Directie E.J.M. Eggink - Deventer. Accountant Nijhof Groep, Accountants & Belastingadviseurs - Deventer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Directie E.J.M. Eggink - Deventer. Accountant Nijhof Groep, Accountants & Belastingadviseurs - Deventer"

Transcriptie

1 N.V. Bergkwartier Maatschappij tot Stadsherstel Raad van Commissarissen B.A.Th.F. Assink - Schalkhaar - President Commissaris H.J. van Baalen - Deventer Ir. H.C. van den Berg - Hoevelaken Ir. J.J. de Vries - Amsterdam E.A. Dijkstra - Huizen Mr. G.J. Kerstholt - Amsterdam Ir. A.P. Heidema - Deventer Mr. J.B.H. Röben - Deventer J.W. Strik - Deventer Directie E.J.M. Eggink - Deventer Accountant Nijhof Groep, Accountants & Belastingadviseurs - Deventer Grootaandeelhouders AMVEST Participaties I BV Amsterdam ABN AMRO bank N.V. - Amsterdam ASR Levensverzekering N.V. Utrecht Achmea Vastgoed Amsterdam Delta Lloyd Levensverzekering N.V. - Amsterdam Gemeente Deventer - Deventer ING Vastgoed Fonds Investering B.V. Den Haag Rabobank Salland - Deventer Stichting Arsenaal Mariakerk - Deventer Stichting IJssellandschap - Deventer Stichting Oranje Fonds - Utrecht Stichting Werkgroep Bergkwartier - Deventer 1

2 Jaarverslag 2010 Bericht van de Raad van Commissarissen Met veel genoegen biedt de Raad van Commissarissen van de NV Bergkwartier, Maatschappij tot Stadsherstel u hierbij het jaarverslag 2010 aan. Gedurende het boekjaar kwam de Raad van Commissarissen drie keer in vergadering bijeen. De Raad van Toezicht, bestaande uit drie commissarissen die in het bijzonder belast zijn met het toezicht op de operationele gang van zaken, kwam negen keer met de directeur in vergadering bijeen. Indien nodig werden hierbij adviseurs uitgenodigd. De Raad van Commissarissen heeft tijdens het boekjaar extra aandacht besteed aan het meedenken met de directie over een aantal grote vernieuwingsprojecten in de stad. Bij deze projecten was de directeur van de NV Bergkwartier direct dan wel indirect nauw betrokken als ervaringsdeskundige of als participant vanwege het betrokken eigen bezit van de NV. Een juiste inschatting van met name het financiële risico op korte en lange termijn en de te behalen voordelen in het economisch en cultureel sterker profileren van de stad Deventer stond in de gesprekken centraal. Een tweede punt van blijvende aandacht is het gezond houden van de financiering van de onderneming in een tijd met een zich terugtrekkende overheid en grote onzekerheid in de houding van banken in het financieren van onroerend vastgoed. Hoewel de onderneming gezond is gefinancierd en de exploitatie goed rendeert dienen we alert te blijven. Het niet goed beoordelen van financiële constructies alsmede een te optimistische inschatting van het interestverloop kan ingrijpende gevolgen hebben op de kansen om nieuwe projecten op termijn te kunnen realiseren. 2

3 N.V. Bergkwartier Maatschappij tot Stadsherstel Het boekjaar kan ook dit jaar weer worden afgesloten met een goed positief resultaat. De vermogenspositie is gezond en geeft genoeg ruimte tot het uitkeren van een dividend aan de aandeelhouders van maximaal 5 %. Als lid van de Raad van Commissarissen zijn de heren H.J. van Baalen en B.A.Th.F. Assink door de aandeelhouders herbenoemd. Helaas hebben we, door zijn vertrek als directeur van Delta Lloyd levensverzekering NV, afscheid moeten nemen van de heer E.A. Dijkstra. Zijn definitieve opvolger is nog niet bekend, Dhr. J.J. de Vries vervult momenteel de functie vanuit Delta Lloyd. Wij zijn de heer Dijkstra dankbaar voor zijn zakelijke deskundigheid en prettige Dhr. E.A. Dijkstra collegiale omgang. Tijdens het boekjaar heeft de Raad van Commissarissen tezamen met de directie op uitnodigingen van Stadsherstel Amsterdam en Delta Lloyd levensverzekering NV, een leerzaam bezoek gebracht aan de stad Amsterdam. Daarnaast heeft de Raad de stad Den Bosch bezocht. Hierbij stond de restauratie van het kerkgebouw Sint-Jan centraal. Als voorzitter van de Raad van Commissarissen wil ik mijn collega s bedanken voor de goede en vaak inspirerende samenwerking en de directie en haar medewerkers voor hun toewijding en inzet in het behartigen van de belangen van de onderneming en de daarmee verbonden stakeholders. B.A.Th.F. Assink MBA President Commissaris 3

4 Jaarverslag 2010 Verslag van de directie Deventer, april 2011 Algemeen Na een jaar met veel aandacht voor onze visie in het document van Cultuurkwartier tot Bestuurskwartier kwam het, zoals vorig jaar reeds vermeld, tot een zeer intensieve periode van samenwerken met de heren Coenen en Asselbergs, gemeente en belanghebbenden. Dit resulteerde in de presentatie van een heldere totaalvisie bericht aan de stad. Een zeer belangrijke conclusie luidde dat er een onderzoek moest komen naar de huisvesting van de bibliotheek, het Hegiustheater, de huisvesting van gemeentemedewerkers en naar de verbindingen en samenhang hiervan. Het was duidelijk dat de locatie van de SNS bank (Stromarkt 18) een cruciale rol zou spelen bij het huisvesten van de bibliotheek of het Hegiustheater. De NV Bergkwartier heeft bij de bepaling van de locaties een kritische en actieve rol vervuld. Na een intensieve periode van overleg lijkt het erop dat de Stromarktlocatie ingevuld gaat worden met de bibliotheek. Maar dan wel in combinatie met de verdiepingen van Engestraat 2-4, gecombineerd met een nieuwe achterbouw en wellicht zelfs de eerste verdieping van La Fontana (Stromarkt 19). Medio 2011 zullen de definitieve locaties bekend zijn. Naast deze belangrijke ontwikkeling is de NV Bergkwartier steeds meer bezig na te denken over de kwaliteit van de voorzieningen in onze stad. De NV restaureert prachtige hedendaagse panden voor onze huurders die tegelijkertijd het decor voor een prachtige binnenstad vormen. Een stad die door veel toeristen bezocht en gewaardeerd wordt. Daarnaast heeft de NV een aantal bezittingen met een culturele functie. Het is dan ook onze stellige overtuiging dat het toerisme een belangrijke pijler van onze plaatselijke economie is en dat wij deze functie vanuit onze opdracht moeten ondersteunen. Het beleid van de NV Bergkwartier is te werken aan een gebiedsgerichte aanpak van de stad, waardoor de stad Deventer nog aantrekkelijker kan worden. De eigen monumenten van de NV dragen aan deze aantrekkelijkheid vanzelfsprekend bij. In een van onze notities, inmiddels al weer een aantal jaren geleden, hebben wij vastgesteld dat Deventer behoefte heeft aan goede slecht weer voorzieningen. Steeds meer wordt ingezien dat het vinden van de juiste invulling voor panden een grote uitdaging is voor de komende jaren. Het aantrekkelijk maken van de binnenstad wordt niet bepaald door een nieuw mooi gebouw te creëren, maar veel meer door gebruik te maken van onze oude panden. Deze panden zijn de parels van de stad. Als er een goede culturele bestemming aan wordt gegeven en ze met elkaar verbonden worden ontstaat er een mooie parelketting. Deventer heeft veel monumenten die zich voor dit doel lenen, bijvoorbeeld de Bergkerk, Mariakerk, Houtmarktschool, Etty Hillesum Centrum, de voormalige synagoge aan de Golstraat en ook een pand als het Pennickshuis aan de Brink. Verkrijgen van de ANBI status In het afgelopen jaar hebben wij veel energie gestoken in een poging te proberen de NV in een zogenaamde goede doelen instelling (ANBI) te veranderen. 4

5 N.V. Bergkwartier Maatschappij tot Stadsherstel Helaas is na intensief overleg nog steeds geen overeenstemming bereikt. Het krijgen van de ANBI status is voor onze organisatie van belang, omdat er dan gebruik gemaakt kan worden van belastingvoordelen bij schenken, erven en giften. Onze oprichter, Stichting Werkgroep Bergkwartier, heeft deze status wel verkregen en biedt daardoor mogelijk een alternatief. Subsidies Voor de Stadsherstelorganisaties zijn twee subsidies van groot belang. Ter stimulering van restauraties in Nederland ontvangt de NV van de overheid gedurende twee jaar een bedrag van ,-. Daarnaast is een toezegging gedaan voor een subsidiebedrag van ,-. Deze subsidie is als compensatie ontstaan, omdat de vrijstelling van overdrachtsbelasting voor monumenten per 1 januari 2010 is komen te vervallen. Mede hierdoor zijn wij in staat te starten met de restauratie van Grote Kerkhof 7,8 en 9 en Stromarkt 19. Het bedrag wordt daardoor ook niet in het resultaat meegenomen. Ontwikkelingen Grote Kerkhof Grote Kerkhof 7,8 en 9 Vorig jaar is u gemeld dat in dit pand een Boetiekhotel gevestigd gaat worden. Inmiddels heeft de aanbesteding plaatsgevonden en is er al een aantal gesprekken gevoerd met de toekomstige huurder en uitvoerders. Vanaf het tweede kwartaal 2011 zal er volop gewerkt worden aan het realiseren van een mooi hotel op deze locatie. Over de invulling van de Mariakerk is ook dit jaar veelvuldig gesproken. Het idee om de kerk door middel van glas open en ruimtelijker te maken is er nog steeds. Het overkappen van het voormalig middenschip blijft aantrekkelijk door de extra mogelijkheden die hier mee gecreëerd worden. Ook het bestuur van de Grote- of Lebuinuskerk is betrokken bij de ontwikkelingen en er wordt gezocht naar een goede combinatie van de verschillende functies binnen de kerken. In 2010 is een cascorestauratieplan gemaakt; dit jaar zal blijken of de subsidie zal worden toegekend. Voor de NV is de invulling van de Mariakerk van groot belang, omdat het een belangrijk monument binnen de stad is. Het pand verdient het om een hele goede bestemming te krijgen. Op dit moment wordt onderzocht of er een museum ondergebracht kan worden. 5

6 Jaarverslag 2010 Lamme van Dieseplein In 2010 is de vergunning verleend voor realisatie van het plan voor het pand van modezaak Schräder aan Engestraat 2-4. Zoals het er nu naar uit ziet zal in dit pand op de begane grond winkelruimte worden gerealiseerd met op de verdieping een onderdeel van de nieuwe bibliotheek. Er wordt getracht in 2011 te starten met de cascorestauratie van het pand en sloop van de achterzijde. Medio 2011 zal de cascorestauratie van het voormalige La Fontana, Stromarkt 19, afgerond worden. Het is de bedoeling om hier horeca met vergaderruimte te realiseren. Restauraties In 2010 zijn wij gestart met de restauratie van La Fontana en de voorbereidingswerkzaamheden voor de restauratie van Grote Kerkhof 7,8 en 9. Voor het pand Ten Hove aan de Bergpoortstraat is een verhuurbrochure gemaakt en verzonden aan bedrijven in en rondom Deventer. Op deze manier hopen wij een geschikte huurder te vinden voor dit bijzondere kantoorpand. Zoals zich laat aanzien, ontvangt de NV in 2011 een subsidie van ,-, waardoor restauratie van dit pand mogelijk wordt. Onderhoud In boekjaar 2010 waren de onderhoudskosten euro. De werkelijke onderhoudskosten bedroegen 19% van de jaarhuur, in het vorige boekjaar lag het percentage rond de 20%. Net als vorig jaar heeft de NV een subsidie op de onderhoudskosten ontvangen van circa De werkelijke onderhoudskosten zijn op ongeveer hetzelfde niveau gebleven als vorig jaar. Externe betrekkingen Een goede samenwerking met collega restaurerende instellingen is zeer belangrijk. Onder andere is de eerder genoemde stimuleringsbijdrage door deze bundeling van krachten ontstaan. Natuurlijk moeten we ook de samenwerking op plaatselijk niveau niet vergeten. Samen met de gemeente, Stichting Oud Deventer en Stichting IJssellandschap wordt hard gewerkt om onze rol in de Deventer samenleving goed te kunnen vervullen. Zeer verheugd zijn wij met de nieuwe aandeelhouder Stichting Oranje Fonds. Zij hebben voor ,- aandelen gekocht in onze NV en voorts een achtergestelde lening beschikbaar gesteld van ,-. Het Oranje Fonds belegt uitsluitend in ideële instellingen en heeft een uitstekende reputatie. Daarnaast heeft Stichting IJssellandschap haar belang in de NV aanzienlijk vergroot. Het aandelenkapitaal van de NV Bergkwartier werd verhoogd naar 1,1 miljoen euro. Het belang van een goede samenwerking is door onze voltallige Raad van Commissarissen onderschreven. Niet voor niets worden de werkzaamheden van de NV voor de binnenstad vaak vergeleken met de werkzaamheden van de Stichting IJssellandschap voor het buitengebied. Met name bij het project Ruimte voor de Rivier werd dit heel zichtbaar. De NV had haar zorg over het IJsselhotel en Stichting IJssellandschap had haar zorgen over een goede invulling van de uiterwaarden. 6

7 N.V. Bergkwartier Maatschappij tot Stadsherstel Resultaat Het resultaat van de NV Bergkwartier over het jaar 2010 bedraagt na belastingen ,- tegen een resultaat van ,- in Het hogere resultaat over 2010 is te verklaren door hogere huuropbrengsten en per saldo lagere exploitatiekosten panden en algemene kosten. In 2009 is de vennootschapsbelasting over voorgaande jaren als bate verantwoord, over 2010 is deze post niet aanwezig. Het resultaat voor 2010 is in lijn van de verwachtingen. Verhuur van panden Ook in 2010 hebben we de leegstand van onze panden tot een minimum kunnen beperken. Wel is duidelijk te zien dat de verhuur van woningen in het hogere segment meer tijd vergt. In het kantorensegment bestaat duidelijk meer moeite om de ruimte te verhuren, waardoor enige leegstand is ontstaan. Ondanks het actieve incassobeleid is in het afgelopen jaar een bedrag van ,- als oninbaar afgeboekt. De huurstijging van woonruimte bedroeg over het jaar 2010 gemiddeld 1,2%. Restauraties in voorbereiding - Pakhuis Ten Hove Kantoren 1420 m 2 Aanvang waarschijnlijk 3 e kwartaal Engestraat 2-4 (modehuis Schräder) Winkel ca. 800 m 2 Bibliotheek Aanvang 4 e kwartaal Stromarkt 18 (SNS-pand) Bibliotheek Aanvang 1 e kwartaal Tibbensteeg 5-7 en 13 Wordt nader onderzocht - Mariakerk Wordt nader onderzocht; thans verhuurd Gestarte restauratie - Grote Kerkhof 7, 8 en 9 Hotel-restaurant met 12 kamers Aanvang 2e kwartaal Stromarkt 19 (La Fontana) Horeca begane grond, vergaderruimte/kantoren op de verdieping Casco in uitvoering 7

8 Jaarverslag 2010 Jaarbericht 2010 Jaarrekening Overige gegevens Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Algemeen De gerestaureerde panden worden gewaardeerd tegen actuele waarde. Voorzover niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts verantwoord voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico s die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Grondslagen voor de consolidatie In de consolidatie worden opgenomen de financiële gegevens van N.V. Bergkwartier, Maatschappij tot Stadsherstel en deelnemingen waarin zij beslissende zeggenschap uitoefent, al dan niet middels een meerderheidsbelang. De deelnemingen worden voor 100% in de consolidatie meergerekend. Nieuw verworven deelnemingen worden in aanmerking genomen vanaf het tijdstip waarop invloed van betekenis op het zakelijke en het financiële beleid is verworven. Afgestoten deelnemingen worden verwerkt tot het tijdstip van beëindiging van deze invloed. De nog niet gerealiseerde winst op intergroepstransacties is volledig geëlimineerd. Tevens worden onderlinge vorderingen en schulden geëlimineerd. De in de consolidatie begrepen vennootschappen zijn: B.V. Bergkwartier, Deventer (100%) Waardering Materiële vaste activa De gerestaureerde panden worden gewaardeerd tegen actuele waarde. Daarbij wordt aansluiting gezocht bij de door de gemeente Deventer bepaalde WOZ-waarde, waarbij woningen op 90% van de WOZ-waarde en bedrijfspanden op 100% van de WOZ-waarde worden gewaardeerd. In uitzondering op deze waarderingsgrondslag wordt het pand IJsselhotel gewaardeerd tegen de stichtingskosten. Op de panden wordt niet afgeschreven. Te restaureren panden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, zijnde de aankoopprijs van de panden verhoogd met restauratiekosten en door derden berekende rente, verminderd met (te) ontvangen subsidies. Voorts vindt rentetoerekening plaats over door de vennootschap uitgevoerde restauraties tot het tijdstip waarop het object is verhuurd. Het hiervoor gehanteerde rentepercentage is tot en met 2001 gebaseerd op het gemiddelde ECB-depositorente plus 8

9 N.V. Bergkwartier Maatschappij tot Stadsherstel 1,25 procentpunt, met een minimum van 5%. Van 2002 tot en met 2004 is het percentage gebaseerd op de gemiddeld betaalde rente inzake vreemd vermogen, met een minimum van 1% boven de dividenduitkering aandelen A, zijnde 6,0%. Met ingang van 2005 wordt het percentage vastgesteld op basis van de gemiddeld betaalde rente op vreemd vermogen. Over 2010 bedraagt dit gemiddeld 4,22%. Op de panden wordt niet afgeschreven. Voorraden De voorraad boeken wordt gewaardeerd tegen kostprijs of lagere marktwaarde. Vorderingen De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Liquide middelen De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de vennoot schap. Langlopende schulden Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één jaar. Opgenomen rentedragende leningen en schulden worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Kortlopende schulden De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. Resultaatbepaling Bruto-huuropbrengsten Onder bruto-huuropbrengst wordt verstaan de opbrengst van de in het jaar verhuurde panden, inclusief de van overheidswege ontvangen exploitatie-bijdragen en minus de over opbrengsten af te dragen omzetbelasting. Belastingen Stadsherstellichamen zijn vanaf 2008 niet meer vrijgesteld van de heffing van vennootschapsbelasting. Over de omvang van de belastingplicht is in 2009 overleg gevoerd met de belastingdienst. Uitkomst hiervan is dat de vennootschap weliswaar vanaf 2008 belastingplichtig is, maar uitgaven ten behoeve van het algemeen maatschappelijk belang ten laste van de fiscale winst mag brengen. Om voor de faciliteit in aanmerking te komen zijn de statuten gewijzigd. Investeringen in panden van de vennootschap komen voor deze faciliteit in aanmerking. Indien de winst hoger is dan de investeringen, dan moet de winst binnen drie boekjaren worden aangewend voor uitgaven ten behoeve van het doel van de vennootschap. Heeft na drie boekjaren geen volledige uitgaaf plaatsgevonden, dan is het restant belast. 9

10 Jaarverslag 2010 Geconsolideerde balans per 31 december 2010 (voor verwerking resultaat) Activa Vaste activa Materiële vaste activa Gerestaureerde panden Te restaureren panden Kantoorinventaris Vlottende activa Voorraden - 5 Vorderingen Debiteuren Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Passiva Passiva Groepsvermogen Langlopende schuld Hypothecaire leningen Leningen o/g Kortlopende schulden Aflossingsverplichtingen Bankier Overige schulden en overlopende passiva

11 N.V. Bergkwartier Maatschappij tot Stadsherstel Geconsolideerde winst- en verliesrekening over Bruto-huuropbrengsten Bruto winst Exploitatiekosten Onderhoudskosten Assurantiepremie en exploitatiebelastingen Mutatie voorziening dubieuze debiteuren Bijzondere baten en lasten Exploitatieresultaat Algemene kosten Personeels- en beheerkosten Overige algemene kosten Financiële baten en lasten Resultaat voor belastingen Belastingen Resultaat na belastingen

12 Jaarverslag 2010 Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2010 Materiële vaste activa Gerestaureerde panden Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt: Waarde per 1 januari: Boekwaarde Herwaardering Mutaties boekjaar: Bij: activeringen Af : desinvesteringen -3 Af : te ontvangen subsidies Bij/af: herwaardering Waarde per 31 december: Boekwaarde Herwaardering Actuele waarde per 31 december Te restaureren panden Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt: Activeringen tot en met 1 januari Bij: aankoop panden - - activeringen boekjaar Bestedingen tot en met 31 december Af : te vorderen subsidies Naar gerestaureerde panden Balanswaarde per 31 december Vlottende activa Overige vorderingen en overlopende activa Dit heeft in hoofdzaak betrekking op te vorderen subsidies en te ontvangen lening Stichting Oranje Fonds Liquide middelen Betreft het saldo in rekening-courant bij bankinstellingen en het kassaldo

13 N.V. Bergkwartier Maatschappij tot Stadsherstel Groepsvermogen Voor een toelichting op de mutaties van het eigen vermogen verwijzen wij u naar de toelichting op de enkelvoudige balans. Langlopende schulden Hypothecaire leningen De hypothecaire leningen betreffen: 1. ABN AMRO Bank N.V ABN AMRO Bank N.V ABN AMRO Bank N.V ABN AMRO Bank N.V ABN AMRO Bank N.V Nationaal Restauratiefonds Nationaal Restauratiefonds ING Real Estate Finance N.V ING Real Estate Finance N.V ING Real Estate Finance N.V Nationaal Restauratiefonds Nationaal Restauratiefonds Totaal per balansdatum Af: aflossingsverplichting komend boekjaar Totaal hypothecaire leningen Sub 1. Deze lening is verstrekt per 29 oktober 1991 door de ABN AMRO Bank N.V. met een oorspronkelijke hoofdsom van Per 1 januari 2007 is de rente gewijzigd in: 4,77% per jaar. De aflossing bedraagt 1% van de hoofdsom per halfjaar. Sub 2. Deze lening is verstrekt per 16 december 1993 door de ABN AMRO Bank N.V. met een oorspronkelijke hoofdsom van De aflossing bedraagt 1% van de hoofdsom per halfjaar, met een slottermijn van per 1 mei Vanaf 1 januari 2007 bedraagt de rente 4,78%. Sub 3. Deze 25-jarige lening is per 1 november 2000 verstrekt door de ABN AMRO Bank N.V. met een oorspronkelijke hoofdsom van De rente was 6,0% per jaar, vast tot 1 februari 2005, daarna is de rente gewijzigd in variabel. De aflossing bedraagt 1% van de hoofdsom per halfjaar, met een slottermijn van per 1 november Sub 4. Door de ABN AMRO Bank N.V. is per 31 december 2004 een lening verstrekt van De lening dient te worden afgelost in één bedrag, 5 jaar na opname, uiterlijk op 1 februari In 2010 is deze lening omgezet in een 7-jarige lening. De lening dient te worden afgelost in één bedrag, 7 jaar na opname, uiterlijk op 31 oktober

14 Jaarverslag 2010 De rente is gebaseerd op het Euribor-tarief vermeerderd met een individuele opslag van 2,10% per jaar. Sub 5. Het voorfinancieringskrediet is op 27 december 2006 verstrekt door ABN AMRO Bank N.V. In 2008 heeft N.V. Bergkwartier besloten het voorfinancieringskrediet te consolideren in een 3-jarige lening op roll-over basis van (IJsselhotel) en een 3-jarige lening op roll-over basis van (SNS-panden en Schräder). De rente wordt vastgesteld op basis van het gemiddeld eenmaands Euribor-tarief vermeerderd met een individuele opslag van 0,85% per jaar. De aflossing voor de roll-over lening (IJsselhotel) heeft plaatsgevonden op 1 april De aflossing voor de roll-over lening (SNS-panden en Schräder) bedraagt per kwartaal met een laatste termijn groot per 1 april Sub 6. Het betreft vier leningen. De eerste lening is verstrekt per 1 augustus 1996 door het N.R.F. met een oorspronkelijke hoofdsom van Het rentepercentage is 2,4% op annuïteitenbasis 30 jaren vast. De tweede lening is verstrekt per 1 januari 1998 door het N.R.F. met een oorspronkelijke hoofdsom van Het rentepercentage bedraagt 4,8% en de looptijd is tien jaar. De derde lening is per 1 november 1998 verstrekt door het N.R.F. met een hoofdsom van en een rentepercentage van 1,5%. De vierde lening is verstrekt per 1 januari 1999 door het N.R.F. met een oorspronkelijke hoofdsom van Het rentepercentage bedraagt 1,1% en de looptijd is 22 jaar. Sub 7. Betreft een afgesloten bouwrekening ten behoeve van de financiering van het pand Worp De einddatum van de bouwrekening is 31 december Over het debetsaldo wordt 1% in rekening gebracht. Sub 8. Dit betreft een lening verstrekt per 31 december 2004 door ING Real Estate Finance N.V. van De lening dient, behoudens verlenging, per 1 januari 2013 te worden afgelost. De rente bedraagt 3-maands Euribor-tarief vermeerderd met een opslag van 1,75% per jaar. Sub 9. Dit betreft een lening verstrekt per 31 december 2004 door ING Real Estate Finance N.V. van De lening dient, behoudens verlenging, per 1 januari 2013 te worden afgelost. De rente bedraagt 3-maands Euribor-tarief vermeerderd met een opslag van 1,75% per jaar. Sub 10. Dit betreft een lening verstrekt per 3 december 2010 door ING Real Estate Finance N.V. van De lening dient, behoudens verlenging, per 1 januari 2014 te worden afgelost. De rente bedraagt 3,9% per jaar, vast tot 1 januari Sub 11. Per 1 juni 2008 is een restauratiefonds-hypotheek verstrekt van De looptijd is 240 maanden waarbij een maandelijkse annuïteit wordt berekend van 874. Het effectieve rentepercentage is 1,60%. 14

15 N.V. Bergkwartier Maatschappij tot Stadsherstel Sub 12. Per 1 september 2008 is een restauratiefonds-hypotheek verstrekt van De looptijd is 240 maanden waarbij een maandelijkse annuïteit wordt berekend van 436. Het effectieve rentepercentage is 1,70%. Terzake van de vorenvermelde leningen en het voorfinancieringskrediet, zijn gerestaureerde panden, welke eigendom zijn van de vennootschap, hypothecair verbonden. Leningen o/g Leningen o/g Per 6 december 2010 is een geldleningsovereenkomst afgesloten met Stichting Oranje Fonds voor een bedrag van Dit bedrag is nog niet opgevraagd door N.V. Bergkwartier. Zodra de lening wordt opgevraagd dient 5% rente per jaar te worden betaald. Aflossing dient uiterlijk op 6 december 2032 plaats te vinden. Het saldo per 31 december 2009 betrof twee leningen elk groot Over de geldleningen is een rente verschuldigd van 3% per jaar. In het boekjaar 2010 is het restant van de lening ad kwijtgescholden. Kortlopende schulden Overige schulden en overlopende passiva Dit betreft in hoofdzaak verschuldigde rente en vooruitontvangen huren. Niet uit de balans blijkende verplichtingen Interest Rate Swap Met de ING Bank N.V. is in 2006 een overeenkomst afgesloten inzake een Rente-swap ten bedrage van De looptijd van de overeenkomst is tot 3 januari De vaste rente bedraagt 4,02%. IJsselhotel Met de huurder van het IJsselhotel is ultimo 2007 een huurovereenkomst gesloten voor een periode van 10 jaar. De huurder heeft, onder voorwaarden, het recht het gehuurde te kopen tegen de stichtingskosten na het verstrijken van 5 jaar van de periode van 10 jaar. 15

16 Jaarverslag 2010 Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2010 Huuropbrengsten De huuropbrengsten stegen door het in gebruik nemen van gerestaureerde panden, verbouwingen van enige panden en door huurverhoging overeenkomstig de wettelijke toegelaten mogelijkheden. Personeels- en beheerkosten Deze bestaan uit: en sociale lasten Personeelsgegevens De vennootschap heeft in 2010 gemiddeld 3,3 werknemers in dienst (2009: 3,3). Commissarissen De Raad van Commissarissen bestond in het verslagjaar uit 8 leden. De commissarissenbeloning bedraagt op jaarbasis Financiële baten en lasten De financiële baten en lasten bestaan uit:

17 N.V. Bergkwartier Maatschappij tot Stadsherstel 17

18 Jaarverslag 2010 Enkelvoudige balans per 31 december 2010 (voor verwerking resultaat) Activa Vaste activa Materiële vaste activa Gerestaureerde panden Te restaureren panden Kantoorinventaris Financiële vaste activa Deelnemingen groepsmaatschappijen - 16 Vorderingen op groepsmaatschappijen Vlottende activa Voorraden - 5 Vorderingen Debiteuren Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Passiva Eigen vermogen Geplaatst aandelenkapitaal Gewoon aandelenkapitaal % Cumulatief preferent aandelenkapitaal Overige reserves Herwaarderingsreserve Onverdeelde winst Langlopende schulden Hypothecaire leningen Leningen o/g Kortlopende schulden Aflossingsverplichtingen Bankier Overige schulden en overlopende passiva

19 N.V. Bergkwartier Maatschappij tot Stadsherstel Enkelvoudige winst- en verliesrekening over Bruto-huuropbrengsten Bruto winst Exploitatiekosten Onderhoudskosten Assurantiepremie en exploitatiebelastingen Mutatie voorziening dubieuze debiteuren Bijzondere baten en lasten Exploitatieresultaat Algemene kosten Personeels- en beheerkosten Overige algemene kosten Bedrijfsresultaat Financiële baten en lasten Resultaat voor belastingen Belastingen Resultaat deelnemingen Resultaat na belastingen Passiva 19

20 Jaarverslag 2010 Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2010 Algemeen Voor zover posten niet worden toegelicht, verwijzen wij u naar de toelichting op de geconsolideerde balans. Materiële vaste activa Gerestaureerde panden Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt: Waarde per 1 januari: Boekwaarde Herwaardering Mutaties boekjaar: Bij: activeringen Af: desinvesteringen Af: gerealiseerde herwaarderingen desinvesteringen Af : te ontvangen subsidies Bij/af: herwaardering Waarde per 31 december: Boekwaarde Herwaardering Actuele waarde per 31 december In het boekjaar 2009 zijn een aantal panden overgedragen aan B.V. Bergkwartier Te restaureren panden Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt: Activeringen tot en met 1 januari Bij: aankoop panden - - activeringen boekjaar Bestedingen tot en met 31 december Af: desinvesteringen Af : te vorderen subsidies Naar gerestaureerde panden Balanswaarde per 31 december In het boekjaar 2009 zijn een aantal panden overgedragen aan B.V. Bergkwartier 20

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 8 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V.

SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V. ANNEXUM SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V. JAARBERICHT 2014 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Website: www.annexum.nl AIFMD Bewaarder SGG Depositary B.V. Claude

Nadere informatie

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 INHOUDSOPGAVE Verslag van de directie 3 1. Balans per 31 december 2012 6 2. Winst-en-verliesrekening over 2012 7 3. Toelichting 8 4. Toelichting op de balans 11

Nadere informatie

Keijser Capital Asset Management B.V.

Keijser Capital Asset Management B.V. Jaarverslag 2012 Keijser Capital Asset Management B.V. Keizersgracht 410 1016 GC Amsterdam Tel: 020-531 21 21 Fax: 020-531 21 95 Inhoud Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 6

Nadere informatie

Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010

Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010 Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010 Inhoudsopgave Algemeen Directieverslag 2 pagina Jaarrekening Balans 6 Winst-en-verliesrekening 7 Kasstroomoverzicht 8 Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2011 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2011

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2012 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2012

Nadere informatie

JAARREKENING 2011 P O R T A A L J A A R R E K E N I N G 2 0 1 1

JAARREKENING 2011 P O R T A A L J A A R R E K E N I N G 2 0 1 1 JAARREKENING 2011 1 2 Inhoud JAARVERSLAG... 5 JAARREKENING... 7 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2011... 8 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2011... 10 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT

Nadere informatie

Beleggingsmaatschappij Rhoon, Pendrecht en Cortgene BV Jaarverslag 2011

Beleggingsmaatschappij Rhoon, Pendrecht en Cortgene BV Jaarverslag 2011 hoon endrecht ortgene 011 B E L E G G I N G S M A AT S C H A P P I J R H O O N, P E N D R E C H T E N C O R T G E N E B V J A A R V E R S L A G 2 0 1 1 Beleggingsmaatschappij Rhoon, Pendrecht en Cortgene

Nadere informatie

Kerncijfers 2009. Investeringsbevordering en Business Development. Bedrijventerreinen. Bedrijvencentra. Financieel resultaat en eigen vermogen (2008)

Kerncijfers 2009. Investeringsbevordering en Business Development. Bedrijventerreinen. Bedrijvencentra. Financieel resultaat en eigen vermogen (2008) Financieel resultaat en eigen vermogen (2008) Netto winst (in mln euro) 0,4 (0,3) Eigen vermogen (in mln euro) 100,7 (100,7) Balanstotaal (in mln euro) 165,9 (166,6) Solvabiliteit (in %) 60,1 (60,5) Venture

Nadere informatie

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s)

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s) Jaarrekening Balans per 31 december (in duizenden euro s) ACTIVA (na resultaatbestemming) 31-12- 31-12-2012 Materiële vaste activa (1) - panden 23.343 24.314 - vervoermiddelen 2.088 2.014 - overige activa

Nadere informatie

Z Oj. 2 o. Deloitte Accountants B.V. Vastned Management B.V. Rotterdam. Rapport inzake jaarhericht 2013. 29 april 2014. Pagina I

Z Oj. 2 o. Deloitte Accountants B.V. Vastned Management B.V. Rotterdam. Rapport inzake jaarhericht 2013. 29 april 2014. Pagina I Vastned Management B.V. Rotterdam Rapport inzake jaarhericht 2013 29 april 2014 flt rapport s gepubliceerd op. en kan worden gedowniond van, de website van de Vennootschap wwwvastned.com Eerr afschrift

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 PUUR RETAIL PUUR REALISME

Jaarverslag 2008 PUUR RETAIL PUUR REALISME Jaarverslag 2008 PUUR RETAIL PUUR REALISME Colofon Redactieadres: Euretco B.V., Anita Taks Postbus 3254, 4800 ME Breda T (076) 578 57 19 F (076) 578 56 16 E a.taks@euretco.net Tekst: Beijer Public Relations,

Nadere informatie

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA Postbus 19606 1000 GP AMSTERDAM Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Behandeld door: Daniël Tol 088

Nadere informatie

UMG-jaarr2011 ekening

UMG-jaarr2011 ekening UMG-jaarrekening 2011 2 UMG-jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Bedrijfsprofiel Unirobe Meeùs Groep B.V. 4 Bericht van de Directievoorzitter 6 Bericht van de Financieel Directeur 8 Verslag Raad van Commissarissen

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V.

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007 ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. ARAG - Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. Kastanjelaan 2 3833 AN Leusden

Nadere informatie

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave VERSLAG VAN DE DIRECTIE... 2 BALANS PER 31 DECEMBER 2014... 4 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 31 DECEMBER 2014... 5 ALGEMENE TOELICHTING EN

Nadere informatie

jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL

jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL JAARVERSLAG 2013 DURA VERMEER GROEP NV 1 INHOUDSOPGAVE Kerncijfers 03 Wie zijn wij 04 Bestuur Dura Vermeer Groep NV 05 Verslag van de Raad van Bestuur 06 Algemene gang

Nadere informatie

Financiële Resultaten 2010

Financiële Resultaten 2010 Vitens N.V. Financiële Resultaten 2010 Financiële Resultaten 2010 Financiële Resultaten 2010 Inhoudsopgave Financiële gang van zaken 5 Geconsolideerde jaarrekening 9 Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV AMVEST VASTGOED BV 2 INHOUDSOPGAVE VERSLAG VAN DE DIRECTIE 5 De Nederlandse economie en woningmarkt 6 Amvest in de Nederlandse woningmarkt 7 Financiële resultaten 2012 7 Risicobeheersing 8 Integriteit

Nadere informatie

Financieel verslag voor het jaar 2014 Annexum Beheer B.V. A sterdam

Financieel verslag voor het jaar 2014 Annexum Beheer B.V. A sterdam Financieel verslag voor het jaar 2014 Annexum Beheer B.V. A sterdam Inhoudsongave Verslag van de Directie 2 Jaarrekening 2014 3 Balans per 31 december2014 4 Winst-en-verilesrekening over 2014 5 Toellchting

Nadere informatie

BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV HALFJAARVERSLAG 2008

BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV HALFJAARVERSLAG 2008 BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV HALFJAARVERSLAG 2008 INHOUDSOPGAVE Kerngegevens 2008 2 Verslag van de directie 3 - Direct rendement 3 - Indirect rendement 3 - Rendementsdoelstelling 3 - Uitkering 3 - Verwachte

Nadere informatie

Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV

Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op: zie ook het separate supplement bij het Prospectus van Triodos Vastgoedfonds NV gedateerd op 31 mei 2013

Nadere informatie

Triodos Vastgoedfonds

Triodos Vastgoedfonds Triodos Vastgoedfonds Jaarverslag 2011 TLIM Duurzaam vastgoed Duurzaam vastgoed houdt rekening met het efficiënt gebruik van middelen en de impact op het individu en het milieu gedurende de hele levenscyclus

Nadere informatie

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op! In het begrotingsakkoord 2013, dat op 25 mei aan de Tweede Kamer is gestuurd, is aangegeven dat het belastingvoordeel

Nadere informatie

MTY HOLDINGS N.V. JAARVERSLAG 2013

MTY HOLDINGS N.V. JAARVERSLAG 2013 MTY HOLDINGS N.V. JAARVERSLAG 2013 Statutair gevestigd te Tilburg. Ingeschreven in het Handelsregister te Tilburg onder nr. 12016134. Inhoud Pagina 1.Verslag van de Raad van Bestuur... 4 2. Verslag van

Nadere informatie

Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag. Gevestigd te Amsterdam

Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag. Gevestigd te Amsterdam Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag 2007 Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Gevestigd te Amsterdam Jaarverslag 2007 Gevestigd te Amsterdam Profiel Heineken Holding

Nadere informatie

HEK European Value Fund. Jaarverslag

HEK European Value Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie HEK European Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder :

Nadere informatie

Lavide Holding N.V. (voorheen Qurius N.V) Jaarverslag 2013. Jaarverslag Lavide Holding N.V., versie 31-3-2014. Lavide Holding N.V.

Lavide Holding N.V. (voorheen Qurius N.V) Jaarverslag 2013. Jaarverslag Lavide Holding N.V., versie 31-3-2014. Lavide Holding N.V. Lavide Holding N.V. (voorheen Qurius N.V) Jaarverslag 2013 Lavide Holding N.V. Postbus 319 1400 AH Bussum contact@lavideholding.com www.lavideholding.com 1 Inhoudsopgave jaarverslag Lavide Holding 2013

Nadere informatie

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 4 Voorwoord 6 Juridische structuur 7 Organisatieschema 8 Algemeen verslag 14 Sociale ontwikkelingen 16 Bedrijfsactiviteiten 18 Financiën 19 Financiële

Nadere informatie