p r o j e c t p l a n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "p r o j e c t p l a n"

Transcriptie

1 p r o j e c t p l a n RUPS ZEELAND WEST BRABANT Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland april 2015 P.M. Terlouw projectleider

2 i n h o u d s o p g a v e omschrijving bladzijde 1. Inleiding Algemeen Probleemstelling Doelstelling Afbakening project Randvoorwaarden Projectorganisatie Projectsturing Werkwijze Taken en verantwoordelijkheden Methodiek voor hulp aan cliënten Communicatie Budgettering Evaluatie Status projectplan Versie geschiedenis Goedkeuring Plaats document... 17

3 1. Inleiding 1.1. Algemeen Subsidieregeling RUPS II Het Ministerie van Justitie & Veiligheid heeft in april 2014 een subsidieregeling ter stimulering van regionale Uitstapprogramma s voor Prostituees (RUPS II) bekend gemaakt. 1 Middels een uitstapprogramma worden prostituees in staat gesteld om - onder persoonlijke begeleiding- uit het vak te stappen en tot een andere werkomgeving en dagbesteding te komen. De Minister beoogt een landelijk dekkend netwerk te creëren van regiodeelname in het RUPS programma. Zodat personen die het slachtoffer zijn van geweld of mensenhandel en tegen hun zin werkzaam zijn in de prostitutie overal een veilig thuis kunnen krijgen en kunnen werken aan een nieuw bestaan. Voor de regio Zeeland en West-Brabant heeft de GGD Zeeland in dit kader het initiatief genomen voor de aanvraag van een subsidie. Met deze financiële bijdrage kan ook in de regio Zeeland en West-Brabant een programma starten om prostituees te ondersteunen bij het vinden van een nieuwe toekomst buiten de prostitutie. Het maatschappelijk werk in Breda (IMW) heeft in 2010 als enige partij in de regio al eerder ervaring opgedaan met de uitvoering van een ondersteuningsprogramma voor prostituees, RUPS I Wie is de opdrachtgever? De GGD Zeeland, bij hoofde van de directeur Ronald de Meij, is aanvrager voor de subsidie en verantwoordelijk voor het realiseren van de subsidieafspraken. Daarmee is de GGD Zeeland formeel opdrachtgever voor het RUPS project. Echter de GGD Zeeland kan dit niet alleen. De regio waarvoor de subsidie is aangevraagd is groter dan de regio van de GGD Zeeland en inhoudelijk zijn veel verschillende (keten)partners betrokken. De aansturing van dit programma wordt daarom ondergebracht bij een stuurgroep RUPS. De stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van organisaties die (financieel) bijdragen aan de inhoud en de resultaten van dit project, zoals gemeenten, politie en GGD. (zie verder onder stuurgroep) Waarom dit project? De gezondheid, beschermen en bevorderen. Dat is waar de GGD voor staat. Binnen de GGD richten de teams Seksuele Gezondheid zich specifiek op de seksuele gezondheid van jongeren en risicogroepen. Prostituees vormen een belangrijke risicogroep, mede omdat zij een bron van besmetting van seksueel overdraagbare ziekten kunnen vormen. Op dit moment krijgen zij een SOA-test en hepatitis B vaccinaties aangeboden. De medewerkers van GGD Zeeland en West-Brabant krijgen regelmatig signalen van dwang, uitbuiting en seksueel misbruik bij prostituees. Regelmatig vragen prostituees aan de GGD hoe ze uit het vak kunnen stappen en of ze daarbij begeleid kunnen worden. Prostituees die 1 Staatscourant 12848,

4 besluiten te stoppen met werken in het vak, lopen tegen praktische problemen aan. Voorbeelden hiervan zijn: het verlies van inkomen, de leefstijl en het sociale netwerk in het prostitutiecircuit, psychische of verslavingsproblemen, huisvesting, verblijfsstatus en gebrek aan werkervaring buiten de prostitutie. De GGD Zeeland heeft in onderzoek laten verrichten naar de wens om uit de prostitutie te stappen. De centrale onderzoeksvraag was: In hoeverre hebben prostituees, die werkzaam zijn in Zeeland, behoefte aan hulp als zij de wens hebben om uit de prostitutie te stappen en aan welke hulp hebben zij behoefte? Tijdens het onderzoek gaf de helft van de respondenten in Zeeland aan dat zij de wens heeft om te stoppen met werken in de prostitutie. Een kwart van de respondenten gaf aan hier graag in begeleid te worden. Redenen om te stoppen met het werk zijn: de leeftijd de emotionele en / of lichamelijke belasting Prostituees geven aan vooral behoefte te hebben aan begeleiding bij het vinden van een andere baan buiten de prostitutiebranche en bij het vinden van een passende training of opleiding. De meerderheid van de respondenten geeft aan geen behoefte te hebben aan begeleiding bij het ontplooien van sociale vaardigheden of het volgen van een weerbaarheidstraining. Respondenten hebben vrijwel geen behoefte aan hulp bij een verslaving: ze gaven allen aan geen verslaving te hebben. Aan het Zeeuwse onderzoek deden alleen prostituees mee die werkzaam zijn in de vergunde sector. De verwachting is dat bij prostituees die illegaal werkzaam zijn er meer misstanden zijn en daarmee de behoefte om uit het vak te stappen groter. Een meerderheid van de respondenten geeft aan binnen nu en een jaar te willen stoppen in de prostitutie. De helft daarvan geeft aan dat ze graag begeleiding wil hebben bij het vinden van een andere baan; 30% wil graag begeleiding bij het volgen van een studie. Weinig vrouwen gaven aan hulp nodig te hebben bij het op orde brengen van de financiën of het wegwerken van schulden. GGD Zeeland wil in samenwerking met GGD Hart voor Brabant, GGD West-Brabant, Politie Zeeland en West Brabant, gemeenten en organisaties voor maatschappelijk werk op een actieve wijze op deze problematiek inspelen. GGD Zeeland initieert en coördineert namens de regio Zeeland en West Brabant het opzetten en uitvoeren van een uitstapprogramma. We definiëren het Uitstapprogramma als een programma waarin begeleiding van prostituees plaatsvindt bij het vinden van werk of dagbesteding buiten de prostitutie. Er zijn eind 2014 twaalf uitstapprogramma s operationeel in Nederland. 4

5 1.2. Probleemstelling Aard van de prostitutie in de regio De regio kent een aantal specifieke omstandigheden, die een aanzuigende werking hebben op prostitutie: Grensgebied Aanwezigheid van havens Grote steden als Breda, Tilburg, Roosendaal, Vlissingen, Middelburg Nabijheid van grote steden in het buitenland (Antwerpen, Brugge, Brussel) Toerisme Grote hotels In de media verschijnen regelmatig berichten over illegale prostitutie in Zeeland en West Brabant. De politie neemt een verschuiving waar van de vergunde naar de onvergunde branche. Er is in toenemende mate zicht op de onvergunde prostitutie, door intensivering van het toezicht (o.m. door internetrecherche). Hiermee wordt zichtbaar dat er een verschuiving plaatsvindt van de vergunde branche naar o.a. thuiswerk. Overlast De prostitutie wordt nog steeds geassocieerd met bepaalde vormen van criminaliteit. Er wordt veel geld verdiend in de prostitutiebranche en niet alleen (of helemaal niet) door de prostituees zelf. Dat trekt bepaalde vormen van criminaliteit aan. Ook het feit dat er nog steeds een taboe rust op de prostitutie maakt de prostitutie minder transparant. Ook dit gegeven werkt criminaliteit in de hand. Situaties beëindigen waarin prostituees tegen hun zin of tegen hun wil werkzaam zijn, zal bijdragen aan het tegengaan van criminaliteit en overlast zoals hierboven beschreven. Dit kan voor gemeenten een belangrijk meerwaarde zijn om tijd en geld in dit project te investeren. Gedwongen prostitutie Mensenhandel vormt een grove inbreuk op de menselijke waardigheid en de lichamelijke en geestelijke integriteit van slachtoffers en wordt gezien als schending van fundamentele mensenrechten. Voorbeelden van mensenhandel zijn gedwongen prostitutie en arbeidsuitbuiting, maar bijvoorbeeld ook gedwongen bedelarij en het onder dwang laten plegen van criminele activiteiten. Sinds een jaar of tien zijn de slachtoffers van mensenhandel en het thema mensenhandel prioriteiten van het OM. Ook de komende jaren staat de aanpak van mensenhandel onveranderd hoog op de agenda. Gemeenten en politie hebben goed zicht op de vergunde prostitutiebranche in de regio Zeeland en Midden- en West Brabant. De onvergunde branche is minder transparant. Regelmatig verschijnen berichten in de media over onvergunde prostitutie en misstanden als dwang en uitbuiting binnen de regio. Het toezicht op de onvergunde prostitutiebranche in Zeeland en West Brabant krijgt wel veel aandacht. In 2012 zijn er 6 illegale bordelen gesloten in West Brabant. De regio werkt aan verdere internationale samenwerking met België. GGD Zeeland, GGD Hart van Brabant en GGD West Brabant hebben zicht op een groot deel van de prostituees uit de vergunde sector. Het betreft vrouwen die werken in clubs met een vergunning, en die zich door de GGD laten testen op een SOA. Ook de GGD heeft geen zicht 5

6 op prostitutie in de onvergunde sector. Er zijn organisatie, zoals Comensha 2, die wel cijfers in relatie tot de onvergunde sector registreren. In 2011 heeft de zedenpolitie Zeeland een groot onderzoek uitgevoerd naar de loverboyproblematiek in Zeeland. De resultaten van het onderzoek zijn niet openbaar, maar GGD en IMW beschikken wel over de gegevens. Dit zal meegenomen worden in de benadering van deze specifieke minderjarige- doelgroep. Omvang van de prostitutie in cijfers Op dit moment zijn er binnen de regio, politie Zeeland West-Brabant tussen de 40 en 50 vergunde seksinrichtingen aanwezig. Dit zijn alle bedrijven die vergunningsplichtig zijn. Dit is een breed scala, van een eenvoudige seksbioscoop met één zaaltje tot bordelen waar dagelijks meer dan 15 prostituees werkzaam zijn. Het totaal aantal prostituees is moeilijk te noemen. De dames werken namelijk zelfstandig, bepalen zelf wanneer en hoe lang ze willen werken en waar ze willen werken. Al is de vrijheid waarin zij die keuze maken vaak beperkt. Ruw geschat zijn er dagelijks ongeveer 100 verschillende prostituees actief in de vergunde branche. Betreffende het aantal dames dat werkzaam is in de niet vergunde branche te weten de illegale bordelen, hotelontvangst, escort en thuiswerksters is het moeilijk een aantal te noemen. Op basis van landelijke cijfers gaan we uit van een aantal wat ruim tweemaal zoveel bedraagt als het aantal prostituees dat in de vergunde sector actief is. Medewerkers van de politieregio Zeeland West-Brabant voeren gemiddeld 6 maal per jaar een controle uit in de diverse seksinrichtingen waarbij ook gesprekken gevoerd worden met de aanwezige prostituees. In deze gesprekken wordt door de betreffende dames af en toe gevraagd naar mogelijkheden betreffende een eventueel uitstapprogramma. Naar inschatting van verschillende ketenpartners (GGD, gemeenten, politie, ervaringsdeskundigen) zijn ca prostituees actief in de regio. Schatting van het aantal prostituees in regio Zeeland en Midden- en West Brabant Zeeland West Brabant vergunde sector* onvergunde sector** Totaal totaal voor de regio 1100 * werkzaam in clubs en andere vergunde bedrijven ** vanuit huis, straatprostitutie, illegale escort, illegale bordelen 2 CoMensha is een organisatie die zich inzet voor een beter leven voor slachtoffers van mensenhandel. 6

7 Momenteel krijgen prostituees die uit het vak willen stappen binnen de regio geen begeleiding. Op eigen kracht uit de prostitutie stappen is moeilijk. In de praktijk betekent dit dat veel vrouwen die willen stoppen de stap niet kunnen, of durven te zetten. Veel prostituees zitten in een afhankelijkheidspositie waarbij in meer of mindere mate sprake is van dwang. Er is een grote drempel bij prostituees in een dergelijke situatie om hulp te zoeken en de stap te zetten om deze situatie te veranderen Doelstelling Wat is het projectresultaat? Het uitstapprogramma in Zeeland en West-Brabant resulteert in de ondersteuning van mensen die tegen hun wil actief zijn in de seksbranche. Het project is erop gericht om hen te helpen de prostitutie te verlaten en hen duurzaam te begeleiden naar ander werk of een vorm van dagbesteding (bijvoorbeeld opleiding). Ketenpartners weten aan het einde van dit project welke specifieke aandacht dit vraagstuk dient te krijgen en welke bijdrage zij daaraan kunnen leveren. De methodiek en de kennis wordt geborgd in de organisaties die betrokken zijn bij de hulpverlening aan de prostituees. Op deze manier kunnen prostituees ook na afloop van het RUPS project geholpen worden. Een betere signalering van mensenhandel en vaardigheid om te interveniëren bij mensenhandel en gedwongen prostitutie door hulpverleners en door andere professionals die in contact staan met prostituees. Onderdeel van het project is dat vindplaatsen actief benaderd worden en dat we de professionals die daar werkzaam zijn handelingsperspectief bieden. Voorbeelden van vindplaatsen zijn huisartsen, 1 e hulp posten, particuliere klinieken en scholen. Een bredere bewustwording bij de politiek, professionals en maatschappelijke organisaties voor de positie en hulpvraag van deze doelgroep. Uit de evaluatie van het RUPS I programma blijkt dat het aantal deelnemers en uitgestapte prostituees sterk varieerde per gemeente of regio. Gemiddeld is 50% van de deelnemers aan een uitstapprogramma destijds daadwerkelijk uit de prostitutie gestapt. Een deel daarvan is later weer in de prostitutie teruggekeerd. Na overleg met de ketenpartners schat de GGD Zeeland in dat op basis van het aantal werkzame prostituees in onze regio de volgende aantallen prostituees zullen deelnemen aan het uitstapprogramma, waarvan de helft succesvol. Jaar # prostituees gestart # succesvol uitgestapt

8 1.4. Afbakening project Definities en afbakening Prostituee: degene die zich beschikbaar stelt vrijwillig of onder dwang- tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen betaling; 3 Onder de term prostituee worden zowel mannen als vrouwen verstaan, evenals transgenders; Daar waar zij staat in dit document, kunnen ook mannelijke prostituees worden aangeduid; Het project is ook bedoeld voor de ondersteuning aan slachtoffers van loverboys. Indien minderjarigen worden aangetroffen in de prostitutie, wordt de politie daarvan in kennis gesteld en wordt jeugdzorg betrokken. Dit punt zal in de subregio s verder worden uitgewerkt om recht te doen aan de afspraken in de subregio s daarover gemaakt zijn. Indien prostituees zich melden voor het programma waarvan het vermoeden bestaat dat zij onder dwang werken, zal contact worden opgenomen met de daarvoor aangewezen gespecialiseerde instanties. In overleg wordt bekeken op welke wijze de noodzakelijke begeleiding van de prostituee door de deelnemers in het project RUPS Zeeland en West-Brabant wordt vormgegeven. Onder dit uitstapprogramma valt ook een terugkeer traject voor buitenlandse prostituees die willen uitstappen en terugkeren naar hun vaderland. Het project loopt van 1 oktober 2014 tot en met 31 december 2017 Voor wie? Het uitstapprogramma is bedoeld voor: Prostituees die werken binnen de regio Zeeland en West-Brabant, zowel in de vergunde als in de onvergunde sector. Slachtoffers van mensenhandel, die gedwongen in de prostitutie werkzaam zijn (denk ook aan slachtoffers van loverboys). Dit kunnen ook prostituees uit andere regio s zijn, maar vanwege hun veiligheid op een andere plaats opgevangen dienen te worden. Andersom kunnen slachtoffers uit onze regio ook elders een hulpverleningstraject krijgen. Buitenlandse slachtoffers van mensenhandel, die willen terugkeren naar hun vaderland. Deelname aan het uitstapprogramma is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. De prostituee zal samen met de GGD Zeeland voorafgaand aan het uitstaptraject een convenant ondertekenen waarin deelname en afspraken worden vastgelegd. Wie zijn er betrokken bij het vraagstuk? Het voorliggende vraagstuk voor de ondersteuning van prostituees die de prostitutie willen verlaten is veelzijdig. Het is een vraagstuk die gaat over veiligheid, over psycho-sociale hulp, over fysiek zaken als een woning en inkomen, maar ook over werk en opleiding. We benaderen het vraagstuk dus ook vanuit deze verschillende domeinen maar zoveel mogelijk integraal en in goede afstemming met elkaar. 8 3 Art. 273f WvSr; Directive 2011/36/EU; Directive 2012/29/EU

9 We definiëren een viertal kernpartners. Dit zijn de GGD (als initiatiefnemer voor dit project in de regio en vindplaats voor prostituees die de prostitutie willen verlaten), de politie regio Zeeland en West Brabant (betrokken bij het tegengaan van mensenhandel en toezichthouder voor legale prostitutie), de gemeenten (als regisseur in het sociaal domein) en het maatschappelijk werk (als belangrijke organisatie bij de uitvoering van het RUPS project). Daarbij hebben deze partners de hulp nodig van een veelvoud aan organisaties, professionals en instellingen die direct of indirect betrokken zijn bij de hulpverlening aan deze kwetsbare groep. We sluiten in de subregio s zoveel mogelijk aan bij bestaande netwerken. Andere organisaties en professionals zijn welzijn, sociale zaken, Uwv, reïntegratiebedrijven, opleidingen, woningcorporaties, vrouwenopvang, veiligheidshuizen, justitie, etc. Er zijn ook organisaties en professionals die aangeduid kunnen worden als vindplaats. Bijvoorbeeld huisartsen, bemoeizorg, abortuskliniek, onderwijs, spreekuur GGD, regionaal bureau leerplicht, politie. Samenwerking met deze organisaties en professionals is van groot belang om in contact te komen met de prostituees. In onze regio zijn veel verschillende overleggen op professioneel niveau (casusoverleg, werkbesprekingen), op ambtelijk en bestuurlijk niveau. Hier willen we met het RUPS project bij aanhaken. In iedere subregio moet bepaald worden bij welk overleg dat het meeste effectief is. Zeeland organiseert regelmatig een provinciaal prostitutie overleg tussen diverse ketenpartners (gemeenten, GGD, Maatschappelijk werk, politie, Openbaar Ministerie). Niet alle gemeenten nemen deel aan het overleg. In Brabant vindt een dergelijk overleg niet plaats. In de politieregio Zeeland en West-Brabant is een ketenoverleg mensenhandel gestart. Dit overleg is voor een belangrijk deel verbonden met de prostitutie Randvoorwaarden Op welke wijze moet het resultaat behaald worden? Om een functioneel uitstapprogramma te maken voor prostituees zal een goede samenwerking worden ontwikkeld tussen organisaties die gespecialiseerd zijn om de doelgroep te begeleiden en te ondersteunen tijdens het uitstaptraject. Indien noodzakelijk zullen gedurende het programma meer gespecialiseerde ketenpartners benaderd worden. Het is voor deelnemers aan het programma belangrijk om vaste contactpersonen te hebben bij de organisaties. Het RUPS project dient aan te sluiten bij de regionale en lokale samenwerkingsverbanden die er zijn om kwetsbare burgers te helpen. RUPS komt niet in plaats van de reguliere hulpverlening. RUPS wordt geen aparte instantie. Er zal worden aangesloten bij bestaande overleggen. Omdat de subregio s verschillend zijn ingericht, zal dit per subregio mogelijk een iets andere structuur vragen, maatwerk dus. 9

10 2. Projectorganisatie 2.1. Projectsturing Bestuurlijk verantwoordelijk De GGD Zeeland, bij hoofde van de directeur Ronald de Meij, is aanvrager voor de subsidie en verantwoordelijk voor het realiseren van de subsidieafspraken. Daarmee is de GGD Zeeland formeel opdrachtgever voor het RUPS project. Echter de GGD Zeeland kan dit niet alleen. De regio waarvoor de subsidie is aangevraagd is groter dan de GGD regio Zeeland en inhoudelijk zijn veel verschillende (keten)partners betrokken. De aansturing van dit programma wordt daarom ondergebracht bij de stuurgroep RUPS. De stuurgroep wordt voorgezeten door de heer Verhulst. Deelnemers in de stuurgroep zijn De heer Verhulst (burgemeester gemeente Goes) Mevrouw Haagh (wethouder gemeente Breda) Mevrouw Miermans (wethouder gemeente Borsele) Mevrouw Poppe (burgemeester gemeente Zundert) Mevrouw Kammeijer (wethouder gemeente Bergen op Zoom) De heer Boelhouwer (burgemeester gemeente Gilze Rijen) Mevrouw Van der Zijden (GGD West Brabant) De heer Van Hoorn (politie regio Zeeland en West Brabant) De heer Terlouw (projectleider en secretaris van de stuurgroep) Verdeling in subregio s In de regio Zeeland en West-Brabant zijn veel verschillende organisaties betrokken bij de hulpverlening aan kwetsbare groepen, zoals de groep prostituees die we in dit project gaan helpen. We kiezen daarom voor een benadering van alle partners op sub-regionaal niveau. We splitsen Zeeland en West-Brabant op in 4 subregio s vergelijkbaar met de verdeling van de politiedistricten. Dit zijn Zeeland, regio Bergen op Zoom/Roosendaal, Baronie en Tilburg. In iedere subregio wordt een aantal professionals bij elkaar gebracht die, ondersteund door de GGD Zeeland, de uitvoering van het RUPS project in die subregio organiseert. In iedere subregio zijn in ieder geval professionals betrokken van het Maatschappelijk werk, de GGD, de gemeenten en de politie. De partners in iedere subregio die betrokken zijn bij de opzet van het RUPS project in die subregio zijn de kernpartners. De kernpartners benaderen en betrekken alle andere organisaties die straks een rol kunnen spelen bij de hulpverlening aan de prostituees. De GGD Zeeland ondersteunt hen hierbij, o.a. door het voorzien in materiaal. Projectgroep GGD Zeeland De projectgroep vanuit de GGD bestaat uit: Thijs Terlouw (projectleider) Nancy Oele (projectassistent) Fenna Boeke (projectmedewerker) Lotte van Beek (communicatie adviseur) 10

11 Bij de start van de uitvoeringsfase zal de projectgroep worden uitgebreid met vertegenwoordigers vanuit de subregio s Werkwijze Het project is opgedeeld in 3 fases; voorbereiding, uitvoering en borging Fase 1 voorbereiding Fase 1 loopt van oktober 2014 tot april Het doel van deze fase is het creëren van draagvlak bij alle ketenpartners, het opzetten van de uitvoeringsorganisatie, het eigen maken van de methodiek, het verdelen van taken en verantwoordelijkheden. Resultaat Een uitvoeringsstructuur en -organisatie voor fase 2 en 3 van het project Een projectplan Een begroting met daarin opgenomen de wijze waarop de subsidiegelden worden verdeeld binnen de regio Zeeland en West-Brabant en de wijze waarop in co-financiering wordt voorzien Een communicatieplan Een methodiek die gebruikt zal worden in de sub-regio s voor de ondersteuning van prostituees 4 De ketenpartners zijn geïnformeerd over het RUPS programma, de problematiek van prostituees die willen stoppen en de wijze waarop we hen willen ondersteunen. Ketenpartners weten welke bijdrage van hen in het project (kan) worden verwacht. Werkzaamheden en planning Vanuit de GGD Zeeland worden de kernpartners in de 4 subregio s actief benaderd om te participeren en mee invulling te geven aan het RUPS project. We informeren en betrekken de GGD organisaties, de gemeenten, de politie en de organisaties voor Maatschappelijk Werk. In iedere subregio dienen afspraken gemaakt te worden over de: Taakverdeling en uitvoering van het RUPS project De inzet van de financiële middelen Het voorzien in co-financiering Communicatie over de voortgang en de resultaten van het project De aansluiting bij bestaande overleggen Zodra deze afspraken gemaakt zijn kan het project starten. We gaan verbindingen aan met de andere RUPS projecten in Nederland om kennis en ervaring vanuit deze organisaties te kunnen gebruiken. Veel RUPS projecten zijn al langer bezig en hebben veel deskundigheid in de communicatie met en de hulpverlening aan deze kwetsbare groep. 4 Als basis zal de methodiek dienen die is ontwikkeld binnen RUPSI in Breda en die inmiddels landelijk als voorbeeld wordt gebruikt 11

12 We starten met deskundigheidsbevordering, zodat bij aanvang van de uitvoeringsfase de medewerkers van het maatschappelijk werk die als casemanager aan de slag gaan bekend zijn met de doelgroep en de specifieke vraagstukken en omstandigheden waar rekening mee gehouden dient te worden. Onderdeel van de deskundigheidsbevordering is ook de wijze waarop het contact gelegd kan worden. We bereiden een plan voor, voor de kennismakingsfase en ontwikkelen materiaal wat gebruikt kan worden om de prostituees bekend te maken met het RUPS programma. Van collega RUPS programma s hebben we als advies meegekregen om in het geheel niet over een uitstapprogramma te spreken, maar over op prostitutie gericht maatschappelijk werk in z n algemeenheid. De verpakking ligt erg gevoelig. De wijze van benaderen van de prostituees luistert dus ook erg nauw Fase 2 uitvoering Fase 2 loopt van april 2015 tot en met december Het doel van deze fase is het daadwerkelijk ondersteunen van prostituees die uit het vak willen stappen, de uitvoering dus. Resultaat Ca. 65 succesvol uitgevoerde hulpverleningstrajecten waarbij prostituees duurzaam zijn gestopt met het werken als prostituee. De basis voor de hulpverlening aan de prostituees is de methodiek die tijdens RUPS I in Breda is ontwikkeld. Die methodiek zal verder ontwikkeld en geïmplementeerd worden in de werkprocessen van de aangesloten organisaties. Het verder uitwerken van fase 2 en 3 van dit project is een onderdeel van fase 1. De uitwerking van de werkzaamheden en planning in deze fase van het project zal later aan dit projectplan worden toegevoegd Fase 3 borging Fase 3 loopt van januari 2017 tot en met maart Het project wordt afgerond en er vindt verantwoording plaats. Daarnaast wordt de werkwijze en de aandacht voor deze kwetsbare groep geborgd in het werk van de aangesloten organisaties. Resultaat Een rapportage over de resultaten en uitvoering van project RUPS in Zeeland en West Brabant. 12

13 Verantwoording over de uitvoering van het project en de resultaten naar het Ministerie van Veiligheid en Justitie en de financiële afwikkeling. Een ondersteuningsstructuur voor prostituees die willen stoppen, vormgegeven door exprostituees. Kennis en ervaring die nodig is voor de hulpverlening aan prostituees is geborgd in de werkprocessen en organisaties die betrokken zijn bij het project RUPS in Zeeland en West-Brabant Taken en verantwoordelijkheden Deze paragraaf wordt nog uitgewerkt. Wat hier met name tot uitdrukking moet komen is de wisselwerking tussen de centrale projectaansturing vanuit de GGD Zeeland en de taken en verantwoordelijkheden van de kernpartners in de afzonderlijke subregio s Methodiek voor hulp aan cliënten Het uitstapprogramma Voor het uitstapprogramma maken we gebruik van de methodiek die is opgeschreven naar aanleiding van de werkwijze in Breda. Een uitstap programma is maatwerk. Per persoon zal bekeken worden welke begeleiding noodzakelijk is. Dit uitstapprogramma volgt de volgende fasering: Contactfase Oriëntatiefase Uitvoeringsfase Nazorgfase Outreachend Het RUPS project kenmerkt zich door een outreachende aanpak. Gesprekken vinden plaats zowel op kantoor als andere locaties zoals bij de deelnemers thuis, in het café of al wandelend. De (RUPS) coach investeert in de relatie door in de breedte interesse te tonen voor het leven van de deelnemer. Het handelen kan getypeerd worden al grensverleggend, onalledaags. Er is ruimte voor creatieve, onorthodoxe oplossingen. Bureaucratische procedures, keurslijven ontbreken. Integraal Door de vaak complexe multiproblematiek van de doelgroep is integraal werken een noodzaak. RUPS richt zich op het optimaliseren van de totale keten van hulpverlening voor de doelgroep om zodoende te komen tot een compleet, kwalitatief sterk en samenhangend aanbod. Door een breed netwerk kan het RUPS team optreden als een verbindingsregisseur tussen relevante instanties rondom de deelnemer. Door de directe lijnen en de vertrouwde relaties is de (RUPS) coach continue aanspreekbaar voor de deelnemers en kan hij/zij overzicht bieden in het woud van instellingen. stap 1 Kennismaking/contact leggen In contact komen c.q. outreachend benaderen van kandidaten 13

14 Informeren kandidaten over de werkwijze van RUPS Motiveren tot verandering van de situatie door deelname Een werkbare situatie c.q. basis creëren voor het verdere verloop van het traject stap 2 Intake In kaart brengen van de leef- en probleemsituaties Prioritering van wat als eerste moet worden aangepakt Helder krijgen van de hulpvraag Toetsen en oriënteren op mogelijkheden op het gebied van arbeidsparticipatie stap 3 Uitvoering Ruimte creëren voor verandering en beweging Oriëntatie en activering Stabilisering van de financiële situatie Scheppen van een stabiele woonomgeving Versterken/ontwikkelen van het psychosociaal functioneren Voorbereiden/realiseren van een nieuwe positie op de arbeidsmarkt stap 4 Nazorg Terugvalpreventie Stabiliseren van de breuk met de prostitutie Stabiliseren van de bereikte doelen op het gebied van sociale- en arbeidsparticipatie Voorbereiding op een eventueel vervolgtraject Afsluiting traject We verwachten van de deelnemers aan het RUPS traject dat zij zich na afloop ook in zullen zetten voor het bieden van hulp en het ondersteunen van lotgenoten. Dat kan op verschillende manieren. Het streven bij aanvang van het project is om een stichting op te richten waarin deze ondersteuning aan lotgenoten georganiseerd kan worden en een blijvende plaats kan krijgen. 3. Communicatie Onderdeel van de 1 e fase van het project de voorbereiding is het uitwerken van een communicatieplan. De uitwerking van het communicatieplan is een verantwoordelijkheid van de GGD Zeeland in afstemming met communicatieadviseurs van de kernpartners in de 4 subregio s. Een communicatieadviseur van de GGD Zeeland is aan het projectteam toegevoegd. Het communicatieplan zal medio april 2015 zijn afgerond en worden toegevoegd aan het projectplan. Het RUPS project wordt ingezet om hulp te bieden aan een kwetsbare doelgroep met vraagstukken die zeer gevoelig liggen. De prostitutie is van oudsher een bedrijfstak waar een taboe op rust. Daarnaast staat de bedrijfstak in nauwe verbinding met allerlei vormen van 14

15 criminaliteit. Er gaat veel geld in om. In het communicatieplan zal hier nadrukkelijk rekening mee worden gehouden. De pers is zeer geïnteresseerd. Het onderwerp prostitutie doet het goed in de media. Mensen zijn nieuwsgierig. Het RUPS project kan daar goed gebruik van maken, bijvoorbeeld in de bewustwording van besluitvormers en in de publieke opinie. Recent heeft de E.O. aandacht voor het onderwerp gevraagd met een documentaire in 4 delen; Jojanneke in de prostitutie. We merken dat dit direct bijdraagt aan de agendasetting van het vraagstuk. De andere kant is dat de wijze waarop de media aandacht schenkt aan het onderwerp prostitutie vaak tot veel ophef leidt bij de doelgroep zelf. Prostitutie is gelegaliseerd en daarmee een erkend beroep. Terwijl de aandacht in de media vaak een andere kant op wijst. De beroepsgroep vindt dit niet prettig en heeft liever dat aandacht wordt gevraagd voor de kwaliteit van de werkomstandigheden. 4. Budgettering Voor het project is een bedrag van maximaal subsidie van het Ministerie van Veiligheid en justitie ontvangen. De regio dient zelf in 25% van de begrote middelen te voorzien. De begroting is in totaal Voor de projectaansturing vanuit de GGD Zeeland is een bedrag nodig van in totaal Voor besteding in de subregio s is in totaal beschikbaar voor een periode van 3 jaar. De beschikbare middelen zullen verdeeld worden over de 4 subregio s gerelateerd aan de omvang van het vraagstuk in de subregio s. Op basis van de beschikbare informatie van de politie is de problematiek van gelijke omvang en ontloopt het aantal prostituees wat werkzaam is in de subregio s elkaar niet veel. Dat geldt voor de legale situatie, de onvergunde sector is niet transparant en dus lastig te bepalen. Het voorstel is om in 2015 te starten met een gelijke verdeling en te monitoren hoeveel prostituees daadwerkelijk aan het RUPS programma meedoen en de intensiteit van de hulpverleningstrajecten. Wanneer deze in de praktijk erg veel uit elkaar gaan lopen kunnen we in overleg de verdeling van de beschikbare middelen voor 2016 en 2017 aanpassen. Iedere subregio kan bij aanvang gebruik maken van voor een periode van 3 jaar. In dat bedrag is de co-financiering opgenomen. De 4 kernpartners in iedere subregio zullen afspraken moeten maken in overleg met de GGD Zeeland hoe in deze co-financiering voorzien kan worden. Omdat gemeenten geen financiële ruimte hebben zal het belangrijkste deel van de co-financiering worden opgevoerd met inzet van uren. Een ander deel zal door de subregio beschikbaar gesteld dienen te worden. De gekozen oplossing zal per subregio verschillen. Het gaat om per subregio voor de hele periode. 15

16 5. Evaluatie In 2018 zal een evaluatie van het project worden opgesteld. Aan de hand van het werkelijk aantal prostituees wat heeft geparticipeerd in het project en wat daadwerkelijk duurzaam is opgesteld zal beoordeeld worden hoe succesvol dit RUPS project is geweest. Daarnaast brengen we in beeld op welke manier de ketenpartners en andere betrokken organisaties in de 4 subregio s zich de werkwijze eigen hebben gemaakt en kennis over de hulpverlening aan deze doelgroep hebben geïncorporeerd. Voor de verantwoording naar het ministerie van Veiligheid en Justitie wordt in het project ook bijgehouden welke middelen worden ingezet voor welke stappen in het proces van hulpverlening aan de prostituees. Na afloop zullen we ook inzichtelijk maken hoe de verdeling van inzet van middelen over de 4 fases in onze subregio s is geweest. 6. Status projectplan 6.1. Versie geschiedenis Versiedatum Veranderingen Markering/wijzigingen Definitief Zie verslag stuurgroepvergadering 2 april Conceptversie Zie verslag stuurgroepvergadering 23 februari Conceptversie Te bespreken in: Naam Datum Versie Stuurgroep Rups 8 april 2015 Definitief 1.1 Stuurgroep RUPS 2 april 2015 Definitief 1.0 Stuurgroep RUPS Regionaaloverleg RUPS Zeeland en West-Brabant 23 februari februari 2015 Concept 1.0 Concept

17 6.2. Goedkeuring Dit document is geldig indien goedgekeurd en ondertekend door: Naam Handtekening Functie Datum Versie Ronald de Meij Rene Verhulst Directeur GGD Zeeland, opdrachtgever Voorzitter stuurgroep RUPS Zeeland en West-Brabant 6.3. Plaats document De bron van dit document is te vinden in: F:\IntraNet\GGD- brede projecten en werkgroepen\project RUPS II 17

Scharlaken Koord: 65.000,00 ( = een gedeeltelijke bijdrage aan het totale programma, zie bijlage offerte Gebaseerd op de werkelijke uren 2011 )

Scharlaken Koord: 65.000,00 ( = een gedeeltelijke bijdrage aan het totale programma, zie bijlage offerte Gebaseerd op de werkelijke uren 2011 ) Aanvraag subsidie Scharlaken Koord 2012 Scharlaken Koord Scharlaken Koord is een christelijke organisatie die sinds 1987 werkzaam is onder prostituees op de Wallen in Amsterdam. Daamaast heeft Scharlaken

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding

Plan van Aanpak. Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding Plan van Aanpak Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding De gemeente Lelystad heeft in juni 2013 een plan gemaakt inzake de aanpak van multiproblematiek

Nadere informatie

CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL

CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL categorale opvang voor slachtoffers mensenhandel De categorale opvang voor slachtoffers van mensenhandel (COSM) omvat 70 veilige opvangplekken en is in

Nadere informatie

De Rotterdamse aanpak van jeugdprostitutie

De Rotterdamse aanpak van jeugdprostitutie De Rotterdamse aanpak van jeugdprostitutie Klaas Ridder ketenregisseur jeugdprostitutie Overzicht Introductie / begrippenkader Situatie vóór 2004 2004 een initiatief voor een ketenaanpak 2005 de inrichting

Nadere informatie

Toespraak tijdens RUPS congres op 14 oktober 2016 Alleen gesproken woord telt. Dames en heren,

Toespraak tijdens RUPS congres op 14 oktober 2016 Alleen gesproken woord telt. Dames en heren, Toespraak tijdens RUPS congres op 14 oktober 2016 Alleen gesproken woord telt Dames en heren, hartelijk dank voor de introductie en veel dank voor de uitnodiging van de organisatie om te mogen spreken

Nadere informatie

ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN

ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN gemeente Den Haag September 2015 Conceptversie 2.0 1 Inleiding In november jl. is door de Haagse gemeenteraad Motie 86 Geïsoleerde Vrouwen aangenomen. Om uitvoering te geven

Nadere informatie

28638 Mensenhandel. Brief van de minister van Veiligheid en Justitie. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

28638 Mensenhandel. Brief van de minister van Veiligheid en Justitie. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 28638 Mensenhandel Nr. 143 Brief van de minister van Veiligheid en Justitie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 april 2016 Op 14 april heeft de Nationaal Rapporteur Mensenhandel

Nadere informatie

Het project heeft de volgende doelen. De doelen worden gefaseerd opgepakt:

Het project heeft de volgende doelen. De doelen worden gefaseerd opgepakt: Projectplan Implementatie Kwaliteitskader maatwerkvoorziening maatschappelijke ondersteuning (IMKWA) Uitwerking Fase 1 inhoudelijke verdieping kwaliteitskader Opsteller: Thijs Terlouw en Ingrid Hildenbrant

Nadere informatie

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort De bestrijding van huiselijk geweld is een van de taken van gemeenten op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO, nu nog prestatieveld

Nadere informatie

Memo. centrum. criminaliteitspreventie. veiligheid Postbu5 14069. BETREFT Landelijk programma prostitutie

Memo. centrum. criminaliteitspreventie. veiligheid Postbu5 14069. BETREFT Landelijk programma prostitutie m centrum ChurchiHiaanu criminaliteitspreventie 3527 GV Utrecht veiligheid Postbu5 14069 35085C Utrecht T (030) 75 6700 F (030)7516701 www.hetccv.ni Memo BETREFT Landelijk programma prostitutie IN LEIDING

Nadere informatie

Aansluiting bij het Veiligheidshuis 's-hertogenbosch en omstreken.

Aansluiting bij het Veiligheidshuis 's-hertogenbosch en omstreken. Collegevoorstel Inleiding Sinds 2005 is in s-hertogenbosch gestart met de ontwikkeling van een Veiligheidshuis. In de afgelopen jaren is een sterk netwerk van ongeveer 20 partners ontstaan dat zich inzet

Nadere informatie

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland 1. Inleiding De staatssecretaris van VWS heeft in 2012 in een beleidsbrief verklaard dat op termijn alle gemeenten verantwoordelijk zijn voor de hele

Nadere informatie

binnen een vrij Onderzoek Amsterdamse prostitutiebranche

binnen een vrij Onderzoek Amsterdamse prostitutiebranche 32 secondant #2 mei 2011 Onderzoek Amsterdamse prostitutiebranche Uitbuiting en m binnen een vrij Met verschillende landelijke en lokale maatregelen ter regulering van prostitutiebranche, is de afgelopen

Nadere informatie

Aanpak: WIJ Eindhoven. Beschrijving

Aanpak: WIJ Eindhoven. Beschrijving Aanpak: WIJ Eindhoven De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Lumens Groep

Nadere informatie

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Beschikking. Beleidsregel sociale veiligheid Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking. Beleidsregel sociale veiligheid Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl Bank ING 67.45.60.043 Postbank 1070176 Onderwerp Beleidsregel

Nadere informatie

Voer Prostitutiewet snel in, maar stel prostituee niet strafbaar

Voer Prostitutiewet snel in, maar stel prostituee niet strafbaar Reactie van de Nationaal rapporteur op het gewijzigde voorstel Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche Voer Prostitutiewet snel in, maar stel prostituee niet strafbaar Het gewijzigde

Nadere informatie

Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening i.r.t. prostitutie ----------------------------------------------------------- Kenmerk 386902 dp

Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening i.r.t. prostitutie ----------------------------------------------------------- Kenmerk 386902 dp Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening i.r.t. prostitutie ----------------------------------------------------------- Kenmerk 386902 dp Aan de gemeenteraad. 1. Inleiding Omdat de totstandkoming

Nadere informatie

Maatjesproject schuldpreventie

Maatjesproject schuldpreventie Maatjesproject schuldpreventie Gemeente Ede Werk Inkomen en Zorg Gemeente Ede September 2004 Projectplan Maatjesproject schuldpreventie gemeente Ede september 2004 1 Maatjesproject schuldpreventie Hoofdthema

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Rechtshandhaving

Nadere informatie

Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden

Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden Inleiding De gemeenten in de regio Haaglanden en het UWV hebben in 2011 een convenant gesloten over de wijze waarop zij gezamenlijk de werkgeversbenadering

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Datum vaststelling : 12-11-2007 Eigenaar : Beleidsmedewerker Vastgesteld door : MT Datum aanpassingen aan : 20-01-2015 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Doel meldcode Begeleiders een stappenplan

Nadere informatie

Beleidskader RMC Regio 37 Zuidoost-Brabant Januari 2017

Beleidskader RMC Regio 37 Zuidoost-Brabant Januari 2017 Beleidskader RMC 2017-2020 Regio 37 Zuidoost-Brabant Januari 2017 Inleiding Voor u ligt het beleidskader RMC van de regio Zuidoost-Brabant. RMC staat voor Regionaal Meld- en Coördinatiepunt. Gemeenten

Nadere informatie

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Ontwikkeling OGGZ-loket als meldpunt voor onrust en overlast Programma / Programmanummer Maatschappelijke zorg en dienstverlening / 7320 Portefeuillehouder G.

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Nadere subsidieregels SISA Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van de directeur van de GGD Rotterdam-Rijnmond, van 3 november 2009; kenmerk 2597;

Nadere informatie

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Informatie over het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) -1- Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit 3 Bestuurlijke aanpak

Nadere informatie

Sekswerk in Amsterdam

Sekswerk in Amsterdam Advies Informatie Adressen Sekswerk in Amsterdam Programma Prostitutie Amsterdam 2 De gemeente Amsterdam vindt het belangrijk dat prostituees in de stad veilig, zelfstandig en onder goede omstandigheden

Nadere informatie

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Sjabloon PROJECTOPDRACHT PROJECTOPDRACHT Versie 0.1 Decosnummer: /CONCEPT Transformatie Sociaal Domein Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Eric Dammingh Onderwerp

Nadere informatie

Borging onafhankelijkheid informatie en adviespunt arbeidsintegratie (arbeidsadviseur)

Borging onafhankelijkheid informatie en adviespunt arbeidsintegratie (arbeidsadviseur) Informatie en adviespunt arbeidsintegratie Borging onafhankelijkheid informatie en adviespunt arbeidsintegratie (arbeidsadviseur) In het gezamenlijke advies van LCR, UWV, CWI en Divosa over de werkherkansingsadviseur

Nadere informatie

Projectplan aanvullende seksualiteits hulpverlening 1 e lijn (ASH 1 e lijn)

Projectplan aanvullende seksualiteits hulpverlening 1 e lijn (ASH 1 e lijn) Projectplan aanvullende seksualiteits hulpverlening 1 e lijn (ASH 1 e lijn) GGD Nederland Utrecht, 28 maart 2007 Inleiding Het ministerie van VWS heeft zich voorgenomen de kwaliteit, financiering en organisatie

Nadere informatie

Relatie tussen illegale prostitutie en mensenhandel?

Relatie tussen illegale prostitutie en mensenhandel? mr. E.D.I. Martens Senior officier van justitie Mensenhandel Het gaat ons allemaal aan CIROC 3 december 2014 Doel presentatie: Relatie tussen illegale prostitutie en mensenhandel? 1. Wat is illegale prostitutie?

Nadere informatie

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving Aanpak: Bemoeizorg De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD West-Brabant

Nadere informatie

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie T.a.v.dhr.mr. I.W. Opstelten Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag

Ministerie van Veiligheid en Justitie T.a.v.dhr.mr. I.W. Opstelten Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Ministerie van Veiligheid en Justitie T.a.v.dhr.mr. I.W. Opstelten Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Onderwerp Convenant Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Regio Brabant Noord

Onderwerp Convenant Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Regio Brabant Noord Onderwerp Convenant Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Regio Brabant Noord 2012-2015 Status Informerend Voorstel Kennis te nemen van ondertekening van het convenant Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Nadere informatie

Eerder en Dichtbij. Projectplan

Eerder en Dichtbij. Projectplan Eerder en Dichtbij Projectplan Bussum, augustus september 2012 1. Inleiding De pilot Eerder en Dichtbij is een verlening van de eerste pilot Meer preventie minder zorg. Het doel van de pilot was oorspronkelijk

Nadere informatie

Presentatie Integrale jeugdhulp Kennisdag 25 januari 2016

Presentatie Integrale jeugdhulp Kennisdag 25 januari 2016 Presentatie Integrale jeugdhulp Kennisdag 25 januari 2016 Zorgtafel Mensenhandel en Prostitutie Rotterdam Hun verleden is niet hun toekomst Commissie Azough De Zorgtafel Mensenhandel en Prostitutie in

Nadere informatie

Geachte leden van de Participatieraad, Uw advies lopen wij in deze brief puntsgewijs langs.

Geachte leden van de Participatieraad, Uw advies lopen wij in deze brief puntsgewijs langs. P5T Gemeente Haarlem Haarlem Retouradres: Postbus 511, 2003 PB Haarlem Participatieraad t.a.v. ambtelijk secretaris S.K. Augustin Datum Contactpersoon Registratienummer E-mail Onderwerp Bijlage 26 april

Nadere informatie

Onderwerp: Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Onderwerp: Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Onderwerp: Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Het bevoegd gezag van De, overwegende dat verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van onderwijsdienstverlening aan zijn leerlingen en dat

Nadere informatie

Projectvoorstel Borging Programma Lokale Versterking GGz Project B: Regionale borgingsactiviteiten

Projectvoorstel Borging Programma Lokale Versterking GGz Project B: Regionale borgingsactiviteiten Projectvoorstel Borging Programma Lokale Versterking GGz Project B: Regionale borgingsactiviteiten 20 april 2009 Landelijk Platform GGz Postbus 13223 3507 LE Utrecht 1 Inleiding Op 1 januari 2007 trad

Nadere informatie

NO DRUGS. Plan van aanpak drugsproblematiek

NO DRUGS. Plan van aanpak drugsproblematiek NO DRUGS Plan van aanpak drugsproblematiek Inleiding De gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal hebben het voornemen hun coffeeshops in 2009 te sluiten. Dit kan leiden tot negatieve effecten voor de illegale

Nadere informatie

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei Centrum voor Jeugd en Gezin Bouwstenen voor de groei Moduleaanbod Stade Advies Centrum voor Jeugd en Gezin; Bouwstenen voor de groei Hoe organiseert u het CJG? Plan en Ontwikkelmodulen: Module Verkenning

Nadere informatie

[MELDCODE HG/KM MINTERS] december 2016

[MELDCODE HG/KM MINTERS] december 2016 2016 december 2016 [MELDCODE HG/KM MINTERS] [Voor een zorgvuldige afhandeling van (signalen van) vermoedens van Huiselijk geweld en Kindermishandeling heeft Minters een interne Meldcode opgesteld ] 1.

Nadere informatie

Aan de Voorzitter de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 19 april 2013 Onderwerp Prostitutiewet

Aan de Voorzitter de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 19 april 2013 Onderwerp Prostitutiewet 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG en Juridische Zaken Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500

Nadere informatie

Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de reguliere zorg Praktijkervaringen uit 5 gemeenten

Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de reguliere zorg Praktijkervaringen uit 5 gemeenten Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de reguliere zorg Praktijkervaringen uit 5 gemeenten Maud Eimers en Erick Vloeberghs 2 Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de

Nadere informatie

2010D02442. Lijst van vragen totaal

2010D02442. Lijst van vragen totaal 2010D02442 Lijst van vragen totaal 1 In hoeverre heeft de staatssecretaris jongerenorganisaties betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van haar beleid? 2 Welke verband ligt er tussen de brief over

Nadere informatie

Inleiding mr. Desirée Vliege MPA, plv. directeur Veiligheid en Bestuur, Ministerie van Veiligheid en Justitie

Inleiding mr. Desirée Vliege MPA, plv. directeur Veiligheid en Bestuur, Ministerie van Veiligheid en Justitie Inleiding mr. Desirée Vliege MPA, plv. directeur Veiligheid en Bestuur, Ministerie van Veiligheid en Justitie Dames en heren, Hartelijk dank voor uw uitnodiging om hier vanmiddag te mogen spreken. Zoals

Nadere informatie

Actieplan Mensenhandel en prostitutie

Actieplan Mensenhandel en prostitutie Actieplan Mensenhandel en prostitutie Actieplan mensenhandel en prostitutie Aanpak in de gemeente Er zijn veel vrouwen en mannen die als gevolg van mensenhandel in de prostitutie belanden. Dit gebeurt

Nadere informatie

Plan van aanpak aanvulling Regionale bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek

Plan van aanpak aanvulling Regionale bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek Plan van aanpak aanvulling Regionale Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek Projectnaam/ onderwerp: Aanvulling Regionale Holland Rijnland met de Rijnstreekgemeenten Status:

Nadere informatie

Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit

Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit Datum 23-07- 2012 Versie: 1.0 Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit Inleiding: De personal coach wordt ingezet om deelnemers van WelSlagen Diversiteit met een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Jaarverslag Professionaliseren en versterken van de ketens

Jaarverslag Professionaliseren en versterken van de ketens Jaarverslag 2012 Professionaliseren en versterken van de ketens Inleiding H et Veiligheidshuis is dé plek waar veiligheid, zorg en bestuur samen komen rond complexe problematiek. Het is een netwerksamenwerking

Nadere informatie

Klantprofilering. Objectieve meting voortgang en resultaten trajecten

Klantprofilering. Objectieve meting voortgang en resultaten trajecten Klantprofilering Objectieve meting voortgang en resultaten trajecten Concept projectvoorstel, versie 0.4 26 oktober2004 Documenthistorie Versie/Status Datum Wijzigingen Auteur 0.1 16/06/2004 B.G. Langedijk

Nadere informatie

BOUWSTEEN 1: inbreng mensen met verward gedrag en omgeving Geeft de regio invulling aan de

BOUWSTEEN 1: inbreng mensen met verward gedrag en omgeving Geeft de regio invulling aan de Regio: Friesland Factsheet is afgestemd met: Evert Boomsma regionaal projectleider Gemeente Leeuwarden Gemeente Harlingen Gemeente Heerenveen Politie GGZ Zorgverzekeraar BOUWSTEEN 1: inbreng mensen met

Nadere informatie

Beleidskader Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Beleidskader Huiselijk geweld en Kindermishandeling Beleidskader Huiselijk geweld en Kindermishandeling Plan van aanpak voor een beleidsnota (inclusief een vierjarig ) Datum 21 april 2011 Opgesteld door Gineke Kuin Bestuurlijk opdrachtgever Cees Meeuwis

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

AANVRAAG INCIDENTELE SUBSIDIEVERLENING DOOR AMSTELLAND-GEMEENTEN VOOR ACTIVITEITEN OGGZ EN AMBULANTE GEZONDHEIDSZORG

AANVRAAG INCIDENTELE SUBSIDIEVERLENING DOOR AMSTELLAND-GEMEENTEN VOOR ACTIVITEITEN OGGZ EN AMBULANTE GEZONDHEIDSZORG AANVRAAG INCIDENTELE SUBSIDIEVERLENING DOOR AMSTELLAND-GEMEENTEN VOOR ACTIVITEITEN OGGZ EN AMBULANTE GEZONDHEIDSZORG Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Dit vult de gemeente in Stuur dit formulier uiterlijk

Nadere informatie

Team MOM. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d Vertrouwelijk. gfedc gem.secr.

Team MOM. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d Vertrouwelijk. gfedc gem.secr. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Team MOM Projectplan Eigen Kracht 1- Notagegevens Notanummer 713271 Datum 14-5-2012 Programma: 08. Meedoen Portefeuillehouder Weth. De Jager 2- Bestuursorgaan

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie. Strafrechtk ten. versterkt & versnelt. Opleidingen. Opleidingsprogramma Continu Verbeteren

Ministerie van Veiligheid en Justitie. Strafrechtk ten. versterkt & versnelt. Opleidingen. Opleidingsprogramma Continu Verbeteren Ministerie van Veiligheid en Justitie Strafrechtk ten Opleidingen versterkt & versnelt Opleidingsprogramma Continu Verbeteren Opleidingsprogramma Continu Verbeteren Het programma SV&V is gestart in 2011.

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 11 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00129* 14RDS00129 Onderwerp Regiovisie - aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2015-2019 regio Arnhem & Achterhoek 1 Samenvatting Met dit voorstel

Nadere informatie

Bemoeizorg Parkstad. Volwassenen

Bemoeizorg Parkstad. Volwassenen Bemoeizorg Parkstad Volwassenen Bemoeizorg Parkstad 7 1 2 3 4 8 5 9 10 6 Wat is bemoeizorg? Bemoeizorg is de ongevraagde bemoeienis van hulpverleners met mensen die hulp nodig hebben, maar daar zelf niet

Nadere informatie

Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf. Divosa Masterclass 01-02-2013

Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf. Divosa Masterclass 01-02-2013 Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf Divosa Masterclass 01-02-2013 Inhoud keuze voor het inrichten van één werkbedrijf het model op hoofdlijnen doelgroep ondersteuning in de uitvoering de risico s en

Nadere informatie

Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag

Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag Ondergetekenden - (naam + functie), namens Gemeente Den Haag -, namens Regiopolitie Haaglanden, -, namens Algemeen Maatschappelijk Werk Den Haag, bestaande

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Veiligheidshuis Twente

Jaarplan 2015 Veiligheidshuis Twente Jaarplan 2015 Veiligheidshuis Twente 1 1. Inleiding : van Borging naar doorontwikkeling. Het Veiligheidshuis Twente heeft in april 2014 een nieuwe manager gekregen die de opdracht meekreeg om op de ingeslagen

Nadere informatie

Aanpak: Reset Thuisbegeleiding. Beschrijving

Aanpak: Reset Thuisbegeleiding. Beschrijving Aanpak: Reset Thuisbegeleiding De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Careyn

Nadere informatie

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten behoeve van

Nadere informatie

Aanpak: Multiprobleemgezinnen. Beschrijving

Aanpak: Multiprobleemgezinnen. Beschrijving Aanpak: Multiprobleemgezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD

Nadere informatie

In 2016 is in dit traject met de opgedane ervaringen ook al het volgende helder geworden en erkend:

In 2016 is in dit traject met de opgedane ervaringen ook al het volgende helder geworden en erkend: Projectplan voortgang Pilot : Trajectfinanciering WMO HSSM 2017 December 2016 1. Voortzetting van de pilot Trajectfinanciering, Maatwerk!. In 2016 is er vanuit de pilot al enige ervaring opgedaan met het

Nadere informatie

Nota Mensenhandel Aanpak uitbuiting in Hilversum. September 2013

Nota Mensenhandel Aanpak uitbuiting in Hilversum. September 2013 Nota Mensenhandel Aanpak uitbuiting in Hilversum September 2013 Inhoud 1 INLEIDING... 3 1.1 AANLEIDING... 3 1.2 DEFINITIE... 3 1.3 VERSCHIJNINGSVORMEN... 3 1.4 REIKWIJDTE... 4 1.5 LEESWIJZER NOTA... 4

Nadere informatie

Logopedie en Kindermishandeling. Toelichting op de Meldcode en het Stappenplan

Logopedie en Kindermishandeling. Toelichting op de Meldcode en het Stappenplan Logopedie en Kindermishandeling Toelichting op de Meldcode en het Stappenplan Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) Juni 2009 Inleiding Omgaan met (vermoedens van) kindermishandeling

Nadere informatie

Mensenhandel is om ons heen. Factsheet bij de Negende rapportage van de Nationaal rapporteur

Mensenhandel is om ons heen. Factsheet bij de Negende rapportage van de Nationaal rapporteur Mensenhandel is om ons heen Factsheet bij de Negende rapportage van de Nationaal rapporteur Mensenhandel is om ons heen Mensenhandel is om ons heen. De laatste jaren wordt duidelijk dat mensen op vele

Nadere informatie

Advies over de doorontwikkeling van de aansturing op het snijvlak van de domeinen zorg, veiligheid en straf.

Advies over de doorontwikkeling van de aansturing op het snijvlak van de domeinen zorg, veiligheid en straf. 1 Advies over de doorontwikkeling van de aansturing op het snijvlak van de domeinen zorg, veiligheid en straf. Versie: 11 november 2015 Status: vastgesteld door stuurgroep Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

GGD Hollands Noorden. en wijkverpleegkundigen met S1-taken

GGD Hollands Noorden. en wijkverpleegkundigen met S1-taken GGD Hollands Noorden en wijkverpleegkundigen met S1-taken Waarom een GGD? Wet Publieke Gezondheidszorg (WPG): Gezondheidsbeschermende en gezondheidsbevorderende maatregelen voor de bevolking of specifieke

Nadere informatie

Memo. 16 januari 2013 Concept-Richtlijnen voor voldoende toezicht in raamprostitutiebedrijven

Memo. 16 januari 2013 Concept-Richtlijnen voor voldoende toezicht in raamprostitutiebedrijven Directie Openbare Orde en Veiligheid Memo Datum Onderwerp 16 januari 2013 Concept-Richtlijnen voor voldoende toezicht in raamprostitutiebedrijven 1. Inleiding In de concept APV die voorjaar 2013 ter inspraak

Nadere informatie

Moviera Aanpak huiselijk geweld

Moviera Aanpak huiselijk geweld Moviera Aanpak huiselijk geweld 2 moviera Moviera 3 Moviera Moviera is door een fusie tussen VieJa Utrecht en Hera ontstaan op 28 augustus 2012. De nieuwe organisatie richt zich op innovatie en verandering.

Nadere informatie

Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid

Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid Provincie Noord-Brabant Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid 1. Inleiding Het Beleidskader Jeugd 2005-2008 biedt de kaders voor het afsluiten van regionale convenanten

Nadere informatie

veiligheid door samenwerken aanpak arbeidsuitbuiting Een inleiding

veiligheid door samenwerken aanpak arbeidsuitbuiting Een inleiding veiligheid door samenwerken aanpak arbeidsuitbuiting Een inleiding voorwoord Elke werknemer in Nederland heeft recht op fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden. En iedereen moet zijn werk op een veilige manier

Nadere informatie

Visienota netwerk Samen tegen eenzaamheid in Den Helder

Visienota netwerk Samen tegen eenzaamheid in Den Helder Visienota netwerk Samen tegen eenzaamheid in Den Helder Inleiding Eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem. Mensen die zich eenzaam voelen zijn over het algemeen angstiger, achterdochtiger, wantrouwiger

Nadere informatie

Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler)

Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) gemeente Eindhoven Raadsnummer 04.R94O.OOI Inboeknummer o4toooyss Classificatienummer 43I.6oy Dossiernurnmer sp juli aoo4 Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) Betreft evaluatie en ontwikkelingen

Nadere informatie

MANAGEMENTSAMENVATTING. Achtergrond onderzoek. Aanpak

MANAGEMENTSAMENVATTING. Achtergrond onderzoek. Aanpak MANAGEMENTSAMENVATTING Achtergrond onderzoek In het kader van de aankomende Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (Wrp) heeft de minister van Veiligheid en Justitie (VenJ) een

Nadere informatie

CONVENANT. Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD

CONVENANT. Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD CONVENANT Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD Partijen komen het volgende overeen: De scholen zijn op grond van de Wet op de Arbeidsomstandigheden verantwoordelijk

Nadere informatie

Convenant inzake de proeftuin bezorgen van reisdocumenten

Convenant inzake de proeftuin bezorgen van reisdocumenten De Convenant inzake de proeftuin bezorgen van reisdocumenten Partijen, De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, als vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden, dr. R.H.A. Plasterk,

Nadere informatie

Productcatalogus 2015

Productcatalogus 2015 Productcatalogus 2015 Stichting ToReachIt Simple as A.B.C. Acceptance is the Beginning of Change Inhoudsopgave Inleiding Pag. 1.1 Waarom deze productcatalogus 3. 1.2 Stichting ToReachIt samengevat 3. Producten

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Geleding Besproken Besluitvorming Directeuren en GMR Jan-mrt 2011 April 2011 Directeuren en GMR Evaluatie mei 2012 Directeuren Evaluatie en update MO 5-3-2013 DB 26 maart 2013 Directeuren Evaluatie DB

Nadere informatie

Opening WijkInformatiePunt Wielwijk

Opening WijkInformatiePunt Wielwijk Opening WijkInformatiePunt Wielwijk Pamela van der Kruk Interim manager WijkInformatiePunt en Sociaal Wijkteam Wielwijk WIJKINFORMATIEPUNT WIELWIJK: GASTVRIJ WELKOM WIJKINFORMATIEPUNT WIELWIJK 1. Laagdrempelig

Nadere informatie

Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit

Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit Kaderconvenant Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit Vertrouwelijk 1 Alleen voor intern gebruik De partijen:

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Uitkomsten toezichtonderzoek Deventer

Uitkomsten toezichtonderzoek Deventer Uitkomsten toezichtonderzoek Deventer Toezichtonderzoek op beleidsniveau naar de verantwoorde zorg en ondersteuning van gezinnen met geringe sociale redzaamheid Oktober 2013 Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

Convenant Veilige School convenant School & Veiligheid Schouwen-Duiveland

Convenant Veilige School convenant School & Veiligheid Schouwen-Duiveland convenant School & Veiligheid Schouwen-Duiveland 1 Inhoudsopgave: Uitgangspunten convenant Veilige School... 3 Verantwoordelijkheden... 3 Alle partijen... 4 Gemeente... 4 School... 4 Politie... 5 Openbaar

Nadere informatie

Stelselwijziging & Jeugdzorg

Stelselwijziging & Jeugdzorg Stelselwijziging & Jeugdzorg Summersymposium 9 juni 2016 Henrique Sachse Arts M&G, jeugdarts, vertrouwensarts 1 Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Geen Voor bijeenkomst mogelijk

Nadere informatie

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren Notitie versie 1.0 September 2016 Door Frea Haker (Gezond in ) Eveline Koks (Jongeren Op Gezond Gewicht) Anneke Meijer (Coördinatie Gezond Gewicht Fryslân

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Call Gebiedsgerichte gezondheidsaanpakken fase 1 voor Programma Gezonde Toekomst Dichterbij

Call Gebiedsgerichte gezondheidsaanpakken fase 1 voor Programma Gezonde Toekomst Dichterbij Call Gebiedsgerichte gezondheidsaanpakken fase 1 voor Programma Gezonde Toekomst Dichterbij Aanleiding Fonds NutsOhra heeft met het programma Gezonde Toekomst Dichterbij de ambitie om de gezondheidsachterstanden

Nadere informatie

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Pamela van der Kruk Interim manager WijkInformatiePunt en Sociaal Wijkteam Wielwijk INDELING PRESENTATIE

Nadere informatie

Model Beroepsprofiel Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking

Model Beroepsprofiel Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking Model Beroepsprofiel Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking Het doel van deze beschrijving is om enerzijds houvast te geven voor het borgen van de unieke expertise van de cliëntondersteuner voor

Nadere informatie

llochtone meiden en vrouwen in-zicht

llochtone meiden en vrouwen in-zicht 2010 PROJECTEN Nieuwsbrief INHOUD Allochtone meiden & vrouwen in-zicht (Vervolg project) Kinderen aan zet (Onderzoek naar de gevolgen voor kinderen van het hebben van een moeder die seksueel misbruikt

Nadere informatie

Transformatie jeugdzorg: samen werken aan vernieuwing

Transformatie jeugdzorg: samen werken aan vernieuwing Transformatie jeugdzorg: samen werken aan vernieuwing Bestuursopdracht 2012 Subregio West-Brabant Oost Oktober 2012 Transformatie jeugdzorg: samen werken aan vernieuwing Bestuursopdracht 2012 Subregio

Nadere informatie

Levenskracht. Voorstel uitstapprogramma voor (straat)prostituees. Colofon. datum 24 januari 2011

Levenskracht. Voorstel uitstapprogramma voor (straat)prostituees. Colofon. datum 24 januari 2011 Levenskracht Voorstel uitstapprogramma voor (straat)prostituees Colofon datum 24 januari 2011 auteurs, S. Khonraad status Definitief pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1 Kaderstelling 3 2 Uitgangspunten en doelstelling

Nadere informatie

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie