DE LAST VAN AMOS Inleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE LAST VAN AMOS Inleiding"

Transcriptie

1 DELASTVANAMOS Inleiding Watwasdatvoorlast?DatwasdelastdesHEEREN,dewoordendiede profetenmoestenspreken.dezetermvindjenietinamos.hierheethet dewoordenvanamos. Amos1:1 DewoordenvanAmos,dieonderdeveeherderenwas vanthekóa,dewelkehijgezienheeftoverisraël,inde dagenvanuzzia,koningvanjuda,enindedagenvan Jeróbeam,zoonvanJoas,koningvanIsraël;tweejaren voordeaardbeving. Welkeaardbevingdatookmaarwas.Datisniethelemaalduidelijk. DenaamAmos=lastdrager.Zoheethijnueenmaal.Hijkreegookeen moeilijkeklus.amosmoestprofetereninhetbuitenland.washijdangeen Israëliet?Jawel,AmoswaseenJood. Hijwasveeherder,eendikkeboer. Veeherderkomtnogéénkeervoor,bijMesa,dekoningvanMoab(2Kon. 3:4).Daarishetzelfdewoordvertaaldmet veehandelaar :eenherenboer dus. ThekóaligtnietinIsraël,maarinJuda.Datzijntweeverschillende begrippen.israëlishetnoordelijkerijkvande10stammen,maarinde Bijbelhetendie10stammenIsraël.De2stammenhetenJuda.Beiderijken hebbenelkaarbehoorlijknaarhetlevengestaan. IndedagenvanDavidenSalomo,diebeidenoverallestammenvanIsraël regeerden,washetrijkwelvarend.enalshetrijkgrootis,moetende burgersveelbelastingbetalen. NaSalomowerdRehábeamkoningoverJuda.Israël,denoordelijke10 stammen,wilderehábeamwelalskoningaccepteren,maardanmoestde belastingomlaag.datkondusniet,wantdanzouerteweiniggeldinde schatkistvloeien.datbrengtonrustmetzichmeeendanhebjedepoppen aanhetdansen. Rehábeamverhoogdejuistdebelastingen,waaropIsraëlzei: Wehebben zelfweleenkoning.datwasjeróbeamuithethuisvanefraïm,de eerstgeborenevanisraël. MaardeHeerhadaanDavideenkoningbeloofddiezouregerenoverhet huisvandavid.duskreegjeróbeamjudanietenwerdalleenkoningover de10stammen.zokreegjedustweerijken,judaenisraël. 1

2 DatdeJodenzichnuIsraëlnoemen,komtomdatdenaam Israël vacantis, wantde10stammenzijninballingschapgegaanendaarnietmeeruit teruggekeerd.enduspiktejudahunlandenhunnaamin. Thekóa= eengrootgeluid slaan= hadvroegeralseerstebetekenis hetmakenvan eengrootgeluid.hetwordtinverbandgebracht meteenbazuin. Jes.6:1 BlaastdebazuinteThekóa. Waaromdaar?Datiseenwoordspeling. Blazen=taqa. Sjofartaqa=debazuinblazen. Alsjedantocheengrootgeluidmoetvoortbrengen,doehetdaninThekóa. Hetisonswoord tik of tak. BijanderegelegenhedenmoestgeluidgemaaktwordeninSichemofGilgal. HetgaatoverhetuitroepenvanGodsWoord. Amoshadietsgezien. Gezienkanookbetekenen:begrijpen,ofleren. Netals: WijzienJezusmeteerenheerlijkheidgekroond.Datzienwijniet, maarwehebbenbegrepen,geleerd,dathetzois.wijwetendathetzois. HetgaatdusoverdewoordenvanAmosdiehijgezienendusook begrepenheeft. DiewoordengaanoverIsraël.Ditkanbetekenendatzeoverbeidehuizen vanisraëlgaan,maardatmoetblijkenuitdeinhoudvandeprofetie.maar invers1wordterduidelijkonderscheidgemaakttussenisraëlenjuda. AmosisuitJudaenkrijgtprofetieënoverIsraël,zolijkthet. Uzzia=ookAzarja.InhetNTheethijOzias. JeróbeamisnietJeróbeamde1 e,dezoonvannebat,maarjeróbeamde2 e, dezoonvanjoas. Hijregeerdevan voorChristus. Uzziaregeerdevan voorChristus.Daarziteenoverlappingvan 15jaarin:van Indie15jaarmoetAmosopgetredenhebben. In722(78jaarlater)kwamheteindevanhetrijkvande10stammen.Dat wasdusverdaarna.toenwerdenerslechts40.000maninballingschap weggevoerd.demeestenwarendaarvooraluiteigenerbeweging vertrokken. AmosuitJudawordtgestuurdomdelastdesHEERENoverIsraëluitte roepen. 2

3 3 Tweejarenvoordeaardbeving(Zach.14:1 5).WewetenuitdeBijbel nietwanneerdatwas. DeHeerzoualleheidenenverzamelentegenJeruzalemenbijdie gelegenheidzalisraëldenaamdesheerenaanroepen(13),metals gevolgdateenoverblijfselzalvluchtennaardewoestijn.datisaanhet eindevande70 e weekvandaniël.zijzullenvliedenzoalszededenvoorde aardbevingindedagenvanuzzia,denkoningvanjuda. WathebbenweaandieinformatiealsnietindeBijbelstaatwanneerdie aardbevingwas,behalvedanindedagenvanuzzia?decloudaarvanis eenvoudigdit,daternueenverbandgelegdistussendeprofetievanamos endewederkomstvanchristus.hetgaatdusomassociatie. WewetenietsovereenaardbevingindedagenvanUzzia. FlaviusJosephuszegterietsover,maarnoemtergeenjaartalbij. TijdensderegeringvanUzziaoverJudaginghetgoedmethetland,maar Uzziawerdovermoedigenwildedetempelin.Hijwerdtegengehouden. Alsstrafwerdhijmelaatsenheeftderestvanzijnleveninafzondering doorgebracht.waarschijnlijknogongeveer4jaren.maardanwasdatniet meerindedagenvanjeróbeam.wewetenhetdusnietprecies. Wekunnenerbetervanuitgaandathetgaatoverheteindevande70 e weekvandaniël.erisgeenoorzakelijkverband,maardeparallelis duidelijk. Amos1:2 Enhijzeide:DeHEEREzalbrullenuitSion,enZijn stemverheffenuitjeruzalem;endewoningender herderenzullentreuren,endehoogtevankarmelzal verdorren. Karmel=vruchtbareplaats.DeHeerverheftZijnstemvanuitJeruzalem, omdathijdaar woont,maarzijngerichtistegenisraël. IndelingvanhetboekAmos VoordegoedeordeeveneenkortoverzichtvanhetboekAmos.Hetboek begintmetprofetieënoververschillendevolken,waarnavervolgensjuda enisraëlaandebeurtzijn.danvolgeneenpaarvisioenen,weerprofetieën overisraël,waarnaheteindigtindebeloftevanisraëlsherstel. Hierondereenkorteuiteenzetting.

4 Bedreigingtegenverschillendevolken ProfetieoverSyrië 3 AlzozegtdeHEERE:Omdrieovertredingenvan Damaskus,enomvierzalIkdatnietafwenden;omdat zijgileadmetijzerendorswagenshebbengedorst. 4 DaaromzalIkeenvuurinhethuisvanHázaëlzenden, datzaldehuizenvanbenhadadverteren. 5 EnIkzaldengrendelvanDamaskusverbreken,enzal uitroeiendeninwonervanbíkeat Aven,endien,die denscepterhoudt,uitbeth Eden;enhetvolkvanSyrië zalgevankelijkweggevoerdwordennaarkir,zegtde HEERE. ZieookJes.8:4;Jes.17:1,2;Jer.49:23 29;Zach.9:1. ProfetieoverdeFilistijnen 6 AlzozegtdeHEERE:OmdrieovertredingenvanGaza, enomvierzalikdatnietafwenden;omdatzijmijnvolk gevankelijkhebbenweggevoerdmeteenvolkomen wegvoering,omaanedomoverteleveren. 7 DaaromzalIkeenvuurzendenindenmuurvanGaza, datzalhaarpaleizenverteren. 8 EnIkzaldeninwoneruitroeienuitAsdod,endien,die denscepterhoudt,uita skelon;enikzalmijnhand wendentegenekron,enhetoverblijfselderfilistijnen zalvergaan,zegtdeheereheere. ZieookJes.9:11,12;Jes.14:29 31;Jer.25:17 20;Jer.25:47;Ezech. 25:15 17;Zef.2:4 7;Zach.9:5 7. ProfetieënoverTyrus Libanon 9 AlzozegtdeHEERE:OmdrieovertredingenvanTyrus, enomvierzalikdatnietafwenden;omdatzijmijnvolk meteenvolkomenwegvoeringhebbenovergeleverd aanedom,ennietgedachtaanhetverbondder broederen. 10 DaaromzalIkeenvuurzendenindenmuurvanTyrus, datzalhaarpaleizenverteren. ZieookPs.45:12;Ps.87:4;Jes.23:1;Jer.25:22;Jer.27:1 11;Jer.47:4. 4

5 ProfetieëntegenEdom 11 AlzozegtdeHEERE:OmdrieovertredingenvanEdom, enomvierzalikdatnietafwenden;omdathijzijn broederenmethetzwaardheeftvervolgd,enzijn barmhartighedenheeftverdorven;endatzijntoorn eeuwiglijkverscheurt,enhijzijnverbolgenheidaltoos behoudt. 12 DaaromzalIkeenvuurzendeninTheman,datzalde paleizenvanbozraverteren. ZieookJer.25:21 23;Jer.27:1 11;Dan.11:41. ProfetieënoverAmmon 13 AlzozegtdeHEERE:Omdrieovertredingender kinderenammons,enomvierzalikdatnietafwenden; omdatzijdezwangerevrouwenvangileadhebben opengesneden,omhunlandpaleteverwijderen. 14 DaaromzalIkeenvuuraanstekenindenmuurvan Rabba,datzalhaarpaleizenverteren;meteengejuich tendagedesstrijds,meteenonwedertendagedes wervelwinds. 15 Enhunliederkoningzalgaaningevangenis,hijenzijn vorstentezamen,zegtdeheere. ZieookJes.11:14;Jer.9:25,26;Jer.25:15 21;Jer.27:1 11;Jer.49:1 6;Ezech.21:20,28 32;Ezech.25:1 11;Dan.11:41;Zef.2:8 11. ProfetieëntegenMoab.Edom,AmmonenMoabsamen= Jordanië. Amos2:1 ZieookJer.48. AlzozegtdeHEERE:OmdrieovertredingenvanMoab, enomvierzalikdatnietafwenden;omdathijde beenderendeskoningsvanedomtotkalkverbrand heeft. 2 DaaromzalIkeenvuurinMoabzenden,datzalde paleizenvankeriôthverteren;enmoabzalstervenmet grootgedruis,metgejuich,metgeluidderbazuin. 3 Enikzaldenrechteruithetmiddenvanhaaruitroeien; enalhaarvorstenzalikmethemdoden,zegtde HEERE. 5

6 ProfetieëntegenJuda,zuidelijkvanIsraël,metJeruzalemals hoofdstad. 4 AlzozegtdeHEERE:OmdrieovertredingenvanJuda, enomvierzalikdatnietafwenden;omdatzijdewet desheerenverworpen,enzijninzettingenniet bewaardhebben;enhunleugenenhenverleidhebben, diehunvadershebbennagewandeld. 5 DaaromzalIkeenvuurinJudazenden,datzal Jeruzalemspaleizenverteren. ProfetieënoverIsraël. 6 AlzozegtdeHEERE:OmdrieovertredingenvanIsraël, enomvierzalikdatnietafwenden;omdatzijden rechtvaardigevoorgeldverkopen,endennooddruftige omeenpaarschoenen. 7 Dieernaarhijgen,dathetstofderaardeophethoofd derarmenzij,endenwegderzachtmoedigen verkeren;endemanenzijnvadergaantoteenjonge dochterommijnheiligennaamteontheiligen. 8 Enzijleggenzichnederbijelkaltaaropdeverpande klederen,endrinkendewijndergeboeteninhethuis vanhungoden. 9 IkdaarentegenhebdenAmorietvoorhunlieder aangezichtverdelgd,wienshoogtewasalsdehoogte dercederen,enhijwassterkalsdeeiken;maarikheb zijnvruchtvanboven,enzijnwortelenvanonderen verdelgd. 10 OokhebIkuliedenuitEgyptelandopgevoerd;enIk hebuveertigjarenindewoestijngeleid,opdatgijhet landvandenamorieterfelijkbezat. 11 EnIkhebsommigenuituwzonentotprofetenverwekt, enuituwjongelingentotnazireën;isditnietalzo,gij kinderenisraëls?spreektdeheere. 12 MaargijliedenhebtaandeNazireënwijntedrinken gegeven,engijhebtdenprofetengeboden,zeggende: Gijzultnietprofeteren. 13 Ziet,Ikzaluwplaatsendrukken,gelijkalseenwagen drukt,dievolgarvenis. 14 Zodatdesnellenietzalontvlieden,endesterkezijn krachtnietverkloeken,eneenheldzalzijnzielniet bevrijden. 6

7 15 Endiedenbooghandelt,zalnietbestaan,endielichtis opzijnvoeten,zalzichnietbevrijden;ookzal,diete paardrijdt,zijnzielnietbevrijden. 16 Endekloekhartigsteonderdeheldenzaltediendage naakthenenvlieden,spreektdeheere. Hoofdstuk3 6=strafaankondigingenoverIsraël Hoofdstuk7=visioenen 1. GezichtvandeSprinkhanen=hierisdeleervanhet overblijfselopgebaseerd; 2. GezichtvanVuur=eetallesop.HetberouwdedeHEERE; 3. GezichtvanhetPaslood=deHEEREbouwtnauwkeurigeen ruïne.niksoverblijfsel. Vers8:hoogten=hoogmoed. Alleszalverwoestworden. Israëlwordtgenoemd:Jakob,IzakenJeróbeam. InIzakzaluwzaadgenoemdworden. Hetgaatoverde naam,detitel,vanisraël.dietitelberustnietbijjuda,maar bijefraïm,deeerstgeborene; DeuitwijzingvanAmos. AmáziaispriesterteBeth El.Daarwerdeengoudenkalfopgerichtinde dagenvanjerobeam1 e.ookindan,voorhetgemak;hoefdemennietzo vertereizen. Beth Eliseenbelangrijkeplaats.AbrahamwoondedaarenJakobdroomde daar.zieooksamuël,eliaenelisa. Beth Eliseenverwijzingnaargemeentelijkewaarheidinonzedagen. Beth ElwastoegewezenaanBenjamin,netalsJeruzalem.Maarde Benjamenietenhaddenverzuimdallebuitenlandersteverjagen(de JebusieteninJeruzalem). EfraïmheeftBeth ElveroverdopBenjamin.HethoortbijBenjaminthuis maarindepraktijkbehoorthettotefraïm. Beth Elwasindiedageneenplaatsvanafgoderij. Heteerstegoudenkalf(indewoestijn)werdgenoemdnaarJehovah.Het waseenuitbeeldingvanjehovah,maarhetwaseengoddiezezelf gemaakthadden.datlijktergoptegenwoordig. ZodeNaamdesHEERENgebruikeniszijnNaamijdelgebruiken.Daarbij denkjetegenwoordignoghetminstaanvloeken.jezelfeengodsbeeld makeniseigendunkelijkegodsdienst. Amos7:10 ToenzondAmázia,depriesterteBeth El,totJeróbeam, denkoningvanisraël,zeggende:amosheefteen verbintenistegenugemaakt,inhetmiddenvanhet 7

8 huisisraëls;hetlandzalalzijnwoordennietkunnen verdragen. Verbintenistegen=samenzwering. Beth ElligtnietinhetmiddenvanIsraël,maarhetisweleenbelangrijke plaats.daarom:midden. 11 WantalzozegtAmos:Jeróbeamzaldoorhetzwaard sterven,enisraëlzalvoorzekeruitzijnland gevankelijkwordenweggevoerd. 12 DaarnazeideAmáziatotAmos:Gijziener!gaweg, vliedtinhetlandvanjuda,eneetaldaarbrood,en profeteeraldaar. Amoskonoprotten. Ziemaarergensandersaandekosttekomen. 13 MaarteBeth Elzultgijvoortaannietmeerprofeteren; wantdatisdeskoningsheiligdom,endatishethuis deskoninkrijks. Beth Elwordtbeschouwdalsderesidentievandekoning.Hetwasinieder gevaldeplaatsvanreligie. 14 ToenantwoorddeAmos,enzeidetotAmázia:Ikwas geenprofeet,enikwasgeenprofetenzoon;maarik waseenossenherder,enlaswildevijgenaf. Profetenzoon=leerling. Amosdeedinvee. Hijlasookwildevijgenaf. Wildevijgen=sakan.Hetisookeenaanduidingvanrust,indezinvan:er isniets.vandaarwild. MaarvolgensAbgaathetdaarnietover,maarmeerdatAmosopz nrust gesteldwas. 15 MaardeHEEREnammijvanachterdekudde;ende HEEREzeidetotmij:Gahenen,profeteertotMijnvolk Israël. 16 Nudan,hoordesHEERENwoord:Gijzegt:Gijzultniet profeterentegenisraël,nochdruppentegenhethuis vanizak. Druppen=woordenspreken. HuisvanIzak=Israël.KomtalleeninAmosvoor(7:9,16)=Saksen= Scyten(verbasteringvanSaksen). 8

9 HetzounietlangerGodsvolkzijn,nietlangerdatkoninklijk en priesterlijkvolk,aanwiedewoordengodswarentoebetrouwd. 17 DaaromzegtdeHEEREalzo:Uwvrouwzalindestad hoereren,enuwzonenenuwdochterenzullendoor hetzwaardvallen,enuwlandzaldoorhetsnoer uitgedeeldworden;engijzultineenonreinland sterven,enisraëlzalvoorzekeruitzijnland gevankelijkwordenweggevoerd. Hoedatvervuldishebbenwegeenideevan,omdathetnietvermeld wordt.hetzoubetrekkingkunnenhebbenophetjaar722wanneerisraël inballingschapwordtweggevoerd. InIsraëlwasallescommercieel.DatwasdanookderedenvanGods oordeel. 4. Gezichtvandekorfmetdevruchten. (Hetstaaterhiereenbeetjeraartussenenhetlijktalsofweineensinvers 4vanAmos7zitten,maarditishetvervolgvandeopsommingvande visioenen.) Amos8:1 DeHeereHEEREdeedmijalduszien:enziet,eenkorf metzomervruchten. 2 EnHijzeide:Watzietgij,Amos?Enikzeide:Eenkorf metzomervruchten.toenzeidedeheeretotmij:het eindeisgekomenovermijnvolkisraël;ikzalhet voortaannietmeervoorbijgaan. 3 Maardegezangendestempelszullentediendage huilen,spreektdeheereheere;veledodelichamen zullenerzijn,inalleplaatsenzalmenzestilzwijgend wegwerpen. Korfmetrijpevruchten. Zomervruchten=rijpevruchten. Nogrijper=rot. Eindeisgekomen kannetzogoedbetekenen:eindezalkomen. Heteindevandeontwikkelingvanhetvolkisbereikt. IndedagenvanJeróbeam2 e stonddeontwikkelingvanisraëlopz n hoogtepunt.toenwashetafgelopenenginghetbergafwaarts,z n ondergangtegemoet. Ditlooptnogdoortotheteindevanhoofdstuk8. Waarzeookheengaan,deHeerweetzetevinden. 9

10 5. GezichtvandeHeerbijhetaltaar Komthetdannooitmeergoedmetdatvolk?Erstaatverschillendemalen inhetotdatisraëlaltijdgodsvolkzouzijn.datwerdoverhettotalevolk Israëlgezegd.DelijnverspringtafentoevanJudanaarEfraïmen andersom. Amos9:8 Ziet,deogendesHeerenHEERENzijntegenditzondig koninkrijk,datikhetvandenaardbodemverdelge; behalvedatikhethuisjakobsnietganselijkzal verdelgen. NiettegenJuda,maartegenIsraël. HuisJakobs=hierdusookIsraël. 9 Wantziet,Ikgeefbevel,enIkzalhethuisIsraëlsonder aldeheidenenschudden,gelijkalszaadgeschudwordt ineenzeef;ennieteensteentjezalerteraardevallen. HuisIsraëls=huisJakobs.Watwaardevoliswordteruitgezeefd.Israël wordtbeschouwdalszandderzeemaarookalssteenzonderhanden afgehouwen.hetgaathierovereengelovigoverblijfsel. 10 AllezondaarsMijnsvolkszullendoorhetzwaard sterven;diedaarzeggen:hetkwaadzalonsniet genaken,nochonsvoorkomen. Ja,maardatzalonsnietgebeuren. DeHeerzalechtereenoordeel brengenoverallevolken,dusookoverisraël. HetgaatoverdedagenvandewederkomstvanChristus,wantdedagdes HEERENwordtgenoemd. HetherstelvanIsraël 11 TediendagezalIkdevervallenhutvanDavidweder oprichten,enikzalhaarretenvertuinen,enwataan haarisafgebroken,wederoprichten,enzalzebouwen, alsindedagenvanouds; WaarommoetnuineensdathuisvanDavidgenoemdworden? ZieLuk.1 GodzalHemdetroonvanDavidgeven.Hierlijkthetdusin eersteinstantieoverde10stammentegaan,hoewelhetuiteindelijkover allestammenvanisraëlgaat. GodhadookbeloofddateraltijdiemandopdetroonvanDavidzouzitten. 10

11 Aldieprofetieënhebbenhunvervullingindedagenvandewederkomst vanchristus.devervullingvroegerstaatdaarmodelvoor. Deprofetieënoverde10stammenzijninhetverledenvervuld,maar zullenindetoekomstalsnoghunuiteindelijkevervullingkrijgen. Hebbende10stammendaneeneigenstaat?Jazeker,meerderezelfs.Het gaatoveronzeeigencultuur,volk,hoogmoed,hoererijenzovoort. Uitleg Inplaatsvanenkeleaspectenvandezeprofetieëntenoemen,kunnenwe detekstbeterversvoorversdoorlezen,deprofetieënoverdeandere volkenevenbuitenbeschouwinglatend. Amos2:4 AlzozegtdeHEERE:OmdrieovertredingenvanJuda, enomvierzalikdatnietafwenden;omdatzijdewet desheerenverworpen,enzijninzettingenniet bewaardhebben;enhunleugenenhenverleidhebben, diehunvadershebbennagewandeld. Drieofvier=veel.Nietéénoftwee,maarveel.Zoschreefmendatvroeger ookindeongewijdeliteratuur.voordeheerisdrieofvierwelgenoegom integrijpen. Vaderlijkeinzettingenofinzettingendieonsvandevaderenzijn overgeleverd=joodsetraditie. DatoordeelkwambijdewegvoeringnaarBabelenin70naChristus,bijde verwoestingvanjeruzalemdoortitus.dezeverwoestingzalnogeenkeer gebeurenaanheteindevande70 e weekvandaniël. 5 DaaromzalIkeenvuurinJudazenden,datzal Jeruzalemspaleizenverteren. Ditbrengtjemeteennaarheteindevande70 e weekvandaniël. 6 AlzozegtdeHEERE:OmdrieovertredingenvanIsraël, enomvierzalikdatnietafwenden;omdatzijden rechtvaardigevoorgeldverkopen,endennooddruftige omeenpaarschoenen. Erkomtvanallesvoorbij. Rechtvaardigevoorgeldkopen=recht(om)kopen.Zodrajeopzoekgaat naarrecht,blijktdatheelmoeilijktezijn.envoorzoverhetomechtrecht gaat,isdatheelduur;alshetalbestaat. Rechtvaardigheidbestaatniet.Iemandvoorveelgeldhetrechtgeven, noemenwijcorrupt.zogingdatindiedagen. 11

12 Ietsisrechtsgeldigzolanghetnietaangevochtenwordt.Rechtmoestje kopen.innederlandkomtdatookvoor,maarhierishetminderergdanin anderelanden.iniedergevalgingheterinisraëlwelzoaantoe. Geldisinzichzelfnietswaard.Hetiseenruilmiddel.Alshettochwat waardis,danisdatomdatmenkanszietdatgeldtevermeerderen,door rentebijvoorbeeld.voorgeldmoetiemandwerken.datdoenalleende armen.zostroomthetgeldvandearmennaarderijken. Natuurlijk,eenmensmoetwerkenvoorz ngeld,maaralsgeldgroeit,dan gaatdatoverderugvandearmen.daarommagerindebijbelookgeen rentegehevenworden.zodraergeenarmenmeerzijn,houdthetop.dan kaneralleennoggeldvermeerderdwordendoorgeldbijtedrukken. Groeikannietdoorgaantotinhetoneindige.Dus,ofgeldbijdrukken,of gelddevalueren.zodeedmendatvroeger.alsnudeeuromoetblijven draaien,danmoeterofgeldbijgedruktworden,ofdeeurowordt gedevalueerd. 7 Dieernaarhijgen,dathetstofderaardeophethoofd derarmenzij,endenwegderzachtmoedigen verkeren;endemanenzijnvadergaantoteenjonge dochterommijnheiligennaamteontheiligen. Ernaarhijgen=ernaarstreven,verlangen. Dearmenmoetenverdruktenvernederdworden.Zemoetenrentebetalen endushardwerken. Zachtmoedigenkunnenindezewereldnietstandhouden.Tegenwoordig hebjedaarassertiviteitstrainingenvoor,wantalsjezachtmoedigbent, danbenjeeensukkel. Erwasreligieuzeprostitutie.Hetgaatoverreligieophetallerlaagste niveau. 8 Enzijleggenzichnederbijelkaltaaropdeverpande klederen,endrinkendenwijndergeboeteninhethuis vanhungoden. Zezijnzeerreligieus. Geboeten=alsiemandboetemoestbetalen,dankondatdoorgeld,zodat derechterdaarweerwijnvoorkonkopen.alsjetearmwas,betaaldeje metkleding,maardanmoesthetpandvoordeavondweerworden teruggegeven.zomoestdat,maarzogebeurdedatnatuurlijkniet. Deoverheidheeftaltijdgelijkenalszenietgelijkhebben,moetjijdat bewijzen.zegebruikenhetrechtvooreigendoeleindeneneigenbelangen. 12

13 9 IkdaarentegenhebdenAmorietvoorhunaangezicht verdelgd,wienshoogtewasalsdehoogtedercederen, enhijwassterkalsdeeiken;maarikhebzijnvrucht vanboven,enzijnwortelenvanonderenverdelgd. 10 OokhebIkuliedenuitEgyptelandopgevoerd;enIk hebuveertigjarenindewoestijngeleid,opdatgijhet landvandenamorieterfelijkbezat. GodheeftoordelenuitgebrachtoverEgypte,waarbijdathelewereldrijk tenonderging. BovendienzijndevolkendietentijdevandeintochtinKanaänwoonden uithetlandverdreven. NugedraagtIsraëlzichnetzoalsEgypteendieanderevolken.Daaromis Israëlnuzelfaandebeurt. 11 EnIkhebsommigenuituwzonentotprofetenverwekt, enuituwjongelingentotnazireën;isditnietalzo,gij kinderenisraëls?spreektdeheere. 12 MaargijliedenhebtaandeNazireënwijntedrinken gegeven,engijhebtdenprofetengeboden,zeggende: Gijzultnietprofeteren. Deprofetenwerddemondgesnoerd. 13 Ziet,Ikzaluwplaatsendrukken,gelijkalseenwagen drukt,dievolgarvenis. Drukken=verdrukken. 14 Zodatdesnellenietzalontvlieden,endesterkezijn krachtnietverkloeken,eneenheldzalzijnzielniet bevrijden. 15 Endiedenbooghandelt,zalnietbestaan,endielichtis opzijnvoeten,zalzichnietbevrijden;ookzal,diete paardrijdt,zijnzielnietbevrijden. 16 Endekloekhartigsteonderdeheldenzaltediendage naakthenenvlieden,spreektdeheere. Erisgeenontkomenaan.Watgezegdis,zalgeschieden. Amos.3:1 Hoortditwoord,datdeHEEREtegenuliedenspreekt, gijkinderenvanisraël!namelijktegenhetganse geslacht,datikuitegyptelandhebopgevoerd, zeggende: 13

14 IsraëlheetnetzogoedhetgansehuisIsraëls.DaarhoeftJudanietbijinte zitten.hetgaathierooknietoverjuda,maaralleenoverisraël.zievers 12:Samaria.2:10gaatookoverIsraël. 2 UitallegeslachtendesaardbodemshebIkulieden alleengekend;daaromzalikaluwongerechtigheden overuliedenbezoeken. Ikhebuuitverkorenbovenallegeslachten.DatkondeHeeredoen,want allegeslachtenwarenvanhem. 3 Zullentweetezamenwandelen,tenzijdatzij bijeengekomenzijn? Oorzaakengevolg:eerstditendandat. 4 Zaleenleeuwbrulleninhetwoud,alshijgeenroof heeft?zaleenjongeleeuwuitzijnholzijnstem verheffen,tenzijdathijwatgevangenhebbe? Eerstroofendanbrullen. 5 Zaleenvogelindenstrikopdeaardevallen,alser geenstrikvoorhemis?zalmendenstrikvanden aardbodemopnemen,alsmenganselijknietheeft gevangen? Nogsteedsoorzaakengevolg. 6 Zaldebazuinindestadgeblazenworden,dathetvolk nietsiddere?zalereenkwaadindestadzijn,datde HEEREnietdoet? Debazuinisdeoproeptotdekrijgofdeaankondigingvandenieuwe koning.danschrikjeweleven.diedingenveroorzakeneenenormeherrie. Sjofar=hetWoordvanGod. Kwaad=deHeerzoutochvoorvolkenstadzorgen? 7 Gewisselijk,deHeereHEEREzalgeendingdoen,tenzij HijZijnverborgenheidaanZijnknechten,deprofeten, geopenbaardhebbe. Ookoorzaakengevolg.VoordatdeHeerwatdoet,maaktHijeerstbekend wathijgaatdoen. 14

15 Verborgenheid=hier sod =hetisnognietbekendgemaakt,maarhetzal welbekendgemaaktworden.hetblijftdusnietverborgen,maarmoet alleennogmeegedeeldworden. DeHeerzendtinonzedagengeenprofeten,behalvedanaanhetbeginvan onzebedelingtoenhetfundamentgelegdwerd.nuwordternietmeer geprofeteerd.alsdeheernuwatwildoen,hoemaakthijdatdanbekend? Wel,viaAmos.Naaraanleidingvandietijdkrijgenwijmededelingenover watdeheeraanheteindevanonzetijdgaatdoen. 8 Deleeuwheeftgebruld,wiezounietvrezen?DeHeere HEEREheeftgesproken,wiezounietprofeteren? DeHeerheeftgesproken.AlsdeHeerZijnWoordbekendmaakt,worden wijgeachtdatwoordtespreken. 9 DoethethorenindepaleizenteAsdod,eninde paleizeninegypte,enzegt:verzameltuopdebergen vansamaria,enzietdegroteberoerteninhetmidden vanhaar,endeverdruktenbinneninhaar. Samaria=Israël. Hetonrechtdatgebeurtindatland.Allesbarstuitz nvoegen(datismet alleswatgroeit). Nogevenoverdeaardbeving.Datwoordbetekentinwerkelijkheidalleen: beving,golving=synoniemmetberoerten. Deopvattingbestaatdathetgingoveréénofanderenationaleramp,bijv. eenoproer(occupy)ofactie.hethoeftdusnieteenaardbevingtezijn. Zachariaspreektwelovereenaardbeving. SamariaishetkerngebiedvanIsraël. 10 Wantzijwetenniettedoen,datrechtis,spreektde HEERE;dieinhunpaleizenschattenvergaderendoor geweldenverstoring. Zewetenniethoedatmoet.Zekennendathelebegripnietmeer. Paleis=verhevenplaats.Hoeftdusgeenkoninklijkpaleistezijn.Daar verzameljejerijkdommenendaarontleentmenstatusaan. Hoezeerzijndezewoordenoponzetijdvantoepassing.Alsjenietsanders tedoenhebtdanrijkdommenverzamelen,tenkostevananderen!alsje rijkwiltworden,moetjenietmetjehandenwerken.jekuntmedelijden hebbenmetmensendiehunhelelevenbezigzijnmetgeldverdienen,want geldheeftgeenwaarde,optermijntenminste. 15

16 11 Daarom,zozegtdeHeereHEERE:Devijand!endat rondomhetland!diezaluwsterktevanu nederstorten,enuwpaleizenzullenuitgeplunderd worden. Datgaatnormaalgesprokenaltijdzo.Opgang,gevolgddoordecadentie, waarnazo nsamenlevingkapotgaatenprooiwordtvandeburen. 12 AlzozegtdeHEERE:Gelijkalseenherdertwee schenkelen,ofeenstukjevaneenooruitdesleeuwen muilredt,alzozullendekinderenisraëlsgered worden,diedaarzittentesamaria,indenhoekvanhet bed,enopdespondevandekoets. Erzulleneenpaarontkomen(gelovigoverblijfsel). Zitten=rusten. Zeleveninluxeenhetontgaathenwaterinwerkelijkheidaandehandis. Hetisalsofhetparlementbijeengekomenisenzegt: Hetkomtallemaal welgoed;aprèsnousledeluge (naonsdezondvloed).wiedanleeft,wie danzorgt.datwasdesituatie. 13 HoortenbetuigtinhethuisJakobs,spreektdeHeere HEERE,deGodderheirscharen. 14 DatIk,tendagealsIkIsraëlsovertredingenoverhem bezoekenzal,ookbezoekingzaldoenoverdealtaren vanbeth El;endehoornendesaltaarszullenworden afgehouwen,enteraardevallen. 15 EnIkzalhetwinterhuismethetzomerhuisslaan;ende elpenbenenhuizenzullenvergaan,endegrotehuizen eeneindenemen,spreektdeheere. Hoornendesaltaars=dekrachtzalwordenweggenomen.DeHeermaakt aanallerijkdomeeneinde. Amos4:1 Hoortditwoord,gijkoeienvanBasan!gij,dieopden bergvansamariazijt,diedearmenverdrukt,diede nooddruftigenverplettert;gij,dietothunliederheren zegt:brengtaan,opdatwijdrinken. KoeienvanBasan.HetgaatoverdevrouwenvanBasan. Armenverdrukt...inplaatsvanhelpen.Charitatiefwerkisaltijdal vrouwenwerkgeweest. Menheerstenietoverhetlandmaaroverhetvolk. 16

17 2 DeHeereHEEREheeftgezworenbijZijnheiligheid,dat er,ziet,dagenoveruliedenzullenkomen,datmenuzal optrekkenmethaken,enuwnakomelingenmet visangelen. 3 Engijzultdoordebressenuitgaan,eeniedervoorzich henen;engijzult,hetgeeninhetpaleisgebrachtis, wegwerpen,spreektdeheere. Gijzultgesleeptworden. 4 KomtteBeth El,enovertreedtteGilgal;maaktdes overtredensveel,enbrengtuwoffersdesmorgens,uw tiendenomdedriedagen! Cynischbedoeld.Gamaargewoondoor. Tienden=religieuswarenzewel. 5 Enrooktvanhetgedesemdeeenlofoffer,enroept vrijwilligeoffersuit,doethethoren;wantalzohebtgij hetgaarne,gijkinderenisraëls!spreektdeheere. Gamaargewoonjegang,maarhetoordeelkomt. 6 DaaromhebIkuliedenookreinheiddertanden gegeveninaluwsteden,engebrekvanbroodinaluw plaatsen;nochtanshebtgijunietbekeerdtotmij, spreektdeheere. Negatief. 7 DaartoehebIkookdenregenvanuliedengeweerd,als ernogdriemaandenwarentotdenoogst,enhebdoen regenenoverdeenestad,maaroverdeanderestad nietdoenregenen;hetenestuklandwerdberegend, maarhetanderestuklands,waarhetnietregende, verdorde. Zehaddenhetkunnenwetenwanthetwaseenwaarschuwing.Een standaardmethodevandeheeromtewaarschuwenwasderegeninte trekken. 8 Entwee,driestedentogenomtoteenstad,opdatzij watermochtendrinken,maarwerdennietverzadigd; nochtanshebtgijunietbekeerdtotmij,spreektde HEERE. 17

18 9 Ikhebuliedengeslagenmetbrandkorenenmet honigdauw;deveelheiduwerhoven,enuwer wijngaarden,enuwervijgebomen,enuwerolijfbomen atderupsop;nochtanshebtgijunietbekeerdtotmij, spreektdeheere. Brandkorenenhoningdauw=ziektenvanhetgewas. 10 Ikhebdepestilentieonderuliedengezonden,naarde wijzevanegypte;ikhebuwjongelingendoorhet zwaardgedood,enuwpaardengevankelijklaten wegvoeren;enikhebdenstankuwerheirlegerenzelfs inuwneusdoenopgaan;nochtanshebtgijuniet bekeerdtotmij,spreektdeheere. Watdesituatieookis,geenbekering! 11 Ikhebsommigenonderuliedenomgekeerd,gelijkGod SódomenGomórraomkeerde,u,diewaartalseen vuurbrand,datuitdenhemelgeredis;nochtanshebt gijunietbekeerdtotmij,spreektdeheere. Tweewereldoorlogen,geenbekering. 12 DaaromzalIkualzodoen,oIsraël!omdatIkudandit doenzal,zoschiku,oisraël!omuwgodteontmoeten. IsraëlzaltemakenkrijgenmetzijneigenGod.Datgoldtoenenhet eindigdeindevernietigingvanhethelerijk.maarhetgeldtnetzogoed voordewesterselandennu. HetgaathiernietoverdeJoodsestaat,hoeweldaarmeehetzelfdezal gebeuren(ziedan.9:24 27). HetgaathieroverdeKaukasiërs,overhetblankeras,maardatmagjezo natuurlijknietzeggen,wantdatneigtnaarracisme. Dewoordendietoenvantoepassingwarenopde10stammenvanIsraël zijnnuvantoepassingopdewestersewereld.zijzullenreddingbrengen, maardatispasdaarna,doordepredikingvanhetwoordvangod. Hoséaspreektoverdezelfdedingen.Daargaathetookoverde10 stammen.hunwerdhetpriesterambtontnomen. IsraëlwordtopgeroepenomGodteontmoeten.Wanneer?In5:18gaathet overdedagdesheeren.datisbijzijnwederkomst. 18

19 13 Wantzie,Diedebergenformeert,endenwindschept, endenmensbekendmaakt,watzijngedachtezij,die dendageraadduisternismaakt,enopdehoogtender aardetreedt,heere,godderheirscharen,iszijn Naam. GodmaaktdemensbekendwatHijdenkt.Godspreektvandenbeginne, zeijohannes,maardemenswilhetniethoren.alsdatergenszois,danis hetwelindewestersewereld.daarligtdeverantwoordelijkheidvoor GodsWoord.Elkezwarteweetdathetchristendomdegodsdienstvande blankenis. Amos5:1 Hoortditwoord,datIkoveruliedenophef,een klaaglied,ohuisisraëls! 2 DejonkvrouwIsraëlsisgevallen,zijzalnietweder opstaan;zijisverlatenophaarland,erisniemand,die haaropricht. 3 WantzozegtdeHeereHEERE:Destad,dieuitgaatmet duizend,zalhonderdoverhouden,endieuitgaatmet honderd,zaltienoverhouden,inhethuisisraëls. Hetvolkzalletterlijkgedecimeerdworden.Degrotemenigtendieinhet landwarenzijnallangweggevlucht,voordatassyriëderest(40.000) deporteerde. 4 WantzozegtdeHEEREtothethuisIsraëls:ZoektMij, enleeft. 5 MaarzoektBeth Elniet;enkomtnietteGilgal,engaat nietovernaarber séba;wantgilgalzalvoorzeker gevankelijkwordenweggevoerd,enbeth Elzal wordentotniet. Gilgal=eersteplaatsnadedoortochtdoordeJordaan. Beth El=Abrahamwoondedaar. Jekuntwelnaardeheiligeplaatsengaan,maarhetzaljeniethelpen. 6 ZoektdenHEERE,enleeft;opdatHijnietdoorbreke,in hethuisvanjozefalseenvuur,datvertere,zodater niemandzij,diehetblusseinbeth El; HuisvanJozef=10stammen. DeHeerzalhetverteren. 7 Diehetrechtinalsemverkeren,endegerechtigheid teraardedoenliggen. 19

20 Alsem=bitterheid. RechtiskenmerkendvoorhetWoordvanGod.Datrechtisernietmeeren ditbeperktzichnietalleentotderechtzalen. AlleswatGodgesprokenheeftisrecht.AlleswatmetGodsWoordte makenheeft,daarwilmennietsmeermeetemakenhebben. Tegenwoordigishetallemaallofprijzingenaanbidding.Aanwie? 8 DiehetZevengesternteendenOríonmaakt,ende doodsschaduwindenmorgenstondverandert,enden dagalsdennachtverduistert;diedewaterenderzee roept,engietzeuitopdenaardbodem,heereiszijn Naam. 9 DieZichverkwiktdoorverwoestingovereensterke; zodatdeverwoestingkomtovereenvesting. Meniservooralopuitomdegrotebedrijvenonderuittehalen. Tegenwoordigisdatnormaal,deconcurrentieuitschakelen. 10 Zijhatenindepoortdengene,diebestraft,enhebben eengruwelvandien,dieoprechtelijkspreekt. Zehatendegenendieprecieszeggenhoehetervoorstaat.Eerlijkheiden waarheidwordtinonzesamenlevingdoorniemandopprijsgesteld. 11 Daarom,datgijdenarmevertreedteneenlastkoren vanhemneemt,zohebtgijwelhuizengebouwdvan gehouwensteen,maargijzultdaarinnietwonen;gij hebtgewenstewijngaardengeplant,maargijzult derzelverwijnnietdrinken. 12 WantIkweet,datuwovertredingenmenigvuldig,en uwzondenmachtigvelezijn;zijbenauwenden rechtvaardige,nemenzoengeld,enverstotende nooddruftigenindepoort Alserechtproblemenzijn,danwordtdatafgekochtmeteenheleboelgeld. Datbetalenuiteraarddearmen. 13 Daaromzaldeverstandigetediertijdzwijgen,want hetzaleenbozetijdzijn. Houjemondermaarover. 20

BIJBELSE ECONOMIE Inleiding

BIJBELSE ECONOMIE Inleiding BIJBELSEECONOMIE Inleiding DeBijbelheefterwelhetéénenanderovertezeggen. Dehuidigeeconomieisvollediguitdehandgelopen.Langzaamaankomtmen erachterdatopeenandersysteemmoetwordenovergegaan,opsociale economie.datheefttemakenmetdewijzewaaropmensenmetelkaaromgaan.

Nadere informatie

De laatste ure = van toepassing vanaf de opstanding van Christus.

De laatste ure = van toepassing vanaf de opstanding van Christus. 1 Hetkomendeantichristelijkerijk Hetantichristelijkerijkiseenwereldrijk,hoewelditeenbeetjeeentwijfelachtige uitdrukkingis.hetiseenrijkdatvooralzalbestaanindewederkomstvanchristus.het iseenkomendrijk,hoewelhetnualbestaat,maarnogverborgenisenstrakszal

Nadere informatie

HRB. Redding voor allen nu? Romeinen 1-8. Hemelse Reddings Brigade

HRB. Redding voor allen nu? Romeinen 1-8. Hemelse Reddings Brigade Hemelse Reddings Brigade Hemelse Reddings Brigade stopt binnenkort! Hand. 17 : 30, 31 omdat Hij een dag bepaald heeft, waarop Hij het aardrijk in gerechtigheid zal oordelen door een man die Hij daartoe

Nadere informatie

Israël en de gemeente in historisch en profetisch perspectief

Israël en de gemeente in historisch en profetisch perspectief Indeling van de studies Studie 1: - val van satan - ontstaan van Israël, - roeping en doel, - de geschiedenis tot aan de profeten in vogelvlucht, - de Messiaanse verwachting vanuit de profeten. 7 kenmerken

Nadere informatie

Hoeveel jaren gingen er over heen voordat de profetieën van Amos vervuld werden?

Hoeveel jaren gingen er over heen voordat de profetieën van Amos vervuld werden? De profetie van Amos tegen de naburige landen. Hoeveel jaren gingen er over heen voordat de profetieën van Amos vervuld werden? Amos 2:3-4 3 Zo zegt de HEERE: Vanwege drie overtredingen van Damascus, ja,

Nadere informatie

Uitgebreide Belijdenis

Uitgebreide Belijdenis Deel 5 Uitgebreide Belijdenis 1. De kenbaarheid van God Uit zichzelf kan niemand God leren kennen 1. Als God Zichzelf niet bekend zou maken, zouden wij over Hem volledig in het ongewisse blijven 2. Het

Nadere informatie

Oude Testament Cursus 9

Oude Testament Cursus 9 Oude Testament Cursus 9 30. Joël Schrijver: Joël. Voor wie?: Juda. Doel: Juda waarschuwen vanwege hun zonden en wijzen op de noodzaak van bekering. Informatie over Gods toekomstplannen met het volk. Een

Nadere informatie

Het Concilie van Jeruzalem en de herbouw van het huis van David Een kritische blik op Handelingen 14:24-15:21

Het Concilie van Jeruzalem en de herbouw van het huis van David Een kritische blik op Handelingen 14:24-15:21 Het Concilie van Jeruzalem en de herbouw van het huis van David Een kritische blik op Handelingen 14:24-15:21 Jos M. Strengholt, 14 februari 2010, Cairo Toen Paulus van zijn eerste zendingsreis terugkeerde

Nadere informatie

FEITEN EN STELLINGEN OVER HET LAND ISRAËL

FEITEN EN STELLINGEN OVER HET LAND ISRAËL FEITEN EN STELLINGEN OVER HET LAND ISRAËL Brochure nr. 3 Postbus 1100 3860 BC NIJKERK Tel: 033-245 88 24 projecten@christenenvoorisrael.nl www.christenenvoorisrael.nl Naast de Israëlische regering en de

Nadere informatie

Het Profetisch Woord: Daniël 11:21 e.v. De loopbaan van de koning van het noorden

Het Profetisch Woord: Daniël 11:21 e.v. De loopbaan van de koning van het noorden Het Profetisch Woord: Daniël 11:21 e.v. De loopbaan van de koning van het noorden Waar zit de tijdknip in Daniël 11? Tussen vers 20-21? Tussen vers 5-6? Daniël spreekt over het einde: 2:42 aan het einde

Nadere informatie

Kraanvogelstraat 1 3815 TP Amersfoort

Kraanvogelstraat 1 3815 TP Amersfoort Vasten en Bidden Paul de Cock PIG Pinkster Gemeente Immanuël Kraanvogelstraat 1 3815 TP Amersfoort Vasten en bidden Het kan zijn dat je als kind van God met bepaalde problemen vast bent komen te zitten.

Nadere informatie

1 & 2 Thessalonika. De Bijbel Open. Verleden, heden en toekomst van een christen 1 Th.1

1 & 2 Thessalonika. De Bijbel Open. Verleden, heden en toekomst van een christen 1 Th.1 1 & 2 Thessalonika Verleden, heden en toekomst van een christen 20 sep 08 Bekeerde mensen 1 Th.1 18 okt 08 15 nov 08 13 dec 08 17 jan 09 14 feb 09 14 mrt 09 18 apr 09 Gods manier van opvoeden Heilig en

Nadere informatie

INTERPRETATIE VAN EINDTIJDPROFETIEËN (1) Gods beloften aan Abraham hjms

INTERPRETATIE VAN EINDTIJDPROFETIEËN (1) Gods beloften aan Abraham hjms 1 INTERPRETATIE VAN EINDTIJDPROFETIEËN (1) Gods beloften aan Abraham hjms Geliefde broeders en zusters, op deze website heb ik u in het artikel BELANG VAN ISRAEL in de eindtijd het (rubriek Israël) proberen

Nadere informatie

Inleiding Oude Testament Cursus 2

Inleiding Oude Testament Cursus 2 Inleiding Oude Testament Cursus 2 Exodus: Details over hoe Israël een volk werd en Mozes haar leider. Israël werd bevrijd uit de slavernij in Egypte en reist naar de berg Sinaï, waar zij Gods wet ontvangt.

Nadere informatie

Goede buren, eerlijk delen

Goede buren, eerlijk delen Kerk- en schooldienst Goede buren, eerlijk delen Zondag 15 november 2015 Dominee:. Simon de Kam Pianist: Timo vd Heuvel M.m.v. kinderen van de Kon. Julianaschool Pianospel Welkom en mededelingen (door

Nadere informatie

HET BELANG EN DE BETEKENIS VAN JERUZALEM hjms

HET BELANG EN DE BETEKENIS VAN JERUZALEM hjms HET BELANG EN DE BETEKENIS VAN JERUZALEM hjms Geliefde broeders en zusters, in deze bijbelverkondiging wil ik ingaan op een politiek gezien actueel en zeer gevoelig onderwerp, namelijk de vraag of de staat

Nadere informatie

Thema: "Als God nu ook al verandert, waar blijven wij dan!?!"

Thema: Als God nu ook al verandert, waar blijven wij dan!?! Thema: "Als God nu ook al verandert, waar blijven wij dan!?!" Jeremia 18:11-12 1 Het woord, dat van de HERE tot Jeremia kwam: 2 Maak u op, daal af naar het huis van de pogenbakker, en daar zal Ik u mijn

Nadere informatie

Deut. 29: 26 En uw dood lichaam zal aan alle gevogelte des hemels, en aan de beesten der aarde tot spijze zijn; en niemand zal ze afschrikken.

Deut. 29: 26 En uw dood lichaam zal aan alle gevogelte des hemels, en aan de beesten der aarde tot spijze zijn; en niemand zal ze afschrikken. Ezechiël 37 HET DAL DER DORRE DOODSBEENDEREN Ezech. 37: 1 De hand des HEEREN was op mij, en de HEERE voerde mij uit in den geest, en zette mij neder in het midden ener vallei; dezelve nu was vol beenderen.

Nadere informatie

Het Nieuwe Verbond voor Israël

Het Nieuwe Verbond voor Israël Het Nieuwe Verbond voor Israël Inhoud: Inleiding 1. Wanneer? 2. Door wie? 3. De kenmerken 4. En wat daarna? Oud/nieuw Inleiding: Het Nieuwe Verbond Het oude verbond Hebr. 8:13 Als Hij spreekt van een nieuw

Nadere informatie

Het Evangelie naar Marcus. Het Evangelie van Jezus Christus, de zoon van God. De Dienstknecht in Jeruzalem, Marcus 11-13

Het Evangelie naar Marcus. Het Evangelie van Jezus Christus, de zoon van God. De Dienstknecht in Jeruzalem, Marcus 11-13 Het Evangelie naar Marcus Het Evangelie van Jezus Christus, de zoon van God De Dienstknecht in Jeruzalem, Marcus 11-13 1 Uitgangspunt: Keuze om het boek als uitgangspunt te nemen en geen thema. Vanuit

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1)

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Over de doop Bij de doop word je in water ondergedompeld of ermee besprenkeld.

Nadere informatie

Tekoa de Zacharia Amos Amos

Tekoa de Zacharia Amos Amos Deze profeet was een herder en een kweker van moerbeivijgen, (sycomoorboom) en woonde in Tekoa bij Bethlehem. Hij was de vader van de profeet Jesaja. Hij had geen profetenschool doorlopen. Hij leefde tijdens

Nadere informatie

Studie 3 ( v.chr.) Tijdlijn Algemene tijdlijn ( v.chr.) Tijdlijn studie 3 ( v.chr.)

Studie 3 ( v.chr.) Tijdlijn Algemene tijdlijn ( v.chr.) Tijdlijn studie 3 ( v.chr.) Studie 3 (750-605 v.chr.) Tijdlijn Algemene tijdlijn (1050-500 v.chr.) Tijdlijn studie 3 (750-605 v.chr.) Inleiding In de eerste studie zijn we vertrokken bij Saul en via David bij Salomo uitgekomen. Door

Nadere informatie

FUNDAMENTELE WAARHEDEN

FUNDAMENTELE WAARHEDEN FUNDAMENTELE WAARHEDEN De Bijbel is ons enig richtsnoer voor geloof en beleven. Deze opsomming van fundamentele waarheden is bedoeld als basis van onze geestelijke gemeenschap, dat wil zeggen dat wij vast

Nadere informatie

Methode Godsdienst 2014-2015 Groep 7-8, map B

Methode Godsdienst 2014-2015 Groep 7-8, map B Methode Godsdienst 2014-2015 Groep 7-8, map B OT 21 Week 36 De wet gegeven OT 22 Week 37 De tabernakel OT 80 Week 38 Feesten OT 81 Week 39 Wetten van zorg OT 82 Week 40 Geboden OT 83 Week 41 Offers Les

Nadere informatie

Interpretatie - Register van thema s en bijbelteksten (bijgewerkt t/m jaargang 20, 2012) Thema's

Interpretatie - Register van thema s en bijbelteksten (bijgewerkt t/m jaargang 20, 2012) Thema's Interpretatie - Register van thema s en bijbelteksten (bijgewerkt t/m jaargang 20, 2012) Thema's 2012 20,6 (2012): Verbinding 20,5 (2012): Kleur 20,4 (2012): Jij bent m 20,3 (2012): In de zon 20,2 (2012):

Nadere informatie

Wandel in vrijheid. U bent met. vrijheid. Christus. bevrijd van. heeft. Alive Ministries South Africa. is, daar is. gestorven en Hij.

Wandel in vrijheid. U bent met. vrijheid. Christus. bevrijd van. heeft. Alive Ministries South Africa. is, daar is. gestorven en Hij. Wandel in vrijheid Editie 1, 11 Maart 2010 (Opgedragen aan Ruth Schoemaker) Waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid. U bent met Christus gestorven en Hij heeft u bevrijd van de geestelijke machthebbers

Nadere informatie

De Christus in elk bijbelboek

De Christus in elk bijbelboek Kris Tavernier De Christus in elk bijbelboek Christus in al de Schriften Lucas 24:27 De Bijbel is door en door christocentrisch, dit wil zeggen dat de Bijbel in hoofdzaak spreekt over 'Jezus, de Christus,

Nadere informatie

De gehoorzaamheid aan de (10) geboden als vrucht, in het bijzonder de viering van de sabbat; Het onderzoekend oordeel vanaf 1844.

De gehoorzaamheid aan de (10) geboden als vrucht, in het bijzonder de viering van de sabbat; Het onderzoekend oordeel vanaf 1844. De zevendedags adventisten, een groepering met een naam die heel duidelijk de lading dekt: Samenkomen op de zevende dag van de week (zaterdag) en gefocust zijn op de advent: de wederkomst van Christus.

Nadere informatie

Inleiding Oude Testament

Inleiding Oude Testament Inhoudsopgave Hoe gebruik je deze handleiding.................................. 4 Suggesties voor Groepsstudie..................................... 4 Inleiding.....................................................

Nadere informatie

Christelijk Centrum Groningen 17 juni 2012

Christelijk Centrum Groningen 17 juni 2012 Christelijk Centrum Groningen 17 juni 2012 Thema: Het Nieuwe Verbond Lezen: 2 Kor. 5:14-21; Hebr. 8:8-13; 9:13-15. 1. Inleiding: God van het Verbond God maakt zich in de Bijbel kenbaar als de God van het

Nadere informatie

Opname v.d. gemeente. Daniel 9 7 jaar 1000-jarig

Opname v.d. gemeente. Daniel 9 7 jaar 1000-jarig Avond 5 Opname v.d. gemeente Wederkomst Jezus Intocht in Jeruzalem 6 april 32 Grote witte troon Daniel 9 483 jaar Daniel 9 7 jaar 1000-jarig vrederijk Grote verdrukking nieuwe hemel & nieuwe aarde Kruisiging

Nadere informatie

Gemeente van onze Here Jezus Christus, De leer over de doop is als volgt samen te vatten:

Gemeente van onze Here Jezus Christus, De leer over de doop is als volgt samen te vatten: FORMULIER VOOR DE BEDIENING VAN DE HEILI- GE DOOP AAN VOLWASSENEN (Zij die in hun jeugd niet gedoopt zijn en op latere leeftijd te kennen geven de christelijke doop te willen ontvangen, dienen vooraf onderwezen

Nadere informatie

Register van themanummers en bijbelteksten (jaargang 1,1-22,4) Thema's

Register van themanummers en bijbelteksten (jaargang 1,1-22,4) Thema's Register van themanummers en bijbelteksten (jaargang 1,1-22,4) Thema's 2014 22,4 (2014): De geheime dienst 22,3 (2014): Op het altaar 22,2 (2014): Worstelen met 22,1 (2014): Nieuwe Testament 2013 21,6

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Ik had bedacht dat ik voor vandaag maar eens een ouderwetse preek in 3 punten ga houden. Het eerste punt gaat over het kijken naar de ander. De tweede

Nadere informatie

Ziekte en genezing. Ziekte is storing in de werking van een of meer van de organen [1].

Ziekte en genezing. Ziekte is storing in de werking van een of meer van de organen [1]. Ziekte is storing in de werking van een of meer van de organen [1]. In het Nederlands wordt 'ziekte' ook gebruikt voor een abnormale gesteldheid die vergeleken wordt met lichamelijk ziek-zijn. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Het belang van het profetisch woord. De Bijbel open 14-10-15

Het belang van het profetisch woord. De Bijbel open 14-10-15 De Bijbel open 14-10-15 Mijn hoop is op U Heer, G mijn kracht is in U Heer, mijn hart is van U Heer, van U. Ik prijs U met heel mijn hart, ik prijs U met al mijn kracht. Met heel mijn hart, met al mijn

Nadere informatie

Christenen, geld en de armen

Christenen, geld en de armen Christenen, geld en de armen Wat de Bijbel ons zegt over welvaart en geven Geld en bezit horen bij de thema s die in de Bijbel heel vaak worden genoemd. En het bedrag dat wij bezitten bepaalt in hoge mate

Nadere informatie

Wie is als Jahweh? Micha. God houdt Zijn Woord. Micha 7 : 18-20

Wie is als Jahweh? Micha. God houdt Zijn Woord. Micha 7 : 18-20 Wie is als Jahweh? Micha God houdt Zijn Woord Micha 7 : 18-20 koningen en profeten in Israël 839 Juda Israël Hoort 1 2 3 Micha 1-2 volken allemaal! Micha 3-5 hoofden van Jakob / Israël Micha 6-7 naar wat

Nadere informatie

Eucharistieviering van 17 maart 2013 Vijfde zondag van de veertigdagentijd

Eucharistieviering van 17 maart 2013 Vijfde zondag van de veertigdagentijd Eucharistieviering van 17 maart 2013 Vijfde zondag van de veertigdagentijd Nieuwe kansen geven Openingslied: ZJ 576: Bouwen aan een wereld van rechtvaardigheid. Tijdens het intredelied en de intredeprocessie

Nadere informatie

Openbaring 1. Openbaring van God Jezus Christus Openbaring 1:1-3. Jezus. Johannes Wij

Openbaring 1. Openbaring van God Jezus Christus Openbaring 1:1-3. Jezus. Johannes Wij Openbaring 1 Bijna alle vertalingen noemen dit laatste Boek in de Bijbel Openbaring van Johannes, terwijl dit niet de oorspronkelijke titel is. Openbaring begint namelijk met de woorden Openbaring van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave De nederwerping der wereld Het plan der eeuwen De bedelingen De bedelingen 2...

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave De nederwerping der wereld Het plan der eeuwen De bedelingen De bedelingen 2... Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. De nederwerping der wereld... 3 2. Het plan der eeuwen... 4 3. De bedelingen 1... 5 4. De bedelingen 2... 6 5. De bedelingen 3... 7 6. De bedelingen 4... 8 7. De positie

Nadere informatie

Thema: Waar blijft het Rijk van God?

Thema: Waar blijft het Rijk van God? Thema: Waar blijft het Rijk van God? Predikant: Ds. Noeme Visser Organist: Dhr. Gerrit Wolters Welkom en mededelingen van de kerkenraad De kinderen gaan naar hun eigen dienst Psalm 27: 1,2 >> 2 Eén ding

Nadere informatie

Toetssteen der ware en valse genade

Toetssteen der ware en valse genade Toetssteen der ware en valse genade Th. Van der Groe 39. H.C. ZONDAG 45 - Van het gebed Vr. 116. Waarom is het gebed den Christenen van node? Antw. Daarom dat het het voornaamste stuk der dankbaarheid

Nadere informatie

- GEROEPEN OM TE VIEREN - Orgelspel. Zingen: Psalm 91a:1, 2 en 3. Gemeente gaat staan, Groet V: De Heer zij met u allen. G: Zijn vrede zij met u.

- GEROEPEN OM TE VIEREN - Orgelspel. Zingen: Psalm 91a:1, 2 en 3. Gemeente gaat staan, Groet V: De Heer zij met u allen. G: Zijn vrede zij met u. De kleur is wit, we vieren de instelling van de Maaltijd van de Heer. Om te weten welk Paasfeest Jezus vierde met zijn vrienden, horen we over de instelling van het Pesachfeest uit Exodus: opmaat tot opstanding

Nadere informatie

Preek op zondag 20 november Maranathakerk Zondag Voleinding (gedenken overledenen) Voorganger: ds. Martine Nijveld

Preek op zondag 20 november Maranathakerk Zondag Voleinding (gedenken overledenen) Voorganger: ds. Martine Nijveld Preek op zondag 20 november Maranathakerk Zondag Voleinding (gedenken overledenen) Voorganger: ds. Martine Nijveld Woord vooraf bij de lezingen: Twee lezingen op deze dag. Eerst een kort gedeelte uit Genesis

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 Spr. 4:23 Behoed uw hart boven al 2 Mt. 24:42 Waakt dan want gij weet niet 3 Jes. 40:31 Maar wie de HERE verwachten 4 1 Joh.

Inhoudsopgave 1 Spr. 4:23 Behoed uw hart boven al 2 Mt. 24:42 Waakt dan want gij weet niet 3 Jes. 40:31 Maar wie de HERE verwachten 4 1 Joh. Voorwoord Voor u ligt (de 5e druk van) een bijzonder liedboekje: al de liederen zijn gebaseerd op bijbelteksten. Ze zijn oorspronkelijk geschreven voor onze eigen kinderen om te memoriseren, maar uiteraard

Nadere informatie

5.4 Verbonden en tekenen 179

5.4 Verbonden en tekenen 179 5.4 Verbonden en tekenen 79 uitleggen dat zij het wel over een huwelijk heeft, maar dat zij geen echt huwelijk bedoelt. Stuurt men ook een felicitatiekaart naar een ongetrouwde vrouw, als haar zus trouwt?

Nadere informatie

9 Toen Jezus dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhooggeheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. 10 Terwijl hij zo van hen

9 Toen Jezus dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhooggeheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. 10 Terwijl hij zo van hen Handelingen 1:9-11 9 Toen Jezus dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhooggeheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. 10 Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de

Nadere informatie

snode plannen tegen de rechtvaardige, zain hij knarsetandt over hem. 13 De Heere lacht hem uit, want Hij ziet dat zijn dag komt.

snode plannen tegen de rechtvaardige, zain hij knarsetandt over hem. 13 De Heere lacht hem uit, want Hij ziet dat zijn dag komt. PSALM 36 (SEPTUAGINTA) PSALM 37 (HSV): JOZEF MAAKT FARAO EIGENAAR VAN ALLES (GEN. 47) 1 Een psalm van David. Ontsteek niet in woede over de kwaaddoeners, aleph benijd niet wie onrecht doen. 2 Want als

Nadere informatie

Bidt Jeruzalem vrede toe Psalm 122. Preekschets voor de Israëlzondag. ds. Henk Poot

Bidt Jeruzalem vrede toe Psalm 122. Preekschets voor de Israëlzondag. ds. Henk Poot Bidt Jeruzalem vrede toe Psalm 122 Preekschets voor de Israëlzondag ds. Henk Poot Introductie In het jaar dat op de Joodse kalender begint op 2 oktober wordt de vijftigjarige hereniging van Jeruzalem gevierd.

Nadere informatie

het boek Daniël seizoen 2010-2011 in de school van God in het vuur oorlog en vrede

het boek Daniël seizoen 2010-2011 in de school van God in het vuur oorlog en vrede De Bijbel Open het boek Daniël seizoen 2010-2011 25 sep 23 okt 27 nov 18 dec 29 jan 26 feb 26 mrt 23 apr Dan. 1 Dan. 2 Dan. 3 Dan. 4-5 Dan. 6 Dan. 7-8 Dan. 9 Dan. 10-12 in de school van God God kent de

Nadere informatie

Psalmen, profetische liederen

Psalmen, profetische liederen Psalmen, profetische liederen T. van Turennout Copyright 2014 Aduard, The Netherlands Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 34 (31-08)

De Bijbel open 2013 34 (31-08) 1 De Bijbel open 2013 34 (31-08) Onlangs kreeg ik voor ons programma de Bijbel open een vraag over de onvruchtbare vijgenboom in Mattheus 21. Je kunt deze geschiedenis ook in andere evangeliën lezen. We

Nadere informatie

Geliefde broeders en zusters, in deze bijbelverkondiging wil ik het hebben over visvangst.

Geliefde broeders en zusters, in deze bijbelverkondiging wil ik het hebben over visvangst. 1 TWEE WONDERVOLLE VISVANGSTEN hjms Geliefde broeders en zusters, in deze bijbelverkondiging wil ik het hebben over visvangst. Het vissen, beter gezegd het vangen van vissen, is een bijbels schaduwbeeld

Nadere informatie

107 Scheppingsliedje. 108 Lied van de lieve aarde. 1 En God schiep al-les met zijn Woord: 1 De we - reld heeft God goed ge - maakt

107 Scheppingsliedje. 108 Lied van de lieve aarde. 1 En God schiep al-les met zijn Woord: 1 De we - reld heeft God goed ge - maakt 107 Scheppingsliedje 108 Lied van de lieve aarde E. Linger W. ter Burg 1 En God schiep al-les met zijn Woord: 1 De we - reld heeft God goed ge - maakt de vos, het hert, de ko - li - brie met ei - gen vin

Nadere informatie

136 Het Koninkrijk regeert laat het komen!

136 Het Koninkrijk regeert laat het komen! 136 Het Koninkrijk regeert laat het komen! (Openbaring 11:15; 12:10) 1. Jehovah, u kent geen begin, u zult er altijd zijn. U plaatste uw Zoon op de troon, naast u, de Soeverein. Het Koninkrijk is opgericht,

Nadere informatie

Hoe is de inhoud van het boek Joël te verdelen?

Hoe is de inhoud van het boek Joël te verdelen? De profeet Joël. Hoe is de inhoud van het boek Joël te verdelen? Zie Joël 1, 2, 3 Joël 1 gaat over Gods recente oordelen. Joël 2 handelt over het toekomstig oordeel van God; toont Gods erbarmen; hoe God

Nadere informatie

Het wonder van het kruis. De omwisseling aan het kruis

Het wonder van het kruis. De omwisseling aan het kruis Het wonder van het kruis De omwisseling aan het kruis Het wonder van het kruis / De Omwisseling Vergeving Verlossing / Reiniging Genezing Bevrijding Verzoening Nieuw leven Getsemane Diezelfde avond ging

Nadere informatie

Messiaanse Stichting Nafthali Vertaalt en bewerkt door: Martin Stoeten Psalm 83 Gebed om bestraffing der vijanden

Messiaanse Stichting Nafthali Vertaalt en bewerkt door: Martin Stoeten Psalm 83 Gebed om bestraffing der vijanden Messiaanse Stichting Nafthali Vertaalt en bewerkt door: Martin Stoeten Psalm 83 Gebed om bestraffing der vijanden 1. Een lied, een psalm van Asaf. 2. (83:2) O Elohim! zwijg niet, houd U niet als doof,

Nadere informatie

Conferentie Voorburg 2014 Kees Noorlander

Conferentie Voorburg 2014 Kees Noorlander Conferentie Voorburg 2014 Kees Noorlander Efeze Smyrna Na-apostolische tijd Vervolgingen tot Constantijn Pergamus Staatsgodsdienst ca. 313 ca. 590 Thyatira RK Kerk ca. 590 heden Sardis Hervorming ca 1517

Nadere informatie

Inhoud. J.M. Pauw In discussie met Jehovah s Getuigen december 2003. Openb. 3:14...2. Kol. 1:15... 4. Rom. 8:29...6. Hebr. 1:5...8

Inhoud. J.M. Pauw In discussie met Jehovah s Getuigen december 2003. Openb. 3:14...2. Kol. 1:15... 4. Rom. 8:29...6. Hebr. 1:5...8 Toelichting Dit document is geschreven n.a.v. een discussie met enkele Jehovah s Getuigen. Het betreft een aantal bijbelteksten en algemene vragen waar onze overtuigingen verdeeld over waren. In dit document

Nadere informatie

Abraham 3:22 23. Exodus 20:3 17

Abraham 3:22 23. Exodus 20:3 17 Mozes 1:39 Mozes 7:18 Abraham 3:22 23 Genesis 1:26 27 Genesis 2:24 Dit is Gods werk en heerlijkheid. God spreekt op een hoge berg van aangezicht tot aangezicht met Mozes en legt hem zijn eeuwige doel voor

Nadere informatie

Een klein vragenboekje voor kinderen

Een klein vragenboekje voor kinderen 1 Een klein vragenboekje voor kinderen door L. G. C. LEDEBOER Gereformeerd leraar te Benthuizen 1 Vraag: Wie heeft u geschapen? ANTWOORD: God, Gen. 1 : 26. 2 Vraag: Wie is God? ANTWOORD: Een allervolmaaktste

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen. presenteert DANIËL DE GEVANGENE

Bijbel voor Kinderen. presenteert DANIËL DE GEVANGENE Bijbel voor Kinderen presenteert DANIËL DE GEVANGENE Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Jonathan Hay Aangepast door: Mary-Anne S. Vertaald door: Erna van Barneveld Geproduceerd door: Bible

Nadere informatie

Jesaja 50. de gehoorzame Knecht

Jesaja 50. de gehoorzame Knecht Jesaja 50 de gehoorzame Knecht De Knecht De verkoren Knecht van God (Jes 42) blijkt door Israel de verworpen Knecht te zijn (Jes 49), toch blijft Hij de vertrouwende Knecht (Js 50), die voort gaat als

Nadere informatie

HET WIEROOKALTAAR (2) in het Heiligdom van de Tabernakel hjms

HET WIEROOKALTAAR (2) in het Heiligdom van de Tabernakel hjms 1 HET WIEROOKALTAAR (2) in het Heiligdom van de Tabernakel hjms Geliefde broeders en zusters, vorige week kregen we een eerste indruk van het belangrijke gouden Wierookaltaar. We leerden dat dit altaar

Nadere informatie

ACHTERGRONDEN VAN HET HEILIG AVONDMAAL IN ENKELE JOODSE FEESTEN (5) HJM Sales

ACHTERGRONDEN VAN HET HEILIG AVONDMAAL IN ENKELE JOODSE FEESTEN (5) HJM Sales 1 ACHTERGRONDEN VAN HET HEILIG AVONDMAAL IN ENKELE JOODSE FEESTEN (5) HJM Sales Geliefde broeders en zusters, in dit laatste deel over de relatie tussen de drie Joodse Paschafeesten in de lente en de viering

Nadere informatie

De Heilige Geest. interpretatie. Gods Woord. en de. van

De Heilige Geest. interpretatie. Gods Woord. en de. van De Heilige Geest en de interpretatie van Gods Woord De Heilige Geest en de interpretatie van Gods Woord pagina 2/8 De Heilige Geest en de interpretatie van Gods Woord www.bijbelcollege.nl 2012, Stg. BTO

Nadere informatie

Protestants Kralingen. Vergeving. Zondag 14 september 2014, Hoflaankerk

Protestants Kralingen. Vergeving. Zondag 14 september 2014, Hoflaankerk Protestants Kralingen Vergeving Zondag 14 september 2014, Hoflaankerk orgelspel Nun Lob mein Seel den Herren Dietrich Buxtehude VOORBEREIDING verwelkoming door de ouderling aanvangspsalm 287: 1, 2 en 5

Nadere informatie

Gods werk in het heden en de toekomst (1)

Gods werk in het heden en de toekomst (1) Gods werk in het heden en de toekomst (1) Mensen zijn vaak geïnteresseerd in de toekomst. Wat de toekomst betreft, kunnen we volkomen op onze Heer en Heiland vertrouwen. Wat mensen over de toekomst voorspellen,

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan volwassenen die zich bij de kerk voegen

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan volwassenen die zich bij de kerk voegen Formulier om de christelijke doop te bedienen aan volwassenen die zich bij de kerk voegen Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Over de doop Bij de doop word je in water ondergedompeld of ermee besprenkeld.

Nadere informatie

Het evangelie van Maria Magdalena

Het evangelie van Maria Magdalena Het evangelie van Maria Magdalena (Hieronder volgt een vertaling van Esther de Boer overgezet uit de Koptische tekst. De hoofdletters zijn toegevoegd. De nummering van de pagina's en de regels is overgenomen

Nadere informatie

Eens sprak Jezus ook woorden van gelijke strekking tegen de inwoners van Jeruzalem.

Eens sprak Jezus ook woorden van gelijke strekking tegen de inwoners van Jeruzalem. 1 ENKELE UITSPRAKEN VAN JEZUS OVER DE EINDTIJD HJMS Sales Geliefde broeders en zusters, regelmatig passeert op deze website de term eindtijd en u heeft inmiddels geleerd, dat bijbelonderzoekers met de

Nadere informatie

Ik wil juichen voor U, mijn Heer, met blijdschap in mijn hart. Ik wil jubelen voor U, Heer, mijn hart is vol ontzag.

Ik wil juichen voor U, mijn Heer, met blijdschap in mijn hart. Ik wil jubelen voor U, Heer, mijn hart is vol ontzag. Hartelijk welkom Ik wil juichen voor U Opwekking 589 Ik wil juichen voor U, mijn Heer, met blijdschap in mijn hart. Ik wil jubelen voor U, Heer, mijn hart is vol ontzag. Ik erken: U, Heer, bent God en

Nadere informatie

DE ZEVENTIGSTE JAARWEEK (3) hjms

DE ZEVENTIGSTE JAARWEEK (3) hjms 1 DE ZEVENTIGSTE JAARWEEK (3) hjms Geliefde broeders en zusters, in de vorige twee delen van deze studie passeerden reeds 69 jaarweken uit de profetie van Daniël (Dan. 9:24-27) de revu. Ook behandelden

Nadere informatie

GENESIS

GENESIS 1 Bijbellezen SCHEMA AANWIJZINGEN. Vul de datums in waarop u van plan bent de betreffende hoofdstukken te lezen. Vink ze af bij voltooiing van elk gedeelte. U kunt de Bijbelboeken in volgorde lezen of

Nadere informatie

Ds. J.L. de Jong Schriftlezing: Matth. 3: 13-4: 11 Tekst: Matth. 4: 1 Thema: Jezus weg leidt door verzoeking

Ds. J.L. de Jong Schriftlezing: Matth. 3: 13-4: 11 Tekst: Matth. 4: 1 Thema: Jezus weg leidt door verzoeking 2016-01-01 1000 Ds. J.L. de Jong Schriftlezing: Psalm 71 Tekst: Psalm 71: 3a Thema: In de Rots der eeuwen 1. vinden wij bescherming 2. vinden wij een woning 3. vinden wij een toekomst 2016-01-03 0930 Ds.

Nadere informatie

Vrijdag in de Vijfde week

Vrijdag in de Vijfde week Vrijdag in de Vijfde week Metten Na de hexapsalm en de triadika van de toon: PsalM-lezingen Na de eerste psalmlezing zingen we de kathisma-zangen volgens de toon van de week (zie appendix). Na de tweede

Nadere informatie

Gods soevereiniteit. Daniël

Gods soevereiniteit. Daniël Gods soevereiniteit Daniël 2 Terugblik 1: Wanneer speelt het verhaal? 605 v.c. Jeruzalem veroverd door Nebukadnezar II (regeert tot 562v.C). Twee stammen weggevoerd 602 v.c. Daniël en vrienden hebben 3

Nadere informatie

Naam: ISRAEL IN HET Midden Oosten

Naam: ISRAEL IN HET Midden Oosten Naam: ISRAEL IN HET Midden Oosten Het land Israël is lang en smal. De lengte is 435 kilometer en de breedte is 110 kilometer. Israël grenst aan 4 landen: Libanon, Syrië, Jordanië en Egypte. Het land ligt

Nadere informatie

In het toekomende zal Jakob wortelen schieten, Israël zal bloeien en groeien; en zij zullen de wereld met inkomsten vervullen.

In het toekomende zal Jakob wortelen schieten, Israël zal bloeien en groeien; en zij zullen de wereld met inkomsten vervullen. 7 Juli Jes. 29:22-24 NIEUWE GEESTELIJKE ONTWAKING. Daarom zegt de HEERE, Die Abraham verlost heeft, tot het huis van Jakob alzo: Jakob zal nu niet meer beschaamd worden, en nu zal zijn aangezicht niet

Nadere informatie

Wie heeft recht op het land Israël?

Wie heeft recht op het land Israël? Wie heeft recht op het land Israël? Dr. M.R. De Haan Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling 1977 1 INHOUD 1. De eerste beloften aan Abraham 2. Afblijven van Israël 3. In de verstrooiing 4.

Nadere informatie

BONDSDAGNUMMER REFERAAT IV. Houdbare woorden. R. ter Beek

BONDSDAGNUMMER REFERAAT IV. Houdbare woorden. R. ter Beek BONDSDAGNUMMER REFERAAT IV Houdbare woorden R. ter Beek Ik mag de rij sluiten met aandacht te vragen voor de houdbaarheid van ons eigen woordgebruik. De indeling van wat ik wil zeggen is eenvoudig. Eerst

Nadere informatie

You unravel me, with a melody You surround me with a song Of deliverance, from my enemies Till all my fears are gone

You unravel me, with a melody You surround me with a song Of deliverance, from my enemies Till all my fears are gone You unravel me, with a melody You surround me with a song Of deliverance, from my enemies Till all my fears are gone I m no longer a slave to fear I am a child of God (2x) From my mothers womb You have

Nadere informatie

OPENBARING OPENBAAR; EEN EERLIJKE STUDIE VOOR HEN DIE DURVEN.

OPENBARING OPENBAAR; EEN EERLIJKE STUDIE VOOR HEN DIE DURVEN. OPENBARING OPENBAAR; EEN EERLIJKE STUDIE VOOR HEN DIE DURVEN. Openbaring 14 1 En ik zag en zie, het Lam stond op de berg Sion en met Hem honderdvierenveertigduizend, op wier voorhoofden zijn naam en de

Nadere informatie

Gods onfeilbare erfelijke belofte aan Abraham, Izak en Jacob.

Gods onfeilbare erfelijke belofte aan Abraham, Izak en Jacob. Gods onfeilbare erfelijke belofte aan Abraham, Izak en Jacob. En ziet, het woord des HEEREN was tot hem, zeggende: Deze zal uw erfgenaam niet zijn; maar die uit uw lijf voortkomen zal, die zal uw erfgenaam

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het zijn stevige woorden uit de Bijbel die we vanmorgen hebben gelezen. Het begon al met de eerste lezing, uit het boek Deuteronomium: Mozes geeft het

Nadere informatie

Preek over Micha 1 - Schildwolde, 12 juni Kees van Dusseldorp - serie Micha 1/4 - viering HA. thema: Een gelovige kan niet zonder Christus

Preek over Micha 1 - Schildwolde, 12 juni Kees van Dusseldorp - serie Micha 1/4 - viering HA. thema: Een gelovige kan niet zonder Christus Preek over Micha 1 - Schildwolde, 12 juni 2016 - Kees van Dusseldorp - serie Micha 1/4 - viering HA thema: Een gelovige kan niet zonder Christus vooraf: na mededeling van overlijden: Ps.42:1 votum en groet

Nadere informatie

Jezus volgen in de hectiek van het leven

Jezus volgen in de hectiek van het leven Jezus volgen in de hectiek van het leven Bestemd om vrucht te dragen Johannes 15:5: Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar

Nadere informatie

[Uitzending 1255: Openbaring 8:7 t/m 13]

[Uitzending 1255: Openbaring 8:7 t/m 13] [Uitzending 1255: Openbaring 8:7 t/m 13] Het laatste vers van de vorige uitzending was Openbaring 8:6, waar we lazen: De zeven engelen met de bazuinen maakten zich klaar om erop te blazen. In de vorige

Nadere informatie

Parochie Sint Christoffel Het sacrament van de ziekenzalving

Parochie Sint Christoffel Het sacrament van de ziekenzalving Parochie Sint Christoffel Het sacrament van de ziekenzalving St. Paulus Bekering St. Joseph RK Open Hof H. Maria Koningin St. Caecilia H. Jozef Inhoud Inhoudsopgave pag.: 2 Voorwoord pag.: 3 De ziekenzalving

Nadere informatie

het boek Daniël seizoen 2010-2011 in de school van God in het vuur oorlog en vrede

het boek Daniël seizoen 2010-2011 in de school van God in het vuur oorlog en vrede De Bijbel Open het boek Daniël seizoen 2010-2011 25 sep Dan. 1 in de school van God 23 okt 27 nov 18 dec 29 jan 26 feb 26 mrt 23 apr Dan. 2 Dan. 3 Dan. 4-5 Dan. 6 Dan. 7-8 Dan. 9 Dan. 10-12 God kent de

Nadere informatie

Habakuk. werk een werk in ulieder Dat is, 1. De last, welken Zie Jes. 13:1, in het

Habakuk. werk een werk in ulieder Dat is, 1. De last, welken Zie Jes. 13:1, in het Habakuk Habakuk 1 1. De last, welken Zie Jes. 13:1, in het volgende, Habakuk. Hebr. Chabakuk. Habakuk, de profeet, gezien heeft. Te weten in een gezicht, zie Jes. 1:1. 2. HEERE! hoe lang schreeuw ik, en

Nadere informatie

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW Nieuwe geboorte in het koninkrijk les 1 DEEL 3 FOLLOW DE GEBOORTE Leven begint met een man en vrouw die elkaar liefhebben. Diep in het binnenste van de buik van de moeder ontstaat nieuw leven. Het duurt

Nadere informatie