DE LAST VAN AMOS Inleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE LAST VAN AMOS Inleiding"

Transcriptie

1 DELASTVANAMOS Inleiding Watwasdatvoorlast?DatwasdelastdesHEEREN,dewoordendiede profetenmoestenspreken.dezetermvindjenietinamos.hierheethet dewoordenvanamos. Amos1:1 DewoordenvanAmos,dieonderdeveeherderenwas vanthekóa,dewelkehijgezienheeftoverisraël,inde dagenvanuzzia,koningvanjuda,enindedagenvan Jeróbeam,zoonvanJoas,koningvanIsraël;tweejaren voordeaardbeving. Welkeaardbevingdatookmaarwas.Datisniethelemaalduidelijk. DenaamAmos=lastdrager.Zoheethijnueenmaal.Hijkreegookeen moeilijkeklus.amosmoestprofetereninhetbuitenland.washijdangeen Israëliet?Jawel,AmoswaseenJood. Hijwasveeherder,eendikkeboer. Veeherderkomtnogéénkeervoor,bijMesa,dekoningvanMoab(2Kon. 3:4).Daarishetzelfdewoordvertaaldmet veehandelaar :eenherenboer dus. ThekóaligtnietinIsraël,maarinJuda.Datzijntweeverschillende begrippen.israëlishetnoordelijkerijkvande10stammen,maarinde Bijbelhetendie10stammenIsraël.De2stammenhetenJuda.Beiderijken hebbenelkaarbehoorlijknaarhetlevengestaan. IndedagenvanDavidenSalomo,diebeidenoverallestammenvanIsraël regeerden,washetrijkwelvarend.enalshetrijkgrootis,moetende burgersveelbelastingbetalen. NaSalomowerdRehábeamkoningoverJuda.Israël,denoordelijke10 stammen,wilderehábeamwelalskoningaccepteren,maardanmoestde belastingomlaag.datkondusniet,wantdanzouerteweiniggeldinde schatkistvloeien.datbrengtonrustmetzichmeeendanhebjedepoppen aanhetdansen. Rehábeamverhoogdejuistdebelastingen,waaropIsraëlzei: Wehebben zelfweleenkoning.datwasjeróbeamuithethuisvanefraïm,de eerstgeborenevanisraël. MaardeHeerhadaanDavideenkoningbeloofddiezouregerenoverhet huisvandavid.duskreegjeróbeamjudanietenwerdalleenkoningover de10stammen.zokreegjedustweerijken,judaenisraël. 1

2 DatdeJodenzichnuIsraëlnoemen,komtomdatdenaam Israël vacantis, wantde10stammenzijninballingschapgegaanendaarnietmeeruit teruggekeerd.enduspiktejudahunlandenhunnaamin. Thekóa= eengrootgeluid slaan= hadvroegeralseerstebetekenis hetmakenvan eengrootgeluid.hetwordtinverbandgebracht meteenbazuin. Jes.6:1 BlaastdebazuinteThekóa. Waaromdaar?Datiseenwoordspeling. Blazen=taqa. Sjofartaqa=debazuinblazen. Alsjedantocheengrootgeluidmoetvoortbrengen,doehetdaninThekóa. Hetisonswoord tik of tak. BijanderegelegenhedenmoestgeluidgemaaktwordeninSichemofGilgal. HetgaatoverhetuitroepenvanGodsWoord. Amoshadietsgezien. Gezienkanookbetekenen:begrijpen,ofleren. Netals: WijzienJezusmeteerenheerlijkheidgekroond.Datzienwijniet, maarwehebbenbegrepen,geleerd,dathetzois.wijwetendathetzois. HetgaatdusoverdewoordenvanAmosdiehijgezienendusook begrepenheeft. DiewoordengaanoverIsraël.Ditkanbetekenendatzeoverbeidehuizen vanisraëlgaan,maardatmoetblijkenuitdeinhoudvandeprofetie.maar invers1wordterduidelijkonderscheidgemaakttussenisraëlenjuda. AmosisuitJudaenkrijgtprofetieënoverIsraël,zolijkthet. Uzzia=ookAzarja.InhetNTheethijOzias. JeróbeamisnietJeróbeamde1 e,dezoonvannebat,maarjeróbeamde2 e, dezoonvanjoas. Hijregeerdevan voorChristus. Uzziaregeerdevan voorChristus.Daarziteenoverlappingvan 15jaarin:van Indie15jaarmoetAmosopgetredenhebben. In722(78jaarlater)kwamheteindevanhetrijkvande10stammen.Dat wasdusverdaarna.toenwerdenerslechts40.000maninballingschap weggevoerd.demeestenwarendaarvooraluiteigenerbeweging vertrokken. AmosuitJudawordtgestuurdomdelastdesHEERENoverIsraëluitte roepen. 2

3 3 Tweejarenvoordeaardbeving(Zach.14:1 5).WewetenuitdeBijbel nietwanneerdatwas. DeHeerzoualleheidenenverzamelentegenJeruzalemenbijdie gelegenheidzalisraëldenaamdesheerenaanroepen(13),metals gevolgdateenoverblijfselzalvluchtennaardewoestijn.datisaanhet eindevande70 e weekvandaniël.zijzullenvliedenzoalszededenvoorde aardbevingindedagenvanuzzia,denkoningvanjuda. WathebbenweaandieinformatiealsnietindeBijbelstaatwanneerdie aardbevingwas,behalvedanindedagenvanuzzia?decloudaarvanis eenvoudigdit,daternueenverbandgelegdistussendeprofetievanamos endewederkomstvanchristus.hetgaatdusomassociatie. WewetenietsovereenaardbevingindedagenvanUzzia. FlaviusJosephuszegterietsover,maarnoemtergeenjaartalbij. TijdensderegeringvanUzziaoverJudaginghetgoedmethetland,maar Uzziawerdovermoedigenwildedetempelin.Hijwerdtegengehouden. Alsstrafwerdhijmelaatsenheeftderestvanzijnleveninafzondering doorgebracht.waarschijnlijknogongeveer4jaren.maardanwasdatniet meerindedagenvanjeróbeam.wewetenhetdusnietprecies. Wekunnenerbetervanuitgaandathetgaatoverheteindevande70 e weekvandaniël.erisgeenoorzakelijkverband,maardeparallelis duidelijk. Amos1:2 Enhijzeide:DeHEEREzalbrullenuitSion,enZijn stemverheffenuitjeruzalem;endewoningender herderenzullentreuren,endehoogtevankarmelzal verdorren. Karmel=vruchtbareplaats.DeHeerverheftZijnstemvanuitJeruzalem, omdathijdaar woont,maarzijngerichtistegenisraël. IndelingvanhetboekAmos VoordegoedeordeeveneenkortoverzichtvanhetboekAmos.Hetboek begintmetprofetieënoververschillendevolken,waarnavervolgensjuda enisraëlaandebeurtzijn.danvolgeneenpaarvisioenen,weerprofetieën overisraël,waarnaheteindigtindebeloftevanisraëlsherstel. Hierondereenkorteuiteenzetting.

4 Bedreigingtegenverschillendevolken ProfetieoverSyrië 3 AlzozegtdeHEERE:Omdrieovertredingenvan Damaskus,enomvierzalIkdatnietafwenden;omdat zijgileadmetijzerendorswagenshebbengedorst. 4 DaaromzalIkeenvuurinhethuisvanHázaëlzenden, datzaldehuizenvanbenhadadverteren. 5 EnIkzaldengrendelvanDamaskusverbreken,enzal uitroeiendeninwonervanbíkeat Aven,endien,die denscepterhoudt,uitbeth Eden;enhetvolkvanSyrië zalgevankelijkweggevoerdwordennaarkir,zegtde HEERE. ZieookJes.8:4;Jes.17:1,2;Jer.49:23 29;Zach.9:1. ProfetieoverdeFilistijnen 6 AlzozegtdeHEERE:OmdrieovertredingenvanGaza, enomvierzalikdatnietafwenden;omdatzijmijnvolk gevankelijkhebbenweggevoerdmeteenvolkomen wegvoering,omaanedomoverteleveren. 7 DaaromzalIkeenvuurzendenindenmuurvanGaza, datzalhaarpaleizenverteren. 8 EnIkzaldeninwoneruitroeienuitAsdod,endien,die denscepterhoudt,uita skelon;enikzalmijnhand wendentegenekron,enhetoverblijfselderfilistijnen zalvergaan,zegtdeheereheere. ZieookJes.9:11,12;Jes.14:29 31;Jer.25:17 20;Jer.25:47;Ezech. 25:15 17;Zef.2:4 7;Zach.9:5 7. ProfetieënoverTyrus Libanon 9 AlzozegtdeHEERE:OmdrieovertredingenvanTyrus, enomvierzalikdatnietafwenden;omdatzijmijnvolk meteenvolkomenwegvoeringhebbenovergeleverd aanedom,ennietgedachtaanhetverbondder broederen. 10 DaaromzalIkeenvuurzendenindenmuurvanTyrus, datzalhaarpaleizenverteren. ZieookPs.45:12;Ps.87:4;Jes.23:1;Jer.25:22;Jer.27:1 11;Jer.47:4. 4

5 ProfetieëntegenEdom 11 AlzozegtdeHEERE:OmdrieovertredingenvanEdom, enomvierzalikdatnietafwenden;omdathijzijn broederenmethetzwaardheeftvervolgd,enzijn barmhartighedenheeftverdorven;endatzijntoorn eeuwiglijkverscheurt,enhijzijnverbolgenheidaltoos behoudt. 12 DaaromzalIkeenvuurzendeninTheman,datzalde paleizenvanbozraverteren. ZieookJer.25:21 23;Jer.27:1 11;Dan.11:41. ProfetieënoverAmmon 13 AlzozegtdeHEERE:Omdrieovertredingender kinderenammons,enomvierzalikdatnietafwenden; omdatzijdezwangerevrouwenvangileadhebben opengesneden,omhunlandpaleteverwijderen. 14 DaaromzalIkeenvuuraanstekenindenmuurvan Rabba,datzalhaarpaleizenverteren;meteengejuich tendagedesstrijds,meteenonwedertendagedes wervelwinds. 15 Enhunliederkoningzalgaaningevangenis,hijenzijn vorstentezamen,zegtdeheere. ZieookJes.11:14;Jer.9:25,26;Jer.25:15 21;Jer.27:1 11;Jer.49:1 6;Ezech.21:20,28 32;Ezech.25:1 11;Dan.11:41;Zef.2:8 11. ProfetieëntegenMoab.Edom,AmmonenMoabsamen= Jordanië. Amos2:1 ZieookJer.48. AlzozegtdeHEERE:OmdrieovertredingenvanMoab, enomvierzalikdatnietafwenden;omdathijde beenderendeskoningsvanedomtotkalkverbrand heeft. 2 DaaromzalIkeenvuurinMoabzenden,datzalde paleizenvankeriôthverteren;enmoabzalstervenmet grootgedruis,metgejuich,metgeluidderbazuin. 3 Enikzaldenrechteruithetmiddenvanhaaruitroeien; enalhaarvorstenzalikmethemdoden,zegtde HEERE. 5

6 ProfetieëntegenJuda,zuidelijkvanIsraël,metJeruzalemals hoofdstad. 4 AlzozegtdeHEERE:OmdrieovertredingenvanJuda, enomvierzalikdatnietafwenden;omdatzijdewet desheerenverworpen,enzijninzettingenniet bewaardhebben;enhunleugenenhenverleidhebben, diehunvadershebbennagewandeld. 5 DaaromzalIkeenvuurinJudazenden,datzal Jeruzalemspaleizenverteren. ProfetieënoverIsraël. 6 AlzozegtdeHEERE:OmdrieovertredingenvanIsraël, enomvierzalikdatnietafwenden;omdatzijden rechtvaardigevoorgeldverkopen,endennooddruftige omeenpaarschoenen. 7 Dieernaarhijgen,dathetstofderaardeophethoofd derarmenzij,endenwegderzachtmoedigen verkeren;endemanenzijnvadergaantoteenjonge dochterommijnheiligennaamteontheiligen. 8 Enzijleggenzichnederbijelkaltaaropdeverpande klederen,endrinkendewijndergeboeteninhethuis vanhungoden. 9 IkdaarentegenhebdenAmorietvoorhunlieder aangezichtverdelgd,wienshoogtewasalsdehoogte dercederen,enhijwassterkalsdeeiken;maarikheb zijnvruchtvanboven,enzijnwortelenvanonderen verdelgd. 10 OokhebIkuliedenuitEgyptelandopgevoerd;enIk hebuveertigjarenindewoestijngeleid,opdatgijhet landvandenamorieterfelijkbezat. 11 EnIkhebsommigenuituwzonentotprofetenverwekt, enuituwjongelingentotnazireën;isditnietalzo,gij kinderenisraëls?spreektdeheere. 12 MaargijliedenhebtaandeNazireënwijntedrinken gegeven,engijhebtdenprofetengeboden,zeggende: Gijzultnietprofeteren. 13 Ziet,Ikzaluwplaatsendrukken,gelijkalseenwagen drukt,dievolgarvenis. 14 Zodatdesnellenietzalontvlieden,endesterkezijn krachtnietverkloeken,eneenheldzalzijnzielniet bevrijden. 6

7 15 Endiedenbooghandelt,zalnietbestaan,endielichtis opzijnvoeten,zalzichnietbevrijden;ookzal,diete paardrijdt,zijnzielnietbevrijden. 16 Endekloekhartigsteonderdeheldenzaltediendage naakthenenvlieden,spreektdeheere. Hoofdstuk3 6=strafaankondigingenoverIsraël Hoofdstuk7=visioenen 1. GezichtvandeSprinkhanen=hierisdeleervanhet overblijfselopgebaseerd; 2. GezichtvanVuur=eetallesop.HetberouwdedeHEERE; 3. GezichtvanhetPaslood=deHEEREbouwtnauwkeurigeen ruïne.niksoverblijfsel. Vers8:hoogten=hoogmoed. Alleszalverwoestworden. Israëlwordtgenoemd:Jakob,IzakenJeróbeam. InIzakzaluwzaadgenoemdworden. Hetgaatoverde naam,detitel,vanisraël.dietitelberustnietbijjuda,maar bijefraïm,deeerstgeborene; DeuitwijzingvanAmos. AmáziaispriesterteBeth El.Daarwerdeengoudenkalfopgerichtinde dagenvanjerobeam1 e.ookindan,voorhetgemak;hoefdemennietzo vertereizen. Beth Eliseenbelangrijkeplaats.AbrahamwoondedaarenJakobdroomde daar.zieooksamuël,eliaenelisa. Beth Eliseenverwijzingnaargemeentelijkewaarheidinonzedagen. Beth ElwastoegewezenaanBenjamin,netalsJeruzalem.Maarde Benjamenietenhaddenverzuimdallebuitenlandersteverjagen(de JebusieteninJeruzalem). EfraïmheeftBeth ElveroverdopBenjamin.HethoortbijBenjaminthuis maarindepraktijkbehoorthettotefraïm. Beth Elwasindiedageneenplaatsvanafgoderij. Heteerstegoudenkalf(indewoestijn)werdgenoemdnaarJehovah.Het waseenuitbeeldingvanjehovah,maarhetwaseengoddiezezelf gemaakthadden.datlijktergoptegenwoordig. ZodeNaamdesHEERENgebruikeniszijnNaamijdelgebruiken.Daarbij denkjetegenwoordignoghetminstaanvloeken.jezelfeengodsbeeld makeniseigendunkelijkegodsdienst. Amos7:10 ToenzondAmázia,depriesterteBeth El,totJeróbeam, denkoningvanisraël,zeggende:amosheefteen verbintenistegenugemaakt,inhetmiddenvanhet 7

8 huisisraëls;hetlandzalalzijnwoordennietkunnen verdragen. Verbintenistegen=samenzwering. Beth ElligtnietinhetmiddenvanIsraël,maarhetisweleenbelangrijke plaats.daarom:midden. 11 WantalzozegtAmos:Jeróbeamzaldoorhetzwaard sterven,enisraëlzalvoorzekeruitzijnland gevankelijkwordenweggevoerd. 12 DaarnazeideAmáziatotAmos:Gijziener!gaweg, vliedtinhetlandvanjuda,eneetaldaarbrood,en profeteeraldaar. Amoskonoprotten. Ziemaarergensandersaandekosttekomen. 13 MaarteBeth Elzultgijvoortaannietmeerprofeteren; wantdatisdeskoningsheiligdom,endatishethuis deskoninkrijks. Beth Elwordtbeschouwdalsderesidentievandekoning.Hetwasinieder gevaldeplaatsvanreligie. 14 ToenantwoorddeAmos,enzeidetotAmázia:Ikwas geenprofeet,enikwasgeenprofetenzoon;maarik waseenossenherder,enlaswildevijgenaf. Profetenzoon=leerling. Amosdeedinvee. Hijlasookwildevijgenaf. Wildevijgen=sakan.Hetisookeenaanduidingvanrust,indezinvan:er isniets.vandaarwild. MaarvolgensAbgaathetdaarnietover,maarmeerdatAmosopz nrust gesteldwas. 15 MaardeHEEREnammijvanachterdekudde;ende HEEREzeidetotmij:Gahenen,profeteertotMijnvolk Israël. 16 Nudan,hoordesHEERENwoord:Gijzegt:Gijzultniet profeterentegenisraël,nochdruppentegenhethuis vanizak. Druppen=woordenspreken. HuisvanIzak=Israël.KomtalleeninAmosvoor(7:9,16)=Saksen= Scyten(verbasteringvanSaksen). 8

9 HetzounietlangerGodsvolkzijn,nietlangerdatkoninklijk en priesterlijkvolk,aanwiedewoordengodswarentoebetrouwd. 17 DaaromzegtdeHEEREalzo:Uwvrouwzalindestad hoereren,enuwzonenenuwdochterenzullendoor hetzwaardvallen,enuwlandzaldoorhetsnoer uitgedeeldworden;engijzultineenonreinland sterven,enisraëlzalvoorzekeruitzijnland gevankelijkwordenweggevoerd. Hoedatvervuldishebbenwegeenideevan,omdathetnietvermeld wordt.hetzoubetrekkingkunnenhebbenophetjaar722wanneerisraël inballingschapwordtweggevoerd. InIsraëlwasallescommercieel.DatwasdanookderedenvanGods oordeel. 4. Gezichtvandekorfmetdevruchten. (Hetstaaterhiereenbeetjeraartussenenhetlijktalsofweineensinvers 4vanAmos7zitten,maarditishetvervolgvandeopsommingvande visioenen.) Amos8:1 DeHeereHEEREdeedmijalduszien:enziet,eenkorf metzomervruchten. 2 EnHijzeide:Watzietgij,Amos?Enikzeide:Eenkorf metzomervruchten.toenzeidedeheeretotmij:het eindeisgekomenovermijnvolkisraël;ikzalhet voortaannietmeervoorbijgaan. 3 Maardegezangendestempelszullentediendage huilen,spreektdeheereheere;veledodelichamen zullenerzijn,inalleplaatsenzalmenzestilzwijgend wegwerpen. Korfmetrijpevruchten. Zomervruchten=rijpevruchten. Nogrijper=rot. Eindeisgekomen kannetzogoedbetekenen:eindezalkomen. Heteindevandeontwikkelingvanhetvolkisbereikt. IndedagenvanJeróbeam2 e stonddeontwikkelingvanisraëlopz n hoogtepunt.toenwashetafgelopenenginghetbergafwaarts,z n ondergangtegemoet. Ditlooptnogdoortotheteindevanhoofdstuk8. Waarzeookheengaan,deHeerweetzetevinden. 9

10 5. GezichtvandeHeerbijhetaltaar Komthetdannooitmeergoedmetdatvolk?Erstaatverschillendemalen inhetotdatisraëlaltijdgodsvolkzouzijn.datwerdoverhettotalevolk Israëlgezegd.DelijnverspringtafentoevanJudanaarEfraïmen andersom. Amos9:8 Ziet,deogendesHeerenHEERENzijntegenditzondig koninkrijk,datikhetvandenaardbodemverdelge; behalvedatikhethuisjakobsnietganselijkzal verdelgen. NiettegenJuda,maartegenIsraël. HuisJakobs=hierdusookIsraël. 9 Wantziet,Ikgeefbevel,enIkzalhethuisIsraëlsonder aldeheidenenschudden,gelijkalszaadgeschudwordt ineenzeef;ennieteensteentjezalerteraardevallen. HuisIsraëls=huisJakobs.Watwaardevoliswordteruitgezeefd.Israël wordtbeschouwdalszandderzeemaarookalssteenzonderhanden afgehouwen.hetgaathierovereengelovigoverblijfsel. 10 AllezondaarsMijnsvolkszullendoorhetzwaard sterven;diedaarzeggen:hetkwaadzalonsniet genaken,nochonsvoorkomen. Ja,maardatzalonsnietgebeuren. DeHeerzalechtereenoordeel brengenoverallevolken,dusookoverisraël. HetgaatoverdedagenvandewederkomstvanChristus,wantdedagdes HEERENwordtgenoemd. HetherstelvanIsraël 11 TediendagezalIkdevervallenhutvanDavidweder oprichten,enikzalhaarretenvertuinen,enwataan haarisafgebroken,wederoprichten,enzalzebouwen, alsindedagenvanouds; WaarommoetnuineensdathuisvanDavidgenoemdworden? ZieLuk.1 GodzalHemdetroonvanDavidgeven.Hierlijkthetdusin eersteinstantieoverde10stammentegaan,hoewelhetuiteindelijkover allestammenvanisraëlgaat. GodhadookbeloofddateraltijdiemandopdetroonvanDavidzouzitten. 10

11 Aldieprofetieënhebbenhunvervullingindedagenvandewederkomst vanchristus.devervullingvroegerstaatdaarmodelvoor. Deprofetieënoverde10stammenzijninhetverledenvervuld,maar zullenindetoekomstalsnoghunuiteindelijkevervullingkrijgen. Hebbende10stammendaneeneigenstaat?Jazeker,meerderezelfs.Het gaatoveronzeeigencultuur,volk,hoogmoed,hoererijenzovoort. Uitleg Inplaatsvanenkeleaspectenvandezeprofetieëntenoemen,kunnenwe detekstbeterversvoorversdoorlezen,deprofetieënoverdeandere volkenevenbuitenbeschouwinglatend. Amos2:4 AlzozegtdeHEERE:OmdrieovertredingenvanJuda, enomvierzalikdatnietafwenden;omdatzijdewet desheerenverworpen,enzijninzettingenniet bewaardhebben;enhunleugenenhenverleidhebben, diehunvadershebbennagewandeld. Drieofvier=veel.Nietéénoftwee,maarveel.Zoschreefmendatvroeger ookindeongewijdeliteratuur.voordeheerisdrieofvierwelgenoegom integrijpen. Vaderlijkeinzettingenofinzettingendieonsvandevaderenzijn overgeleverd=joodsetraditie. DatoordeelkwambijdewegvoeringnaarBabelenin70naChristus,bijde verwoestingvanjeruzalemdoortitus.dezeverwoestingzalnogeenkeer gebeurenaanheteindevande70 e weekvandaniël. 5 DaaromzalIkeenvuurinJudazenden,datzal Jeruzalemspaleizenverteren. Ditbrengtjemeteennaarheteindevande70 e weekvandaniël. 6 AlzozegtdeHEERE:OmdrieovertredingenvanIsraël, enomvierzalikdatnietafwenden;omdatzijden rechtvaardigevoorgeldverkopen,endennooddruftige omeenpaarschoenen. Erkomtvanallesvoorbij. Rechtvaardigevoorgeldkopen=recht(om)kopen.Zodrajeopzoekgaat naarrecht,blijktdatheelmoeilijktezijn.envoorzoverhetomechtrecht gaat,isdatheelduur;alshetalbestaat. Rechtvaardigheidbestaatniet.Iemandvoorveelgeldhetrechtgeven, noemenwijcorrupt.zogingdatindiedagen. 11

12 Ietsisrechtsgeldigzolanghetnietaangevochtenwordt.Rechtmoestje kopen.innederlandkomtdatookvoor,maarhierishetminderergdanin anderelanden.iniedergevalgingheterinisraëlwelzoaantoe. Geldisinzichzelfnietswaard.Hetiseenruilmiddel.Alshettochwat waardis,danisdatomdatmenkanszietdatgeldtevermeerderen,door rentebijvoorbeeld.voorgeldmoetiemandwerken.datdoenalleende armen.zostroomthetgeldvandearmennaarderijken. Natuurlijk,eenmensmoetwerkenvoorz ngeld,maaralsgeldgroeit,dan gaatdatoverderugvandearmen.daarommagerindebijbelookgeen rentegehevenworden.zodraergeenarmenmeerzijn,houdthetop.dan kaneralleennoggeldvermeerderdwordendoorgeldbijtedrukken. Groeikannietdoorgaantotinhetoneindige.Dus,ofgeldbijdrukken,of gelddevalueren.zodeedmendatvroeger.alsnudeeuromoetblijven draaien,danmoeterofgeldbijgedruktworden,ofdeeurowordt gedevalueerd. 7 Dieernaarhijgen,dathetstofderaardeophethoofd derarmenzij,endenwegderzachtmoedigen verkeren;endemanenzijnvadergaantoteenjonge dochterommijnheiligennaamteontheiligen. Ernaarhijgen=ernaarstreven,verlangen. Dearmenmoetenverdruktenvernederdworden.Zemoetenrentebetalen endushardwerken. Zachtmoedigenkunnenindezewereldnietstandhouden.Tegenwoordig hebjedaarassertiviteitstrainingenvoor,wantalsjezachtmoedigbent, danbenjeeensukkel. Erwasreligieuzeprostitutie.Hetgaatoverreligieophetallerlaagste niveau. 8 Enzijleggenzichnederbijelkaltaaropdeverpande klederen,endrinkendenwijndergeboeteninhethuis vanhungoden. Zezijnzeerreligieus. Geboeten=alsiemandboetemoestbetalen,dankondatdoorgeld,zodat derechterdaarweerwijnvoorkonkopen.alsjetearmwas,betaaldeje metkleding,maardanmoesthetpandvoordeavondweerworden teruggegeven.zomoestdat,maarzogebeurdedatnatuurlijkniet. Deoverheidheeftaltijdgelijkenalszenietgelijkhebben,moetjijdat bewijzen.zegebruikenhetrechtvooreigendoeleindeneneigenbelangen. 12

13 9 IkdaarentegenhebdenAmorietvoorhunaangezicht verdelgd,wienshoogtewasalsdehoogtedercederen, enhijwassterkalsdeeiken;maarikhebzijnvrucht vanboven,enzijnwortelenvanonderenverdelgd. 10 OokhebIkuliedenuitEgyptelandopgevoerd;enIk hebuveertigjarenindewoestijngeleid,opdatgijhet landvandenamorieterfelijkbezat. GodheeftoordelenuitgebrachtoverEgypte,waarbijdathelewereldrijk tenonderging. BovendienzijndevolkendietentijdevandeintochtinKanaänwoonden uithetlandverdreven. NugedraagtIsraëlzichnetzoalsEgypteendieanderevolken.Daaromis Israëlnuzelfaandebeurt. 11 EnIkhebsommigenuituwzonentotprofetenverwekt, enuituwjongelingentotnazireën;isditnietalzo,gij kinderenisraëls?spreektdeheere. 12 MaargijliedenhebtaandeNazireënwijntedrinken gegeven,engijhebtdenprofetengeboden,zeggende: Gijzultnietprofeteren. Deprofetenwerddemondgesnoerd. 13 Ziet,Ikzaluwplaatsendrukken,gelijkalseenwagen drukt,dievolgarvenis. Drukken=verdrukken. 14 Zodatdesnellenietzalontvlieden,endesterkezijn krachtnietverkloeken,eneenheldzalzijnzielniet bevrijden. 15 Endiedenbooghandelt,zalnietbestaan,endielichtis opzijnvoeten,zalzichnietbevrijden;ookzal,diete paardrijdt,zijnzielnietbevrijden. 16 Endekloekhartigsteonderdeheldenzaltediendage naakthenenvlieden,spreektdeheere. Erisgeenontkomenaan.Watgezegdis,zalgeschieden. Amos.3:1 Hoortditwoord,datdeHEEREtegenuliedenspreekt, gijkinderenvanisraël!namelijktegenhetganse geslacht,datikuitegyptelandhebopgevoerd, zeggende: 13

14 IsraëlheetnetzogoedhetgansehuisIsraëls.DaarhoeftJudanietbijinte zitten.hetgaathierooknietoverjuda,maaralleenoverisraël.zievers 12:Samaria.2:10gaatookoverIsraël. 2 UitallegeslachtendesaardbodemshebIkulieden alleengekend;daaromzalikaluwongerechtigheden overuliedenbezoeken. Ikhebuuitverkorenbovenallegeslachten.DatkondeHeeredoen,want allegeslachtenwarenvanhem. 3 Zullentweetezamenwandelen,tenzijdatzij bijeengekomenzijn? Oorzaakengevolg:eerstditendandat. 4 Zaleenleeuwbrulleninhetwoud,alshijgeenroof heeft?zaleenjongeleeuwuitzijnholzijnstem verheffen,tenzijdathijwatgevangenhebbe? Eerstroofendanbrullen. 5 Zaleenvogelindenstrikopdeaardevallen,alser geenstrikvoorhemis?zalmendenstrikvanden aardbodemopnemen,alsmenganselijknietheeft gevangen? Nogsteedsoorzaakengevolg. 6 Zaldebazuinindestadgeblazenworden,dathetvolk nietsiddere?zalereenkwaadindestadzijn,datde HEEREnietdoet? Debazuinisdeoproeptotdekrijgofdeaankondigingvandenieuwe koning.danschrikjeweleven.diedingenveroorzakeneenenormeherrie. Sjofar=hetWoordvanGod. Kwaad=deHeerzoutochvoorvolkenstadzorgen? 7 Gewisselijk,deHeereHEEREzalgeendingdoen,tenzij HijZijnverborgenheidaanZijnknechten,deprofeten, geopenbaardhebbe. Ookoorzaakengevolg.VoordatdeHeerwatdoet,maaktHijeerstbekend wathijgaatdoen. 14

15 Verborgenheid=hier sod =hetisnognietbekendgemaakt,maarhetzal welbekendgemaaktworden.hetblijftdusnietverborgen,maarmoet alleennogmeegedeeldworden. DeHeerzendtinonzedagengeenprofeten,behalvedanaanhetbeginvan onzebedelingtoenhetfundamentgelegdwerd.nuwordternietmeer geprofeteerd.alsdeheernuwatwildoen,hoemaakthijdatdanbekend? Wel,viaAmos.Naaraanleidingvandietijdkrijgenwijmededelingenover watdeheeraanheteindevanonzetijdgaatdoen. 8 Deleeuwheeftgebruld,wiezounietvrezen?DeHeere HEEREheeftgesproken,wiezounietprofeteren? DeHeerheeftgesproken.AlsdeHeerZijnWoordbekendmaakt,worden wijgeachtdatwoordtespreken. 9 DoethethorenindepaleizenteAsdod,eninde paleizeninegypte,enzegt:verzameltuopdebergen vansamaria,enzietdegroteberoerteninhetmidden vanhaar,endeverdruktenbinneninhaar. Samaria=Israël. Hetonrechtdatgebeurtindatland.Allesbarstuitz nvoegen(datismet alleswatgroeit). Nogevenoverdeaardbeving.Datwoordbetekentinwerkelijkheidalleen: beving,golving=synoniemmetberoerten. Deopvattingbestaatdathetgingoveréénofanderenationaleramp,bijv. eenoproer(occupy)ofactie.hethoeftdusnieteenaardbevingtezijn. Zachariaspreektwelovereenaardbeving. SamariaishetkerngebiedvanIsraël. 10 Wantzijwetenniettedoen,datrechtis,spreektde HEERE;dieinhunpaleizenschattenvergaderendoor geweldenverstoring. Zewetenniethoedatmoet.Zekennendathelebegripnietmeer. Paleis=verhevenplaats.Hoeftdusgeenkoninklijkpaleistezijn.Daar verzameljejerijkdommenendaarontleentmenstatusaan. Hoezeerzijndezewoordenoponzetijdvantoepassing.Alsjenietsanders tedoenhebtdanrijkdommenverzamelen,tenkostevananderen!alsje rijkwiltworden,moetjenietmetjehandenwerken.jekuntmedelijden hebbenmetmensendiehunhelelevenbezigzijnmetgeldverdienen,want geldheeftgeenwaarde,optermijntenminste. 15

16 11 Daarom,zozegtdeHeereHEERE:Devijand!endat rondomhetland!diezaluwsterktevanu nederstorten,enuwpaleizenzullenuitgeplunderd worden. Datgaatnormaalgesprokenaltijdzo.Opgang,gevolgddoordecadentie, waarnazo nsamenlevingkapotgaatenprooiwordtvandeburen. 12 AlzozegtdeHEERE:Gelijkalseenherdertwee schenkelen,ofeenstukjevaneenooruitdesleeuwen muilredt,alzozullendekinderenisraëlsgered worden,diedaarzittentesamaria,indenhoekvanhet bed,enopdespondevandekoets. Erzulleneenpaarontkomen(gelovigoverblijfsel). Zitten=rusten. Zeleveninluxeenhetontgaathenwaterinwerkelijkheidaandehandis. Hetisalsofhetparlementbijeengekomenisenzegt: Hetkomtallemaal welgoed;aprèsnousledeluge (naonsdezondvloed).wiedanleeft,wie danzorgt.datwasdesituatie. 13 HoortenbetuigtinhethuisJakobs,spreektdeHeere HEERE,deGodderheirscharen. 14 DatIk,tendagealsIkIsraëlsovertredingenoverhem bezoekenzal,ookbezoekingzaldoenoverdealtaren vanbeth El;endehoornendesaltaarszullenworden afgehouwen,enteraardevallen. 15 EnIkzalhetwinterhuismethetzomerhuisslaan;ende elpenbenenhuizenzullenvergaan,endegrotehuizen eeneindenemen,spreektdeheere. Hoornendesaltaars=dekrachtzalwordenweggenomen.DeHeermaakt aanallerijkdomeeneinde. Amos4:1 Hoortditwoord,gijkoeienvanBasan!gij,dieopden bergvansamariazijt,diedearmenverdrukt,diede nooddruftigenverplettert;gij,dietothunliederheren zegt:brengtaan,opdatwijdrinken. KoeienvanBasan.HetgaatoverdevrouwenvanBasan. Armenverdrukt...inplaatsvanhelpen.Charitatiefwerkisaltijdal vrouwenwerkgeweest. Menheerstenietoverhetlandmaaroverhetvolk. 16

17 2 DeHeereHEEREheeftgezworenbijZijnheiligheid,dat er,ziet,dagenoveruliedenzullenkomen,datmenuzal optrekkenmethaken,enuwnakomelingenmet visangelen. 3 Engijzultdoordebressenuitgaan,eeniedervoorzich henen;engijzult,hetgeeninhetpaleisgebrachtis, wegwerpen,spreektdeheere. Gijzultgesleeptworden. 4 KomtteBeth El,enovertreedtteGilgal;maaktdes overtredensveel,enbrengtuwoffersdesmorgens,uw tiendenomdedriedagen! Cynischbedoeld.Gamaargewoondoor. Tienden=religieuswarenzewel. 5 Enrooktvanhetgedesemdeeenlofoffer,enroept vrijwilligeoffersuit,doethethoren;wantalzohebtgij hetgaarne,gijkinderenisraëls!spreektdeheere. Gamaargewoonjegang,maarhetoordeelkomt. 6 DaaromhebIkuliedenookreinheiddertanden gegeveninaluwsteden,engebrekvanbroodinaluw plaatsen;nochtanshebtgijunietbekeerdtotmij, spreektdeheere. Negatief. 7 DaartoehebIkookdenregenvanuliedengeweerd,als ernogdriemaandenwarentotdenoogst,enhebdoen regenenoverdeenestad,maaroverdeanderestad nietdoenregenen;hetenestuklandwerdberegend, maarhetanderestuklands,waarhetnietregende, verdorde. Zehaddenhetkunnenwetenwanthetwaseenwaarschuwing.Een standaardmethodevandeheeromtewaarschuwenwasderegeninte trekken. 8 Entwee,driestedentogenomtoteenstad,opdatzij watermochtendrinken,maarwerdennietverzadigd; nochtanshebtgijunietbekeerdtotmij,spreektde HEERE. 17

18 9 Ikhebuliedengeslagenmetbrandkorenenmet honigdauw;deveelheiduwerhoven,enuwer wijngaarden,enuwervijgebomen,enuwerolijfbomen atderupsop;nochtanshebtgijunietbekeerdtotmij, spreektdeheere. Brandkorenenhoningdauw=ziektenvanhetgewas. 10 Ikhebdepestilentieonderuliedengezonden,naarde wijzevanegypte;ikhebuwjongelingendoorhet zwaardgedood,enuwpaardengevankelijklaten wegvoeren;enikhebdenstankuwerheirlegerenzelfs inuwneusdoenopgaan;nochtanshebtgijuniet bekeerdtotmij,spreektdeheere. Watdesituatieookis,geenbekering! 11 Ikhebsommigenonderuliedenomgekeerd,gelijkGod SódomenGomórraomkeerde,u,diewaartalseen vuurbrand,datuitdenhemelgeredis;nochtanshebt gijunietbekeerdtotmij,spreektdeheere. Tweewereldoorlogen,geenbekering. 12 DaaromzalIkualzodoen,oIsraël!omdatIkudandit doenzal,zoschiku,oisraël!omuwgodteontmoeten. IsraëlzaltemakenkrijgenmetzijneigenGod.Datgoldtoenenhet eindigdeindevernietigingvanhethelerijk.maarhetgeldtnetzogoed voordewesterselandennu. HetgaathiernietoverdeJoodsestaat,hoeweldaarmeehetzelfdezal gebeuren(ziedan.9:24 27). HetgaathieroverdeKaukasiërs,overhetblankeras,maardatmagjezo natuurlijknietzeggen,wantdatneigtnaarracisme. Dewoordendietoenvantoepassingwarenopde10stammenvanIsraël zijnnuvantoepassingopdewestersewereld.zijzullenreddingbrengen, maardatispasdaarna,doordepredikingvanhetwoordvangod. Hoséaspreektoverdezelfdedingen.Daargaathetookoverde10 stammen.hunwerdhetpriesterambtontnomen. IsraëlwordtopgeroepenomGodteontmoeten.Wanneer?In5:18gaathet overdedagdesheeren.datisbijzijnwederkomst. 18

19 13 Wantzie,Diedebergenformeert,endenwindschept, endenmensbekendmaakt,watzijngedachtezij,die dendageraadduisternismaakt,enopdehoogtender aardetreedt,heere,godderheirscharen,iszijn Naam. GodmaaktdemensbekendwatHijdenkt.Godspreektvandenbeginne, zeijohannes,maardemenswilhetniethoren.alsdatergenszois,danis hetwelindewestersewereld.daarligtdeverantwoordelijkheidvoor GodsWoord.Elkezwarteweetdathetchristendomdegodsdienstvande blankenis. Amos5:1 Hoortditwoord,datIkoveruliedenophef,een klaaglied,ohuisisraëls! 2 DejonkvrouwIsraëlsisgevallen,zijzalnietweder opstaan;zijisverlatenophaarland,erisniemand,die haaropricht. 3 WantzozegtdeHeereHEERE:Destad,dieuitgaatmet duizend,zalhonderdoverhouden,endieuitgaatmet honderd,zaltienoverhouden,inhethuisisraëls. Hetvolkzalletterlijkgedecimeerdworden.Degrotemenigtendieinhet landwarenzijnallangweggevlucht,voordatassyriëderest(40.000) deporteerde. 4 WantzozegtdeHEEREtothethuisIsraëls:ZoektMij, enleeft. 5 MaarzoektBeth Elniet;enkomtnietteGilgal,engaat nietovernaarber séba;wantgilgalzalvoorzeker gevankelijkwordenweggevoerd,enbeth Elzal wordentotniet. Gilgal=eersteplaatsnadedoortochtdoordeJordaan. Beth El=Abrahamwoondedaar. Jekuntwelnaardeheiligeplaatsengaan,maarhetzaljeniethelpen. 6 ZoektdenHEERE,enleeft;opdatHijnietdoorbreke,in hethuisvanjozefalseenvuur,datvertere,zodater niemandzij,diehetblusseinbeth El; HuisvanJozef=10stammen. DeHeerzalhetverteren. 7 Diehetrechtinalsemverkeren,endegerechtigheid teraardedoenliggen. 19

20 Alsem=bitterheid. RechtiskenmerkendvoorhetWoordvanGod.Datrechtisernietmeeren ditbeperktzichnietalleentotderechtzalen. AlleswatGodgesprokenheeftisrecht.AlleswatmetGodsWoordte makenheeft,daarwilmennietsmeermeetemakenhebben. Tegenwoordigishetallemaallofprijzingenaanbidding.Aanwie? 8 DiehetZevengesternteendenOríonmaakt,ende doodsschaduwindenmorgenstondverandert,enden dagalsdennachtverduistert;diedewaterenderzee roept,engietzeuitopdenaardbodem,heereiszijn Naam. 9 DieZichverkwiktdoorverwoestingovereensterke; zodatdeverwoestingkomtovereenvesting. Meniservooralopuitomdegrotebedrijvenonderuittehalen. Tegenwoordigisdatnormaal,deconcurrentieuitschakelen. 10 Zijhatenindepoortdengene,diebestraft,enhebben eengruwelvandien,dieoprechtelijkspreekt. Zehatendegenendieprecieszeggenhoehetervoorstaat.Eerlijkheiden waarheidwordtinonzesamenlevingdoorniemandopprijsgesteld. 11 Daarom,datgijdenarmevertreedteneenlastkoren vanhemneemt,zohebtgijwelhuizengebouwdvan gehouwensteen,maargijzultdaarinnietwonen;gij hebtgewenstewijngaardengeplant,maargijzult derzelverwijnnietdrinken. 12 WantIkweet,datuwovertredingenmenigvuldig,en uwzondenmachtigvelezijn;zijbenauwenden rechtvaardige,nemenzoengeld,enverstotende nooddruftigenindepoort Alserechtproblemenzijn,danwordtdatafgekochtmeteenheleboelgeld. Datbetalenuiteraarddearmen. 13 Daaromzaldeverstandigetediertijdzwijgen,want hetzaleenbozetijdzijn. Houjemondermaarover. 20

BIJBELSE ECONOMIE Inleiding

BIJBELSE ECONOMIE Inleiding BIJBELSEECONOMIE Inleiding DeBijbelheefterwelhetéénenanderovertezeggen. Dehuidigeeconomieisvollediguitdehandgelopen.Langzaamaankomtmen erachterdatopeenandersysteemmoetwordenovergegaan,opsociale economie.datheefttemakenmetdewijzewaaropmensenmetelkaaromgaan.

Nadere informatie

De laatste ure = van toepassing vanaf de opstanding van Christus.

De laatste ure = van toepassing vanaf de opstanding van Christus. 1 Hetkomendeantichristelijkerijk Hetantichristelijkerijkiseenwereldrijk,hoewelditeenbeetjeeentwijfelachtige uitdrukkingis.hetiseenrijkdatvooralzalbestaanindewederkomstvanchristus.het iseenkomendrijk,hoewelhetnualbestaat,maarnogverborgenisenstrakszal

Nadere informatie

20 Juni De Profetieën van Amos

20 Juni De Profetieën van Amos 20 Juni De Profetieën van Amos In de dagen van Uzzia en Jerobeam II wordt een onbeduidende herder uit Tekoa, vlakbij Bethlehem in Juda, door God opgeroepen om te profeteren tegen verschillende volken,

Nadere informatie

HRB. Redding voor allen nu? Romeinen 1-8. Hemelse Reddings Brigade

HRB. Redding voor allen nu? Romeinen 1-8. Hemelse Reddings Brigade Hemelse Reddings Brigade Hemelse Reddings Brigade stopt binnenkort! Hand. 17 : 30, 31 omdat Hij een dag bepaald heeft, waarop Hij het aardrijk in gerechtigheid zal oordelen door een man die Hij daartoe

Nadere informatie

Israël en de gemeente in historisch en profetisch perspectief

Israël en de gemeente in historisch en profetisch perspectief Indeling van de studies Studie 1: - val van satan - ontstaan van Israël, - roeping en doel, - de geschiedenis tot aan de profeten in vogelvlucht, - de Messiaanse verwachting vanuit de profeten. 7 kenmerken

Nadere informatie

Hoeveel jaren gingen er over heen voordat de profetieën van Amos vervuld werden?

Hoeveel jaren gingen er over heen voordat de profetieën van Amos vervuld werden? De profetie van Amos tegen de naburige landen. Hoeveel jaren gingen er over heen voordat de profetieën van Amos vervuld werden? Amos 2:3-4 3 Zo zegt de HEERE: Vanwege drie overtredingen van Damascus, ja,

Nadere informatie

David als voorloper van de Messias. 1. De komst van het Lam, de Koning-Knecht 2. De komst van de Leeuw uit de stam van Juda

David als voorloper van de Messias. 1. De komst van het Lam, de Koning-Knecht 2. De komst van de Leeuw uit de stam van Juda David als voorloper van de Messias 1. De komst van het Lam, de Koning-Knecht 2. De komst van de Leeuw uit de stam van Juda De leeuw uit de stam van Juda Openbaringen 5:1-5 En ik zag op de rechterhand van

Nadere informatie

kleine profeten - Jona Jona, de profeet

kleine profeten - Jona Jona, de profeet Jona, de profeet Bijbel 66 Genesis Openbaring Haggai Zacharia Maleachi Hosea Joël Amos Obadja Jona Micha Nahum Habakuk Zefanja na de ballingschap Bijbel 66 Genesis Openbaring Haggai Zacharia Maleachi Jona

Nadere informatie

Voor Israël en voor de palestijnen!

Voor Israël en voor de palestijnen! Voor Israël en voor de palestijnen! Door Dr. Ir. F. van der Rhee Connectie van de geschiedenis van Israël met de Bijbel De Bijbel is niet het bestaansrecht van Israël! De staat Israël ontleent haar recht

Nadere informatie

Uitgebreide Belijdenis

Uitgebreide Belijdenis Deel 5 Uitgebreide Belijdenis 1. De kenbaarheid van God Uit zichzelf kan niemand God leren kennen 1. Als God Zichzelf niet bekend zou maken, zouden wij over Hem volledig in het ongewisse blijven 2. Het

Nadere informatie

Jesaja 39. Profetische geschiedenis

Jesaja 39. Profetische geschiedenis Jesaja 39 Profetische geschiedenis Verbond met de dood Js 28:16 mdat u zegt: Wij hebben een verbond gesloten met de dood, en met het rijk van de dood zijn wij een verdrag aangegaan, wanneer de alles wegspoelende

Nadere informatie

Dan zal aan de hemel het teken zichtbaar worden dat de komst van de Mensenzoon aankondigt, en alle stammen op aarde zullen zich van ontzetting op de

Dan zal aan de hemel het teken zichtbaar worden dat de komst van de Mensenzoon aankondigt, en alle stammen op aarde zullen zich van ontzetting op de Matt. 24 :29 Meteen na de verschrikkingen van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan geen licht meer geven, de sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen. 30 Dan

Nadere informatie

INHOUD. Citaten : Statenvertaling 1977 Aanbevolen websites: www:mybrethren.org/index.html

INHOUD. Citaten : Statenvertaling 1977 Aanbevolen websites:  www:mybrethren.org/index.html INHOUD 1: Jezus Christus de Verlosser 2: Het koninkrijk der hemelen 3: Het huis van God 4: Het lichaam van Christus 5: De bruid van het Lam 6: Het betoverde christendom 7: De terugkeer van Jezus Christus

Nadere informatie

Zijn naam betekent: Lastdrager. Beroep: Herder en kweker van moerbeivijgen Hij strijd tegen: de vormendienst

Zijn naam betekent: Lastdrager. Beroep: Herder en kweker van moerbeivijgen Hij strijd tegen: de vormendienst Amos Zijn naam betekent: Lastdrager Beroep: Herder en kweker van moerbeivijgen Hij strijd tegen: de vormendienst Amos Hij kwam uit: Tekoa (18 km onder Jeruzalem) in de woestijn van Juda. Hij werd gezonden

Nadere informatie

Oude Testament Cursus 9

Oude Testament Cursus 9 Oude Testament Cursus 9 30. Joël Schrijver: Joël. Voor wie?: Juda. Doel: Juda waarschuwen vanwege hun zonden en wijzen op de noodzaak van bekering. Informatie over Gods toekomstplannen met het volk. Een

Nadere informatie

Kies dan heden wie gij dienen zult (Yehoshua [Jozua] 24:15) maar weet: Men moet G d meer gehoorzamen dan de mensen (Handelingen 5:29)

Kies dan heden wie gij dienen zult (Yehoshua [Jozua] 24:15) maar weet: Men moet G d meer gehoorzamen dan de mensen (Handelingen 5:29) Kies dan heden wie gij dienen zult (Yehoshua [Jozua] 24:15) maar weet: Men moet G d meer gehoorzamen dan de mensen (Handelingen 5:29) Christelijke leer: Vers: Bijbelse leer: Vers: Bekeerde Joden dienen

Nadere informatie

Het Concilie van Jeruzalem en de herbouw van het huis van David Een kritische blik op Handelingen 14:24-15:21

Het Concilie van Jeruzalem en de herbouw van het huis van David Een kritische blik op Handelingen 14:24-15:21 Het Concilie van Jeruzalem en de herbouw van het huis van David Een kritische blik op Handelingen 14:24-15:21 Jos M. Strengholt, 14 februari 2010, Cairo Toen Paulus van zijn eerste zendingsreis terugkeerde

Nadere informatie

Het Profetisch Woord: Daniël 11:21 e.v. De loopbaan van de koning van het noorden

Het Profetisch Woord: Daniël 11:21 e.v. De loopbaan van de koning van het noorden Het Profetisch Woord: Daniël 11:21 e.v. De loopbaan van de koning van het noorden Waar zit de tijdknip in Daniël 11? Tussen vers 20-21? Tussen vers 5-6? Daniël spreekt over het einde: 2:42 aan het einde

Nadere informatie

De profeet Jona. Wordt de profeet Jona tot de 12 kleine profeten ingedeeld? Ja.

De profeet Jona. Wordt de profeet Jona tot de 12 kleine profeten ingedeeld? Ja. De profeet Jona. Wordt de profeet Jona tot de 12 kleine profeten ingedeeld? Ja. In welke tijd leefde de profeet Jona? Ongeveer 780 jaar voor Christus. De tijdsorde van de profeten zou ongeveer als volgt

Nadere informatie

FEITEN EN STELLINGEN OVER HET LAND ISRAËL

FEITEN EN STELLINGEN OVER HET LAND ISRAËL FEITEN EN STELLINGEN OVER HET LAND ISRAËL Brochure nr. 3 Postbus 1100 3860 BC NIJKERK Tel: 033-245 88 24 projecten@christenenvoorisrael.nl www.christenenvoorisrael.nl Naast de Israëlische regering en de

Nadere informatie

Hoofdlijnen Grieks versus Hebreeuws cultuur/denken

Hoofdlijnen Grieks versus Hebreeuws cultuur/denken Informatie PowerPoint behorende bij de lezing Hoofdlijnen Grieks versus Hebreeuws cultuur/denken Wezep 26 mrt. 2016 www.enoordermeer.nl E. Noordermeer Mijn hart Persoonlijke verlangen Sola Scriptura Bijbel

Nadere informatie

1 & 2 Thessalonika. De Bijbel Open. Verleden, heden en toekomst van een christen 1 Th.1

1 & 2 Thessalonika. De Bijbel Open. Verleden, heden en toekomst van een christen 1 Th.1 1 & 2 Thessalonika Verleden, heden en toekomst van een christen 20 sep 08 Bekeerde mensen 1 Th.1 18 okt 08 15 nov 08 13 dec 08 17 jan 09 14 feb 09 14 mrt 09 18 apr 09 Gods manier van opvoeden Heilig en

Nadere informatie

INTERPRETATIE VAN EINDTIJDPROFETIEËN (1) Gods beloften aan Abraham hjms

INTERPRETATIE VAN EINDTIJDPROFETIEËN (1) Gods beloften aan Abraham hjms 1 INTERPRETATIE VAN EINDTIJDPROFETIEËN (1) Gods beloften aan Abraham hjms Geliefde broeders en zusters, op deze website heb ik u in het artikel BELANG VAN ISRAEL in de eindtijd het (rubriek Israël) proberen

Nadere informatie

Inleiding Oude Testament Cursus 2

Inleiding Oude Testament Cursus 2 Inleiding Oude Testament Cursus 2 Exodus: Details over hoe Israël een volk werd en Mozes haar leider. Israël werd bevrijd uit de slavernij in Egypte en reist naar de berg Sinaï, waar zij Gods wet ontvangt.

Nadere informatie

Waaruit blijkt dat God geen toeschouwer is, maar dat God door zorg en bewogenheid betrokken is bij het leven van elk mens?

Waaruit blijkt dat God geen toeschouwer is, maar dat God door zorg en bewogenheid betrokken is bij het leven van elk mens? De profetie in de Bijbel. Waaruit blijkt dat God geen toeschouwer is, maar dat God door zorg en bewogenheid betrokken is bij het leven van elk mens? Spreuken 14:31 31 Als je zwakke mensen onderdrukt, beledig

Nadere informatie

Oud Testament Cursus Micha Doelen Inleiding

Oud Testament Cursus Micha Doelen Inleiding Oud Testament Cursus 10 1. Toen het God berouwde betekende dat nog niet hetzelfde als berouw hebben voor iets dat je verkeerd deed (Jona 3:10) God besloot, in Zijn genade, om het eerder geplande oordeel

Nadere informatie

Goede buren, eerlijk delen

Goede buren, eerlijk delen Kerk- en schooldienst Goede buren, eerlijk delen Zondag 15 november 2015 Dominee:. Simon de Kam Pianist: Timo vd Heuvel M.m.v. kinderen van de Kon. Julianaschool Pianospel Welkom en mededelingen (door

Nadere informatie

SATAN, DE IMITATOR (2) de Antichrist hjms

SATAN, DE IMITATOR (2) de Antichrist hjms 1 SATAN, DE IMITATOR (2) de Antichrist hjms Geliefde broeders en zusters, in deel 1 van deze studie over de imitator Satan, zagen we dat Satan de heilige Drieënige God in de eindtijd zal proberen te imiteren.

Nadere informatie

Thema: "Als God nu ook al verandert, waar blijven wij dan!?!"

Thema: Als God nu ook al verandert, waar blijven wij dan!?! Thema: "Als God nu ook al verandert, waar blijven wij dan!?!" Jeremia 18:11-12 1 Het woord, dat van de HERE tot Jeremia kwam: 2 Maak u op, daal af naar het huis van de pogenbakker, en daar zal Ik u mijn

Nadere informatie

HET BELANG EN DE BETEKENIS VAN JERUZALEM hjms

HET BELANG EN DE BETEKENIS VAN JERUZALEM hjms HET BELANG EN DE BETEKENIS VAN JERUZALEM hjms Geliefde broeders en zusters, in deze bijbelverkondiging wil ik ingaan op een politiek gezien actueel en zeer gevoelig onderwerp, namelijk de vraag of de staat

Nadere informatie

Het Nieuwe Verbond voor Israël

Het Nieuwe Verbond voor Israël Het Nieuwe Verbond voor Israël Inhoud: Inleiding 1. Wanneer? 2. Door wie? 3. De kenmerken 4. En wat daarna? Oud/nieuw Inleiding: Het Nieuwe Verbond Het oude verbond Hebr. 8:13 Als Hij spreekt van een nieuw

Nadere informatie

Deut. 29: 26 En uw dood lichaam zal aan alle gevogelte des hemels, en aan de beesten der aarde tot spijze zijn; en niemand zal ze afschrikken.

Deut. 29: 26 En uw dood lichaam zal aan alle gevogelte des hemels, en aan de beesten der aarde tot spijze zijn; en niemand zal ze afschrikken. Ezechiël 37 HET DAL DER DORRE DOODSBEENDEREN Ezech. 37: 1 De hand des HEEREN was op mij, en de HEERE voerde mij uit in den geest, en zette mij neder in het midden ener vallei; dezelve nu was vol beenderen.

Nadere informatie

Seïr. De Horieten woonden op hun gebergte dat Seïr werd genoemd.

Seïr. De Horieten woonden op hun gebergte dat Seïr werd genoemd. is de naam van een persoon, een gebergte en een landstreek. was een Horiet. Zijn zonen, vorsten der Horieten, woonden in een landstreek die zijn naam kennelijk aan dankt en zijn latere tweede naam aan

Nadere informatie

Hoofdlijnen van het boek God heeft een Zoon door Floor van der Rhee

Hoofdlijnen van het boek God heeft een Zoon door Floor van der Rhee "GOD HEEFT EEN ZOON!" "Israël in de Schrift en de betekenis van Israël voor de gemeente" Uitgever: www.fuma.nl Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid

Nadere informatie

Yeshua, Zoon van David

Yeshua, Zoon van David Yeshua, Zoon van David Lukas 1: 26 33 Mat 22: 41 46 Inleiding Vandaag is het Shavuot, een feest dat genoemd wordt in de rij opgangsfeesten in Leviticus 23. Het tellen van de omer (een schoof gerst) begint

Nadere informatie

INTERPRETATIE VAN EINDTIJDPROFETIEËN (2) het perspectief van Israëls profeten hjms

INTERPRETATIE VAN EINDTIJDPROFETIEËN (2) het perspectief van Israëls profeten hjms 1 INTERPRETATIE VAN EINDTIJDPROFETIEËN (2) het perspectief van Israëls profeten hjms Geliefde broeders en zusters, de Gemeente van Christus als Zijn Lichaam, maar ook elk kind van God individueel, zal

Nadere informatie

Het Evangelie naar Marcus. Het Evangelie van Jezus Christus, de zoon van God. De Dienstknecht in Jeruzalem, Marcus 11-13

Het Evangelie naar Marcus. Het Evangelie van Jezus Christus, de zoon van God. De Dienstknecht in Jeruzalem, Marcus 11-13 Het Evangelie naar Marcus Het Evangelie van Jezus Christus, de zoon van God De Dienstknecht in Jeruzalem, Marcus 11-13 1 Uitgangspunt: Keuze om het boek als uitgangspunt te nemen en geen thema. Vanuit

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1)

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Over de doop Bij de doop word je in water ondergedompeld of ermee besprenkeld.

Nadere informatie

Studie 3 ( v.chr.) Tijdlijn Algemene tijdlijn ( v.chr.) Tijdlijn studie 3 ( v.chr.)

Studie 3 ( v.chr.) Tijdlijn Algemene tijdlijn ( v.chr.) Tijdlijn studie 3 ( v.chr.) Studie 3 (750-605 v.chr.) Tijdlijn Algemene tijdlijn (1050-500 v.chr.) Tijdlijn studie 3 (750-605 v.chr.) Inleiding In de eerste studie zijn we vertrokken bij Saul en via David bij Salomo uitgekomen. Door

Nadere informatie

Oost-Souburg Wat is de link tussen Israël en Syrië Assyrië?

Oost-Souburg Wat is de link tussen Israël en Syrië Assyrië? Oost-Souburg 22-10-2017 Wat is de link tussen Israël en Syrië Assyrië? Profetie Het middelpunt van de profetie is een Persoon: de Messias, de Heer Jezus Christus: Want het getuigenis van Jezus is de geest

Nadere informatie

Kraanvogelstraat 1 3815 TP Amersfoort

Kraanvogelstraat 1 3815 TP Amersfoort Vasten en Bidden Paul de Cock PIG Pinkster Gemeente Immanuël Kraanvogelstraat 1 3815 TP Amersfoort Vasten en bidden Het kan zijn dat je als kind van God met bepaalde problemen vast bent komen te zitten.

Nadere informatie

zondag 6 december 2015 Liturgie

zondag 6 december 2015 Liturgie zondag 6 december 2015 Liturgie 9:30 uur 6-dec P Zuidema Gez 158 : Jes 5 : 8-30 Ps 80 : 5, 8, 10 Jes 5 : 1-7 LLPs 1 : 1, 2 LLPs 1 : 3 Ps 61 : 6 LLPs 146 : 1, 3, 6 Levensliederen - Psalm 1 1Gelukkig is

Nadere informatie

Wandel in vrijheid. U bent met. vrijheid. Christus. bevrijd van. heeft. Alive Ministries South Africa. is, daar is. gestorven en Hij.

Wandel in vrijheid. U bent met. vrijheid. Christus. bevrijd van. heeft. Alive Ministries South Africa. is, daar is. gestorven en Hij. Wandel in vrijheid Editie 1, 11 Maart 2010 (Opgedragen aan Ruth Schoemaker) Waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid. U bent met Christus gestorven en Hij heeft u bevrijd van de geestelijke machthebbers

Nadere informatie

Methode Godsdienst 2014-2015 Groep 7-8, map B

Methode Godsdienst 2014-2015 Groep 7-8, map B Methode Godsdienst 2014-2015 Groep 7-8, map B OT 21 Week 36 De wet gegeven OT 22 Week 37 De tabernakel OT 80 Week 38 Feesten OT 81 Week 39 Wetten van zorg OT 82 Week 40 Geboden OT 83 Week 41 Offers Les

Nadere informatie

FUNDAMENTELE WAARHEDEN

FUNDAMENTELE WAARHEDEN FUNDAMENTELE WAARHEDEN De Bijbel is ons enig richtsnoer voor geloof en beleven. Deze opsomming van fundamentele waarheden is bedoeld als basis van onze geestelijke gemeenschap, dat wil zeggen dat wij vast

Nadere informatie

Interpretatie - Register van thema s en bijbelteksten (bijgewerkt t/m jaargang 20, 2012) Thema's

Interpretatie - Register van thema s en bijbelteksten (bijgewerkt t/m jaargang 20, 2012) Thema's Interpretatie - Register van thema s en bijbelteksten (bijgewerkt t/m jaargang 20, 2012) Thema's 2012 20,6 (2012): Verbinding 20,5 (2012): Kleur 20,4 (2012): Jij bent m 20,3 (2012): In de zon 20,2 (2012):

Nadere informatie

De Christus in elk bijbelboek

De Christus in elk bijbelboek Kris Tavernier De Christus in elk bijbelboek Christus in al de Schriften Lucas 24:27 De Bijbel is door en door christocentrisch, dit wil zeggen dat de Bijbel in hoofdzaak spreekt over 'Jezus, de Christus,

Nadere informatie

De gehoorzaamheid aan de (10) geboden als vrucht, in het bijzonder de viering van de sabbat; Het onderzoekend oordeel vanaf 1844.

De gehoorzaamheid aan de (10) geboden als vrucht, in het bijzonder de viering van de sabbat; Het onderzoekend oordeel vanaf 1844. De zevendedags adventisten, een groepering met een naam die heel duidelijk de lading dekt: Samenkomen op de zevende dag van de week (zaterdag) en gefocust zijn op de advent: de wederkomst van Christus.

Nadere informatie

IK BEN DE GOEDE HERDER.

IK BEN DE GOEDE HERDER. R.M. Mc Cheyne IK BEN DE GOEDE HERDER. Ik ben de goede Herder: de goede Herder stelt zijn leven voor de schapen. Maar de huurling, en die geen herder is, wien de schapen niet eigen zijn, ziet de wolf komen,

Nadere informatie

Christelijk Centrum Groningen 17 juni 2012

Christelijk Centrum Groningen 17 juni 2012 Christelijk Centrum Groningen 17 juni 2012 Thema: Het Nieuwe Verbond Lezen: 2 Kor. 5:14-21; Hebr. 8:8-13; 9:13-15. 1. Inleiding: God van het Verbond God maakt zich in de Bijbel kenbaar als de God van het

Nadere informatie

Inleiding Oude Testament

Inleiding Oude Testament Inhoudsopgave Hoe gebruik je deze handleiding.................................. 4 Suggesties voor Groepsstudie..................................... 4 Inleiding.....................................................

Nadere informatie

Informatie. Het Millenium, een vergeten tijdperk! PowerPoint behorende bij de lezing. Den Haag, gemeente Shamar 25 oktober 2016

Informatie. Het Millenium, een vergeten tijdperk! PowerPoint behorende bij de lezing. Den Haag, gemeente Shamar 25 oktober 2016 Informatie PowerPoint behorende bij de lezing Het Millenium, een vergeten tijdperk! Den Haag, gemeente Shamar 25 oktober 2016 www.enoordermeer.nl E. Noordermeer De Boeken Het Onze Vader (1) Uw Koninkrijk

Nadere informatie

Opname v.d. gemeente. Daniel 9 7 jaar 1000-jarig

Opname v.d. gemeente. Daniel 9 7 jaar 1000-jarig Avond 5 Opname v.d. gemeente Wederkomst Jezus Intocht in Jeruzalem 6 april 32 Grote witte troon Daniel 9 483 jaar Daniel 9 7 jaar 1000-jarig vrederijk Grote verdrukking nieuwe hemel & nieuwe aarde Kruisiging

Nadere informatie

Gemeente van onze Here Jezus Christus, De leer over de doop is als volgt samen te vatten:

Gemeente van onze Here Jezus Christus, De leer over de doop is als volgt samen te vatten: FORMULIER VOOR DE BEDIENING VAN DE HEILI- GE DOOP AAN VOLWASSENEN (Zij die in hun jeugd niet gedoopt zijn en op latere leeftijd te kennen geven de christelijke doop te willen ontvangen, dienen vooraf onderwezen

Nadere informatie

Register van themanummers en bijbelteksten (jaargang 1,1-22,4) Thema's

Register van themanummers en bijbelteksten (jaargang 1,1-22,4) Thema's Register van themanummers en bijbelteksten (jaargang 1,1-22,4) Thema's 2014 22,4 (2014): De geheime dienst 22,3 (2014): Op het altaar 22,2 (2014): Worstelen met 22,1 (2014): Nieuwe Testament 2013 21,6

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Ik had bedacht dat ik voor vandaag maar eens een ouderwetse preek in 3 punten ga houden. Het eerste punt gaat over het kijken naar de ander. De tweede

Nadere informatie

De stad, die uitgaat met duizend, zal honderd overhouden, en die uitgaat met honderd, zal tien overhouden, in het huis Israëls.

De stad, die uitgaat met duizend, zal honderd overhouden, en die uitgaat met honderd, zal tien overhouden, in het huis Israëls. 21 Juni Amos 5:1-15 UITROEP TEGEN ONRECHTVAARDIGHEID. Hoort dit woord, dat Ik over ulieden ophef, een klaaglied, o huis Israëls! De jonkvrouw Israëls is gevallen, zij zal niet weder opstaan; zij is verlaten

Nadere informatie

Ziekte en genezing. Ziekte is storing in de werking van een of meer van de organen [1].

Ziekte en genezing. Ziekte is storing in de werking van een of meer van de organen [1]. Ziekte is storing in de werking van een of meer van de organen [1]. In het Nederlands wordt 'ziekte' ook gebruikt voor een abnormale gesteldheid die vergeleken wordt met lichamelijk ziek-zijn. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Informatie. Het Millenium, een vergeten tijdperk! PowerPoint behorende bij de lezing. Hardenberg 20 oktober 2016

Informatie. Het Millenium, een vergeten tijdperk! PowerPoint behorende bij de lezing. Hardenberg 20 oktober 2016 Informatie PowerPoint behorende bij de lezing Het Millenium, een vergeten tijdperk! Hardenberg 20 oktober 2016 www.enoordermeer.nl E. Noordermeer De Boeken Het Onze Vader (1) Uw Koninkrijk kome. Uw wil

Nadere informatie

Wie is als Jahweh? Micha. God houdt Zijn Woord. Micha 7 : 18-20

Wie is als Jahweh? Micha. God houdt Zijn Woord. Micha 7 : 18-20 Wie is als Jahweh? Micha God houdt Zijn Woord Micha 7 : 18-20 koningen en profeten in Israël 839 Juda Israël Hoort 1 2 3 Micha 1-2 volken allemaal! Micha 3-5 hoofden van Jakob / Israël Micha 6-7 naar wat

Nadere informatie

Het belang van het profetisch woord. De Bijbel open 14-10-15

Het belang van het profetisch woord. De Bijbel open 14-10-15 De Bijbel open 14-10-15 Mijn hoop is op U Heer, G mijn kracht is in U Heer, mijn hart is van U Heer, van U. Ik prijs U met heel mijn hart, ik prijs U met al mijn kracht. Met heel mijn hart, met al mijn

Nadere informatie

Welkom in de Horizon. Voorganger: Leesdienst door br. Fledderus Organist: Gerhard Meerholz. Collecte: 1. Kerk 2. Diaconie

Welkom in de Horizon. Voorganger: Leesdienst door br. Fledderus Organist: Gerhard Meerholz. Collecte: 1. Kerk 2. Diaconie Welkom in de Horizon Voorganger: Leesdienst door br. Fledderus Organist: Gerhard Meerholz Collecte: 1. Kerk 2. Diaconie Stil gebed Votum/zegengroet Z. LvK 119: 1-3 Lezing van de Wet Z. Ps. 130: 1-4 L.

Nadere informatie

Christenen, geld en de armen

Christenen, geld en de armen Christenen, geld en de armen Wat de Bijbel ons zegt over welvaart en geven Geld en bezit horen bij de thema s die in de Bijbel heel vaak worden genoemd. En het bedrag dat wij bezitten bepaalt in hoge mate

Nadere informatie

Eucharistieviering van 17 maart 2013 Vijfde zondag van de veertigdagentijd

Eucharistieviering van 17 maart 2013 Vijfde zondag van de veertigdagentijd Eucharistieviering van 17 maart 2013 Vijfde zondag van de veertigdagentijd Nieuwe kansen geven Openingslied: ZJ 576: Bouwen aan een wereld van rechtvaardigheid. Tijdens het intredelied en de intredeprocessie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave De nederwerping der wereld Het plan der eeuwen De bedelingen De bedelingen 2...

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave De nederwerping der wereld Het plan der eeuwen De bedelingen De bedelingen 2... Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. De nederwerping der wereld... 3 2. Het plan der eeuwen... 4 3. De bedelingen 1... 5 4. De bedelingen 2... 6 5. De bedelingen 3... 7 6. De bedelingen 4... 8 7. De positie

Nadere informatie

- GEROEPEN OM TE VIEREN - Orgelspel. Zingen: Psalm 91a:1, 2 en 3. Gemeente gaat staan, Groet V: De Heer zij met u allen. G: Zijn vrede zij met u.

- GEROEPEN OM TE VIEREN - Orgelspel. Zingen: Psalm 91a:1, 2 en 3. Gemeente gaat staan, Groet V: De Heer zij met u allen. G: Zijn vrede zij met u. De kleur is wit, we vieren de instelling van de Maaltijd van de Heer. Om te weten welk Paasfeest Jezus vierde met zijn vrienden, horen we over de instelling van het Pesachfeest uit Exodus: opmaat tot opstanding

Nadere informatie

Openbaring 1. Openbaring van God Jezus Christus Openbaring 1:1-3. Jezus. Johannes Wij

Openbaring 1. Openbaring van God Jezus Christus Openbaring 1:1-3. Jezus. Johannes Wij Openbaring 1 Bijna alle vertalingen noemen dit laatste Boek in de Bijbel Openbaring van Johannes, terwijl dit niet de oorspronkelijke titel is. Openbaring begint namelijk met de woorden Openbaring van

Nadere informatie

Thema: Waar blijft het Rijk van God?

Thema: Waar blijft het Rijk van God? Thema: Waar blijft het Rijk van God? Predikant: Ds. Noeme Visser Organist: Dhr. Gerrit Wolters Welkom en mededelingen van de kerkenraad De kinderen gaan naar hun eigen dienst Psalm 27: 1,2 >> 2 Eén ding

Nadere informatie

Preek op zondag 20 november Maranathakerk Zondag Voleinding (gedenken overledenen) Voorganger: ds. Martine Nijveld

Preek op zondag 20 november Maranathakerk Zondag Voleinding (gedenken overledenen) Voorganger: ds. Martine Nijveld Preek op zondag 20 november Maranathakerk Zondag Voleinding (gedenken overledenen) Voorganger: ds. Martine Nijveld Woord vooraf bij de lezingen: Twee lezingen op deze dag. Eerst een kort gedeelte uit Genesis

Nadere informatie

Toetssteen der ware en valse genade

Toetssteen der ware en valse genade Toetssteen der ware en valse genade Th. Van der Groe 39. H.C. ZONDAG 45 - Van het gebed Vr. 116. Waarom is het gebed den Christenen van node? Antw. Daarom dat het het voornaamste stuk der dankbaarheid

Nadere informatie

De opname van de Gemeente

De opname van de Gemeente De opname van de Gemeente Moet de Gemeente door de grote verdrukking gaan, of wordt ze vóór die tijd opgenomen? Sommige mensen beweren dat de Gemeente door de grote verdrukking moet gaan. Ze zeggen: Er

Nadere informatie

9 Toen Jezus dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhooggeheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. 10 Terwijl hij zo van hen

9 Toen Jezus dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhooggeheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. 10 Terwijl hij zo van hen Handelingen 1:9-11 9 Toen Jezus dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhooggeheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. 10 Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de

Nadere informatie

Bron:

Bron: Bron: http://www.verhoevenmarc.be/pdf/opstanding.pdf 1. De opstanding kan ieder moment gebeuren wees waakzaam! 2. Wij zijn in het hiernamaals NIET allen gelijk denk aan het loon! 3. De hemel is een (volmaakte)

Nadere informatie

Onderscheid tussen Goosen en rest van Egypte. (Eddy Chumney, )

Onderscheid tussen Goosen en rest van Egypte. (Eddy Chumney, ) Onderscheid tussen Goosen en rest van Egypte. (Eddy Chumney, 27-6-2010) 1 Kor.10: (NBG-51) 1 Want ik stel er prijs op, broeders, dat gij weet, dat onze vaderen allen onder de wolk waren, allen door de

Nadere informatie

Tekoa de Zacharia Amos Amos

Tekoa de Zacharia Amos Amos Deze profeet was een herder en een kweker van moerbeivijgen, (sycomoorboom) en woonde in Tekoa bij Bethlehem. Hij was de vader van de profeet Jesaja. Hij had geen profetenschool doorlopen. Hij leefde tijdens

Nadere informatie

dorsen Jes 27:12 parallel met deel 1 en 2 zes weeën en het doel ervan

dorsen Jes 27:12 parallel met deel 1 en 2 zes weeën en het doel ervan dorsen Jes 27:12 parallel met deel 1 en 2 zes weeën en het doel ervan 1. Wee, Efraïm, Jes 28:1. 1 e beleg 2. Wee, Jeruzalem, Jes 29:1. 2 e beleg 3. Wee, verborgen agenda, Jes 29:15 4. Wee, verbond met

Nadere informatie

Bidt Jeruzalem vrede toe Psalm 122. Preekschets voor de Israëlzondag. ds. Henk Poot

Bidt Jeruzalem vrede toe Psalm 122. Preekschets voor de Israëlzondag. ds. Henk Poot Bidt Jeruzalem vrede toe Psalm 122 Preekschets voor de Israëlzondag ds. Henk Poot Introductie In het jaar dat op de Joodse kalender begint op 2 oktober wordt de vijftigjarige hereniging van Jeruzalem gevierd.

Nadere informatie

IG Journaal - nr met ook het nieuws van en voor de Ds. N.H. Beversluisschool

IG Journaal - nr met ook het nieuws van en voor de Ds. N.H. Beversluisschool IG Journaal - nr nr. 12, 20 maart 2015 met ook het nieuws van en voor de Ds. N.H. Beversluisschool Micha De naam Micha betekent Wie is als God? Hij was afkomstig uit Moreset-Gat in Juda en hij leefde in

Nadere informatie

5.4 Verbonden en tekenen 179

5.4 Verbonden en tekenen 179 5.4 Verbonden en tekenen 79 uitleggen dat zij het wel over een huwelijk heeft, maar dat zij geen echt huwelijk bedoelt. Stuurt men ook een felicitatiekaart naar een ongetrouwde vrouw, als haar zus trouwt?

Nadere informatie

het boek Daniël seizoen 2010-2011 in de school van God in het vuur oorlog en vrede

het boek Daniël seizoen 2010-2011 in de school van God in het vuur oorlog en vrede De Bijbel Open het boek Daniël seizoen 2010-2011 25 sep 23 okt 27 nov 18 dec 29 jan 26 feb 26 mrt 23 apr Dan. 1 Dan. 2 Dan. 3 Dan. 4-5 Dan. 6 Dan. 7-8 Dan. 9 Dan. 10-12 in de school van God God kent de

Nadere informatie

snode plannen tegen de rechtvaardige, zain hij knarsetandt over hem. 13 De Heere lacht hem uit, want Hij ziet dat zijn dag komt.

snode plannen tegen de rechtvaardige, zain hij knarsetandt over hem. 13 De Heere lacht hem uit, want Hij ziet dat zijn dag komt. PSALM 36 (SEPTUAGINTA) PSALM 37 (HSV): JOZEF MAAKT FARAO EIGENAAR VAN ALLES (GEN. 47) 1 Een psalm van David. Ontsteek niet in woede over de kwaaddoeners, aleph benijd niet wie onrecht doen. 2 Want als

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 Spr. 4:23 Behoed uw hart boven al 2 Mt. 24:42 Waakt dan want gij weet niet 3 Jes. 40:31 Maar wie de HERE verwachten 4 1 Joh.

Inhoudsopgave 1 Spr. 4:23 Behoed uw hart boven al 2 Mt. 24:42 Waakt dan want gij weet niet 3 Jes. 40:31 Maar wie de HERE verwachten 4 1 Joh. Voorwoord Voor u ligt (de 5e druk van) een bijzonder liedboekje: al de liederen zijn gebaseerd op bijbelteksten. Ze zijn oorspronkelijk geschreven voor onze eigen kinderen om te memoriseren, maar uiteraard

Nadere informatie

/.be in samenwerking met Uit het Woord der Waarheid De sabbat en de wet Moeten Christenen die houden?

/.be in samenwerking met Uit het Woord der Waarheid De sabbat en de wet Moeten Christenen die houden? De sabbat en de wet Moeten Christenen die houden? Henri Laügt 1. De Christelijke leer over de sabbat en de wet Deze brochure is bedoeld als een broederlijke hulp voor gelovigen die worstelen met de vraag

Nadere informatie

Amos. hoogte van Karmel Hebr. het hoofd. Van. 1. De woorden van Amos, Of, zaken,

Amos. hoogte van Karmel Hebr. het hoofd. Van. 1. De woorden van Amos, Of, zaken, Amos Amos 1 1. De woorden van Amos, Of, zaken, dingen. die onder de veeherderen was Zie Amos 7:14; het Hebr. woord staat ook in 2 Kon. 3:4, alwaar het van den Moabietischen koning gebruikt wordt, voor

Nadere informatie

Het einde van de tijden. God openbaart de loop van de tijden

Het einde van de tijden. God openbaart de loop van de tijden Het boek Daniël Droom van een beeld Visioen van vier dieren Daniël 2 Daniël 7 ZBSH Zaterdag Bijbel Studie Haaglanden Voorburg, 15 oktober 2016 Piet van Dijk Indeling van het boek Daniël Hoofdstuk 1 t/m

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 34 (31-08)

De Bijbel open 2013 34 (31-08) 1 De Bijbel open 2013 34 (31-08) Onlangs kreeg ik voor ons programma de Bijbel open een vraag over de onvruchtbare vijgenboom in Mattheus 21. Je kunt deze geschiedenis ook in andere evangeliën lezen. We

Nadere informatie

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

DIENST VAN DE VOORBEREIDING Orde van dienst voor de viering van de eredienst in de Morgensterkerk 26 februari 2012 Zondag Invocabit DIENST VAN DE VOORBEREIDING G.Ph. Telemann (1681-1767) Sonatine in D: Andante, Vivace Welkom door

Nadere informatie

Hoe is de inhoud van het boek Joël te verdelen?

Hoe is de inhoud van het boek Joël te verdelen? De profeet Joël. Hoe is de inhoud van het boek Joël te verdelen? Zie Joël 1, 2, 3 Joël 1 gaat over Gods recente oordelen. Joël 2 handelt over het toekomstig oordeel van God; toont Gods erbarmen; hoe God

Nadere informatie

Gezamenlijke Vredesdienst Parkstraatgemeente (PG) en Doopsgezinde Gemeente van Arnhem (DGA) op 20 september 2015, uur in de Parkstraatkerk

Gezamenlijke Vredesdienst Parkstraatgemeente (PG) en Doopsgezinde Gemeente van Arnhem (DGA) op 20 september 2015, uur in de Parkstraatkerk Gezamenlijke Vredesdienst Parkstraatgemeente (PG) en Doopsgezinde Gemeente van Arnhem (DGA) op 20 september 2015, 10.15 uur in de Parkstraatkerk Organist: Wim Roelfsema Predikanten: Marieke Fernhout en

Nadere informatie

Messiaanse Stichting Nafthali Vertaalt en bewerkt door: Martin Stoeten Psalm 83 Gebed om bestraffing der vijanden

Messiaanse Stichting Nafthali Vertaalt en bewerkt door: Martin Stoeten Psalm 83 Gebed om bestraffing der vijanden Messiaanse Stichting Nafthali Vertaalt en bewerkt door: Martin Stoeten Psalm 83 Gebed om bestraffing der vijanden 1. Een lied, een psalm van Asaf. 2. (83:2) O Elohim! zwijg niet, houd U niet als doof,

Nadere informatie

Geliefde broeders en zusters, in deze bijbelverkondiging wil ik het hebben over visvangst.

Geliefde broeders en zusters, in deze bijbelverkondiging wil ik het hebben over visvangst. 1 TWEE WONDERVOLLE VISVANGSTEN hjms Geliefde broeders en zusters, in deze bijbelverkondiging wil ik het hebben over visvangst. Het vissen, beter gezegd het vangen van vissen, is een bijbels schaduwbeeld

Nadere informatie

136 Het Koninkrijk regeert laat het komen!

136 Het Koninkrijk regeert laat het komen! 136 Het Koninkrijk regeert laat het komen! (Openbaring 11:15; 12:10) 1. Jehovah, u kent geen begin, u zult er altijd zijn. U plaatste uw Zoon op de troon, naast u, de Soeverein. Het Koninkrijk is opgericht,

Nadere informatie

Het dal van de wanhoop.

Het dal van de wanhoop. Het dal van de wanhoop. Dit jaar herdenken we dat het 70 jaar geleden is dat er een einde kwam aan de meest gruwelijke periode uit de geschiedenis van het Joodse volk, aan de Shoah, de grote vernietiging,

Nadere informatie

Liturgie Votum en Groet

Liturgie Votum en Groet Liturgie 27-8-2017 Votum en Groet Zingen Hemelhoog 238 Veni creator Veni creator Spiritus Veni creator Spiritus Veni creator, Veni creator Veni creator Spiritus Kom, Schepper Geest, Kom, Schepper Geest

Nadere informatie

Het wonder van het kruis. De omwisseling aan het kruis

Het wonder van het kruis. De omwisseling aan het kruis Het wonder van het kruis De omwisseling aan het kruis Het wonder van het kruis / De Omwisseling Vergeving Verlossing / Reiniging Genezing Bevrijding Verzoening Nieuw leven Getsemane Diezelfde avond ging

Nadere informatie

Lucas 19, en Jes. 1, november 2016 Hengelo Gld.,

Lucas 19, en Jes. 1, november 2016 Hengelo Gld., Lucas 19, 41-48 en Jes. 1, 18-26 6 november 2016 Hengelo Gld., Thema: God heeft het laatste woord Gemeente van Jezus Christus, Onze aarde volgens astrologen een planeet tussen miljoenen andere ooit is

Nadere informatie