicraft Online Online urenregistratie

Handleiding Multicraft Online Online urenregistratie Online urenregistratie Versie 1.2 Release 06-03-2012 I Inhoudsopgave Deel I voor werknemers 1 Deel II voor opdrachtgevers 7 voor werknemers 1 1 voor werknemers Met Multicraft Online is het mogelijk om

Nadere informatie

Handleiding Service Apotheken. Serviceapotheek.tevreden.nl

Handleiding Service Apotheken. Serviceapotheek.tevreden.nl Handleiding Service Apotheken Serviceapotheek.tevreden.nl Inhoud 1. Inloggen op Serviceapotheek.tevreden.nl 3 2. Dashboard 4 Rapportcijfers 4 Toon resultaten 4 Download in PDF 4 Startdatum / Einddatum

Nadere informatie

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding Online aanvragen Gebruikershandleiding 01 / 11 Online aanvragen Gebruikershandleiding Inhoud Inloggen registreren Wachtwoord vergeten Mijn account Mijn account - Functies Het aanvraagformulier Het aanvraagformulier

Nadere informatie

Handleiding. Omschrijving Handleiding RaadDigitaal Android. Datum 29-01-2015 Versienummer 2.1

Handleiding. Omschrijving Handleiding RaadDigitaal Android. Datum 29-01-2015 Versienummer 2.1 Handleiding Omschrijving Handleiding RaadDigitaal Android Auteur SIMgroep Datum 29-01-2015 Versienummer 2.1 Inhoudsopgave HANDLEIDING... 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. INLEIDING... 3 2. RAADDIGITAAL INSTALLEREN...

Nadere informatie

Ooievaarspas.nl. Handleiding voor aanbieders: beheeromgeving

Ooievaarspas.nl. Handleiding voor aanbieders: beheeromgeving Ooievaarspas.nl Handleiding voor aanbieders: beheeromgeving Versie 1.4 29-04-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Voor u start 3 1.2 Verantwoordelijkheid 3 1.3 Vragen 3 2. Toegang 4 2.1 Inloggen 4 2.2

Nadere informatie

HANDLEIDING BESCHIKBAARHEIDMODULE OPDRACHTGEVERS. 1. Inleiding

HANDLEIDING BESCHIKBAARHEIDMODULE OPDRACHTGEVERS. 1. Inleiding 1. Inleiding HANDLEIDING BESCHIKBAARHEIDMODULE OPDRACHTGEVERS HANDLEIDING Pagina 1 van 9 BESCHIKBAARHEIDMODULE OPDRACHTGEVERS De website van de Maatschap Spoorwegbeveiligers (www.maatschap-spoorwegbeveiligers)

Nadere informatie

CampusDetacheringOnline. quick guide voor de relatie

CampusDetacheringOnline. quick guide voor de relatie CampusDetacheringOnline quick guide voor de relatie Dashboard Hoofdiconen Actie-icoon Badge Streamregel Stream Streamgroep Figuur 1. Dashboard, stream en andere onderdelen 2 CampusDetacheringOnline - quick

Nadere informatie

Handleiding HUBA Toeslagen webapplicatie

Handleiding HUBA Toeslagen webapplicatie Handleiding HUBA Toeslagen webapplicatie Datum: Versie: 11042013 7.0 Pagina 1 I Inhoud II Introductie... 3 III Doel document... 3 1 Starten met HUBA Toeslagen webapplicatie... 4 2 Invullen van de toeslagaanvraag...

Nadere informatie

THOMAS ONLINE TIPS & TRICKS

THOMAS ONLINE TIPS & TRICKS THOMAS ONLINE TIPS & TRICKS 1. Keuze navigatietaal van de website 2. Aanloggen 3. Wachtwoord wijzigen 4. Wachtwoord vergeten 5. Een PPA uitnodiging sturen naar een kandidaat 6. Een PPA rapport creëren

Nadere informatie

Salon account informatie

Salon account informatie Salon account informatie Salons@BeautyBookers.nl WWW.BEAUTYBOOKERS.NL 010-717 17 55 Inhoudsopgave Inloggen in uw account o Inloggen in uw BeautyBookers salon account 4 o Menu van uw salon account 5 De

Nadere informatie

ZIVVER Gebruikershandleiding

ZIVVER Gebruikershandleiding Versie: 2.0 Datum: 11 april 2017 support@zivver.com www.zivver.com Inhoud Welkom bij ZIVVER!... 3 1. Inloggen in je online veilige postvak... 4 2. Stuur een veilig bericht vanuit je online veilige postvak...

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten BV. UBplusOnline. Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers

Uitzend Software Diensten BV. UBplusOnline. Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers Uitzend Software Diensten BV UBplusOnline Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers Versie 2.00 april 2013 Inhoudsopgave H1. Welkom bij UBplusOnline 1.1 Wat is UBplusOnline 3 1.2 Contactgegevens

Nadere informatie

PhPlist Gebruikers Handleiding

PhPlist Gebruikers Handleiding PhPlist Gebruikers Handleiding Auteur: Sander Duivenvoorden Bedrijf: Buildnet webservices E-mail: support@buildnet.nl Datum: 23-09-2008 Laatste wijziging: 17-10-2008 Versie: 1.1 1 Inleiding Het verzenden

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Versie 5.0 december 2011 Inhoudsopgave UBplus Gebruik UBplusOnline per klant instellen 2 Gebruik

Nadere informatie

Handleiding NZa-portaal. voor zorgaanbieders

Handleiding NZa-portaal. voor zorgaanbieders Handleiding NZa-portaal voor zorgaanbieders Versie 1, 30 maart 2011 Inhoud 1. Starten 3 2. Algemene zorgaanbiederspagina 5 3. Download NZa-bestanden 6 4. Individuele zorgaanbiederspagina 7 5. Downloaden

Nadere informatie

HANDLEIDING PATHÉ KLANTENSERVICE ZENDESK

HANDLEIDING PATHÉ KLANTENSERVICE ZENDESK HANDLEIDING PATHÉ KLANTENSERVICE ZENDESK Laatst bijgewerkt: 29-01-2013 Inhoud 1. Hoe komt de klant bij het contactformulier? 3 2. Automatische toewijzingen 6 3. Overzicht agent interface 7 4. Hoe beantwoord

Nadere informatie

HANDLEIDING. onderzoekaccount. serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23

HANDLEIDING. onderzoekaccount. serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23 HANDLEIDING onderzoekaccount serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23 Inhoudsopgave Inloggen serviceapotheek.tevreden.nl... 3 Dashboard... 3 Rapportcijfers... 4 Toon...

Nadere informatie

Handleiding Basisschoolnet.nl (voor ouders en leerkrachten)

Handleiding Basisschoolnet.nl (voor ouders en leerkrachten) Handleiding Basisschoolnet.nl (voor ouders en leerkrachten) Basisschoolnet Apeldoorn Inhoudsopgave: Aanmelden (voor ouders) pag. 2 Profiel pag. 9 Groepen pag. 14 Contacten pag. 20 Berichten pag. 23 Foto

Nadere informatie

ZorgMail Secure e-mail

ZorgMail Secure e-mail ZorgMail Secure e-mail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem of uitgezonden in enige

Nadere informatie

Handleiding. My.tentoo voor Holdingstructuur opdrachtgevers

Handleiding. My.tentoo voor Holdingstructuur opdrachtgevers Handleiding My.tentoo voor Holdingstructuur opdrachtgevers Algemeen In deze handleiding leggen wij je stap voor stap uit wat de mogelijkheden zijn met my.tentoo. Ga naar de website my.tentoo.nl. Als je

Nadere informatie

1. Klik op de button rechtsboven Extranet en log in met gebruikersnaam en wachtwoord van het hoofdaccount.

1. Klik op de button rechtsboven Extranet en log in met gebruikersnaam en wachtwoord van het hoofdaccount. INSTRUCTIE GEBRUIKERSBEHEER Toevoegen/wijzigen van gebruikersaccounts voor het Extranet van www.europeesche.nl/extranet Versie 1.0 21-10-2015 A. AANMAKEN EXTRA GEBRUIKERS ONDER HET HOOFDACCOUNT Het account

Nadere informatie

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmangement

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmangement Handleiding CROW Kennisbank Contentmangement 4-7-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 - Navigeren door de inhoudsopgaven... 3 1.1 Indeling inhoudsopgave wijzigen... 3 1.2 Selecteren van titels

Nadere informatie

Leden handleiding Inhoudsopgave

Leden handleiding Inhoudsopgave Leden handleiding Inhoudsopgave De leden site...2 Inloggen...3 Wachtwoord opvragen of vergeten...4 Inzien handicap...6 Wijzigen emailadres...7 Scorekaart invoeren...8 Reserveren van een starttijd...9 Inzien

Nadere informatie

Handleiding: Sponsit in 10 stappen!

Handleiding: Sponsit in 10 stappen! Handleiding: Sponsit in 10 stappen! Om je snel op weg te helpen met Sponsit vindt je hier onze handleiding waarin we je in 10 stappen uitleggen hoe Sponsit werkt. Inhoudsopgave Stap 1. Contacten... 2 Contacten

Nadere informatie

Winkelparade.nl. De krant voor winkelen in Nederland. Handleiding Winkelparade Parade Basis

Winkelparade.nl. De krant voor winkelen in Nederland. Handleiding Winkelparade Parade Basis Winkelparade.nl De krant voor winkelen in Nederland Handleiding Winkelparade Parade Basis Inhoudsopgave Inloggen...3 Het hoofdmenu...4 Mijn zoekwoorden invoeren of wijzigen... 5 Een nieuw nieuwsbericht

Nadere informatie

Piketsysteem handleiding Raad voor Rechtsbijstand. Symagic Resource Manager

Piketsysteem handleiding Raad voor Rechtsbijstand. Symagic Resource Manager Piketsysteem handleiding Raad voor Rechtsbijstand Symagic Resource Manager Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1. Toegang... 4 2. Beschikbaarheid... 5 2.1 Beschikbaarheidpatroon aanmaken...

Nadere informatie

ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.2

ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.2 ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.2 Inhoudsopgave Het ledenportaal... 3 Inloggen op het ledenportaal... 4 Wachtwoord opvragen of vergeten... 5 Inzien van uw handicap... 6 Inrichten van uw persoonlijke

Nadere informatie

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Handleiding OVM 2.0 Beheerder Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 1.3 Nieuws... 6 2 Beheerportal... 8 2.1 Inloggen...

Nadere informatie

Handleiding Occure verzuimportaal

Handleiding Occure verzuimportaal Handleiding Occure verzuimportaal April 2015 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Inloggen Inloggen Checklist voor verdere handelingen 3. Openingsscherm Mijn Dashboard Overzicht Actueel Verzuim, Acties, Managementrapportages

Nadere informatie

Handleiding autorisatie Zaken Doen DUO.nl Versie voor beheerders

Handleiding autorisatie Zaken Doen DUO.nl Versie voor beheerders Handleiding autorisatie Zaken Doen DUO.nl Versie voor beheerders DUO Versie 1.1 13 januari 2016 Inhoud 1. AUTORISATIE 3 2. AANSTELLEN BEHEERDER 4 2.1 SCHEMATISCHE WEERGAVE 4 2.2 REGISTRATIEPROCES BIJ ENTREE

Nadere informatie