JAARVERSLAG 2013 ZUID-AFRIKAHUIS INHOUD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2013 ZUID-AFRIKAHUIS INHOUD"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2013 ZUID-AFRIKAHUIS INHOUD Voorwoord Nederlands-Zuidafrikaanse Vereniging Suid-Afrikaanse Instituut Stichting Studiefonds voor Zuid-Afrikaanse Studenten Stichting ZASM Samenstelling der besturen

2 De bibliotheek en de ZASM-kamer in het Zuid-Afrikahuis vóór de verbouwing.

3 VOORWOORD Op 5 januari werd onder ruime belangstelling de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie op het Zuid-Afrikahuis gehouden. Frank Judo, de nieuwe voorzitter van de Vlaams- Zuidafrikaanse Cultuurstichting (VZACS), werd welkom geheten. Wegens zijn betrokkenheid bij de activiteiten van de NZAV werd hij gevraagd lid te worden van het Hoofdbestuur. De Zuid-Afrikaanse zanger Jannie du Toit overhandigde de nieuwe zangbundel van de Federasie van Afrikaanse Kultuurvereniginge (FAK) en zong met veel enthousiasme enkele van zijn eigen liedjes. Op 15 juni werd de algemene ledenvergadering in het Filmhuis Den Haag gehouden. Rachelle Conradie moest wegens verhuizing naar Zuid-Afrika afscheid nemen van het Hoofdbestuur. Zij deelde ons mee dat ze wegens haar nauwe betrokkenheid bij de NZAV 9 jaar lang een bijzondere tijd in Nederland heeft gehad. Michael le Cordeur, voorzitter van de Afrikaanse Taalraad, informeerde de leden over de activiteiten van zijn organisatie en de positie van het Afrikaans in Zuid-Afrika. Zanger en liedjesschrijver Stef Bos kreeg de erepenning van de Vereniging, de Van-Riebeeckpenning, voor zijn langdurige bijdrage aan de taalkundige en culturele betrekkingen tussen Nederland en Zuid-Afrika. Letitia van der Merwe, voorzitter van de afdeling Het Noorden, hield de laudatio. Vervolgens hield Stef Bos een interessante inleiding over zijn verhouding tot Zuid-Afrika en zijn liefde voor het Afrikaans. Van 13 tot 16 juni werd door hoofdbestuurslid Joris Cornelissen in Amsterdam en Den Haag voor de tweede keer het Festival voor het Afrikaans georganiseerd. Wegens het optreden van bekende artiesten en schrijvers was de belangstelling van het publiek en de media zeer groot. Niet alleen diverse radioprogramma's toonden belangstelling voor de artiesten, maar ook diverse kranten. Veertien studenten uit Zuid-Afrika namen deel aan het jaarlijkse Jongerenproject, dat een maand lang in België en Nederland een zeer interessant programma kreeg aangeboden door de VZACS en de Commissie Studiereizen van de NZAV. Mede omdat de FAK de jongeren goed had voorbereid op de reis was het project zeer geslaagd. Onder de verantwoordelijkheid van de nieuwe hoofdredacteur van het Maandblad Zuid- Afrika, Ingrid Glorie, werden dit jaar elf interessante nummers van het Maandblad uitgegeven. Met name het laatste nummer dat geheel gewijd was aan het leven en werk van Nelson Mandela, was zeer goed. Wij zijn haar en haar mederedacteuren veel dank verschuldigd voor hun grote inzet. Drs. W.L. Bronkhorst, MBA, voorzitter Nederlands-Zuidafrikaanse Vereniging

4 NEDERLANDS-ZUIDAFRIKAANSE VERENIGING Aan de leden Het Hoofdbestuur der Nederlands-Zuidafrikaanse Vereniging biedt u hierbij het verslag aan over 2013, het 132e verenigingsjaar. Het jaar 2013 is voor de NZAV een actief jaar geweest. Zuid-Afrika kan nog altijd op veel belangstelling rekenen. Dankzij de inzet van de staf van het Zuid-Afrikahuis en vrijwilligers kon ook in 2013 veel werk verricht worden. Met de Vlaams-Zuidafrikaanse Cultuurstichting is weer samengewerkt bij de organisatie van het inkomende Jongerenproject. Daarnaast heeft de VZACS financieel bijgedragen aan het Maandblad Zuid-Afrika. Op zaterdag 5 januari organiseerde de NZAV, namens alle instellingen die in het Zuid- Afrikahuis zijn gevestigd, de gebruikelijke nieuwjaarsreceptie in het pand aan Keizersgracht 141 te Amsterdam. De voorzitter van de Vereniging hield een toespraak over het afgelopen jaar en keek vooruit naar wat komen ging. Daarna reikte de Zuid- Afrikaanse zanger Jannie du Toit de nieuwe FAK-sangbundel uit aan NZAV-voorzitter Willem Bronkhorst, waarna hij, zichzelf begeleidend op gitaar, nog twee liedjes ten gehore bracht. Ongeveer 50 mensen bezochten de receptie. Op zaterdag 15 juni hield de Vereniging haar Jaarvergadering in het Filmhuis Den Haag. Tijdens het huishoudelijk gedeelte zijn conform het rooster van aftreden mw. Rachelle Conradie, mw. dr. Heleen Gall en mr. Bart van Raay ML afgetreden. De afgetreden bestuursleden, met uitzondering van mw. Conradie, hebben zich opnieuw herkiesbaar gesteld en zijn bij acclamatie opnieuw benoemd voor een periode van drie jaar. Daarnaast heeft het Hoofdbestuur mr. drs. Frank Judo voorgedragen als nieuw lid van dit bestuur. Hij is eveneens bij acclamatie benoemd. De voorzitter van de Vereniging, drs. Willem Bronkhorst, MBA, opende de vergadering met een korte terugbik op het afgelopen jaar. Het belangrijkste nieuws voor de Vereniging was dat er op korte termijn een overeenkomst wordt gesloten die voorziet in de renovatie van het Zuid-Afrikahuis en een plek daarin voor de bibliotheek, het archief en culturele activiteiten. Daarnaast is met het aantreden van drs. Ingrid Glorie als nieuwe hoofdredacteur de continuïteit van het Maandblad Zuid-Afrika gewaarborgd. De penningmeester deed verslag van de financiële situatie van de Vereniging. De NZAV heeft een positief resultaat geboekt. Dit komt door een uitgaand Jongerenproject en lagere kosten van het Maandblad Zuid-Afrika. Het ledenaantal is licht gedaald. Op voorstel van de Financiële Commissie werd er decharge verleend aan de penningmeester, mr. Van Raay, voor het boekjaar Tijdens de vergadering is een nieuwe Financiële Commissie benoemd. Deze bestaat uit mr. Leonard de Jager en mr. Bram Martin. De Financiële Commissie is nog op zoek naar een nieuw derde lid. De voorzitter bedankte de penningmeester en de Administrateur der Vereniging, dhr. Guus Tentij.

5 Mr. drs. Lex de Jongh bracht namens de Commissie Studiereizen verslag uit van de werkzaamheden van de commissie. Vorig jaar was er een succesvol uitgaand Jongerenproject. Met name het grote aantal aanmeldingen en het aandeel Vlamingen daarin stemt positief. Dit jaar zal er een inkomend Jongerenproject zijn. Er is veel belangstelling vanuit Zuid-Afrika. De werving in Namibië verloopt moeizaam. De organisatie van het Vlaamse deel zal dit jaar geheel in de handen van de VZACS zijn. Tijdens het vervolg van de zitting ontving zanger Stef Bos de Van-Riebeeckpenning uit handen van de voorzitter van de Vereniging. Deze werd hem verleend voor zijn langdurige bijdrage aan de culturele en taalkundige betrekkingen tussen Nederland en Zuid-Afrika, die zich onder meer kenmerkt door zijn jarenlange samenwerking met Zuid-Afrikaanse artiesten en kunstenaars, en in het bijzonder door het Afrikaanstalige album Kloofstraat. Hierna las mw. L. van der Merwe de laudatio voor, waarin zij Bos roemde als een groot kunstenaar. Volgens haar heeft het Afrikaans mensen als Bos nodig. Vervolgens hield Bos een meeslepend en onderhoudend verhaal over hoe hij in het leven staat en wat Zuid-Afrika en het Afrikaans voor hem betekenen. De lezing en de receptie werden door ruim 50 belangstellenden bezocht. De werkzaamheden van de Vereniging werden ook in 2013 weer financieel ondersteund door de Stichting ZASM. Het Hoofdbestuur is naast de Stichting ZASM ook de redactie van het Maandblad Zuid-Afrika veel dank verschuldigd voor de wijze waarop zij haar werkzaamheden verricht. Onze waardering gaat ten slotte uit naar de directie en staf van het Zuid-Afrikahuis, drs. Guido van den Berg, directeur van het Zuid-Afrikahuis; mw. Corine de Maijer, bibliothecaris; en mw. Tineke Dorr, die twee dagen per week voor de bibliotheek werkt. Maandblad Zuid-Afrika De redactie van Maandblad Zuid-Afrika bestaat eind 2013 uit Ingrid Glorie (hoofdredacteur), Corine de Maijer (redactiesecretariaat), Hans Ester, Vincent Kuitenbrouwer en Titia Palthe. In de loop van 2013 zijn Leonard de Jager en Marlies Klooster uit de redactie gestapt, omdat zij hun redactiewerk niet langer konden combineren met andere werkzaamheden. De redactie wordt ondersteund door Guus Tentij, die als corrector alle kopij naleest op taalfouten; daarnaast is hij een waardevolle adviseur als het gaat om alles wat met lezersadministratie en financiën te maken heeft. De vormgeving wordt verzorgd door een vaste freelancer, Stephanie Maas in Singapore, en het drukken gebeurt bij drukkerij De Swart in Den Haag. Eind 2013 is de ledenadministratie overgedragen aan SP Abonnementenservice. Met al deze partijen wordt nauw en constructief samengewerkt. Maandblad Zuid-Afrika verscheen in het afgelopen jaar tien keer. Er werd één themanummer uitgegeven, de cultuurtoerisme-special van november/december, geïnspireerd door de verkiezing van Kaapstad tot design-hoofdstad van de wereld Aan dit themanummer werd onder meer belangeloos meegewerkt door Bonnie Horbach, de Nederlandse Consul-Generaal in Kaapstad. In de eerste helft van 2013 is er hard gewerkt aan een herdenkingsnummer voor Nelson Mandela. De redactie is er trots op dat veel prominenten uit Nederland én Zuid-Afrika bereid waren om, zonder enige vergoeding, hun herinneringen aan en gedachten over Nelson Mandela met de lezers van het maandblad te delen. Het bericht over Nelson Mandela s overlijden op 5 december kwam toen het reguliere november/december-

6 nummer al gedrukt was en klaar lag voor verzending. Omdat de redactie graag zo snel mogelijk van zich wilde laten horen, is ervoor gekozen het januari-nummer van 2014 vervroegd uit te brengen. Het Mandela-nummer, dat bij Nederlandse lezers rond 17 december 2013 in de bus lag, geldt als het nummer van januari De redactie is blij met de vele positieve reacties uit eigen kring. Jammer is het dat deze speciale uitgave door andere media nauwelijks is opgemerkt. Doordat het Mandela-nummer kort voor het kerstreces van het Zuid-Afrikahuis van de persen rolde, bleek het in de praktijk niet mogelijk om het breed te verspreiden. Op de eigen website, verschijnen elke maand nieuwe bijdragen in de rubrieken Lekkerleesblog en Vertaalatelier. De redactie is alle schrijvers en vertalers die zonder enig honorarium bijdragen aan deze site leveren, bijzonder erkentelijk. Speciale dank gaat uit naar Rob van der Veer, die de coördinatie van het Vertaalatelier op zich heeft genomen. Website en sociale media dragen ertoe bij dat de naamsbekendheid van het maandblad wordt vergroot. Maandblad Zuid-Afrika was gedurende heel 2013 actief op Facebook en, in mindere mate, ook op LinkedIn. Een Twitter-account is in de maak. Via de sociale media worden belangstellenden geïnformeerd over de inhoud van komende nummers en van de website, en krijgen ze extra informatie. De Facebook-pagina van Maandblad Zuid- Afrika telt momenteel ruim 300 vaste volgers. De inkomsten uit advertenties zijn dit jaar iets teruggelopen doordat de advertentiewerving is overgegaan van de redactiesecretaresse naar de hoofdredacteur en enkele vaste adverteerders de wisseling hebben gebruikt om af te haken. Over het algemeen is het takenpakket van de hoofdredacteur nu uitgebreider dan in het verleden. Op verzoek van de Vlaams-Zuidafrikaanse Cultuurstichting was er in 2013 in het maandblad meer aandacht voor onderwerpen met een Vlaamse connectie. Om de banden met Vlaanderen verder te verstevigen heeft Ingrid Glorie in september ook deelgenomen aan het Seminarie Afrikaans van de Universiteit Gent. Promotieactiviteiten omvatten verder een radiocolumn van de hoofdredacteur op Tuna Radio (internetradio voor Zuid-Afrikaanse expats, uitgezonden vanuit Nieuw-Zeeland) en het uitdelen van maandbladen tijdens het Festival voor het Afrikaans (juni), het Afrikaanse Muziekfeest (januari, oktober) en een bijeenkomst van de SANEC (juni). Maandblad Zuid-Afrika heeft veel te danken aan de verschillende organisaties die uitgave van het tijdschrift jaar in, jaar uit mogelijk maken: de Stichting ZASM, het Suid-Afrikaanse Instituut, de Vlaams-Zuidafrikaanse Cultuurstichting en de Van Ewijck-Stigting in Kaapstad. Goed nieuws is dat het maandblad eind 2013 twee bijzondere toezeggingen heeft gekregen. Dankzij een nieuwe jaarlijkse subsidie van de Hiemstra Trust kan de omvang van het maandblad structureel worden uitgebreid van 20 naar 24 pagina s voor een regulier nummer, en van 24 naar 28 pagina s voor een themanummer. Daarnaast heeft de Van Ewijck-Stigting de redactie van het maandblad, vanwege de ontwikkeling die het blad in 2013 heeft doorgemaakt, vereerd met de speciale Prestasieprys; een deel van dit bedrag zal worden gebruikt om de band tussen het tijdschrift en de website te versterken, om het maandblad zo voor te bereiden op een toekomst waarin multimedialiteit een steeds voornamere plaats zal gaan innemen. Egoli De boekenbesteldienst Egoli werd opgericht in 1999 en stelt zich ten doel de import van Zuid-Afrikaanse boeken in Nederland te bevorderen. Hierbij ligt de nadruk op (onvertaalde) boeken die normaal geen of nauwelijks aandacht zouden krijgen in

7 Nederland. Het gaat hierbij om zowel fictie als non-fictie. In 2013 zijn er 163 boeken onder de Egoli-vlag verkocht. Het jaar is met een positief resultaat afgesloten. Financiën Het boekjaar 2013 is afgesloten met winst. Leden van de Vereniging kunnen een afschrift van het financieel verslag aanvragen bij het secretariaat van de Vereniging aan Keizersgracht 141 te Amsterdam. Dit overzicht ligt tevens ter inzage tijdens de algemene vergadering op zaterdag 3 mei Bestuur In het verslagjaar vonden één algemene en twee hoofdbestuursvergaderingen plaats. Het Dagelijks Bestuur kwam drie maal bijeen. De bestuursvergaderingen stonden met name in het teken van samenwerking met andere organisaties op het gebied van Zuid-Afrika en de toekomst van het Zuid-Afrikahuis. In het verslagjaar is het Voorzittersoverleg Zuid-Afrikahuis tweemaal gehouden. Het Voorzittersoverleg vindt onder wisselend voorzitterschap plaats. Belangrijkste onderwerp van het Voorzittersoverleg was de toekomst van het Zuid-Afrikahuis. Commissie Studiereizen Jongerenproject 2013 Van 8 tot en met 17 juli 2013 vond het Nederlandse gedeelte van het inkomende Jongerenproject plaats. Na twee weken in België te hebben verbleven maakte de groep, bestaande uit veertien studenten en twee Zuid-Afrikaanse begeleiders, kennis met Nederland in het Zeeuwse Veere. De deelnemers verbleven aan het Veerse meer, en op het programma was naast een middag zeilen, een rondleiding door Veere en een fietstocht naar Neeltje Jans, ruimte voor de nodige ontspanning. Vanuit Veere vertrokken de studenten naar Den Haag, waar ze verbleven bij gastouders. In Den Haag werd onder andere een bezoek gebracht aan de Tweede Kamer, waar de groep door een Kamerlid werd ontvangen, en het Ministerie van Sociale Zaken, waar werd gediscussieerd over regstellende aksie. Vanuit Den Haag werden ook Leiden (onder meer de universiteit met het Zweetkamertje met de handtekeningen van haar eredoctores generaal Smuts en president Mandela), Rotterdam en Delft bezocht, waar de groep rondleidingen kreeg en lezingen bijwoonde. Na het verblijf in Den Haag vertrokken de studenten naar Amsterdam, waar ze tijdens een feestelijke braai op het Zuid-Afrikahuis kennis maakten met hun Amsterdamse gastouders. Op het programma in Amsterdam stonden onder andere een rondleiding door het Anne Frank Huis, een ontvangst in het Paleis van Justitie door prof. Schrage, een theaterworkshop in de Bijlmer, een kerkdienst in de Westerkerk (waar de groep welkom werd geheten door mw. ds. F.W. Oosterwijk, die twee door leden van de groep voorgedragen gedichten van Elisabeth Eybers in haar preek verwerkte), en een workshop bij Amnesty Nederland. Vanuit Amsterdam werd ook Utrecht bezocht, waar de groep een rondleiding kreeg en een kanotocht maakte over de grachten. Onze dank gaat uit naar iedereen die het JP 2013 mogelijk heeft gemaakt: de gastouders die de deelnemers zo hartelijk hebben ontvangen, de organisaties die bij het programma betrokken waren, en de oud-jp ers die hebben geholpen. Dankzij hen hebben de Zuid- Afrikaanse studenten op een leuke en interessante manier kennis kunnen maken met Nederland.

8 Afdelingen en regiovertegenwoordiging Afdeling Randstad Leden van de afdeling Randstad hebben ook dit verenigingsjaar weer met veel inzet en geestdrift geholpen met de gastvrije ontvangst in de Randstad van de JP-groep met studenten uit Zuid-Afrika en Namibië en hun begeleiders van de Potchefstroomkampus van de NWU. Naast het JP werd er aan leerlingen van een middelbare school voorlichting over Zuidelijk Afrika gegeven en werd er op informele wijze contact met Zuid-Afrikanen in de Randstad onderhouden. Afdeling Het Noorden De afdeling Het Noorden heeft samen met Stichting Afrigro op 19 december een concert van Jannie du Toit georganiseerd. Het concert vond plaats in Cultuurpodium Van Slag in Borger en werd voorafgegaan door een braai. Verder werden er geen activiteiten ondernomen. Regio Zuid- en Zuidwest-Nederland In de Regio Zuid- en Zuidwest-Nederland werden het afgelopen jaar geen activiteiten ondernomen.

9 In 2013 werd besloten om het SAI in de ZASM te laten integreren. Meer over de integratie kunt u lezen in de afzonderlijke verslagen van het SAI en de ZASM. SUID-AFRIKAANSE INSTITUUT Inleiding Zoals in het vorige jaarverslag vermeld, diende zich in 2012 een Zuid-Afrikaanse partner aan die geïnteresseerd is in het Zuid-Afrikahuis en bereid is ter zake een samenwerking aan te gaan met de ZASM, waardoor het Huis op de bestaande locatie kan voortbestaan. Voor het SAI was aantrekkelijk dat deze partner sterk hechtte aan het Huis als erfgoedinstelling en de bibliotheek. Voor het aangaan van de samenwerking was de betrokkenheid van het SAI dus een belangrijk onderdeel. De afzonderlijke status als stichting was echter een belemmering voor de samenwerking. In goed overleg met de ZASM is daarop besloten dat de doelstellingen van het SAI worden opgenomen in de statuten van de ZASM, dat goede zorg zal worden gedragen voor het personeel van het SAI en dat twee leden van het SAI-bestuur toetreden tot het ZASM-bestuur de penningmeester van SAI was bovendien halverwege 2013 tevens penningmeester van de ZASM geworden. Een gevolg van dit besluit is dat de ZASM de financiële lusten en lasten van het SAI de stichting was financieel gezond en ook de financiële verantwoordelijkheid voor de bijzondere leerstoel op zich heeft genomen. Daarmee is de stichting SAI conform het bestuursbesluit van 19 september 2013 in ontbinding en zijn haar taken en functies ondergebracht bij de ZASM, die in 2014 de samenwerking met de Zuid-Afrikaanse partner hoopt te bezegelen met een overeenkomst die meer dan enige andere in de afgelopen jaren besproken opties een garantie biedt voor de toekomst van het Zuid-Afrikahuis. Voor het personeel was 2013 een zwaar jaar, omdat de nieuwe toekomst die voor het Zuid-Afrikahuis is gevonden een renovatie en herindeling van Keizersgracht 141met zich meebrengt. Veel plannen werden geopperd, verworpen en aangenomen en het personeel bereidt te midden van deze onrust momenteel de tijdelijke uithuizigheid van bibliotheek en archief voor die nodig is in verband met de aanstaande bouwwerkzaamheden in het Huis. Het vooruitzicht van een vernieuwd, dynamisch en toekomstbestendig Zuid-Afrikahuis is daarbij het wenkend perspectief. Het bestuur dankt zijn leden, het vaste personeel (waarvan Tineke Dorr de pensioengerechtigde leeftijd bereikte, maar gedeeltelijk door bleef werken; naast haar kwam Beatrijs Tilkema in dienst), de vrijwilligers (van wie Aafke van Strien jubileerde) en de bijzonder hoogleraar voor hun grote inzet in deze onrustige periode, in de vaste overtuiging dat iets beters ons wacht. De vertrekkende bestuursleden Geert-Jan Bekman en Adriaan Overbeeke dankt het voor hun inzet voor het SAI. Bezoekers De bibliotheek werd in het verslagjaar 383 maal bezocht door 170 verschillende bezoekers. Naast de dienstverlening aan de fysieke bezoekers is de bibliotheek ook zeer frequent per telefoon en met verzoeken om informatie benaderd. De vragen die binnenkwamen varieerden van zogenaamde quick-references (adres- of bibliografische informatie) tot gespecialiseerde verzoeken. Het aantal telefonische vragen aan de bibliotheek bedroeg in het verslagjaar 234 stuks, per waren dat er 1038.

10 Het totale aantal bezoeken en verzoeken om informatie in 2013 bedroeg 1655 en resulteerde in 697 uitleningen. Hoewel het aantal fysiek aanwezige bezoekers en telefonische verzoeken en dus uitleningen gedaald is t.o.v. vorig jaar, is het totaal aantal verzoeken om informatie gestegen. Wellicht wordt dit veroorzaakt door het feit dat de catalogus nu ruim twee jaar via WorldCat, Picarta en NCC te vinden is en dus sneller door meer mensen te vinden is zonder dat deze mensen daarvoor naar de bibliotheek hoeven te komen. Daarnaast kunnen schommelingen in de omvang van informatieverzoeken en uitleen te maken hebben met toevallige omstandigheden, zoals het aantal studenten dat colleges bij prof. dr. Ena Jansen of anderen volgt. De website van het Zuid-Afrikahuis is in 2013 door bezoekers keer bekeken. Zowel het aantal bezoeken als verschillende mensen is minder dan vorig jaar, resp. 39 % en 10 %. Een verklaring hiervoor kan gevonden worden in het feit dat het Maandblad Zuid-Afrika in 2013 een eigen pagina heeft ontwikkeld en de bezoekers die om die reden de website van het Zuid-Afrikahuis bezochten, nu rechtstreeks naar gaan. Ook de Commissie Studiereizen van de NZAV beschikt sinds 2012 over een eigen website, waar in het wervingsmateriaal direct naar wordt verwezen. Interessant om te weten is welke zoekwoorden gebruikt worden om de site van het Zuid-Afrikahuis te vinden. Het zal niemand verbazen dat mensen vooral zoeken op Zuid-Afrika of Zuid-Afrikahuis, maar de website wordt ook gevonden op zoektermen als afrikaans, werkstuk zuid-afrika, boeken, nzav, amanda strydom of elisabeth eybers. Ook in 2013 staan pagina s uit de webwinkel in de lijst van tien best bezochte pagina s. Aanwinsten De collectie groeide in 2013 met 759 titels. Hiervan ontving de bibliotheek ruim 323 nieuwe titels gratis. Daarnaast werden ruim 250 oude titels ingevoerd, gedeeltelijk gekregen van andere bibliotheken, alsook eigen materiaal, dus retro-invoer. Het bestuur is voor de gratis boeken een aantal instanties in Zuid-Afrika veel dank verschuldigd: NB Uitgewers te Kaapstad, Protea Boekhuis te Pretoria, Umuzi te Kaapstad en de Van Ewijck-Stigting te Kaapstad voor het subsidiëren van de onkosten voor verscheping van deze boeken naar Nederland. Daarnaast gaven een aantal Nederlandse en Vlaamse uitgeverijen bij verschijning van een vertaalde Zuid-Afrikaanse titel of een aan Zuid-Afrika gerelateerde titel op verzoek vaak een geschenkexemplaar aan de bibliotheek. Hier noemen we graag onder grote dank: De Geus, Ons Erfdeel, Afrika Studiecentrum, Uitgeverij Cossee, Van Oorschot en Mo Media. Van het IISG (uit de collectie NiZA) kregen we een aanvulling op een aantal tijdschriften en vanuit de opheffing van de KIT-bibliotheek kregen we ook een twintigtal titels. Van particuliere zijde ontvingen we dit jaar van verschillende personen stapels boeken voor de bibliotheek, zoals van mw. S. Scheeres, mw. H. Visser, mw. S. Vredeveld, dhr. G. Smit, dhr. E. Wiebenga, mw. C. van Zyl en de erven W.B. van Os. En dan mogen we niet de incidentele schenkingen van (bestuurs)leden, schrijvers, vertalers en particulieren aan de bibliotheek vergeten. Wij willen allen op deze plaats hartelijk bedanken voor hun schenkingen.

11 Rondleidingen De bibliotheek verzorgde in 2013 op verzoek een zevental rondleidingen aan groepen geïnteresseerden. Op 12 februari werd tijdens het tweede college van prof. Jansen (Zuid-Afrikaanse letterkunde UvA) een inleiding op de bibliotheek verzorgd aan 28 studenten. Op 21 februari gaf dr. E. Francken zijn 21 studenten college in het Zuid- Afrikahuis, inclusief een rondleiding door en introductie van de bibliotheek. Op 20 maart werd een rondleiding voor de studenten van N. Veldhorst (Radboud Universiteit Nijmegen) verzorgd voor het vak Muziek en literatuur in Zuid-Afrika. Op 17 april kwamen 25 studenten van de JFAS-studiereis van mw. Van Gerrevink kennismaken met het Zuid-Afrikahuis en werden te woord gestaan door prof. Jansen. Op 18 april introduceerde mw. Van Beek haar 12 leerlingen in het Zuid-Afrikahuis. Op 16 oktober werden 24 leerlingen van Evelien Engele (Montessori Lyceum Amsterdam) rondgeleid in het Zuid-Afrikahuis. En op 7 november werd voor de 20 studenten van dr. V. Kuitenbrouwer (Koloniale cultuur UvA) een rondleiding en introductie verzorgd. Literaire bijeenkomsten In 2013 organiseerde het Multipodium een aantal evenementen. Het SAI leverde hieraan zijn bijdrage. Graag noemen we hier de volgende evenementen: Op 24 mei vond er een concert van Niël Rademan plaats in het Zuid-Afrikahuis, 33 bezoekers luisterden naar zijn performance. Op 5 oktober organiseerde het Zuid-Afrikahuis een Tweedehands Boekendag. Deze dag bezochten ruim 50 bezoekers het Huis. Op 1 december organiseerde het Zuid-Afrikahuis in samenwerking met de Kalahari Support Group de inmiddels traditionele Kerstmarkt. In het Huis werden meerdere kraampjes geplaatst, waar onder andere boeken, Christmas cakes, wijn, supermarktproducten, sieraden, kunst en ansichtkaarten te koop waren. Tijdens deze goed bezochte dag, ca. 100 bezoekers, heerste een gezellige sfeer. De leeskring van het Zuid-Afrikahuis was een aantal maal iets groter opgezet vanwege de aanwezigheid van een schrijfster of vertaler, zie hiervoor de paragraaf Leeskring. SAI-reeks In 2013 verscheen een huldeblijk aan Eep Francken ter ere van het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd: Zo ver en zo dichtbij. Literaire betrekkingen tussen Nederland en Zuid-Afrika onder redactie van Pieter Liebregts, Olf Praamstra en Wium van Zyl. Personeel De dagelijkse leiding van de bibliotheek was ook in 2013 de primaire taak van de bibliothecaris van het SAI, Corine de Maijer. Zij heeft de zorg voor het beheer en de uitbouw van de collectie en voor het gebruik daarvan door de klanten van de bibliotheek. Zij verricht daarvoor o.a. allerhande bibliotheektechnische werkzaamheden ten behoeve van de bibliotheek. Daarnaast voert zij verschillende organisatorische en administratieve activiteiten uit ten behoeve van het Zuid-Afrikahuis in het algemeen. Samen met de diverse vrijwilligers werkt zij aan de retrospectieve invoer van de collectie in het Huis en verwerkt zij de schenkingen. Het dagelijks onderhoud van de website en de sociale media (Facebook/Twitter/wiki) van het Zuid-Afrikahuis behoort ook tot haar taken, de plannen voor nieuwe ontwikkelingen maakt ze in samenwerking

12 met de Commissie Website Zuid-Afrikahuis. De organisatie van de cursussen Afrikaans en (literaire) activiteiten waren ook in 2013 een vast onderdeel van het werk. Mevrouw Tineke Dorr werkte de eerste helft van 2013 drie dagen per week in het Zuid- Afrikahuis, waarvan 2 voor de bibliotheek en 1 voor het Studiefonds. In de zomer van 2013 werd zij 65 en ging gedeeltelijk met pensioen. In de tweede helft van 2013 werkte zij 2 dagen per week in het Zuid-Afrikahuis. Vanaf september kwam Beatrijs Tilkema het team met 1 dag per week versterken. Het dagelijkse bibliotheekwerk is ook onderdeel van hun werk, daarnaast is Tineke verantwoordelijk voor het literaire knipselarchief en de index op het Maandblad Zuid-Afrika. Ook de organisatie van de cursussen Nederlands behoort tot haar taken, alsmede het (mede)organiseren van (literaire) activiteiten. Beatrijs hield zich in 2013 bezig met het opruimen van de kelder van het Zuid-Afrikahuis als voorbereiding op de komende verhuizing/verbouwing van het pand in Op vrijwilliger Erik de Maijer konden we ook in 2013 weer rekenen, bij literaire evenementen is hij steevast aanwezig als (technische) hulp. Mevrouw Aafke van Strien werkte één dag in de week als vrijwilligster in de bibliotheek. Zij verrichtte allerhande werkzaamheden. Ook van de diensten van prof. Schutte mochten we in 2013 weer gebruik maken. Zijn kennis omtrent alle collecties in het Huis is essentieel bij de hulp die hij biedt bij het ontsluiten van nog ongeordende archieven in het Zuid-Afrikahuis. In 2013 mochten wij ook gebruik maken van de diensten van vrijwilliger Tim te Wierik, hij biedt ondersteuning aan Schutte en De Maijer wat betreft de verwerking van het ongeordende deel van archieven en bibliotheek. Het bestuur dankt allen voor de inzet en prettige samenwerking. Bestuur Het SAI-bestuur kwam in 2013 viermaal bijeen: op 21 en 30 januari, 14 maart en 19 september. De bestuursleden waren: prof. dr. G. Harinck (voorzitter), dhr. H.V. van Strien (secretaris-penningmeester) en de leden dhr. G.J. Bekman, dr. A.J. Overbeeke en prof. dr. O. Praamstra. Tineke Dorr woont de vergaderingen bij als notulist, Ena Jansen als hoogleraar en Corine de Maijer als bibliothecaris. Bijzondere leerstoel Zuid-Afrikaanse letterkunde aan de UvA 2013 Thema van de jaarlijkse collegereeks voor derdejaars studenten was de literaire uitbeelding van Kaapstad en Johannesburg (februari tot mei 2013), deze reeks werd door 23 studenten bijgewoond (9 UvA-studenten voor een semester en 14 VU-studenten voor de eerste periode), zoals gebruikelijk zijn de colleges gegeven in het Zuid- Afrikahuis. Van de MA- en BA-scripties die onder leiding van prof. Jansen geschreven zijn, waren er ook een aantal over Zuid-Afrikaanse onderwerpen (o.a. over de uitbeelding van huisbediendes). Prof. Jansen is als tweede lezer opgetreden bij de opleiding Boekwetenschap aan de UvA, waar scripties over bijvoorbeeld de literatuur van de Lage Landen-reeks van Human & Rousseau geschreven zijn. Tijdens verschillende collegereeksen aan de VU sprak zij ook geregeld over Zuid-Afrikaanse schrijvers, zoals Alan Paton, J.M. Coetzee en Kopano Matlwa.

13 Nadat zij de afgelopen 4 jaar bij ASCA aan de UvA onder leiding van haar promotor, prof. Jansen, gewerkt had, promoveerde Hanneke Stuit op 1 februari op haar proefschrift Ubuntu Strategies in Contemporary South African Culture. Annemiek Recourt werkte voor het tweede jaar van haar promotieonderzoek onder leiding van prof. Jansen en UvA-hoogleraar Boekwetenschap prof. L. Kuitert aan een biografie van Jan Greshoff. Behalve tijdens haar collegereeks en in verband met scriptie- en proefschriftbegeleiding is prof. Jansen geregeld in het Zuid-Afrikahuis te vinden. Zij woont Leeskringbijeenkomsten en andere gelegenheden bij. Nadat de catalogus van Elisabeth Eybers tijdens een symposium in het Zuid-Afrikahuis in oktober 2012 op internet toegankelijk gemaakt was, moesten tijdens het afgelopen jaar nieuwe plannen voor deze boekerij gemaakt worden in verband met de naderende renovatie van het Zuid-Afrikahuis. Definitieve plannen zullen in 2014 bekend worden. Op 14 maart hield prof. Jansen een lezing op Spui 25 over slavernij in Zuid-Afrika in het kader van de Boekenweek Van 13 tot en met 16 juni vond het Festival voor het Afrikaans plaats, in Den Haag hield prof. Jansen een inleiding en interviews met dichters Antjie Krog en Ronelda Kamfer. Op 24 juni hield zij een lezing over haar eigen onderzoek naar de representatie van slavernij en huisbediendes in stadsromans bij het Atria Kenniscentrum te Amsterdam. Op 13 september leverde ze een referaat in Stellenbosch tijdens het congres van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns over Die Leerstoel Suid-Afrikaanse letterkunde in Amsterdam 80 jaar oud. In zowel Nederland (bijv. Zuid-Afrikaanse films bij IDFA) als tijdens bezoeken aan Zuid-Afrika woont prof. Jansen zoveel mogelijk culturele en academische gelegenheden bij. Een hoogtepunt was de poëziedag bij het Breytenbach Sentrum in Wellington op 14 september, waar Adam Small aanwezig was. Cursussen Afrikaans en Nederlands De cursussen Afrikaans voor Nederlandstaligen en de cursussen Nederlands voor Afrikaanssprekenden werden ook in 2013 weer aangeboden. Zowel in het voorjaar als in het najaar werd er een cursus Nederlands voor Beginners gegeven, met resp. 15 en 9 deelnemers. In het voorjaar werden er twee cursussen Afrikaans gegeven: Beginners en Conversatie. In het najaar werden er drie cursussen Afrikaans gegeven: Beginners, Gevorderden en Conversatie. In totaal namen 51 mensen deel aan deze vijf cursussen Afrikaans. Het bestuur bedankt de docenten, Sophie Velthuizen en Elize Zorgman, voor hun inzet. Leeskring In 2012 is het weer gelukt zes reguliere Leeskring-avonden te beleggen. Deze avonden werden bij toerbeurt door de Leeskring-deelnemers zelf verzorgd. Gemiddeld werd een reguliere Leeskring-avond door twaalf personen bezocht. Daarnaast werden extra Leeskring-avonden georganiseerd met schrijvers (Christine Barkhuizen le Roux en Marita van der Vyver), met vertaler Peter Bergsma en een avond rondom de documentaire over Kannemeyers werk aan zijn Coetzee-biografie. Deze avonden trokken gemiddeld 22 bezoekers.

14 STICHTING STUDIEFONDS VOOR ZUID-AFRIKAANSE STUDENTEN Het bestuur van de Stichting Studiefonds voor Zuid-Afrikaanse Studenten vergaderde op 9 april, 13 augustus en 17 december. Alle vergaderingen werden gehouden in het Zuid-Afrikahuis. Bestuur Er was geen bestuurswisseling in Mevrouw Dorr, die in juni de pensioengerechtigde leeftijd behaalde, blijft nog een jaar twee dagen in de week werken, waardoor ze het secretariaat van het Studiefonds kan blijven doen. Op 11 juni vond een overleg plaats op de Vrije Universiteit Amsterdam over een uitwisselingsproject waar aanvragen uit voort zouden vloeien vanuit de Universiteit van Wes-Kaapland. Helaas wordt dit project niet gerealiseerd. Mevrouw mr. H.C. Gall woonde namens het Studiefonds in april en november het voorzittersoverleg van de in het Zuid-Afrikahuis gevestigde instellingen bij. Zij en mevrouw Dorr bezochten de NZAV-jaarvergadering in Den Haag. Mevrouw Dorr en mevrouw Gall namen deel aan het Festival voor het Afrikaans. Het Studiefonds maakt sinds dit jaar gebruik van visitekaartjes om het Studiefonds te promoten. De ervaring hiermee is positief. Het kaartje verwijst naar de website en heeft aan de ene kant de tekst in het Engels en aan de andere kant in het Nederlands. Ook worden in het vervolg de sluitdata vermeld op Facebook via de pagina van het Zuid- Afrikahuis. De secretaris van het Studiefonds maakt deel uit van het websiteoverleg van de in het Zuid-Afrikahuis gevestigde instellingen. Dit overleg vond plaats op 8 mei en 12 juni. De voorzitter en de secretaris voerden overleg met prof. Dorothea van Zyl (Universiteit Stellenbosch) over het SSF-beleid ten aanzien van BA-studenten uit Stellenbosch. Het bestuur houdt vast aan de regel dat studenten ingeschreven moeten zijn voor een MA alvorens in Nederland een half jaar te studeren. In de praktijk blijkt dat aan deze voorwaarden kan worden voldaan. Toegekende beurzen Aan de volgende personen werd een studiebeurs toegekend: Sherianne Kramer (Universiteit van de Witwatersrand, Johannesburg) ontving een reisbeurs om deel te nemen aan de zomerschool Sexuality, Culture and Society. De zomerschool vond plaats aan de Universiteit van Amsterdam. Chris Schoeman ontving een reisbeurs om onderzoek te doen ter voorbereiding van zijn nieuwe boek over Cornelis van Gogh, de jongste broer van Vincent van Gogh. Cornelis had een historische band met Zuid-Afrika middels de N.Z.A.S.M. en is tijdens de Anglo-Boerenoorlog gestorven. Het onderzoek vond plaats in de bibliotheek van het Zuid-Afrikahuis. De bibliotheek ontving een exemplaar van zijn vorige boek: Broeders in die stryd. Voor dit boek verrichtte hij destijds ook onderzoek in de bibliotheek. Jan Lambert Neels (Universiteit van Johannesburg) ontving een bijdrage in de verblijfkosten in het kader van zijn bezoek aan de werkgroep van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht die in juni 2013 gehouden werd. De

15 deelname aan deze werkgroep is inhoudelijk zeer interessant, omdat er in Zuid-Afrika niet zoveel mensen zijn die zich bezig houden met internationaal privaatrecht. Marni Bonthuys (Universiteit Stellenbosch) werd een reisbeurs toegekend. Zij gaat in juni 2014 onderzoek doen in het kader van haar PhD: n Vergelykende ondersoek na die toekenning van debuutpryse vir Afrikaanse en Nederlandstalige poësie, Zij zal verschillende bibliotheken raadplegen waaronder die van het Zuid-Afrikahuis. Adean van Dyk (Universiteit Stellenbosch) werd voor drie maanden een beurs toegekend (voorjaar 2014) om in het kader van de MA Afrikaanse Letterkunde aan de Universiteit Leiden onderzoek te doen naar Europese en Nederlandse romanverfilmingen. Annemie Lombard (Universiteit Stellenbosch) werd een beurs toegekend van zes maanden om vanaf januari 2014 aan de Universiteit Leiden onderzoek te doen en colleges Kinder- en Jeugdliteratuur te volgen in het kader van haar MA Afrikaans/Nederlands. Helgard Pretorius (Universiteit Stellenbosch) werd een beurs toegekend om in het kader van zijn MA Systematische Theologie en Ethiek vanaf januari 2014 zes maanden aan de Vrije Universiteit Amsterdam te studeren. Een aantal aanvragen moest worden afgewezen, omdat ze academisch niet goed genoeg waren. Het bestuur streeft ernaar om beurzen toe te kennen aan studenten van verschillende universiteiten.

16 STICHTING ZASM Het bestuur van de Stichting ZASM kwam in 2013 acht maal in vergadering bijeen. Daarnaast was er sprake van veelvuldig informeel overleg. Al deze vergaderingen en contacten hadden ten doel te bereiken dat de mogelijkheid die een bedrijf bood om de instandhouding van het Zuid-Afrikahuis in het pand Keizersgracht 141 duurzaam te waarborgen, resultaat zou opleveren. Zoals in vorige jaarverslagen beschreven, is het bestuur van de Stichting ZASM de laatste jaren intensief bezig geweest om een oplossing te vinden voor de spagaat waarin zij zich bevindt: een historisch pand dat haar eigendom is en grondig gerenoveerd moet worden (met alle financiële consequenties van dien) en een vermogen dat, mede vanwege de economische crisis, onder druk staat. Het idee om het pand te verlaten was in 2011 reeds losgelaten. Onderhandelingen met twee instanties op het gebied van historische architectuur werden gestaakt, omdat duidelijk was dat het voornoemde bedrijf serieuze belangstelling had om de kosten van de renovatie te dragen. In het voorjaar van 2013 was de intentie van beide partijen helder en werden advocatenkantoren aan het werk gezet om een conceptovereenkomst voor te bereiden. In het vertrouwen dat die overeenkomst er kwam, heeft het bestuur van de Stichting ZASM daarop vooruitlopend twee adviesbureaus ingeschakeld om alvast voorbereidingen te treffen. Een bouwadviesbureau maakte de nodige ontwerpen en trof alle procedurele voorbereidingen om de bouwbegeleiding te doen. Een projectbureau, gespecialiseerd in de verhuizing van archieven en bibliotheken, ging de tijdelijke uithuisplaatsing van bibliotheek en archief regelen en zou tevens bekijken hoe de meest efficiënte inrichting in een verbouwd Zuid-Afrikahuis gerealiseerd moest worden. Vanzelfsprekend werden getrapte afspraken gemaakt met deze bureaus voor het geval de hele operatie onverhoopt niet door zou gaan. Een verbouwing en alles wat daarbij komt kijken is een enorme operatie. Tijdens de verbouwing, die een klein jaar in beslag zal nemen, zal het hele gebouw leeg moeten zijn. In 2013 werden daartoe al voorbereidingen getroffen. De vleugel werd verkocht en groot afval werd (deels) afgevoerd. De bibliotheek was in 2013 nog volledig operationeel, maar zal in 2014 gedurende de verhuizing gesloten zijn. De bedoeling is dat de bibliotheek na een periode waarin het transport plaatsvindt op een tijdelijke locatie elders toegankelijk blijft. Het archief zal na de zomer van 2014 voor langere tijd gesloten blijven en pas weer toegankelijk zijn als Keizersgracht 141 haar deuren opnieuw openstelt voor het publiek. Het advies aan alle belangstellenden en betrokkenen van het Zuid-Afrikahuis is om de website in de gaten te houden voor actuele informatie. In 2013 kwam de discussie over het integreren van het SAI in de ZASM tot een besluit. Zeker in het licht van de onderhandelingen met andere partijen bleek dat het niet logisch was om beheer (SAI) en vermogen (ZASM) gescheiden te laten voortbestaan. In de loop van het jaar werden alle formele stappen gezet en het SAI werd opgeheven. De ZASM verwelkomde oud-sai-voorzitter prof. dr. G. Harinck en oud-sai-bestuurslid prof. dr. O.J. Praamstra als nieuwe bestuursleden. De heer H.V. van Strien, die bij de SAI reeds had bewezen een voortreffelijke penningmeester te zijn, was reeds als bestuurslid met de functie van penningmeester tot de ZASM toegetreden.

17 In het najaar van 2013 werd de ZASM geconfronteerd met het droevige bericht dat aan de vooravond van zijn terugtreden uit het bestuur, haar bestuurslid mr. K. Rijpma was komen te overlijden. Mr. Rijpma was een markant bestuurslid met een voortreffelijke kennis op financieel-strategisch gebied die de ZASM node zal missen. Ook in 2013 kon de ZASM doorgaan met haar inzet om aan de statutaire verplichtingen te voldoen. De stichting ondersteunde de zusterorganisaties SSF en NZAV met een substantiële bijdrage en financierde het Maandblad Zuid-Afrika. In Zuid-Afrika zette de ZASM de steun voort aan het SASNEV (Suid-Afrikaanse Sentrum vir Nederland en Vlaandere) in Pinelands, Kaapstad. Impliciet steunde de ZASM daarmee ook voor een groot deel de door het SASNEV georganiseerde rondreis van de schrijver Adriaan van Dis met voordrachten over zijn laatste roman Tikkop en discussies met scholieren over drugsverslaving. Ondanks het succes van deze reis en de goede verwachtingen van het scholenproject zal ondersteuning van het SASNEV in de toekomst steeds kritisch worden getoetst. De toekomst van het gebouw waarin het SASNEV is gehuisvest en dat gefinancierd wordt door de Willem de Zwijger Stichting, is onzeker en de ZASM ondersteunt alleen de projecten van het SASNEV. In 2013 subsidieerde de ZASM het Festival voor het Afrikaans met een behoorlijke bijdrage. Het festival vond deze keer grotendeels plaats in Den Haag en was een groot succes. De ZASM is festivaldirecteur Joris Cornelissen erkentelijk voor de enorme inspanningen die hij zich heeft moeten getroosten om dit festival voor de tweede maal een succes te laten zijn. Tot slot subsidieerde de ZASM twee kleinere projecten. Eén bijdrage ging naar het televisieprogramma Brieven boven water van de KRO. Meer in het bijzonder betrof het een programma over poststenen in Zuid-Afrika en op Madagaskar. Dit project was geëntameerd door de Dienst voor het Gemeenschappelijk Cultureel Erfgoed, een instelling van de overheid. Voor het programma werden ondermeer opnamen gemaakt op het SASNEV in Kaapstad en op het Zuid-Afrikahuis in Amsterdam. Een andere bijdrage leverde de ZASM aan een project dat tot doel heeft een wetenschappelijke geschiedenis te schrijven van het Afrikaans. Prof. dr. Wannie Carstens, met wie de ZASM regelmatig contact heeft, zal deze geschiedenis schrijven. Hij verbleef voor dit doel een aantal maanden in Leiden. In 2013 had de ZASM drie werknemers in dienst : Mw. C. De Maijer (bibliothecaresse) Mw. T. Dorr (assistent-bibliothecaresse) Drs. G. van den Berg (secretaris ZASM en directeur Zuid-Afrikahuis) Mw. Dorr bereikte in 2013 de pensioengerechtigde leeftijd maar was bereid nog enige tijd (parttime) door te werken gezien de vele werkzaamheden in het licht van de aankomende verbouwing van het Zuid-Afrikahuis. In het najaar verwelkomde het team mw. B. Tilkema-Fokke, die op detacheringsbasis voorkomende werkzaamheden verrichtte. Mw. Tilkema was werkzaam op de bibliotheek van het KIT (Tropeninstituut).

18 Ook in 2013 kon het Zuid-Afrikahuis rekenen op de inzet van tal van vrijwilligers. Drie van hen verdienen het hier genoemd te worden: mw. A. van Strien, dhr. T. te Wierik en prof. dr. G.J. Schutte, die archiefwerkzaamheden verrichtte.

19 SAMENSTELLING DER BESTUREN ZUID-AFRIKAHUIS Keizersgracht 141, 1015 CK Amsterdam Tel / Fax / ERELEDEN NEDERLANDS-ZUIDAFRIKAANSE VERENIGING Prof. dr. G.J. Schutte Mw. drs. J.C. de Waard-Bijlsma HOOFDBESTUUR * Drs. W.L. Bronkhorst MBA, voorzitter * Jhr. mr. M.L.E. Storm van s Gravesande, vicevoorzitter * Dr. R.O. Buning, secretaris * Mr. B.J.W. van Raay ML, penningmeester * Mr. J.J. van der Gouw * Mr. drs. A. Waayer Jhr. mr. A.W. Beelaerts van Blokland Drs. J.J. Cornelissen Mw. dr. H.C. Gall Mr. P. de Graaf Dr. C.E. Hulstaert Mr. drs. F. Judo Mw. ir. L. van der Merwe Prof. dr. J. Wilmots * Leden van het Dagelijks Bestuur ROOSTER VAN AFTREDEN Dr. R.O. Buning Jhr. mr. A.W. Beelaerts van Mw. dr. H.C. Gall Blokland Drs. J.J. Cornelissen Drs. W.L. Bronkhorst MBA Mr. drs. F. Judo Mr. J.J. van der Gouw Jhr. mr. M.L.E. Storm van s Mr. B.J.W. van Raay ML Gravesande Mr. P. de Graaf Dr. C.E. Hulstaert Mw. ir. L. van der Merwe Mr. drs. A. Waayer LEDEN VAN DE RAAD VAN ADVIES

20 Prof. dr. J. van der Elst, Pretoria Mr. drs. D.J. Eppink, Den Haag Drs. J.L.M. Kits Nieuwenkamp, Vledderveen Mw. dr. J. Lombard, Kaapstad Prof. dr. A.H. van Wyk, Stellenbosch COMMISSIE STUDIEREIZEN NZAV Mw. E. Krijnen MA, voorzitter Mw. E. de Viet, secretaris Mr. drs. L. de Jongh, penningmeester Mr. J. Buijs Mr. P. de Graaf Dhr. J. Limburg Dhr. B. Slaa Mw. S. Velthuizen AFDELING HET NOORDEN Mw. ir. L. van der Merwe, voorzitter en wnd. secretaris Mw. P. van der Walt, penningmeester Mw. T. Bell, activiteiten Jeugdbestuur Dhr. P. Bell Dhr. T. van der Merwe AFDELING RANDSTAD Mr. P. de Graaf, contactpersoon REGIOVERTEGENWOORDIGERS Dr. C.E. Hulstaert, Zuid-Nederland / Vlaanderen Drs. J.M. Weggemans, Zuidwest-Nederland Oost-Nederland: vacant REDACTIE MAANDBLAD ZUID-AFRIKA Mw. drs. I. Glorie, hoofdredacteur Mw. S. Maas, opmaak Mw. C. de Maijer, redactiesecretaris Dr. J. Ester Dr. J.J.V. Kuitenbrouwer Mw. T. Palthe STICHTING STUDIEFONDS VOOR ZUID-AFRIKAANSE STUDENTEN

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Van links naar rechts Robin Verhey Roderick Witjas Sammie Peters Maxim Sonnega Vincenzo Gomes Eva Kristel Michiel Piersma Coördinator

Nadere informatie

111e jaargang nummer 3 mei 2013. Aangesloten bij de European Confederation Of Police

111e jaargang nummer 3 mei 2013. Aangesloten bij de European Confederation Of Police 111e jaargang nummer 3 mei 2013 Aangesloten bij de European Confederation Of Police ALLES OVER DE AV LEIDERSCHAP WAKE-UP CALL Colofon REDACTIE: ONINK Communicatie, Emmeloord (eindredactie), Maarten van

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting de Zaaier

Jaarverslag 2012 Stichting de Zaaier JAARVERSLAG 2012 Jaarverslag 2012 Stichting de Zaaier Inhoudsopgave Inleiding 5 Algemeen Geschiedenis 7 Beleid 8 Het Bestuur 9 Website 10 Jaaroverzicht projecten PILER 11 Parapsychologisch Instituut 12

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties. Jaarplan 2014. www.nvvn.nl

Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties. Jaarplan 2014. www.nvvn.nl Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties Jaarplan 2014 www.nvvn.nl De Vereniging heeft ten doel de doelstellingen van de Verenigde Naties in Nederland te bevorderen en uit te dragen, teneinde de

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1 Organisatie 6. 2 Raad van Toezicht 10. 3 Ondernemingsraad 11. 4 Dienstverlening 12. 5 Europees Consumenten Centrum 18

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1 Organisatie 6. 2 Raad van Toezicht 10. 3 Ondernemingsraad 11. 4 Dienstverlening 12. 5 Europees Consumenten Centrum 18 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Organisatie 6 1.1 Missie en kernwaarden 7 1.2 Doelstellingen 7 1.3 Kernactiviteiten 8 1.4 Bereikbaarheid 8 1.5 Vestigingsplaatsen 8 1.6 Directie 9 1.7 Raad

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum Jaargang 16, Nr. 2 April 2011 Inhoud www.verkeersslachtoffer.nl pag. Voorwoord van het bestuur 2 Bestuur VVS 3 Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 4 Concept agenda ALV op zaterdag 7 mei 2011

Nadere informatie

Tweede Congreskrant. Voorjaarscongres 1 en 2 juni 2013. Amsterdam

Tweede Congreskrant. Voorjaarscongres 1 en 2 juni 2013. Amsterdam Tweede Congreskrant Voorjaarscongres 1 en 2 juni 2013 Amsterdam Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Procedures Congres/Oproepen... 4 Programma... 5 Locaties... 6 Congreslocatie... 6 Slaaplocatie...

Nadere informatie

modulair Studie was een van de beste beslissingen Studente cultuurwetenschappen Tilly Minnée nummer 6 jaargang 21 15 maart 2006

modulair Studie was een van de beste beslissingen Studente cultuurwetenschappen Tilly Minnée nummer 6 jaargang 21 15 maart 2006 10 Prof. Wim Jochems: Relatie OTEC en faculteiten heeft maandblad voor studenten van de Open Universiteit Nederland te veel geleden onder bezuinigingswoede 12 Alumnivereniging nodigt studenten uit voor

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 www.boekman.nl Mei 2013

Jaarverslag 2012  www.boekman.nl Mei 2013 Jaarverslag 2012 www.boekman.nl Mei 2013 Inhoud Bestuur, toezicht en organisatie 4 Raad van Toezicht, bestuur en directie Bibliotheek en documentatie 7 Terugblik 2012 7 Collectie 7 Downloads vanaf juni

Nadere informatie

Van de bestuurstafel. Vierde Kwartaalverslag PPF 2012. De aanvullende verzekering. Jaarverslag FPVG 2012. Hurksestraat 42-22, 5652 AL Eindhoven

Van de bestuurstafel. Vierde Kwartaalverslag PPF 2012. De aanvullende verzekering. Jaarverslag FPVG 2012. Hurksestraat 42-22, 5652 AL Eindhoven FPVG nw SB MAART 2013_FPVG nw SB MAART 2013 18-03-13 12:29 Pagina 1 MAART 2013 In dit nummer: Van de bestuurstafel Vierde Kwartaalverslag PPF 2012 De aanvullende verzekering Jaarverslag FPVG 2012 Hurksestraat

Nadere informatie

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie-

Nadere informatie

De Hollandsche Molen. Vereniging tot behoud van molens in Nederland

De Hollandsche Molen. Vereniging tot behoud van molens in Nederland De Hollandsche Molen Vereniging tot behoud van molens in Nederland Samengevoegde jaarrekening 2009 Amsterdam, 19 mei 2010 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van De Hollandsche Molen, d.d. 3 juni

Nadere informatie

Fijne Kerstvakantie gewenst!

Fijne Kerstvakantie gewenst! Er ligt weer een nieuwe info voor u. Het halfjaarlijks blad van Hoor Friesland. In het voor- en najaar kunt u een uitgave van ons verwachten. In de tussentijd houden we u op de hoogte door middel van onze

Nadere informatie

JAARVERSLAG EN JAARREKENING

JAARVERSLAG EN JAARREKENING Oikocredit Nederland JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2012 Voorwoord In 2012 is er veel gebeurd. Om een paar dingen te noemen: we namen afscheid van Ruud Kootker die ons ruim een jaar bijstond als interim manager,

Nadere informatie

Het antwoord van Humanitas

Het antwoord van Humanitas Het antwoord van Humanitas www.humanitasjaarverslag2013.nl Dit document is een bijlage van het online jaarverslag 2013 van Humanitas. Het betreft de tekst van het jaarverslag. Kijk voor de Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Boekmanstichting. studiecentrum voor kunst, cultuur en beleid

Jaarverslag 2013. Boekmanstichting. studiecentrum voor kunst, cultuur en beleid Jaarverslag 2013 Boekmanstichting studiecentrum voor kunst, cultuur en beleid www.boekman.nl Mei 2014 Inhoud Bestuur, toezicht en organisatie 4 Raad van Toezicht 5 Directiewissel 5 Goede governance Bibliotheek

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015 1. Opening De waarnemend voorzitter, Heidi Smits, heet de leden van harte welkom op deze algemene ledenvergadering, in het bijzonder de ereleden Ger

Nadere informatie

Stichting Vitalis Waldeck Pyrmontkade 674 2518 CK Den Haag Postadres: Postbus 608 2501 CP Den Haag T 070-345 75 71 E info@vitalisdenhaag.

Stichting Vitalis Waldeck Pyrmontkade 674 2518 CK Den Haag Postadres: Postbus 608 2501 CP Den Haag T 070-345 75 71 E info@vitalisdenhaag. Jaa rve rsla 201 g 1 Stichting Vitalis Waldeck Pyrmontkade 674 2518 CK Den Haag Postadres: Postbus 608 2501 CP Den Haag T 070-345 75 71 E info@vitalisdenhaag.nl W www.vitalisdenhaag.nl Jaarverslag 2011

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Conceptversie

Jaarverslag 2012 Conceptversie Jaarverslag 2012 Conceptversie Inhoudsopgave Jaarverslag FNV KIEM 2012 Jaarverslag 2012... 1 Conceptversie... 1 Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Projecten... 4 Individuele Belangenbehartiging (IBB)...

Nadere informatie

Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011

Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011 Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011 Ondersteuning en empowering voor familie en directbetrokkenen van mensen met psychische of psychiatrische problemen Utrecht, 30 juli 2012 Stichting Labyrint~In

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018. De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie.

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018. De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie. STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018 De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie. STRATEGISCH BELEIDSPLAN De borging en verankering van een sterke en proactieve

Nadere informatie

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009 berichten71 Vereniging voor vrij en verantwoord varen op de Wadden Januari 2009 Opgericht: februari 1990 BESTUUR VERENIGING WADVAARDERS Maarten Snel voorzitter Jaap Bosch secretaris Gerd Beunk penningmeester

Nadere informatie

Jaarverslag VACpunt Wonen 2010

Jaarverslag VACpunt Wonen 2010 Jaarverslag VACpunt Wonen 2010 Maart 2011 Stichting VACpunt Wonen Herculesplein 207 3584 AA Utrecht 1 2 Inleiding De langdurige formatie maakte 2010 tot een bijzonder jaar. Het nieuwe kabinet heeft zijn

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland

Jaarverslag 2008 dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland Nummer 132 December 2005 Katern in Kerkinformatie 173 - september 2009 Jaarverslag 2008 dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland Samen werken in de dienstenorganisatie: hier doe je het voor!

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. beeldengeluid.nl

Jaarverslag 2014. beeldengeluid.nl Jaarverslag 2014 beeldengeluid.nl INHOUDSOPGAVE BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT BESTUURSVERSLAG ACTIVITEITENVERSLAG Archieftaak voor de publieke omroep Collecties verrijken Bouwen aan de relatie met

Nadere informatie

ZVH Jaarverslag 2008

ZVH Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 ZVH Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord.............................................................. 3 Verslag van de organisatie... 4 Gesprek met de directeur-bestuurder Frank van

Nadere informatie