2010 STICHTING KERK EN WERELD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2010 STICHTING KERK EN WERELD"

Transcriptie

1 Rapport inzake de jaarrekening 2010 STICHTING KERK EN WERELD te Utrecht

2 Inhoudsopgave Blz. FINANCIEEL JAARVERSLAG 2 JAARREKENING Grondslagen voor de financiële verslaggeving 4 Balans per 31 december Staat van baten en lasten over 2009 en 2010 en begroting Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de staat van baten en lasten over OVERIGE GEGEVENS 15 BIJLAGEN Vergelijkend overzicht rekening 2009 en 2010 en begroting 2010 en

3 FINANCIEEL JAARVERSLAG Vermogen De actuele waarde van het vermogen van de stichting is nagenoeg terug op het niveau van voor de kredietcrisis. De portefeuille met risicodragende effecten van VPV Bankiers N.V. heeft dit jaar de grootste groei doorgemaakt. Deze ontwikkeling staat in verhouding tot de ontwikkelingen op de effectenmarkt. Naast het herstel van het vermogen is de groei voldoende geweest om de onttrekkingen voor de subsidies op peil te houden. Bij de onttrekkingen sturen we op de verdeling tussen de verschillende risicoprofielen van de beleggingsportefeuilles. Halverwege het verslagjaar kregen wij bericht van de Raad van Bestuur van Delta Lloyd dat het concern zich meer zou richten op kerntaken (verzekeren) en de bankactiviteiten verkocht had aan de private Bank Ten Cate & Cie. De dienstverlening kon worden voortgezet onder precies dezelfde condities en met dezelfde belangenbehartigers. Gehoord het advies van de Financiële Adviescommissie heeft het bestuur besloten om de relatie met de beheerders van het risico averse deel van het vermogen voort te zetten binnen de context van Bank Ten Cate & Cie. Naast de aandacht voor een goede balans binnen het risicoprofiel van Stichting Kerk en Wereld heeft het bestuur voortdurend aandacht voor de duurzaamheid van de beleggingen. De beleggingen bij Bank Ten Cate & Cie en de drie directe beleggingen in Oikocredit Nederland, Protestants Diaconaal Krediet Nederland en Triodos Bank voldoen aan algemeen aanvaarde duurzaamheideisen, zoals bijvoorbeeld aangehouden door de Triodos Bank. De beleggingen bij VPV Bankiers N.V. voldoen daar thans nog niet allemaal aan, maar in deze portefeuille zijn wel een aantal sectoren uitgesloten. Samen met een aantal andere grotere kerkelijke beleggers zoals de diaconieën van Rotterdam, Amsterdam en Den Haag maken wij deel uit van een overlegplatform dat adequate mogelijkheden voor duurzaam beleggen met een serieus rendement onderzoekt. Baten De financiering van de doelstellingen die de Stichting Kerk en Wereld statutair nastreeft is grotendeels afhankelijk van het rendement op vermogen. Voor de begroting wordt uitgegaan van een gemiddeld rendement op het vermogen van 5%. Vanaf 2002 gerekend is dit rendement gemiddeld behaald. Het bestuur houdt, geadviseerd door de Financiële Adviescommissie, toezicht op de ontwikkeling van de beleggingen. Hierbij wordt een lange beleggingshorizon gehanteerd. De Financiële baten en lasten kunnen in meer of mindere mate afwijken van de begroting. De beoordeling daarvan moet derhalve altijd plaats vinden tegen de achtergrond van het behaalde en te verwachten rendement over een langere termijn. Het niveau van donaties is ten opzichte van vorig jaar met bijna een kwart afgenomen. Een duidelijk te beredeneren oorzaak is hiervoor niet te geven. De stichting heeft in het verslagjaar geen legaten toebedeeld gekregen

4 Lasten De bedrijfs- en organisatielasten konden andermaal binnen de begroting gehouden worden. De lasten van de bestuurscoördinatie zijn de grootste kostenpost. De afhandeling van de subsidie aanvragen wordt merendeels verzorgd door de bestuurscoördinator. Deze kostenpost is in onze ogen een succesfactor van de stichting. In het oog springende afwijkingen van de begrote bestedingen aan doelstellingen worden verderop in dit verslag toegelicht. 1e Penningmeester H.A. Duringhof 2e Penningmeester M.C. Streefkerk - 3 -

5 JAARREKENING GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING Algemeen Toegepaste standaarden De jaarrekening is opgesteld volgens de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Algemene waarderingsgrondslag De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling van het resultaat, is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde. Schattingen Bij het opstellen van de jaarrekening maken de penningmeesters namens het bestuur van de stichting, overeenkomstig algemeen geldende grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen die medebepalend zijn voor de opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Financiële vaste activa De effecten worden gewaardeerd op marktwaarde. Voor de niet gerealiseerde meerwaarde (verschil tussen marktwaarde en kostprijs) is een voorziening getroffen door de vorming van een herwaarderingsreserve. Vorderingen Vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk zijn aan de nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Liquide middelen De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. Kortlopende schulden De kortlopende schulden worden gewaardeerd op de nominale waarde. Grondslagen voor de resultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben

6 BALANS PER 31 DECEMBER 2010 (na voorstel resultaatbestemming) ACTIVA 31 december december 2009 Vaste activa Financiële vaste activa Effecten Vlottende activa Vorderingen Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal

7 PASSIVA 31 december december 2009 Eigen vermogen Stichtingskapitaal Herwaarderingsreserve Bestemmingsreserve Overige reserve Kortlopende lasten Schulden aan leveranciers en handelskredieten Overige lasten en overlopende passiva Totaal

8 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009 EN 2010 EN BEGROTING 2010 Begroting Netto-baten Financiële baten en lasten Totale baten Kantoorlasten Publiciteitslasten Organisatie lasten Som der bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Subsidie op projecten anderen Subsidies partnerrelaties Overige subsidies Bestedingen doelstellingen Resultaat

9 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2010 ACTIVA Vaste activa Financiële vaste activa Effecten Bank Ten Cate & Cie, beleggingsportefeuille VPV Bankiers N.V., beleggingsportefeuille Triodos Bank Oikocredit Protestants Diaconaal Krediet Nederland Delta Lloyd Bank N.V., beleggingsportefeuille Inzake de waardering van de effecten is een herwaarderingsreserve getroffen ad inzake waardering tegen reële waarde. Delta Lloyd Bank N.V., resp. Bank Ten Cate & Cie Bij de vergelijkende cijfers moet rekening gehouden worden met de verkoop van de bankactiviteiten door Delta Lloyd Bank N.V. aan Bank Ten Cate & Cie. De portefeuille van Delta Lloyd Bank N.V. is ultimo 2010 te vergelijken met de portefeuille bij Bank Ten Cate & Cie. Bij de vergelijking van de waarde tussen 1 januari en 31 december dient rekening gehouden te worden met een tijdelijk banksaldo van op 1 januari en op 31 december. Overzicht portefeuille Delta Lloyd Bank N.V., resp. Bank Ten Cate & Cie (inclusief tijdelijke liquide middelen) Waarde 01/01 DLB Waarde 31/12 BTCC,DLB Ongerealiseerd resultaat Onttrekkingen Resultaat Deze portefeuille bestaat uit risico averse beleggingen. Tijdens de kredietcrisis vormde deze soort beleggingen voor velen een vluchtheuvel. Daardoor is vóór 2009 de waarde van deze portefeuille sterk gestegen. Door de algemene tendens vanaf 2009 naar meer risicovollere beleggingen, is de waarde van risico averse beleggingen gedaald. Dit is goed terug te zien in de waarde ontwikkeling van deze portefeuille

10 VPV Bankiers N.V. De toename van de waarde van onze beleggingsportefeuille bij VPV Bankiers N.V. heeft zich in 2010 doorgezet. Met deze stijging is de waardedaling als gevolg van de kredietcrisis nagenoeg volledig hersteld. Rekeninghoudend met de onttrekkingen hebben deze beleggingen op lange termijn een bovengemiddeld positief rendement behaald. Overzicht portefeuille VPV Bankiers N.V. (inclusief tijdelijke liquide middelen) Waarde 01/01 VPV N.V Waarde 31/12 VPV N.V Ongerealiseerd resultaat Onttrekkingen Resultaat De overige beleggingen betreffen de ideële beleggingen, waarvan het rendement bij benadering de inflatie dekt. De afname in waarde van het Protestants Diaconaal Krediet Nederland is gelijk aan de aflossing 2010 ad Vlottende activa Vorderingen Vorderingen en overlopende activa Opgelopen Coupon rente Te vorderen dividendbelasting Vooruitbetaalde lasten Depotbedrag postbus Liquide middelen Bank Ten Cate & Cie beleggingsrekening VPV Bankiers N.V. beleggingsrekening Stichting Kerkelijk Geldbeheer ING Bank N.V Delta Lloyd Bank N.V. beleggingsrekeningen Stichting Kerkelijk Geldbeheer, spaarrekening Kruisposten

11 PASSIVA Eigen vermogen Stichtingskapitaal Stand per 1 januari Mutatie 0 0 Stand per 31 december Herwaarderingsreserve Stand per 1 januari Mutatie boekjaar Stand per 31 december Bestemmingsreserve Stand per 1 januari Onttrekking boekjaar Stand per 31 december In 2008 ontving de Stichting een aanzienlijk bedrag uit een erfenis. Het Bestuur heeft besloten om dit bedrag te reserveren voor de financiering in de komende vijf jaar van een bijzondere leerstoel aan de Protestantse Theologische Universiteit. Verwacht wordt dat de benoemingsprocedure van de desbetreffende hoogleraar in 2011 succesvol kan worden afgerond. De reservering is gelijk aan het ontvangen bedrag. Overige reserve Stand per 1 januari Resultaat boekjaar Stand per 31 december

12 Kortlopende lasten Overige lasten en overlopende passiva Nog te betalen lasten Oikos Nog te betalen lasten PKN Nog te betalen subsidies Nog te betalen administratieve dienstverlening Nog te betalen accountantslasten Nog te betalen overige lasten Nog te betalen bestuursondersteuning Niet uit de balans blijkende informatie In 2009 is de Stichting twee overeenkomsten voor elk drie jaar aangegaan welke betrekking hebben op subsidie toezeggingen. De verplichting voor 2011 bedraagt aan Stichting Oikos en aan PKN

13 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2010 Bedrijfsbaten Netto-baten Giften en donaties Legaten en erfenissen Financiële baten en lasten Opbrengst VPV Bankiers N.V Opbrengst Bank Ten Cate & Cie Opbrengst Protestants Diaconaal Krediet Nederland Opbrengst Oikocredit Rente banken Opbrengst Triodosbank Banklasten Lasten beleggingen Bank Ten Cate & Cie Opbrengst Delta Lloyd Bank N.V Lasten beleggingen Delta Lloyd Bank N.V Lasten beleggingen VPV Bankiers N.V Door de waarderingsgrondslag worden hier enkel gerealiseerde resultaten en ongerealiseerde verliezen verantwoord. In vergelijking tot 2009 zijn er minder winsten gerealiseerd. Som der bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Kantoorlasten Contributies en abonnementen Porti kosten en drukwerk

14 Publiciteitslasten Nieuwsbrieven PR en internet Organisatie lasten Bestuurscoördinatie Administratieve dienstverlening Accountantslasten Secretariële ondersteuning Bestuurslasten Archivering Overige algemene lasten Bestedingen doelstellingen Subsidies op projecten anderen Subsidie Vernieuwing van de Christelijke traditie Subsidie Interreligieuze ontmoeting Subsidie Duurzame welvaart Subsidie Solidariteit tussen de generaties Subsidie Economie als zingeving Subsidie Duurzaamheid en gerechtigheid Subsidie Interreligieuze dialoog De thema s Vernieuwing van de christelijke traditie en Solidariteit tussen de generaties zijn geheel nieuw voor de beleidsplanperiode De thema s Interreligieuze ontmoeting en Duurzame welvaart zijn een voorzetting van thema s uit het vorige beleidsplan, zij het enigszins aangepast en toegespitst op grond van opgedane ervaringen. Op het thema Vernieuwing van de christelijke traditie en de vernieuwde thema s komen veel aanvragen binnen. Het andere thema Solidariteit tussen de generaties komt langzamer van de grond. Dit thema wordt echter wel met name door onze vaste partner, de dienstenorganisatie van de PKN, goed opgepakt

15 Subsidies partnerrelaties Projecten Oikos Projecten Samenwerking PKN De subsidies aan de partnerrelaties zijn onderdeel van driejaarlijkse subsidieovereenkomsten. Over de jaren kunnen de bestedingen verschoven worden, afhankelijk van de ontwikkelingen binnen de projecten en derhalve afwijken van de jaarlijkse begrotingen. Deze verschuivingen worden zoveel mogelijk beperkt. Overige subsidies Subsidies overige activiteiten Kerk en Wereld lezing Leerstoel Project jongerenactiviteiten Kosten Leerstoel ten laste van bestemmingsreserve De Kerk en Wereld lezing is in 2010 voor de tweede keer georganiseerd en was een succes. Deze tweejaarlijkse lezing wordt per jaar begroot op en heeft dus een totaal budget van per lezing. Het project jongerenactiviteiten bestaat uit een tweejaarlijks toe te kennen stimuleringsprijs, uit te reiken tijdens een passend evenement. In 2009 is deze prijs voor de eerste maal uitgereikt. In 2010 was hiervoor aan kosten begroot, deze begrote kosten worden doorgeschoven naar het boekjaar Dan zal de prijs weer worden uitgereikt. De uitgaven op Overige activiteiten bestaan uit subsidies aan onderwerpen, die niet vallen onder onze thema s, maar wel dicht bij onze missie staan. Utrecht, Stichting Kerk en Wereld Voorzitter Secretaris 1e Penningmeester 2e Penningmeester A.P. Tack A.C. Mulder H.A. Duringhof M.C. Streefkerk

16 OVERIGE GEGEVENS Voorstel resultaatbestemming Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening door het bestuur zal worden voorgesteld het resultaat over 2010 ad ten gunste te brengen van de overige reserve. Het vorenstaande is reeds verwerkt in de jaarrekening

17 Bijlage: Vergelijkend overzicht begroting/rekening 2009 t/m 2011 Overzicht baten en lasten over 2009 en 2010 en de begroting 2010 en 2011 BATEN Rekening Begroting Rekening Begroting Giften/donaties en legaten Financiële baten en lasten TOTALE BATEN LASTEN Kantoorlasten Nieuwsbrieven PR, internet, jaarverslag e.d Publiciteitslasten Bestuurscoördinatie Bestuurslasten Secretariele ondersteuning Financiële administratie en controle Archivering Overige lasten Organisatie lasten TOTAAL LASTEN BESCHIKBAAR VOOR DOELSTELLINGEN Samenwerking PKN (incl. BCH) Samenwerking Oikos Subsidies op projecten anderen Kerk en Wereld jongerenactiviteit Kerk en Wereld lezing Overige activiteiten BESTEDINGEN DOELSTELLINGEN RESULTAAT

Keijser Capital Asset Management B.V.

Keijser Capital Asset Management B.V. Jaarverslag 2012 Keijser Capital Asset Management B.V. Keizersgracht 410 1016 GC Amsterdam Tel: 020-531 21 21 Fax: 020-531 21 95 Inhoud Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 6

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 8 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting ChildTRAC Nederland Rosmalen JAARREKENING 2013

Stichting ChildTRAC Nederland Rosmalen JAARREKENING 2013 Rosmalen JAARREKENING 2013 hulshof kroonen & groen Inhoudsopgave ACCOUNTANTSRAPPORT Pagina Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 BESTUURSVERSLAG 5 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 7 Staat van baten

Nadere informatie

Stichting VSB Vermogensfonds

Stichting VSB Vermogensfonds Stichting VSB Vermogensfonds Jaarverslag 2014 Goedgekeurd in de Bestuursvergadering van Stichting VSB Vermogensfonds gehouden op 22 april 2015 Utrecht, 22 april 2015 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave VERSLAG

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2012 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2012

Nadere informatie

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA Postbus 19606 1000 GP AMSTERDAM Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Behandeld door: Daniël Tol 088

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING JAARREKENING pag 1 Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING INHOUD JAARREKENING 3 Grondslagen 5 Samenvattend financieel overzicht 9 Balans 11 Staat van baten en lasten 19 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

HEK European Value Fund. Jaarverslag

HEK European Value Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie HEK European Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder :

Nadere informatie

JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort

JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort Inhoudsopgave Pagina BESTUURSVERKLARING... 3 ACCOUNTANTSRAPPORT... 5 Samenstellingsverklaring...6 BESTUURSVERSLAG... 7 Algemeen... 88 Afgekondigde

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010/2011 VCN King Software te Capelle aan den IJssel

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010/2011 VCN King Software te Capelle aan den IJssel FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010/2011 VCN King Software te Capelle aan den IJssel FINANCIEEL JAARVERSLAG Bestuursverslag Beste leden, Wij presenteren u het financieel verslag over het seizoen 2010-2011. Er

Nadere informatie

Stichting Maatvast Haarlemmermeer Lisserweg 481 2165 AS LISSERSBROEK. Jaarrekening 2014

Stichting Maatvast Haarlemmermeer Lisserweg 481 2165 AS LISSERSBROEK. Jaarrekening 2014 Lisserweg 481 2165 AS LISSERSBROEK Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarverslag 1.1 Jaarverslag 3 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2014 9 2.2 Staat van baten en lasten over 2014 11 2.3

Nadere informatie

ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM

ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 2 3 4 Opdracht Samenstellingsverklaring Resultaat Financiële positie 2

Nadere informatie

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 INHOUDSOPGAVE Verslag van de directie 3 1. Balans per 31 december 2012 6 2. Winst-en-verliesrekening over 2012 7 3. Toelichting 8 4. Toelichting op de balans 11

Nadere informatie

6Financieel Jaarverslag 2008

6Financieel Jaarverslag 2008 6Financieel Jaarverslag 2008 Hoofdstuk Stichting Interkerkelijke Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking, ICCO (Statutair gevestigd te Utrecht) Foto: Joye van Horn/ICCO 113 Verslag van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010

Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010 Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010 Inhoudsopgave Algemeen Directieverslag 2 pagina Jaarrekening Balans 6 Winst-en-verliesrekening 7 Kasstroomoverzicht 8 Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN HALFJAARVERSLAG

MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN HALFJAARVERSLAG MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN HALFJAARVERSLAG 2009 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE INFORMATIE... 3 BELEGGINGSFONDS MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN... 5 ALGEMEEN... 5 VERGUNNING OP

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE...3 VERSLAG VAN DE DIRECTIE...4 JAARREKENING...6 BALANS PER 31 DECEMBER 2010...8 BALANS PER 25 AUGUSTUS 2009...8

INHOUDSOPGAVE...3 VERSLAG VAN DE DIRECTIE...4 JAARREKENING...6 BALANS PER 31 DECEMBER 2010...8 BALANS PER 25 AUGUSTUS 2009...8 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...3 VERSLAG VAN DE DIRECTIE...4 JAARREKENING...6 BALANS PER 31 DECEMBER 2010...8 BALANS PER 25 AUGUSTUS 2009...8 WINST- EN VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 25 AUGUSTUS 2009 TOT

Nadere informatie

STICHTING UBUNTU TALENT ORGANISATION TE AMSTERDAM. Jaarrekening 2014

STICHTING UBUNTU TALENT ORGANISATION TE AMSTERDAM. Jaarrekening 2014 STICHTING UBUNTU TALENT ORGANISATION TE AMSTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 JAARREKENING 2014 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

slag 2014 ver G jaar SK

slag 2014 ver G jaar SK SKG jaarverslag 2014 Omslag: Langerak, Hervormde Kerk Inhoud Organisatie 2 Profiel van de stichting 3 Meerjarenoverzicht kerngegevens 2011 2014 5 Verslag van het bestuur 6 Jaarrekening Balans per 31 december

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 STICHTING VSB VERMOGENSFONDS

JAARVERSLAG 2013 STICHTING VSB VERMOGENSFONDS JAARVERSLAG 2013 STICHTING VSB VERMOGENSFONDS Goedgekeurd in de Bestuursvergadering van Stichting VSB Vermogensfonds gehouden op 23 april 2014 Utrecht, 23 april 2014 VSB Vermogensfonds INHOUDSOPGAVE Verslag

Nadere informatie

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 4 Voorwoord 6 Juridische structuur 7 Organisatieschema 8 Algemeen verslag 14 Sociale ontwikkelingen 16 Bedrijfsactiviteiten 18 Financiën 19 Financiële

Nadere informatie

jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS

jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS Inhoud 1. Verslag van de beheerder 2 2. Vergelijkend overzicht 4 3. Jaarrekening 2011 5 Balans per 31 december 2011 5 Winst- en verliesrekening over 2011 6

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013

Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013 Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

JAARREKENING 2011 P O R T A A L J A A R R E K E N I N G 2 0 1 1

JAARREKENING 2011 P O R T A A L J A A R R E K E N I N G 2 0 1 1 JAARREKENING 2011 1 2 Inhoud JAARVERSLAG... 5 JAARREKENING... 7 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2011... 8 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2011... 10 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT

Nadere informatie

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave VERSLAG VAN DE DIRECTIE... 2 BALANS PER 31 DECEMBER 2014... 4 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 31 DECEMBER 2014... 5 ALGEMENE TOELICHTING EN

Nadere informatie

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Synthes Fund JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Synthes Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2. Balans 3. Staat van baten en lasten 4. Kasstroomoverzicht 5

Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2. Balans 3. Staat van baten en lasten 4. Kasstroomoverzicht 5 Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2 Balans 3 Staat van baten en lasten 4 Kasstroomoverzicht 5 Analyse balans en financiële positie 6 Toelichting

Nadere informatie

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Beknopt financieel verslag 2014 ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Inhoud Jaarverslag van de directie 3 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 7 Toelichting op de vennootschappelijke balans

Nadere informatie

Meerwaarde. Jaarverslag 2012

Meerwaarde. Jaarverslag 2012 Meerwaarde Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 CertiQ B.V. 1 Meerwaarde 3 2 Corporate Governance Code 4 3 Resultaten 2012 5 3.1 Kerncijfers 5 3.2 Geïmporteerde en geëxporteerde Garanties van Oorsprong 6

Nadere informatie