Directie E.J.M. Eggink - Deventer. Accountant Nijhof Groep, Accountants & Belastingadviseurs - Deventer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Directie E.J.M. Eggink - Deventer. Accountant Nijhof Groep, Accountants & Belastingadviseurs - Deventer"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012

2 NV Bergkwartier Maatschappij tot Stadsherstel Raad van Commissarissen B.A.Th.F. Assink - Schalkhaar - President Commissaris H.J. van Baalen - Deventer Ir. H.C. van den Berg - Hoevelaken Ir. A.P. Heidema - Deventer Mr. G.J. Kerstholt - Amsterdam Mr. J.B.H. Röben - Deventer Ir. P.H.J. Ruwiel Amsterdam J.T. Starkenburg - Heeten J.W. Strik - Deventer Directie E.J.M. Eggink - Deventer Accountant Nijhof Groep, Accountants & Belastingadviseurs - Deventer Grootaandeelhouders AMVEST Participaties I B.V. - Amsterdam ABN AMRO bank N.V. - Amsterdam ASR Levensverzekering N.V. - Utrecht Achmea Vastgoed - Amsterdam Delta Lloyd Levensverzekering N.V. - Amsterdam Gemeente Deventer - Deventer ING Vastgoed Fonds Investering B.V. - Den Haag Rabobank Salland U.A. - Deventer Stichting Arsenaal Mariakerk - Deventer Stichting IJssellandschap - Deventer Stichting Oranje Fonds - Utrecht Stichting Werkgroep Bergkwartier - Deventer 1

3 Jaarverslag 2012 Bericht van de Raad van Commissarissen Met veel genoegen biedt de Raad van Commissarissen (RvC) van de NV Bergkwartier, Maatschappij tot Stadsherstel (NV) u hierbij het jaarverslag 2012 aan. Gedurende het boekjaar kwam de RvC vier keer in vergadering bijeen. De Raad van Toezicht, bestaande uit drie commissarissen, die in het bijzonder zijn belast met het toezicht op de operationele gang van zaken vergaderde maandelijks met de directeur. Indien nodig werden hierbij adviseurs uitgenodigd. De RvC heeft tijdens het boekjaar veel tijd besteed aan het adviseren over en het beoordelen van plannen met betrekking tot het transformeren van het SNS-gebouw op de Stromarkt tot een goed verhuurbaar, multifunctioneel te bestemmen gebouw. Het streven van de directie was er op gericht om het gebouw na transformatie langdurig te verhuren aan de Bibliotheek Deventer en de Stichting Deventer Radio en Televisie. Ondanks de grote inzet, vakmanschap en toewijding van alle betrokken partijen, te weten de Gemeente Deventer als toekomstige eerste gebruiker en de NV Bergkwartier als pandeigenaar en ontwikkelaar, bleek eind 2012 dat de plannenmakerij diende te worden gestopt. Dit besluit is met name veroorzaakt door het moeilijk verkrijgen van een passende financiering, alsook onoverkomelijke juridische bezwaren voor het vestigen van een recht tot tussentijdse verkoop van het vernieuwde complex. De directie heeft met unanieme instemming van de RvC en met een gevoel van teleurstelling moeten besluiten het project aan de overige partners terug te geven en af te zien van verdere betrokkenheid. Over de toekomst van het SNS-pand beraadt de directie zich en zij zal in de loop van 2013 met nieuwe initiatieven komen. Zoals hiervoor reeds is opgemerkt heeft de directie, gesteund door de RvC, in de moeilijke financiële markt van dit moment gekozen voor een voorzichtige koers. De balansverhoudingen zijn nog steeds goed, maar de voorwaarden waaronder geld kan worden aangetrokken zijn ongunstig. Voorgenomen restauraties raken snel belast met een té hoge onrendabele top, welke vervolgens zijn weerslag vindt in een extra druk op het dividend van de onderneming. De enkele jaren geleden ingeslagen beleidskoers, waarbij het accent meer kwam te liggen op gebiedsontwikkeling, wordt gezien de mogelijkheden van dit moment vertraagd. Het boekjaar kan ook dit jaar weer worden afgesloten met een positief resultaat. De vermogenspositie is gezond en geeft genoeg ruimte tot het uitkeren van een dividend aan aandeelhouders van respectievelijk 5 % en 3 %. Als leden van de RvC zijn de heren ir. H.C. van den Berg, ir. A.P Heidema en mr. J.B.H. Röben door de aandeelhouders herbenoemd. Als voorzitter van de RvC wil ik mijn collega s bedanken voor de goede en inspirerende samenwerking alsmede de directie en kantoormedewerkers voor hun toewijding en inzet voor het behartigen van de belangen van de onderneming. B.A.Th.F. Assink, MBA President Commissaris 2

4 NV Bergkwartier Maatschappij tot Stadsherstel Bergkerk 3

5 Jaarverslag 2012 Verslag van de directie Deventer, april 2013 Algemeen Voor de NV Bergkwartier, Maatschappij tot Stadsherstel begon het jaar 2012 met een bijzondere verrassing. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Deventer werd bekend gemaakt dat de promotieprijs van de stad Deventer voor 2012 werd toegekend aan de NV vanwege haar jarenlange grote bijdragen en verdiensten in het herstel van de historische binnenstad. Opnieuw een hoogtepunt vormde de succesvolle première voor een grote groep genodigden van de, in opdracht van de NV vervaardigde, film Wie wat bewaart, die hééft wat. Met deze film heeft de internationaal bekende regisseur de heer van Mierlo in samenwerking met voormalig televisiepresentator de heer van de Graaf de geschiedenis van de historische stad Deventer op een unieke en toegankelijke wijze in beeld gebracht. De film heeft ook geleid tot een boek met hierin de verhalen van bekende Deventenaren alsmede tal van foto s, gemaakt door de heer van Mierlo die naast filmmaker ook fotograaf is. Dit prachtige document in beeld en geschrift kreeg later in het jaar de zeer prestigieuze prijs als beste inzending tijdens het International Film & Video- festival in Los Angeles. Uit 1100 inzendingen uit 25 landen werd de film als beste gekozen in de categorie Documentaire en Regie! In maart 2012 heeft de directie de heer G. Witteveen, een bekend Deventenaar die in zijn werkzame leven de restauratie van een groot aantal panden van de NV begeleidde, mede als dank voor zijn vele verdiensten voor de NV in de gelegenheid gesteld een prachtige gevelsteen te onthullen aan zijn pand Bergschild 23 en 25. Dit pand is eigendom van de heer Witteveen en hij overweegt deze te schenken aan de NV. De heer Witteveen schonk in 2009 ook al twee panden op de Worp aan de NV. De NV had opdracht gegeven aan kunstenaar Gerard Overeem om een gevelsteen te maken naar wens van de heer Witteveen. Deze gevelsteen verbeeldt een Jacobsladder zoals vermeld in het Bijbelboek Genesis. Dit is een verwijzing naar het aannemingsbedrijf van zijn geliefde vader, die als aannemer vaak de ladder beklom. Verkrijgen van de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instellingen) In 2011 had de rechtbank bepaald dat de NV recht heeft op een ANBI-status. De Belastingdienst is hiertegen in beroep gegaan. In 2012 veranderde de wetgeving zodanig, dat een ANBI-status voor de NV in de toekomst niet meer mogelijk zou zijn. Besloten is om te trachten tot een regeling te komen met de Belastingdienst. Door goed onderhandelen is het ons gelukt om voor drie jaar wél deze status te verkrijgen, om zodoende de schenkingsrechten volledig terug te krijgen die betaald zijn voor de bovengenoemde eerste schenking van de heer Witteveen. Onze oprichter, Stichting Werkgroep Bergkwartier, heeft deze status wel verkregen en biedt daardoor voor de toekomst een goed alternatief. 4

6 NV Bergkwartier Maatschappij tot Stadsherstel Subsidies In het afgelopen jaar is er veel veranderd met betrekking tot het subsidiebeleid van de overheid. Om een goed beeld te schetsen van de subsidieregelingen, zijn deze onderstaand nader toegelicht. 1. Restauratie regeling monumenten Restaurerende instellingen waren tot en met 2009 vrijgesteld van het betalen van 6% overdrachtsbelasting voor de aankoop van rijksmonumenten. Met ingang van 1 januari 2010 is deze vrijstelling vervallen. Het kabinet compenseerde de 22 Aangewezen Organisaties voor Monumentenbehoud waaronder ook de NV Bergkwartier valt in 2010 en 2011 met een subsidie van in totaal 16 miljoen euro. Voor 2012 en latere jaren wordt deze compensatie helaas niet meer verstrekt. Houtmarktschool Daarmee is het voor restaurerende instellingen een stuk moeilijker geworden om gebouwd cultureel erfgoed in stand te houden; het verwerven van rijksmonumenten is als gevolg van het vervallen van de vrijstelling immers 6% duurder geworden. Daarnaast valt het te betreuren dat de rijksoverheid, anders dan in het kader van de modernisering van de monumentenzorg aangekondigd, aangewezen organisaties niet langer (financieel) ondersteunt. Dit betekent dat de NV een beschikking heeft gekregen voor een bedrag van ,-. In 2013 hebben wij conform deze regeling een uitbetaling gekregen van 80% van dit bedrag. Het resterende bedrag wordt na oplevering van de restauraties uitgekeerd. 2. Regeling restauratie monumenten stadsherstellichamen Zoals reeds door ons werd aangegeven, wil de staatssecretaris van Financiën stadsherstellichamen compenseren voor het feit dat zij per 1 januari 2008 integraal belastingplichtig in de vennootschapsbelasting zijn geworden. Hij voegde daartoe met ingang van 2009 een, ten behoeve van stadsherstellichamen geoormerkte, subsidie van 4 miljoen euro aan de rijksbegroting toe. Met de subsidie uit , groot ,-, hebben wij de aankoop van Brink 89 kunnen realiseren. Met dezelfde regeling is voor een bedrag van ,-, gereserveerd voor o.a. pakhuis Ten Hove. Het bedrag wordt zodoende ook niet in het resultaat meegenomen. 3. Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten (BRIM) Dit is een subsidie voor het onderhoud van monumenten. Het betreft voor de NV ,- per jaar voor de periode 2008 tot en met 2013 en wordt, evenals vorig jaar, in mindering gebracht op de onderhoudskosten. Voor het jaar 2013 zal er een verandering in de BRIM-regeling komen. De verwachting is, dat er voor de NV geen grote veranderingen zullen optreden. In 2013 zal de NV een aanvraag doen tot POM (Professionele Organisaties van Monumentenonderhoud)-status bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Pakhuis Ten Hove, Bergpoortstraat 5

7 Jaarverslag 2012 Ontwikkelingen Grote Kerkhof Grote Kerkhof 7,8 en 9 De transformatie van pension naar een uniek boetiekhotel is geheel afgerond in maart Dit pand is met een hoge mate van perfectie gerestaureerd. Het fraaie afwerkingsniveau is mede te danken aan het perfectionisme van onze huurder Wim van Dijk, die samen met ons getracht heeft het pand zijn oude luister terug te geven. Wanneer het pand klaar is, wordt zij een belangrijke nieuwe parel aan onze ketting. Ontwikkelingen rondom SNS-bank en het Lamme van Dieseplein De NV heeft in samenwerking met de gemeente en de bibliotheek de opdracht gekregen de haalbaarheid van een nieuwe bibliotheek in het SNS-pand samen met het pand Engestraat 2-8 te onderzoeken. Hiervoor werd door de gemeente en de NV een budget beschikbaar gesteld om een definitief ontwerp te maken. Door de veranderende financiële markt werd het voor de NV een grote uitdaging de financiering voor dit project onder passende voorwaarden te realiseren. In het eerste kwartaal van 2013 hebben de directie en de Raad van Commissarissen een brief aan de gemeente gestuurd, waarin zij aangaven, op basis van de resultaten van bovengenoemd onderzoek, niet op een verantwoorde wijze door te kunnen gaan met het plan. Samen met de gemeente en bibliotheek is dit besluit in een persconferentie kenbaar gemaakt. De gemeente en de bibliotheek zijn aan het onderzoeken of de gemeente met haar eigen De Poort van Kleef, Nieuwe Markt 13 vastgoedmaatschappij in staat is om het plan in afgeslankte vorm toch te kunnen realiseren. Restauraties In 2011 zijn wij gestart met de restauraties van La Fontana (Stromarkt 19) en Grote Kerkhof 7, 8 en 9. Deze restauraties zullen beide in 2013 afgerond zijn. Voor La Fontana was het niet mogelijk de restauratie eerder te voltooien, aangezien het niet zeker was of zij wél of geen onderdeel zou uitmaken van de nieuwe bibliotheek. Voor het fabriekspand Ten Hove aan de Bergpoortstraat is een huurder gevonden en het pand is aanbesteed. Oplevering van het pand is gepland in juni Dit pand zal daarmee het herstel van de Raambuurt afronden. Aankopen De NV heeft op de valreep van 2012 een prachtig pand, de Houtmarktschool, kunnen aankopen. Voor de NV een heel mooi pand aan de poort van het Bergkwartier en tegenover de prachtig gerestaureerde Boreelkazerne. Deze aankoop sluit naadloos aan bij ons bezit. De NV heeft onderzocht welke ontwikkelingsmogelijkheden er voor dit pand zijn. Vooralsnog lijkt een invulling van wonen de beste optie, maar een definitief besluit zal worden genomen in de loop van

8 NV Bergkwartier Maatschappij tot Stadsherstel Onderhoud In boekjaar 2012 waren de onderhoudskosten ,-. De onderhoudskosten bedroegen in Net als vorig jaar heeft de NV een subsidie op de onderhoudskosten ontvangen van ,- (BRIM). Voor de komende zes jaar is een nieuw onderhoudsschema opgesteld, welke aansluit op het bestaande onderhoudsplan. Resultaat Uitreiking Deventer Promotieprijs Links: Marc Jan Ahne - Rechts: Evert Jan Eggink Het resultaat van de NV Bergkwartier over het jaar 2012 bedraagt na belastingen ,- tegen een resultaat van ,- in Het resultaat over 2012 is te verklaren door lagere huuropbrengsten en hogere rentekosten. Met name de verhoging van de financiële opslagen door de bank geven een aanzienlijke verhoging van de rentekosten. In de praktijk betekent dit een verhoging van circa 1,5 % over een bedrag van ,- en zorgt dus voor ,- extra rentekosten. In 2012 is de NV voor het eerst vennootschapsbelastingplichtig. Dit betekent, dat over de winst belasting betaald dient te worden. Als gevolg van een afwaardering van de panden door de daling in de WOZ-waarde, betekent dit dat wij hiermee de winst kunnen compenseren en hoeft er per saldo geen belasting betaald te worden. Invloed financiële crisis op de NV Zoals wij in het vorige jaarverslag al aangaven is de financiële wereld duidelijk veranderd. De bereidheid tot het verstrekken van kredieten voor commercieel vastgoed is ronduit slecht. Zelfs voor een zeer solvabele instelling als onze NV zijn de mogelijkheden zeer beperkt. De NV werd dit jaar weer nadrukkelijk geconfronteerd met dit gegeven en het financieringsvraagstuk vraagt inmiddels een substantieel onderdeel in tijd van de directie. De roep om meer aflossing is bij alle banken een veel gehoorde kreet. Banken willen hun risico s verder beperken en dwingen hun klanten tot meer aflossing. Op zich maakt dit voor de resultaten van de NV geen verschil, maar wel voor de liquiditeit; dit is dan ook voor de komende jaren een bron van zorg. 7

9 Jaarverslag 2012 Verhuur van panden In 2012 heeft de NV wederom de leegstand van onze panden tot een minimum kunnen beperken. De verhuur van woningen in het hogere segment vergt meer tijd, doch is er geen sprake van echte leegstand. In het kantorensegment heeft de NV, in tegenstelling tot de algemene markt, nagenoeg geen leegstand. De huurstijging van woonruimte bedroeg over het jaar 2012 gemiddeld 2,1 %. Restauraties in voorbereiding - Bergpoortstraat 59 (Ten Hove): 1200 m2 kantoorruimte - Engestraat (Modehuis Schräder): circa 800 m2 winkelruimte - Stromarkt 9: bovenwoning - Stromarkt 18 (SNS-pand): aanvang afhankelijk start bouw bibliotheek - Tibbensteeg 5-7 en 13: 2 woningen - Nieuwe Markt 35 (Mariakerk): wordt nader onderzocht; thans verhuurd Gestarte restauratie - Grote Kerkhof 7, 8 en 9: hotel met 11 kamers, oplevering april Stromarkt 19 (La Fontana): horeca begane grond, vergaderruimte/ kantoren op de verdieping Groot onderhoud - Bergkerkplein 1-2: 1 woning - Nieuwe Markt 13: atelierruimte 8

10 NV Bergkwartier Maatschappij tot Stadsherstel 9

11 Jaarverslag 2012 Jaarbericht 2012 Jaarrekening Overige gegevens Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Algemeen De gerestaureerde panden worden gewaardeerd tegen actuele waarde. Voorzover niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts verantwoord voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico s die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Grondslagen voor de consolidatie In de consolidatie worden opgenomen de financiële gegevens van NV Bergkwartier, Maatschappij tot Stadsherstel en deelnemingen waarin zij beslissende zeggenschap uitoefent, al dan niet middels een meerderheidsbelang. De deelnemingen worden voor 100% in de consolidatie meegerekend. Kerksteeg Nieuw verworven deelnemingen worden in aanmerking genomen vanaf het tijdstip waarop invloed van betekenis op het zakelijke en het financiële beleid is verworven. Afgestoten deelnemingen worden verwerkt tot het tijdstip van beëindiging van deze invloed. De nog niet gerealiseerde winst op intergroepstransacties is volledig geëlimineerd. Tevens worden onderlinge vorderingen en schulden geëlimineerd. De in de consolidatie begrepen vennootschappen zijn: B.V. Bergkwartier, Deventer (100%) Waardering Financiële instrumenten Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden, als financiële derivaten verstaan. Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost. Financiële derivaten waarbij de onderliggende waarde niet beursgenoteerd is worden tegen kostprijs opgenomen. Indien per balansdatum de reële waarde lager is dan de kostprijs dan wel negatief is, wordt het derivaat ten laste van de winst-en-verliesrekening afgewaardeerd naar de lagere reële waarde, tenzij kostprijshedge-accounting wordt toegepast. De winst of het verlies uit de herwaardering naar reële waarde per balansdatum wordt onmiddellijk in de winst-en-verliesrekening verwerkt. Indien financiële derivaten echter voor hedge accounting in aanmerking komen en hedge accounting wordt toegepast is de verwerking van deze winst afhankelijk van de aard van de afdekking. 10

12 NV Bergkwartier Maatschappij tot Stadsherstel Het effectieve deel van financiële derivaten die zijn toegewezen voor kostprijshedge-accounting, wordt tegen kostprijs gewaardeerd. Voor het ineffectieve deel wordt het verschil tussen de kostprijs en de lagere reële waarde in de winst-en-verliesrekening verwerkt. NV Bergkwartier past hedge accounting toe op basis van generieke documentatie. Dit betekent dat de renteswap is gewaardeerd tegen de oorspronkelijke kostprijs vanuit het contract, te weten nihil. De negatieve waarde van de swap wordt op basis van deze grondslagen off-balance gehouden. De swap dient ter dekking van rente fluctuaties van leningen afgesloten tegen variabele rente en is derhalve niet speculatief van aard. Materiële vaste activa De gerestaureerde panden worden gewaardeerd tegen actuele waarde. Daarbij wordt aansluiting gezocht bij de door de gemeente Deventer bepaalde WOZ-waarde, waarbij woningen op 90% van de WOZ-waarde en bedrijfspanden op 100% van de WOZ-waarde worden gewaardeerd. In uitzondering op deze waarderingsgrondslag wordt het pand IJsselhotel gewaardeerd tegen de stichtingskosten. Op de panden wordt niet afgeschreven. Te restaureren panden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, zijnde de aankoopprijs van de panden verhoogd met restauratiekosten en door derden berekende rente, verminderd met (te) ontvangen subsidies. Voorts vindt rentetoerekening plaats over door de vennootschap uitgevoerde restauraties tot het tijdstip waarop het object is verhuurd. Het hiervoor gehanteerde rentepercentage is tot en met 2001 gebaseerd op het gemiddelde ECB-depositorente plus 1,25 procentpunt, met een minimum van 5%. Van 2002 tot en met 2004 is het percentage gebaseerd op de gemiddeld betaalde rente inzake vreemd vermogen, met een minimum van 1% boven de dividenduitkering aandelen A, zijnde 6%. Met ingang van 2005 wordt het percentage vastgesteld op basis van de gemiddeld betaalde rente op vreemd vermogen. Over 2012 bedraagt dit gemiddeld 5,15%. Op de panden wordt niet afgeschreven. Vorderingen De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Liquide middelen De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de vennootschap. Langlopende schulden Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één jaar. Opgenomen rentedragende leningen en schulden worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Kortlopende schulden De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. 11

13 Jaarverslag 2012 Resultaatbepaling Bruto-huuropbrengsten Onder bruto-huuropbrengst wordt verstaan de opbrengst van de in het jaar verhuurde panden, inclusief de van overheidswege ontvangen exploitatie-bijdragen en minus de over de opbrengsten af te dragen omzetbelasting. Belastingen De vennootschapsbelasting wordt berekend tegen het geldende tarief over het resultaat van het boekjaar, waarbij rekening wordt gehouden met permanente verschillen tussen de winstberekening volgens de jaarrekening en de fiscale winstberekening, en waarbij actieve belastinglatenties (indien van toepassing) slechts worden gewaardeerd voor zover de realisatie daarvan waarschijnlijk is. 12

14 NV Bergkwartier Maatschappij tot Stadsherstel Bergstraat 53, NV Bergkwartier 13

15 Jaarverslag 2012 Geconsolideerde balans per 31 december 2012 (voor verwerking resultaat) Activa Vaste activa Materiele vaste activa Gerestaureerde panden Te restaureren panden Kantoorinventaris Vlottende activa Voorraden en onderhanden werk Voorraden 6 Vorderingen Debiteuren Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Passiva Groepsvermogen Langlopende schulden Hypothecaire leningen Leningen o/g Kortlopende schulden Aflossingsverplichtingen Bankier Overige schulden en overlopende passiva

16 NV Bergkwartier Maatschappij tot Stadsherstel Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2012 Activa Bruto-huuropbrengsten Bruto winst Exploitatiekosten Onderhoudskosten Assurantiepremie en exploitatiebelastingen Mutatie voorziening dubieuze debiteuren Bijzondere baten en lasten Exploitatieresultaat Algemene kosten Personeels- en beheerkosten Overige algemene kosten Financiële baten en lasten Resultaat voor belastingen Belastingen Resultaat na belastingen Grote Kerkhof

17 Jaarverslag 2012 Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2012 Materiële vaste activa Gerestaureerde panden Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt: Waarde per 1 januari: Boekwaarde Herwaardering Mutaties boekjaar: Bij: aankoop panden activeringen boekjaar Af: desinvesteringen 3- - Af: te ontvangen subsidies Bij/af: herwaardering Waarde per 31 december: Boekwaarde Herwaardering Actuele waarde per 31 december Te restaureren panden Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt: Activeringen tot en met 1 januari Bij: aankoop panden activeringen boekjaar Bestedingen tot en met 31 december Af: te vorderen subsidies Naar gerestaureerde panden - - Balanswaarde per 31 december Vlottende activa Overige vorderingen en overlopende activa Dit heeft in hoofdzaak betrekking op te vorderen subsidies en vooruitbetaalde filmkosten. In 2011 had het bedrag tevens betrekking op te ontvangen lening Stichting Oranje Fonds Liquide middelen Betreft het saldo in rekening-courant bij bankinstellingen en het kassaldo

18 NV Bergkwartier Maatschappij tot Stadsherstel Groepsvermogen Voor een toelichting op de mutaties van het eigen vermogen verwijzen wij u naar de toelichting op de enkelvoudige balans. Langlopende schulden Hypothecaire leningen De hypothecaire leningen betreffen: 1. ABN AMRO Bank N.V ABN AMRO Bank N.V ABN AMRO Bank N.V ABN AMRO Bank N.V ABN AMRO Bank N.V. kasgeldlening Nationaal Restauratiefonds ING Real Estate Finance N.V ING Real Estate Finance N.V ING Real Estate Finance N.V Nationaal Restauratiefonds Nationaal Restauratiefonds Stichting IJssellandschap lening I Stichting IJssellandschap lening Totaal per balansdatum Af: aflossingsverplichting komend boekjaar Totaal hypothecaire leningen Sub 1. Deze lening is verstrekt per 29 oktober 1991 door de ABN AMRO Bank N.V. met een oorspronkelijke hoofdsom van Per 1 januari 2007 is de rente gewijzigd in: 4,77% per jaar. De aflossing bedraagt 1% van de hoofdsom per halfjaar. Sub 2. Deze lening is verstrekt per 16 december 1993 door de ABN AMRO Bank N.V. met een oorspronkelijke hoofdsom van De aflossing bedraagt 1% van de hoofdsom per halfjaar, met een slottermijn van per 1 mei Vanaf 1 januari 2007 bedraagt de rente 4,78%. Sub 3. Deze 25-jarige lening is per 1 november 2000 verstrekt door de ABN AMRO Bank N.V. met een oorspronkelijke hoofdsom van De rente was 6,0% per jaar, vast tot 1 februari 2005, daarna is de rente gewijzigd in variabel. De aflossing bedraagt 1% van de hoofdsom per halfjaar, met een slottermijn van per 1 november Sub 4. Door de ABN AMRO Bank N.V. is per 31 december 2004 een lening verstrekt van In 2010 is deze lening omgezet in een 7-jarige lening. De lening dient te worden afgelost in één bedrag, 7 jaar na opname, uiterlijk op 31 oktober De rente is gebaseerd op het Euribor-tarief vermeerderd met een individuele opslag van 2,10% per jaar. 17

19 Jaarverslag 2012 Sub 5. Door de ABN AMRO Bank N.V. is per 19 oktober 2012 een kasgeldlening verstrekt van De lening dient, behoudens verlenging, te worden afgelost op 18 april De totale rente bedraagt 2,52% per jaar. Sub 6. Het betreft vier leningen. De eerste lening is verstrekt per 1 augustus 1996 door het N.R.F. met een oorspronkelijke hoofdsom van Het rentepercentage is 2,4% op annuïteitenbasis 30 jaren vast. De tweede lening is verstrekt per 1 januari 1998 door het N.R.F. met een oorspronkelijke hoofdsom van Het rentepercentage bedraagt 4,8% en de looptijd is tien jaar. De derde lening is per 1 november 1998 verstrekt door het N.R.F. met een hoofdsom van en een rentepercentage van 1,5% De vierde lening is verstrekt per 1 januari 1999 door het N.R.F. met een oorspronkelijke hoofdsom van Het rentepercentage bedraagt 1,1% en de looptijd is 22 jaar. Sub 7. Dit betreft een lening verstrekt per 31 december 2004 door ING Real Estate Finance N.V. van De lening dient, behoudens verlenging, per 1 januari 2014 te worden afgelost. De rente bedraagt 3-maands Euribor-tarief vermeerderd met een opslag van 2,84% per jaar. Sub 8. Dit betreft een lening verstrekt per 31 december 2004 door ING Real Estate Finance N.V. van De lening dient, behoudens verlenging, per 1 januari 2014 te worden afgelost. De rente bedraagt 3-maands Euribor-tarief vermeerderd met een opslag van 2,84% per jaar. Sub 9. Dit betreft een lening verstrekt per 3 december 2010 door ING Real Estate Finance N.V. van De lening dient, behoudens verlenging, per 1 januari 2014 te worden afgelost. De rente bedraagt 3,9% per jaar, vast tot 1 januari Sub 10. Per 1 juni 2008 is een restauratiefonds-hypotheek verstrekt van De looptijd is 240 maanden waarbij een maandelijkse annuïteit wordt berekend van 874. Het effectieve rentepercentage is 1,60%. Sub 11. Per 1 september 2008 is een restauratiefonds-hypotheek verstrekt van De looptijd is 240 maanden waarbij een maandelijkse annuïteit wordt berekend van 436. Het effectieve rentepercentage is 1,70%. Sub 12. Per 29 juli 2011 is door Stichting IJssellandschap een lening verstrekt van De looptijd is 15 jaar. De rente bedraagt 4,25% per jaar. Sub 13. Per 29 juli 2011 is door Stichting IJssellandschap een lening verstrekt van De looptijd is 10 jaar. De rente bedraagt 4,25% per jaar. 18

20 NV Bergkwartier Maatschappij tot Stadsherstel Terzake van de vorenvermelde leningen, zijn gerestaureerde panden, welke eigendom zijn van de vennootschap, hypothecair verbonden. Leningen o/g Leningen o/g Per 6 december 2010 is een geldleningsovereenkomst afgesloten met Stichting Oranje Fonds voor een bedrag van In oktober 2012 is dit bedrag opgevraagd door NV Bergkwartier. De rente bedraagt 5% per jaar. Aflossing dient uiterlijk op 6 december 2032 plaats te vinden. Per 29 september 2011 is door de Doopsgezinde Kerk een lening verstrekt van De looptijd is 10 jaar. De rente bedraagt 3-maands Euribor-tarief vermeerderd met een opslag van 1%, met dien verstande dat de rente altijd minimaal 3% en maximaal 4% bedraagt. Kortlopende schulden Overige schulden en overlopende passiva Dit betreft in hoofdzaak verschuldigde rente en vooruitontvangen huren. Niet uit de balans blijkende verplichtingen Interest Rate Swap Voor de afdekking van het renterisico op de langlopende schulden heeft NV Bergkwartier een renteswap afgesloten met een hoofdsom van De looptijd van de overeenkomst is tot 3 januari Met de renteswap wordt het risico van een variabele rente afgedekt door een overeengekomen vast rentepercentage van 4,02% voor de gehele looptijd. Voor de verwerking van de renteswap past de groep kostprijshedge-accounting toe. De kostprijs van de renteswap bedraagt nihil. Per 31 december 2012 vertegenwoordigt de swap een waarde van negatief (ultimo 2011: negatief). Bij tussentijdse beëindiging van de renteswap wordt onderling afgerekend op basis van de reële waarde op het moment van beëindiging. NV Bergkwartier is niet voornemens om de overeenkomst tussentijds te beëindigen. IJsselhotel Met de huurder van het IJsselhotel is ultimo 2007 een huurovereenkomst gesloten voor een periode van 10 jaar. De huurder heeft, gedurende de eerste 10 huurjaren, onder voorwaarden, het recht het gehuurde te kopen tegen de stichtingskosten. 19

SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V.

SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V. ANNEXUM SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V. JAARBERICHT 2014 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Website: www.annexum.nl AIFMD Bewaarder SGG Depositary B.V. Claude

Nadere informatie

Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010

Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010 Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010 Inhoudsopgave Algemeen Directieverslag 2 pagina Jaarrekening Balans 6 Winst-en-verliesrekening 7 Kasstroomoverzicht 8 Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Keijser Capital Asset Management B.V.

Keijser Capital Asset Management B.V. Jaarverslag 2012 Keijser Capital Asset Management B.V. Keizersgracht 410 1016 GC Amsterdam Tel: 020-531 21 21 Fax: 020-531 21 95 Inhoud Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 6

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 8 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 INHOUDSOPGAVE Verslag van de directie 3 1. Balans per 31 december 2012 6 2. Winst-en-verliesrekening over 2012 7 3. Toelichting 8 4. Toelichting op de balans 11

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2012 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2012

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2011 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2011

Nadere informatie

Financiële Resultaten 2010

Financiële Resultaten 2010 Vitens N.V. Financiële Resultaten 2010 Financiële Resultaten 2010 Financiële Resultaten 2010 Inhoudsopgave Financiële gang van zaken 5 Geconsolideerde jaarrekening 9 Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Beleggingsmaatschappij Rhoon, Pendrecht en Cortgene BV Jaarverslag 2011

Beleggingsmaatschappij Rhoon, Pendrecht en Cortgene BV Jaarverslag 2011 hoon endrecht ortgene 011 B E L E G G I N G S M A AT S C H A P P I J R H O O N, P E N D R E C H T E N C O R T G E N E B V J A A R V E R S L A G 2 0 1 1 Beleggingsmaatschappij Rhoon, Pendrecht en Cortgene

Nadere informatie

jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL

jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL JAARVERSLAG 2013 DURA VERMEER GROEP NV 1 INHOUDSOPGAVE Kerncijfers 03 Wie zijn wij 04 Bestuur Dura Vermeer Groep NV 05 Verslag van de Raad van Bestuur 06 Algemene gang

Nadere informatie

Kerncijfers 2009. Investeringsbevordering en Business Development. Bedrijventerreinen. Bedrijvencentra. Financieel resultaat en eigen vermogen (2008)

Kerncijfers 2009. Investeringsbevordering en Business Development. Bedrijventerreinen. Bedrijvencentra. Financieel resultaat en eigen vermogen (2008) Financieel resultaat en eigen vermogen (2008) Netto winst (in mln euro) 0,4 (0,3) Eigen vermogen (in mln euro) 100,7 (100,7) Balanstotaal (in mln euro) 165,9 (166,6) Solvabiliteit (in %) 60,1 (60,5) Venture

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV AMVEST VASTGOED BV 2 INHOUDSOPGAVE VERSLAG VAN DE DIRECTIE 5 De Nederlandse economie en woningmarkt 6 Amvest in de Nederlandse woningmarkt 7 Financiële resultaten 2012 7 Risicobeheersing 8 Integriteit

Nadere informatie

Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV

Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op: zie ook het separate supplement bij het Prospectus van Triodos Vastgoedfonds NV gedateerd op 31 mei 2013

Nadere informatie

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave VERSLAG VAN DE DIRECTIE... 2 BALANS PER 31 DECEMBER 2014... 4 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 31 DECEMBER 2014... 5 ALGEMENE TOELICHTING EN

Nadere informatie

Stichting Elan Wonen. Haarlem

Stichting Elan Wonen. Haarlem Stichting Elan Wonen Haarlem Geconsolideerde jaarrekening 2012 Stichting Elan Wonen, Haarlem 2 Inhoud Geconsolideerde Jaarrekening... 5 1 Geconsolideerde balans per 31 december 2012... 6 2 Geconsolideerde

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V.

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007 ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. ARAG - Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. Kastanjelaan 2 3833 AN Leusden

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 PUUR RETAIL PUUR REALISME

Jaarverslag 2008 PUUR RETAIL PUUR REALISME Jaarverslag 2008 PUUR RETAIL PUUR REALISME Colofon Redactieadres: Euretco B.V., Anita Taks Postbus 3254, 4800 ME Breda T (076) 578 57 19 F (076) 578 56 16 E a.taks@euretco.net Tekst: Beijer Public Relations,

Nadere informatie

BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV HALFJAARVERSLAG 2008

BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV HALFJAARVERSLAG 2008 BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV HALFJAARVERSLAG 2008 INHOUDSOPGAVE Kerngegevens 2008 2 Verslag van de directie 3 - Direct rendement 3 - Indirect rendement 3 - Rendementsdoelstelling 3 - Uitkering 3 - Verwachte

Nadere informatie

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 4 Voorwoord 6 Juridische structuur 7 Organisatieschema 8 Algemeen verslag 14 Sociale ontwikkelingen 16 Bedrijfsactiviteiten 18 Financiën 19 Financiële

Nadere informatie

UMG-jaarr2011 ekening

UMG-jaarr2011 ekening UMG-jaarrekening 2011 2 UMG-jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Bedrijfsprofiel Unirobe Meeùs Groep B.V. 4 Bericht van de Directievoorzitter 6 Bericht van de Financieel Directeur 8 Verslag Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Lavide Holding N.V. (voorheen Qurius N.V) Jaarverslag 2013. Jaarverslag Lavide Holding N.V., versie 31-3-2014. Lavide Holding N.V.

Lavide Holding N.V. (voorheen Qurius N.V) Jaarverslag 2013. Jaarverslag Lavide Holding N.V., versie 31-3-2014. Lavide Holding N.V. Lavide Holding N.V. (voorheen Qurius N.V) Jaarverslag 2013 Lavide Holding N.V. Postbus 319 1400 AH Bussum contact@lavideholding.com www.lavideholding.com 1 Inhoudsopgave jaarverslag Lavide Holding 2013

Nadere informatie

MTY HOLDINGS N.V. JAARVERSLAG 2013

MTY HOLDINGS N.V. JAARVERSLAG 2013 MTY HOLDINGS N.V. JAARVERSLAG 2013 Statutair gevestigd te Tilburg. Ingeschreven in het Handelsregister te Tilburg onder nr. 12016134. Inhoud Pagina 1.Verslag van de Raad van Bestuur... 4 2. Verslag van

Nadere informatie

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op! In het begrotingsakkoord 2013, dat op 25 mei aan de Tweede Kamer is gestuurd, is aangegeven dat het belastingvoordeel

Nadere informatie

Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag. Gevestigd te Amsterdam

Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag. Gevestigd te Amsterdam Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag 2007 Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Gevestigd te Amsterdam Jaarverslag 2007 Gevestigd te Amsterdam Profiel Heineken Holding

Nadere informatie

Z Oj. 2 o. Deloitte Accountants B.V. Vastned Management B.V. Rotterdam. Rapport inzake jaarhericht 2013. 29 april 2014. Pagina I

Z Oj. 2 o. Deloitte Accountants B.V. Vastned Management B.V. Rotterdam. Rapport inzake jaarhericht 2013. 29 april 2014. Pagina I Vastned Management B.V. Rotterdam Rapport inzake jaarhericht 2013 29 april 2014 flt rapport s gepubliceerd op. en kan worden gedowniond van, de website van de Vennootschap wwwvastned.com Eerr afschrift

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Holding N.V. Halfjaarverslag 2014. Het vermogen om te renderen

Renpart Vastgoed Holding N.V. Halfjaarverslag 2014. Het vermogen om te renderen Renpart Vastgoed Holding N.V. Halfjaarverslag 2014 Renpart Vastgoed Holding N.V. Het vermogen om te renderen VERSLAG VAN DE DIRECTIE Geachte aandeelhouder, Hierbij bieden wij u het halfjaarverslag 2014

Nadere informatie

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s)

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s) Jaarrekening Balans per 31 december (in duizenden euro s) ACTIVA (na resultaatbestemming) 31-12- 31-12-2012 Materiële vaste activa (1) - panden 23.343 24.314 - vervoermiddelen 2.088 2.014 - overige activa

Nadere informatie

Cogas Jaarverslag 2011

Cogas Jaarverslag 2011 Cogas Jaarverslag 2011 www.cogas.nl Inhoudsopgave 2 Profiel 3 Verslag van de directie 9 Kerncijfers 10 Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 11 Jaarrekening 2011 12 Geconsolideerde balans 14 Geconsolideerde

Nadere informatie

Triodos Vastgoedfonds

Triodos Vastgoedfonds Triodos Vastgoedfonds Jaarverslag 2011 TLIM Duurzaam vastgoed Duurzaam vastgoed houdt rekening met het efficiënt gebruik van middelen en de impact op het individu en het milieu gedurende de hele levenscyclus

Nadere informatie

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA Postbus 19606 1000 GP AMSTERDAM Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Behandeld door: Daniël Tol 088

Nadere informatie