Kleurrijk Afscheid. Informatie over rituelen rond uitvaart en rouw in verschillende culturen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kleurrijk Afscheid. Informatie over rituelen rond uitvaart en rouw in verschillende culturen"

Transcriptie

1 Kleurrijk Afscheid Informatie over rituelen rond uitvaart en rouw in verschillende culturen augustus 2005

2 ANBO, Postbus 18003, 3501 CA UTRECHT telefoon : (030) fax : (030) Internet : De ANBO is er voor de sterk groeiende groep 50 plussers in Nederland. De ANBO is de meest actieve en inspirerende organisatie met ruim betrokken leden. Wij komen niet alleen op voor hun belangen, maar maken ook werk van ontspanning en recreatie voor 50 plussers. Onze reizen, wandeltochten en excursies trekken jaarlijks vele duizenden deelnemers. Maar de ANBO zet zich bijvoorbeeld ook in voor het behoud van pensioenen, betaalbaar en bereikbaar openbaar vervoer, voor maatregelen die garanderen dat voorzieningen op het gebied van wonen en gezondheidszorg op peil blijven. Het landelijk bureau van de ANBO is gevestigd in Utrecht. De ANBO bestaat verder uit 15 gewesten en 545 afdelingen. Heeft u aanvullingen en suggesties op de inhoud? U kunt deze ons laten weten per telefoon of per of per brief(kaart), ten aanzien van de ANBO afdeling Beleid, Postbus 18003, 3501 CA Utrecht. Colofon Titel : Kleurrijk Afscheid Subtitel : Informatie over rituelen rond uitvaart en rouw in verschillende culturen. Uitgave : ANBO-landelijk bestuur Redactie : Liesbeth Boerwinkel in samenwerking met de Multiculturele Klankbordgroep ANBO Eindredactie : F. van der Aa Productie : ANBO afdeling Verzending Druk : 1e Oplage : 50 Bestelnr. : B0326.b ANBO, Utrecht, augustus 2005 Auteursrechten op tekst, tabellen en illustraties voorbehouden. Overname van tekst en tabellen is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld en de ANBO daarvan schriftelijk in kennis wordt gesteld. Prijs voor leden en niet-leden: gratis Deze uitgave is gratis te downloaden via internet: onder publicaties of te bestellen door overmaking van het verschuldigde bedrag op bankrekening t.n.v. ANBO-verkoopartikelen te Utrecht o.v.v. bestelnummer en aantal exemplaren. 2

3 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1. Verzekering, is men verzekerd, zo ja, hoe? 2 2. Aankondiging van overlijden 2 3. Van overlijden tot uitvaart 3 3.a Autopsie 5 4. Rouwperiode 5 5. Na langere tijd: onderhoud en ruimen graf 6 6. Aanbevelingen ANBO Klankbordgroep Multiculturele ouderen 7 Bijlagen: - persbericht - artikel NRC Handelsblad 4 augustus artikel Reformatorisch Dagblad 30 juli

4 Voorwoord De leden van de ANBO-Klankbordgroep Multiculturele ouderen heeft zich in 2005 gebogen over rituelen bij uitvaart en rouw in hun eigen cultuur. Hiertoe is zij enkele malen bijeen geweest. Aanleiding vormden de uitkomsten en aanbevelingen van de conferentie Rouwen in pluriform Nederland dd. 5 november 2004 van de Landelijke Stichting Rouwbegeleiding. De inventarisatie betreft rituelen bij de Spaanse-, Marokkaanse-, Turkse-, Hindoe- en Indische gemeenschap in Nederland. Daarom wordt steeds gesproken over de betreffende gemeenschap ( gm. ) in Nederland. Nederland. Voor zover relevant is in kleinere letters de situatie in het land van herkomst beschreven. De rituelen zijn gerangschikt in de fasen vanaf verzekering tot grafrust. Onder elk subthema zijn knelpunten aangegeven die veralgemeniseerd zijn en de individuele gemeenschap overstijgen. Tot slot zijn aanbevelingen opgenomen die ANBO op basis van de knelpunten heeft opgesteld, nadere literatuurverwijzingen, een persbericht dat de ANBO in juli 2005 heeft uitgebracht en enkele berichten in de media. Voor de actuele stand van zaken rond de ANBO en multiculturele uitvaart en rouw kunt u contact opnemen met Landelijk Bureau, augustus

5 1. Verzekering Is men verzekerd en zo ja hoe? Spaanse gm. ja, met name via Dela, voor begrafenis in Spanje via ACEE Turkse gm. ja, centraal geregeld (deelname mogelijk door lidmaatschap en betaling premie) ja, via banken in Marokko ja, via MCU, Dela, Yarden, Monuta, Daalwijk ja, divers, met name bij Dela Knelpunten: - Gebrekkige informatie over wat wel of niet onder verzekering valt; Dela geeft bijvoorbeeld niet voldoende informatie over kosten van repatriëring. - Veel handelingen en materialen in verband met rituelen en gebruiken vallen niet onder de verzekering en/of men moet hiervoor extra betalen (zie ook onder 2). 2. Aankondiging van overlijden Spaanse gm. - rouwkaarten Turkse gm. - [ karahaber : zwart nieuws ] - geen rouwkaarten, via telefoon in Turkije: imam kondigt vanaf minaret moskee het overlijden aan Voornamelijk bekendmaking van mond tot mond - [ maut ki khabar : bericht van overlijden ] - diverse vormen van aankondiging, met name via telefoon en eigen radiostations; ook maar in mindere mate rouwkaarten en zelden rouwadvertenties. [ kabar aning letterlijk wind ): mondeling doorgeven van overlijden; met name via telefoon, daarnaast ook wel rouwkaarten en advertenties 5

6 Knelpunten: - Gangbare Nederlandse vormen van aankondiging passen bij veel andere culturen niet. - Kosten van cultuurspecifieke vormen van aankondiging vallen niet binnen de uitvaartverzekering (zoals zendtijd radiostations). 3. Van overlijden tot uitvaart Spaanse gm. - nachtwake direct na overlijden - mis door priester in kerk - gehele gemeenschap bezoekt kerk en aansluitend graf - stoffelijk overschot in een kist - kist in nis geplaatst, nis wordt dichtgemetseld Spanje: klaagvrouwen Turkse gm. - lijk wordt door imam gewassen, daarna met lijkkleed bedekt en in de kist gelegd, vaak witte lijkwade en met kruiden bestrooid. De kist wordt naar de moskee gebracht, waar gebed plaats vindt met andere aanwezigen en imam - begrafenis, geen crematie - ter aarde bestelling zonder kist, overledene wordt op rechterarm gelegd met gezicht richting Mekka, vaak planken over het lijk - gebed imam bij graf - maaltijd voor iedereen die met uitvaart heeft geholpen Turkije: vaak de wens van overledene om binnen korte tijd begraven te worden - reiniging overledene door de Imam en gewikkeld in een witte doek. Vervolgens wordt hij/zij in een kist naar de moskee gebracht alwaar een speciaal gebed wordt uitgesproken. - overbrenging overledene naar een uitvaartcentrum. Daar moet het stoffelijk overschot blijven tot alle papierformaliteiten geregeld zijn bij de verzekering en het Marokkaans consulaat om overgevlogen te worden naar Marokko. Het kan daarom langer dan 1 week duren. De verzekering vergoedt naast het transport ook nog 2 vliegtickets. NB: Wanneer iemand in Nederland komt te overlijden, worden de nabestaanden op meer kosten gejaagd dan het overlijden in Marokko: men krijgt condoleances (= eters) in Nederland én in Marokko wanneer het stoffelijk overschot in Marokko aankomt. Moslims geloven niet in crematie. Marokko: zie boven; een paar vrijwilligers wordt zo snel mogelijk na het overlijden ingeschakeld om een graf te graven. Na het gebed wordt de overledene direct gedragen naar zijn/haar graf, vergezeld door alle bezoekers van de moskee. Onderweg naar het graf sluiten 6

7 passanten zich ook aan bij de stoet. Overledene wordt ter aarde besteld zonder kist en met zijn/haar hoofd richting Mekka (het oosten). Daarna komen mensen bij het huis van de overledene voor een korte condoleance. - crematie, zelden begrafenis - crematie vaak langer dan 5 dagen na overlijden vanwege overkomst familie - vuur aangemaakt in ijzeren bak met hout en kruiden - één persoon aangewezen om rituelen uit te voeren; deze mag tussen overlijden en crematie niet naar buiten, geen vuur aansteken (dus geen fornuis gebruiken) en mag alleen heel sober (vegetarisch) eten; hij wordt op de dag van crematie kaalgeschoren (zie verder onder 4) - oudste zoon haalt handel over ( steekt vuur aan ) - vanaf overlijden is er elke avond een rouwzitting in huis van overledene tot aan crematie. Suriname/India: verbranding lichaam kort na overlijden, oudste zoon steekt vuur aan, as wordt in rivier uitgestrooid. - crematie en begrafenis beide gangbaar - pas uitvaart na overkomst van familie - rituelen zeer verschillend en afhankelijk van godsdienst en cultuur - na dienst koffie en cake en vervolgens voor naaste familie maaltijd bij familielid dat het meest dichtbij kerk of crematorium woont - na uitvaart worden bloemen vaak bij Indisch Monument Den Haag gelegd of bij monument in andere stad. Molukse gm. - opkomst gehele Molukse gemeenschap - overledene wordt opgebaard - psalmen in basra indonesia én Nederlands Knelpunten: - Nederlandse wettelijke normen en omgangsvormen verdragen zich niet met gebruiken in andere culturen (zoals ter aarde bestelling zonder kist, uitvaart op de dag van overlijden of later dan 5 dagen). - Kosten voor uitvaart later dan 5 dagen (i.v.m. overkomst familie land van herkomst) niet door verzekering gedekt (m.u.v. enkele verzekeraars). - Uitvoeren van specifieke rituelen al wel in veel maar niet alle crematoria c.q. begraafplaatsen mogelijk. - Kosten van specifieke rituelen vallen meestal niet onder verzekering. - Faciliteiten stroken niet met gebruiken rond de uitvaart: tijd voor dienst in crematorium te kort en zaal crematorium te klein, ter aardebestelling met hoofd richting Mekka niet altijd mogelijk, niet op elke begraafplaats nissen voor urnen; - Werkgevers zijn niet bekend met specifieke gebruiken en impact voor werknemers (zoals de onmogelijkheid om 10 dagen na overlijden te werken voor degene die in Hindoegemeenschap na overlijden aangewezen is rituelen uit te voeren); 7

8 - Omwonenden/buren van nabestaande van overledene zijn niet op de hoogte van gebruik in veel culturen om na overlijden gedurende een langere periode gasten te ontvangen en kunnen dit mogelijk als overlast beschouwen. 3. a. Autopsie Spaanse gm. alleen geoorloofd als oorzaak van overlijden onduidelijk is Turkse gm. alleen geoorloofd als oorzaak van overlijden onduidelijk is alleen geoorloofd als de Staat het eist geen religieuze beperkingen, wel dient lichaam met respect te worden behandeld hangt af van religieuze richting 4. Rouwperiode Spaanse gm. - 1 e week na begrafenis wordt ziel van overledene herdacht - regelmatig tijdens mis aandacht voor overledenen - herdenking van alle zielen op 2 november Allerzielen Turkse gm. - na 52 dagen grootschalige bijeenkomst met maaltijd en gebed Imam - (steeds meer gangbaar) steen op graf - 3 dagen na begrafenis worden naasten en buren uitgenodigd en een paar korangeleerden. Er wordt heel lang uit de koran gelezen; tussendoor drinken aanwezigen thee met munt. Later volgt een maaltijd. Aan het einde wordt de overledene en zijn/haar familie door de Imam gezegend. - na 40 dagen wordt bovenstaande herhaald. - na 40 dagen kunnen familieleden het graf markeren (bouwen) en een steen op het graf zetten waarop een tekst uit de koran, de naam en het geboorte- en sterfdatum van de overledene komt. Rouwende vrouwen dragen 2 maanden lang witte kleding en mogen de eerste 40 dagen na het overlijden van de echtgenoot niet buiten haar echtelijke woning overnachten. - na crematie worden10 dagen lang door priester gebeden voorgedragen; 8

9 - op de 10 e en de 12e dag, na 6 maanden en 1 jaar is er een plechtigheid - op de dag van crematie wordt degene die aangewezen is de dienst te verrichten (zie hiervoor onder 3) kaalgeschoren; deze mag zich tot de 10 e dag niet scheren en kan niet werken; na de 10 e dag wordt hij weer kaalgeschoren, en vervolgens weer na 6 maanden. en 1 jaar. (dit geldt voor 2/3 van de Hindoegemeenschap, voor 1/3 zijn er geen plechtigheden meer na de crematie). - op verjaardag en sterfdag nemen familieleden en vrienden contact op met directe nabestaande(n) Knelpunten: - Kosten in verband met bepaalde rituelen in de rouwperiode vallen niet onder de verzekering. (bijv. honorarium Hindoestaanse priester en korangeleerden). - Rituelen en gebruiken rond inklinken en aankleden graf passen niet binnen regels begraafplaats (gaat vermoedelijk meer spelen naarmate Marokkanen in Nederland begraven willen worden). - Werkgevers zijn niet bekend met specifieke gebruiken en impact voor werknemers (zoals kaalscheren van degene die in Hindoegemeenschap na overlijden aangewezen is rituelen uit te voeren). - Omwonenden/buren van nabestaande van overledene zijn niet op de hoogte van gebruik in veel culturen om na uitvaart gedurende lange tijd gasten te ontvangen en kunnen dit mogelijk als overlast beschouwen. 5. Na langere tijd: onderhoud graf en ruimen graf Turkse en In dorpen in Turkije en Marokko worden graven niet geruimd. as overledene wordt over water (bij voorkeur zee) uitgestrooid. gebruiken rond onderhoud en ruimen graf afhankelijk van religieuze richting Molukse gm. graven worden heel lang verzorgd, waarbij men over en weer voor elkaars graven zorgt. Knelpunten: - Nederlandse normen en praktijk met betrekking tot. ruimen van graven staan haaks op andere culturen (waaronder de Turkse en Marokkaanse). - Kosten van verstrooiing as (bijvoorbeeld huren boot in Scheveningen) worden niet gedekt door de verzekering. 9

10 6. Aanbevelingen ANBO Klankbordgroep Multiculturele ouderen - Uitvaartverzekeraars zouden beter kunnen aangeven welke handelingen wel of niet onder de verzekering vallen en of men hiervoor extra moet betalen; zoals het honorarium van een hindoepriester of van een korangeleerde die gebeden voordragen nadat iemand is overleden; - crematoria en uitvaartcentra stellen zich steeds meer open voor rituelen uit andere culturen, zoals de mogelijkheid voor de oudste zoon om de handel over te halen (het vuur aan te steken ) in een crematorium en ter aardebestelling van Islamieten met hoofd richting Mekka. Faciliteiten als zaalruimte en duur van de uitvaartdienst zouden echter beter aangepast kunnen worden aan wat in andere culturen gebruikelijk is. - Werkgevers zouden beter voorgelicht kunnen worden over specifieke gebruiken bij andere culturen, bijvoorbeeld het gegeven in de hindoecultuur dat degene die aangewezen is de rituelen uit voeren vanaf overlijden tot aan de dag van crematie geen vuur mag aanken (dus geen fornuis kan aansteken) en kaalgeschoren wordt. Deze aanbevelingen stroken met de globale- aanbevelingen van de Landelijke Stichting Rouwbegeleiding, die najaar 2004 een conferentie Rouwen in pluriform Nederland hield. Voor meer informatie over uitvaart en rouwen in verschillende culturen: - Kleurrijk afscheid apart los te verkrijgen ANBO uitgave bondige inventarisatie van gebruiken, rituelen en knelpunten in de Turkse, Marokkaanse, Hindoe en Spaanse gemeenschap in Nederland. Landelijk Bureau ANBO, Postbus 18003, 3501 CA Utrecht, tel gratis, bestelnummer B0326.b - Rouwen in pluriform Nederland, omgaan met rouw vanuit de hindoeïstische, islamitische en christelijke traditie; teksten van de lezingen van de gastsprekers, literatuursuggesties, adressen van relevante organisaties en aanbevelingen die na afloop van de conferentie zijn gepresenteerd. LSR, 9,95; te bestellen via of tel Rouwen in zeven Nederlandse culturen (over uitvaart-, rouwrituelen in de Antilliaanse, Chinese, Indonesische, Marokkaanse, Nederlandse, Surinaamse en Turkse cultuur). Sylvia Pessireron, ISBN nummer Uitgave Seram Press, Postbus 764, 3500 AT Utrecht. 10

11 Bijlagen 11

Het landelijk bureau van de ANBO is gevestigd in Utrecht. De ANBO bestaat verder uit 15 gewesten en 545 afdelingen.

Het landelijk bureau van de ANBO is gevestigd in Utrecht. De ANBO bestaat verder uit 15 gewesten en 545 afdelingen. , Postbus 18003, 3501 CA UTRECHT telefoon : (030) 233 00 60 fax : (030) 233 00 70 Internet : www.anbo.nl E-mail : info@anbo.nl De is er voor de sterk groeiende groep 50 plussers in Nederland. De is de

Nadere informatie

MIJN UITVAART GOED GEREGELD

MIJN UITVAART GOED GEREGELD MIJN UITVAART GOED GEREGELD Mijn uitvaart goed geregeld Bijgewerkt op datum: 12-03-2008 pagina 1 Algemeen Rondom de uitvaart moet altijd heel veel worden geregeld. U kunt zelf diverse voorzorgsmaatregelen

Nadere informatie

Wilsbeschikking. Uitvaartverzorging Agterberg Wolter Heukelslaan 50 3581 ST Utrecht (030) 2510982 www.agterberg.nl info@agterberg.

Wilsbeschikking. Uitvaartverzorging Agterberg Wolter Heukelslaan 50 3581 ST Utrecht (030) 2510982 www.agterberg.nl info@agterberg. Wilsbeschikking Bij een overlijden voelen nabestaanden zich gesteund als zij weten hoe de overledene dacht over zijn of haar afscheid en uitvaart. Om uw nabestaanden niet in onwetendheid achter te laten

Nadere informatie

Informatieboek. gratis bereikbaar. 0800-4444 000 info@uitvaartinformatiehulplijn.nl www.uitvaartinformatiehulplijn.nl

Informatieboek. gratis bereikbaar. 0800-4444 000 info@uitvaartinformatiehulplijn.nl www.uitvaartinformatiehulplijn.nl Informatieboek Antwoord op vragen rondom overlijden, uitvaart en nazorg gratis bereikbaar 24 uur per dag / 7 dagen per week 0800-4444 000 info@uitvaartinformatiehulplijn.nl www.uitvaartinformatiehulplijn.nl

Nadere informatie

Colofon. Wat te regelen na een overlijden ANBO Utrecht, november 2010 Uitgave van het landelijk bestuur 5 e druk ISBN 90-75139-19-5

Colofon. Wat te regelen na een overlijden ANBO Utrecht, november 2010 Uitgave van het landelijk bestuur 5 e druk ISBN 90-75139-19-5 ANBO is de grootste onafhankelijke belangen- en emancipatieorganisatie voor senioren in Nederland, ongeacht geloofsovertuiging, levensbeschouwelijke, maatschappelijke of politieke opvatting. De seniorenbond

Nadere informatie

Informatieboek. gratis bereikbaar. 0800-4444 000 info@uitvaartinformatiehulplijn.nl www.uitvaartinformatiehulplijn.nl

Informatieboek. gratis bereikbaar. 0800-4444 000 info@uitvaartinformatiehulplijn.nl www.uitvaartinformatiehulplijn.nl Informatieboek Antwoord op vragen rondom overlijden, uitvaart en nazorg gratis bereikbaar 24 uur per dag / 7 dagen per week 0800-4444 000 info@uitvaartinformatiehulplijn.nl www.uitvaartinformatiehulplijn.nl

Nadere informatie

NatuursteenVakdag 2014. De uitvaart van de toekomst en de rol van het gedenkteken

NatuursteenVakdag 2014. De uitvaart van de toekomst en de rol van het gedenkteken NatuursteenVakdag 2014 De uitvaart van de toekomst en de rol van het gedenkteken De uitvaart van de toekomst en de rol van het gedenkteken HBA Januari 2013 ing. Florens van der Gaag drs. Marjon Drenth

Nadere informatie

Informatieboek. gratis bereikbaar. 0800-4444 000 info@uitvaartinformatiehulplijn.nl www.uitvaartinformatiehulplijn.nl

Informatieboek. gratis bereikbaar. 0800-4444 000 info@uitvaartinformatiehulplijn.nl www.uitvaartinformatiehulplijn.nl Informatieboek Antwoord op vragen rondom overlijden, uitvaart en nazorg gratis bereikbaar 24 uur per dag / 7 dagen per week 0800-4444 000 info@uitvaartinformatiehulplijn.nl www.uitvaartinformatiehulplijn.nl

Nadere informatie

WAT BIJ HET OVERLIJDEN VAN UW DIERBARE?

WAT BIJ HET OVERLIJDEN VAN UW DIERBARE? WAT BIJ HET OVERLIJDEN VAN UW DIERBARE? FORMALITEITEN VOOR EEN BEGRAFENIS - CREMATIE REPATRIËRING VAN EEN LICHAAM INHOUD 1. Procedure bij een overlijden...2 1.1. Vaststelling door een arts... 2 1.2. Aangifte

Nadere informatie

aan het einde van het levenspad wilsbeschikking

aan het einde van het levenspad wilsbeschikking aan het einde van het levenspad wilsbeschikking Inhoud Voorwoord pag. 4 Wilsbeschikking Personalia pag. 5 Wilsbeschikking besproken met pag. 6 Testament pag. 6 Executeur-testamentair pag. 6 De keuze Begraven,

Nadere informatie

Persoonlijk afscheid nemen

Persoonlijk afscheid nemen Persoonlijk afscheid nemen Zuidema s Begrafenis Onderneming bv Gecertificeerd door Onafhankelijk Instituut voor landelijk erkend Keurmerk Uitvaartzorg Zuidema s Begrafenis Onderneming BV Voorwoord Loslaten,

Nadere informatie

het einde van onduidelijke kosten Monuta Uitvaartkostenmeter

het einde van onduidelijke kosten Monuta Uitvaartkostenmeter het einde van onduidelijke kosten Monuta Uitvaartkostenmeter het einde wat kost mijn uitvaart? Met de Uitvaartkostenmeter helpen we u de kosten van uw uitvaart op een rij te zetten. Er zijn verschillende

Nadere informatie

20 Rouwverwerking. 1 Inleiding

20 Rouwverwerking. 1 Inleiding DC 20 Rouwverwerking 1 Inleiding Het verlies van een partner, kind, broertje, zusje, een ouder of een vriend geeft veel verdriet en maakt dat alles anders wordt. De dagelijkse dingen zijn niet meer hetzelfde.

Nadere informatie

Handreiking Zorg rondom de laatste levensfase en overlijden

Handreiking Zorg rondom de laatste levensfase en overlijden Handreiking Zorg rondom de laatste levensfase en overlijden Januari 2014 0 Zorg rondom de laatste levensfase en overlijden Dit is een handreiking voor de zorg rondom de laatste levensfase en het overlijden

Nadere informatie

Breng uitvaartwensen nu in kaart voor later!

Breng uitvaartwensen nu in kaart voor later! Breng uitvaartwensen nu in kaart voor later! 1 Introductie Inhoudsopgave 1 Introductie 3 2 De eerste en bepalende keuze 4 3 Onderwerpen voor een uitvaart 9 4 Voorbereiding op de uitvaart 10 5 Klaarleggen

Nadere informatie

0341-415098 (dag en nacht)

0341-415098 (dag en nacht) Inleiding Veel belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven worden vastgelegd, georganiseerd en geregeld, dat vinden wij heel gewoon. Wensen rondom een overlijden worden steeds vaker bespreekbaar gemaakt

Nadere informatie

Wilsbeschikking. Voor het vastleggen van uw persoonlijke wensen. T 010 418 23 33 (dag en nacht) www.hess.nl

Wilsbeschikking. Voor het vastleggen van uw persoonlijke wensen. T 010 418 23 33 (dag en nacht) www.hess.nl Wilsbeschikking Voor het vastleggen van uw persoonlijke wensen. T 010 418 23 33 (dag en nacht) www.hess.nl Wilsbeschikking U weet wat uw wensen zijn bij uw uitvaart. Hess kent de mogelijkheden. We denken

Nadere informatie

EEN NADERE KENNISMAKING

EEN NADERE KENNISMAKING UITVAARTVERENIGING EEN NADERE KENNISMAKING UITVAARTVERZORGING SEDERT 1931 Als het leven eindigt... Na het overlijden van een dierbare breekt voor de nabestaanden een moeilijke tijd aan. Een periode met

Nadere informatie

Uitvaartverzorging Stork Maasdriel Drielseweg 36 5321 NC Hedel 073-5992411/06-53372112 www.storkmaasdriel.nl h.stork@hetnet.nl

Uitvaartverzorging Stork Maasdriel Drielseweg 36 5321 NC Hedel 073-5992411/06-53372112 www.storkmaasdriel.nl h.stork@hetnet.nl Drielseweg 36 5321 NC Hedel 073-5992411/06-53372112 www.storkmaasdriel.nl h.stork@hetnet.nl Wilsbeschikking van Dhr/Mevr Geopend sinds 0ktober 2009 Ieder mens wordt tijdens zijn leven eens geconfronteerd

Nadere informatie

Uitvaartkrant. Ten dienste van de gemeenschap. 4 gerrit doornink draagt. 5 begraafplaats. 6 de rol van de notaris. 3 uitvaart leiders

Uitvaartkrant. Ten dienste van de gemeenschap. 4 gerrit doornink draagt. 5 begraafplaats. 6 de rol van de notaris. 3 uitvaart leiders Uitvaartkrant een uitgave van uitvaartvereniging de laatste eer / 2011 uitvaartvereniging in wapenveld sinds 1925 Uitvaartvereniging De Laatste Eer Flessenbergerweg 32 8191 LK Wapenveld Telefoon (038)

Nadere informatie

Monuta Uitvaartzorg. Uw wensen centraal!

Monuta Uitvaartzorg. Uw wensen centraal! Monuta Uitvaartzorg. Uw wensen centraal! Welkom bij Monuta Uitvaartzorg- en verzekeringen U gaat kiezen of heeft gekozen voor een uitvaartverzekering van Monuta. Een goede beslissing voor nu, met veel

Nadere informatie

Praktische informatie over de dood, de uitvaart en daarna

Praktische informatie over de dood, de uitvaart en daarna Praktische informatie over de dood, de uitvaart en daarna Editie Hilversum Gooi en Eemland 01 Inhoud 01 - voorwoord pagina 05 02 - wensenlijstje voor uw uitvaart 07 03 - uitvaart in Hilversum 08 04 - geschiedenis

Nadere informatie

TOCH NOG ONVERWACHTS. De medewerkers van. bieden u een handreiking bij ziekte, overlijden, uitvaart en rouwverwerking.

TOCH NOG ONVERWACHTS. De medewerkers van. bieden u een handreiking bij ziekte, overlijden, uitvaart en rouwverwerking. TOCH NOG ONVERWACHTS De medewerkers van bieden u een handreiking bij ziekte, overlijden, uitvaart en rouwverwerking. TOCH NOG ONVERWACHTS Uitgave: Uitvaartverzorging Jan van Dijk en zn Vormgeving en lay-out:

Nadere informatie

Turkse ouderen in Alblasserdam

Turkse ouderen in Alblasserdam Turkse ouderen in Alblasserdam Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. A.E. de Jong dr. M.G. Weide november 2009 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie Gemeente Alblasserdam Onderzoekcentrum Drechtsteden

Nadere informatie

Uitvaartbegeleider is ook maar een mens

Uitvaartbegeleider is ook maar een mens Een uitvaartbegeleider heeft zelf voor zijn werk gekozen. Dood en verdrietige mensen horen bij de dagelijkse praktijk. Daar moet hij tegen kunnen. Of ligt het niet zo eenvoudig? Een uitvaartbegeleider

Nadere informatie

Uitvaart regelen, wat komt er bij kijken?

Uitvaart regelen, wat komt er bij kijken? Uitvaart regelen, wat komt er bij kijken? Geen leuk onderwerp om dit tijdens een etentje of een borrel ter sprake te brengen. Er heerst nog steeds een taboe op dit onderwerp omdat ouderen, waar wij ook

Nadere informatie

UWUitvaartkrant Eerste jaargang, nummer 1, voorjaar 2014

UWUitvaartkrant Eerste jaargang, nummer 1, voorjaar 2014 UWUitvaartkrant Eerste jaargang, nummer 1, voorjaar 2014 MEERVAL 21 7908 WT HOOGEVEEN 06 373 222 85 Onze werkwijze Begraven of cremeren Draaikolk van emoties Uitvaartzorg is onze zorg Pag. 3 Pag. 7 Pag.

Nadere informatie

De laatste zorg Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden. IJsselland Ziekenhuis

De laatste zorg Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden. IJsselland Ziekenhuis De laatste zorg Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden IJsselland Ziekenhuis Inleiding U heeft deze folder gekregen omdat een naaste uit uw familie of vriendenkring is overleden in het

Nadere informatie

WENSENBOEKJE. op eigen wijze! INFORMATIE EN AANWIJZINGEN VOOR NA MIJN OVERLIJDEN

WENSENBOEKJE. op eigen wijze! INFORMATIE EN AANWIJZINGEN VOOR NA MIJN OVERLIJDEN op eigen wijze! Zielhuis Uitvaart is een kleine uitvaartonderneming met een betrokken, flexibele werkwijze. Wij bieden praktische informatie en ondersteuning vóór, tijdens en na de uitvaart. In alle rust,

Nadere informatie

Uitvaartonderneming Teylingen zorgzaam en betrokken

Uitvaartonderneming Teylingen zorgzaam en betrokken Uitvaartonderneming Teylingen zorgzaam en betrokken Wilsverklaring Uitvaartonderneming Teylingen omdat elk afscheid uniek is OMDAT ELK AFSCHEID UNIEK IS Ieder mens is uniek. Ieder afscheid dus ook. Uw

Nadere informatie