w Beste Temponezen. TÊMPOPOST? Wzt 'motte' nu mêê? we hler

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "w TEIilPOPOSTE@ ree@ Beste Temponezen. TÊMPOPOST? Wzt 'motte' nu mêê? we hler"

Transcriptie

1 Rotterdam 18 maart 2013 Beste Temponezen. TÊMPOPOST? Wzt 'motte' nu mêê? e hler Binnen onze club roepen een groot aantal leden, vrijilligers en oudêrs dat er niet goed en te einig gecommuniceêrd ordt. Onze ebsitê is elisaar de 'bron' voor alle informatie zoals edstrijdschema, contactgegevens, agenda met o.a, data evenementen en nieus, maar daar tref je niet alle zaken die je als lid of als ouder zou illen eten. En niet álle leden nemen de moeite om regelmatig de club ebsite te bezoeken, dit kan komen doordat de coach of teammanager zijnl haar eigen spelers ên ouders informeert aár en hoe laat er gespeeld ordt. Maar ook at speelt er binnen de diverse commlssies, leden, bestuur, tumiliêberichten etc. zou men illen êten. En at te denkên vàn allerlei clubnieus? U noêmen onszelf een 'familieclub' maar e eten niet alle leuke (en soms minder leuke) berichten. Kortom TÊMPoPOST is bedoeld om elkaar te informeren en te laten eten at er "reilt ên zeilt" binnen de club. Kortom dê hoogste tijd voor een nieusbrief met de Dakkende naam: TEMPOPOST! Oud ïemponezen denken dan meteen: hé, die naam hadden e vroeger ook voor de nieusbrief. Toen nog een stenciltje en uitgereikt onder de leden. Het beíust geheel op toeval dat de naam TEMPOPOST eer in het leven gekomen is. En at een goede naam toen as, is dat nu zeker een goede naam! Of zou TEIT4POMAIL een betere naam zijn in 2013? Ach, hat's in name? Redactiê De redactie van TEMPOPOST bestaat voorlopíg uit tee leden vanuit hêt dagelijks bestuur: Ron Bos (vice voorzitter) en Rob de Zoete (secretaris). Om iets een successtory te laten lvorden (en te blijven) illen e minimaal tee êxtra redactieleden erbij hebben. Deze leden zijn creatlef en goed met taal en zijn een paar uurtjes per uitgave beschikbaar. Uiteraard moeten de leden, vruillígers, commissies en dagelijks bestuur TEMPOPOST gaan vullen met nieus. Uiteraard is het aan de rêdactie om het 'nieus' te screenen voordat het gepublicêerd ordt, ant niet alles is voor publicatie geschikt. lnteres3e? Mocht je interesse hebben als redactielid, mail dan naar Kopij inleverên Kopij voor TEMPOPOST alleen digitaal aan te leveren : tempopost(otempo34.nl Ho vaak een TEMPOPOST? Het streven is om minimaal 4 x per jaar een TEMPOPOST uit te brengen (maart, juni, september en decembêr). Uiteraard hangt allês af van ieders bereid'./illigheid ên hoeveelheid ingezonden kopij. De omvang van TEMPOPOST zal minimaal 1 A4-tie zijn, maximaal 6 A4-tjes.

2 t,.li :.] adrêssen leden Het verzoek aan êlle leden is om je geijzigd adres zelf te ijzigen via LISA. Met je eigen inlogcode en achtoord kun en moet j dit zelf veranderen" Want diverse commissien ledenadministratie merken dat veel leden nogal sitchen van adres maar dit niet ijzigen in het LISA svsteem. Hierdoor ontstaat er 'vervuiling' en kunnen ij vanuit het bestuur nlet alle leden berelken, zoals het verzenden van TEMPOPOSÏ. Zaalkampioênen Het zaalseizoen is inmiddels ruim en maand afgesloten en dat heeft voor onze club tee kampioenen opgeleverd. Wij feliciteren de meiden C4 en jongens Dl en hun begeleideís met het behaalde kampioenschap. Een topresultaat voor deze meiden en jongens! Weekkrant De schakel (editie Albrandsaard) heeft op 14 februari diverse Tempo'34 persbêrichten gepubliceerd, Ook op.dichtbu.nl regio Rotterdam Zuid staat het persbericht over MC4. MC4, een selectie van meiden uit Cl, C2 en C3 ij, Tempo'34, zijn gasrij! Toch? Wij als hockeyclub zijn gasrij, toch? En ij stralen dat ook uit richting het bezoekend team, toch? Zo nu en dan komt het voor dat bij'uitedstruden' het ontvangst de ensen ovet laat, maar ook bij ons is het soms niet anders, toch? WU illen ieder team vragen dat 'bezoekers' gastvrij orden ontvangen en egijs orden gemaakt op ons terrein. Gastvrij betekent ook dat het bezoekende team een schone dug-out krijgt, zonder achtergelaten rommel zoals fl sjes en papler, toch? Regelmatig komt het voor dat de dugout er ult ziet als een vuilnisbelt, niet alleen door bezoekers maaí ook door onze eigen 'familleleden'. Het bestuur daagt ieder Tempo team uit om ervoor te zorgen dat beide dug-outs schoon orden achtergelaten na de edstrijd en training. Je kunt uiteraard ook de bezoekers er op aanspreken dat blukt dat zij hun dug-out niet schoon achter laten (er van uit gaan dat de dug-out al schoon as voordat h t bezoekend team kam). Êr staan voldoende afvalbakken rondom de velden en het ls een klelne moeite om je rommel daarln te gooiên. En ij zien ook dat e als 'familieclub' elkaar erop aansprekên mocht iemand hieraan geen gevolg geven, of liever gezegd vergeten eg te gooien. Gastvrij zijn betekent ook dat je op het veld of langs de lijn elkaar resdecteert, toch? Ben je hêt el of niet met de inhoud van dit artikel eens en/ of il je inhoudelijk reageren? Mail dan Je reactie kan in de eerstvolgende TEMPoPoST gepubliceerd orden. fnzameling Oud Papier Vanaf heden kun je oud papier kijt bij Tempo. Hiervoor is een papiercontainer beschikbaar gesteld door de leverancier od ons oarkeerterrein. Dit levert de club geld op en je hoeft er niet veel voor tê doen: alleen oud papier thuis verzamelen en als je bijvoorbeeld komt trainen of thuis speelt kun je oud papier i i)ir:,,fii:.rat,.!i.ai!,i:/ I -i':l

3 rtrá4psp#sr (en opgevouen karton) deponeren. Hoe meer oud papier, hoe beter! Omdat ij geen ervaring hebben met het inzamelen van oud papier en dus ook niet eten hoeveel animo er is onder de leden kan het zijn dat in het begin de container snel vol is. Wij vragen dan ook julliê begrlp voor het feit dat e ellicht meerdere containers nodig hebbên of eên grotere. Gooi dan ni t het oud pàpier in de Íestafvalcontalnêr, ant dat kost de club geld, Tenslotte: er is geen inzameling voor plasticl Nleu aívalcontract Naast dat e oud papiêr gaan inzamelen is er onlangs een nieu afvaícontract afgesíoten met Van Ganselnkel, Dit bespaart ons aanzienlljk veel geld. Het contract is 1 februàri '13 ingegaan en voor de duur van 5 Jaar. zaalhock ycommissiê coed nieus! TemDo'34 heeft een zaalhockevcommissie! Drie dames illen graag dê taken verrichten at nodig is voor zo'n commlssie, Een serieuze commissie, ànt zaalhockey ls goed voor de ontikkeling van de hockeyvaardigheden en vergt andere inzet dan d veldcompetitle. De drie dames zijn: Ingemar Witberg, moeder van Wessel van Seventer (JB2), Anita Kroon, moeder van Nadine (M883) en Patricia Vêrmeulen, moeder van Sanna de Boer (Mcl). Onder begeleiding van John van NooítÍJk (edstrijdsecretariaat junioren en jongste jeugd) en Peter Thêeukens (voorzltter TC en bestuurslid) zal binnenkort een eerste bleenkomst met de zaalhockeycommissie zijn aarin de taken toegelicht orden. iê at gaat doen en het opzetten van een jaarplanning. Vanuit het bestuur ensen ij de zaalhockeycommissie heel veel succes! Arbitragecommissie Weer goed nieus! Tempo'34 heeft ook een arbitragecommlssie. De heren Acbar Nazir, vadet van Quinty (MC1) en Paul Bruyn, vader van Koen (JC1) en Lisa (MEl) vormen de nieue arbitragecommissie. Een van de eerste taken die de heren gaan uioeren ls het erven van nieue scheidsrechters, Binnenkort zal namelijk de cursus clubscheidsrechter van start gaan, De plannlng rlcht zlch op half mel 2013 (exêmen), Deze cursus bèstaat uit teê trainlngsavonden een examenàvond (allen op maandagavond). Daarnaast ordt er van de deelnemers veracht dat zij via een E-Learning omgevlng op het internet voorberelden, Dêze cursus is zeer nuttig voor coaches en trainers van Jeugdteams, maar ook voor ouders van dê Jeugdleden. Daarnaast is het door de Hockeybond verplicht gesteld voor alle -spelers vanaf de B-leeftijd (14 jaar). Het is het streven van de niêue arbitíagecommlssie iedere nieue clubscheidsrechter begeleiden in het leiden van edstrijden. Aanmelden kan via: Het bestuur enst ook de arbitragecommissie heel veel succes! Jongste Jêugdcommissiê Nogmaals goed nleus! Een aantal ouders gaan binnenkort de nieue jongste Jeugdcommissie vormen. Door het vertrek vàn de huidige Jongste Jeugdcommissieleden zijn een aantal ouders bereidt gevonden de Jongeste Jeugd commissie 'over te nêmen'. Meer informatle hierover zal in dê volgende TEMPOPOST staan. Woensdao 20 maart komen de nieue Í:I

4 commissieleden bijeen om met bestuursafvaardiging e"e.a. bespreken. een culturele verbinding door sport, muziek en eten. Vertrekkende bestuursleden l4inder goed nieus, maar niet altijd te voorkomen is het vertrek van bestuursleden. Per 3 juli a.s. tijdens de Algemene Leden Vergadering treden namelijk de volgende bestuursleden af (en zijn niet herkiesbaar):. Aad Heijdenrijk, penningmeestert. Mario Elshout, voorzítter jongste jeugd commissie;. Rob de Zoete, secretaris, Hierdoor is het bestuur op zoek naar enthousiaste seniorleden enl of ouders die een van de functies ambieert. Voor de Jongste leugd Commissie zijn inmiddels een zestal ouders bereid gevonden om deze commissie 'over te nemen' (maar uiteraard kan deze commlssie meer handjes gebruiken) en voor andere functies kun je ook 'deeltijd'solliciteren. M.a.. h t is niet ondenkbaar dat je bijvoorbeeld nlet één penningmeester krijgt maar tvíee. In de vorm van een 'boekhouder' en een controller. Ben je zelf geen 'bestuurder' maar il je el meer doen voor onze club en/ of eet je mensen die dit ook zouden illen? Meld jezelf dan aan via Se-qrc!ar!'stqte m po 34. nl. Let's celebrate hockeyl 14 dag n lang spelen er 24 teams (dames en heren) van vijf continenten, uit ongeveer 15 verschlllende landen, aarbij het Nederlands Elftal iedere dag op prime time spêelt. T'rjdens het WK zijn er 76 edstrijden op het hoogste niveau en ook buiten het veld orden er volop activiteiten georganiseerd. Er is gekozen voor een huisstijl die herkenbaar, uitnodigend en flexibel is, meer uitstraalt dan alleen hockey en past bij een fantastisch internationaal hockeyf est: Let's celehrate hockey! WK Hockey 3l mei t/m 15 juni 2014 in Den Haag Rabobank Hockey World Cup vindt plaats van 31 mei tot en met 15 juni 2014 in hêt Kyocera Stadion van ADO Den Haag. Tijdens de World Cup is Den Haag de hockeyhoofdstad van de ereld en hiermee het hart van alle activiteiten. Een ereldijd sportevenement aarbij aandacht is voor internationale ontikkelingen en frrí;i ; i I njtu. )n.t!.ixttu invitè.he oltl of tlo<k.y,-4

5 @tr4 Hockey Park Het Hockey Park beschikt over vele faciliteiten en is uiteraard met zoel de auto als het openbaar vervoer uitstekend bereikbaar. Naast het Kyocera Stadion dat plaats biedt aan toeschouers, ordt het GreenFields Stadion geboud m t een capaciteit van zitplaatsen. Zoel in als buiten de stadions is een ruim aanbod aan horeca en divers entertainment. Meer informatie over het toernooi, de kaartv rkoop en de organisatie vindt u op, 111,; I,;11'r..r.ir',. I,/,r,, il r "'irr i, ' Wist Jê dat?. Onze club dit seizoen 36 teams telt?. Onze club gastvrij is voor haar bezoekers?. De club een nieu afvalcontract heeft afgesloten?. Blnnenkort ook een nieu (en dus goedkopere) energie contract ordt af9 sloten?. Wij niet zondêr vrijilligers kunnen?. U de vrijilligers ook koesteren?. Er jaarlijks een vrijilligers BBQ gehouden ordt?. De club tee zaalkampioenen telt?. Dit mlsschien veel meer hadden kunnen zijn als et een zaalhockeycommissie as?.er Ínmiddels een zaalhockeycommissie samengesteld is? Drie bestuursleden per eínde seizoen stoppen?. Er een arbitragecommissle samengesteld is?. OD het Zuid Hollandseiland Goeree Overflakkee ook een hockeyclub gevestigd is?. De naam van deze nieue club HCGO is? Deze club al in de vorige eeu bestond? Een aantal damesin 2011 het idee hadden om HcGonieu leven in te blazen? Op zaterdag 16 februari aantal HCGO teams op bezoek aren bij ons? Wij binnenkort in ons clubhuis nieue gezonde snacks en drankjes gaan verkopen?. Regelmatig op vrijdag Tempo (neterk) borrels ord n georganiseerd in het clubhuis? De Tempo ebsite best veel informatie bevat? Tempo dit seizoen vele nieue sponsoren erbij heeft gekregen? Wij N4arcel Rondberg hiervoor hartelijk dankbaar zij n? Hij nog niet uitgeput is om nog meer sponsoren aan ons te laten verbinden? Jullie ook geïnteresseerde en dus mogelijk nieue sponsoren aan hem kenbaar mogen maken?. Zijn e-marl sponsorzaken(otempo34.nl is? TEMPOPOST moet uitgroeiên tot een van successtory's van Tempo? Zonder jullie inbreng zal TEMPOPOST geen successtory orden?. Kopij:

Nieuwsbrief maart Beste v.v. Capellenaar,

Nieuwsbrief maart Beste v.v. Capellenaar, Subscribe Share Past Issues Translate Het laatste nieuw s rond om v.v. Capelle! View this email in your brow ser Facebook Tw itter Nieuwsbrief maart Beste v.v. Capellenaar, Onderwerpen van deze maand Voorwoord

Nadere informatie

VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10

VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10 VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10 Vergadering : nr. ALV 2010-01 Datum vergadering : 5 november 2010 Bestuursleden : Thierry Frik Voorzitter Alwin van Aken Ambtelijk Secretaris Jeroen Beckers Secretaris

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 30 aanwezigen Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 1. Opening Mark opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Mededeling vooraf -> Het financieel verslag dat verzorgt wordt door Miranda zal

Nadere informatie

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Uitnodiging en agenda 3 Notulen jaarvergadering 2013-2014 4 Jaarverslag bestuur 9 Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Jaarverslag accommodatiecommissie 17 Jaarverslag

Nadere informatie

Informatiegids Honk- en Softbalclub De Sittard Condors

Informatiegids Honk- en Softbalclub De Sittard Condors 1 Informatiegids Honk- en Softbalclub De Sittard Condors 2 Voorwoord Via deze info-gids willen nieuwe leden wegwijs maken binnen onze vereniging. Natuurlijk is het ook een handige gids voor bestaande leden,

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Atletiekvereniging Spirit Oud-Beijerland.

Jaarverslag 2013 Atletiekvereniging Spirit Oud-Beijerland. 1 Jaarverslag 2013 Atletiekvereniging Spirit Oud-Beijerland. Inleiding Evenals in voorgaande jaren is het jaarverslag samengesteld uit een aantal onderdelen, te weten: 1. Verantwoording bestuur 2. Kengetallen

Nadere informatie

RKVV Roosendaal afspraken elftal

RKVV Roosendaal afspraken elftal pag 1 Hallo spelers, ouders en supporters van RKVV Roosendaal, Elftal Inhoudsopgave 1) namen leiders/trainers, adreslijst spelers... 2 2) informatie en communicatie, website beheer... 2 3) sportiviteit,

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE JEUGD RVVH

INFORMATIEBOEKJE JEUGD RVVH INFORMATIEBOEKJE JEUGD RVVH Informatieboekje jeugd RVVH versie 3.2 concept website Pagina 1 Informatieboekje jeugd RVVH versie 3.2 concept website Pagina 2 Terrein: Sportlaan 12, 2982 SN Ridderkerk Postadres

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS 1) OPENING DOOR DE VOORZITTER De voorzitter Albert de Wild opent om 20.00 uur de vergadering en sluit deze direct weer gezien

Nadere informatie

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S.

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. EVBV-Octopus Uitnodiging ALV Geachte leden, Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. OM 19:30 UUR IN MARTINIHAL

Nadere informatie

Familie van Koot sinds 1946, voor de echte bier- en whiskyliefhebber. Brinkersweg 41 te Nunspeet tel. 0341-252166 www.cafedeviersprong.

Familie van Koot sinds 1946, voor de echte bier- en whiskyliefhebber. Brinkersweg 41 te Nunspeet tel. 0341-252166 www.cafedeviersprong. Familie van Koot sinds 1946, voor de echte bier- en whiskyliefhebber. Brinkersweg 41 te Nunspeet tel. 0341-252166 www.cafedeviersprong.nl Clubblad van N.T.C. De Wiltsangh 24e jaargang nr. 2 (maart 2010)

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

IN FORMATIE 2013-2014. -1- Algemeen

IN FORMATIE 2013-2014. -1- Algemeen IN FORMATIE 2013-2014 INLEIDING Deze folder geeft inzicht in de samenstelling en het functioneren van de in 1919 opgerichte IJsselmondse Voetbal Vereniging De Zwervers. IJVV De Zwervers is een zaterdagvereniging

Nadere informatie

Informatie Jeugd. Inhoud

Informatie Jeugd. Inhoud Informatie Jeugd Om de jeugdleden van vv DEES en hun ouders nog beter van dienst te kunnen zijn, is er van oudsher het informatieboekje Jeugdafdeling vv DEES. Een gedeelte van de inhoud wordt sinds 2014

Nadere informatie

PluimPleiter. BBV Garage Wilgenlaan/PIP WWW.BBVPIP.NL. Seizoen 2014-2015, nummer 3

PluimPleiter. BBV Garage Wilgenlaan/PIP WWW.BBVPIP.NL. Seizoen 2014-2015, nummer 3 PluimPleiter BBV Garage Wilgenlaan/PIP WWW.BBVPIP.NL Seizoen 2014-2015, nummer 3 `DOESBURG Berkel en Rodenrijs, Westerwater 20 (010-5116670) en Kerksingel 13 (010-5116037) 15 % korting voor leden van BBV

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Na afloop, naar verwachting om 22.00u zetten we Peter Boer in het zonnetje om hem te bedanken voor zijn inzet!

Na afloop, naar verwachting om 22.00u zetten we Peter Boer in het zonnetje om hem te bedanken voor zijn inzet! UITNODIGING EN AGENDA VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. WOENSDAG 22 APRIL 2015 OM 20.00 UUR IN DE VERENIGINGSRUIMTE VAN ZWEMBAD DE KULK TE VLAARDINGEN 1. Opening en mededelingen 2. Vaststellen notulen

Nadere informatie

SPORTCLUBJOURNAAL 2 0 13-2 0 14. Nieuwsbulletin Sportclub Neede

SPORTCLUBJOURNAAL 2 0 13-2 0 14. Nieuwsbulletin Sportclub Neede SPORTCLUBJOURNAAL 2 0 13-2 0 14 Nieuwsbulletin Sportclub Neede Van de Redactie Cluborgaan van: Sportclub Neede COLOFON Uitgave: Sp. Neede Jaargang: 45 Samenstelling en redactie: redactie team Oplage:

Nadere informatie

I. Waarom ODO Vraag en Antwoord?

I. Waarom ODO Vraag en Antwoord? I. Waarom ODO Vraag en Antwoord? Het is een gewoonte die we al lang bij ODO hebben: het bestuur biedt bij de start van het korfbalseizoen alle leden een uitgave met algemene informatie over onze vereniging

Nadere informatie

SPORTVERENIGING V R I D O S GIESSENBURG VRIENDSCHAP DOOR SPORT

SPORTVERENIGING V R I D O S GIESSENBURG VRIENDSCHAP DOOR SPORT SPORTVERENIGING V R I D O S GIESSENBURG JUDO SPORT-IN VOLLEYBAL BADMINTON GYMNASTIEK BEWEGEN OP MUZIEK VRIENDSCHAP DOOR SPORT Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave Van de redactie 2 Oproep 2 Ledenadministratie

Nadere informatie

Evaluatierapport Opleiding & Training

Evaluatierapport Opleiding & Training Evaluatierapport Opleiding & Training Evaluatie landelijke scholingsactiviteiten Aangeboden aan de Algemene Vergadering op woensdag 24 oktober 2012 2 Voorwoord JOVD geleerd is oud gedaan was het motto

Nadere informatie

Welkom bij Antilopen! Sociaal handboekje

Welkom bij Antilopen! Sociaal handboekje Welkom bij Antilopen! Sociaal handboekje INHOUD Welkom!... 1 Website... 1 Nieuwsbrief... 1 De St!p... 1 Kleding... 1 Vervoer... 2 Gedragscodes... 2 Algemene gedragsregels... 2 Clubhuis en veld... 3 Spelers

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015 1. Opening De waarnemend voorzitter, Heidi Smits, heet de leden van harte welkom op deze algemene ledenvergadering, in het bijzonder de ereleden Ger

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MAART 2009

NIEUWSBRIEF MAART 2009 NIEUWSBRIEF MAART 2009 Doelstelling van de vereniging: Bevorderen van de volleybalsport voor jong en oud, zowel op recreatief gebied als op NeVoBo competitie niveau. Bestuur volleybalvereniging Isala 77:

Nadere informatie

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie!

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie! Windenergie! De TNT Post Port betaald Afz. CVB, Rietkraag 95 2144 KB Beinsdorp Belangstelling? Bel: 023-5581158 Bolleboos april 2008 De CVB op Internet http://www.decvb.nl NiVeSoft Uw dealer voor o.a.

Nadere informatie

Beweegt Investeert Kijkt naar de toekomst ZIE PAGINA 9 ZIE PAGINA 15. Werkt! K AMPONG H OCKEYKRANT 2008-2009

Beweegt Investeert Kijkt naar de toekomst ZIE PAGINA 9 ZIE PAGINA 15. Werkt! K AMPONG H OCKEYKRANT 2008-2009 KAMPONG Beweegt Investeert Kijkt naar de toekomst ZIE PAGINA 9 Werkt! K AMPONG H OCKEYKRANT 2008-2009 ZIE PAGINA 15 Topscorer Melchior Looijen 5. Hoeveel doelpunten wil je komend seizoen maken? Ik vind

Nadere informatie

MAGAZINE. Jaar Beleving... Rabobank Hockey World Cup 2014. Philips Health Tech Root Cause Analysis. Emirates, beleving op grote hoogte. Nr.

MAGAZINE. Jaar Beleving... Rabobank Hockey World Cup 2014. Philips Health Tech Root Cause Analysis. Emirates, beleving op grote hoogte. Nr. Nr.7 MAGAZINE 14 Jaar Beleving... Rabobank Hockey World Cup 2014 Emirates, beleving op grote hoogte Philips Health Tech Root Cause Analysis FUTUREMAGAZINE NR7 2 Voorwoord Wij nemen inspirerende en toonaangevende

Nadere informatie

Stukje van de voorzitter

Stukje van de voorzitter 7 www. spivo.nl 1 Stukje van de voorzitter Beste Spivo volleyballers, leden en vrijwilligers. Ik moet er nog even aan wennen om een stukje voor het Spivo nieuws op tijd bij de redactie in te leveren, dus

Nadere informatie

Actief in je sportclub! Jongeren als commissielid

Actief in je sportclub! Jongeren als commissielid Tips voor vergaderen, organiseren en het maken van een clubblad Actief in je sportclub! Jongeren als commissielid INHOUD 1. Inleiding: over commissiewerk in de sportvereniging 2. Taken en functies in verenigingscommissies

Nadere informatie

Nieuwsbrief arbitrage regio Noord 2013 / 2014 nummer 3 maart 2014

Nieuwsbrief arbitrage regio Noord 2013 / 2014 nummer 3 maart 2014 Info redactie De 'Nieuwsbrief' is een uitgave met informatie voor scheidsrechters en wordt uitgegeven door het regiokantoor Noord in opdracht van de stuurgroep Arbitrage. De stuurgroep hoopt dat dit communicatiemiddel

Nadere informatie