Schoolgids Een jaar waar muziek in zit. Schoolgids Lindenlommerbasisschool Hoeven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids 2014-2015 Een jaar waar muziek in zit. Schoolgids 2014 2015 Lindenlommerbasisschool Hoeven"

Transcriptie

1 Schoolgids Een jaar waar muziek in zit. Schoolgids

2 Inhoudsopgave schoolgids Lindenlommer. 0. DE SCHOOLGIDS EEN WOORD VOORAF VAN DE DIRECTIE VAN DE LINDENLOMMER HET SCHOOLPLAN 5 1. DE SCHOOL ADRESGEGEVENS TOELICHTING OP DE NAAM LINDENLOMMERBASISSCHOOL DE LESPLAATSEN DE SCHOOLGROOTTE DE IDENTITEIT VAN DE SCHOOL DE FUSIE TUSSEN DE REUZELAAR EN DE LINDENLOMMER 7 2. ONZE VISIE EN MISSIE OPVOEDING PRIORITEITEN IN ONS ONDERWIJS SAMENLEVING HET KLIMAAT VAN DE SCHOOL DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS GROEPSINDELING HET TEAM SCHOLING VAN DE LERAREN DE BEGELEIDING EN INZET VAN STAGIAIRES WERKRUIMTEN ARBOBELEID ACTIVITEITEN IN DE GROEPEN GROEPEN 1/ GROEPEN 3 EN GROEP 5 T/M DE VAKKEN BETER BEKEKEN GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA, INTERNET EN BIJZONDERE ACTIVITEITEN PASSEND ONDERWIJS VOOR ALLE LEERLINGEN HOE WERKT PASSEND ONDERWIJS? PASSEND ONDERWIJS LEGT ZORGPLICHT BIJ SCHOLEN SAMENWERKINGSVERBANDEN MET ANDERE SCHOLEN IN DE REGIO AANMELDPROCEDURE DE ZORG VOOR ONZE LEERLINGEN HET ZORGPROFIEL VAN DE LINDENLOMMER HET VOLGEN VAN DE ONTWIKKELING VAN DE KINDEREN IN DE SCHOOL DE SCHOOLPOPULATIE EN EXTRA ZORG OP DE LINDENLOMMER KINDEREN MET EEN ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF(OPP) MEERBEGAAFDE LEERLINGEN DE PLUSKLAS HET ZORG- EN ADVIESTEAM HET ONDERWIJSKUNDIG RAPPORT TOELEIDING NAAR EEN DYSLEXIEVERKLARING DOUBLURE DE OVERGANG NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS UITSTROOMGEGEVENS SCHOOLJAAR DE WERKWIJZE VAN JEUGD EN GEZIN 35 2

3 7. OUDERS IN DE SCHOOL DE BETROKKENHEID VAN OUDERS BIJ ONZE SCHOOL HET BELANG VAN DE BETROKKENHEID VAN OUDERS INFORMATIE AAN OUDERS OVER ONS ONDERWIJS EN DE SCHOOL HOE KUNT U DE VORDERINGEN VAN UW KIND VOLGEN EN BESPREKEN HET VERSTREKKEN VAN INFORMATIE AAN NIET MET HET OUDERLIJK GEZAG BELASTE OUDERS OVERLEGORGANEN ZORG VOOR DE RELATIE SCHOOL EN OMGEVING DE OVERBLIJFMOGELIJKHEDEN BUITENSCHOOLSE OPVANG (BSO) KLACHTENPROCEDURE STEEDS OP ZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING ONDERWERPEN VOOR KWALITEITSVERBETERING HET PERSONEEL HET SCHOOLPLAN HET ZORGPLAN SCHOOL- EN VAKANTIETIJDEN SCHOOLTIJDEN VOOR DE GROEPEN 1 TOT EN MET VAKANTIEROOSTER SCHOOLJAAR VERANTWOORDING VERPLICHTE ONDERWIJSTIJD VERLOF GEOORLOOFD EN ONGEOORLOOFD VERZUIM PRAKTISCHE INFORMATIE ZIEKMELDEN VAN UW KIND VERVANGING BIJ ZIEKTE/AFWEZIGHEID VAN LEERKRACHTEN MOBIELE TELEFOONS, SPELCOMPUTERS EN MP-3 SPELERS DE FIETSENSTALLING PARKEREN VOOR DE SCHOOL NAMEN EN ADRESSEN STICHTING BORGESIUS HET KWALITEITSFORUM LINDENLOMMERBASISSCHOOL DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD GMR DE OVERBLIJFOUDERS DE VERKEERSOUDERS DE OUDERVERENIGING INSPECTIE BASISONDERWIJS VERTROUWENSPERSONEN BINNEN DE SCHOOL: JEUGDGEZONDHEIDSDIENST (GGD AFD.JGZ) DE KINDERTELEFOON ADRES VAN DE KLACHTENCOMMISSIE 55 WIE IS WIE OP DE LINDENLOMMERBASISSCHOOL IN HOEVEN? 56 VERZOEK OM TE REAGEREN: Als u tijdens of na het lezen van deze schoolgids vragen, opmerkingen of suggesties heeft, nodigen we u van harte uit om daarover met ons te komen praten. We stellen het erg op prijs om uw reacties te vernemen. Ouders en school samen zorgen tenslotte voor de opvoeding van de kinderen. U kunt altijd met de directeur, Marjon de Gronckel, een afspraak maken. 3

4 0. De schoolgids 0.1. Een woord vooraf van de directie van de Lindenlommer Als directie en team van de Lindenlommerbasisschool willen we ons ten opzichte van ouders, bestuur en inspectie verantwoorden voor de manier waarop wij het onderwijs vorm geven. Tevens willen we alle belangstellenden informeren over de gang van zaken binnen onze school. De documenten, waarin verantwoording en informatie zijn opgenomen, zijn het schoolplan, de schoolspecifieke schoolgids (samen met de schoolkalender) en de algemene schoolgids van de Borgesiusstichting. Deze schoolgids is geschreven voor de ouders van de kinderen op onze school. De schoolgids biedt de informatie over de school, waar de ouders recht op hebben en die het hen mogelijk maakt mee te praten over de kwaliteit van de Lindenlommer. Tevens is hij bedoeld voor ouders die nog een schoolkeuze gaan maken. De schoolgids kan ouders helpen bij het maken van een verantwoorde keuze voor een school, die voldoet aan hun eisen en verwachtingen. De schoolgids laat zien waar de school voor staat en heeft een informerende functie. Maar ook legt de school via deze gids aan iedereen verantwoording af. De schoolgids staat vanaf maandag 1 september 2014 op de website van de Lindenlommer (www.lindenlommer.nl). Als u dat wenst kunt u een papieren versie opvragen bij de directie. Tevens zal de bovenschoolse schoolgids van Stichting Borgesius op de website worden geplaatst, zodat u deze digitaal kunt raadplegen. In deze algemene schoolgids vindt u onderwerpen, die vastgesteld zijn voor de hele Stichting waaronder onze school valt. Alle ouders ontvangen in de eerste week van het schooljaar de schoolkalender. Behalve een handige kalender, waarop alle belangrijke data en activiteiten voor het huidige schooljaar staan aangegeven, bevat deze mededelingen, die betrekking hebben op de dagelijkse gang van zaken op de school. De schoolgids en de kalender zijn samengesteld door de directie van de school in samenwerking met het team, de medezeggenschapsraad, het kwaliteitsforum en de oudervereniging van de school. De bovenschoolse Borgesiusbrede schoolgids is samengesteld door het bovenschools management in samenspraak met het Borgesius Directeuren Overleg. 4

5 0.2. Het schoolplan Het schoolplan beschrijft het beleid dat binnen de school wordt gevoerd, zoals: Het onderwijskundig beleid: dit beschrijft de ontwikkeling van het onderwijs voor de eerstkomende jaren voor onze school. Het pedagogisch beleid: dit beschrijft het pedagogisch klimaat, de normen en waarden waarbinnen wij de kinderen willen begeleiden in hun ontwikkeling. Het personeelsbeleid: dit beschrijft de inzet, de deskundigheidsontwikkeling en taakverdeling in relatie tot het onderwijskundig beleid. Het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs: dit beschrijft het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs aan de hand van volgende componenten: inhoud geven aan de kwaliteit van het onderwijs bewaken dat die kwaliteit wordt gerealiseerd vaststellen welke maatregelen ter verbetering van de kwaliteit nodig zijn. Het schoolplan voor ligt voor belangstellenden ter inzage bij de directeur. 1. De school 1.0. Adresgegevens Lindenlommer Const. Huygensplein AZ Hoeven Tel Internet: Toelichting op de naam Lindenlommerbasisschool LINDENLOMMER is een op de heemkundige achtergrond van het terrein van de school geënte naam. Een deel van de voormalige Tuin van Gerlagh werd LINDENLOMMER genoemd. Omdat ook de school in de lommer van de linden staat, vinden we deze naam heel passend als nieuwe naam voor de school. Deze naam is bedacht door oud-collega, Margit Kaspers. De school stond daarvoor bekend als Mariaschool en is al sinds 1921 gevestigd in het huidige gebouw, dat natuurlijk in de loop van de tijd is aangepast aan de eisen van modern onderwijs. Lindenlommer basisschool 5

6 De Lindenlommer is één van de achttien scholen, die vallen onder het bestuur Borgesius. De naam van de scholenstichting is ontleend aan minister Hendrik Goeman Borgesius, de bewindsman die verantwoordelijke was voor de invoering van de leerplicht in Onder dit bestuur vallen de volgende scholen: De Bukehof, De Klinkert, Mariaschool, De Schakel Oudenbosch Joannesschool, St. Bernardusschool Oud-Gastel Lindenlommer, De Reuzelaar Hoeven De Aventurijn Standdaarbuiten St. Jozefschoool Noordhoek t Bossche Hart Bosschenhoofd De Steiger Stampersgat Vinkenbos Sprundel Mariadonk Zegge St.Martinusschool Rucphen Willibrordusschool, Maria Gorettischool St.Willebrord St.Martinusschool Schijf 1.2. De lesplaatsen Lindenlommerbasisschool: Const. Huygensplein 15, 4741 AZ Hoeven ( ) Sporthal De Parrestee: Bovendonksestraat 60, 4741 EJ Hoeven ( ) 1.3. De schoolgrootte Aan het einde van het schooljaar hadden we op onze school de zorg voor 317 leerlingen. Deze leerlingen waren verdeeld over drie kleutergroepen (1/2) en 9 midden - en bovenbouw groepen (3 t/m 8). Aan het begin van schooljaar starten we met 288 leerlingen, verdeeld over 12 groepen. We starten met 3 gemengde kleutergroepen 1/2, een groep 3, een combi groep 3/4, een groep 4, een groep 5, een combi groep 5/6, een groep 6, twee groepen 7 en een groep 8. Het team van de lindenlommer bestaat uit 20 leerkrachten. Ons team wordt dit jaar versterkt door stagiaires vanuit opleidingen voor klassenassistente en de PABO. 6

7 1.4. Situering van de school De huidige Lindenlommer ligt in de oude dorpskern van Hoeven, omringd door de oorspronkelijke bebouwing, bejaardenwoningen en nieuwbouw. De bibliotheek is inpandig in de school en dorpshuis Het Kompas grenst aan het schoolterrein. Besprekingen over de Brede School in Hoeven zijn al langer aan de gang. De beide scholen in Hoeven worden in de toekomst gehuisvest in één gebouw, samen met mogelijk een aantal andere geledingen De identiteit van de school De Lindenlommer is een katholieke school. We willen samen met de ouders de kinderen opvoeden in de sfeer van het katholieke geloof met de daarbij behorende waarden en normen. We willen werken aan de totale ontwikkeling van leerlingen. We willen respect, saamhorigheid, vertrouwen en openheid uitdragen en deze waarden aan de leerlingen bijbrengen. We willen ieder kind gelijkwaardig behandelen en zijn alert op alle mogelijke vormen van discriminatie (pesten, rassenonderscheid, onderscheid jongen-meisje enz.). We willen de leerlingen leren, voor zover mogelijk, kritisch tegen de maatschappij aan te kijken. We willen de leerlingen gevoelig maken voor de godsdienstige, sociale en humanitaire, kant van het leven. Er worden wederzijdse contacten onderhouden met de diverse werkgroepen binnen de parochie. We maken binnen het catecheseonderwijs gebruik van projecten bij de methode Trefwoord. Via deze projecten werken alle kinderen op de school gedurende enkele weken aan eenzelfde thema. Deze thema s sluiten aan bij de belevings- en ervaringswereld van de kinderen (bijvoorbeeld: Geluk. ), en vraagstukken uit de samenleving (bijvoorbeeld Omgaan met pesten ) De lessen uit Trefwoord worden afgewisseld met lessen uit de methode Goed gedaan, die we hebben gekozen om de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen te begeleiden. In de loop van het schooljaar wordt in vieringen Schoenmaatjes 2013 aandacht besteed aan feestdagen als Kerstmis, Pasen e.d. 7

8 1.6. De fusie tussen de Reuzelaar en de Lindenlommer Zoals bekend is door het bestuur van de Stichting Borgesius het besluit genomen dat de beide basisscholen in de toekomst als één school gehuisvest zullen worden in één nieuw te bouwen schoolgebouw. Op directieniveau wordt met regelmaat overleg gevoerd m.b.t. het fusietraject. Teams en MR-en worden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Langzamerhand zal ook in de dagelijkse praktijk van de scholen steeds meer zichtbaar worden dat de scholen zich op elkaar gaan richten en zaken op elkaar af gaan stemmen. In het schooljaar zullen ouders en kinderen ook steeds meer gaan merken van de op handen zijnde fusie. De keuze van nieuwe methoden wordt gemaakt in overleg met beide teams, zodat we kunnen komen tot een gezamenlijke keuze. Ook zullen enkele gezamenlijke activiteiten worden georganiseerd. 2. Onze visie en missie Onze opdracht als school is op de eerste plaats goed onderwijs te geven. Maar we willen meer dan dat. We willen een school zijn waar kinderen zich prettig, geborgen en gewaardeerd voelen. Het onderwijs dat we op school geven gaat uit van een pedagogische visie. Wij bieden kinderen de kans op individuele ontplooiing. We accepteren kinderen zoals ze zijn. We willen graag dat de kinderen zich thuis voelen op school. We willen dat de kinderen zoveel mogelijk een ononderbroken ontwikkeling doormaken in alle ontwikkelingsgebieden. Kortom onze missie is: De Lindenlommer is een leergemeenschap, waarin kinderen, hun ouders en de leerkrachten samen op weg zijn om in een uitdagende en veilige leeromgeving de totale ontwikkeling van elk kind op een zorgvuldige, passende en creatieve manier vorm te geven. Daarbij gaan we uit van de individuele onderwijsbehoeften van het kind. Om die opdracht te kunnen vervullen is een goed schoolklimaat vereist. Bepalende elementen voor het schoolklimaat zijn: veiligheid en geborgenheid. respect voor zichzelf en anderen. goede voorbeelden doen goed volgen. Spreken over en aanspreken op concreet gedrag. positief gedrag. 8

9 2.1. Opvoeding Samenwerking is voor ons een belangrijke werkvorm. Op die manier leren kinderen langzaam maar zeker eigen verantwoordelijkheid te dragen en op basis van gelijkwaardigheid met elkaar om te gaan. We zijn er van overtuigd dat de opvoeding van kinderen pas daadwerkelijk vorm kan krijgen als ouders en school in elkaars verlengde handelen. Een wisselwerking en afstemming van handelen thuis en op school is daarom van uitermate groot belang Prioriteiten in ons onderwijs Onze school gaat uit van het adaptieve model binnen het leerstofjaarklassensysteem. Bepalende elementen voor het adaptieve model: Kinderen hebben behoefte aan een gevoel van competentie: De kinderen moeten geloven in hun eigen mogelijkheden en daar ook plezier aan beleven. Kinderen hebben de algemeen menselijke behoefte aan relatie: De kinderen willen gewaardeerd worden en weten dat anderen met hen om willen gaan. Kinderen hebben behoefte aan een gevoel van autonomie: De kinderen willen het gevoel hebben, dat zij iets kunnen ondernemen op eigen kracht, zonder dat het nodig is dat anderen hen daarbij helpen. Het adaptief onderwijs vraagt om een leeromgeving die zich kenmerkt door de volgende elementen: Een gevarieerd leerstofaanbod, dat bijdraagt aan de ontwikkeling van historisch, cultureel en moreel besef van kinderen. Gevarieerde werkvormen, die houvast en uitdaging bieden. Ze prikkelen de leerling en stimuleren hen tot actief leren. Een rijke leeromgeving, waarin nieuwe ontwikkelingen een plaats krijgen. Het adaptief onderwijs vraagt om leerkrachtgedrag dat zich kenmerkt door de volgende elementen: De leerkracht daagt uit en ondersteunt, zodat leerlingen zich cognitief, sociaal en moreel kunnen ontwikkelen. De leerkracht bevordert de veiligheid (relatie) van de leerlingen en leren hen respect te hebben voor anderen en vertrouwen. De leerkracht bevordert het zelfvertrouwen (competentie) van de leerlingen door hoge verwachtingen te koesteren en hen het gevoel te geven zelf controle te hebben over hun eigen leerproces. De leerkracht bevordert zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid (autonomie) door de kinderen zelf actief deel te laten nemen aan hun eigen leerproces. 9

10 Invoer van passend onderwijs: Vanaf 1 augustus 2014 wordt het Passend Onderwijs ingevoerd. Het uitgangspunt is: de beste kansen voor élk kind. Onze samenleving wordt met de dag drukker en vooral complexer. Daardoor zijn er steeds meer kinderen die extra zorg en ondersteuning nodig hebben. Veel kinderen kunnen dankzij die extra aandacht gewoon naar de reguliere basisschool. Andere kinderen krijgen betere ontwikkelingskansen in het speciaal onderwijs. Wat we willen, is dat voor elk kind de kansen op de beste ontwikkeling centraal staan. Dus kijken we vooral naar de mogelijkheden. Het gaat niet om wat een kind niet kan, maar om wat een kind wél kan. Daar heeft ieder kind het volste recht op. En als school willen wij die kans dan ook bieden aan de kinderen die aan onze zorg worden toevertrouwd. Dat betekent maatwerk leveren, binnen de mogelijkheden die wij als school hebben. Daarbij kijken we zorgvuldig waar een kind de beste kansen heeft: op een reguliere school met extra aandacht of in het speciaal onderwijs, waar de juiste specialisten de ideale omgeving creëren om een kind de beste leerloopbaan te bieden. In hoofdstuk 6, Zorg voor onze leerlingen, komen we hier uitgebreid op terug Samenleving Onze school neemt een belangrijke plaats in de dorpskern Hoeven in. We doen ons best om de omgeving zoveel mogelijk te betrekken bij de activiteiten van onze school zodat de kinderen ervaren dat de omgeving een wezenlijk onderdeel van hun leven inneemt. Er wordt regelmatig gebruik gemaakt van diensten die de samenleving in Hoeven biedt, b.v.: - muzieklessen van de fanfare - inzet van sportverenigingen tijdens sportdagen - gebruik maken van culturele Carnaval 2014 mogelijkheden tijdens culturele dagen en projectweken - bezoek aan kassen/bedrijven De school heeft ook iets te bieden, b.v.: - zingen van kerstliederen in Kroonestede - project filosoferen met ouders, een samenwerkingsproject tussen Reuzelaar, Lindenlommer en Kroonestede 10

11 - deelname aan de carnavalsoptocht - tentoonstellingen en optredens tijdens culturele dagen Door in te spelen op deze verbondenheid krijgen de kinderen op onze school extra kansen om te groeien naar de samenleving waar ze zelf deel van uit maken Het klimaat van de school Het klimaat van de school wordt vooral bepaald door de omgang met elkaar. Omgang tussen leerlingen, leerkrachten, ouders en geledingen van bestuur, medezeggenschapsraad, kwaliteitsforum en oudervereniging helpen hieraan mee. Deze omgang vraagt op allerlei gebieden naast respect ook om regels: regels voor het spelen op de speelplaats, regels voor het omgaan met elkaar in de groepen, hanteren van fatsoensregels. Allemaal afspraken die de sfeer van de school helpen bepalen. Uitgangspunt is daarbij dat orde en rust nog steeds uitstekende voorwaarden voor kwalitatief goed onderwijs zijn. We besteden daarom jaarlijks in alle groepen aandacht aan normen en waarden. Onder waarden verstaan wij de manier, waarop we met mensen en situaties om willen gaan. Onder normen verstaan we de regels die daarvoor nodig zijn en daaruit voort komen. Deze regels willen we naar de kinderen en de ouders als volgt vertalen: Jij vertelt, ik luister Jij mag er zijn, ik ook Ik help jou, help jij mij Ik doe wat ik beloof Wij zorgen voor elkaars spullen! Wij zijn eerlijk Wij vinden een goede sfeer en het gevoel van veiligheid voor de kinderen de beste basis om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Creaweekek

12 3. De organisatie van het onderwijs 3.1. Groepsindeling We werken dit schooljaar met 12 groepen: drie gecombineerde 1/2 -groepen (jongste, middelste en oudste kleuters), één gecombineerde 3/4-groep, één groep 3, één groep 4, één gecombineerde 5/6- groep, één groep 5, één groep 6, twee groepen 7 en één groep 8. De kinderen op de Lindenlommer zijn gegroepeerd binnen het zogenoemde leerstofjaarklassensysteem. Dat wil zeggen, dat de leerlingen zijn gegroepeerd naar leeftijd en per groep werken aan een afgebakende hoeveelheid leerstof. In de kleutergroepen ligt de nadruk op het spelend leren met ontwikkelingsmaterialen aan de hand van thema s en ervaringen. De invulling van de thema s vindt plaats aan de hand van de leerlijnen voor rekenen en taal. In de groepen 3 tot en met 8 gaan de leermethodes een beduidend grotere rol spelen. De kerndoelen voor het basisonderwijs vormen de basis van de leerlijnen voor kleuters en de leerlijnen binnen de verschillende methoden. We vinden het belangrijk dat de groepen zo klein mogelijk worden gehouden. Soms is een leeftijdsgroep te groot voor één groep, maar net te klein om twee afzonderlijke groepen te formeren. In die gevallen hebben we gekozen voor combinatiegroepen. De samenstelling van een combinatiegroep wordt zorgvuldig afgewogen en per schooljaar bekeken. Als criteria voor het selecteren van kinderen voor een combinatiegroep gelden: Voldoende concentratievermogen Voldoende taakgerichtheid Zelfbewustzijn: het kind is in staat op eigen initiatief te vragen als het iets niet begrijpt. Het goed zelfstandig kunnen werken van een leerling. Voorop staat steeds dat het kind zich ook binnen de omgeving van een combigroep optimaal kan ontwikkelen Het team Directie De Lindenlommerbasisschool heeft een directeur, Marjon de Gronckel en een adjunctdirecteur, Rosine Schepers. Samen geven zij leiding aan de school. Groepsleerkrachten Iedere groep heeft een groepsleerkracht, die verantwoordelijk is voor de eigen groep. Als er sprake is van een duobaan (met twee leerkrachten één groep) dan hebben beiden de verantwoordelijkheid voor de groep. De compensatiedagen van een leerkracht worden zoveel mogelijk ingevuld door dezelfde invalleerkracht. Schoolgids

13 Zorgteam Leden en taakverdeling binnen het zorgteam: Martine Embregts: Alle dyslexie gerelateerde zaken Ondersteuning bij het maken van individuele handelingsplannen. Saskia de Wilde: Gedragspecialist Opstellen van advies voor leerkrachten m.b.t.de meest voorkomende gedragsproblemen, waarin wordt opgenomen: - Signalering - Meest voorkomende onderwijsbehoeften - Aanpassingen in omgeving - Aanpassingen in leerkrachtgedrag - Aanpassingen in instructie - Aanpassingen in taakverwerking Carina van Aert: IB-zaken m.b.t. de groepen 1 t/m 3 Begeleiding m.b.t. observatiesysteem KIJK in de groepen 1/2. Eline van Hassel: Algemene IB-zaken: - Toetskalender - Leesparade - Netwerkbijeenkomsten - Externe contacten - Regelen VO-zaken - OPP IB-taken m.b.t. de groepen 4 t/m 8 Rosine Schepers: Zaken m.b.t. passend onderwijs Kwaliteit van de zorg Ondersteuning bij de groepsplanbesprekingen Klassenbezoeken en coaching Fusieoverleg m.b.t. IB Coaching IB Het zorgteam verzorgt samen met de betreffende leerkrachten de begeleiding van kinderen met een eigen leerlijn.

14 Team Lindenlommer schooljaar Niet onderwijzend personeel. Op de Lindenlommerbasisschool werkt Helma Goossens als conciërge. Zij verzorgt kopieerwerk, kleine onderhoudswerkzaamheden en huishoudelijke taken. Tevens zorgt zij er samen met Dymph van Geel voor dat de school er uit ziet om door een ringetje te halen Scholing van de leraren Om de professionaliteit te vergroten blijven de leerkrachten cursussen volgen. Op teamniveau staat het komend schooljaar het verder ontwikkelen naar passend onderwijs centraal. Aan de opfriscursus BHV nemen jaarlijks enkele personeelsleden deel. Teamcursus m.b.t. signalering van kindermishandeling. Verdieping in het optimaal gebruik van het digibord. Juf Eline gaat een opleiding volgen voor rekencoördinator De begeleiding en inzet van stagiaires De opleidingsscholen voor leerkrachten in het primair onderwijs doen vaak een beroep op onze school om stagiaires een plaats te bieden, zodat zij het vak van leerkracht ook in de praktijk kunnen leren. We werken daarvoor al jaren samen met de Hogeschool Avans in Breda. Een aantal stagiaires komt ervaring opdoen in verschillende groepen. De Pabostudenten worden begeleid door de groepsleerkrachten en speciale stagecoaches: Bep Hagenaars en Lia Verkooyen.

15 Naast de Pabo-studenten melden zich ook stagiaires van het Kellebeekcollege in Roosendaal en het Vitalisollege in Etten-Leur voor de opleiding onderwijsassistente of pedagogisch medewerker Werkruimten Momenteel wordt er gebruik gemaakt van: 3 speel- werklokalen voor kleuters 1 speelzaal voor de kleuters 9 groepslokalen 1 computerlokaal 2 lokalen die flexibel kunnen worden ingezet de aula (bij de bibliotheek) een kantoor voor de directeur een teamkamer kantoorruimte voor het zorgteam kopieerruimte/ruimte voor de conciërge gymlessen krijgen de leerlingen van groep 3 t/m 8 in de sporthal De Parrestee. Voedingsproject groep 6 Onze school is voor rolstoelgebruikers toegankelijk via de meest linkse deur op het schoolplein Arbobeleid De werkomgeving waarin de kinderen en leerkrachten dagelijks verkeren, dient een veilige en liefst prettige te zijn. Goede arbeidsomstandigheden vormen daarvoor een voorwaarde. Op de scholen van Stichting Borgesius wordt veel zorg en aandacht besteed aan deze arbeidsomstandigheden. Onderwerpen waar steeds aandacht voor is / aan gewerkt wordt, zijn: Het actueel houden van en oefenen met ontruimingsplannen. Op onze school wordt aan de hand van een dergelijk plan jaarlijks twee keer geoefend in het snel, veilig en ordelijk ontruimen van het schoolgebouw. Dit om goed voorbereid te zijn op een situatie waarbij dit echt nodig is. Het opleiden van BHV-ers (bedrijfshulpverleners). Elke school dient te beschikken over voldoende BHV-ers. Leerkrachten hebben hiervoor een basiscursus gevolgd en krijgen regelmatig een herhalingscursus. Het actualiseren van een RI&E (risico inventarisatie en evaluatie). Hierbij wordt het schoolgebouw en de arbeidsomstandigheden gecontroleerd op allerlei gezondheids- en veiligheidsaspecten. Zaken waarvoor aanpassing noodzakelijk is, worden in een plan van aanpak opgenomen.

16 4. Activiteiten in de groepen 4.1. Groepen 1/2 In de groepen 1/2 spelen we in op de belevingswereld van de kleuter. Door een prikkelende leeromgeving activeren we de sociale, verstandelijke, motorische, sociaal-emotionele en zintuiglijke ontwikkeling en de zelfredzaamheid. Tijdens de kringactiviteiten komen vooral de taalontwikkeling, voorbereidend rekenen, levensbeschouwelijke vorming, muzikale vorming en de ontwikkeling van sociale vaardigheden aan bod. We streven ernaar om elk kind op eigen niveau en tempo zo zelfstandig mogelijk te maken en Koningsspelen 2014 het kritisch en creatief denken te bevorderen. In de gevoelige periodes ten aanzien van kleuren, vormen, cijfers etc. hebben we diverse materiaalsoorten en methodes waarmee de kinderen zich verder kunnen bekwamen. De kinderen leren al spelend. Dit geldt ook voor de oudste kleuters, maar hier krijgt de leerkracht langzamerhand een meer sturende rol. De oudste kleuters bieden we allerlei speelse activiteiten aan die voorbereiden op het leren lezen, rekenen en schrijven in groep 3. De activiteiten op gebied van voorbereidend lezen en rekenen zijn vastgelegd in leerlijnen die de continuïteit naar groep 3 waarborgen. Het zelfstandig werken wordt steeds verder bevorderd. De kinderen werken regelmatig op de computer. De opdrachten zijn speels en gericht op het ontdekken van bv. kleuren, vormen, letters, cijfers. In de groepen 1/2 wordt thematisch gewerkt aan de hand van de methoden Schatkist, Wereld in Getallen en Pennenstreken. De thema s worden bekend gemaakt in de infoflits en natuurlijk kunt u ook uw kind vragen wat het thema in die periode is. Via de Vroeg- en Voorschoolse educatie (VVE) wordt in samenwerking met de peuterspeelzaal Hummelhoeve en kinderdagverblijf De Krullevaar extra aandacht besteed aan de taalontwikkeling van de kinderen. De samenwerking van de voorschoolse instellingen en de beide basisscholen in Hoeven is gericht op het maken van onderlinge afspraken en het invoeren van een op elkaar aansluitend, doorlopend programma. Hierdoor worden eventuele achterstanden in de aspecten van de ontwikkeling van een kind aangepakt om zo veel mogelijk te voorkomen dat de kinderen met achterstanden instromen in groep 3 van de basisschool. 16

17 Het programma waar de voorschoolse instellingen en basisscholen in Hoeven voor gekozen hebben is Taalrijk en Schatkist en hun voorlopers. In dit programma ligt het accent op taal. Er is vooral aandacht voor interactie, woordenschat en begrijpend luisteren. De thema s zijn gericht op stimulering van diverse ontwikkelingsgebieden: - Spraak-taalontwikkeling: luistervaardigheid, spreekvaardigheid, uitspraak en zinsbouw. - Sociaal-emotionele ontwikkeling: omgaan met zichzelf en omgaan met de anderen (= met andere kleuters en met de leidsters/juffen). - Redzaamheid: wat kan het kind al? - Motorische ontwikkeling: grove en fijne motoriek. - Speel-en werkgedrag: waar speelt het kind mee en hoe speelt het kind? - Muziek: liedjes en versjes. Kerstmusical Groepen 3 en 4 In de groepen 3 tot en met 8 gaan de leermethodes een beduidend grotere rol spelen. De inrichting van de lokalen is daarop aangepast. Ook hier wordt gewerkt volgens een rooster. Daarin wordt globaal weergegeven hoeveel tijd we per week aan de verschillende vakken besteden. Het gaat hier om gemiddelden die per leerjaar enigszins kunnen verschillen. De nadruk ligt op taal, lezen, schrijven en rekenen. Naast bovengenoemde vakken komen ook aan de orde: handenarbeid, tekenen, muziek, bewegingsonderwijs, verkeer, geschiedenis, levensbeschouwing, biologie, aardrijkskunde en sociaal-emotionele ontwikkeling. 17

18 De lees- en rekenstof wordt ondersteund met computerprogramma s, waaraan de kinderen mogen werken in het computerlokaal en in de klas. Het totale onderwijs wordt ondersteund door het gebruik van een digitaal schoolbord. Het lesrooster van groep 3 wordt aangepast aan de behoeften van jonge kinderen. Het lesrooster is vrijer, zodat extra speeltijd kan worden ingebouwd. Op deze manier wordt de overgang van groep 2 naar groep 3 versoepeld Groep 5 t/m 8 Langzamerhand wordt het aantal vakken, dat in het lesrooster staat gepland steeds groter. We besteden aandacht aan de basisvaardigheden rekenen, taal, schrijven en technisch en begrijpend lezen. Daarnaast dragen de zaakvakken (aardrijkskunde, biologie, geschiedenis, techniek, verkeer) en de expressievakken (gym, handvaardigheid, tekenen, muziek) bij aan de ontwikkeling van uw kind. Ook wordt er tijd uitgetrokken voor levensbeschouwing en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Op de computer leren de kinderen informatie zoeken, beoordelen en verwerken. Ook werken zij met methodeondersteunende programma s voor rekenen en taal. Vanaf groep 6 mogen de kinderen de computer gebruiken als informatiebron bij het maken van werkstukken en het houden van boekbesprekingen en spreekbeurten. Voor het veilig werken op internet, hebben wij een protocol ontwikkeld. Schoolreis groep Nemo 4.4. De vakken beter bekeken Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft de kerndoelen voor het basisonderwijs vastgesteld. Het team van onze school heeft besloten om deze kerndoelen te vertalen naar streefdoelen. Dat geeft ons de tijd en ruimte om aan de hand van de momenteel gebruikte methodes te bepalen wat werkelijk haalbaar blijkt te zijn. De activiteiten voor de leerlingen zijn erop gericht dat - per vak beschreven kerndoelen worden nagestreefd Lezen In groep 3 starten we met het aanvankelijk leesonderwijs. Er zijn kinderen die de letters van hun naam kunnen lezen (herkennen), maar er zijn ook kinderen die al echt kunnen lezen. Dat betekent dat we rekening moeten houden met verschillende instapniveaus. Alle kinderen beginnen met de methode Veilig Leren Lezen. Deze methode speelt op een bijzonder goede wijze in op het werken in verschillende niveaus. Door daarnaast gebruik te maken van diverse speel-leermaterialen en o.a. computerprogramma s wordt het leesonderwijs extra gestimuleerd. 18

19 Vanaf groep 4 beginnen we met voortgezet technisch lezen. Hieraan werken we met de methode Leesparade. In de hogere groepen komt de nadruk steeds meer op het begrijpend en studerend lezen te liggen. Hiervoor wordt vanaf de tweede helft van groep 4 de nieuwe digibordmethode Leeslink gebruikt. Daarnaast blijven we aandacht besteden aan het voortgezet technisch lezen. Taal De Lindenlommer gebruikt in de groepen 1/2 de Sportdag 2014 methoden Schatkist, Taalrijk en Ik ben Bas. In groep 3 is het taalonderwijs geïntegreerd in het leesonderwijs. In de groepen 4 t/m 8 werken we met de methode Taalactief. Aan bod komen: mondelinge taalvaardigheid, schrijfvaardigheid, taalverzorging en taalbeschouwing, woordenschat Schrijven Ook bij het schrijfonderwijs is er sprake van duidelijke stapjes : eerst het voorbereidend schrijven (dat bij de kleuters al vorm krijgt d.m.v. het schrijven van patronen), naar het aanvankelijke schrijfonderwijs en van daaruit naar het voortgezet schrijven. Voor de schrijfontwikkeling maken we in alle groepen gebruik van de methode Pennenstreken. In de kleutergroepen worden schrijfpatronen projectmatig aangeboden en geoefend. Het op een correcte manier vasthouden van het potlood verdient vanaf het eerste moment aandacht. Ook leren ze de juiste schrijfwijze van de cijfers. Vanaf groep 3 leren de kinderen vanaf het begin letters tot woorden aan elkaar schrijven. Pengreep en schrijfhouding zijn de gehele basisschoolperiode sterke aandachtspunten. Het doel is dat leerlingen een duidelijk leesbaar, verzorgd en vlot handschrift ontwikkelen. Rekenen Hier wordt gebruik gemaakt van de rekenmethode Wereld in getallen. Naast tafeltjes, cijferen, hoofdrekenen, het lezen en gebruiken van grafieken, maken de leerlingen ook kennis met verhaaltjessommen, meten, de klok, geldsommen, procenten, breuken en verhoudingen. De kinderen krijgen via deze methode de gelegenheid rekenproblemen die zij ook in het dagelijks leven tegen komen, op hun eigen manier en niveau op te lossen. In groep 4 werken we aan een tafeldiploma voor de tafels 1 t/m 5 en 10. Het streven is dat alle leerlingen aan het eind van groep 5 het diploma voor de tafels van 1 t/m 10 behalen. 19

20 Wereldoriëntatie Bij de wereld oriënterende vakken gebruiken we de volgende methoden: aardrijkskunde Nieuwe methode (nog niet bekend). verkeer Rondje verkeer (gr.3) en verkeerskranten VVN. geschiedenis Wijzer door de tijd. natuur en techniek Veilig de wereld in (gr.3), in vogelvlucht en schooltv. Huisje, boompje, beestje. Deze vakken worden veelal klassikaal aangeboden. Het gaat hierbij niet alleen om feitenkennis, maar ook om het aanleren van een juiste houding ten opzichte van de wereld om ons heen. De bovengenoemde methoden zijn een leidraad, ook klassengesprekken, spreekbeurten en digibord/internet zijn werkvormen en hulpmiddelen, waar we gebruik van maken. Voor aardrijkskunde wordt in het begin van het schooljaar in samenspraak met het team van de Reuzelaar een nieuwe methode in gebruik genomen. Engels In het schooljaar voeren we op de Reuzelaar én de Lindenlommer eveneens een nieuwe methode voor Engels in. Hiervoor is al wel een keuze gemaakt: Take it easy, een methode die zal worden ingevoerd vanaf groep 5. Take it easy is heeft het digibord als uitgangspunt en maakt zo optimaal gebruik van de interactiviteit in de klas. Native speaking co-teachers ondersteunen de lessen, zodat die volledig in het engels gegeven kunnen worden.. De leerlingen worden actief betrokken en krijgen allerlei manieren aangeboden om zich de Engelse taal eigen te maken Creatieve vakken Onder creativiteit verstaan we het vermogen om uit ervaringen, gevoelens en gedachten nieuwe combinaties, ideeën of producten te vormen. Kinderen groeien hierdoor in hun ontwikkeling zodat ze komen tot een bewuste waarneming van hun omgeving. Handvaardigheid, tekenen, muziek en creatief taalgebruik nemen een belangrijke plaats in op het rooster. Om de ontwikkeling van de creativiteit goed te kunnen begeleiden maken we gebruik van de methode Moet je doen. We hebben gekozen voor de module Beeldende vorming. Binnen Beeldende vorming ligt de nadruk op handvaardigheid en tekenen. De opdrachten worden voornamelijk thematisch aangeboden. De kinderen maken kennis met allerlei materialen en technieken op het gebied Voorbereiding paasmarkt 2014 van beeldend vormen en tekenen. Daarnaast krijgen de kinderen in het kader van kunst en cultuur de kans om hun denkbeelden, gevoelens en fantasieën vorm te geven in literatuur, dans, drama, cultureel erfgoed, fotografie en animatie. Voor het muziekonderwijs gaan we ons in het schooljaar oriënteren op een nieuwe methode. 20

21 Wat de kinderen leren op gebied van drama, zang, dans en handvaardigheid komt ultiem tot uiting in de musical, die groep 8 aan het einde van het schooljaar opvoert. Op de Lindenlommer kunnen de kinderen op nog veel meer manieren kennis maken met cultuur: tijdens voorstellingen, tentoonstellingen en projecten die de kinderen krijgen aangeboden via het cultureel programma van de Marktplaats Cultuureducatie, tijdens projectweken en creadagen, waarop kunst- en cultuur ruim aandacht krijgen, tijdens de muzieklessen, die muziekvereniging St. Caecilea in groep 4 verzorgt op onze school, tijdens de Kinderboekenweek, enz. Lichamelijke opvoeding, sport en spel In de kleutergroepen staat bewegingsonderwijs twee keer per week op het rooster. Er wordt tijdens de lessen gebruik gemaakt van de methode Bewegingsonderwijs in het speellokaal. Vanaf groep 3 krijgen de kinderen twee keer per week gymles in de Parrestee. In de ene les staat een bewegingsvorm centraal en in de andere les een spelelement. De lessen worden gegeven aan de hand van de methode Basislessen Bewegingsonderwijs en de lessen van de Sportieve school. Creaweek 2014 Sociaal emotionele ontwikkeling We stimuleren de kinderen respect voor zichzelf en anderen te ontwikkelen. Het is belangrijk, dat zij oog krijgen voor de verschillen tussen mensen en het recht van elk mens om zichzelf te zijn. Zo leren de kinderen hun verantwoordelijkheid nemen en creatief om te gaan met problemen. In de groepen 1 t/m 8 maken we hiervoor gebruik van de methode Goed gedaan. Deze methode bevat naast een lessencyclus voor alle groepen ook een observatiesysteem. De resultaten van de observaties worden opgenomen in het Leerlingvolgsysteem Sociale en Emotionele Ontwikkeling. Naast deze methode gebruiken de leerkrachten in de groepen 1/2 ook De doos vol gevoelens. De titel spreekt voor zich. Aan de hand van verhaaltjes, spelletjes en rollenspellen leren de kinderen hun gevoel en dat van anderen ontdekken en hanteren. In het schooljaar oriënteren de teams van de Reuzelaar en de Lindenlommer op een nieuwe methode voor de begeleiding van de sociaal-emotionele ontwikkeling. 21

22 Omgaan met pesten en plagen Twee maal per jaar vullen de kinderen van de groepen 5 t/m 8 de pestvragenlijst in. Aan de hand daarvan kunnen de leerkrachten zien welke kinderen door hun klasgenootjes worden gezien als pester of gepeste. Naar aanleiding daarvan gaan de leerkrachten met de kinderen uit allebei de groepen een individueel gesprek aan om na te gaan wat deze kinderen nodig hebben om geholpen te worden. Soms is begeleiding in een groep raadzaam (sovatraining). Soms is individuele begeleiding of begeleiding door een externe een betere optie. Als team zijn we heel alert op gevallen van pesten en plagen. Kinderen én volwassenen mogen hiervan niet het slachtoffer worden. Levensbeschouwing Bij de ontwikkeling van de levensbeschouwing maken we in alle groepen gebruik van de projecten bij de methode Trefwoord. De kinderen krijgen (Bijbel)verhalen, liedjes, gespreksstof en creatieve opdrachten aangeboden, die verband houden met het thema van het project (b.v. Pesten of Geluk ) Het werken met Trefwoord bereidt voor op de vieringen van Kerstmis en Pasen. We werken afwisselend een periode met Trefwoord en een periode met Goed gedaan. Techniek Binnen onze methode In vogelvlucht komen onderwerpen aan bod die te maken hebben met techniek, zoals b.v. elektriciteit, magnetisme, verbranding. Om de lessen te ondersteunen wordt er in de groepen 6 t/m 8 ook gewerkt met een maandelijks techniekcircuit waarin technische aspecten verder worden Techniek dag groep 8 uitgediept. In de bovenbouw wordt ook gebruik gemaakt van techniekprojecten. Ook de kinderen uit de groepen 1 t.m. 5 komen maandelijks in aanraking met techniek. Er zijn verschillende opdrachten, waar ze mee aan de slag gaan. Computeronderwijs Naast het werken met programma s en software als aanvulling op de gebruikte methoden gaan de kinderen vanaf groep 6 werken met het programma AaBeeCee. In groep 6 maken de kinderen kennis met het programma Word. In groep 7 leren de kinderen een werkstuk op de computer maken. In groep 8 maken zij in tweetallen een PowerPoint- presentatie, die ze presenteren aan hun klasgenoten. Op deze manier leren kinderen op een goede manier samen te werken en onderwerpen te presenteren via het digitale schoolbord. Dit is tevens een goede voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Een belangrijk onderwerp in het computeronderwijs is het leren werken met internet. 22

23 We willen de kinderen leren: Doelmatig informatie te zoeken. Selectief te zijn m.b.t. de geboden informatie. Respectvol met elkaar om te gaan op de digitale snelweg. We hebben er bewust voor gekozen de kinderen op school geen eigen adres te geven. De kinderen kunnen vanuit de school niet mailen en chatten Gebruik van social media, internet en Social Media en Internet bieden jongeren veel voordelen, maar heeft ook nadelen. Denk bijvoorbeeld aan pornografische en gewelddadige sites, digitaal pesten of het verspreiden van persoonlijke beelden en gegevens. Behalve de ouders draagt ook de school verantwoordelijkheid voor de manier waarop jongeren met de digitale media omgaan. Daarom heeft de Borgesiusstichting een Internet en protocol opgesteld om de leerlingen van de scholen zo veilig mogelijk te laten internetten. Het protocol is op alle scholen aanwezig. In dit protocol zijn duidelijke afspraken opgenomen m.b.t. het gebruik van social media, internet en . De scholen van de Borgesiusstichting hanteren de hieronder volgende regels en afspraken. Surfen en gamen Ik weet dat niet alles waar is wat ik op websites zie. Ik ga nooit naar een website toe, waarvan ik weet dat die website niet op school thuishoort. Als ik iets tegenkom wat ik niet wil zien, klik ik de weg (als het niet lukt vraag ik om hulp). Als ik me vervelend voel door iets wat ik heb gezien, dan vertel ik dat aan iemand die ik vertrouw. Ik koop niets in een webwinkel. Ik speel niet zonder toestemming een spel op internet. en Ik schrijf nooit mijn naam, mijn adres of telefoonnummer in een bericht aan onbekenden. Ik open nooit tjes van onbekenden. Ik open alleen bijlagen van bekenden. Ik verstuur geen viruswaarschuwingen en geen kettingbrieven. Ik verstuur geen foto s naar en van onbekenden. Ik verstuur geen dreigmail of haatmail. Als ik tjes binnen krijg die ik niet leuk of raar vind, dan reageer ik niet en vertel ik het aan de juf of meester. Downloaden Als ik iets wil downloaden vraag ik eerst toestemming aan mijn leerkracht. Werkstuk en huiswerk maken met internet Ik neem niet zomaar teksten over voor schoolopdrachten. Als ik iets gebruik, vermeld ik de websites waar ik de informatie vandaan heb gehaald. Printen Als ik iets wil printen vraag ik eerst toestemming. 23

24 USB-stick, Cd-rom, DVD ed. Ik maak geen gebruik van deze externe informatiedragers zonder toestemming van mijn leerkracht. Dit is ook belangrijk voor de veiligheid van mijn computer thuis Bijzondere activiteiten We organiseren (onder schooltijd) activiteiten, die vooral de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen helpen bevorderen en daarnaast bijdragen aan een plezierig schoolklimaat. Enkele van deze activiteiten zijn: De Kinderboekenweek (in alle groepen) Schoolreis Sinterklaasviering (in alle groepen) Kerstviering (in alle groepen) Een carnavalsactiviteit (in alle groepen) Schoolvoetbaltoernooi (groep 8) De verjaardag van de leerkrachten Verkeersexamen (groep 7) Schoolkamp (groep 8) Sportdag (alle groepen) Afscheid groep 8 Koningsspelen

25 5. Passend onderwijs voor alle leerlingen Op wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. De invoering heeft consequenties voor de kinderen, hun ouders, de leerkrachten, schoolorganisaties en besturen. Hierover willen wij u graag duidelijk informeren Hoe werkt passend onderwijs? Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs beoogt dat zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs kunnen volgen. Want zo worden ze het best voorbereid op een vervolgopleiding en doen ze zo goed mogelijk mee in de samenleving. Het speciaal onderwijs verdwijnt niet. Kinderen die het echt nodig hebben, kunnen nog steeds naar het speciaal onderwijs. Dus: regulier als het kan, speciaal als het moet Passend onderwijs legt zorgplicht bij scholen. De Wet passend onderwijs is op 9 oktober 2012 aangenomen door de Eerste Kamer. Als de wet op 1 augustus 2014 ingaat, krijgen scholen een zorgplicht. Dat betekent dat scholen ervoor verantwoordelijk zijn om elk kind een goede onderwijsplek te bieden. Om aan alle kinderen daadwerkelijk een goede onderwijsplek te kunnen bieden, vormen reguliere en speciale scholen samen regionale samenwerkingsverbanden Samenwerkingsverbanden met andere scholen in de regio. In deze samenwerkingsverbanden werken het regulier en speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) samen. Cluster 3 is het onderwijs aan kinderen met een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige handicap en voor langdurig zieke kinderen. Cluster 4 is onderwijs voor kinderen met ernstige gedrags- of psychiatrische stoornissen. De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over de ondersteuning aan leerlingen en de bekostiging daarvan. Het samenwerkingsverband biedt een aantal arrangementen, die op de verschillende scholen onder het samenwerkingsverband zullen worden gerealiseerd. Zo n arrangement is verwerkt in het ondersteuningsprofiel van de school. Elke school heeft een eigen ondersteuningsprofiel, waarin staat beschreven welke zorg de school op dit moment kan bieden en waar de school naar toe wil groeien. Voorheen moesten ouders van een kind dat extra ondersteuning nodig heeft, zelf op zoek naar een geschikte school. Vanaf 1 augustus 2014 melden ouders hun kind aan bij de school van hun keuze en heeft de school de taak om het kind een passende onderwijsplek te bieden. Op de eigen school, op een andere school in het reguliere onderwijs of het speciaal onderwijs. De school waar een kind is aangemeld, is verplicht om eerst te kijken of het kind extra ondersteuning in de klas kan krijgen. Het schoolondersteuningsprofiel vormt hiervoor het uitgangspunt. Kan de school zelf geen passende onderwijsplek bieden, dan wordt gekeken naar een andere reguliere basisschool binnen de stichting en binnen het samenwerkingsverband die de juiste ondersteuning kan bieden óf naar een plek in het speciaal (basis) onderwijs. De Lindenlommer valt onder het samenwerkingsverband 3002, Moerdijk / Roosendaal. 25

26 5.4. Aanmeldprocedure Ouders of verzorgers, die bij de keuze van een school voor hun kind(eren) graag kennis willen maken met de Lindenlommer, kunnen een afspraak maken met juf Rosine ( ). Kennismaking met nieuwe leerlingen en hun ouders vindt in eerste instantie plaats middels een rondleiding op onze school. U en uw kind worden dan door de school rondgeleid om een indruk van de school te krijgen Vervolgens ontvangt u van ons een informatiepakket. Daarin vindt u onder andere een aanmeldformulier (inschrijfformulier). Na het invullen van het aanmeld(inschrijf)formulier heeft u, indien nodig naar het oordeel van de school, een tweede gesprek, waarin verkend wordt wat ouders en school van elkaar mogen verwachten. Tussen het moment van aanmelden en inschrijven heeft de school maximaal 10 weken de tijd om te bepalen of uw zoon/dochter daadwerkelijk ingeschreven kan worden op de lindenlommer. Als onze school uw kind kan bieden wat het nodig heeft, ontvangt u van ons een bericht dat uw zoon of dochter wordt ingeschreven. In het kader van Passend Onderwijs moeten we namelijk beslissen of we denken dat we uw zoon/dochter passend onderwijs kunnen bieden. Kunnen wij dit als school niet, dan zoeken we samen met u naar een goede oplossing. Enkele weken voordat uw kind 4 jaar wordt, ontvangt u van ons een uitnodiging om uw kind een paar keer te laten oefenen op school. Indien uw kind eerder op een andere school heeft gezeten, ontvangen wij, nadat uw kind bij ons op school is ingeschreven, van de vorige school een leerlingdossier. In het leerlingdossier zijn onder andere opgenomen: het onderwijskundig rapport; gegevens uit het leerlingvolgsysteem; kopie van het schoolrapport; bewijs van uitschrijving van de vorige school; een eventueel handelingsplan. Sinterklaas 2013 Met deze gegevens kunnen wij er voor zorgen dat het onderwijs op onze school aansluit bij de ontwikkeling van uw kind. De beide basisscholen in Hoeven hebben ook een algemene kijk- en inschrijfdag ingesteld, waarop ouders op beide scholen een kijkje kunnen nemen en tevens de benodigde formulieren voor inschrijving en informatie mee kunnen nemen. De datum van deze centrale kijk- en inschrijfdag op beide scholen is donderdag 5 maart (informatierondes om 9.30 uur / uur). Na inschrijving gelden de volgende afspraken: Voor nieuwe kleuters worden vier gewenningsdagdelen afgesproken met de toekomstige leerkracht. Tijdens het eerste gewenningsmoment mogen de ouders gezellig mee komen. De dag na de vierde verjaardag is de eerste officiële schooldag. Mocht deze in het weekend of in de vakantie vallen dan is de eerstvolgende maandag de eerste schooldag. Voor kinderen die van een andere school komen, worden afhankelijk van de omstandigheden afspraken gemaakt. 26

27 6. De zorg voor onze leerlingen 6.1. Het zorgprofiel van de lindenlommer Omdat schoolbesturen iedere leerling straks een passend onderwijsarrangement aan moeten bieden, worden scholen aangezet tot heroverweging van de opvang van leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Dit kan leiden tot vier zorgprofielen voor passend onderwijs. 1: De netwerkschool Deze school onderhoudt relaties met het (v)so en het praktijk-onderwijs en heeft de externe zorgstructuur goed op orde. De school heeft de zorg voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften aan deze organisaties uitbesteed. Deze situatie deed zich, totdat de rugzak beschikbaar kwam, al op veel reguliere scholen voor. Het aantal geïndiceerde leerlingen met speciale onderwijsbehoeften ligt op deze school tussen de 0% en 1% van de totale populatie. afgewacht. 2: De smalle zorgschool Deze school biedt adequaat onderwijs aan een specifieke categorie leerlingen met speciale onderwijsbehoeften, bijvoorbeeld leerlingen met stoornissen binnen het autistische spectrum (ASS) en/of de minder ernstige gevallen van andere categorieën leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. We zien dit profiel op meerdere scholen. De school vangt 1/3 van de geïndiceerde leerlingen op (2%). 3: De brede zorgschool Deze school vangt meerdere categorieën leerlingen met speciale onderwijsbehoeften op, bijvoorbeeld slechtzienden, kinderen met ernstige spraak- en taalmoeilijkheden en leerlingen met ASS. Een school met dit profiel vangt 2/3 van de geïndiceerde leerlingen op. (4%). Voor een school in het primair onderwijs omvat dat ook een groot deel van de huidige SBO-populatie. 4: De inclusieve school De inclusieve school stelt zich open voor (nagenoeg) alle leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. De school vangt (nagenoeg) alle geïndiceerde leerlingen op. Theoretisch zou dit betekenen dat ongeveer 6% van de schoolpopulatie is geïndiceerd, maar in de praktijk blijkt dat dit percentage in deze scholen hoger ligt. De Lindenlommer heeft gekozen voor het profiel brede zorgschool. Om dit te kunnen realiseren heeft het team zich geschoold in het opstellen van groepsplannen, waarin de zorg voor elke individuele leerling wordt verwoord. Het groepsplan bestaat uit twee onderdelen: Een leerlingenoverzicht, waarin de stimulerende en belemmerende factoren voor elk kind worden ingevuld. Op deze manier kunnen we per leerling per leerstofgebied de onderwijsbehoeften formuleren. Een groepsplan, waarin voor de leerlingen de te bereiken doelen per leergebied worden geformuleerd. Tevens worden de gebruikte materialen, het klassenmanagement en de evaluatie vermeld. 27

28 6.2. Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school (Het leerlingvolgsysteem) Om een groepsplan up to date te houden zullen de leerlingen gedurende het schooljaar nauwlettend worden gevolgd. Op de eerste plaats wordt het welbevinden van de leerlingen vastgelegd door hun sterke (stimulerende) en zwakke (belemmerende) kanten goed te observeren. Dit doet de leerkracht door middel van: bij de kleuters het observatiesysteem KIJK vrije observaties (spelen, opruimen, omgang met anderen enz.) vakgerichte observaties (werkhouding, zelfstandigheid, taakaanpak enz.) Daarnaast houdt de leerkracht de vorderingen van de leerlingen nauwlettend in de gaten, d.m.v.: registratie van vorderingen van werk registratie van toetsresultaten n.a.v. de gegeven lessen (methodegebonden toetsen) het afnemen van niet methodegebonden toetsen op vaste momenten (toetsen Citoleerlingvolgsysteem, 2x per schooljaar) Jet en Jan groep 5 Aan de hand van wat de leerkracht signaleert, wordt het kind ingedeeld in een instructieniveau. We kennen de volgende niveaus: zelfstandig verwerken van de stof verwerking na een korte instructie verwerking na een verlengde instructie verwerking aan de instructietafel onder begeleidig van de leerkracht. Binnen het groepsplan worden de kinderen ingedeeld op het instructieniveau dat het beste tegemoet komt aan hun onderwijsbehoeften. Het groepsplan wordt drie keer per schooljaar geëvalueerd en aangepast. Extra zorg voor leerlingen zal voornamelijk binnen de eigen groep gestalte krijgen en verwoord worden in het groepsplan. Als het voor een leerling noodzakelijk is af te wijken van de groepsdoelen, wordt een individueel handelingsplan opgesteld. Op deze manier wordt het voor het zorgteam mogelijk om kinderen met heel specifieke problematiek binnen de Lindenlommer effectief te begeleiden. De rol van de leden van het zorgteam zal hiermee veranderen. Hun taak zal gericht zijn op: Coaching van leerkrachten in het traject van passend onderwijs. Begeleiding van leerlingen met specifieke zorgbehoeften en hun ouders (volgens een handelingsplan). Intensieve contacten met hulpverleners buiten de school om de begeleiding te stroomlijnen. 28

29 Niet alleen de ontwikkeling van de kinderen op de verschillende leerstofgebieden is van belang. Zeker zo belangrijk is de sociaal- emotionele ontwikkeling. Op dit gebied wordt er door elke leerkracht jaarlijks twee maal een observatieformulier ingevuld. Mocht blijken, dat een leerling op dit gebied extra ondersteuning nodig heeft, dan kan binnen het zorgteam worden besloten, dat het kind in aanmerking komt voor een sovatraining. Daarnaast wordt jaarlijks de pestvragenlijst ingevuld door de kinderen van de groepen 5 t/m 8. Op deze manier worden kinderen gesignaleerd die door de groep gezien worden als slachtoffer of dader m.b.t. pesterij. De ouders van deze kinderen worden in kennis gesteld en met deze kinderen wordt door de groepsleerkracht een gesprek gevoerd. Als de situatie niet verandert, wordt in overleg met de ouders besproken wat nodig is om verandering te bewerkstelligen. Alle observaties en toetsuitslagen van het leerlingvolgsysteem worden opgeborgen in het leerlingendossier. We kennen een smal dossier voor alle leerlingen en een breed dossier voor kinderen met een individueel handelingsplan. In het dossier zijn gegevens opgenomen over begeleiding en de behaalde resultaten, verslag van besprekingen met ouders, leerkrachten en externe hulpverleners, verslagen van speciale onderzoeken, handelingsplannen, toets- en rapportgegevens van de verschillende leerjaren en de genomen besluiten. Het zorgteam spreekt regelmatig met de directeur de leerlingenzorg door. Tevens vindt regelmatig overleg plaats tussen het zorgteam en een orthopedagoog De schoolpopulatie en extra zorg op de Lindenlommer Uit de analyse van niet-methodegebonden toetsen van het leerlingvolgsysteem en de eindtoetsen van Cito over meerdere schooljaren blijkt, dat de schoolpopulatie wordt gekenmerkt door: Sterke prestaties op gebied van rekenen. Ruim voldoende prestaties op gebied van technisch en begrijpend lezen en spelling. Wat zwakkere prestaties op gebied van de taalgebonden vakken. Vooral de woordenschat, studievaardigheid en informatieverwerking vragen veel extra aandacht. Voor de begeleiding van de leerlingen op onze school heeft dat gevolgen: In de groepen in de onderbouw heeft de spraak-taalontwikkeling meer aandacht nodig. In de groepen 1 t/m 8 is extra zorg nodig voor de ontwikkeling van de woordenschat. In de groepen 5 t/m 8 zal extra zorg worden besteed aan het begrijpend lezen, studievaardigheid en informatieverwerking. Om het begrijpend lezen te ondersteunen blijft het technisch lezen aandachtspunt t/m groep 8. Op gebied van rekenen trainen we intensief op de onderdelen meten, tijd en geld. Dankzij deze gerichte training op onderdelen van de leerstof die aandacht vragen, scoren op de eindtoets van Cito alle leerstofonderdelen boven het landelijk gemiddelde. 29

30 6.4. Kinderen met een ontwikkelingsperspectief(opp) Het is mogelijk dat een leerling op één of meerdere leergebieden een achterstand op bouwt. Als die achterstand te groot wordt, is er extra ondersteuning nodig. Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, stelt de school een ontwikkelingsperspectief op. Hierin staat welke onderwijsdoelen de leerling zal kunnen halen. De school voert op overeenstemming gericht overleg met de ouders over het opstellen van het ontwikkelingsperspectief. Verder gebruikt de school medische gegevens, informatie over eerder verleende hulp en ondersteuning en behaalde leerresultaten. Ze kijkt naar de thuissituatie en doet eventueel aanvullende observaties of onderzoek. Op basis van al deze informatie stelt de school het ontwikkelingsperspectief van de leerling op. Met het ontwikkelingsperspectief komt het bestaande handelingsplan te vervallen. Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief levert een bijdrage aan: - het vergroten van de opbrengstgerichtheid van het onderwijs (kwaliteitszorg), - het doelgericht plannen van het onderwijs aan leerlingen, - het maken van beredeneerde keuzes in leerlijnen en onderwijsaanbod, - een betere afstemming met ouders en leerling over wat de school wil bereiken en - een goede overgang naar het voortgezet (speciaal) onderwijs. Bij het vaststellen van de doelen die we willen bereiken gaan we uit van hoge verwachtingen. We willen onszelf en de leerling stimuleren om niet alleen te volgen hoe ver een leerling komt, maar juist boven verwachting te presteren. In het ontwikkelingsperspectief wordt het volgende opgenomen: De verwachte tussen- en einddoelen voor het betreffende leergebied De bijpassende leerstofplanning De manier van toetsing De verwachte uitstroom naar het VO Tijdens het volgen van een OPP wordt intensief gekeken naar wat voor de leerling mogelijk en wenselijk is Meerbegaafde leerlingen Leerlingen, ouders en leerkrachten maken zich zorgen als de ontwikkeling op school niet de resultaten oplevert die verwacht mogen worden. Er zijn echter ook leerlingen die de leerstof heel snel opnemen en behoefte hebben aan meer uitdaging. Ook deze leerlingen hebben specifieke onderwijsbehoeften. Het gaat hierbij niet alleen om leerlingen die aangetoond hoogbegaafd zijn, maar ook om leerlingen die op de niet-methodegebonden toetsen gedurende een lange periode hoog scoren (I-niveau) Ook voor deze kinderen is het nodig om het leerstofaanbod aan te passen. Voor de kinderen in de groepen 1 t/m 8 hebben we een goed aanbod van meer uitdagende leerstof binnen de gekozen methoden. Daarnaast heeft elk leerjaar de beschikking over materialen uit de speel- en leerkisten voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. 30

31 6.6 De plusklas In mei 2013 zijn beide Hoevense scholen in een samenwerkingsverband gestart met de Plusklas Hoeven. In deze plusklas wordt tegemoet gekomen aan de specifieke behoeften van (hoog)begaafde kinderen van groep 6 t.m. 8. Deze kinderen worden geselecteerd op basis van scores op de Cito-toetsen van begrijpend lezen, rekenen, woordenschat en de NIOscore. Daarnaast wordt gekeken naar de specifieke onderwijsbehoeften van deze kinderen. In de plusklas wordt elke dinsdagochtend lesgegeven door juf Rosine van de Lindenlommer en juf Annet van de Reuzelaar. Per periode van ongeveer een half schooljaar wordt wisselend op de Lindenlommer en de Reuzelaar gewerkt. Aan bod komen onder andere Spaans, filosofie en themagericht werken gedurende meerdere weken. Hierin is ook ruimte voor het leren leren, leren samenwerken, de ontwikkeling van sociale vaardigheden en het presenteren van leerstof aan elkaar Het zorg- en adviesteam Het ZAT wordt ingeschakeld als er vragen zijn over het functioneren van het kind binnen de school- en / of thuissituatie. Met alle betrokkenen wordt gekeken naar de onderwijs- en begeleidingsbehoeften van het kind én de ondersteuningsbehoeften van de leerkracht en de ouders om zo gezamenlijk tot een passend onderwijszorgarrangement te komen. Het ZAT bestaat uit de volgende vaste leden: - een vertegenwoordiger van het SMW (School Maatschappelijk Werk) - een vertegenwoordiger van de GGD - een lid van het zorgteam van de school Ouders en de leerkracht worden uitgenodigd om bij de bespreking aanwezig te zijn. Het ZAT komt gemiddeld 6 keer per schooljaar bij elkaar. Het ZAT-overleg kan verschillende soorten adviezen opleveren, bijvoorbeeld: - begeleiding - laten uitvoeren van medisch of psychologisch onderzoek - toeleiding naar een vorm van jeugdhulpverlening - hulp bij opvoedkundige vragen - ondersteuning van ouders en kinderen in moeilijke situaties. Aanmelding bij het ZAT In de meeste gevallen melden leerkrachten een kind aan bij het ZAT, uiteraard altijd met toestemming van de ouders. Echter ouders kunnen ook zelf, los van de school, een beroep doen op het ZAT. Van de ZAT-bespreking wordt een verslag gemaakt. 31

32 6.8. Het onderwijskundig rapport Zodra leerlingen onze school verlaten (doorstroom van groep 8 leerlingen naar het voortgezet onderwijs, tussentijds verhuizen van leerlingen naar een andere basisschool of vanwege verwijzing naar het speciaal (basis)onderwijs) wordt er door de leerkracht, evt. in samenwerking met de intern begeleider een onderwijskundig rapport gemaakt. We gebruiken daarvoor het Onderwijskundig Voorleeswedstrijd 2013 rapport van Esis (ons administratiesysteem). Naast vorderingen en resultaten staan daarin alle relevante gegevens die voor een goede voortgang van de begeleiding nodig zijn. Het onderwijskundig rapport gaat naar de nieuwe school. Tevens wordt dit rapport opgeslagen in het archiefdossier van de leerling die de school verlaat Toeleiding naar een dyslexieverklaring Eén van de leden van het zorgteam, Martine Embregts, is onze dyslexiecoach. In deze rol volgt zij alle leerlingen in hun ontwikkeling van het technisch lezen en spellen. Mochten de resultaten van het kind daar aanleiding toe geven, signaleert zij of het nodig is extra begeleiding in te zetten om uw kind gedurende minimaal een half jaar extra te ondersteunen op gebied van technisch lezen en spelling. Daarvoor stelt zij in samenspraak met de ouders en de leerkracht een individueel handelingsplan op. Deze intensieve extra begeleiding is nodig om de ouders in de gelegenheid te stellen bij hun verzekering een vergoeding aan te vragen voor onderzoek naar dyslexie. Ook de gespecialiseerde behandeling kan in een aantal gevallen woren vergoed door de verzekering Doublure Op de Lindenlommer gaan we uit van een leerstofjaarklassensysteem met adaptieve elementen. In onze pedagogische visie hebben we het volgende opgenomen m.b.t. de ontwikkeling van de kinderen: We bieden de kinderen de kans op individuele ontplooiing We willen dat de kinderen zo veel mogelijk een ononderbroken ontwikkeling doormaken in alle ontwikkelingsgebieden. Ondanks het feit, dat we de ontwikkeling ononderbroken willen laten verlopen, komt het soms toch voor dat een leerling de stof van een leerjaar niet voldoende beheerst en het niet verantwoord is om de leerling door te laten stromen naar de volgende groep. De ouders van deze leerling krijgen dan het advies de leerling te laten doubleren. De ouders worden tijdens de tweede ouderavond voorbereid op een mogelijke doublure. Minimaal 6 weken voor het einde van het schooljaar nodigt de leerkracht de ouders uit voor een gesprek, waarin het besluit besproken zal worden. 32

33 Onder doubleren verstaan we: Het tijdens het volgende schooljaar aan de leerling herhaald aanbieden van leerstof en vaardigheden uit het laatst doorlopen schooljaar. In principe kan een leerling slechts één keer doubleren. In de groepen 1 en 2 spreken we niet van een doublure. Een leerling kan bij onvoldoende rijping de kleuterperiode met maximaal één jaar verlengen. Een verlengde kleuterperiode telt dus niet als doublure. Bij het besluit om een kind te laten doubleren gaan we uit van de indruk aan het einde van het schooljaar, gebaseerd op ervaringen door het hele jaar heen. Het advies van de leerkracht is in principe bindend. (zie protocol voortgang en begeleiding) De overgang naar het voortgezet onderwijs De specifieke voorbereiding op het voortgezet onderwijs gebeurt in groep 8. De keuze van een vervolgschool hangt niet alleen af van de resultaten op de basisschool, maar ook van de interesse, motivatie en aanleg van het kind. Met onderwijs op maat en de nodige begeleiding proberen we er voor te zorgen, dat het kind in de meest geschikte vorm van voortgezet onderwijs terecht komt. De schoolkeuze voortgezet onderwijs is onder andere afhankelijk van de volgende elementen: Het advies van de school Dit advies is gebaseerd op de leerprestaties en op gegevens over de belangstelling, de werkhouding en de motivatie van het kind. Natuurlijk worden de resultaten van de voorgaande jaren (Leerling volg systeem) hierin meegenomen. Het advies n.a.v. van de entreetoets in groep 7. De twee adviezen samen vormen het eindadvies, waarbij het advies van de school het zwaarst weegt. De resultaten van de eindcito zullen niet worden meegenomen in het advies omdat deze toets pas in april kan worden afgenomen. De scholen voor het voortgezet onderwijs hebben de inschrijving van nieuwe leerlingen dan al afgerond. Op dinsdag 11 november 2014 is er een speciale ouderavond uitgeschreven voor de ouders met kinderen in groep 8. Deze avond staat helemaal in het teken van het voortgezet onderwijs en de toelatingsprocedure. Op deze avond krijgen de ouders alle benodigde informatie aangereikt en kunnen zij terecht met hun vragen. De leerlingen krijgen van de leerkracht informatie over de verschillende mogelijkheden die er zijn. Ouders en kinderen kunnen zich ook oriënteren door de open dagen op de diverse middelbare scholen in de regio te bezoeken. Tijdens het oudergesprek in februari, waarbij ook de leerling wordt uitgenodigd, komen de resultaten van het LOVS en de entreetoets in groep 7 samen met het schooladvies ter sprake. Samen met de leerkracht bespreken het kind en de ouders, welk type voortgezet onderwijs het beste bij het kind past. Ouders en kind kiezen dan de vervolgschool. 33

34 De ouders melden hun zoon/dochter aan op de nieuwe school. Tevens verstrekken wij als school een onderwijskundig rapport aan de toekomstige school. In sommige gevallen heeft de groepsleerkracht contact met de brugklascoördinator. In het schooljaar kozen kinderen en ouders voor de volgende middelbare scholen: 14 leerlingen naar de Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur 20 leerlingen naar het Marklandcollege in Oudenbosch 8 leerlingen naar het Jan Tinbergencollege in Roosendaal 2 leerlingen naar het Munnikenheide College in Etten-Leur 1 leerling naar het Munnikenheide College in Rucphen 2 leerlingen naar de Prinsentuin in Oudenbosch 1 leerling naar De Rotonde in Breda Uitstroomgegevens schooljaar Schooltype Aantal leerlingen percentage VWO 10 21% Tweetalig VWO 3 6% HAVO 18 38% VMBO-T/MAVO 12 25% VMBO-K 3 6% VMBO-B 2 4% Praktijk Onderwijs 0 0% LWOO 0 0% TOTAAL % 34

35 Schoolvoetbaltoernooi De werkwijze van Jeugd en Gezin Jeugdgezondheidszorg door de GGD West-Brabant Uw partner bij de gezonde groei en ontwikkeling van kinderen van 4 t/m 19 jaar U wilt het beste voor uw kind: dat het gezond en gelukkig is, voor zichzelf opkomt en verstandige keuzes maakt. GGD West-Brabant helpt u daarbij zodat uw kind gezond en veilig opgroeit. Onder het motto ieder kind in beeld zet de GGD West-Brabant zich dagelijks in met extra aandacht voor kinderen of gezinnen die dat nodig hebben. Jeugdgezondheidszorg kinderen van 4 t/m 19 jaar Vanuit de Wet Publieke Gezondheid is de GGD West-Brabant in uw gemeente verantwoordelijk voor de jeugdgezondheidszorg van kinderen van 4 t/m 19 jaar. Wij zetten ons dagelijks in om eventuele gezondheidsproblemen en risico s zo snel mogelijk op te sporen en zo veel mogelijk te beperken. Onder meer via deze gezondheidsonderzoeken houden wij, in nauwe samenwerking met school, zicht op de lichamelijke, geestelijke en emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren in West-Brabant. Zo ook op de gezondheidssituatie van uw kind. Gezondheidsonderzoeken De GGD West-Brabant onderzoekt jaarlijks op de basisschool alle kinderen van 5-6 jaar en van jaar. In de tweede klas van het voorgezet onderwijs vindt het laatste gezondheidsonderzoek plaats. U en uw kind ontvangen automatisch een uitnodiging. 35

36 De uitkomsten van ieder onderzoek sturen wij u steeds per post toe. Daarnaast noteren wij ze in het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg van uw zoon of dochter. Het kan zijn dat wij u en uw kind uitnodigen voor een vervolgafspraak op de GGD. Soms overleggen wij graag met school of een andere partij naar aanleiding van de uitkomsten van het gezondheidsonderzoek. Dat gebeurt uiteraard altijd in overleg met u. Wat doen we tijdens het onderzoek? Het onderzoek vindt plaats op school. U hoeft hierbij niet aanwezig te zijn. De medewerker Jeugd en Gezin controleert bij uw kind de lengte en het gewicht. Uw kind hoeft hiervoor alleen de schoenen uit te doen. Op 5/6 jarige leeftijd controleert zij ook het gehoor en de ogen. Als hier aanleiding toe is controleert zij ook bij kinderen van 10/11 jaar het gehoor en/of de ogen. Voordat de onderzoeken beginnen, legt de medewerker Jeugd en Gezin in de klas uit wat zij gaat doen. Uw vragen en zorgen over de gezondheid en ontwikkeling van uw kind, die u eventueel heeft aangegeven op de vragenlijst, bekijkt zij uiteraard ook. Indien nodig nemen we daarover contact met u op. Wilt u toch graag aanwezig zijn bij het gezondheidsonderzoek? Neemt u dan contact op met het afsprakenbureau Jeugd en Gezin op telefoonnummer Jeugdgezondheidszorg op school Op basisscholen, in het voortgezet onderwijs en op de ROC s zijn wij onder andere op de volgende manieren actief 1 : Advies en ondersteuning aan ouders/verzorgers (en de leerkrachten) van leerlingen die vaak afwezig zijn of met school dreigen te stoppen. Deelname aan Zorg- en adviesteams waarin de leerlingen besproken worden die extra zorg nodig hebben. Verschillende activiteiten gericht op onder andere gezonde voeding. Advies en ondersteuning bij een ingrijpende gebeurtenis of een melding van ongewenst gedrag op uw school (extern vertrouwenspersoon). Waarvoor kunt u bij ons terecht? Zolang uw zoon of dochter gezond en gelukkig is, voor zichzelf opkomt en verstandige keuzes maakt, is er natuurlijk niets aan de hand. Maar heeft u twijfels of zorgen over de groei en de ontwikkeling van uw kind? Of over zijn of haar gedrag thuis of op school? Dan staan de jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten van GGD West-Brabant voor u klaar. Telefonisch, persoonlijk of per . Contact U kunt een telefonische of persoonlijke afspraak maken via het afsprakenbureau Jeugd en Gezin op telefoonnummer Of stuur uw vraag per naar De medewerkers Jeugd en Gezin van GGD West-Brabant staan u graag te woord. Of neem een kijkje op onze website: thema Mijn Kind. 36

37 Bezoek Markland door groep7 Sportdag Ouders in de school 7.1. De betrokkenheid van ouders bij onze school De rol van de ouders binnen onze school is door de jaren heen onmisbaar geworden. Jaarlijks merken we nadrukkelijk op dat de aanwezigheid van hulpouders een noodzakelijk onderdeel van de schoolorganisatie is geworden. Daardoor is de realisatie van tal van activiteiten mogelijk. Dat geldt niet alleen voor de buitenschoolse activiteiten zoals bijv. sportdag, excursies, schoolkamp, verkeersexamen, EHBO, maar zeker ook voor het lesprogramma. Leesmoeders, computerouders, loco-moeders ondersteunen ons dagelijks. Kortom, zonder hulp van ouders zouden veel dingen op onze school gewoon niet gerealiseerd kunnen worden! Jeugd EHBO lessen en examen 2014 Juffenverjaardag groep 5 en Het belang van de betrokkenheid van ouders Passend onderwijs biedt ouder(s)ruimte om mee te denken en te praten over het ontwikkelperspectief van het kind. Een goede relatie tussen school en ouder(s)is van belang voor de schoolprestaties en het welbevinden van het kind op school. Uit wetenschappelijk 37

38 onderzoek blijkt dat de betrokkenheid van ouders in het onderwijs een positief effect heeft op de schoolprestaties. (Holter & Bruinsma, 2009;Marzano, 2007). Het kind, zijn ouder(s)en de school vormen samen een pedagogische driehoek. School en ouders worden gezien als partners in de gezamenlijke opvoeding van en onderwijs aan het kind. School en ouders hebben beide een pedagogische rol te vervullen en zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind. Een goede samenwerking komt de ontwikkeling en het welbevinden goede. Daarom wordt er gesproken van educatief partnerschap. Belangrijke pijlers bij educatief partnerschap zijn: Wederzijdse betrokkenheid van ouders en school Beide partijen willen zich gehoord, gezien en gerespecteerd voelen Transparantie over wederzijdse verwachtingen Wij willen graag weten wat u vindt van de school. Daarom vindt om de 2 jaar een oudertevredenheidsonderzoek plaats. De intentie van onze school is, aan de hand van op- en aanmerkingen van de ouders te bekijken welke veranderingen we binnen de school kunnen realiseren om daardoor de kwaliteit van ons onderwijs verder te verbeteren Informatie aan ouders over ons onderwijs en de school Aan het begin van het schooljaar wordt er in elke groep een algemene informatieavond gehouden, waarop naast de kennismaking ook het een en ander over de leerstof en groepsregels wordt verteld. In november wordt er een informatieavond voortgezet onderwijs gehouden voor de ouders met kinderen in groep 8. De school heeft een eigen website waarop u actuele informatie en foto s van activiteiten kunt vinden: Iedere twee weken verschijnt de INFO-flits, waarin informatie over actuele schoolzaken is opgenomen. Deze schoolgids is een middel om ouders te informeren over beleid dat gemaakt wordt om de kwaliteit van onderwijs te verbeteren en te werken aan onderwijskundig- en personeelsbeleid. De schoolgids kunt u vinden op de website van de school. Een papieren exemplaar ontvangt u op aanvraag. De Borgesius brede schoolgids kunt u vinden op de website van de school. Aan het begin van het nieuwe schooljaar ontvangt u de schoolkalender, waarop de informatie over de dagelijkse gang van zaken op school is te vinden. De oudervereniging organiseert jaarlijks in overleg met het team een algemene ledenvergadering. Tweemaal per maand is er tussen 15.30u en 16.15u. een inloopspreekuur. Tijdens het inloop spreekuur hebben de ouders de gelegenheid kort van gedachten te wisselen met de leerkracht van hun kind. Ouders hoeven hiervoor geen afspraak te maken. 38

39 7.4. Hoe kunt u de vorderingen van uw kind volgen en bespreken Rapporten De kinderen van de groepen 1 (na min. 4 maanden onderwijs) en 2 krijgen aan het einde van het schooljaar een echt rapport, waarop de stand van de ontwikkeling duidelijk is af te lezen. In de groepen 3 tot en met 8 krijgen de kinderen drie keer per jaar een rapport. Het rapport doet verslag over de vorderingen en ontwikkelingen binnen de leergebieden. Daarnaast is er een overzicht van de toetsen uit het leerlingvolgsysteem. Dit geeft een extra, objectief beeld van de vorderingen van het kind. Rapportbesprekingen Naar aanleiding van het eerste rapport worden alle ouders uitgenodigd voor het zogenaamde 10-minuten-gesprek. Bij het tweede rapport kunnen zowel de leerkracht als de ouders het initiatief nemen tot een gesprek. De ouders worden gestimuleerd van dit gesprek gebruik te maken, wanneer ze daar om wat voor reden dan ook behoefte aan hebben. Niet alleen de resultaten hoeven bepalend te zijn! Als de kinderen kort voor het derde rapport voor de laatste keer in het schooljaar hun werk mee naar huis brengen, kunnen de ouders nogmaals gebruik maken van een oudergesprek. Bij enige twijfel over het al dan niet overgaan van een leerling neemt de leerkracht ruim voordat het 3 e rapport wordt meegegeven contact op met de ouders(zie ook hoofdstuk 6.10). Tijdens een rapportbespreking kunt u met de leerkracht nagaan of uw kind zijn/haar mogelijkheden goed benut, wat de sterke en minder sterke kanten zijn. De leerkracht kan met u bespreken welke extra zorg nodig is en op welke wijze de ouders daarbij zouden kunnen helpen. Indianendag kleuters Oudergesprekken in groep 1/2 De oudste en middelste kleuters worden jaarlijks twee keer getoetst om inzicht te krijgen in hun vorderingen en schoolrijpheid. Ook deze toetsen worden tijdens de oudergesprekken met de ouders besproken. De uitslag is tevens een ondersteuning om een goed advies te kunnen geven of de kleuter naar groep 2 of 3 kan doorstromen. Verwijzingsgesprekken groep 8 In groep 8 worden alle ouders (samen met hun kind) uitgenodigd voor het verwijzingsgesprek. Bij dit gesprek zijn het advies van de leerkracht, de toetsuitslagen en het 2 e rapport basis om te komen tot verwijzing naar het voortgezet onderwijs. 39

40 Aparte afspraak Wanneer ouders behoefte hebben aan een uitgebreid gesprek met de leerkracht, dan kan daarvoor altijd een afspraak worden gemaakt. Dit kan meestal op korte termijn geregeld worden. Mocht de leerkracht of de intern begeleider daar aanleiding toe zien, dan kan ook hij/zij de ouders uitnodigen voor een gesprek. In een dergelijk gesprek kunnen de schoolvisie en die van thuis met elkaar worden vergeleken. Hoe gedraagt uw kind zich thuis, in welke stemming komt uw kind thuis als hij/zij van school komt, zijn er problemen die van grote invloed zijn op het functioneren van uw zoon of dochter. Al deze informatie kan van groot belang zijn voor de leerkracht om de leerling beter te begrijpen en op zijn/haar mogelijkheden in te kunnen spelen. De leerkracht en /of intern begeleider maken van dit soort gesprekjes een kort verslag, dat ze toevoegen aan het dossier van de leerling, zodat er later nog eens naar teruggegrepen kan worden. De ouders krijgen altijd een kopie van dit verslag. Dus: Wilt u een persoonlijk gesprek met de leerkracht van uw kind dan kunt u altijd een afspraak maken. Als u een lid van het zorgteam of de intern begeleider wilt spreken, kunt u altijd een afspraak maken Het verstrekken van informatie aan niet met het ouderlijk gezag belaste ouders Ouders die niet met het ouderlijk gezag zijn belast, kunnen bij de directeur van de school een schriftelijk verzoek indienen om te worden geïnformeerd over belangrijke feiten en omstandigheden die de persoon van het kind en zijn verzorging betreffen, zoals rapporten en uitnodigingen voor ouderavonden. De directeur beslist of het schriftelijk verzoek om informatie kan worden ingewilligd. Een afwijzende beslissing wordt schriftelijk gemotiveerd. De informatie kan geweigerd worden als de informatie niet op gelijke wijze zou worden verschaft aan de gezaghebbende ouders of het belang van het kind door het verstrekken van informatie kan worden geschaad. Bij inwilligen van het verzoek wordt de informatie aan de niet-gezagdragende ouder toegezonden Overlegorganen De oudervereniging. De oudervereniging bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders, die ondersteuning geeft bij de verschillende activiteiten op school. Er zijn regelmatig overlegmomenten tussen het dagelijks bestuur van de o.v. en de directeur van de school. Een teamlid is tijdens de o.v. vergaderingen aanwezig om geplande activiteiten door te spreken en informatie terug te spelen naar het team. De oudervereniging verleent haar medewerking aan vele activiteiten zoals vermeld staan in de schoolkalender. Gedurende het schooljaar voorzien ze de school van versieringen en hebben ze het schoolplein geadopteerd. Aan het begin van ieder schooljaar is er een algemene ledenvergadering waarop alle ouders van harte welkom zijn. Bij deze gelegenheid kunt u kennismaken met de leden en uzelf eventueel kandidaat stellen voor een functie binnen het bestuur van onze oudervereniging. De namen van de leden van de oudervereniging staan achter in de schoolgids. 40

41 Cadeau 90 jarig bestaan namens de oudervereniging Om de activiteiten van de oudervereniging te bekostigen wordt er momenteel een vrijwillige financiële bijdrage van 15,- per kind gevraagd. Dit bedrag wordt gebruikt om alle activiteiten te bekostigen. In het begin van het nieuwe schooljaar krijgt u hiervoor een betalingsverzoek. Het komt nogal eens voor dat ouders hun vrijwillige bijdrage vergeten wat helaas gevolgen heeft voor geplande activiteiten. Het bankrekeningnummer van de oudervereniging is: NL47RABO De Medezeggenschapsraad Goed onderwijs is belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind(eren). Het bestuur van de Borgesiusstichting is verantwoordelijk voor het onderwijs aan uw kind(eren). De overheid heeft via wetten het bestuur de mogelijkheid gegeven om die verantwoordelijkheid te kunnen nemen. Dat de overheid de inspraak van de ouders en personeel ook belangrijk vindt, blijkt uit de mogelijkheid die de overheid heeft gecreëerd. De Medezeggenschapsraad (MR) is een dergelijk voorbeeld van een wettelijke regeling. Ook de Lindenlommerbasisschool heeft een MR. Deze bestaat uit 6 personen, 3 leden namens de ouders en 3 leden namens het personeel en de directeur als adviseur. De MR heeft een aantal plichten. Deze staan in het MR-reglement vermeld. Zo kan een MR adviezen geven aan het bestuur. Ten aanzien van bepaalde zaken heeft de MR instemmingsrecht. Dat betekent dat het bestuur een plan pas mag uitvoeren als de MR daarmee akkoord gaat. Daarnaast is er ook een GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad). Wat kan de MR van de Lindenlommer voor u betekenen? Het is onze missie om bij te dragen aan het optimaal functioneren van de Lindenlommerbasisschool. Wij willen ons sterk maken voor de belangen van leerlingen, ouders en personeel. Vanuit gelijkwaardigheid samen verantwoording nemen voor ontwikkelingen binnen de school. De visie van de MR is met kennis van zaken meedenken, samen werken en besluiten nemen betreffende ontwikkelingen binnen de school. De MR denkt ook mee over, en reageert op zaken welke extern van aard zijn maar wel invloed hebben of kunnen krijgen op de Lindenlommer. De achterban is betrokken en voelt zich mede verantwoordelijk voor de school. 41

42 Als u vragen/opmerkingen/ideeën hebt over het beleid van de Lindenlommer kunt u naast de leerkracht of directie ook contact opnemen met de MR, via een van de leden of via de De MR bespreekt altijd beleidszaken betreffende de school. Dit is ook het verschil met de oudervereniging. Die verleent medewerking aan tal van activiteiten binnen de school. De MR streeft ernaar om 8 keer per schooljaar bij elkaar te komen voor een vergadering. Bij de vergaderingen kan de directie aanwezig zijn om advies en informatie te geven. In principe zijn deze vergaderingen openbaar. MR schooljaar Plannen van de MR voor het schooljaar : instemming/advies geven aan c.q. over besluiten die door het bestuur en directie jaarlijks worden genomen, t.a.v. bijvoorbeeld het schoolplan, het school specifieke zorgplan, het vakantierooster, de nascholing, meerjarenplan, Arbo-zaken, ICT-plan (Informatie -en Communicatietechnologie), bespreking budgets en de schoolbegroting. bespreken plannen die voor besluitvorming in de GMR aan de orde komen, bv. zorgplan, Passend onderwijs, meerjarenbeleidplan, formatieplan. samenstellen jaarverslag. volgen en reageren op beleid wat door de algemeen directeur van de Borgesiusstichting wordt aangedragen, bv. kwaliteitszorg in de school, personeelsbeleid. bijzondere aandacht van de MR zal worden gegeven aan de plannen voor de huisvesting binnen de nieuw te bouwen brede school. Door actief mee te denken over het Programma van Eisen en het ontwerp, zal de MR zoveel mogelijk bijdragen aan de totstandkoming van een Brede School die zo goed mogelijk aansluit bij de wensen van de gebruikers: leerlingen én team. 42

43 Het kwaliteitsforum Ouders fungeren als een kritische vriend voor de directie met het doel de kwaliteit van de School te behouden en te verbeteren. Zij doen dit door nauwkeurig te kijken naar de rapportage van de directie over een aantal belangrijke kwaliteitsindicatoren. Zij bevragen de directeur doordringend over juistheid van de analyse: waarom zijn de resultaten zoals ze zijn? Zij reageren op de voorgestelde verbetermaatregelen en geven zelf ook suggesties. Zij vragen na of de verbetermaatregelen die de directie plant daadwerkelijk worden uitgevoerd en of deze het gewenste resultaat opleveren. Het gesprek vindt plaats op basis van vertrouwen en gericht op de inhoud: hard, maar ook met hart voor de eigen school. Precies zoals het een kritische vriend betaamt: hardt met d/t Wilt u meer weten over het kwaliteitsforum, kijk dan op de website van de Borgesiusstichting, Het adres van het kwaliteitsforum van de Lindenlommer: De ondersteuningsplanraad Ouders hebben medezeggenschap in Passend Onderwijs via de ondersteuningsplanraad. De ondersteuningsplanraad is een speciale medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband. De ondersteuningsplanraad heeft instemmingsrecht op (vaststellen of wijzigen van) het ondersteuningsplan. In de ondersteuningsplanraad zitten ouders en leraren. De leden van deze nieuwe raad moeten ouders, leraren en of leerlingen zijn van een school in het samenwerkingsverband. De leden van de ondersteuningsplanraad worden afgevaardigd door de medezeggenschapsraden van de scholen die deelnemen in het samenwerkingsverband, maar hoeven zelf niet noodzakelijk uit een van die MR en afkomstig te zijn. In de Ondersteuningsplanraad van het samenwerkingsverband Moerdijk/Roosendaal zitten 4 ouders van diverse besturen van het samenwerkingsverband. Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar het Medezeggenschaps- en Huishoudelijk reglement van de OPR Zorg voor de relatie school en omgeving De school onderhoudt met heel veel personen en instanties contacten om zoveel mogelijk in te spelen op datgene wat er in de maatschappij, maar zeker ook in de dorpsgemeenschap leeft. Vandaar dat we goede contacten onderhouden met: Andere basisscholen (de directeur is lid van het Directieberaad, waarin de directeuren van de 18 scholen van de Stichting Borgesius samenwerken, de IB-ers en ICT-ers nemen deel aan de netwerkvergaderingen.). Peuterspeelzaal Hummelhoeve. Kinderdagverblijf De Krullevaar. Scholen voor speciaal basisonderwijs (vooral als er een verwijzing van een leerling plaatsvindt). Scholen voor speciaal onderwijs (REC 1 t/m 4) Het samenwerkingsverband Moerdijk/Roosendaal in het kader van Passend Onderwijs. 43

44 Gespecialiseerde bureaus voor leerling- en schoolbegeleiding. De gezondheidsdienst (GGD afdeling Jeugdgezondheidszorg) geeft ondersteuning bij zaken m.b.t. gezondheidseducatie en onderzoeken kinderen. Het schoolmaatschappelijk werk vanuit de Markenlanden. Schoolmaatschappelijk werk is er voor kinderen met problemen op school, maar ook de thuissituatie kan erbij een rol spelen. De onderwijsinspectie (belast met toezicht, maar ook adviserend). Avans hogeschool Brabant, sector pedagogisch onderwijs; de PABO levert jaarlijks stagiaires die bij ons op school praktijkervaring op komen doen. Zij verzorgen ook bijscholingscursussen Vanuit het Kellebeek College en het Vitaliscollege ontvangen wij stagiaires die zich bezig houden met de opleiding SPW of onderwijsassistentes. De Marktplaats Halderberge, die de scholen ondersteunt bij het opzetten van het culturele programma op de scholen. De parochie als het gaat om overleg over thema s en zaken die zowel de kerk als de school betreffen: Eerste Communie, Vormsel, gezinsvieringen. De openbare bibliotheek voor o.a. het lenen van materiaal en leesbevorderingsprojecten De overblijfmogelijkheden Wij bieden de mogelijkheid om op school over te blijven. Aan het begin van het schooljaar ontvangen de ouders een formulier, waarop kan worden aangegeven op welke dag(-en) een kind vast overblijft. Ook is het mogelijk incidenteel over te blijven. Wij bieden u de mogelijkheid om een strippenkaart te kopen, waarmee uw kind 10 keer kan overblijven. U kunt ook per keer betalen. De betalingsregeling kunt u vinden in de infokalender. Tevens vindt u daar de overblijfregels. Tijdens het overblijven worden de kinderen begeleid door ouders, die hiervoor zijn opgeleid. De kinderen van groep 1/2, de kinderen van de groepen 3 t/m5 en de kinderen van groep 6 t/m 8 blijven over in aparte ruimtes binnen de school. Bij mooi weer wordt er op het schoolplein gespeeld. Bij slecht weer kunnen er binnen spelletjes worden gedaan. De kinderen eten onder toezicht, krijgen van de school thee of melk aangeboden en er wordt gezorgd voor apart spelmateriaal. De poort wordt tussen de middag van kwart over twaalf tot één uur gesloten, zodat de overblijvers niet van de speelplaats af kunnen. Als een vaste overblijver een keer niet overblijft, dient een ouder hiervan schriftelijk bericht te geven. Met het inleveren van het formulier moet het abonnementsgeld gestort worden op Raborekeningnummer NL34RABO t.n.v. Overblijfcommissie. Schoolatletiek

45 7.9. BuitenSchoolse Opvang (BSO). Kober groep, alle ruimte voor ontwikkeling en leuk! Per 1 januari 2014 is Surplus kinderopvang overgenomen door de Kober groep. Surplus kinderopvang gaat verder onder de naam Kober kinderland (kindercentra, gastouderopvang en tussenschoolse opvang) en Kober peuterland (peuterspeelzalen en voorscholen). Dienstverlening en tarieven Surplus Kinderopvang/Kober groep De dienstverlening en tarieven die binnen Surplus kinderopvang werden gehanteerd blijven in 2014 ook na de overname door de Kober groep gehandhaafd. Dit betekent dat de dienstverlening die Kober kinderland en Kober peuterland aanbiedt kan afwijken van die van de Kober groep. Zoekt u kinderopvang bij u in de buurt? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. U wilt alleen het beste voor uw kind en stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de kinderopvang. U zoekt een plek voor uw kind: waar genoeg ruimte is om te spelen, alleen of samen met andere kinderen, waar uw kind zich niet verveelt en leuke activiteiten te doen zijn, waar genoeg uitdaging is en volop ontwikkelingskansen zijn, waar uw kind individuele aandacht krijgt, waar professionele en liefdevolle zorg voor uw kind is, én waar uw kind het leuk heeft en graag naar toe wil gaan. De Kober groep heeft zo n plek voor uw kind! Wij bieden: Goede, professionele kinderopvang voor kinderen van 0-13 jaar bij u in de buurt. U kunt kiezen uit: Kinderdagverblijf (0-4 jaar): Kleine groepen met eigen vaste pedagogisch medewerkers. Naast natuurlijk veel aandacht voor een goede verzorging ook heel veel speelplezier. Peuteropvang (2-4 jaar): Op onze peuteropvang locaties is er volop ruimte voor samen spelen, delen, knutselen, liedjes zingen, verhaaltjes voorlezen en educatieve activiteiten. Kortom: een goede voorbereiding op de basisschool. Buitenschoolse opvang (4-13 jaar): Opvang voor en/of na schooltijd en in de vakanties. Een gezellige en vertrouwde plek om te spelen of te relaxen. Met heel veel leuke activiteiten zoals toneel, dans, sport, fotografie, kunst, enzovoorts. Altijd in de buurt van uw school. 45

46 Opvang door gastouders (0-13 jaar): Opvang bij een gezellig en gastvrij gezin. Kleinschalig en flexibel. Onze gastouders voldoen aan hoge eisen en worden door ons goed begeleid. Wilt u zelf gastouder worden? Bel ons dan! Voor ieder kind Bijna kinderen maken gebruik van de opvangmogelijkheden van de Kober groep. Ook uw kind is van harte welkom. Wij rekenen graag voor u uit wat kinderopvang in uw situatie kost. Tot snel! Meer informatie? Bel (076) of mail: Kijk ook eens op onze website voor inschrijven of het maken van een kijkafspraak Klachtenprocedure Kwaliteit Iedere school probeert onderwijs van een goede kwaliteit te bieden. Het blijft echter mensenwerk. Daardoor kan bij u als klant van de school wel eens een ontevreden gevoel ontstaan. Wat kunt u daar mee doen? Dat vertellen we u stap voor stap. Praat met de school Als ouder kunt u mee bouwen aan een open contact met de mensen op school. Geen gemor onder elkaar, geen zwijgen uit gemakzucht. Wanneer er iets is waar u vragen over heeft, of wat u niet lekker zit, kom er dan mee. Eerst probeert u het probleem uit te leggen aan de groepsleerkracht van uw kind. Lukt dat niet, of vindt u dat moeilijk, dan is er altijd nog de directie van de school waar u terecht kunt. In de meeste gevallen zal op deze manier aandacht aan uw vraag geschonken worden om uw ontevredenheid weg te nemen of te verminderen. Klachtenregeling Onze school heeft een klachtenregeling. Wanneer u een klacht heeft over de school of over een medewerker van de school, dan kunt u hiervan gebruik maken. Uitgangspunt van de klachtenregeling is dat klachten, problemen en vragen en dergelijke in eerste instantie worden aangekaart bij degene die direct met de kwestie te maken heeft. Een ouder met bij voorbeeld een klacht over een leerkracht of zijn/haar manier van lesgeven kan dus niet terecht bij de directeur of het algemeen management van de Borgesiusstichting, voordat de ouders het probleem hebben besproken met de betrokken leerkracht. Hiermee wordt voorkomen dat de positie van de leerkracht of diens gezag in de klas wordt ondermijnd. Bij een klacht wordt het volgende stappenplan gevolgd: Stap 1: De ouders nemen de klacht rechtstreeks op met de leerkracht. Stap 2: Vinden de ouders en/of de leerkracht geen bevredigende oplossing voor het probleem, dan wordt de directeur van de school ingeschakeld. Deze kan overigens ook al in de eerste stap worden betrokken, maar alleen met instemming van beide partijen. Ook hier bestaat nl. het gevaar dat het gezag van de leerkracht wordt ondermijnd. 46

47 Stap 3: Indien ook na het overleg met de directeur de kwestie niet bevredigend kan worden opgelost, wordt de zaak voorgelegd aan de algemeen directeur van de Borgesiusstichting. Deze zal in voortdurend overleg met de directeur de kwestie bekijken en hopelijk tot een oplossing kunnen brengen. Ook kan worden besloten om de aan de school verbonden vertrouwenspersoon in te schakelen. Deze zal in voortdurend overleg met alle betrokkenen nagaan of de klacht via bemiddeling kan worden opgelost. Momenteel zijn juf Bep, juf Lia en juf Winy onze vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersoon luistert naar uw verhaal en kan in overleg met u twee dingen doen: Proberen te bemiddelen tussen u en de school. In ernstige gevallen of als bemiddeling niet lukt, zal de vertrouwenspersoon u aanraden een klacht in te dienen bij de klachtencommissie. Hij/zij zult u daar zo nodig bij helpen. Klachtencommissie De Borgesiusstichting is aangesloten bij een landelijke klachtencommissie. Hoe dat werkt staat omschreven in het reglement voor de klachtencommissie. Dit reglement is desgewenst op school te verkrijgen. Bij de klachtencommissie worden in principe allerlei soorten klachten behandeld. Voor bepaalde klachten gelden aanvullende spelregels. Bij vermoeden van een zedenmisdrijf zijn leerkrachten verplicht dit aan het bestuur te melden. Het bestuur moet in een dergelijk geval aangifte doen bij justitie. In dit soort zaken kan het bestuur advies krijgen van een speciale vertrouwensinspecteur. Samen komen we er wel uit Het hele verhaal klinkt zwaar. Het is een weg die, wanneer dat nodig is, zeker bewandeld moet worden. Gelukkig geldt voor verreweg de meeste ontevredenheden dat we er samen wel uit komen. Bij een positief contact tussen ouders en school worden een heleboel problemen in een vroeg stadium waargenomen, besproken en opgelost. 8. Steeds op zoek naar kwaliteitsverbetering. Op een aantal manieren werkt de Lindenlommerbasisschool aan verdere kwaliteitsverbetering: werken met goede methoden, bijscholing van het personeel, het consequent volgen van de resultaten van de leerlingen en het verder ontwikkelen van het onderwijs met behulp van het schoolplan en een uitgebreid zorgplan dat voortdurend in ontwikkeling is Onderwerpen voor kwaliteitsverbetering. In het schooljaar gaan we ons als team richten op de volgende items: Volgen van recente ontwikkelingen in het kader van passend Onderwijs: - handelingsgerichte procesdiagnostiek - het werken met groepsplannen en leerlingenoverzichten - het werken met Ontwikkelingsperspectief. Via het leerlingvolgsysteem analyseren van de gemaakte toetsen en het aanpassen van de leerstof n.a.v. de geconstateerde onderwijsbehoeften per groep en per leerling. 47

48 Verdere oriëntatie op computerprogramma s en het gebruik van de computer in de klas bij het bieden van extra ondersteuning aan leerlingen. Verdere uitbouw van het cultuurprogramma en het techniekprogramma. Verder ontwikkelen van interne coaching. Oriëntatie op en aanschaf van nieuwe methoden voor aardrijkskunde en muziek. Invoer van de nieuwe methode Engels voor de groepen 5 t.m. 8. Verdere oriëntatie op nieuwe leerstof en materialen voor meerbegaafde leerlingen. Ervaringen opdoen met het werken in de Plusklas Het personeel De leerkrachten besteden veel tijd aan samenwerking en overleg. Wekelijks is er een teamvergadering of werkgroep- of bouwvergadering. Het zorgteam komt minimaal zes keer per schooljaar bij elkaar. Het is belangrijk, dat de leerkrachten zo veel mogelijk weten in te spelen op het niveau van de kinderen. De leerkracht zal extra zorg bieden aan kinderen die dat nodig hebben. Naast de gebruikte methoden wordt er soms een aangepast programma gevolgd. De teamleden volgen jaarlijks cursussen om hun taak beter te kunnen verrichten. Het team wordt begeleid bij het oriënteren op nieuwe methoden en de invoering daarvan Het schoolplan Het schoolbeleid op onderwijskundig gebied en personeelsterrein en de kwaliteitszorg staat beschreven in het schoolplan. Dit plan moet elke vier jaar opnieuw vastgesteld worden. Het plan voor de jaren 2012 t/m 2016 is vastgesteld en ligt ter inzage op school Het zorgplan Monumentendag groep 7 en groep 8 We hebben de afgelopen jaren erg veel tijd en aandacht besteed aan de wijze waarop wij de zorg voor de leerling vorm willen geven. Het zorgteam stelt haar activiteiten telkens bij om zo optimaal mogelijk hulp te kunnen bieden aan die leerlingen die dat nodig hebben. In het kader van Passend Onderwijs wordt het zorgplan aangepast aan de nieuwe ontwikkelingen. 48

49 9. School- en vakantietijden 9.1. Schooltijden voor de groepen 1 tot en met 8 Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag zijn de schooltijden voor de groepen 1 tot en met 8: 's ochtends: van uur tot uur s-middags: van uur tot uur 's woensdags: van uur tot uur De kinderen van groep 1/2 hebben dit schooljaar totaal 20 extra vrije dagen; De groepen 3/4 hebben dit schooljaar totaal 5 extra vrije dagen. Dit noemen we de collectieve compensatiedagen. U kunt ze vinden op de schoolkalender Vakantierooster schooljaar Herfstvakantie: 20 t/m 24 okt Kerstvakantie: 22 dec t/m 2 jan Voorjaarsvakantie: 16 febr. t/m 20 febr Borgesiusdag: 25 maart 2015 Pasen: 3 t/m 6 april 2015 Meivakantie: 27 april t/m 8 mei 2015 Studiemiddag: 18 nov en 21 mei 2015 Hemelvaart: 14 en 15 mei 2015 Pinksteren: 25 mei 2015 Zomervakantie: 20 juli t/m 28 aug Extra vrije dagen voor de groepen 1/2: 8 t/m 10 juli 2015 (i.v.m. schoolkamp) Voedingsproject groep 8, Verantwoording verplichte onderwijstijd De overheid heeft bepaald hoeveel uren de kinderen van een basisschool per jaar ten minste naar school moeten. Verdeeld over acht schooljaren moeten de kinderen 7520 uur naar school. Op onze school is dat gemiddeld 7540 uur. 49

50 schooljaar uren van de groepen 1 2 uren van de groepen , , ,25 954,75 uren van de groepen ,50 946,00 990, ,00 951,50 984, ,50 958,00 991, ,50 958,00 985,50 huidige groep huidige groep ,50 991,00 984, ,8 879,0 886, ,50 991,00 951, ,3 879, ,50 958,00 951,50 865,5 874, ,00 958,00 871,00 865, ,00 877,50 871, ,50 871, ,50 uren tot nu toe gepland gepland gepland gepland over / te kort in 8 jaar ,25 983,50 90,75 uren over ,25 983,50 984,50 75,25 uren over ,75 983,50 984,50 984,50 67,25 uren over ,50 956,00 984,50 984,50 984,50 42 uren over ,50 956,00 950,00 990,00 990,00 990,00 62,5 uren over ,50 875,50 950,00 990,00 990,00 990,00 990,00 14 uren over 1 877,50 875,50 950,00 950,00 990,00 990,00 990,00 990,00 93 uren over 9.3. Verlof De toekomst van uw kind Onderwijs is van groot belang voor de toekomst van uw kind. Onderwijs vergroot de kansen in de maatschappij van morgen. Het is daarom erg belangrijk dat uw kind alle lessen op school volgt. De Nederlandse overheid heeft in de Leerplichtwet 1969 vastgelegd dat ieder kind naar school moet. In die leerplichtwet staat dat het de taak van de ouders is om te zorgen dat het kind iedere dag naar school gaat. Kerststukjes maken 50

51 Een leerling mag nooit zomaar van school wegblijven. U dient uw verzoek voor verlof altijd in te dienen bij de directeur van de school. Dit dient schriftelijk te gebeuren. Het hiertoe ontworpen standaardformulier is op school te verkrijgen of te downloaden van de website. Zie verder de Borgesius brede schoolgids Geoorloofd en ongeoorloofd verzuim Ziekteverzuim Het kan voorkomen dat uw kind wegens ziekte tijdelijk niet naar school kan. Meld in dat geval uw kind s morgens tijdig ziek, zodat de school weet wat de reden en de vermoedelijke duur van het verzuim is. Ongeoorloofd schoolverzuim Verlof dat zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar wordt opgenomen, wordt aangemerkt als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur van de school is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden, die vervolgens een onderzoek naar de reden van het verzuim zal instellen. Afhankelijk van zijn/haar bevindingen kan er een procesverbaal opgemaakt worden. Bij ongeoorloofd verzuim voor vakantie onder schooltijd wordt altijd proces-verbaal opgemaakt. Slotopmerking namens de directies van de Borgesiusscholen Houdt u zich a.u.b. aan deze wettelijke voorschriften. Dit voorkomt teleurstellingen en eventuele problemen. De leerplichtwet moet helpen ongeoorloofd schoolverzuim tot het uiterste te beperken. De school is verantwoordelijk voor het onderwijs aan de, bij haar ingeschreven, leerlingen. Een nauwkeurige absentieregistratie moet de school helpen hieraan te werken. Ook het zorgvuldig beoordelen van verzoeken om extra verlof hoort daarbij. Aan ouders vragen wij met klem zich zoveel mogelijk te richten naar de vakantieperiodes zoals die in deze schoolgids zijn opgenomen. Toestemming voor extra verlof Wanneer u extra verlof voor uw kind wilt aanvragen moet u daarbij gebruik maken van een verlofaanvraagformulier dat bij de groepsleerkracht is op te vragen. Gelieve het verzoek bijtijds (ten minste 2 weken van tevoren) bij de directie in te dienen. U krijgt dan zo snel mogelijk bericht. 10. Praktische informatie Ziekmelden van uw kind Als uw zoon/dochter ziek is of vanwege een bezoek aan een dokter later op school komt, kunt u dit bij voorkeur voor kwart voor negen doorgeven aan de school. Graag naam en groep vermelden. (telefoon school: ) Wanneer er om negen uur geen melding is binnengekomen, zal de school contact zoeken om te informeren, wat de reden van afwezigheid is. Wilt u zo min mogelijk broertjes of zusjes laten melden dat één van de kinderen ziek is. Dit wordt nogal eens vergeten! 51

52 Wilt u het bezoeken van huis- of tandarts of een medisch specialist zoveel mogelijk buiten schooltijd plannen. Als dat bezoek toch onder schooltijd plaatsvindt, wilt u dan de leerkracht hiervan mondeling of schriftelijk in kennis stellen. Ouders, die beiden werken, worden verzocht om naam en telefoonnummer door te geven van iemand die (bijvoorbeeld bij ziekte) onder schooltijd bereikbaar is Vervanging bij ziekte/afwezigheid van leerkrachten Wat doen we bij ziekte: uit de vervangingspool van centrum personeelsvoorziening West-Brabant worden mensen benaderd om te komen vervangen; aan de parttimers wordt gevraagd om te komen invallen; een aanwezige 4 e jaars stagiaire wordt onder verantwoordelijkheid van de directeur voor de betreffende groep geplaatst; we schuiven met compensatiedagen. De vervanger van een collega, die compensatie heeft vervangt de zieke leerkracht en de leerkracht die eigenlijk compensatie heeft komt in de eigen groep lesgeven; leerkrachten met andere taken worden voor de betreffende groep geplaatst (eerst de intern begeleider, vervolgens de remedial teacher en daarna de onderwijsassistent); de schoolleiding vervangt tijdens de ambulante tijd voor ten hoogste een week; de kinderen uit de groep van de afwezige leerkracht worden opgedeeld over andere groepen, of parallelgroepen worden tijdelijk (ten hoogste voor één week) samengevoegd; de ouders van niet-leerplichtige kinderen (4 jarigen uit groep 1) wordt gevraagd hun kinderen voor ten hoogste een week thuis te houden. Daardoor kunnen de kinderen uit groep 2 worden samengevoegd; als na 2 weken aaneengesloten afwezigheid van een leerkracht geen permanente oplossing voor handen is zal naar een combinatie van de hierboven besproken mogelijkheden worden gezocht Mobiele telefoons, spelcomputers en Mp-3 spelers Bovenvermelde zaken bieden tegenwoordig veel digitaal vertier en het is geweldig om de voor verjaardag gekregen mobiele telefoon of muziekspeler in zakformaat aan je juf of je meneer te laten zien. Buiten bovenvermelde uitzondering zijn op onze school en op ons schoolplein geen mobiele telefoons, spelcomputers en mp-3 spelers toegestaan. Op de Lindenlommer zitten ook enkele kinderen die op de weg van school naar huis en van huis naar school fietsend een behoorlijke afstand moeten afleggen. Indien zij van een mobiele telefoon gebruik willen maken, wordt dat eerst met de ouders afgesproken. De mobiele telefoon wordt dan s morgens aan de leerkracht gegeven. 52

53 10.4. De fietsenstalling In verband met de kleine fietsenstalling geven we een grens aan, zodat iedereen weet of hij/zij wel of niet met de fiets naar school mag komen! Leerlingen mogen met de fiets naar school komen als ze aan één van onderstaande regels voldoen: Als je aan de Arnoutlaan woont of er voorbij Als je voorbij de Halderbergselaan, de Sprangweg woont Als je aan of voorbij de Hoge Akker woont Als je aan de Bovendonksestraat woont of er voorbij. Als je in groep 8 zit. Verkeersweek Parkeren voor de school De situatie voor de school wordt er door de wachtende ouders in auto s en op fietsen zeker niet veiliger door. Om de veiligheid van alle kinderen zoveel mogelijk te waarborgen verzoeken we iedereen vriendelijk en dringend de uitgang van de school zo veel mogelijk vrij te houden. Door de grote drukte van auto s en fietsen is er nauwelijks overzicht en dus gevaar! Wij verzoeken u op loopafstand van school te parkeren en niet voor de school. 53

Schoolgids 2015-2016 Het jaar van samen leren. Schoolgids 2015 2016 Lindenlommerbasisschool Hoeven

Schoolgids 2015-2016 Het jaar van samen leren. Schoolgids 2015 2016 Lindenlommerbasisschool Hoeven Schoolgids 2015-2016 Het jaar van samen leren. Schoolgids 2015 2016 Inhoudsopgave schoolgids Lindenlommer. 0. DE SCHOOLGIDS 4 0.1. EEN WOORD VOORAF VAN DE DIRECTIE VAN DE LINDENLOMMER 4 0.2. HET SCHOOLPLAN

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014 Jaar van de ontdekking.

Schoolgids 2013-2014 Jaar van de ontdekking. Schoolgids 2013-2014 Jaar van de ontdekking. schoolgids 2013 2014 Lindenlommerbasisschool Hoeven 1 Inhoudsopgave schoolgids Lindenlommer. 0. DE SCHOOLGIDS 4 0.1. EEN WOORD VOORAF VAN DE DIRECTIE VAN DE

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Schoolgids Het jaar van samen bouwen. Schoolgids Lindenlommerbasisschool Hoeven

Schoolgids Het jaar van samen bouwen. Schoolgids Lindenlommerbasisschool Hoeven Schoolgids 2016-2017 Het jaar van samen bouwen. Schoolgids 2016 2017 Inhoudsopgave schoolgids Lindenlommer. 0. DE SCHOOLGIDS 4 0.1. EEN WOORD VOORAF VAN DE DIRECTIE VAN DE LINDENLOMMER 4 0.2. HET SCHOOLPLAN

Nadere informatie

Informatie boekje groep 8

Informatie boekje groep 8 Informatie boekje groep 8 Groepsinformatie groep 8 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 8 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs 2.1. De organisatie van de school Wij hebben de school verdeeld in onderbouw en bovenbouw. Tot de onderbouw horen de groepen 1 t/m 4 en tot de bovenbouw de

Nadere informatie

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist Nederlandse taal Kinderen ontwikkelen mondelinge en schriftelijke vaardigheden waarmee ze de Nederlandse taal leren gebruiken in situaties die zich in het dagelijkse leven voordoen. Tevens verwerven ze

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Aantal respondenten: 76 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker 1

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 1 Algemeen In 2010 is er een Grote Ouder- en Leerlingenenquete geweest. Het onderzoek is uitgevoerd door het bekende bureau Beekveld en Terpstra. Alle ouders en de

Nadere informatie

Identiteit van de Koos Meindertsschool

Identiteit van de Koos Meindertsschool Identiteit van de Koos Meindertsschool 1. Identiteit - het karakter van de school Wij zijn een open school waarin een ieder gelijkwaardig is. Wij heten elk kind welkom op de Koos Meindertsschool, ongeacht

Nadere informatie

Schoolprofiel. Algemene Schoolbeschrijving

Schoolprofiel. Algemene Schoolbeschrijving Basisschool Walburgis Emmerikseweg 4 7077AP Netterden Tel: 0315-386239 walburgisnetterden@planet.nl www.netterden.net Schoolprofiel Algemene Schoolbeschrijving Naam School Stichting Slogan basisschool

Nadere informatie

Wereldoriëntatie. Wijzer door het verkeer. De kinderen in groep 7 nemen deel aan het verkeersexamen.

Wereldoriëntatie. Wijzer door het verkeer. De kinderen in groep 7 nemen deel aan het verkeersexamen. Onderwijsinhoud Activiteiten in de onderbouw Spelen is nog heel belangrijk voor de kleuters. De kinderen in groep 1 leren wat het is om de hele dag in een groep te zijn en wat de school allemaal van hen

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 5

Informatieboekje Groep 5 Informatieboekje Groep 5 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 5 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Informatie boekje groep 6

Informatie boekje groep 6 Informatie boekje groep 6 Groepsinformatie groep 6 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 6 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA GROEP 7

JAARPROGRAMMA GROEP 7 JAARPROGRAMMA GROEP 7 Even voorstellen De leerkrachten van deze groep zijn: Patricia Mulder, zij werkt op maandag en dinsdag. Evelien Rikken werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Technisch lezen Technisch

Nadere informatie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie 201-2017 Actief burgerschap en sociale integratie Inhoudsopgave: Kwaliteitszorg actief burgerschap en sociale integratie Visie en planmatigheid Visie Doelen Invulling Verantwoording Resultaten Risico s

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid.

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid. 1. Doelen van ons onderwijs De Burchtgaarde wil bereiken dat ieder kind via een ononderbroken leer-en ontwikkelingsproces, die kennis en vaardigheden verwerft die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal

Nadere informatie

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur Informatie bovenbouw 2016 2017 Donderdag 29 september: 14.30 16.00 uur CBS De Lichtbron Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost 0511 542 385 Welkom in onze groep, Vanmiddag krijgt u een rondleiding van

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

Protocol Digitaal pesten

Protocol Digitaal pesten Protocol Digitaal pesten 2 1 Inleiding 1.1 Doelstelling 3 1.2 Beleid 3 1.3 Voorwaarden beleid 3 2. Achtergrondinformatie 2.1 Wat is digitaal pesten? 3 2.2 Waarom is digitaal pesten zo erg? 3 2.3 Signalen,

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 4. Observatie en Overdracht naar de basisschool Pag.3 4.1 Observatie 4.2 Overdracht naar de basisschool

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

Informatie middenbouw Donderdag 29 september 2016: uur uur

Informatie middenbouw Donderdag 29 september 2016: uur uur Informatie middenbouw 2016 2017 Donderdag 29 september 2016: 14.30 uur 16.00 uur CBS De Lichtbron Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost 0511 542 385 Welkom in onze groep, Vanmiddag krijgt u een rondleiding

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 6

Informatieboekje Groep 6 Informatieboekje Groep 6 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 6 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 5

Informatieboekje Groep 5 Informatieboekje Groep 5 Schooljaar 2015-2016 Markelo, augustus 2015 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 5 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs.

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. De Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Spijkenisse bestaat ruim 100 jaar. Gedurende die honderd jaar hebben wij

Nadere informatie

Gemiddelde. Gemiddelde

Gemiddelde. Gemiddelde Aantal respondenten: 57 Ouders 2014 Vensters voor verantwoording PO -- - + ++ Schoolklimaat 3,2 BIn hoeverre gaat uw kind met plezier naar school? 3,3 3 32 21 BHoe veilig voelt uw kind zich op school?

Nadere informatie

Basisschool t Maxend Maxend 6 5388 ZG Tel.: 0412-611366 E-mail: directie@maxend.nl. Protocol Nieuwe Pesten ( digitaal pesten )

Basisschool t Maxend Maxend 6 5388 ZG Tel.: 0412-611366 E-mail: directie@maxend.nl. Protocol Nieuwe Pesten ( digitaal pesten ) Basisschool t Maxend Maxend 6 5388 ZG Tel.: 0412-611366 E-mail: directie@maxend.nl Protocol Nieuwe Pesten ( digitaal pesten ) Inhoud 1. Inleiding 1.1 Doelstelling 3 1.2 Beleid 3 1.3 Voorwaarden beleid

Nadere informatie

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen 3,5 3,4. Begeleiding 3,6 3,6. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet.

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen 3,5 3,4. Begeleiding 3,6 3,6. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet Onderwijs en leren 2010 2014 On Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,5 3,4 BHet is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,4

Nadere informatie

Welkom op de informatie-avond!

Welkom op de informatie-avond! Welkom op de informatie-avond! Programma: Presentatie over de uitslag van de tevredenheidsonderzoeken, de verbeterplannen en de resultaten van vorig schooljaar. Interactief met elkaar van gedachten wisselen

Nadere informatie

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek).

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek). Aantal respondenten: 134 Ouders 2012 Onderwijs en leren On Meer on dan Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,3 BHet is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,5 4 9 37 79 4 BIk ben

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Aantal respondenten: 28 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Nadere informatie

3. De organisatie van het onderwijs.

3. De organisatie van het onderwijs. 3. De organisatie van het onderwijs. 3.1 De organisatie van de school. t Wold heeft zowel traditionele als moderne kenmerken. Traditioneel is de keuze voor jaarklassen, orde en regelmaat, een instructie

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Onze ideologie We zien iedereen als uniek en waardevol. Ieder kind heeft talenten en samen gaan we die ontdekken en ontwikkelen. Hierdoor kunnen

Nadere informatie

Dr. Ellen Luteijn GZ psycholoog en werkzaam bij Kentalis. NVA Congres 2013

Dr. Ellen Luteijn GZ psycholoog en werkzaam bij Kentalis. NVA Congres 2013 Dr. Ellen Luteijn GZ psycholoog en werkzaam bij Kentalis NVA Congres 2013 Autisme en onderwijs NVA 4 oktober 2013 Ellen Luteijn Inhoud Hoe kan onderwijs passend zijn voor leerlingen met ASS? Passend Onderwijs

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Beste ouders/verzorgers, Fijn dat u basisschool Pius X als een potentiële basisschool voor uw kind ziet! Om u op hoofdlijnen een beeld te geven

Nadere informatie

September: Leerkracht heeft kennis van zijn (zorg-) leerlingen dmv het overdrachtsformulier naar de volgende groep.

September: Leerkracht heeft kennis van zijn (zorg-) leerlingen dmv het overdrachtsformulier naar de volgende groep. Protocol zittenblijven In de wet voor het primair onderwijs, staat dat leerlingen de basisschool in principe in 8 aaneensluitende jaren zouden moeten kunnen doorlopen. (WPO art. 8, lid 7b). Wanneer - 1

Nadere informatie

Informatieboekje groep 7 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool De Lispeltuut

Informatieboekje groep 7 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool De Lispeltuut Informatieboekje groep 7 schooljaar 2015-2016 Samenwerkingsschool De Lispeltuut Oostkapelle, september 2015 Beste ouders, Voor u ligt het informatieboekje van groep 7. Hierin staat informatie over de vakken

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

BREDE MARIA SCHOOL REUSEL

BREDE MARIA SCHOOL REUSEL BREDE MARIA SCHOOL REUSEL Pedagogisch beleid Brede Mariaschool Visie De Brede Mariaschool werkt vanuit een visie waarbij het welbevinden van de aan de Brede Mariaschool toevertrouwde kinderen centraal

Nadere informatie

Overzicht Methoden en middelen

Overzicht Methoden en middelen Bijlage 6 Overzicht Methoden en middelen Vakvormingsgebied/activiteit Nederlands Het taalonderwijs is gericht op de "totaal"- ontplooiing van het kind, en is gericht op ontwikkeling, ontplooiing en stimulering

Nadere informatie

Informatie groep 4 Taal Spelling Begrijpend lezen Rekenen Thuis oefenen is daarbij heel belangrijk!

Informatie groep 4 Taal Spelling Begrijpend lezen Rekenen Thuis oefenen is daarbij heel belangrijk! Taal Onze taalmethode heet Taalactief. Deze methode werkt met verschillende thema s, bijvoorbeeld vriendschap. De eerste 3 weken van een thema krijgen alle kinderen basisinstructie. Daarbij moeten ze een

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP BASISSCHOOL DE STEIGER

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP BASISSCHOOL DE STEIGER DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP BASISSCHOOL DE STEIGER Plaats : Stampersgat BRIN-nummer : 08KF Onderzoeksnummer : 118893 Datum schoolbezoek : 20 april 2010

Nadere informatie

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1 1. Voorwoord... 2 2. Bewaking communicatie processen... 2 3. Communicatie... 2 4. Het doel van communicatie... 3 5. Betrokkenen... 3 6. Middelen... 3 6.1. Mondelinge communicatie... 3 6.2. Schriftelijke

Nadere informatie

Procedure aanmelding leerling

Procedure aanmelding leerling Procedure aanmelding leerling Beste ouder(s)/ verzorger(s), We vinden het fijn, dat u belangstelling heeft getoond voor onze school. Via een gesprek met de directie van de school, de website, de schoolgids

Nadere informatie

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek: een kleine school met een groot karakter! Een school kiezen voor uw kind

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

...paspoort naar grenzeloos onderwijs...

...paspoort naar grenzeloos onderwijs... OBS Waarom kiest u voor De Border? Engelse taal in elk lokaal! Wij bereiden onze leerlingen erop voor om goed te functioneren in de hedendaagse samenleving, die zowel binnen als buiten de Nederlandse grenzen

Nadere informatie

groep 1 en 2 informatieboekje

groep 1 en 2 informatieboekje groep 1 en 2 informatieboekje "De St. Nicolaasschool is een professionele leergemeenschap. Zij streeft ernaar een positieve, veilige en stimulerende leeromgeving te bieden waar, met betrokkenheid van en

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Basisschool De Bron Spiesheem 54 3907 NJ Veenendaal tel. 0318-508510 e-mail. De bron@shsveenendaal.nl PASSEND ONDERWIJS - Elke school zorgplicht?! Met het ingaan van de Wet

Nadere informatie

ONS SCHOOLCONCEPT Onze visie: Algemene schoolregel: Ik laat zien dat ik respect heb voor mezelf, de ander en mijn omgeving.

ONS SCHOOLCONCEPT Onze visie: Algemene schoolregel: Ik laat zien dat ik respect heb voor mezelf, de ander en mijn omgeving. HET SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL (SOP) VAN OBS HET LANG Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Alle basisscholen maken dan deel uit van een samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Onze

Nadere informatie

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen Protocol Doublure 1.Inleiding Het doel van doublure is in eerste instantie dat een opgelopen achterstand het komende schooljaar wordt ingehaald zodat het kind in ieder geval de minimumdoelen van de basisschool

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Inhoud 1. Inleiding 2. Onze visie 3. Doelstellingen 4. Pedagogische uitgangspunten voor het kind 5. Pedagogische uitgangspunten voor de groepsleiding

Nadere informatie

Kwaliteitsvragenlijst

Kwaliteitsvragenlijst Samenvatting Kwaliteitsvragenlijst Ouders September 2011 Vragenlijst ingevuld door 79 ouders in september 2011 De ouders geven Octant een 7,2 als algemeen rapportcijfer We scoren het best op: Leer- en

Nadere informatie

Gemiddelde. Oneens. Gemiddelde. Oneens

Gemiddelde. Oneens. Gemiddelde. Oneens Aantal respondenten: 231 Ouder(s) 2011 Onderwijs en leren Leerstof en toetsen 3,6 1% 4% 27% 58% 10% B1. Het is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,6 1% 4% 27% 65% 3 % (?) B2. Mijn

Nadere informatie

INLEIDING. Beste ouder(s),

INLEIDING. Beste ouder(s), Groep 4-1 - INLEIDING Beste ouder(s), Hierbij treft u een informatiebrochure aan met de gegevens over de leer- en oefenstof en de manier van werken in groep 4 op de Haafakkers. Naast de ouderavonden, de

Nadere informatie

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015 Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015 Aantal respondenten: 10/12 Vensters Voor Verantwoording PO Schoolklimaat 3,7 0% 0% 27% 73% 0% B1. In hoeverre gaan leerlingen graag naar school?

Nadere informatie

Informatie boekje groep 3

Informatie boekje groep 3 Informatie boekje groep 3 Groepsinformatie groep 3 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 3 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie

Visie op ouderbetrokkenheid

Visie op ouderbetrokkenheid Visie op ouderbetrokkenheid Basisschool Lambertus Meestersweg 5 6071 BN Swalmen tel 0475-508144 e-mail: info@lambertusswalmen.nl website: www.lambertusswalmen.nl 1 Maart 2016 Inleiding: Een beleidsnotitie

Nadere informatie

Beleid VPCO - Plusklas

Beleid VPCO - Plusklas Beleid VPCO - Plusklas Versie 24-09- 2015 07 Inleiding Beide scholen van VPCO Rhenen hebben hun eigen Beleidsplan Meerbegaafdheid. Dit document is een bijlage bij deze school-specifieke beleidsplannen

Nadere informatie

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Aantal respondenten: 37 01-04-2011 Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders 1 / 11 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek.

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Flexkidz

Pedagogisch beleid Flexkidz Pedagogisch beleid Flexkidz Voor u ligt het verkorte pedagogisch beleidsplan van Flexkidz. Hier beschrijven we in het kort de pedagogische visie en uitgangspunten. In dit pedagogisch beleidsplan beschrijven

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2016

Jaarplan - jaarverslag 2016 Jaarplan - jaarverslag 2016 Gerardus Majella School Nieuw Schoonebeek Datum: 30 november 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016 JAARVERSLAG 2016 Schoolnaam Gerardus Majella School Schoolnaam Gerardus

Nadere informatie

Informatie groep 7 schooljaar 2015-2016 De groepsleerkrachten Groep 7:Gerda van Dijke en Jolanda Verbiest Klassenouders Groep 7:Sabine Kats

Informatie groep 7 schooljaar 2015-2016 De groepsleerkrachten Groep 7:Gerda van Dijke en Jolanda Verbiest Klassenouders Groep 7:Sabine Kats Informatie groep 7 schooljaar 2015-2016 De groepsleerkrachten Groep 7:Gerda van Dijke en Jolanda Verbiest Klassenouders Groep 7:Sabine Kats Rekenen Wij werken met Wereld in getallen. Deze methode kent

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys

Handleiding ouderportaal ParnasSys Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Als team van WSKO basisschool Het Kompas vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Tijdens de oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem hebben wij bewust

Nadere informatie

ontwikkelingsperspectief

ontwikkelingsperspectief ontwikkelingsperspectief Leerlijnen OPP uitstroombestemming Thema nieuwsbrief schooljaar 2013-2014 IvOO - VSO Diplomastroom 15-11-2013 In oktober is er een ouderavond geweest met als onderwerp het (document)

Nadere informatie

SCHOOLMAGAZINE

SCHOOLMAGAZINE SCHOOLMAGAZINE 2016-2017 SAMENWERKEN AAN GEÏNSPIREERD ONDERWIJS! ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook

Nadere informatie

Elk kind heeft talent

Elk kind heeft talent Elk kind heeft talent Samen met ouders werken aan zo go Elk kind heeft talent en elk kind mag er zijn. Dit geldt ook voor ouders en leerkrachten. Samen met ouders werken aan zo goed mogelijk onderwijs

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 6

Informatieboekje Groep 6 Informatieboekje Groep 6 Schooljaar 2014-2015 Markelo, september 2014 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 6 van Oecumenische Basisschool Ichthus. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Overgangsprotocol VPCO

Overgangsprotocol VPCO Overgangsprotocol VPCO Vastgesteld november 2015 Overgangsprotocol FO-scholen Inleiding Ieder kind heeft recht op een ononderbroken ontwikkeling binnen het Funderend Onderwijs. In principe doorlopen leerlingen

Nadere informatie

1. Inleiding. Zorgplan 2015-2019 Pagina 1

1. Inleiding. Zorgplan 2015-2019 Pagina 1 ZORGPLAN 2015-2019 Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Passend Onderwijs... 2 a. Algemeen... 2 b. Samenwerkingsverband... 3 c. Basiszorg en zorgprofiel... 3 d. Toelatingscriteria... 4 3. Zorg in de klas... 5

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK

TEVREDENHEIDSONDERZOEK verslag van het TEVREDENHEIDSONDERZOEK afgenomen in NOVEMBER 2014 Inleiding Eén keer in de twee jaar wordt er een tevredenheidsonderzoek gehouden. Ouders, leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 en personeelsleden

Nadere informatie

Missie van de Oosteinder: Het verzorgen van primair onderwijs in Aalsmeer Oost vanuit een integratieve aanpak en katholieke geloofsovertuiging.

Missie van de Oosteinder: Het verzorgen van primair onderwijs in Aalsmeer Oost vanuit een integratieve aanpak en katholieke geloofsovertuiging. Missie van de Oosteinder: Het verzorgen van primair onderwijs in Aalsmeer Oost vanuit een integratieve aanpak en katholieke geloofsovertuiging. Wij zijn een katholieke school en daarom vinden het belangrijk

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg pag.: 1 versie: 3 Doel Het doel van dit protocol is ouders te informeren over de werkwijze op onze school t.a.v.. Tevens is het een werkvoorschrift voor het personeel bij de omgang met zorgleerlingen.

Nadere informatie

De kinderen op onze school

De kinderen op onze school SPEERPUNTEN De kinderen op onze school Wij willen onze kinderen voorbereiden om de stap door het kleine deurtje naar de grote wereld te kunnen maken. In samenwerking met ouders willen wij met kinderen

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Informatieboekje Groep 4 Juliana van Voorwoord Hierbij het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje meer informatie over

Nadere informatie

Informatie avond groep 7. Welkom. Michelle van der Meer Fenna Hofschreuder

Informatie avond groep 7. Welkom. Michelle van der Meer Fenna Hofschreuder Informatie avond groep 7 Welkom Michelle van der Meer Fenna Hofschreuder Een moment uit de klas door de leerlingen gemaakt Waar gaan we het over hebben? Welkom Sfeer en gedrag Werkvormen De vakken Wat

Nadere informatie

Behandeld met HB specialist in de periode september november Besproken in pedagogisch team d.d Kwaliteitszorg Notitie Nobel

Behandeld met HB specialist in de periode september november Besproken in pedagogisch team d.d Kwaliteitszorg Notitie Nobel Pcb De Hoeksteen Kwaliteitszorg Notitie Nobel Kwaliteitszorg Notitie Nobel Behandeld met HB specialist in de periode september november 2013 Besproken in pedagogisch team d.d. 19 11 2013 Vastgesteld d.d.

Nadere informatie

Als je meer wilt dan een goede dorpsschool..."

Als je meer wilt dan een goede dorpsschool... Burgemeester Westerbeek van Eertenschool Als je meer wilt dan een goede dorpsschool..." Nieuwsbrief 13 september 2013 In dit nummer: Schoolgids 2013-2014 De schoolgids geeft in vogelvlucht inzicht in de

Nadere informatie

Schets van het onderwijsprogramma Route 3, jaar havo/vwo

Schets van het onderwijsprogramma Route 3, jaar havo/vwo Schets van het onderwijsprogramma Route 3, 12-16 jaar havo/vwo De leerlingen in route 3 (12 16) uitstroomprofiel havo/vwo kunnen instromen in verschillende fasen van het reguliere onderwijs: in de onderbouw

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 4

Informatieboekje Groep 4 Informatieboekje Groep 4 Schooljaar 2014-2015 Markelo, september 2014 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 4 van Oecumenische Basisschool Ichthus. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Het onderwijs in de groepen

Het onderwijs in de groepen Het onderwijs in de groepen RKBS De Parkiet Parkietlaan 1 2566 XT Den Haag Tel. 070-363 13 69 www.parkiet.org info@parkiet.lucasonderwij s.nl I N H O U D: De kleuters Overgang groep 2 naar 3 Groep 3 t/m

Nadere informatie

Gegevens voorschoolse instelling Naam instelling: Telefoonnummer: Naam medewerker: Datum van invullen: Gegevens kind Naam kind: Adres: Woonplaats:

Gegevens voorschoolse instelling Naam instelling: Telefoonnummer: Naam medewerker: Datum van invullen: Gegevens kind Naam kind: Adres: Woonplaats: In het kader van een sluitende aanpak voor 0 tot 6 jarigen wordt gewerkt aan de overdracht van gegevens over het ontwikkelingsverloop van peuters naar basisscholen met als resultaat het overdrachtsformulier

Nadere informatie

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht In werking vanaf 1 augustus 2014 Samen aan de slag voor de beste onderwijsplek voor uw kind! Aannamebeleid EWS, J.D. Pagina 1 Inleiding Vanaf 1 augustus 2014

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Juf Teatske Juf Marleen Juf Judith Het informatieboekje voor groep 5/6 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe

Nadere informatie

Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag, donderdag en vrijdag) en meester Menno ( dinsdag en woensdag )

Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag, donderdag en vrijdag) en meester Menno ( dinsdag en woensdag ) RKBS Inghelosenberghe Wilhelminastraat 48 4564 AE Sint Jansteen tel: 0114-314380 inghelosenberghe@ogperspecto.nl www.inghelosenberghe.nl Informatie groep 8 Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag,

Nadere informatie

Procedure aanmelding leerling

Procedure aanmelding leerling Procedure aanmelding leerling Beste ouder(s)/ verzorger(s), Per 1 augustus 2014 treedt de Wet Passend Onderwijs in werking. Dit houdt o.a. in dat ouders hun kind aanmelden bij de basisschool van hun keuze

Nadere informatie

Informatieavond groep 5

Informatieavond groep 5 Informatieavond groep 5 Programma Weekindeling Weekplanning Directe instructiemodel Leer en onderwijsbehoeften Diverse vakken De groep Zelfstandigheid Vragen Weekindeling Gemma: Maandag, donderdag & vrijdag

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST School : basisschool Bisschop Ernst Plaats : Goes BRIN-nummer : 05GY Onderzoeksnummer : 94508 Datum schoolbezoek : 29 en 31 mei Datum vaststelling

Nadere informatie

2. Profiel van onze school

2. Profiel van onze school 2. Profiel van onze school Bij ons op school voelen kinderen zich gerespecteerd en gewaardeerd binnen een WARM pedagogisch klimaat, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen op zowel: COGNITIEF, CREATIEF,

Nadere informatie