DE LAST VAN AMOS Inleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE LAST VAN AMOS Inleiding"

Transcriptie

1 DELASTVANAMOS Inleiding Watwasdatvoorlast?DatwasdelastdesHEEREN,dewoordendiede profetenmoestenspreken.dezetermvindjenietinamos.hierheethet dewoordenvanamos. Amos1:1 DewoordenvanAmos,dieonderdeveeherderenwas vanthekóa,dewelkehijgezienheeftoverisraël,inde dagenvanuzzia,koningvanjuda,enindedagenvan Jeróbeam,zoonvanJoas,koningvanIsraël;tweejaren voordeaardbeving. Welkeaardbevingdatookmaarwas.Datisniethelemaalduidelijk. DenaamAmos=lastdrager.Zoheethijnueenmaal.Hijkreegookeen moeilijkeklus.amosmoestprofetereninhetbuitenland.washijdangeen Israëliet?Jawel,AmoswaseenJood. Hijwasveeherder,eendikkeboer. Veeherderkomtnogéénkeervoor,bijMesa,dekoningvanMoab(2Kon. 3:4).Daarishetzelfdewoordvertaaldmet veehandelaar :eenherenboer dus. ThekóaligtnietinIsraël,maarinJuda.Datzijntweeverschillende begrippen.israëlishetnoordelijkerijkvande10stammen,maarinde Bijbelhetendie10stammenIsraël.De2stammenhetenJuda.Beiderijken hebbenelkaarbehoorlijknaarhetlevengestaan. IndedagenvanDavidenSalomo,diebeidenoverallestammenvanIsraël regeerden,washetrijkwelvarend.enalshetrijkgrootis,moetende burgersveelbelastingbetalen. NaSalomowerdRehábeamkoningoverJuda.Israël,denoordelijke10 stammen,wilderehábeamwelalskoningaccepteren,maardanmoestde belastingomlaag.datkondusniet,wantdanzouerteweiniggeldinde schatkistvloeien.datbrengtonrustmetzichmeeendanhebjedepoppen aanhetdansen. Rehábeamverhoogdejuistdebelastingen,waaropIsraëlzei: Wehebben zelfweleenkoning.datwasjeróbeamuithethuisvanefraïm,de eerstgeborenevanisraël. MaardeHeerhadaanDavideenkoningbeloofddiezouregerenoverhet huisvandavid.duskreegjeróbeamjudanietenwerdalleenkoningover de10stammen.zokreegjedustweerijken,judaenisraël. 1

2 DatdeJodenzichnuIsraëlnoemen,komtomdatdenaam Israël vacantis, wantde10stammenzijninballingschapgegaanendaarnietmeeruit teruggekeerd.enduspiktejudahunlandenhunnaamin. Thekóa= eengrootgeluid slaan= hadvroegeralseerstebetekenis hetmakenvan eengrootgeluid.hetwordtinverbandgebracht meteenbazuin. Jes.6:1 BlaastdebazuinteThekóa. Waaromdaar?Datiseenwoordspeling. Blazen=taqa. Sjofartaqa=debazuinblazen. Alsjedantocheengrootgeluidmoetvoortbrengen,doehetdaninThekóa. Hetisonswoord tik of tak. BijanderegelegenhedenmoestgeluidgemaaktwordeninSichemofGilgal. HetgaatoverhetuitroepenvanGodsWoord. Amoshadietsgezien. Gezienkanookbetekenen:begrijpen,ofleren. Netals: WijzienJezusmeteerenheerlijkheidgekroond.Datzienwijniet, maarwehebbenbegrepen,geleerd,dathetzois.wijwetendathetzois. HetgaatdusoverdewoordenvanAmosdiehijgezienendusook begrepenheeft. DiewoordengaanoverIsraël.Ditkanbetekenendatzeoverbeidehuizen vanisraëlgaan,maardatmoetblijkenuitdeinhoudvandeprofetie.maar invers1wordterduidelijkonderscheidgemaakttussenisraëlenjuda. AmosisuitJudaenkrijgtprofetieënoverIsraël,zolijkthet. Uzzia=ookAzarja.InhetNTheethijOzias. JeróbeamisnietJeróbeamde1 e,dezoonvannebat,maarjeróbeamde2 e, dezoonvanjoas. Hijregeerdevan voorChristus. Uzziaregeerdevan voorChristus.Daarziteenoverlappingvan 15jaarin:van Indie15jaarmoetAmosopgetredenhebben. In722(78jaarlater)kwamheteindevanhetrijkvande10stammen.Dat wasdusverdaarna.toenwerdenerslechts40.000maninballingschap weggevoerd.demeestenwarendaarvooraluiteigenerbeweging vertrokken. AmosuitJudawordtgestuurdomdelastdesHEERENoverIsraëluitte roepen. 2

3 3 Tweejarenvoordeaardbeving(Zach.14:1 5).WewetenuitdeBijbel nietwanneerdatwas. DeHeerzoualleheidenenverzamelentegenJeruzalemenbijdie gelegenheidzalisraëldenaamdesheerenaanroepen(13),metals gevolgdateenoverblijfselzalvluchtennaardewoestijn.datisaanhet eindevande70 e weekvandaniël.zijzullenvliedenzoalszededenvoorde aardbevingindedagenvanuzzia,denkoningvanjuda. WathebbenweaandieinformatiealsnietindeBijbelstaatwanneerdie aardbevingwas,behalvedanindedagenvanuzzia?decloudaarvanis eenvoudigdit,daternueenverbandgelegdistussendeprofetievanamos endewederkomstvanchristus.hetgaatdusomassociatie. WewetenietsovereenaardbevingindedagenvanUzzia. FlaviusJosephuszegterietsover,maarnoemtergeenjaartalbij. TijdensderegeringvanUzziaoverJudaginghetgoedmethetland,maar Uzziawerdovermoedigenwildedetempelin.Hijwerdtegengehouden. Alsstrafwerdhijmelaatsenheeftderestvanzijnleveninafzondering doorgebracht.waarschijnlijknogongeveer4jaren.maardanwasdatniet meerindedagenvanjeróbeam.wewetenhetdusnietprecies. Wekunnenerbetervanuitgaandathetgaatoverheteindevande70 e weekvandaniël.erisgeenoorzakelijkverband,maardeparallelis duidelijk. Amos1:2 Enhijzeide:DeHEEREzalbrullenuitSion,enZijn stemverheffenuitjeruzalem;endewoningender herderenzullentreuren,endehoogtevankarmelzal verdorren. Karmel=vruchtbareplaats.DeHeerverheftZijnstemvanuitJeruzalem, omdathijdaar woont,maarzijngerichtistegenisraël. IndelingvanhetboekAmos VoordegoedeordeeveneenkortoverzichtvanhetboekAmos.Hetboek begintmetprofetieënoververschillendevolken,waarnavervolgensjuda enisraëlaandebeurtzijn.danvolgeneenpaarvisioenen,weerprofetieën overisraël,waarnaheteindigtindebeloftevanisraëlsherstel. Hierondereenkorteuiteenzetting.

4 Bedreigingtegenverschillendevolken ProfetieoverSyrië 3 AlzozegtdeHEERE:Omdrieovertredingenvan Damaskus,enomvierzalIkdatnietafwenden;omdat zijgileadmetijzerendorswagenshebbengedorst. 4 DaaromzalIkeenvuurinhethuisvanHázaëlzenden, datzaldehuizenvanbenhadadverteren. 5 EnIkzaldengrendelvanDamaskusverbreken,enzal uitroeiendeninwonervanbíkeat Aven,endien,die denscepterhoudt,uitbeth Eden;enhetvolkvanSyrië zalgevankelijkweggevoerdwordennaarkir,zegtde HEERE. ZieookJes.8:4;Jes.17:1,2;Jer.49:23 29;Zach.9:1. ProfetieoverdeFilistijnen 6 AlzozegtdeHEERE:OmdrieovertredingenvanGaza, enomvierzalikdatnietafwenden;omdatzijmijnvolk gevankelijkhebbenweggevoerdmeteenvolkomen wegvoering,omaanedomoverteleveren. 7 DaaromzalIkeenvuurzendenindenmuurvanGaza, datzalhaarpaleizenverteren. 8 EnIkzaldeninwoneruitroeienuitAsdod,endien,die denscepterhoudt,uita skelon;enikzalmijnhand wendentegenekron,enhetoverblijfselderfilistijnen zalvergaan,zegtdeheereheere. ZieookJes.9:11,12;Jes.14:29 31;Jer.25:17 20;Jer.25:47;Ezech. 25:15 17;Zef.2:4 7;Zach.9:5 7. ProfetieënoverTyrus Libanon 9 AlzozegtdeHEERE:OmdrieovertredingenvanTyrus, enomvierzalikdatnietafwenden;omdatzijmijnvolk meteenvolkomenwegvoeringhebbenovergeleverd aanedom,ennietgedachtaanhetverbondder broederen. 10 DaaromzalIkeenvuurzendenindenmuurvanTyrus, datzalhaarpaleizenverteren. ZieookPs.45:12;Ps.87:4;Jes.23:1;Jer.25:22;Jer.27:1 11;Jer.47:4. 4

5 ProfetieëntegenEdom 11 AlzozegtdeHEERE:OmdrieovertredingenvanEdom, enomvierzalikdatnietafwenden;omdathijzijn broederenmethetzwaardheeftvervolgd,enzijn barmhartighedenheeftverdorven;endatzijntoorn eeuwiglijkverscheurt,enhijzijnverbolgenheidaltoos behoudt. 12 DaaromzalIkeenvuurzendeninTheman,datzalde paleizenvanbozraverteren. ZieookJer.25:21 23;Jer.27:1 11;Dan.11:41. ProfetieënoverAmmon 13 AlzozegtdeHEERE:Omdrieovertredingender kinderenammons,enomvierzalikdatnietafwenden; omdatzijdezwangerevrouwenvangileadhebben opengesneden,omhunlandpaleteverwijderen. 14 DaaromzalIkeenvuuraanstekenindenmuurvan Rabba,datzalhaarpaleizenverteren;meteengejuich tendagedesstrijds,meteenonwedertendagedes wervelwinds. 15 Enhunliederkoningzalgaaningevangenis,hijenzijn vorstentezamen,zegtdeheere. ZieookJes.11:14;Jer.9:25,26;Jer.25:15 21;Jer.27:1 11;Jer.49:1 6;Ezech.21:20,28 32;Ezech.25:1 11;Dan.11:41;Zef.2:8 11. ProfetieëntegenMoab.Edom,AmmonenMoabsamen= Jordanië. Amos2:1 ZieookJer.48. AlzozegtdeHEERE:OmdrieovertredingenvanMoab, enomvierzalikdatnietafwenden;omdathijde beenderendeskoningsvanedomtotkalkverbrand heeft. 2 DaaromzalIkeenvuurinMoabzenden,datzalde paleizenvankeriôthverteren;enmoabzalstervenmet grootgedruis,metgejuich,metgeluidderbazuin. 3 Enikzaldenrechteruithetmiddenvanhaaruitroeien; enalhaarvorstenzalikmethemdoden,zegtde HEERE. 5

6 ProfetieëntegenJuda,zuidelijkvanIsraël,metJeruzalemals hoofdstad. 4 AlzozegtdeHEERE:OmdrieovertredingenvanJuda, enomvierzalikdatnietafwenden;omdatzijdewet desheerenverworpen,enzijninzettingenniet bewaardhebben;enhunleugenenhenverleidhebben, diehunvadershebbennagewandeld. 5 DaaromzalIkeenvuurinJudazenden,datzal Jeruzalemspaleizenverteren. ProfetieënoverIsraël. 6 AlzozegtdeHEERE:OmdrieovertredingenvanIsraël, enomvierzalikdatnietafwenden;omdatzijden rechtvaardigevoorgeldverkopen,endennooddruftige omeenpaarschoenen. 7 Dieernaarhijgen,dathetstofderaardeophethoofd derarmenzij,endenwegderzachtmoedigen verkeren;endemanenzijnvadergaantoteenjonge dochterommijnheiligennaamteontheiligen. 8 Enzijleggenzichnederbijelkaltaaropdeverpande klederen,endrinkendewijndergeboeteninhethuis vanhungoden. 9 IkdaarentegenhebdenAmorietvoorhunlieder aangezichtverdelgd,wienshoogtewasalsdehoogte dercederen,enhijwassterkalsdeeiken;maarikheb zijnvruchtvanboven,enzijnwortelenvanonderen verdelgd. 10 OokhebIkuliedenuitEgyptelandopgevoerd;enIk hebuveertigjarenindewoestijngeleid,opdatgijhet landvandenamorieterfelijkbezat. 11 EnIkhebsommigenuituwzonentotprofetenverwekt, enuituwjongelingentotnazireën;isditnietalzo,gij kinderenisraëls?spreektdeheere. 12 MaargijliedenhebtaandeNazireënwijntedrinken gegeven,engijhebtdenprofetengeboden,zeggende: Gijzultnietprofeteren. 13 Ziet,Ikzaluwplaatsendrukken,gelijkalseenwagen drukt,dievolgarvenis. 14 Zodatdesnellenietzalontvlieden,endesterkezijn krachtnietverkloeken,eneenheldzalzijnzielniet bevrijden. 6

7 15 Endiedenbooghandelt,zalnietbestaan,endielichtis opzijnvoeten,zalzichnietbevrijden;ookzal,diete paardrijdt,zijnzielnietbevrijden. 16 Endekloekhartigsteonderdeheldenzaltediendage naakthenenvlieden,spreektdeheere. Hoofdstuk3 6=strafaankondigingenoverIsraël Hoofdstuk7=visioenen 1. GezichtvandeSprinkhanen=hierisdeleervanhet overblijfselopgebaseerd; 2. GezichtvanVuur=eetallesop.HetberouwdedeHEERE; 3. GezichtvanhetPaslood=deHEEREbouwtnauwkeurigeen ruïne.niksoverblijfsel. Vers8:hoogten=hoogmoed. Alleszalverwoestworden. Israëlwordtgenoemd:Jakob,IzakenJeróbeam. InIzakzaluwzaadgenoemdworden. Hetgaatoverde naam,detitel,vanisraël.dietitelberustnietbijjuda,maar bijefraïm,deeerstgeborene; DeuitwijzingvanAmos. AmáziaispriesterteBeth El.Daarwerdeengoudenkalfopgerichtinde dagenvanjerobeam1 e.ookindan,voorhetgemak;hoefdemennietzo vertereizen. Beth Eliseenbelangrijkeplaats.AbrahamwoondedaarenJakobdroomde daar.zieooksamuël,eliaenelisa. Beth Eliseenverwijzingnaargemeentelijkewaarheidinonzedagen. Beth ElwastoegewezenaanBenjamin,netalsJeruzalem.Maarde Benjamenietenhaddenverzuimdallebuitenlandersteverjagen(de JebusieteninJeruzalem). EfraïmheeftBeth ElveroverdopBenjamin.HethoortbijBenjaminthuis maarindepraktijkbehoorthettotefraïm. Beth Elwasindiedageneenplaatsvanafgoderij. Heteerstegoudenkalf(indewoestijn)werdgenoemdnaarJehovah.Het waseenuitbeeldingvanjehovah,maarhetwaseengoddiezezelf gemaakthadden.datlijktergoptegenwoordig. ZodeNaamdesHEERENgebruikeniszijnNaamijdelgebruiken.Daarbij denkjetegenwoordignoghetminstaanvloeken.jezelfeengodsbeeld makeniseigendunkelijkegodsdienst. Amos7:10 ToenzondAmázia,depriesterteBeth El,totJeróbeam, denkoningvanisraël,zeggende:amosheefteen verbintenistegenugemaakt,inhetmiddenvanhet 7

8 huisisraëls;hetlandzalalzijnwoordennietkunnen verdragen. Verbintenistegen=samenzwering. Beth ElligtnietinhetmiddenvanIsraël,maarhetisweleenbelangrijke plaats.daarom:midden. 11 WantalzozegtAmos:Jeróbeamzaldoorhetzwaard sterven,enisraëlzalvoorzekeruitzijnland gevankelijkwordenweggevoerd. 12 DaarnazeideAmáziatotAmos:Gijziener!gaweg, vliedtinhetlandvanjuda,eneetaldaarbrood,en profeteeraldaar. Amoskonoprotten. Ziemaarergensandersaandekosttekomen. 13 MaarteBeth Elzultgijvoortaannietmeerprofeteren; wantdatisdeskoningsheiligdom,endatishethuis deskoninkrijks. Beth Elwordtbeschouwdalsderesidentievandekoning.Hetwasinieder gevaldeplaatsvanreligie. 14 ToenantwoorddeAmos,enzeidetotAmázia:Ikwas geenprofeet,enikwasgeenprofetenzoon;maarik waseenossenherder,enlaswildevijgenaf. Profetenzoon=leerling. Amosdeedinvee. Hijlasookwildevijgenaf. Wildevijgen=sakan.Hetisookeenaanduidingvanrust,indezinvan:er isniets.vandaarwild. MaarvolgensAbgaathetdaarnietover,maarmeerdatAmosopz nrust gesteldwas. 15 MaardeHEEREnammijvanachterdekudde;ende HEEREzeidetotmij:Gahenen,profeteertotMijnvolk Israël. 16 Nudan,hoordesHEERENwoord:Gijzegt:Gijzultniet profeterentegenisraël,nochdruppentegenhethuis vanizak. Druppen=woordenspreken. HuisvanIzak=Israël.KomtalleeninAmosvoor(7:9,16)=Saksen= Scyten(verbasteringvanSaksen). 8

9 HetzounietlangerGodsvolkzijn,nietlangerdatkoninklijk en priesterlijkvolk,aanwiedewoordengodswarentoebetrouwd. 17 DaaromzegtdeHEEREalzo:Uwvrouwzalindestad hoereren,enuwzonenenuwdochterenzullendoor hetzwaardvallen,enuwlandzaldoorhetsnoer uitgedeeldworden;engijzultineenonreinland sterven,enisraëlzalvoorzekeruitzijnland gevankelijkwordenweggevoerd. Hoedatvervuldishebbenwegeenideevan,omdathetnietvermeld wordt.hetzoubetrekkingkunnenhebbenophetjaar722wanneerisraël inballingschapwordtweggevoerd. InIsraëlwasallescommercieel.DatwasdanookderedenvanGods oordeel. 4. Gezichtvandekorfmetdevruchten. (Hetstaaterhiereenbeetjeraartussenenhetlijktalsofweineensinvers 4vanAmos7zitten,maarditishetvervolgvandeopsommingvande visioenen.) Amos8:1 DeHeereHEEREdeedmijalduszien:enziet,eenkorf metzomervruchten. 2 EnHijzeide:Watzietgij,Amos?Enikzeide:Eenkorf metzomervruchten.toenzeidedeheeretotmij:het eindeisgekomenovermijnvolkisraël;ikzalhet voortaannietmeervoorbijgaan. 3 Maardegezangendestempelszullentediendage huilen,spreektdeheereheere;veledodelichamen zullenerzijn,inalleplaatsenzalmenzestilzwijgend wegwerpen. Korfmetrijpevruchten. Zomervruchten=rijpevruchten. Nogrijper=rot. Eindeisgekomen kannetzogoedbetekenen:eindezalkomen. Heteindevandeontwikkelingvanhetvolkisbereikt. IndedagenvanJeróbeam2 e stonddeontwikkelingvanisraëlopz n hoogtepunt.toenwashetafgelopenenginghetbergafwaarts,z n ondergangtegemoet. Ditlooptnogdoortotheteindevanhoofdstuk8. Waarzeookheengaan,deHeerweetzetevinden. 9

10 5. GezichtvandeHeerbijhetaltaar Komthetdannooitmeergoedmetdatvolk?Erstaatverschillendemalen inhetotdatisraëlaltijdgodsvolkzouzijn.datwerdoverhettotalevolk Israëlgezegd.DelijnverspringtafentoevanJudanaarEfraïmen andersom. Amos9:8 Ziet,deogendesHeerenHEERENzijntegenditzondig koninkrijk,datikhetvandenaardbodemverdelge; behalvedatikhethuisjakobsnietganselijkzal verdelgen. NiettegenJuda,maartegenIsraël. HuisJakobs=hierdusookIsraël. 9 Wantziet,Ikgeefbevel,enIkzalhethuisIsraëlsonder aldeheidenenschudden,gelijkalszaadgeschudwordt ineenzeef;ennieteensteentjezalerteraardevallen. HuisIsraëls=huisJakobs.Watwaardevoliswordteruitgezeefd.Israël wordtbeschouwdalszandderzeemaarookalssteenzonderhanden afgehouwen.hetgaathierovereengelovigoverblijfsel. 10 AllezondaarsMijnsvolkszullendoorhetzwaard sterven;diedaarzeggen:hetkwaadzalonsniet genaken,nochonsvoorkomen. Ja,maardatzalonsnietgebeuren. DeHeerzalechtereenoordeel brengenoverallevolken,dusookoverisraël. HetgaatoverdedagenvandewederkomstvanChristus,wantdedagdes HEERENwordtgenoemd. HetherstelvanIsraël 11 TediendagezalIkdevervallenhutvanDavidweder oprichten,enikzalhaarretenvertuinen,enwataan haarisafgebroken,wederoprichten,enzalzebouwen, alsindedagenvanouds; WaarommoetnuineensdathuisvanDavidgenoemdworden? ZieLuk.1 GodzalHemdetroonvanDavidgeven.Hierlijkthetdusin eersteinstantieoverde10stammentegaan,hoewelhetuiteindelijkover allestammenvanisraëlgaat. GodhadookbeloofddateraltijdiemandopdetroonvanDavidzouzitten. 10

11 Aldieprofetieënhebbenhunvervullingindedagenvandewederkomst vanchristus.devervullingvroegerstaatdaarmodelvoor. Deprofetieënoverde10stammenzijninhetverledenvervuld,maar zullenindetoekomstalsnoghunuiteindelijkevervullingkrijgen. Hebbende10stammendaneeneigenstaat?Jazeker,meerderezelfs.Het gaatoveronzeeigencultuur,volk,hoogmoed,hoererijenzovoort. Uitleg Inplaatsvanenkeleaspectenvandezeprofetieëntenoemen,kunnenwe detekstbeterversvoorversdoorlezen,deprofetieënoverdeandere volkenevenbuitenbeschouwinglatend. Amos2:4 AlzozegtdeHEERE:OmdrieovertredingenvanJuda, enomvierzalikdatnietafwenden;omdatzijdewet desheerenverworpen,enzijninzettingenniet bewaardhebben;enhunleugenenhenverleidhebben, diehunvadershebbennagewandeld. Drieofvier=veel.Nietéénoftwee,maarveel.Zoschreefmendatvroeger ookindeongewijdeliteratuur.voordeheerisdrieofvierwelgenoegom integrijpen. Vaderlijkeinzettingenofinzettingendieonsvandevaderenzijn overgeleverd=joodsetraditie. DatoordeelkwambijdewegvoeringnaarBabelenin70naChristus,bijde verwoestingvanjeruzalemdoortitus.dezeverwoestingzalnogeenkeer gebeurenaanheteindevande70 e weekvandaniël. 5 DaaromzalIkeenvuurinJudazenden,datzal Jeruzalemspaleizenverteren. Ditbrengtjemeteennaarheteindevande70 e weekvandaniël. 6 AlzozegtdeHEERE:OmdrieovertredingenvanIsraël, enomvierzalikdatnietafwenden;omdatzijden rechtvaardigevoorgeldverkopen,endennooddruftige omeenpaarschoenen. Erkomtvanallesvoorbij. Rechtvaardigevoorgeldkopen=recht(om)kopen.Zodrajeopzoekgaat naarrecht,blijktdatheelmoeilijktezijn.envoorzoverhetomechtrecht gaat,isdatheelduur;alshetalbestaat. Rechtvaardigheidbestaatniet.Iemandvoorveelgeldhetrechtgeven, noemenwijcorrupt.zogingdatindiedagen. 11

12 Ietsisrechtsgeldigzolanghetnietaangevochtenwordt.Rechtmoestje kopen.innederlandkomtdatookvoor,maarhierishetminderergdanin anderelanden.iniedergevalgingheterinisraëlwelzoaantoe. Geldisinzichzelfnietswaard.Hetiseenruilmiddel.Alshettochwat waardis,danisdatomdatmenkanszietdatgeldtevermeerderen,door rentebijvoorbeeld.voorgeldmoetiemandwerken.datdoenalleende armen.zostroomthetgeldvandearmennaarderijken. Natuurlijk,eenmensmoetwerkenvoorz ngeld,maaralsgeldgroeit,dan gaatdatoverderugvandearmen.daarommagerindebijbelookgeen rentegehevenworden.zodraergeenarmenmeerzijn,houdthetop.dan kaneralleennoggeldvermeerderdwordendoorgeldbijtedrukken. Groeikannietdoorgaantotinhetoneindige.Dus,ofgeldbijdrukken,of gelddevalueren.zodeedmendatvroeger.alsnudeeuromoetblijven draaien,danmoeterofgeldbijgedruktworden,ofdeeurowordt gedevalueerd. 7 Dieernaarhijgen,dathetstofderaardeophethoofd derarmenzij,endenwegderzachtmoedigen verkeren;endemanenzijnvadergaantoteenjonge dochterommijnheiligennaamteontheiligen. Ernaarhijgen=ernaarstreven,verlangen. Dearmenmoetenverdruktenvernederdworden.Zemoetenrentebetalen endushardwerken. Zachtmoedigenkunnenindezewereldnietstandhouden.Tegenwoordig hebjedaarassertiviteitstrainingenvoor,wantalsjezachtmoedigbent, danbenjeeensukkel. Erwasreligieuzeprostitutie.Hetgaatoverreligieophetallerlaagste niveau. 8 Enzijleggenzichnederbijelkaltaaropdeverpande klederen,endrinkendenwijndergeboeteninhethuis vanhungoden. Zezijnzeerreligieus. Geboeten=alsiemandboetemoestbetalen,dankondatdoorgeld,zodat derechterdaarweerwijnvoorkonkopen.alsjetearmwas,betaaldeje metkleding,maardanmoesthetpandvoordeavondweerworden teruggegeven.zomoestdat,maarzogebeurdedatnatuurlijkniet. Deoverheidheeftaltijdgelijkenalszenietgelijkhebben,moetjijdat bewijzen.zegebruikenhetrechtvooreigendoeleindeneneigenbelangen. 12

13 9 IkdaarentegenhebdenAmorietvoorhunaangezicht verdelgd,wienshoogtewasalsdehoogtedercederen, enhijwassterkalsdeeiken;maarikhebzijnvrucht vanboven,enzijnwortelenvanonderenverdelgd. 10 OokhebIkuliedenuitEgyptelandopgevoerd;enIk hebuveertigjarenindewoestijngeleid,opdatgijhet landvandenamorieterfelijkbezat. GodheeftoordelenuitgebrachtoverEgypte,waarbijdathelewereldrijk tenonderging. BovendienzijndevolkendietentijdevandeintochtinKanaänwoonden uithetlandverdreven. NugedraagtIsraëlzichnetzoalsEgypteendieanderevolken.Daaromis Israëlnuzelfaandebeurt. 11 EnIkhebsommigenuituwzonentotprofetenverwekt, enuituwjongelingentotnazireën;isditnietalzo,gij kinderenisraëls?spreektdeheere. 12 MaargijliedenhebtaandeNazireënwijntedrinken gegeven,engijhebtdenprofetengeboden,zeggende: Gijzultnietprofeteren. Deprofetenwerddemondgesnoerd. 13 Ziet,Ikzaluwplaatsendrukken,gelijkalseenwagen drukt,dievolgarvenis. Drukken=verdrukken. 14 Zodatdesnellenietzalontvlieden,endesterkezijn krachtnietverkloeken,eneenheldzalzijnzielniet bevrijden. 15 Endiedenbooghandelt,zalnietbestaan,endielichtis opzijnvoeten,zalzichnietbevrijden;ookzal,diete paardrijdt,zijnzielnietbevrijden. 16 Endekloekhartigsteonderdeheldenzaltediendage naakthenenvlieden,spreektdeheere. Erisgeenontkomenaan.Watgezegdis,zalgeschieden. Amos.3:1 Hoortditwoord,datdeHEEREtegenuliedenspreekt, gijkinderenvanisraël!namelijktegenhetganse geslacht,datikuitegyptelandhebopgevoerd, zeggende: 13

14 IsraëlheetnetzogoedhetgansehuisIsraëls.DaarhoeftJudanietbijinte zitten.hetgaathierooknietoverjuda,maaralleenoverisraël.zievers 12:Samaria.2:10gaatookoverIsraël. 2 UitallegeslachtendesaardbodemshebIkulieden alleengekend;daaromzalikaluwongerechtigheden overuliedenbezoeken. Ikhebuuitverkorenbovenallegeslachten.DatkondeHeeredoen,want allegeslachtenwarenvanhem. 3 Zullentweetezamenwandelen,tenzijdatzij bijeengekomenzijn? Oorzaakengevolg:eerstditendandat. 4 Zaleenleeuwbrulleninhetwoud,alshijgeenroof heeft?zaleenjongeleeuwuitzijnholzijnstem verheffen,tenzijdathijwatgevangenhebbe? Eerstroofendanbrullen. 5 Zaleenvogelindenstrikopdeaardevallen,alser geenstrikvoorhemis?zalmendenstrikvanden aardbodemopnemen,alsmenganselijknietheeft gevangen? Nogsteedsoorzaakengevolg. 6 Zaldebazuinindestadgeblazenworden,dathetvolk nietsiddere?zalereenkwaadindestadzijn,datde HEEREnietdoet? Debazuinisdeoproeptotdekrijgofdeaankondigingvandenieuwe koning.danschrikjeweleven.diedingenveroorzakeneenenormeherrie. Sjofar=hetWoordvanGod. Kwaad=deHeerzoutochvoorvolkenstadzorgen? 7 Gewisselijk,deHeereHEEREzalgeendingdoen,tenzij HijZijnverborgenheidaanZijnknechten,deprofeten, geopenbaardhebbe. Ookoorzaakengevolg.VoordatdeHeerwatdoet,maaktHijeerstbekend wathijgaatdoen. 14

15 Verborgenheid=hier sod =hetisnognietbekendgemaakt,maarhetzal welbekendgemaaktworden.hetblijftdusnietverborgen,maarmoet alleennogmeegedeeldworden. DeHeerzendtinonzedagengeenprofeten,behalvedanaanhetbeginvan onzebedelingtoenhetfundamentgelegdwerd.nuwordternietmeer geprofeteerd.alsdeheernuwatwildoen,hoemaakthijdatdanbekend? Wel,viaAmos.Naaraanleidingvandietijdkrijgenwijmededelingenover watdeheeraanheteindevanonzetijdgaatdoen. 8 Deleeuwheeftgebruld,wiezounietvrezen?DeHeere HEEREheeftgesproken,wiezounietprofeteren? DeHeerheeftgesproken.AlsdeHeerZijnWoordbekendmaakt,worden wijgeachtdatwoordtespreken. 9 DoethethorenindepaleizenteAsdod,eninde paleizeninegypte,enzegt:verzameltuopdebergen vansamaria,enzietdegroteberoerteninhetmidden vanhaar,endeverdruktenbinneninhaar. Samaria=Israël. Hetonrechtdatgebeurtindatland.Allesbarstuitz nvoegen(datismet alleswatgroeit). Nogevenoverdeaardbeving.Datwoordbetekentinwerkelijkheidalleen: beving,golving=synoniemmetberoerten. Deopvattingbestaatdathetgingoveréénofanderenationaleramp,bijv. eenoproer(occupy)ofactie.hethoeftdusnieteenaardbevingtezijn. Zachariaspreektwelovereenaardbeving. SamariaishetkerngebiedvanIsraël. 10 Wantzijwetenniettedoen,datrechtis,spreektde HEERE;dieinhunpaleizenschattenvergaderendoor geweldenverstoring. Zewetenniethoedatmoet.Zekennendathelebegripnietmeer. Paleis=verhevenplaats.Hoeftdusgeenkoninklijkpaleistezijn.Daar verzameljejerijkdommenendaarontleentmenstatusaan. Hoezeerzijndezewoordenoponzetijdvantoepassing.Alsjenietsanders tedoenhebtdanrijkdommenverzamelen,tenkostevananderen!alsje rijkwiltworden,moetjenietmetjehandenwerken.jekuntmedelijden hebbenmetmensendiehunhelelevenbezigzijnmetgeldverdienen,want geldheeftgeenwaarde,optermijntenminste. 15

16 11 Daarom,zozegtdeHeereHEERE:Devijand!endat rondomhetland!diezaluwsterktevanu nederstorten,enuwpaleizenzullenuitgeplunderd worden. Datgaatnormaalgesprokenaltijdzo.Opgang,gevolgddoordecadentie, waarnazo nsamenlevingkapotgaatenprooiwordtvandeburen. 12 AlzozegtdeHEERE:Gelijkalseenherdertwee schenkelen,ofeenstukjevaneenooruitdesleeuwen muilredt,alzozullendekinderenisraëlsgered worden,diedaarzittentesamaria,indenhoekvanhet bed,enopdespondevandekoets. Erzulleneenpaarontkomen(gelovigoverblijfsel). Zitten=rusten. Zeleveninluxeenhetontgaathenwaterinwerkelijkheidaandehandis. Hetisalsofhetparlementbijeengekomenisenzegt: Hetkomtallemaal welgoed;aprèsnousledeluge (naonsdezondvloed).wiedanleeft,wie danzorgt.datwasdesituatie. 13 HoortenbetuigtinhethuisJakobs,spreektdeHeere HEERE,deGodderheirscharen. 14 DatIk,tendagealsIkIsraëlsovertredingenoverhem bezoekenzal,ookbezoekingzaldoenoverdealtaren vanbeth El;endehoornendesaltaarszullenworden afgehouwen,enteraardevallen. 15 EnIkzalhetwinterhuismethetzomerhuisslaan;ende elpenbenenhuizenzullenvergaan,endegrotehuizen eeneindenemen,spreektdeheere. Hoornendesaltaars=dekrachtzalwordenweggenomen.DeHeermaakt aanallerijkdomeeneinde. Amos4:1 Hoortditwoord,gijkoeienvanBasan!gij,dieopden bergvansamariazijt,diedearmenverdrukt,diede nooddruftigenverplettert;gij,dietothunliederheren zegt:brengtaan,opdatwijdrinken. KoeienvanBasan.HetgaatoverdevrouwenvanBasan. Armenverdrukt...inplaatsvanhelpen.Charitatiefwerkisaltijdal vrouwenwerkgeweest. Menheerstenietoverhetlandmaaroverhetvolk. 16

17 2 DeHeereHEEREheeftgezworenbijZijnheiligheid,dat er,ziet,dagenoveruliedenzullenkomen,datmenuzal optrekkenmethaken,enuwnakomelingenmet visangelen. 3 Engijzultdoordebressenuitgaan,eeniedervoorzich henen;engijzult,hetgeeninhetpaleisgebrachtis, wegwerpen,spreektdeheere. Gijzultgesleeptworden. 4 KomtteBeth El,enovertreedtteGilgal;maaktdes overtredensveel,enbrengtuwoffersdesmorgens,uw tiendenomdedriedagen! Cynischbedoeld.Gamaargewoondoor. Tienden=religieuswarenzewel. 5 Enrooktvanhetgedesemdeeenlofoffer,enroept vrijwilligeoffersuit,doethethoren;wantalzohebtgij hetgaarne,gijkinderenisraëls!spreektdeheere. Gamaargewoonjegang,maarhetoordeelkomt. 6 DaaromhebIkuliedenookreinheiddertanden gegeveninaluwsteden,engebrekvanbroodinaluw plaatsen;nochtanshebtgijunietbekeerdtotmij, spreektdeheere. Negatief. 7 DaartoehebIkookdenregenvanuliedengeweerd,als ernogdriemaandenwarentotdenoogst,enhebdoen regenenoverdeenestad,maaroverdeanderestad nietdoenregenen;hetenestuklandwerdberegend, maarhetanderestuklands,waarhetnietregende, verdorde. Zehaddenhetkunnenwetenwanthetwaseenwaarschuwing.Een standaardmethodevandeheeromtewaarschuwenwasderegeninte trekken. 8 Entwee,driestedentogenomtoteenstad,opdatzij watermochtendrinken,maarwerdennietverzadigd; nochtanshebtgijunietbekeerdtotmij,spreektde HEERE. 17

18 9 Ikhebuliedengeslagenmetbrandkorenenmet honigdauw;deveelheiduwerhoven,enuwer wijngaarden,enuwervijgebomen,enuwerolijfbomen atderupsop;nochtanshebtgijunietbekeerdtotmij, spreektdeheere. Brandkorenenhoningdauw=ziektenvanhetgewas. 10 Ikhebdepestilentieonderuliedengezonden,naarde wijzevanegypte;ikhebuwjongelingendoorhet zwaardgedood,enuwpaardengevankelijklaten wegvoeren;enikhebdenstankuwerheirlegerenzelfs inuwneusdoenopgaan;nochtanshebtgijuniet bekeerdtotmij,spreektdeheere. Watdesituatieookis,geenbekering! 11 Ikhebsommigenonderuliedenomgekeerd,gelijkGod SódomenGomórraomkeerde,u,diewaartalseen vuurbrand,datuitdenhemelgeredis;nochtanshebt gijunietbekeerdtotmij,spreektdeheere. Tweewereldoorlogen,geenbekering. 12 DaaromzalIkualzodoen,oIsraël!omdatIkudandit doenzal,zoschiku,oisraël!omuwgodteontmoeten. IsraëlzaltemakenkrijgenmetzijneigenGod.Datgoldtoenenhet eindigdeindevernietigingvanhethelerijk.maarhetgeldtnetzogoed voordewesterselandennu. HetgaathiernietoverdeJoodsestaat,hoeweldaarmeehetzelfdezal gebeuren(ziedan.9:24 27). HetgaathieroverdeKaukasiërs,overhetblankeras,maardatmagjezo natuurlijknietzeggen,wantdatneigtnaarracisme. Dewoordendietoenvantoepassingwarenopde10stammenvanIsraël zijnnuvantoepassingopdewestersewereld.zijzullenreddingbrengen, maardatispasdaarna,doordepredikingvanhetwoordvangod. Hoséaspreektoverdezelfdedingen.Daargaathetookoverde10 stammen.hunwerdhetpriesterambtontnomen. IsraëlwordtopgeroepenomGodteontmoeten.Wanneer?In5:18gaathet overdedagdesheeren.datisbijzijnwederkomst. 18

19 13 Wantzie,Diedebergenformeert,endenwindschept, endenmensbekendmaakt,watzijngedachtezij,die dendageraadduisternismaakt,enopdehoogtender aardetreedt,heere,godderheirscharen,iszijn Naam. GodmaaktdemensbekendwatHijdenkt.Godspreektvandenbeginne, zeijohannes,maardemenswilhetniethoren.alsdatergenszois,danis hetwelindewestersewereld.daarligtdeverantwoordelijkheidvoor GodsWoord.Elkezwarteweetdathetchristendomdegodsdienstvande blankenis. Amos5:1 Hoortditwoord,datIkoveruliedenophef,een klaaglied,ohuisisraëls! 2 DejonkvrouwIsraëlsisgevallen,zijzalnietweder opstaan;zijisverlatenophaarland,erisniemand,die haaropricht. 3 WantzozegtdeHeereHEERE:Destad,dieuitgaatmet duizend,zalhonderdoverhouden,endieuitgaatmet honderd,zaltienoverhouden,inhethuisisraëls. Hetvolkzalletterlijkgedecimeerdworden.Degrotemenigtendieinhet landwarenzijnallangweggevlucht,voordatassyriëderest(40.000) deporteerde. 4 WantzozegtdeHEEREtothethuisIsraëls:ZoektMij, enleeft. 5 MaarzoektBeth Elniet;enkomtnietteGilgal,engaat nietovernaarber séba;wantgilgalzalvoorzeker gevankelijkwordenweggevoerd,enbeth Elzal wordentotniet. Gilgal=eersteplaatsnadedoortochtdoordeJordaan. Beth El=Abrahamwoondedaar. Jekuntwelnaardeheiligeplaatsengaan,maarhetzaljeniethelpen. 6 ZoektdenHEERE,enleeft;opdatHijnietdoorbreke,in hethuisvanjozefalseenvuur,datvertere,zodater niemandzij,diehetblusseinbeth El; HuisvanJozef=10stammen. DeHeerzalhetverteren. 7 Diehetrechtinalsemverkeren,endegerechtigheid teraardedoenliggen. 19

20 Alsem=bitterheid. RechtiskenmerkendvoorhetWoordvanGod.Datrechtisernietmeeren ditbeperktzichnietalleentotderechtzalen. AlleswatGodgesprokenheeftisrecht.AlleswatmetGodsWoordte makenheeft,daarwilmennietsmeermeetemakenhebben. Tegenwoordigishetallemaallofprijzingenaanbidding.Aanwie? 8 DiehetZevengesternteendenOríonmaakt,ende doodsschaduwindenmorgenstondverandert,enden dagalsdennachtverduistert;diedewaterenderzee roept,engietzeuitopdenaardbodem,heereiszijn Naam. 9 DieZichverkwiktdoorverwoestingovereensterke; zodatdeverwoestingkomtovereenvesting. Meniservooralopuitomdegrotebedrijvenonderuittehalen. Tegenwoordigisdatnormaal,deconcurrentieuitschakelen. 10 Zijhatenindepoortdengene,diebestraft,enhebben eengruwelvandien,dieoprechtelijkspreekt. Zehatendegenendieprecieszeggenhoehetervoorstaat.Eerlijkheiden waarheidwordtinonzesamenlevingdoorniemandopprijsgesteld. 11 Daarom,datgijdenarmevertreedteneenlastkoren vanhemneemt,zohebtgijwelhuizengebouwdvan gehouwensteen,maargijzultdaarinnietwonen;gij hebtgewenstewijngaardengeplant,maargijzult derzelverwijnnietdrinken. 12 WantIkweet,datuwovertredingenmenigvuldig,en uwzondenmachtigvelezijn;zijbenauwenden rechtvaardige,nemenzoengeld,enverstotende nooddruftigenindepoort Alserechtproblemenzijn,danwordtdatafgekochtmeteenheleboelgeld. Datbetalenuiteraarddearmen. 13 Daaromzaldeverstandigetediertijdzwijgen,want hetzaleenbozetijdzijn. Houjemondermaarover. 20

Wie heeft recht op het land Israël?

Wie heeft recht op het land Israël? Wie heeft recht op het land Israël? Dr. M.R. De Haan Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling 1977 1 INHOUD 1. De eerste beloften aan Abraham 2. Afblijven van Israël 3. In de verstrooiing 4.

Nadere informatie

HIJ GAF ONS PROFETEN

HIJ GAF ONS PROFETEN HIJ GAF ONS PROFETEN Schematische Bijbelcursus, naar een training van Dr. Richard L. Pratt, Jr. Third Millennium Ministries http://thirdmill.org/ Samenvatting en bewerking 2015 Stg. Bijbels en Theologisch

Nadere informatie

De Eindtijd in het kort. De Here Jezus komt spoedig terug!

De Eindtijd in het kort. De Here Jezus komt spoedig terug! De Eindtijd in het kort De Here Jezus komt spoedig terug! 1 2 De Eindtijd in het Kort De Here Jezus komt spoedig terug! Jeep van der Schoot 3 Titel: De Eindtijd in het Kort - De Here Jezus komt spoedig

Nadere informatie

Handelingen hoofdstuk 12

Handelingen hoofdstuk 12 Handelingen hoofdstuk 12 Vertaling Bible Commentary van Andrew Wommack Wiebrig Calderhead, 2008 (Om in Word naar een eindnoot te springen: plaats de cursor bij de eindnootverwijzing, kies Beeld (menubalk)

Nadere informatie

Zo ontfermt Hij Zich dan, diens Hij wil, en verhardt, dien Hij wil, Rom. 9 vers 18.

Zo ontfermt Hij Zich dan, diens Hij wil, en verhardt, dien Hij wil, Rom. 9 vers 18. Dr. H.F. Kohlbrugge Zo ontfermt Hij Zich dan, diens Hij wil, en verhardt, dien Hij wil, Rom. 9 vers 18. Zeker aanzienlijk heer van hoge geboorte wilde zich op reis begeven naar een vergelegen land. Omdat

Nadere informatie

Zo Hij vertoeft, verbeidt Hem; want Hij zal gewisselijk komen, Hij zal niet achterblijven

Zo Hij vertoeft, verbeidt Hem; want Hij zal gewisselijk komen, Hij zal niet achterblijven 1 Zo Hij vertoeft, verbeidt Hem; want Hij zal gewisselijk komen, Hij zal niet achterblijven Korte predikatie over Habakuk 2:3b Overgenomen uit: Tweeëndertig uitmuntende predikaties lopend van den jaren

Nadere informatie

Brochure nr. 1. Israël wordt steeds meer een omstreden land en volk, met een identiteit die

Brochure nr. 1. Israël wordt steeds meer een omstreden land en volk, met een identiteit die HEEFT ISRAËL BESTAANSRECHT? Brochure nr. 1 Postbus 1100 3860 BC NIJKERK Tel: 033-245 88 24 projecten@christenenvoorisrael.nl www.christenenvoorisrael.nl Israël wordt steeds meer een omstreden land en volk,

Nadere informatie

De Rede over de laatste dingen

De Rede over de laatste dingen De Rede over de laatste dingen Marc Verhoeven, 2002 Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977) - Update 13-12-2014 Inhoud Inleiding Sleutel tot begrip Joden, Christenen en Volken De vraag

Nadere informatie

Gemeentebrede bijbelstudie maart 2014: Wezen en weduwen in de 21 e eeuw

Gemeentebrede bijbelstudie maart 2014: Wezen en weduwen in de 21 e eeuw Gemeentebrede bijbelstudie maart 2014: Wezen en weduwen in de 21 e eeuw Opening: bidden Binnenkomer: Stelling: in Nederland is zorg voor wezen en weduwen niet meer nodig, want die taak heeft de overheid

Nadere informatie

Bijbelcommentaar Andrew Wommack

Bijbelcommentaar Andrew Wommack Romeinen hoofdstuk 11 Vertaling Bible Commentary van Andrew Wommack Wiebrig Calderhead, 2009 (Om in Word naar een eindnoot te springen: plaats de cursor bij de eindnootverwijzing, kies Beeld (menubalk)

Nadere informatie

W. Kelly. Het boek. Daniël

W. Kelly. Het boek. Daniël Het boek Daniël W. Kelly Het boek Daniël Notes on the book of Daniël by W. Kelly (April, 1897) Herziene versie 2010 Inhoud Inleiding....................................... 9 Hoofdstuk 1....................................

Nadere informatie

HET RECHTVAARDIGE DOEL VAN GODS OORDEEL

HET RECHTVAARDIGE DOEL VAN GODS OORDEEL G E R R Y B E A U C H E M I N HET RECHTVAARDIGE DOEL VAN GODS OORDEEL VREES NIET IK HEB DE SLEUTELS DER HEL EN DES DOODS JEZUS CHRISTUS 2007, 2010 herzien door Gerry Bauchemin. All rights reserved 2 NOOT

Nadere informatie

Het herstel van Israël Een studie in Zacharia 14 en Deuteronomium 30. Zacharia 14. Door.. Ab Klein Haneveld

Het herstel van Israël Een studie in Zacharia 14 en Deuteronomium 30. Zacharia 14. Door.. Ab Klein Haneveld Het herstel van Israël Een studie in Zacharia 14 en Deuteronomium 30 Door.. Ab Klein Haneveld Zacharia 14 "Ziet, de dag komt den Heere, dat uw roof zal uitgedeeld worden in het midden van u, o Jeruzalem!

Nadere informatie

Ziet Hem, Hij komt! Israëls bekering tot verlevendiging van de Kerk. W. Westerbeke

Ziet Hem, Hij komt! Israëls bekering tot verlevendiging van de Kerk. W. Westerbeke Ziet Hem, Hij komt! Israëls bekering tot verlevendiging van de Kerk. W. Westerbeke INHOUD Verantwoording Inleiding Korte inhoud Uitlegging van profetie, geen speculaties Bijbelse toekoms tverwachting en

Nadere informatie

Bijbelcommentaar Andrew Wommack

Bijbelcommentaar Andrew Wommack Romeinen hoofdstuk 10 Vertaling Bible Commentary van Andrew Wommack Wiebrig Calderhead, 2009 (Om in Word naar een eindnoot te springen: plaats de cursor bij de eindnootverwijzing, kies Beeld (menubalk)

Nadere informatie

Openbaring 17. Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde (vers 5).

Openbaring 17. Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde (vers 5). Openbaring 17 In hoofdstuk 17 lezen we over het systeem Babel (Grieks: Babylon) en in hoofdstuk 18 over de stad Ba bel. Ten eerste is Babel een religieus, cultureel en economisch systeem, dat alle wereldheerschappijen

Nadere informatie

ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen.

ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen. M.G. de Koning ENGELEN, ZE ZIJN ER (WEER) ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen. Oude Sporen 2008 2 Engelen, ze zijn er (weer) INHOUD Voorwoord...3 1. Het begin...4 2. De uitverkoren

Nadere informatie

PREEK NO. 11 22 mei 1966. Lezen : Ez. 11 : 14 23 Psalm : 118 : 11,13 Zach. 6 : 1-8 118 : 14 Zach. 14 : 1 11 96 : 5-9 Tekst : Zach.

PREEK NO. 11 22 mei 1966. Lezen : Ez. 11 : 14 23 Psalm : 118 : 11,13 Zach. 6 : 1-8 118 : 14 Zach. 14 : 1 11 96 : 5-9 Tekst : Zach. PREEK NO. 11 22 mei 1966 Lezen : Ez. 11 : 14 23 Psalm : 118 : 11,13 Zach. 6 : 1-8 118 : 14 Zach. 14 : 1 11 96 : 5-9 Tekst : Zach. 14 : 4a 98 : 4 Gemeente van onze Here Jezus Christus, In het hemelvaartsevangelie

Nadere informatie

De dag van JaHWeH. En de ontwikkelingen van de Gemeente/Kerk gedurende deze dag. Bijbelstudie door E. van den Worm

De dag van JaHWeH. En de ontwikkelingen van de Gemeente/Kerk gedurende deze dag. Bijbelstudie door E. van den Worm De dag van JaHWeH "Art used by Pat Marvenko Smith, copyright 1992. To order prints visit her "Revelation Illustrated" site, http://revelationillustrated.com." En de ontwikkelingen van de Gemeente/Kerk

Nadere informatie

Het doel van wet en genade

Het doel van wet en genade Het doel van wet en genade Door Dr. Stephen E. Jones 2 Het doel van wet en genade Door Dr. Stephen E. Jones De Bijbelteksten in dit boekje komen uit de HERZIENE STATENVERTALING (HSV) tenzij anders aangegeven.

Nadere informatie

Wees dan waakzaam. Wees dan waakzaam

Wees dan waakzaam. Wees dan waakzaam Wees dan waakzaam Wees dan waakzaam i ii Winand F. Breuer Wees dan waakzaam www.debazuin.nu 2015 Herziende 2 de druk in PDF formaat, maart 2015 Copyright 2014 by Winand F. Breuer Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Hoe wordt in het Oude Testament gesproken over God?

Hoe wordt in het Oude Testament gesproken over God? Gepubliceerd in J.M. van t Kruis (red), Protestantse bronnen over God, Zoetermeer 2011, 9-23 Hoe wordt in het Oude Testament gesproken over God? Inleiding het Oude Testament als bron Er wordt op veel manieren

Nadere informatie

2 De dienst der Engelen. 1 De dienst der Engelen

2 De dienst der Engelen. 1 De dienst der Engelen 1 De dienst der Engelen Engelen (Lees Hebreeën1) Wanneer wij het over Engelen hebben, denken de meeste mensen aan sprookjes, aan de Efteling of iets dergelijks. In de Bijbel wordt echter heel veel over

Nadere informatie

EN ALZO ZAL GEHEEL ISRAËL ZALIG WORDEN

EN ALZO ZAL GEHEEL ISRAËL ZALIG WORDEN EN ALZO ZAL GEHEEL ISRAËL ZALIG WORDEN door J.C. Ryle 'En alzo zal geheel Israël zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob.' Romeinen

Nadere informatie

Voorwoord. Bijbelvertaling

Voorwoord. Bijbelvertaling Voorwoord Door A. Lukkien. De volgende opstellen zijn eerst verschenen in de Geldersche Post. Ze schijnen slechts weinig met elkander in verband te staan. Maar er is één band, die ze samenbindt, n.l. het

Nadere informatie

De Christus in elk bijbelboek

De Christus in elk bijbelboek Kris Tavernier De Christus in elk bijbelboek Christus in al de Schriften Lucas 24:27 De Bijbel is door en door christocentrisch, dit wil zeggen dat de Bijbel in hoofdzaak spreekt over 'Jezus, de Christus,

Nadere informatie

EEN CHRISTEN RIJP GEMAAKT VOOR DE HEMEL

EEN CHRISTEN RIJP GEMAAKT VOOR DE HEMEL 1 EEN CHRISTEN RIJP GEMAAKT VOOR DE HEMEL Door ANDREW GRAY 12 e bundel in de serie: Preken van A. Gray 2 INHOUD Preek 1 t/m 5: Hierover heb ik den Heere driemaal gebeden, opdat hij van mij zou wijken.

Nadere informatie

Hoofdstuk 12 : Vergelijkingen van de eerste graad met twee onbekenden.

Hoofdstuk 12 : Vergelijkingen van de eerste graad met twee onbekenden. - 239 - Naam:... Klas:... Hoofdstuk 12 : Vergelijkingen van de eerste graad met twee onbekenden. Eventjes herhalen!!! Voor een vergelijking van de eerste graad, herleid op nul, is het linkerlid een veelterm

Nadere informatie

Jeremia 30-52 en Klaagliederen. Toegelicht & toegepast

Jeremia 30-52 en Klaagliederen. Toegelicht & toegepast Jeremia 30-52 en Klaagliederen Toegelicht & toegepast Jeremia 30-52 en Klaagliederen Toegelicht & toegepast De HEERE is verheven Groot is Uw trouw! Ger de Koning Uitgeverij: Johannes Multimedia e-mail:

Nadere informatie

Deel 64 nr. 27. De investeringen 64-27 64-0314. Door William Marrion Branham

Deel 64 nr. 27. De investeringen 64-27 64-0314. Door William Marrion Branham Deel 64 nr. 27 64-27 64-0314 De investeringen Door William Marrion Branham De investeringen Een prediking van William Marrion Branham Op: 14 maart 1964 (zaterdag avond) Te: Beaumont hotel, Beaumont, Texas,

Nadere informatie