JAARVERSLAG 2012 ZUID-AFRIKAHUIS INHOUD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2012 ZUID-AFRIKAHUIS INHOUD"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2012 ZUID-AFRIKAHUIS INHOUD Voorwoord Nederlands-Zuidafrikaanse Vereniging Suid-Afrikaanse Instituut Stichting Studiefonds voor Zuid-Afrikaanse Studenten Stichting ZASM Samenstelling der besturen

2 Tijdens de jaarvergadering van de NZAV op 21 april 2012 ontving vertaalster Riet de Jong-Goossens (r) de Van Riebeeck-penning uit handen van scheidend NZAV-voorzitter Wiete Hopperus Buma (m). Prof. dr. Ena Jansen (l) hield de laudatio.

3 VOORWOORD Alhoewel wij in 2012 niet meer somber hoefden te zijn over de toekomst van het Zuid- Afrikahuis, konden de besprekingen met geïnteresseerde partners niet worden afgerond. Een nieuwe belangstellende organisatie heeft zich namelijk aangediend, die het mogelijk maakt om het pand aan de Keizersgracht in gerevitaliseerde vorm met al zijn activiteiten te behouden. Het bestuur van de Stichting ZASM zal over de voorstellen in 2013 verder onderhandelen en naar verwachting op korte termijn een beslissing nemen. Het is de bedoeling om tijdens de verbouwing van het Zuid-Afrikahuis de bibliotheek en het archief tijdelijk elders onder te brengen, met dien verstande dat na circa twee jaar deze weer terugkomen in het Huis. De jaarvergadering van de NZAV kon op 21 april wederom met een behoorlijke belangstelling in het Koninklijk Instituut voor de Tropen worden gehouden. Het was een bijzondere vergadering omdat voorzitter Wiete Hopperus Buma aftrad en ondergetekende het voorzitterschap van de Vereniging van hem overnam. Tevens vond de uitreiking van de erepenning van de NZAV, de Van Riebeeck-penning, aan vertaalster Riet de Jong-Goossens plaats. Ena Jansen, hoogleraar Zuid-Afrikaanse letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam, sprak de laudatio uit. Na de vergadering hield Frans Engering, voorzitter van de Zuid-Afrikaans-Nederlandse Kamer van Koophandel (SANEC) en oud-ambassadeur van Nederland in Zuid-Afrika, een interessante lezing over de economische ontwikkelingen in Zuid-Afrika. Volgens hem gaat het op macro-economisch gebied goed, maar dient er op micro-economisch vlak nog veel te verbeteren. Na twintig jaar deel te hebben uitgemaakt van de redactie van het Maandblad Zuid- Afrika, waarvan zeven als hoofdredacteur, nam Bart de Graaff in september afscheid. Het tijdschrift heeft een rijke geschiedenis en wegens de Nederlandse en Vlaamse belangstelling voor Zuid-Afrika volgens hem ook een goede toekomst. Voor zijn jarenlange betrokkenheid zijn wij hem veel dank verschuldigd. Ingrid Glorie, die het hoofdredacteurschap van hem overnam, is een waardevolle aanwinst voor het maandblad. In het kader van het traditionele Jongerenproject gingen in de zomer van 2012 veertien Nederlandse en Vlaamse studenten naar Zuid-Afrika en Namibië om kennis te maken met de cultuur, de geschiedenis en het leven van de mensen aldaar. Wegens de goede voorbereidingen door de Commissie Studiereizen van de NZAV en de organisatie van de reis door de Federasie van Afrikaanse Kultuurvereniginge (FAK) was het jongerenproject wederom zeer geslaagd. Aangezien het Festival voor het Afrikaans op 15 en 16 juni 2013 in Den Haag zal plaatsvinden, zal de jaarvergadering van de NZAV op 15 juni 2013 eveneens in Den Haag worden georganiseerd. Het NZAV-bestuur hoopt vele NZAV-leden tijdens de vergadering te mogen begroeten. Drs. Willem Bronkhorst MBA

4 Voorzitter Nederlands-Zuidafrikaanse Vereniging

5 NEDERLANDS-ZUIDAFRIKAANSE VERENIGING Aan de leden Het Hoofdbestuur der Nederlands-Zuidafrikaanse Vereniging biedt u hierbij het verslag aan over 2012, het 131e verenigingsjaar. Het jaar 2012 is voor de NZAV een actief jaar geweest. Zuid-Afrika kan nog altijd op veel belangstelling rekenen. Dankzij de inzet van de staf van het Zuid-Afrikahuis en vrijwilligers kon ook in 2012 veel werk verricht worden. Met de Vlaams-Zuidafrikaanse Cultuurstichting is weer samengewerkt bij het werven van deelnemers voor het uitgaande Jongerenproject. Daarnaast heeft de VZACS financieel bijgedragen aan het Maandblad Zuid-Afrika. Op 2 oktober hebben de voorzitter en vicevoorzitter van de NZAV in Utrecht een ontmoeting gehad met mr. drs. Frank Judo, de nieuwe voorzitter van de VZACS, en dr. Jan Goris. Op zaterdag 14 januari organiseerde de NZAV, namens alle instellingen die in het Zuid- Afrikahuis zijn gevestigd, de gebruikelijke nieuwjaarsreceptie in het pand aan Keizersgracht 141 te Amsterdam. De voorzitter van de Vereniging hield een toespraak over het afgelopen jaar en keek vooruit naar wat komen ging. Met name de toekomst van het Zuid-Afrikahuis bleek de gemoederen van de bezoekers nog steeds bezig te houden. Ongeveer 40 mensen bezochten de receptie. Op zaterdag 24 maart is het Hoofdbestuur van de NZAV bijeengekomen tijdens een bosberaad om na te denken over de koers van de Vereniging onder de aankomend voorzitter drs. Willem Bronkhorst MBA. Daar werd besloten om zich op een bredere doelgroep te richten zonder de basis, de oude band tussen Nederland en Zuid-Afrika, te verloochenen. Het NZAV-bestuur wil proberen meer toeristen voor de Vereniging en het maandblad te interesseren en meer sociale activiteiten te ontplooien zowel om de betrokkenheid van de leden te vergroten als om de doelgroep te verbreden en daarmee nieuwe leden te trekken. Op zaterdag 21 april hield de Vereniging haar algemene ledenvergadering in het Koninklijk Instituut voor de Tropen te Amsterdam. Tijdens het huishoudelijk gedeelte zijn conform het rooster van aftreden jhr. mr. A.W. Beelaerts van Blokland, drs. W.L. Bronkhorst MBA, mr. B.W. Hopperus Buma, jhr. mr. M.L.E. Storm van s Gravesande en prof. dr. J. Wilmots afgetreden. De afgetreden bestuursleden, met uitzondering van mr. Hopperus Buma, hebben zich opnieuw herkiesbaar gesteld en zijn bij acclamatie opnieuw benoemd voor een periode van drie jaar. De voorzitter van de Vereniging, mr. Wiete Hopperus Buma, opende de vergadering met een korte terugbik op het afgelopen jaar. Het belangrijkste nieuws voor de Vereniging was dat het ernaar uitziet dat het Zuid-Afrikahuis in afgeslankte vorm behouden zal blijven. De ZASM is druk bezig met een oplossing. De besprekingen hierover zijn in een vergevorderd stadium. In ieder geval kunnen de archieven niet

6 langer op de zolder van het Zuid-Afrikahuis bewaard worden vanwege de slechte bewaaromstandigheden. Vervolgens ontving mw. Riet de Jong-Goossens de Van Riebeeck-penning uit handen van de voorzitter van de Vereniging. Deze is haar verleend voor haar langdurige bijdrage aan de culturele en taalkundige betrekkingen tussen Nederland en Zuid-Afrika in de vorm van vertalingen van vele tientallen Afrikaanstalige literaire werken naar het Nederlands, in 2010 bekroond met de Martinus Nijhoff Prijs, en haar jarenlange inzet voor het Maandblad Zuid-Afrika. Hierna las mw. prof. dr. Ena Jansen de laudatio voor. Zij roemde de voortreffelijke wijze waarop mw. De Jong in de afgelopen twintig jaar al meer dan vijftig romans en verhalen heeft vertaald en haar belangrijke rol in de redactie van het maandblad. Vervolgens nam mw. De Jong het woord. Het Zuid-Afrikahuis en de NZAV hebben haar veel geschonken. De penningmeester deed verslag van de financiële situatie van de Vereniging. De NZAV heeft een negatief resultaat geboekt. De oorzaken zijn een inkomend Jongerenproject en onvoorziene extra kosten voor het maandblad. Het ledenaantal is licht gedaald. Het bestuur stelde voor met ingang van 2013 de contributie te verhogen van 35 naar 37,50 voor gewone leden en van 25 naar 27,50 voor studenten. Dit voorstel is aangenomen. Op voorstel van de Financiële Commissie werd er decharge verleend aan de penningmeester, mr. Bart van Raay ML, voor het boekjaar Tijdens de vergadering is een nieuwe Financiële Commissie benoemd. Deze bestaat uit dhr. Huig Bunk, mr. Leonard de Jager en mr. Bram Martin. De voorzitter bedankte de penningmeester en de Administrateur der Vereniging, dhr. Guus Tentij. Hierna droeg mr. Hopperus Buma het voorzitterschap over aan drs. Bronkhorst. Hij dankte zijn medebestuursleden voor de genoeglijke en constructieve samenwerking, het personeel van het Zuid-Afrikahuis en de redactie van het maandblad. Ten slotte dankte hij de ZASM, het SAI en het Studiefonds voor de prettige samenwerking. Mr. Hopperus Buma sprak de verwachting uit dat de NZAV bij drs. Bronkhorst in goede handen is en overhandigde hem een fles Kaapse wijn met de symbolische naam Voorspoed. Drs. Bronkhorst dankte mr. Hopperus Buma voor zijn inzet de afgelopen vier jaar en sprak zijn vertrouwen uit in een goede samenwerking met de overige bestuursleden. Dhr. Lex de Jongh bracht namens de Commissie Studiereizen verslag uit van de werkzaamheden van de commissie. Vorig jaar was er een inkomend Jongerenproject. Dit jaar was er een uitgaand JP. Waar het voorgaande jaren moeite kostte voldoende deelnemers aan te trekken, waren er dit jaar zoveel aanmeldingen dat er weer geselecteerd moest worden. De helft van de groep bestond uit Vlamingen. Tijdens de rondvraag deed de voorzitter van de afdeling Het Noorden, mw. ir. Letitia van der Merwe, verslag van de afdeling. Het afgelopen jaar was een moeilijk jaar door het overlijden van afdelingssecretaris dhr. Antoni van Delden. Als gevolg daarvan waren er weinig activiteiten. De afdeling heeft haar activiteiten met succes verlegd van de stad Groningen naar het platteland en zij is meer sociale activiteiten gaan organiseren. Naar aanleiding van een enquête onder haar leden heeft de afdeling besloten iedere maand een kuieraand te gaan organiseren, waarop de leden ook Afrikaans kunnen leren. Daarnaast zal de afdeling haar website onderbrengen bij de algemene website van het Zuid-Afrikahuis. Tijdens het vervolg van de zitting besprak drs. Frans Engering, voorzitter van de Zuid- Afrikaans-Nederlandse Kamer van Koophandel (SANEC) en oud-ambassadeur van

7 Nederland in Zuid-Afrika, de politieke en economische situatie in Zuid-Afrika, alsmede het buitenlands beleid. Hierbij stond de vraag centraal of Zuid-Afrika een westers of een Afrikaans land is. Engering was van mening dat dit laatste het geval is. Op macroeconomisch gebied heeft Zuid-Afrika zijn zaakjes redelijk op orde; op microeconomisch en bestuurlijk vlak valt echter nog veel te verbeteren. De jaarvergadering werd afgesloten met een informele receptie in het Soeterijncafé. De lezing en de receptie werden door ruim 60 belangstellenden bezocht. Op 23 augustus was de voorzitter van de Vereniging aanwezig bij de uitreiking van de erepenning van de Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns aan oud-zasmvoorzitter drs. Harry Brinkman. Op 25 september onthulde Desmond Tutu een standbeeld van Nelson Mandela in Den Haag. Jhr. mr. Alexander Beelaerts van Blokland woonde de onthulling namens de NZAV bij. Op dinsdag 4 december namen NZAV-bestuursleden drs. Robin Buning en drs. Joris Cornelissen deel aan een colloquium over de positie van minderheden in Europa en Zuid-Afrika dat was georganiseerd door AfriForum. De werkzaamheden van de Vereniging werden ook in 2012 weer financieel ondersteund door de Stichting ZASM. Het Hoofdbestuur is naast de Stichting ZASM ook de redactie van het Maandblad Zuid-Afrika veel dank verschuldigd voor de wijze waarop zij haar werkzaamheden verricht. Onze waardering gaat ten slotte uit naar de directie en staf van het Zuid-Afrikahuis, drs. Guido van den Berg, directeur van het Zuid-Afrikahuis; mw. Corine de Maijer, bibliothecaris; en mw. Tineke Dorr, die twee dagen per week voor de bibliotheek werkt. Maandblad Zuid-Afrika Het Maandblad Zuid-Afrika verscheen in het afgelopen jaar tien keer. Er werd één themanummer uitgegeven, de cultuurtoerisme-special van november/december. Eind september heeft Bart de Graaff de hoofdredactie van het maandblad overgedragen aan Ingrid Glorie. Tijdens een speciale redactievergadering op 6 oktober hebben Bart de Graaff en Riet de Jong-Goossens afscheid genomen. Ook Mies Hofman (SATOUR) heeft de redactie verlaten. Inmiddels zijn twee nieuwe mensen bereid gevonden om toe te treden tot de redactie. De volledige redactie bestaat nu uit: Ingrid Glorie (hoofdredacteur), Corine de Maijer (redactiesecretariaat), Hans Ester, Leonard de Jager, Marlies Klooster, Vincent Kuitenbrouwer en Titia Palthe. Begin december heeft het maandblad zijn eigen Facebook-pagina gekregen. Deze wordt gebruikt om belangstellenden te informeren over de inhoud van komende nummers en om extra informatie te verschaffen bij artikelen die reeds zijn verschenen. Na een maand kan de Facebook-pagina zich verheugen in zo n 130 vaste volgers. Het bereik van de berichten is echter groter; zo n 1200 individuele bezoekers hebben de pagina inmiddels weten te vinden. Op 10 december is de website van het maandblad gelanceerd. Deze website is ontworpen door Ad Aerts, die ook de techniek van de website van het Zuid-Afrikahuis verzorgt. Het geld dat nodig was om de site te laten bouwen komt uit de pot

8 automatiseringssubsidie Zuid-Afrikahuis. De site bevat een aantal belangrijke aanvullingen op het maandblad, zoals een volledige en actuele festivalkalender, een Lekkerleesblog en een Vertaalatelier. Via de lezersenquête hoopt de redactie een beter beeld te krijgen van de achtergrond en specifieke belangstelling van de lezers. De inhoud van de website wordt regelmatig vernieuwd. Voor het aanleveren van nieuwe content zijn we grote dank verschuldigd aan een groeiende groep vrijwilligers, onder wie bekende Zuid-Afrikaanse schrijvers en professionele vertalers. Bijdragen op de website worden via sociale media en ook via andere sites, zoals Litnet en de site van de Afrikaanse Taalraad, verder verspreid. Op deze manier wordt de bekendheid van het maandblad vergroot. In oktober is geprobeerd om via nieuwe leden en adverteerders te werven onder SANEC-leden. Dit heeft weinig reacties opgeleverd. Desondanks bleven de inkomsten uit advertenties, dankzij de inspanningen van redactiesecretaris Corine de Maijer, op peil. Aandacht in de media was er onder meer door een interview met de nieuwe hoofdredacteur op Litnet en door een interview met Willem Bronkhorst, de nieuwe NZAV-voorzitter, en Ingrid Glorie in Oog voor Zuid-Afrika. Ook hebben verschillende leden van de redactie in het afgelopen jaar meegewerkt aan radio- en tv-uitzendingen. Op 24 november nam Ingrid Glorie namens het maandblad deel aan een bijeenkomst van de Orde van den Prince in Edingen, België. De samenwerking met de Vlaams- Zuidafrikaanse Cultuurstichting zal worden versterkt, onder meer door meer aandacht voor Vlaamse thema s in het maandblad. Een woord van dank aan de organisaties en instellingen die de NZAV in 2012 in staat hebben gesteld het Maandblad Zuid-Afrika uit te geven, is hier op zijn plaats: de Stichting ZASM, het Suid-Afrikaanse Instituut, de Vlaams-Zuidafrikaanse Cultuurstichting en de Van Ewijck-Stigting in Kaapstad. Egoli De boekenbesteldienst Egoli werd opgericht in 1999 en stelt zich ten doel de import van Zuid-Afrikaanse boeken in Nederland te bevorderen. Hierbij ligt de nadruk op (onvertaalde) boeken die normaal geen of nauwelijks aandacht zouden krijgen in Nederland. Het gaat hierbij om zowel fictie als non-fictie. In 2012 zijn er 125 boeken onder de Egoli-vlag verkocht. Het jaar is met een positief resultaat afgesloten. Financiën Het boekjaar 2012 is afgesloten met winst. Leden van de Vereniging kunnen een afschrift van het financieel verslag aanvragen bij het secretariaat van de Vereniging aan Keizersgracht 141 te Amsterdam. Dit overzicht ligt tevens ter inzage tijdens de algemene vergadering op zaterdag 15 juni Bestuur In het verslagjaar vonden één algemene en één hoofdbestuursvergadering plaats. Het Dagelijks Bestuur kwam vier maal bijeen. De bestuursvergaderingen stonden met name in het teken van de toekomst van het Zuid-Afrikahuis en de koers van de Vereniging. In het verslagjaar is het Voorzittersoverleg Zuid-Afrikahuis tweemaal gehouden. Het Voorzittersoverleg vindt onder wisselend voorzitterschap plaats. Belangrijkste

9 onderwerp van het Voorzittersoverleg was de toekomst van het Zuid-Afrikahuis en het onderbrengen van de verschillende archieven. Commissie Studiereizen Jongerenproject 2012 Van 17 juli tot 18 augustus vond de studiereis van de Nederlands-Zuidafrikaanse Vereniging en de Vlaams-Zuidafrikaanse Cultuurstichting plaats. De groep was erg gemêleerd: vijf Vlaamse studenten en negen Nederlandse studenten, afkomstig van verschillende universiteiten en van diverse studierichtingen. Door deze samenstelling was de reis een ware culturele uitwisseling, niet alleen tussen Europa en Afrika, maar ook tussen Europeanen zelf. De groep werd begeleid door de Nederlandse oud-deelnemers Jur Limburg en Natasja Schellaars-Le Roux, die tegenwoordig in Zuid-Afrika woont. De reis verliep uitstekend en alle deelnemers hebben kunnen genieten van een gevarieerd, inhoudelijk en actief programma. De eerste week in Namibië gold als een interessante en ontspannende introductie tot Zuidelijk Afrika, maar ook als kennismakingstijd voor de deelnemers en de begeleiders. De reis ging verder naar Zuid-Afrika: Potchefstroom, Orania, Bloemfontein, Stellenbosch, Kaapstad, Buffelspoort, Eduland, Johannesburg en Pretoria. In elke stad werden we opgevangen door enthousiaste lokale coördinatoren die geweldige programma s hadden opgezet voor de groep. Onze dank gaat uit naar alle organisaties en personen die het JP 2012 mogelijk hebben gemaakt: natuurlijk de gastouders, de ATKV, Netwerk, de FAK en alle organisaties die de groep hebben ontvangen. Het is een reis geworden die niet snel vergeten zal worden. Afdelingen en regiovertegenwoordiging Afdeling Randstad Ook in het afgelopen verenigingsjaar hebben leden van de afdeling invulling gegeven aan de doelstelling van de NZAV: het op enigerlei wijze bevorderen van de banden tussen de Nederlanden en Suiderafrika. Dit heeft vooral op een informele grondslag plaatsgevonden in de vorm van het geven van voorlichting over Zuidelijk Afrika aan belangstellenden, zowel volwassenen als middelbare scholieren, en van het onderhouden van contacten met Zuid-Afrikanen die Nederland bezochten. De afdeling kijkt ernaar uit in het komende verenigingsjaar een inkomende JP-groep te ontvangen. Afdeling Het Noorden In het voorjaar heeft de afdeling Het Noorden een Zuid-Afrikaanse film gedraaid in samenwerking met bioscoop Smokey in Stadskanaal. De film Skoonheid ging in mei 2011 in première in Frankrijk op het internationale Filmfestival van Cannes en in augustus 2011 in Zuid-Afrika. Voor zover bekend hadden wij de première in Nederland! De film is vooral in het Afrikaans met sommige dialogen in het Engels. Skoonheid heeft de Queer Palm-prijs voor beste homoseksuele film op het Filmfestival van Cannes gewonnen. De leeftijdsgrens is 16 vanwege veel gewelds- en seksscènes, onder andere een verkrachtingscène. Tijdens de bespreking achteraf bleek ook dat mensen dit aanstootgevend vonden. De verhaallijn was wel goed. Dit evenement was goed bezocht, hoewel moeilijk te zeggen valt welk deel van het publiek echt banden met Zuid-Afrika had.

10 Vlak voor de zomervakantie heeft de afdeling in samenwerking met stichting Afrigro een Zuid-Afrikaanse markt en braai georganiseerd. Het accent lag vooral op de Afrikaanse taal en het Groningse dialect. De markt bestond uit kraampjes met allerlei Zuid-Afrikaanse en Groningse producten. Er was te kies en te keur uit biltong, beskuit, koeksisters, konfyt, fudge, skoonheidsprodukte op basis van rooibos, schilderijen, handwerk en nog veel meer. We waren te gast aan huis van de Groningse zanger Klaas Spekken, waar hij vaker tuinoptredens geeft. Een prachtige locatie met een groot afdak voor het luisterend publiek. Klaas heeft liedjes in het Gronings gezongen en ook een paar liedjes in het Afrikaans van Koos du Plessis. Er was ook een bijzonder optreden van zanger Pieter Dorfling met liedjes van zijn album Doekvoet, uiteraard in het Afrikaans. Tussen de optredens door hadden we een Afrikaanse vasvra en een Groningse quiz. Na afloop van de middagmarkt was er een braai, verzorgd door André Koning. Dit evenement was, ondanks veel regen, redelijk goed bezocht. Na de zomervakantie heeft de afdeling drie activiteiten georganiseerd. Twee daarvan waren Afrikaanse kuieraande voor mensen die graag Afrikaans willen leren, praten of oefenen. De ander was een wijnproeverij. Jammer genoeg moesten we alle drie de evenementen afzeggen vanwege te weinig aanmeldingen. Het wordt steeds moeilijker evenementen te organiseren. De opkomst van onze eigen leden is minimaal. Dit kan een aantal oorzaken hebben: waarschijnlijk speelt de economische malaise een rol, mogelijk hebben we niet genoeg ruchtbaarheid aan evenementen gegeven of waren de locaties te ver uit de buurt. Evenementen die we in samenwerking met andere partijen organiseren, hebben een groter slagingskans, ten minste als je het aantal bezoekers als maatstaf neemt. De vraag is echter of we daarmee onze doelstellingen halen. We willen graag de Zuid-Afrikaanse cultuur en de Afrikaanse taal bevorderen. De doelgroep zijn mensen die Zuid-Afrika een warm hart toedragen. Verder zijn we allemaal druk bezet, zo druk bezet dat vicevoorzitter Martin Smit heeft besloten om te bedanken. Dit zal een groot gemis zijn omdat Martin een echte staatmaker is en zijn bijzondere organisatietalenten hard nodig waren voor de successen die we hebben gehaald. Regio Zuid en Zuid-West Nederland In de Regio Zuid en Zuid-West Nederland werden het afgelopen jaar geen activiteiten ondernomen.

11 SUID-AFRIKAANSE INSTITUUT Inleiding 2012 was vanuit het bestuur van het SAI bezien een interessant jaar, dat noopt tot extra vergaderingen. Het bestuur heeft de statuten van de Stichting tot bevordering van de studie van taal, letterkunde, cultuur en geschiedenis van Zuid-Afrika geactualiseerd. Voorts heeft het zich veel bezig gehouden met de toekomst van het SAI en die van het Zuid-Afrikahuis. Plannen voor overdracht van het archief aan de Vrije Universiteit werden beklonken met een toegangs- en gebruiksregeling, waarna deze plannen door de ZASM in de ijskast werden geplaatst. Vervolgens diende zich een Zuid-Afrikaanse partner aan en lijken de zaken weer een andere wending te nemen belooft voor het SAI en het Huis veel goeds. In al deze bewegingen houdt het SAI-bestuur nauwlettend de vinger aan de pols. Pogingen om de leerstoel tot 2016 te financieren zijn tot nu toe nog niet succesvol, maar ook in dit opzicht gloort er in 2013 hoop. Personeel veranderde er niets in het bestuur en in de bibliotheek, zij het dat de medewerking van Tineke Dorr gelukkig langer gecontinueerd wordt dan aanvankelijk was voorzien. Bezoekers De bibliotheek werd in het verslagjaar 552 maal bezocht door 236 verschillende bezoekers. Deze getallen zijn licht gestegen ten opzichte van vorig jaar. Naast de dienstverlening aan de fysieke bezoekers is de bibliotheek ook zeer frequent per telefoon en met verzoeken om informatie benaderd. De vragen die binnenkwamen varieerden van zogenaamde quick-references (adres- of bibliografische informatie) tot gespecialiseerde verzoeken. Het aantal telefonische vragen bedroeg in het verslagjaar 300 stuks, per waren dat er 619. Het totale aantal bezoeken en verzoeken om informatie in 2011 bedroeg 1441 en resulteerde in 1046 uitleningen. Een lichte stijging, wellicht veroorzaakt door het feit dat de catalogus nu ruim een jaar via WorldCat, Pica en NCC toegankelijk is en dus sneller door meer mensen te vinden is. Daarnaast kunnen schommelingen in de omvang van informatieverzoeken en uitleen te maken hebben met toevallige omstandigheden, zoals het aantal studenten dat colleges bij prof. dr. Ena Jansen of anderen volgt. De website van het Zuid-Afrikahuis is in 2012 maar liefst keer bezocht door verschillende mensen, die gemiddeld 12 pagina s hebben bekeken. Het aantal pagina s dat werd bezocht was ruim meer dan vorig jaar. Het aantal bezoeken is iets minder dan vorig jaar, terwijl het aantal verschillende mensen is toegenomen. Voorzichtig concluderen wij het volgende. Sinds de catalogus van de bibliotheek gehost wordt in Leiden, verlaten mensen onze website zodra ze willen zoeken in onze catalogus, wat minder bezoek tot gevolg heeft. Daarentegen is om dezelfde reden het aantal verschillende mensen toegenomen. Doordat onze catalogus nu ook via buiten, namelijk WorldCat, Picarta en NCC, geraadpleegd kan worden, worden mensen naar onze site gelokt om te bekijken hoe ze een bepaalde titel in hun bezit kunnen krijgen. Kortom: de getallen laten zien dat de website daadwerkelijk goed gebruikt wordt. Ook interessant is het om te weten welke zoekwoorden gebruikt worden om de site van het Zuid-Afrikahuis te vinden. Het zal niemand verbazen dat mensen vooral zoeken op Zuid-Afrika of Zuid-Afrikahuis, maar de website wordt ook gevonden op

12 zoektermen als bibliotheek Amsterdam, cultuur, of irma joubert of martin bossenbroek. De meeste zoekwoorden hebben wel betrekking op Zuid-Afrika, waarbij de eigen publicaties van het SAI (zoals Afrikaans op reis) het opmerkelijk goed doen. Daarnaast is onze webwinkel een veel gevonden ingang. Vrijwel iedere maand staan pagina s uit de webwinkel in de lijst van tien best bezochte pagina s. Aanwinsten De collectie groeide in 2012 met 587 titels. Hiervan ontving de bibliotheek 301 titels gratis. Het bestuur is daarvoor een aantal instanties in Zuid-Afrika veel dank verschuldigd: NB Uitgewers te Kaapstad, Protea Boekhuis te Pretoria, Umuzi te Kaapstad en als laatste de Van Ewijck-Stigting te Kaapstad voor het subsidiëren van de verscheping van de boeken naar Nederland. Daarnaast gaven een aantal Nederlandse en Vlaamse uitgeverijen bij verschijning van een vertaalde Zuid-Afrikaanse titel of een aan Zuid-Afrika gerelateerde titel op verzoek vaak een geschenkexemplaar aan de bibliotheek. Hier noemen we graag onder grote dank: Uitgeverij Cossee, Ailantus, Uitgeverij Mozaïek, Ons Erfdeel, Afrika Studiecentrum, Benjamins, Nijgh & Van Ditmar, uitgeverij Verloren, Athenaeum-Polak & Van Gennep, Litera Publikasies, Trichis Publishing, KNNV Uitgeverij. In 2012 zijn de laatste boeken uit de schenking van de heer B.D. Cremer uit 2011 verwerkt. Van particuliere zijde ontvingen we dit jaar van verschillende personen stapels boeken voor de bibliotheek, zoals van dhr. C. Stork, mw. S. Scheeres, mw. N. Meiners, mw. E. Loorbach en mw. A. Reichling. En dan mogen we niet de incidentele schenkingen van (bestuurs)leden, schrijvers, vertalers en particulieren aan de bibliotheek vergeten. Wij willen allen op deze plaats hartelijk bedanken voor hun schenkingen. Rondleidingen De bibliotheek verzorgde in 2012 op verzoek weer een viertal rondleidingen aan groepen geïnteresseerden. Op 13 februari gaven E. Francken en O. Praamstra (Universiteit Leiden) hun studenten college in het Zuid-Afrikahuis, inclusief een rondleiding door en introductie van de bibliotheek. Op 14 februari werd tijdens het eerste college van prof. Jansen (Zuid-Afrikaanse Letterkunde UvA) een inleiding op de bibliotheek verzorgd. Op 22 februari werd een rondleiding verzorgd voor de studenten van Hogeschool Windesheim uit Zwolle in het kader van Lokaal-Mondiaal. En op 20 maart werd een rondleiding voor de studenten van N. Veldhorst (Radboud Universiteit Nijmegen) verzorgd voor het vak Muziek en literatuur in Zuid-Afrika. Literaire bijeenkomsten In 2012 organiseerde het Multipodium een aantal literaire evenementen. Het SAI leverde hieraan zijn bijdrage. Graag noemen we hier de volgende evenementen. Op 27 april trad The HA!Man alweer voor de derde keer op in het Zuid-Afrikahuis, dit jaar werkte hij samen met Joke Debaere. Op 15 mei organiseerde het Zuid-Afrikahuis in samenwerking met Uitgeverij Mozaïek een uitgebreide Leeskring-avond. Irma Joubert vertelde over de totstandkoming van haar boek Kind van de rivier (in Afrikaans Persomi). Vertaalster Dorienke de Vries vertelde over haar rol in het proces. Op 22 mei verzorgde Ena Jansen een avond rond de dichteres Ronelda Kamfer en haar man, striptekenaar en illustrator Nathan Trantraal.

13 Op 22 juni vond de presentatie van het boek War of Words: Dutch Pro-Boer Propaganda and the South African War ( ) van Vincent Kuitenbrouwer plaats in het Zuid-Afrikahuis. Op 6 juli trad Pieter Dorfling, een Afrikaanse muzikant, op in het Zuid-Afrikahuis. Op 4 september hield Aneta Shaw, schrijfster van de reisverhalenbundel Daai ding loop in jou bloed een informeel verhaal over de achtergronden van het boek aan de hand van foto s en muziek. Op 13 oktober organiseerden de Commissie Zuid-Afrika van de Maatschappij der Nederlandse letterkunde en het Zuid-Afrikahuis t.g.v. de presentatie van de catalogus van Eybers boekerij een klein symposium over haar bibliotheek en poëzie, getiteld: Eybers onderdak. De boekerij van Elisabeth Eybers in het Zuid-Afrikahuis ontsloten. Sprekers waren Ena Jansen, Lisa Kuitert, Marisa Botha, Eep Francken en Tiny Kraan. De ca titels van de Eybers-boekerij zijn nu via toegankelijk. Op 21 november werd in samenwerking met Uitgeverij Athenaeum een avond gehouden rond het zojuist verschenen boek De Boerenoorlog van Martin Bossenbroek, waarvoor hij o.a. studie in het Zuid-Afrikahuis verrichtte. Op 25 november organiseerde het Zuid-Afrikahuis in samenwerking met de Kalahari Support Group de inmiddels traditionele Kerstmarkt. In het Huis werden meerdere kraampjes geplaatst, waar onder andere boeken, Christmas-cakes, wijn, supermarktproducten, sieraden, kunst en ansichtkaarten te koop waren. Tijdens deze met ca. 150 bezoekers goed bezochte dag heerste een gezellige sfeer. Op 18 december verzorgde Ingrid Glorie een avond rond de verschijning van de biografie van Coetzee door Kannemeyer, onder de titel: De Nobelprijswinnaar en zijn biograaf Een avond rond Coetzee en Kannemeyer. Sprekers waren Eva Cossee (uitgever), Peter Bergsma (vertaler) en Kristien Hemmerechts (schrijfster). SAI-reeks In 2012 verscheen er een tweede oplage van het boek My ma se ma se ma se ma. Zuid- Afrikaanse families in verhalen onder redactie van Ena Jansen, Riet de Jong-Goossens en Gerrit Olivier. Personeel De dagelijkse leiding van de bibliotheek was ook in 2012 de primaire taak van de bibliothecaris van het SAI, Corine de Maijer. Zij heeft de zorg voor het beheer en de uitbouw van de collectie en voor het gebruik daarvan door de klanten van de bibliotheek. Zij verricht daarvoor allerhande bibliotheektechnische werkzaamheden ten behoeve van de bibliotheek. Daarnaast voert zij verschillende organisatorische en administratieve activiteiten uit ten behoeve van het Zuid-Afrikahuis in het algemeen. Samen met de diverse vrijwilligers werkt zij aan de retrospectieve invoer van de collectie in het Huis en verwerkt zij de schenkingen. Het dagelijks onderhoud van de website van het Zuid-Afrikahuis behoort ook tot haar taken. De plannen voor nieuwe ontwikkelingen maakt ze in samenwerking met de Commissie Website Zuid-Afrikahuis. Dit jaar kwamen naast verbeteringen van de website en facebook-pagina ook een twitter-account en een wiki-pagina van de grond. De organisatie van de cursussen Afrikaans en (literaire) activiteiten zijn een vast onderdeel van het werk. Mw. Tineke Dorr werkt drie dagen per week in het Zuid-Afrikahuis, waarvan 2 voor de bibliotheek en 1 voor het Studiefonds. Het dagelijkse bibliotheekwerk is ook onderdeel

14 van haar werk. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor het literaire knipselarchief en de index op het Maandblad Zuid-Afrika. Ook de organisatie van de cursussen Nederlands behoort tot haar taken, alsmede het (mede) organiseren van (literaire) activiteiten. Op vrijwilliger Erik de Maijer konden we ook in 2012 weer rekenen. Hij hield zich bezig met ondersteuning op het gebied van sociale media en van de website. Daarnaast is hij altijd aanwezig bij literaire evenementen als (technische) hulp. Mw. Aafke van Strien werkte één dag in de week als vrijwilligster in de bibliotheek. Zij verrichtte allerhande werkzaamheden. Ook van de diensten van prof. Schutte mochten we in 2012 weer gebruik maken. Zijn kennis omtrent alle collecties in het Huis is essentieel bij de hulp die hij biedt bij het ontsluiten van nog ongeordende archieven in het Zuid-Afrikahuis. Vanaf 6 september 2011 loopt Jente Rhebergen stage in het Zuid-Afrikahuis. Zij studeert Nederlands aan de UvA en onder leiding van prof. Ena Jansen verzorgt zij actuele werkstuk -informatie voor de website van het Zuid-Afrikahuis. Het is een uit de hand gelopen stageproject, want ook heel 2012 heeft Jente samen met onze technicus, Ad Aerts, hieraan gewerkt, wat leidde tot een geheel nieuw Jong-pagina (www.jong.zuidafrikahuis.nl) als vervanging van de werkstuk-informatie voor scholieren. Het bestuur dankt allen voor de inzet en prettige samenwerking. Bestuur Het SAI-bestuur kwam in 2012 viermaal bijeen: op 29 maart, 14 juni, 27 september en 7 december. De bestuursleden waren: prof. dr. G. Harinck (voorzitter), dhr. H.V. van Strien (secretaris-penningmeester) en de leden dhr. G.J. Bekman, dr. A.J. Overbeeke en prof. dr. O. Praamstra. Tineke Dorr woonde de vergaderingen bij als notulist, Ena Jansen als hoogleraar, en Corine de Maijer als bibliothecaris. Bijzondere leerstoel Zuid-Afrikaanse letterkunde aan de UvA Tijdens een vergadering van het UvA-curatorium op 1 februari is prof. dr. Ena Jansens bezetting van de leerstoel Zuid-Afrikaanse letterkunde voor een derde termijn tot maart 2016 verlengd. De steun van de Van Ewijck-Stigting aan de leerstoel, via het SAI, wordt zoals ieder jaar met dankbaarheid aanvaard. Hanneke Stuit promoveert op 1 februari 2013, nadat zij de afgelopen vier jaar onder leiding van prof. Jansen bij ASCA aan de UvA heeft gewerkt, op Ubuntu in de Zuid- Afrikaanse literatuur. Annemiek Recourt werkt onder leiding van prof. Jansen en UvAhoogleraar Boekwetenschap Lisa Kuitert aan een proefschrift over Jan Greshoff. Prof. Jansen heeft in 2012 in drie promotiecommissies gediend: Niall Martin (UvA, 9 maart), Johan Sonnenschein (UvA, 16 maart) en Jo-Marie Barendse (Stellenbosch, 30 november). Drie MA-scripties en drie BA-scripties zijn onder haar leiding aan de VU geschreven. De Zuid-Afrikaanse collegeserie voor derdejaars van de UvA en de VU (februari tot mei 2012) werd door een grote groep van 29 studenten bijgewoond. De colleges handelden over de relatie tussen Zuid-Afrikaanse letterkunde en geschiedenis, en zijn zoals gebruikelijk in het Zuid-Afrikahuis gegeven. UvA-studente Jente Rhebergen is begeleid tijdens een stage in het ZAH met als doel de scholieren-website over Zuid- Afrika te updaten.

15 Prof. Jansen gaf college, begeleidde onderzoek en woonde regelmatig leeskringen en andere gelegenheden bij in het ZAH. Toen Riet de Jong-Goossens op 21 april de Van Riebeeck-penning van de NZAV in het KIT ontving, sprak mw. Jansen de laudatio uit (zie Maandblad Zuid-Afrika, mei 2012). Op 2 juli hield mw. Jansen tijdens de zomerschool over Afrikaanse letterkunde in Gent een lezing over de geschiedenis van het ZAH. In aanvulling op tal van acties die zij tijdens 2011 heeft ondernomen voor het behoud van het ZAH (artikels, lezingen, radiointerviews) bleef zij zich tijdens 2012 steeds actief inzetten voor het behoud van het Huis met behoud van alle functies. Verder hield zij lezingen over J.M. Coetzee voor opvoeringen in de Amsterdamse Schouwburg van In ongenade en was zij vaak aanwezig bij culturele gelegenheden betreffende de Zuid-Afrikaanse letterkunde en cultuur. Op 22 maart gaf zij in Spui 25 in de serie voor bijzonder hoogleraren een lezing getiteld: Van Thandi de bediende tot Thandi de madam. De representatie van dienstboden in de Zuid-Afrikaanse literatuur. In Pretoria woonde zij van 25 tot 27 september het congres van de Afrikaanse Letterkunde Vereniging bij en hield een referaat getiteld Huiswerkers in tekste van Elisabeth Eybers, Ezekiel Mphahlele en Etienne Leroux ten tye van die instelling van paswette vir swart vroue in Cursussen Afrikaans en Nederlands De cursussen Afrikaans en de cursussen Nederlands voor Afrikaanssprekenden werden ook in 2012 weer aangeboden. In het voorjaar werden er twee cursussen Nederlands gegeven, in het najaar één cursus. In totaal namen er 24 mensen deel aan de drie cursussen Nederlands voor Afrikaanssprekenden. In het voorjaar werden er twee cursussen Afrikaans gegeven: Beginners en Conversatie. In het najaar werden er drie cursussen Afrikaans gegeven, Beginners, Gevorderden en Conversatie. In totaal namen 40 mensen deel aan de vijf cursussen Afrikaans. Het bestuur bedankt de docenten, Eke Krijnen en Elize Zorgman, voor hun inzet. Leeskring In 2012 is het weer gelukt acht Leeskring-avonden te beleggen. Daarnaast werden extra avonden met schrijvers (Irma Joubert, Ronelda Kamfer en Aneta Shaw) georganiseerd. Zie hiervoor de paragraaf Literaire Bijeenkomsten. De avonden werden bij toerbeurt door de Leeskring-deelnemers zelf verzorgd. Gemiddeld werd een Leeskring-avond door veertien personen bezocht.

16 STICHTING STUDIEFONDS VOOR ZUID-AFRIKAANSE STUDENTEN Het bestuur van de Stichting Studiefonds voor Zuid-Afrikaanse Studenten vergaderde op 1 maart, 28 juni en 13 december. Bestuur Er was geen bestuurswisseling in De vergadering van 13 december was een extra vergadering waarin gesproken werd over beleid, publiciteit en digitale archivering. Mw. mr. H.C. Gall woonde namens het Studiefonds in juni en november het voorzittersoverleg van de in het Zuid-Afrikahuis gevestigde instellingen bij. Ook was zij aanwezig bij de uitreiking van de erepenning door de Akademie vir Wetenskap en Kuns aan drs. H.J. Brinkman. Zij en mevrouw C. Dorr vertegenwoordigden het Studiefonds tijdens de tweede informatiebijeenkomst in november van de Stichting ZASM voor de bestuursleden van het Suid-Afrikaanse Instituut, het Studiefonds en de Nederlands-Zuidafrikaanse Vereniging over actuele ontwikkelingen betreffende het Zuid-Afrikahuis. Toegekende beurzen Aan de volgende personen werd een studiebeurs toegekend: Suzanne Kleynhans (Universiteit van Pretoria) ontving een reisbeurs om aan de Vrije Universiteit te Amsterdam in het kader van haar MA Theologie (Practical Theology and Liturgical Studies) zes weken onderzoek te doen getiteld: A ritual-liturgical practical theological exploration of liturgy and social cohesion in South Africa. Hercules Boshoff (Universiteit van Pretoria) ontving een beurs voor zes maanden. In het kader van zijn MA filosofie studeert hij aan de Radboud Universiteit Nijmegen rond het thema tragedie. Corneli van den Berg (Universiteit van die Vrystaat) ontving een beurs voor zes maanden. Zij studeert aan de Rijksuniversiteit Groningen in het kader van het opzetten van het curriculum film-, theater- en kunstwetenschappen ten behoeve van de MA Art History aan de Universiteit van die Vrystaat. Michelle Son (Cape Peninsula University of Technology Kaapstad) werd een beurs toegekend voor het laatste half jaar van haar MA-studie Design aan het Sandberg Instituut te Amsterdam. Peter Kruger (Universiteit van Stellenbosch) ontving een beurs voor vijf maanden. In het kader van zijn MA filosofie volgt hij de vakken History of Social Cognition en Philosophical Ethics aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Rize Leach (Universiteit van Pretoria) ontving een beurs voor zes maanden voor studie aan de Rijksuniversiteit Groningen in het kader van haar MA Visual Design. Hans Roosenschoon (Universiteit van Stellenbosch) werd een reisbeurs toegekend om de afdeling Compositie van het Koninklijk Conservatorium te Den Haag te bezoeken in

17 het kader van een cursus muziekcompositie. Hij zal ook een lezing over zijn eigen muziek geven.

18 STICHTING ZASM Het jaar 2012 was voor het bestuur van de Stichting ZASM een spannend jaar. De vergaderfrequentie werd drastisch opgevoerd en er was veelvuldig overleg. Onderwerp: de toekomst van het Zuid-Afrikahuis. Er ontstonden nieuwe mogelijkheden en de gesprekken daarover lopen in 2013 door. Het zoeken naar een oplossing om de noodzakelijke renovatie van het pand Keizersgracht 141 te realiseren alsmede de exploitatiekosten te verminderen teneinde de aanhoudende druk van de dalende opbrengsten van het ZASM-vermogen gedeeltelijk op te vangen, lijken een positieve wending te nemen. De plannen om het archief over te dragen werden opnieuw bekeken. Aan het in 2011 voorgenomen plan om het archief aan de Vrije Universiteit over te dragen werd voorlopig nog geen gevolg gegeven. De Vrije Universiteit had als voorwaarde gesteld dat de ZASM financieel bij zou moeten dragen aan wetenschappelijk onderzoek, waarbij het archief als basis zou dienen. De ZASM omarmde dit idee, maar nader inzicht leerde dat de kosten zwaar zouden zijn voor de ZASM en dus werden ook andere mogelijkheden bestudeerd. Tevens werd onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van digitalisering, met als achterliggende gedachte dat, hoewel een kostbare zaak, het archief na digitalisering voor eeuwig bewaard zou kunnen blijven. Bijkomend voordeel zou zijn dat het archief makkelijker toegankelijk zou zijn voor wetenschappelijk onderzoek, ook vanuit het buitenland. Oriënterende gesprekken met partijen die niet uit louter commerciële overwegingen geïnteresseerd leken te zijn in de restauratie van het Zuid-Afrikahuis aan de Keizersgracht 141, werden intensief voortgezet. De contouren van die plannen leken steeds helderder te worden. Die plannen kwamen erop neer dat het pand zou worden overgedragen en dat de ZASM over een groot deel van het pand een soort eeuwig gebruiksrecht zou verkrijgen. De vrijkomende ruimtes bijvoorbeeld na de overdracht van het archief zouden dan door de nieuwe instantie verhuurd kunnen worden om inkomsten te genereren noodzakelijk om de dure renovatie te bekostigen. Het nadeel van deze constructie was dat de gebruiksruimte voor het Zuid-Afrikahuis in de toekomst beperkt zou blijven tot de huidige bibliotheek, kelder en tenminste één vergaderzaal. Daarmee zou voor culturele en andere activiteiten een alternatief gevonden moeten worden. Ook de overdracht van het archief en de daarmee gepaard gaande kosten maakten de discussie niet eenvoudiger. In het najaar leek zich een nieuw alternatief aan te bieden. Een gerenommeerd bedrijf toonde bereidheid onder voorwaarden een belang in het pand te verwerven. In ruil daarvoor zou het de noodzakelijke renovatiekosten willen dragen. Aangezien de onderhandelingen met deze partij bij het ter perse gaan van dit jaarverslag nog in volle gang zijn, kunnen hier geen nadere mededelingen over worden gedaan. Wel kan gemeld worden dat de besprekingen totnogtoe gunstig verlopen. De verwachting is dat in het voorjaar van 2013 een eerste contract getekend kan worden. De besprekingen en onderhandelingen in het afgelopen jaar maakten de Stichting ZASM duidelijk dat er in de toekomst heldere keuzes gemaakt moeten worden met betrekking tot de exploitatie van het pand Keizersgracht 141. Meer dan voorheen zal er

19 naar gestreefd moeten worden opbrengsten uit het gebruik van het pand te realiseren. Echter, om het Zuid-Afrikahuis voor de toekomst te behouden zal een betere exploitatie van het pand noodzaak worden. Een ander aspect dat vanwege de besprekingen over de toekomst van het pand regelmatig naar voren kwam, is de vraag of het wel logisch is dat verschillende stichtingen, te weten de Stichting ZASM en het SAI, op verschillende wijze zeggenschap claimen over beheer en exploitatie van het Zuid-Afrikahuis. Gesprekken hierover, met als doel een zo efficiënt mogelijk beheer van alle bezigheden in het Zuid-Afrikahuis, zijn in december gestart. Ook in 2012 kon de ZASM doorgaan met haar inzet om aan de statutaire verplichtingen te voldoen. De stichting ondersteunde de zusterorganisaties SAI, SSF en NZAV met een substantiële bijdrage en financierde het Maandblad Zuid-Afrika voor een groot deel. In Zuid-Afrika zette de ZASM de steun voort aan het SASNEV (Suid-Afrikaanse Sentrum vir Nederland en Vlaandere) in Pinelands (Kaapstad). Omdat ondersteuning van het SASNEV meer gericht zal zijn op het ondersteunen per project en minder op een reguliere donatie, werden met het SASNEV een aantal constructieve discussies gevoerd. Dit laat onverlet dat de ZASM er over het algemeen van overtuigd is dat het enthousiasme van SASNEV, en met name van haar directeur mw. Eureka Barnard, bijdraagt aan de verspreiding van het Nederlandse cultuurgoed in Zuid-Afrika. In 2012 verwelkomde de ZASM de heer dr. E. Pos als nieuw bestuurslid. In december werd de heer drs. G. van den Berg, die reeds secretaris was van de Stichting, benoemd tot directeur van het Zuid-Afrikahuis en gaf de penningmeester, mr. R.A. Holsboer te kennen zijn bestuurslidmaatschap na 2012 niet te zullen verlengen.

20 SAMENSTELLING DER BESTUREN (Naamlijst per maart 2013) ZUID-AFRIKAHUIS Keizersgracht 141, 1015 CK Amsterdam Tel / Fax / ERELEDEN NEDERLANDS-ZUIDAFRIKAANSE VERENIGING Prof. dr. G.J. Schutte Mw. drs. J.C. de Waard-Bijlsma HOOFDBESTUUR * Drs. W.L. Bronkhorst MBA, voorzitter * Jhr. mr. M.L.E. Storm van s Gravesande, vicevoorzitter * Drs. R.O. Buning, secretaris * Mr. B.J.W. van Raay ML, penningmeester * Mr. J.J. van der Gouw * Mr. drs. A. Waayer Jhr. mr. A.W. Beelaerts van Blokland Mw. R.W. Conradie Drs. J.J. Cornelissen Mw. dr. H.C. Gall Mr. P. de Graaf Dr. C.E. Hulstaert Mw. ir. L. van der Merwe Prof. dr. J. Wilmots * Leden van het Dagelijks Bestuur ROOSTER VAN AFTREDEN Mw. R.W. Conradie Drs. R.O. Buning Jhr. mr. A.W. Beelaerts van Blokland Mw. dr. H.C. Gall Drs. J.J. Cornelissen Drs. W.L. Bronkhorst MBA Mr. B.J.W. van Raay ML Mr. J.J. van der Gouw Mr. B.W. Hopperus Buma Mr. P. de Graaf Jhr. mr. M.L.E. Storm van s Gravesande Dr. C.E. Hulstaert Prof. dr. J. Wilmots Mw. ir. L. van der Merwe Mr. drs. A. Waayer

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Van links naar rechts Robin Verhey Roderick Witjas Sammie Peters Maxim Sonnega Vincenzo Gomes Eva Kristel Michiel Piersma Coördinator

Nadere informatie

111e jaargang nummer 3 mei 2013. Aangesloten bij de European Confederation Of Police

111e jaargang nummer 3 mei 2013. Aangesloten bij de European Confederation Of Police 111e jaargang nummer 3 mei 2013 Aangesloten bij de European Confederation Of Police ALLES OVER DE AV LEIDERSCHAP WAKE-UP CALL Colofon REDACTIE: ONINK Communicatie, Emmeloord (eindredactie), Maarten van

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 2 2. Visie 3 3. De activiteiten 4 4. Coördinator en groepswerkers 8 5. Vrijwilligers 9 6. Bestuur 12 7. Contacten in de samenleving 13 8. Publiciteit 14 9. Toekomst 15

Nadere informatie

ALV 70 Den Haag. 12 tot en met 14 juni 2015

ALV 70 Den Haag. 12 tot en met 14 juni 2015 ALV 70 Den Haag 12 tot en met 14 juni 2015 INHOUD Inhoud 2 Welkomstwoord congresteam 3 Welkomstwoord afdelingsvoorzitters 4 Deadlines 5 Congresprogramma 6 Agenda ALV 7 Den Haag 8 Rotterdam 8 Locaties 9

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

modulair Studie was een van de beste beslissingen Studente cultuurwetenschappen Tilly Minnée nummer 6 jaargang 21 15 maart 2006

modulair Studie was een van de beste beslissingen Studente cultuurwetenschappen Tilly Minnée nummer 6 jaargang 21 15 maart 2006 10 Prof. Wim Jochems: Relatie OTEC en faculteiten heeft maandblad voor studenten van de Open Universiteit Nederland te veel geleden onder bezuinigingswoede 12 Alumnivereniging nodigt studenten uit voor

Nadere informatie

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie-

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes JAARVERSLAG 2010 Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes Bètatechniekloket en masterclasses brengen bedrijfsleven en onderwijs dichter bij elkaar KNCV laat haar gezicht

Nadere informatie

Tweede Congreskrant. Voorjaarscongres 1 en 2 juni 2013. Amsterdam

Tweede Congreskrant. Voorjaarscongres 1 en 2 juni 2013. Amsterdam Tweede Congreskrant Voorjaarscongres 1 en 2 juni 2013 Amsterdam Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Procedures Congres/Oproepen... 4 Programma... 5 Locaties... 6 Congreslocatie... 6 Slaaplocatie...

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015 1. Opening De waarnemend voorzitter, Heidi Smits, heet de leden van harte welkom op deze algemene ledenvergadering, in het bijzonder de ereleden Ger

Nadere informatie

Forum Nederland. Hindoe Studenten. Algemeen Jaarverslag 2004

Forum Nederland. Hindoe Studenten. Algemeen Jaarverslag 2004 6 Hindoe Studenten Forum Nederland Algemeen Jaarverslag 2004 Hindoe Studenten Forum Nederland is een studentenorganisatie, opgericht om de algemene belangen van Hindoe studenten in Nederland te behartigen

Nadere informatie

Jaarverslag Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg 2011 JAARVERSLAG 2011 STADSMUSEUM LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Jaarverslag Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg 2011 JAARVERSLAG 2011 STADSMUSEUM LEIDSCHENDAM-VOORBURG JAARVERSLAG 2011 STADSMUSEUM LEIDSCHENDAM-VOORBURG 1 Inhoud Jaarverslag 2011 Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg Tekstueel jaarverslag Voorwoord 3 Inleiding 4 Publiekstaken 5 Collectie 13 Mensen, financiën

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Boekmanstichting. studiecentrum voor kunst, cultuur en beleid

Jaarverslag 2013. Boekmanstichting. studiecentrum voor kunst, cultuur en beleid Jaarverslag 2013 Boekmanstichting studiecentrum voor kunst, cultuur en beleid www.boekman.nl Mei 2014 Inhoud Bestuur, toezicht en organisatie 4 Raad van Toezicht 5 Directiewissel 5 Goede governance Bibliotheek

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum Jaargang 16, Nr. 2 April 2011 Inhoud www.verkeersslachtoffer.nl pag. Voorwoord van het bestuur 2 Bestuur VVS 3 Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 4 Concept agenda ALV op zaterdag 7 mei 2011

Nadere informatie

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009 berichten71 Vereniging voor vrij en verantwoord varen op de Wadden Januari 2009 Opgericht: februari 1990 BESTUUR VERENIGING WADVAARDERS Maarten Snel voorzitter Jaap Bosch secretaris Gerd Beunk penningmeester

Nadere informatie

Jaarverslag VACpunt Wonen 2010

Jaarverslag VACpunt Wonen 2010 Jaarverslag VACpunt Wonen 2010 Maart 2011 Stichting VACpunt Wonen Herculesplein 207 3584 AA Utrecht 1 2 Inleiding De langdurige formatie maakte 2010 tot een bijzonder jaar. Het nieuwe kabinet heeft zijn

Nadere informatie

Stichting Vitalis Waldeck Pyrmontkade 674 2518 CK Den Haag Postadres: Postbus 608 2501 CP Den Haag T 070-345 75 71 E info@vitalisdenhaag.

Stichting Vitalis Waldeck Pyrmontkade 674 2518 CK Den Haag Postadres: Postbus 608 2501 CP Den Haag T 070-345 75 71 E info@vitalisdenhaag. Jaa rve rsla 201 g 1 Stichting Vitalis Waldeck Pyrmontkade 674 2518 CK Den Haag Postadres: Postbus 608 2501 CP Den Haag T 070-345 75 71 E info@vitalisdenhaag.nl W www.vitalisdenhaag.nl Jaarverslag 2011

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009 STICHTING ROEMEENSE KINDERHULP

JAARVERSLAG 2009 STICHTING ROEMEENSE KINDERHULP JAARVERSLAG 2009 STICHTING ROEMEENSE KINDERHULP Naar verwachting van de experts zouden de gevolgen van het slechte economische klimaat in Nederland en Roemenië, zeker ook (grote) gevolgen gaan hebben voor

Nadere informatie

Rapportage Kennis- en adviescentrum

Rapportage Kennis- en adviescentrum Rapportage Kennis- en adviescentrum 2011 20 maart 2012 In februari 2011 belt een moeder naar het Kennis- en adviescentrum van KansPlus. Haar dochter is al jaren afhankelijk van zorg bij een grote zorginstelling

Nadere informatie

de SLEUTELPOST 2013-03 Jan Gat Leidsche Ve r e e n i g i n g v a n P o s t z e g e l v e r z a m e l a a r s Vrijwilligers

de SLEUTELPOST 2013-03 Jan Gat Leidsche Ve r e e n i g i n g v a n P o s t z e g e l v e r z a m e l a a r s Vrijwilligers de SLEUTELPOST 2013-03 jaargang 53-193 Leidsche Ve r e e n i g i n g v a n P o s t z e g e l v e r z a m e l a a r s Opgericht 17 januari 1940 Jan Gat alias Jan met de handjes Vrijwilligers 2012 Impressie

Nadere informatie

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING Het bestuur van LBC nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Leiderdorpse Bridgeclub. De ALV wordt gehouden op maandag 23 september 2013

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 www.boekman.nl Mei 2013

Jaarverslag 2012  www.boekman.nl Mei 2013 Jaarverslag 2012 www.boekman.nl Mei 2013 Inhoud Bestuur, toezicht en organisatie 4 Raad van Toezicht, bestuur en directie Bibliotheek en documentatie 7 Terugblik 2012 7 Collectie 7 Downloads vanaf juni

Nadere informatie

De Hollandsche Molen. Vereniging tot behoud van molens in Nederland

De Hollandsche Molen. Vereniging tot behoud van molens in Nederland De Hollandsche Molen Vereniging tot behoud van molens in Nederland Samengevoegde jaarrekening 2009 Amsterdam, 19 mei 2010 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van De Hollandsche Molen, d.d. 3 juni

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties. Jaarplan 2014. www.nvvn.nl

Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties. Jaarplan 2014. www.nvvn.nl Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties Jaarplan 2014 www.nvvn.nl De Vereniging heeft ten doel de doelstellingen van de Verenigde Naties in Nederland te bevorderen en uit te dragen, teneinde de

Nadere informatie

FODOK. Jaarverslag 2007

FODOK. Jaarverslag 2007 FODOK Jaarverslag 2007 FODOK JAARVERSLAG 2007 2 FODOK JAARVERSLAG 2007 FODOK Nederlandse Federatie van Ouders van Dove Kinderen Postbus 754 3500 AT Utrecht (Tekst)telefoon: 030-2900360 Fax: 030-2900380

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1 Organisatie 6. 2 Raad van Toezicht 10. 3 Ondernemingsraad 11. 4 Dienstverlening 12. 5 Europees Consumenten Centrum 18

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1 Organisatie 6. 2 Raad van Toezicht 10. 3 Ondernemingsraad 11. 4 Dienstverlening 12. 5 Europees Consumenten Centrum 18 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Organisatie 6 1.1 Missie en kernwaarden 7 1.2 Doelstellingen 7 1.3 Kernactiviteiten 8 1.4 Bereikbaarheid 8 1.5 Vestigingsplaatsen 8 1.6 Directie 9 1.7 Raad

Nadere informatie

Van de bestuurstafel. Vierde Kwartaalverslag PPF 2012. De aanvullende verzekering. Jaarverslag FPVG 2012. Hurksestraat 42-22, 5652 AL Eindhoven

Van de bestuurstafel. Vierde Kwartaalverslag PPF 2012. De aanvullende verzekering. Jaarverslag FPVG 2012. Hurksestraat 42-22, 5652 AL Eindhoven FPVG nw SB MAART 2013_FPVG nw SB MAART 2013 18-03-13 12:29 Pagina 1 MAART 2013 In dit nummer: Van de bestuurstafel Vierde Kwartaalverslag PPF 2012 De aanvullende verzekering Jaarverslag FPVG 2012 Hurksestraat

Nadere informatie

Het antwoord van Humanitas

Het antwoord van Humanitas Het antwoord van Humanitas www.humanitasjaarverslag2013.nl Dit document is een bijlage van het online jaarverslag 2013 van Humanitas. Het betreft de tekst van het jaarverslag. Kijk voor de Jaarrekening

Nadere informatie