Meerjarenplan Universiteitsdienst Crossing boundaries De partner in dienstverlening van de TU Delft

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meerjarenplan Universiteitsdienst 2008-2011 Crossing boundaries De partner in dienstverlening van de TU Delft"

Transcriptie

1 Meerjarenplan Universiteitsdienst Crossing boundaries De partner in dienstverlening van de TU Delft

2 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Profiel van de Universiteitsdienst 4 2. Trends en positie 5 3. Instellingsbrede beleidsthema s TU Delft 6 4. Domeinspecifieke beleidsthema s TU Delft 8 5. Verbeterthema s functiedomeinen Universiteitsdienst Organisatorische, personele en financiële aspecten 12 Bijlagen: 1. Instellingsbrede thema s en domeinoverstijgende thema s & acties 2. Domeinspecifieke thema s & acties 3. Verbeterthema s & acties 4. Meerjarenbegroting Meerjarenplan Universiteitsdienst

3 Inleiding Voor u ligt het eerste Meerjarenplan (MJP) van de vernieuwde Universiteitsdienst (UD). Hiermee voegt de UD zich in de Planning & Control-cyclus zoals die bij de TU Delft al een aantal jaren met toenemend succes wordt toegepast. Het financiële gesternte waaronder dit plan verschijnt is echter minder gunstig maar het onderstreept de noodzaak voor een afgewogen planning en prioritering van de UD-activiteiten. Net zoals bij de faculteiten destijds het geval was, is er nog volop ruimte voor verdere verankering van de UD in de P&C-cyclus. Het Directieteam van de UD wil op basis van dit meerjarenplan de dialoog aangaan met het College van Bestuur en andere stakeholders, zodat er een optimale balans kan worden gerealiseerd voor de dienstverlening binnen de TU Delft. Het MJP UD is het gemeenschappelijke product van de domeindirecteuren. Bij de totstandkoming ervan is door hen waar mogelijk over de domein- en UD-grenzen heengekeken. Een van de belangrijkste functies van het MJP UD is dan ook het stimuleren van een cultuur van samenwerking en gemeenschappelijkheid binnen en tussen de functiedomeinen van de UD en tussen faculteiten en UD. Een cultuur, waarbinnen een klantgerichte ondersteuning aan onze studenten, wetenschappers en medewerkers als vanzelfsprekend wordt beschouwd. Uiteraard vanuit het perspectief van TU-first en de kernwaarden van onze universitaire gemeenschap. Belangrijke leidraad in deze is tevens geweest een goede verhouding te bewerkstelligen tussen noodzakelijke vernieuwing en de dingen van alledag. In dit verband is voor zover mogelijk aansluiting gezocht bij het Instellingsplan, de facultaire meerjarenplannen, de (3TU) Bestuurlijke Jaaragenda, en het visie-document van het Valorisation Centre. Ik wijs er daarnaast op dat gestreefd is de vastgestelde strategische, tactische en operationele ambities consequent te vertalen in zo concreet mogelijke ondersteuningsactiviteiten. Daarbij is een onderscheid gemaakt naar: Instellingsbrede beleidsthema s TU Delft Domeinspecifieke beleidsthema s TU Delft Verbeterthema s functiedomeinen Universiteitsdienst Organisatorische, personele en financiële aspecten UD-bedrijfsvoering Door uitvoering van het onderhavige plan ben ik ervan overtuigd dat de UD een belangrijke en onmisbare bijdrage zal leveren aan een krachtige (inter)nationale positionering van de TU Delft als een preferred university. Dit in het besef dat de reputatie van de instelling eerst en vooral wordt bepaald door de prestaties van haar wetenschappers en studenten. Ondanks het feit, dat onze ambities groter zijn dan onze armen lang zijn, zullen de medewerkers van de UD alle zeilen bijzetten voor de verwezenlijking van onze gemeenschappelijke ambities en doelstellingen. Drs. Paul Rullmann, Vice-President Education CvB en Beheerder Universiteitsdienst Meerjarenplan Universiteitsdienst

4 1 Ṗrofiel van de Universiteitsdienst 1.1 Missie 1.4 Hoofdlijnen van het beleid Bij het realiseren van de ambities van de TU Delft op het gebied van onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie is een gedreven, klantgerichte en deskundige Universiteitsdienst een noodzakelijke voorwaarde. 1.2 Visie op omgeving & functiedomeinen Door de toenemende internationalisering en sterke competitie in de kennisarena verandert de behoefte aan dienstverlening van studenten, medewerkers en andere stakeholders van de TU Delft. Een hoge kwaliteit van de ondersteuning geeft de TU Delft een competitief voordeel. Dit vereist een lerende, professionele Universiteitsdienst, die het vertrouwen geniet van de klant. Transparant, resultaatgericht, gericht op samenwerking, effectief en efficiënt, vooruitstrevend, energiek, en kansen biedend aan talent. De Universiteitsdienst wil voor haar beleid in de komende planperiode een gebalanceerde drieslag maken: Het leveren van een significante bijdrage in de implementatie van de instellingsbrede beleidsthema s uit het Instellingsplan , TU Delft (zie Hoofdstukken 3 en 4, Bijlagen 1 en 2); Het vergroten van de samenhang en afstemming tussen de functiedomeinen binnen de Universiteitsdienst en naar de faculteiten (zie Hoofdstukken 3 en 6); Het versterken van de dienstverlening en de organisatie van de afzonderlijke functiedomeinen binnen de Universiteitsdienst en de faculteiten (zie Hoofdstuk 5, Bijlage 3). 1.3 Ambitie & strategie De Universiteitsdienst is in 2011 de partner in dienstverlening voor studenten, medewerkers en andere stakeholders en draagt daarmee bij aan de TUD-ambitie van een internationale preferred university. De Universiteitsdienst realiseert deze ambitie door: zich te verplaatsen in de klant zodat de wensen van nu en voor de toekomst bekend zijn; te beschikken over up to date kennis; een brede maar niet onbegrensde dienstverlening aan te bieden; dienstverlening aan te bieden; met creatieve oplossingen te komen; en door als een geheel te opereren. Meerjarenplan Universiteitsdienst

5 2 Ṫrends en positie De Universiteitsdienst (UD) in zijn huidige vorm is van start gegaan op 1 januari 2006 en is een gevolg van de meest ingrijpende reorganisatie van de ondersteunende diensten uit de historie van de TU Delft. In de afgelopen twee jaar heeft de UD vooral het accent moeten leggen op implementatie van de nieuwe organisatiestructuur en het integreren en uniformeren van voorheen decentrale werkprocessen. Hoewel nog veel voor verbetering vatbaar is, moet tegelijkertijd worden geconstateerd dat de UD erin is geslaagd in de eerste lastige opbouwfase van zijn bestaan in bijna alle functiedomeinen een basis- niveau van ondersteuning te realiseren. Dit als de eerste stap naar het streefbeeld van een professionele dienstverlener. Het huidige ondersteuningsmodel, waar we in universitair Nederland trendsettend mee zijn en veel belangstelling voor ontmoeten binnen de sector, zal in de komende planperiode met kracht verder ontwikkeld en geconsolideerd worden. Onder andere zal gewerkt worden aan de organisatie van de kwaliteitszorg door inzet van instrumenten als klantenfeedback en benchmarking. Op het gebied van F&C worden al goede ervaringen opgedaan door benchmarking met ETH Zurich. Een goede samenwerking en afstemming tussen faculteiten en UD is verder noodzakelijk om de totale kosten van ondersteuning onder controle te houden met het oog op het zoveel mogelijk middelen beschikbaar te houden voor de kerntaken onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie. Het (inter)nationale universitaire bestel is onderhevig aan een alsmaar groter wordende dynamiek die zich kenmerkt door een hevige competitie om studenten en wetenschappers, afnemende overheidsfinanciering, toenemende programmafinanciering, transparante verantwoording, nieuwe samenwerkingsmodellen op het gebied van onderzoek, verschuiving van geldstromen naar Europa en wijziging in wet- en regelgeving. Deze trends vertalen zich binnen de TU Delft in zaken als een grotere instroom van studenten en promovendi, noodzaak tot vergroting van de 2e en 3e geldstroom, een grotere behoefte aan infrastructuur w.o. (studenten)huisvesting en verdere profilering van het onderzoek. Al deze ontwikkelingen vragen om een ondersteunende organisatie die flexibel en slagvaardig opereert. Een dergelijke organisatie is absoluut essentieel om de TU Delft op onderwijs- en onderzoeksgebied verder te versterken wat van het grootste belang is voor de toekomstige economische en sociale positie van Nederland. De ambitie voor de komende jaren is het verhogen van de kwaliteit van de ondersteuning door voortdurende verbetering van de werkprocessen op de punten efficiency, effectiviteit en klantgerichtheid. De beschikbare ondersteuningscapaciteit zal gericht en gedoseerd worden ingezet ten behoeve van het behalen van de strategische doelen van de TU Delft enerzijds en de operationele processen anderzijds. In dit verband heeft maximaal afstemming plaatsgehad met het Instellingsplan, de facultaire meerjarenplannen, het Programma kennisvalorisatie en de 3TU agenda. Versterking van de koppeling tussen deze bestuurlijke plannen, in welk verband de Bestuurlijke Jaaragenda een belangrijke rol vervult, zal in de komende periode nadrukkelijke aandacht blijven krijgen. Het ziet er naar uit dat het tempo van realisatie van deze ambities helaas lager zal liggen dan voor wenselijk wordt gehouden tengevolge van verdere afkalving van de eerste geldstroom door de Rijksoverheid. Dit leidt onvermijdelijk tot een prioritering van de UD-activiteiten in dialoog met het CvB en overige stakeholders. Meerjarenplan Universiteitsdienst

6 3 İnstellingsbrede beleidsthema s TU Delft 3.1 Ambitie en doelstellingen De Universiteitsdienst wil in de planperiode een significante bijdrage leveren aan de implementatie van de instellingsbrede beleidsthema s uit het Instellingsplan van de TU Delft. Het zijn deze beleidsthema s, die door het College van Bestuur zijn vastgesteld en door de Raad van Toezicht zijn goedgekeurd, waarmee de TU Delft haar ambitie van een preferred university wil realiseren in Het betreft de volgende beleidsthema s: De internationale positionering van opleidingen; De ontwikkeling van actieve onderwijsvormen; De maatschappelijke positionering van het (multidisciplinair) onderzoek; Het aantrekken en behouden van wetenschappelijk talent; Het uitbouwen van strategische allianties en preferred partners. De accenten van de beleidsthema s liggen op a) de internationale oriëntatie en positionering van het onderwijs en onderzoek, en b) op de aantrekkelijkheid en uitstraling van de TU Delft als universiteit. De reikwijdte van de beleidsthema s raakt de gehele instelling, van de faculteiten tot de Universiteitsdienst, oftewel: instellingsbreed en functiedomeinoverstijgend. Omdat de primaire processen zich binnen de faculteiten bevinden ligt de daadwerkelijke invulling van een groot aantal beleidsthema s bij de faculteiten zelf (zie de Facultaire Meerjarenplannen ). Waar het de voorbereiding en de ondersteuning van de beleidsontwikkeling en beleidsimplementatie betreffen komen de functiedomeinen binnen de Universiteitsdienst en de faculteiten in beeld. Het complete overzicht aan voorbereidende en ondersteunende activiteiten wordt in Bijlage 1 beschreven. 3.2 Organisatorische aanpak Het College van Bestuur is vanuit de optiek van het Instellingsplan primair de opdrachtgever en in een aantal gevallen ook de klant. De faculteiten vormen hoofdzakelijk de klanten van de ondersteunings-gerichte activiteiten maar zijn zelf ook uitvoerder waar het de primaire processen betreft. Naast de significante bijdrage aan de instellingsbrede beleidsthema s wil de Universiteitsdienst tevens: a. een scherpere focus op doelstellingen en resultaten; b. meer afstemming en consistentie binnen een beleidsthema; c. een betere samenwerking tussen betrokken functiedomeinen; d. waar nodig wetenschappelijke expertise vanuit de TU Delft zelf inschakelen. Om de bovenstaande nevendoelstellingen te kunnen realiseren wil de Universiteitsdienst een penvoerderschap invoeren voor de afzonderlijke beleidsthema s. Het penvoerderschap wordt neergelegd bij het directoraat waar het thema en de acties van nature bij het functiedomein behoren (zie ook Hoofdstuk 6 en Bijlage 1). De penvoerder overlegt en waakt over het desbetreffende beleidsthema. 3.3 Organisatorische en financiële randvoorwaarden De beleidsthema s zullen voor een aantal functiedomeinen richting geven aan de hoofdtaken. Echter, een aantal functiedomeinen heeft ook andere (hoofd)taken, die meer tot de going concern-activiteiten van de instelling behoren. Het is deze spanning, naast de bestuurlijke consistentie in het vasthouden van de beleidsthema s en allerlei bestuurlijke- en organisatorische dynamiek, die een grote invloed hebben op de uitvoering van de activiteiten en de realisatie van de doelstellingen. De eerdere lessen die getrokken kunnen worden uit de voortgangsrapportages van de Bestuurlijke Jaaragenda, laten zien dat de beleidsthema s alleen maar in een meerjarenperspectief zijn te realiseren. Vandaar dat de beleidsthema s en afzonderlijke voornemens en acties nu binnen de tijdshorizon zijn ingepland. De Universiteitsdienst voorziet een grote uitdaging voor het eerste meerjarenplan vanwege de krappe financiële kaders. Het betreft hierbij de ruimte om budgetten in te zetten voor extra of naar voren te halen activiteiten. Dit naast het gefixeerde functiegebouw, dat is neergezet in kader van de Organisatie Ondersteunende Diensten (OOD), en naast de budgetten voor de reguliere activiteiten (zie ook Hoofdstuk 6).. Meerjarenplan Universiteitsdienst

7 3 Instellingsbrede beleidsthema s TU Delft 3.4 Prioriteiten De Universiteitdienst wil de volgende prioritering van de beleidsthema s hanteren. Op de genoemde einddata zal een substantieel deel van de doelstellingen zijn gerealiseerd. Met de activiteiten hiervoor wordt uiteraard al vanaf het begin van de planperiode begonnen De maatschappelijke positionering van het (multidisciplinair) onderzoek, Het aantrekken en behouden van wetenschappelijk talent, Het uitbouwen van internationale strategische allianties en preferred partners; De inrichting van Campus TUD ( My Campus ); De internationale positionering van opleidingen, De ontwikkeling van actieve onderwijsvormen. Eventuele bijstellingen van de beleidsthema s zullen alleen op het niveau van de activiteiten plaatsvinden. Deze kunnen afkomstig zijn vanuit de tussenbalans van het Instellingsplan of afkomstig zijn uit de Bestuurlijke Jaaragenda van het CvB. 3.5 Uitdagingen De Universiteitsdienst ziet voor de planperiode de volgende uitdagingen: a. de uitvoering van de activiteiten en de realisatie van de beleidsthema s volgens de prioritering en binnen de organisatorische- en financiële kaders; b. het duidelijk zichtbaar maken van de bijdrage van de Universiteitsdienst aan de beleidsthema s naar de faculteiten toe; c. het realiseren van de organisatorische nevendoelstellingen bij de uitvoering van de beleidsthema s (zie paragraaf 2, punten a t/m d). Meerjarenplan Universiteitsdienst

8 4 Ḋomeinspecifieke beleidsthema s TU Delft 4.1 Ambitie en doelstellingen Naast de instellingsbrede en domeinoverstijgende beleidsthema s uit Hoofdstuk 3 zijn er ook beleidsthema s die een overwegend zwaartepunt hebben binnen een functiedomein. Deze kunnen ook een reikwijdte hebben naar alle faculteiten. Ook hier is het Instellingsplan een belangrijk vertrekpunt. Echter, wel met een aanvulling vanuit de Bestuurlijke Jaaragenda 2007, de lopende ontwikkelingen en vanuit de visie van het desbetreffende directoraat van de Universiteitsdienst. De Universiteitsdienst wil voor de planperiode uitvoering geven aan de zogenaamde domeinspecifieke beleidsthema s, die een vernieuwend/ innovatief karakter hebben voor de universitaire gemeenschap. Dit zijn beleidsthema s en activiteiten die urgent of relevant zijn binnen de planninghorizon, en grotendeels een bottom up-karakter hebben. Deze staan naast de instellingsbrede beleidsthema s, die meer een top down-karakter hebben. De uitvoering hiervan moet eveneens bijdragen aan de ambitie van de TU Delft om in 2010 een preferred university te zijn. Vanwege het domeinspecifieke karakter is er een breed scala aan beleidsthema s en activiteiten waarvan het overzicht is opgenomen in Bijlage 2. Om een eerste indruk hiervan te krijgen de volgende voorbeelden: 1. Guiding & guarding TUD Functiedomein BMO; 2. Preferred supplier van kennis BTUD; 3. Regionale en 3TU-samenwerking elektronische & mechanische ontwikkeling Functiedomein DEMO; 4. Digitalisering financiële processen Functiedomein F&C; 5. Projectmanagement TU-brede projecten met ICTcomponenten Functiedomein ICT; 6. Studentenbegeleiding Functiedomein O&S; 7. Goed werkgeverschap Functiedomein P&O. Hoewel de domeinspecifieke thema s en activiteiten los van elkaar wellicht niet direct lijken bij te dragen aan de ambitie om een preferred university te worden, vormen ze wel degelijk een relevant onderdeel van het metselwerk dat hiervoor nodig is. 4.2 Organisatorische aanpak Het College van Bestuur is vanwege het Instellingsplan en het individuele portefeuilleschap van de functiedomeinen primair de opdrachtgever en in een aantal gevallen ook de klant. De faculteiten vormen hoofdzakelijk de klanten van de activiteiten maar zijn zelf ook uitvoerder waar het de primaire processen zelf betreft. De domeindecanen vormen hierbij klantenvertegenwoordiger en klankbord voor de desbetreffende functiedomeinen. Naast de uitvoering van de domeinspecifieke beleidsthema s wil de Universiteitsdienst tevens: a. een scherpere focus op doelstellingen en resultaten; b. een plan- en projectmatige aanpak; c. betere communicatie met andere functiedomeinen; d. waar nodig wetenschappelijke expertise vanuit de TU Delft zelf inschakelen. 4.3 Organisatorische en financiële randvoorwaarden De domeinspecifieke beleidsthema s en activiteiten zijn vanwege de aard en benodigde expertise organisatorisch ingebed binnen de desbetreffende functiedomeinen. Ook de bestuurlijke lijn is geborgd via het portefeuillehouderschap van de individuele CvB-leden. Echter, de domeinspecifieke thema s zullen wel moeten concurreren met de instellingsbrede thema s waar het gaat om de vernieuwing van de TU Delft als instelling; nog los van de druk die voor veel functiegebieden samenhangt met de going concernactiviteiten en met de eigen kwaliteitszorg. Ook hier is het huidige functiegebouw een mogelijke begrenzer van de snelheid en omvang van de vernieuwing. Een realistische planning van de thema s binnen de gehele planningshorizon moet duidelijkheid geven in wat CvB en faculteiten van de Universiteitsdienst kunnen verwachten. De eerder genoemde krappe financiële kaders beperken de mogelijkheden om budgetten te kunnen inzetten voor extra activiteiten bovenop de capaciteit van het functiegebouw of om bepaalde activiteiten naar voren te halen. Dit kan ook een nadelig effect hebben op de snelheid en omvang van de vernieuwing. Er dient rekening te worden gehouden met een eventuele uitruil van activiteiten en daarmee een mogelijke teleurstelling bij desbetreffende faculteiten en met een eenzijdige, negatieve perceptie van het dienstverleningsniveau van de Universiteitsdienst. 4.4 Prioriteiten Aangezien de Universiteitsdienst een budgetgestuurde organisatie pur sang is lijkt prioritering het enige sturingsmechanisme te zijn om tot een pas- Meerjarenplan Universiteitsdienst

9 4 Domeinspecifieke beleidsthema s TU Delft sende balans tussen vraag en aanbod te komen met een acceptabel kwaliteitsniveau. De Universiteitsdienst heeft geen mogelijkheden om externe baten te verwerven zoals de faculteiten dat hebben anders dan door een interne doorbelasting van alleen de kosten. De OOD heeft al tot een forse efficiencyslag geleid waarbij verdere efficiencyverbetering vooral gerelateerd is aan de kwaliteit (snelheid) van de dienstverlening. De Dienstverlenings-overeenkomsten (DVO s) zijn hierbij meer de afspraken op transactieniveau tussen de directoraten van de Universiteitsdienst en de faculteiten. Dit meerjarenplan beoogt het raamwerk te bieden om de noodzakelijke balans tussen vraag en aanbod bespreekbaar te maken met het CvB, als opdrachtgever, maar ook in de richting van de faculteiten als belangrijkste klanten. Naast, de algemene afstemming tussen vraag en aanbod, is er ook nog een onderlinge balancering nodig tussen de instellingsbrede- en domeinspecifieke thema s, de going concern-activiteiten en de verbeterthema s. Deze laatste als onderdeel van de interne kwaliteitszorg binnen de functiedomeinen (zie Hoofdstuk 5). Als gevolg van de Financiële Kaderstelling en Begroting 2008 krijgt een aantal voorgenomen activiteiten een lagere prioritering door ze uit te stellen tot 2009 e.v. of in zijn geheel te schrappen. De volledige opsomming van deze activiteiten staat in de toelichting op de Begroting 2008 vermeld. Het merendeel van deze activiteiten is ook in Bijlage 2 en 4 terug te vinden. Ter illustratie een aantal grotere activiteiten die uitgesteld worden tot 2009 e.v.: 1. Temporiseren implementatie Archief-project Functiedomein BMO; 2. Uitstel diverse activiteiten Datacentre, Open access, Archiefproject BTUD; 3. Minder onderhoud aan gebouwen Functiedomein FMVG; 4. Uitstel diverse vernieuwings- en beheersingsprojecten binnen de ICT Functiedomein ICT; 5. Uitstel Technicon, merkconcept, Internet Functiedomein M&C; 6. Uitstel vergoeding woon-werkverkeer, Employability Centre Functiedomein P&O. 4.5 Uitdagingen De Universiteitsdienst ziet voor de planperiode de volgende uitdagingen: a. de uitvoering van de domeinspecifieke thema s en activiteiten volgens de prioritering en binnen de organisatorische- en financiële kaders; b. het duidelijk zichtbaar maken van de prioriteiten van de domeinspecifieke thema s en activiteiten naar de faculteiten toe; c. het realiseren van de organisatorische nevendoelstellingen bij de uitvoering van de domeinspecifieke thema s en activiteiten (zie paragraaf 2, punten a t/m d). Meerjarenplan Universiteitsdienst

10 5. Verbeterthema s functiedomeinen Universiteitsdienst 5.1 Ambitie en doelstellingen Om de ambitie van de partner in dienstverlening te kunnen realiseren is het belangrijk om - naast het leveren van de diensten en producten aan de universitaire gemeenschap - ook aan de functie-domeinen zelf te werken. Zowel de instellingsbrede thema s uit Hoofdstuk 3 als de domeinspecifieke thema s uit Hoofdstuk 4 staan ten volledig ten dienste van de universitaire gemeenschap. De Universiteitsdienst wil de dienstverlening en de organisatie van de afzonderlijke functiedomeinen binnen de Universiteitsdienst en de faculteiten de komende jaren versterken. Dit om een lerende en professionele organisatie te worden waarbinnen de kwaliteitszorg een vanzelfsprekend onderdeel is van het functioneren. Dit is een noodzakelijke slag die moet worden gemaakt om te kunnen bijdragen aan zowel de professionalisering van de Universiteitsdienst, als aan de ambities van de TU Delft een preferred university te worden. Ook het verder borgen en doorontwikkelen van wat er met de OOD is bedoeld, en voor een belangrijk deel ook is bereikt, vraagt om structurele aandacht van het bestuur en het management van de Universiteitsdienst c.q. de functiedomeinen. De borging hiervan is in ieder geval in procedurele zin geregeld met de inbedding in de P&C-cyclus en doordat deze laatste onderdeel is van het ManagementBeheersSysteem (MBS). Vanwege de diversiteit van de functiedomeinen qua ontwikkelingstadia, aard en context zijn er ook uiteenlopende organisatorische problemen en oplossingen. Deze laten zich niet zomaar optellen tot een enkelvoudige agenda voor de Universiteitsdienst. Op grond van eigen inzicht en visie hebben de directoraten zelf een aanzienlijk aantal verbeterthema s en acties geformuleerd. Deze staan allen in Bijlage 3 beschreven. Om hiervan een eerste indruk te krijgen de volgende voorbeelden: 1. Kolomplan BMO - Functiedomein BMO; 2. Vernieuwing van informatievaardigheden BTUD; 3. Verbeteren van interne processen - Functiedomein DEMO; 4. Personeel & organisatie Functiedomein F&C; 5. Organisatieontwikkeling via INK-model/Competentiemanagement Functiedomein ICT; 6. Klantgericht werken Functiedomein M&C; 7. Jaarplanning organisatie van het onderwijs Functiedomein O&S; 8. Dienstverlening Functiedomein P&O. Bovenstaande voorbeelden illustreren de noodzaak om ook gericht te werken aan de dienstverlening en organisatie van de afzonderlijke functiedomeinen. Het illustreert ook dat interne vernieuwing niet los gezien kan worden van de bijdragen aan de vernieuwing van de TU Delft. 5.2 Organisatorische aanpak Het College van Bestuur heeft met de OOD het werkgeverschap van nagenoeg alle functiedomeinen binnen de TU Delft bij de UD belegd met uitzondering van de directe O&O- en secretariële ondersteuning. Zowel het individuele portefeuilleschap van de functiedomeinen als het voorzitterschap van het Directieteam van de UD maken dat de verantwoordelijkheid voor een goede dienstverlening en organisatie van de ondersteuning rechtstreeks in de handen ligt van het College. Dit als noodzakelijke voorwaarde om aandacht te schenken en sturing te geven aan de verbetering van de afzonderlijk functiedomeinen, en daardoor indirect aan het geheel van de Universiteitsdienst en de dienstverlening binnen de faculteiten. De mening van de klant over de geleverde diensten en producten is een vitale schakel bij het verbeteren van de dienstverlening en de organisatie. In het OODontwerp is daarvoor de zogenaamde klantenfeedback en later de domeindecaan in het leven geroepen. De klantenfeedback is tot nu toe beperkt gebleven tot een aantal gezamenlijke bijeenkomsten van de Groepsraad en het Directieteam van de Universiteitsdienst. Hierbij is de implementatie van de OOD besproken, waarbij de decanen voornamelijk andere klanten vertegenwoordigden, die niet rechtstreeks naar hun ervaring en mening zijn gevraagd. Vanuit het oog van kwaliteitszorg zou dat voor de toekomst wel een logische vervolgstap zijn. Met het inzetten op de verbeterthema s op de afzonderlijke functiedomeinen wil de Universiteitsdienst tevens dat: a. de verbetering van de functiedomeinen structureel en vanzelfsprekend wordt; b. de functiedomeinen onderling beter communiceren over best practices en verbetertrajecten; c. de communicatie naar de faculteiten over de kwaliteitszorg van de Universiteitsdienst verbetert. 10 Meerjarenplan Universiteitsdienst

11 5 Verbeterthema s functiedomeinen Universiteitsdienst 5.3 Organisatorische en financiële randvoorwaarden De afzonderlijke functiedomeinen staan er met hun specifieke problemen en oplossingen gedeeltelijk alleen voor. Echter, vanwege de inbedding in de Universiteitsdienst en de facultaire associatie met de centrale ondersteuning bestaat er een collectieve verantwoordelijkheid bij het Directieteam van de Universiteitsdienst. Om een dergelijke verantwoordelijkheid effectief te kunnen maken moet er voldoende ruimte zijn aan capaciteit, middelen en beschikbare tijd. Hierbij is het van groot belang dat de in Hoofdstuk 4 genoemde balans tussen de instellingsbredeen domeinspecifieke thema s en activiteiten, bovenop de going concern-activiteiten, op orde is. Wanneer dat niet het geval is zullen de verbeterthema s qua prioritering waarschijnlijk als eerste worden geschrapt met als effect een haperende kwaliteitszorg en een stagnerend ontwikkelingstraject. De Universiteitsdienst zal de OOD-doelstellingen binnen haar mogelijkheden blijven nastreven. 5.4 Prioriteiten De Universiteitsdienst wil, naast de voorgestelde prioritering van de instellingsbrede- en domeinspecifieke thema s uit de hoofdstukken 4 en 5, voldoende ruimte creëren om de verbeterthema s te kunnen uitvoeren. Deze staan beschreven in Bijlage 3. Elk functiedomein heeft hierbij een eigen invulling en planning waarbij er gebruik wordt gemaakt van de gehele planningshorizon Zolang de prioritering van de instellingsbrede en domeinspecifieke thema s gehandhaafd kan blijven en de financiële kaders niet dramatisch zullen verslechteren, dan voorziet de Universiteitsdienst op dit moment geen belemmeringen voor de uitvoering van de verbeterthema s en activiteiten. 5.5 Uitdagingen De Universiteitsdienst ziet voor de planperiode de volgende uitdagingen: a. de uitvoering van de verbeterthema s en activiteiten volgens de prioritering en binnen de organisatorische- en financiële kaders; b. het realiseren van de organisatorische nevendoelstellingen bij de uitvoering van de verbeterthema s en activiteiten (zie paragraaf 2, punten a t/m c); c. het zetten van vervolgstappen in de kwaliteitszorg door de klantenfeedback uit te breiden; d. de kwaliteitszorg periodiek te agenderen in het Directieteam van de Universiteitsdienst. 11 Meerjarenplan Universiteitsdienst

12 6 Ȯrganisatorische, personele en financiële aspecten 6.1 Het organisatiemodel De ondersteuning van de TU Delft is georganiseerd in elf domeinen en negen directies. Het geheel van dienstverlening op een bepaald gebied is het domein, voor zover het medewerkers betreft in dienst van de Universiteitsdienst spreken we van een directie. De directies staan onder leiding van een directeur en ingeval van de directies BMO en O&S geeft deze ook functioneel leiding aan de facultaire onderdelen van het domein. De domeinen O&O en SO worden uitsluitend op facultair niveau aangetroffen. De meeste ondersteunende medewerkers zijn werkzaam bij de Universiteitsdienst, waarvan een gedeelte gedetacheerd bij de faculteiten en het Valorisation Centre, en een kleiner deel werkt onder gezag van de decanen der faculteiten. Organogram: Het Directieteam van de Universiteitsdienst wordt gevormd door de directeuren en de secretaris van de Universiteit, onder voorzitterschap van een CvB-lid, tevens beheerder. Voor de operationele bedrijfsvoering is bij de Ondersteuning van de Ondersteuning een adjunct-beheerder aangesteld. Dit Directieteam richt zich vooral op de proceskant van de Universiteitsdienst. Daarnaast zijn de drie CvB leden elk portefeuillehouder voor een aantal domeinen en in die rol sturen zij de domeinen inhoudelijk aan. Een van de doelstellingen van de OOD was het bundelen van kennis en kunde. Het gezamenlijk aanpakken van domeinoverstijgende onderwerpen is een belangrijk onderwerp in het Directieteam. Er is daarbij gekozen voor het penvoerdersmodel: elk betrokken domein levert zijn bijdrage maar één van de directeuren bewaakt het geheel. Ook zal in de toekomst meer gebruik worden gemaakt van een projectmatige aanpak. Het Directoraat ICT zal deze veranderende aanpak begeleiden. CvB Beheerder (CvB lid) BMO BTUD DEMO FMVG ICT M&C O&S Directieteam OvdO (incl. adjunct beheerder) P&O F&C Faculteiten O&O SO 12 Meerjarenplan Universiteitsdienst

Onderwijskwaliteitsplan. TU Delft. Technische Universiteit Delft

Onderwijskwaliteitsplan. TU Delft. Technische Universiteit Delft Onderwijskwaliteitsplan TU Delft Technische Universiteit Delft Onderwijskwaliteitsplan TU Delft 1 2 Voorwoord Een universiteit die onderwijs hoog in haar vaandel heeft staan, heeft een duidelijke visie

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Technische Universiteit Delft

Jaarverslag 2010 Technische Universiteit Delft Jaarverslag 2010 Technische Universiteit Delft Jaarverslag 2010 Technische Universiteit Delft 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Verslag Raad van Toezicht 5 1. Ter Introductie 7 1.1 Organisatiestructuur van de

Nadere informatie

Sociale Verzekeringsbank Meerjarenplanning 2007 t/m 2011

Sociale Verzekeringsbank Meerjarenplanning 2007 t/m 2011 Sociale Verzekeringsbank Meerjarenplanning 2007 t/m 2011 Meerjarenbeleidsplan Meerjarenkostenraming Jaarplan 2007 Begroting 2007 Amstelveen, september 2006 De Meerjarenplanning 2007 t/m 2011 is op 27 september

Nadere informatie

Freedom to excel. Human Resources Strategie TU Delft 2010-2014. Technische Universiteit Delft

Freedom to excel. Human Resources Strategie TU Delft 2010-2014. Technische Universiteit Delft Freedom to excel Human Resources Strategie TU Delft 2010-2014 Technische Universiteit Delft Voorwoord De TU Delft staat voor de uitdaging een bedreiging om te zetten in een kans. De financiële situatie

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Beheerplan 2015 Nationale Politie

Beheerplan 2015 Nationale Politie Beheerplan 2015 Nationale Politie Datum: 27 augustus 2014 Inhoudsopgave 1 INLEIDING 4 1.1 Algemeen 4 1.2 Prioriteiten taakuitvoering 4 1.3 Realisatieplan NP 6 2 STERKTEBELEID 7 2.1 Sterkteverdeling en

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2 DAADWERKELIJK in bedrijf Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. Aangepaste versie 1.2 Verstuurd ten behoeve van adviesaanvraag BOR gemeenten en OR Breed Inclusief wijziging

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie

Businesscase. Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen. Iedereen is van waarde en heeft waarde

Businesscase. Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen. Iedereen is van waarde en heeft waarde Businesscase Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen Iedereen is van waarde en heeft waarde Versie 1: 8 oktober 2013 Stuurgroep Nieuwe Uitvoeringsorganisatie Werk & Re-integratie & Inkomen Notitie

Nadere informatie

Vrije Universiteit Amsterdam

Vrije Universiteit Amsterdam Adviesrapport Vrije Universiteit Amsterdam Instellingstoets kwaliteitszorg 8 juli 2014 Adviesrapport Vrije Universiteit Amsterdam Instellingstoets kwaliteitszorg 8 juli 2014 NVAO Adviesrapport Vrije Universiteit

Nadere informatie

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Inhoud Actie-overzicht bij plan van aanpak HRM 5 1. Inleiding 7 2. Visie 9 3. Positionering en verdere professionalisering unit HRM 11 3.1 Positionering HRM 11 3.2

Nadere informatie

Second opinion. transitieplan I&A Shared Servicecentrum Drechtsteden. Engagementnummer: 29365147. Definitief. 6 september 2013

Second opinion. transitieplan I&A Shared Servicecentrum Drechtsteden. Engagementnummer: 29365147. Definitief. 6 september 2013 Second opinion transitieplan I&A Shared Servicecentrum Drechtsteden Engagementnummer: 29365147 Definitief 6 september 2013 Frank Harmsen Joost Clarenbeek Dirk Bakker Albert Stevens Inhoudsopgave Conclusies

Nadere informatie

Toelichting op het jaarverslag 2. Raad van Toezicht 3. Voorwoord 5. 1. Organisatie 7. 2. Kwaliteit 11. 3. Leer- en werkomgeving 12. 4.

Toelichting op het jaarverslag 2. Raad van Toezicht 3. Voorwoord 5. 1. Organisatie 7. 2. Kwaliteit 11. 3. Leer- en werkomgeving 12. 4. INHOUDSOPGAVE Toelichting op het jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 5 1. Organisatie 7 2. Kwaliteit 11 3. Leer- en werkomgeving 12 4. Medewerkers 15 5. Medewerkers bestuursbureau 16 6. Financiën

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2014 6 mei 2013

PROGRAMMABEGROTING 2014 6 mei 2013 PROGRAMMABEGROTING 2014 6 mei 2013 Titel: Programmabegroting Regio Twente 2014 Versie: 1.0 Geldig vanaf: 1 januari 2014 Vastgesteld op: 3 juli 2013 door: Regioraad Code: Documenteigenaar: F&C E.J.H. Kleizen

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog

Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 De context 5 1.2 De omgeving 6 1.3 Opdracht MBO15 6 1.4 Aard en

Nadere informatie

2 e Bestuursrapportage 2012 (periode januari - augustus) Servicepunt71

2 e Bestuursrapportage 2012 (periode januari - augustus) Servicepunt71 2 e Bestuursrapportage (periode januari - augustus) Servicepunt71 Auteur: Servicepunt71 Tweelingstraat 4 Postbus 171 / 2300AD / Leiden Onderwerp: 2 e bestuursrapportage Aantal pag s: 43 Datum: donderdag

Nadere informatie

KENNIS VOOR DE SAMENLEVING

KENNIS VOOR DE SAMENLEVING KENNIS VOOR DE SAMENLEVING Voortgangsrapportage 2006 Implementatie Kabinetstandpunt Brugfunctie TNO/GTI s 11 december 2006 R:\Spa\Vraagsturing TNO-GTI's\Kabinetsrapportage_2006.doc- 1 - Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort REKENKAMERONDERZOEK DOELTREFFENDHEID EN DOELMATIGHEID IT-INVESTERINGEN Colofon Uitgave: 5 februari 2015 Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Jaarplan 2005 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen

Jaarplan 2005 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Jaarplan 2005 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Titel: Jaarplan 2005 BKWI Datum: 28 september 2004 Versie: 1.3 definitief Inhoud 1 INLEIDING...3 2 MEERJARENPERSPECTIEF 2006-2009...5 2.1 INLEIDING...5

Nadere informatie

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Oktober 2012 Concern Zevenheuvelenweg 14 Postbus 5033 5004 EA Tilburg Telefoon 0134641911 Fax 0134641422 Contactpersoon C. Sauer Telefoon 013 46 41 590

Nadere informatie

ICT Meerjarenplan 2012-2015

ICT Meerjarenplan 2012-2015 ICT Meerjarenplan 2012-2015 Bij ons leer je de wereld kennen 2 ICT Meerjarenplan 2012-2015 Vastgesteld door het College van Bestuur op 13 december 2011 3 ICT meerjarenplan 2012-2015 Inhoud ICT MJP 1. Samenvatting

Nadere informatie

Verbetering control: naar Financial Control

Verbetering control: naar Financial Control Verbetering control: naar Financial Control Uitgebracht door: Opdrachtgever: Auteur(s): Datum Versie Wijziging Hogeschool van Amsterdam Bestemd voor: CvB en Domeinvoorzitters Paul Doop namens CvB Rien

Nadere informatie

Fusievoortgang 2012. Voortgangsrapportage. Datum Opgemaakt door afdeling. 14 november 2012 Bedrijfskundige Ondersteuning

Fusievoortgang 2012. Voortgangsrapportage. Datum Opgemaakt door afdeling. 14 november 2012 Bedrijfskundige Ondersteuning Voortgangsrapportage Datum Opgemaakt door afdeling 14 november 2012 Bedrijfskundige Ondersteuning Blad 2 van 25 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Kwaliteit... 5 2.1. Waterpartner... 5 2.2. Strategisch

Nadere informatie

Business Plan InnovatieCentrum Curaçao 2013-2015

Business Plan InnovatieCentrum Curaçao 2013-2015 Business Plan InnovatieCentrum Curaçao 2013-2015 Welvaartsgroei door het stimuleren van innovatief duurzaam ondernemen in het Curaçaose MKB Onderzoeksteam: Dr. J.A. (Jimme) Keizer Prof.dr. L.H.J. (Leo)

Nadere informatie

Advies. ICT-Samenwerkingsverband. Noord en Midden Limburg. Juni 2012. Definitief

Advies. ICT-Samenwerkingsverband. Noord en Midden Limburg. Juni 2012. Definitief Advies ICT-Samenwerkingsverband Noord en Midden Limburg Juni 2012 1 Voorwoord Voor u ligt een advies met betrekking tot het oprichten van het ICT-samenwerkingsverband Noord en Midden Limburg voor in eerste

Nadere informatie

Ontwerp Profiel 2016 De houtskoolschets

Ontwerp Profiel 2016 De houtskoolschets Faculteit der Geesteswetenschappen Ontwerp Profiel 2016 De houtskoolschets Datum 2 februari 2015 Status Vertrouwelijk, ter bespreking in raden en met OR en FSR Opsteller Dagelijks Bestuur van de faculteit

Nadere informatie