DE LAST VAN AMOS Inleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE LAST VAN AMOS Inleiding"

Transcriptie

1 DELASTVANAMOS Inleiding Watwasdatvoorlast?DatwasdelastdesHEEREN,dewoordendiede profetenmoestenspreken.dezetermvindjenietinamos.hierheethet dewoordenvanamos. Amos1:1 DewoordenvanAmos,dieonderdeveeherderenwas vanthekóa,dewelkehijgezienheeftoverisraël,inde dagenvanuzzia,koningvanjuda,enindedagenvan Jeróbeam,zoonvanJoas,koningvanIsraël;tweejaren voordeaardbeving. Welkeaardbevingdatookmaarwas.Datisniethelemaalduidelijk. DenaamAmos=lastdrager.Zoheethijnueenmaal.Hijkreegookeen moeilijkeklus.amosmoestprofetereninhetbuitenland.washijdangeen Israëliet?Jawel,AmoswaseenJood. Hijwasveeherder,eendikkeboer. Veeherderkomtnogéénkeervoor,bijMesa,dekoningvanMoab(2Kon. 3:4).Daarishetzelfdewoordvertaaldmet veehandelaar :eenherenboer dus. ThekóaligtnietinIsraël,maarinJuda.Datzijntweeverschillende begrippen.israëlishetnoordelijkerijkvande10stammen,maarinde Bijbelhetendie10stammenIsraël.De2stammenhetenJuda.Beiderijken hebbenelkaarbehoorlijknaarhetlevengestaan. IndedagenvanDavidenSalomo,diebeidenoverallestammenvanIsraël regeerden,washetrijkwelvarend.enalshetrijkgrootis,moetende burgersveelbelastingbetalen. NaSalomowerdRehábeamkoningoverJuda.Israël,denoordelijke10 stammen,wilderehábeamwelalskoningaccepteren,maardanmoestde belastingomlaag.datkondusniet,wantdanzouerteweiniggeldinde schatkistvloeien.datbrengtonrustmetzichmeeendanhebjedepoppen aanhetdansen. Rehábeamverhoogdejuistdebelastingen,waaropIsraëlzei: Wehebben zelfweleenkoning.datwasjeróbeamuithethuisvanefraïm,de eerstgeborenevanisraël. MaardeHeerhadaanDavideenkoningbeloofddiezouregerenoverhet huisvandavid.duskreegjeróbeamjudanietenwerdalleenkoningover de10stammen.zokreegjedustweerijken,judaenisraël. 1

2 DatdeJodenzichnuIsraëlnoemen,komtomdatdenaam Israël vacantis, wantde10stammenzijninballingschapgegaanendaarnietmeeruit teruggekeerd.enduspiktejudahunlandenhunnaamin. Thekóa= eengrootgeluid slaan= hadvroegeralseerstebetekenis hetmakenvan eengrootgeluid.hetwordtinverbandgebracht meteenbazuin. Jes.6:1 BlaastdebazuinteThekóa. Waaromdaar?Datiseenwoordspeling. Blazen=taqa. Sjofartaqa=debazuinblazen. Alsjedantocheengrootgeluidmoetvoortbrengen,doehetdaninThekóa. Hetisonswoord tik of tak. BijanderegelegenhedenmoestgeluidgemaaktwordeninSichemofGilgal. HetgaatoverhetuitroepenvanGodsWoord. Amoshadietsgezien. Gezienkanookbetekenen:begrijpen,ofleren. Netals: WijzienJezusmeteerenheerlijkheidgekroond.Datzienwijniet, maarwehebbenbegrepen,geleerd,dathetzois.wijwetendathetzois. HetgaatdusoverdewoordenvanAmosdiehijgezienendusook begrepenheeft. DiewoordengaanoverIsraël.Ditkanbetekenendatzeoverbeidehuizen vanisraëlgaan,maardatmoetblijkenuitdeinhoudvandeprofetie.maar invers1wordterduidelijkonderscheidgemaakttussenisraëlenjuda. AmosisuitJudaenkrijgtprofetieënoverIsraël,zolijkthet. Uzzia=ookAzarja.InhetNTheethijOzias. JeróbeamisnietJeróbeamde1 e,dezoonvannebat,maarjeróbeamde2 e, dezoonvanjoas. Hijregeerdevan voorChristus. Uzziaregeerdevan voorChristus.Daarziteenoverlappingvan 15jaarin:van Indie15jaarmoetAmosopgetredenhebben. In722(78jaarlater)kwamheteindevanhetrijkvande10stammen.Dat wasdusverdaarna.toenwerdenerslechts40.000maninballingschap weggevoerd.demeestenwarendaarvooraluiteigenerbeweging vertrokken. AmosuitJudawordtgestuurdomdelastdesHEERENoverIsraëluitte roepen. 2

3 3 Tweejarenvoordeaardbeving(Zach.14:1 5).WewetenuitdeBijbel nietwanneerdatwas. DeHeerzoualleheidenenverzamelentegenJeruzalemenbijdie gelegenheidzalisraëldenaamdesheerenaanroepen(13),metals gevolgdateenoverblijfselzalvluchtennaardewoestijn.datisaanhet eindevande70 e weekvandaniël.zijzullenvliedenzoalszededenvoorde aardbevingindedagenvanuzzia,denkoningvanjuda. WathebbenweaandieinformatiealsnietindeBijbelstaatwanneerdie aardbevingwas,behalvedanindedagenvanuzzia?decloudaarvanis eenvoudigdit,daternueenverbandgelegdistussendeprofetievanamos endewederkomstvanchristus.hetgaatdusomassociatie. WewetenietsovereenaardbevingindedagenvanUzzia. FlaviusJosephuszegterietsover,maarnoemtergeenjaartalbij. TijdensderegeringvanUzziaoverJudaginghetgoedmethetland,maar Uzziawerdovermoedigenwildedetempelin.Hijwerdtegengehouden. Alsstrafwerdhijmelaatsenheeftderestvanzijnleveninafzondering doorgebracht.waarschijnlijknogongeveer4jaren.maardanwasdatniet meerindedagenvanjeróbeam.wewetenhetdusnietprecies. Wekunnenerbetervanuitgaandathetgaatoverheteindevande70 e weekvandaniël.erisgeenoorzakelijkverband,maardeparallelis duidelijk. Amos1:2 Enhijzeide:DeHEEREzalbrullenuitSion,enZijn stemverheffenuitjeruzalem;endewoningender herderenzullentreuren,endehoogtevankarmelzal verdorren. Karmel=vruchtbareplaats.DeHeerverheftZijnstemvanuitJeruzalem, omdathijdaar woont,maarzijngerichtistegenisraël. IndelingvanhetboekAmos VoordegoedeordeeveneenkortoverzichtvanhetboekAmos.Hetboek begintmetprofetieënoververschillendevolken,waarnavervolgensjuda enisraëlaandebeurtzijn.danvolgeneenpaarvisioenen,weerprofetieën overisraël,waarnaheteindigtindebeloftevanisraëlsherstel. Hierondereenkorteuiteenzetting.

4 Bedreigingtegenverschillendevolken ProfetieoverSyrië 3 AlzozegtdeHEERE:Omdrieovertredingenvan Damaskus,enomvierzalIkdatnietafwenden;omdat zijgileadmetijzerendorswagenshebbengedorst. 4 DaaromzalIkeenvuurinhethuisvanHázaëlzenden, datzaldehuizenvanbenhadadverteren. 5 EnIkzaldengrendelvanDamaskusverbreken,enzal uitroeiendeninwonervanbíkeat Aven,endien,die denscepterhoudt,uitbeth Eden;enhetvolkvanSyrië zalgevankelijkweggevoerdwordennaarkir,zegtde HEERE. ZieookJes.8:4;Jes.17:1,2;Jer.49:23 29;Zach.9:1. ProfetieoverdeFilistijnen 6 AlzozegtdeHEERE:OmdrieovertredingenvanGaza, enomvierzalikdatnietafwenden;omdatzijmijnvolk gevankelijkhebbenweggevoerdmeteenvolkomen wegvoering,omaanedomoverteleveren. 7 DaaromzalIkeenvuurzendenindenmuurvanGaza, datzalhaarpaleizenverteren. 8 EnIkzaldeninwoneruitroeienuitAsdod,endien,die denscepterhoudt,uita skelon;enikzalmijnhand wendentegenekron,enhetoverblijfselderfilistijnen zalvergaan,zegtdeheereheere. ZieookJes.9:11,12;Jes.14:29 31;Jer.25:17 20;Jer.25:47;Ezech. 25:15 17;Zef.2:4 7;Zach.9:5 7. ProfetieënoverTyrus Libanon 9 AlzozegtdeHEERE:OmdrieovertredingenvanTyrus, enomvierzalikdatnietafwenden;omdatzijmijnvolk meteenvolkomenwegvoeringhebbenovergeleverd aanedom,ennietgedachtaanhetverbondder broederen. 10 DaaromzalIkeenvuurzendenindenmuurvanTyrus, datzalhaarpaleizenverteren. ZieookPs.45:12;Ps.87:4;Jes.23:1;Jer.25:22;Jer.27:1 11;Jer.47:4. 4

5 ProfetieëntegenEdom 11 AlzozegtdeHEERE:OmdrieovertredingenvanEdom, enomvierzalikdatnietafwenden;omdathijzijn broederenmethetzwaardheeftvervolgd,enzijn barmhartighedenheeftverdorven;endatzijntoorn eeuwiglijkverscheurt,enhijzijnverbolgenheidaltoos behoudt. 12 DaaromzalIkeenvuurzendeninTheman,datzalde paleizenvanbozraverteren. ZieookJer.25:21 23;Jer.27:1 11;Dan.11:41. ProfetieënoverAmmon 13 AlzozegtdeHEERE:Omdrieovertredingender kinderenammons,enomvierzalikdatnietafwenden; omdatzijdezwangerevrouwenvangileadhebben opengesneden,omhunlandpaleteverwijderen. 14 DaaromzalIkeenvuuraanstekenindenmuurvan Rabba,datzalhaarpaleizenverteren;meteengejuich tendagedesstrijds,meteenonwedertendagedes wervelwinds. 15 Enhunliederkoningzalgaaningevangenis,hijenzijn vorstentezamen,zegtdeheere. ZieookJes.11:14;Jer.9:25,26;Jer.25:15 21;Jer.27:1 11;Jer.49:1 6;Ezech.21:20,28 32;Ezech.25:1 11;Dan.11:41;Zef.2:8 11. ProfetieëntegenMoab.Edom,AmmonenMoabsamen= Jordanië. Amos2:1 ZieookJer.48. AlzozegtdeHEERE:OmdrieovertredingenvanMoab, enomvierzalikdatnietafwenden;omdathijde beenderendeskoningsvanedomtotkalkverbrand heeft. 2 DaaromzalIkeenvuurinMoabzenden,datzalde paleizenvankeriôthverteren;enmoabzalstervenmet grootgedruis,metgejuich,metgeluidderbazuin. 3 Enikzaldenrechteruithetmiddenvanhaaruitroeien; enalhaarvorstenzalikmethemdoden,zegtde HEERE. 5

6 ProfetieëntegenJuda,zuidelijkvanIsraël,metJeruzalemals hoofdstad. 4 AlzozegtdeHEERE:OmdrieovertredingenvanJuda, enomvierzalikdatnietafwenden;omdatzijdewet desheerenverworpen,enzijninzettingenniet bewaardhebben;enhunleugenenhenverleidhebben, diehunvadershebbennagewandeld. 5 DaaromzalIkeenvuurinJudazenden,datzal Jeruzalemspaleizenverteren. ProfetieënoverIsraël. 6 AlzozegtdeHEERE:OmdrieovertredingenvanIsraël, enomvierzalikdatnietafwenden;omdatzijden rechtvaardigevoorgeldverkopen,endennooddruftige omeenpaarschoenen. 7 Dieernaarhijgen,dathetstofderaardeophethoofd derarmenzij,endenwegderzachtmoedigen verkeren;endemanenzijnvadergaantoteenjonge dochterommijnheiligennaamteontheiligen. 8 Enzijleggenzichnederbijelkaltaaropdeverpande klederen,endrinkendewijndergeboeteninhethuis vanhungoden. 9 IkdaarentegenhebdenAmorietvoorhunlieder aangezichtverdelgd,wienshoogtewasalsdehoogte dercederen,enhijwassterkalsdeeiken;maarikheb zijnvruchtvanboven,enzijnwortelenvanonderen verdelgd. 10 OokhebIkuliedenuitEgyptelandopgevoerd;enIk hebuveertigjarenindewoestijngeleid,opdatgijhet landvandenamorieterfelijkbezat. 11 EnIkhebsommigenuituwzonentotprofetenverwekt, enuituwjongelingentotnazireën;isditnietalzo,gij kinderenisraëls?spreektdeheere. 12 MaargijliedenhebtaandeNazireënwijntedrinken gegeven,engijhebtdenprofetengeboden,zeggende: Gijzultnietprofeteren. 13 Ziet,Ikzaluwplaatsendrukken,gelijkalseenwagen drukt,dievolgarvenis. 14 Zodatdesnellenietzalontvlieden,endesterkezijn krachtnietverkloeken,eneenheldzalzijnzielniet bevrijden. 6

7 15 Endiedenbooghandelt,zalnietbestaan,endielichtis opzijnvoeten,zalzichnietbevrijden;ookzal,diete paardrijdt,zijnzielnietbevrijden. 16 Endekloekhartigsteonderdeheldenzaltediendage naakthenenvlieden,spreektdeheere. Hoofdstuk3 6=strafaankondigingenoverIsraël Hoofdstuk7=visioenen 1. GezichtvandeSprinkhanen=hierisdeleervanhet overblijfselopgebaseerd; 2. GezichtvanVuur=eetallesop.HetberouwdedeHEERE; 3. GezichtvanhetPaslood=deHEEREbouwtnauwkeurigeen ruïne.niksoverblijfsel. Vers8:hoogten=hoogmoed. Alleszalverwoestworden. Israëlwordtgenoemd:Jakob,IzakenJeróbeam. InIzakzaluwzaadgenoemdworden. Hetgaatoverde naam,detitel,vanisraël.dietitelberustnietbijjuda,maar bijefraïm,deeerstgeborene; DeuitwijzingvanAmos. AmáziaispriesterteBeth El.Daarwerdeengoudenkalfopgerichtinde dagenvanjerobeam1 e.ookindan,voorhetgemak;hoefdemennietzo vertereizen. Beth Eliseenbelangrijkeplaats.AbrahamwoondedaarenJakobdroomde daar.zieooksamuël,eliaenelisa. Beth Eliseenverwijzingnaargemeentelijkewaarheidinonzedagen. Beth ElwastoegewezenaanBenjamin,netalsJeruzalem.Maarde Benjamenietenhaddenverzuimdallebuitenlandersteverjagen(de JebusieteninJeruzalem). EfraïmheeftBeth ElveroverdopBenjamin.HethoortbijBenjaminthuis maarindepraktijkbehoorthettotefraïm. Beth Elwasindiedageneenplaatsvanafgoderij. Heteerstegoudenkalf(indewoestijn)werdgenoemdnaarJehovah.Het waseenuitbeeldingvanjehovah,maarhetwaseengoddiezezelf gemaakthadden.datlijktergoptegenwoordig. ZodeNaamdesHEERENgebruikeniszijnNaamijdelgebruiken.Daarbij denkjetegenwoordignoghetminstaanvloeken.jezelfeengodsbeeld makeniseigendunkelijkegodsdienst. Amos7:10 ToenzondAmázia,depriesterteBeth El,totJeróbeam, denkoningvanisraël,zeggende:amosheefteen verbintenistegenugemaakt,inhetmiddenvanhet 7

8 huisisraëls;hetlandzalalzijnwoordennietkunnen verdragen. Verbintenistegen=samenzwering. Beth ElligtnietinhetmiddenvanIsraël,maarhetisweleenbelangrijke plaats.daarom:midden. 11 WantalzozegtAmos:Jeróbeamzaldoorhetzwaard sterven,enisraëlzalvoorzekeruitzijnland gevankelijkwordenweggevoerd. 12 DaarnazeideAmáziatotAmos:Gijziener!gaweg, vliedtinhetlandvanjuda,eneetaldaarbrood,en profeteeraldaar. Amoskonoprotten. Ziemaarergensandersaandekosttekomen. 13 MaarteBeth Elzultgijvoortaannietmeerprofeteren; wantdatisdeskoningsheiligdom,endatishethuis deskoninkrijks. Beth Elwordtbeschouwdalsderesidentievandekoning.Hetwasinieder gevaldeplaatsvanreligie. 14 ToenantwoorddeAmos,enzeidetotAmázia:Ikwas geenprofeet,enikwasgeenprofetenzoon;maarik waseenossenherder,enlaswildevijgenaf. Profetenzoon=leerling. Amosdeedinvee. Hijlasookwildevijgenaf. Wildevijgen=sakan.Hetisookeenaanduidingvanrust,indezinvan:er isniets.vandaarwild. MaarvolgensAbgaathetdaarnietover,maarmeerdatAmosopz nrust gesteldwas. 15 MaardeHEEREnammijvanachterdekudde;ende HEEREzeidetotmij:Gahenen,profeteertotMijnvolk Israël. 16 Nudan,hoordesHEERENwoord:Gijzegt:Gijzultniet profeterentegenisraël,nochdruppentegenhethuis vanizak. Druppen=woordenspreken. HuisvanIzak=Israël.KomtalleeninAmosvoor(7:9,16)=Saksen= Scyten(verbasteringvanSaksen). 8

9 HetzounietlangerGodsvolkzijn,nietlangerdatkoninklijk en priesterlijkvolk,aanwiedewoordengodswarentoebetrouwd. 17 DaaromzegtdeHEEREalzo:Uwvrouwzalindestad hoereren,enuwzonenenuwdochterenzullendoor hetzwaardvallen,enuwlandzaldoorhetsnoer uitgedeeldworden;engijzultineenonreinland sterven,enisraëlzalvoorzekeruitzijnland gevankelijkwordenweggevoerd. Hoedatvervuldishebbenwegeenideevan,omdathetnietvermeld wordt.hetzoubetrekkingkunnenhebbenophetjaar722wanneerisraël inballingschapwordtweggevoerd. InIsraëlwasallescommercieel.DatwasdanookderedenvanGods oordeel. 4. Gezichtvandekorfmetdevruchten. (Hetstaaterhiereenbeetjeraartussenenhetlijktalsofweineensinvers 4vanAmos7zitten,maarditishetvervolgvandeopsommingvande visioenen.) Amos8:1 DeHeereHEEREdeedmijalduszien:enziet,eenkorf metzomervruchten. 2 EnHijzeide:Watzietgij,Amos?Enikzeide:Eenkorf metzomervruchten.toenzeidedeheeretotmij:het eindeisgekomenovermijnvolkisraël;ikzalhet voortaannietmeervoorbijgaan. 3 Maardegezangendestempelszullentediendage huilen,spreektdeheereheere;veledodelichamen zullenerzijn,inalleplaatsenzalmenzestilzwijgend wegwerpen. Korfmetrijpevruchten. Zomervruchten=rijpevruchten. Nogrijper=rot. Eindeisgekomen kannetzogoedbetekenen:eindezalkomen. Heteindevandeontwikkelingvanhetvolkisbereikt. IndedagenvanJeróbeam2 e stonddeontwikkelingvanisraëlopz n hoogtepunt.toenwashetafgelopenenginghetbergafwaarts,z n ondergangtegemoet. Ditlooptnogdoortotheteindevanhoofdstuk8. Waarzeookheengaan,deHeerweetzetevinden. 9

10 5. GezichtvandeHeerbijhetaltaar Komthetdannooitmeergoedmetdatvolk?Erstaatverschillendemalen inhetotdatisraëlaltijdgodsvolkzouzijn.datwerdoverhettotalevolk Israëlgezegd.DelijnverspringtafentoevanJudanaarEfraïmen andersom. Amos9:8 Ziet,deogendesHeerenHEERENzijntegenditzondig koninkrijk,datikhetvandenaardbodemverdelge; behalvedatikhethuisjakobsnietganselijkzal verdelgen. NiettegenJuda,maartegenIsraël. HuisJakobs=hierdusookIsraël. 9 Wantziet,Ikgeefbevel,enIkzalhethuisIsraëlsonder aldeheidenenschudden,gelijkalszaadgeschudwordt ineenzeef;ennieteensteentjezalerteraardevallen. HuisIsraëls=huisJakobs.Watwaardevoliswordteruitgezeefd.Israël wordtbeschouwdalszandderzeemaarookalssteenzonderhanden afgehouwen.hetgaathierovereengelovigoverblijfsel. 10 AllezondaarsMijnsvolkszullendoorhetzwaard sterven;diedaarzeggen:hetkwaadzalonsniet genaken,nochonsvoorkomen. Ja,maardatzalonsnietgebeuren. DeHeerzalechtereenoordeel brengenoverallevolken,dusookoverisraël. HetgaatoverdedagenvandewederkomstvanChristus,wantdedagdes HEERENwordtgenoemd. HetherstelvanIsraël 11 TediendagezalIkdevervallenhutvanDavidweder oprichten,enikzalhaarretenvertuinen,enwataan haarisafgebroken,wederoprichten,enzalzebouwen, alsindedagenvanouds; WaarommoetnuineensdathuisvanDavidgenoemdworden? ZieLuk.1 GodzalHemdetroonvanDavidgeven.Hierlijkthetdusin eersteinstantieoverde10stammentegaan,hoewelhetuiteindelijkover allestammenvanisraëlgaat. GodhadookbeloofddateraltijdiemandopdetroonvanDavidzouzitten. 10

11 Aldieprofetieënhebbenhunvervullingindedagenvandewederkomst vanchristus.devervullingvroegerstaatdaarmodelvoor. Deprofetieënoverde10stammenzijninhetverledenvervuld,maar zullenindetoekomstalsnoghunuiteindelijkevervullingkrijgen. Hebbende10stammendaneeneigenstaat?Jazeker,meerderezelfs.Het gaatoveronzeeigencultuur,volk,hoogmoed,hoererijenzovoort. Uitleg Inplaatsvanenkeleaspectenvandezeprofetieëntenoemen,kunnenwe detekstbeterversvoorversdoorlezen,deprofetieënoverdeandere volkenevenbuitenbeschouwinglatend. Amos2:4 AlzozegtdeHEERE:OmdrieovertredingenvanJuda, enomvierzalikdatnietafwenden;omdatzijdewet desheerenverworpen,enzijninzettingenniet bewaardhebben;enhunleugenenhenverleidhebben, diehunvadershebbennagewandeld. Drieofvier=veel.Nietéénoftwee,maarveel.Zoschreefmendatvroeger ookindeongewijdeliteratuur.voordeheerisdrieofvierwelgenoegom integrijpen. Vaderlijkeinzettingenofinzettingendieonsvandevaderenzijn overgeleverd=joodsetraditie. DatoordeelkwambijdewegvoeringnaarBabelenin70naChristus,bijde verwoestingvanjeruzalemdoortitus.dezeverwoestingzalnogeenkeer gebeurenaanheteindevande70 e weekvandaniël. 5 DaaromzalIkeenvuurinJudazenden,datzal Jeruzalemspaleizenverteren. Ditbrengtjemeteennaarheteindevande70 e weekvandaniël. 6 AlzozegtdeHEERE:OmdrieovertredingenvanIsraël, enomvierzalikdatnietafwenden;omdatzijden rechtvaardigevoorgeldverkopen,endennooddruftige omeenpaarschoenen. Erkomtvanallesvoorbij. Rechtvaardigevoorgeldkopen=recht(om)kopen.Zodrajeopzoekgaat naarrecht,blijktdatheelmoeilijktezijn.envoorzoverhetomechtrecht gaat,isdatheelduur;alshetalbestaat. Rechtvaardigheidbestaatniet.Iemandvoorveelgeldhetrechtgeven, noemenwijcorrupt.zogingdatindiedagen. 11

12 Ietsisrechtsgeldigzolanghetnietaangevochtenwordt.Rechtmoestje kopen.innederlandkomtdatookvoor,maarhierishetminderergdanin anderelanden.iniedergevalgingheterinisraëlwelzoaantoe. Geldisinzichzelfnietswaard.Hetiseenruilmiddel.Alshettochwat waardis,danisdatomdatmenkanszietdatgeldtevermeerderen,door rentebijvoorbeeld.voorgeldmoetiemandwerken.datdoenalleende armen.zostroomthetgeldvandearmennaarderijken. Natuurlijk,eenmensmoetwerkenvoorz ngeld,maaralsgeldgroeit,dan gaatdatoverderugvandearmen.daarommagerindebijbelookgeen rentegehevenworden.zodraergeenarmenmeerzijn,houdthetop.dan kaneralleennoggeldvermeerderdwordendoorgeldbijtedrukken. Groeikannietdoorgaantotinhetoneindige.Dus,ofgeldbijdrukken,of gelddevalueren.zodeedmendatvroeger.alsnudeeuromoetblijven draaien,danmoeterofgeldbijgedruktworden,ofdeeurowordt gedevalueerd. 7 Dieernaarhijgen,dathetstofderaardeophethoofd derarmenzij,endenwegderzachtmoedigen verkeren;endemanenzijnvadergaantoteenjonge dochterommijnheiligennaamteontheiligen. Ernaarhijgen=ernaarstreven,verlangen. Dearmenmoetenverdruktenvernederdworden.Zemoetenrentebetalen endushardwerken. Zachtmoedigenkunnenindezewereldnietstandhouden.Tegenwoordig hebjedaarassertiviteitstrainingenvoor,wantalsjezachtmoedigbent, danbenjeeensukkel. Erwasreligieuzeprostitutie.Hetgaatoverreligieophetallerlaagste niveau. 8 Enzijleggenzichnederbijelkaltaaropdeverpande klederen,endrinkendenwijndergeboeteninhethuis vanhungoden. Zezijnzeerreligieus. Geboeten=alsiemandboetemoestbetalen,dankondatdoorgeld,zodat derechterdaarweerwijnvoorkonkopen.alsjetearmwas,betaaldeje metkleding,maardanmoesthetpandvoordeavondweerworden teruggegeven.zomoestdat,maarzogebeurdedatnatuurlijkniet. Deoverheidheeftaltijdgelijkenalszenietgelijkhebben,moetjijdat bewijzen.zegebruikenhetrechtvooreigendoeleindeneneigenbelangen. 12

13 9 IkdaarentegenhebdenAmorietvoorhunaangezicht verdelgd,wienshoogtewasalsdehoogtedercederen, enhijwassterkalsdeeiken;maarikhebzijnvrucht vanboven,enzijnwortelenvanonderenverdelgd. 10 OokhebIkuliedenuitEgyptelandopgevoerd;enIk hebuveertigjarenindewoestijngeleid,opdatgijhet landvandenamorieterfelijkbezat. GodheeftoordelenuitgebrachtoverEgypte,waarbijdathelewereldrijk tenonderging. BovendienzijndevolkendietentijdevandeintochtinKanaänwoonden uithetlandverdreven. NugedraagtIsraëlzichnetzoalsEgypteendieanderevolken.Daaromis Israëlnuzelfaandebeurt. 11 EnIkhebsommigenuituwzonentotprofetenverwekt, enuituwjongelingentotnazireën;isditnietalzo,gij kinderenisraëls?spreektdeheere. 12 MaargijliedenhebtaandeNazireënwijntedrinken gegeven,engijhebtdenprofetengeboden,zeggende: Gijzultnietprofeteren. Deprofetenwerddemondgesnoerd. 13 Ziet,Ikzaluwplaatsendrukken,gelijkalseenwagen drukt,dievolgarvenis. Drukken=verdrukken. 14 Zodatdesnellenietzalontvlieden,endesterkezijn krachtnietverkloeken,eneenheldzalzijnzielniet bevrijden. 15 Endiedenbooghandelt,zalnietbestaan,endielichtis opzijnvoeten,zalzichnietbevrijden;ookzal,diete paardrijdt,zijnzielnietbevrijden. 16 Endekloekhartigsteonderdeheldenzaltediendage naakthenenvlieden,spreektdeheere. Erisgeenontkomenaan.Watgezegdis,zalgeschieden. Amos.3:1 Hoortditwoord,datdeHEEREtegenuliedenspreekt, gijkinderenvanisraël!namelijktegenhetganse geslacht,datikuitegyptelandhebopgevoerd, zeggende: 13

14 IsraëlheetnetzogoedhetgansehuisIsraëls.DaarhoeftJudanietbijinte zitten.hetgaathierooknietoverjuda,maaralleenoverisraël.zievers 12:Samaria.2:10gaatookoverIsraël. 2 UitallegeslachtendesaardbodemshebIkulieden alleengekend;daaromzalikaluwongerechtigheden overuliedenbezoeken. Ikhebuuitverkorenbovenallegeslachten.DatkondeHeeredoen,want allegeslachtenwarenvanhem. 3 Zullentweetezamenwandelen,tenzijdatzij bijeengekomenzijn? Oorzaakengevolg:eerstditendandat. 4 Zaleenleeuwbrulleninhetwoud,alshijgeenroof heeft?zaleenjongeleeuwuitzijnholzijnstem verheffen,tenzijdathijwatgevangenhebbe? Eerstroofendanbrullen. 5 Zaleenvogelindenstrikopdeaardevallen,alser geenstrikvoorhemis?zalmendenstrikvanden aardbodemopnemen,alsmenganselijknietheeft gevangen? Nogsteedsoorzaakengevolg. 6 Zaldebazuinindestadgeblazenworden,dathetvolk nietsiddere?zalereenkwaadindestadzijn,datde HEEREnietdoet? Debazuinisdeoproeptotdekrijgofdeaankondigingvandenieuwe koning.danschrikjeweleven.diedingenveroorzakeneenenormeherrie. Sjofar=hetWoordvanGod. Kwaad=deHeerzoutochvoorvolkenstadzorgen? 7 Gewisselijk,deHeereHEEREzalgeendingdoen,tenzij HijZijnverborgenheidaanZijnknechten,deprofeten, geopenbaardhebbe. Ookoorzaakengevolg.VoordatdeHeerwatdoet,maaktHijeerstbekend wathijgaatdoen. 14

15 Verborgenheid=hier sod =hetisnognietbekendgemaakt,maarhetzal welbekendgemaaktworden.hetblijftdusnietverborgen,maarmoet alleennogmeegedeeldworden. DeHeerzendtinonzedagengeenprofeten,behalvedanaanhetbeginvan onzebedelingtoenhetfundamentgelegdwerd.nuwordternietmeer geprofeteerd.alsdeheernuwatwildoen,hoemaakthijdatdanbekend? Wel,viaAmos.Naaraanleidingvandietijdkrijgenwijmededelingenover watdeheeraanheteindevanonzetijdgaatdoen. 8 Deleeuwheeftgebruld,wiezounietvrezen?DeHeere HEEREheeftgesproken,wiezounietprofeteren? DeHeerheeftgesproken.AlsdeHeerZijnWoordbekendmaakt,worden wijgeachtdatwoordtespreken. 9 DoethethorenindepaleizenteAsdod,eninde paleizeninegypte,enzegt:verzameltuopdebergen vansamaria,enzietdegroteberoerteninhetmidden vanhaar,endeverdruktenbinneninhaar. Samaria=Israël. Hetonrechtdatgebeurtindatland.Allesbarstuitz nvoegen(datismet alleswatgroeit). Nogevenoverdeaardbeving.Datwoordbetekentinwerkelijkheidalleen: beving,golving=synoniemmetberoerten. Deopvattingbestaatdathetgingoveréénofanderenationaleramp,bijv. eenoproer(occupy)ofactie.hethoeftdusnieteenaardbevingtezijn. Zachariaspreektwelovereenaardbeving. SamariaishetkerngebiedvanIsraël. 10 Wantzijwetenniettedoen,datrechtis,spreektde HEERE;dieinhunpaleizenschattenvergaderendoor geweldenverstoring. Zewetenniethoedatmoet.Zekennendathelebegripnietmeer. Paleis=verhevenplaats.Hoeftdusgeenkoninklijkpaleistezijn.Daar verzameljejerijkdommenendaarontleentmenstatusaan. Hoezeerzijndezewoordenoponzetijdvantoepassing.Alsjenietsanders tedoenhebtdanrijkdommenverzamelen,tenkostevananderen!alsje rijkwiltworden,moetjenietmetjehandenwerken.jekuntmedelijden hebbenmetmensendiehunhelelevenbezigzijnmetgeldverdienen,want geldheeftgeenwaarde,optermijntenminste. 15

16 11 Daarom,zozegtdeHeereHEERE:Devijand!endat rondomhetland!diezaluwsterktevanu nederstorten,enuwpaleizenzullenuitgeplunderd worden. Datgaatnormaalgesprokenaltijdzo.Opgang,gevolgddoordecadentie, waarnazo nsamenlevingkapotgaatenprooiwordtvandeburen. 12 AlzozegtdeHEERE:Gelijkalseenherdertwee schenkelen,ofeenstukjevaneenooruitdesleeuwen muilredt,alzozullendekinderenisraëlsgered worden,diedaarzittentesamaria,indenhoekvanhet bed,enopdespondevandekoets. Erzulleneenpaarontkomen(gelovigoverblijfsel). Zitten=rusten. Zeleveninluxeenhetontgaathenwaterinwerkelijkheidaandehandis. Hetisalsofhetparlementbijeengekomenisenzegt: Hetkomtallemaal welgoed;aprèsnousledeluge (naonsdezondvloed).wiedanleeft,wie danzorgt.datwasdesituatie. 13 HoortenbetuigtinhethuisJakobs,spreektdeHeere HEERE,deGodderheirscharen. 14 DatIk,tendagealsIkIsraëlsovertredingenoverhem bezoekenzal,ookbezoekingzaldoenoverdealtaren vanbeth El;endehoornendesaltaarszullenworden afgehouwen,enteraardevallen. 15 EnIkzalhetwinterhuismethetzomerhuisslaan;ende elpenbenenhuizenzullenvergaan,endegrotehuizen eeneindenemen,spreektdeheere. Hoornendesaltaars=dekrachtzalwordenweggenomen.DeHeermaakt aanallerijkdomeeneinde. Amos4:1 Hoortditwoord,gijkoeienvanBasan!gij,dieopden bergvansamariazijt,diedearmenverdrukt,diede nooddruftigenverplettert;gij,dietothunliederheren zegt:brengtaan,opdatwijdrinken. KoeienvanBasan.HetgaatoverdevrouwenvanBasan. Armenverdrukt...inplaatsvanhelpen.Charitatiefwerkisaltijdal vrouwenwerkgeweest. Menheerstenietoverhetlandmaaroverhetvolk. 16

17 2 DeHeereHEEREheeftgezworenbijZijnheiligheid,dat er,ziet,dagenoveruliedenzullenkomen,datmenuzal optrekkenmethaken,enuwnakomelingenmet visangelen. 3 Engijzultdoordebressenuitgaan,eeniedervoorzich henen;engijzult,hetgeeninhetpaleisgebrachtis, wegwerpen,spreektdeheere. Gijzultgesleeptworden. 4 KomtteBeth El,enovertreedtteGilgal;maaktdes overtredensveel,enbrengtuwoffersdesmorgens,uw tiendenomdedriedagen! Cynischbedoeld.Gamaargewoondoor. Tienden=religieuswarenzewel. 5 Enrooktvanhetgedesemdeeenlofoffer,enroept vrijwilligeoffersuit,doethethoren;wantalzohebtgij hetgaarne,gijkinderenisraëls!spreektdeheere. Gamaargewoonjegang,maarhetoordeelkomt. 6 DaaromhebIkuliedenookreinheiddertanden gegeveninaluwsteden,engebrekvanbroodinaluw plaatsen;nochtanshebtgijunietbekeerdtotmij, spreektdeheere. Negatief. 7 DaartoehebIkookdenregenvanuliedengeweerd,als ernogdriemaandenwarentotdenoogst,enhebdoen regenenoverdeenestad,maaroverdeanderestad nietdoenregenen;hetenestuklandwerdberegend, maarhetanderestuklands,waarhetnietregende, verdorde. Zehaddenhetkunnenwetenwanthetwaseenwaarschuwing.Een standaardmethodevandeheeromtewaarschuwenwasderegeninte trekken. 8 Entwee,driestedentogenomtoteenstad,opdatzij watermochtendrinken,maarwerdennietverzadigd; nochtanshebtgijunietbekeerdtotmij,spreektde HEERE. 17

18 9 Ikhebuliedengeslagenmetbrandkorenenmet honigdauw;deveelheiduwerhoven,enuwer wijngaarden,enuwervijgebomen,enuwerolijfbomen atderupsop;nochtanshebtgijunietbekeerdtotmij, spreektdeheere. Brandkorenenhoningdauw=ziektenvanhetgewas. 10 Ikhebdepestilentieonderuliedengezonden,naarde wijzevanegypte;ikhebuwjongelingendoorhet zwaardgedood,enuwpaardengevankelijklaten wegvoeren;enikhebdenstankuwerheirlegerenzelfs inuwneusdoenopgaan;nochtanshebtgijuniet bekeerdtotmij,spreektdeheere. Watdesituatieookis,geenbekering! 11 Ikhebsommigenonderuliedenomgekeerd,gelijkGod SódomenGomórraomkeerde,u,diewaartalseen vuurbrand,datuitdenhemelgeredis;nochtanshebt gijunietbekeerdtotmij,spreektdeheere. Tweewereldoorlogen,geenbekering. 12 DaaromzalIkualzodoen,oIsraël!omdatIkudandit doenzal,zoschiku,oisraël!omuwgodteontmoeten. IsraëlzaltemakenkrijgenmetzijneigenGod.Datgoldtoenenhet eindigdeindevernietigingvanhethelerijk.maarhetgeldtnetzogoed voordewesterselandennu. HetgaathiernietoverdeJoodsestaat,hoeweldaarmeehetzelfdezal gebeuren(ziedan.9:24 27). HetgaathieroverdeKaukasiërs,overhetblankeras,maardatmagjezo natuurlijknietzeggen,wantdatneigtnaarracisme. Dewoordendietoenvantoepassingwarenopde10stammenvanIsraël zijnnuvantoepassingopdewestersewereld.zijzullenreddingbrengen, maardatispasdaarna,doordepredikingvanhetwoordvangod. Hoséaspreektoverdezelfdedingen.Daargaathetookoverde10 stammen.hunwerdhetpriesterambtontnomen. IsraëlwordtopgeroepenomGodteontmoeten.Wanneer?In5:18gaathet overdedagdesheeren.datisbijzijnwederkomst. 18

19 13 Wantzie,Diedebergenformeert,endenwindschept, endenmensbekendmaakt,watzijngedachtezij,die dendageraadduisternismaakt,enopdehoogtender aardetreedt,heere,godderheirscharen,iszijn Naam. GodmaaktdemensbekendwatHijdenkt.Godspreektvandenbeginne, zeijohannes,maardemenswilhetniethoren.alsdatergenszois,danis hetwelindewestersewereld.daarligtdeverantwoordelijkheidvoor GodsWoord.Elkezwarteweetdathetchristendomdegodsdienstvande blankenis. Amos5:1 Hoortditwoord,datIkoveruliedenophef,een klaaglied,ohuisisraëls! 2 DejonkvrouwIsraëlsisgevallen,zijzalnietweder opstaan;zijisverlatenophaarland,erisniemand,die haaropricht. 3 WantzozegtdeHeereHEERE:Destad,dieuitgaatmet duizend,zalhonderdoverhouden,endieuitgaatmet honderd,zaltienoverhouden,inhethuisisraëls. Hetvolkzalletterlijkgedecimeerdworden.Degrotemenigtendieinhet landwarenzijnallangweggevlucht,voordatassyriëderest(40.000) deporteerde. 4 WantzozegtdeHEEREtothethuisIsraëls:ZoektMij, enleeft. 5 MaarzoektBeth Elniet;enkomtnietteGilgal,engaat nietovernaarber séba;wantgilgalzalvoorzeker gevankelijkwordenweggevoerd,enbeth Elzal wordentotniet. Gilgal=eersteplaatsnadedoortochtdoordeJordaan. Beth El=Abrahamwoondedaar. Jekuntwelnaardeheiligeplaatsengaan,maarhetzaljeniethelpen. 6 ZoektdenHEERE,enleeft;opdatHijnietdoorbreke,in hethuisvanjozefalseenvuur,datvertere,zodater niemandzij,diehetblusseinbeth El; HuisvanJozef=10stammen. DeHeerzalhetverteren. 7 Diehetrechtinalsemverkeren,endegerechtigheid teraardedoenliggen. 19

20 Alsem=bitterheid. RechtiskenmerkendvoorhetWoordvanGod.Datrechtisernietmeeren ditbeperktzichnietalleentotderechtzalen. AlleswatGodgesprokenheeftisrecht.AlleswatmetGodsWoordte makenheeft,daarwilmennietsmeermeetemakenhebben. Tegenwoordigishetallemaallofprijzingenaanbidding.Aanwie? 8 DiehetZevengesternteendenOríonmaakt,ende doodsschaduwindenmorgenstondverandert,enden dagalsdennachtverduistert;diedewaterenderzee roept,engietzeuitopdenaardbodem,heereiszijn Naam. 9 DieZichverkwiktdoorverwoestingovereensterke; zodatdeverwoestingkomtovereenvesting. Meniservooralopuitomdegrotebedrijvenonderuittehalen. Tegenwoordigisdatnormaal,deconcurrentieuitschakelen. 10 Zijhatenindepoortdengene,diebestraft,enhebben eengruwelvandien,dieoprechtelijkspreekt. Zehatendegenendieprecieszeggenhoehetervoorstaat.Eerlijkheiden waarheidwordtinonzesamenlevingdoorniemandopprijsgesteld. 11 Daarom,datgijdenarmevertreedteneenlastkoren vanhemneemt,zohebtgijwelhuizengebouwdvan gehouwensteen,maargijzultdaarinnietwonen;gij hebtgewenstewijngaardengeplant,maargijzult derzelverwijnnietdrinken. 12 WantIkweet,datuwovertredingenmenigvuldig,en uwzondenmachtigvelezijn;zijbenauwenden rechtvaardige,nemenzoengeld,enverstotende nooddruftigenindepoort Alserechtproblemenzijn,danwordtdatafgekochtmeteenheleboelgeld. Datbetalenuiteraarddearmen. 13 Daaromzaldeverstandigetediertijdzwijgen,want hetzaleenbozetijdzijn. Houjemondermaarover. 20

BIJBELSE ECONOMIE Inleiding

BIJBELSE ECONOMIE Inleiding BIJBELSEECONOMIE Inleiding DeBijbelheefterwelhetéénenanderovertezeggen. Dehuidigeeconomieisvollediguitdehandgelopen.Langzaamaankomtmen erachterdatopeenandersysteemmoetwordenovergegaan,opsociale economie.datheefttemakenmetdewijzewaaropmensenmetelkaaromgaan.

Nadere informatie

De laatste ure = van toepassing vanaf de opstanding van Christus.

De laatste ure = van toepassing vanaf de opstanding van Christus. 1 Hetkomendeantichristelijkerijk Hetantichristelijkerijkiseenwereldrijk,hoewelditeenbeetjeeentwijfelachtige uitdrukkingis.hetiseenrijkdatvooralzalbestaanindewederkomstvanchristus.het iseenkomendrijk,hoewelhetnualbestaat,maarnogverborgenisenstrakszal

Nadere informatie

FEITEN EN STELLINGEN OVER HET LAND ISRAËL

FEITEN EN STELLINGEN OVER HET LAND ISRAËL FEITEN EN STELLINGEN OVER HET LAND ISRAËL Brochure nr. 3 Postbus 1100 3860 BC NIJKERK Tel: 033-245 88 24 projecten@christenenvoorisrael.nl www.christenenvoorisrael.nl Naast de Israëlische regering en de

Nadere informatie

Het Concilie van Jeruzalem en de herbouw van het huis van David Een kritische blik op Handelingen 14:24-15:21

Het Concilie van Jeruzalem en de herbouw van het huis van David Een kritische blik op Handelingen 14:24-15:21 Het Concilie van Jeruzalem en de herbouw van het huis van David Een kritische blik op Handelingen 14:24-15:21 Jos M. Strengholt, 14 februari 2010, Cairo Toen Paulus van zijn eerste zendingsreis terugkeerde

Nadere informatie

Het Profetisch Woord: Daniël 11:21 e.v. De loopbaan van de koning van het noorden

Het Profetisch Woord: Daniël 11:21 e.v. De loopbaan van de koning van het noorden Het Profetisch Woord: Daniël 11:21 e.v. De loopbaan van de koning van het noorden Waar zit de tijdknip in Daniël 11? Tussen vers 20-21? Tussen vers 5-6? Daniël spreekt over het einde: 2:42 aan het einde

Nadere informatie

Kraanvogelstraat 1 3815 TP Amersfoort

Kraanvogelstraat 1 3815 TP Amersfoort Vasten en Bidden Paul de Cock PIG Pinkster Gemeente Immanuël Kraanvogelstraat 1 3815 TP Amersfoort Vasten en bidden Het kan zijn dat je als kind van God met bepaalde problemen vast bent komen te zitten.

Nadere informatie

HET BELANG EN DE BETEKENIS VAN JERUZALEM hjms

HET BELANG EN DE BETEKENIS VAN JERUZALEM hjms HET BELANG EN DE BETEKENIS VAN JERUZALEM hjms Geliefde broeders en zusters, in deze bijbelverkondiging wil ik ingaan op een politiek gezien actueel en zeer gevoelig onderwerp, namelijk de vraag of de staat

Nadere informatie

Thema: "Als God nu ook al verandert, waar blijven wij dan!?!"

Thema: Als God nu ook al verandert, waar blijven wij dan!?! Thema: "Als God nu ook al verandert, waar blijven wij dan!?!" Jeremia 18:11-12 1 Het woord, dat van de HERE tot Jeremia kwam: 2 Maak u op, daal af naar het huis van de pogenbakker, en daar zal Ik u mijn

Nadere informatie

Goede buren, eerlijk delen

Goede buren, eerlijk delen Kerk- en schooldienst Goede buren, eerlijk delen Zondag 15 november 2015 Dominee:. Simon de Kam Pianist: Timo vd Heuvel M.m.v. kinderen van de Kon. Julianaschool Pianospel Welkom en mededelingen (door

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1)

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Over de doop Bij de doop word je in water ondergedompeld of ermee besprenkeld.

Nadere informatie

FUNDAMENTELE WAARHEDEN

FUNDAMENTELE WAARHEDEN FUNDAMENTELE WAARHEDEN De Bijbel is ons enig richtsnoer voor geloof en beleven. Deze opsomming van fundamentele waarheden is bedoeld als basis van onze geestelijke gemeenschap, dat wil zeggen dat wij vast

Nadere informatie

Interpretatie - Register van thema s en bijbelteksten (bijgewerkt t/m jaargang 20, 2012) Thema's

Interpretatie - Register van thema s en bijbelteksten (bijgewerkt t/m jaargang 20, 2012) Thema's Interpretatie - Register van thema s en bijbelteksten (bijgewerkt t/m jaargang 20, 2012) Thema's 2012 20,6 (2012): Verbinding 20,5 (2012): Kleur 20,4 (2012): Jij bent m 20,3 (2012): In de zon 20,2 (2012):

Nadere informatie

De gehoorzaamheid aan de (10) geboden als vrucht, in het bijzonder de viering van de sabbat; Het onderzoekend oordeel vanaf 1844.

De gehoorzaamheid aan de (10) geboden als vrucht, in het bijzonder de viering van de sabbat; Het onderzoekend oordeel vanaf 1844. De zevendedags adventisten, een groepering met een naam die heel duidelijk de lading dekt: Samenkomen op de zevende dag van de week (zaterdag) en gefocust zijn op de advent: de wederkomst van Christus.

Nadere informatie

Methode Godsdienst 2014-2015 Groep 7-8, map B

Methode Godsdienst 2014-2015 Groep 7-8, map B Methode Godsdienst 2014-2015 Groep 7-8, map B OT 21 Week 36 De wet gegeven OT 22 Week 37 De tabernakel OT 80 Week 38 Feesten OT 81 Week 39 Wetten van zorg OT 82 Week 40 Geboden OT 83 Week 41 Offers Les

Nadere informatie

De Christus in elk bijbelboek

De Christus in elk bijbelboek Kris Tavernier De Christus in elk bijbelboek Christus in al de Schriften Lucas 24:27 De Bijbel is door en door christocentrisch, dit wil zeggen dat de Bijbel in hoofdzaak spreekt over 'Jezus, de Christus,

Nadere informatie

Opname v.d. gemeente. Daniel 9 7 jaar 1000-jarig

Opname v.d. gemeente. Daniel 9 7 jaar 1000-jarig Avond 5 Opname v.d. gemeente Wederkomst Jezus Intocht in Jeruzalem 6 april 32 Grote witte troon Daniel 9 483 jaar Daniel 9 7 jaar 1000-jarig vrederijk Grote verdrukking nieuwe hemel & nieuwe aarde Kruisiging

Nadere informatie

Register van themanummers en bijbelteksten (jaargang 1,1-22,4) Thema's

Register van themanummers en bijbelteksten (jaargang 1,1-22,4) Thema's Register van themanummers en bijbelteksten (jaargang 1,1-22,4) Thema's 2014 22,4 (2014): De geheime dienst 22,3 (2014): Op het altaar 22,2 (2014): Worstelen met 22,1 (2014): Nieuwe Testament 2013 21,6

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Ik had bedacht dat ik voor vandaag maar eens een ouderwetse preek in 3 punten ga houden. Het eerste punt gaat over het kijken naar de ander. De tweede

Nadere informatie

ACHTERGRONDEN VAN HET HEILIG AVONDMAAL IN ENKELE JOODSE FEESTEN (5) HJM Sales

ACHTERGRONDEN VAN HET HEILIG AVONDMAAL IN ENKELE JOODSE FEESTEN (5) HJM Sales 1 ACHTERGRONDEN VAN HET HEILIG AVONDMAAL IN ENKELE JOODSE FEESTEN (5) HJM Sales Geliefde broeders en zusters, in dit laatste deel over de relatie tussen de drie Joodse Paschafeesten in de lente en de viering

Nadere informatie

Ziekte en genezing. Ziekte is storing in de werking van een of meer van de organen [1].

Ziekte en genezing. Ziekte is storing in de werking van een of meer van de organen [1]. Ziekte is storing in de werking van een of meer van de organen [1]. In het Nederlands wordt 'ziekte' ook gebruikt voor een abnormale gesteldheid die vergeleken wordt met lichamelijk ziek-zijn. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Christenen, geld en de armen

Christenen, geld en de armen Christenen, geld en de armen Wat de Bijbel ons zegt over welvaart en geven Geld en bezit horen bij de thema s die in de Bijbel heel vaak worden genoemd. En het bedrag dat wij bezitten bepaalt in hoge mate

Nadere informatie

Het belang van het profetisch woord. De Bijbel open 14-10-15

Het belang van het profetisch woord. De Bijbel open 14-10-15 De Bijbel open 14-10-15 Mijn hoop is op U Heer, G mijn kracht is in U Heer, mijn hart is van U Heer, van U. Ik prijs U met heel mijn hart, ik prijs U met al mijn kracht. Met heel mijn hart, met al mijn

Nadere informatie

Openbaring 1. Openbaring van God Jezus Christus Openbaring 1:1-3. Jezus. Johannes Wij

Openbaring 1. Openbaring van God Jezus Christus Openbaring 1:1-3. Jezus. Johannes Wij Openbaring 1 Bijna alle vertalingen noemen dit laatste Boek in de Bijbel Openbaring van Johannes, terwijl dit niet de oorspronkelijke titel is. Openbaring begint namelijk met de woorden Openbaring van

Nadere informatie

In het toekomende zal Jakob wortelen schieten, Israël zal bloeien en groeien; en zij zullen de wereld met inkomsten vervullen.

In het toekomende zal Jakob wortelen schieten, Israël zal bloeien en groeien; en zij zullen de wereld met inkomsten vervullen. 7 Juli Jes. 29:22-24 NIEUWE GEESTELIJKE ONTWAKING. Daarom zegt de HEERE, Die Abraham verlost heeft, tot het huis van Jakob alzo: Jakob zal nu niet meer beschaamd worden, en nu zal zijn aangezicht niet

Nadere informatie

Inleiding Oude Testament

Inleiding Oude Testament Inhoudsopgave Hoe gebruik je deze handleiding.................................. 4 Suggesties voor Groepsstudie..................................... 4 Inleiding.....................................................

Nadere informatie

Toetssteen der ware en valse genade

Toetssteen der ware en valse genade Toetssteen der ware en valse genade Th. Van der Groe 39. H.C. ZONDAG 45 - Van het gebed Vr. 116. Waarom is het gebed den Christenen van node? Antw. Daarom dat het het voornaamste stuk der dankbaarheid

Nadere informatie

Eucharistieviering van 17 maart 2013 Vijfde zondag van de veertigdagentijd

Eucharistieviering van 17 maart 2013 Vijfde zondag van de veertigdagentijd Eucharistieviering van 17 maart 2013 Vijfde zondag van de veertigdagentijd Nieuwe kansen geven Openingslied: ZJ 576: Bouwen aan een wereld van rechtvaardigheid. Tijdens het intredelied en de intredeprocessie

Nadere informatie

Thema: Waar blijft het Rijk van God?

Thema: Waar blijft het Rijk van God? Thema: Waar blijft het Rijk van God? Predikant: Ds. Noeme Visser Organist: Dhr. Gerrit Wolters Welkom en mededelingen van de kerkenraad De kinderen gaan naar hun eigen dienst Psalm 27: 1,2 >> 2 Eén ding

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 Spr. 4:23 Behoed uw hart boven al 2 Mt. 24:42 Waakt dan want gij weet niet 3 Jes. 40:31 Maar wie de HERE verwachten 4 1 Joh.

Inhoudsopgave 1 Spr. 4:23 Behoed uw hart boven al 2 Mt. 24:42 Waakt dan want gij weet niet 3 Jes. 40:31 Maar wie de HERE verwachten 4 1 Joh. Voorwoord Voor u ligt (de 5e druk van) een bijzonder liedboekje: al de liederen zijn gebaseerd op bijbelteksten. Ze zijn oorspronkelijk geschreven voor onze eigen kinderen om te memoriseren, maar uiteraard

Nadere informatie

5.4 Verbonden en tekenen 179

5.4 Verbonden en tekenen 179 5.4 Verbonden en tekenen 79 uitleggen dat zij het wel over een huwelijk heeft, maar dat zij geen echt huwelijk bedoelt. Stuurt men ook een felicitatiekaart naar een ongetrouwde vrouw, als haar zus trouwt?

Nadere informatie

snode plannen tegen de rechtvaardige, zain hij knarsetandt over hem. 13 De Heere lacht hem uit, want Hij ziet dat zijn dag komt.

snode plannen tegen de rechtvaardige, zain hij knarsetandt over hem. 13 De Heere lacht hem uit, want Hij ziet dat zijn dag komt. PSALM 36 (SEPTUAGINTA) PSALM 37 (HSV): JOZEF MAAKT FARAO EIGENAAR VAN ALLES (GEN. 47) 1 Een psalm van David. Ontsteek niet in woede over de kwaaddoeners, aleph benijd niet wie onrecht doen. 2 Want als

Nadere informatie

het boek Daniël seizoen 2010-2011 in de school van God in het vuur oorlog en vrede

het boek Daniël seizoen 2010-2011 in de school van God in het vuur oorlog en vrede De Bijbel Open het boek Daniël seizoen 2010-2011 25 sep 23 okt 27 nov 18 dec 29 jan 26 feb 26 mrt 23 apr Dan. 1 Dan. 2 Dan. 3 Dan. 4-5 Dan. 6 Dan. 7-8 Dan. 9 Dan. 10-12 in de school van God God kent de

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 34 (31-08)

De Bijbel open 2013 34 (31-08) 1 De Bijbel open 2013 34 (31-08) Onlangs kreeg ik voor ons programma de Bijbel open een vraag over de onvruchtbare vijgenboom in Mattheus 21. Je kunt deze geschiedenis ook in andere evangeliën lezen. We

Nadere informatie

Methode Godsdienst Groep 1-2, map B

Methode Godsdienst Groep 1-2, map B OT 31/32 Week 36 Sterk en zwak Methode Godsdienst Groep 1-2, map B Les 1 Lied: Simson is een sterke held (MDK1, lied 9) Les 2 Richt.13 Simsons geboorte Les 3 Richt.14-15 Simsons overwinningen Les 4 Richt.16

Nadere informatie

Geliefde broeders en zusters, in deze bijbelverkondiging wil ik het hebben over visvangst.

Geliefde broeders en zusters, in deze bijbelverkondiging wil ik het hebben over visvangst. 1 TWEE WONDERVOLLE VISVANGSTEN hjms Geliefde broeders en zusters, in deze bijbelverkondiging wil ik het hebben over visvangst. Het vissen, beter gezegd het vangen van vissen, is een bijbels schaduwbeeld

Nadere informatie

107 Scheppingsliedje. 108 Lied van de lieve aarde. 1 En God schiep al-les met zijn Woord: 1 De we - reld heeft God goed ge - maakt

107 Scheppingsliedje. 108 Lied van de lieve aarde. 1 En God schiep al-les met zijn Woord: 1 De we - reld heeft God goed ge - maakt 107 Scheppingsliedje 108 Lied van de lieve aarde E. Linger W. ter Burg 1 En God schiep al-les met zijn Woord: 1 De we - reld heeft God goed ge - maakt de vos, het hert, de ko - li - brie met ei - gen vin

Nadere informatie

Conferentie Voorburg 2014 Kees Noorlander

Conferentie Voorburg 2014 Kees Noorlander Conferentie Voorburg 2014 Kees Noorlander Efeze Smyrna Na-apostolische tijd Vervolgingen tot Constantijn Pergamus Staatsgodsdienst ca. 313 ca. 590 Thyatira RK Kerk ca. 590 heden Sardis Hervorming ca 1517

Nadere informatie

Inhoud. J.M. Pauw In discussie met Jehovah s Getuigen december 2003. Openb. 3:14...2. Kol. 1:15... 4. Rom. 8:29...6. Hebr. 1:5...8

Inhoud. J.M. Pauw In discussie met Jehovah s Getuigen december 2003. Openb. 3:14...2. Kol. 1:15... 4. Rom. 8:29...6. Hebr. 1:5...8 Toelichting Dit document is geschreven n.a.v. een discussie met enkele Jehovah s Getuigen. Het betreft een aantal bijbelteksten en algemene vragen waar onze overtuigingen verdeeld over waren. In dit document

Nadere informatie

Abraham 3:22 23. Exodus 20:3 17

Abraham 3:22 23. Exodus 20:3 17 Mozes 1:39 Mozes 7:18 Abraham 3:22 23 Genesis 1:26 27 Genesis 2:24 Dit is Gods werk en heerlijkheid. God spreekt op een hoge berg van aangezicht tot aangezicht met Mozes en legt hem zijn eeuwige doel voor

Nadere informatie

HET WIEROOKALTAAR (2) in het Heiligdom van de Tabernakel hjms

HET WIEROOKALTAAR (2) in het Heiligdom van de Tabernakel hjms 1 HET WIEROOKALTAAR (2) in het Heiligdom van de Tabernakel hjms Geliefde broeders en zusters, vorige week kregen we een eerste indruk van het belangrijke gouden Wierookaltaar. We leerden dat dit altaar

Nadere informatie

Een klein vragenboekje voor kinderen

Een klein vragenboekje voor kinderen 1 Een klein vragenboekje voor kinderen door L. G. C. LEDEBOER Gereformeerd leraar te Benthuizen 1 Vraag: Wie heeft u geschapen? ANTWOORD: God, Gen. 1 : 26. 2 Vraag: Wie is God? ANTWOORD: Een allervolmaaktste

Nadere informatie

Het wonder van het kruis. De omwisseling aan het kruis

Het wonder van het kruis. De omwisseling aan het kruis Het wonder van het kruis De omwisseling aan het kruis Het wonder van het kruis / De Omwisseling Vergeving Verlossing / Reiniging Genezing Bevrijding Verzoening Nieuw leven Getsemane Diezelfde avond ging

Nadere informatie

Gods werk in het heden en de toekomst (1)

Gods werk in het heden en de toekomst (1) Gods werk in het heden en de toekomst (1) Mensen zijn vaak geïnteresseerd in de toekomst. Wat de toekomst betreft, kunnen we volkomen op onze Heer en Heiland vertrouwen. Wat mensen over de toekomst voorspellen,

Nadere informatie

Eens sprak Jezus ook woorden van gelijke strekking tegen de inwoners van Jeruzalem.

Eens sprak Jezus ook woorden van gelijke strekking tegen de inwoners van Jeruzalem. 1 ENKELE UITSPRAKEN VAN JEZUS OVER DE EINDTIJD HJMS Sales Geliefde broeders en zusters, regelmatig passeert op deze website de term eindtijd en u heeft inmiddels geleerd, dat bijbelonderzoekers met de

Nadere informatie

Wie heeft recht op het land Israël?

Wie heeft recht op het land Israël? Wie heeft recht op het land Israël? Dr. M.R. De Haan Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling 1977 1 INHOUD 1. De eerste beloften aan Abraham 2. Afblijven van Israël 3. In de verstrooiing 4.

Nadere informatie

Jezus volgen in de hectiek van het leven

Jezus volgen in de hectiek van het leven Jezus volgen in de hectiek van het leven Bestemd om vrucht te dragen Johannes 15:5: Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar

Nadere informatie

Naam: ISRAEL IN HET Midden Oosten

Naam: ISRAEL IN HET Midden Oosten Naam: ISRAEL IN HET Midden Oosten Het land Israël is lang en smal. De lengte is 435 kilometer en de breedte is 110 kilometer. Israël grenst aan 4 landen: Libanon, Syrië, Jordanië en Egypte. Het land ligt

Nadere informatie

BONDSDAGNUMMER REFERAAT IV. Houdbare woorden. R. ter Beek

BONDSDAGNUMMER REFERAAT IV. Houdbare woorden. R. ter Beek BONDSDAGNUMMER REFERAAT IV Houdbare woorden R. ter Beek Ik mag de rij sluiten met aandacht te vragen voor de houdbaarheid van ons eigen woordgebruik. De indeling van wat ik wil zeggen is eenvoudig. Eerst

Nadere informatie

You unravel me, with a melody You surround me with a song Of deliverance, from my enemies Till all my fears are gone

You unravel me, with a melody You surround me with a song Of deliverance, from my enemies Till all my fears are gone You unravel me, with a melody You surround me with a song Of deliverance, from my enemies Till all my fears are gone I m no longer a slave to fear I am a child of God (2x) From my mothers womb You have

Nadere informatie

OPENBARING OPENBAAR; EEN EERLIJKE STUDIE VOOR HEN DIE DURVEN.

OPENBARING OPENBAAR; EEN EERLIJKE STUDIE VOOR HEN DIE DURVEN. OPENBARING OPENBAAR; EEN EERLIJKE STUDIE VOOR HEN DIE DURVEN. Openbaring 14 1 En ik zag en zie, het Lam stond op de berg Sion en met Hem honderdvierenveertigduizend, op wier voorhoofden zijn naam en de

Nadere informatie

het boek Daniël seizoen 2010-2011 in de school van God in het vuur oorlog en vrede

het boek Daniël seizoen 2010-2011 in de school van God in het vuur oorlog en vrede De Bijbel Open het boek Daniël seizoen 2010-2011 25 sep Dan. 1 in de school van God 23 okt 27 nov 18 dec 29 jan 26 feb 26 mrt 23 apr Dan. 2 Dan. 3 Dan. 4-5 Dan. 6 Dan. 7-8 Dan. 9 Dan. 10-12 God kent de

Nadere informatie

Habakuk. werk een werk in ulieder Dat is, 1. De last, welken Zie Jes. 13:1, in het

Habakuk. werk een werk in ulieder Dat is, 1. De last, welken Zie Jes. 13:1, in het Habakuk Habakuk 1 1. De last, welken Zie Jes. 13:1, in het volgende, Habakuk. Hebr. Chabakuk. Habakuk, de profeet, gezien heeft. Te weten in een gezicht, zie Jes. 1:1. 2. HEERE! hoe lang schreeuw ik, en

Nadere informatie

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW Nieuwe geboorte in het koninkrijk les 1 DEEL 3 FOLLOW DE GEBOORTE Leven begint met een man en vrouw die elkaar liefhebben. Diep in het binnenste van de buik van de moeder ontstaat nieuw leven. Het duurt

Nadere informatie

U bestudeert de Schriften en u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. Welnu, de Schriften getuigen over mij, (Joh. 5:39)

U bestudeert de Schriften en u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. Welnu, de Schriften getuigen over mij, (Joh. 5:39) Messiaanse profetieën Dit is een lijst met profetieën in de Joodse schriften (het oude testament) over de HEERE JEZUS CHRISTUS. 1 Neem de tijd om het biddend te lezen en te toetsen. Ondanks grote zorgvuldigheid

Nadere informatie

DE BRUID ALS GODS EEUWIG VOORNEMEN (2) HJM Sales

DE BRUID ALS GODS EEUWIG VOORNEMEN (2) HJM Sales 1 DE BRUID ALS GODS EEUWIG VOORNEMEN (2) HJM Sales Geliefde broeders en zusters, in deze bijbelverkondiging bespreken we de tweede kant van het Verlossingswerk van Jezus Christus, Die aan het kruis stierf

Nadere informatie

God houdt van kleuren

God houdt van kleuren God houdt van kleuren Betekenis van kleuren Aan kleuren kan een betekenis verbonden worden. In dit artikel wordt een opsomming gegeven van de betekenissen van verschillende kleuren. Hierbij kan je in gedachten

Nadere informatie

Bijbelstudiedag Oud Beijerland Klaagliederen zie

Bijbelstudiedag Oud Beijerland Klaagliederen zie Bijbelstudiedag Oud Beijerland Klaagliederen zie www.kaleo.nl 11 januari 2014 Opzet: 1. Inleiding 2. Oorsprong van Klaagliederen 3. Boodschap van Klaagliederen 4. Structuur van Klaagliederen 5. Klaagliederen

Nadere informatie

Gods verbondsbeloften aan Abraham deel 1

Gods verbondsbeloften aan Abraham deel 1 Gods verbondsbeloften aan Abraham deel 1 Het beginpunt Om het allemaal wat begrijpelijker te maken wat de Bijbel zegt en wat het bedoeld met wat het zegt beginnen we met Gods beloften aan Abram (later

Nadere informatie

De verschillen vallen op: Men vertaalt met het land (3x) of met het aardrijk, de aarde (2x). We weten dat 1

De verschillen vallen op: Men vertaalt met het land (3x) of met het aardrijk, de aarde (2x). We weten dat 1 De zachtmoedigen zullen de aarde beërven (over de belofte aan hen die willen leven zonder (ver)geldingsdrang) (Studie bij de prediking in EDRNoord op 8 februari 2009) J.C. Bette De belofte van het land

Nadere informatie

Bijbels panorama. De gedachte is... Bijbelstudie. nr. 18

Bijbels panorama. De gedachte is... Bijbelstudie. nr. 18 De gedachte is... Bijbels panorama Van "de wereld die toen was" (2 Petrus 3 : 6) en "In den beginne schiep God de hemel en de aarde" (Genesis 1 : 1) tot aan de "nieuwe hemel en aarde" (Openbaring 21 :

Nadere informatie

Gemeente van onze Here Jezus Christus,

Gemeente van onze Here Jezus Christus, Schriftlezing: Jeremia 33:1-16; Zacharia 3 Tekst: Zacharia 6:9-15 Gez. 10:1,2 (aanvangslied) Ps. 110:1,2 (na Jer. 33) Ps. 110:3,4 (na Zach. 3) Lb. 125:1,2,3,4,5 (na preek) Ps. 24:1,5 (na gel.bel.) Ps.

Nadere informatie

2 Het overblijfsel van Israel No. 140. 1 Het overblijfsel van Israel No. 140

2 Het overblijfsel van Israel No. 140. 1 Het overblijfsel van Israel No. 140 1 Het overblijfsel van Israel No. 140 Israels overblijfsel (de rest -gedachte) Elia dacht dat hij nog alleen overgebleven was. Maar wat zegt hem het Goddelijk antwoord? Dat er nog 7000 waren die niet hun

Nadere informatie

Inhoud. Literatuurlijst 112

Inhoud. Literatuurlijst 112 Inhoud Woord vooraf 6 1. De betekenis van Mozes 9 2. In Egypte gekomen 14 3. Vijandschap in Egypte 19 4. En baarde een zoon 24 5. De keus van Mozes 29 6. Uit Egypte voert... 34 7. IK ZAL ZIJN heeft mij

Nadere informatie

Gods werk in heden en toekomst (3) De toekomst van Israël. n.a.v. Hand. 15:14-18

Gods werk in heden en toekomst (3) De toekomst van Israël. n.a.v. Hand. 15:14-18 Gods werk in heden en toekomst (3) De toekomst van Israël. n.a.v. Hand. 15:14-18 We hebben reeds stilgestaan bij het heden en bij de toekomst van de gemeente, het lichaam van Christus. We verwachten de

Nadere informatie

FOR THE SOWER JES.55:10 FOR THE EATER korte Bijbelse boodschappen van. Otis Q. Sellers, Bijbelleraar

FOR THE SOWER JES.55:10 FOR THE EATER korte Bijbelse boodschappen van. Otis Q. Sellers, Bijbelleraar SEED & BREAD FOR THE SOWER JES.55:10 FOR THE EATER korte Bijbelse boodschappen van Otis Q. Sellers, Bijbelleraar Vertaling Stichting Lachai Roï, Lelystad, Nederland www.lachairoi.org Nr. 38 Een verwaarloosde

Nadere informatie

Orde van dienst. Zondag 24 april 2016, 10.00 uur. 5 e zondag van Pasen.

Orde van dienst. Zondag 24 april 2016, 10.00 uur. 5 e zondag van Pasen. Orde van dienst Voorganger: ds. Henk Jan Ketelaar Ouderling van dienst: dhr. Gerard Kruit. Organist: dhr. Jan van der Meer Zondag 24 april 2016, 10.00 uur. 5 e zondag van Pasen. - Woord van welkom en mededelingen

Nadere informatie

Voorwoord. De Samensteller

Voorwoord. De Samensteller Inleiding tot Theologie Les 1 Inleiding tot de Bijbel 1 Voorwoord Bijbelse onwetendheid komt veelvuldig voor! Een opinieonderzoek liet zien, dat minder dan 50 procent van de Amerikaanse volwassenen wisten,

Nadere informatie

DRIE PERIODEN VAN DE PROFETEN

DRIE PERIODEN VAN DE PROFETEN Inleiding Daniël De komende maanden willen we het boek Daniël bespreken, een boek waarvan men soms zegt dat het moeilijk te begrijpen is. Deze opmerking slaat dan vaak op de laatste zes hoofdstukken die

Nadere informatie

Zijn komst werd aangekondigd door de profeten. Hij werd beschreven door de apostelen en Evangelieschrijvers

Zijn komst werd aangekondigd door de profeten. Hij werd beschreven door de apostelen en Evangelieschrijvers Bijbelstudie Christologie: Wie is Jezus?, 1 Wie is Jezus? Zijn komst werd aangekondigd door de profeten Hij werd beschreven door de apostelen en Evangelieschrijvers De Vroege Kerkvaders schreven een samenvatting

Nadere informatie

!""# $ $ %!#% & $ !"# $ - ()*+ $! ' - 33##&# $ # 56$$% ;! 11. Jesaja 9:1-6 Jeremia 31:31-37 Hebr. 8:1-13

!# $ $ %!#% & $ !# $ - ()*+ $! ' - 33##&# $ # 56$$% ;! <!!()=# ! &>11. Jesaja 9:1-6 Jeremia 31:31-37 Hebr. 8:1-13 Jesaja 9:1-6 Jeremia 31:31-37 Hebr. 8:1-13 1 Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht; over hen die wonen in een land van diepe duisternis, straalt een licht. 2 Gij hebt het volk vermenigvuldigd,

Nadere informatie

Wehl 14-4-2013 3 e paaszondag 1 e lezing Genesis 4: 1-10 2 e lezing Johannes 10: 7-18. voor de leeuwen gegooid.

Wehl 14-4-2013 3 e paaszondag 1 e lezing Genesis 4: 1-10 2 e lezing Johannes 10: 7-18. voor de leeuwen gegooid. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Ook na Pasen lijkt de wereld en alles om ons heen weer gewoon door te gaan. En zo was het ook voor de eerste christenen. In die allereerste brieven die aan christenen

Nadere informatie

Aangeboden aan de Protestantse Wijkgemeente Emmaüs te Bodegraven.

Aangeboden aan de Protestantse Wijkgemeente Emmaüs te Bodegraven. VOORWOORD Voor je kind of voor je zelf denk je na over de doop; een stap van vreugde, dankbaarheid en geloof. In deze map vind je verschillende mogelijkheden voor de viering van de doop. We wensen je /

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3)

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) Presentatie Gemeente van onze Heer Jezus Christus, N.N. en N.N. hebben te kennen gegeven dat ze hun zoon/dochter N.N.

Nadere informatie

Wat is er van de tien stammen geworden?

Wat is er van de tien stammen geworden? Wat is er van de tien stammen geworden? door: Ph. Tapernoux Genesis 49; Deuteronomium 33; Romeinen 9-11 De zegen van Jakob Eerst in het kort de gedachten van God over Zijn volk Israël in het profetisch

Nadere informatie

Leila Jordens-Cotran RIMO 2013

Leila Jordens-Cotran RIMO 2013 Leila Jordens-Cotran RIMO 2013 Uitgangspunt is definitie art. 1 Verdrag status staatlozen 1954: Staatloze is een persoon die door geen enkele Staat, krachtens diens wetgeving, als onderdaan wordt beschouwd

Nadere informatie

WIE ZAL DE NIEUWE TEMPEL BOUWEN? hjms

WIE ZAL DE NIEUWE TEMPEL BOUWEN? hjms 1 WIE ZAL DE NIEUWE TEMPEL BOUWEN? hjms Geliefde broeders en zusters, op deze website kwam reeds aan de orde, dat er in de eindtijd (waarin we eigenlijk nu reeds leven) een (fysieke) nieuwe Joodse tempel

Nadere informatie

Orde van dienst voor de slotdienst van de aangepaste catechese van Barneveld en Voorthuizen. 14 april 2013 Goede Herderkerk te Barneveld

Orde van dienst voor de slotdienst van de aangepaste catechese van Barneveld en Voorthuizen. 14 april 2013 Goede Herderkerk te Barneveld Orde van dienst voor de slotdienst van de aangepaste catechese van Barneveld en Voorthuizen. 14 april 2013 Goede Herderkerk te Barneveld THEMA: Goed Nieuws!! Voorganger: ds. M.P.D. Barth Organist: P.J.

Nadere informatie

Leviticus 23:1 e.v. De feesttijden van de Heer, die gij zult uitroepen als heilige samenkomsten, zijn Mijn feesttijden

Leviticus 23:1 e.v. De feesttijden van de Heer, die gij zult uitroepen als heilige samenkomsten, zijn Mijn feesttijden Spreker: Arno Lam Datum: 14-06-2015 Leviticus 23:1 e.v. De feesttijden van de Heer, die gij zult uitroepen als heilige samenkomsten, zijn Mijn feesttijden Pesach Ongezuurde Broden Eerstelingenfeest Pinksterfeest

Nadere informatie

Namen van God. Overdenking Kruispunt s-gravenzande zondag 31 januari

Namen van God. Overdenking Kruispunt s-gravenzande zondag 31 januari Namen van God Overdenking Kruispunt s-gravenzande zondag 31 januari Bron van alle namen van God: bestaat uit El (= kracht, sterkte) of JHWH (= Ik ben) plus een uitbreiding Jesaja 45:22 De Hebreeuwse naam

Nadere informatie

zondag 25 oktober 2015

zondag 25 oktober 2015 ORDE VAN DIENST zondag 25 oktober 2015 Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer Organist: Anco Vahl Ouderling van dienst: Leo Endedijk Diaken van dienst: Jitske de Jong PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE Prinses Irenestraat

Nadere informatie

Het belang van het profetisch woord. De Bijbel open 16-09-15

Het belang van het profetisch woord. De Bijbel open 16-09-15 De Bijbel open 16-09-15 2 Petr.3: 3 Dit vooral moet u weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen, 4 en zeggen: Waar blijft de belofte

Nadere informatie

Er is maar 1 God! Bijbelstudie over de doctrine van de Ene God van de Bijbel. Deel 1: De Ene God van de Schepping Door Br.

Er is maar 1 God! Bijbelstudie over de doctrine van de Ene God van de Bijbel. Deel 1: De Ene God van de Schepping Door Br. Er is maar 1 God! Bijbelstudie over de doctrine van de Ene God van de Bijbel Deel 1: De Ene God van de Schepping Door Br. Johannes Woord vooraf God heeft Zich in de Bijbel altijd als één enkele, ondeelbare

Nadere informatie

1. Heer, leven volgens uw wil is een moeilijke opdracht. Heer, ontferm U over ons.

1. Heer, leven volgens uw wil is een moeilijke opdracht. Heer, ontferm U over ons. Beste familieleden. Jullie kunnen de onderstaande teksten gebruiken om een eigen inbreng in de uitvaart te doen. Bespreek steeds vooraf met de voorganger (v/m) welke teksten jullie hebben gekozen of aangepast

Nadere informatie

60 GOD HEEFT EEN ZOON!

60 GOD HEEFT EEN ZOON! 60 GOD HEEFT EEN ZOON! kunnen worden uitgewerkt. Hoe men ook tegenover deze zeven noachidische geboden staat, ze zijn al eeuwen voor Christus bekend en uitgewerkt in de Joodse traditie. Het is dus belangrijk

Nadere informatie

Lied 1: Dat moet iets wonderlijks zijn

Lied 1: Dat moet iets wonderlijks zijn Lied 1: Dat moet iets wonderlijks zijn Ik keek de hemel langs precies als elke nacht, de sterren op een rij, de maan die aldoor lacht. Toen, plotseling een licht van ongekende pracht, een ster van grote

Nadere informatie

Land voor de Arabieren

Land voor de Arabieren Land voor de Arabieren 1. Gods verbond met Abraham In Genesis 15:18-21 lezen we dat God een verbond sloot met Abraham en zei: 'Aan uw nageslacht heb Ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af tot

Nadere informatie

Wat zegt Hij nu!?! Voor wat, hoort wat!? Is God nu ook al zo!?

Wat zegt Hij nu!?! Voor wat, hoort wat!? Is God nu ook al zo!? Wat zegt Hij nu!?! Voor wat, hoort wat!? Is God nu ook al zo!? Ma$eüs 6:14-15 14 Want indien gij de mensen hun overtredingen vergee;, zal uw hemelse Vader ook u vergeven; 15 maar indien gij de mensen niet

Nadere informatie

Het Joodse volk is het enige oude volk dat nog in leven is. De Assyriërs, de Babeloniers, de Jebusieten, de Kanaänieten zijn allemaal verdwenen.

Het Joodse volk is het enige oude volk dat nog in leven is. De Assyriërs, de Babeloniers, de Jebusieten, de Kanaänieten zijn allemaal verdwenen. Is er iets dat de wereld niet ziet? Waarom zijn er Joodse mensen in Israël vandaag? Is het willekeurig, is het toeval? Of is het het lot? Wat er vandaag in Israël gebeurt is een combinatie van Joodse historie.

Nadere informatie

10 redenen voor de komst van de Heere Jezus

10 redenen voor de komst van de Heere Jezus 10 redenen voor de komst van de Heere Jezus 1. Als vervulling van Gods beloften En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen,

Nadere informatie

Het Woord van de Gerechtigheid Nummer 117, augustus 2014

Het Woord van de Gerechtigheid Nummer 117, augustus 2014 Het Gezicht van de Vier Dieren 1 - Het Woord van de Gerechtigheid Nummer 117, augustus 2014 Want ieder die nog van melk leeft, is onervaren in het woord van de gerechtigheid (St. vert.): hij is nog een

Nadere informatie

Leven in het Koninkrijk

Leven in het Koninkrijk Leven in het Koninkrijk Nog een gelijkenis hield Hij hun voor en Hij zeide: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mosterdzaadje, dat iemand nam en in zijn akker zaaide. Het is wel het kleinste van

Nadere informatie

OVERZICHT DANIËL TEKSTEN ~ 4 WERELDRIJKEN

OVERZICHT DANIËL TEKSTEN ~ 4 WERELDRIJKEN Eindtijd Studies ~ www.teacheronthetower.com ~ 2013 1 OVERZICHT DANIËL TEKSTEN ~ 4 WERELDRIJKEN 2:28-45 Standbeeld = wereldrijken U, o koning, keek toe, en zie: 7:1-14 4 dieren = 4 wereldrijken 's Nachts

Nadere informatie

Neem van de vruchten van het land mee

Neem van de vruchten van het land mee Hugo Bouter Neem van de vruchten van het land mee De Here sprak tot Mozes: Zend mannen uit om het land Kanaän te verspieden, dat Ik de Israëlieten geven zal; telkens één man zult u zenden als vertegenwoordiger

Nadere informatie

Jozef doet aan de Here Jezus denken

Jozef doet aan de Here Jezus denken Jozef doet aan de Here Jezus denken Onderstaand is een kort verslag van de jongerenbijbelstudie Ommen over Jozef. 1. Inleiding We vinden de geschiedenis van Jozef in Genesis 37 50. Jozef is misschien wel

Nadere informatie

Refrein: Wij zingen hosanna de koning ter eer; Gezegend die komt in de naam van de Heer.

Refrein: Wij zingen hosanna de koning ter eer; Gezegend die komt in de naam van de Heer. 1 Teksten Palmzondag (Deze teksten zijn in stroken geknipt en worden op de desbetreffende tafels gelegd.) GvL 525 (t. H.Beex/m. Fl.van der Putt) Toen Jezus naar zijn stede ging Toen Jezus naar zijn stede

Nadere informatie

Als God nu regeert, waarom is er dan zoveel leed en onrecht in de wereld?

Als God nu regeert, waarom is er dan zoveel leed en onrecht in de wereld? Als God nu regeert, waarom is er dan zoveel leed en onrecht in de wereld? Door: Mike Schroeder www.agbsf.com Psalm 10:1-18: 1 O HEERE! waarom staat Gij van verre? waarom verbergt Gij U in tijden van benauwdheid?

Nadere informatie

De Bijbel Open 2013 18 (11-05)

De Bijbel Open 2013 18 (11-05) 1 De Bijbel Open 2013 18 (11-05) Op 14 mei is het precies 65 jaar geleden dat in 1948 de staat Israel werd uitgeroepen. U merkt wel dat daar op allerlei manieren publiciteit aan gegeven wordt, positief

Nadere informatie

OUDE TESTAMENT CURSUS 1

OUDE TESTAMENT CURSUS 1 OUDE TESTAMENT CURSUS 1 1. Inleiding tot de Bijbel Doelen Aan het eind van dit hoofdstuk kun je: Het sleutelvers uit je hoofd opschrijven Een definitie geven voor Bijbel Een definitie geven voor Schriften

Nadere informatie